AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (7) bekezdés a) pontja alapján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır, Árpád út 32. Ajánlatkérı telefonszáma: 96/ Ajánlatkérı faxszáma: 96/ Ajánlatkérı címe: A Kbt. 21 (3) bekezdése alapján Ajánlatkérı más Ajánlatkérı - a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (1088 Budapest, Múzeum u. 17.) - nevében is eljár jelen eljárás lefolytatásakor. A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Postai cím: Múzeum u. 17. Nemzeti azonosító: (ha ismert) Város: Budapest Postai irányítószám: 1088 Ország: HU B) AZ ELJÁRÁS JOGCÍME Ajánlatkérı a közbeszerzési eljárást a Kbt (7) bekezdés a) pontja alapján indítja meg. C) A Dokumentációt az Ajánlatkérı az ajánlattételi felhívással együtt és egyidejőleg az ajánlattételre felkért ajánlattevıknek térítésmentesen megküldi elektronikus úton. D) A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, ILLETİLEG MENNYISÉGE (NÓMENKLATÚRA) Vállalkozási szerzıdés keretében az Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyıri Kormányablakának (Gyır, Nagysándor József u. 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP projekt keretében az alábbiak szerint: Bontási munkák Válaszfal bontás 155,5 m2 Hidegburkolat bontások 36,62 m2 Falburkolat, konyha bontás 1,44 m2 Melegburkolat bontások 34,26 m2 Álmennyezet bontások 71,25 m2 Folyosói üvegportál bontása 10,93 m2 Épületgépészeti és elektromos bontások 1 klt 1

2 Építımesteri és szakipari munkák ügyfélforgalmi térben Greslap burkolat készítése 124,15 m2 Infopultnál, munkatér, bizalmas tárgyaló linoleum burkolat készítése 69,22 m2 Burkolatváltó PR1 27,05 fm Burkolatváltó PR3 3,04 fm Taktilis sáv készítése 7,8 fm Felületképzés bizalmas tárgyaló, ügyféltár, munkatér falak F1-F jelő, diszperziós festés 207,63 m2 Felületképzés fal F1-Sz jelő üvegszövet tapéta, diszperziós festés 29,8 m2 Felületképzés mennyezet fehér diszperziós festés M2-F 111,9 m2 Felületképzés mennyezet szürke diszperziós festés M3-SZ 79,82 m2 Monolit álmennyezet M2-F építés 111,9 m2 Akusztikus álmennyezet M3-SZ építés 79,82 m2 Akadálymentes ajtó és üvegfal elhelyezése bejáratnál 26,4 m2 Akadálymentes ajtó bizalmas tárgyalóban 2 db Beltéri tájékoztató táblák 12 db Növénysziget építése növénnyel és talajjal 1 db Építımesteri és szakipari munkák kiszolgáló helyiségben Beltéri tájékoztató táblák 2 db Gipszkarton válaszfal építés hangszigetelt 241,73 m2 Gipszkarton válaszfal építés normál 21,18 m2 Kazettás gipszkarton álmennyezet építés 51,33 m2 Új burkolat készítése háttériroda, irattár, gardrób, ff. mosdó, ff. WC, gerslap, P8 padlóburkolat, L3 lábazat (67,08 fm) 51,67 m2 Nyílászárók elhelyezése 8 db Felületképzés falak F1-F 161,25 m2 Felületképzés konyha F3 2,44 m2 Felületképzés dolgozói mosdó F5 19,01 m2 Meglévı konyhabútor áthelyezése Elektromos erısáramú munkák Ügyféltérben új, korszerő világítás kialakítása ügyfél- és munkatérben, tárgyalóban 191,96 m2 Kiszolgáló térben új, korszerő világítás kialakítása háttérirodában és AM vizesblokkban 74,26 m2 Elektromos gyengeáramú munkák Informatikai hálózat kiépítés ügyféltérben Rack szekrény és végpontok között 12 munkaállomás Informatikai hálózat kiépítés kiszolgáló térben Rack szekrény és végpontok között 6 munkaállomás Riasztó rendszer kiépítés 266,22 m2 Tőzjelzı hálózat kiépítés 266,22 m2 Épületgépészet Vizesblokk kialakítás személyzeti térben 1 db mosdó, 1 db WC, 1 kiöntı felszerelése 1 klt Vizesblokk kialakítás személyzeti térben konyhai mosogató tartozékokkal 1 db 2

3 Főtés szerelés 266,22 m2 Spinkler hálózat 266,22 m2 Víz-csatorna szerelés személyzeti mosdóban és teakonyhában 5 db Szellızés szerelés 1 klt Klíma szerelés 2 klt Ajánlattevı feladatát képezi az átadott engedélyezési terv szintő tervdokumentáció alapján a kiviteli tervek elkészítése a kivitelezéshez szükséges részletességgel. A tartalékkeret a nettó ajánlati ár 5 %-a. A részletes mőszaki leírást a dokumentáció tartalmazza. E) A SZERZİDÉS MEGHATÁROZÁSA, AMELYNEK MEGKÖTÉSE ÉRDEKÉBEN TÁRGYALNI KÍVÁNNAK Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyıri Kormányablakának (Gyır, Nagysándor József u. 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP projekt keretében vállalkozási szerzıdés keretében. F) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA. A SZERZİDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK A szerzıdés idıtartama A szerzıdés határozott idıtartamra jön létre a teljesítés idıtartama: a szerzıdéskötéstıl számított 50 napon belül, a szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen. A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér: amennyiben a Vállalkozó elmulasztja a szerzıdésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését határidın belül, Megrendelı késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér a Vállalkozónak felróható késedelem esetén a késedelemmel érintett munkatétel nettó értékének 1%/nap, maximum a nettó ajánlati ár 7%-ának összegéig. Hibás teljesítési kötbér: Ha a Vállalkozó minıségileg kifogásolható szolgáltatást végez, Megrendelı a hiba bejelentésétıl számított naptól a kijavított szerzıdésszerő, minıségileg kifogástalan szolgáltatás nyújtásáig, a hibás teljesítésért kötbért követelhet. Hibás teljesítés esetén, ha a Megrendelı kijavítást, vagy cserét kér - a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkatételre esı nettó vállalkozói díj 10%-a; Teljesítési biztosíték: a nettó Szerzıdéses Ár 5 %-ának megfelelı összegben a Kbt.126. (6) bekezdés a) pontja szerint. Jótállási biztosíték: a nettó Szerzıdéses Ár 5 %-ának megfelelı összegben a Kbt.126. (6) bekezdés a) pontja szerint. 3

4 Jótállás: Az ajánlatkérı 36 hónap (az átadás-átvételtıl számítva) jótállási kötelezettséget ír elı. A biztosítékokat az Ajánlatkérı a Kbt (6) bekezdés a) pontja szerint kéri nyújtani. Elıleg visszafizetési biztosíték: amennyiben az Ajánlattevı elıleg kifizetését kéri, Ajánlatkérı a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerzıdés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói elıleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelı mértékő, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség javára szóló, a Kbt (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettséget ír elı. G) A TELJESÍTÉS HELYE Magyarország, 9027 Gyır, Nagysándor József u. 31. hrsz.: 5761/2 /ETO PARK/ H) AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ILLETİLEG A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKRA HIVATKOZÁS Ajánlatkérı az ellenszolgáltatást, a szerzıdésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítés esetén a teljesítésigazolást követıen, átutalással teljesíti a Kbt szerint. Az elszámolás forintban történik. Ajánlatkérı költségvetési tételenként megbontva feltüntette azokat a munkanemeket, melyek finanszírozása Európai Uniós, illetve nemzeti forrásból történik. A nemzeti forrásból finanszírozott vállalkozási díj kifizetésérıl a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal gondoskodik, ezért a számlákat a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal nevére kell kiállítani és Ajánlatkérı felé benyújtani. A nemzeti forrásból történı finanszírozás esetében Ajánlatkérı elıleg kifizetését nem teszi lehetıvé. A részszámlázást érintı kiviteli terv készítésének költsége teljes egészében nemzeti forrásból kerül finanszírozásra. Nyertes Ajánlattevı az Ajánlatkérı által teljesítésigazolással elismert ellenértéket jogosult számlázni. Nyertes Ajánlattevı 1 részszámlát a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal részére, és 1-1 végszámlát Ajánlatkérı és a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal részére nyújthat be az alábbiak szerint: Részszámla.. Ft (a kiviteli tervek átadását és jóváhagyását követıen a nyertes ajánlattevı ajánlata szerint) Ajánlatkérı részére kiállított végszámla Ft (A TIOP forrásból finanszírozott ajánlati ár szállító elıleggel csökkentett, fennmaradó része.) Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal részére kiállított végszámla Ft (a nemzeti forrásból finanszírozott ajánlati ár részszámlával csökkentett, fennmaradó része.) Ajánlatkérı a számlákat Európai Uniós forrásból történı finanszírozás esetében a TIOP A- 12/ kódszámú projekt Közremőködı Szervezetének útján szállítói finanszírozás keretében egyenlíti ki, figyelemmel a programozási idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjérıl szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szabályaira. 4

5 A nyertes ajánlattevı 1 részszámla (benyújtható a kiviteli tervek átadását és jóváhagyását követıen) és 1-1 végszámla benyújtására jogosult. A szerzıdés ellenértékének megfizetésére a számla kézhezvételét követı 30 napon belül kerül sor az elıleg elszámolás sajátosságaira tekintettel, a Kbt (3)-(4) bekezdés, illetve az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény (Art.) 36/A. rendelkezéseinek figyelembevételével. A részletes fizetési feltételeket különösen alvállalkozó igénybevétele esetén - a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezései tartalmazzák. Ajánlattevı Európai Uniós forrásból történı finanszírozás esetében a programozási idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjérıl szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 57/A. alapján, legfeljebb a szerzıdés elszámolható összege 30 %-nak megfelelı mértékő elıleg kifizetését igényelheti. Az NFÜ a szállítói elıleg kifizetését független, az NFÜ által megbízott mőszaki ellenır ellenırzéséhez kötheti. Megrendelı a programozási idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjérıl szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. alapján a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerzıdés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói elıleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelı mértékő, az NFÜ javára szóló, a Kbt (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét írja elı. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Ajánlattevı cégjegyzésre jogosult vezetı tisztségviselıjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkezı tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkezı természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói elıleg biztosítékaként. A szállítói elıleget (elılegbekérı dokumentumon keresztül) az Ajánlattevı közvetlenül a közremőködı szervezettıl igényelheti a Megrendelı egyidejő értesítése mellett. A Megrendelı az értesítéstıl számított 5 napon belül jelezheti a szállítói elıleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói elıleg-igénylést a Megrendelı részérıl elfogadottnak kell tekinteni. A Megrendelı köteles az Ajánlattevı által megküldött elıleg-számlát annak beérkezését követı 5 napon belül záradékolni és a közremőködı szervezet részére megküldeni idıközi kifizetési igénylés keretében. I) ANNAK MEGHATÁROZÁSA, HOGY AZ AJÁNLATTEVİ, RÉSZAJÁNLATOT, TÖBBVÁLTOZATÚ (ALTERNATÍV) AJÁNLATOT TEHET-E Az ajánlattevı többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet, és ajánlatkérı nem biztosítja a részajánlat tétel lehetıségét. J) AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJAI Legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás. K) KIZÁRÓ OKOK: Az elıírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplı, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok 5

6 bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevı az a gazdasági szereplı, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében, valamint nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplı, akivel szemben az 57. (1) bekezdés d) pontjában felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Igazolási mód: Az ajánlattevınek a Kbt (1) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolni a kizáró okokat, az alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolásában esetlegesen részt vevı gazdasági szereplı tekintetében a Kbt. 58. (3) bekezdése, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10., valamint 12. -ban foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevı, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevı gazdasági szereplı által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás megküldése napjánál nem régebbi keltezésőnek kell lenniük. L) ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK meghatározása a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési mőszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. és 15. -ai alapján Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevıre (közös ajánlatot tevıkre) az Alkalmatlan az ajánlattevı (közös ajánlattevı) alábbi dokumentumot: ha P/1. A 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet P/1: az elızı 3 üzleti évben a közbeszerzés 14. (1) bekezdés c) pontjában foglaltak tárgya szerinti (építıipari kivitelezési és szerinti nyilatkozatot, az elızı 3 üzleti év tervezési munkák) általános forgalmi adó közbeszerzés tárgya szerinti- általános nélkül számított árbevétele nem érte el összesen a Ft-ot. forgalmi adó nélkül számított - árbevételérıl évenkénti bontásban, attól függıen, hogy (Együttes megfelelés a Kbt. 55. (4)-(6) ajánlattevı mikor jött létre, illetve mikor bekezdéseinek megfelelıen) kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges Az alkalmasság minimum követelménye(i) adatok és a megkövetelt igazolási mód: (adott esetben): 6

7 Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevıre (közös ajánlatot tevıkre) vonatkozóan az alábbi dokumentumot: M/1: a felhívás megküldését megelızı 5 Alkalmatlan az ajánlattevı (közös ajánlattevı) évben mőszaki átadás-átvétellel lezárt, ha nem rendelkezik szerzıdésszerően teljesített, legjelentısebb M/1: közbeszerzés tárgya szerinti (építıipari- a felhívás megküldését megelızı 5 évben tervezés és kivitelezés) munkákra vonatkozó összességében legalább 1 db, mőszaki átadásátvétellel lezárt, szerzıdésszerően teljesített, igazolást/referencianyilatkozatot a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 16. önmagában legalább nettó Ft (5) bekezdése alapján legalább az alábbi értékő, közbeszerzés tárgya szerinti (építıipari tartalommal: tervezés és kivitelezés) munkával. - az elvégzett munka mőszaki tartalmának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való (Kbt. 55. (4)-(6) bekezdéseinek megfelelıen) megfelelés megállapítható legyen - az ellenszolgáltatás nettó összege, - a teljesítés ideje, - a teljesítés helye, - a teljesítési elıírásoknak és a szerzıdésnek való megfelelısége, - a szerzıdést kötı másik fél megnevezése Amennyiben a korábbi teljesítést az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) nem önállóan végezte, a referenciaigazolásnak a részvétel módját is tartalmaznia kell, illetıleg az igazolásnak az alkalmasság minimumkövetelménye szerinti adatokat (ahol az elhatárolás elvégezhetı és értelmezhetı) az igazolni kívánt szállítás tekintetében a részvétel arányában is tartalmaznia kell. A részvétel arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesült az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) a szerzıdés szerinti ellenszolgáltatás nettó összegébıl. Az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak való megfelelést a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 7

8 közbeszerzési mőszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 16. (5) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolni. M) A HIÁNYPÓTLÁS LEHETİSÉGE, ILLETVE ANNAK KIZÁRÁSA Ajánlatkérı az összes ajánlattevı részére a Kbt. 67. szerint biztosítja a hiánypótlási lehetıséget. N) AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDİ szeptember óra O) AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME Az ajánlat benyújtásának helye: 9021 Gyır, Árpád út iroda P) AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE Az eljárás nyelve magyar. Amennyiben az eljárás során idegen nyelvő iratok, dokumentumok kerülnek benyújtásra, a magyar nyelvő fordítás csatolása kötelezı. Ajánlatkérı nem követeli meg hiteles fordítás benyújtását, az ajánlattevı általi felelıs fordítást is elfogadja. A lefordított anyagot cégjegyzésre jogosult személynek vagy meghatalmazottjának alá kell írnia és a következı megjegyzéssel kell ellátnia: "A magyar nyelvő fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvő eredeti iratok tartalmával." Az ajánlattevı felelıssége, hogy a magyar nyelvő fordítás megfelelı legyen. Az ajánlatkérı nem köteles az idegen nyelvő irat tartalmát vizsgálni. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésbıl fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az ajánlattevınek viselnie kell. Q) AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE ÉS IDEJE Az ajánlatok felbontásának ideje: szeptember óra Az ajánlat felbontásának helye: 9021 Gyır, Árpád út iroda R) AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁN JELENLÉTRE JOGOSULTAK A bontáson a Kbt. 62. (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. S) A TÁRGYALÁS LEFOLYTATÁSÁNAK MENETE ÉS AZ AJÁNLATKÉRİ ÁLTAL ELİÍRT ALAPVETİ SZABÁLYOK 8

9 Ajánlatkérı egy tárgyalási forduló megtartását tervezi, de fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben azt szükségesnek ítéli, újabb tárgyalási forduló(ka)t tartson. Az 1. tárgyalási forduló alkalmával együttes tárgyalásra kerül sor. Ajánlatkérı, az ajánlati árról, valamint a mőszaki és szerzıdéses feltételekrıl kíván tárgyalni. Az újabb tárgyalási forduló együttesen is és az ajánlattevıkkel külön-külön is lefolytatható. Az újabb tárgyalási forduló idıpontjáról és helyszínérıl, valamint arról, hogy együttes, vagy külön-külön tárgyalási forduló megtartására kerül-e sor, Ajánlatkérı írásban, vagy az elızı tárgyalási forduló alkalmával tájékoztatja valamennyi ajánlattevıt. Ajánlatkérı a Kbt. 92. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen minden egyes tárgyalásról jegyzıkönyvet készít, és az Ajánlattevıvel aláíratja. A tárgyalásokon kizárólag cégjegyzésre jogosult, vagy az ajánlattevı nevében nyilatkozattételre teljes jogú meghatalmazással rendelkezı személy tehet nyilatkozatot. Ez utóbbi esetben a meghatalmazás eredeti példányának, vagy az ajánlatban történı csatolása, vagy a tárgyaláson történı átadása szükséges. Az ajánlattevı nevében eljáró személyek képviseleti jogosultságának meglétét Ajánlatkérı minden egyes tárgyalási forduló során ellenırzi. Az ajánlattevıt terheli annak kötelezettsége, hogy valamennyi tárgyalási fordulón a megfelelı jogi- és mőszaki szakértelemmel rendelkezı személy jelen legyen, aki képes az ajánlattevı nevében nyilatkozatot akár újabb ajánlatot is tenni. A szakmai ajánlattal kapcsolatban azok az elemek, amelyekrıl nem lehet tárgyalni a Kbt. 97. (2) bekezdés a) és b) pontjára figyelemmel: ajánlatkérı a felhívásban nem jelöl meg ilyen konkrét elemet, a tárgyalás során a Kbt. 97. (2) bekezdésében foglalt korlátozás érvényes. A szakmai ajánlattal kapcsolatban azok az elemek, amelyekrıl ajánlatkérı tárgyalni fog: a mőszaki, szakmai és szerzıdéses feltételek teljeskörően. 3. A tárgyalások befejezése: Az ajánlatkérı egyértelmően elızetesen az ajánlattevık tudomására fogja hozni, hogy mikor fogja a tárgyalásokat lezárni (azaz mikor fog az ajánlati kötöttség beállni), a tárgyalások lezárása idıpontjának a végsı ajánlattételi határidı lejárta tekintendı. Ajánlatkérı a végsı ajánlattételi határidıt, azaz a végleges ajánlatok, illetve az eredeti ajánlat fenntartásáról szóló nyilatkozat (továbbiakban: fenntartó nyilatkozat) beadásának határidejét az utolsó szóbeli tárgyaláson vagy az azt követı elsı munkanapon fogja megadni. A végsı ajánlattételi határidırıl ajánlatkérı valamennyi ajánlattevıt írásban is értesíti. A tárgyalási jegyzıkönyvben (jegyzıkönyvekben) rögzített, valamint az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban szereplı feltételek alapján a szóbeli tárgyalás (tárgyalások) befejezését követıen az ajánlattevı fenntartó nyilatkozatot vagy újabb, végleges ajánlatot tehet az alábbiak szerint: a) Amennyiben a szóbeli tárgyalások során nem kerül sor a mőszaki, szakmai vagy szerzıdéses feltételek megváltoztatására, abban az esetben ha az ajánlattevı a végsı ajánlattételi határidıig nem tesz újabb (végleges) ajánlatot, avagy nem nyilatkozik arról, hogy az eredeti ajánlatát fenntartja-e, akkor az ajánlatkérı úgy tekinti, hogy az ajánlattevı az eredeti ajánlatát tartotta fenn, és az ajánlatkérı ezt az eredeti ajánlatot fogja végleges ajánlatként bírálni és értékelni. 9

10 b) Amennyiben a szóbeli tárgyalások során sor kerül a mőszaki, szakmai vagy szerzıdéses feltételek valamelyikének megváltoztatására, abban az esetben ha az ajánlattevı nem tesz újabb (végleges) ajánlatot, avagy nem tesz fenntartó nyilatkozatot, akkor az ajánlata érvénytelennek minısül. Eredeti ajánlaton ajánlatkérı az eredeti ajánlattételi határidıre benyújtott ajánlatot érti. A tárgyalások befejezésével, azaz a végsı ajánlattételi határidı lejártával ajánlati kötöttség jön létre, melynek idıtartama 60 nap. 4. A végleges ajánlat megtételének módja, formája: A végleges ajánlatok megtételének módját, formáját az ajánlatkérı részletesen a tárgyalások során fogja meghatározni. A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérı amennyiben a változások nagyságrendje indokolja, új dokumentáció rendelkezésre bocsátásával az ajánlattevıket felhívhatja egy végleges ajánlat írásban történı beadására. Az írásban beadott végleges ajánlatok tekintetében ajánlatkérı a Kbt a szerint jár el, a végleges ajánlatok felbontásáról és a bontás során felolvasott adatok ismertetésérıl jegyzıkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevınek. Ha az ajánlatkérı nem írja elı végleges ajánlatok írásbeli benyújtását, az utolsó tárgyalás befejezését követıen két munkanapon belül minden ajánlattevıvel egyidejőleg ismerteti az ajánlatoknak azokat a számszerősíthetı adatait, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. T) A TÁRGYALÁS IDİPONTJA Az elsı tárgyalás tervezett idıpontja: október óra, helye: azonos a Q pontban megadottal. U) Az ajánlati kötöttség idıtartamának meghatározása Az ajánlati kötöttség idıtartama a tárgyalások befejezésétıl számított hatvan nap. V) AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA szeptember 18. X) EGYÉB INFORMÁCIÓK 1.) Az ajánlatot 1 eredeti, papír alapú példányban és két elektronikus adathordozón(cd/dvd) cégszerően (vagy szabályszerő meghatalmazással rendelkezı meghatalmazott által) aláírva, roncsolás mentesen nem bontható kötésben, folyamatos oldalszámozással, valamint tartalomjegyzékkel ellátva kell 1 db lezárt csomagolásban benyújtani az O) pontban meghatározott címen. Az ajánlaton szerepelnie kell az "eredeti" és "másolat" megjelölésnek. Az eredeti, aláírt ajánlatot teljes terjedelmében *.pdf formátumban beszkennelve, 2 példányban elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is be kell nyújtani az ajánlattal közös csomagolásban. Eltérés esetén az eredeti jelöléssel ellátott, papír alapon benyújtott ajánlatban foglaltak az irányadóak. Továbbá Ajánlattevı ajánlatához csatolja cégszerően aláírt nyilatkozatát a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példányai az ajánlat papír alapú eredeti példányával mindenben megegyeznek. 10

11 A csomagolásra rá kell írni: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyıri Kormányablakának (Gyır, Nagysándor József u. 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP projekt keretében valamint azt, hogy Felbontani kizárólag az ajánlattételi felhívásban meghatározott határidı lejártakor szabad. A személyesen leadott ajánlatot az ajánlatkérı csak akkor tekinti az ajánlattételi határidın belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérı általi kézhezvételére a határidı lejártáig sor kerül. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérı csak akkor tekinti ajánlattételi határidın belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérı általi kézhezvételére a határidı lejártáig sor kerül. Ajánlatkérı általi kézhezvétel idıpontja az az idıpont, amikor az O) pont szerinti kapcsolattartási ponton az ajánlat beérkezése regisztrálásra került. A személyesen benyújtott ajánlatokat munkanapokon hétfıtıl csütörtökig óráig, pénteken óráig, az ajánlattételi határidı lejártának napján óráig lehet leadni az O) pontban megjelölt címen. A postai úton benyújtott ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztésébıl eredı kockázat az ajánlattevıt terheli, minderre figyelemmel az ajánlatok személyes leadása javasolt, de nem követelmény. Amennyiben a boríték (csomagolás) nincs megfelelıen lezárva, illetve megfelelı jelöléssel ellátva, az ajánlatkérı nem vállal felelısséget az ajánlat elirányításáért vagy idı elıtti felbontásáért. A futár útján történı továbbítás esetére a postai küldemények vonatkozásában meghatározottak az irányadóak. Azokat a benyújtott ajánlatokat, amelyek ajánlatkérı általi kézhezvételére az ajánlattételi határidı lejártát követıen kerül sor, ajánlatkérı elkésettnek tekinti. 2.) Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülı összes költség az ajánlattevıt terheli. 3.) Az ajánlatkérı hiánypótlási lehetıséget biztosít a Kbt. 67. (1)-(9) bekezdésében foglaltak szerint. 4.) Ajánlatkérı a nyertes ajánlattevınek nem teszi lehetıvé gazdálkodó szervezet létrehozását. Ajánlatkérı a közös ajánlatot csak akkor fogadja el, ha az ajánlattevık kifejezetten (írásbeli nyilatkozatban) elismerik közös vállalkozásuk szerzıdésszegéssel okozott károkért, valamint a harmadik személynek okozott károkért fennálló egyetemleges felelısségét, és teljes jogkörő közös képviselıt hatalmaznak meg. Az ajánlathoz eredeti vagy másolati példányban csatolni kell a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevık által kötött és valamennyi közös ajánlatot tevı által cégszerően aláírt megállapodást, amely tartalmazza az egyetemleges felelısségvállalásra vonatkozó, kötelezı érvényő nyilatkozatot a közös ajánlattevık közötti tételes feladatmegosztást, illetve a közös képviselı meghatalmazását. A közös ajánlattevık személyében az ajánlattételi határidı lejárta után változás nem következhet be. 5.) Ajánlattevınek a Kbt. 40. (1) bekezdés alapján az ajánlatában meg kell jelölni: a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevı alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak mőködni. 11

12 6.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevı kifejezett nyilatkozatát Kbt. 60. (3) és (5) bekezdése szerint. 7.) A Kbt. 60. (6) bekezdése szerint az ajánlattevınek felolvasólapot kell csatolnia, amely tartalmazza az ajánlattevı nevét, címét, valamint azokat a fıbb, számszerősíthetı adatokat, amelyek az értékelési szempontok (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek (jelen esetben: nettó ajánlati ár). 8.) Ajánlattevı az elıírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdésben foglaltak szerint is megfelelhet. 9.) Amennyiben ajánlattevı, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevı szervezet az ajánlatban átalakulásra hivatkozással jogelıdje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerő másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerzıdést, átalakulási cégiratokat is. Ajánlattevı, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevı szervezet vonatkozásában, amennyiben nyilatkozatot tett, az aláíró személy képviseleti jogosultságának igazolása céljából, az ajánlatnak tartalmaznia kell a nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdés szerinti aláírási-mintát eredeti vagy egyszerő másolatban, továbbá az ajánlati felhívás feladását megelızı 60 napnál nem régebbi közhiteles nyilvántartásból származó cégkivonat egyszerő másolatát. Amennyiben az aláíró cégjegyzésre nem jogosult, csatoljanak a évi III. tv. (Pp.) 196. (1) bekezdése szerinti teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben az ajánlatkérı által kért cégkivonat a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerinti céginformációs szolgálat honlapján ingyenesen, elektronikusan elérhetı és az ott fellelhetı adatok 60 napnál nem régebbiek, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható cégkivonat csatolása az ajánlatban nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban utalni kell. 10.) Amennyiben az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentum az alkalmassági minimum követelmények körében meghatározott összeget nem forintban tartalmazza, azt az ajánlatkérı a Magyar Nemzeti Banknak az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamán átszámítva veszi figyelembe. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott deviza az ajánlattevı letelepedése szerinti ország központi bankja által jegyzett, az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenértéke kerül átszámításra. 11.) A nyertes ajánlattevınek legkésıbb a szerzıdéskötésig a szerzıdés tárgyára nevesített felelısség biztosítási szerzıdéssel kell rendelkeznie. A nettó ajánlati ár 30%-nak megfelelı mértékő felelısségbiztosítási szerzıdést a konkrét építési beruházásra nevesítve kell megkötni/vagy a már meglévı felelısségbiztosítást jelen építési beruházásra kiterjeszteni és azt a teljesítés befejezésétıl számított, a Ptk.-ban a rejtett hibáért fennálló szavatossági felelısség teljes idıtartama alatt /legalább 3 év illetve a 11/1985 (VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM rendelet alapján meghatározott idıtartam/ folyamatosan fenn kell tartani, azzal a megkötéssel, hogy a káresemények összértéke évente a biztosítási fedezet egészére vonatkozik. A biztosítást úgy kell megkötni, hogy esetleges kárnál a kivitelezı önrésze nem haladhatja meg a biztosító által elismert kárösszeg 10 %-át 12

13 12.) Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtásáról szóló jogszabály vagy e jogszabályok alapján ajánlatkérı valamilyen irat, dokumentum benyújtását írta elı, eltérı rendelkezés hiányában az irat, dokumentum a Kbt. 36. (3) bekezdése alapján egyszerő másolatban is benyújtható. 13.) A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérı által órában megadott határidı a weboldal Budapest idı adatai szerint értendı. 14.) Ajánlatkérı felhívja az ajánlattevık figyelmét arra, hogy a közbeszerzési eljárásban a minısített ajánlattevık hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az ajánlattevı pénzügyi és gazdasági, valamint mőszaki, illetıleg szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet. 20. (4) bekezdés] (P/1, M/1.). 15.) Ajánlatkérı kéri a dokumentáció mellékletét képezı árazatlan költségvetést beárazni és az ajánlathoz csatolni. Az árazatlan költségvetési kiírás minden sora kötelezıen kitöltendı. A tárgyalásokat követı végsı ajánlat érvénytelen, ha Ajánlattevı nem ad ajánlatot minden, Ajánlatkérı által a költségvetési fıösszesítıben meghatározott tételre. 16.) Ajánlattevınek a Kbt. 54. alapján tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekrıl, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerzıdés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevı nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattétel során mindezek ismeretében járt el. Az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élık esélyegyenlıségére, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekrıl ajánlattevı tájékoztatást kaphat az alábbi címeken: Nemzeti Munkaügyi Hivatal: 1024 Budapest. Margit krt. 85., levélcím: 1399 Bp. 62. Pf. 639, tel: , fax: , zöld szám: , a területi kirendeltségek elérhetısége a internet-címen található ÁNTSZ: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6., levélcím: 1437 Budapest, Pf tel.: , fax: , zöld szám: , a megyei és városi intézetek elérhetısége a internet-címen található MBH: 1051 Budapest, Arany János u. 25. tel.: , fax: , zöld szám: , a területileg illetékes bányakapitányságok elérhetısége a internet-címen található Nemzeti Adó- és Vámhivatal: H-1054 Budapest, Széchenyi u. 2., Telefon: , , Fax: , Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fıfelügyelıség: H-1016 Budapest, Mészáros u. 58/A., Telefon: , Fax: , Egyenlı Bánásmód Hatóság: H-1024 Budapest, Margit krt. 85., Telefon: , Fax: , 18.) Az ajánlattételi felhívásban és az ajánlati dokumentációban a Kbt. rövidítés alatt a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény értendı. 19.) Az Ajánlatkérı felhívja a figyelmet, hogy a mőszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredető, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetıleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges 13

14 hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmő jellegének meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a vagy egyenértékő kifejezést minden esetben érteni kell. 20.) Az Ajánlatkérı felhívja a figyelmet, hogy jelen eljárás megindítására a Kbt. 40. (3) bekezdésének alkalmazásával kerül sor, és a 40. (4) bekezdésben megfogalmazott feltételek fennállása esetében az abban foglaltak alkalmazásra kerülnek. 21.) Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. -a szerint az Ajánlattevıként szerzıdı fél az alvállalkozóval kötött szerzıdésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerzıdés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérı biztosítékot köthet ki. 22.) Ajánlatkérı szeptember 20-án 9.00 órai kezdettel helyszíni bejárást tart. Találkozó helyszíne: 9027 Gyır, Nagysándor József utca 31. /ETO PARK/. A helyszíni bejárásról jegyzıkönyv készül, melyet Ajánlatkérı öt napon belül valamennyi a Kbt. 45. (5) bekezdés szerinti gazdasági szereplı részére egyidejőleg megküld. A helyszíni bejárás alapján Ajánlattevık által írásban feltett kérdésekre Ajánlatkérı írásban küldi meg válaszát az arra meghatározott határidı figyelembevételével. 23.) A szerzıdés EU-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos. A projekt száma: TIOP A-12/ azonosítószámú, címe: A közszolgáltatásokhoz való egyenlı esélyő hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés (KAB ) 24.) Nyertes Ajánlattevıként szerzıdı félnek a kivitelezési munkálatokat a mőködı üzletközpont területén kell elvégezni, melynek során annak mőködését a kivitelezés nem akadályozhatja. Amennyiben a munkálatok elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges a mőködı üzletközpont mőködésének teljes, vagy részleges akadályozása, úgy az csak az üzletközpontot mőködtetı és az Ajánlatkérı engedélyével és jóváhagyásával lehetséges. Gyır, szeptember

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS DHK Hátralékkezelı és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Üzleti intelligencia (BI) alkalmazás fejlesztése és bevezetése tárgyú, Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési

Részletesebben

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56.

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56. Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/57. lapszám 2009/56. lapszám 2009/55.

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS TÁMOP 5.3.6-11/1 azonosító számú, Komplex Telep Program-Humán szolgáltatás fejlesztés és hozzáférés esélyeinek biztosítása címő pályázatban szereplı Török István utcai mozi felújításának

Részletesebben

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének

Részletesebben

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény ÁROP Projekt Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 1 Eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 18 Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027

Postai irányítószám: 1027 AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

Hirdetmény áttekintése

Hirdetmény áttekintése Hirdetmény áttekintése https://195.228.171.34/hkm/viewoffer.jsp?id=23264/2011&print=yes Page 1 of 1 Ajánlatkérı Szervezet: Címzett: - Jánoshida Község Önkormányzata Cím: Fı u. 28. Ir.szám: 5143 Város/Község:

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

Postai irányítószám: 2523

Postai irányítószám: 2523 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a Kistérségi Közösségi Ház

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlattevınek kell viselnie minden, az ajánlattétel elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülı költséget.

DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlattevınek kell viselnie minden, az ajánlattétel elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülı költséget. DOKUMENTÁCIÓ KM03SZGR13 keretmegállapodás alapján számítógéprendszerek szállítása és tekintetében a Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal számára 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérı

Részletesebben

Lúgos akkumulátorok szállítása

Lúgos akkumulátorok szállítása Lúgos akkumulátorok szállítása AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2011. december A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérı)

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése (Eljárás száma: 15/T-190/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. szeptember A. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Postai cím: Hollán Ernı u. 1.

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013. 3. részfeladat (Heterogén számítógépek) 12/1-2012-0001 kódszámú projekt keretében

DOKUMENTÁCIÓ. kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013. 3. részfeladat (Heterogén számítógépek) 12/1-2012-0001 kódszámú projekt keretében DOKUMENTÁCIÓ KM03SZGR13 keretmegállapodás alapján számítógéprendszerek szállítása és 12/1-2012-0001 kódszámú projekt keretében 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérı keretmegállapodásos

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Új Magyarország Fejlesztési Terv, Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.2.1-08/1-2008-0002 keretében A képzés minıségének és tartalmának fejlesztése címő kiemelt projekthez kapcsolódó

Részletesebben

4. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei

4. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész szerinti, hirdetmény közzététele nélkül induló, tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz Légkábel

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 63 Ajánlatkérı: Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ az Európai Unió soros magyar elnökségében közvetlenül résztvevı elnökségi stáb tagjainak az elnökségi feladatok ellátásához szükséges integrált

Részletesebben

Név : Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kelt: Költségvetés főösszesítő Megnevezés Anyagköltség Díjköltség 1. Építmény közvetlen költségei 0 0

Név : Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kelt: Költségvetés főösszesítő Megnevezés Anyagköltség Díjköltség 1. Építmény közvetlen költségei 0 0 16. dokumentum Név : Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kelt: Cím : 921 Győr, Árpád u. 32. A munka leírása: 927 Győr, Nagysándor József utca 31. HRSZ:5761/2 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerő közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerő közbeszerzési eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerő közbeszerzési eljárásban 1) Az ajánlatkérı neve: Balatonboglár Város Önkormányzata kapcsolattartó: Gáspár László címe: 8630 Balatonboglár,

Részletesebben

Nyertes ajánlattevı: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden.

Nyertes ajánlattevı: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden. Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 67 Ajánlatkérı: Szegedi Tudományegyetem Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden. Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban Szám: 30310/1574/2016. ált. Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail

Részletesebben

A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 64 Ajánlatkérı: Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Magyarország Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid... Page 1 of 8 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2010/75.

Részletesebben

Árubeszerzésre ir... - 221969-2010

Árubeszerzésre ir... - 221969-2010 1. oldal, összesen: 5 Árubeszerzésre ir... - 221969-2010 28/07/2010 S144 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerzıdés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Gönc: Orvosi felszerelések

Részletesebben

HU-Tolna: Építészeti tervezési szolgáltatások 2009/S 129-188521 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Tolna: Építészeti tervezési szolgáltatások 2009/S 129-188521 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ HU-Tolna: Építészeti tervezési szolgáltatások 2009/S 129-188521 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Tolna Város Önkormányzata,

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 azonosító projekt keretében: 32 582 02 OKJ-számú, Építő- és anyagmozgató gép kezelője megnevezésű, Targoncavezető szakmairányú képzés Közbeszerzési

Részletesebben

Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyıri Kormányablakának (Gyır, Nagysándor József u. 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.

Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyıri Kormányablakának (Gyır, Nagysándor József u. 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3. DOKUMENTÁCIÓ Az Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyıri Kormányablakának (Gyır, Nagysándor József u. 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.1 projekt keretében tárgyú a Kbt. 122. (7) bekezdés

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás X I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet : Balatonboglár Város Önkormányzata

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/43 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

2010/S 5-005179 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

2010/S 5-005179 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés HU-Siófok: Csapok, szelepek, csıszerelvények és hasonló elemek 2010/S 5-005179 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ Árubeszerzés I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ 1 / 9 2011.01.26. 15:36 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/11. lapszám

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítı Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Telefon: 36/510-910. További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Telefon: 36/510-910. További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ország: Magyarország irányítószám: 1117 Kapcsolattartási pont(ok):

Ország: Magyarország irányítószám: 1117 Kapcsolattartási pont(ok): KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Vállalkozási szerzıdés Budapest Fıváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata tulajdonában lévı zöldterületek fenntartási és fejlesztési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027

Postai irányítószám: 1027 AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány u. 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. június 29-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve, címe: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekrıl szóló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. január 1. A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/sid/popupfront/lid/popup/pid/0/hirdetmenyproperties?o...

http://www.kozbeszerzes.hu/sid/popupfront/lid/popup/pid/0/hirdetmenyproperties?o... 1. oldal, összesen: 10 Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 86 Ajánlatkérı: NymE-ERFARET Nyugat-magyarországi Egyetem Erdıés Fahasznosítási Tudásközpont Nonprofit Kft.

Részletesebben

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez Pályázati felhívás SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Szécsény Város Önkormányzata Címe: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Adószám: 15451244-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-21424304

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 4C~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Autóbuszok klímaberendezéseinek felülvizsgálata, karbantartása, szükség szerinti javítása. versenyeztetési eljárás

Autóbuszok klímaberendezéseinek felülvizsgálata, karbantartása, szükség szerinti javítása. versenyeztetési eljárás Autóbuszok klímaberendezéseinek felülvizsgálata, karbantartása, szükség szerinti javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-437/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Projektmenedzsment tevékenység ellátása - a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére Jelen Általános

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Bérleti és karbantartási szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és karbantartására

Részletesebben

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás BKV Zrt. 15/TB-491/11. Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás (Eljárás száma: 15/TB-491/11.) MÓDOSÍTOTT RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2012. január BKV Zrt. 15/TB-491/11. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS 2014.

DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS 2014. DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS HARDVEREK (OBU) SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 2014. 2/64 BEVEZETÉS Ön a Pécs Megyei

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére Tárgy: Egészségügyi alapellátások fejlesztése

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe /Kbt. 50. (2)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/a. telefonszám: 06-94-548-034 telefaxszám: 06-94-428-791 e-mail cím: kislegykapo@gmail.com

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28:500-666 Fax. 400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu /2009 szám Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben