A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó"

Átírás

1 A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljáráshoz KÉ 35315/2010. (12.03.) KÉ 36580/2010 módosítással egységes szerkezetben december

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Ajánlattételi felhívás 3 II. Mőszaki leírás 12 III. Az ajánlatok értékelése 13 IV. Formai követelmények 14 V. Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 15 Kbt. 55. (3)-(4) bek. alapján tájékoztató 16 VI. Útmutató az iratminták kitöltéséhez 17 VII. Iratminták 18 A Borítólap 18 B Felolvasólap 19 C Kizáró okokra vonatozó nyilatkozat 20 D1-D2 referenciaigazolás E nyilatkozat a Kbt. 71. (1) és 63. (3) bekezdés szerint 23 F nyilatkozat a Kbt. 70. (2) bekezdés szerint 25 G nyilatkozat AF V.7)5/d pont szerint 26 H üzemeltetési szerzıdés tervezet 27 2

3 Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [x] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió [ ] I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal Postai cím: Széchenyi u. 2. I. AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1054 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Közbeszerzési Fıosztály "B" épület 503. szoba Telefon: /5359/5421 Fax: Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérı általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [ ] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció a következı címen szerezhetı be: [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [ ] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következı címre kell benyújtani: [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2.) AZ AJÁNLATKÉRİ TÍPUSA Központi szintő [x] Közszolgáltató [ ] Regionális/helyi szintő [ ] Támogatott szervezet [Kbt b) c) pont] [ ] Közjogi szervezet [ ] Egyéb [ ] Egyéb (nevezze meg): 3

4 I.3.) AZ AJÁNLATKÉRİ TEVÉKENYSÉGI KÖRE I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN [ ] Általános közszolgáltatások [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció [ ] Védelem [ ] Szociális védelem [ ] Közrend és biztonság [ ] Szabadidı, kultúra és vallás [ ] Környezetvédelem [ ] Oktatás [x] Gazdasági és pénzügyek [ ] Egyéb (nevezze meg): [ ] Egészségügy I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN [ ] Víz [Kbt (1) bek. a) pont] [ ] Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt (1) bek. a) pont] [ ] Szén és más szilárd tüzelıanyagok feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] [ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] [ ] Kikötıi tevékenységek [Kbt (1) bek. bb) pont] [ ] Villamos energia [Kbt (1) bek.. a) pont] [ ] Földgáz és kıolaj feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] [ ] Vasúti szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] [ ] Repülıtéri tevékenység [Kbt (1) bek. bb) pont] [ ] Postai szolgáltatások [Kbt (1) bek. d) pont] I. 4.) Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x] II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1 ) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés szolgáltatási szerzıdés II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerzıdés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) [ ] Építési beruházás b) [ ] Árube- c) [x] Szolgáltatás [ ] Kivitelezés [ ] Tervezés és kivitelezés [ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérı által meghatározott követelményeknek megfelelıen [ ] Építési koncesszió szerzés [ ] Adásvétel [ ] Lízing [ ] Bérlet [ ] Részletvétel [ ] Ezek kombinációja/egyéb Szolgáltatási kategória 7 (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) [ ] Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód A teljesítés helye NUTS-kód A teljesítés helye: Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) budapesti, és vidéki telephelyei 4

5 NUTS-kód HU101 II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ] Keretmegállapodás megkötése [ ] II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevıvel [ ] A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevıvel [ ] A keretmegállapodás idıtartama: Idıtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes idıtartama alatt (csak számokkal és pénznem): A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya Szolgáltatási szerzıdés 2007-ben beszerzett HP3005dn, HP9040dn, és HP3005x típusú nyomtatók karbantartására. A szolgáltatásnak meg kell felelnie: - a mellékelt ajánlatkérési dokumentáció mőszaki leírása minıségi-, és teljesítménykövetelményeinek, - az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 8002/2007 MeHVM tájékoztató mellékletének 3. számú függeléke szerint a BA "teljes üzemeltetési szolgáltatás (TÜSZ)"-ra meghatározott, mőszaki, gazdasági és minıségi követelményeknek. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fı szószedet Kiegészítı szószedet (adott esetben) Fı tárgy Kiegészítı tárgy(ak) II.1.7) Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletbıl szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre [ ] egy vagy több valamennyi részre [ ] részre[ ] II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x] II. 2) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, és opciót beleértve) HP 3005dn 660db, HP 9040dn 44 db, HP 3005x 2010 db, összesen 2714 db II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [ ] Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló ismétlıdı jellegő szerzıdések esetében kérjük feltüntetni a további szerzıdések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) II.3) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az idıtartam hónap (ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) VAGY: kezdés 2011/01/10 (év/hó/nap) ÉS/VAGY befejezés (év/hó/nap) 5

6 III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZİDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér a szerzıdéstervezet szerint. III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Az ellenszolgáltatás kiegyenlítése a teljesítésigazolást követıen, havonta, átutalással, a Kbt (3) bekezdése alapján történik. Számlázási cím: Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal Pénzügyi és Bérgazdálkodási Fıosztály (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.). III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Ajánlatkérı a nyertes közös ajánlatot tevıktıl nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de együttes ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot benyújtók közötti megállapodást, mely részletesen rendelkezik a felelısség, a feladatmegosztás, a képviselet kérdéseirıl. III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen [ ] nem [x] Ha igen, a különleges feltételek meghatározása III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is Az ajánlatkérı által elıírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet: - Ajánlattevı, alvállalkozó, illetve erıforrást nyújtó szervezet, aki a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 60. (1) bekezdésében, és a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll, - Ajánlattevı, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve erıforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Igazolási mód: Kbt (3) bekezdés szerint. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: a) A Kbt. 66. (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevı, és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó cégkivonatában feltüntetett valamennyi számlavezetı pénzintézetének az ajánlattételi felhívás feladását megelızı 45 napnál nem régebbi igazolása az alábbi tartalommal: - pénzforgalmi számla száma, és a számlanyitás napja, - a pénzforgalmi számlán az ajánlattételi felhívás feladását megelızı 12 hónapban elıfordult-e 60 napot meghaladó sorban álló tétel, egyszerő másolatban. b) Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevı, és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó évi számviteli szabályok szerinti beszámolójának csatolása ki- Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): a) Alkalmatlan az ajánlattevı, illetve a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, ha bármely, cégkivonatban szereplı pénzforgalmi számláján az ajánlattételi felhívás feladását megelızı 12 hónapban elıfordult 60 napot meghaladó sorban álló tétel (Kbt. 66. (1) bekezdés a) pontja alapján). b) Alkalmatlan az ajánlattevı, illetve a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, ha a 2008., évek bármelyikében: - nettó árbevétele évente nem éri el ajánlattevı esetében a Ft, a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó esetében a Ft értéket (Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontja alapján). Az a) és b) pontok tekintetében Ajánlattevı- 6

7 egészítı melléklet nélkül, egyszerő másolatban. nek, és a 10% feletti alvállalkozónak önállóan kell megfelelnie. III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1.) Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontja, és Kbt. 68. (1) bekezdés alapján ajánlattevı évekre vonatkozó referenciaigazolásait/referencianyilatkozatát. Az igazolás tartalmazza a teljesítés idejét (kezdı és befejezı napját), a szerzıdést kötı másik fél megnevezését és címét, az ellenszolgáltatás öszszegét (nettó Ft/év), a korábbi szolgáltatás menynyiségét (db/év), a szolgáltatás részletes leírását. 2.) Ajánlattevınek csatolni kell ajánlatához nyomtatók karbantartására irányuló ISO 9001:2000, vagy azzal egyenértékő minıségbiztosítási rendszer tanúsítványát, vagy az Európai Unió bármely tagállamában bejegyzett szervezettıl származó egyenértékő tanúsítványt, illetve az egyenértékő minıségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait egyszerő másolati formában (Kbt. 67. (3) bekezdés f) pontja alapján). 3.) Ajánlattevınek ajánlatához csatolni kell EN ISO 14001:2004, vagy ezzel egyenértékő környezeti menedzsment rendszerének az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettıl származó egyenértékő tanúsítványt, illetve az egyenértékő környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékait egyszerő másolati formában (Kbt. 67. (3) bekezdés i) pontja alapján). 4.) A Kbt. 70/A. (1) bekezdés e) pontja és Kbt. 67. (3) bekezdés d) pontja alapján a teljesítésbe bevonni tervezett szakemberek bemutatása eredeti (saját aláírásukat is tartalmazó) szakmai életrajzuk csatolásával (munkahely neve, címe, ellátott munkakör, és feladatkör bemutatásával, munka- Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1.) Alkalmatlan az ajánlattevı, ha nem rendelkezik az elmúlt két évbıl ( ) évente legalább 1db, az alábbi követelményeknek megfelelı referenciával: - országosan, Budapestet és minden régiót lefedı teljesítés, lapalapú (A/4) elszámolással, összesen nettó Ft/év értékben, - legalább 2500 db/év mennyiségő nyomtató eszköz (kizárólag nyomtatási funkcióval rendelkezı berendezés) minimum 3 hónap folyamatos, teljes körő üzemeltetése: a) Budapesten maximum 4 órán, vidéken maximum 8 órán belüli hibajavítás megkezdéssel, b) folyamatos, kiesés nélküli HP gyári toner biztosítással, telephelyekre vonatkozóan, c) szolgáltatás idıtartamára vonatkozó gyártói garancia kiterjesztéssel. 2.) Alkalmatlan az ajánlattevı, ha nem rendelkezik nyomtatók karbantartására irányuló MSZ. ISO 9001:2000, vagy azzal egyenértékő minıségbiztosítási rendszer meglétére vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy a tanúsítvány érvényességét igazoló dokumentummal, vagy egyenértékő minıségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival. 3.) Alkalmatlan az ajánlattevı, ha nem rendelkezik EN ISO 14001:2004, vagy ezzel egyenértékő környezeti menedzsment rendszer meglétére vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy a tanúsítvány érvényességét igazoló dokumentummal, vagy egyenértékő környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékaival. 4.) Alkalmatlan az ajánlattevı, ha nem rendelkezik legalább a teljesítésbe bevonni kívánt: - 8 fı legalább középfokú iskolai végzettségő, technikusi munkakörben foglalkoztatott, és nyomtató eszközök teljes körő szervizelésében legalább 3 éves gyakorlattal rendelkezı szak- 7

8 végzés kezdı és befejezı napjának megadásával). Az ajánlathoz csatolni kell a végzettséget igazoló bizonyítványokat egyszerő másolati formában. III.2.4) Fenntartott szerzıdések A szerzıdés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x] A szerzıdés a Kbt szerint fenntartott igen [ ] nem [x] emberrel, és - 1 fı, legalább középfokú iskolai végzettségő, technikusi munkakörben foglalkoztatott, az üzemeltetendı nyomtató eszközök gyártójának, vagy a gyártó képviselıjének képzésén részt vett, nyomtató eszközök teljes körő szervizelésében legalább 3 éves gyakorlattal rendelkezı szakemberrel. III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen [ ] nem [x] Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı hivatkozás: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli [] Tárgyalásos [X] IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli [ ] Tárgyalásos [ ] IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg) A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás [x] VAGY Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint [ ] [ ] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x] Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésrıl (ha szükséges) IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) Közb /2010 IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén Elızetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ] Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ] Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) 8

9 IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2010/12/28 (év/hó/nap) Idıpont: 10:00 Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): Pénznem: A fizetés feltételei és módja:- IV.3.4) Az ajánlattételi határidı Dátum: 2010/12/28 (év/hó/nap) Idıpont: 10:00 IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) -ig (év /hó/nap) VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 30 (az ajánlattételi határidı lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2010/12/28 (év/hó/nap) Idıpont: 10:00 Helyszín: Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal, 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. A. épület fszt. 20. tárgyaló Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek Kbt. 80. (2) bekezdés szerint V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLİDİ JELLEGŐ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) A SZERZİDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAP- CSOLATOS? igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett idıpontja: Az összegezés megküldésének idıpontja. V.3.2) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja: V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı szabályai, az elsı tárgyalás idıpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) Az ajánlatkérı egy fordulóban, az ajánlattevıkkel egymást követıen külön-külön tárgyal. Az ajánlatkérı minden tárgyalásról jegyzıkönyvet készít, és azt a tárgyalás befejezésekor minden jelenlévı ajánlattevınek átadja, aláírás céljából. Az ajánlatkérı a tárgyalást követıen valamennyi ajánlattevıt egyidejőleg tájékoztat az ajánlatok fıbb számszerősíthetı adatairól, amelyek a bírálati szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az eljárásban nem áll fenn az ajánlattevınek, illetıleg az ajánlatkérınek a Kbt szerinti ajánlati kötöttsége. Ajánlati kötöttség a tárgyalás befejezésével jön létre. Az elsı tárgyalás helye, és idıpontja: Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal (1054 Budapest, Széchenyi u. 2. B épület 503. iroda) december :00 óra V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen [x] nem [ ] V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentáció a jelen ajánlattételi felhívás I.1) pontjában meghatározott helyen vehetı át munkanapokon óra között, az ajánlattételi határidı lejáratának napján óra között. Az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció teljes terjedelemben elektronikus úton is rendelkezésre 9

10 áll a elérési útvonalon. Amennyiben ajánlattevı az elektronikus úton történı letöltést választja, az APEH Közbeszerzési Fıosztály részére a fax számon nyilatkozatot kell tennie a letöltést követıen, hogy a dokumentációt átvette. A nyilatkozatban meg kell adni közbeszerzés tárgyát, KÉ számát, a cég nevét, címét, telefon és telefaxszámát, valamint az eljárással kapcsolatban a kapcsolattartó nevét és elérhetıségi adatait (telefon, fax, e- mail). Felhívjuk ajánlattevık figyelmét, hogy a dokumentáció elektronikus letöltése esetén csak a fentiek szerinti regisztráció megtörténtét követıen tehetı érvényes ajánlat. V.3.5.1) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsı határa: V.3.5.2) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek elıírt igazolási módja a minısített ajánlattevık hivatalos jegyzékébe történı felvétel feltételét képezı minısítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen [x] nem [ ] V.7) Egyéb információk: 1/ A hiánypótlás a Kbt. 83. (2) bekezdésében foglaltak szerint biztosított. 2/ Az ajánlatot cégszerően aláírva, 1 példányban, Kbt. 70/A (1) bekezdése szerint, zárt csomagolásban kell benyújtani. Ajánlatkérı névbélyegzı használatát nem fogadja el. Az ajánlat eredeti példányához csatolni kell továbbá elektronikus adathordozón, a papíralapon benyújtott ajánlat egy példányát oly módon, hogy az a kötött vagy főzött formátumú ajánlattól sérülés nélkül elválasztható ne legyen (pl. zárt borítékba helyezve, a borítékot az ajánlat utolsó oldalához odatőzve). A benyújtott ajánlati példányok borítólapján fel kell tüntetni az ajánlattevı nevét, székhelyét, a jelen eljárásban kapcsolattartásra kijelölt személy nevét, telefon- és faxszámát, címét. Amennyiben a papír alapú ajánlat, és az elektronikus úton benyújtott példány között eltérés van, a papír alapú ajánlat az irányadó. A zárt csomagoláson fel kell tüntetni az Ajánlattevı nevét, székhelyét, a Közbeszerzési ajánlat: HP NYOMTATÓK KARBANTARTÁSA feliratot. A postán feladott küldeményen fel kell tüntetni "Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez kell továbbítani" szöveget. 3/ Amennyiben ajánlattevı alkalmasságának igazolására a Kbt. 71. (1)bekezdés c) pontjában foglalt erıforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe, úgy ezen szervezet alkalmasságát a Kbt. 65. (4) bekezdése szerint kell igazolni, továbbá köteles nyilatkoznia arról, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges erıforrások rendelkezésre állnak majd a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt. 4/ Ajánlatkérı felhívja Ajánlattevık figyelmét a Kbt. 4. 3/D és 3/E pontjaira, és a Kbt. 70. (4)-(6) bekezdéseiben foglaltakra. 5/ Ajánlattevınek csatolnia kell ajánlatához: a/ az ajánlattevı, a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, és a Kbt. 71. (1) bekezdés c) pont szerinti, erıforrást nyújtó szervezet ajánlattételi határidı lejártát megelızı 30 napnál nem régebbi cégkivonatát egyszerő másolati példányban, b/ az ajánlattevı, a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, és az erıforrást biztosító szervezet cégjegyzésre jogosult személyének aláírási címpéldányát egyszerő másolati példányban, továbbá ha a cégjegyzésre jogosult, és a kötelezettségvállaló személye különbözı, a kötelezettségvállaló (meghatalmazott) aláírását is tartalmazó meghatalmazást, c/ ajánlattevı Kbt. 70. (2) bekezdés, és 71. (1) bekezdés a)b)c)d)pont, és 63. (3)bekezdés szerinti nyilatkozatát, d/ a kitöltött vállalkozási szerzıdés-tervezetet oldalanként szignálva, e/ ajánlattevı Kbt ra vonatkozó nyilatkozatát, 6/ Ajánlatkérı alkalmazza a Kbt. 91. (2) bekezdését. 10

11 V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: A. MELLÉKLET TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZİ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETİK BE Hivatalos név: Postai cím: Város/Község Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETİ Hivatalos név: Postai cím: Város/Község Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI Hivatalos név: APEH Központi Hivatala Postai cím: Széchenyi u. 2. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1054 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Központi Iktató "C" épület fszt Telefon: - Fax:- Internetcím (URL): (E mellékletbıl a részek számának megfelelıen több példány használandó)

12 II. M Ő S Z A K I LEÍRÁS A beszerzés tárgya: Szolgáltatási szerzıdés 2007-ben beszerzett HP3005dn, HP9040dn, és HP3005x típusú nyomtatók karbantartására. A évben a központosított közbeszerzés keretében beszerzett HP típusú nyomtatókra kötött INF- 199/2007. számú TÜSZ szerzıdés december 27-ig hatályos. Az APEH Informatikai Intézet Területi Üzemeltetési Fıosztálya javaslata alapján az üzemeltetés folyamatos és hatékony biztosítása érdekében szükséges javítási és karbantartási szerzıdést kötni a további idıszakra is, ezért a tıl karbantartási és javítási szerzıdés megkötését kezdeményezzük maximum nettó Ft értékben minimum 3 hónap idıtartamra. A tapasztalatok alapján az eszközök nagy száma és a nyomtatók nagy terhelése miatt elıforduló gyakori kisebb-nagyobb meghibásodások indokolják a rendszeres karbantartási szolgáltatást. Az üzemeltetési szakterület által összeállított SLA követelményeket, az elvárt biztonsági követelményeket, a szerzıdéstervezetet, valamint a szerzıdés mellékleteit csatoljuk: 1. sz. melléklet: Nyomtatók listája 2. sz. melléklet: SLA követelmények 4. sz. melléklet: Hibabejelentı lap (minta) 5. sz. melléklet: Teljesítési igazolás (minta) 6. sz. melléklet: Titoktartási nyilatkozat (minta) 8. sz. melléklet: Beszedési megbízás (Felhatalmazó levél) A központosított közbeszerzési rendszerrıl, valamint a központi beszerzı szervezet feladat- és hatáskörérıl szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 2. alapján a jelen beszerzés tárgyát képezı szolgáltatás a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozik. A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 7. (1) bekezdése b) pontja alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal jogosult saját hatáskörben megvalósítani a közbeszerzést, mivel tárgyra vonatkozóan a közbeszerzési eljárás megindításakor nincs hatályos keretmegállapodás, vagy keretszerzıdés. A szolgáltatásnak meg kell felelnie: - a mellékelt ajánlatkérési dokumentáció mőszaki leírása minıségi-, és teljesítménykövetelményeinek, - az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 8002/2007 MeHVM tájékoztató mellékletének 3. számú függeléke szerint a BA "teljes üzemeltetési szolgáltatás (TÜSZ)"-ra meghatározott, mőszaki, gazdasági és minıségi követelményeknek. Ajánlatkérı a nyomtatók beszerzésének idıpontjától TÜSZ karbantartási, javítási és toner ellátási szerzıdéssel rendelkezik, és ezen szolgáltatások folyamatos biztosítására írja ki a közbeszerzést. Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal Közbeszerzési Fıosztály 12

13 III. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE Az ajánlat érvényessége: Az ajánlatkérı megállapítja, hogy az ajánlatok érvényesek-e, azaz formailag és tartalmilag megfelelnek-e a közbeszerzési törvényben, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott szempontoknak és feltételeknek. Ajánlatkérı az ajánlatok átvizsgálását követıen dönt arról, hogy szükséges-e valamely ajánlattevınek hiánypótlási felhívást kiküldeni, illetve a Kbt. 88. alapján az eljárás további szakaszából kizárni. Ajánlatkérı ellenırzi, hogy az ajánlattevı az ajánlati felhívás szerint nem minısítendı-e a szerzıdés teljesítésére alkalmatlannak. A Bírálóbizottság az alkalmasnak talált ajánlattevık - közbeszerzési szempont alapján - érvényes ajánlatait továbbvizsgálja mőszaki szempontok alapján és csak az érvényes ajánlatokat vonja be az értékelésbe. Ajánlati ár kialakítása: Megrendelı a jelen szerzıdés hatálya alá tartozó berendezésekért a Szolgáltató Ajánlatában meghatározott rendszeres havi üzemeltetési díjat (átalánydíj) fizet. Az üzemeltetési díj havonta, a teljesítés igazolását követıen, a számláló állás szerint kiállított számla alapján, utólag esedékes. Megrendelı a szerzıdésszerő teljesítést utólag, a munkalapok alapján, írásban igazolja. A Szolgáltató által kiállított számlán szereplı szolgáltatás teljesítési idıpontja a tárgyhónap utolsó napja. Az érvényes ajánlatok értékelése: Jelen eljárásban a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás (Kbt. 57. (2) bekezdés a) pontja), az alábbi táblázatban foglalt adatok, és számítási mód szerint: típus A B C=A*B TÜSZ szolgáltatás egységára A4 nyomtatott oldalak* Ajánlati ár (nettó Ft/oldal) havi átlagos mennyisége (nettó Ft/hó) (oldal/hó) HP 3005dn HP 3005x HP 9040dn nettó Ft/hó összesen: *A táblázatban meghatározott mennyiségek becsült adatok, a korábbi felhasználás ismeretében. 13

14 IV. FORMAI KÖVETELMÉNYEK 1. Az ajánlatot cégszerően aláírva, 1 példányban, Kbt. 70/A (1) bekezdése szerint, zárt csomagolásban kell benyújtani. Ajánlatkérı névbélyegzı használatát nem fogadja el. Az ajánlat eredeti példányához csatolni kell továbbá elektronikus adathordozón, a papíralapon benyújtott ajánlat egy példányát oly módon, hogy az a kötött vagy főzött formátumú ajánlattól sérülés nélkül elválasztható ne legyen (pl. zárt borítékba helyezve, a borítékot az ajánlat utolsó oldalához odatőzve). Kbt. 70/A. (1) A nem elektronikusan beadott ajánlat formai követelményei a következık: a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell főzni, a csomót matricával az ajánlat elsı vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevı részérıl erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegzı, illetıleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdıdjön és oldalanként növekedjen. Elegendı a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérı az ettıl kismértékben eltérı számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelmően azonosítható és az iratok helyére a alkalmazása esetén egyértelmően lehet hivatkozni. Az ajánlatkérı a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplı dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; d) Az ajánlatot egy vagy több - az ajánlati felhívásban meghatározott számú - példányban kell beadni, az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti; e) Az ajánlatban lévı, minden - az ajánlattevı vagy alvállalkozó, vagy erıforrást nyújtó, vagy 69. (8) bekezdés szerinti szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)tıl írásos felhatalmazást kaptak. A 67. (1) bekezdés c), a 67. (2) bekezdés c) és e), a 67. (3) bekezdés b) és d) pontjai szerinti személyek maguk kötelesek aláírni az ıket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot; f) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása elıtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 2. A benyújtott ajánlati példányok borítólapján fel kell tüntetni az ajánlattevı nevét, székhelyét, a jelen eljárásban kapcsolattartásra kijelölt személy nevét, telefon- és faxszámát, címét. Amennyiben a papír alapú ajánlat, és az elektronikus úton benyújtott példány között eltérés van, a papír alapú ajánlat az irányadó. A zárt csomagoláson fel kell tüntetni az Ajánlattevı nevét, székhelyét, a Közbeszerzési ajánlat: HP NYOMTATÓK KARBANTARTÁSA feliratot. A postán feladott küldeményen fel kell tüntetni "Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez kell továbbítani" szöveget. 3. A dokumentáció mellékleteit lehetıleg a megadott sorrendben, hiánytalanul kitöltve kérjük csatolni! Amennyiben az adott melléklet olyan adatot, kérdést tartalmaz, amely ajánlattevıre, illetve az alvállalkozóra nem vonatkozik, kérjük egy jól látható vízszintes vonallal kihúzni, hogy abból az ajánlattevı, illetve alvállalkozó szándéka egyértelmően megállapítható legyen! Ajánlattevı jogosult bármely iratminta adattartalmával teljesen megegyezı adattartalmú iratot benyújtani. 14

15 V. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Az ajánlatnak az alábbi iratokat lehetıleg a megadott sorrend szerint kell tartalmaznia: A B C D E F G H Beadandó iratok formai / tartalmi elvárásai Az ajánlat egy eredeti példánya, továbbá elektronikus adathordozón, a papíralapon benyújtott eredeti ajánlat egy másolati példánya BORÍTÓLAP Tartalomjegyzék (oldalszámokkal ellátva) FELOLVASÓLAP - eredeti cégszerően aláírva AF V.7)5/a pont alapján: Ajánlattevı, a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, és a Kbt. 71. (1) bekezdés c) pont szerinti, erıforrást nyújtó szervezet ajánlattételi határidı lejártát megelızı 30 napnál nem régebbi cégkivonata egyszerő másolati példányban, AF V.7)5/b pont alapján: Ajánlattevı, a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, és az erıforrást biztosító szervezet cégjegyzésre jogosult személyének aláírási címpéldánya egyszerő másolati példányban, továbbá ha a cégjegyzésre jogosult, és a kötelezettségvállaló személye különbözı, a kötelezettségvállaló (meghatalmazott) aláírását is tartalmazó meghatalmazás AF III.2.1) pont alapján: Ajánlattevı, a Kbt.71. (1) b) pont szerinti alvállalkozó, és a Kbt.71. (1) c) pont szerinti erıforrást nyújtó szervezet nyilatkozata a kizáró okok vonatkozásában eredeti cégszerően aláírva AF III.2.2) a) pont alapján: Ajánlattevı, és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó cégkivonatában feltüntetett valamennyi számlavezetı pénzintézetének az ajánlattételi felhívás feladását megelızı 45 napnál nem régebbi igazolása/önálló megfelelés AF III.2.2) b) pont alapján: Ajánlattevı, és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó évi számviteli szabályok szerinti beszámolójának csatolása kiegészítı melléklet nélkül, egyszerő másolatban /önálló megfelelés AF III.2.3) 1. pont alapján: Ajánlattevı évekre vonatkozó, a beszerzés tárgya szerinti referenciaigazolásai/referencianyilatkozata. AF III.2.3) 2. pont alapján: MSZ. ISO 9001:2000, vagy azzal egyenértékő minıségbiztosítási rendszer meglétére vonatkozó tanúsítvány, vagy a tanúsítvány érvényességét igazoló dokumentum, vagy egyenértékő minıségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékai AF III.2.3) 3. pont alapján: EN ISO 14001:2004, vagy ezzel egyenértékő környezeti menedzsment rendszer meglétére vonatkozó tanúsítvány, vagy a tanúsítvány érvényességét igazoló dokumentum, vagy egyenértékő környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékai AF III.2.3) 4. pont alapján: A Kbt. 70/A. (1) bekezdés e) pontja és Kbt. 67. (3) bekezdés d) pontja alapján a teljesítésbe bevonni tervezett szakemberek bemutatása eredeti (saját aláírásukat is tartalmazó) szakmai életrajzuk csatolásával (munkahely neve, címe, ellátott munkakör, és feladatkör bemutatásával, munkavégzés kezdı és befejezı napjának megadásával). Az ajánlathoz csatolni kell a végzettséget igazoló bizonyítványokat egyszerő másolati formában. AF V.7)5/c pont alapján: Ajánlattevı Kbt. 71. (1) a) b) c) d) bekezdés, és 63. (3) bekezdés szerinti nyilatkozata AF V.7)5/c pont alapján: Ajánlattevı Kbt. 70. (2) bekezdés szerinti nyilatkozata AF V7.)5/e pont alapján: Ajánlattevı Kbt ra vonatkozó nyilatkozata AF V.7)5/d pont alapján: A kitöltött szerzıdés-tervezet oldalanként szignálva. Szükségesnek ítélt egyéb információk (nem kötelezı elem) Az ajánlat roncsolásmentesen nem bontható főzött vagy kötött formában történı benyújtása. A tartalommal rendelkezı oldalak folyamatos sorszámozása, kézjegy Az ajánlattevınek, a szükségesnek ítélt egyéb információk között van módja olyan, az ajánlattevı mőködését, gazdálkodását, stb. érintı adatok, információk közlésére, melyeknek az ajánlatkérıvel való megismertetését szükségesnek tartja. Amennyiben az egyéb információk bármilyen eltérést, ellentmondást mutatnak az ajánlat más részeihez képest, az ajánlatkérı a kötött formájú mellékletekben közölt adatokat, információkat veszi figyelembe. 15

16 Kbt. 55. (3)-(4) bek. alapján azon szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe, amelyektıl az Ajánlattevı a Kbt. 72. szerinti nyilatkozatához megfelelı tájékoztatást kaphat: Adózás: szervezet (hatóság) neve: állami adóhatóság: Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal cím: APEH Közép-magyarországi Regionális Fıigazgatóság 1132 Budapest, Váci út 48/C-D telefon, fax: Tel: 06/1/ web: jogszabályok: évi XCII. tv. (Art), 1/2006. (I. 13.) PM rendelet, szervezet (hatóság) neve: önkormányzati adóhatóság: Fıpolgármesteri Hivatal ( Art.10. ) cím: Budapest, V. Bárzcy István u telefon, fax: web: jogszabályok: évi XCII. tv. (Art), 1/2006. (I. 13.) PM rendelet, Környezetvédelem: szervezet (hatóság) neve: Vidékfejlesztési Minisztérium cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. telefon, fax: Telefon: Fax: web: jogszabályok: évi LIII. tv. Akadálymentesítés: szervezet (hatóság) neve: Nemzeti Erıforrás Minisztérium cím: 1055 Budapest, Szalay utca telefon, fax: (+36-1) web: jogszabályok: évi LXXVIII. tv. A munkavállalók védelme és a munkafeltételek: szervezet (hatóság) neve: Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fıfelügyelıség teljesítés helye szerinti illetékes szerve cím: 1024 Budapest, Margit krt. 85. telefon, fax: 1/ , 1/ web: jogszabályok: 1/2004. (I. 9.) FMM rendelet szervezet (hatóság) neve: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal teljesítés helye szerinti illetékes szerve cím: 1145 Budapest, Columbus u telefon, fax: 1/ , 1/ web: jogszabályok: 1/2004. (I. 9.) FMM rendelet 16

17 VI. ÚTMUTATÓ AZ IRATMINTÁK KITÖLTÉSÉHEZ A melléklet BORÍTÓLAP Kérjük az elıírt adatokkal kitölteni! B melléklet FELOLVASÓLAP Az ezen a lapon található információk nyilvánosak. Kérjük a forma pontos betartását! C melléklet NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK VONATKOZÁSÁBAN Ajánlattevınek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevı számára erıforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt (3) bekezdése szerint írásban kell nyilatkoznia arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésében, és a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá. D1-D2 melléklet REFERENCIAIGAZOLÁS A referenciák igazolását a Kbt. 67. (1) bekezdés 3) pont, és 68. (1) bekezdésében, valamint az ajánlattételi felhívás III.2.3) pontban foglalt elıírások szerint kérjük csatolni! Kbt. 68. (1) A 67. (1) bekezdése a) pontjának és (3) bekezdése a) pontjának esetét a következı módon kell igazolni: a) ha a szerzıdést kötı másik fél a 22. (1) bekezdésének a)-e) pontja szerinti szervezet, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; b) ha a szerzıdést kötı másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevı, vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy az erıforrást nyújtó szervezet nyilatkozatával. A referenciaként feltüntetett munkákat kizárólag az ajánlattételi felhívásban meghatározott idıszakra kérjük megadni! A több évre, illetve határozatlan idıtartamra kötött szerzıdések esetén, a vizsgált években teljesített mennyiségeket és értékeket kell a referenciákban feltüntetni. Egy-egy referencia csak egy konkrét munka (egy szerzıdés alapján teljesített) bemutatása lehet. A referenciamunkákat olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból egyértelmően megállapítható legyen az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés. E melléklet NYILATKOZAT KBT. 71. (1)BEK. A)-D) PONT, ÉS 63. (3) BEK. ALAPJÁN - Kbt. 71. (1) Az ajánlatban meg kell jelölni: a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevı a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, b) az ajánlattevı által a szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak mőködni, c) az ajánlattevı részére erıforrást nyújtó szervezetet, és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevı ezen szervezet erıforrására (is) támaszkodik, továbbá d) a 69. (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét. - A Kbt. 63. (3) bekezdése alapján: A közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevı köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerzıdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá esı alvállalkozót. F melléklet NYILATKOZAT A KBT. 70. (2) BEKEZDÉS ALAPJÁN A mellékelt formában kérjük nyilatkozatukat. G melléklet NYILATKOZAT A KBT. 72. ALAPJÁN A mellékelt formában kérjük nyilatkozatukat. H melléklet - VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS Az ajánlathoz kérjük csatolni a kitöltött vállalkozási szerzıdés-tervezetet oldalanként szignálva. 17

18 VII. IRATMINTÁK A Ajánlattevı neve: Ajánlattevı székhelye: Kapcsolattartásra kijelölt személy neve: Kapcsolattartásra kijelölt személy telefon és faxszáma: cím: K Ö Z B E S Z E R Z É S I A J Á N L A T / b o r í t ó l a p / Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú közbeszerzési eljáráshoz KÉ 35315/2010. (12.03.) Eredeti / másolati példány 18

19 B FELOLVASÓLAP Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Ajánlattevı: neve: székhelye: a kapcsolattartó személy(ek) neve:. telefon: faxszám: Tisztelt Ajánlatkérı! Miután az Önök felhívásának feltételeit, valamint a rendelkezésünkre bocsátott dokumentációt a mellékletekkel együtt megvizsgáltuk, melyek kézhezvételét ezennel igazoljuk, az azokban foglaltakat elfogadjuk és ajánlatot teszünk az ajánlati felhívásban és dokumentációban rögzített feltételeknek megfelelı teljesítésére: típus A B C=A*B TÜSZ szolgáltatás egységára A4 nyomtatott oldalak Ajánlati ár (nettó Ft/oldal) havi átlagos mennyisége (nettó Ft/hó) (oldal/hó) HP 3005dn HP 3005x HP9040dn nettó Ft/hó összesen: Kijelentjük, hogy ajánlatunk elfogadása esetén készek vagyunk a jelen ajánlat tartalma, valamint a dokumentáció, és az ajánlattételi felhívás feltételei szerint elkészített szerzıdést az ajánlattételi felhívásban meghatározott idıpontban aláírni. Kelt: cégszerő aláírás 19

20 NYILATKOZAT a Kbt. 60. (1) bekezdésben, és a 61. (1) bekezdés d) pontban foglalt kizáró okok vonatkozásában Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselıje büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a... (cég megnevezése, címe) szemben nem állnak fenn az alábbi kizáró okok: 60. (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csıdeljárás elrendelésérıl szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerısen elrendelték, illetıleg ha az ajánlattevı (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetıleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerıs bírósági ítéletben megállapított bőncselekményt követett el, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányok alól nem mentesült; illetıleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetıjogi intézkedésekrıl szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetıleg g) pontja alapján a bíróság jogerıs ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetıleg ha az ajánlattevı tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerısen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtıl jogerısen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérı székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetıleg a hamis adat szolgáltatását jogerısen megállapították, a jogerısen megállapított idıtartam végéig; g) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. -a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerıs és végrehajtható közigazgatási, illetıleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntetı törvénykönyv szerinti bőnszervezetben részvétel - ideértve bőncselekmény bőnszervezetben történı elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bőncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bőncselekményt követett el, feltéve, hogy a bőncselekmény elkövetése jogerıs bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárásban szeptember 15-ét követıen kötött szerzıdésével kapcsolatban a 71. (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidıt követı 15 napot - annak ellenére, hogy az ajánlatkérıként szerzıdést kötı fél a részére határidıben fizetett -, és ezt jogerıs és végrehajtható közigazgatási, illetıleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének idıpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelızı két évnél. 61. (1) Az ajánlatkérı az ajánlati felhívásban elıírhatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevı, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, illetıleg a d)-e) pont tekintetében alvállalkozó, aki d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; C Kelt: Ajánlattevı/alvállalkozó/erıforrást nyújtó szervezet cégszerő aláírás EGYSZERŐ NYILATKOZAT Ajánlattevınek, alvállalkozónak, erıforrást nyújtó szervezetnek külön-külön kell kitölteni, és cégszerően aláírni! 20

21 "D1" AJÁNLATTEVİ REFERENCIANYILATKOZATA* Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselıje büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy cégünk az alábbi szolgáltatásokat szerzıdésszerően teljesítette: Szerzıdést kötı másik fél megnevezése, címe Szolgáltatás tárgya, Nyomtató eszközök mennyisége db/év Teljesítés ideje (kezdı és befejezı nap) Referenciát igazoló személy neve, beosztása, telefonszáma Ellenszolgáltatás nettó Ft/év Szakmai követelmény - országosan, Budapestet és minden régiót lefedı teljesítés, lapalapú (A/4) elszámolás - legalább 2500 db/év mennyiségő nyomtató eszköz (kizárólag nyomtatási funkcióval rendelkezı berendezés) minimum 3 hónap folyamatos, teljes körő üzemeltetése: a) Budapesten maximum 4 órán, vidéken maximum 8 órán belüli hibajavítás megkezdéssel, b) folyamatos, kiesés nélküli HP gyári toner biztosítással, telephelyekre vonatkozóan, c) szolgáltatás idıtartamára vonatkozó gyártói garancia kiterjesztéssel Szolgáltatás részletes leírása Kelt:..... cégszerő aláírás * Alkalmatlan az ajánlattevı, ha nem rendelkezik az elmúlt két évbıl ( ) évente legalább 1db, az alábbi követelményeknek megfelelı referenciával: - országosan, Budapestet és minden régiót lefedı teljesítés, lapalapú (A/4) elszámolással, összesen nettó Ft/év értékben - legalább 2500 db/év mennyiségő nyomtató eszköz (kizárólag nyomtatási funkcióval rendelkezı berendezés) minimum 3 hónap folyamatos, teljes körő üzemeltetése: a) Budapesten maximum 4 órán, vidéken maximum 8 órán belüli hibajavítás megkezdéssel, b) folyamatos, kiesés nélküli HP gyári toner biztosítással, telephelyekre vonatkozóan, c) szolgáltatás idıtartamára vonatkozó gyártói garancia kiterjesztéssel, Igazolási mód: Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontja, és Kbt. 68. (1) bekezdés alapján ajánlattevı évekre vonatkozó referenciaigazolásait/referencianyilatkozatát. Az igazolás tartalmazza a teljesítés idejét (kezdı és befejezı napját), a szerzıdést kötı másik fél megnevezését és címét, az ellenszolgáltatás összegét (nettó Ft/év), a korábbi szolgáltatás mennyiségét (db/év), a szolgáltatás részletes leírását. 21

22 D2 REFERENCIA IGAZOLÁS KBT. 68. (1) BEKEZDÉS ALAPJÁN... (Megrendelı neve, címe) nevében igazolom, hogy (ajánlattevı cég neve, címe) az alábbi szolgáltatást a hatályos elıírásoknak, és a szerzıdésnek megfelelıen teljesítette: Szolgáltatás tárgya, Nyomtató eszközök mennyisége db/év Teljesítés ideje (kezdı és befejezı nap) Ellenszolgáltatás nettó Ft/év Szakmai követelmény - országosan, Budapestet és minden régiót lefedı teljesítés, lapalapú (A/4) elszámolás - legalább 2500 db/év mennyiségő nyomtató eszköz (kizárólag nyomtatási funkcióval rendelkezı berendezés) minimum 3 hónap folyamatos, teljes körő üzemeltetése: a) Budapesten maximum 4 órán, vidéken maximum 8 órán belüli hibajavítás megkezdéssel, b) folyamatos, kiesés nélküli HP gyári toner biztosítással, telephelyekre vonatkozóan, c) szolgáltatás idıtartamára vonatkozó gyártói garancia kiterjesztéssel Szolgáltatás részletes leírása Kelt:.. Aláírás Megrendelı képviselıjének neve: Beosztása: Telefonszáma: 22

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének

Részletesebben

A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 64 Ajánlatkérı: Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Magyarország Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Postai cím: Hollán Ernı u. 1.

Részletesebben

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény ÁROP Projekt Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 1 Eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 18 Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Postai irányítószám: 2523

Postai irányítószám: 2523 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ az Európai Unió soros magyar elnökségében közvetlenül résztvevı elnökségi stáb tagjainak az elnökségi feladatok ellátásához szükséges integrált

Részletesebben

Hirdetmény áttekintése

Hirdetmény áttekintése Hirdetmény áttekintése https://195.228.171.34/hkm/viewoffer.jsp?id=23264/2011&print=yes Page 1 of 1 Ajánlatkérı Szervezet: Címzett: - Jánoshida Község Önkormányzata Cím: Fı u. 28. Ir.szám: 5143 Város/Község:

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 63 Ajánlatkérı: Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56.

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56. Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/57. lapszám 2009/56. lapszám 2009/55.

Részletesebben

Nyertes ajánlattevı: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden.

Nyertes ajánlattevı: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden. Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 67 Ajánlatkérı: Szegedi Tudományegyetem Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden. Beszerzés tárgya:

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Telefon: 36/510-910. További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Telefon: 36/510-910. További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid... Page 1 of 8 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2010/75.

Részletesebben

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027

Postai irányítószám: 1027 AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a Kistérségi Közösségi Ház

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/sid/popupfront/lid/popup/pid/0/hirdetmenyproperties?o...

http://www.kozbeszerzes.hu/sid/popupfront/lid/popup/pid/0/hirdetmenyproperties?o... 1. oldal, összesen: 10 Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 86 Ajánlatkérı: NymE-ERFARET Nyugat-magyarországi Egyetem Erdıés Fahasznosítási Tudásközpont Nonprofit Kft.

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ 1 / 9 2011.01.26. 15:36 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/11. lapszám

Részletesebben

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009.

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009. PÁLYÁZATI Dokumentáció Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. elnevezésû egyszerû közbeszerzési eljáráshoz Közbeszerzés 2009. Tolcsva Község Önkormányzata Tolcsva Község Önkormányzata,

Részletesebben

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009.

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009. PÁLYÁZATI Dokumentáció Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. elnevezésû egyszerû közbeszerzési eljáráshoz Közbeszerzés 2009. Tolcsva Község Önkormányzata Tolcsva Község Önkormányzata,

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. június 29-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009)

Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009) Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009) 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZ ERZ É S I ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Ajánlatkérő: Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Bélapátfalva Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Oktatás Egészségügy EM-411 DEOEC Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Oktatás Egészségügy EM-411 DEOEC Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 21 Ajánlatkérő: Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt.98. Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Eljárás fajtája:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ország: Magyarország irányítószám: 1117 Kapcsolattartási pont(ok):

Ország: Magyarország irányítószám: 1117 Kapcsolattartási pont(ok): KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség 9021 Gyõr, Szent István út 6.

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség 9021 Gyõr, Szent István út 6. Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség 9021 Gyõr, Szent István út 6. Sorszám: 3 Utalványok szállítása a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség és az alá rendelt ügyészségek részére Ajánlattételi dokumentáció

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 78 Ajánlatkérő: Földmérési és Távérzékelési Intézet Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Földmérési és Távérzékelési Intézet 1149 Budapest XIV. ker. Bosnyák

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Árubeszerzés x

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Árubeszerzés x 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fa: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Kivitelezés

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Kivitelezés Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 126 Ajánlatkérő: Ózd Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ózd Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Fax: 56/505-392 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

Fax: 56/505-392 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Postai irányítószám: 3980

Postai irányítószám: 3980 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió [ ]

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházán

Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházán Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházán Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/40 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

közösségi park, színpad építése

közösségi park, színpad építése Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 10 Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: Korlát Községi Önkormányzat Korlát Építési beruházás Tárgyalás

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ MNV Zrt. : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 15.02.2010 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 01.04.2010 Dokumentáció beszerzésének 01.04.2010

Részletesebben

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Ingatlan bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2009/59 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma: 2009.05.22.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.)IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Nyugat-magyarországi Egyetem MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Zöld Egyetem program infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Nyugat-magyarországi Egyetemen azonosító TIOP-1.3.1/07/2-2F-2009-0008

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hajdúszovát Község Önkormányzatának hitelfelvétele szennyvízberuházáshoz

Hajdúszovát Község Önkormányzatának hitelfelvétele szennyvízberuházáshoz Hajdúszovát Község Önkormányzatának hitelfelvétele szennyvízberuházáshoz Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (22750/2010) 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos

Részletesebben

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben