J E G Y Z İ K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének június 29-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester Hegyi László képviselı Husanyicáné Érsek Enikı képviselı Jánosi László képviselı Kelemen Attila képviselı Nagy László képviselı Pálinkás Péter képviselı Szendrı Ferenc képviselı Szőcs Sándor képviselı Princz Ádám Víg Zoltánné Varga Krisztina Érsekné Mosóczi Mária Molnárné Kis Tímea Elek Lajos Rimár Zoltán Rab Gyula Juhász Gergely jegyzı irodavezetı irodavezetı irodavezetı irodavezetı ÜB tag ÜB tag OB tag Távolmaradását bejelentette: Peterke Zoltán Kis Lajosné Petró Lajos alpolgármester képviselı képviselı Víg Zoltán köszönti a képviselı-testület tagjait, a meghívott és megjelent vendégeket. Megállapítja, hogy 10 képviselı jelen van, a rendkívüli ülés határozatképes, azt megnyitja. Peterke Zoltán alpolgármester, Kis Lajosné, Petró Lajos képviselık távolmaradásukat bejelentették, Kiss Lajosné távolmaradását nem jelentette be. Polgármester úr felkéri Hegyi László és Husanyicáné Érsek Enikı képviselıket a jegyzıkönyv hitelesítésére. Javasolja, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra.

2 596 A képviselı-testület 10 igen szavazattal jóváhagyta a napirendi pontok tárgyalását. Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének határozata A június 29-i rendkívüli képviselı-testületi ülés napirendi pontjáról Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testülete a június 29-i rendkívüli ülésén a következı napirendi pontokat tárgyalja meg: 1./ A Napsugár Óvoda alapító okiratának módosítása 2./ A Március 15. Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium alapító okiratának módosítása 3./ A Napsugár Óvoda intézményvezetıi álláspályázatának kiírása 4./ A kompetencia alapú oktatás megvalósítása Lırinci város 6 intézményében címő TÁMOP / pályázatban szereplı oktatási, képzési szolgáltatás közbeszerzési eljárásának megindításáról 5./ A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (Eger, Dobó tér 2.) Alapító Okiratának módosításáról 6./ A könyvvizsgálati szolgáltató megváltozásáról I. NAPIRENDI PONT A Napsugár Óvoda alapító okiratának módosítása (Elıterjesztés írásban csatolva.) Érsekné Mosóczi Mária szóbeli kiegészítése: nemrégiben tárgyalta a testület az összes alapító okiratot, ezzel egy idıben a tanév elıkészítést is, ennek kapcsán a maximális osztály-, csoportlétszámtól való eltérés engedélyezését. Akkor a testület megszavazta azt, hogy az Oktatási Hivatalhoz nyújt be kérelmet a maximális csoportlétszám túllépésével kapcsolatban. Ezt is meg is tette, viszont az Oktatási Hivatal jelzett, hogy a tavalyitól eltérıen az idén más formátumban kérik az engedélyezésre szánt csoportlétszámokat. Tavaly még elegendı volt az intézményi

3 597 összes létszám benyújtása, ami most is 198 fı az alapító okiratban, most viszont telephelyenkénti bontásban kéri az Oktatási Hivatal, és amikor ezt összevetette az alapító okirattal, akkor kitőnt, hogy eltérés van a telephelyi felvehetı maximális létszám, az alapítóban lévı és a jelentkezık száma között. Azt kérte az Oktatási Hivatal, hogy ahhoz, hogy ı engedélyt tudjon adni, módosítsuk, korrigáljuk a belsı számokat. Úgy gondoltuk, hogy a 198 helyett egy kicsit feljebb emeljük az összes létszámot 203-ra, ugyanis az óvodai területek, a gyereklétszám ezt megengedi. Ezt azért gondoltuk így, mert ha esetleg év közben mozgás van, néhány gyerek jön a településre, akkor ne kelljen újra hozzányúlni az alapító okiratban ehhez a számhoz. Husanyicáné Érsek Enikı Oktatási Bizottság elnökeként az Oktatási Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. Víg Zoltán a napirendi ponthoz több hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot a Napsugár Óvoda alapító okiratának módosításáról. A képviselı-testület 10 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot és a következı határozatot hozta. Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 97/2009. (VI. 29.) határozata A Napsugár Óvoda, Lırinci alapító okiratának módosításáról Lırinci Város Önkormányzati Képviselıt-testülete a Napsugár Óvoda, Lırinci alapító okiratának módosítására vonatkozó elıterjesztést megismerte. A Képviselı-testület az alapító okiratban a 18. Az intézménybe felvehetı maximális létszám: 198 fı Rákóczi Ferenc utca 73. Nefelejcs utca 3. Erımő tér 32. szövegrészt az alábbira változtatja: 100 fı 58 fı 40 fı 18. Az intézménybe felvehetı maximális létszám: 203 fı Rákóczi Ferenc utca 73. Nefelejcs utca 3. Erımő tér 32. Határidı: július 1. Felelıs: Lırinci város jegyzıje 115 fı 58 fı 30 fı

4 598 II. NAPIRENDI PONT A Március 15. Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium alapító okiratának módosítása (Elıterjesztés írásban csatolva.) Érsekné Mosóczi Mária szóbeli kiegészítése: ebben az esetben az indokolja az alapító okirat módosítását, hogy bár egy hónappal ezelıtt át kellett jó alaposan dolgozni az alapító okiratot, azonban az ÉMOP pályázattal kapcsolatban szükség volt arra, hogy a D épület helyiségeit számba vegyük. Az elızı alkalommal igazgató úr nem jelezte, hogy az alapító okiratban szereplı helyiségekhez képest most más a helyzet a D épületben. Pontosan ebben a tanévben történt egy tanterem leválasztása, kialakítása, tehát az alapító okiratban szereplı 8 tanterem helyett 9 tanterem van, illetve néhány helyiség nem a korábbi funkciójának megfelelıen hasznosítódik. Többek között a korábbi nıiruha-készítı tanmőhelyben már évek óta nincs gyakorlati képzés és ez inkább raktárként funkcionál most. Pontosan azért, hogy a jelenlegi helyzetet tükrözze az alapító okirat és a pályázatnak is megfeleljünk, ezért szükséges ez a fajta átalakítás. Husanyicáné Érsek Enikı Oktatási Bizottság elnökeként az Oktatási Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. Víg Zoltán a napirendi ponthoz több hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot a Március 15. Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium alapító okiratának módosításáról. A képviselı-testület 10 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot és a következı határozatot hozta. Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 98/2009. ( VI. 29.) önkormányzati határozata A Március 15. Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium alapító okiratának módosításáról Lırinci Város Önkormányzati Képviselıt-testülete a Március 15. Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium alapító okiratának módosítására vonatkozó elıterjesztést megismerte. A Képviselı-testület az alapító okirat módosítását a következık szerint elfogadja: 1. Az alapító okirat 16. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon pontjában szereplı Lırinci, Kastélykert C épület 12 lakószoba, 4 tanterem, 2 tornaszoba, tanácskozó, könyvtár, étterem, konyha, 6 szertár-raktár helyiség szövegrész

5 lakószoba, 4 tanterem, 2 tornaszoba, tanácskozó, könyvtár, étterem (vendéglátó-idegenforgalmi szakmacsoportos képzés gyakorlóhely), konyha (vendéglátó-idegenforgalmi szakmacsoportos képzés gyakorlóhely), 6 szertárraktár helyiség szövegrészre változik. 2. Az alapító okirat 16. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon pontjában szereplı Lırinci, Vörösmajori út 48. D épület 8 tanterem, 2 mőhely, 3 iroda, szertár, büfé szövegrész 9 tanterem, 1 kereskedelmi elméleti szaktanterem, 1 vendéglátó idegenforgalmi elméleti szaktanterem, 1 büfé, 4 iroda, 1 szertár szövegrészre változik. Határidı: július 1. Felelıs: Lırinci város jegyzıje III. NAPIRENDI PONT A Napsugár Óvoda intézményvezetıi álláspályázatának kiírása (Elıterjesztés írásban csatolva.) Érsekné Mosóczi Mária szóbeli kiegészítése: a Napsugár Óvoda jelenlegi vezetıjének kinevezése augusztus 31-vel lejár. Miután az óvodavezetı nincs abban a korban, amikor pályáztatás nélkül meghosszabbítható lenne a kinevezése, ezért mindenképpen pályázat útján kell betölteni az állást. A Kjt.-nek és a végrehajtási rendeletnek megfelelıen került kiírásra a pályázat. Kelemen Attila véleménye: az intézményvezetıi álláspályázatot nem rendkívüli testületi ülés keretében kellene megtárgyalni, hiszen május 28-án volt egy soros testületi ülés. 5 évre szólnak az intézményvezetıi megbízatások, az iroda részérıl valószínőleg egy utolsó kapkodás történt. Gyakorlatilag 2 hónap van hátra, és a megfelelı szabályok szerint meg kell hirdetni különbözı fórumokon az álláspályázatot, a bizottságoknak tárgyalni kell, ezért találom késınek a mostani ülést, a pályázati kiírást májusban kellett volna igazából tárgyalni. Ettıl függetlenül elfogadom, de a hiányosságokat tudomásul kell venni a testületnek. Husanyicáné Érsek Enikı az Oktatási Bizottság elnökeként az Oktatási Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselıtestületnek. Princz Ádám reagál a felvetésre: kétségtelenül kimaradt a májusi ülésrıl az álláspályázat, éppen ezért szükséges volt a mostani ülésre behozni. Víg Zoltán a napirendi ponthoz több hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot a Napsugár Óvoda intézményvezetıi álláspályázatának kiírásáról.

6 600 A képviselı-testület 10 igen szavazattal elfogadta az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot és a következı határozatot hozta. Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 99/2009. (VI. 29.) önkormányzati határozata A Napsugár Óvoda Lırinci magasabb vezetıi megbízásának betöltésére szóló pályázat kiírásáról Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Napsugár Óvoda Lırinci magasabb vezetıi megbízására vonatkozó pályázati kiírásról szóló elıterjesztést megismerte. Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános pályázatot hirdet a Napsugár Óvoda Lırinci óvodavezetıi álláshelyére az alábbi feltételekkel: A pályázatot meghirdetı szerv: Lırinci Város Önkormányzatának Képviselıtestülete (3021 Lırinci, Szabadság tér 26.) Munkavégzés helye: Napsugár Óvoda Lırinci (3021 Lırinci, Rákóczi u. 73.) A betöltendı vezetıi megbízás megnevezése: óvodavezetı A magasabb vezetıi megbízás idıtartama: 5 év A megbízás kezdı napja: október 1. A megbízás lejártának idıpontja: július 31. A pályázat benyújtásának feltétele: - az adott közoktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 17. (1) bekezdésében felsorolt felsıfokú iskolai végzettség és szakképzettség, - legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, - büntetlen elıélet. Elınyt jelent: pedagógus-szakvizsga vezetıi gyakorlat A magasabb vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: - az intézmény szakszerő és törvényes mőködése, a szabályszerő vagyonkezelés, takarékos gazdálkodás biztosítása, - az intézményben folyó pedagógiai munka koordinálása, ellenırzése, - az intézmény rendeltetésszerő mőködésének biztosítása, a munkatervben meghatározott feladatok végrehajtásának megszervezése, - döntés az intézmény mőködésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály a hatáskörébe utal, - az intézményi minıségirányítási program mőködtetése. A pályázat benyújtásának helye: Lırinci Város Polgármestere 3021 Lırinci, Szabadság tér 26.

7 601 A pályázat benyújtásának határideje: a KSZK honlapján való közzétételtıl számított 30 nap. A benyújtás módja: postai úton lezárt borítékban, rajta feltüntetve: Napsugár Óvoda Lırinci - óvodavezetıi pályázat Információ kérhetı: Lırinci város polgármesterétıl (tel.: 37/ ) A pályázatnak tartalmaznia kell: - a pályázó szakmai életrajzát - az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülı fejlesztési elképzeléssel - iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt - eddigi munkaviszonyokról, a szakmai gyakorlatról szóló igazolásokat - nyilatkozatot, amelyben hozzájárul, hogy a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. (10) bekezdésben foglaltak véleményük kialakításához a pályázat tartalmát megismerhetik. Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerint. Határidı: a pályázat KSZK regisztrációra július 1. Felelıs: Lırinci város jegyzıje az Igazgatási Iroda vezetıje útján IV. NAPIRENDI PONT A kompetencia alapú oktatás megvalósítása Lırinci város 6 intézményében címő TÁMOP / pályázatban szereplı oktatási, képzési szolgáltatás közbeszerzési eljárásának megindításáról (Elıterjesztés írásban csatolva.) Molnárné Kis Tímea a Pénzügyi, Ügyrendi és az Oktatási Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és a határozati javaslat szerint elfogadásra javasolja a képviselıtestület felé. Víg Zoltán szavazásra bocsátja az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot A kompetencia alapú oktatás megvalósítása Lırinci város 6 intézményében címő TÁMOP / pályázatban szereplı oktatási, képzési szolgáltatás közbeszerzési eljárásnak megindításáról. A képviselı-testület 10 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot és a következı határozatot hozta.

8 602 Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testületének 100/2009. (VI. 29.) önkormányzati határozata A kompetencia alapú oktatás megvalósítása Lırinci város 6 intézményében címő TÁMOP / pályázatban szerepelı oktatási, képzési szolgáltatás közbeszerzési eljárásnak megindításáról Lırinci Város Önkormányzat Képviselı-testülete A kompetencia alapú oktatás megvalósítása Lırinci város 6 intézményében címő TÁMOP / pályázatban szerepelı oktatási, képzési szolgáltatásról szóló közbeszerzési eljárási adatlapját, ajánlattételi felhívását, továbbá a közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. Továbbá a Közbeszerzési Bizottság állandó tagjai mellett eseti tagoknak (az eljárás lefolytatásának idıtartamára) Érsekné Mosóczi Mária igazgatási irodavezetıt és Slezsák Ágnes pályázat megírásában közremőködı munkatársat választja. Egyben utasítja a jegyzıt a határozatban foglaltak végrehajtására. Határidı: azonnal Felelıs: Princz Ádám jegyzı

9 603 Beszerzési eljárás indítólap ügyirat száma: 1359/2009. Beszerzés tárgya: A kompetencia alapú oktatás megvalósítása Lırinci város 6 intézményében Beszerzési eljárás Szerzıdés meghatározása: Vállalkozási szerzıdés Szerzıdés idıtartama, vagy lejáratának A szerzıdés aláírásától idıpontja: A beszerzés becsült bruttó értéke: ,- Ft Javasolt eljárás: Kbt. IV fejezet, 3. cím (Nyílt eljárás) Eljárás megkezdésének javasolt idıpontja: 2009 év hó nap Dokumentáció készüljön-e Igen Nem Rendelkezésre bocsátás módja, díja: ,- Ft +ÁFA Közremőködı, vagy külsı szakértı: Hivatalos közbeszerzési tanácsadó Beszerzési ütemterv # Feladat meghatározás Határidı Felelıs 1. Döntés elıkészítés az eljárás Ajánlatkérı megindításáról 2. Bíráló bizottság összeállítása, Hivatalos Polgármester/képviselı-testület Közbeszerzési Tanácsadó bevonása 3. A beszerzés tárgyának mennyiségi Pü. Iroda, Igazgatási iroda meghatározása, mőszaki leírás elkészítése 4. Ajánlattételi felhívás, dokumentáció és szerzıdés tervezet elkészítése Tanácsadó, Ajánlatkérı jogtanácsosa bevonásával 5. Ajánlattételi felhívás és szerzıdéstervezet Képviselı-testület jóváhagyása 6. Ajánlattételi felhívás megküldése Tanácsadó közzététel 7. Közzétételi díj megfizetése Pü. iroda 8. Ajánlati felhívás hiánypótlás Tanácsadó 9. Ajánlati felhívás megjelenik a K.É-ben, Dokumentáció rendelkezésre bocsátása tól Önkormányzat Közbeszerzési referens 12. Kiegészítı tájékoztatás kérés utolsó napja Ajánlattevık 13. Kiegészítı tájékoztatás megadása Bíráló bizottság 14. Ajánlattételi határidı, tenderbontás 14: Bíráló bizottság 15. Ajánlat elızetes bírálata Tanácsadó, Bírálóbizottság 16. Hiánypótlási felhívás kiadása Tanácsadó 17. Hiánypótlási határidı Bíráló bizottság 18. Hiánypótlás elbírálása, javaslat az eljárás Bíráló bizottság eredményére 19. Az eljárás eredményének jóváhagyása Képviselı-testület 20. Összegzés az ajánlatok elbírálásáról c Tanácsadó dokumentum elkészítés 21. Az eljárás eredményhirdetése Polgármester 22. Tájékoztató az eljárás eredményérıl Tanácsadó hirdetmény megszerkesztése és feladása 23. Közzétételi díj megfizetése Pü. iroda 24. Szerzıdéskötés a nyertes ajánlattevıvel Polgármester

10 604 Bíráló bizottság: Név Beosztás, pozíció, szakterület Kis Lajosné Pénzügyi Bizottság elnöke Elnök Pálinkás Péter Települési képviselı Tag Szőcs Sándor Települési képviselı Tag Elek Lajos Településüzemelési Irodavezetı Tag Molnárné Kis Tímea Pénzügyi Irodavezetı Tag Berta Ferenc Hivatalos közbeszerzési tanácsadó Tag Érsekné Mosóczi Mária Igazgatási Irodavezetı Eseti tag Slezsák Ágnes Pályázatírásban közremőködı munkatárs Eseti tag Kelt: Lırinci, Készítette: Berta Ferenc hivatalos közbeszerzési tanácsadó jóváhagyta: Víg Zoltán s.k. polgármester

11 számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: , On-line értesítés: Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Lırinci Város Önkormányzata Postai cím: Szabadság tér 26. Város/Község: Lırinci Kapcsolattartási pont(ok): Postai Ország: Magyarország irányítószám: 3021 Telefon: Címzett: Víg Zoltán polgármester Fax: Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérı általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: x Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció a következı címen szerezhetı be: x Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következı címre kell benyújtani: x Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

12 606 I.2.) AZ AJÁNLATKÉRİ TÍPUSA Központi szintő Regionális/helyi szintő Közjogi szervezet x Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt b) c) pont] Egyéb I.3.) AZ AJÁNLATKÉRİ TEVÉKENYSÉGI KÖRE I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN x Általános közszolgáltatások Védelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidı, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN Víz [Kbt (1) bek. a) pont] Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt (1) bek. a) pont] Szén és más szilárd tüzelıanyagok feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Kikötıi tevékenységek [Kbt (1) bek. bb) pont] Villamos energia [Kbt (1) bek.. a) pont] Földgáz és kıolaj feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Vasúti szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Repülıtéri tevékenység [Kbt (1) bek. bb) pont] Postai szolgáltatások [Kbt (1) bek. d) pont] I. 4.) Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen nem x

13 607 II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés Lırinci Város Önkormányzat egyes intézményei részére a TÁMOP /08/ program keretében képzési és szaktanácsadói szolgáltatások beszerzése II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerzıdés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) Építési beruházás b) Árubeszerzés c) Szolgáltatás x Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérı által meghatározott követelményeknek megfelelıen Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb Szolgáltatási kategória 24 (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió A teljesítés helye A teljesítés helye Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye Lırinci Város NUTS-kód NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikére irányul NUTS-kód HU 322 Közbeszerzés megvalósítása x Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevıvel A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevıvel A keretmegállapodás idıtartama: Idıtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes idıtartama alatt (csak számokkal és pénznem): A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):

14 608 II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya Vállalkozási szerzıdés a TÁMOP /08/ projekt keretében meghatározott, a programba bevont pedagógusok, intézményvezetık képzésének, szakértıi, tanácsadói tevékenységnek és a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások biztosítására. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fı szójegyzék Fı tárgy További tárgy(ak) Kiegészítı szójegyzék (adott esetben) II.1.7) Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletbıl szükség szerint több példány használható) igen nem x Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen nem x II. 2) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) Bruttó Ft Kötelezı képzés vezetı: változásmenedzsment, projektmenedzsment 8 fı Kötelezı képzés vezetı: Új oktatásszervezés az intézményben 5 fı Kötelezı képzés: Általános pedagógiai, módszertani továbbképzés1. 22 fı Kötelezı képzés: Általános pedagógiai, módszertani továbbképzés 2.(választás alapján) 22 fı Kötelezı képzés: A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés 22 fı Kötelezı képzés: Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történı alkalmazását segítı képzés 16 fı Választható ha szükséges: informatikai képzés 3 fı Mérés értékelés képzés 3 fı IPR tantestületi tréning 18fı IPR módszertani tréning (listáról választható) 18 fı SNI együttnevelési tréning 8 fı II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen nem x Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között

15 609 Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlıdı jellegő szerzıdések esetében kérjük feltüntetni a további szerzıdések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) II.3) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) VAGY: kezdés / / (év/hó/nap) ÉS/VAGY befejezés 2009/12/31 (év/hó/nap) III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZİDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Hibás-, és késedelmi kötbér, valamint meghiúsulási kötbér III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Ajánlatkérı elıleget nem biztosít. Ajánlatkérı az ellenértéket utólag, az igazolt teljesítést követıen átutalással teljesíti a Kbt (3) bekezdése és a szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen. A számla benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérı felhívja a T. Ajánlattevık figyelmét az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény 36/A szakaszában foglaltakra. III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Ajánlatkérı nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását a nyertes közös ajánlattevıktıl, de együttes ajánlattétel esetén a konzorciumi megállapodásban meg kell határozni a vezetı céget és a közös ajánlattevıknek egyetemleges kötelezettséget és felelısséget kell vállalniuk és meg kell határozni a feladatmegosztás rendjét. III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen nem x Ha igen, a különleges feltételek meghatározása III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is Az ajánlatkérı által elıírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint erıforrást nyújtó szervezet az, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdés a)-h) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll - Az eljárásban nem lehet alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdés a)-h) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fenn áll.

16 610 - Az eljárásban nem lehet ajánlattevı a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint erıforrást nyújtó szervezet az, akivel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdés a)-b) pontjai szerinti kizáró okok fennállnak. A megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevı a közbeszerzés értékének 10% -át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és az erıforrást nyújtó szervezetnek a Kbt (3) bekezdés szerinti nyilatkozattal kell igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdés a)-h) pontok hatálya alá. A Kbt. 20. (3) bekezdés alapján Ajánlatkérı elfogadja az igazolások egyszerő másolatban történı benyújtását. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 66. (1) bekezdés b) és c) pontjában foglaltak alapján az ajánlattevınek (közös ajánlat esetén a közös ajánlatevıknek), valamint a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak a pénzügyi és gazdasági alkalmasságukat igazoló alábbi dokumentum, eredeti vagy egyszerő másolati példányát: évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló másolatának benyújtásával - cégszerően aláírt nyilatkozat a nettó árbevételrıl a évekre vonatkozóan Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevı vagy a közbeszerzésnek értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha: évi adózás elıtti eredménye negatív - nettó árbevételük együttesen a évekre vonatkozóan a három év vonatkozásában összesen nem éri el legalább a HUF-t, A Kbt. 65. (4) bekezdés, a Kbt. 4. 3/E pontjában rögzítettekre figyelemmel alkalmazandó az igénybe venni kívánt erıforrást nyújtó szervezet és az ajánlattevı közötti többségi befolyásnak kell fennállni és az erıforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata csatolandó. III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója csatolja az ajánlatához az ajánlattételi határidıt megelızı két évben végzett a közbeszerzés tárgyával azonos referenciák ismertetését a Kbt 67. (3) bek. a) pontja alapján az alábbi tartalommal: - teljesítés ideje - szerzıdést kötı másik fél - szolgáltatás tárgya - ellenszolgáltatás összege, vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölése - referenciát adó kapcsolattartó személy neve és elérhetısége. A Kbt 67. (3) bek a) pontjának esetét a Kbt. 68. (1) bekezdése szerint kell igazolni. A Kbt 67. (3) bekezdés d) pont szerint a teljesítésért és annak minıségéért felelıs személyek megnevezése, bemutatása, végzettsége, szakmai gyakorlata, a szakértıi névjegyzékbe való felvételérıl szóló dokumentum másolatának becsatolása Erıforrás igénybevétele esetén a Kbt. 65. (4) bekezdése Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevı, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen - Nem rendelkezik az ajánlattételi határidıt megelızı két évben összesen legalább 2 db nettó 5 M Ft-os, vagy 1 db 10 M Ft-os, a jelen közbeszerzés tárgyával azonos (képzési és/vagy szaktanácsadási ) referenciával - nem áll rendelkezésére a feladat ellátásához legalább 3 fı felsıfokú végzettséggel rendelkezı az adott intézményeket (óvoda, általános iskola, középiskola és középsúlyos értelmi fogyatékosokat nevelı) érintı típushoz tartozó közoktatási szakértı akik a szerzıdés teljesítésében, a munkák irányításában részt vesznek (egy fı rendelkezhet több végzettséggel is, de ennek a feltételnek minimálisan 3 fı megnevezésével lehet megfelelni)

17 611 alkalmazandó figyelemmel a Kbt. 4. 3/E pontjában rögzítettekre III.2.4) Fenntartott szerzıdések A szerzıdés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen nem x A szerzıdés a Kbt szerint fenntartott igen nem x III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen nem x Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı hivatkozás: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli x Tárgyalásos IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli Tárgyalásos IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg) A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás X VAGY Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) Részszempont Súlyszám Részszempont Súlyszám

18 IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen nem x Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésrıl (ha szükséges) IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen nem x Igen válasz esetén Elızetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: // (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: // (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: (év/hó/nap) Idıpont: 14:00 Kell-e fizetni a dokumentációért? igen nem x Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): Ft+ÁFA Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentációt a dokumentációt kiváltók nettó ,- Ft azaz negyvenezer Ft, mely összeget a hatályos törvényben meghatározott ÁFA összege megnövel, vissza nem térítendı díj (kivéve: Kbt. 54. (6) bekezdés) ellenében veheti át az I. 1. pontban meghatározott címen az átutalásról szóló igazolás bemutatását követıen, munkanapokon 9-12 óra között. Az ajánlattételi határidı lejártának napján 10:00 óráig. Az ajánlatkérı számlaszáma: a közlemény rovatban kérjük feltüntetni TÁMOP 3.1.4/08/ dokumentáció díja

19 613 IV.3.4) Az ajánlattételi határidı Dátum: (év/hó/nap) Idıpont: 14:00 IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV x Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) / /-ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidı lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei D Dátum: (év/hó/nap) Idıpont: 14:00 Helyszín : Lırinci Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 3021 Lırinci Szabadság tér 26. Kistanácskozó terem Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 80. (2) bek-ben meghatározott személyek lehetnek jelen.

20 614 V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLİDİ JELLEGŐ-E? (adott esetben) igen nem x Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) A SZERZİDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? igen x nem Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: TÁMOP /08/ Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés - innovatív intézményekben. c. felhívás keretén belül, A kompetencia alapú oktatás megvalósítása Lırinci város 6 intézményében V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett idıpontja: V.3.2) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja: V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı szabályai, az elsı tárgyalás idıpontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen x V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentáció átvételének feltétele az írásos igénylés, valamint a dokumentáció árának befizetését igazoló bizonylat telefaxon ( ), elektronikus levélben történı megküldése Ajánlatkérı részére. Az írásos igénylésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia: - ajánlattevı neve - székhelyének címe - levelezési címe - az eljárásban kapcsolatot tartó személy neve - telefonszáma - telefaxszáma - címe. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Személyesen történı átvétel munkanapokon 9-13:00 óráig, az ajánlattételi határidı napján óráig, vagy postán történı megküldéssel. V.3.5.1) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsı határa: nem

21 615 V.3.5.2) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek elıírt igazolási módja a minısített ajánlattevık hivatalos jegyzékébe történı felvétel feltételét képezı minısítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen x nem V.7) Egyéb információk: 1.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülı összes költség az ajánlattevıt terheli. 2.) Ajánlatkérı teljes körő hiánypótlást biztosít. 3.) Ajánlattevınek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan 4.) Ajánlattevınek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. (1) bekezdés a)-c) pontjaira az alvállalkozóról és az erıforrást nyújtó szervezetrıl akkor is, ha az ajánlattevı nem kíván ilyen személyeket alkalmazni. 5.) Ajánlattevınek nyilatkoznia kell az ajánlatában arról, hogy a szerzıdés teljesítéséhez nem vesz igénybe olyan a közbeszerzés értékének 10%-át nem meg haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, aki/amely a Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik (Kbt. 71. (3) bekezdés) 6.) Ajánlattevı ajánlata a Kbt. 65. (3) bekezdése szerinti más szervezetre való támaszkodása esetén kizárólag abban az esetben érvényes, amennyiben a más szervezet által biztosított alkalmassági feltételhez a szükséges igazolásokat eredetben vagy hiteles másolatban az ajánlatba becsatolja. 7.) Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerően aláírva, egy eredeti és három másolati példányban, folyamatos lapszámozással, tartalomjegyzékkel, zárt, roncsolás mentes jelzés nélküli csomagolásban TÁMOP /08/2. felirattal ellátva kell beadni. 8.) Ajánlathoz csatolni kell 60 napnál nem régebbi cégkivonatot, valamint jelen eljárás vonatkozásában kötelezettségvállalásra jogosult(ak) meghatalmazását és aláírási címpéldányát tartalmazó dokumentumot eredeti vagy másolati példányát. 9.) Az ajánlati dokumentáció részét képezı szerzıdés tervezetet változatlan szövegszerkezetben és tartalommal értelemszerően kitöltve oldalanként szignálva az ajánlathoz mellékelni kell. 10.) Ajánlatkérı a szolgáltatások fedezetét a TÁMOP3.1.4/08/2. pályázati program keretében elnyert támogatásból biztosítja. 11.) Ajánlatkérı a Kbt. 48. (3)-(4) bekezdésére tekintettel folytatja le a közbeszerzési eljárást. 12.) Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. elıírásai szerint kell eljárni. 13.) Az ajánlatkérı fenntartja annak jogát, hogy a Kbt. 91. (2) bekezdése alapján az eredményhirdetéskor a második legkedvezıbb ajánlatot tevıt is meghatározza és kihirdesse az eljárás nyertesének visszalépése esetére. 14.) Az Ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevı felnıttképzési akkreditációját igazoló dokumentum másolati példányát. 15.) Az oktatási szolgáltatást az ajánlattevıknek a II pontban meghatározott teljesítés helyén kell folytatnia, vagy indokolt esetben legfeljebb 40 km távolságban (közúton mérve) elhelyezkedı oktatóhelyen kell elvégeznie. Az oktatási helyszíneket, tanfolyamonként cégszerően aláírt nyilatkozatba foglalva határozza meg. V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: // (év/hó/nap)

22 616 V. NAPIRENDI PONT A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (Eger, Dobó István tér 2.) Alapító Okiratának módosítása (Elıterjesztés írásban csatolva.) Princz Ádám szóbeli kiegészítése: ahogy májusban átdolgozásra kerültek az intézmények alapító okiratai, ugyanúgy a Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás munkaszervezetének - amely egy költségvetési szerv - az alapító okiratát is szükséges átdolgozni, amit július 1-jéig kell az önkormányzatoknak megtenni. Jelenleg 80 önkormányzatnak van olyan joga, hogy a társulási megállapodás alapján az alapító okiratot módosítsa. Az okirat azokat a módosításokat tartalmazza akár a szakfeladat-rendre vonatkozóan is, amelyeket a hivatkozott jogszabály alapján kötelezı megtenni. Víg Zoltán a napirendi ponthoz több hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratának módosításáról. A képviselı-testület 14 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és a következı határozatot hozza. Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 101/2009. (VI. 29.) önkormányzati határozata A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (Eger, Dobó István tér 2.) Alapító Okiratának módosításáról Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (Eger, Dobó István tér 2.) Alapító Okiratának módosítását július 01-i hatállyal. A Képviselı-testület felhatalmazza Víg Zoltán polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. Határidı: június 30. Felelıs: Víg Zoltán polgármester VI. NAPIRENDI PONT Tájékoztatás a könyvvizsgálati szolgáltató megváltozásáról (Elıterjesztés írásban csatolva.)

23 617 Jánosi László nagyon érdekesnek tartom több oknál fogva ezt a tájékoztatást. Egyrészt meglepetés erejével hatott, hogy a költségvetés elfogadása, illetıleg a tavalyi év zárszámadása, valamint a költségvetés módosítása után távozik a könyvvizsgáló, bár ez a módosítás, illetve a költségvetés elfogadásánál a bizottsági ülésen a könyvvizsgáló megrovásban való részesítése verbálisan már elırevetített valami hasonló lemondást, elfogadva ezt a hivatalos magyarázatot, hogy családi okok miatt nem kívánja tovább ellátni Lırinci város könyvvizsgálatát. Az elıterjesztés szerint: május 15-én kelt levelében Gondolom, Apcról nem 13, 14 nap alatt ért ide a levél. Furcsállom, hogy a május 28-i képviselı-testületi ülésen jegyzı úr errıl nem tájékoztatta a képviselı-testületet, nem igazán értem meg, hogy egy ilyen fontos kérdésben miért nem kaphat Lırinci Város Önkormányzata felvilágosítást. Lırinci Város Önkormányzatának 26/2009. (III. 26.) önkormányzati határozata 3 pontból áll. A 2. pont szerint: A képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy munkáltatói jogkörénél fogva indítson vizsgálatot a Lırinci Város Önkormányzata évi költségvetetését érintı változásokról szóló elıterjesztésben leírtak alapján. A 3. pont szerint: A képviselı-testület a könyvvizsgáló felelısségét is megvizsgálja. A határidıt azonnal -ban jelöli meg a határozat, felelısként pedig Princz Ádám jegyzıt jelöli meg. Az én olvasatomban az azonnal szó azonnal -t jelent. Június 29. van ma, egy rendkívüli testületi ülésen éppen arról kapunk tájékoztatást, hogy az a hölgy, akinek a felelısségét a benézés -ben is vizsgálni kellett volna a képviselıtestületnek, mára már nem hajlandó ellátni ezeket a feladatokat és a képviselıtestület elıtt nincs egy írásos anyag. Nem tudhatjuk azt, hogy ez a belsı vizsgálat, amit jegyzı úrnak le kellett volna folytatni, megtörtént-e, mert a mai napig nem kaptunk errıl írásos anyagot, illetve nincs egy elıterjesztés. Gondolom, azért nem hívta össze Lırinci város polgármestere a testületi ülést a vizsgálattal kapcsolatban, mert nem volt elıterjesztés. Ha lett volna, akkor köteles lett volna polgármester úr összehívni akár rendkívüli, akár soros ülést. Ez ügyben szeretném felszólítani az Ügyrendi Bizottság elnökét, Nagy László képviselı urat, hogy az Ügyrendi Bizottság haladéktalanul vizsgálja meg ezt a kérdéskört. Polgármester úr mindig elmondja, hogy a polgármester a testületnek a határozatait, utasításait kell, hogy végrehajtsa. Ezért kérem Önöket, hogy rendkívüli bizottsági ülés, majd rendkívüli testületi ülés keretében ez történjen meg, hiszen egy várost egy könyvvizsgáló megítélésem szerint átadás-átvétel nélkül nem hagyhatja el, még ha mindez családi okokra való hivatkozással történik is. Ebben a pénzügyi helyzetben, amelyben van az ország, illetve jelen pillanatban a városunk is, történtek az elmúlt hónapokban olyan jelentıs hibák, amelyek az elkövetkezendı beruházásokat is érinthetik. Azt gondolom, hogy emellett nem lehet elmenni szó nélkül, illetve azt szeretném, ha az eljövendı idıszakokban a képviselı-testület ne csak szavazzon gép módjára, hanem ezek a határozatok végre is legyenek hajtva. Szeretném, ha jegyzı úr legalább magyarázatot próbálna adni, amelyet természetesen nem tudok elfogadni, és azt sem tudom elfogadni, hogy a hivatali apparátus le van terhelve, mert a határozat az határozat. A határidı pedig határidı, a határozatban pedig az van írva, hogy azonnal.

24 618 Princz Ádám nem tudom pontosan, mikori dátummal érkezett be a levél. Lehet, hogy tájékoztatást kellett volna adnom. Akkor úgy gondoltam, hogy ennek a következı testületi ülésen meglesz a módja. A mostani testületi ülés sem azért rendkívüli ülés, hogy a könyvvizsgálatra vonatkozóan tájékoztatást adjunk, viszont ha már van testületi ülés, és a bizottsági üléseken végig tud menni az elıterjesztés, akkor most a rendkívüli ülésen és nem az augusztusi ülésen adunk tájékoztatás a képviselı-testületi ülés felé. Az, hogy átadás-átvétel nélkül tudja-e a könyvvizsgáló a feladatát végezni. Nyilván a következı könyvvizsgálónak egy alapoktól induló munkát kell végeznie, figyelembe véve azokat a dolgokat, észrevételeket, amelyeket a korábbi könyvvizsgáló tett, és át kell, hogy tekintse az önkormányzat gazdálkodását, nemcsak a költségvetési rendeletet, hanem a hozzá tartozó egyéb dokumentációkat is. Abban nem jártam el, hogy a könyvvizsgálóval kapcsolatban milyen intézkedéseket szükséges, vagy kell tennünk. Jánosi László a tájékoztatóban fel van sorolva 3 olyan cég, amelyektıl kértek árajánlatot. Tekintettel arra, hogy ez a kiválasztás még folyamatban van, szeretnék tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy a 3 cégnek milyen paramétereit lehet tudni az árakon kívül, illetve a tárgyalások milyen irányban mennek, és a város vezetésének van-e elképzelése, hogy a 3 cég közül a jelen tárgyalások alapján melyik az, amelyet preferál az elkövetkezı idıkre. Princz Ádám folyamatban van ez a kérdés, árajánlatokat kértünk be, természetesen mindhárom cég költségvetési minısítéssel rendelkezı könyvvizsgáló, tehát alapvetıen megfelelnek azoknak a szükséges paramétereknek, amelyek alapján egyáltalán elláthatják ezt a tevékenységet. Ha az önkormányzat költségvetését figyeljük, akkor azért az ár nem egy elhanyagolható szempont, de természetesen nem az a célja az önkormányzatnak, hogy egy olyan könyvvizsgálót keressen, aki ma vagy tegnap kezdte el ezt a tevékenységét, és rajtunk keresztül tanulja meg a szakmát, hanem tapasztalattal és referenciával rendelkezzen a könyvvizsgálat tekintetében. Jánosi László én is megnéztem a 3 cég cégkivonatát azért, hogy az elkövetkezı idıkben ne járjunk hasonlóan, mint a Partner 94 Kft.-vel. Köszönöm jegyzı úrnak, hogy a tapasztalat szót behozta. A cégadatbázis adataiból azt lehetett látni, hogy a Consultatio Kft. a legrégebben alakult, több telephellyel rendelkezik, az Alfa Karil Auditor Könyvvizsgáló Kft. a legolcsóbb, ez 2008-as cég, törzstıkéje 500 ezer forint, míg a Consultatio Kft.-nek 12 millió forint, illetve a legdrágább GMB Holding Kft.-nek 4,6 millió forintos a törzstıkéje. Azt gondolom, hogy a tulajdonosi szerkezetnél az alakulás éve, a törzstıke, a telephelyek nagysága, az alkalmazott szakemberek mennyisége és minısége elırevetít valamiféle szakmaiságot, úgyhogy arra kérem polgármester urat, jegyzı urat, vagy azt, aki a tárgyalásokat folytatja, hogy valami hasonló irányba menjenek el és ezeket a kérdéseket is vizsgálják, amikor majd a kiválasztásra kerül a sor. Princz Ádám egy lényeges szempontot nem szabad elfelejteni. Amikor könyvvizsgálatra szerzıdést köt az önkormányzat, személyesen meg kell nevezni azt

25 619 a könyvvizsgálót, aki a tevékenység keretében eljár. Így tehát nemcsak a cégnek a tapasztalatát érdemes vizsgálni, hanem a könyvvizsgáló személyét is, mert a cégen túl ı személyes felelısséget is vállal, és nyilván ı tekint bele a dokumentumokba. Természetesen a cégvezetés részérıl is egyfajta felelısséggel kell bírni annak vonatkozásában, hogy pl. egy lırinci mérető önkormányzat egy ilyen mérető költségvetéssel bíró szerv esetében olyan könyvvizsgálót bízok meg a cég részérıl az adott feladat ellátásával, aki megfelelı tapasztalattal, képességekkel rendelkezik. Pálinkás Péter kéri a vagyon és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet betartását. Víg Zoltán egyik céggel sem tárgyaltam. Ezeket a tárgyalásokat a pénzügyi iroda és jegyzı úr lefolytatja. Mielıtt a döntést meghozzuk, tájékozódom természetesen, hogy melyik a legkiválóbb, legtapasztaltabb és legjobb cég, aki a könyvvizsgálatot Lırinciben el tudná végezni. Jánosi úr elmondta, hogy a polgármester azt tudja végrehajtani, amit a testület dönt. A testületnek van egy hivatala, ahol a döntéseket és a határozatokat végrehajtják. A polgármester is azon szerkezetbe tartozik bele, csak annyi különbséggel, hogy nem a hatósági részt, hanem az önkormányzati részt tudja végrehajtani, és a hivatalnak kell mindkettıt igazából végrehajtani. A napirendi ponthoz több hozzászólás nem lévén, kéri a képviselı-testületet, hogy a tájékoztatót vegye tudomásul. Polgármester úr kéri a képviselı-testület tagjait, hogy a július 4-én megrendezésre kerülı Hatvan-Lırinci Triatlon versenyen vegyenek részt, majd több napirendi pont nem lévén, megköszöni a részvételt és az ülést lezárja. K.m.f. Víg Zoltán polgármester Princz Ádám jegyzı Hegyi László képviselı jkv.hitelesítı Husanyicáné Érsek Enikı képviselı jkv.hitelesítı

Telefon: 36/510-910. További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Telefon: 36/510-910. További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. október 08-i r e n d k í v ü l i ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Peterke

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Postai cím: Hollán Ernı u. 1.

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Postai irányítószám: 2523

Postai irányítószám: 2523 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 64 Ajánlatkérı: Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Magyarország Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény ÁROP Projekt Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 1 Eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 18 Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 63 Ajánlatkérı: Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56.

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56. Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/57. lapszám 2009/56. lapszám 2009/55.

Részletesebben

Nyertes ajánlattevı: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden.

Nyertes ajánlattevı: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden. Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 67 Ajánlatkérı: Szegedi Tudományegyetem Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden. Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Ország: Magyarország irányítószám: 1117 Kapcsolattartási pont(ok):

Ország: Magyarország irányítószám: 1117 Kapcsolattartási pont(ok): KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Postai. Ország: Magyarország Nyírbogdány

Postai. Ország: Magyarország Nyírbogdány 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény áttekintése

Hirdetmény áttekintése Hirdetmény áttekintése https://195.228.171.34/hkm/viewoffer.jsp?id=23264/2011&print=yes Page 1 of 1 Ajánlatkérı Szervezet: Címzett: - Jánoshida Község Önkormányzata Cím: Fı u. 28. Ir.szám: 5143 Város/Község:

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid... Page 1 of 8 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2010/75.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a Kistérségi Közösségi Ház

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ az Európai Unió soros magyar elnökségében közvetlenül résztvevı elnökségi stáb tagjainak az elnökségi feladatok ellátásához szükséges integrált

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.)IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/sid/popupfront/lid/popup/pid/0/hirdetmenyproperties?o...

http://www.kozbeszerzes.hu/sid/popupfront/lid/popup/pid/0/hirdetmenyproperties?o... 1. oldal, összesen: 10 Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 86 Ajánlatkérı: NymE-ERFARET Nyugat-magyarországi Egyetem Erdıés Fahasznosítási Tudásközpont Nonprofit Kft.

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009.

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009. PÁLYÁZATI Dokumentáció Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. elnevezésû egyszerû közbeszerzési eljáráshoz Közbeszerzés 2009. Tolcsva Község Önkormányzata Tolcsva Község Önkormányzata,

Részletesebben

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009.

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009. PÁLYÁZATI Dokumentáció Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. elnevezésû egyszerû közbeszerzési eljáráshoz Közbeszerzés 2009. Tolcsva Község Önkormányzata Tolcsva Község Önkormányzata,

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ 1 / 9 2011.01.26. 15:36 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/11. lapszám

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás x

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás x 14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027

Postai irányítószám: 1027 AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

A /2011. (VIII.25.) Kt. számú határozat 1. sz. melléklete. 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

A /2011. (VIII.25.) Kt. számú határozat 1. sz. melléklete. 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A /2011. (VIII.25.) Kt. számú határozat 1. sz. melléklete 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax:

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítı Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.)IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Nyugat-magyarországi Egyetem MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Zöld Egyetem program infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Nyugat-magyarországi Egyetemen azonosító TIOP-1.3.1/07/2-2F-2009-0008

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. Postai irányítószám: 1027

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. Postai irányítószám: 1027 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 14. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 78 Ajánlatkérő: Földmérési és Távérzékelési Intézet Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Földmérési és Távérzékelési Intézet 1149 Budapest XIV. ker. Bosnyák

Részletesebben

Fax: 56/505-392 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

Fax: 56/505-392 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése alapján Árubeszerzés X

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése alapján Árubeszerzés X AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése alapján Árubeszerzés X I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Postai

II. MELLÉKLET. Postai II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ MNV Zrt. : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 15.02.2010 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 01.04.2010 Dokumentáció beszerzésének 01.04.2010

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés X Szolgáltatás X I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének

Részletesebben

Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja

Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja I. Részvételi felhívás II. A részvételre jelentkezés strukturája, tartalma III.

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió x I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 4 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatv I. SZAKASZ:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben