AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ az Európai Unió soros magyar elnökségében közvetlenül résztvevı elnökségi stáb tagjainak az elnökségi feladatok ellátásához szükséges integrált elnökségi képzésének elvégzése tárgyú egyszerő közbeszerzési eljáráshoz Budapest, július

2 I. AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: , On-line értesítés: AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [x] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió [ ] I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma Postai cím: Bem rkp. 47. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Közbeszerzési Osztály Telefon: Fax: Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérı általános címe (URL): 2

3 A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció a következı címen szerezhetı be: [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következı címre kell benyújtani: [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2.) AZ AJÁNLATKÉRİ TÍPUSA Központi szintő [x] Közszolgáltató [ ] Regionális/helyi szintő [ ] Támogatott szervezet [Kbt b) c) pont] [ ] Közjogi szervezet [ ] Egyéb [ ] I.3.) AZ AJÁNLATKÉRİ TEVÉKENYSÉGI KÖRE I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN [ ] Általános közszolgáltatások [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció [ ] Védelem [ ] Szociális védelem [ ] Közrend és biztonság [ ] Szabadidı, kultúra és vallás [ ] Környezetvédelem [ ] Oktatás [ ] Gazdasági és pénzügyek [x] Egyéb (nevezze meg): Közremőködik a külpolitika meghatározásában, összehangolja a Magyar Köztársaság külpolitikai és külgazdasági érdekeinek érvényesítését, mőködteti a Magyar Köztársaság külképviseleteit [ ] Egészségügy I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN [ ] Víz [Kbt (1) bek. a) pont] [ ] Villamos energia 3

4 [Kbt (1) bek.. a) pont] [ ] Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt (1) bek. a) pont] [ ] Földgáz és kıolaj feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] [ ] Szén és más szilárd tüzelıanyagok feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] [ ] Vasúti szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] [ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] [ ] Repülıtéri tevékenység [Kbt (1) bek. bb) pont] [ ] Kikötıi tevékenységek [Kbt (1) bek. bb) pont] [ ] Postai szolgáltatások [Kbt (1) bek. d) pont] I. 4.) Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x] II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1 ) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés Az Európai Unió soros magyar elnökségében közvetlenül résztvevı elnökségi stáb tagjainak az elnökségi feladatok ellátásához szükséges integrált elnökségi képzésének elvégzése II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerzıdés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) [ ] Építési beruházás b) [ ] Árubeszerzés c) [x] Szolgáltatás [ ] Kivitelezés [ ] Tervezés és kivitelezés [ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérı által meghatározott követelményeknek megfelelıen [ ] Építési koncesszió [ ] Adásvétel 4

5 [ ] Lízing [ ] Bérlet [ ] Részletvétel [ ] Ezek kombinációja/egyéb Szolgáltatási kategória 24 (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) [ ] Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód A teljesítés helye NUTS-kód A teljesítés helye Magyarország NUTS-kód HU II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ] Keretmegállapodás megkötése [ ] II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevıvel [ ] A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevıvel [ ] A keretmegállapodás idıtartama: Idıtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes idıtartama alatt (csak számokkal és pénznem): A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya Vállalkozási keretszerzıdés az Európai Unió soros magyar elnökségében közvetlenül résztvevı elnökségi stáb tagjainak az elnökségi feladatok ellátásához szükséges integrált elnökségi képzése vállalt részteljesítésének vagy részteljesítéseinek elvégzésére. A közbeszerzés célja az Európai Unió Tanácsa 2011 elsı félévi soros magyar elnökség lebonyolításában résztvevık (továbbiakban: elnökségi stáb) részére nyújtandó, az elnökségi feladatokra épülı gyakorlati képzéseket magába foglaló integrált elnökségi képzés. Az egyes részekre vonatkozó információkat a B. MELLÉKLET tartalmazza. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 5

6 Fı tárgy Kiegészítı tárgy(ak) Fı szószedet Kiegészítı szószedet (adott esetben) II.1.7) Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletbıl szükség szerint több példány használható) igen [x] nem [ ] Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre [ ] egy vagy több részre [ ] valamennyi részre [x] II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x] II. 2) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) Az Európai Unió Tanácsa 2011 elsı félévi soros magyar elnökség lebonyolításában résztvevık (továbbiakban: elnökségi stáb) részére nyújtandó, az elnökségi feladatokra épülı gyakorlati képzéseket magába foglaló integrált elnökségi képzés mindösszesen maximum 130 db szeminárium, melyek részteljesítésenkénti pontos mennyiségét a B. melléklet tartalmazza. Az elnökségi stáb létszáma az elnökségi feladatokhoz igazodik. Jelen dokumentációban kiírásra kerülı modulok célcsoportjai az elnökségi feladatok alapján kerülnek meghatározásra. A célcsoportok meghatározásának függvényében az egyes részteljesítésben résztvevık száma változó, az ajánlati felhíváshoz kapcsolódó mőszaki dokumentációban részletezettek szerint. A képzés során részteljesítés lehetséges, az ajánlati felhívás B mellékletében, illetve a kapcsolódó mőszaki dokumentációban részletezettek szerint. II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlıdı jellegő szerzıdések esetében kérjük feltüntetni a további szerzıdések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) II.3) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) VAGY: kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY befejezés 2010/12/31 (év/hó/nap) 6

7 III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZİDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmes teljesítés, hibás teljesítés, meghiúsult teljesítés esetén ajánlatkérı kötbért ír elı a dokumentációban leírtak szerint. Ajánlatkérı a Kbt. 53. (6) bekezdés b) pontja alapján jóteljesítési garanciát kér, amelynek részleteit annak konkrét formájától függıen az ajánlati dokumentáció tartalmazza. III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre A beszerzés Európai Uniós forrásból, az Államreform Operatív Program (ÁROP) terhére, az ÁROP azonosító számú, Humánerıforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban címő projekt keretében valósul meg. A nyertes ajánlattevıknek lehetıségük van 1 részszámla és 1 végszámla benyújtására a következı ütemezés szerint: 1. Az ajánlattevı az 1. számú részszámláját a október 31-ig igazoltan teljesített képzés ellenértéke szerinti összeggel állíthatja ki. 2. A végszámlát az ajánlattevı a képzés határidıre történı lezárását és a monitoringot követıen december 31-ig igazoltan teljesített képzés ellenértékének megfelelı összegben állíthatja ki. Az egyes részteljesítéseknél megjelölt opcionális -15% a szemináriumok számára vonatkozik. Ajánlatkérı fenntartja a jogot arra, hogy a részteljesítésekben megjelölt szolgáltatás mennyiségétıl -15%-kal eltérjen. Az ajánlattevı a kiállított számlákat a teljesítés függvényében a részszámla benyújtási határidıkhöz igazodva nyújthatja be. Ajánlatkérı rendelkezik a szerzıdés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. A projekt Támogatási Szerzıdése szerint a megbízási díjat (díjrészletet) a Megbízó mint Kedvezményezett hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a Közremőködı Szervezethez történı beérkezését követı 60 naptári napos halasztott fizetési határidın belül 1 millió forint nettó számlaérték alatt a Megrendelı, 1 millió forint nettó számlaérték felett a Közremőködı Szervezet (VÁTI Kht.) egyenlíti ki a Vállalkozó bankszámlaszámára történı átutalással. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a Közremőködı Szervezet (VÁTI Kht.) a Megbízót mint Kedvezményezettet a kifizetési kérelmet érintıen hiánypótlásra hívhatja fel. A vállalkozói díj megfizetése 1 millió forint nettó számlaérték felett a Feleken kívül álló Közremőködı Szervezeten keresztül történik. A fizetési határidıbe a Megbízó mint Kedvezményezett által a hiánypótlásra igénybe vett idıtartam nem számít be. Megbízó kifizetési kérelem benyújtására akkor jogosult, ha abban az igényelt támogatás összege - utófinanszírozású számlák esetén - meghaladja a megítélt támogatás 2 %-át. Kizárólag szállítói finanszírozású, vagy szállítói és utófinanszírozást vegyesen tartalmazó kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha a szállítói számla támogatási értéke meghaladja a nettó 1 millió forintot. Az ellenszolgáltatásról (díjrészletekrıl) %-os megosztásban két számlát kell szabályszerően kiállítani, tekintettel arra, hogy a projekt teljes költségvetésének 58%-a az ÁROP 2. prioritásából, 42 %-a pedig az ÁROP 3. prioritásából kerül finanszírozásra, és a kifizetési 7

8 kérelmet prioritásonként kell elkészíteni. A számla ellenértékének kiegyenlítésére a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) ában, továbbá az ajánlati dokumentációhoz csatolt szerzıdés tervezetében foglaltak az irányadók. III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen [ ] nem [x] Ha igen, a különleges feltételek meghatározása III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is Az ajánlatkérı által elıírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: - Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, vagy alvállalkozó, továbbá a Kbt. 71. (1) bekezdés c) pontja szerinti erıforrás szervezet az, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 61. (1) bekezdés d) e) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll. - Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, vagy 10 % feletti alvállalkozó, továbbá a Kbt. 71. (1) bekezdés c) pontja szerinti erıforrás szervezet az, akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll. - Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevı, illetıleg a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó és a Kbt. 71. (1) bekezdés c) pontja szerinti erıforrás szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike az eljárás során felmerül. Megkövetelt igazolási mód: - Az ajánlatban az ajánlattevınek, valamint a 10% feletti mértékben bevonni kívánt alvállalkozónak, továbbá a Kbt. 71. (1) bekezdés c) pontja szerinti erıforrás szervezetnek a Kbt (3) bekezdése és a Közbeszerzések Tanácsa által szeptember 23-án kiadott útmutató alapján kell igazolniuk a fentiekben meghatározott kizáró okok hiányát. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevınek és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak csatolnia kell: A Kbt. 66. (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevı, valamint 10%-ot meghaladó alvállalkozója valamennyi számlavezetı pénzintézetének az ajánlattételi határidı lejártának napját megelızı 60 napnál nem régebbi keltezéső nyilatkozata az alábbi kötelezı tartalommal: - mióta vezeti számláját, - volt-e sorban álló tétel számláján a pénzintézeti nyilatkozat kiállítását megelızı 12 hónapban. Az alkalmasság igazolható a Kbt. 65. (3)-(4) bekezdése szerint is. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas az ajánlattevı és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, valamint a közös ajánlattevık, ha a pénzintézeti nyilatkozatok alapján megállapítható, hogy az ajánlattevı, valamint 10%-ot 8

9 meghaladó alvállalkozója bármely pénzintézetnél vezetett számláján a pénzintézeti nyilatkozat kiállítását megelızı 12 hónap folyamán sorban állás nem volt. Ezen alkalmassági feltételnek az ajánlattevınek, valamint a 10%-ot meghaladó alvállalkozójának külön-külön kell megfelelnie III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevınek és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak csatolnia kell: 1. A Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevı, valamint 10%-ot meghaladó alvállalkozója az ajánlatban ismertesse az ajánlattétel idıpontját megelızı 36 hónap legjelentısebb, a közbeszerzés tárgyával azonos (elnökségi képzés) teljesítéseit a Kbt. 68. (1) bekezdésében elıírt módon (referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat csatolása) az alábbi tartalommal: - a teljesítés ideje, - szerzıdést kötı másik fél megjelölése (szervezet neve, a referencia igazolást kibocsátó személy neve, tel./fax szám), - a szolgáltatás részletes tárgya, - az ellenszolgáltatás összege, vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölése (képzésen résztvevık száma vagy a szemináriumok száma), - nyilatkozat a Kbt. 68. (1) bekezdésének megfelelıen arról, hogy a teljesítés a szerzıdésnek és az elıírásoknak megfelelıen történt. 2. A Kbt. 67. (3) bekezdés d) pontja alapján az ajánlattevı, valamint 10%-ot meghaladó alvállalkozója az ajánlatban ismertesse minden részteljesítés esetén az oktatók nevét, valamint csatolja szakmai önéletrajzát, mely részletesen kitér az oktató angol és/vagy francia nyelvismeretére, felsıfokú végzettségére, valamint szakmai tapasztalatára arról, hogy részt vettek valamely elnökségi feladat ellátására készülı tagállam elnökségi felkészítésében évek folyamán, vagy tapasztalatot szereztek az Európai Unió Tanácsa soros elnökségében saját tagállama képviseletében tagállami tisztviselıként elnökségi teendık ellátásában, vagy uniós tisztviselıként dolgozott európai uniós intézményben (pl. Európai Unió Tanácsa Fıtitkársága, Európai Bizottság, Európai Parlament) a évek folyamán. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlattevınek nyilatkoznia kell arról, hogy a megnevezett szakemberek a magyar EU-elnökségi képzésben részt kívánnak-e venni. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában ajánlatkérı elfogadja az ajánlattevıvel vagy 10% feletti alvállalkozóval munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló szakembereket is. Az alkalmasság igazolható a Kbt. 65. (3)-(4) bekezdése szerint is. Amennyiben szakembercserére kerül sor, illetve ajánlattevı a megjelölt számú szakembereken túl a teljesítésbe további szakember(eke)t kíván bevonni, akkor az új szakember(ek)nek is meg kell felelnie a fenti szakmai követelményeknek. 3. Ajánlattevı, valamint 10%-ot meghaladó alvállalkozója az ajánlatában nevezze meg a projektadminisztrációt ellátó személyt. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas az ajánlattevı és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, valamint a közös ajánlattevık, ha 1. együttesen rendelkeznek az ajánlattétel idıpontját megelızı 36 hónap vonatkozóan, elnökségi 9

10 feladatok ellátására készülı tagállam részére végzett referencia munkával, amely képzésen legalább 100 fı vett részt vagy pedig ajánlattevı legalább 10 db szemináriumot tartott. A referencia tárgyának meg kell egyeznie jelen közbeszerzési eljárás tárgyával (elnökségi képzés); nem szükséges kifejezetten az adott részteljesítés tárgyával való megegyezés. 2. Alkalmas az ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, valamint a közös ajánlattevık, ha együttesen rendelkeznek a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek tekintetében az alábbiakkal: - egy részteljesítésre való ajánlattétel esetén legalább 2 fı felsıfokú végzettségő, tárgyalási szintő angol és/vagy francia nyelvtudással, valamint legalább 3 éves gyakorlattal rendelkezı személy, aki részt vett valamely elnökségi feladat ellátására készülı tagállam elnökségi felkészítésében évek folyamán, vagy aki az Európai Unió Tanácsa soros elnökségében saját tagállama képviseletében tagállami tisztviselıként elnökségi teendıket látott el, illetve európai uniós intézményben (pl. Európai Unió Tanácsa Fıtitkársága, Európai Bizottság, Európai Parlament) uniós tisztviselıként dolgozott a évek folyamán - két vagy több részteljesítésre való ajánlattétel esetén legalább 5 fı felsıfokú végzettségő, tárgyalási szintő angol és/vagy francia nyelvtudással, valamint legalább 3 éves gyakorlattal rendelkezı személy, aki részt vett valamely elnökségi feladat ellátására készülı tagállam elnökségi felkészítésében évek folyamán; vagy aki az Európai Unió Tanácsa soros elnökségében saját tagállama képviseletében tagállami tisztviselıként elnökségi teendıket látott el, illetve európai uniós intézményben (pl. Európai Unió Tanácsa Fıtitkársága, Európai Bizottság, Európai Parlament) uniós tisztviselıként dolgozott a évek folyamán. 3. Alkalmas az ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, valamint a közös ajánlattevık, ha együttesen rendelkeznek összesen legalább 1 fı projektadminisztrátorral. A projektadminisztrátor más feladatra nem vonható be. III.2.4) Fenntartott szerzıdések A szerzıdés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x] A szerzıdés a Kbt szerint fenntartott igen [ ] nem [x] III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen [ ] nem [x] Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı hivatkozás: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 10

11 IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli [ ] Tárgyalásos [x] IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli [ ] Tárgyalásos [ ] IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg) A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás [ ] VAGY Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x] [x] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) Részszempont Súlyszám 1. Egy nap egységára Budapesten történı oktatás esetén (nettó Ft/szeminárium) További napok díja Budapesten történı oktatás esetén (%) 8 3. Egy nap egységár Brüsszelben történı oktatás esetén (nettó Ft/szeminárium) További napok díja Brüsszelben történı oktatás esetén (%) 2 5. Az ajánlatban bemutatott képzési tematika és tananyagok megfelelısége Oktatási és oktatásszervezési stratégia, valamint az idıbeosztás megfelelısége 10 IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x] Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésrıl (ha szükséges) IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [x] nem [ ] Igen válasz esetén Elızetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ] 11

12 Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [x] Hirdetmény száma a KÉ-ben: / 2009 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/01/11 (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2010/08/10 (év/hó/nap ) Idıpont: Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Az ajánlattételi határidı Dátum: 2010/08/10 (év/hó/nap) Idıpont: IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók EN HU Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: (az ajánlattételi határidı lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2010/08/10 (év/hó/nap) Idıpont: Helyszín : : OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt Budapest, Gömb u. 33. I. emelet tárgyaló Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek A Kbt. 80. (2) bekezdésében meghatározott személyek V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK 12

13 V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLİDİ JELLEGŐ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) A SZERZİDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? igen [x] nem [ ] Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: A beszerzés Európai Uniós forrásból, az Államreform Operatív Program (ÁROP) terhére, az ÁROP azonosító számú, Humánerıforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban címő projekt keretében valósul meg. A Kbt. 48. (3) bekezdése alapján felhívjuk a jelentkezık figyelmét, hogy a projekt Európai Uniós támogatásból valósul meg. V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett idıpontja: augusztus óra, helye az OKFON Zrt. címe V.3.2) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja: szeptember 20. V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı szabályai, az elsı tárgyalás idıpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen [x] nem [ ] V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) Az ajánlatkérı a dokumentációt elektronikusan bocsátja az ajánlattevık rendelkezésére az ajánlattételi felhívást tartalmazó hirdetmény megjelenésének napjától. A dokumentáció megküldésének feltétele hogy a dokumentáció megkérésekor, illetve átvételekor a dokumentációt kérı írásban közölje a következı információkat: cégnév, cím, telefonszám, telefaxszám, pontos e- mail cím, kapcsolattartó neve, közvetlen telefon elérhetısége továbbá (amennyiben ilyennel rendelkeznek) EU-s adószám. A dokumentációt az A. melléklet II. pontjában megjelölt elérhetıségrıl kell igényelni. V.3.5.1) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsı határa: 1-10 pont V.3.5.2) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 13

14 Az 1-4. részszempont esetében az egyes ajánlatokat ajánlatkérı az értékarányosítás módszere szerint hasonlítja össze. Az 5-6. részszempontok esetében az egyes ajánlatokat a sorbarendezés módszere alapján hasonlítja össze ajánlatkérı az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint. V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek elıírt igazolási módja a minısített ajánlattevık hivatalos jegyzékébe történı felvétel feltételét képezı minısítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen [x] nem [ ] V.7) Egyéb információk: 1) Az ajánlatok elbírálása során ajánlatkérı a hiánypótlás lehetıségét a Kbt. 83. szerint biztosítja. 2) A Kbt. 20. (3) bekezdése alapján az igazolásokat elegendı egyszerő másolatban benyújtani. 3) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevı, a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó és a Kbt. 71. (1) bekezdés c) pontja szerinti erıforrás szervezet esetében az ajánlattételi határidıt megelızı 40 napnál nem régebbi keltezéső cégkivonatot, valamint az aláírási címpéldány másolatát. Ajánlatkérı aláírási címpéldánynak elfogad minden olyan dokumentumot, amely az aláírási címpéldánnyal tartalmában egyenértékő dokumentum, vagy olyan közokirat egyszerő másolata, ahol az aláírása megjelenik. 4) Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor mellékelni kell a változás bejegyzési kérelem másolatát is. 5) Ajánlatkérı a Kbt. 70. (2) bekezdése alapján elıírja a dokumentációban megadott minta szerinti nyilatkozat megtételét az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerzıdés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, valamint arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdés teljesítése céljából, e szerzıdésen alapuló szerzıdéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. (1),(3) bekezdése és a 306/A. (1) és (5) bekezdése szerinti elıírások érvényesítését. 6) A Kbt a alapján az ajánlatban megpályázott részenként meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevı a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, b) az ajánlattevı által a szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közremőködnek, továbbá c) az ajánlattevı részére a szerzıdés teljesítéséhez erıforrást nyújtó szervezetet. 7) Az ajánlattevınek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. (3) bekezdésére vonatkozóan. 8) A Kbt. 55. (3) bekezdésére tekintettel az ajánlattevı köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan feltételekrıl, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerzıdés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlatban megpályázott részenként a Kbt nak megfelelıen erre vonatkozóan nyilatkozni szükséges. 9) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevı nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minısül-e. 10) Ajánlatkérı a Kbt (3) bekezdésre tekintettel jelzi, hogy a (3) bekezdésben fel nem sorolt rendelkezéseket nem alkalmazza. 11) Ajánlatkérı a Kbt. 91. (2) bekezdésében foglaltak esetében, amennyiben az eredményhirdetésen kihirdette, a második legkedvezıbb ajánlattevıvel köt szerzıdést. 12) Az ajánlatok munkanapokon 8 16 óra, pénteki munkarend esetében 8 12 óra, az ajánlattételi határidı napján óra között nyújtható be az ajánlattételi felhívás A. melléklet III. pontjában megadott címre. 13) Ajánlattevı az ajánlat személyes megbízott útján történı leadásakor számoljon azzal, hogy az 14

15 I.1 pontban feltüntetett leadási címen az épületbe való bejutás, illetve a megjelölt helyiségbe történı felkísérés 5-10 percet is igénybe vehet! Ajánlatkérı csak a pontosan a jelen felhívás III. mellékletében megjelölt címen (helyiségben) leadott ajánlatokat tekinti határidıre beérkezettnek. 14) A postán feladott vagy kézbesítı futárral küldött ajánlatokat az Ajánlatkérı csak akkor tekinti határidın belül benyújtottnak, ha részérıl annak kézhezvételére a jelen felhívás A/III. mellékletben feltüntetett épület megjelölt helyiségében az ajánlattételi határidı lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldeményeknek az épület más helyiségében történı leadásából, elirányításából, elvesztésébıl és az esetlegesen ennek következtében fellépı késedelembıl eredı kockázat teljes mértékben az ajánlattevıt. 15) Az eljárás nyelve magyar vagy angol, ezért abban az esetben, ha a beadandó iratok nem magyar vagy angol nyelvőek, azok magyar vagy angol fordítását is be kell csatolni az ajánlatba (nem szükséges hiteles fordítás készítése). 16) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény elıírásai szerint kell eljárni. 17) Az ajánlati felhívás angol nyelven a felhívás megjelenésének napjától kezdıdıen elérhetı lesz a honlapon. 18) A tárgyalás szabályai: Ajánlatkérı az ajánlattevıkkel cégenként, az ajánlatok beadási sorrendje szerint, külön-külön tárgyal. Az ajánlatkérı a Kbt alapján az elsı tárgyalást követıen szükség szerint tart további tárgyalást, melynek idıpontjáról, helyszínérıl értesíti az ajánlattevıket. Valamennyi tárgyalásról jegyzıkönyv készül. Az ajánlatkérı a tárgyalás(ok) során a mőszaki-szakmai tartalom megvalósításáról, az ütemezés idıkeretérıl, az oktatás technikai és infrastrukturális feltételeirıl, a szerzıdéses feltételekrıl, valamint az ellenszolgáltatás összegérıl kíván tárgyalni. A tárgyalás menetét az ajánlatkérı határozza meg. Módosított ajánlat beadása csak az ajánlatkérı felkérését követıen, az ajánlatkérı által meghatározott körben és módon lehetséges. Az ajánlatkérı a tárgyalások lezárásának idıpontjáról tájékoztatja az ajánlattevıket. A tárgyaláson az ajánlattevıt a nevében nyilatkozattételre és kötelezettségvállalásra jogosult személynek kell képviselnie. Az elsı tárgyalás idıpontja: augusztus 19. V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2010/07/16 (év/hó/nap) 15

16 A. MELLÉKLET TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZİ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETİK BE Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt. Postai cím: Gömb u. 33. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1139 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Urbán Mariann Címzett: - Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETİ Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt. Postai cím: Gömb u. 33. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1139 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Urbán Mariann Címzett: - Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt. Postai cím: Gömb u. 33. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1139 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Urbán Mariann Címzett: - Telefon: Fax: Internetcím (URL): 16

17 B. MELLÉKLET A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS Szeminárium és szimuláció: Az Európai Unió Tanácsa munkacsoportjaiban való részvétel, elnöklés, tárgyalástechnika uniós környezetben 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA Szeminárium és szimuláció: Az Európai Unió Tanácsa munkacsoportjaiban való részvétel, elnöklés, tárgyalástechnika uniós környezetben 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fı szószedet Kiegészítı szószedet (adott esetben) Fı tárgy ) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK Összesen 10 db -15% szeminárium (egész számra kerekítve) angol nyelven 4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉRİ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDİ FELTÜNTETÉSE Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés 2010/12/31 (év/hó/nap) 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRİL (E mellékletbıl a részek számának megfelelıen több példány használandó)

18 B. MELLÉKLET A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A RÉSZ SZÁMA 2 MEGHATÁROZÁS Szeminárium és szimuláció: Az Európai Unió Tanácsa munkacsoportjaiban való részvétel, elnöklés, tárgyalástechnika uniós környezetben 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA Szeminárium és szimuláció: Az Európai Unió Tanácsa munkacsoportjaiban való részvétel, elnöklés, tárgyalástechnika uniós környezetben 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fı szószedet Kiegészítı szószedet (adott esetben) Fı tárgy ) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK Összesen 10 db -15% szeminárium (egész számra kerekítve) angol nyelven 4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉRİ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDİ FELTÜNTETÉSE Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés 2010/12/31 (év/hó/nap) 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRİL (E mellékletbıl a részek számának megfelelıen több példány használandó)

19 B. MELLÉKLET A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A RÉSZ SZÁMA 3 MEGHATÁROZÁS Szeminárium és szimuláció: Az Európai Unió Tanácsa munkacsoportjaiban való részvétel, elnöklés, tárgyalástechnika uniós környezetben 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA Szeminárium és szimuláció: Az Európai Unió Tanácsa munkacsoportjaiban való részvétel, elnöklés, tárgyalástechnika uniós környezetben 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fı szószedet Kiegészítı szószedet (adott esetben) Fı tárgy ) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK Összesen 10 db -15% szeminárium (egész számra kerekítve) angol nyelven 4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉRİ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDİ FELTÜNTETÉSE Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés 2010/12/31 (év/hó/nap) 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRİL (E mellékletbıl a részek számának megfelelıen több példány használandó)

20 B. MELLÉKLET A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A RÉSZ SZÁMA 4 MEGHATÁROZÁS Szeminárium és szimuláció: Az Európai Unió Tanácsa munkacsoportjaiban való részvétel, elnöklés, tárgyalástechnika uniós környezetben 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA Szeminárium és szimuláció: Az Európai Unió Tanácsa munkacsoportjaiban való részvétel, elnöklés, tárgyalástechnika uniós környezetben 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fı szószedet Kiegészítı szószedet (adott esetben) Fı tárgy ) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK Összesen 10 db -15% szeminárium (egész számra kerekítve) francia nyelven 4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉRİ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDİ FELTÜNTETÉSE Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés 2010/12/31 (év/hó/nap) 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRİL (E mellékletbıl a részek számának megfelelıen több példány használandó)

21 B. MELLÉKLET A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A RÉSZ SZÁMA 5 MEGHATÁROZÁS Szeminárium és szimuláció: Rendes törvényalkotási eljárás - a Tanács és az Európai Parlament kapcsolata 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA Szeminárium és szimuláció: Rendes törvényalkotási eljárás - a Tanács és az Európai Parlament kapcsolata 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fı szószedet Kiegészítı szószedet (adott esetben) Fı tárgy ) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK Összesen 10 db -15% szeminárium (egész számra kerekítve) angol nyelven 4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉRİ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDİ FELTÜNTETÉSE Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés 2010/12/31 (év/hó/nap) 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRİL (E mellékletbıl a részek számának megfelelıen több példány használandó)

22 B. MELLÉKLET A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A RÉSZ SZÁMA 6 MEGHATÁROZÁS Szeminárium és szimuláció: Rendes törvényalkotási eljárás - a Tanács és az Európai Parlament kapcsolata 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA Szeminárium és szimuláció: Rendes törvényalkotási eljárás - a Tanács és az Európai Parlament kapcsolata 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fı szószedet Kiegészítı szószedet (adott esetben) Fı tárgy ) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK Összesen 10 db -15% szeminárium (egész számra kerekítve) angol nyelven 4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉRİ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDİ FELTÜNTETÉSE Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés 2010/12/31 (év/hó/nap) 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRİL (E mellékletbıl a részek számának megfelelıen több példány használandó)

23 B. MELLÉKLET A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A RÉSZ SZÁMA 7 MEGHATÁROZÁS Szeminárium és szimuláció: Rendes törvényalkotási eljárás - a Tanács és az Európai Parlament kapcsolata 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA Szeminárium és szimuláció: Rendes törvényalkotási eljárás - a Tanács és az Európai Parlament kapcsolata 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fı szószedet Kiegészítı szószedet (adott esetben) Fı tárgy ) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK Összesen 10 db -15% szeminárium (egész számra kerekítve) angol nyelven 4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉRİ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDİ FELTÜNTETÉSE Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés 2010/12/31 (év/hó/nap) 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRİL (E mellékletbıl a részek számának megfelelıen több példány használandó)

24 B. MELLÉKLET A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A RÉSZ SZÁMA 8 MEGHATÁROZÁS Szeminárium és szimuláció: Rendes törvényalkotási eljárás - a Tanács és az Európai Parlament kapcsolata 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA Szeminárium és szimuláció: Rendes törvényalkotási eljárás - a Tanács és az Európai Parlament kapcsolata 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fı szószedet Kiegészítı szószedet (adott esetben) Fı tárgy ) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK Összesen 10 db -15% szeminárium (egész számra kerekítve) francia nyelven 4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉRİ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDİ FELTÜNTETÉSE Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés 2010/12/31 (év/hó/nap) 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRİL (E mellékletbıl a részek számának megfelelıen több példány használandó)

25 B. MELLÉKLET A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A RÉSZ SZÁMA 9 MEGHATÁROZÁS Szeminárium: Tanácsi dokumentumok kezelése és összeállítása 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA Szeminárium: Tanácsi dokumentumok kezelése és összeállítása 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fı szószedet Kiegészítı szószedet (adott esetben) Fı tárgy ) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK Összesen 10 db -15% szeminárium (egész számra kerekítve) angol nyelven 4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉRİ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDİ FELTÜNTETÉSE Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés 2010/12/31 (év/hó/nap) 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRİL (E mellékletbıl a részek számának megfelelıen több példány használandó)

26 B. MELLÉKLET A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A RÉSZ SZÁMA 10 MEGHATÁROZÁS Szeminárium: Tanácsi dokumentumok kezelése és összeállítása 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA Szeminárium: Tanácsi dokumentumok kezelése és összeállítása 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fı szószedet Kiegészítı szószedet (adott esetben) Fı tárgy ) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK Összesen 10 db -15% szeminárium (egész számra kerekítve) angol nyelven 4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉRİ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDİ FELTÜNTETÉSE Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés 2010/12/31 (év/hó/nap) 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRİL (E mellékletbıl a részek számának megfelelıen több példány használandó)

27 B. MELLÉKLET A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A RÉSZ SZÁMA 11 MEGHATÁROZÁS Szeminárium: Tanácsi dokumentumok kezelése és összeállítása 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA Szeminárium: Tanácsi dokumentumok kezelése és összeállítása 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fı szószedet Kiegészítı szószedet (adott esetben) Fı tárgy ) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK Összesen 5 db -15% szeminárium (egész számra kerekítve) francia nyelven 4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉRİ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDİ FELTÜNTETÉSE Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés 2010/12/31 (év/hó/nap) 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRİL (E mellékletbıl a részek számának megfelelıen több példány használandó)

28 B. MELLÉKLET A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A RÉSZ SZÁMA 12 MEGHATÁROZÁS Szeminárium: Uniós szaknyelv alkalmazása az angol és francia nyelv közötti váltásban a Tanács munkacsoportjaiban való részvétel, illetve elnöklés során 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA Szeminárium: Uniós szaknyelv alkalmazása az angol és francia nyelv közötti váltásban a Tanács munkacsoportjaiban való részvétel, illetve elnöklés során 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fı szószedet Kiegészítı szószedet (adott esetben) Fı tárgy ) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK Összesen 15 db -15% szeminárium (egész számra kerekítve 4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉRİ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDİ FELTÜNTETÉSE Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés 2010/12/31 (év/hó/nap) 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRİL (E mellékletbıl a részek számának megfelelıen több példány használandó)

29 B. MELLÉKLET A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A RÉSZ SZÁMA 13 MEGHATÁROZÁS Szeminárium: Az Európai Tanáccsal és a tanácsülésekkel kapcsolatos gyakorlati felkészítés 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA Szeminárium: Az Európai Tanáccsal és a tanácsülésekkel kapcsolatos gyakorlati felkészítés 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fı szószedet Kiegészítı szószedet (adott esetben) Fı tárgy ) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK Összesen 10 db -15% szeminárium (egész számra kerekítve 4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉRİ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDİ FELTÜNTETÉSE Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés 2010/12/31 (év/hó/nap) 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRİL (E mellékletbıl a részek számának megfelelıen több példány használandó)

30 II. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS BENYÚJTÁSÁHOZ 1. AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint kerül sor. A beszerzés értékét tekintve a nemzeti értékhatárt elérı beszerzési rezsim hatálya alá tartozik, ezért a Kbt. VI. fejezete szerinti eljárási szabályok kerülnek alkalmazásra. Az eljárás típusa egyszerő tárgyalásos közbeszerzési eljárás, amely során az ajánlatkérı valamennyi ajánlattevıvel tárgyal. A tárgyalást követıen ajánlatkérı a benyújtott végleges ajánlatokat az abban leírt információk alapján bírálja el. Az ajánlattevıknek a tárgyalások lezárásával és végleges ajánlatuk benyújtásával egyidejőleg ajánlati kötöttsége keletkezik, amely azt jelenti, hogy az ajánlatot még az Ajánlatkérı hozzájárulásával sem lehet módosítani. Az eljárásban csak az vehet részt, aki számára az ajánlatkérı megküldte az ajánlati dokumentációt vagy a regisztráció után letöltötte. A dokumentáció másra nem ruházható át, annak tartalma nem tehetı közzé. A Kbt. 70. (4) bekezdése értelmében az ajánlattevı ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlattételi lehetıség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevıvel, illetıleg abban más ajánlattevı - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozójaként sem vehet részt, továbbá más ajánlattevı számára erıforrást sem biztosíthat. Ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlattételi lehetıség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - az adott személy, szervezet nem jelenhet meg több ajánlattevı (közös ajánlattevı) ajánlatában egyidejőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóként és erıforrást nyújtó szervezetként. 2. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE ÉS KÖLTSÉGEI 2.1 Az ajánlatban bekért információk benyújtásáért az Ajánlattevı felel, nem kielégítı információk közlésének következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet. Ajánlattevı felelıssége, hogy az ajánlattételhez szükséges valamennyi információt a rendelkezésre álló idı alatt beszerezze és ajánlatát ezek ismeretében tegye meg. 2.2 Az eljárás nyelve magyar vagy angol, ezért abban az esetben, ha a beadandó iratok nem magyar vagy angol nyelvőek, azok magyar vagy angol fordítását is be kell csatolni az ajánlatba (nem szükséges hiteles fordítás készítése). Amennyiben az ajánlatkérı a benyújtott nem magyar vagy angol nyelvő dokumentum és annak magyar vagy angol nyelvő fordítása között eltérést észlel, jogosult az adott dokumentum hiteles magyar vagy angol nyelvő fordítását a pótlás során az ajánlattevıtıl bekérni. (A külföldi bizonyítványok és oklevelek 30

31 elismerésérıl szóló évi C. törvény alapján hiteles fordításnak minısül az Országos Fordító és Fordításhitelesítı Iroda, a magyar külképviseleti szerv és a magyar közjegyzı hitelesítési záradékával ellátott fordítás.) 2.3 Az ajánlatban valamennyi igazolást elegendı egyszerő másolatban benyújtani. 2.4 Az ajánlat elıkészítésével, elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülı összes költséget az Ajánlattevınek kell viselnie. 3. DOKUMENTÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS 3.1 Ajánlatkérı a megfelelı ajánlattétel érdekében dokumentációt készített és bocsát az ajánlattevık rendelkezésére. A dokumentáció másra nem ruházható át. 3.2 A dokumentáció tartalmazza: az I. Ajánlati felhívást; a II. Útmutatót az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban; a III. Mőszaki leírást; a IV. Szerzıdéstervezetet; a V. Kitöltendı és becsatolandó mellékleteket. 3.3 Az Ajánlattevık az ajánlattételi határidıt megelızı 10. napig fordulhatnak írásban (fax: és kiegészítı tájékoztatásért az OKFON Zrt-hez. Az OKFON Zrt. valamennyi ajánlattevınek írásban (telefax útján) megküldi a választ az ajánlattételi határidı elıtt legkésıbb 6 nappal, illetve az ajánlattevık számára hozzáférhetıvé teszi. A kiegészítı tájékoztatás során adott válaszok az ajánlati felhívás és dokumentáció részét képezik, ezeket az ajánlattétel során figyelembe kell venni. Kérjük, hogy az írásban feltett kérdéseket en (Word formátumban) vagy en és faxon is szíveskedjenek megküldeni, meggyorsítva ezzel a válaszadási idıtartamot. 3.4 Ajánlatkérı a hiánypótlás lehetıségét a Kbt a szerint biztosítja, felhívja azonban a figyelmet arra, hogy ugyanazon dokumentum tekintetében csak egy alkalommal van lehetıség hiánypótlásra. Ajánlattevı jogosult az Ajánlatkérı által nem észrevételezett hiányok pótlására is az Ajánlatkérı által megadott hiánypótlási határidıig. A hiánypótlási felszólítás során Ajánlatkérı Ajánlattevınként tételesen felsorolja a hiányzó vagy nem megfelelı dokumentumokat, megadja továbbá a hiánypótlás teljesítésének határidejét, helyét és módját. Amennyiben a hiánypótlást nem az Ajánlatkérı által 31

32 meghatározottak szerint teljesítik, Ajánlatkérı a benyújtott dokumentumokat nem veszi figyelembe az értékelés során. 3.5 Ajánlatkérınek lehetısége van arra, hogy az ajánlatban található nem egyértelmő kijelentések tartalmának tisztázása érdekében az Ajánlattevıtıl írásban tájékoztatást kérjen. A tájékoztatáskérés tényérıl a többi Ajánlattevı egyidejőleg, a tájékoztatáskérés tartalmának közlése nélkül, írásban kap értesítést. A tájékoztatás nem megfelelı módon vagy tartalommal történı megadása, illetve a rendelkezésre álló határidı elmulasztása az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után. 3.6 Ajánlatkérı írásban felvilágosítást fog kérni azon Ajánlattevıktıl, akik esetében kirívóan alacsony vagy magas ellenszolgáltatást talál. A felvilágosítás kérés során Ajánlatkérı a Kbt ban foglaltak szerint fog eljárni. 3.7 Ajánlattevı a Kbt. 55. (3) bekezdése alapján köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekrıl, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerzıdés teljesítése során meg kell felelni. Az 1/2004. (I. 9.) FMM rendelet 1. -ában meghatározott országos hatáskörő szervek, illetve azok helyi szervei adnak kérelemre megfelelı tájékoztatást: - Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fıfelügyelıség (OMMF) területileg illetékes regionális és helyi felügyelıségei - A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területileg illetékes Bányakapitányságai Ajánlattevınek nyilatkoznia kell az ajánlatában arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre, valamint az akadálymentesítésre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. 4. BENYÚJTANDÓ OKMÁNYOK Az ajánlatba a következı dokumentumokat kell becsatolni: 4.1 Felolvasólap az 1. számú melléklet szerint, amely a számszerősíthetı bírálati részszempontra (ajánlati ár) tett vállalást tartalmazza. Az ajánlatok bontása során ez az adat kerül ismertetésre, összhangban a Kbt. 80. (3) bekezdésében foglaltakkal. 4.2 Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 70. (2) bekezdése értelmében a 2. számú melléklet szerinti minta kitöltésével, amelyben Ajánlattevı nyilatkozik az ajánlati felhívás feltételeire, a szerzıdés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 32

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény ÁROP Projekt Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 1 Eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 18 Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 64 Ajánlatkérı: Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Magyarország Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás

Részletesebben

Nyertes ajánlattevı: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden.

Nyertes ajánlattevı: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden. Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 67 Ajánlatkérı: Szegedi Tudományegyetem Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden. Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 63 Ajánlatkérı: Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének

Részletesebben

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56.

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56. Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/57. lapszám 2009/56. lapszám 2009/55.

Részletesebben

Postai irányítószám: 2523

Postai irányítószám: 2523 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Postai cím: Hollán Ernı u. 1.

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

Hirdetmény áttekintése

Hirdetmény áttekintése Hirdetmény áttekintése https://195.228.171.34/hkm/viewoffer.jsp?id=23264/2011&print=yes Page 1 of 1 Ajánlatkérı Szervezet: Címzett: - Jánoshida Község Önkormányzata Cím: Fı u. 28. Ir.szám: 5143 Város/Község:

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid... Page 1 of 8 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2010/75.

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

Telefon: 36/510-910. További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Telefon: 36/510-910. További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/sid/popupfront/lid/popup/pid/0/hirdetmenyproperties?o...

http://www.kozbeszerzes.hu/sid/popupfront/lid/popup/pid/0/hirdetmenyproperties?o... 1. oldal, összesen: 10 Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 86 Ajánlatkérı: NymE-ERFARET Nyugat-magyarországi Egyetem Erdıés Fahasznosítási Tudásközpont Nonprofit Kft.

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027

Postai irányítószám: 1027 AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a Kistérségi Közösségi Ház

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ 1 / 9 2011.01.26. 15:36 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/11. lapszám

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

Ország: Magyarország irányítószám: 1117 Kapcsolattartási pont(ok):

Ország: Magyarország irányítószám: 1117 Kapcsolattartási pont(ok): KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 7621 Pécs, Rákóczi út 48-50. hrsz. 18875/4/A/2-10 -11-12

Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 7621 Pécs, Rákóczi út 48-50. hrsz. 18875/4/A/2-10 -11-12 Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 147 Ajánlatkérő: Legfőbb Ügyészség Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 7621 Pécs, Rákóczi út 48-50. hrsz. 18875/4/A/2-10 -11-12 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. Postai irányítószám: 1027

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. Postai irányítószám: 1027 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség 9021 Gyõr, Szent István út 6.

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség 9021 Gyõr, Szent István út 6. Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség 9021 Gyõr, Szent István út 6. Sorszám: 3 Utalványok szállítása a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség és az alá rendelt ügyészségek részére Ajánlattételi dokumentáció

Részletesebben

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 40. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 40. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 40 Ajánlatkérő: Fertőd Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Fertőd, Vasút sor és Sarródi út Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2010 / 32 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapest,

Részletesebben

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009.

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009. PÁLYÁZATI Dokumentáció Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. elnevezésû egyszerû közbeszerzési eljáráshoz Közbeszerzés 2009. Tolcsva Község Önkormányzata Tolcsva Község Önkormányzata,

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 89 Ajánlatkérő: Bélapátfalva Város Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Bélapátfalva Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009.

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009. PÁLYÁZATI Dokumentáció Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. elnevezésû egyszerû közbeszerzési eljáráshoz Közbeszerzés 2009. Tolcsva Község Önkormányzata Tolcsva Község Önkormányzata,

Részletesebben

Kondoros Nagyközség Önkormányzata : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ

Kondoros Nagyközség Önkormányzata : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Kondoros Nagyközség Önkormányzata : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 17.09.2010 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 11.10.2010 Dokumentáció

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Árubeszerzés x

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Árubeszerzés x 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fa: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: OTP Bank Nyrt.;UniCredit Bank Hungary Zrt.;UniCredit Bank Hungary Zrt.

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: OTP Bank Nyrt.;UniCredit Bank Hungary Zrt.;UniCredit Bank Hungary Zrt. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 134 Ajánlatkérı: Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: OTP Bank Nyrt.;UniCredit Bank Hungary Zrt.;UniCredit Bank Hungary Zrt. Teljesítés

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 78 Ajánlatkérő: Földmérési és Távérzékelési Intézet Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Földmérési és Távérzékelési Intézet 1149 Budapest XIV. ker. Bosnyák

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 Email: hirdetmeny@kozbeszerzesektanacsa.hu

Részletesebben

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Ingatlan bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2009/59 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma: 2009.05.22.

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hajdúszovát Község Önkormányzatának hitelfelvétele szennyvízberuházáshoz

Hajdúszovát Község Önkormányzatának hitelfelvétele szennyvízberuházáshoz Hajdúszovát Község Önkormányzatának hitelfelvétele szennyvízberuházáshoz Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027

Postai irányítószám: 1027 AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány u. 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ MNV Zrt. : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 15.02.2010 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 01.04.2010 Dokumentáció beszerzésének 01.04.2010

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. június 29-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Dr Piróth Mentálhigiénés Otthon élelmiszerbeszerzések Tartalom letöltése PDF-ben

Dr Piróth Mentálhigiénés Otthon élelmiszerbeszerzések Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 125 Ajánlatkérő: Dr Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 9086 Töltéstava, Táplánypuszta 1. Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 124 Csanádpalota Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 124 Csanádpalota Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 124 Ajánlatkérő: Csanádpalota Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Csanádpalota Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája: Tárgyalás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009)

Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009) Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009) 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZ ERZ É S I ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Kivitelezés

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Kivitelezés Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 126 Ajánlatkérő: Ózd Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ózd Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás

Részletesebben

2010/S 5-005179 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

2010/S 5-005179 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés HU-Siófok: Csapok, szelepek, csıszerelvények és hasonló elemek 2010/S 5-005179 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ Árubeszerzés I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Oktatás Egészségügy EM-411 DEOEC Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Oktatás Egészségügy EM-411 DEOEC Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 21 Ajánlatkérő: Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt.98. Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Eljárás fajtája:

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben