AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma ( címe)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma ( címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Imre Szilvia titkársági ügyintézı Telefon: 06 74/ Fax: 06 74/ ) A tárgyalásos eljárás 252. szerinti jogcíme: Tolna Város Önkormányzata Tolna, Sztárai Mihály Gimnázium épületének felújítási munkái vállalkozási szerzıdés keretében tárgyban általános egyszerő közbeszerzési eljárást írt ki, amelynek ajánlattételi határideje augusztus 31. napján 10 óra 30 perckor lejárt. Az ajánlattételi határidı lejártáig egyetlen ajánlat sem érkezett, így az eljárást az Ajánlatkérı a Kbt. 92. a) pontja alapján eredménytelennek nyilvánította. A Kbt (1) bekezdésének a) pontja szerint az ajánlatkérınek lehetısége van hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás kiírására, amennyiben az ajánlatkérı által lefolytatott eljárás a 92. a) pontja alapján eredménytelen volt, feltéve, hogy az ajánlattételi felhívás feltételei idıközben lényegesen nem változtak meg. A Kbt (2) bekezdésének a) pontja szerint az (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra az ajánlatkérınek lehetıség szerint legalább három ajánlattevıt kell ajánlattételre felhívni. Mindezekre tekintettel az Ajánlatkérı úgy döntött, hogy Tolna, Sztárai Mihály Gimnázium épületének felújítási munkái vállalkozási szerzıdés keretében tárgyban a Kbt (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogcím alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást ír ki. 3.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei: Ár, és a fizetés feltételei, módja: Az ajánlatkérı az ajánlattételi dokumentációt ingyenesen bocsájtja az ajánlattevık rendelkezésére. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: A dokumentáció az ajánlatkérı honlapjáról, a címrıl tölthetı le. Amennyiben a dokumentációt letöltı szervezet a letöltést követıen a honlapon szintén megtalálható dokumentáció igénylése címő formanyomtatványt legkésıbb az ajánlattételi határidı lejártáig nem küldi meg kitöltve az Ajánlatkérı címére, úgy Ajánlatkérı nem tekinti a letöltı szervezetet ajánlattevınek. Az Ajánlatkérı a dokumentáció igénylésének megküldését követıen elektronikus levélben, word formátumban is megküldi az ajánlattételi dokumentációt az igénylésben megjelölt címre. Ajánlatkérı kiegészítı tájékoztatást csak az igénylést megküldött szervezetnek ad. A dokumentáció papír alapon is átvehetı az ajánlatkérı jelen felhívás I.1. pontjában megadott címén, elızetes telefonon történt egyeztetést követıen személyesen, munkanapokon óráig (az ajánlattételi határidı lejártának napján

2 óráig). Az ajánlattevı a dokumentáció átvétele elıtt köteles az igénylés (kérelem) eredeti példányát személyesen átadni, vagy fax útján megküldeni, melyben fel kell tüntetni jelen eljárás tárgyát, az ajánlattevı nevét, címét, kapcsolattartó személy nevét és telefonszámát, faxszámát, valamint címét. 4.) A közbeszerzés tárgya, illetıleg mennyisége (nómenklatúra): Tárgya: Tolna, Sztárai Mihály Gimnázium épületének felújítási munkái vállalkozási szerzıdés keretében Mennyisége (Közös Közbeszerzési Szójegyzék - CPV): Fı tárgy: További tárgyak: ; , ; Jelen eljárás keretében a tolnai Sztárai Mihály Gimnázium épületének felújítása keretében az alábbi munkák elvégzésére kerülne sor: 1. Utólagos falszigetelés 2. Párkányhúzás 3. Lépcsıház és alagsor felújítás 4. Gépészeti korszerősítés 5. Csapadékvíz-elveztés Az elvégzendı munka részletes mőszaki paramétereit az ajánlattételi dokumentáció és mőszaki dokumentáció tartalmazza. A teljes mennyiség keretében megjelölt munkálatokat legkésıbb december 31. napjáig kell a nyertes ajánlattevınek teljesíteni. A munka megkezdésére csak azt követıen kerülhet sor, hogy a tervellenır a kiviteli dokumentáció ellenırzésérıl készült tervellenıri nyilatkozatot kiadta. Amennyiben a munkát az ajánlattevı a teljesítési határidı lejártáig azért nem tudja elkészíteni, mert a tervellenıri nyilatkozat kiadására a tervellenıri feladatok ellátására vonatkozó szerzıdés aláírásától számított 15 napon túl kerül sor, úgy a tervellenır késedelme idıtartamával meghosszabbodik a teljesítési határidı, illetve ezen idıtartamra késedelmi kötbér nem kerül felszámításra. Az eljárás becsült bekerülési költsége: nettó ,-Ft 5.) A szerzıdés meghatározása, amely megkötése érdekében tárgyalni kíván az Ajánlatkérı: vállalkozási szerzıdés 6.) A teljesítés határideje: a végsı teljesítési határidı december 31. Az Ajánlatkérı elıteljesítést elfogad. 7.) A teljesítés helye: 7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky utca 73. NUTS-kód HU ) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetıleg a vonatkozó jogszabályi hivatkozások: Az ellenszolgáltatás összegének megfizetése a sikeres mőszaki átadásátvétellel igazolt teljesítést követıen benyújtott végszámla alapján, halasztott fizetéssel, 30 napos fizetési határidıvel, a Kbt (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen történik az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint. Az ajánlattevınek a kiállított számlához mellékelnie kell a teljesítésrıl kiállított igazoló okiratokat. Az Ajánlatkérı elıleget nem fizet.

3 9.) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevı tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: Az Ajánlatkérı többváltozatú (alternatív) ajánlat tételére nem nyújt lehetıséget. 10.) Az ajánlatok bírálati résszempontja: Az Ajánlatkérı az ajánlatokat a Kbt. 57. (2) bekezdés b) pontja alapján az összességében legelınyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevıt választja ki nyertesként az alábbi bírálati résszempontok és súlyszámok alapján: Résszempont Adható pontszám alsó és Súlyszám felsı határértéke 1. Nettó ajánlati ár (Ft) Késedelmi kötbér (Ft/nap) Jótállás ideje (hónap) Valamennyi résszempont esetében ig kerül sor pontok kiosztására. Valamennyi bírálati résszempont esetében a legkedvezıbb tartalmi elem kapja a maximális 100 pontot, a többi ajánlati tartalmi elem pontszáma a legkedvezıbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan kerül meghatározásra. Ezt követıen az egyes tartalmi elemekre kapott pontszámok a súlyszámokkal megszorzásra, a szorzatok pedig összeadásra kerülnek. Azon ajánlat az összességében legelınyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 11.) A kizáró okok: Az ajánlatkérı által elıírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó, vagy erıforrást nyújtó szervezet, aki esetében a Kbt. 60. (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, vagy erıforrást nyújtó szervezet, aki esetében a Kbt. 61. (1) bekezdés a) d) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak, illetve alvállalkozó, ha a Kbt. 61. (1) d) pontja szerinti kizáró ok vele szemben fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevı, aki, illetıleg - a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben - akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, vagy a számára erıforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. (1) bekezdés a) b) pontokban felsorolt kizáró okok hatálya alá tartozik. Igazolási mód: Az ajánlattevınek és - a Kbt. 71. (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetben a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevı részére erıforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 61. (1) bekezdése a) d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.

4 12.) Az alkalmassági követelmények, és azok igazolásának módja: 1.) Gazdasági és pénzügyi alkalmasságra vonatkozó elıírások: a.) Alkalmatlan az ajánlattevı, és amennyiben van, úgy 10 % felett igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha az ajánlattételi felhívás megjelenését megelızı 1 évben elıfordult bármelyik számláján sorban álló tétel. b.) Alkalmatlan az ajánlattevı, és amennyiben van, úgy 10 % felett igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha az elmúlt lezárt gazdasági évben (2008.) a mérleg szerinti eredménye negatív. c.) Alkalmatlan az ajánlattevı, ha - a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozóval együttesen - az elmúlt két évben ( ) a jelen eljárás keretében beszerezni kívánt tevékenységbıl (épület-felújítás, rekonstrukció) származó forgalma összesen nem éri el a nettó ,-Ft ot. Ajánlattevı a szerzıdés teljesítéséhez szükséges pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételeknek külsı erıforrás igénybevételével a Kbt. 4. 3/E pontja és 65. (3) bekezdése szerint abban az esetben felelhet meg, ha az ajánlattevı és a külsı erıforrás között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Közös ajánlattétel esetén az egyes ajánlattevıknek az 1.) és 2.) pontok vonatkozásában külön-külön kell megfelelniük, míg a 3.) pont vonatkozásában lehetıségük van az együttes megfelelésre. 2.) Mőszaki és szakmai alkalmasságra vonatkozó elıírások: a.) Alkalmatlan az ajánlattevı, ha - a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozóval együttesen - sem rendelkezik az elmúlt három évben ( ) összesen legalább kettı darab, jelen eljárásban beszerezni kívánt tevékenységre (épületfelújítás, rekonstrukció) vonatkozó referenciával, amelyek közül legalább az egyik értéke eléri vagy meghaladja a nettó ,-Ft-ot. b.) Alkalmatlan az ajánlattevı, ha - a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozóval együttesen - sem rendelkezik legalább 1 fı, felsıfokú szakirányú végzettséggel (okl. építészmérnöki, illetve építımérnöki végzettség) és legalább 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkezı, épületek szakterületen nyilvántartásba vett, B kategóriás felelıs mőszaki vezetıvel, aki megfelel az ajánlat benyújtásának idıpontjában hatályos 244/2006 (XII.5.) Kormányrendeletben elıírt feltételrendszernek. Ajánlattevı a szerzıdés teljesítéséhez szükséges mőszaki, szakmai alkalmassági feltételnek külsı erıforrás igénybevételével a Kbt. 4. 3/E pontja és 65. (3) bekezdése szerint abban az esetben felelhet meg, ha az ajánlattevı és a külsı erıforrás között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Közös ajánlattétel esetén az egyes ajánlattevıknek a mőszaki-szakmai alkalmassági elıírások vonatkozásában lehetıségük van az együttes megfelelésre.

5 3.) Alkalmassági elıírások igazolási módja: a.) Az ajánlattevınek, és a 10 % felett igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell valamennyi számlájáról, az ajánlattételi határidı lejártától számított 30 napnál nem régebbi nyilatkozatot minden számlavezetı pénzintézetétıl az alábbi tartalommal: a pénzintézet mióta vezeti a bankszámláját (év, hónap, nap megjelöléssel), a számlán az ajánlattételi felhívás megküldését megelızı egy évben volt-e sorban álló tétel. b.) Az ajánlattevınek és a 10 % felett igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell az elmúlt lezárt gazdasági év (2008.) jogszabályok szerinti beszámolójának mérlegét és eredmény-kimutatását. c.) Az ajánlattevınek az ajánlatban csatolnia kell az elmúlt két év ( ) vonatkozásában a jelen eljárás keretében beszerezni kívánt tevékenységbıl (épületfelújítás, rekonstrukció) származó forgalmára vonatkozó nyilatkozatát, mely évek szerint megbontva tartalmazza a forgalomra vonatkozó adatokat. d.) Az ajánlattevınek és amennyiben igénybe vesz, úgy a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak - a Kbt. 68. (2) bekezdése szerint megrendelı által kiállított referencia levélben kell bemutatnia az elmúlt három év ( ) legjelentısebb épület-felújítás, rekonstrukció tárgyú építési beruházásait, mely referenciaigazolásnak tartalmaznia kell az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, megrendelı nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az elıírásoknak és a szerzıdésnek megfelelıen történt, illetıleg a megrendelı megnevezését, és a megrendelı részérıl tájékoztatást adó személy nevét és telefonszámát. e.) Az ajánlattevınek és amennyiben igénybe vesz, úgy a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak - az ajánlatban csatolnia kell a teljesítés során bevonni kívánt felelıs mőszaki vezetı szakmai önéletrajzát, szakirányú végzettséget igazoló okirat, valamint a névjegyzékbe vételét igazoló hatósági határozat egyszerő másolati példányát. Külsı erıforrás igénybevétele esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 65. (3)-(4) bekezdéseiben foglalt igazolásokat. 13.) A hiánypótlás lehetısége vagy annak kizárása: Az Ajánlatkérı a hiánypótlás lehetıségét a Kbt. 83. alapján teljes körben biztosítani kívánja. 14.) Az ajánlattételi határidı: szeptember óra 15.) Az ajánlatok benyújtásának címe: Tolna Város Önkormányzata (7130 Tolna, Hısök tere 1.) Titkársági Osztály dr. Imre Szilvia titkársági ügyintézı részére 16.) Az ajánlattétel nyelve: Az ajánlatokat magyar nyelven kell benyújtani.

6 17.) Az ajánlatok felbontásának helye, idıpontja, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: Helye:Tolna Város Önkormányzata (7130 Tolna, Hısök tere 1.) I. emelet Tárgyaló Idıpontja: szeptember óra Jelenlétre jogosultak: A Kbt. 80. (2) bekezdése alapján az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérı, az ajánlattevık, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselıi, illetıleg személyek lehetnek jelen. 18.) A tárgyalás lefolytatásának menete, és alapvetı szabályai, tárgyalás idıpontja: Ajánlatkérı az ajánlatot benyújtó ajánlattevıkkel szeptember 21. napján (hétfı) órától külön- külön, perces idıtartamokban, sorsolás alapján megállapított sorrendben kíván tárgyalni a következı helyen: Tolna Város Polgármesteri Hivatala, 7130 Tolna, Hısök tere 1., I. emelet Tárgyaló. Az ajánlatkérı elıreláthatólag egy tárgyalási fordulót kíván tartani, de fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben azt szükségesnek tartja, úgy az elsı tárgyalási forduló végén döntsön második tárgyalási forduló megtartásáról. A tárgyalásos eljárásban nem áll fenn az ajánlattevıknek, illetıleg az ajánlatkérınek a szerinti ajánlati kötöttsége, így a felek szabadon tárgyalhatnak a szerzıdéses feltételekrıl. Felhívja az ajánlatkérı az ajánlattevık figyelmét, hogy ez azonban nem járhat azzal, hogy az eljárás alapján megkötött szerzıdés tárgya, illetıleg feltételei olyan jellemzıjében, körülményében tér el a közbeszerzés megkezdésekor beszerezni kívánt beszerzési tárgytól, illetıleg megadott szerzıdéses feltételektıl, amely nem tette volna lehetıvé tárgyalásos eljárás alkalmazását, továbbá nem eredményezheti a bírálati szempont megváltoztatását. A tárgyalás befejezésével ajánlati kötöttség jön létre. A szerzıdést a felek a felhívás, a dokumentáció és a nyertes ajánlat tárgyalás befejezésekor fennálló tartalma alapján kötik meg. 19.) Az eredményhirdetés idıpontja: szeptember óra 20.) A szerzıdéskötés idıpontja: október óra 21.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének idıpontja: szeptember ) Egyéb információk: a.) Az Ajánlatkérı tájékoztatja az ajánlattevıket, hogy az alkalmassági elıírások szerinti feltételek és ezek elıírt igazolási módja a minısített ajánlattevık hivatalos jegyzékébe történı felvétel feltételét képezı minısítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek meghatározásra. b.) Az ajánlattevıknek az ajánlatban kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 71. (1) bekezdésének a)- c) pontjaira, és a (3) bekezdésére, továbbá a Kbt. 70. (2) bekezdésében foglaltakra. c.) Az ajánlattevı az ajánlatát postán, illetve munkanapokon óráig (az ajánlattételi határidı lejártának napján óráig), telefonos egyeztetést követıen személyesen is benyújthatja az Ajánlatkérı jelen felhívás 1.) pontjában megadott címére.

7 Az ajánlatoknak legkésıbb jelen felhívás 14.) pontjában meghatározott határidı lejártáig meg kell érkeznie a felhívásban megadott címre. Ha postai úton, gyorspostán vagy más futárszolgálattal küldött ajánlat a fentiekben feltüntetett idıpontra, vagy megadott helyre bármely okból nem érkezik meg, az az ajánlattevı felelıssége. d.) Az ajánlattevınek nyilatkoznia kell az ajánlattételi dokumentáció részeként kiadott szerzıdéses feltételek elfogadásáról. e.) Az ajánlatot roncsolásmentesen nem bontható kötésben, minden lapját folyamatos sorszámmal ellátva, zárt borítékban 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) kell benyújtani. A borítékra ráírandó: Ajánlat Tolna, Sztárai Mihály Gimnázium épületének felújítási munkái vállalkozói szerzıdés keretében tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban. Az ajánlati határidı elıtt nem bontható fel! Az ajánlaton szerepelnie kell az "eredeti" vagy a "másolati" megjelölésnek. Eltérés esetén az "eredeti" példány tartalma a mérvadó. Az ajánlatot tollal, vagy géppel kell kitölteni. f.) Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevı, közös ajánlattétel esetén a közös vállalkozás/konzorcium minden ajánlattevıjének, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak külön-külön egy nyilatkozatot arról, hogy az ajánlatban csatolt banki igazolásokat kiállító pénzintézete(ke)n kívül más pénzintézet a cégük részére számlát nem vezet. g.) Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevı, közös ajánlattétel esetén a közös vállalkozás/konzorcium minden ajánlattevıjének, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak, illetve az erıforrásként igénybe venni kívánt szervezetnek külön-külön a cég nevében aláírásra jogosult ajánlatban aláíró személyek az ajánlattételi felhívás megküldésétıl számított 60 napnál nem régebbi aláírási címpéldányának egyszerő másolatát. h.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevık kötelesek az ajánlathoz csatolni teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt együttmőködési (konzorciumi) megállapodásukat, amelyben egyetemlegesen felelısséget vállalnak a szerzıdés teljesítéséért, és meghatározzák közremőködésük módját és arányát, valamint kijelölik és meghatalmazzák a közös ajánlattevıt képviselı tagot. i.) Amennyiben eltérés van a felhívás és a dokumentáció tartalma között úgy a felhívás rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. j.) Amennyiben az ajánlatkérı megnevezi a második legkedvezıbb ajánlattevıt, úgy a Kbt. 91. (2) bekezdése esetén ezzel köt szerzıdést. k.) Ahol az ajánlattételi felhívás igazolás csatolását írja elı, ott a Kbt. 20. (3) bekezdésében foglaltak szerint egyszerő másolatban kéri ajánlatkérı benyújtani. l.) Az ajánlattevı részérıl aláírásra jogosult személynek az eredeti ajánlatban a nyilatkozatokat, valamint a felolvasólapot cégszerő aláírásával kell ellátnia. Az ajánlat többi oldalát (a tartalommal bíró oldalakat), valamint a szerzıdéstervezetet az aláírásra jogosult személynek szignálnia kell. Tekintettel arra, hogy az ajánlattétel nyelve magyar, minden idegen nyelven kiállított igazolás és dokumentum mellé csatolni kell azok magyar nyelvő fordítását is. A fordítás tartalmáért az ajánlattevı felel. m.) Szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek: - Jótállás és késedelmi kötbér: Az ajánlattevı jótállás és a késedelmi kötbér tekintetében tett megajánlásai szerzıdést biztosító mellékötelezettséggé válnak. Az ajánlatban csatolni kell ezen megajánlások vállalására vonatkozó kifejezett nyilatkozatot. - Jótállás idejére vállalt biztosíték: az ajánlattevı köteles ajánlatában a nettó vállalási ára 5 %-nak megfelelı összegő biztosítékot vállalni az ajánlattételi dokumentációban elıírtak szerint. A pénzügyi biztosíték teljesíthetı az ajánlattevı választása szerint vagy

8 készpénz befizetésével az ajánlatkérı bankszámlájára, vagy ilyen értékő bankgarancia nyújtásával, vagy a teljesítési idıtartamra szóló, az ajánlatkérı nevére szóló biztosítási szerzıdés alapján kiállított készfizetı kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Tolna, szeptember 7. dr. Sümegi Zoltán polgármester Ellenjegyzem: Tolna, szeptember 7. dr. Nagy-Hegedős Brigitta Tolna Város Önkormányzatának jogtanácsosa

Postai irányítószám: 2523

Postai irányítószám: 2523 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56.

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56. Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/57. lapszám 2009/56. lapszám 2009/55.

Részletesebben

A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 64 Ajánlatkérı: Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Magyarország Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás

Részletesebben

HU-Tolna: Építészeti tervezési szolgáltatások 2009/S 129-188521 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Tolna: Építészeti tervezési szolgáltatások 2009/S 129-188521 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ HU-Tolna: Építészeti tervezési szolgáltatások 2009/S 129-188521 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Tolna Város Önkormányzata,

Részletesebben

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ az Európai Unió soros magyar elnökségében közvetlenül résztvevı elnökségi stáb tagjainak az elnökségi feladatok ellátásához szükséges integrált

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027

Postai irányítószám: 1027 AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

Ország: Magyarország irányítószám: 1117 Kapcsolattartási pont(ok):

Ország: Magyarország irányítószám: 1117 Kapcsolattartási pont(ok): KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 63 Ajánlatkérı: Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Postai cím: Hollán Ernı u. 1.

Részletesebben

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény ÁROP Projekt Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 1 Eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 18 Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Hirdetmény áttekintése

Hirdetmény áttekintése Hirdetmény áttekintése https://195.228.171.34/hkm/viewoffer.jsp?id=23264/2011&print=yes Page 1 of 1 Ajánlatkérı Szervezet: Címzett: - Jánoshida Község Önkormányzata Cím: Fı u. 28. Ir.szám: 5143 Város/Község:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

Nyertes ajánlattevı: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden.

Nyertes ajánlattevı: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden. Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 67 Ajánlatkérı: Szegedi Tudományegyetem Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden. Beszerzés tárgya:

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS TÁMOP 5.3.6-11/1 azonosító számú, Komplex Telep Program-Humán szolgáltatás fejlesztés és hozzáférés esélyeinek biztosítása címő pályázatban szereplı Török István utcai mozi felújításának

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

2010/S 5-005179 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

2010/S 5-005179 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés HU-Siófok: Csapok, szelepek, csıszerelvények és hasonló elemek 2010/S 5-005179 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ Árubeszerzés I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Telefon: 36/510-910. További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Telefon: 36/510-910. További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerő közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerő közbeszerzési eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerő közbeszerzési eljárásban 1) Az ajánlatkérı neve: Balatonboglár Város Önkormányzata kapcsolattartó: Gáspár László címe: 8630 Balatonboglár,

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Új Magyarország Fejlesztési Terv, Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.2.1-08/1-2008-0002 keretében A képzés minıségének és tartalmának fejlesztése címő kiemelt projekthez kapcsolódó

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás X I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet : Balatonboglár Város Önkormányzata

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/sid/popupfront/lid/popup/pid/0/hirdetmenyproperties?o...

http://www.kozbeszerzes.hu/sid/popupfront/lid/popup/pid/0/hirdetmenyproperties?o... 1. oldal, összesen: 10 Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 86 Ajánlatkérı: NymE-ERFARET Nyugat-magyarországi Egyetem Erdıés Fahasznosítási Tudásközpont Nonprofit Kft.

Részletesebben

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése (Eljárás száma: 15/T-190/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. szeptember A. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid... Page 1 of 8 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2010/75.

Részletesebben

Lúgos akkumulátorok szállítása

Lúgos akkumulátorok szállítása Lúgos akkumulátorok szállítása AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2011. december A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérı)

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a Kistérségi Közösségi Ház

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítı Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Vállalkozási szerzıdés Budapest Fıváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata tulajdonában lévı zöldterületek fenntartási és fejlesztési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS DHK Hátralékkezelı és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Üzleti intelligencia (BI) alkalmazás fejlesztése és bevezetése tárgyú, Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ 1 / 9 2011.01.26. 15:36 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/11. lapszám

Részletesebben

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás BKV Zrt. 15/TB-491/11. Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás (Eljárás száma: 15/TB-491/11.) MÓDOSÍTOTT RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2012. január BKV Zrt. 15/TB-491/11. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027

Postai irányítószám: 1027 AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány u. 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény informatikai infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerű

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. január 12-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. január 12-i rendkívüli ülésére Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám:.../2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. ajánlattételre felkért ajánlattevık részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. ajánlattételre felkért ajánlattevık részére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ajánlattételre felkért ajánlattevık részére 1. Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefax száma: 1054 Budapest, Bajcsy Zs. út 48. Képviseli: Pákozdi István ügyvezetı igazgató Telefon:

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128805-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: +36-1-473-2410 Fax: +36-1-473-2411

Részletesebben

Ipari és háztartási mosó,- szárító,- és vasalógépek rendszeres karbantartása, valamint eseti javítása versenyeztetési eljárás

Ipari és háztartási mosó,- szárító,- és vasalógépek rendszeres karbantartása, valamint eseti javítása versenyeztetési eljárás Ipari és háztartási mosó,- szárító,- és vasalógépek rendszeres karbantartása, valamint eseti javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-129/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. július

Részletesebben

Árubeszerzésre ir... - 221969-2010

Árubeszerzésre ir... - 221969-2010 1. oldal, összesen: 5 Árubeszerzésre ir... - 221969-2010 28/07/2010 S144 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerzıdés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Gönc: Orvosi felszerelések

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. június 29-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163 1/9 HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Magyar Posta Zrt., Beszerzési

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlattevınek kell viselnie minden, az ajánlattétel elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülı költséget.

DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlattevınek kell viselnie minden, az ajánlattétel elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülı költséget. DOKUMENTÁCIÓ KM03SZGR13 keretmegállapodás alapján számítógéprendszerek szállítása és tekintetében a Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal számára 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérı

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

HU-Nagykanizsa: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 222-340094 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Nagykanizsa: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 222-340094 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340094-2010:text:hu:html HU-Nagykanizsa: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 222-340094 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

K1605 Gyári Új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1605 Gyári Új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1605 Gyári Új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/36 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.107/12/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013. 3. részfeladat (Heterogén számítógépek) 12/1-2012-0001 kódszámú projekt keretében

DOKUMENTÁCIÓ. kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013. 3. részfeladat (Heterogén számítógépek) 12/1-2012-0001 kódszámú projekt keretében DOKUMENTÁCIÓ KM03SZGR13 keretmegállapodás alapján számítógéprendszerek szállítása és 12/1-2012-0001 kódszámú projekt keretében 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérı keretmegállapodásos

Részletesebben

M2 vonal diszpécser rendszerek javítása és hibaelhárítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-32/12.

M2 vonal diszpécser rendszerek javítása és hibaelhárítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-32/12. M2 vonal diszpécser rendszerek javítása és hibaelhárítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérı neve:

Részletesebben

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban A Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 8000- Székesfehérvár, Balatoni út 6. Kapcsolattartó:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Nyugat-magyarországi Egyetem MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Zöld Egyetem program infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Nyugat-magyarországi Egyetemen azonosító TIOP-1.3.1/07/2-2F-2009-0008

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületei rekonstrukciója 2 részben kivitelezési munkái tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

ügyvéd idıpontját elhalasztja. Az eredményhirdetés új idıpontja: 2009. október 7. napján 13.00 óra.

ügyvéd idıpontját elhalasztja. Az eredményhirdetés új idıpontja: 2009. október 7. napján 13.00 óra. Dr. Kónya Ügyvédi Iroda DR. KÓNYA TAMÁS ÜGYVÉD HIVATALOS KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ Tárgy: eredményhirdetés és szerzıdéskötés elhalasztása Tisztelt Ajánlattevı! Ügyszám: 134/2009. Aszód Város Önkormányzata

Részletesebben

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

A dokumentáció a következő címen szerezhető be (adott esetben): Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

A dokumentáció a következő címen szerezhető be (adott esetben): Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 1. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki)

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázat benyújtásának idıpontja: (kiíró tölti ki) A pályázat iktatószáma: (kiíró tölti ki) PÁLYÁZATI ADATLAP Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás Budapest X. kerületi játszóterek felújítása tárgyában

Ajánlattételi felhívás Budapest X. kerületi játszóterek felújítása tárgyában Ajánlattételi felhívás Budapest X. kerületi játszóterek felújítása tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Postai

II. MELLÉKLET. Postai II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 4C~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.31.

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.31. TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 azonosító számú A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban projekt. megvalósításához kapcsolódó oktatási

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ. a Konyhai eszközök beszerzése. tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz. 2016. Putnok Város Önkormányzata

DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ. a Konyhai eszközök beszerzése. tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz. 2016. Putnok Város Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ a Konyhai eszközök beszerzése tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz 2016. Putnok Város Önkormányzata 1. oldal, összesen: 49 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés, általános információk 2. Ajánlattételi

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28:500-666 Fax. 400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu /2009 szám Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 120 db FLC, 193 db kisméretű kijelző és 47 db nagy méretű kijelző felszerelése, egymáshoz illesztése, üzembe helyezése, kezelésének oktatása és a fedélzeti eszközök központhoz történő integrációjának elvégzése

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész VI. fejezete szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű általános egyszerű közbeszerzési eljárás keretében

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére Jelen Általános

Részletesebben

Fax: 56/505-392 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

Fax: 56/505-392 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Készenléti Rendőrség részére software licenc hosszabbítás és eszközbeszerzés

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Készenléti Rendőrség részére software licenc hosszabbítás és eszközbeszerzés RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Készenléti Rendőrség, 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49. Kapcsolattartó neve, címe, telefon- és telefax száma, e-mail címe: Kisné Dr. Varga-S. Viktória

Részletesebben