A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni."

Átírás

1 Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos a bejelentést megteheti a teljes bizonyító erejő magánokirat (vagy közokirat) eredeti példányának benyújtásával vagy postai megküldésével a változástól számított 8 napon belül. Az új tulajdonos a bejelentést személyesen vagy meghatalmazott útján teheti meg a teljes bizonyító erejő magánokirat (vagy közokirat) eredeti példányának benyújtásával és a jogszabályban meghatározott egyéb feltételek teljesítésének igazolásával a változástól számított 15 napon belül. Az okmányiroda a teljes bizonyító erejő magánokirat alapján az eladás bejelentésének tényét és idıpontját a nyilvántartásban rögzíti. Ha a jármő új tulajdonosa bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, a jármővet a hatóság kivonja a forgalomból. Hol intézhető A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Kiskorú jármőtulajdonos esetén a törvényes képviselı vagy a törvényes képviselı által meghatalmazott személy járhat el. Külföldrıl nem kezdeményezhetı a jármő átírása. Szükséges iratok A tulajdonjog változás nyilvántartásba vételéhez csatolni kell: a tulajdonjog változását igazoló teljes bizonyító erejő magánokirat - tanúk közremőködése esetén az okiraton feltüntetve két tanú olvashatóan leírt nevét, lakóhelyét (címét), ezt követıen a saját kező aláírásukat - (vagy a tulajdonszerzést igazoló közokirat) eredeti példányát a teljes bizonyító erejő magánokirat kötelezı tartalmi elemei: o a jogügylet tárgyát képezı jármő azonosítói (rendszám, alvázszám), valamint gyártmányadatai

2 o a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve), a személyazonosságot igazoló okmányának sorszáma, lakcíme o jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet megnevezése, képviselıjének adatai, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék- illetve nyilvántartási száma o a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének meghatározása o a jármőhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély, törzskönyv) sorszáma, az okmányok átadásának-átvételének ténye, idıpontja o az idıpont, amikor a jármő az új tulajdonos birtokába kerül, valamint a birtokba vételkor a kilométer számláló mőszer által jelzett érték (km-óra állás) adata o a jogügylet hatályba lépésének idıpontja o a felek nyilatkozata, mely szerint teljesítik bejelentési kötelezettségüket az elıírt határidın belül o a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történı bejegyzéséhez főzıdı joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit a jármőhöz korábban kiadott forgalmi engedélyt a jármő korábban kiadott törzskönyvét (amennyiben kiadásra került) a mőszaki érvényességet igazoló Mőszaki Adatlapot, kivéve, ha a mőszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a rendszámtábla, valamint az érvényesítı címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetésérıl szóló igazolást és a régi rendszámtáblákat A tulajdonjog változás nyilvántartásba vételéhez be kell mutatni: a kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás fedezetének fennállásáról szóló igazoló igazolást a 60 napnál nem régebben elvégzett elızetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot a személyazonosságot igazoló érvényes okmányt (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetıi engedély) és a lakcímkártyát (ha van) vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást (készpénzátutalási megbízást csekket az okmányirodában adnak ki, melyre az adóazonosító jelet illetve az adószámot fel kell vezetni) Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet esetén szükséges: 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, vagy a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közremőködı Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat, vagy ezek közjegyzı vagy ügyvéd által hitelesített másolata közjegyzıi hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, vagy ezek közjegyzı által hitelesített másolata

3 eljárási jogosultságot igazoló okiratok (pl.: teljes bizonyító erejő magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás) az eljáró természetes személy személyazonosító okmánya, lakcímkártyája (ha van) Képviseleti eljárás esetén mellékelni kell: teljes bizonyító erejő magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást Költségek Forgalmi engedély illetéke: Törzskönyv illetéke: Új rendszámtábla kiadásának díja: (1 pár általános rendszámtábla) Érvényesítı címke díja: 6000 forint 6000 forint 8500 forint 585 forint Gépjármő és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetékének mértéke Gépjármő tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét a jármő hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett kilowattban kifejezett teljesítménye, és a jármő gyártástól számított kora alapján kell meghatározni az alábbiak szerint: Jármő hajtómotorjának teljesítménye (kw) Jármő gyártástól számított kora 0 3 év 4 8 év 8 év felett Ft/kW 450 Ft/kW 300 Ft/kW Ft/kW 550 Ft/kW 450 Ft/kW Ft/kW 650 Ft/kW 550 Ft/kW 120 felett 850 Ft/kW 750 Ft/kW 650 Ft/kW Ha a hatósági nyilvántartásban a gépjármő teljesítménye csak lóerıben van feltüntetve, akkor a lóerıben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani és az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Ha a hatósági nyilvántartás a gépjármő teljesítményét nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a gépjármő azonosító adataival megkeresi az illetékes közlekedési hatóságot a gépjármő teljesítménye közlése végett. Ez esetben ezt az adatot kell a gépjármő tulajdonjogának megszerzése után fizetendı illeték alapjának tekinteni. Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg 9000 forint, minden más esetben forint illetéket kell fizetni. A 120kW-nál nagyobb teljesítményő hajtómotorral rendelkezı autóbuszok, tehergépkocsik és vontatók tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét úgy kell meghatározni, mintha a gépjármő 120 kw teljesítményő hajtómotorral rendelkezne.

4 Gépjármőre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói jog megszerzése esetén a fentiekben meghatározott, illetékek 25%-ának megfelelı illetéket kell fizetni.b-7206; Fax: Ügyintézési idő A tulajdonjogban történı változás nyilvántartásba vétele fı szabály szerint 30 nap, de hiánytalan kérelem esetén azonnal megtörténik az okmányirodai ügyintézés során. Érdemes tudni Ha érvényes forgalmazási korlátozás van a jármővön, akkor az eladás bejelentés a ténye teljes bizonyító erejő magánokirat benyújtása vagy megküldése esetén sem jegyezhetı be a nyilvántartásba. Az okmányiroda a bejelentés tényének bejegyzését elutasítja. Ha a magánokirat a kötelezı tartalmi elemeket nem tartalmazza, akkor a közlekedési igazgatási eljárásban nem tekinthetı joghatás kiváltására alkalmasnak. A tulajdonjog változás ténye a nyilvántartásba nem kerül bejegyzésre. Az új tulajdonos bejelentése (a gépkocsi tulajdonjogának átírása) azért is fontos, mert az fizeti az önkormányzat felé az egész éves gépjármőadót, aki január elsején a nyilvántartásban üzembentartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. A jármő elidegenítése (adásvétel, ajándékozás) esetén a törzskönyvet, forgalmi engedélyt, a már korábban felhasznált jármőkísérı lapot, valamint az elızetes eredetiségvizsgálatról szóló hatósági bizonyítványt a jármő jogszerő megszerzıjének (vevı, megajándékozott) át kell adni. Elektronikus ügyintézés Teljes körő elektronikus ügyintézésre nincs lehetıség. Fogalmak Belföldi üzemben tartó Az az üzemben tartó akinek (amelynek) lakó-, szokásos tartózkodási, illetve székhelye a Magyarország területén van EGT-állam

5 az Európai Unió tagállama o Ausztria o Belgium o Bulgária o Ciprus o Csehország o Dánia o Egyesült Királyság o Észtország o Finnország o Franciaország o Görögország o Hollandia o Írország o Lengyelország o Lettország o Litvánia o Luxemburg o Magyarország o Málta o Németország o Olaszország o Portugália o Románia o Spanyolország o Svédország o Szlovákia o Szlovénia az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban részes más állam, o Izland o Norvégia o Liechtenstein az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzıdés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez. o Svájc Elızetes eredetiségvizsgálat A jármő elızetes eredetiségvizsgálata olyan hatósági eljárás, melynek célja a jármővek azonosító adatai és a jármő okmányok valódiságának megállapítása. Az eredetiségvizsgálat kiszőri a bőncselekmény útján manipulált jármőveket, ezáltal biztonságot nyújt a leendı tulajdonosnak.

6 A jármő valódiságán túl további fontos információt adhat arról, hogy a megvételre kínált jármő ténylegesen rendelkezik-e a meghirdetett mőszaki, technikai, jogi paraméterekkel. Az eredetiségvizsgálat védi az eladó érdekeit is azzal, hogy visszakereshetı képanyaggal támasztja alá a jármő vizsgálat idejében rögzített állapotát. Harmonizált adattartalmú forgalmi engedély Harmonizált adattartalmú forgalmi engedélynek az az okmány tekintendı, mely a másik EGT tagállamban a jármővek nyilvántartásába vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló a Tanács április 29. napján 1999/37/EK Irányelvében foglalt rendelkezések átültetését követıen jellemzıen július 1-ét követıen került kiadásra. A harmonizált adattartalmú forgalmi engedély tartalmazza az Európai Közösség szavakat, a forgalmi engedélyt kiállító tagállam nyelvén vagy nyelvein, további jellemzıje, hogy a forgalmi engedélyben feltüntetett adatokat harmonizált közösségi kódok elızik meg. Használt jármő Használt jármőnek minısül egy külföldi hatóság által már - akár ideiglenes jelleggel is - nyilvántartásba vett jármő, vagy Magyarországon már üzemeltetett, de a közúti közlekedési nyilvántartás jármő nyilvántartásában nem szereplı, vagy kivont állapotú jármő. Jármőkísérı lap A jármőforgalmazók és a jármőgyártók által Magyarországra behozott, illetve a Magyarországon gyártott új jármővekre kiadott olyan szigorú számadásos okmány, amely kitöltése után a jármő belföldi nyilvántartásba vételéig igazolja a jármő feletti rendelkezési jogot. Muzeális jellegő jármő A muzeális jellegre vonatkozóan külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelı jármő. Nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedély Nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélynek az az okmány tekinthetı, mely a másik EGT tagállamban a jármővek nyilvántartásába vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló a Tanács április 29. napján 1999/37/EK Irányelvében foglalt rendelkezések átültetését megelızıen került kiadásra. Négykerekő segédmotoros kerékpárok Négykerekő segédmotoros kerékpárok terheletlen tömege legfeljebb 350 kg - elektromos jármővek esetében nem számítva az akkumulátorok tömegét -, legnagyobb tervezési sebessége legfeljebb 45 km/ó, és motorjának hengerőrtartalma legfeljebb 50 cm3 szikragyújtású motoroknál, vagy legnagyobb hasznos teljesítménye legfeljebb 4 kw egyéb belsı égéső motor esetében, vagy legnagyobb folyamatos névleges teljesítménye legfeljebb 4 kw, elektromos motor esetében.

7 A kivételektıl eltekintve ezeknek a jármőveknek teljesíteniük kell a háromkerekő segédmotoros kerékpárokra alkalmazandó mőszaki követelményeket. Származásellenırzés Külföldrıl belföldi üzemeletetés céljából behozott használt jármővek ellenırzése a származási országban valamint a nemzetközi nyilvántartásokban. Személyazonosító okmányok régi típusú személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, ha kiállításra került kártya formátumú személyazonosító igazolvány és lakcímkártya kártya formátumú vezetıi engedély és lakcímkártya útlevél és lakcímkártya Szokásos tartózkodási hely Az az ország, ahol az adott személy általában él, vagyis ahol egy naptári évben legalább 185 napot tölt személyes és foglalkozásával összefüggı kötöttségei miatt. Foglalkozási kötöttségekkel nem rendelkezı személy esetén, olyan személyes kötöttségei miatt, amelyek szoros kapcsolatra utalnak az adott személy és azon ország között. Azon személy esetében, akinek a foglalkozással kapcsolatos, illetve személyes kötöttségei eltérı országokhoz kapcsolódnak, és ennek következtében felváltva két vagy több EGT-államban található különbözı helyeken él, a szokásos tartózkodási helynek a személyes kötıdések szerinti tagállamot kell tekinteni feltéve, hogy az ilyen személy rendszeresen visszatér oda. Ez utóbbi feltételnek nem kell teljesülnie, ha a személy egy meghatározott idıtartamra szóló feladat végrehajtása céljából él valamely tagállamban, az egyetemi, illetve iskolai tanulmányok nem jelentik a szokásos tartózkodási hely áthelyezését. Törzskönyv A jármő tulajdonjogát igazoló okirat. A törzskönyv a jármő közúti forgalomban való részvételének nem feltétele. Az ellenkezı bizonyításáig a törzskönyvet birtokló ügyfelet a jármő jogszerő tulajdonosának kell tekinteni. Új jármő Új jármőnek minısül a külföldi gyártótól, vagy forgalmazótól, vagy márkakereskedésben közvetlenül megvásárolt és behozott (importált), hatóság által még - ideiglenes jelleggel sem - nyilvántartásba nem vett jármő, illetve a Magyarországon gyártott - nyilvántartásban még nem szereplı - jármő. Üzembentartó

8 A jármő tulajdonosa, illetve akit a jármő jogszerő üzemeltetésére szerzıdés vagy más hitelt érdemlıen igazolt jogcím alapján a jármőnyilvántartásba bejegyeztek. Érvényesítı címke A rendszámtáblán elhelyezett hatósági igazolás, amely a jármő mőszaki alkalmasságának érvényességét jelzi. A címkét a CD, a P, és a Z betőjelő ideiglenes valamint az E típusú különleges rendszámtábla kivételével valamennyi rendszámtáblán el kell helyezni. Két részbıl áll, a rendszámtábla érvényesítı címkébıl, és a forgalmi engedélybe ragasztandó, mőszaki érvényességet igazoló jelzı csíkból. Üzembentartó személyének változása Mikor kell Gépjármő üzembentartójának személyében bekövetkezett változást a jármő tulajdonosának kell bejelentenie az okmányirodában. A bejelentést a változástól számított 15 napon belül teljes bizonyító erejő magánokirat (vagy közokirat) benyújtásával, és a forgalmi engedély új üzembentartó nevére történı kiállításának kezdeményezésével kell megtenni. Az okmányiroda a teljes bizonyító erejő magánokirat (vagy közokirat) alapján az új üzembentartó adatait a nyilvántartásban rögzíti, és kiadja az új üzembentartó adatait tartalmazó forgalmi engedélyt. Hol intézhető Az üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentését, és a forgalmi engedély kiállításának kezdeményezését bármelyik okmányirodában meg lehet tenni. Kiskorú jármőtulajdonos esetén a törvényes képviselı vagy a törvényes képviselı által meghatalmazott személy járhat el. Szükséges iratok A változás nyilvántartásba vételéhez csatolni kell: az üzembentartó változását igazoló teljes bizonyító erejő magánokirat (vagy közokirat) eredeti példányát

9 a teljes bizonyító erejő magánokirat kötelezı tartalmi elemei: o a jogügylet tárgyát képezı jármő azonosítói (rendszám, alvázszám), valamint gyártmány adatai o a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve), a személyazonosságot igazoló okmányának sorszáma, lakcíme o jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet megnevezése, képviselıjének adatai, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék- illetve nyilvántartási száma o a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének meghatározása o a jármőhöz tartozó forgalmi engedély sorszáma, az okmány új üzembentartó részére történı átadásának ténye, idıpontja o az idıpont, amikor a jármő az új üzembentartó birtokába kerül o a jogügylet hatályba lépésének idıpontja o a tulajdonos nyilatkozata, amely szerint teljesíti bejelentési kötelezettségét az elıírt határidın belül o a felek nyilatkozata arról, hogy ismeri a bejelentés nyilvántartásba történı bejegyzéséhez főzıdı joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit a korábban kiadott forgalmi engedélyt a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást (csekkszelvény, házipénztári bizonylat) az okmányirodában rendszeresített fizetési mód szerint Be kell mutatni: a személyazonosságot igazoló érvényes okmányt (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetıi engedély), lakcímkártyát (ha van) az üzembentartó nevére szóló kötelezı gépjármő felelısségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet esetén szükséges: 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, vagy a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közremőködı Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat vagy ezek közjegyzı vagy ügyvéd által hitelesített másolata közjegyzıi hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, vagy ezek közjegyzı által hitelesített másolata eljárási jogosultságot igazoló okiratok (pl.: teljes bizonyító erejő magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás) az eljáró természetes személy személyazonosító okmánya, lakcímkártyája (ha van) Képviseleti eljárás esetén mellékelni kell: teljes bizonyító erejő magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást

10 Költségek A forgalmi engedély illetéke 6000 forint. Az igazolólap díja lassú jármő és a pótkocsi, valamint négykerekő segédmotoros kerékpár esetében 4800 forint. Fı szabályként vagyoni értékő jog visszterhes szerzése esetén a jármő tulajdonjogának megszerzésére irányadó illetékmérték 25 % -át kell illetékként megfizetni (Az egyes esetekben fizetendı illeték mértékérıl az eljáró okmányiroda ad pontos tájékoztatást) Ügyintézési idő Az üzembentartó változásának nyilvántartásba vétele és az új forgalmi engedély kiállítása azonnal megtörténik az okmányirodai ügyintézés során. Érdemes tudni Ha az üzembentartói szerzıdés a kötelezı elemeket nem tartalmazza, akkor az joghatás kiváltására alkalmatlan, ezért az üzembentartó változás ténye a nyilvántartásba nem kerül bejegyzésre. A törzskönyv jogosítottjának (pénzintézet) hozzájárulása nélkül az üzembentartói jog átruházása nyilvántartásba nem vehetı. Az üzembentartó fontosabb jogai: A jármő forgalomban tartásával, közúti közlekedésben való részvételével kapcsolatos jogokat teljes egészében gyakorolhatja. Ezek különösen: a jármő idıszakos mőszaki vizsgáztatása a jármő forgalomból történı ideiglenes kivonása ismételt forgalomba helyezése forgalmi engedély, címke, rendszámtábla és regisztrációs matrica pótlása Az üzembentartó legfontosabb kötelezettségei: kötelezı gépjármő felelısségbiztosítási jogviszony fenntartása gépjármőadó fizetése az üzembentartó adatai változásának bejelentése

11 Elektronikus ügyintézés Teljes körő elektronikus ügyintézésre nincs lehetıség. Fogalmak Belföldi üzemben tartó Az az üzemben tartó akinek (amelynek) lakó-, szokásos tartózkodási, illetve székhelye a Magyarország területén van EGT-állam az Európai Unió tagállama o Ausztria o Belgium o Bulgária o Ciprus o Csehország o Dánia o Egyesült Királyság o Észtország o Finnország o Franciaország o Görögország o Hollandia o Írország o Lengyelország o Lettország o Litvánia o Luxemburg o Magyarország o Málta o Németország o Olaszország o Portugália o Románia o Spanyolország o Svédország o Szlovákia o Szlovénia

12 az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban részes más állam, o Izland o Norvégia o Liechtenstein az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzıdés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez. o Svájc Elızetes eredetiségvizsgálat A jármő elızetes eredetiségvizsgálata olyan hatósági eljárás, melynek célja a jármővek azonosító adatai és a jármő okmányok valódiságának megállapítása. Az eredetiségvizsgálat kiszőri a bőncselekmény útján manipulált jármőveket, ezáltal biztonságot nyújt a leendı tulajdonosnak. A jármő valódiságán túl további fontos információt adhat arról, hogy a megvételre kínált jármő ténylegesen rendelkezik-e a meghirdetett mőszaki, technikai, jogi paraméterekkel. Az eredetiségvizsgálat védi az eladó érdekeit is azzal, hogy visszakereshetı képanyaggal támasztja alá a jármő vizsgálat idejében rögzített állapotát. Harmonizált adattartalmú forgalmi engedély Harmonizált adattartalmú forgalmi engedélynek az az okmány tekintendı, mely a másik EGT tagállamban a jármővek nyilvántartásába vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló a Tanács április 29. napján 1999/37/EK Irányelvében foglalt rendelkezések átültetését követıen jellemzıen július 1-ét követıen került kiadásra. A harmonizált adattartalmú forgalmi engedély tartalmazza az Európai Közösség szavakat, a forgalmi engedélyt kiállító tagállam nyelvén vagy nyelvein, további jellemzıje, hogy a forgalmi engedélyben feltüntetett adatokat harmonizált közösségi kódok elızik meg. Használt jármő Használt jármőnek minısül egy külföldi hatóság által már - akár ideiglenes jelleggel is - nyilvántartásba vett jármő, vagy Magyarországon már üzemeltetett, de a közúti közlekedési nyilvántartás jármő nyilvántartásában nem szereplı, vagy kivont állapotú jármő. Jármőkísérı lap A jármőforgalmazók és a jármőgyártók által Magyarországra behozott, illetve a Magyarországon gyártott új jármővekre kiadott olyan szigorú számadásos okmány, amely kitöltése után a jármő belföldi nyilvántartásba vételéig igazolja a jármő feletti rendelkezési jogot.

13 Muzeális jellegő jármő A muzeális jellegre vonatkozóan külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelı jármő. Nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedély Nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélynek az az okmány tekinthetı, mely a másik EGT tagállamban a jármővek nyilvántartásába vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló a Tanács április 29. napján 1999/37/EK Irányelvében foglalt rendelkezések átültetését megelızıen került kiadásra. Négykerekő segédmotoros kerékpárok Négykerekő segédmotoros kerékpárok terheletlen tömege legfeljebb 350 kg - elektromos jármővek esetében nem számítva az akkumulátorok tömegét -, legnagyobb tervezési sebessége legfeljebb 45 km/ó, és motorjának hengerőrtartalma legfeljebb 50 cm3 szikragyújtású motoroknál, vagy legnagyobb hasznos teljesítménye legfeljebb 4 kw egyéb belsı égéső motor esetében, vagy legnagyobb folyamatos névleges teljesítménye legfeljebb 4 kw, elektromos motor esetében. A kivételektıl eltekintve ezeknek a jármőveknek teljesíteniük kell a háromkerekő segédmotoros kerékpárokra alkalmazandó mőszaki követelményeket. Származásellenırzés Külföldrıl belföldi üzemeletetés céljából behozott használt jármővek forgalomba helyezést megelızı ellenırzése, melynek során a külföldi hatóság nyilvántartásaiban valamint a külföldi és nemzetközi körözési nyilvántartásokban történı ellenırzés adatai alapján sor kerül a jármő származásának tisztázására. Személyazonosító okmányok régi típusú személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, ha kiállításra került kártya formátumú személyazonosító igazolvány és lakcímkártya kártya formátumú vezetıi engedély és lakcímkártya útlevél és lakcímkártya Szokásos tartózkodási hely Az az ország, ahol az adott személy általában él, vagyis ahol egy naptári évben legalább 185 napot tölt személyes és foglalkozásával összefüggı kötöttségei miatt. Foglalkozási kötöttségekkel nem rendelkezı személy esetén, olyan személyes kötöttségei miatt, amelyek szoros kapcsolatra utalnak az adott személy és azon ország között. Azon személy esetében, akinek a foglalkozással kapcsolatos, illetve személyes kötöttségei eltérı országokhoz kapcsolódnak, és ennek következtében felváltva két vagy több EGT-államban található különbözı helyeken él, a szokásos tartózkodási helynek a személyes kötıdések szerinti tagállamot kell tekinteni feltéve, hogy az ilyen személy rendszeresen visszatér oda. Ez utóbbi

14 feltételnek nem kell teljesülnie, ha a személy egy meghatározott idıtartamra szóló feladat végrehajtása céljából él valamely tagállamban, az egyetemi, illetve iskolai tanulmányok nem jelentik a szokásos tartózkodási hely áthelyezését. Törzskönyv A jármő tulajdonjogát igazoló okirat. A törzskönyv a jármő közúti forgalomban való részvételének nem feltétele. Az ellenkezı bizonyításáig a törzskönyvet birtokló ügyfelet a jármő jogszerő tulajdonosának kell tekinteni. Új jármő Új jármőnek minısül a külföldi gyártótól, vagy forgalmazótól, vagy kereskedelmi szervezettıl közvetlenül megvásárolt és behozott (importált), még ideiglenes jelleggel sem nyilvántartásba nem vett jármő, valamint a Magyarországon gyártott nyilvántartásban még nem szereplı jármő. Üzembentartó A forgalmi engedélyben és a nyilvántartásban üzemben tartóként azt a természetes személyt, vagy jogi személyiséggel rendelkezı vagy jogi személyiség nélküli szervezetet lehet feltüntetni, aki a jármő jogszerő üzemeltetésére szerzıdés vagy más, hitelt érdemlıen igazolt jogcím alapján jogosult Érvényesítı címke A rendszámtáblán elhelyezett hatósági igazolás, amely a jármő mőszaki alkalmasságának érvényességét jelzi. A címkét a CD, a P, az SP és a Z betőjelő ideiglenes, valamint az E típusú különleges rendszámtábla kivételével valamennyi rendszámtáblán el kell helyezni. A közlekedési igazgatási hatóság által kezelt címkekészlet kettı azonos sorszámú részbıl áll: egy darab rendszámtábla érvényesítı címkébıl, és egy darab mőszaki érvényességet igazoló jelzıcsíkból. Származásellenőrzés Mikor kell Származásellenırzést kell végezni: külföldrıl belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármő forgalomba helyezésének kezdeményezése elıtt Nem kell származásellenırzést végezni:

15 a négykerekő segédmotoros kerékpárok esetén más EGT-államból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármő belföldi forgalomba helyezését megelızıen, ha az ügyfél a kérelméhez csatolta a származási tagállam hatósága által kiadott o nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt, vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát, vagy o harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részét, valamint a II. részét feltéve, hogy a jármő származási tagállamában ez utóbbi kiállításra került. Hol intézhető Származásellenırzést a közlekedési igazgatási hatóságnál (okmányirodánál) lehet kezdeményezni, amely a származásellenırzési nyilvántartásba vétellel valósul meg. A jármő származásának ellenırzése során a közlekedési igazgatási hatóság a rendeletben meghatározott okmányban és okiratban szereplı adatokat elektronikus úton, az ellenırzés elvégzéséhez szükséges adatok beszerzése céljából a Hivatalnak megküldi. A Hivatal a származásellenırzés elvégzése során a külföldi hatóság nyilvántartásaiban, valamint a külföldi és nemzetközi körözési nyilvántartásokban történı ellenırzés adatai alapján, tisztázza a jármő származását, ennek eredményérıl határozatot hoz. A Hivatal a határozatról a közlekedési igazgatási hatóságot ( okmányirodát) elektronikus úton tájékoztatja. A határozat átvehetı: az okmányirodában (közlekedési igazgatási hatóságnál) postai úton a kérelem benyújtásakor megadott címen Szükséges iratok A jármő származásellenırzéséhez az alábbi okmányokat, okiratokat kell bemutatni: érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetıi engedély) jármő tulajdonjogát igazoló eredeti okirat, vagy hitelesített másolati példánya, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvő fordítása forgalmi engedély, vagy a kiállító hatóság által hitelesített másolata, és annak hiteles fordítása az eljárás kezdeményezésére való jogosultságot igazoló irat:

16 o o természetes személy esetén: meghatalmazás Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság esetén: 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, vagy a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közremőködı Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat, vagy ezek közjegyzı vagy ügyvéd által hitelesített másolata közjegyzıi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, avagy ezek közjegyzı által hitelesített másolata a cég ügyintézıjének eljárási jogosultságát igazoló megbízása, vagy meghatalmazás Amennyiben a más EGT-államból behozott használt jármő okmánya nem felel meg a jogszabályban meghatározott követelményeknek, és így a jármő származásellenırzésre kötelezett, akkor be kell mutatni a külföldi hatóság által kiadott igazolást a jármőnyilvántartásba történı bejegyzésének tényérıl, és az okiratot, mely a forgalmi engedély hiányának okát tartalmazza. Költségek A származásellenırzés eljárási díja Ft Ügyintézési idő Az ügyintézési határidı harminc nap. Az ügyintézési határidıbe azonban egyebek mellett nem számít bele azon külföldi jogsegély idıtartama, amelynek keretében a hatóság a külföldi hatóság nyilvántartásaiban, valamint a külföldi és nemzetközi körözési nyilvántartásokban ellenırzi a jármővet. Érdemes tudni A származásellenırzési nyilvántartásba vétellel egyidejőleg kérelemre engedélyezhetı a jármő ideiglenes forgalomban tartása, ha a jármő mőszaki alkalmasságát tanúsító, a közlekedési hatóság által kiállított Mőszaki Adatlapot, és a kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást az ügyfél bemutatta.

17 Elektronikus ügyintézés A származásellenırzés elvégzését nem lehet elektronikusan kérelmezni. Műszaki alkalmasság meghosszabbítása A jármő mőszaki alkalmasságának érvényességét a rendszámtáblán elhelyezett hatósági igazolás, a mőszaki érvényesítı címke jelzi. A címkekészlet másik, azonos sorszámú része a forgalmi engedély hátoldalán kerül elhelyezésre, mellette feltüntetésre kerül a lejárat pontos dátuma. A címkét nem kell elhelyezni: a "CD" "P" "Z" betőjelő ideiglenes rendszámtáblán az E típusú különleges rendszámtáblán (négykerekő segédmotoros kerékpárokra kiadásra kerülı) Jogosultak köre Az érvényesítı címke kiadását a jármő forgalmi engedély szerinti üzembentartója, vagy az üzembentartó képviselıje (meghatalmazott) kérheti. Hol intézhető Az érvényesítı címke kérelmezhetı: a mőszaki vizsgálóállomásokon a jármő idıszakos megvizsgálása során (a vizsgáló állomásokról a Nemzeti Közlekedési Hatóság honlapján tájékozódhat) amennyiben az érvényesítı címke kiadása a forgalmi engedély cseréjével vagy kiadásával is jár, akkor bármelyik okmányirodában Szükséges iratok Az okmányirodában kezdeményezett eljárás esetén a kérelméhez csatolni kell:

18 a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott, a jármő mőszaki alkalmasságát igazoló Mőszaki Adatlapot (Az adatlapot a jármő mőszaki megvizsgálását követıen kiadják a vizsgáló állomáson.) a jármő forgalmi engedélyét Az okmányirodában kezdeményezett eljárás esetén be kell mutatni: a jármő hátsó rendszámtábláját (A hátsó rendszámtáblát a jármőrıl le kell szerelni, és be kell vinni az okmányiroda hivatali helyiségébe. Az érvényesítı címkét az okmányirodai ügyintézı felragasztja a hátsó rendszámtáblára.) a forgalmi engedély kiállítás illetékének és az érvényesítı címke díjának megfizetését tanúsító igazolásokat Költségek az érvényesítı címke díja 585 forint ha a forgalmi engedély cseréje vagy kiadása is szükséges, annak illetéke 6000 forint. Ügyintézési idő A mőszaki adatok megváltozásának nyilvántartásba vétele fı szabály szerint 30 nap, de hiánytalan kérelem esetén azonnal megtörténik az okmányirodai ügyintézés során. Érdemes tudni Az ügyintézés folyamán a címke sorszámát az ügyintézı a forgalmi engedélybe a hátoldalán kialakított helyre jegyzi be, és a címke kiadásával egy idıben a jelzıcsíkot a forgalmi engedélybe beragasztja. A jelzıcsík forgalmi engedélybe történı beragasztásakor az ügyintézı bejegyzi a lejárati hónapot, valamint napot, és a bejegyzést lebélyegzi. A címke sérülése, illetve a hátsó rendszámtábla pótlása esetén a címkét pótolni kell. Ha a forgalmi engedélyben már nincsen hely a címke beragasztására, az okmányt le kell cserélni. Abban az esetben, ha az állandó forgalmi engedély mőszaki érvényességi ideje lejárt, a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) mőszaki vizsgáról szóló értesítése, vizsgahatározata, valamint berendelı határozata a jármő mőszaki megvizsgálásának napjáig, de legfeljebb az érvényességi idı lejártát követı harminc napig - ezt követıen csak a vizsga napján -, jogosít a közúti forgalomban való részvételre.

19 Eredetiségvizsgálat Mikor kell Elızetes eredetiségvizsgálatot el kell végezni a jármő: tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor kivéve lassú jármő és a lassú jármő pótkocsija esetét elsı forgalomba helyezésekor: o gyártótól származó, jármőkísérı lappal nem rendelkezı, új jármő elsı forgalomba helyezésekor o használt jármő elsı forgalomba helyezésekor o jármőnyilvántartásba korábban még nem vett, lassú jármő, vagy egyéb jármő elsı forgalomba helyezésekor ismételt forgalomba helyezésekor: o forgalomból végleg, illetve átmeneti idıszakra kivont jármővek ismételt forgalomba helyezésekor o forgalomból ideiglenesen kivont jármővek ismételt forgalomba helyezéskor, ha tulajdonos változás következett be alvázszámának megváltoztatásával járó mőszaki beavatkozást megelızıen (alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje) Forgalomba még nem helyezett sérült jármő esetében az elızetes eredetiségvizsgálatot a jármő alvázszámának megváltoztatásával járó mőszaki beavatkozást, és a közlekedési hatóság mőszaki megvizsgálását megelızıen kell elvégezni. A származásellenırzésre kötelezett, külföldrıl belföldi üzemeltetés céljából behozott jármővek esetében az elızetes eredetiségvizsgálatot a származásellenırzés eredményérıl szóló határozat jogerıre emelkedését követıen lehet elvégeztetni. Nem kell elızetes eredetiségvizsgálatot végezni: más EGT-államból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármő belföldi forgalomba helyezését megelızıen a jármő (származásellenırzését és) elızetes eredetiségvizsgálatát nem kell elvégezni, ha az ügyfél a kérelméhez csatolta a származási tagállam hatósága által kiadott: o nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt, vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát o harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részét, valamint a II. részét feltéve, hogy a jármő származási tagállamában ez utóbbi kiállításra került Az elızetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül is nyilvántartásba kell venni a jármő tulajdonjogában bekövetkezett változást, ha: o jogalapja öröklés o jogalapja gazdasági társaságok átalakulásával bekövetkezett vagyonszerzés, feltéve, hogy az újonnan létrejött gazdálkodó szervezet a korábbinak általános jogutódja

20 o jogalapja a közös tulajdon megszüntetése, amennyiben a jármő valamelyik tulajdonostárs tulajdonába kerül, vagy közös tulajdon létesítése esetén, ha az egyik tulajdonostárs korábban a jármő tulajdonosa volt o a jármő nyilvántartott üzemben tartója változatlan marad, és a lízingszerzıdés teljesülésével a jármő tulajdonjogát megszerzi o annak jogalapja állami vagy önkormányzati szerv, vagy önkormányzat kezelésében lévı jármő más állami vagy önkormányzati szerv, vagy önkormányzat részére történı átadása o annak jogalapja a használt jármő cégjegyzék vagy vállalkozói igazolvány alapján az adásvétel idıpontjában fı tevékenysége szerint gépjármő-kereskedelemre jogosult szervezet vagy vállalkozó tulajdonába kerülése, kivéve a rendeltetésszerő használat céljából történı tulajdonszerzést elsı magyarországi forgalomba helyezésére irányuló közlekedési igazgatási eljáráshoz az elızetes eredetiségvizsgálatot nem kell elvégezni: o muzeális jellegő jármővekkel kapcsolatos közlekedési igazgatási eljáráshoz o négykerekő segédmotoros kerékpárok elsı magyarországi forgalomba helyezésére irányuló közlekedési igazgatási eljáráshoz Hol intézhető Elızetes eredetiségvizsgálatot eredetiség vizsgáló állomáson lehet elvégeztetni. Elızetes eredetiségvizsgálat lefolytatására jogosultak a Nemzeti Közlekedési Hatóság, illetve a Fıvárosi vagy Megyei Kormányhivatalok Közlekedési Felügyelıségei által, mint engedélyezı hatósággal hatósági szerzıdést kötött vállalkozások vizsgálóállomásai Az eredetiségvizsgálat eredményét hatósági bizonyítvány igazolja. A hatósági bizonyítvány átvehetı: közvetlenül a jármő bevizsgálását követıen a vizsgálóállomáson a jármő megvizsgálását követıen az okmányirodában (közlekedési igazgatási hatóságnál) postai úton a jármő megvizsgálását követı 15. nap elteltével Szükséges iratok Az eredetiség vizsgáló állomáson a vizsgálatkor az alábbi okmányokat, okiratokat kell bemutatni:

21 személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetıi engedély) jármőokmányok (forgalmi engedély, törzskönyv) jármő tulajdonjogát igazoló okirat az eljárás kezdeményezésére való jogosultságot igazoló irat: o természetes személy esetén: meghatalmazás Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság esetén: 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, vagy a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közremőködı Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat, vagy ezek közjegyzı vagy ügyvéd által hitelesített másolata közjegyzıi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, avagy ezek közjegyzı által hitelesített másolata a cég ügyintézıjének eljárási jogosultságát igazoló megbízása, vagy meghatalmazás Egyéb, a jármővel kapcsolatos okiratok (pl. hatósági határozat, jármő mőszaki adatlap stb.) Költségek Az elızetes eredetiségvizsgálatért hatósági díjat kell fizetni az eredetiségvizsgáló állomáson. Elızetes eredetiségvizsgálatért fizetendı díjak Ft/db 1. Személygépkocsik kis kategória (1400 cm3 hengerőrtartalomig) közép kategória ( cm3 hengerőrtartalomig) felsı kategória (2001 cm3 hengerőrtartalom felett) Motorkerékpárok 500 cm3 hengerőrtartalomig cm3 hengerőrtartalom felett Négykerekő segédmotoros kerékpárok Kis tehergépkocsik (megengedett legnagyobb össztömeg 3,5 tonnáig)

22 5. Tehergépkocsik megengedett legnagyobb össztömeg 3,5-7,5 tonnáig megengedett legnagyobb össztömeg 7,5 tonnától Autóbusz szállítható személyek száma 20 fıig szállítható személyek száma 20 fı felett Mezıgazdasági vontató, lassú jármő Pótkocsi könnyő pótkocsi (lakókocsi) nehéz pótkocsi különleges pótkocsi (felépítménnyel ellátott) További információ Ügyintézési idő Az eredetiségvizsgálat eredményét tartalmazó hatósági bizonyítványt a vizsgálat után az eredetiség vizsgáló állomáson át lehet venni, igazolás kiállítása esetén az okmányirodában, vagy postai úton kerül kézbesítésre. Az elızetes eredetiségvizsgálatról szóló hatósági bizonyítványt az elıterjesztésétıl számított tíz napon belül kell kiadni. Érdemes tudni Legfeljebb hatvan napon belül elvégzett elızetes eredetiségvizsgálat szükséges az okmányirodai (közlekedési igazgatási) ügyintézés megkezdéséhez. A hatvan napos határidıbe nem számít be az az idı, amíg az eredetiségvizsgálatot követı büntetıeljárás során a jármő lefoglalás miatt a hatóság ırizetében volt.

23 A közlekedési igazgatási eljárásban az okmányirodában ellenırzik a jármő elızetes eredetiségvizsgálatának meglétét, eredményét, valamint annak érvényességi idejét. Csak egyszer használható fel az eredetiségvizsgálat eredménye a közlekedési igazgatási eljárásban. Ennek tényét a nyilvántartásban rögzítik. Elektronikus ügyintézés Az eredetiségvizsgálat elvégzését nem lehet elektronikusan kérelmezni. Jogszabályok évi I. törvény a közúti közlekedésrıl évi XCIII. törvény az illetékekrıl évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 301/2009 (XII.22.) Korm. rendelet az elızetes eredetiségvizsgálat részletes szabályairól 304/2009. (XII. 22) Korm. rendelet a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármő tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejő magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történı felhasználhatóságához szükséges kötelezı tartalmi elemekrıl 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról Forgalomba helyezés A gépjármő csak akkor vehet részt a közúti forgalomban, ha azt forgalomba helyezték vagy engedélyezték ideiglenes forgalomban tartását Kivétel ez alól a trolibusz, a villamos, a kerékpár, a két- és háromkerekő segédmotoros kerékpár, az állati erıvel vont jármő és a kézikocsi. Jármő forgalomba helyezése a jármőnyilvántartásba vétellel, a forgalmi engedély, a rendszámtábla, és az új típusú rendszámtáblához tartozó regisztrációs matrica kiadásával valósul meg.

24 Jármő ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése az ideiglenes forgalomban tartási engedély, és az E betőjelő ideiglenes rendszámtábla kiadásával történik. Új jármű első forgalomba helyezése Feltétele Új jármővet akkor lehet forgalomba helyezni, ha: a tulajdonjog megszerzését okirattal igazolták a kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás meglétét igazolták a vámhatóság által kiállított regisztrációs adóigazolást bemutatták (külön jogszabályban meghatározott gépjármővek esetén), és annak valódiságát a közlekedési igazgatási hatóság ellenırizte a rendelkezésre álló nyilvántartásban a jármő mőszaki alkalmasságát a közlekedési hatóság megállapította a jármő üzembentartója a Magyarország területén rendelkezik lakóhellyel, vagy székhellyel (telephellyel) az új jármő forgalmazója részére a közlekedési hatóság engedélyezte a megfelelıségi nyilatkozat alkalmazásával történı forgalomba helyezést, és a forgalmazó a jármőhöz elektronikus úton a mőszaki adatlapot, valamint a jármőkísérı lapot kiállította egyéb új jármő esetében jármőkísérı lapot állítottak ki, vagy elvégezték a jármő elızetes eredetiségvizsgálatát Hol intézhető Új jármő elsı forgalomba helyezése bármelyik okmányirodában kezdeményezhetı. Szükséges iratok A kérelemhez csatolni kell a Mőszaki Adatlapot a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolatát (ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles fordítását) o a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást o a rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, valamint az érvényesítı címke díjának befizetésérıl szóló igazolásokat. A kérelemhez be kell mutatni

25 a forgalmazók részére biztosított és a jármő értékesítésekor kitöltött jármőkísérı lapot jármőkísérı lap hiányában a 60 napnál nem régebben elvégeztetett elızetes eredetiségvizsgálatot igazoló határozatot a kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármő birtokba vétele a Magyarország területén történt a regisztrációs adó megfizetésérıl szóló igazolást a külön jogszabályban meghatározott gépjármő esetében érvényes személyazonosításra alkalmas okmányt (személyazonosító igazolvány, kártya formátumú vezetıi engedély, útlevél) Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság esetében 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést vagy cégkivonatot aláírási címpéldányt a cég ügyintézıjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot Képviseleti eljárás esetén mellékelni kell a meghatalmazásról, vagy megbízásról szóló, teljes bizonyító erıvel rendelkezı magánokiratot, vagy közokiratot Költségek 6000 forint illetéket kell fizetni: a forgalmi engedély kiadásáért a törzskönyv kiadásáért Az érvényesítı címke kiadásának igazgatási szolgáltatási díja: 585 forint Rendszámtáblával kapcsolatos díjak egy pár általános rendszámtábla: 8500 forint egy pár különleges rendszámtábla: forint egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadásának engedélyezése: forint egyedileg elıállított rendszámtábla kiadásának engedélyezése: forint A vagyonszerzési illeték mértéke tulajdonjog megszerzése esetén a hajtómotor hengerőrtartalmának minden megkezdett cm3-e után 18 forint az 1890 cm3-t meghaladó hengerőrtartalmú személygépkocsi esetén minden megkezdett cm3 után 24 forint az 500 cm3-t meghaladó hengerőrtartalmú motorkerékpár esetén minden megkezdett cm3 után 24 forint

26 a kizárólag elektromos hajtómotorral felszerelt gépjármő esetében a hajtómotor teljesítményének minden megkezdett KW-ja után 400 forint Wankel motorral üzemelı gépjármő esetén a kamratérfogat minden megkezdett cm3-e után 36 forint pótkocsi tulajdonjogának megszerzése esetén fizetendı vagyonszerzési illeték mértéke, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg forint, minden más esetben forint vagyoni értékő jog visszterhes szerzése esetén az Itv.24. (1)-(2) bekezdéseiben megjelölt illetékmérték 25 % -át kell megfizetni gépjármő, pótkocsi öröklése és ajándékozása esetén az illeték mértéke a gépjármő és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetékének kétszerese Gépjármőre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói jog alapítás esetén: ellenérték fejében - a visszterhes vagyonátruházási illetékmérték 25%-ának megfelelı illetéket kell fizetni ingyenesen (ajándékozás, öröklés útján) - a visszterhes vagyonátruházási illetékmérték 25 %-ának a kétszerese a fizetendı illeték Gépjármő, pótkocsi tulajdonjoga meghatározott hányadának megszerzése esetén - ideértve a haszonélvezeti, használati, vagy üzembentartói jog szerzését is - a megszerzett hányadra arányosan esı illetéket kell fizetni. További információ ; Fax: Ügyintézési idő A határidı 30 nap, de ha a kérelem hiánytalanul kerül benyújtásra, az Okmányiroda azonnal kiállítja a forgalmi engedélyt, intézkedik a törzskönyv legyártására, és forgalomba helyezi a jármővet. Elektronikus ügyintézés Teljes körő elektronikus ügyintézésre nincs lehetıség. Jogszabályok évi I. törvény a közúti közlekedésrıl évi XCIII. törvény az illetékekrıl

27 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 301/2009 (XII.22.) Korm. rendelet az elızetes eredetiségvizsgálat részletes szabályairól 304/2009. (XII. 22) Korm. rendelet a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármő tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejő magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történı felhasználhatóságához szükséges kötelezı tartalmi elemekrıl 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról Használt jármű forgalomba helyezése Feltétele Használt jármővet akkor lehet forgalomba helyezni, ha: a tulajdonjog megszerzését okirattal igazolták a kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás meglétét igazolták a vámhatóság által kiállított regisztrációs adóigazolást bemutatták (külön jogszabályban meghatározott gépjármővek esetén), és annak valódiságát a közlekedési igazgatási hatóság ellenırizte a nyilvántartásban a jármő üzembentartója Magyarország területén rendelkezik lakóhellyel, vagy székhellyel (telephellyel) harmadik országból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármő származásellenırzése, illetve a jármő jogi helyzetének tisztázása megtörtént, elızetes eredetiségvizsgálatát elvégezték, valamint a jármőhöz kiadott állandó vagy ideiglenes forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát és annak hiteles fordítását az ügyfél a kérelméhez csatolta más EGT-államból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármő belföldi forgalomba helyezését megelızıen a jármő jogi helyzetének tisztázása megtörtént, valamint az ügyfél a kérelméhez csatolta a származási tagállam hatósága által kiadott o nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát, vagy o harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részét, valamint a II. részét feltéve, hogy a jármő származási tagállamában ez utóbbi kiállításra került Ezen okmányok hiánya esetén a jármő származás ellenırzését és eredetiség vizsgálatát el kell végezni. A származásellenırzési nyilvántartásba vétellel egyidejőleg kérelemre engedélyezhetı a jármő ideiglenes forgalomban tartása, ha az ügyfél bemutatta:

28 a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot a kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást a Mőszaki Adatlapot Hol intézhető Használt jármő forgalomba helyezése bármelyik okmányirodában kezdeményezhetı. Szükséges iratok A forgalomba helyezési kérelemhez csatolni kell: Származásellenırzésre kötelezett, használt jármő esetén a harmadik országból származó jármő esetén az állandó vagy ideiglenes forgalmi engedély és törzskönyv(feltéve, hogy kiadásra került) eredeti példányát, vagy annak kiállító hatóság által hitelesített másolatát és annak hiteles fordítását, és a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy az a külföldi hatóság által nem került visszavonásra az EGT valamely más tagállamából származó jármő esetén o a származó ország hatósága által kiadott igazolást a nyilvántartásába történı bejegyzés, szereplés tényérıl, és az okiratot, amely a forgalmi engedély hiányának okát tartalmazza o a nem harmonizált forgalmi engedély másolati példányát o a harmonizált forgalmi engedély I. részének eredeti példányát, ha a származó tagállamban I. és II. részbıl áll a forgalmi engedély, vagy o ha a származás szerinti tagállamban csak I. részbıl áll a forgalmi engedély, annak másolati példányát, továbbá a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy az a külföldi hatóság által nem került visszavonásra ha a jármő magyarországi ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték, a korábban kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedélyt, valamint az E betőjelő ideiglenes rendszámtáblát a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének, az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, a rendszámtábla érvényesítı címke díjának megfizetését tanúsító igazolásokat a Mőszaki Adatlapot a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvő fordítását is. Származásellenırzésre nem kötelezett, EGT valamely más tagállamából származó használt jármő esetén

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv CÉLNYELVI MÉRÉS 2014. június 4. Cimke 8. évfolyam KÍNAI nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet idegen nyelvi feladatokat tartalmaz. Három feladatsort kell megoldanod: először a hallott szöveg

Részletesebben

$$% % $ (%) % %$ $ ( *+,)(-)-./0-1//0- %) %) % - $%2)33%0 $ % ((3./. 3/3 )3 / % (()33(1 % (()3(/ %89856%:;< % (()3 0()0 3 (. <<=330(<</ 3 3. ()

$$% % $ (%) % %$ $ ( *+,)(-)-./0-1//0- %) %) % - $%2)33%0 $ % ((3./. 3/3 )3 / % (()33(1 % (()3(/ %89856%:;< % (()3 0()0 3 (. <<=330(<</ 3 3. () $$% % $ (%) % %$ $ ( *+,)(-)-./0-1//0- %) %) % - $%2)33%0 $ % ((3./. 3/3 )3 / % (()33(1 % (()3(/0 456777%89856%:;< % (()3 0()0 3 (.

Részletesebben

<4D F736F F D CF58E7382CC8AC28BAB A919B89B AE E646F63>

<4D F736F F D CF58E7382CC8AC28BAB A919B89B AE E646F63> 43 352780 35 6002200 50 55 60 2200 600 40 45 50 36 36 6002200 2200600 60 55 65 60 37 37 6002200 2200600 70 65 45 40 3 4 7 1 1 4 (2780 ) (38) 38 8001800 600800 18002100 2100600 75 75 70 65 65 55 3 1 39

Részletesebben

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1112.doc

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1112.doc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. KÍNAI NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 23. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

YS1.mps

YS1.mps 影 视 与 戏 剧 特 征 化 妆 影 视 与 戏 剧 特 征 化 妆 是 化 妆 艺 术 范 畴 内 具 有 代 表 性 的 内 容, 是 掌 握 了 基 础 化 妆 的 前 提 下, 进 入 较 深 入 的 造 型 化 妆 阶 段 影 视 戏 剧 特 征 化 妆 其 妆 型 显 著, 效 果 突 出, 既 是 专 业 影 视 戏 剧 化 妆 的 基 本 内 容 之 一, 又 可 以 在 影 视

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AFB4A7C7A555B2D5C2B4A657B3E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AFB4A7C7A555B2D5C2B4A657B3E62E646F63> 中 華 民 國 大 專 校 院 100 學 年 度 排 球 運 動 聯 賽 排 球 隊 職 員 名 單 一 般 男 生 組 不 分 級 共 56 所 學 校, 總 計 1083 位 隊 職 員 校 名 : 國 立 嘉 義 大 學 (0018) 校 址 :[600] 嘉 義 市 鹿 寮 里 學 府 路 300 號 聯 絡 人 / 電 話 : 鍾 宇 政 / 05-271#7271 校 長 : 李 明

Részletesebben

!"# $%& %!"# $%& %!"#$%& %! ( )***%% ) $)! +**+),,* -)+.* )( ) +, +*.*)+..**! )$,*)+$))$!"!#

!# $%& %!# $%& %!#$%& %! ( )***%% ) $)! +**+),,* -)+.* )( ) +, +*.*)+..**! )$,*)+$))$!!# !"#$%& % ( % )& (% ( % (( )( !"# $%& %!"# $%& %!"#$%& %! ( )***%% ) $)! +**+),,* -)+.* )( ) +, +*.*)+..**! )$,*)+$))$!"!# !"#$%& %!! "! # " $ # % & & ( ) *!+ !"#$%& % ( (*( (*+ "#$% $%%"# (*, (*% + +*(

Részletesebben

育儿知识100问(二)

育儿知识100问(二) 100 9998.00 (1CD, ) I...1...2...5...6 B...9...10... 11...13...15 1...16...17...21...23...25...27...30...33...34...36...38...39...40...44...47...48 II...49 5...50...50...51...52...53...54 2...55...56...60...64...65...67...69...76...76...79...81...83...86...90...99

Részletesebben

Ps22Pdf

Ps22Pdf , 90, 6000 t, 1333 ha,, 500 600 t,, 131.3 ha,,,,,,,,,, ,, 9 10, 11 12, 3 4,,,,, 0.067ha 500 1000kg,, 0.067ha 2000 3000kg, 4000 5000kg,,,,,,,,,,,,,,,, ,, ( ),,,,, : 1.,,,,,,,,,,,,, 2., 11, 23 31 , 7, 37,,,

Részletesebben

33219.nps

33219.nps 第 三 章 健 身 锻 炼 与 方 法 第 一 节 怎 样 发 展 力 量 素 质 力 量 素 质 是 人 们 日 常 生 活 生 产 劳 动 和 体 育 锻 炼 所 必 需 的 素 质, 我 们 可 以 通 过 不 同 的 手 段 和 练 习 方 法 来 发 展 不 同 的 力 量 一 发 展 静 力 性 力 量 静 力 性 力 量 主 要 特 点 是 锻 炼 时 肢 体 不 发 生 明 显 的

Részletesebben

专科疾病诊治(二十)

专科疾病诊治(二十) ...1... 11...19...32...43...50...52...53...58...61...64...66...69...84...89...92...95 I ...97... 100... 103... 107... 109 AD...111... 125... 128... 131... 135... 138... 140... 143... 146... 149... 152...

Részletesebben

,,!!!?,?,!,,,,,,,,,,!,,, : 1 ,,,,!, :, :,?,,,, 2 ( 1 ) 7 0 ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 21 ) ( 22 ) ( 23 ) ( 25 ) ( 26 ) ( 27 ) ( 29 ) ( 30 ) ( 31 ) ( 32 ) ( 33 ) ( 34 ) (

Részletesebben

! #$ % & ( ) % & ( ) % & ( ) % & ( ) % & ( ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! # ################################################### % & % & !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Részletesebben

《米开朗琪罗传》

《米开朗琪罗传》 ! " # ! """"""""""""""""""" """"""""""""""""" """""""""""""""" $% """"""""""""" &# """"""""""""""" %# """"""""""""""" # """""""""""""""!$% """""""""""""""!&!! # $$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$!"#!%& (! "

Részletesebben

*33*!!! "!! #$! %#! "& "! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +# ( ) 0 $.# ( ) 0 $ # $! % "" " % 1 % & ( * ) * % " " %.! % 2!!"+# ( "&! " ( "#

*33*!!! !! #$! %#! & ! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +# ( ) 0 $.# ( ) 0 $ # $! %   % 1 % & ( * ) * %   %.! % 2!!+# ( &!  ( # 588!"! #$$%& &&#! ()! *(+ "! *(, "! (-.! *(/ "! (.! ().! (01! /0! *(. # 2(.! *2. $ *20 3 $! *( % ) % *+ " % * 4 5 6 % - % 0. % 7. *33*!!! "!! #$! %#! "& "! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +#

Részletesebben

2. 下 列 理 解 和 分 析, 不 符 合 原 文 意 思 的 一 项 是 ( ) A. 水 手 在 伦 敦 讲 东 印 度 群 岛 的 所 见 所 闻, 匠 人 在 火 炉 边 讲 自 己 的 人 生 经 历, 他 们 讲 的 故 事 各 有 特 点, 但 同 属 于 传 统 故 事 模 式

2. 下 列 理 解 和 分 析, 不 符 合 原 文 意 思 的 一 项 是 ( ) A. 水 手 在 伦 敦 讲 东 印 度 群 岛 的 所 见 所 闻, 匠 人 在 火 炉 边 讲 自 己 的 人 生 经 历, 他 们 讲 的 故 事 各 有 特 点, 但 同 属 于 传 统 故 事 模 式 2016 年 普 通 高 等 学 校 招 生 全 国 统 一 考 试 ( 新 课 标 卷 2) 语 文 第 I 卷 阅 读 题 甲 必 考 题 现 代 文 阅 读 (9 分, 每 小 题 3 分 ) 阅 读 下 面 的 文 宇, 完 成 1 3 題 人 们 常 说 小 说 是 讲 故 事 的 艺 术, 但 故 事 不 等 于 小 说, 故 事 讲 述 人 与 小 说 家 也 不 能 混 为 一 谈

Részletesebben

Undangan Finalis

Undangan Finalis & 1 P E M E R I N T A H P R O V I N S I J A W A T E N G A H D 1N A S p E N D I D 1K A N Jl Pe A1d N o 134 Se r r c l p 35 1530 1 F x (024) 352 00 7 ] Se r A u s t u s 20 15 No o r : o o s Ke / 0 5 \ 2

Részletesebben

1 2 3 1. F 2. F 3. F 4. 12.5g 5. 14.2g 6. 30.6g 7. 8. 50cm 24cm 15cm 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 4 5 1. 1 2 2. 3. 50cm 24cm 15cm 4. 5. ABCD 1 15 24 50 15 24 50 6 7 8 1. 1 2. 3. 4. 5. AB 2 34 9 7

Részletesebben

Ps22Pdf

Ps22Pdf ppm ppm ppm ppm E E E O V A A A A A A B A B C A B A B B A G N Z G N Z A B C D A B C D AB CD l l l l C l l l ppm ppm ppm ppm O PMSG FSH LR HA

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20817938817A95E982E782B55F90B68A88838B815B838B5F3132303231352E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20817938817A95E982E782B55F90B68A88838B815B838B5F3132303231352E646F63> 板 桥 区 外 国 籍 居 民 生 活 信 息 指 南 为 了 能 够 和 周 围 的 邻 舍 和 睦 相 处 愉 快 地 生 活, 首 先 必 须 遵 守 日 本 的 生 活 规 范 垃 圾 的 分 类 和 倒 出 的 各 种 规 则 或 许 大 家 一 开 始 会 对 日 本 所 特 有 的 习 惯, 以 及 不 同 的 生 活 习 惯 感 到 不 适 应 希 望 大 家 能 够 通 过 和 周

Részletesebben

壹、摘 要

壹、摘  要 彰 化 縣 102 年 度 國 民 中 小 學 學 生 獨 立 研 究 作 品 徵 選 作 品 說 明 書 作 品 編 號 : 組 別 : 國 小 高 年 級 組 ( 四 五 六 年 級 ) 國 中 組 數 學 類 自 然 與 生 活 科 技 類 人 文 社 會 類 作 品 名 稱 : 山 水 之 間 ~ 福 佬 客 ( 山 ) 在 閩 南 族 群 ( 水 ) 的 尋 根 第 一 階 段 研 究 訓

Részletesebben

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的 寻 访 名 城 前 诗 学 符 号 的 原 乡 要 要 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 总 序 海 男 呈 现 在 我 们 眼 前 的 这 套 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 丛 书 袁 从 一 开 始 就 打 开 了 时 间 地 图 和 历 史 相 遇 中 的 旅 行 线 路 遥 在 这 个 逐 渐 丧 失 记 忆 力 和 想 象 力 的 二 十 一 世 纪 袁 重 新 回 到 原

Részletesebben

!##$!% "&! %( $#!##)!& $!##*!##*! "

!##$!% &! %( $#!##)!& $!##*!##*! "!! " " " " " " " " " " " " " " " " "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!$% & &&% (!) &*% ( &++(!( &++* * ( )!+ #* #$ & # *, )!!!* &- &) #-! *, #,! " !##$!% "&! %( $#!##)!& $!##*!##*! " " 92 %, #$ %&#! 8$*2$*112

Részletesebben

九十六學年度第一學期第三次定期考國文科試題

九十六學年度第一學期第三次定期考國文科試題 凡 答 案 卡 上 因 個 人 基 本 資 料 畫 記 錯 誤 或 不 完 全, 造 成 讀 卡 過 程 無 法 判 定 身 分 者, 本 科 此 次 定 期 考 分 數 扣 3 分 一 單 選 題 ( 每 題 2 分 )36% 1.( 甲 ) 乃 覺 三 十 里 :ㄐㄩㄝˊ( 乙 ) 經 宿 方 至 :ㄙㄨˋ( 丙 ) 乾 癟 :ㄅㄧㄢˇ( 丁 ) 垂 髫 : ㄊㄧㄠˊ( 戊 ) 一 綹 短 髮

Részletesebben

兴 趣 及 特 长 : 有 写 日 记 的 习 惯 貌 似 没 有 特 长 性 格 : 外 冷 内 热 喜 欢 的 食 物 : 对 人 类 的 食 物 不 感 兴 趣 驱 魔 师 类 型 : 医 工 骑 士 主 人 公 单 天 希 丽 萨, 受 了 撒 旦 的 委 托 接 近 奥 村 与 奥 村 雪

兴 趣 及 特 长 : 有 写 日 记 的 习 惯 貌 似 没 有 特 长 性 格 : 外 冷 内 热 喜 欢 的 食 物 : 对 人 类 的 食 物 不 感 兴 趣 驱 魔 师 类 型 : 医 工 骑 士 主 人 公 单 天 希 丽 萨, 受 了 撒 旦 的 委 托 接 近 奥 村 与 奥 村 雪 青 之 驱 魔 师 / 作 者 : 龙 汨 铭 作 品 相 关 序 言 ( 可 不 看 ) 很 高 兴, 又 和 大 家 见 面 了 你 们 还 记 得 那 个 写 完 等 千 年 之 后 的 龙 汨 铭 吗? 还 记 得 那 个 千 莲 吗? 牵 连! 首 先, 很 对 不 起 大 家, 至 于 为 什 么 会 离 开 蔷 薇, 也 只 是 我 一 时 的 冲 动 关 于 问 题 社 团 的 问

Részletesebben

MHE/4, : ( ) MSF. BSI 2

MHE/4, : ( ) MSF. BSI 2 BS 5900:1999 ICS91.140.90 1 MHE/4, : ( ) MSF. BSI 2 ii 1 1 2 1 3 1 4 3 5 4 6 4 7 7 8 9 9 9 10 9 11 10 12 12 13 12 14 12 15 15 16 18 17, 18 18 18 A( ) 19 B( ) 20 C ( ) 20 D ( ) 21 E ( ) 22 F( ) 27 G( )

Részletesebben

一 家 庭 成 员 与 收 支 情 况 100 您 本 人 配 偶 和 子 女 ( 包 括 在 本 地 老 家 和 其 他 地 方 的, 但 不 包 括 已 婚 分 家 的 子 女 ) 以 及 与 您 在 本 户 同 住 的 家 庭 其 他 成 员 共 有 几 口 人? 口 人 表 101: 请 谈

一 家 庭 成 员 与 收 支 情 况 100 您 本 人 配 偶 和 子 女 ( 包 括 在 本 地 老 家 和 其 他 地 方 的, 但 不 包 括 已 婚 分 家 的 子 女 ) 以 及 与 您 在 本 户 同 住 的 家 庭 其 他 成 员 共 有 几 口 人? 口 人 表 101: 请 谈 统 计 调 查 中 获 得 的 能 够 识 别 或 者 推 断 单 个 统 计 调 查 对 象 身 份 的 资 料, 任 何 单 位 和 个 人 不 得 对 外 提 供 泄 露, 不 得 用 于 统 计 以 外 的 目 的 统 计 法 第 三 章 第 二 十 五 条 表 号 : 卫 计 统 制 定 机 关 : 国 家 卫 生 计 生 委 批 准 机 关 : 国 家 统 计 局 批 准 文 号 : 国

Részletesebben

untitled

untitled 1 / 207 ...8 1...8 2...11 3...11...15 1...15 2...16 3...19 ---...22 1...22 2...23 3...24 4...26 5...30 6...34...37 1...37 2...37 3...38...39 1...39 2...44...48 1...48 2...50 2 / 207 ...51 1...52 2...53

Részletesebben

《捕捉儿童敏感期》

《捕捉儿童敏感期》 捕 捉 儿 童 敏 感 期 出 版 前 言...7 第 一 章 4 个 孩 子 的 敏 感 期 故 事...8 妞 妞 (0 4 岁 )... 8 黑 白 相 交 的 地 方... 8 旋 转... 9 就 不 要 新 帽 子... 9 小 霸 王... 10 诅 咒... 10 畅 畅 (0 4 岁 )... 11 世 界 就 是 味 道... 11 对 接... 12 宝 贝, 你 的 玩 具

Részletesebben

2 國 文 考 科 試 題 解 析 命 題 出 處 與 南 一 版 第 五 冊 第 二 課 幽 夢 影 選 課 程 內 涵 同 試 題 解 析 某 君 講 信 用, 重 然 諾, 行 事 穩 健, 工 作 負 責 較 符 合 謹 飭 友 謹 飭 友 指 的 是 言 行 謹 慎 而 有 節 制 的 朋

2 國 文 考 科 試 題 解 析 命 題 出 處 與 南 一 版 第 五 冊 第 二 課 幽 夢 影 選 課 程 內 涵 同 試 題 解 析 某 君 講 信 用, 重 然 諾, 行 事 穩 健, 工 作 負 責 較 符 合 謹 飭 友 謹 飭 友 指 的 是 言 行 謹 慎 而 有 節 制 的 朋 學年度 1 國中基本學力測驗 國文考科試題解析 一 單題 1-34 題 1. 本以為這次的計畫萬無一失 沒想到 最後竟無法實行 下列詞語 何者最 適宜填入 中 (A)亡羊補牢 (B)百密一疏 (C)咫尺天涯 (D)千鈞一髮 答 案 B 命題出處 與南一版第二冊第十課吃冰的滋味應用練習第二大題 詞語辨用 題型內涵同 試題解析 題幹中 計畫萬無一失 最後 竟然無法實行 故選(B) (A)亡羊補牢 丟失了羊

Részletesebben

untitled

untitled 1917~2006 ( ) 讀 龍 良 龍 來 便 來 便 老 兩 老 了 便 龍 老 更 不 龍 老 離 牢 了 念 便 了 ( ) 省 ( ) 年 6 年 ---- 95 年 ( ) AD1884 年 陸 讀 盧 北 年 葉 蘭 兩 了 葉 蘭 ( ) 來 林 瑩 兩 勵 立 陵 識 離 見 六 年 惡 力 量 年 不 更 歷 練 了 數 更 留 見 六 六 年 紐 不 流 兩 見 來 落 落

Részletesebben

29 碳 酸 钙 D3 片 ( 别 名 维 生 素 D3 碳 酸 钙 ) 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 30 炔 诺 酮 滴 丸 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 31 去 氯 羟 嗪 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 32 茶 苯 海 明 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 33

29 碳 酸 钙 D3 片 ( 别 名 维 生 素 D3 碳 酸 钙 ) 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 30 炔 诺 酮 滴 丸 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 31 去 氯 羟 嗪 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 32 茶 苯 海 明 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 33 附 件 3 吉 林 省 公 布 的 低 价 药 品 清 单 1 甲 苯 咪 唑 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 2 双 羟 萘 酸 噻 嘧 啶 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 3 布 洛 芬 ( 缓 释 胶 囊 缓 释 片 颗 粒 ) 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 4 复 方 对 乙 酰 氨 基 酚 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 5 萘 普 生 片 ( 胶 囊 ) 分

Részletesebben

穨飲食與養老_決定版_.PDF

穨飲食與養老_決定版_.PDF 1 *...... 1 * 1 ( 1986) 2 2 3 4 5 2 3 ( 1984) ( ) ( ) 4 5 ( 1986) 407 3 6 7 6 ( 1992) 1293 1296 7 1278 4 5. 8 9 10 8 ( 1987) 6 7 9 ( 1986) 58 10 8 6 11 12 1. 183 ( ) 13 2. 72 14 3. 4.75 4. 4. 75 11 9 89

Részletesebben

untitled

untitled AD1897----1931 () 寧 () 年 22 年 ---- 20 年 () 年 更 麟 來 () 1. 年 12 讀 異 15 年 20 北 行 禮 年 六 22 北 23 留 拉 24 紐 倫 25 倫 羅 離 26 林 27 林 林 不 離 女 29 陸 北 識 30 陸 戀 北 不 不 31 陸 北 梁 32 說 黎 鱗 冷 1 / 15 33 梁 葉 參 35 說 輪 36 1119

Részletesebben

: DIN / VDE / EN IEC DIN EN IEC IEC pr EN IEC DIN EN IEC DIN VDE 0530 IEC DIN EN 60 0

: DIN / VDE / EN IEC DIN EN IEC IEC pr EN IEC DIN EN IEC DIN VDE 0530 IEC DIN EN 60 0 : M17/50Hz, 2002 s : DIN / VDE / EN IEC DIN EN 60 0341 IEC 60 0341 IEC 60 085 pr EN 50 347 IEC 60 072 DIN EN 60 03412 IEC 60 03412 DIN VDE 0530 IEC 60 0348 8 DIN EN 60 0347 IEC 60 0347 DIN 42 925 IEC 60

Részletesebben

妇保大课笔记

妇保大课笔记 省 妇 保 大 课 笔 记 扫 一 扫 : 准 妈 妈 学 堂 微 信 官 方 公 众 平 台 目 录 概 述 :... 4 一 怀 孕 28 周 以 后 的 常 见 症 状... 4 二 穿 着... 4 三 个 人 卫 生... 4 四 运 动... 4 五 营 养... 4 六 自 我 监 护... 4 七 分 娩 先 兆... 4 八 临 产... 5 九 母 乳 喂 养... 5 妇 保

Részletesebben

民 國 105 年 大 專 程 度 義 務 役 預 備 軍 官 預 備 士 官 考 選 簡 章 目 錄 壹 考 選 依 據 1 貳 考 ( 甄 ) 選 對 象 1 參 資 格 規 定 1 肆 員 額 及 專 長 類 別 2 伍 報 名 及 選 填 志 願 日 期 方 式 3 陸 選 填 官 科 (

民 國 105 年 大 專 程 度 義 務 役 預 備 軍 官 預 備 士 官 考 選 簡 章 目 錄 壹 考 選 依 據 1 貳 考 ( 甄 ) 選 對 象 1 參 資 格 規 定 1 肆 員 額 及 專 長 類 別 2 伍 報 名 及 選 填 志 願 日 期 方 式 3 陸 選 填 官 科 ( 民 國 105 年 大 專 程 度 義 務 役 預 備 軍 官 預 備 士 官 考 選 期 程 表 日 期 執 行 項 目 3 月 1 日 (8 時 起 ) 至 3 月 21 日 (17 時 止 ) 網 路 報 名 並 完 成 列 印 3 月 22 日 (17 時 止 ) 各 校 承 辦 人 員 收 報 名 件 截 止 3 月 30 日 4 月 11 日 5 月 18 日 5 月 27 日 (17

Részletesebben

Microsoft Word - ZLI14A0-105

Microsoft Word - ZLI14A0-105 105 年 指 考 趨 勢 預 測 歷 史 考 歷 科 史 科 文 / 朱 詩 堯 老 文 師 / 朱 詩 堯 老 師 1 前 言 大 考 中 心 根 據 101 課 綱, 將 指 考 歷 史 科 測 驗 分 為 四 項 可 相 互 依 存 的 指 標 : 基 礎 知 識 文 本 閱 讀 歷 史 解 釋 資 料 證 據, 每 項 指 標 又 將 記 憶 閱 讀 分 析 推 證 等 能 力 納 入 一

Részletesebben

一、理事長的心聲……………………………………………

一、理事長的心聲…………………………………………… 1 理. 2. 3 1~8 理 錄 臨 理 錄 4 錄 錄..21 年 理..26 六..30..32 神 93 年 度 來 不 錄 () 立 年 度 ---2005/5/7.40 () 利 --- 參 料 錄 --- 律 41 () 旅 52 () 56 () 理..57 2 理 老 來 力 更 力 力 都 都 更 更 力 裡 論 論 論 不 路 見 了 易 識 例 不 見 利 路 料 不 論 不

Részletesebben

Application Form for Operating

Application Form for Operating 沙 田 大 會 堂 開 放 舞 台 沙 田 大 會 堂 的 戶 外 廣 場 開 放 特 定 免 費 表 演 區, 提 供 公 共 空 間 予 表 演 者 一 展 才 華, 讓 市 民 寫 意 舒 適 地 近 距 離 欣 賞 表 演 藝 術, 豐 富 社 區 文 化 氣 息 計 劃 詳 情 及 申 請 表 於 沙 田 大 會 堂 備 索, 亦 可 於 沙 田 大 會 堂 網 頁 下 載 計 劃 內 容

Részletesebben

chn_5.indd

chn_5.indd 板 桥 区 外 国 籍 居 民 生 活 信 息 指 南 社 区 2 垃 圾 的 分 类 倒 出 与 再 利 用 3 自 行 车 摩 托 车 6 宠 物 7 消 费 者 信 息 8 防 止 被 动 吸 烟 8 区 役 所 各 窗 口 以 及 电 话 一 律 使 用 日 语 如 果 您 需 要 向 本 资 料 所 记 载 的 相 关 负 责 部 门 咨 或 者 就 电 话 号 码 进 行, 如 无 特

Részletesebben

小儿疾病防治(四).doc

小儿疾病防治(四).doc ...1...3...6...10...12...13...14...15...17...20...21...22...23...23...24...25 B...28...31...32 I ...33...35...37...40...41...43 X...44...45...47...49...50...52...52...54...56...57...59...61...62...62...63...66

Részletesebben

附件2

附件2 上 海 中 医 药 大 学 授 课 教 案 课 程 名 称 : 脱 位 授 课 教 师 : 张 霆 授 课 时 间 : 年 度 学 期 周 第 七 章 脱 位 内 容 教 具 时 间 分 配 多 媒 体 结 合 板 书 第 一 节 脱 位 概 论 幻 灯 启 发 凡 构 成 关 节 的 骨 端 关 节 面 脱 离 正 常 位 置, 引 起 关 节 功 能 障 碍 者, 称 为 脱 位 每 个 关 节

Részletesebben

总成绩册公示版.doc

总成绩册公示版.doc 目 录 一 体 育 道 德 风 尚 奖 代 表 团 1 二 参 加 江 西 省 第 十 四 届 运 动 会 突 出 贡 献 奖 1 三 青 少 年 部 现 场 比 奖 牌 榜 2 四 总 分 榜 3 1 青 少 年 部 3 2 成 人 部 县 ( 市 区 ) 组 3 3 成 人 部 市 直 ( 驻 市 ) 机 关 组 4 五 青 少 年 部 政 策 性 带 牌 榜 5 六 单 项 名 次 表 6 1

Részletesebben

(CIP) : /. :, 2003 ISBN T S CIP (2003) ( 1 : ) : * : :

(CIP) : /. :, 2003 ISBN T S CIP (2003) ( 1 : ) : * : : ( ) (CIP) : /. :, 2003 ISBN 7-5045-4037-4... - - - - -. T S934. 3 CIP (2003) 097666 ( 1 : 100029) : * 787 1092 16 14. 25 353 2004 4 1 2004 4 1 : : 26. 00 : 010-64929211 : 010-64911190 : http : / / www.class.com.cn

Részletesebben

#$%# & (! )! *! +! +! &! +!! * &! * )!! +, )! + &)!) $! )!+ *! +. &) #!/ #! #$$% & #$$ & #0#1! ) * # #$$( &! ) * +,!

#$%# & (! )! *! +! +! &! +!! * &! * )!! +, )! + &)!) $! )!+ *! +. &) #!/ #! #$$% & #$$ & #0#1! ) * # #$$( &! ) * +,! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #$$% #$$% #$$& #$$% #$$% #$$%!! #!! ( # #% ) #*! ) + + )!$ # # # # #! #$$&!! #$$! #$$, #$$,, #$$( # %% #$$&,,%! & (, #! # &,! #! #$%# & (! )! *! +! +! &! +!! * &! * )!! +,

Részletesebben

台 中 市 北 屯 區 東 山 里 橫 坑 9 林 志 明 0932-511633 巷 89-5 菜 豆 菜 大 漿 果 菜 豆 菜 大 漿 果 小 漿 果 核 果 柑 桔 9210065 103.2.21 107..19 210065 無 107.2.12 10 陳 錦 生 新 竹 市 香 山 區

台 中 市 北 屯 區 東 山 里 橫 坑 9 林 志 明 0932-511633 巷 89-5 菜 豆 菜 大 漿 果 菜 豆 菜 大 漿 果 小 漿 果 核 果 柑 桔 9210065 103.2.21 107..19 210065 無 107.2.12 10 陳 錦 生 新 竹 市 香 山 區 序 農 產 品 經 營 業 者 名 稱 1 劉 士 魁 2 林 東 詳 3 林 俊 堯 廖 本 源 5 林 碧 龍 10 年 驗 戶 名 冊 ( 生 產 加 工 分 裝 流 通 ) 地 址 彰 化 縣 永 靖 鄉 崙 子 村 九 分 路 192 巷 21 屏 東 縣 屏 東 市 空 翔 里 2 鄰 迪 化 一 街 67 台 中 市 太 平 區 育 誠 街 12 巷 1 屏 東 縣 屏 東 市 華 盛

Részletesebben

菩提道次第廣論

菩提道次第廣論 菩 提 道 次 第 广 论 下 士 道 ( 二 ) 深 信 业 果 18 ( 分 别 业 的 轻 重 3 ) 最 尊 贵 的 净 莲 上 师 讲 解 我 们 继 续 说 明 为 什 么 业 特 别 重 大 的 原 因 第 二 个, 是 它 所 依 门, 所 依 门 的 缘 故, 依 它 所 依 的 内 容 而 有 轻 重 的 差 别 第 一 个, 它 所 依 的 是 什 么 呢? 就 是 你 是 不

Részletesebben

路 上 沒 說 話, 車 子 被 爸 離 去 後 開 走 了, 沒 什 麼 變, 除 了 一 股 淡 淡 的 香 味, 我 不 太 習 慣, 像 空 氣 中 的 粉 塵, 左 飄 右 飄, 光 中 飛 舞 我 沒 提, 看 車 窗 外, 外 面 不 太 有 趣, 我 只 是 沒 事 幹, 我 們 本

路 上 沒 說 話, 車 子 被 爸 離 去 後 開 走 了, 沒 什 麼 變, 除 了 一 股 淡 淡 的 香 味, 我 不 太 習 慣, 像 空 氣 中 的 粉 塵, 左 飄 右 飄, 光 中 飛 舞 我 沒 提, 看 車 窗 外, 外 面 不 太 有 趣, 我 只 是 沒 事 幹, 我 們 本 午 睡 中 午, 門 鈴 又 響, 我 去 開 門 門 眼 外 的 玄 關 很 暗, 燈 關 上 了, 我 看 見 一 個 男 人 站 在 門 外, 低 著 頭, 我 猜 他 在 看 信, 他 的 髮 旋 對 著 我, 沒 有 表 情 有 些 陌 生, 我 打 開 內 門, 那 個 男 人 露 出 臉, 隔 著 鐵 門 露 出 微 笑, 我 說 爸, 他 回 一 聲 我 遲 疑 著 轉 開 鎖, 打

Részletesebben

繁 華 國 小 101 學 年 母 親 節 感 恩 惜 福 - 跳 蚤 市 場 暨 科 學 闖 關 遊 戲 親 子 活 動 實 施 計 畫 一 依 據 : 本 校 101 學 年 度 校 務 計 畫 及 行 事 曆 二 目 的 : 1. 培 養 學 生 感 恩 惜 物 知 福 惜 福 的 節 儉 觀

繁 華 國 小 101 學 年 母 親 節 感 恩 惜 福 - 跳 蚤 市 場 暨 科 學 闖 關 遊 戲 親 子 活 動 實 施 計 畫 一 依 據 : 本 校 101 學 年 度 校 務 計 畫 及 行 事 曆 二 目 的 : 1. 培 養 學 生 感 恩 惜 物 知 福 惜 福 的 節 儉 觀 屏 東 縣 繁 華 國 小 慶 祝 101 學 年 度 母 親 節 活 動 實 施 計 劃 壹 依 據. 一. 本 校 101 年 度 推 廣 教 育 優 先 區 親 職 教 育 及 社 區 化 教 育 辦 理 二. 本 校 101 學 年 度 第 二 學 期 行 事 曆 計 劃 辦 理 貳 目 的. 一. 建 立 正 確 的 現 代 父 母 角 色, 發 揮 親 職 教 育 之 功 能 二. 增

Részletesebben

45 45 67 1935 10 7 1937 4 6 1943 1945 4 1952 46 47 5 5 1 5 1979 1964 1949 1954 1966 1967 1 9 48 49 1960 70 12 16 1 2 3 4 5 6 1970 1964 1966 50 51 1993 2001 1990 1993 9 25 1950 6 5 7 96 811 12 8 10 1972

Részletesebben

育儿小故事(四)

育儿小故事(四) 9998.00 (1CD, ) I...1...2...4...6...7...8...9... 11...12...14...15...16...21...23...38...44...44...50...52...70...74...79...84...89...97 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Részletesebben

1 2032.1.16, 6:01 AM 2 2032.1.16, 6:01 AM 3 2032.1.16, 6:01 AM ( ) 4 2032.1.16, 6:01 AM 5 2032.1.16, 6:01 AM 6 2032.1.16, 6:01 AM 9 2032.1.16, 6:01 AM 10 2032.1.16, 6:02 AM 1 1 2009 7 2 3 2 2009 7 1

Részletesebben

Microsoft Word - 1-3陳詠琳-近代..

Microsoft Word - 1-3陳詠琳-近代.. 近 代 數 字 卦 研 究 考 述 陳 詠 琳 摘 要 所 謂 的 數 字 卦, 乃 指 出 土 文 物 上 某 種 奇 特 的 卜 筮 符 號, 有 學 者 表 示 這 些 符 號 為 數 字, 並 將 之 與 周 易 連 結, 遂 使 此 類 符 號 有 筮 數 易 卦 之 稱, 為 一 門 新 穎 的 易 學 研 究 議 題 張 政 烺 以 奇 數 為 陽, 偶 數 為 陰 的 原 則, 把

Részletesebben

郑幅中《中里巴人感悟的天空》

郑幅中《中里巴人感悟的天空》 中 里 巴 人 感 悟 的 天 空 郑 幅 中 著 QiYe 整 理 制 作 目 录 疾 病 就 是 命 运... 4 了 解 自 己 的 身 体... 4 对 待 身 体 的 态 度... 5 能 量 无 处 不 在... 5 信 口 道 来 无 遮 拦... 5 西 医 和 中 医 的 谐 调... 6 医 疗 的 观 念 需 要 修 正... 7 一 个 病 例 引 发 的 思 考... 8

Részletesebben

SIK) 者, 需 實 施 1 年 以 上, 經 體 格 檢 查 無 後 遺 症 者 5. 身 體 任 何 部 分 有 刺 青 紋 身 穿 耳 洞 者, 不 得 報 考, 各 項 檢 查 結 果 須 符 合 體 位 區 分 標 準 常 備 役 體 位 二 在 校 軍 訓 成 績 總 平 均 70 分

SIK) 者, 需 實 施 1 年 以 上, 經 體 格 檢 查 無 後 遺 症 者 5. 身 體 任 何 部 分 有 刺 青 紋 身 穿 耳 洞 者, 不 得 報 考, 各 項 檢 查 結 果 須 符 合 體 位 區 分 標 準 常 備 役 體 位 二 在 校 軍 訓 成 績 總 平 均 70 分 民 國 102 年 大 專 程 度 義 務 役 預 備 軍 官 預 備 士 官 考 選 簡 章 壹 依 據 : 依 民 國 102 年 大 專 程 度 義 務 役 預 備 軍 官 預 備 士 官 考 選 計 畫 辦 理 貳 考 ( 甄 ) 選 對 象 : 具 中 華 民 國 國 籍, 尚 未 履 行 兵 役 義 務 之 役 男, 年 齡 在 32 歲 ( 民 國 70 年 1 月 1 日 以 後 出

Részletesebben

S P = n = S PVsp ( 1+ i) 1 ( 1+ 010. ) 10 = PV sp = 0. 3855 10000 1000 = 900 10 ( 10000 + 1000) 010. = 5500 010. = 550 2 = 100( - ) 20000 50000 5 100 = 40% 50000 2 20000 6875 10000 3125 100 100 = = 12.

Részletesebben

國 際 金 融 業 務 台 北 市 忠 孝 東 路 四 段 325 號 6 樓 (02)27400628 FAX:(02)2778-1615 分 行 北 寧 分 行 台 北 市 南 京 東 路 四 段 16 號 (02)25798811 FAX:(02)2579-1834 1106 復 旦 分 行

國 際 金 融 業 務 台 北 市 忠 孝 東 路 四 段 325 號 6 樓 (02)27400628 FAX:(02)2778-1615 分 行 北 寧 分 行 台 北 市 南 京 東 路 四 段 16 號 (02)25798811 FAX:(02)2579-1834 1106 復 旦 分 行 合 作 金 庫 商 業 銀 行 國 內 服 務 據 點 一 覽 表 (105/4/13) 台 北 市 服 務 據 點 中 山 路 分 行 台 北 市 中 山 北 路 二 段 71 號 (02)25213211 FAX:(02)2523-2802 0028 西 門 分 行 台 北 市 昆 明 街 77 號 (02)23814949 FAX:(02)2375-9469 0039 延 平 分 行 台 北

Részletesebben

20151107083515_題目卷

20151107083515_題目卷 國 中 歷 史 B3:L6 明 代 與 盛 清 的 發 展 練 習 卷 一 單 一 選 擇 題 1. ( ) 明 清 兩 代 的 統 治 措 施 有 何 相 似 之 處? (A) 均 薙 髮 留 辮 (B) 均 種 族 歧 視 (C) 均 興 文 字 獄 (D) 均 設 特 務 機 關 2. ( ) 小 明 參 觀 北 京 的 長 陵, 領 隊 先 生 介 紹 此 乃 明 代 因 發 動 宗 室 之

Részletesebben

本 土 天 蝗 傳 奇 - 台 灣 大 蝗 生 活 史 及 生 態 習 性 的 研 究 摘 要 台 灣 大 蝗 在 交 配 時 警 覺 性 降 低, 蝗 會 背 著 蝗 跳 到 遠 處, 但 不 會 飛, 肚 子 餓 時 會 進 食, 但 蝗 不 會 交 配 後 蝗 會 選 擇 土 質 堅 實 植

本 土 天 蝗 傳 奇 - 台 灣 大 蝗 生 活 史 及 生 態 習 性 的 研 究 摘 要 台 灣 大 蝗 在 交 配 時 警 覺 性 降 低, 蝗 會 背 著 蝗 跳 到 遠 處, 但 不 會 飛, 肚 子 餓 時 會 進 食, 但 蝗 不 會 交 配 後 蝗 會 選 擇 土 質 堅 實 植 中 華 民 國 第 四 十 八 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明 書 國 中 組 生 物 及 地 球 科 學 科 第 三 名 031708 本 土 天 蝗 傳 奇 ~ 台 灣 大 蝗 蟲 生 活 史 及 生 態 習 性 的 研 究 學 校 名 稱 : 臺 北 市 立 麗 山 國 民 中 學 作 者 : 指 導 老 師 : 國 一 陳 夢 晴 竇 俊 明 國 一 林 宜 潔 國 一

Részletesebben

EC(2013-1 4)13 第 2 頁 (b) 把 總 目 100 在 2013-14 年 度 常 額 編 制 內 所 有 非 首 長 級 職 位 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 總 值 上 限 提 高 12,480,540 元, 即 由 461,070,000 元 增 至 473,550

EC(2013-1 4)13 第 2 頁 (b) 把 總 目 100 在 2013-14 年 度 常 額 編 制 內 所 有 非 首 長 級 職 位 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 總 值 上 限 提 高 12,480,540 元, 即 由 461,070,000 元 增 至 473,550 EC(2013-1 4)13 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2014 年 1 月 8 日 總 目 100- 海 事 處 分 目 000 運 作 開 支 總 目 92- 律 政 司 分 目 000 運 作 開 支 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員

Részletesebben

目 录 表 1.A01: 农 业 ; 林 业 ; 畜 牧 业 ; 狩 猎 ; 诱 捕 ; 捕 鱼 (253 件 )... 5 表 2.A21: 焙 烤 ; 制 作 或 处 理 面 团 的 设 备 ; 焙 烤 用 面 团 (5 件 )... 14 表 3.A22: 屠 宰 ; 肉 品 处 理 ; 家

目 录 表 1.A01: 农 业 ; 林 业 ; 畜 牧 业 ; 狩 猎 ; 诱 捕 ; 捕 鱼 (253 件 )... 5 表 2.A21: 焙 烤 ; 制 作 或 处 理 面 团 的 设 备 ; 焙 烤 用 面 团 (5 件 )... 14 表 3.A22: 屠 宰 ; 肉 品 处 理 ; 家 2015 年 底 甘 肃 省 有 效 发 明 专 利 简 明 信 息 前 言 十 二 五 期 间 我 省 实 施 知 识 产 权 战 略 成 效 显 著, 五 年 专 利 申 请 受 理 量 51128 件, 是 十 一 五 期 间 11480 件 的 4.45 倍 ;2015 年 底 有 效 发 明 实 用 新 型 和 外 观 设 计 专 利 18327 件, 是 2010 年 5318 件 的

Részletesebben

Leica Microsystems (Schweiz) AG Max Schmidheiny Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg () Le

Leica Microsystems (Schweiz) AG Max Schmidheiny Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg () Le Leica DM750 2015-01 Leica Microsystems (Schweiz) AG Max Schmidheiny Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg () sms.support@leica-microsystems.com 258 1 5301 021-58994990 Leica DM750 2 5 Leica DM750 16 19 29 42 44

Részletesebben

1 2 册 3 4 5 6 7 8 2 3 4 234 5 15 6 5 5 5 14 14 ( )4 ( ) 15( )6 ( ) 5 5 14 14 9 10 11 2 8 8 16 3 1 4 2 8 8 16 16 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 5 4 4 3 6 5

Részletesebben

穨finaldiss.doc

穨finaldiss.doc 84 1004 999 1001 271 955 971 994 1021 272 1066 273 1137 85 274 1037 1038 275 1983 3044 276 277 3947-3948 86 278 279 3948 280 87 281 83 88 282 283 4194-4196 284 285 4558-4559 89 1007 286 746-747 1009-1010

Részletesebben

13. 下 列 植 物 的 向 性 或 運 動, 哪 些 是 受 到 生 長 素 作 用 的 影 響?(5-4) 甲. 睡 蓮 的 花 到 了 晚 上 會 合 起 來 ; 乙. 黃 瓜 的 捲 鬚 攀 附 竹 竿 向 上 生 長 ; 丙. 含 羞 草 的 葉 經 碰 觸 後 閉 合 ; 丁. 紅 豆

13. 下 列 植 物 的 向 性 或 運 動, 哪 些 是 受 到 生 長 素 作 用 的 影 響?(5-4) 甲. 睡 蓮 的 花 到 了 晚 上 會 合 起 來 ; 乙. 黃 瓜 的 捲 鬚 攀 附 竹 竿 向 上 生 長 ; 丙. 含 羞 草 的 葉 經 碰 觸 後 閉 合 ; 丁. 紅 豆 新 北 巿 立 江 翠 國 民 中 學 104 學 年 度 第 一 學 期 自 然 生 活 科 技 領 域 七 年 級 第 三 次 定 期 考 查 試 卷 班 別 : 座 號 : 姓 名 : 測 驗 說 明 1. 範 圍 : 康 軒 版 第 一 冊 5-1~6-5 2. 本 題 目 卷 兩 張 雙 面 共 3 頁 3. 全 部 試 題 共 44 題, 皆 為 單 一 選 擇 題, 請 以 2B 鉛

Részletesebben

http://www.cyut.edu.tw/~recruit http://www.cyut.edu.tw/~recruit 93 14 93 14 () 2B 2B 逹 逹 25.7cm 36.4cm A B C D E F G H I J K L M 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 N O P Q R S T U V W X Y Z

Részletesebben

第十二章 角色转换 走向成功

第十二章  角色转换 走向成功 第 十 一 章 教 学 目 的 通 过 该 章 使 大 学 生 掌 握 与 就 业 相 关 的 法 律 法 规, 树 立 就 业 权 利 意 识, 掌 握 就 业 权 益 的 内 涵 特 点 和 基 本 内 容, 引 导 学 生 防 范 就 业 陷 阱, 正 确 处 理 和 用 人 单 位 的 各 种 纠 纷, 能 使 用 法 律 武 器 维 护 自 身 合 法 权 益 教 学 内 容 第 一 节

Részletesebben

16 标 本 缓 急 的 护 理 原 则 不 包 括 ( 扶 正 祛 邪 法 ) 17 顺 从 疾 病 假 象 而 进 行 护 理 的 方 法 为 ( 反 护 法 ) 18 下 列 属 于 正 护 法 的 是 ( 虚 则 补 之 ) 19 因 中 气 不 足 脾 阳 不 运 而 致 的 腹 胀 便

16 标 本 缓 急 的 护 理 原 则 不 包 括 ( 扶 正 祛 邪 法 ) 17 顺 从 疾 病 假 象 而 进 行 护 理 的 方 法 为 ( 反 护 法 ) 18 下 列 属 于 正 护 法 的 是 ( 虚 则 补 之 ) 19 因 中 气 不 足 脾 阳 不 运 而 致 的 腹 胀 便 中 医 护 理 学 习 题 集 一 填 空 题 1 医 疗 体 育 的 奠 基 人 是 (1 华 佗 ) 2 伤 寒 杂 病 论 开 创 了 (1 辨 证 施 护 ) 先 河 3 头 有 疮 则 (1 沐 ), 身 有 疡 则 (2 浴 ) 4 首 创 麻 沸 散 的 是 (1 华 佗 ) 5 我 国 第 一 部 医 学 典 籍 是 (1 黄 帝 内 经 ), 成 书 于 战 国 至 秦 汉 时 期,

Részletesebben

???p???????????i?h?h?D???N_?s_

???p???????????i?h?h?D???N_?s_ 緊 張 蜥 蜥 求 生 術 -- 斯 文 豪 氏 攀 木 蜥 蜴 摘 要 本 研 究 透 過 飼 養 戶 外 觀 察 與 實 驗, 瞭 解 斯 文 豪 氏 攀 木 蜥 蜴 的 外 觀 及 生 態 習 性, 並 以 不 同 的 環 境 因 子 結 合 松 果 腺 的 反 應 探 討 體 色 的 變 化 研 究 發 現 : 一 情 緒 會 影 響 攀 蜥 的 體 色, 當 驚 慌 逃 竄 暴 躁 攻 擊

Részletesebben

國立和美實驗學校103學年度第1次教師甄選簡章

國立和美實驗學校103學年度第1次教師甄選簡章 國 立 和 美 實 驗 學 校 105 學 年 度 第 1 次 教 師 甄 選 簡 章 壹 依 據 : 教 師 法 教 育 人 員 任 用 條 例 暨 其 施 行 細 則 高 級 中 等 以 下 學 校 教 師 評 審 委 員 會 設 置 辦 法 公 立 高 級 中 等 以 下 學 校 教 師 甄 選 作 業 要 點 及 本 校 教 師 甄 選 作 業 要 點 等 有 關 規 定 辦 理 貳 甄 選

Részletesebben

104 年 度 推 廣 校 園 正 確 用 藥 教 育 模 式 中 心 學 校 成 果 報 告 書 學 校 : 桃 園 市 中 心 學 校 田 心 國 民 小 學 壹 計 畫 目 的 一 凝 聚 本 市 中 心 學 校 與 重 點 種 子 學 校 正 確 用 藥 教 育 推 廣 共 識, 期 能 培

104 年 度 推 廣 校 園 正 確 用 藥 教 育 模 式 中 心 學 校 成 果 報 告 書 學 校 : 桃 園 市 中 心 學 校 田 心 國 民 小 學 壹 計 畫 目 的 一 凝 聚 本 市 中 心 學 校 與 重 點 種 子 學 校 正 確 用 藥 教 育 推 廣 共 識, 期 能 培 衛 生 福 利 部 食 品 藥 物 管 理 署 104 年 度 推 廣 校 園 正 確 用 藥 教 育 模 式 計 畫 桃 園 市 田 心 國 民 小 學 中 心 學 校 成 果 報 告 書 104 年 11 月 10 日 104 年 度 推 廣 校 園 正 確 用 藥 教 育 模 式 中 心 學 校 成 果 報 告 書 學 校 : 桃 園 市 中 心 學 校 田 心 國 民 小 學 壹 計 畫 目

Részletesebben

( ) 5. 自 行 車 有 吱 吱 喳 喳 的 聲 音 可 能 是 什 麼 原 因 所 造 成?(1) 鈴 號 的 聲 音 (2) 螺 栓 ( 帽 ) 鬆 動 (3) 腳 踏 板 磨 損 ( ) 6. 下 列 敘 述 何 者 是 對 的?(1) 輪 胎 的 胎 壓 是 愈 高 愈 好, 所 以 填

( ) 5. 自 行 車 有 吱 吱 喳 喳 的 聲 音 可 能 是 什 麼 原 因 所 造 成?(1) 鈴 號 的 聲 音 (2) 螺 栓 ( 帽 ) 鬆 動 (3) 腳 踏 板 磨 損 ( ) 6. 下 列 敘 述 何 者 是 對 的?(1) 輪 胎 的 胎 壓 是 愈 高 愈 好, 所 以 填 一 是 非 題 :( 每 題 2 分, 共 20 分 ) ( )1. 發 生 交 通 事 故 時, 為 了 使 失 去 知 覺 的 傷 者 儘 快 恢 復 意 識, 應 向 傷 者 拍 打 搖 動 ( )2. 腳 踏 自 行 車 煞 車 壞 掉 不 修 沒 關 係, 因 為 用 腳 也 可 以 煞 車 ( )3. 雖 然 腳 踏 自 行 車 速 度 比 機 車 慢, 但 是 為 了 安 全 起 見,

Részletesebben

cm 50.5cm

cm 50.5cm 101 45.5cm 38.0cm 2007 19222007 19121996 1894 1943 48 49 50 51 72.5cm 50.5cm 2006 60 1980 1958 30 53.0cm 45.5cm 2008 21 19 101 33.0cm 24.0cm 2007 33.0cm 24.0cm 2008 41.0cm 31.5cm 2008 52 53 53.0cm 33.0cm

Részletesebben

9-1909743-20160311-yy.xls

9-1909743-20160311-yy.xls 序 号 单 位 名 称 单 位 性 质 职 位 性 质 单 位 层 级 职 位 名 称 职 位 简 介 招 录 人 数 1 2 3 4 5 岳 阳 市 残 疾 人 联 合 会 岳 阳 市 商 务 粮 食 岳 阳 市 商 务 粮 食 岳 阳 市 商 务 粮 食 岳 阳 市 商 务 粮 食 参 照 管 理 的 人 民 团 体 和 市 州 直 群 众 团 体 科 员 财 务 工 作 科 员 报 考 人 员

Részletesebben

3. 透 過 團 體 小 組 分 別 設 計 出 一 套 自 行 車 伸 展 操 4. 教 師 介 紹 騎 乘 自 行 車 上 座 方 法 煞 車 及 踩 踏 等 要 領. 練 習 自 行 車 運 動 中 基 本 的 上 座 平 衡 直 行 轉 彎 煞 車 等 動 作 ( 二 ) 自 行 車 運 動

3. 透 過 團 體 小 組 分 別 設 計 出 一 套 自 行 車 伸 展 操 4. 教 師 介 紹 騎 乘 自 行 車 上 座 方 法 煞 車 及 踩 踏 等 要 領. 練 習 自 行 車 運 動 中 基 本 的 上 座 平 衡 直 行 轉 彎 煞 車 等 動 作 ( 二 ) 自 行 車 運 動 普 通 高 級 中 學 新 課 程 體 育 科 教 學 資 源 研 發 單 元 設 計 理 念 架 構 一 單 元 名 稱 : 戶 外 活 動 ( 自 行 車 ) 二 適 用 對 象 : 高 一 三 教 學 節 數 : 二 節 (100 分 鐘 ) 四 教 學 目 標 設 計 者 : 田 珮 甄 / 景 美 女 中 能 瞭 解 自 行 車 的 歷 史 背 景 裝 備 服 裝 及 競 賽 種 類, 透

Részletesebben

学做一体手册,餐饮.doc

学做一体手册,餐饮.doc 流 程 化 用 流 程 优 化 制 度 化 用 制 度 规 范 工 具 化 用 工 具 执 行 范 例 化 用 范 例 演 示 黑 龙 江 职 业 学 院 酒 店 管 理 团 队 编 制 自 助 餐 工 作 流 程 及 注 意 事 项 一 餐 前 工 作 流 程 1 摆 放 餐 具 上 午 10:30 分 以 前, 将 消 毒 好 的 餐 具 摆 放 在 餐 厅 内 的 消 毒 柜 中 按 照 字

Részletesebben

人体解剖实习指导.doc

人体解剖实习指导.doc 解 剖 操 作 须 知 一 解 剖 操 作 目 的 l 深 刻 了 解 人 体 各 部 位 的 层 次 结 构, 人 体 各 器 官 的 结 构 特 点 和 在 自 然 状 态 下 各 器 官 的 位 置 和 相 互 关 系 2 通 过 解 剖 实 习 操 作, 加 深 解 剖 学 理 论 的 学 习 和 知 识 的 掌 握 3 培 养 学 生 独 立 思 考 自 学 和 独 立 工 作 的 能 力

Részletesebben

硕士论文正文

硕士论文正文 大连文史资料第四辑 - 1 - ...5...13...17...30...32...34...37...43...48...54...56...60...62 ...64...68...72...79...81 16 24cm, 3 12cm 5 12 8 1884 13 24-35cm 3 12-25cm 6 8cm 4 8 24cm 2 15-35cm 2 8cm 4 6 15cm

Részletesebben

提案

提案 國 立 臺 灣 大 學 校 務 發 展 規 劃 委 員 會 100 學 年 度 第 5 次 會 議 紀 錄 開 會 時 間 :101 年 5 月 18 日 ( 星 期 五 ) 下 午 2 時 開 會 地 點 : 校 總 區 第 2 行 政 大 樓 第 4 會 議 室 會 議 主 持 人 : 李 校 長 嗣 涔 記 錄 : 柯 佳 恩 出 席 人 員 : 李 校 長 嗣 涔 羅 副 校 長 清 華 包

Részletesebben

二 招 生 类 别 及 人 数 音 乐 体 育 美 术 共 计 划 招 收 30 人 体 育 :7 人, 其 中 田 径 3 人 羽 毛 球 2 人 篮 球 2 人 ( 篮 球 只 招 男 生 ) 美 术 :15 人 音 乐 :8 人, 其 中 器 乐 3 人 声 乐 2 人 舞 蹈 3 人 三 报

二 招 生 类 别 及 人 数 音 乐 体 育 美 术 共 计 划 招 收 30 人 体 育 :7 人, 其 中 田 径 3 人 羽 毛 球 2 人 篮 球 2 人 ( 篮 球 只 招 男 生 ) 美 术 :15 人 音 乐 :8 人, 其 中 器 乐 3 人 声 乐 2 人 舞 蹈 3 人 三 报 岳 阳 市 第 十 五 中 学 岳 阳 市 十 五 中 2016 年 音 体 美 特 长 生 招 生 及 专 业 测 试 方 案 为 满 足 学 生 个 性 发 展 需 要, 丰 富 我 校 教 育 教 学 内 容 和 校 园 文 化 生 活, 根 据 市 教 育 局 统 一 部 署, 结 合 本 校 的 实 际 情 况, 今 年 我 校 特 招 收 部 分 音 体 美 特 长 生, 为 保 证 专

Részletesebben

! "##$ "% "% &## "% "## % ( "( )( $( %( "% "% ) % % *&* "%

! ##$ % % &## % ## % ( ( )( $( %( % % ) % % *&* % !"#!" # $%!&& $(( )*+, -%.&(/"%!!"%.!$ $$$ " $$$ #$ % % $$0.("$1. 2)3 4!&& 5 (&."11 4 5 ( (&&&(1!&& (( (!&& (( ( 6-.-7(&8! ( # (/ ("$.-"!1& (%(&&&& )*+, -%.&(/"%!!"%.!!$.& 9 64&(&5/.8-8-8%(/&."!-(.11 64&(&5/.8-8-8%!&8."!-(/(&

Részletesebben

untitled

untitled 2013 410 2013 2013 2013 6 20 1 2013 1 2013 http://zbbm.chsi.com.cn http://zbbm.chsi.cn 2 7 15 3 9 7 30 2 9 1 2 3 1 2 3 3 4 1 4 1 10 2 3 10 5 1 2 4 3 4 www.ncss.org.cn 5 1 2 3 6 4 162cm 160cm 25% 15% 15%

Részletesebben

兽医临床诊断学实验指导

兽医临床诊断学实验指导 兽 医 临 床 诊 断 学 实 验 指 导 河 北 科 技 师 范 学 院 动 物 科 学 系 临 床 兽 医 学 实 验 室 2009 年 2 月 目 录 学 生 实 验 守 则... 3 实 习 一 动 物 的 接 近 保 定 和 基 本 检 查 法...4 实 习 二 临 床 基 本 检 查 法 及 一 般 检 查...10 实 习 三 循 环 系 统 的 临 床 检 查...15 实 习 四

Részletesebben

2016 年 地 质 工 程 系 教 学 工 作 安 排 2016 学 年 我 系 将 在 总 结 过 去 工 作 的 基 础 上, 结 合 今 年 学 院 以 抓 质 量 强 内 涵 促 改 革 调 结 构 建 品 牌 细 管 理 重 过 程 为 宗 旨, 以 规 范 管 理 深 化 内 涵 为

2016 年 地 质 工 程 系 教 学 工 作 安 排 2016 学 年 我 系 将 在 总 结 过 去 工 作 的 基 础 上, 结 合 今 年 学 院 以 抓 质 量 强 内 涵 促 改 革 调 结 构 建 品 牌 细 管 理 重 过 程 为 宗 旨, 以 规 范 管 理 深 化 内 涵 为 2016 年 地 质 工 程 系 教 学 工 作 安 排 2016 年 教 学 工 作 安 排 2015 2016 学 年 第 二 学 期 教 学 工 作 计 划 二 O 一 六 年 三 月 十 日 2016 年 地 质 工 程 系 教 学 工 作 安 排 2016 学 年 我 系 将 在 总 结 过 去 工 作 的 基 础 上, 结 合 今 年 学 院 以 抓 质 量 强 内 涵 促 改 革 调

Részletesebben

,,,,,,,,,,,,,, :,,,, 1 ?,,, :,,,?,,?, :,,,,,,,,,? :,, :,,?, :??, :,!,, 2 ,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,, :, 3 !?!?,!,!,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,? :??,, 4 ,,,,,,, :?, :,,,,,,,,,,,,,, 5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,??

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D203136BCADBBD8D2E4D3EBD1D0BEBF2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203136BCADBBD8D2E4D3EBD1D0BEBF2E646F63> 一 九 八 八 年 创 刊 回 忆 与 研 究 第 十 六 辑 上 海 市 新 四 军 历 史 研 究 会 浙 东 浙 南 分 会 编 二 O 一 三 年 十 二 月 1 ( 封 面 折 页 字 ) 编 委 会 顾 问 丁 公 量 丁 柯 吴 文 达 汪 志 荣 戚 南 强 李 国 经 主 编 陈 晓 光 副 主 编 葛 奇 忠 方 思 朋 编 委 ( 按 姓 氏 笔 画 为 序 ) 方 思 朋 王

Részletesebben

萧山中学课程建设方案.doc

萧山中学课程建设方案.doc - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 4(2) 4(2) 4(2) 4(2) 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4(2) 4(2) 4(2) 4(2) 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2

Részletesebben

( ) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 121.2 117.5 125.8 122.0 130.9 126.8 135.4 131.5 140.3 136.0 144.9 140.2 153.5 147.9 160.6 154.7 165.1 160.3 167.7 163.9 169.3 165.8 169.6 166.7 170.0 167.8

Részletesebben

Microsoft Word - 9pinggb_A4.doc

Microsoft Word - 9pinggb_A4.doc 九 评 共 产 党 大 纪 元 系 列 社 论 2004 年 11 月 http://dajiyuan.com http://epochtimes.com 目 录 公 告 大 纪 元 发 表 系 列 社 论 九 评 共 产 党... 3 九 评 之 一 评 共 产 党 是 什 么... 4 前 言... 5 一. 以 暴 力 恐 怖 夺 取 和 维 持 政 权... 5 二. 以 谎 言 为 暴 力

Részletesebben

Microsoft Word - 9pinggb_A4-f4.doc

Microsoft Word - 9pinggb_A4-f4.doc 九 评 共 产 党 大 纪 元 系 列 社 论 2004 年 11 月 http://dajiyuan.com http://epochtimes.com 目 录 公 告 大 纪 元 发 表 系 列 社 论 九 评 共 产 党... 4 九 评 之 一 评 共 产 党 是 什 么... 4 前 言...5 一. 以 暴 力 恐 怖 夺 取 和 维 持 政 权... 5 二. 以 谎 言 为 暴 力

Részletesebben