A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni."

Átírás

1 Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos a bejelentést megteheti a teljes bizonyító erejő magánokirat (vagy közokirat) eredeti példányának benyújtásával vagy postai megküldésével a változástól számított 8 napon belül. Az új tulajdonos a bejelentést személyesen vagy meghatalmazott útján teheti meg a teljes bizonyító erejő magánokirat (vagy közokirat) eredeti példányának benyújtásával és a jogszabályban meghatározott egyéb feltételek teljesítésének igazolásával a változástól számított 15 napon belül. Az okmányiroda a teljes bizonyító erejő magánokirat alapján az eladás bejelentésének tényét és idıpontját a nyilvántartásban rögzíti. Ha a jármő új tulajdonosa bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, a jármővet a hatóság kivonja a forgalomból. Hol intézhető A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Kiskorú jármőtulajdonos esetén a törvényes képviselı vagy a törvényes képviselı által meghatalmazott személy járhat el. Külföldrıl nem kezdeményezhetı a jármő átírása. Szükséges iratok A tulajdonjog változás nyilvántartásba vételéhez csatolni kell: a tulajdonjog változását igazoló teljes bizonyító erejő magánokirat - tanúk közremőködése esetén az okiraton feltüntetve két tanú olvashatóan leírt nevét, lakóhelyét (címét), ezt követıen a saját kező aláírásukat - (vagy a tulajdonszerzést igazoló közokirat) eredeti példányát a teljes bizonyító erejő magánokirat kötelezı tartalmi elemei: o a jogügylet tárgyát képezı jármő azonosítói (rendszám, alvázszám), valamint gyártmányadatai

2 o a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve), a személyazonosságot igazoló okmányának sorszáma, lakcíme o jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet megnevezése, képviselıjének adatai, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék- illetve nyilvántartási száma o a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének meghatározása o a jármőhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély, törzskönyv) sorszáma, az okmányok átadásának-átvételének ténye, idıpontja o az idıpont, amikor a jármő az új tulajdonos birtokába kerül, valamint a birtokba vételkor a kilométer számláló mőszer által jelzett érték (km-óra állás) adata o a jogügylet hatályba lépésének idıpontja o a felek nyilatkozata, mely szerint teljesítik bejelentési kötelezettségüket az elıírt határidın belül o a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történı bejegyzéséhez főzıdı joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit a jármőhöz korábban kiadott forgalmi engedélyt a jármő korábban kiadott törzskönyvét (amennyiben kiadásra került) a mőszaki érvényességet igazoló Mőszaki Adatlapot, kivéve, ha a mőszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a rendszámtábla, valamint az érvényesítı címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetésérıl szóló igazolást és a régi rendszámtáblákat A tulajdonjog változás nyilvántartásba vételéhez be kell mutatni: a kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás fedezetének fennállásáról szóló igazoló igazolást a 60 napnál nem régebben elvégzett elızetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot a személyazonosságot igazoló érvényes okmányt (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetıi engedély) és a lakcímkártyát (ha van) vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást (készpénzátutalási megbízást csekket az okmányirodában adnak ki, melyre az adóazonosító jelet illetve az adószámot fel kell vezetni) Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet esetén szükséges: 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, vagy a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közremőködı Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat, vagy ezek közjegyzı vagy ügyvéd által hitelesített másolata közjegyzıi hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, vagy ezek közjegyzı által hitelesített másolata

3 eljárási jogosultságot igazoló okiratok (pl.: teljes bizonyító erejő magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás) az eljáró természetes személy személyazonosító okmánya, lakcímkártyája (ha van) Képviseleti eljárás esetén mellékelni kell: teljes bizonyító erejő magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást Költségek Forgalmi engedély illetéke: Törzskönyv illetéke: Új rendszámtábla kiadásának díja: (1 pár általános rendszámtábla) Érvényesítı címke díja: 6000 forint 6000 forint 8500 forint 585 forint Gépjármő és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetékének mértéke Gépjármő tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét a jármő hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett kilowattban kifejezett teljesítménye, és a jármő gyártástól számított kora alapján kell meghatározni az alábbiak szerint: Jármő hajtómotorjának teljesítménye (kw) Jármő gyártástól számított kora 0 3 év 4 8 év 8 év felett Ft/kW 450 Ft/kW 300 Ft/kW Ft/kW 550 Ft/kW 450 Ft/kW Ft/kW 650 Ft/kW 550 Ft/kW 120 felett 850 Ft/kW 750 Ft/kW 650 Ft/kW Ha a hatósági nyilvántartásban a gépjármő teljesítménye csak lóerıben van feltüntetve, akkor a lóerıben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani és az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Ha a hatósági nyilvántartás a gépjármő teljesítményét nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a gépjármő azonosító adataival megkeresi az illetékes közlekedési hatóságot a gépjármő teljesítménye közlése végett. Ez esetben ezt az adatot kell a gépjármő tulajdonjogának megszerzése után fizetendı illeték alapjának tekinteni. Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg 9000 forint, minden más esetben forint illetéket kell fizetni. A 120kW-nál nagyobb teljesítményő hajtómotorral rendelkezı autóbuszok, tehergépkocsik és vontatók tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét úgy kell meghatározni, mintha a gépjármő 120 kw teljesítményő hajtómotorral rendelkezne.

4 Gépjármőre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói jog megszerzése esetén a fentiekben meghatározott, illetékek 25%-ának megfelelı illetéket kell fizetni.b-7206; Fax: Ügyintézési idő A tulajdonjogban történı változás nyilvántartásba vétele fı szabály szerint 30 nap, de hiánytalan kérelem esetén azonnal megtörténik az okmányirodai ügyintézés során. Érdemes tudni Ha érvényes forgalmazási korlátozás van a jármővön, akkor az eladás bejelentés a ténye teljes bizonyító erejő magánokirat benyújtása vagy megküldése esetén sem jegyezhetı be a nyilvántartásba. Az okmányiroda a bejelentés tényének bejegyzését elutasítja. Ha a magánokirat a kötelezı tartalmi elemeket nem tartalmazza, akkor a közlekedési igazgatási eljárásban nem tekinthetı joghatás kiváltására alkalmasnak. A tulajdonjog változás ténye a nyilvántartásba nem kerül bejegyzésre. Az új tulajdonos bejelentése (a gépkocsi tulajdonjogának átírása) azért is fontos, mert az fizeti az önkormányzat felé az egész éves gépjármőadót, aki január elsején a nyilvántartásban üzembentartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. A jármő elidegenítése (adásvétel, ajándékozás) esetén a törzskönyvet, forgalmi engedélyt, a már korábban felhasznált jármőkísérı lapot, valamint az elızetes eredetiségvizsgálatról szóló hatósági bizonyítványt a jármő jogszerő megszerzıjének (vevı, megajándékozott) át kell adni. Elektronikus ügyintézés Teljes körő elektronikus ügyintézésre nincs lehetıség. Fogalmak Belföldi üzemben tartó Az az üzemben tartó akinek (amelynek) lakó-, szokásos tartózkodási, illetve székhelye a Magyarország területén van EGT-állam

5 az Európai Unió tagállama o Ausztria o Belgium o Bulgária o Ciprus o Csehország o Dánia o Egyesült Királyság o Észtország o Finnország o Franciaország o Görögország o Hollandia o Írország o Lengyelország o Lettország o Litvánia o Luxemburg o Magyarország o Málta o Németország o Olaszország o Portugália o Románia o Spanyolország o Svédország o Szlovákia o Szlovénia az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban részes más állam, o Izland o Norvégia o Liechtenstein az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzıdés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez. o Svájc Elızetes eredetiségvizsgálat A jármő elızetes eredetiségvizsgálata olyan hatósági eljárás, melynek célja a jármővek azonosító adatai és a jármő okmányok valódiságának megállapítása. Az eredetiségvizsgálat kiszőri a bőncselekmény útján manipulált jármőveket, ezáltal biztonságot nyújt a leendı tulajdonosnak.

6 A jármő valódiságán túl további fontos információt adhat arról, hogy a megvételre kínált jármő ténylegesen rendelkezik-e a meghirdetett mőszaki, technikai, jogi paraméterekkel. Az eredetiségvizsgálat védi az eladó érdekeit is azzal, hogy visszakereshetı képanyaggal támasztja alá a jármő vizsgálat idejében rögzített állapotát. Harmonizált adattartalmú forgalmi engedély Harmonizált adattartalmú forgalmi engedélynek az az okmány tekintendı, mely a másik EGT tagállamban a jármővek nyilvántartásába vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló a Tanács április 29. napján 1999/37/EK Irányelvében foglalt rendelkezések átültetését követıen jellemzıen július 1-ét követıen került kiadásra. A harmonizált adattartalmú forgalmi engedély tartalmazza az Európai Közösség szavakat, a forgalmi engedélyt kiállító tagállam nyelvén vagy nyelvein, további jellemzıje, hogy a forgalmi engedélyben feltüntetett adatokat harmonizált közösségi kódok elızik meg. Használt jármő Használt jármőnek minısül egy külföldi hatóság által már - akár ideiglenes jelleggel is - nyilvántartásba vett jármő, vagy Magyarországon már üzemeltetett, de a közúti közlekedési nyilvántartás jármő nyilvántartásában nem szereplı, vagy kivont állapotú jármő. Jármőkísérı lap A jármőforgalmazók és a jármőgyártók által Magyarországra behozott, illetve a Magyarországon gyártott új jármővekre kiadott olyan szigorú számadásos okmány, amely kitöltése után a jármő belföldi nyilvántartásba vételéig igazolja a jármő feletti rendelkezési jogot. Muzeális jellegő jármő A muzeális jellegre vonatkozóan külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelı jármő. Nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedély Nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélynek az az okmány tekinthetı, mely a másik EGT tagállamban a jármővek nyilvántartásába vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló a Tanács április 29. napján 1999/37/EK Irányelvében foglalt rendelkezések átültetését megelızıen került kiadásra. Négykerekő segédmotoros kerékpárok Négykerekő segédmotoros kerékpárok terheletlen tömege legfeljebb 350 kg - elektromos jármővek esetében nem számítva az akkumulátorok tömegét -, legnagyobb tervezési sebessége legfeljebb 45 km/ó, és motorjának hengerőrtartalma legfeljebb 50 cm3 szikragyújtású motoroknál, vagy legnagyobb hasznos teljesítménye legfeljebb 4 kw egyéb belsı égéső motor esetében, vagy legnagyobb folyamatos névleges teljesítménye legfeljebb 4 kw, elektromos motor esetében.

7 A kivételektıl eltekintve ezeknek a jármőveknek teljesíteniük kell a háromkerekő segédmotoros kerékpárokra alkalmazandó mőszaki követelményeket. Származásellenırzés Külföldrıl belföldi üzemeletetés céljából behozott használt jármővek ellenırzése a származási országban valamint a nemzetközi nyilvántartásokban. Személyazonosító okmányok régi típusú személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, ha kiállításra került kártya formátumú személyazonosító igazolvány és lakcímkártya kártya formátumú vezetıi engedély és lakcímkártya útlevél és lakcímkártya Szokásos tartózkodási hely Az az ország, ahol az adott személy általában él, vagyis ahol egy naptári évben legalább 185 napot tölt személyes és foglalkozásával összefüggı kötöttségei miatt. Foglalkozási kötöttségekkel nem rendelkezı személy esetén, olyan személyes kötöttségei miatt, amelyek szoros kapcsolatra utalnak az adott személy és azon ország között. Azon személy esetében, akinek a foglalkozással kapcsolatos, illetve személyes kötöttségei eltérı országokhoz kapcsolódnak, és ennek következtében felváltva két vagy több EGT-államban található különbözı helyeken él, a szokásos tartózkodási helynek a személyes kötıdések szerinti tagállamot kell tekinteni feltéve, hogy az ilyen személy rendszeresen visszatér oda. Ez utóbbi feltételnek nem kell teljesülnie, ha a személy egy meghatározott idıtartamra szóló feladat végrehajtása céljából él valamely tagállamban, az egyetemi, illetve iskolai tanulmányok nem jelentik a szokásos tartózkodási hely áthelyezését. Törzskönyv A jármő tulajdonjogát igazoló okirat. A törzskönyv a jármő közúti forgalomban való részvételének nem feltétele. Az ellenkezı bizonyításáig a törzskönyvet birtokló ügyfelet a jármő jogszerő tulajdonosának kell tekinteni. Új jármő Új jármőnek minısül a külföldi gyártótól, vagy forgalmazótól, vagy márkakereskedésben közvetlenül megvásárolt és behozott (importált), hatóság által még - ideiglenes jelleggel sem - nyilvántartásba nem vett jármő, illetve a Magyarországon gyártott - nyilvántartásban még nem szereplı - jármő. Üzembentartó

8 A jármő tulajdonosa, illetve akit a jármő jogszerő üzemeltetésére szerzıdés vagy más hitelt érdemlıen igazolt jogcím alapján a jármőnyilvántartásba bejegyeztek. Érvényesítı címke A rendszámtáblán elhelyezett hatósági igazolás, amely a jármő mőszaki alkalmasságának érvényességét jelzi. A címkét a CD, a P, és a Z betőjelő ideiglenes valamint az E típusú különleges rendszámtábla kivételével valamennyi rendszámtáblán el kell helyezni. Két részbıl áll, a rendszámtábla érvényesítı címkébıl, és a forgalmi engedélybe ragasztandó, mőszaki érvényességet igazoló jelzı csíkból. Üzembentartó személyének változása Mikor kell Gépjármő üzembentartójának személyében bekövetkezett változást a jármő tulajdonosának kell bejelentenie az okmányirodában. A bejelentést a változástól számított 15 napon belül teljes bizonyító erejő magánokirat (vagy közokirat) benyújtásával, és a forgalmi engedély új üzembentartó nevére történı kiállításának kezdeményezésével kell megtenni. Az okmányiroda a teljes bizonyító erejő magánokirat (vagy közokirat) alapján az új üzembentartó adatait a nyilvántartásban rögzíti, és kiadja az új üzembentartó adatait tartalmazó forgalmi engedélyt. Hol intézhető Az üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentését, és a forgalmi engedély kiállításának kezdeményezését bármelyik okmányirodában meg lehet tenni. Kiskorú jármőtulajdonos esetén a törvényes képviselı vagy a törvényes képviselı által meghatalmazott személy járhat el. Szükséges iratok A változás nyilvántartásba vételéhez csatolni kell: az üzembentartó változását igazoló teljes bizonyító erejő magánokirat (vagy közokirat) eredeti példányát

9 a teljes bizonyító erejő magánokirat kötelezı tartalmi elemei: o a jogügylet tárgyát képezı jármő azonosítói (rendszám, alvázszám), valamint gyártmány adatai o a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve), a személyazonosságot igazoló okmányának sorszáma, lakcíme o jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet megnevezése, képviselıjének adatai, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék- illetve nyilvántartási száma o a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének meghatározása o a jármőhöz tartozó forgalmi engedély sorszáma, az okmány új üzembentartó részére történı átadásának ténye, idıpontja o az idıpont, amikor a jármő az új üzembentartó birtokába kerül o a jogügylet hatályba lépésének idıpontja o a tulajdonos nyilatkozata, amely szerint teljesíti bejelentési kötelezettségét az elıírt határidın belül o a felek nyilatkozata arról, hogy ismeri a bejelentés nyilvántartásba történı bejegyzéséhez főzıdı joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit a korábban kiadott forgalmi engedélyt a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást (csekkszelvény, házipénztári bizonylat) az okmányirodában rendszeresített fizetési mód szerint Be kell mutatni: a személyazonosságot igazoló érvényes okmányt (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetıi engedély), lakcímkártyát (ha van) az üzembentartó nevére szóló kötelezı gépjármő felelısségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet esetén szükséges: 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, vagy a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közremőködı Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat vagy ezek közjegyzı vagy ügyvéd által hitelesített másolata közjegyzıi hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, vagy ezek közjegyzı által hitelesített másolata eljárási jogosultságot igazoló okiratok (pl.: teljes bizonyító erejő magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás) az eljáró természetes személy személyazonosító okmánya, lakcímkártyája (ha van) Képviseleti eljárás esetén mellékelni kell: teljes bizonyító erejő magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást

10 Költségek A forgalmi engedély illetéke 6000 forint. Az igazolólap díja lassú jármő és a pótkocsi, valamint négykerekő segédmotoros kerékpár esetében 4800 forint. Fı szabályként vagyoni értékő jog visszterhes szerzése esetén a jármő tulajdonjogának megszerzésére irányadó illetékmérték 25 % -át kell illetékként megfizetni (Az egyes esetekben fizetendı illeték mértékérıl az eljáró okmányiroda ad pontos tájékoztatást) Ügyintézési idő Az üzembentartó változásának nyilvántartásba vétele és az új forgalmi engedély kiállítása azonnal megtörténik az okmányirodai ügyintézés során. Érdemes tudni Ha az üzembentartói szerzıdés a kötelezı elemeket nem tartalmazza, akkor az joghatás kiváltására alkalmatlan, ezért az üzembentartó változás ténye a nyilvántartásba nem kerül bejegyzésre. A törzskönyv jogosítottjának (pénzintézet) hozzájárulása nélkül az üzembentartói jog átruházása nyilvántartásba nem vehetı. Az üzembentartó fontosabb jogai: A jármő forgalomban tartásával, közúti közlekedésben való részvételével kapcsolatos jogokat teljes egészében gyakorolhatja. Ezek különösen: a jármő idıszakos mőszaki vizsgáztatása a jármő forgalomból történı ideiglenes kivonása ismételt forgalomba helyezése forgalmi engedély, címke, rendszámtábla és regisztrációs matrica pótlása Az üzembentartó legfontosabb kötelezettségei: kötelezı gépjármő felelısségbiztosítási jogviszony fenntartása gépjármőadó fizetése az üzembentartó adatai változásának bejelentése

11 Elektronikus ügyintézés Teljes körő elektronikus ügyintézésre nincs lehetıség. Fogalmak Belföldi üzemben tartó Az az üzemben tartó akinek (amelynek) lakó-, szokásos tartózkodási, illetve székhelye a Magyarország területén van EGT-állam az Európai Unió tagállama o Ausztria o Belgium o Bulgária o Ciprus o Csehország o Dánia o Egyesült Királyság o Észtország o Finnország o Franciaország o Görögország o Hollandia o Írország o Lengyelország o Lettország o Litvánia o Luxemburg o Magyarország o Málta o Németország o Olaszország o Portugália o Románia o Spanyolország o Svédország o Szlovákia o Szlovénia

12 az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban részes más állam, o Izland o Norvégia o Liechtenstein az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzıdés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez. o Svájc Elızetes eredetiségvizsgálat A jármő elızetes eredetiségvizsgálata olyan hatósági eljárás, melynek célja a jármővek azonosító adatai és a jármő okmányok valódiságának megállapítása. Az eredetiségvizsgálat kiszőri a bőncselekmény útján manipulált jármőveket, ezáltal biztonságot nyújt a leendı tulajdonosnak. A jármő valódiságán túl további fontos információt adhat arról, hogy a megvételre kínált jármő ténylegesen rendelkezik-e a meghirdetett mőszaki, technikai, jogi paraméterekkel. Az eredetiségvizsgálat védi az eladó érdekeit is azzal, hogy visszakereshetı képanyaggal támasztja alá a jármő vizsgálat idejében rögzített állapotát. Harmonizált adattartalmú forgalmi engedély Harmonizált adattartalmú forgalmi engedélynek az az okmány tekintendı, mely a másik EGT tagállamban a jármővek nyilvántartásába vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló a Tanács április 29. napján 1999/37/EK Irányelvében foglalt rendelkezések átültetését követıen jellemzıen július 1-ét követıen került kiadásra. A harmonizált adattartalmú forgalmi engedély tartalmazza az Európai Közösség szavakat, a forgalmi engedélyt kiállító tagállam nyelvén vagy nyelvein, további jellemzıje, hogy a forgalmi engedélyben feltüntetett adatokat harmonizált közösségi kódok elızik meg. Használt jármő Használt jármőnek minısül egy külföldi hatóság által már - akár ideiglenes jelleggel is - nyilvántartásba vett jármő, vagy Magyarországon már üzemeltetett, de a közúti közlekedési nyilvántartás jármő nyilvántartásában nem szereplı, vagy kivont állapotú jármő. Jármőkísérı lap A jármőforgalmazók és a jármőgyártók által Magyarországra behozott, illetve a Magyarországon gyártott új jármővekre kiadott olyan szigorú számadásos okmány, amely kitöltése után a jármő belföldi nyilvántartásba vételéig igazolja a jármő feletti rendelkezési jogot.

13 Muzeális jellegő jármő A muzeális jellegre vonatkozóan külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelı jármő. Nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedély Nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélynek az az okmány tekinthetı, mely a másik EGT tagállamban a jármővek nyilvántartásába vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló a Tanács április 29. napján 1999/37/EK Irányelvében foglalt rendelkezések átültetését megelızıen került kiadásra. Négykerekő segédmotoros kerékpárok Négykerekő segédmotoros kerékpárok terheletlen tömege legfeljebb 350 kg - elektromos jármővek esetében nem számítva az akkumulátorok tömegét -, legnagyobb tervezési sebessége legfeljebb 45 km/ó, és motorjának hengerőrtartalma legfeljebb 50 cm3 szikragyújtású motoroknál, vagy legnagyobb hasznos teljesítménye legfeljebb 4 kw egyéb belsı égéső motor esetében, vagy legnagyobb folyamatos névleges teljesítménye legfeljebb 4 kw, elektromos motor esetében. A kivételektıl eltekintve ezeknek a jármőveknek teljesíteniük kell a háromkerekő segédmotoros kerékpárokra alkalmazandó mőszaki követelményeket. Származásellenırzés Külföldrıl belföldi üzemeletetés céljából behozott használt jármővek forgalomba helyezést megelızı ellenırzése, melynek során a külföldi hatóság nyilvántartásaiban valamint a külföldi és nemzetközi körözési nyilvántartásokban történı ellenırzés adatai alapján sor kerül a jármő származásának tisztázására. Személyazonosító okmányok régi típusú személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, ha kiállításra került kártya formátumú személyazonosító igazolvány és lakcímkártya kártya formátumú vezetıi engedély és lakcímkártya útlevél és lakcímkártya Szokásos tartózkodási hely Az az ország, ahol az adott személy általában él, vagyis ahol egy naptári évben legalább 185 napot tölt személyes és foglalkozásával összefüggı kötöttségei miatt. Foglalkozási kötöttségekkel nem rendelkezı személy esetén, olyan személyes kötöttségei miatt, amelyek szoros kapcsolatra utalnak az adott személy és azon ország között. Azon személy esetében, akinek a foglalkozással kapcsolatos, illetve személyes kötöttségei eltérı országokhoz kapcsolódnak, és ennek következtében felváltva két vagy több EGT-államban található különbözı helyeken él, a szokásos tartózkodási helynek a személyes kötıdések szerinti tagállamot kell tekinteni feltéve, hogy az ilyen személy rendszeresen visszatér oda. Ez utóbbi

14 feltételnek nem kell teljesülnie, ha a személy egy meghatározott idıtartamra szóló feladat végrehajtása céljából él valamely tagállamban, az egyetemi, illetve iskolai tanulmányok nem jelentik a szokásos tartózkodási hely áthelyezését. Törzskönyv A jármő tulajdonjogát igazoló okirat. A törzskönyv a jármő közúti forgalomban való részvételének nem feltétele. Az ellenkezı bizonyításáig a törzskönyvet birtokló ügyfelet a jármő jogszerő tulajdonosának kell tekinteni. Új jármő Új jármőnek minısül a külföldi gyártótól, vagy forgalmazótól, vagy kereskedelmi szervezettıl közvetlenül megvásárolt és behozott (importált), még ideiglenes jelleggel sem nyilvántartásba nem vett jármő, valamint a Magyarországon gyártott nyilvántartásban még nem szereplı jármő. Üzembentartó A forgalmi engedélyben és a nyilvántartásban üzemben tartóként azt a természetes személyt, vagy jogi személyiséggel rendelkezı vagy jogi személyiség nélküli szervezetet lehet feltüntetni, aki a jármő jogszerő üzemeltetésére szerzıdés vagy más, hitelt érdemlıen igazolt jogcím alapján jogosult Érvényesítı címke A rendszámtáblán elhelyezett hatósági igazolás, amely a jármő mőszaki alkalmasságának érvényességét jelzi. A címkét a CD, a P, az SP és a Z betőjelő ideiglenes, valamint az E típusú különleges rendszámtábla kivételével valamennyi rendszámtáblán el kell helyezni. A közlekedési igazgatási hatóság által kezelt címkekészlet kettı azonos sorszámú részbıl áll: egy darab rendszámtábla érvényesítı címkébıl, és egy darab mőszaki érvényességet igazoló jelzıcsíkból. Származásellenőrzés Mikor kell Származásellenırzést kell végezni: külföldrıl belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármő forgalomba helyezésének kezdeményezése elıtt Nem kell származásellenırzést végezni:

15 a négykerekő segédmotoros kerékpárok esetén más EGT-államból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármő belföldi forgalomba helyezését megelızıen, ha az ügyfél a kérelméhez csatolta a származási tagállam hatósága által kiadott o nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt, vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát, vagy o harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részét, valamint a II. részét feltéve, hogy a jármő származási tagállamában ez utóbbi kiállításra került. Hol intézhető Származásellenırzést a közlekedési igazgatási hatóságnál (okmányirodánál) lehet kezdeményezni, amely a származásellenırzési nyilvántartásba vétellel valósul meg. A jármő származásának ellenırzése során a közlekedési igazgatási hatóság a rendeletben meghatározott okmányban és okiratban szereplı adatokat elektronikus úton, az ellenırzés elvégzéséhez szükséges adatok beszerzése céljából a Hivatalnak megküldi. A Hivatal a származásellenırzés elvégzése során a külföldi hatóság nyilvántartásaiban, valamint a külföldi és nemzetközi körözési nyilvántartásokban történı ellenırzés adatai alapján, tisztázza a jármő származását, ennek eredményérıl határozatot hoz. A Hivatal a határozatról a közlekedési igazgatási hatóságot ( okmányirodát) elektronikus úton tájékoztatja. A határozat átvehetı: az okmányirodában (közlekedési igazgatási hatóságnál) postai úton a kérelem benyújtásakor megadott címen Szükséges iratok A jármő származásellenırzéséhez az alábbi okmányokat, okiratokat kell bemutatni: érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetıi engedély) jármő tulajdonjogát igazoló eredeti okirat, vagy hitelesített másolati példánya, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvő fordítása forgalmi engedély, vagy a kiállító hatóság által hitelesített másolata, és annak hiteles fordítása az eljárás kezdeményezésére való jogosultságot igazoló irat:

16 o o természetes személy esetén: meghatalmazás Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság esetén: 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, vagy a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közremőködı Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat, vagy ezek közjegyzı vagy ügyvéd által hitelesített másolata közjegyzıi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, avagy ezek közjegyzı által hitelesített másolata a cég ügyintézıjének eljárási jogosultságát igazoló megbízása, vagy meghatalmazás Amennyiben a más EGT-államból behozott használt jármő okmánya nem felel meg a jogszabályban meghatározott követelményeknek, és így a jármő származásellenırzésre kötelezett, akkor be kell mutatni a külföldi hatóság által kiadott igazolást a jármőnyilvántartásba történı bejegyzésének tényérıl, és az okiratot, mely a forgalmi engedély hiányának okát tartalmazza. Költségek A származásellenırzés eljárási díja Ft Ügyintézési idő Az ügyintézési határidı harminc nap. Az ügyintézési határidıbe azonban egyebek mellett nem számít bele azon külföldi jogsegély idıtartama, amelynek keretében a hatóság a külföldi hatóság nyilvántartásaiban, valamint a külföldi és nemzetközi körözési nyilvántartásokban ellenırzi a jármővet. Érdemes tudni A származásellenırzési nyilvántartásba vétellel egyidejőleg kérelemre engedélyezhetı a jármő ideiglenes forgalomban tartása, ha a jármő mőszaki alkalmasságát tanúsító, a közlekedési hatóság által kiállított Mőszaki Adatlapot, és a kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást az ügyfél bemutatta.

17 Elektronikus ügyintézés A származásellenırzés elvégzését nem lehet elektronikusan kérelmezni. Műszaki alkalmasság meghosszabbítása A jármő mőszaki alkalmasságának érvényességét a rendszámtáblán elhelyezett hatósági igazolás, a mőszaki érvényesítı címke jelzi. A címkekészlet másik, azonos sorszámú része a forgalmi engedély hátoldalán kerül elhelyezésre, mellette feltüntetésre kerül a lejárat pontos dátuma. A címkét nem kell elhelyezni: a "CD" "P" "Z" betőjelő ideiglenes rendszámtáblán az E típusú különleges rendszámtáblán (négykerekő segédmotoros kerékpárokra kiadásra kerülı) Jogosultak köre Az érvényesítı címke kiadását a jármő forgalmi engedély szerinti üzembentartója, vagy az üzembentartó képviselıje (meghatalmazott) kérheti. Hol intézhető Az érvényesítı címke kérelmezhetı: a mőszaki vizsgálóállomásokon a jármő idıszakos megvizsgálása során (a vizsgáló állomásokról a Nemzeti Közlekedési Hatóság honlapján tájékozódhat) amennyiben az érvényesítı címke kiadása a forgalmi engedély cseréjével vagy kiadásával is jár, akkor bármelyik okmányirodában Szükséges iratok Az okmányirodában kezdeményezett eljárás esetén a kérelméhez csatolni kell:

18 a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott, a jármő mőszaki alkalmasságát igazoló Mőszaki Adatlapot (Az adatlapot a jármő mőszaki megvizsgálását követıen kiadják a vizsgáló állomáson.) a jármő forgalmi engedélyét Az okmányirodában kezdeményezett eljárás esetén be kell mutatni: a jármő hátsó rendszámtábláját (A hátsó rendszámtáblát a jármőrıl le kell szerelni, és be kell vinni az okmányiroda hivatali helyiségébe. Az érvényesítı címkét az okmányirodai ügyintézı felragasztja a hátsó rendszámtáblára.) a forgalmi engedély kiállítás illetékének és az érvényesítı címke díjának megfizetését tanúsító igazolásokat Költségek az érvényesítı címke díja 585 forint ha a forgalmi engedély cseréje vagy kiadása is szükséges, annak illetéke 6000 forint. Ügyintézési idő A mőszaki adatok megváltozásának nyilvántartásba vétele fı szabály szerint 30 nap, de hiánytalan kérelem esetén azonnal megtörténik az okmányirodai ügyintézés során. Érdemes tudni Az ügyintézés folyamán a címke sorszámát az ügyintézı a forgalmi engedélybe a hátoldalán kialakított helyre jegyzi be, és a címke kiadásával egy idıben a jelzıcsíkot a forgalmi engedélybe beragasztja. A jelzıcsík forgalmi engedélybe történı beragasztásakor az ügyintézı bejegyzi a lejárati hónapot, valamint napot, és a bejegyzést lebélyegzi. A címke sérülése, illetve a hátsó rendszámtábla pótlása esetén a címkét pótolni kell. Ha a forgalmi engedélyben már nincsen hely a címke beragasztására, az okmányt le kell cserélni. Abban az esetben, ha az állandó forgalmi engedély mőszaki érvényességi ideje lejárt, a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) mőszaki vizsgáról szóló értesítése, vizsgahatározata, valamint berendelı határozata a jármő mőszaki megvizsgálásának napjáig, de legfeljebb az érvényességi idı lejártát követı harminc napig - ezt követıen csak a vizsga napján -, jogosít a közúti forgalomban való részvételre.

19 Eredetiségvizsgálat Mikor kell Elızetes eredetiségvizsgálatot el kell végezni a jármő: tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor kivéve lassú jármő és a lassú jármő pótkocsija esetét elsı forgalomba helyezésekor: o gyártótól származó, jármőkísérı lappal nem rendelkezı, új jármő elsı forgalomba helyezésekor o használt jármő elsı forgalomba helyezésekor o jármőnyilvántartásba korábban még nem vett, lassú jármő, vagy egyéb jármő elsı forgalomba helyezésekor ismételt forgalomba helyezésekor: o forgalomból végleg, illetve átmeneti idıszakra kivont jármővek ismételt forgalomba helyezésekor o forgalomból ideiglenesen kivont jármővek ismételt forgalomba helyezéskor, ha tulajdonos változás következett be alvázszámának megváltoztatásával járó mőszaki beavatkozást megelızıen (alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje) Forgalomba még nem helyezett sérült jármő esetében az elızetes eredetiségvizsgálatot a jármő alvázszámának megváltoztatásával járó mőszaki beavatkozást, és a közlekedési hatóság mőszaki megvizsgálását megelızıen kell elvégezni. A származásellenırzésre kötelezett, külföldrıl belföldi üzemeltetés céljából behozott jármővek esetében az elızetes eredetiségvizsgálatot a származásellenırzés eredményérıl szóló határozat jogerıre emelkedését követıen lehet elvégeztetni. Nem kell elızetes eredetiségvizsgálatot végezni: más EGT-államból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármő belföldi forgalomba helyezését megelızıen a jármő (származásellenırzését és) elızetes eredetiségvizsgálatát nem kell elvégezni, ha az ügyfél a kérelméhez csatolta a származási tagállam hatósága által kiadott: o nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt, vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát o harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részét, valamint a II. részét feltéve, hogy a jármő származási tagállamában ez utóbbi kiállításra került Az elızetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül is nyilvántartásba kell venni a jármő tulajdonjogában bekövetkezett változást, ha: o jogalapja öröklés o jogalapja gazdasági társaságok átalakulásával bekövetkezett vagyonszerzés, feltéve, hogy az újonnan létrejött gazdálkodó szervezet a korábbinak általános jogutódja

20 o jogalapja a közös tulajdon megszüntetése, amennyiben a jármő valamelyik tulajdonostárs tulajdonába kerül, vagy közös tulajdon létesítése esetén, ha az egyik tulajdonostárs korábban a jármő tulajdonosa volt o a jármő nyilvántartott üzemben tartója változatlan marad, és a lízingszerzıdés teljesülésével a jármő tulajdonjogát megszerzi o annak jogalapja állami vagy önkormányzati szerv, vagy önkormányzat kezelésében lévı jármő más állami vagy önkormányzati szerv, vagy önkormányzat részére történı átadása o annak jogalapja a használt jármő cégjegyzék vagy vállalkozói igazolvány alapján az adásvétel idıpontjában fı tevékenysége szerint gépjármő-kereskedelemre jogosult szervezet vagy vállalkozó tulajdonába kerülése, kivéve a rendeltetésszerő használat céljából történı tulajdonszerzést elsı magyarországi forgalomba helyezésére irányuló közlekedési igazgatási eljáráshoz az elızetes eredetiségvizsgálatot nem kell elvégezni: o muzeális jellegő jármővekkel kapcsolatos közlekedési igazgatási eljáráshoz o négykerekő segédmotoros kerékpárok elsı magyarországi forgalomba helyezésére irányuló közlekedési igazgatási eljáráshoz Hol intézhető Elızetes eredetiségvizsgálatot eredetiség vizsgáló állomáson lehet elvégeztetni. Elızetes eredetiségvizsgálat lefolytatására jogosultak a Nemzeti Közlekedési Hatóság, illetve a Fıvárosi vagy Megyei Kormányhivatalok Közlekedési Felügyelıségei által, mint engedélyezı hatósággal hatósági szerzıdést kötött vállalkozások vizsgálóállomásai Az eredetiségvizsgálat eredményét hatósági bizonyítvány igazolja. A hatósági bizonyítvány átvehetı: közvetlenül a jármő bevizsgálását követıen a vizsgálóállomáson a jármő megvizsgálását követıen az okmányirodában (közlekedési igazgatási hatóságnál) postai úton a jármő megvizsgálását követı 15. nap elteltével Szükséges iratok Az eredetiség vizsgáló állomáson a vizsgálatkor az alábbi okmányokat, okiratokat kell bemutatni:

21 személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetıi engedély) jármőokmányok (forgalmi engedély, törzskönyv) jármő tulajdonjogát igazoló okirat az eljárás kezdeményezésére való jogosultságot igazoló irat: o természetes személy esetén: meghatalmazás Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság esetén: 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, vagy a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közremőködı Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat, vagy ezek közjegyzı vagy ügyvéd által hitelesített másolata közjegyzıi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, avagy ezek közjegyzı által hitelesített másolata a cég ügyintézıjének eljárási jogosultságát igazoló megbízása, vagy meghatalmazás Egyéb, a jármővel kapcsolatos okiratok (pl. hatósági határozat, jármő mőszaki adatlap stb.) Költségek Az elızetes eredetiségvizsgálatért hatósági díjat kell fizetni az eredetiségvizsgáló állomáson. Elızetes eredetiségvizsgálatért fizetendı díjak Ft/db 1. Személygépkocsik kis kategória (1400 cm3 hengerőrtartalomig) közép kategória ( cm3 hengerőrtartalomig) felsı kategória (2001 cm3 hengerőrtartalom felett) Motorkerékpárok 500 cm3 hengerőrtartalomig cm3 hengerőrtartalom felett Négykerekő segédmotoros kerékpárok Kis tehergépkocsik (megengedett legnagyobb össztömeg 3,5 tonnáig)

22 5. Tehergépkocsik megengedett legnagyobb össztömeg 3,5-7,5 tonnáig megengedett legnagyobb össztömeg 7,5 tonnától Autóbusz szállítható személyek száma 20 fıig szállítható személyek száma 20 fı felett Mezıgazdasági vontató, lassú jármő Pótkocsi könnyő pótkocsi (lakókocsi) nehéz pótkocsi különleges pótkocsi (felépítménnyel ellátott) További információ Ügyintézési idő Az eredetiségvizsgálat eredményét tartalmazó hatósági bizonyítványt a vizsgálat után az eredetiség vizsgáló állomáson át lehet venni, igazolás kiállítása esetén az okmányirodában, vagy postai úton kerül kézbesítésre. Az elızetes eredetiségvizsgálatról szóló hatósági bizonyítványt az elıterjesztésétıl számított tíz napon belül kell kiadni. Érdemes tudni Legfeljebb hatvan napon belül elvégzett elızetes eredetiségvizsgálat szükséges az okmányirodai (közlekedési igazgatási) ügyintézés megkezdéséhez. A hatvan napos határidıbe nem számít be az az idı, amíg az eredetiségvizsgálatot követı büntetıeljárás során a jármő lefoglalás miatt a hatóság ırizetében volt.

23 A közlekedési igazgatási eljárásban az okmányirodában ellenırzik a jármő elızetes eredetiségvizsgálatának meglétét, eredményét, valamint annak érvényességi idejét. Csak egyszer használható fel az eredetiségvizsgálat eredménye a közlekedési igazgatási eljárásban. Ennek tényét a nyilvántartásban rögzítik. Elektronikus ügyintézés Az eredetiségvizsgálat elvégzését nem lehet elektronikusan kérelmezni. Jogszabályok évi I. törvény a közúti közlekedésrıl évi XCIII. törvény az illetékekrıl évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 301/2009 (XII.22.) Korm. rendelet az elızetes eredetiségvizsgálat részletes szabályairól 304/2009. (XII. 22) Korm. rendelet a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármő tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejő magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történı felhasználhatóságához szükséges kötelezı tartalmi elemekrıl 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról Forgalomba helyezés A gépjármő csak akkor vehet részt a közúti forgalomban, ha azt forgalomba helyezték vagy engedélyezték ideiglenes forgalomban tartását Kivétel ez alól a trolibusz, a villamos, a kerékpár, a két- és háromkerekő segédmotoros kerékpár, az állati erıvel vont jármő és a kézikocsi. Jármő forgalomba helyezése a jármőnyilvántartásba vétellel, a forgalmi engedély, a rendszámtábla, és az új típusú rendszámtáblához tartozó regisztrációs matrica kiadásával valósul meg.

24 Jármő ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése az ideiglenes forgalomban tartási engedély, és az E betőjelő ideiglenes rendszámtábla kiadásával történik. Új jármű első forgalomba helyezése Feltétele Új jármővet akkor lehet forgalomba helyezni, ha: a tulajdonjog megszerzését okirattal igazolták a kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás meglétét igazolták a vámhatóság által kiállított regisztrációs adóigazolást bemutatták (külön jogszabályban meghatározott gépjármővek esetén), és annak valódiságát a közlekedési igazgatási hatóság ellenırizte a rendelkezésre álló nyilvántartásban a jármő mőszaki alkalmasságát a közlekedési hatóság megállapította a jármő üzembentartója a Magyarország területén rendelkezik lakóhellyel, vagy székhellyel (telephellyel) az új jármő forgalmazója részére a közlekedési hatóság engedélyezte a megfelelıségi nyilatkozat alkalmazásával történı forgalomba helyezést, és a forgalmazó a jármőhöz elektronikus úton a mőszaki adatlapot, valamint a jármőkísérı lapot kiállította egyéb új jármő esetében jármőkísérı lapot állítottak ki, vagy elvégezték a jármő elızetes eredetiségvizsgálatát Hol intézhető Új jármő elsı forgalomba helyezése bármelyik okmányirodában kezdeményezhetı. Szükséges iratok A kérelemhez csatolni kell a Mőszaki Adatlapot a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolatát (ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles fordítását) o a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást o a rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, valamint az érvényesítı címke díjának befizetésérıl szóló igazolásokat. A kérelemhez be kell mutatni

25 a forgalmazók részére biztosított és a jármő értékesítésekor kitöltött jármőkísérı lapot jármőkísérı lap hiányában a 60 napnál nem régebben elvégeztetett elızetes eredetiségvizsgálatot igazoló határozatot a kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármő birtokba vétele a Magyarország területén történt a regisztrációs adó megfizetésérıl szóló igazolást a külön jogszabályban meghatározott gépjármő esetében érvényes személyazonosításra alkalmas okmányt (személyazonosító igazolvány, kártya formátumú vezetıi engedély, útlevél) Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság esetében 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést vagy cégkivonatot aláírási címpéldányt a cég ügyintézıjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot Képviseleti eljárás esetén mellékelni kell a meghatalmazásról, vagy megbízásról szóló, teljes bizonyító erıvel rendelkezı magánokiratot, vagy közokiratot Költségek 6000 forint illetéket kell fizetni: a forgalmi engedély kiadásáért a törzskönyv kiadásáért Az érvényesítı címke kiadásának igazgatási szolgáltatási díja: 585 forint Rendszámtáblával kapcsolatos díjak egy pár általános rendszámtábla: 8500 forint egy pár különleges rendszámtábla: forint egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadásának engedélyezése: forint egyedileg elıállított rendszámtábla kiadásának engedélyezése: forint A vagyonszerzési illeték mértéke tulajdonjog megszerzése esetén a hajtómotor hengerőrtartalmának minden megkezdett cm3-e után 18 forint az 1890 cm3-t meghaladó hengerőrtartalmú személygépkocsi esetén minden megkezdett cm3 után 24 forint az 500 cm3-t meghaladó hengerőrtartalmú motorkerékpár esetén minden megkezdett cm3 után 24 forint

26 a kizárólag elektromos hajtómotorral felszerelt gépjármő esetében a hajtómotor teljesítményének minden megkezdett KW-ja után 400 forint Wankel motorral üzemelı gépjármő esetén a kamratérfogat minden megkezdett cm3-e után 36 forint pótkocsi tulajdonjogának megszerzése esetén fizetendı vagyonszerzési illeték mértéke, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg forint, minden más esetben forint vagyoni értékő jog visszterhes szerzése esetén az Itv.24. (1)-(2) bekezdéseiben megjelölt illetékmérték 25 % -át kell megfizetni gépjármő, pótkocsi öröklése és ajándékozása esetén az illeték mértéke a gépjármő és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetékének kétszerese Gépjármőre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói jog alapítás esetén: ellenérték fejében - a visszterhes vagyonátruházási illetékmérték 25%-ának megfelelı illetéket kell fizetni ingyenesen (ajándékozás, öröklés útján) - a visszterhes vagyonátruházási illetékmérték 25 %-ának a kétszerese a fizetendı illeték Gépjármő, pótkocsi tulajdonjoga meghatározott hányadának megszerzése esetén - ideértve a haszonélvezeti, használati, vagy üzembentartói jog szerzését is - a megszerzett hányadra arányosan esı illetéket kell fizetni. További információ ; Fax: Ügyintézési idő A határidı 30 nap, de ha a kérelem hiánytalanul kerül benyújtásra, az Okmányiroda azonnal kiállítja a forgalmi engedélyt, intézkedik a törzskönyv legyártására, és forgalomba helyezi a jármővet. Elektronikus ügyintézés Teljes körő elektronikus ügyintézésre nincs lehetıség. Jogszabályok évi I. törvény a közúti közlekedésrıl évi XCIII. törvény az illetékekrıl

27 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 301/2009 (XII.22.) Korm. rendelet az elızetes eredetiségvizsgálat részletes szabályairól 304/2009. (XII. 22) Korm. rendelet a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármő tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejő magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történı felhasználhatóságához szükséges kötelezı tartalmi elemekrıl 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról Használt jármű forgalomba helyezése Feltétele Használt jármővet akkor lehet forgalomba helyezni, ha: a tulajdonjog megszerzését okirattal igazolták a kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás meglétét igazolták a vámhatóság által kiállított regisztrációs adóigazolást bemutatták (külön jogszabályban meghatározott gépjármővek esetén), és annak valódiságát a közlekedési igazgatási hatóság ellenırizte a nyilvántartásban a jármő üzembentartója Magyarország területén rendelkezik lakóhellyel, vagy székhellyel (telephellyel) harmadik országból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármő származásellenırzése, illetve a jármő jogi helyzetének tisztázása megtörtént, elızetes eredetiségvizsgálatát elvégezték, valamint a jármőhöz kiadott állandó vagy ideiglenes forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát és annak hiteles fordítását az ügyfél a kérelméhez csatolta más EGT-államból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármő belföldi forgalomba helyezését megelızıen a jármő jogi helyzetének tisztázása megtörtént, valamint az ügyfél a kérelméhez csatolta a származási tagállam hatósága által kiadott o nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát, vagy o harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részét, valamint a II. részét feltéve, hogy a jármő származási tagállamában ez utóbbi kiállításra került Ezen okmányok hiánya esetén a jármő származás ellenırzését és eredetiség vizsgálatát el kell végezni. A származásellenırzési nyilvántartásba vétellel egyidejőleg kérelemre engedélyezhetı a jármő ideiglenes forgalomban tartása, ha az ügyfél bemutatta:

28 a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot a kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást a Mőszaki Adatlapot Hol intézhető Használt jármő forgalomba helyezése bármelyik okmányirodában kezdeményezhetı. Szükséges iratok A forgalomba helyezési kérelemhez csatolni kell: Származásellenırzésre kötelezett, használt jármő esetén a harmadik országból származó jármő esetén az állandó vagy ideiglenes forgalmi engedély és törzskönyv(feltéve, hogy kiadásra került) eredeti példányát, vagy annak kiállító hatóság által hitelesített másolatát és annak hiteles fordítását, és a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy az a külföldi hatóság által nem került visszavonásra az EGT valamely más tagállamából származó jármő esetén o a származó ország hatósága által kiadott igazolást a nyilvántartásába történı bejegyzés, szereplés tényérıl, és az okiratot, amely a forgalmi engedély hiányának okát tartalmazza o a nem harmonizált forgalmi engedély másolati példányát o a harmonizált forgalmi engedély I. részének eredeti példányát, ha a származó tagállamban I. és II. részbıl áll a forgalmi engedély, vagy o ha a származás szerinti tagállamban csak I. részbıl áll a forgalmi engedély, annak másolati példányát, továbbá a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy az a külföldi hatóság által nem került visszavonásra ha a jármő magyarországi ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték, a korábban kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedélyt, valamint az E betőjelő ideiglenes rendszámtáblát a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének, az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, a rendszámtábla érvényesítı címke díjának megfizetését tanúsító igazolásokat a Mőszaki Adatlapot a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvő fordítását is. Származásellenırzésre nem kötelezett, EGT valamely más tagállamából származó használt jármő esetén

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos a bejelentést

Részletesebben

Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása

Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása Jogosultak köre A külföldi hatóság által kiállított vezetıi engedély akkor tekinthetı érvényesnek: ha a vezetıi engedély jogosítottja nyilatkozik

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

1991. évi LXXXII. törvény. a gépjármőadóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS II. A BELFÖLDI GÉPJÁRMŐVEK ADÓJA. Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett

1991. évi LXXXII. törvény. a gépjármőadóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS II. A BELFÖLDI GÉPJÁRMŐVEK ADÓJA. Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett 1991. évi LXXXII. törvény a gépjármőadóról Az Országgyőlés a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fıvárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

Okmányiroda Utolsó frissités 2009. november 02. hétfõ 02:41

Okmányiroda Utolsó frissités 2009. november 02. hétfõ 02:41 Okmányiroda Utolsó frissités 2009. november 02. hétfõ 02:41 Okmányiroda Fonyód, dy Endre utca 39. Személyazonosító igazolvány (85) 361852/33 mellék Bándi ndorné Lakcímbejelentés (85) 361852/34 mellék dr.

Részletesebben

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Szentgotthárd, Magyarlak,

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

Kormányablak Osztály Adonyi Kirendeltség

Kormányablak Osztály Adonyi Kirendeltség Helye: Osztályvezető: Kirendeltség-vezető: Telefon: E-mail: Ügyfélfogadási idő: 2457 Adony, Rákóczi út 21. Szopka Gáborné Dr. Hujber Edina Fábián Gyöngyi 06-25-795-255 kormanyablak.adony@dunaujvaros.fejer.gov.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA 2015. december 8-i alkalom kiemelt témái 1 2015. november 17-én elfogadott törvényi változások áttekintése bérügyviteli szempontból 1 oldal 1.1 2016. január 1-jétıl hatályos kiemelt

Részletesebben

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok Iparjogvédelem tansegédlet 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok A szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok 86.

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

Postai irányítószám: 2523

Postai irányítószám: 2523 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Értelmezı rendelkezések

Értelmezı rendelkezések 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védıeszközök követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére Jelen Általános

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Postai cím: Hollán Ernı u. 1.

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Általános tájékoztató Tartalomjegyzék

Általános tájékoztató Tartalomjegyzék Általános tájékoztató Tartalomjegyzék Általános tájékoztató... 1 GÉPJÁRMŰ ÜZEMBENTARTÓI JOGGAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS... 2 A törzskönyv... 3 A törzskönyv pótlása... 4 A forgalmi engedély és az igazoló lap...

Részletesebben

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról 7/2000. (VII. 11.) SzCsM rendelet a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról A köziratokról, a közlevéltárakról és

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI. Tartalom:

PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI. Tartalom: PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Tartalom: Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) Vállalkozók Elemikár Biztosításának Különös

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet Page 1 of 10 A jogszabály mai napon hatályos állapota 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Letenye

Részletesebben

Lúgos akkumulátorok szállítása

Lúgos akkumulátorok szállítása Lúgos akkumulátorok szállítása AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2011. december A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérı)

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) Ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog ajándékozás során történt megszerzésére vonatkozóan Az adatlapot a vagyonszerzınek

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI INFORMÁCIÓS FÜZET

ERZSÉBETVÁROSI INFORMÁCIÓS FÜZET BUDAPEST FÔVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA ERZSÉBETVÁROSI INFORMÁCIÓS FÜZET az okmányirodai szolgáltatásokról I. 2 KEDVES ERZSÉBETVÁROSI LAKOS! Információs kiadványunkkal szeretnénk közelebb

Részletesebben

Nagyatádi Járási Hivatala

Nagyatádi Járási Hivatala Nagyatádi Járási Hivatala Nagyatádi Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Elérhetőségeink Cím: 7500. Nagyatád, Baross Gábor utca 5/A. Iroda szám Név Tevékenység Telefon Belső szám e-mail cím Központi szám,

Részletesebben

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás BKV Zrt. 15/TB-491/11. Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás (Eljárás száma: 15/TB-491/11.) MÓDOSÍTOTT RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2012. január BKV Zrt. 15/TB-491/11. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület Árverési azonosító SOM-2804/09 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap oni körébe tartozó földterületek értékesítési

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntı más szervek határozatait,

Részletesebben

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141.

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. szám A Kormány a szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88.

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. oldal, összesen: 34 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális

Részletesebben

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek -

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - a települési szilárdhulladékokkal

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség

A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség Nyilvántartási Szabályzat 1 A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 23.

Részletesebben

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT A Bankár Tıkebefektetési és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság, (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., a továbbiakban: Bankár Zrt. ) által tett,

Részletesebben

Igénybevételi eljárás rendjérıl

Igénybevételi eljárás rendjérıl Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás

Részletesebben

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános rész... 3 3. Széf-rekeszek bérbeadásának feltételei... 3 4. Az Ügyfél kulcsok kiadása... 4 5. A bérelt széf-rekesz nyitása, érték elhelyezés...

Részletesebben

Nyertes ajánlattevı: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden.

Nyertes ajánlattevı: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden. Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 67 Ajánlatkérı: Szegedi Tudományegyetem Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden. Beszerzés tárgya:

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. a szántó 0,9273 10,29 0,9273 10,29 0,1896 1,33

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. a szántó 0,9273 10,29 0,9273 10,29 0,1896 1,33 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemz Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemz Földalap vagyoni körébe tartozó földek értékesítési szabályzata vonatkozó fejezetei

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság 2007. április 28-án egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabálya /a módosításokkal érintett szövegrészek

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

HU-Tolna: Építészeti tervezési szolgáltatások 2009/S 129-188521 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Tolna: Építészeti tervezési szolgáltatások 2009/S 129-188521 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ HU-Tolna: Építészeti tervezési szolgáltatások 2009/S 129-188521 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Tolna Város Önkormányzata,

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY r e n d e l e t e a temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl (egységes szerkezetben a 11/2008.(III.4.) KGY és a 50/2008.(XI.25.) KGY rendelettel)

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 1 Az Országgyőlés a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott

2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 1 Az Országgyőlés a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 1 Az Országgyőlés a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott pénzköveteléseinek gyorsabb és hatékonyabb érvényesítése érdekében

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye 1. oldal, összesen: 96 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) CompLex Hatályos Jogszabályok

Részletesebben

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl 1. oldal, összesen: 30 A jogszabály mai napon hatályos állapota 2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl Az Országgyőlés a foglalkoztatók nyugdíjcélú megtakarítások terén

Részletesebben

NOVEMBER 21-ÉN INDUL AZ UTOLSÓ ÁLLAMI MOL-RÉSZVÉNYÉRTÉKESÍTÉS. Az ÁPV Zrt. a maximum árat 25.500 forintban határozta meg

NOVEMBER 21-ÉN INDUL AZ UTOLSÓ ÁLLAMI MOL-RÉSZVÉNYÉRTÉKESÍTÉS. Az ÁPV Zrt. a maximum árat 25.500 forintban határozta meg NOVEMBER 21-ÉN INDUL AZ UTOLSÓ ÁLLAMI MOL-RÉSZVÉNYÉRTÉKESÍTÉS Az ÁPV Zrt. a maximum árat 25.500 forintban határozta meg Budapest, 2006. november 20. Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56.

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56. Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/57. lapszám 2009/56. lapszám 2009/55.

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben