INFOTEAM 95 Kft FORRÓ Fı út 95 Tel.: INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 INFOTEAM 95 Kft FORRÓ Fı út 95 Tel.: INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: Hatálybalépés idıpontja: Dudás Dénes ügyvezetı INFOTEAM 95 Kft.

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK A szolgáltató neve, címe: Ügyfélszolgálatának elérhetısége (cím, telefonszám, nyitvatartási idı), illetve Internetes honlapjának címe Az ÁSZF célja, tárgyi, személyi, területi és idıbeli hatálya Értesítések, közzétételek, nyilatkozatok A szolgáltató által nyújtott elıfizetıi szolgáltatások meghatározása Az elıfizetıi szerzıdés megkötésére vonatkozó eljárás, az elıfizetıi szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének esetleges idıbeli és földrajzi korlátai...7 a) az elektronikus hírközlési szolgáltató neve, címe, az ügyfélszolgálat és hibabejelentı szolgálat elérhetısége és nyitvatartási rendje, illetve internetes honlapjának címe;...9 b) az elıfizetı neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye;...9 c) természetes személy elıfizetı esetén az elıfizetı (leánykori) neve, anyja neve, születési helye és ideje;...9 d) nem természetes személy elıfizetı esetén az elıfizetı cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint az elıfizetı bankszámlaszáma;...9 e) az elıfizetı hozzájárulása a 157. (2) bekezdésében foglalt adatállományon kívüli adatainak kezeléséhez, illetve az adatállományban szereplı adatainak az e törvényben meghatározott céloktól eltérı felhasználásához;...9 f) a szerzıdés tartama;...9 g) a szolgáltatás megkezdésének, illetve a csatlakozás kiépítésének a határideje;...9 h) a szolgáltatásra irányadó díjak és egyéb kapcsolódó díjak, költségek mértéke, a díjak megfizetésének ideje, módja;...9 i) a szerzıdés megszüntetésének feltételei, valamint utalás arra, hogy az általános szerzıdési feltételek mely pontjai tartalmazzák a szerzıdés szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának feltételeit;...9 j) utalás arra, hogy az általános szerzıdési feltételek mely pontjai tartalmazzák a szerzıdésszegés jogkövetkezményei, így különösen a szolgáltatás minıségére, szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az elıfizetıt megilletı jogokat, a díjvisszatérítés rendjét, az elıfizetıt megilletı kötbér mértékét;...9 k) a hibabejelentések megtételének, számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjai, utalás arra, hogy az általános szerzıdési feltételek mely pontjai tartalmazzák a hibabejelentések és számlapanaszok elintézési rendjét, a karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat;...9 l) a szerzıdésmódosítás feltételei, az elıfizetı jogai szerzıdésmódosítás esetére;...10 m) tájékoztatás arról, hogy jogvita esetére az elıfizetı jogosult a vitát hatóság elé terjeszteni, továbbá utalás arra, hogy az általános szerzıdési feltételek mely pontjai tartalmazzák a hatáskörrel rendelkezı hatóságok pontos megnevezését, továbbá elérhetıségük megjelölését;10 n) az elıfizetıi végberendezés felszerelésének helye - amennyiben az rögzített - és az elıfizetı hívószáma. Az írásban megkötött egyedi elıfizetıi szerzıdésben a feleknek rögzíteni kell a szolgáltató felelısségi határát jelentı elıfizetıi hozzáférési pont létesítési helyét. Az elıfizetıi hozzáférési pont meghatározása tekintetében az elıfizetık által szokásosan megjelölt pont az irányadó, amely csak az elıfizetı kifejezett kérésére létesíthetı az elıfizetı helyiségén kívül;...10

3 o) az elıválasztással választott közvetítı szolgáltatóra vonatkozó nyilatkozatok és adatok;.10 p) a tételes számlamelléklet igénylésére vonatkozó nyilatkozat; Az elıfizetıi hozzáférési pont létesítésére és a szolgáltatás igénybevételét biztosító üzembe helyezésre vállalt idı (célérték) A szolgáltatások minıségi célértékei, a minıségi célértékek értelmezése és teljesítésük ellenırzésének mérési módszere Az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez szükséges elıfizetıi adatok listája, az elıfizetıi jogviszony létrejötte, a legrövidebb szerzıdési idıszak...14 a) az elektronikus hírközlési szolgáltató neve, címe, az ügyfélszolgálat és hibabejelentı szolgálat elérhetısége és nyitvatartási rendje, illetve internetes honlapjának címe;...14 f) az elıfizetı hozzájárulása a 157. (2) bekezdésében foglalt adatállományon kívüli adatainak kezeléséhez, illetve az adatállományban szereplı adatainak az e törvényben meghatározott céloktól eltérı felhasználásához;...15 g) a szerzıdés tartama;...15 i) a szolgáltatásra irányadó díjak és egyéb kapcsolódó díjak, költségek mértéke, a díjak megfizetésének ideje, módja;...15 j) a szerzıdés megszüntetésének feltételei, valamint utalás arra, hogy az általános szerzıdési feltételek mely pontjai tartalmazzák a szerzıdés szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának feltételeit;...15 k) utalás arra, hogy az általános szerzıdési feltételek mely pontjai tartalmazzák a szerzıdésszegés jogkövetkezményei, így különösen a szolgáltatás minıségére, szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az elıfizetıt megilletı jogokat, a díjvisszatérítés rendjét, az elıfizetıt megilletı kötbér mértékét;...15 l) a hibabejelentések megtételének, számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjai, utalás arra, hogy az általános szerzıdési feltételek mely pontjai tartalmazzák a hibabejelentések és számlapanaszok elintézési rendjét, a karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat;...15 m) a szerzıdésmódosítás feltételei, az elıfizetı jogai szerzıdésmódosítás esetére;...15 n) tájékoztatás arról, hogy jogvita esetére az elıfizetı jogosult a vitát hatóság elé terjeszteni, továbbá utalás arra, hogy az általános szerzıdési feltételek mely pontjai tartalmazzák a hatáskörrel rendelkezı hatóságok pontos megnevezését, továbbá elérhetıségük megjelölését;15 o) az elıfizetıi végberendezés felszerelésének helye - amennyiben az rögzített - és az elıfizetı hívószáma. Az írásban megkötött egyedi elıfizetıi szerzıdésben a feleknek rögzíteni kell a szolgáltató felelısségi határát jelentı elıfizetıi hozzáférési pont létesítési helyét. Az elıfizetıi hozzáférési pont meghatározása tekintetében az elıfizetık által szokásosan megjelölt pont az irányadó, amely csak az elıfizetı kifejezett kérésére létesíthetı az elıfizetı helyiségén kívül;...15 p) az általános szerzıdési feltételek elérhetısége, valamint az elıfizetı azon nyilatkozata, amely szerint az e szerzıdésben foglaltakat megismerte és elfogadja Az elıfizetıi szerzıdés módosításának egyes esetei és a szerzıdésmódosítás feltételei, a szolgáltató joga egyoldalú szerzıdésmódosításra, az elıfizetıt a szolgáltató egyoldalú szerzıdésmódosításának eseteiben megilletı jogok, egyoldalú szerzıdésmódosítás esetén az elıfizetı tájékoztatásának módja, a díjfizetéshez kötött szerzıdésmódosítás esetei és a fizetendı díj mértéke, az áthelyezés és az átírás teljesítésének határideje Az elıfizetıi szolgáltatás korlátozásának, így különösen az elıfizetıi szolgáltatás minıségi vagy más jellemzıi csökkentésének az esetei és feltételei A hibabejelentı elérhetısége, a vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba vételének menete Az ügyfélszolgálat mőködése, az elıfizetıi bejelentések, panaszok intézése (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése)....27

4 16. Az elıfizetı jogai az elıfizetıi szolgáltatás hibás teljesítése esetén, az elıfizetıt megilletı kötbér mértéke, a hiba kijavításának átmeneti vagy tartós lehetetlensége esetén az elıfizetıt megilletı díjcsökkentés mértéke, az elıfizetıi szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja Az elıfizetıi végberendezés csatlakoztatásának feltételei A szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja és idıtartama, az adatok továbbításának biztosítása, az adatbiztonság, valamint az elıfizetınek, illetve a felhasználónak az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és kötelezettségeirıl szóló tájékoztatás Az elıfizetıi szolgáltatások díja, ezen belül az egyszeri díjak, rendszeres díjak és forgalmi díjak számszerő és egyértelmő mértéke, díjazási idıszakok, kedvezmények és díjfizetés nélküli szolgáltatások, a kedvezményre jogosultság elvesztése esetén a kedvezmény visszafizetésének feltételei, a díjfizetés és a számlázás módja és ideje, a díjnak az elıfizetı igénye szerinti elıre történı megfizetésére vonatkozó szabályok A felügyeleti szerv címe, telefonszáma Az általános szerzıdési feltételek elérhetısége A szolgáltató neve, címe: 1.1 A szolgáltató neve: INFOTEAM 95 Informatikai Korlátolt Felelısségő Társaság Rövidített neve: INFOTEAM 95 Kft. Cégjegyzékszáma: Cg Vállalkozói igazolvány száma: Székhelyének címe: 3849 Forró, Fı út 95. Telephelye-/inek címe: --- Telefon-, telefaxszám: 40/ Ügyfélszolgálatának elérhetısége (cím, telefonszám, nyitvatartási idı), illetve Internetes honlapjának címe 2.1. Ügyfélszolgálat Ügyfélszolgálat címe, címe Nyitva tartási ideje Telefonszáma, telefaxszáma 3849 Forró, Fı út 95. Munkanapokon: 8-16 óráig 40/ Szombaton: 9-12 óráig Szerviz ügyelet telefonszáma: 70/ Nyitvatartási idın kívüli elérhetıségek:

5 Szervizügyeleti üzenetrögzítı: 70/ Ügyfélszolgálati üzenetrögzítı: 40/ Internetes honlap címe: 3. Az ÁSZF célja, tárgyi, személyi, területi és idıbeli hatálya 3.1. Az Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) célja a tárgyi hatálya alá tartozó szolgáltatásra és annak igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint a személyi hatálya alá tartozók közötti jogviszony szabályozása Az ÁSZF tárgyi hatálya Vezetékes távközlés (TEÁOR ): Internet hozzáférés, -ellátás szolgáltatása, kábeltv, VoIP Az ÁSZF személyi hatálya alá tartoznak: Szolgáltató, Elıfizetı, Felhasználó Szolgáltató: az 1. pontban megjelölt gazdálkodó szervezet Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amely használja vagy igényli az elektronikus hírközlési tevékenységeket, így különösen az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat. Elıfizetı: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy más szervezet, aki vagy amely a nyilvánosan elérhetı elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtójával ilyen szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerzıdéses viszonyban áll. Egyéni elıfizetı: az a természetes személy elıfizetı, aki úgy nyilatkozott, hogy gazdasági tevékenységi körén kívül veszi igénybe az elıfizetıi szolgáltatást. Nem egyéni (üzleti/intézményi) elıfizetı: a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy más szervezet, továbbá az a természetes személy, aki úgy nyilatkozott, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenysége körén belül veszi igénybe a szolgáltatást Az ÁSZF területi hatálya kiterjed mindazon közigazgatási egységre (város, község), ahol a Szolgáltató a tulajdonjoga vagy más jog alapján Internet hozzáférést, -ellátást biztosít a hírközlési hatóság által elfogadott és nyilvántartásba bejegyzett bejelentése alapján. (8. sz. melléklet) 3.5. Az ÁSZF a szolgáltatás megkezdésének napjától kezdıdıen határozatlan ideig van hatályban Az ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi, a Szolgáltatóval vagy jogelıdével kötött hatályos elıfizetıi szerzıdésre is. 4. Értesítések, közzétételek, nyilatkozatok 4.1. Az Elıfizetı nyilatkozatait a Szolgáltató székhelyére vagy ügyfélszolgálatára postai úton feladva vagy személyesen benyújtva írásban jogosult megtenni, ha az ÁSZF másként nem rendelkezik A Szolgáltató Elıfizetıvel szemben fennálló általános értesítési kötelezettségét az alábbiak szerint teljesíti: a) az elıfizetı közvetlen, írásbeli értesítésével (értesítés levélben), vagy b) egyéb elektronikus hírközlés útján akkor, ha a Szolgáltató maradandó módon rögzíteni tudja, hogy a szóbeli értesítést az elıfizetı tudomásul vette A Szolgáltató a hálózat karbantartásra, felújítása, cseréje, átalakítása miatti értesítési kötelezettségét az alábbiak szerint teljesíti: a) az elıfizetı közvetlen, írásbeli értesítésével (értesítés levélben), vagy b) az értesítendı elıfizetık körétıl függıen országos vagy megyei napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján, amellyel egyidejőleg a Szolgáltató köteles az értesítést az ügyfélszolgálatán is közzétenni vagy c) a Szolgáltató a saját honlapján közzéteszi.

6 4.5. A Szolgáltató az ÁSZF elıfizetıi szerzıdést érintı módosítására vonatkozó értesítési kötelezettségét a módosítás hatályba lépését megelızı 30 nappal korábban az alábbiak szerint teljesíti: a) az elıfizetı közvetlen, írásbeli értesítésével (értesítés levélben) vagy b) a szolgáltató honlapján közzétenni, vagy c) az értesítendı elıfizetık körétıl függıen országos vagy megyei napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján, vagy d) az értesítendı elıfizetık köréhez igazodó terjesztéső, ingyenes idıszaki lapban feladott közlemény útján, vagy e) amennyiben a c) pont szerinti idıszaki lap az adott földrajzi területen nem áll rendelkezésre, úgy minden elıfizetıje számára díjmentesen elérhetı információs csatornáján legalább 15 napig, naponta legalább összesen 3 óra idıtartamban való közzététellel. A b)-c) pontok szerinti értesítéssel egyidejőleg a Szolgáltató köteles az értesítést az ügyfélszolgálatán és a honlapján is közzétenni. Az ÁSZF módosítására vonatkozó értesítési módok közül a c) és d) pont szerinti mód nem alkalmazható a szolgáltatás díjának emelésére vonatkozó módosítás esetén. Az ÁSZF Szolgáltató általi egyoldalú módosítása esetén a módosításáról szóló valamennyi értesítésnek legalább a következıket kell tartalmaznia: a) pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire; b) a módosítások lényegének rövid leírását; c) a módosítások hatálybalépésének idıpontját; d) a közzétett általános szerzıdési feltételek elérhetıségét; e) ha a szolgáltató az elıfizetıi szolgáltatások díját módosítja, akkor a módosított díj összegét; f) azt a feltételt, jogszabályváltozást vagy hatósági döntést, lényeges körülményt, amellyel a szolgáltató a módosítást indokolja; g) az elıfizetıt az általános szerzıdési feltételek egyoldalú módosítása esetén megilletı jogosítványokat, felmondás feltételeirıl szóló tájékoztatást Írásbeli nyilatkozatnak azon bejelentést, nyilatkozatot fogadja el, amelyet Elıfizetı saját kezőleg (cégszerően), vagy meghatalmazottja által aláírt. 5. A szolgáltató által nyújtott elıfizetıi szolgáltatások meghatározása Vezetékes távközlési szolgáltatások nyújtása. Ezzel kapcsolatos tevékenységek: I. - azok az üzemeltetési, üzemfenntartó és karbantartó, a hozzáférést nyújtó szolgáltató tevékenységek, amelyek a vezetékes távközlés (telekommunikáció) infrastruktúrájával (beszéd, adat, szöveg, hang- és videojel átvitelét végzı berendezésekkel) kapcsolatosak: - a kapcsoló és átviteli berendezés mőködtetése és üzemfenntartása a két pont közötti, távbeszélıvonalon, mikrohullámon vagy távbeszélıvonal és mőholdas kapcsolat kombinációjával végzett távközlési módokon - a kábeles elosztó rendszer mőködtetése (például: adatok és televíziós jelek elosztására) - az olyan távközlés, amely a saját eszközeit használja a távíró- és más nem beszédhanggal mőködı jel átvitelre. Ezt olyan távközlı berendezések végezhetik, amelyek egy technológiát alkalmaznak vagy többfélét kombinálnak. II. - a hozzáférés és hálózati kapacitás beszerzése a tulajdonostól és a hálózatok mőködtetıitıl, valamint ezt a kapacitást hasznosítva az üzleti és háztartási célú távközlési szolgáltatás nyújtása. - a vezetékes infrastruktúrát mőködtetı által nyújtott internet-hozzáférés is. Szolgáltató az alábbi vezetékes távközlési szolgáltatásokat nyújtja: kábeltévé-szolgáltatás; Internethozzáférés, -ellátás; VoIP-szolgáltatás /A PanTalk IP szolgáltatás az Internet Protokollon alapuló helyhez kötött telefonszolgáltatás (Voice over IP). A PanTalk IP szolgáltatás lehetıvé veszi, hogy az Elıfizetı telephelyein lévı helyi számítógép hálózatok és telefonközpontok béreltvonali hozzáférésen keresztül a nyilvános Internet-hálózathoz kapcsolódjanak, és azon keresztül telefonkapcsolatot alakítsanak ki bármely elérhetı távközlési hálózat felhasználójával./

7 Szolgáltató jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelıen analóg formában vezetékes mősorelosztási szolgáltatást nyújt. A szolgáltatás az egyedi elıfizetıi szerzıdés megkötését követıen, a szolgáltatás nyújtásához szükséges mőszaki feltételek teljesülése után az elıfizetıi díjak megfizetése ellenében vehetı igénybe. 6. Az elıfizetıi szerzıdés megkötésére vonatkozó eljárás, az elıfizetıi szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének esetleges idıbeli és földrajzi korlátai 6.1. A Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megjelölt szolgáltatása csak elıfizetıi hozzáférési pont létesítését követıen, illetve a Szolgáltató vagy jogelıdje által jogszerően kiépített elıfizetıi hozzáférési pont meglétének igazolását követıen - az írásban megkötött elıfizetıi szerzıdés alapján - vehetık igénybe. Ezen rendelkezések alól kivételt képez a pontban rögzített eset Az elıfizetıi szerzıdés két, egymástól elválaszthatatlan részbıl áll: a) a jelen Általános Szerzıdési Feltételekbıl, mely a Szolgáltató szolgáltatása igénybe vételének általános feltételeit tartalmazza, b) az egyedi elıfizetıi szerzıdés, és mellékletei, amely az elıfizetıre és a konkrétan igénybe venni kívánt szolgáltatásra vonatkozó egyedi, vagy csak az adott elıfizetıre vonatkozó speciális adatokat és feltételeket tartalmazza Igénybejelentési eljárás Internet hozzáférés igénybevételére Az igénybejelentést (az elıfizetıi hozzáférési pont létesítésére, illetve szolgáltatási szerzıdés megkötésére irányuló ajánlatot) az on-line rendszeren keresztül, vagy munkaidıben a Szolgáltató ügyfélszolgálati telefonján távbeszélın, vagy az ügyfélszolgálati irodán személyesen, illetve írásban kell bejelenteni. A Szolgáltató az igénybejelentést követıen a 2. sz. mellékleten rögzített formanyomtatványon rögzíti az igényt elektronikus vagy írásos formában Az igénybejelentés szempontjából Igénylı az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság vagy szervezet, aki, illetve amely igénybe kívánja venni a szolgáltatást Az igénybejelentés céljára a 2. sz. melléklet szerinti Szolgáltatás igénybejelentı lap nevő nyomtatvány kerül alkalmazásra, melynek kötelezıen kitöltendı tartalmi elemei a következık: Elıfizetı nyilatkozata alapján: a) természetes személy igénylı esetén: az igénylı neve, címe, telefonszáma, adószáma, ; nem természetes személy igénylı esetén: az igénylı cégszerő neve, címe, telefonszáma, cégjegyzékszáma, bankszámlaszáma b) a kért elıfizetıi hozzáférési pont létesítési helye, számlázási és postacíme c) az Igénylı részérıl kapcsolattartó személy neve és telefonszáma d) a fizetés módja e) a kívánt szolgáltatás paraméterei az on-line rendszer szerint Szolgáltató nyilatkozata alapján: f) az igénybejelentés, idıpontja A Szolgáltató a hiányosan vagy egyéb szempontból nem megfelelıen kitöltött igénybejelentés kiegészítésére annak kézhez vételétıl számított 8 napon belül határidı megjelölésével igazolható módon felhívja az igénylıt Az igénybejelentés idıpontja az az idıpont, amikor a hiánytalan adatokat tartalmazó igénybejelentés a Szolgáltatóhoz megérkezik Az igénylı köteles biztosítani, hogy szükség esetén az általa elıfizetıi hozzáférési pont létesítési helyként megjelölt ingatlanra a Szolgáltató az elıfizetıi hozzáférési pont létesítése érdekében szükséges elızetes felmérések elvégzése érdekében, egyeztetett idıpontban beléphessen A Szolgáltató az igénybejelentéstıl számított 60 napon belül a bejelentett igényt nyilvántartásba veszi, a helyszíni mérések elvégzi és nyilatkozik annak teljesíthetıségérıl.

8 Eljárás teljesíthetıség esetén Amennyiben a Szolgáltató a pont szerinti felmérést követıen vagy saját nyilvántartása alapján megállapítja, hogy az elıfizetıi hozzáférési pont létesítésére a szerzıdéskötéstıl kezdıdı 60 napon belül, vagy az Igénylı által kért késıbbi, de legfeljebb 180 napon belüli idıpontban képes, az igénybejelentés alapján az Igénylı által meghatározott módon normál csatlakozási feltételek (lásd 7.2. pont) esetén megteszi az elıfizetıi szerzıdés megkötésére vonatkozó ajánlattételre felhívását, illetve nem normál csatlakozási feltételek esetén megfelelı indoklással nyilatkozik a hozzáférési pont létesítés egyedi díjkalkuláción alapuló vállalásának költségérıl és annak fizetési feltételeirıl. A Szolgáltató által kiadott ezen nyilatkozat nem minısül a Szolgáltató ajánlatának, kizárólag ajánlattételre felhívás, mely alapján a Szolgáltatónak szerzıdéskötési kötelezettsége nem keletkezik. Az Igénybejelentı az ajánlattételre felhívás, illetve az Igénybejelentés teljesíthetı elbírálásról kapott értesítés kézhezvételétıl számított 30 napon belül jogosult írásban megtenni szerzıdéskötésre vonatkozó ajánlatát a Szolgáltató ügyfélszolgálati helyiségében. Ha az Igénylı a fenti határidın belül szerzıdéskötésre vonatkozó ajánlatát nem teszi meg, igénye digitálisan rögzítve marad, és igényét 30 nap után lezárják Eljárás nem teljesíthetıség esetén A Szolgáltató jogosult az igénybejelentést illetve a digitális formanyomtatványt lezárni, ha az Igénylı által megjelölt elıfizetıi hozzáférési pont a Szolgáltató szolgáltatási területén kívüli, vagy ha a megjelölt helyen az elıfizetıi hozzáférési pont nem építhetı ki. Amennyiben a Szolgáltató az igényt elıre láthatólag az igénybejelentéstıl számított 60 napon belül, vagy az Igénylı által igényléskor megjelölt késıbbi (de legfeljebb 180 napon belüli) idıpontban nem tudja kielégíteni, az igény elutasításáról az Igénylı által megadott elérhetıségeken írásban, vagy távbeszélın, vagy elektronikus levélben ( ) megfelelı indoklással köteles értesíteni és lehetıség szerint egyúttal tájékoztatni arról, hogy az igény kielégítésére várhatóan mely más idıpontban kerülhet sor Amennyiben az alábbiakban felsorolt különleges esetek szükségesek az elıfizetıi hozzáférési pont létesítéséhez, úgy Szolgáltató külön megállapodás alapján kiegészítı létesítési díjat számíthat fel: - amennyiben az Elıfizetı/Felhasználó/Igénylı az elıfizetıi leágazástól légkábeles csatlakozással köthetı be, de az Elıfizetı/Felhasználó/Igénylı földalatti létesítést igényel, - ha az Elıfizetı/Felhasználó/Igénylı hozzáférési pontja a leágazási ponttól több, mint 40 méter távolságra van, - ha több elıfizetıi hozzáférési pont létesítését kérik, - ha erısítı felszerelését kéri Elıfizetı/Felhasználó/Igénylı saját ingatlanán belül és vállalja annak az elektromos hálózatról történı üzemeltetését saját költségére, - ha Elıfizetı/Felhasználó/Igénylı a Szolgáltatónál alkalmazott technológiától eltérı megoldást igényel és azt a Szolgáltató teljesíteni tudja, - ha az Elıfizetı/Felhasználó/Igénylı az ingatlanán a kábel vezetését nem az optimális, legrövidebb úton kéri - ha Elıfizetı/Felhasználó/Igénylı egyéb olyan igénnyel lép fel, amely a többletköltséggel jár. Ezen pontban szabályozott esetekben a létesítés Szolgáltató döntésének függvénye. E pontban szabályozott esetekben Szolgáltató teljesítésére az alapeljárásra meghatározott idıtartamtól hosszabb idıtartamban is megállapodhatnak a Felek A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges vevıkészülékrıl, annak megfelelı áramellátásáról Elıfizetı saját költségére köteles gondoskodni. Az Elıfizetı tulajdonában lévı, illetve általa biztosított vevıkészülék mőszaki alkalmatlanságából, technikai adataiból, nem megfelelı minıségébıl eredı hibákért a Szolgáltatót semmilyen felelısség nem terheli. A készülék behangolása az adás csatornáira a csatlakozáskor történı elsı behangoláson túl nem a Szolgáltató feladata Szerzıdéskötési eljárás Az elıfizetıi szerzıdés megkötésére irányuló ajánlatot minden esetben írásban kell megtenni. Ajánlattételnek minısül

9 - a szolgáltatást igénylı elıfizetı részérıl a Szolgáltató által biztosított 3 sz. melléklet Elıfizetıi szerzıdés nevő formanyomtatvány kitöltése és aláírása és a Szolgáltató részére történı megküldése vagy átadása. Ezen rendelkezések alól kivételt képez a pontban rögzített eset A felek között az elıfizetıi szerzıdés akkor jön létre, ha az Elıfizetı által írásban benyújtott hiánytalanul kitöltött 3. sz. melléklet formanyomtatványa átvétele után azt a Szolgáltató részérıl az Ügyfélszolgálati irodában történı szerzıdéskötés esetén a Szolgáltató arra felhatalmazott munkatársa, vagy az Ügyfélszolgálati irodán kívül megkötött szerzıdés esetén a Szolgáltató aláírásra felhatalmazott képviselıje aláírja. A Szolgáltató részérıl történı aláírással Elıfizetı ajánlata elfogadásra kerül. Ezen rendelkezések alól kivételt képez a pontban rögzített eset. Az igénylı a szerzıdésben köteles nyilatkozni, hogy az elıfizetıi hozzáférési pontként megjelölt ingatlannak ki a tulajdonosa. Amennyiben az igénylı az általa felszerelési helyként megjelölt ingatlant bérleti szerzıdés vagy valamely használati jog alapján jogszerően használja, köteles a Szerzıdéshez az ingatlan tulajdonosának (kezelıjének, használójának) az ingatlan díjmentes igénybevételéhez történı hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatát mellékelni. Az igénylı azt, hogy az ingatlan saját tulajdonú, egy közüzemi számlával vagy egyéb hitelt érdemlı módon igazolni köteles, ebben az esetben (tehát saját tulajdonú ingatlan esetén) a szerzıdés aláírásával adja meg a hozzájárulást az ingatlan díjmentes igénybevételéhez. Az igénylı az elıfizetıi hozzáférési pont kiépítését csak olyan ingatlanba kérheti, melyben az elıfizetıi szerzıdésbıl eredı kötelezettségeinek (különösen ellenırzés, karbantartás, hibaelhárítás biztosítása) eleget tud tenni Az Elıfizetı részérıl benyújtott ajánlat 3 sz. melléklet formanyomtatványa akkor tekinthetı hiánytalanul kitöltöttnek, amennyiben a 9.1 pontban felsorolt adatok azon feltüntetésre kerültek. Ennek hiánya esetén a Szolgáltató hiánypótlásra szólíthatja fel az Elıfizetıt Az Elıfizetı ajánlatához kötve marad amennyiben a felek között a Szolgáltató részérıl aláírásra jogosult személy hiányában a szerzıdés nem jön létre azonnal az ajánlat Szolgáltató részére történı átadását követı 8 munkanapig. Amennyiben az ajánlati kötöttség idıtartama alatt a Szolgáltató az Elıfizetı ajánlatát nem fogadja el, úgy Elıfizetı mentesül az ajánlati kötöttség alól Az Egyedi elıfizetıi szerzıdés céljára a 3. sz. melléklet szerinti nyomtatvány kerül alkalmazásra, melynek legalább a következıket kell tartalmaznia, amennyiben ezt a szolgáltatás sajátosságai lehetıvé teszik: a) az elektronikus hírközlési szolgáltató neve, címe, az ügyfélszolgálat és hibabejelentı szolgálat elérhetısége és nyitvatartási rendje, illetve internetes honlapjának címe; b) az elıfizetı neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye; c) természetes személy elıfizetı esetén az elıfizetı (leánykori) neve, anyja neve, születési helye és ideje; d) nem természetes személy elıfizetı esetén az elıfizetı cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint az elıfizetı bankszámlaszáma; e) az elıfizetı hozzájárulása a 157. (2) bekezdésében foglalt adatállományon kívüli adatainak kezeléséhez, illetve az adatállományban szereplı adatainak az e törvényben meghatározott céloktól eltérı felhasználásához; f) a szerzıdés tartama; g) a szolgáltatás megkezdésének, illetve a csatlakozás kiépítésének a határideje; h) a szolgáltatásra irányadó díjak és egyéb kapcsolódó díjak, költségek mértéke, a díjak megfizetésének ideje, módja; i) a szerzıdés megszüntetésének feltételei, valamint utalás arra, hogy az általános szerzıdési feltételek mely pontjai tartalmazzák a szerzıdés szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának feltételeit; j) utalás arra, hogy az általános szerzıdési feltételek mely pontjai tartalmazzák a szerzıdésszegés jogkövetkezményei, így különösen a szolgáltatás minıségére, szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az elıfizetıt megilletı jogokat, a díjvisszatérítés rendjét, az elıfizetıt megilletı kötbér mértékét; k) a hibabejelentések megtételének, számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjai, utalás arra, hogy az általános szerzıdési feltételek mely pontjai tartalmazzák a hibabejelentések és számlapanaszok elintézési rendjét, a karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat; l) a szerzıdésmódosítás feltételei, az elıfizetı jogai szerzıdésmódosítás esetére; m) tájékoztatás arról, hogy jogvita esetére az elıfizetı jogosult a vitát hatóság elé terjeszteni, továbbá utalás arra, hogy az általános szerzıdési feltételek mely pontjai tartalmazzák a hatáskörrel rendelkezı hatóságok pontos megnevezését, továbbá elérhetıségük megjelölését;

10 n) az elıfizetıi végberendezés felszerelésének helye - amennyiben az rögzített - és az elıfizetı hívószáma. Az írásban megkötött egyedi elıfizetıi szerzıdésben a feleknek rögzíteni kell a szolgáltató felelısségi határát jelentı elıfizetıi hozzáférési pont létesítési helyét. Az elıfizetıi hozzáférési pont meghatározása tekintetében az elıfizetık által szokásosan megjelölt pont az irányadó, amely csak az elıfizetı kifejezett kérésére létesíthetı az elıfizetı helyiségén kívül; o) az elıválasztással választott közvetítı szolgáltatóra vonatkozó nyilatkozatok és adatok; p) a tételes számlamelléklet igénylésére vonatkozó nyilatkozat; q) az általános szerzıdési feltételek elérhetısége, valamint az elıfizetı azon nyilatkozata, amely szerint az e szerzıdésben foglaltakat megismerte és elfogadja. Az Elıfizetıi szerzıdés akkor érvényes, ha azt írásban kötötték és a két példányban kitöltött szerzıdést az Elıfizetı részérıl - természetes személy Elıfizetı esetén az Elıfizetı saját kezőleg, vagy teljes bizonyító erejő magánokiratban meghatalmazott képviselıje - nem természetes személy Elıfizetı esetén a képviseletre jogosult személy(ek), a Szolgáltató részérıl - az Ügyfélszolgálati Irodában történı szerzıdéskötés esetén a Szolgáltató arra felhatalmazott munkatársa, vagy - az Ügyfélszolgálati Irodán kívül megkötött szerzıdés esetén a Szolgáltató aláírásra felhatalmazott képviselıje (cégszerően) írta alá, és Elıfizetı a szükséges okiratokat, dokumentumokat mellékelte. Az elsı példány a Szolgáltatóé, a második az Igénylı példánya. Ezen rendelkezések alól kivételt képez a pontban rögzített eset Szolgáltató az Elıfizetı kérésére köteles az ÁSZF egy példányát is az Elıfizetı rendelkezésére bocsátani Elıfizetıi szolgáltatások csak írásban megkötött elıfizetıi szerzıdés alapján vehetık igénybe. Ezen rendelkezések alól kivételt képez a pontban rögzített eset Az egyedi elıfizetıi szerzıdés fıszabály szerint írásban jön létre, kivéve az alábbi eseteket: Az egyedi elıfizetıi szerzıdés szóban is létrejöhet, amennyiben a szerzıdés létrejötte a szerelési munkalap, vagy az igénybejelentı lap, vagy teljesítési igazolás aláírásával bizonyítható Az egyedi elıfizetıi szerzıdés ráutaló magatartással (pl. a szolgáltatás igénybevétele, vagy az elıfizetıi szolgáltatás díjának, vagy az igénybevételhez szükséges eszközök, illetıleg kiegészítı szolgáltatások díjának akár egyszeri megfizetése esetén) is létrejöhet. Ezen esetekben a Szolgáltató köteles az Elıfizetıt tájékoztatni az Általános Szerzıdési Feltételek elérhetıségérıl. Az így létrejött egyedi elıfizetıi szerzıdéshez ugyanazon joghatások, jogkövetkezmények főzıdnek, mint az írásban létrejött egyedi elıfizetıi szerzıdésekhez. Határozott idıre kötött szerzıdés esetén a határozott idı lejárta elıtt a Szolgáltató jogosult Elıfizetıt írásban megkeresni új ajánlattal. Jogosult Szolgáltató az új ajánlatban a már meglévı szerzıdéshez képest más feltételekkel kínálni a nyújtott szolgáltatást. Az ajánlatnak tartalmaznia kell, hogy azt a Szolgáltató mely idıpontig tartja fenn. Amennyiben Elıfizetı az ajánlatra kifejezett elfogadó nyilatkozatot tesz, illetve ha a Szolgáltató a határozott idı letelte után tovább szolgáltat és az Elıfizetı a nyújtott szolgáltatást igénybe veszi, az ajánlatnak megfelelı új szerzıdés a korábbi szerzıdésben rögzített határozott idı lejártának napját követı nappal létrejön (erre Szolgáltatónak az ajánlat megküldésével egyidejőleg Elıfizetı figyelmét fel kell hívnia). Amennyiben Elıfizetı Szolgáltató ajánlatától eltérı javaslatot terjeszt elı és a határozott idı lejártáig nem egyeznek meg a feltételekben, úgy a határozott idı lejártával a szerzıdés megszőnik és a Szolgáltató a szolgáltatást megszünteti. Amennyiben Szolgáltató új ajánlattal nem keresi meg a határozott idı lejárta elıtt Elıfizetıt, de továbbszolgáltat, úgy a korábbi szerzıdés tartalma képezi a Szolgáltató ajánlatának tartalmát. Ennek megfelelıen, ha Elıfizetı igénybe veszi a szolgáltatást, ráutaló magatartással a határozott idı lejártát követı napon a korábbival azonos feltételekkel új szerzıdés jön létre Szolgáltató és Elıfizetı között Egy elıfizetıi hozzáférési pont létesítésére illetve azon történı szolgáltatásra vonatkozóan jogviszony csak egy elıfizetıvel létesíthetı.

11 Az Elıfizetık csoportjának (társasház, lakásszövetkezet) igénye esetén nem kerülhet sor csoportos szerzıdéskötésre A Szolgáltatót az elıfizetıi szerzıdés megkötése körében szerzıdéskötési kötelezettség nem terheli. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az elıfizetıi szerzıdés megkötését megtagadja, különösen ha a) az Elıfizetınek hírközlési szolgáltatás igénybevételébıl eredı díjtartozása van, vagy b) az Elıfizetı korábbi elıfizetıi szerzıdésének megszőnésére 1 éven belül az Elıfizetı érdekkörében felmerült okból eredı felmondás miatt került sor Az elıfizetıi hozzáférési pont kiépítése elıtt a megkötött szerzıdés Elıfizetı általi felmondására nincs lehetıség. Ezen idıszak alatt az Elıfizetı bármely, a megkötött szerzıdés felbontására irányuló közlése elállásnak minısül, ebben az esetben az Elıfizetı az 1. sz. melléklet b) pontja szerinti bánatpénz megfizetésére köteles Szolgáltató részére. A bánatpénz megfizetésére nem köteles az Elıfizetı, ha elállásának oka bizonyítottan a Szolgáltatónak felróható szerzıdésszegés. Amennyiben az Elıfizetı az érdekkörében felmerülı feltételeket (úgymint pl. a megfelelı helyiségbe való bejutás lehetıvé tétele, stb.) nem teljesíti, hátráltatva a Szolgáltatás üzembe helyezését az 1. sz. melléklet b) pontja szerinti bánatpénz összegének megfelelı összegő kötbér fizetésére köteles Szolgáltató részére, Szolgáltató pedig ezen esetben jogosult továbbá a megkötött szerzıdés azonnali hatályú felmondására Ha az elıfizetıi hozzáférési pont a szolgáltatásra vonatkozó szerzıdés megkötése után a Szolgáltatónak felróható ok miatt nem kerül kiépítésre, úgy a Szolgáltató tartozik a befizetett elıleg Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt összegét az Igénylınek visszafizetni A Szolgáltató a vállalt szolgáltatás megkezdésére akkor köteles, amikor Elıfizetınél kiépítésre került az elıfizetıi hozzáférési pont. Az Elıfizetı a szolgáltatásra vonatkozó egyszeri bekötési díjat és az elsı hónapra (törthónapra) vonatkozó elıfizetési díjakat az elıfizetıi hozzáférési pont kiépítése után a számlán megjelölt határidıig köteles megfizetni A szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének korlátai A szolgáltatás igénybevételének mőszaki feltétele, hogy az elıfizetı rendelkezzen a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges hardver és szoftver eszközökkel,(számítógéppel és szabad UTP-s hálózati kártyával, valamint a megfelelı alkalmazással). Az Egyedi elıfizetıi szerzıdés szerinti egyszeri bekötési díj - (mely az Elıfizetıt terheli) - tartalmazza, hogy a Szolgáltató az SZHP (Szolgáltatási Hozzáférési Pont) létesítéséhez rádiós vagy kábeltévés modemet helyez el a bekötési ponton és kialakítja a hozzáférési pontot. A hozzáférési pont és a számítógép közötti UTP kábelt a Szolgáltató biztosítja max. 20 m hosszig falon kívüli, nem kábelcsatornában történı kábelezéssel. A 20 m t meghaladó kábelhossz kiépítése, valamint kábelcsatornában történı kábelezés költsége az Elıfizetıt terheli a bekötési díjon felül, és errıl saját magának kell gondoskodnia (ÁSZF 7.3). Az Igénybevevı az SZHP létesítése érdekében köteles Szolgáltató megbízottjának a létesítés helyére történı bejutást, illetve szükség esetén 230 V-s hálózati feszültség ellátását biztosítani. Az elıfizetıi végberendezés mőködéséhez szükséges 230 V os szabványos hálózati csatlakozó és az antenna tartó kiépítése a felmérés alkalmával a felmérıvel egyeztetett módon - az Elıfizetı feladata és a végberendezés telepítésének feltétele A szolgáltatások igénybe vételének idıbeli és földrajzi korlátai: A szolgáltatás Magyarország területén - mőszaki megvalósíthatóság esetén a 46-os körzetszámú földrajzi számozási területen vehetı igénybe. A kiépítés feltétele a szolgáltatás nyújtásához szükség mőszaki paraméterek és feltételek megléte. A vonatkozó hatósági engedélyek érvényességi ideje alatt a szolgáltatásnak idıbeli korlátja a Felek által meghatározott idı, mely idı alatt a szolgáltatás igénybe vehetı A távközlési szolgáltatásokat az Elıfizetı csak a Szolgáltatónak a hírközlési hatósághoz tett bejelentése alapján nyilvántartott területen (vételkörzet) veheti igénybe Minden Elıfizetı csak a rá vonatkozóan a Szolgáltatónál nyilvántartott elıfizetıi hozzáférési ponton keresztül veheti igénybe az általa elıfizetett szolgáltatásokat.

12 7. Az elıfizetıi hozzáférési pont létesítésére és a szolgáltatás igénybevételét biztosító üzembe helyezésre vállalt idı (célérték) 7.1 Az elıfizetıi szerzıdés alapján az elıfizetıi hozzáférést nyújtó Szolgáltató - a felek eltérı megállapodása hiányában legfeljebb az Egyedi elıfizetıi szerzıdés megkötésétıl számítva a 6. sz. melléklet szerint - a hálózatához kapcsolódó elıfizetıi hozzáférési pontot létesít, amelyen az Elıfizetı a hálózaton nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokat a szerzıdés idıtartama alatt a szerzıdés feltételei szerint igénybe veheti. A felek eltérı megállapodása esetén a hozzáférési pont létesítésére az Igénylı által kért késıbbi, de legfeljebb az igénybejelentéstıl számított 180 napon belüli idıpontban kerül sor. Elıfizetıi hozzáférési pont azon hálózati végpont, amelyen keresztül az Elıfizetı egy elektronikus hírközlı végberendezés fizikai és logikai csatlakoztatása révén hálózati funkciókat és a hálózaton nyújtott szolgáltatásokat vehet igénybe. A Szolgáltató jogosult az elıfizetıi hozzáférési pont létesítésekor egyszeri díjat (bekötési díj) felszámítani a szerzıdés szerint Az elıfizetıi hozzáférési pont létesítésének díját, mely az Elıfizetıt terheli (egyszeri bekötési díj) az Ügyfél Egyedi Szerzıdése tartalmazza. A díjak a szokásos (normál) csatlakozási feltételek esetén érvényes díjak (ÁSZF 6.5.1), azaz a már kiépített gerinchálózathoz való új elıfizetıi hozzáférési pont létrehozására vonatkoznak Az egyszeri bekötési díj, mely az Elıfizetıt terheli, egy darab hozzáférési pont kiépítését tartalmazza oly módon, hogy a kábelek az Elıfizetı által biztosított befogadó létesítményben (védıcsı, kábelcsatorna) kerülnek elhelyezésre, vagy ennek hiányában a falon kívül, a lakásban vezetékcsatorna nélkül, lépcsıházban és a ház külsı falán vezetékcsatornában van vezetve (ÁSZF ). Elıfizetı az Egyedi elıfizetıi szerzıdésben meghatározott kedvezmények igénybevételére jogosult. A fenti, elıfizetıi hozzáférési pont létesítésével kapcsolatos meghatározástól eltérı mennyiségi vagy minıségi elıfizetıi igény esetén kiegészítı belépési díj számítható fel az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint A Szolgáltató jogosult az érvényes jogszabályok figyelembe vételével az igénylık személye vagy az ingatlanok fekvése szerint kialakított egyes csoportjai számára az értékesítést elısegítı ideiglenes akciókat meghirdetni, melynek keretében jogosult a belépés és ezzel összefüggésben az elıfizetés feltételeit oly módon átmenetileg módosítani, amely az igénylık számára összességében jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeknél kedvezıbb feltételeket tartalmaz Elıfizetıi hozzáférési pont létesítését célzó munkát és a hálózaton bármilyen szerelést csak a Szolgáltató vagy az általa megbízott személy végezhet. A Szolgáltató (ideértve a Szolgáltató megbízásából közremőködı alvállalkozót is) az elıfizetıi hozzáférési pont kivitelezése során köteles a vonatkozó szabványok, illetve szakmai és biztonságtechnikai elıírások maradéktalan betartása mellett a tıle elvárható gondossággal eljárni úgy, hogy a munka végeztével a szereléssel nem érintett terület eredeti állapotában maradjon, ideértve a szerelés során keletkezett hulladék és szennyezıdések eltávolítását is A kivitelezés során az igénylı kivitelezésre vonatkozó indokolt kéréseit (pl. nyomvonal vezetés, fal- ill. födém áttörések helye, stb. ) elızetes egyeztetés mellett figyelembe kell venni, amennyiben az a szolgáltatáshozzáférési pont létesítése és a szolgáltatás késıbbi karbantarthatósága szempontjából megfelelı és megvalósítható A kivitelezés idıtartama alatt a munkaterület megközelíthetıségének, valamint a 230 V-os hálózati csatlakozás biztosítása az igénylı feladata. A feleket együttmőködési kötelezettség terheli a kivitelezés során szükséges környezı ingatlanokba való bejutással kapcsolatban A kivitelezés során bekövetkezı, a munkavégzéssel együtt járó, elkerülhetetlen károkon (pl. de nem kizárólag fúrás, fúrt lyuk körüli falfelület lepergés, szegelés, csavarozás során okozott felületi sérülések) túlmenı és bizonyíthatóan általa okozott kárért a Szolgáltató felelıs. A bekötéssel szükségképpen együttjáró károkért a Szolgáltató nem felelıs. A munkák befejezése után a kivitelezı köteles Átadás-átvételi jegyzıkönyvet írni, amelyben a Megrendelı aláírásával igazolja a munkavégzést és az esetleges károk elhárítását. Az átadás átvétel után keletkezı károkért a szolgáltató nem vállal felelısséget A kiépített teljes kábelhálózat valamennyi beépített eszközzel együtt a Szolgáltató tulajdonát képezi, azokért Elıfizetı anyagi felelısséggel bír. Az Elıfizetı és a Felhasználó minden tıle elvárhatót elkövet az ingatlanában található hálózati elemek megırzéséért és épségének biztosításáért. Elıfizetı tudomásul veszi, hogy a

13 törzshálózati vezetékeken, a hozzátartozó szerelvényeken és tartozékokon változást eszközölni kizárólag a Szolgáltató jogosult. E tilalom megszegésébıl eredı kárt, helyreállítási költséget Elıfizetı köteles megtéríteni. Elıfizetı tudomásul veszi, hogy a létesítés helyén történı minden olyan átalakítási munka esetén, amely a felszerelt vonali kábel, illetve kihelyezett eszközök áthelyezését kívánja, köteles átalakítási szándékát a munka megkezdése elıtt 30 nappal Szolgáltató részére bejelenteni, a kapcsolódó terveket egyeztetni. Ennek elmulasztása esetén Szolgáltató a felszerelt kábel és eszközök kiváltására és áthelyezésére nem köteles. Az áthelyezés és kiváltás költségeit Elıfizetı viseli Az Elıfizetı és a Felhasználó, illetve ha az ezekkel nem azonos az ingatlan tulajdonosa az igénybejelentés megtételekor vagy azt követıen a Szolgáltató kérésére külön nyilatkozatban kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a kiépített hálózatra a Szolgáltató a vezetékjogot az illetékes földhivatalban bejegyeztethesse Ha a szolgáltatás-hozzáférési pont kiépítése megtörtént, az Elıfizetı a továbbiakban a befizetett rácsatlakozási, szerelési, kiépítési díj visszatérítésére semmilyen jogcímen nem tarthat igényt Nem minısül a Szolgáltató vonatkozásában késedelmes teljesítésnek az Egyedi elıfizetıi szerzıdés megkötésétıl számítva a 6. sz. mellékletben meghatározott napon túli elıfizetıi hozzáférési pont létesítés vagy jelszolgáltatás megkezdés, ha a) a felek a 6. sz. mellékletben meghatározottnál késıbbi idıpontban állapodtak meg, vagy b) az Elıfizetı a helyszíni munkálatok feltételeit az elızetesen egyeztetett idıpontban nem biztosítja, vagy c) az Elıfizetı vagy harmadik személy magatartása miatt (különösen használati, kábel-átvezetési engedély hiánya) a rendszerre való csatlakozás késve, vagy nem valósulhat meg. 8. A szolgáltatások minıségi célértékei, a minıségi célértékek értelmezése és teljesítésük ellenırzésének mérési módszere 8.1. A szolgáltatás minıségi célértékei és értelmezésük: Az Internet szolgáltatás vonatkozásában a Szolgáltató az alábbi mőszaki paramétereket biztosítja a szolgáltatás során. Éves rendelkezésre állás: a szolgáltatás-igénybevehetıség tényleges idıtartamának aránya az adatgyőjtési idıszak teljes elvi szolgáltatási idejéhez képest (%). Értelmezı kiegészítés: Szolgáltatás igénybevehetıség tényleges idıtartama az az idıszak, amikor az elıfizetık a szolgáltatást valóban igénybe vehetik, függetlenül attól, hogy a szolgáltatás kiesését az egyes elıfizetık érzékelték-e. Szolgáltatás-kiesés: az elıfizetı számára a szolgáltatás nem igénybe vehetı: 95% a) Várakozás és zavarmentesség: 95% A szolgáltatás zavarmentes, ha 32 byte-os csomagokkal az átlagos csomagvesztés nem haladja meg a 10%-ot 24 órás ablakban mérve. Adott elıfizetıi végpontra vonatkoztatva, forgalmi terhelés nélküli állapotban. b) IP hálózat csomagvesztése: A csomagvesztés a szolgáltató hálózatán a szolgáltató dedikált IP hostja és az elıfizetıi végpont között nem lehet nagyobb, mint 10% az esetek 98%-ban 24 órás ablakokban mérve. Adott elıfizetıi végpontra vonatkoztatva, forgalmi terhelés nélküli állapotban. Az SZHP megengedett forgalma: az Igénylı által kiválasztott szolgáltatás típusától függ A szolgáltatás tényleges rendelkezésre állási ideje éves átlagban kerül kiszámításra, úgy, hogy az elvi rendelkezésre állási idıbıl (a naptári év napjai száma szorozva 24 órával) levonásra kerülnek az alábbi, szolgáltatás nélküli idıtartamok: a) a tervszerő karbantartás idıtartama, b) a vis major miatti szünetelés idıtartama, c) Szolgáltató érdekkörén kívüli egyéb ok miatti szünetelés (különösen: idıjárási viszonyok, baleset, súlyos energia-ellátási zavar, mősorszolgáltatások idıjárási és egyéb ok miatti kimaradásai, hálózati eszközt érintı rongálás, lopás) idıtartama, d) Elıfizetı kérésére történt szünetelés idıtartama, e) Elıfizetı szerzıdésszegése miatti korlátozás idıtartama, f) nem saját tulajdonú hálózaton való szolgáltatásnál a hálózati hiba idıtartama. g) a szolgáltatás Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekeinek védelmében a jogszabályok által elıírt módon történı szünetelése Ha a Szolgáltató a fenti vállalásait az elıfizetés idıtartama alatt nem tudja betartani, az Elıfizetı a késıbbiekben részletezett feltételek szerinti elıfizetési díj visszatérítésre jogosult A minıségi célértékek értelmezése a következık szerinti:

14 a) A minıségi paraméterek mőszaki tartalmának értelmezése az érvényes mőszaki elıírások szerint történik. b) A paraméter megfelelıségi mutató azt fejezi ki, hogy az adott paraméter vállalt célértéke az összes szolgáltatott (és vizsgált) paraméter legalább hány százalékára kell, hogy teljesüljön. c) A szolgáltatás megfelelıségi mutató azt fejezi ki, hogy a paraméter megfelelıségi mutatók vállalt célértékeinek az összes paraméter legalább hány százalékára kell teljesülnie A Szolgáltató kivételesen indokolt esetben jogosult a minıségi célérték vállalt paraméterektıl eltérı, csökkentett minıségi célértékekkel való szolgáltatás nyújtására. Minıségi célértékek teljesülése mérésének módszere: A Szolgáltató összes minimális sávszélessége:a sávszélesség biztosítása a Szolgáltató gerinchálózati összeköttetései alapján biztosított. A szolgáltatás rendelkezésre-állás mérése: a szolgáltató folyamatosan rögzíti a hálózati hibákat, ez alapján a szolgáltatás-kiesés teljes idıtartama (SZK): a szolgáltatás-kiesés regisztrálásától a szolgáltatás helyreállításáig eltelt összes idı. Teljes elvi szolgáltatási idıtartam (SZT): az az idıtartam, amely esetben a szolgáltató minden elıfizetı számára a teljes szolgáltatás-nyújtási idıszakban szolgáltatás-kiesés nélkül lenne képes szolgáltatni, tehát a szolgáltatás várakozás és zavarmentessége:a Szolgáltató folyamatosan rögzíti a hálózati hibákat. Minıségi mutató (RA) származtatása: szolgáltatás-kiesés teljes idıtartama: a regisztrált szolgáltatás-kiesésben érintett elıfizetıi szám szorozva a szolgáltatás-kiesés idejével hozzáadva a tervezett átalakításban, felújításban, karbantartásban érintett elıfizetıi számnak és a tevékenységre fordított idınek a szorzatát. Teljes elvi szolgáltatási idıtartam: az adatgyőjtési idıszakban a szolgáltatás nyújtására fordított napok száma szorozva 24 órával, és szorozva az átlagos elıfizetı számmal. RA=1-(SZKT/SZT) X 100 IP hálózat csomagvesztése: elküldött csomag esetén az (elveszett csomagok száma/összes csomagok száma)x100 %, a hálózat különbözı pontjai között. Ellenırzés havonta egy alkalommal teljes hálózat kijelölt pontjain, hibabejelentés, egyéb szükség esetén. A szolgáltatás akkor elfogadható minıségő, ha az Igénybevevı adatforgalmat képes bonyolítani a Szolgáltató gerinchálózata és a szolgáltatási hozzáférési pont között. A mérést adatforgalmi teszteléssel lehet ellenırizni. Pillanatnyi kapcsolat ellenırzése azonnali adatforgalommal. (pl: ICMP csomagok küldése és fogadása) Átlagos hozzáférés ellenırzése: az igénybevételt számlálóink folyamatosan rögzítik, amely alapján ellenırizni lehet, hogy adott Igénybevevınek adott idıszakban volt-e forgalma Szolgáltatásminıségi mutatók: a 345/2004 (XII.22.) Kormányrendelet alapján kidolgozott szolgáltatásminıségi mutatókat a 6. sz. melléklet tartalmazza. A mellékletben szerepelnek a szolgáltatásminıségi mutatókhoz rendelt célértékek és minimális értékek, a minıségi célértékek értelmezése és a teljesítés ellenırzésére vonatkozó mérési módszer leírása. A 6. sz. mellékletben feltüntetett szolgáltatási minıségi mutatók a Szolgáltató által a szolgáltatási területen nyújtott, nyilvános Internet, adathálózati szolgáltatásokra vonatkoznak. A minıségi mutatók teljesülésérıl készült mérési eredményeket, és a Kormányrendelet 4. sz. mellékletében szereplı további információkkal együtt a Szolgáltató a tárgyévet követı január 31-ig teszi közzé Ha az elıfizetıi panasz miatt lefolytatott mérés eredményét az Elıfizetı vitatja, a vita eldöntése érdekében az Elıfizetı jogosult a hírközlési hatóságtól minıség vizsgálatot kérni. Amennyiben a hatóság által elvégzett mérés eredményeként bebizonyosodik, hogy a szolgáltatás minısége nem megfelelı, a Szolgáltató köteles a szolgáltatás minıségét a vállalt minıségi célértékeknek megfelelıre kijavítani. Amennyiben az Elıfizetı ugyanazt a hibajelenséget indokolatlanul ismételten jelzi és a megismételt vizsgálatot igényli, úgy a Szolgáltató jogosult a hatósággal közösen azt elvégezni. Amennyiben a vizsgálat bizonyíthatóan indokolatlan volt, úgy annak költségeit (1. sz. melléklet szerint meghatározott vizsgálati díj, valamint a hatóság által a Szolgáltatóval szemben érvényesített további díj) a Szolgáltató jogosult az Elıfizetıre áthárítani. 9. Az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez szükséges elıfizetıi adatok listája, az elıfizetıi jogviszony létrejötte, a legrövidebb szerzıdési idıszak 9.1. Az egyéni elıfizetıi szerzıdéskötés céljára a 3. sz. melléklet szerinti Egyedi elıfizetıi szerzıdés nyomtatványt kerül használatra, melynek kötelezıen kitöltendı tartalmi elemei a következık: a) az elektronikus hírközlési szolgáltató neve, címe, az ügyfélszolgálat és hibabejelentı szolgálat elérhetısége és nyitvatartási rendje, illetve internetes honlapjának címe; b) az elıfizetı neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye értesítési/elérési címe és telefonszáma, elıfizetıi kategóriája, elıfizetési, azonosítási szám(ok), felhasználónevek, jelszavak;

15 c) természetes személy elıfizetı esetén az elıfizetı (leánykori) neve, anyja neve, születési helye és ideje, azonosító okmány típusa, száma, közüzemi számla, ha nem az Elıfizetıként megjelölt személy az aláíró, akkor az Elıfizetıként megjelölt személytıl meghatalmazás; d) nem természetes személy elıfizetı esetén: az elıfizetı adószáma, cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, bankszámlaszáma, illetve ha nem az aláírásra jogosult személy az aláíró, akkor az aláírásra jogosult személytıl meghatalmazás és aláírási címpéldány, cégkivonat másolat; e) annak az elıfizetıi hozzáférési pontnak a helye, ahonnan az Elıfizetı a szolgáltatást igénybe kívánja venni, az elıfizetıi végberendezés felszerelésének helye, nyilatkozat a hozzáférést biztosító ingatlan tulajdonjogáról. Ha az igénylı nem a e) pontban megjelölt ingatlan tulajdonosa, a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata f) az elıfizetı hozzájárulása a 157. (2) bekezdésében foglalt adatállományon kívüli adatainak kezeléséhez, illetve az adatállományban szereplı adatainak az e törvényben meghatározott céloktól eltérı felhasználásához; g) a szerzıdés tartama; h) az elıfizetni kívánt szolgáltatás(ok); a szolgáltatás megkezdésének, illetve a csatlakozás kiépítésének a határideje; i) a szolgáltatásra irányadó díjak és egyéb kapcsolódó díjak, költségek mértéke, a díjak megfizetésének ideje, módja; j) a szerzıdés megszüntetésének feltételei, valamint utalás arra, hogy az általános szerzıdési feltételek mely pontjai tartalmazzák a szerzıdés szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának feltételeit; k) utalás arra, hogy az általános szerzıdési feltételek mely pontjai tartalmazzák a szerzıdésszegés jogkövetkezményei, így különösen a szolgáltatás minıségére, szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az elıfizetıt megilletı jogokat, a díjvisszatérítés rendjét, az elıfizetıt megilletı kötbér mértékét; l) a hibabejelentések megtételének, számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjai, utalás arra, hogy az általános szerzıdési feltételek mely pontjai tartalmazzák a hibabejelentések és számlapanaszok elintézési rendjét, a karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat; m) a szerzıdésmódosítás feltételei, az elıfizetı jogai szerzıdésmódosítás esetére; n) tájékoztatás arról, hogy jogvita esetére az elıfizetı jogosult a vitát hatóság elé terjeszteni, továbbá utalás arra, hogy az általános szerzıdési feltételek mely pontjai tartalmazzák a hatáskörrel rendelkezı hatóságok pontos megnevezését, továbbá elérhetıségük megjelölését; o) az elıfizetıi végberendezés felszerelésének helye - amennyiben az rögzített - és az elıfizetı hívószáma. Az írásban megkötött egyedi elıfizetıi szerzıdésben a feleknek rögzíteni kell a szolgáltató felelısségi határát jelentı elıfizetıi hozzáférési pont létesítési helyét. Az elıfizetıi hozzáférési pont meghatározása tekintetében az elıfizetık által szokásosan megjelölt pont az irányadó, amely csak az elıfizetı kifejezett kérésére létesíthetı az elıfizetı helyiségén kívül; p) az általános szerzıdési feltételek elérhetısége, valamint az elıfizetı azon nyilatkozata, amely szerint az e szerzıdésben foglaltakat megismerte és elfogadja. q) az elıfizetési szerzıdéskötés helye és idıpontja, az elıfizetı vagy szerzıdéskötésre feljogosított képviselıjének aláírása 9.2. A Szolgáltató az Elıfizetı által szolgáltatott adatok valódiságának ellenırzése céljából az alábbi eredeti dokumentumok vagy azok hiteles másolatának bemutatását kérheti: a) Cégjegyzékben nyilvántartott szervezetek (korlátolt felelısségő társaság, részvénytársaság, betéti társaság, közkereseti társaság, közös vállalat, szövetkezet, közhasznú társaság, egyesülés, egyéni cég, oktatói munkaközösség, vízgazdálkodási társulat ) esetében: - 30 napon belüli és hatályos adatokat tartalmazó cégbírósági bejegyzés, vagy cégkivonat, amennyiben még nincs bejegyezve, a Cégbíróság által érkeztetett bejegyzési kérelem teljes példánya, - aláírási címpéldány, - a képviseletre jogosult személy azonosító okmánya, - meghatalmazás teljes bizonyító erejő magánokirati formában (abban az esetben, ha nem az aláírásra jogosult személy jár el) illetve aláírási címpéldány b) Cégjegyzékben nem nyilvántartott szervezetek (alapítványok, egyesületek, egyházak, politikai pártok, társadalmi szervezetek, szakszervezetek, ügyvédi irodák, stb.) esetében: - az illetékes Megyei Bíróság végzése vagy bejegyzése elıtt az alapszabály bíróság által érkeztetett példánya, - a képviseletre jogosult személy azonosító okmánya, - meghatalmazás teljes bizonyító erejő magánokirati formában (abban az esetben, ha nem az aláírásra jogosult személy jár el) c) Egyéni vállalkozók esetében:

16 - a vállalkozó igazolvány eredeti példánya, - azonosító okmány, - meghatalmazás teljes bizonyító erejő magánokirati formában (abban az esetben, ha nem az aláírásra jogosult személy jár el) d) Természetes személy esetében: - azonosító okmány, - meghatalmazás teljes bizonyító erejő magánokirati formában (abban az esetben, ha nem az Elıfizetıként megjelölt személy az aláírásra jogosult személy), közüzemi számla. Az elıfizetıi szerzıdés aláírásával Felek megállapodnak abban, hogy az Elıfizetı a szerzıdést a Szolgáltató által nyújtott kedvezményekért cserébe meghatározott idın belül nem szünteti meg, nem szünetelteti, és a Szolgáltató általi felmondásra nem ad okot A Szolgáltató jogosult marketing vizsgálatok és felhasználás céljára az igénylıtıl egyéb adatokat is kérni. Az igénylı ezen adatok szolgáltatását megtagadhatja Az elıfizetıi szerzıdéses jogviszony a jelen ÁSZF 6. pontja szerinti elıfizetıi szerzıdéskötési folyamatot követıen akkor jön létre, amikor az egyedi elıfizetıi szerzıdés mindkét fél által aláírva visszaérkezik a Szolgáltató ügyfélszolgálatára, vagy azt mindkét fél általi aláírását követıen a Szolgáltató képviselıje átveszi az Elıfizetıtıl Az Elıfizetık a szolgáltatásokat határozatlan vagy határozott idejő szerzıdés megkötésével vehetik igénybe A határozott idejő szerzıdés legrövidebb idıtartama legalább a szerzıdéskötés napjától számított 12 hónap A Szolgáltató az általa szervezett ideiglenes akció keretében a 9.6. pont szerinti idıtartamnál hosszabb vagy rövidebb minimális elıfizetési idıszakot is megállapíthat valamely szolgáltatás(ok)ra vonatkozó kedvezmény igénybe vételének feltételéül, mely esetben az akcióban részt vevı Elıfizetıre az akcióban meghirdetett feltételek az érvényesek. 10. Az elıfizetıi szerzıdés módosításának egyes esetei és a szerzıdésmódosítás feltételei, a szolgáltató joga egyoldalú szerzıdésmódosításra, az elıfizetıt a szolgáltató egyoldalú szerzıdésmódosításának eseteiben megilletı jogok, egyoldalú szerzıdésmódosítás esetén az elıfizetı tájékoztatásának módja, a díjfizetéshez kötött szerzıdésmódosítás esetei és a fizetendı díj mértéke, az áthelyezés és az átírás teljesítésének határideje Az egyedi elıfizetıi szerzıdés módosítása írásban, a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában személyesen, egyebekben az elıfizetıi szerzıdés megkötésének szabályai szerint történhet, az e fejezetben részletezett eltérésekkel Az egyedi elıfizetıi szerzıdésnek a felek közös megegyezésével történı módosítására a következı esetekben kerülhet sor: az Elıfizetı személye az elıfizetıi hozzáférési pont megváltozása nélkül módosul (átírás) Az Elıfizetı átírás címén írásban kérheti a Szolgáltatótól az Elıfizetı személyének módosítását, ha személyében szerzıdés, öröklés vagy egyéb jogcímen történı jogutódlás következtében változás történik. Átírás esetén az átírás alapjául szolgáló tényekrıl a feleknek mindkét fél által aláírva írásban, vagy az ügyfélszolgálati irodában együttesen (az Elıfizetı halála vagy megszőnése miatti átírás esetén az átírást kérı örökösnek vagy jogutódnak) kell nyilatkoznia vagy az átírás okát bírósági végzéssel vagy hagyatékátadó végzéssel kell igazolni. Átírásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha a meglévı esetleges díjtartozást az átírást kérı felek bármelyike, illetve az Elıfizetı átírást kérı örököse, jogutódja legkésıbb az átírással egyidejőleg rendezi. Az átírás idıpontját az átírást kérı felek az átírási kérelemben határozzák meg azzal a feltétellel, hogy az átírási kérelmet legalább 15 nappal a kért idıpont elıtt kell benyújtani. Amennyiben az átírási kérelem megfelelı határidıben érkezett, megfelel a formai követelményeknek (szükség szerinti mellékletekkel is ellátott), illetıleg az esetleges díjtartozás rendezésre került, akkor a Szolgáltató 15 napon belül köteles az átírási kérelemnek helyt adni és errıl tájékoztatni az átírást kérıket. Amennyiben a kérelemnek valamely feltétel nemteljesülése miatt a Szolgáltató nem fogadja el a kérelmet, úgy errıl is köteles tájékoztatni az átírást kérıket.

17 Amennyiben Szolgáltató az átírási kérelemnek helyt ad, úgy a szerzıdés a kérelem Szolgáltató általi elfogadásának idıpontjával módosul. Ha az átírás során a régi és új Elıfizetık elıfizetıi kategóriája megváltozik, akkor az átírás idıpontjától az új Elıfizetınek az új elıfizetıi kategóriára vonatkozó elıfizetési díjakat kell megfizetnie. Az Elıfizetı az elıfizetıi hozzáférési pont kiépítése elıtt kérheti igénybejelentése átírását is. Ha a régi és új Elıfizetı által a hatályos ÁSZF szerint fizetendı díjak eltérnek, a díjkülönbözetet az átíráskor kell rendezni. Ha a Szolgáltató az átírás 15 napos határidejét nem tarja be, minden késedelmes nap után kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmada. A kötbér összegét a szolgáltatónak az átírás díját tartalmazó számlán kell jóváírnia. Az átírás díját az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az elıfizetıi hozzáférési pont átírása és áthelyezése kölcsönösen kizárják egymást az Elıfizetı az elıfizetıi hozzáférési pont áthelyezését kéri (áthelyezés) Az elıfizetıi hozzáférési pont tulajdonos Elıfizetı áthelyezés címén kérheti a Szolgáltatótól az elıfizetıi hozzáférési pont helyének megváltoztatását a Szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül, ha egyidejőleg az Elıfizetı személye nem változik. Az áthelyezési kérelmet a Szolgáltató a formai követelményeknek megfelelı (beleértve a szükség szerinti mellékletekkel való ellátottságú) írásbeli kérelem benyújtásától számított 30 napon belül, egyeztetett idıpontban teljesíti, ha az Elıfizetı az áthelyezés idıpontjáig igényelt szolgáltatások díját rendezte, illetve rendezi, és a kért új elıfizetıi hozzáférési pont kiépítésének mőszaki feltételei adottak. Díja az 1. sz. melléklet szerinti kiszállási díj, valamint a munkalap szerinti anyagköltség. Ha az áthelyezés mőszaki okok miatt nem teljesíthetı, errıl a Szolgáltató 15 napon belül értesíti az Elıfizetıt a várható teljesítési idıpont amely az áthelyezési kérelem írásbeli benyújtásától kezdve max. 6 hónapon belül teljesíthetı (év, negyedév) megjelölésével, mely esetben az eredeti elıfizetıi hozzáférési pont megszüntetésére sor kerül, és az elıfizetıi jogviszony ettıl az idıponttól kezdve az áthelyezési kérelem teljesítéséig szünetel. Ha az áthelyezésre az eredeti elıfizetıi hozzáférési pont megszüntetését követı hat hónapon belül a Szolgáltató nyilatkozata szerint nem kerülhet sor, az Elıfizetı azonnali hatályú felmondásra jogosult. A felmondási jogát Elıfizetı ebben az esetben akkor gyakorolhatja, ha Szolgáltató részére megfizeti a határozott idejő szerzıdés megkötésére tekintettel a Szolgáltató részérıl az Elıfizetı részére biztosított kedvezményeket (azaz bekötési és egyéb havidíjak kedvezményei, lásd 1 sz. melléklet). Elıfizetı ezesetben is köteles kiszállási díjat fizetni. Amennyiben az Elıfizetı az áthelyezést olyan helyre kéri, ahol az elıfizetıi hozzáférési pont már kiépítésre került, az Elıfizetı átírási díj fizetésére köteles, kiépítetlen elıfizetıi hozzáférési pont esetén pedig kiszállási díj (lásd 1. sz melléklet), valamint a munkalapon részletezett költségek megfizetésére köteles az Elıfizetı Az Elıfizetı módosítani kívánja az elıfizetett szolgáltatás(oka)t Az Elıfizetı az igénybe venni kívánt szolgáltatás(oka)t határozatlan idıtartamú szerzıdés esetén igénye szerint módosíthatja, mely igényt a Szolgáltató legkésıbb a megrendelés napját követı hónap elsı napjától teljesíti. A Szolgáltató az Elıfizetı kérésére vagy valamely általa szervezett ideiglenes akció keretében fentiektıl eltérı módosítási igényt is elfogadhat, illetve ajánlhat Az egyedi elıfizetıi szerzıdésnek az Elıfizetı egyoldalú nyilatkozatával történı módosítására a következı esetekben kerülhet sor: az Elıfizetı elıfizetıi minısége (egyéni, nem egyéni elıfizetı) megváltozik Az Elıfizetı igénye esetén valamely következı hónap elsı napjától megváltoztathatja elıfizetıi minıségét, feltéve, hogy bejelentését annak kért hatályba lépése elıtt legalább 30 nappal megtette. A Szolgáltató az Elıfizetı kérésére rövidebb bejelentési idıt is elfogadhat, ha azt nyilvántartási rendszere lehetıvé teszi. A Szolgáltató az elıfizetıi minıség módosítása hatályba lépésétıl kezdıdıen a módosult elıfizetıi kategóriára vonatkozó díjakat számítja fel az Elıfizetı módosítani kívánja a fizetési módra vonatkozó nyilatkozatát Az Elıfizetı igénye esetén valamely következı hónap elsı napjától megváltoztathatja a fizetési módot, feltéve, hogy bejelentését annak kért hatályba lépése elıtt legalább 30 nappal megtette. A Szolgáltató az Elıfizetı kérésére rövidebb bejelentési idıt is elfogadhat, ha azt nyilvántartási rendszere lehetıvé teszi. Folyószámlás fizetési mód esetén az Elıfizetı köteles az elıfizetési díj teljesítésével kapcsolatban a bank megnevezését és a számlaszámot a Szolgáltatónak megadni. A Szolgáltató a díjbeszedést az Elıfizetı nyilatkozata szerinti fizetési móddal köteles megkísérelni a módosítás hatályba lépésétıl kezdıdıen. Ha ez a Szolgáltatón kívüli okból (pl. banki elutasítás megbízás hiánya vagy hibás bankszámlaszám miatt) nem vezet eredményre, a Szolgáltató az Elıfizetı egyidejő értesítésével visszatérhet a módosítás elıtti fizetési módhoz. Ha a díjbeszedés folyamatosságában a bankszámlás fizetésre való átállás

18 során kimaradás történik, a Szolgáltató jogosult az Elıfizetı elsı sikeres bankszámla terhelésekor vagy azt követıen az aktuális díj mellett az idıközben kialakult díjhátralék összegének leemelésére is az Elıfizetı valamely, a szerzıdésben szereplı egyéb adata megváltozik. Ha az Elıfizetı valamely, a szerzıdésben szereplı egyéb adata megváltozik, köteles azt a változást követı 8 napon (fizetési mód megváltozása esetén a változást megelızı 30 napon) belül azt a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában személyesen vagy meghatalmazott képviselıje útján írásban (postai levélben, telefaxon) bejelenteni. Ha ezt elmulasztja, az Elıfizetı ebbıl adódó esetleges káráért vagy bármely többletköltségéért a Szolgáltató nem felelıs, és a Szolgáltatónak okozott esetleges kárt vagy többletköltséget a Szolgáltató az Elıfizetıtıl követelheti A Szolgáltató az egyedi elıfizetıi szerzıdés módosításáért az 1. sz. mellékletben meghatározott díjakat jogosult érvényesíteni az Elıfizetıvel szemben Az ÁSZF módosítása A Szolgáltató a jelen Általános Szerzıdési Feltételek rendelkezéseinek egyoldalú módosítására jogosult, különösen, ha a Szolgáltató a) a hálózat mőszaki paramétereinek megváltozása vagy egyéb indokolt és szolgáltatással összefüggı üzleti ok miatt az elıfizetıi szolgáltatások körét, illetve a szolgáltatások igénybe vételének feltételeit kívánja változtatni, b) a jelen ÁSZF-ben szereplı díjakat meg kívánja változtatni, vagy c) jogszabályváltozás, hatósági döntés, vagy d) egyéb, vis major vagy a Szolgáltatón kívül álló bármely körülményben bekövetkezett lényeges változás indokolja A Szolgáltató a szabadáras szolgáltatás díját közvetlen költségei és egyéb ráfordításai megtérülésének elemzésével köteles megállapítani. A Szolgáltató jogosult az elıfizetıi szolgáltatások díját módosítani évente legalább a hivatalos (KSH által leközölt) fogyasztói árindex mértékével, továbbá minden olyan esetben, amikor a szolgáltatás fenntartásának költségeit befolyásoló tényezık a KSH árindexet meghaladó mértékben megváltoznak, ideértve a) az üzemeltetési, mőködési költségek, b) a hálózatépítés, korszerősítés, fenntartás költségei, c) jogszabályi, hatósági kötelezettségen alapuló fizetési kötelezettségek megváltozását Az ÁSZF módosítása esetén a módosításról az Elıfizetıket a Szolgáltató a 4.5 pont szerinti módon minden esetben, annak hatályba lépése elıtt legalább 30 nappal korábban értesíteni köteles, kivéve a) a c) pont miatti módosításokat, mely esetben a jogszabályokban foglaltak az irányadók, b) a d) pontja miatti módosításokat, mely esetben az Elıfizetık értesítésére a Szolgáltató az esemény miatti, az ÁSZF módosítását igénylı intézkedésével egyidejőleg köteles. A szolgáltató nem köteles a fenti értesítési határidıket az ÁSZF azon módosításaira alkalmazni, amikor az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerzıdéses feltételeket nem érint, vagy ha a módosítással kizárólag valamely elıfizetıi díj csökken, vagy ha az Egyedi elıfizetıi szerzıdésben, illetve módosításában meghatározott elıfizetıi díj változatlansága mellett a szolgáltatás bıvül Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF-et a pontban megjelöltek vonatkozásában módosítja, az Elıfizetı jogosult a módosítás tárgyában tett és 4.5. pont szerinti Szolgáltatói értesítést követı 8 napon belül a szerzıdés azonnali hatályú felmondására. Amennyiben a módosítás az Elıfizetı számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Elıfizetı a 4.5. pont szerinti értesítéstıl számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az elıfizetıi szerzıdést. Nem mondhatja fel az Elıfizetı az elıfizetıi szerzıdést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott idıtartam alatt igénybe veszi és az elıfizetıi szerzıdést az ebbıl eredı kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az Elıfizetı felmondja az elıfizetıi szerzıdést, a Szolgáltató az Elıfizetıtıl nem követelheti a szerzıdés felmondását követı idıszakra esı kedvezmény összegét. Az ÁSZF Szolgáltató általi módosítása esetén az Elıfizetı a fentiek szerinti felmondási joga helyett (a felmondásra irányadó határidıvel) jogosult az egyedi elıfizetıi szerzıdését ugyanattól a naptól hatályos módosítását kezdeményezni.

19 Amennyiben a Szolgáltató egyoldalú szerzıdésmódosításról szóló értesítésében megadott határidın, de legalább 8 napon belül az Elıfizetı írásban, hitelt érdemlı módon nem nyilatkozik, továbbá a díj összegére irányuló módosítás esetén az Elıfizetı a módosított díjat megfizeti, úgy ezen magatartások az Elıfizetı részérıl a módosított feltételek elfogadását jelentik. Amennyiben az Elıfizetı a módosítással szemben a 4.5. pont szerinti Szolgáltatói értesítéstıl számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban, hitelt érdemlı módon kifogással vagy észrevétellel él, a módosítás nem tekinthetı elfogadottnak. A módosítás Elıfizetı általi vitatása esetén a Szolgáltató bírósághoz fordulhat az elıfizetıi szerzıdés módosítása iránt. A Szolgáltató köteles az Elıfizetı figyelmét felhívni a 4.5. pont szerinti értesítésben észrevétel tételi jogára, valamint annak jogkövetkezményeire. A jelen pont vonatkozásában az Elıfizetı jognyilatkozat tételének kezdı idıpontja a 4.5. pont szerinti értesítési módonként az alábbi idıpontban kezdıdik: a) az elıfizetı közvetlen, írásbeli értesítés (értesítés levélben) esetén a kézbesítés napját követı napon, b) az értesítendı elıfizetık körétıl függıen országos vagy megyei napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján történı értesítés esetén a második közzétételt követı napon, c) az értesítendı elıfizetık köréhez igazodó terjesztéső, ingyenes idıszaki lapban feladott közlemény útján történı értesítés esetén a közzétételt követı napon, d) amennyiben a c) pont szerinti idıszaki lap az adott földrajzi területen nem áll rendelkezésre, úgy minden elıfizetıje számára díjmentesen elérhetı információs csatornáján legalább 15 napig, naponta legalább összesen 3 óra idıtartamban való közzététellel esetén az utolsó közzétételt követı napon. 11. Az elıfizetıi szolgáltatás szünetelésének esetei, az elıfizetı által kérhetı szünetelés leghosszabb idıtartama, a díjfizetéshez kötött szünetelés esetei és a fizetendı díj mértéke A szolgáltatás egész területét érintı szünetelés: azon idıtartam, amely alatt az adatgyőjtési idıszakban (év) a szolgáltatás a szolgáltatási terület egészét érintıen az elıfizetık számára váratlan szolgáltatás-kiesés miatt nem volt igénybe vehetı (perc). Értelmezı kiegészítés: csak a rendellenes (váratlan) szolgáltatás-kiesés számít e mutató vonatkozásában. Szolgáltatás-kiesésnek minısül, ha a szolgáltató szolgáltatási területének valamennyi elıfizetıje egy idıben akadályozva van a szolgáltatás igénybevételében. Ide tartozik: a szolgáltatás meghibásodása, az igénybevétel ellehetetlenülése miatti szünetelés (azaz váratlan meghibásodás miatti). Nem tartozik ide: a) az Elıfizetı kérésére történı szünetelés: a/1. Az Elıfizetı a szolgáltatás szüneteltetését írásban, az esedékes elıfizetési díjak megfizetése mellett, legalább 5 munkanappal a kért kikapcsolás elıtt, a tárgyhónapot követı hónap elsejétıl kezdıdıen kérheti. A szüneteltetés az Elıfizetı által kért visszakapcsolásig, vagy a szerzıdés megszőnéséig tart. A visszakapcsolást az Elıfizetı a szüneteltetés kérésekor, vagy a kért visszakapcsolást megelızıen legalább 5 munkanappal, írásban, a következı hónap elsı napjától kérheti. A szüneteltetés végi visszakapcsolás feltétele a szüneteltetés idejére az 1. sz. mellékletben meghatározott díj megfizetése. A visszakapcsolást a Szolgáltató a díjak kiegyenlítését követıen legkésıbb az Elıfizetı által kért munkanapig elvégzi. Az ezen ok miatti szüneteltetés ideje a rendelkezésre állás idejébe beleszámít. A szolgáltatást a határozott idejő szerzıdés idıtartama alatt az egyéni Elıfizetı maximum hat hónapra, az üzleti Elıfizetı maximum három hónapra, egész hónapokra szüneteltetheti. A szolgáltatást a határozatlan idejő szerzıdés esetén évente az egyéni Elıfizetı maximum hat hónapra, az üzleti Elıfizetı maximum három hónapra, egész hónapokra szüneteltetheti. E szabály alkalmazása alól a Szolgáltató az Elıfizetı kérésére indokolt esetben eltekinthet. A szünetelés idejére Elıfizetı a Egyedi szerzıdésben meghatározott elıfizetési díj 70 %-ának rendszeres megfizetésére köteles, tekintettel arra, hogy az eszközök Elıfizetı birtokában maradnak, valamint Szolgáltató bizonyos szolgáltatásokat továbbra is biztosít (pl. de nem kizárólag: cím, webtárhely, stb.). Ebben az esetben a szünetelés idıtartama beleszámít a határozott idıre kötött szerzıdés idıtartamába. a/2. Az Elıfizetı a szolgáltatás szüneteltetését írásban, az esedékes elıfizetési díjak megfizetése mellett, legalább 5 munkanappal a kért kikapcsolás elıtt, a tárgyhónapot követı hónap elsejétıl kezdıdıen kérheti. A szüneteltetés az Elıfizetı által kért visszakapcsolásig vagy a szerzıdés megszőnéséig tart. A visszakapcsolást az Elıfizetı a szüneteltetés kérésekor, vagy a kért visszakapcsolást megelızıen legalább 5 munkanappal, írásban, a következı hónap elsı napjától kérheti. A szüneteltetés végi visszakapcsolás feltétele a szüneteltetés idejére az 1. sz. mellékletben meghatározott díj megfizetése. A visszakapcsolást a Szolgáltató a díjak kiegyenlítését követıen

20 legkésıbb az Elıfizetı által kért munkanapig elvégzi. Az ezen ok miatti szüneteltetés ideje a rendelkezésre állás idejébe beleszámít. A szolgáltatást a határozott idejő szerzıdés idıtartama alatt az egyéni Elıfizetı maximum hat hónapra, az üzleti Elıfizetı maximum három hónapra, egész hónapokra szüneteltetheti. A szolgáltatást a határozatlan idejő szerzıdés esetén évente az egyéni Elıfizetı maximum hat hónapra, az üzleti Elıfizetı maximum három hónapra, egész hónapokra szüneteltetheti. E szabály alkalmazása alól a Szolgáltató az Elıfizetı kérésére indokolt esetben eltekinthet. Az Elıfizetı kérésére történı szünetelés esetén az Elıfizetı a szünetelés kérésével egyidejőleg 2500,- Ft összegő díjat köteles megfizetni szolgáltató részére, valamint a visszakapcsoláskor ismét köteles 2500,- Ft összegő díjat megfizetni Szolgáltató részére. Ebben az esetben a határozott idıtartamra létrejött szerzıdés idıtartama automatikusan meghosszabbodik a szünetelés idıtartamával azonos feltételekkel. b) az Elıfizetınek felróható okból történı szünetelés: Elıfizetınek felróható okból történı szünetelésre kerülhet sor különösen: az Elıfizetı súlyosan akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerő mőködését. Így például a Szolgáltató hálózata mőködésére különösen veszélyesnek tekinti azt az esetet, amikor az Elıfizetı végpontjáról a hálózat felé folyamatos vagy idıszakos bármilyen malware program által generált adatforgalom észlelhetı: pl. portscan kísérletek, DOS (Inetrnetes csatornák, számítógépek megbénítására tett kísérlet) támadást hajt végre. az Elıfizetı az elıfizetıi szolgáltatást ismételten, illetve folyamatosan hosszabb távon (2 hónapot meghaladó idıtartamban) a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti, vagy azt a hálózati szerzıdésekrıl szóló kormányrendelet szerinti hálózati szolgáltatás céljára használja, az Elıfizetınek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt határidı elteltét követıen is, de legalább 60 napos esedékes díjtartozása van, és az Elıfizetı a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a Szolgáltatónak nem adott az általános szerzıdési feltételekben meghatározott vagyoni biztosítékot, illetve az Elıfizetınek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt határidı elteltét követıen is, de legalább 30 napos esedékes díjtartozása van, és az Elıfizetı a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a Szolgáltatónak nem adott az általános szerzıdési feltételekben meghatározott vagyoni biztosítékot és korábban már az Elıfizetıvel szemben ezen rendelkezéseknek megfelelıen szintén sor került díjfizetésrıl szóló felszólítás kibocsátására, amiatt mert korábban is volt legalább 30 napos esedékes díjtartozása. Az Elıfizetı súlyosan megszegi a 7. sz. mellékletben található Hálózathasználati irányelveket. Elıfizetınek felróható okból történı szünetelés esetén Elıfizetı köteles az Egyedi szerzıdésben meghatározott elıfizetési díj teljes összegének rendszeres megfizetésére, mely jelen esetben egyben kötbér is. Ennek megfizetés nem mentesíti Elıfizetıt jelen ÁSZF más pontjaiban rögzített kötbérek, illetve az általa okozott károk további megfizetése alól. c) a hálózat (tervezett) átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatti szünetelés, amennyiben a Szolgáltató errıl elıfizetıit megfelelıen tájékoztatta: A szolgáltatás a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, rendkívüli karbantartása vagy a hálózaton végzett havi rendszeres karbantartás miatt átmenetileg szünetelhet. A tervezett szüneteltetésrıl a Szolgáltató az Elıfizetıket annak megkezdése elıtt legalább 5 nappal értesíti a 4.4. pont szerinti módon és a munkát úgy szervezi, hogy a szüneteltetés amennyiben a szüneteltetést nem igénylı más gazdaságos mőszaki megoldás nem áll rendelkezésre naptári hónaponként az 1 napot nem haladhatja meg, a rendszeres karbantartás idején túl. A szolgáltatás rendszeres karbantartás miatti szüneteltetése miatti idıtartam, de maximum havonta 1 nap a rendelkezésre állás idıalapjába nem számít bele. Ha a szolgáltatást a Szolgáltató az ÁSZF-ben megadott idıpontban történı, rendszeres karbantartáson kívüli egyéb ok miatt legalább a 6. sz. mellékletben meghatározott ideig szünetelteti, a szüneteltetés idejére az Elıfizetıt díjfizetési kötelezettség nem terheli. A díjcsökkentés összege a kiesı napok számának és a havi elıfizetési díj egy napra esı részének szorzata. Minden megkezdett nap egész napnak számít. A 6. sz. mellékletben meghatározott idıt meghaladó és Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatti szünetelés esetén (ide nem értve a rendszeres karbantartást) a szünetelés idejére az Elıfizetıt díjfizetési kötelezettség nem terheli. A jelen pont szerinti díjcsökkentés összege a kiesı napok számának és a havi elıfizetési díj egy napra esı részének szorzata. d) mindkét fél érdekkörén kívüli, elıre nem látható és el nem hárítható külsı ok (vis major):

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Szentgotthárd, Magyarlak,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. Dunakanyar Holding Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerzıdési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2010. január 15. Utolsó módosítás: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltató

Részletesebben

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és a Voice over IP (VoIP) beszédátviteli szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19 TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19 ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) HELYHEZ KÖTÖTT - ÉS HELYTİL FÜGGETLEN TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA... Utolsó módosítás:

Részletesebben

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2006. szeptember 1. Készült: 2006.07.25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2

Részletesebben

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmezı rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Elıfizetı:

Részletesebben

Ábrahám-sat BT szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz

Ábrahám-sat BT szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Ábrahám-sat BT szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Ábrahámhegy, Hegyesd, Balatonederics, Balatonrendes,Bazsi,Uzsa,Révfülöp települések területén

Részletesebben

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz Készítés dátuma: 2006. október 18. Utolsó módosítás dátuma: 2007. január 1.

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

RubiCom Zártkörűen Működő Részvénytársaság

RubiCom Zártkörűen Működő Részvénytársaság RubiCom Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1144 Budapest, Rátót utca 18-20. Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött távbeszélő szolgáltatásra érvényes Szentes, Maklár, Nagytálya településeken (TvNetWork

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

BEST EUROPE Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz

BEST EUROPE Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz BEST EUROPE Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Készült: 2007. május 01. Módosítva: 2010. március 08. Általános Szerződési Feltételek 2 szolgáltató cégszerű aláírása

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételei Készítés idıpontja: 2011. november

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

Szolgáltató: N-Telekom Kft. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15.

Szolgáltató: N-Telekom Kft. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt LAN-CITY / Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet - továbbiakban Takarékszövetkezet - a pénzmosás és a terrorizmus

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére Jelen Általános

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖZCÉLÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ Módosítva a 2003. C. törvény 131. -ában foglaltak szerint 1.oldal Szolgáltató: TolnaAirNet Bt. 6430 Bácsalmás, Korona u. 2. Tel.: 06 / 30-365 93 14 és 06-40/200-842

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) Ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog ajándékozás során történt megszerzésére vonatkozóan Az adatlapot a vagyonszerzınek

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelılap

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz. Hatályos: 2013. október 15.

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz. Hatályos: 2013. október 15. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Hatályos: 2013. október 15. Tartalom 1. Szolgáltató adatai, ügyfélszolgálat elérhetősége, illetve internetes

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. január 1. A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei Tartalomjegyzék 1. A szerzıdéssel kapcsolatos fogalmak 2. Általános rendelkezések 3. A biztosítási szerzıdés alanyai

Részletesebben

LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Last-Mile Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 7635 Pécs,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 4028 Debrecen, Nyíl u. 134 Telefon/ fax: 52/541-241 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2006 decemder 01. Utolsó módosítás kelte: 2015 december 15. Hatályba lépés kelte: 2016 januar 1. HB

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS

ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS (MJK: AEOLB 001-2010) MJK: AEOLB 001-2010 Érvényes: 2010. június 1-tıl 1/37 ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 1.) A jelen feltételek alapján a QBE Insurance (Europe) Limited

Részletesebben

CATEL Kft. szolgáltató

CATEL Kft. szolgáltató CATEL Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Kiskunmajsa, Jászszentlászló, Szank települések területén Hatályba lépés kelte: 2013. október 15. Utolsó

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 60/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklet PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A JELEN KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE A /2014. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: Telefon: (30) 573-3687 E-mail: ugyfelszolgalat@is.hu

Részletesebben

ZOLCOMP NETWORK KFT.

ZOLCOMP NETWORK KFT. ZOLCOMP NETWORK KFT. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Debrecen település területén és környékén Hatályba lépés kelte: 2015.09.01. Utolsó módosítás kelte: 2015.08.20.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS A1-K000000/000 számú ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS amely a.. szám alatti lakóépület, illetıleg vegyes célra használt épület (a továbbiakban együtt: épület), mint felhasználási hely hıközponti mérés szerinti

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlattevınek kell viselnie minden, az ajánlattétel elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülı költséget.

DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlattevınek kell viselnie minden, az ajánlattétel elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülı költséget. DOKUMENTÁCIÓ KM03SZGR13 keretmegállapodás alapján számítógéprendszerek szállítása és tekintetében a Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal számára 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérı

Részletesebben

KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató. Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén

KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató. Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén Hatályba lépés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyfelıl Nógrád Megye Önkormányzata 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., képviseli: Becsó Zsolt a közgyőlés elnöke adószáma: 15450016-2-12 mint megrendelı, a továbbiakban:

Részletesebben

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út 10. Fsz. 7.

Részletesebben

Igénybevételi eljárás rendjérıl

Igénybevételi eljárás rendjérıl Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS DHK Hátralékkezelı és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Üzleti intelligencia (BI) alkalmazás fejlesztése és bevezetése tárgyú, Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekrıl szóló

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA területén Hatályba lépés kelte: 2015.09.01 Utolsó módosítás kelte: 2015.08.01.

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást.

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást. HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső, deviza alapú szabad felhasználású, hitelkiváltási célú, és

Részletesebben

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Karancsalja; Karancslapujtő;Karancskeszi; Karancsberény;Etes település területén Hatályba lépés kelte: 2015.12.28. Utolsó módosítás

Részletesebben

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008.

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008. évi támogatására A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról

Részletesebben

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános rész... 3 3. Széf-rekeszek bérbeadásának feltételei... 3 4. Az Ügyfél kulcsok kiadása... 4 5. A bérelt széf-rekesz nyitása, érték elhelyezés...

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö RŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R ZİDÉSI FELTÉTELEI A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató

A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató A szerencsejáték szervezésérıl szóló, többszörösen módosított és kiegészített 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) rendelkezése alapján

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56.

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56. Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/57. lapszám 2009/56. lapszám 2009/55.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tahitótfalu Községi önkormányzat 7/1996.(XII.10.) sz. Képviselıtestületi rendelete a kéményseprıipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl egységes szerkezetben a 4/2000.(III.31.) önkormányzati

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT 2011/2012. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT ADVANCED WORLD TRANSPORT RAIL HU Zrt. HATÁLYOS: 2011. DECEMBER 11-TİL 2012. DECEMBER 8-IG 1 Módosítások jegyzéke Módosítás sorszáma tárgya

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek ELEKTRONET Zrt. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatásra Buj, Csenger, Ibrány, Jánd, Jármi, Mátészalka, Máriapócs, Nagyecsed, Nagydobos, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes, Ópályi,

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.22 Utolsó módosítás kelte: 2016.04.13

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a DKTVnet Kft Kábeltelevízió és Internet Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) Internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan. Miskolc - Diósgyır

Részletesebben

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON S Z O L G Á L T A T Á S R A

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON S Z O L G Á L T A T Á S R A FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON S Z O L G Á L T A T Á S R A V O N A T K O Z Ó Á L T A L Á N O S S Z E R Z İ D É S I F E L T É T E L E I Hatályos: 2010.

Részletesebben

SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a tagja Általános Szerz dési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Siófok, Zamárdi, Szántód, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balaton szöd,

Részletesebben

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1)

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPFOGALMAK...1 II. A BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉS FORMAI SAJÁTOSSÁGAI...4 A biztosítási

Részletesebben

MEZEI-VILL VILLAMOSIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

MEZEI-VILL VILLAMOSIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. MEZEI-VILL VILLAMOSIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Ártánd, Bedő, Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Biharnagybajom,

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Letenye

Részletesebben

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. szolgáltató a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagjaként Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött vezetékes telefon szolgáltatáshoz Kaposvár település

Részletesebben