Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez"

Átírás

1 Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszám: , törzsszám: ), mint hitelezı (továbbiakban: Takarékszövetkezet), - másrészrıl Adós neve: Születéskori név: Állampolgársága: Születési hely: Születési idı: Anyja neve: Állandó lakcíme: Szig. száma: Adóazonosító száma: Személyi azonosító: Bankszámla száma: Adóstárs neve: Születéskori név: Állampolgársága: Születési hely: Születési idı: Anyja neve: Állandó lakcíme: Szig. száma: Adóazonosító száma: Személyi azonosító: Bankszámla száma: mint Adósok, Kezes neve: Születéskori név: Állampolgársága: Születési hely: Születési idı: Anyja neve: Állandó lakcíme: Szig. száma: Kezes neve: Születéskori név: Állampolgársága: Születési hely: Születési idı: Anyja neve: Állandó lakcíme: Szig. száma: mint Készfizetı kezesek, (Adósok és Készfizetı kezesek együtt: Kötelezettségvállalók) a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerzıdésben foglalt feltételekkel jött létre. Lakossági deviza alapú szabad felhasználású hitelhez 1/15

2 I. KÜLÖNÖS RÉSZ 1. A kölcsön célja: A Takarékszövetkezet a jelen Kölcsönszerzıdés I/2. pontjában meghatározott kölcsönösszeget biztosít az I.7.1./. pontja szerinti ingatlanon részbeni finanszírozásra. Tárgya: felhasználási célhoz nem kötött kölcsön. 2. A kölcsön összege: (pénznem), azaz (pénznem szövegesen) 3. A kölcsön futamideje: hónap, azaz hónap 3.a) A kölcsön lejárata: 4. A szerzıdés aláírásakor a kölcsönhöz tartozó kamat, jutalékok, díjak: 4/a.) A kölcsön éves kamatlába változó, az alábbiak szerint épül fel: kamat =referencia kamat + alapkamat marge + kamatnövelı tételek kamatcsökkentı tételek Referencia kamat: CHF referencia kamat Alapkamat marge:..% Kamatnövelı tételek: Ügyfélkockázati díj: % Ügyfélminısítéstıl függı kockázati díj: % Fedezetkockázati díj I.: % Fedezetkockázati díj II.: % Haláleseti kockázat díja: % Egyéb, kamatnövelı tétel neve és mértéke: Neve: Leírása: Ezen kamatnövelı tétel akkor kerül felszámításra, amennyiben Mértéke: % Kamatcsökkentı tételek: Számlaaktivitási kedvezmény: % Lejárata: 20.. Egyéb, kamatcsökkentı tétel neve és mértéke: Neve: Leírása: Ezen kamatcsökkentı tétel akkor kerül felszámításra, amennyiben Mértéke: % Kamatkedvezmény lejárata: 20.. A kölcsön éves kamatlába jelenleg, összesen: % 4/a.) A kölcsön éves kamatlába változó, jelenleg: % 4/b.) A kezelési költség mértéke változó, jelenleg: % A kezelési költség esedékes: minden hónap törlesztı részletével 4/c.) A folyósítási jutalék mértéke: %, 4/d.) Zárlati költség: % 4/e.) Hitelelıkészítési díj: %, összegszerően : Ft 4/f.) Az értékbecslés díja: Ft 4/g.) A helyszíni szemle díja: Ft Lakossági deviza alapú szabad felhasználású hitelhez 2/15

3 4/h.) Ingatlan-nyilvántartási eljárás díja: 4/i.) Fedezetekkel kapcsolatos díjak: Ft Ft 4/j.) A kötelezıen elıírt fizetési számlához kapcsolódó díj: (jelenleg) 4/k.) A kötelezıen elıírt bankkártya díja: (jelenleg) 0 Ft/ év 0 Ft/ év 4/l.) A THM mértéke: Adósok tudomásul veszik, hogy a kölcsön teljes induló hiteldíja az aláírás idıpontjában évi %, azaz százalék, amelybıl a kölcsön éves kamatlába az I/4/a. pontban, a kezelési költség az I/4/b. pontban, a folyósítási jutalék az I/4/c. pontban, zárlati költség az I/4/d. pontban, hitelelıkészítési díj az I/4/e. pontban, az értékbecslés díja az I/4/f. pontban, a helyszíni szemle díja az I/4/g pontban, az ingatlannyilvántartási eljárás díja az I/4/h pontban, a fedezetekkel kapcsolatos díjak az I/4/i pontban, a kötelezıen elıírt fizetési számlához kapcsolódó díj az I/4/j pontban, a kötelezıen elıírt bankkártya díja az I/4/k pontban, továbbá amennyiben az életbiztosítás megkötését a hiteldöntés tette kötelezıvé, akkor az életbiztosítási díj I/7.3 pontban meghatározott értéke. Teljes hiteldíjmutató meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt, és a feltételek változása esetén e mutató mértéke módosulhat. A teljes hiteldíj mutató értéke nem tükrözi a Kölcsön árfolyam-, és kamatkockázatát. A kölcsönhöz kapcsolódó közjegyzıi díj, valamint vagyonbiztosítási díj, nem része a teljes induló hiteldíj mutatónak, de értéke az ügyfelet terheli. Ezen díjak becsült összegét a Hirdetmény tartalmazza, mely tekintetében az Adós jelen szerzıdés aláírásával igazolja, hogy annak tartalmát megismerte. 5. A kölcsön törlesztı részlete: A kölcsön futamidejének elsı idıszakára érvényes havi törlesztı részlete: (pénznem), (pénznem szövegesen). azaz A törlesztı részletek száma: Az elsı törlesztı részlet esedékessége: év hó nap, ezt követıen minden hónap 1. napján. Az utolsó törlesztı részlet esedékessége: év hó nap. 6. Az elıtörlesztési díj mértéke a szerzıdés aláírásakor: % Az Adós(ok) tudomásul veszik, hogy az egyéb díjak megfizetése tekintetében a mindenkori Hirdetmény számadatai az irányadóak. 7. Biztosítékok: 7.1 Ingatlanon alapított jelzálogjog: 1. ingatlan: Címe: A jelzálogszerzıdés száma: A jelzálogjog összege: 2. ingatlan: Címe: A jelzálogszerzıdés száma: A jelzálogjog összege: (a továbbiakban együttesen : Ingatlan(ok). Helyrajzi száma: Kelte:, azaz Helyrajzi száma: Kelte:, azaz 7.2. Jövedelem engedményezés/-átutalás: Lakossági deviza alapú szabad felhasználású hitelhez 3/15

4 7.3. Az Adós és /vagy Adóstárs(ak) által (saját nevében) kötött életbiztosítás(ok): Biztosító megnevezése: Biztosítás azonosító száma (kötvényszám): Biztosítási összeg: Biztosítási szerzıdés kezdete: lejárata: Életbiztosítás díja: Ft / ( Ft / év) 8. A kölcsön folyósításának különös feltételei a II./1. ponton felül: A Takarékszövetkezet maximum Ft-nak, azaz forintnak megfelelı svájci frank/euró összeget folyósít Lakossági deviza alapú szabad felhasználású hitelhez 4/15

5 II. ÁLTALÁNOS RÉSZ (Általános szerzıdési feltételek) 1. A kölcsön folyósításának általános feltételei 1.1. A Takarékszövetkezet a kölcsönt a jelen Kölcsönszerzıdés aláírását követıen akkor folyósítja, ha az Adós/adóstárs(ak) maradéktalanul teljesítik az alábbi folyósítási elıfeltételekkel: - Takarékszövetkezeti bankszámla megléte, vagy megnyitása. Adós(ok) kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy az alapvetı, valamint szakaszos folyósítás esetén az elsı szakaszban elıírt folyósítási feltételek teljesülését a szerzıdés aláírását követı harminc naptári napon belül igazolja (igazolják). Ellenkezı esetben a Takarékszövetkezet egyoldalúan gyakorolhatja elállási jogát. Folyósítási feltételek Az Adós/adóstárs(ak) a Takarékszövetkezetnek I. Különös rész 8. pontján felül a Takarékszövetkezet által elfogadhatónak ítélt formában és tartalommal benyújtja(ják) az alábbi dokumentumokat: - Adós és az esetleges tulajdontársak és haszonélvezık esetleges befogadására irányuló Befogadó Nyilatkozata közjegyzıi okiratba foglaltan; - az Ingatlan(ok)ra vonatkozóan az Ingatlan(ok) tulajdonosai, mint zálogkötelezett(ek) és a Takarékszövetkezet között létrejött jelzálogszerzıdés, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez alkalmas formában és tartalommal; - a Takarékszövetkezet Ingatlan(ok)ra vonatkozó jelzálogjog-bejegyzési kérelmének széljegyként történı feltüntetését bizonyító hiteles tulajdoni lap másolat (vagy a Takarékszövetkezetnél Takarnet rendszeren lekért tulajdoni lap másolat) és a Takarékszövetkezet jelzálogjogának bejegyeztetésére vonatkozó kérelem illetékes földhivatal által érkeztetı bélyegzıvel ellátott példánya; - az Ingatlan(ok)ra vonatkozó, tőz- és elemi kárra is kiterjedı biztosítási szerzıdés(ek) megkötésére vonatkozó a Takarékszövetkezet által elfogadható biztosítási összegő biztosítási ajánlat(ok), vagy a jelen Kölcsönszerzıdés általános részének egyéb rendelkezései között meghatározott dokumentumok A jelen Kölcsönszerzıdés aláírásakor esedékes folyósítási jutalékot, valamint az esedékes értékbecslési díjat Adós/adóstárs(ak) megfizette(-ték) A kölcsön folyósítása úgy történik, hogy annak forintellenértékét a Takarékszövetkezet jóváírja a folyószámlán. A folyósított kölcsön összegének átszámítása forintra a Takarékszövetkezet által a folyósítás napjára meghirdetett, ún. pénztári deviza vételi típusú árfolyamon történik Tekintettel a kölcsön folyósításáig bekövetkezetı árfolyamváltozásokra, a Takarékszövetkezet legfeljebb az I/8. pontban megadott maximálisan folyósítható forintösszegnek a II/1.2. szerint megfelelı devizaösszeget folyósítja Ha a jelen kölcsön forintellenértéke a Takarékszövetkezet által meghirdetett árfolyamok változásának következtében nem éri el az Ügyfél által igényelt, forintban kifejezett összeget, úgy a Takarékszövetkezet a jelen szerzıdésben devizában meghatározott kölcsönösszeget az árfolyamváltozások függvényében maximum 10%-kal növelheti, abban az esetben, amennyiben Adós arra igényt tart. Az így devizában meghatározott új kölcsönösszegrıl, valamint az új törlesztırészlet összegérıl a Takarékszövetkezet a szerzıdés 3.1. pontjában leírtaknak megfelelıen értesíti az Adóst Amennyiben a kölcsön célja hitelintézet, takarékszövetkezet, vagy egyéb pénzügyi vállalkozás (továbbiakban: Hitelintézet) által nyújtott kölcsön kiváltása, az Adósok biztosítják, hogy a Bankszámla egyenlege a kölcsön folyósításakor esedékes folyósítási jutalék valamint a kölcsönkiváltásra folyósítandó összeg bankközi átutalási díjának terhelésére fedezetet nyújtson Hitelintézetnél fennálló kölcsöntartozás kiváltása esetén, ha a jelen kölcsön forintellenértéke a Takarékszövetkezet által meghirdetett árfolyamok változásának következtében nem nyújt elegendı fedezetet a I/1. pont szerinti tartozás teljes megfizetésére, úgy Adós/adóstárs(ak) köteles(ek) a hiányzó összeget saját forrásból a Hitelintézetnek a jelen kölcsön folyósításával egyidejőleg kiegyenlíteni, és ennek megtörténtét, a Takarékszövetkezet részére a II/7.2. pont 5. francia bekezdésében meghatározott módon és idıben igazolni. A Takarékszövetkezet a jelen szerzıdésben devizában meghatározott kölcsönösszeget az árfolyamváltozások függvényében maximum 10%-kal növelheti, abban az esetben amennyiben Adós arra igényt tart. Az így devizában meghatározott új kölcsönösszegrıl, valamint az új törlesztırészlet összegérıl a Takarékszövetkezet a szerzıdés I/ és I/3.1. pontjában leírtaknak megfelelıen értesíti az Adóst. Lakossági deviza alapú szabad felhasználású hitelhez 5/15

6 A Takarékszövetkezet az Adóst a folyósított devizaösszegrıl a jelen Kölcsönszerzıdés elválaszthatatlan mellékletét képezı, ún. Visszaigazoló Levélben értesíti. A Visszaigazoló Levél a folyósított kölcsön tényleges összege mellett tartalmazza a Takarékszövetkezet által megállapított a folyósított devizaösszegre tekintettel esetlegesen módosuló havi törlesztı részletet, illetve a II/ szerint (30 nap) esetlegesen fizetendı ügyleti kamatot is A kölcsön folyósítása egy összegben történik olyan módon, hogy azt a Takarékszövetkezet jóváírja Adós takarékszövetkezeti bankszámláján. 2. A kölcsön hiteldíja, kamata és módosításuk szabályai Az Adós / Adóstárs(ak) a kölcsön futamidejének elsı idıszakára a jelen Kölcsönszerzıdés különös részében meghatározott éves kamatláb alapján számított kamatot kötelesek a Takarékszövetkezet részére megfizetni Az ezt követı idıszakokra Takarékszövetkezet jogosult a hiteldíj (ügyleti kamat, kezelési költség) mértékét a törlesztési idıszak alatt megváltoztatni. Ennek megfelelıen az e szerzıdésben rögzített törlesztési feltételek is módosulnak. A kölcsön törlesztı részlete a hiteldíj változásakor újra megállapításra kerül. Referencia kamat: A CHF referencia kamat az 1 hónapos CHF LIBOR + MOF / EUR referencia kamat az 1 hónapos EURIBOR + MOF. A Takarékszövetkezet a jelen pontban felsorolt referenciakamatok közül a jelen szerzıdés I/4. pontjában megjelölt referenciakamatot veszi alapul. CHF LIBOR és EURIBOR értékeibıl a Takarékszövetkezet minden naptári hónap 1. (elsı) munkanapján jegyzett 1 (egy) havi CHF LIBOR és EURIBOR értékét veszi alapul. MOF (Országkockázat): MOF = 5 éves HUN EUR CDS Az 5 éves HUN EUR CDS értékének meghatározása: a Bloomberg < REPHUN CDS EUR SR 5Y Curncy > (<CHUN1E5 CMAN Curncy>) oldalán minden hónap elsı napját megelızı 3. munkanapon jegyzett záró ár. Amennyiben a CMAN (Credit Market Analysis New York) árszolgáltató oldalon nem elérhetı árjegyzés, úgy valamely másik, itt elérhetı árjegyzı alapján kell a záró árat meghatározni, a forrás megjelölésével. A hitel átárazódási ciklusai a naptári hónapokhoz igazodnak és a hónap elsı napján árazódnak át. A Takarékszövetkezet jogosult a Szerzıdésben meghatározott hiteldíj bármely elemét Hirdetményben vagy egyéb módon meghatározott kamat, díj és költség mértékét a Szerzıdésben és az Üzletszabályzatban meghatározott feltételek szerint egyoldalúan módosítani. Amennyiben a Szerzıdésben referencia kamatlábhoz kötött ügyleti kamat kerül megállapításra, a referencia kamatláb változásával együtt automatikusan változik az ügyleti kamat, erre tekintettel a referencia kamatlábhoz kötött kamat mértékének változása nem minısül egyoldalú kamatmódosításnak. A Takarékszövetkezet a Szerzıdésben meghatározott kamat, díj, költség Adós(ok)ra nézve kedvezıtlen módosításának jogát az alábbi feltételek valamelyikének bekövetkezése esetén gyakorolja (ún. ok-okozati lista): a) A jogi, szabályozói környezet megváltozása a hitelezı hitel-, és pénzügyi lízingszerzıdés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintı tevékenységére, mőködési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a hitelezıre kötelezı egyéb szabályozók megváltozása; a hitelezı hitel-, és pénzügyi lízingszerzıdés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintı tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, a kötelezı tartalékolási szabályok változása; kötelezı betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása. b) A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása 1. a hitelezı forrásköltségeinek változása / pénzpiaci forrásszerzési lehetıségek változása, így különösen, de nem kizárólagosan: Magyarország hitelbesorolásának változása, az országkockázati felár változása (credit default swap), jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, a bankközi pénzpiaci kamatlábak/ hitelkamatok változása, Lakossági deviza alapú szabad felhasználású hitelhez 6/15

7 a Magyar Állam vagy a hitelezı által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék egymáshoz képest történı elmozdulása, refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külsı hitelminısítı szervezet általi kockázati besorolásának változása vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása, a hitelezı lekötött ügyfélbetéteinek kamatának változása. c) Az ügyfél kockázati megítélésének megváltozása Az ügyfél, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történı átsorolása a hitelezı vonatkozó jogszabályi elıírásoknak megfelelı eszközminısítési szabályzata, vagy belsı adósminısítési szabályzata alapján különös tekintettel az ügyfél pénzügyi helyzetében és fizetıképességi stabilitásában bekövetkezı változásokra, ha azt az új kockázati kategóriába történı átsorolás az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá. A hitelezı vonatkozó jogszabályi elıírásoknak megfelelı eszközminısítési szabályzata, vagy hitelezı belsı adósminısítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá. A hitelezı vállalja, hogy a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azon ügyfeleknél, akik szerzıdési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a hitel futamideje alatt nem estek fizetési késedelembe. A nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkezett legalább 10%-os változás. Az ügyfél: minden olyan lakossági személy, aki a jelen kölcsönszerzıdést Adósként, vagy Adóstársként aláírta, vagy alá fogja írni. Az Adós(ok)kal kötött hitel/kölcsönszerzıdés esetén a Szerzıdésben meghatározott kamat-, díj- vagy költségelemnek az Adós(ok) számára kedvezıtlen módosítására akkor van lehetıség, ha az a-c) pontban meghatározott bármelyik feltétel megváltozása a módosítandó kamat-, díj- vagy költségelemre ok-okozati kihatással bír. Ügyfélkockázati díj mint kamatnövelı tétel akkor kerül felszámításra, ha nem haladja meg a törlesztı részletet az Adós(ok) jövedelmének azon hányada, amely jogszabály alapján letiltható, továbbá akkor, amikor az Adós(ok) a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) szerepelnek. Mértékét a szerzıdéskötés napján hatályos Hirdetmény tartalmazza. Ügyfélminısítéstıl függı kockázati díj mint kamatnövelı tétel: Az Adós(ok) elismeri(k), hogy a hiteldöntést követıen írásban értesült(ek) arról, hogy melyik ügyfélminısítési kategóriába tartozik (tartoznak). A díj minden naptári év szeptember 30-áig elkészült ügyfélminısítés alapján kerül felszámításra. Mértéke a futamidı során elvégzett minısítések során változhat. Az Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy ha a minden év szeptember 30-áig készült ügyfélminısítés során a minısítési kategória megváltozik, és a hitelt nem szerzıdésszerően fizette(-ék), a takarékszövetkezet jogosult a hirdetményben szereplı kamatfelárat tárgyév október 1-jétıl változtatni, és errıl az Adós(oka)t írásban értesíti. Az ügyfélminısítést a Takarékszövetkezet a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok alapján végzi. Az Ügyfélminısítéstıl függı kockázati díj mértékét a szerzıdéskötés napján hatályos Hirdetmény tartalmazza. Fedezetkockázati díj mint kamatnövelı tétel akkor kerül felszámításra, ha (I.) a fedezetül szolgáló ingatlan nem tehermentes, nem belterületi, osztatlan közös, illetve amely ingatlan értékbecslésében értékcsökkentı tétel szerepel; továbbá akkor, ha (II.) az Adós(ok) devizahitele fedezetlen, és elıtörlesztésre, ill. pótfedezet bevonására nincs lehetısége; valamint ha a fedezet értéke 10 %-ot meghaladóan csökkent. Ingatlan és ingóságok esetén ilyen ok elsısorban az állagban, mőszaki állapotban történı változások lehetnek függetlenül a változás okára, illetve az ingatlanpiaci változások. Ingatlan esetén a változást minden esetben értékbecsléssel kell alátámasztani. Értékpapír fedezetek esetén a tızsdei és másodpiaci árakban történt változásokat kell figyelembe venni. Az Adós jogosult írásban kezdeményezni a fedezetlenség miatti ezen fedezetkockázati díj mint kamatfelár törlését, amennyiben a hitelbírálatkor elfogadott fedezeti összeg +8 %-kal meghaladja a kamatfelár törlésére vonatkozó kérelem beadásának napján érvényes MNB árfolyamon számított hitelösszeget. Mértékét a szerzıdéskötés napján hatályos Hirdetmény tartalmazza. Haláleseti kockázat díja mint kamatnövelı tétel akkor kerül felszámításra, ha a kölcsönszerzıdés megkötésével egyidejőleg életbiztosítás takarékszövetkezetre történı engedményezésére nem kerül sor. Lakossági deviza alapú szabad felhasználású hitelhez 7/15

8 Számlaaktivitási kedvezmény mint kamatcsökkentı tétel igénybevételének feltétele, hogy az Adós a hitel igénylésekor rendelkezzen jövedelme takarékszövetkezeti folyószámlára történı átutalásáról, illetve, hogy megadjon 3 db csoportos beszedési megbízást. A kedvezmény az ügyleti kamat mértékét csökkentı tétel, mely a futamidınek a szerzıdéskötés napján hatályos Hirdetménye szerint meghatározott idıszakában érvényes és szerzıdéskötés napján hatályos Hirdetménye szerint meghatározott hitelösszegig vehetı igénybe. A fıadósnak egyidejőleg kizárólag egy darab, a kedvezmény igénybevétele mellett folyósított ingatlanfedezetes hitele lehet. Amennyiben az Adós(ok) a feltételeknek nem tesz(nek) eleget, az igénybevétel feltételének megszőnését követı naptári hónap 1-jétıl a kedvezmény visszavonásra kerül! A Takarékszövetkezet a Hitelezéshez kapcsolódó egyéb díjak, jutalékok és költségek tekintetében évente maximum a Központi Statisztikai Hivatal által elızı évrıl készített és közzétett hivatalos fogyasztói árindex %- os értékével (azaz az éves átlagos infláció mértékével) jogosult módosítani. A Takarékszövetkezet vállalja, hogy az ún. ok-okozati listában foglaltak mellett vis maior események hirtelen bekövetkezı nagyfokú pénz- és tıkepiaci zavarok bekövetkezése esetén átmenetileg, a zavarok fennállásáig módosít egyoldalúan kamatot, díjat, költséget. Vállalja továbbá, hogy ilyen intézkedés alkalmazását a PSZÁF egyidejő tájékoztatása mellett a nyilvánosságra hozza. A Takarékszövetkezet a vonatkozó mindenkor aktuális jogszabályokhoz kötött díjat, jutalékot a jogszabályban elıírt értékkel jogosult alapul venni. A jogszabály által elıírt a nemzeti valuta egységes módosítása esetén felmerülı költségeket a Takarékszövetkezet az ügyfélre terhelheti. A fentieken túl a különös részben, illetve a hirdetményben meghatározott további díjak alatt az alábbiakat kell érteni: Fedezetkezelési díj: ingatlanfedezet bevonása, illetve a már bevont ingatlannal kapcsolatos változás ügyintézési díja, amely magába foglalja az ingatlannal kapcsolatos jelzálogjog, valamint egyéb jogok bejegyzéséhez, törléséhez, módosításához szükséges nyomtatványok kitöltésének, az ingatlan nyilvántartást vezetı illetékes hivatalba történı eljuttatásának, és e hivatallal való kapcsolattartás költségét. Fedezetcsere díja: fedezetcsere esetén a fedezetkezelési díj két alkalommal kerül felszámításra. Elsı alkalommal a meglévı ingatlanfedezet kiengedésekor, második alkalommal az új fedezet bevonásakor. Fedezet felülvizsgálati díj: a hitel fedezetéül felajánlott ingatlanok felülvizsgálati díja. A Takarékszövetkezet a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabály(ok)ban meghatározott idıszakonként jogosult felülvizsgálni a fedezetként szolgáló ingatlanok értékét. Jogi képviselet díja: szerzıdések és egyéb dokumentumok ellenjegyzésének díja, illetve minden olyan eljárás díja, ahol jogi képviselet szükséges. Veszteségminimalizálás költsége: amennyiben az ügyfél nem szerzıdésszerően teljesít, a kapcsolódó veszteségminimalizálás céljából végrehajtott behajtás költségeit (többek között: ügyvédi díj, jogi költségek, ingatlan értékbecslés költsége, végrehajtási költségek, ingatlanközvetítı díja) a Takarékszövetkezet az ügyfélre terheli. Az Adós / Adóstárs(ak) a kölcsön futamideje alatt a jelen Kölcsönszerzıdés különös részében, valamint a Hirdetményben meghatározott díjakat felmerüléskor kötelesek a Takarékszövetkezet részére megfizetni A változást a Takarékszövetkezet a módosítást megelızıen - amennyiben az az Adós(ok)at hátrányosan érinti Hpt-ben elıírtak alapján az Üzletszabályzatban rögzített számú nappal a módosítás hatályba lépése elıtt - kirendeltségein elhelyezett Hirdetményben közzéteszi. A kamat, díj, költség Adós(ok) számára kedvezıtlen módosítása esetén a referencia kamatlábhoz kötött kamat kivételével az Adós(ok) a módosítás hatálybalépése elıtt jogosult(ak) a Szerzıdés díjmentes felmondására. Amennyiben az Adós(ok) a megváltozott kondíciókat nem fogadja/fogadják el, azt a szerzıdı felek az Adós(ok) általi, a módosítás hatálybalépésének napjával történı felmondásnak tekintik. Ebben az esetben Adós(ok) köteles(ek) elszámolni a Takarékszövetkezettel, és az eredeti kamattal, illetve kondíciókkal a teljes tartozását (tartozásukat) az új kamat, illetve kondíciók hatályba lépésének idıpontjáig visszafizetni. A Takarékszövetkezet az Adós(ok) által írásban megtett, legkésıbb a módosítás hatálybalépésének napjára a Takarékszövetkezethez benyújtott szabályszerő felmondást tekinti joghatályosnak. Az Adós(ok) ezen visszafizetési szándékáról (szándékukról) köteles(ek) a Takarékszövetkezetet a visszafizetés teljesítése elıtt legalább az Üzletszabályzatban meghatározott számú banki munkanappal írásban értesíteni. A kölcsön ilyen visszafizetésére a Hpt-nek és a Takarékszövetkezet Hirdetményének az elıtörlesztés vonatkozásában elıírt rendelkezései az irányadók. Ennek elmulasztása esetén a Takarékszövetkezet a lejárt követeléshez főzıdı jogkövetkezményeket érvényesíti az Adóssal/Adósokkal szemben. Ha az Adós(ok) a módosítás hatálybalépéséig írásban a Szerzıdést nem mondja (mondják) fel, úgy a módosítást általa/általuk elfogadottnak kell tekinteni. Ebben az esetben a Lakossági deviza alapú szabad felhasználású hitelhez 8/15

9 Takarékszövetkezet az értesítésben meghatározott hatálybalépési idıponttól kezdıdıen a módosított mértékő ügyleti-, késedelemi kamatot, díjat, költséget jogosult felszámítani, illetve a módosult szerzıdési feltételt érvényesíteni. A módosítás az értesítésben megjelölt hatálybalépési idıpontot megelızı idıszakra megállapított ügyleti kamatot, díjakat, és egyéb feltételeket nem érinti. A Szerzıdésben és az Üzletszabályzatban kikötött egyoldalú szerzıdésmódosítási jog a hitel/kölcsön teljes futamideje alatt, és a hitel/kölcsön lejárttá válását követıen is megilleti a Takarékszövetkezetet mindaddig, amíg a Szerzıdésbıl eredıen az Adóssal/Adósokkal szemben fennálló követelése van Az I. pontban megjelölt kölcsönt a Takarékszövetkezet Hirdetményében közzétett változó mértékő hiteldíjjal együtt Adósok a jelen szerzıdés I/5. pontjában meghatározott napján kezdıdı és minden következı hónap a jelen szerzıdés I/5. pontjában meghatározott napján esedékessé váló, az alábbiakban részletezett a szerzıdéskötés idıpontjában érvényes feltételekkel tartoznak visszafizetni. 3. A kölcsön visszafizetése, kamatának megfizetése; a késedelmi kamat 3.1. A kölcsön tıke összegét és a mindenkori hatályos kamatát Adós/Adóstárs(ak) a Takarékszövetkezet által egyoldalúan meghatározott havi egyenlı összegő, ún. annuitásos törlesztı részletekben (a továbbiakban: törlesztı részlet) kötelesek a Takarékszövetkezetnek vissza- illetve megfizetni. A Takarékszövetkezet az Adóst a futamidı elsı idıszakára meghatározott törlesztı részlet végleges összegérıl az elsı törlesztı részlet esedékességét legalább 15 nappal megelızıen, a Visszaigazoló Levélben értesíti A törlesztı részletek megfizetése minden naptári hónapban az elsı törlesztı részlet esedékessége napjának megfelelı naptári napon esedékes. Ha valamely esedékességi nap nem banki munkanapra esik, a törlesztı részlet megfizetésének idıpontjára vonatkozóan az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni (jelen pont szerinti esedékességi napok a továbbiakban együttesen: fizetés esedékessége.) Amennyiben a kölcsön folyósítása az elsı törlesztı részlet esedékességét megelızı 30. napnál korábban történik, a Takarékszövetkezet a kölcsön folyósításának napja és ezen nap közötti idıre járó ügyleti kamat megfizetését az elsı törlesztı részlettel egyidejőleg, az elsı törlesztı részlet összegén felül esedékessé teszi. A Takarékszövetkezet az Adóst az Adós/Adóstárs(ak) által ily módon fizetendı kamat összegérıl a Visszaigazoló Levélben értesíti Az Adós(ok) a jelen Szerzıdés mellékletét képezı Meghatalmazás alapján megbízzák a Takarékszövetkezetet, hogy lakossági bankszámlájukról a Takarékszövetkezetet a jelen Szerzıdés alapján megilletı törlesztı részletet átutalja Az Adós a jelen szerzıdés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy a mindenkor aktuális törlesztı részlet összegével a Takarékszövetkezetnél vezetett bármely bankszámláját megbízás módosítása nélkül és külön megbízása nélkül, jelen szerzıdéses rendelkezés alapján megterhelje A kölcsön és mindenkor hatályos kamat (a törlesztı részlet) forint ellenértékének megfizetéséhez - a fizetés esedékessége napján meghirdetésre kerülı árfolyam figyelembe vételével - szükséges fedezet bankszámlán történı elhelyezésérıl az Adós/Adóstárs(ak) köteles(ek) idıben, a fizetés esedékességének napján legkésıbb 10 (tíz) óráig gondoskodni A kölcsön és mindenkor hatályos kamatának átszámítása forintra a Takarékszövetkezet által a tényleges megfizetés napján meghirdetett, ún. pénztári deviza eladási típusú árfolyamon történik Adósok a mindenkor fennálló kölcsöntartozás után felszámított hiteldíjat (ügyleti kamatot és kezelési költséget), késedelmes fizetés esetén pedig a hátralékos tartozás után további, az esedékesség napjától, a késedelmes törlesztés napját megelızı napig, a Takarékszövetkezet hatályos Hirdetményében meghatározott mértékő késedelmi kamatot tartoznak a Takarékszövetkezetnek megfizetni Deviza alapú hiteleknél törlesztı részlet nem teljesítés esetén a jelen szerzıdés II/ pontjában rögzített késedelmi kamat felszámítása mellett a Takarékszövetkezet fenntartja annak a jogát, hogy az esedékességet követı 31. naptári naptól a fennálló kölcsöntartozást haladéktalanul és visszavonhatatlanul forintra átváltsa, és az átváltás napjától a mindenkori Hirdetményben a Szerzıdésszegés miatt devizáról forintra váltott hitelek kamata és éves kezelési költsége szövegezéssel feltüntetett kamatot és kezelési költséget számítsa fel, valamint a mindenkori Hirdetmény szerinti elıtörlesztési díj mérték alapján számítsa ki az elıtörlesztési díjat. A kölcsöntartozás forintra történı átszámítása az átváltás napján hatályos Hirdetmény szerinti pénztári deviza eladási árfolyamon történik. Az átváltáshoz kapcsolódó ügymenet az adott ügyletre vonatkozó szerzıdésben rögzítettek szerint történik. Lakossági deviza alapú szabad felhasználású hitelhez 9/15

10 3.5. Adósok tudomásul veszik, hogy az általuk fizetett törlesztı részlet a Ptk ának megfelelıen elsısorban a költségekre, azután a kamatokra és végül a tıketartozásra kerül elszámolásra. A hiteldíjat az Adósok a törlesztés kezdetétıl a havi törlesztı részlettel együtt fizetik meg. A Takarékszövetkezet évente közli Adósokkal a fennálló tıketartozás összegét, az esetleges lejárt tartozásokat. Amennyiben az Adós(ok) 8 napon belül írásban nem emel(nek) kifogást az elszámolás ellen, úgy a Takarékszövetkezet azt az Adós(ok) által elfogadottnak tekinti Az utolsó törlesztı részlet(ek) - kamatváltozás, a banki napok idıbeli eloszlása, kamatszámításra a Takarékszövetkezet által alkalmazott kamatszámítási viszonyszám változása, elıtörlesztés, illetve a jelen szerzıdés II/2. pontja alatt leírtak miatt módosulhat. Amennyiben a futamidı utolsó törlesztı részlete ily módon is kevesebb, mint a törlesztı részletének kétszerese, a Takarékszövetkezetnek lehetısége van arra, hogy ne módosítsa a törlesztı részletet, hanem annak pontos összegét a kölcsön lejáratát megelızıen számítsa ki. 4. Elıtörlesztés 4.1. A Takarékszövetkezet elıtörlesztést az Adós az Üzletszabályzatban meghatározott számú banki munkanapos elızetes írásbeli értesítése mellett fogad el. Az Adós elıtörlesztési értesítésének Takarékszövetkezethez történı eljuttatásával egyidejőleg nyilatkozni köteles arról is, hogy az elıtörlesztést követıen fennmaradó kölcsönt és kamatát a) változatlan futamidı alatt, de csökkentett törlesztı részletekben, vagy b) az elıtörlesztést közvetlenül megelızıen érvényes havi törlesztı részletek változatlanul tartása és a futamidı esetleges lerövidülése mellett fizeti meg a fizetés esedékességekor. Az Adós értesítésének elfogadásáról, az elıtörlesztést követıen fizetendı törlesztı részletekrıl, illetve a kölcsön módosult futamidejérıl a Takarékszövetkezet az Adóst legkésıbb a következı esedékességi napot 5 banki munkanappal megelızıen tájékoztatja. Elızetes értesítés hiányában a Takarékszövetkezet az elıtörlesztés céljából beérkezı összeget nem tekinti elıtörlesztésnek, hanem a technikai számlán kamatmentesen tartja nyilván, és a következı esedékes törlesztı részleteket ebbıl egyenlíti ki A kölcsön elıtörlesztése úgy történik, hogy a Takarékszövetkezet az elıtörlesztés napjáig járó kamat, valamint az elıtörleszteni kívánt kölcsönösszeg II/ szerint vett forintellenértékével megterheli a bankszámlát Elıtörlesztés esetén az Adós/Adóstárs(ak) az elıtörlesztett összegre vetített, jelen Kölcsönszerzıdés különös részében meghatározott mértékő elıtörlesztési díjat tartozik(nak) a Takarékszövetkezet részére megfizetni, amelynek II/ szerint vett forintellenértékével a Takarékszövetkezet az elıtörlesztés napján megterheli a bankszámlát, kivéve a mindenkor aktuális Hpt-ben elıírtak alapján az Üzletszabályzatban rögzített eset Amennyiben a bankszámla egyenlege az elıtörlesztési díjra nem nyújt fedezetet, úgy az Adós/Adóstárs(ak) által elıtörlesztés címén a bankszámlán elhelyezett összegbıl az elıtörlesztési díj forintellenértékének levonása után megmaradó összeget fordítja a Takarékszövetkezet elıtörlesztésre. 5. A kölcsönszerzıdés felmondása A Takarékszövetkezet a jelen szerzıdést jogosult felmondani és a fennálló kölcsöntartozásnak a felmondásról szóló értesítés kézbesítésétıl számított 8 napon belüli visszafizetését követelni, ha Adósok: - a jelen szerzıdésben, valamint a jogszabályokban foglalt bármely kötelezettségüknek nem tennének eleget, továbbá, ha a hiteligénylésen vagy mellékletein valótlan adatokat közöltek, - a kölcsönösszeget részben, vagy egészben a jelen szerzıdésben foglalt feltételektıl eltérı módon és célra, rendeltetésellenesen használnák fel, - a kölcsön felhasználásának ellenırzését bármi módon akadályoznák, vagy meghiúsítanák, - az Adós/Adóstárs(ak), biztosítékot nyújtó fél bármely, jelen Kölcsönszerzıdés, illetve a biztosítéki szerzıdésben foglalt kötelezettséget nem teljesíti(k); - a kölcsönnek a jelen Kölcsönszerzıdésben foglalt célra fordítása lehetetlenné válik; - az Adós/Adóstárs(ak) a biztosítékot nyújtó fél vagyoni helyzetének romlása, illetve a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetıségét; - a kölcsönre nyújtott biztosítékok értéke jelentısen csökken; - a Zálogkötelezett(ek), illetve a Haszonélvezı(k), illetve a biztosítékot nyújtó fél a jelzálogszerzıdés vagy a biztosítéki szerzıdésben foglalt bármely kötelezettségét/kötelezettségüket megszegi(k); Lakossági deviza alapú szabad felhasználású hitelhez 10/15

11 - az Adós/Adóstárs(ak), a biztosítékot nyújtó fél bármely egyéb szerzıdés alatt fennálló esedékes fizetési kötelezettséget nem teljesíti(k), vagy ilyen követelés az eredeti lejárat elıtt esedékessé és fizetendıvé válik; - az Ingatlan(oka)t bármely követelés érvényesítésére végrehajtás alá vonják. Az Adós a jelen szerzıdés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy a szerzıdés felmondása esetén a felmondás idıpontjában még fennálló tartozásának összegével a Takarékszövetkezetnél vezetett bármely bankszámláját külön megbízása nélkül, jelen szerzıdéses rendelkezés alapján megterhelje. Az elállás jelen Kölcsönszerzıdésben, illetve az Üzletszabályzatban nem szabályozott eseteiben a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók. A devizahitel felmondása folytán esedékessé váló devizatartozást a felmondás napjától a tartozás fennállásáig az általa választott idıpontban a Takarékszövetkezet jogosult az átváltás idıpontjában érvényes pénztári deviza eladási árfolyamán forintra átszámítani és ezen idıponttól a tartozás teljes megfizetéséig azt forintban nyilvántartani és a befolyó törlesztéseket forintban elszámolni. A forintra átszámított követelés ügyleti kamat mértékére a vonatkozó kölcsönszerzıdés rendelkezései az irányadóak.) 6. Biztosítékokra vonatkozó általános rendelkezések 6.1. Alulírott Készfizetı kezes(ek) kijelentjük, hogy az Adós(ok)nak a jelen kölcsönszerzıdés alapján mindenkor fennálló tartozása és járulékai erejéig a Takarékszövetkezettel szemben egyetemleges készfizetı kezességet vállalunk A Felek megállapodnak, hogy a kölcsön fedezetéül a Különös részben meghatározott ingatlan(ok)ra külön jelzálog szerzıdésben rögzített feltételek szerint jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Takarékszövetkezet javára A jelen Kölcsönszerzıdés különös részében meghatározott személy (továbbiakban: Munkavállaló) az ugyanott meghatározott összeg erejéig az Adós/Adóstárs(ak) jelen Kölcsönszerzıdésbıl eredı fizetési kötelezettségei biztosítására visszavonhatatlanul rendelkezik a munkáltatója felé munkabér követelésének a Bankszámlára történı átutalására vonatkozóan, továbbá visszavonhatatlanul a Takarékszövetkezetre engedményezi a mindenkori munkáltatójával (továbbiakban: Munkáltató) szembeni munkabér követelését, az öregségi nyugdíj mindenkori minimál összegét meghaladó részében Amennyiben az engedményezés a munkabér teljes összegére vonatkozik, az engedményezés a munkabér megemelt összegére is kiterjed. A Munkavállaló az engedményezés tényérıl köteles a Munkáltatót írásban értesíteni és a fizetés helyeként a bankszámlát megjelölni A Takarékszövetkezetre engedményezett, bankszámlán jóváírt munkabérrel az arra jogosult személyek szabadon rendelkezhetnek, amíg Adós/Adóstárs(ak) a Takarékszövetkezettel szembeni fizetési kötelezettséget késedelem nélkül teljesíti(k). Késedelem esetén a Takarékszövetkezet az engedményezett munkabér összeget a jelen Kölcsönszerzıdés szerinti tartozás törlesztésére fordítja A munkaviszony megszőnése, valamint a Munkáltató személyében történt változás esetén a Munkavállaló haladéktalanul köteles a Takarékszövetkezetet errıl értesíteni, és nyugdíjazás esetén a nyugdíja tekintetében, a Munkáltató személyében történt változás esetén az új Munkáltató tekintetében a jelen pont szerint eljárni azzal, hogy nyugdíjazás esetén Munkáltató helyett a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értendı Az Adós/Adóstárs(ak) jelen Kölcsönszerzıdésbıl eredı fizetési kötelezettségének biztosítására a jelen Kölcsönszerzıdés különös részében megjelölt személy vállalja, hogy az ugyanott megjelölt ingatlan bérbeadásából származó mindenkori bérleti díjat a Takarékszövetkezetre engedményezi, és fizetés helyeként a bankszámlát jelöli meg A Takarékszövetkezetre engedményezett, bankszámlán jóváírt bérleti díjjal az arra jogosult személyek szabadon rendelkezhetnek, amíg Adós/Adóstárs(ak) a Takarékszövetkezettel szembeni fizetési kötelezettséget késedelem nélkül teljesíti(k). Késedelem esetén a Takarékszövetkezet az engedményezett összeget a jelen Kölcsönszerzıdés szerinti tartozás törlesztésére fordítja Az Adós/Adóstárs(ak) jelen Kölcsönszerzıdésbıl eredı fizetési kötelezettségének biztosítására a jelen Kölcsönszerzıdés különös részében megjelölt személy továbbiakban: Nyugdíjas) visszavonhatatlanul rendelkezik a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felé nyugdíjkövetelésének a bankszámlára történı átutalására vonatkozóan továbbá visszavonhatatlanul a Takarékszövetkezetre engedményezi a Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal szembeni mindenkori nyugdíjkövetelését. Nyugdíjas tudomásul veszi, hogy az engedményezés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású hitelhez 11/15

12 tényérıl köteles a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot írásban értesíteni és a fizetés helyeként a Bankszámlát megjelölni A Takarékszövetkezetre engedményezett, bankszámlán jóváírt nyugdíjjal az arra jogosult személyek mindaddig szabadon rendelkezhetnek, amíg Adós/Adóstárs(ak) a Takarékszövetkezettel szembeni fizetési kötelezettséget késedelem nélkül teljesíti(k). Késedelem esetén a Takarékszövetkezet az engedményezett nyugdíj összegét a jelen Kölcsönszerzıdés szerint tartozás törlesztésére fordítja. Munkaviszony létesítése esetén a Nyugdíjas a Takarékszövetkezetet haladéktalanul köteles errıl értesíteni, és amennyiben a Takarékszövetkezet ezt szükségesnek tartja a munkabérét a jelen pont megfelelı alkalmazása szerint a Takarékszövetkezetre engedményezni A takarékszövetkezet a folyósítást megelızıen az Adós/Adóstárs(ak) más pénzintézetnél vezetett bankszámláira inkasszós jogot köt ki Az Adós/Adóstárs(ak) tudomásul veszi(k), hogy amennyiben az árfolyamváltozás miatt a szerzıdéskötéskor biztosítékul felajánlott ingatlan nem nyújt elegendı fedezetet, akkor további ingatlanfedezet bevonása vagy elıtörlesztés válik szükségessé Az Adós/Adóstárs(ak) tudomásul veszi(k), hogy a takarékszövetkezet a hitel fedezetéül felajánlott lakóingatlan(ok) esetén három évente, egyéb ingatlan(ok) esetén pedig évente jogosult ingatlan-értékbecslést készíttetni, amelynek díját az adósra terheli Építési célú hitel esetén az adós kötelezettséget vállal, hogy a használatba vételi engedély kézhezvételét követıen három hónapon belül az illetékes Földhivatalnál eljár az ingatlan földhivatali ingatlan-nyilvántartásban történı feltüntetése ügyében. Amennyiben az adós ezt nem teljesíti, úgy a jelen kölcsönszerzıdést a takarékszövetkezet jogosult felmondani Adós/Adóstárs(ak) aláírásunkkal igazoljuk, hogy az értékbecslésnek egy példányát eredeti vagy fénymásolat az értékbecslıtıl vagy a takarékszövetkezettıl megkaptuk. 7. Egyéb rendelkezések 7.1. A jelen kölcsönszerzıdésbıl folyó kötelezettségek egyetemlegesek. A kölcsönnel kapcsolatban küldött írásbeli értesítések bármelyik Kötelezettségvállaló kezéhez joghatályosan kézbesíthetık Adós/Adóstárs(ak) kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy - hitelkiváltás esetén vagy amennyiben a szerzıdéskötést megelızıen biztosítási ajánlatot nyújtott(ak) be, jelen Kölcsönszerzıdés megkötését követı 30 napon belül a Takarékszövetkezet részére megküldi(k) az Ingatlan(ok)ra vonatkozó, tőz- és elemi kárra is kiterjedı, Takarékszövetkezet által elfogadható tartalmú biztosítási szerzıdés(eke)t, illetve biztosítási kötvény(eke)t, továbbá a Takarékszövetkezet teljes körő kedvezményezetti jogát igazoló, a biztosító által kiadott dokumentumo(ka)t a kötvény(eke)t vagy önálló dokumentumo(ka)t/, amely szerint a kedvezményezetti jog visszavonása vagy módosítása kizárólag a elızetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. - az ingatlan(ok)ra kötött teljes körő vagyonbiztosítás(ok) díját a biztosítási kötvényben elıírt gyakorisággal a Bankszámláról fizeti(k) meg; - a kölcsön visszafizetésének idıpontjáig haladéktalanul bejelenti(k) a Takarékszövetkezetnek, ha más banknál újabb bankszámlát nyit(nak) vagy más banktól kölcsönt vesz(nek) fel; - ha a kölcsönre nyújtott biztosíték(ok), ingatlan(ok) értékében a jelen Kölcsönszerzıdés idıtartama alatt a Takarékszövetkezetnek fel nem róható ok miatt értékcsökkenés következik be, és a Takarékszövetkezet megítélése szerint szükség van a biztosíték(ok) kiegészítésére, az Adós/Adóstárs(ak) felhívására haladéktalanul újabb, a Takarékszövetkezet szerint erre megfelelınek ítélt biztosítékot nyújt(anak). - hitelkiváltás esetén a Takarékszövetkezet részére a jelen kölcsön folyósítását követı 15 banki napon belül átadják az illetékes földhivatal által érkeztetett a kiváltandó kölcsön és járulékai teljes visszafizetését és az ingatlan(ok)on a Hitelintézet javára kikötött jelzálogjog(ok) és elidegenítési és terhelési tilalom törlését igazoló, Hitelintézet által kiállított engedély(eke)t Amennyiben bármely, különös tekintettel a kölcsön pénznemére vonatkozó jogszabály, államigazgatási szabály, jegybanki, bankfelügyeleti vagy bármely egyéb hatósági rendelkezés, vagy bankra kötelezı egyéb szabályozás, illetve ezen szabályok értelmezésének változása folytán a Takarékszövetkezetnek a szerzıdéskötéskor elıre nem látható további költsége, vagy egyéb fizetési kötelezettsége merül fel, hogy jelen szerzıdésben hitelezıként szerepel Adós/Adóstárs(ak) köteles(ek) a Takarékszövetkezet felszólítására Lakossági deviza alapú szabad felhasználású hitelhez 12/15

13 megfizetni azt az összeget, amely fedezi a Takarékszövetkezet ilyen költségét, vagy fizetési kötelezettségét, illetıleg ilyen esetben a Takarékszövetkezet jogosult a hitel kamat-, illetve díjtételeit egyoldalúan módosítani Az Adósok és a Készfizetı kezesek ezennel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes azonosító adataikat tartalmazó okmányokról a Takarékszövetkezet másolatot készítsen, és azt a hitelanyagba csatolja Az Adósok és a Készfizetı kezesek ezennel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet a kölcsönkérelemben, az ahhoz kapcsolódó okiratokban (munkáltatói igazolás, stb.), valamint az e szerzıdésben foglalt, a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.) 3. számú mellékletében rögzített azonosító (személyes) adatokat (név, születéskori név, anyja neve, születési hely és idı, lakcím, állampolgárság, postacím, személyi igazolvány száma [nem magyar állampolgár esetén: állampolgárság, útlevél száma], egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma)a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény, valamint a Hpt. rendelkezései szerint a jelen szerzıdéses jogviszony szerinti elszámolás biztosítása, a kötelezettségek és jogosultságok teljesítésének igazolása, kockázatelemzési és értékelési célokra nyilvántartsa, feldolgozza és kezelje Központi Hitelinformációs Rendszer (továbbiakban: KHR): Az Adós tudomásul veszi, ha a fenti kölcsönszámú kölcsön/hitelszerzıdésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés idıpontjában érvényes legkisebb összegő havi minimálbért és ezen minimálbér összeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint 90 napon fennállt, abban az esetben a Takarékszövetkezetnek a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás részére az Adós referenciaadatait, a Hpt. 130/C. (1) bekezdés szerinti esetekben és tartalommal meg kell küldenie Az Adós személyével kapcsolatban megküldendı adatok: az Adós neve, születési neve, anyja születési neve, születési helye, ideje, lakcíme, levelezési címe, személyi igazolványának (útlevelének) száma, egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolványának száma A jelen kölcsönszerzıdéssel kapcsolatban megküldendı adatok: a szerzıdés típusa és azonosítója (száma); a szerzıdés megkötésének, lejáratának, megszőnésének idıpontja; a szerzıdés összege és devizaneme; a jelen pont elsı bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésének idıpontja; a jelen pont elsı bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege; a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszőnésének módja és idıpontja; a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történı átruházása, perre utaló megjegyzés A Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy az Adóst a referenciaadatainak KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás részére történı tervezett megküldését megelızı 30 nappal írásban értesíti arról, hogy amennyiben nem tesz eleget a fenti kölcsönszámú kölcsön/hitelszerzıdésben vállalt kötelezettségének, abban az esetben az adatait figyelemmel a Hpt. 130/C -ában foglaltakra megküldi a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozásnak. A Takarékszövetkezet a jelen bekezdés szerinti értesítéssel egyidejőleg az Adóst írásban tájékoztatja az Adós KHR rendszerben nyilvántartott referenciaadatainak átadásával, valamint a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás által történı kezelésével kapcsolatos jogorvoslati lehetıségekrıl (1. sz. melléklet) A Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy az adatátadást követı legfeljebb 8 napon belül írásban tájékoztatja az Adóst az adatszolgáltatás megtörténtérıl, valamint az Adós KHR rendszerben nyilvántartott referenciaadatainak átadásával, valamint a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás által történı kezelésével kapcsolatos jogorvoslati lehetıségekrıl Az Adós tudomásul veszi, hogy a KHR-be történt adatátadást követıen a jelen pontban felsorolt referenciaadatokat a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a hitel és pénzkölcsön nyújtására, pénzügyi lízingre, elektronikus pénz, valamint készpénz-helyettesítı fizetési eszköz kibocsátására, illetıleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására, kezesség és bankgarancia vállalására, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalására, befektetési hitel nyújtására, valamint értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerzıdések megkötését megalapozó döntések meghozatalához, illetve az Adós kérésére tájékoztatás megadásának céljára további referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja. Lakossági deviza alapú szabad felhasználású hitelhez 13/15

14 Az Adós jogosult tájékoztatást kérni bármely referenciaadat-szolgáltatónál a KHR-ben nyilvántartott adatairól és ezen adatokat átadó referenciaadat-szolgáltatóról, egyúttal tudomásul veszi, hogy a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozástól közvetlenül nem kaphat felvilágosítást. A referenciaadat-szolgáltató a kért adatokat a Hpt. 130/J. (4) bekezdésében foglalt határidık betartásával köteles eljuttatni a kérelmezı Adós részére. A tájékoztatás a kérelmezı Adós számára évente egy alkalommal díjtalan Jelen szerzıdés aláírásával az Adós elismeri, hogy a jelen szerzıdésben meghatározott hitel igényléséhez kitöltött Igénylılapon Az Ügyfél nyilatkozata megnevezéső pont alatt egyéb okból a KHR rendszerben nyilvántartott referenciaadatainak átadásával, valamint a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás által történı kezelésével kapcsolatos jogorvoslati lehetıségekrıl írásban tájékoztatást kapott A jelen Kölcsönszerzıdésben meghatározott jelzálogszerzıdés(ek)ben hivatkozott díjakat és költségeket a Takarékszövetkezet azok felmerülésekor a bankszámlára terheli, amely díjakról és költségekrıl számla nem kerül kiállításra Adós/Adóstárs(ak) kijelenti(k), hogy a jelen Kölcsönszerzıdésben hivatkozott jelzálogszerzıdés(eke)t elolvasta(ták), megértette(ték), rendelkezéseit megismerte(ték) Adós/Adóstárs(ak) tudomásul veszi(k), hogy a kölcsön igénybevételével együtt járó, az árfolyamváltozásokból eredı kockázatot teljes mértékben maguk viselik. A Takarékszövetkezet fenntartja annak jogát, hogy amennyiben az árfolyamok kedvezıtlen változása a Takarékszövetkezet megítélése szerint veszélyezteti Adós/Adóstárs(ak) kölcsöntörlesztési képességét, a fennálló kölcsöntartozást visszavonhatatlanul forintra átváltsa, és az átváltás napjától a mindenkori Hirdetményben meghirdetett, a jelen kölcsön céljának és típusának megfelelı forint kamatláb és kezelési/elıtörlesztési díj mérték alapján számítsa ki a kamatot és a kezelési/elıtörlesztési díjat. A kölcsöntartozás forintra történı átszámítása a II/ szerint árfolyamon történik. A Takarékszövetkezet az általa kezdeményezett átváltásról az Adóst egyoldalú nyilatkozattal értesíti, amely tartalmazza az átváltást követıen érvényes, forintban kifejezett tıketartozást, valamint a jelen Kölcsönszerzıdés rendelkezései és az új forint kamatláb figyelembe vételével kiszámított új törlesztı részleteket is. Adós/Adóstárs(ak) kötelesek a Takarékszövetkezet részére átadni az így módosuló fizetési kötelezettségre vonatkozó, egyoldalú tartozáselismerı, és az Adós és az esetleges tulajdonostársak és haszonélvezık Befogadó nyilatkozatát közjegyzıi okiratba foglaltan a Takarékszövetkezet által elvégzett átváltásról szóló nyilatkozat kézhez vételét követı 15 napon belül Deviza alapú hiteleknél amennyiben a hitel az árfolyam-változásokból adódóan fedezetlenné válik, és elıtörlesztésre, ill. pótfedezet bevonására az Adósnak nincs lehetısége, a Takarékszövetkezet jogosult a mindenkori hirdetmény szerinti kamatfelárat Fedezetkockázati díj (II.) ként felszámítani. Az Adós jogosult írásban kezdeményezni a fedezetlenség miatti kamatfelár törlését, amennyiben a hitelbírálatkor elfogadott fedezeti összeg +8 %-kal meghaladja a kamatfelár törlésére vonatkozó kérelem beadásának napján érvényes MNB árfolyamon számított hitelösszeget A jelen Kölcsönszerzıdés Általános és Különös része közötti eltérés esetén a Különös részben foglaltak irányadóak. A jelen Kölcsönszerzıdés nem szabályozott kérdésekben a Takarékszövetkezet mindenkor hatályos Üzletszabályzat rendelkezései és a mindenkori hatályos magyar jogszabályok az irányadóak, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvnek a bank- és hitelviszonyokra vonatkozó rendelkezései a mérvadók. Az Adós/Adóstárs(ak) kijelenti(k), hogy a hatályos Üzletszabályzat rendelkezéseit ismeri(k), annak alkalmazását elfogadja(ák) A szerzıdı felek a jelen szerzıdésbıl eredı jogvitáik elsısorban peren kívüli eldöntésére törekednek, amennyiben ez eredményre nem vezet, abban az esetben a Keszthelyi Városi Bíróság illetékességét kötik ki Felügyeleti hatóság: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) 1013 Budapest, Krisztina krt Jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezı mellékletek: 1. Befogadó Nyilatkozat 2. Meghatalmazás 3. Fizetési terv 4. Jelzálogszerzıdés(ek) 5. Nyilatkozat (csoportos életbiztosításra)* 6. Visszaigazoló levél 7. Inkasszós levél Lakossági deviza alapú szabad felhasználású hitelhez 14/15

15 8. Hirdetmény a díjtételekrıl 9. Adatkezelésre hozzájáruló nyilatkozat (Pozitív-listás Lakossági Hitelinformációs Rendszerhez) 10. Adatkezelésre hozzájáruló nyilatkozat (védett adatokkal kapcsolatban) 11. KHR nyilatkozat 12. Árfolyamváltozás hatása a törlesztı részletre *Amennyiben feltétel A felek jelen Kölcsönszerzıdést annak elolvasása, értelmezése és megértése után mint akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag írták alá, és a jelen Kölcsönszerzıdés minden oldalát kézjegyükkel látták el, valamint a szerzıdés aláírásával egyidejőleg annak egy példányát átvették. Az Adós és az Egyetemleges Adóstárs(ak) a Kölcsönszerzıdést elıttünk, mint tanúk elıtt írt/írták alá: Kelt: Adós Készfizetı kezes Adós Készfizetı kezes Takarékszövetkezet cégszerő aláírása Elıttünk, mint tanuk elıtt: Név: Lakóhely: Személyi ig. szám: Név: Lakóhely: Személyi ig. szám: Lakossági deviza alapú szabad felhasználású hitelhez 15/15

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be.

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ HITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Gépjármő és gép lízing tevékenységre PLAT/2010.05.31. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) HITTef/2009.08.01. Amely 2009.

Részletesebben

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2013. február 25. A Hirdetmény közzététele:

Részletesebben

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár VII/C. Deviza alapú (forintban törlesztett) Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek III. Kondíciós Lista Érvényben: 2016. február 1-tıl visszavonásig A jelen Lakossági

Részletesebben

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel Miért érdemes a CIB eit választani? Mert: lakáscélra és szabad felhasználásra is megfelelı megoldást jelentenek A forint alapú hiteleknek nincs árfolyamkockázata Nincs szerzıdéskötési díj Nincs hitelbírálati

Részletesebben

CIB Ingatlanfedezetes Lakáshitelek türelmi idıvel, forint alapon

CIB Ingatlanfedezetes Lakáshitelek türelmi idıvel, forint alapon Miért érdemes a CIB türelmi idıs Lakáshiteleit választani? A futamidı elsı idıszakában (1-3 év) alacsonyabb a törlesztés mértéke, mint a normál hiteleknél A forint alapú hiteleknek nincs árfolyamkockázata

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ, PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó vagyonbiztosítás kényelmesen a kirendeltségen is megköthető. Hátralékos tartozásukat

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG. Aktív kamatkondíciói. 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG. Aktív kamatkondíciói. 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu 406. Debrecen, Bethlen u. 6-. HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG Aktív kamatkondíciói Központ címe: email címe: 406 Debrecen, Bethlen u. 10-1. kozpont@hajdutakarek.hu Kirendeltségek címe: email címe: 406 Debrecen,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást.

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást. HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső, deviza alapú szabad felhasználású, hitelkiváltási célú, és

Részletesebben

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma:... TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ amely létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szigetvári Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01.

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. HIRDETMÉNY Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. LAKOSSÁGI ÜGYFÉLKÖR Hitel típusa Referencia kamat + Kamatfelár

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat lakáscélú és lakáscélra nyújtott hitelkiváltás célú jelzálogkölcsönök esetén. Ügyleti kamat évi:

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat lakáscélú és lakáscélra nyújtott hitelkiváltás célú jelzálogkölcsönök esetén. Ügyleti kamat évi: HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Twin nevő, svájci frank alapú jelzáloghitelének kondícióiról A Bank 2010. június 1. napjától megszünteti Twin hitel értékesítését,

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz 5/2 számú amely a Takarékszövetkezet (székhely: ; cégjegyzékszám:. ; adószám: ; statisztikai számjel: ) képviseletében eljáró:... kirendeltség

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. április 01. Jelen Hirdetmény a 2016. március 10. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel

Részletesebben

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete amely létrejött egyrészrıl a Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054

Részletesebben

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK érvényes: 2012. július 1-jétıl A 2012. szeptember 1-jétıl érvényes Hirdetménnyel Kölcsönszerzıdéshez LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: Akciócsoportok)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

Általános szerződési szabályok

Általános szerződési szabályok Hitelszám:.. sz. szerződés 1. számú függeléke Általános szerződési szabályok A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hitel számú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott feltételekkel

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

1. Kamatok, díjak, költségek. HUF hitelkiváltási célú kölcsön. 3 havi BUBOR+4,5% (jelenleg 7,49%) 3 havi BUBOR+5% (jelenleg 7,99%) 1.000.

1. Kamatok, díjak, költségek. HUF hitelkiváltási célú kölcsön. 3 havi BUBOR+4,5% (jelenleg 7,49%) 3 havi BUBOR+5% (jelenleg 7,99%) 1.000. Kondíciós lista és Terméktájékoztató Hitelkiváltási célú jelzálogkölcsönre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ Nem forgalmazott termék A kondíciós lista a 2012.12.03. és 2013.10.15-e között befogadott

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat")

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat) A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat") (hatályos 2012. április 30. napjától) I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1. Bevezetı rendelkezések 1.1. Az Általános

Részletesebben

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylılapot NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylı neve:... Igénylés módja saját nevében adóstárssal

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A kölcsön száma:.. Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről a Cégnév: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet Székhelye: 3915

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hatályos: 2015. április 1-től 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés.. számú melléklete Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrizte: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban lakáscélú, illetve szabad felhasználású hitel, személyi hitel, áruhitel, vagy gépjárműhitel

Részletesebben

KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek

KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek : Hatályos: 2011. július 6. napjától Tevékenységi engedély száma: 22/1992. Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek Felek a Szerzıdésben,

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD Private Banking Tıkevédett

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitelszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53.

GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE A GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET HITELEZÉSI TEVÉKENYSÉGE SORÁN ALKALMAZOTT KONDÍCIÓKRÓL

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Ügyfél neve:... Szerződés száma:... Kapiti száma:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Ügyfél neve:... Szerződés száma:... Kapiti száma:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Felügyeleti hatóság neve: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a másrészről Raiffeisen Bank Zrt. X.Y Székhely: 1054 Budapest, Akadémia

Részletesebben

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez Hitelszerződés száma:. H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. amely egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230 Gyömrő, Petőfi

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitel számlaszám: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet -

Részletesebben

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. oldal, összesen: 34 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY vállalkozói ügyfelek részére 1. 1 A 2016. március 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY vállalkozói ügyfelek részére 1. 1 A 2016. március 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2016. március 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Forgóeszköz hitel (éven belüli, éven túli)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére Jelen Általános

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz 1 Hatályba lépés napja: 2015. február 18. Kölcsönszerződés száma: A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

40/2016. sz. HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

40/2016. sz. HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 2085, Pilisvörösvár, Fő út 130. (26) 530 520 40/2016. sz. HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.06.01 Jelen Hirdetmény a 2016.05.31.

Részletesebben

Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:...

Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakás-előtakarékossági szerződések szerződéses összegének

Részletesebben

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek):

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 3 éven túli futamidő*a választható opciókat jelzi, a konkrét szerződésben soha ne maradjon FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsön iktatószám: 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Késedelmi kamat a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 %

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Késedelmi kamat a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 % HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2016. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2016. január 01. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata A KISKUN Takarékszövetkezet Hitelezési Üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja 2013. 01.01. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések.. 3 2. Fogalmak 3 3. Általános tudnivalók.. 5 4. A kölcsönszerződés

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrzés dátuma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITEL ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. Kihirdetve: 2012. január 01-én Hatályos: 2012. január 01-tıl

LAKOSSÁGI HITEL ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. Kihirdetve: 2012. január 01-én Hatályos: 2012. január 01-tıl LAKOSSÁGI HITEL ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE Kihirdetve: 2012. január 01-én Hatályos: 2012. január 01-tıl Éven belüli lejárattal 2012. január 1-tıl befogadott hitelkérelmek esetén PÁTRIA Fizetési számla

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI KAMATOKAT, DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKET ALKALMAZZA

LAKOSSÁGI HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI KAMATOKAT, DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKET ALKALMAZZA A2015/20 AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE BALMAZÚJVÁROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2015. év május 01. napjától A LAKOSSÁGI HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI KAMATOKAT, DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKET ALKALMAZZA

Részletesebben

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista RAIFFEISEN LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA 1 II. RÉSZ A RAIFFEISEN LÍZING ZRT. JOGELİDJE A RAIFFEISEN ESZKÖZ LÍZING ZRT. ÁLTAL 2012. NOVEMBER 30.-IG MEGKÖTÖTT SZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓAN Eszközfinanszírozás

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától Pénzügyi Üzletszabályzat / J melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Általános Szerződési Szabályok - a 2014. március 15. napját megelőzően

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett)

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett) Kölcsönszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA a CIB - ING Lendület Plusz Hitelprogram esetén

KONDÍCIÓS LISTA a CIB - ING Lendület Plusz Hitelprogram esetén A CIB Bank 2008. október 30-tól megszőnteti Lendület Plusz termékeinek értékesítését. A kondíciók a 2008. október 29-ig CHF alapon befogadott és 2008. november 12. után szerzıdött ügyletekre vonatkoznak.

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 2

Általános rendelkezések 1. 2 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Kölcsön ingatlancélra KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel 1 szerződéskötéssel járó költségek finanszírozásával 2 amely

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A PILLÉR Takarékszövetkezet ebben a tájékoztató anyagban segítséget kíván nyújtani Önnek ahhoz, hogy a hitelfelvétele során kellő körültekintéssel, felelős odafigyeléssel hozza meg azon

Részletesebben

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím/levelezési cím::...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító:

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Takarék Otthon Hitelhez (TOH), valamint Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (OTK) Hatályba lépés napja: 2016. március

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

Altalänos Szerzöd6si Szabälyok vällalkozäsoknak nyüjtott forint hitel/kölcsön ügyletek eset6ben

Altalänos Szerzöd6si Szabälyok vällalkozäsoknak nyüjtott forint hitel/kölcsön ügyletek eset6ben Nyirb6lteki Körzeti Taka16kszövetkezet 4372 Nyirb6ltek, Kossuth üt 16. Enged6f yszäm:837 11997 lf. szämü hatärozat Enged6fy kelte: 1997.november 27, 7.szäm(t mel16klet Altalänos Szerzöd6si Szabälyok vällalkozäsoknak

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.április 01. Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a hitel kamat változott a báziskamat

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.04.11. Jelen Hirdetmény a 2016.04.11. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám:

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS I n g a t l a n v á s á r l á s h o z amely egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (4465. Rakamaz

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. Székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. Cégjegyzék száma: 11-10-001669 Statisztikai számjele: 23069523-6419-114-11

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. június 01. Jelen Hirdetmény a 2016. június 01. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben