A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár"

Átírás

1 VII/C. Deviza alapú (forintban törlesztett) Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek III. Kondíciós Lista Érvényben: február 1-tıl visszavonásig A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár változtatási mutatók részletes leírását tartalmazó melléklet. Jelen Kondíciós Lista a május 1. és július 19. között folyósított, deviza alapú (forintban törlesztett) jelzáloghitelekre vonatkozik. 1. Az egyes fogyasztói kölcsönszerzıdések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezésérıl szóló évi LXXVII. törvény (a továbbiakban forintosítási törvény ) alapján forintosításra kerülı ügyletek esetében a kamat meghatározási módja az alábbiak szerint módosul: A kamat referencia-kamatlábhoz kötött, a referencia-kamatláb a 3 hónapos BUBOR. Az ügyleti kamat mértéke a referencia-kamatláb és kamatfelár összege. A referencia-kamatláb futamideje 3 hónap. A referencia-kamatláb futamideje azon idıszak, amely idıszak alatt a kölcsönre megállapított ügyleti kamat mértéke változatlan. A kölcsön ügyleti kamata a referenciakamat fordulónapját megelızı hónap utolsó munkanapja elıtt 2 nappal érvényes 3 havi BUBOR változását azzal megegyezı mértékben követi. Az elsı referencia-kamatláb mértékének meghatározása a január 28-án érvényes 3 havi BUBOR meghatározásával történt, értéke 2,10%. A forintosítási törvény, valamint a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerzıdéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezésérıl szóló évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekrıl szóló évi XL. törvény (a továbbiakban elszámolási törvény ) alapján az elsı referenciakamatláb futamideje 3-6 hónapig tart, annak pontos meghatározását az elszámoló levél tartalmazza. A február 1. és február 29. között átárazódó jelzálogkölcsönök esetén az ügyleti kamatnak a meghatározása a január 27-én érvényes 3 havi BUBOR érték (1,35%) figyelembe vételével történik. A kamatfelár módosítása: A Bank a H0F kamatfelár-változtatási mutatót alkalmazza, amelynek alapján a kamatfelár a futamidı alatt rögzített, annak egyoldalú módosítására a Bank nem jogosult. A BUBOR és a H0F mutatók leírását az 1. számú melléklet tartalmazza. Az eredeti kamatperiódus kamatfelár periódusra módosul. Az új kamatfelár periódus idıtartama, amennyiben a tıl számított hátralévı futamidı: o o o o 3 éven belüli, úgy 3 év meghaladja a 3 évet, de legfeljebb 9 év, úgy 3 év meghaladja a 9 évet, de legfeljebb 16 év, úgy 4 év meghaladja a 16 évet, úgy 5 év. Az utolsó kamatfelár periódus idıtartama a fentieknél rövidebb is lehet. 1

2 2. Az ügyleti kamat mértéke devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsön-szerzıdéseknél Lakáscélú fogyasztói jelzálog kölcsönszerzıdés esetén: Érintett termékek: Raiffeisen Lakáshitel, Raiffeisen Társasházi hitel, Raiffeisen Lakáshitel jövedelemigazolással, Deviza alapon nyújtott Raiffeisen Lakáshitel életbiztosítás fedezete mellett, Egyetlen hitel Lakáshitel kiváltására, Raiffeisen Újrakezdés hitel jelzálogfedezettel lakás célú hitel kiváltására, Raiffeisen Újrakezdés Plusz hitel jelzálogfedezettel lakás célú hitel kiváltására, Deviza Jelzálog Egyetlen hitel Életbiztosítás fedezetével Lakáshitel kiváltási célra, Deviza Jelzáloghitel Unit Linked Életbiztosítás fedezetével Lakáshitel kiváltási célra, Deviza Jelzáloghitel Életbiztosítás fedezetével Lakáshitel kiváltási célra, Deviza Lakáshitel forintra váltás (egyedi), Raiffeisen Hitelátváltó lakáshitel kiváltásra, Raiffeisen személyi kölcsön ingatlanfedezettel lakáshitel kiváltásra, Könnyedén Lakáshitel Referencia-kamatláb mértéke Kamatfelár mértéke Éves kezelési költség mértéke 3 havi BUBOR 1% - 4,5% 0% - 1,2% Nem lakáscélú fogyasztói jelzálog kölcsönszerzıdés esetén: Érintett termékek: Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel, jövedelemigazolással, Egyetlen hitel szabadfelhasználású hitel kiváltására, Deviza alapon nyújtott Raiffeisen Személyi kölcsön ingatlanfedezettel életbiztosítás fedezete mellett, Raiffeisen Újrakezdés hitel jelzálogfedezettel szabad felhasználású hitel kiváltására, Raiffeisen Újrakezdés Plusz hitel jelzálogfedezettel szabad felhasználású hitel kiváltására, Raiffeisen Hitelátváltó, Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel a Mafit Zrt. által a Raiffeisen Bankra engedményezett, deviza alapú jelzáloghitelek kiváltására Referencia-kamatláb mértéke Kamatfelár mértéke Éves kezelési költség mértéke 3 havi BUBOR 1% - 6,5% 0% - 1,2% A forintosítási törvény alapján a Bank február 1. napjára visszamenıleges hatállyal köteles megállapítani a forintosítással érintett kölcsönök ügyleti kamatát, a kamatfelár és kezelési költség mértékét. A Bank a forintosítási törvény alapján köteles a visszamenıleges hatállyal módosuló feltételekrıl az ügyfelet egyedileg tájékoztatni. A február 1. napjától érvényes ügyleti kamat, kamatfelár és kezelési költség pontos mértékét az egyedi tájékoztatás tartalmazza. 2

3 3. Általános feltételek és díjak Jövedelem jóváírási kötelezettség nem teljesítéséért felszámított díj 9 ( tól befogadott és ig folyósított ügyletek esetén) Ft 8 Jövedelem jóváírási kötelezettség és elvárt tranzakciószám nem teljesítéséért felszámított díj havonta 9 ( tıl befogadott ügyletek esetén, valamint a elıtt beadott igénylések esetében abban az esetben, ha az ügyfél a szerzıdéskötést megelızıen havi jóváírási kötelezettség és elvárt tranzakciószám teljesítését vállalja) 15 M Ft hitelösszegig Ft 8 15 M Ft hitelösszeg felett Ft 8 Értékbecslés költsége (amely közvetlenül az értékbecslınek fizetendı) Fedezet ellenırzés Takarnet rendszeren keresztül történı lekérdezési költsége Térképmásolat Takarnet rendszeren keresztül történı lekérdezési költsége - A THM kalkuláció során nem került figyelembevételre. Zálogjog földhivatali törlésének díja Zálogjog földhivatali bejegyzésének díja Felszólító levél költsége - A THM kalkuláció során nem került figyelembevételre. Külön igazolás díja - A THM kalkuláció során nem került figyelembevételre. Közokiratba foglalás költsége- A THM kalkuláció során nem került figyelembevételre Ft/ingatlan Ft/ingatlan 2 (3.600 Ft költségelem Ft 8 banki bevétel) Ft/ingatlan 5 (2.400 Ft költségelem Ft 8 banki bevétel) Ft Ft 200 Ft/levél Ft/kiállított igazolás 6,8 A fogyasztónak nyújtott hitelrıl szóló évi CLXII. tv. törvény alapján a törlesztési táblázat díjmentes. A kölcsönszerzıdésrıl készült egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat közjegyzıi okiratba foglalásának díja és költsége. Mértéke a közjegyzıi díjszabásról szóló jogszabály alapján ügyértéktıl és közjegyzıtıl, közjegyzıi irodától függıen változhat. Lakásbiztosítás költsége- A THM kalkuláció során nem került figyelembevételre A kölcsön rendelkezésre bocsátásának feltétele a fedezetként szolgáló ingatlanra tőz és elemi kár kockázatokra vagyonbiztosítás megkötése, és a biztosító értesítése aól, hogy az ingatlant a Bank jelzálogjoga terheli, mely alapján a biztosító a biztosítási szerzıdésen hitelbiztosítéki záradékot jegyez be a Bank javára. A tőz és elemi kár kockázatokra vonatkozó lakásbiztosítás havi díja Ft biztosítási összegre Ft között várható, a Bank által közvetített lakásbiztosítási termékek alapján becsülve. Raiffeisen Hitelfedezeti Védelem díja - A THM kalkuláció során nem került figyelembevételre Igényelhetı valamennyi forint alapú Raiffeisen Lakáshitel, valamint Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel termék mellé. Raiffeisen Újrakezdés hitel mellé nem igényelhetı. Bázis csomag a folyósított kölcsönösszeg 0,05%-a, Extra csomag a folyósított kölcsönösszeg 0,08%-a, Alap csomag a folyósított kölcsönösszeg 0,04%-a, Emelt csomag a folyósított kölcsönösszeg 0,05%-a havonta. 3

4 Jelzáloghitel Hitelfedezeti Védelem Biztosítás (UNIQA) évi téli promóció január 1-jétıl március 31-ig a Raiffeisen Bank Zrt. akciót hirdet, melynek keretében minden forint alapú Jelzáloghitel és/vagy Személyi Kölcsön ingatlanfedezettel termékkel rendelkezı ügyfelének, aki újonnan igényelt vagy meglévı Jelzáloghitel terméke mellé UNIQA Hitelfedezeti Védelem Biztosítást igényel - a jelen Lakossági Kondíciós Lista alapján - az elsı 2 havi UNIQA Hitelfedezeti Védelem Biztosítási díját a Bank jóváírja. Az akcióban kizárólag a Bank azon ügyfelei vehetnek részt, akik a biztosítási díj jóváírásakor rendelkeznek, de az igénylést megelızı 12 hónapban nem rendelkeztek UNIQA Hitelfedezeti Védelem Biztosítással és nincs Újrakezdési Hitelük, illetve 5000 Ft-ot meghaladó 30 napnál hosszabb ideje fennálló lejárt tartozásuk a Raiffeisen Bank felé. Az elsı két havi Jelzáloghitel Hitelfedezeti Védelem Biztosítás díjának megfelelı összeget a biztosítás beállítását követı harmadik hónap 27-éig egy összegben írja jóvá a Bank azon a bankszámlán, ahol a biztosítási díjakat a Bank korábban beterhelte. Annuitás számítás képlete: A: a törlesztı részlet összege H: hitelösszeg i: az ügyleti kamat egy hónapra jutó része (éves ügyleti kamat/12) t: a futamidı hónapokban 4

5 Szerzıdésmódosítási díj: lakáscélú hitelek 3,4 Lakáscélú hitelek esetén Részleges elıtörlesztés, ha az elıtörlesztés történik Teljes elıtörlesztés, ha az elıtörlesztés történik Részleges elıtörlesztés Teljes elıtörlesztés Részleges elıtörlesztés, ha az elıtörlesztés történik** Teljes elıtörlesztés, ha az elıtörlesztés történik Részleges elıtörlesztés** Teljes elıtörlesztés Részleges elıtörlesztés, ha az elıtörlesztés történik** Teljes elıtörlesztés, ha az elıtörlesztés történik Részleges elıtörlesztés** Teljes elıtörlesztés Pénzügyi teljesítéssel nem járó módosítás esetén, illetve fedezetmódosítási díj Ft 1,8, vagy az elıtörlesztett összeg 2%-a, ha az ennél kisebb.* Ft 1,8, vagy az elıtörlesztett összeg 2%-a, ha az ennél kisebb.* Ft 1,8, vagy az elıtörlesztett összeg -tól -ig %-a, ha az ennél kisebb Ft 1,8, vagy az elıtörlesztett összeg 1%-a, ha az ennél kisebb Ft 1,8, vagy az elıtörlesztett összeg 2%-a, ha az ennél kisebb Ft 1,8, vagy az elıtörlesztett összeg 2%-a, ha az ennél kisebb Ft 1,8, vagy az elıtörlesztett összeg %-a, ha az ennél kisebb Ft 1,8, vagy az elıtörlesztett összeg 1%-a, ha az ennél kisebb Ft 1,8, vagy az elıtörlesztett összeg 2%-a, ha az ennél kisebb Ft 1,8, vagy az elıtörlesztett összeg 2%-a, ha az ennél kisebb Ft 1,8, vagy az elıtörlesztett összeg 1%-a, ha az Ft 1,8, Hatályos az alábbi idıszakok között folyósított ügyletekre vagy az elıtörlesztett összeg 1%-a, ha az a szerzıdésmódosítás aláírásának napján fennálló tıketartozás 1%-a, min Ft, max Ft 1,8 * a ig folyósított ötéves kamatperiódusú ügyletek esetén Ft, vagy az elıtörlesztett összeg 1,5%-a, ha az ennél kisebb ** rugalmas törlesztés esetén 2-szer, de maximum a folyósított kölcsönösszeg 30%-ig díjmentes ig folyósított Újrakezdés hitel részleges elıtörlesztése esetén ,- Ft, illetve az elıtörlesztett összeg 1%-a, ha az ennél kisebb, illetve 2%-a, ha más pénzügyi történik. Teljes elıtörlesztés esetén, amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az Ft-ot és a megelızı 12 hónap alatt elıtörlesztést nem teljesített az ügyfél, a szerzıdésmódosítási díj nem kerül felszámításra. Lakáscélú jelzáloghitel esetében a szerzıdés hatálybalépésétıl számított 24 hónapot követıen teljesített elsı részleges, vagy teljes elıtörlesztés díjmentes, kivéve, ha a részleges, vagy teljes elıtörlesztés részben vagy egészben más pénz- 5

6 ügyi történik, vagy ha az elıtörlesztett összeg meghaladja a kölcsönszerzıdésben rögzített kölcsönösszeg felét. Szerzıdésmódosítási díj: nem lakáscélú hitelek 3,4 Nem lakáscélú szerzıdések esetén Hatályos az alábbi idıszakok között folyósított ügyletekre Részleges elıtörlesztés Ft 1, Teljes elıtörlesztés Ft 1, Részleges elıtörlesztés* Ft 1, Teljes elıtörlesztés Ft 1, Részleges elıtörlesztés* Ft 1, Teljes elıtörlesztés Ft 1, tól -ig Részleges elıtörlesztés Teljes elıtörlesztés Pénzügyi teljesítéssel nem járó módosítás esetén, illetve fedezetmódosítási díj Ft 1,8, vagy az elıtörlesztett összeg 2%-a, ha az ennél kisebb Ft 1,8, vagy az elıtörlesztett összeg 2%-a, ha az ennél kisebb a szerzıdésmódosítás aláírásának napján fennálló tıketartozás 1%-a, min Ft, max Ft 1,8 * rugalmas törlesztés esetén 2-szer, de maximum a folyósított kölcsönösszeg 30%-ig díjmentes ig folyósított Újrakezdés hitel részleges elıtörlesztése esetén ,- Ft, illetve az elıtörlesztett összeg 1%-a, ha az ennél kisebb, illetve 2%-a, ha más pénzügyi történik. A tıl folyósított nem lakáscélú hiteleknél teljes elıtörlesztés esetén, amennyiben a fennálló tartozás nem haladja meg az Ft-ot és a megelızı 12 hónap alatt elıtörlesztést nem teljesített az ügyfél, a szerzıdésmódosítási díj nem kerül felszámításra. Az Életbiztosítással kombinált hitelek annuitásos, tıketörlesztést is tartalmazó havi törlesztırészlet számításra való áttérés esetén szerzıdésmódosítási díj nem kerül felszámításra. Teljes elıtörlesztési díj elengedése A Lakáshitel Vegyes Életbiztosítással, a Deviza Jelzáloghitel Életbiztosítás fedezetével, a Deviza Jelzáloghitel Unit Linked Életbiztosítás fedezetével elnevezéső termékekre január 1-jétıl benyújtott teljes elıtörlesztések esetén a Bank nem számít fel elıtörlesztési díjat. Az akció december 31-ig érvényes. 6

7 4. Elıtörlesztésre vonatkozó szerzıdésmódosítási kérelem befogadása Fiók Raiffeisen Direkt Teljes elıtörlesztés 13:30 13:30 Részleges elıtörlesztés 13:30 13:30 A 13:30 után befogadott elıtörlesztésre vonatkozó szerzıdésmódosítási kérelem feldolgozását a Bank a következı munkanapon kezdi meg. A kérelem feldolgozásának kezdete nem azonos az elıtörlesztési kérelem teljesítésével. 5. Késedelmi kamat Lakáscélú jelzáloghitelek Folyósítás idıpontja március 17. elıtt Felmondás elıtt MNB alapkamat + 24%, de maximum (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, de maximum évi 22,15% 10 Felmondás után (0-90 nap) (91. naptól) MNB alapkamat + 24%, de maximum a felmondást megelızı napi ügyleti kamat és a kezelési költség összege (deviza alapú szerzıdéseknél, amennyiben a szerzıdés annak felmondása esetére a fennálló tartozás összegének forintban történı meghatározását írja elı, úgy a felmondás napján érvényes ügyleti kamat és kezelési költség összege) március 17. és február 1. között MNB alapkamat + 10%, de maximum (ügyleti kamat * 1,5) + 3% MNB alapkamat + 10%, de maximum a felmondást megelızı napi ügyleti kamat Szabadfelhasználású jelzáloghitelek március 17. elıtt március 17. és február 1. között MNB alapkamat + 24%, de maximum (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, de maximum évi 22,15% 10 MNB alapkamat + 12%, de maximum (ügyleti kamat * 1,5) + 3% Újrakezdés Hitelek március 17. elıtt március 17. és február 1. között MNB alapkamat + 24%, de maximum (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, de maximum évi 22,15% 10 MNB alapkamat + 12%, de maximum (ügyleti kamat * 1,5) + 3% Az adott naptári félév teljes idıtartamára az érintett naptári félévet megelızı hónap elsı napján érvényes jegybanki alapkamat az irányadó. A késedelmi kamat alapjául szolgáló referenciakamat leírását a 3. számú melléklet tartalmazza. Lakáscélú jelzáloghitelek esetében felmondást/lejáratot követı 90. napig, Szabadfelhasználású jelzáloghitelek és Újrakezdés hitelek esetében a felmondást/lejáratot követıen a felmondás/lejárat napján érvényes ügyleti kamat mértéke az irányadó. A Bank február 1. és április 30-a közötti idıszakra a felszámított késedelmi kamat mértékét évi 7,65%-ban, a május 1. és május 31. közötti idıszakra évi 7,065%-ban, a június 1. és június 30. közötti idıszakra évi 7,02%-ban, a július 1. és július 31. közötti idıszakra 6,63%-ban állapítja meg. A fenti késedelmi kamatmérték a felmondott, lakáscélú hitelekre nem vonatkozik. 1 Raiffeisen Bank által nyújtott kölcsönbıl történı elıtörlesztés esetén, valamint a gyermekvállalás nem teljesítésekor az Ügyfél által a Magyar állam felé fizetendı hitel esetén nem kerül felszámításra. Raiffeisen Újrakezdés Plusz hitel esetén egy alkalommal teljesíthet díjmentesen részleges elıtörlesztést, illetve a teljes elıtörlesztés is díjmentes. Az Áthidaló kölcsönnel kapcsolatban a bank szerzıdésmódosítási díjat nem számol fel. 2 A Bank által kezdeményezett, ingatlan fedezet mellett nyújtott hitelfelajánlás, illetve belsı hitelkiváltás (Raiffeisen Banknál fennálló lakossági hiteltartozás Raiffeisen Bank által nyújtott kölcsönbıl történı kiváltása) esetében az igényléshez szükséges fedezet ellenırzési díj és értékbecslési díj nem kerül felszámításra, amennyiben a Bank a korábbi ügylethez készült értékbecslést elfogadja. 7

8 3 Törlesztırészlet jelentıs emelkedése esetén, illetve egyéb váratlan élethelyzet miatt a Bankkal kötött egyedi megállapodásból eredı szerzıdésmódosításokért a Bank nem számít fel szerzıdésmódosítási díjat, valamint az Áthidaló kölcsönnel és Győjtıszámlahitellel kapcsolatban a bank szerzıdésmódosítási díjat nem számol fel. 4 Raiffeisen Bank által nyújtott deviza alapú hitel tıkenövelés nélküli, forint alapú Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel termékkel történı kiváltása esetén nem kerül felszámításra. 5 A hitelkérelem benyújtásakor családi ház, ikerház, vagy sorház fedezetként történı felajánlása esetén, a kötelezıen benyújtandó térképmásolat bankfiókban történı lekérésekor kerül felszámításra. 6 Amennyiben az ügyfél a Raiffeisen Banknál vezetett bankszámlájáról ad megbízást a földhivatali díj rendezésére, vagy lakásvásárlási hitel esetén a hitelbıl történı vételáészlet kifizetése átutalással történik, úgy ezen átutalások igazolásáért a külön igazolás díja nem kerül felszámításra. A Krízisalap igénybevételéhez igényelt "Igazolás lakáscélú hitel törlesztırészletének alakulásáról" nyomtatvány kiállítása díjmentes. 7 Amennyiben az ügyfél fedezetlen és jelzálogfedezető hitele is kiváltásra került, az árazás a jelzálogfedezetes ügylethez igazodik. 8 A Bank a jelen kondíciós listában jelölt díjak számítását a Központi Statisztikai Hivatal által a megelızı naptári évre vonatkozó, évente közzétett átlagos fogyasztói árindexhez köti. A díj összege, illetve mértéke automatikusan, minden év április 1. napjától a megelızı naptári évre irányadó átlagos fogyasztói árindexnek megfelelıen módosul. A díj változását a Bank minden évben legkésıbb április hónap 1. napjáig jelen kondíciós listában közzéteszi. A díj változásánál a Bank az általános kerekítési szabályok alapján egész forint összeget alkalmaz. A Bank fenntartja a jogot aa, hogy egyes ügyfélcsoportok, illetve egyes szolgáltatás típusok tekintetében a díj indexálását egy, vagy akár több alkalommal ne érvényesítse. 9 A Bank a feltétel teljesítésének megállapításakor a következı tranzakció típusokat vizsgálja: bankszámlán terhelt a) eseti és állandó átutalás, b) csoportos beszedés, c) bankkártyás/okoskártyás készpénzfelvétel ATM-bıl és d) bankkártyás/okoskártyás vásárlás. A minimális tranzakciószámra vonatkozó feltétel bármelyik tranzakció típussal teljesíthetı. A feltétel teljesítésének megállapításakor a saját számlák közötti tranzakciókat és a havonta esedékes törlesztırészlet megfizetését a Bank nem veszi figyelembe. 10 A Bank kizárólag a jegybanki alapkamat, mint referencia-kamat változására tekintettel jogosult módosítani az ügyleti kamatot olyan mértékben és olyan irányban, amelyet a referencia-kamat változása indokol. 8

9 1. számú melléklet Referencia-kamatláb megnevezése: BUBOR Referencia-kamatláb devizaneme: HUF Referencia-kamatláb futamideje (periódus hossza): 3 hónap Referencia-kamatláb definíciója: Budapesti bankközi forint referencia-kamatláb, amelyet a bankközi piaci szereplık meghatározott periódusra egymás között irányadónak tekintenek Referencia-kamatláb elérhetısége: A referencia-kamatláb mindenkor hatályos mértékét a Magyar Nemzeti Bank honlapján ( teszi közzé. Módosítás gyakorisága: 3 hónap a 3 havi BUBOR változása alapján Módosítás alapjául szolgáló referencia-kamatláb mértéke: a referencia-kamatláb futamidejének megfelelı idıközönként a fordulónapot megelızı hónap utolsó munkanapja elıtt 2 nappal érvényes referencia-kamatláb Kamatfelár változtatási mutató: H0F, értéke nulla, a kamatfelár a futamidı végiéig változatlan. A mindenkor hatályos mértékét a Magyar Nemzeti Bank honlapján ( teszi közzé. 2. számú melléklet Referenciakamat megnevezése: MNB jegybanki alapkamat Referenciakamat devizaneme: HUF Referenciakamat futamideje: azonos a jegybanki alapkamat alkalmazásának idıtartamával Referenciakamat definíciója: A Magyar Nemzeti Bank által meghatározott irányadó kamat, amely befolyásolja a banki betétek után járó, illetve a hitelekre fizetendı kamatot. Referenciakamat elérhetısége: A referenciakamat mindenkor hatályos mértékét a Magyar Nemzeti Bank honlapján ( teszi közzé. Módosítás gyakorisága: Jegybanki alapkamat változásával összhangban A Bank kizárólag a jegybanki alapkamat, mint referencia-kamat változására tekintettel jogosult módosítani a késedelmi kamatot olyan mértékben és olyan irányban, amelyet a referencia-kamat változása indokol. 9

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. április 01. Jelen Hirdetmény a 2016. március 10. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.04.11. Jelen Hirdetmény a 2016.04.11. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.01. Jelen Hirdetmény a 2016.05.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.04.01. Jelen Hirdetmény a 2016.04.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.04.05. Ikt.sz.: 2540/2016 Jelen Hirdetmény a 2016.04.05 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. június 01. Jelen Hirdetmény a 2016. június 01. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.04.07. Jelen Hirdetmény a 2016.04.07. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.április 01. Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a hitel kamat változott a báziskamat

Részletesebben

A kamatfelár-kedvezmény minden esetben a meghirdetett kamatfelár felső értékéből kerül levonásra.

A kamatfelár-kedvezmény minden esetben a meghirdetett kamatfelár felső értékéből kerül levonásra. Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte 1997. november 27. TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21.

Részletesebben

40/2016. sz. HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

40/2016. sz. HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 2085, Pilisvörösvár, Fő út 130. (26) 530 520 40/2016. sz. HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.06.01 Jelen Hirdetmény a 2016.05.31.

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016.03.21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.04.01. Jelen Hirdetmény a 2016.04.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.01. Jelen Hirdetmény a 2016.05.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.04.01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2013. február 25. A Hirdetmény közzététele:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016.01.01-től visszavonásig

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016.01.01-től visszavonásig PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2016.01.01-től visszavonásig 1 1. Akciók 2015. november 15. naptól visszavonásig, az értékesítési akció keretében befogadott kivéve

Részletesebben

Jelen Kondíciós Lista az elszámolással nem érintett forint alapú jelzálogkölcsönre vonatkozik.

Jelen Kondíciós Lista az elszámolással nem érintett forint alapú jelzálogkölcsönre vonatkozik. VII./B Kivezetett, elszámolásban nem érintett, már nem igényelhető jelzálog alapú hiteltermékekre érvényes Hitelek II. Kondíciós Lista Érvényben: 2016. május 25-től visszavonásig Jelen Kondíciós Lista

Részletesebben

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista IV. OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista Érvényben: 2016. június 9-től visszavonásig 1. START OKOSKÁRTYA ÉS BANKKÁRTYÁK 1 1.1. START OKOSKÁRTYA ÉS BANKKÁRTYÁK IGÉNYELHETŐ SZÁMLACSOMAGOK ESETÉN

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király u. 76. Telefon +36 46 399 036 Fax +36 46 599 232 E-mail kozpont@boldva.tksz.hu www.boldvatksz.hu Cégjegyzékszám 05-02-000250, Miskolci Törvényszék

Részletesebben

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista IV. OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista Érvényben: 2015. július 15-től visszavonásig Meghirdetve: 2015. május 15-én Módosítva: 2015. május 27-én és 2015. június 24-én és 2015. július 6-án

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.10. Jelen Hirdetmény a 2016. május 10. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30.-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE B3 TAKARÉK Szövetkezet 8444 Szentgál, Fő u. 30. www.b3takarek.hu info@b3takarek.hu A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 HIRDETMÉNY A FOGYASZTÓI HITELEZÉSI

Részletesebben

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel Miért érdemes a CIB eit választani? Mert: lakáscélra és szabad felhasználásra is megfelelı megoldást jelentenek A forint alapú hiteleknek nincs árfolyamkockázata Nincs szerzıdéskötési díj Nincs hitelbírálati

Részletesebben

HIRDETMÉNY. AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2011. október 1-től (A változások a szövegben dőlt, félkövér betűtípussal szedve olvashatók!

HIRDETMÉNY. AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2011. október 1-től (A változások a szövegben dőlt, félkövér betűtípussal szedve olvashatók! HIRDETMÉNY INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG-TÍPUSÚ HITELEK KAMATÁRÓL, VALAMINT DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2011. október 1-től (A változások a szövegben

Részletesebben

CIB Ingatlanfedezetes Lakáshitelek türelmi idıvel, forint alapon

CIB Ingatlanfedezetes Lakáshitelek türelmi idıvel, forint alapon Miért érdemes a CIB türelmi idıs Lakáshiteleit választani? A futamidı elsı idıszakában (1-3 év) alacsonyabb a törlesztés mértéke, mint a normál hiteleknél A forint alapú hiteleknek nincs árfolyamkockázata

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53.

GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE A GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET HITELEZÉSI TEVÉKENYSÉGE SORÁN ALKALMAZOTT KONDÍCIÓKRÓL

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzálog alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. október 30.

Részletesebben

A. 2014. 10.27-IG IGÉNYELT INGATLANFEDEZET MELLETT ÉS INGATLANFEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HITELEK

A. 2014. 10.27-IG IGÉNYELT INGATLANFEDEZET MELLETT ÉS INGATLANFEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HITELEK A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, és költségeiről Hatályba lépés, érvényesség: 2016. március 1-től visszavonásig Közzététel:

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITEL ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. Kihirdetve: 2012. január 01-én Hatályos: 2012. január 01-tıl

LAKOSSÁGI HITEL ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. Kihirdetve: 2012. január 01-én Hatályos: 2012. január 01-tıl LAKOSSÁGI HITEL ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE Kihirdetve: 2012. január 01-én Hatályos: 2012. január 01-tıl Éven belüli lejárattal 2012. január 1-tıl befogadott hitelkérelmek esetén PÁTRIA Fizetési számla

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2015. augusztus 17-től A Kaposmenti Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. március 21. napjától Közzététel napja: 2016. március 18.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. március 21. napjától Közzététel napja: 2016. március 18. HIRDETMÉNY Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2016. március 21. napjától Jelen Hirdetmény az FHB Bank Zrt. és a jogelőd Allianz

Részletesebben

I. UniCredit Lakáscélú és Szabad felhasználású jelzáloghitelek

I. UniCredit Lakáscélú és Szabad felhasználású jelzáloghitelek JELZÁLOGHITELEK I. UniCredit lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitelek II. UniCredit hitelkiváltási célú jelzáloghitelek III. Jelzáloghitelekhez kapcsolódó díjak, költségek IV. THM, aktív-kedvezmény

Részletesebben

hirdetmény Akciós ajánlat:

hirdetmény Akciós ajánlat: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján nyújtott K&H

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. január 01. napjától Közzététel napja: 2015. december 31.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. január 01. napjától Közzététel napja: 2015. december 31. HIRDETMÉNY Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2016. január 01. napjától Jelen Hirdetmény az FHB Bank Zrt. és a jogelőd Allianz

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. június 02. A Hirdetmény közzététele: 2014. június

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást.

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást. HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső, deviza alapú szabad felhasználású, hitelkiváltási célú, és

Részletesebben

KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek

KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek : Hatályos: 2011. július 6. napjától Tevékenységi engedély száma: 22/1992. Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek Felek a Szerzıdésben,

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hatályos: 2015. április 1-től 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés.. számú melléklete Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrizte: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak,

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói

Hirdetmény. Akciók kondíciói Hirdetmény Akciók kondíciói A hirdetmény módosításának oka: Otthonteremtési kamattámogatott kölcsön THM újraszámítása, Takarék Személyi Kölcsön Akció kondícióinak módosulása. A meghirdetett dokumentum

Részletesebben

hirdetmény Akciós ajánlat:

hirdetmény Akciós ajánlat: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

LÍZINGHELYETTESÍTŐ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK, AKÁR ÖNERŐ NÉLKÜL*

LÍZINGHELYETTESÍTŐ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK, AKÁR ÖNERŐ NÉLKÜL* Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2016. április 11 -tól/től visszavonásig LÍZINGHELYETTESÍTŐ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK, AKÁR ÖNERŐ NÉLKÜL* Fészekrakó (FR) programra vonatkozóan is! Magánszemélyek részére

Részletesebben

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00%

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00% K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

Kiegészítő információk az ügyleti kamat mértékének meghatározásához: A kérelem megfelelő K1-K4 kategóriába sorolása a kérelem K&H Bank által végzett

Kiegészítő információk az ügyleti kamat mértékének meghatározásához: A kérelem megfelelő K1-K4 kategóriába sorolása a kérelem K&H Bank által végzett K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A forint alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek és K&H zöldhitel

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG. HIRDETMÉNY a fogyasztóknak nyújtott hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciókról 1

AKTÍV ÜZLETÁG. HIRDETMÉNY a fogyasztóknak nyújtott hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciókról 1 AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY a fogyasztóknak nyújtott hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciókról 1 Kihirdetve: 2016. április 29. Hatálybalépés napja: 2016. május 01. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...2

Részletesebben

Érvényes: 2013.június 1-től

Érvényes: 2013.június 1-től HIRDETMÉNY a BUDA Takarék Szövetkezeti Hitelintézet hivatalos tájékoztatója a természetes személyek részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Részletesebben

Lakossági hitelek HIRDETMÉNY

Lakossági hitelek HIRDETMÉNY Lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Takarékszövetkezet a következő hiteldíjakat alkalmazza a 2016. június 1 folyósított hiteleknél: Lakossági hitelek, kölcsönök esetén alkalmazott referencia kamatok: 3 havi

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI KAMATOKAT, DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKET ALKALMAZZA

LAKOSSÁGI HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI KAMATOKAT, DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKET ALKALMAZZA A2015/20 AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE BALMAZÚJVÁROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2015. év május 01. napjától A LAKOSSÁGI HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI KAMATOKAT, DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKET ALKALMAZZA

Részletesebben

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján nyújtott K&H

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK HIRDETMÉNY INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMATÁRÓL, VALAMINT DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2015. június 6-tól (A változások a szövegben

Részletesebben

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank, és Hitelkártya Kondíciós Lista Érvényben: 2014. április 14től visszavonásig 1. START OKOSKÁRTYA ÉS BANKKÁRTYÁK 1 1.1. START OKOSKÁRTYA ÉS BANKKÁRTYÁK IGÉNYELHETŐ SZÁMLACSOMAGOK

Részletesebben

1. A kölcsön feltételei: 2. Kamatok, díjak, költségek

1. A kölcsön feltételei: 2. Kamatok, díjak, költségek Kondíciós lista és Terméktájékoztató KDB Pagoda és Biztosra mehet lakáscélú jelzálogkölcsönre és lakáscélú jelzálogkölcsön kiváltására vonatkozóan 2014. október 15-ét követően befogadott ügyletekre /magánszemélyek

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. április

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad felhasználású kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad felhasználású kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad e Érvényes 2014. március 15-től 1 VÁLTOZÁSOK

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSRA NYÚJTOTT HITELEK TERMÉKPARAMÉTEREK

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSRA NYÚJTOTT HITELEK TERMÉKPARAMÉTEREK INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSRA NYÚJTOTT HITELEK Ha már kihasználta az állami kamattámogatott lakáshitel lehetőségeit, vagy nem felel meg az erre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, esetleg

Részletesebben

Devizahitel kiváltó forinthitel I.

Devizahitel kiváltó forinthitel I. Részleteket és teljes körű tájékoztatást hatályos hirdetményünkben találhat, valamint érdeklődjön fiókjainkban! Devizahitel kiváltó forinthitel I. Jelzáloghitel (felhasználási célhoz nem kötött, deviza

Részletesebben

Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet

Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet 9461 Lövő, Fő u. 203. A d ó s z á m : 1 0 1 1 7 3 5 8-2 - 0 8 Lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Takarékszövetkezet a következő hiteldíjakat alkalmazza a 2016. február 1-től

Részletesebben

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra.

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. Hatályos: 2015. június 01. napjától Közzétéve: 2015. június 05. napján Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. KONDÍCIÓS LISTA A jogelőd

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ, PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó vagyonbiztosítás kényelmesen a kirendeltségen is megköthető. Hátralékos tartozásukat

Részletesebben

FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA TERMÉKPARAMÉTEREK FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA Amennyiben, a már fennálló deviza, vagy forint alapú, lakáscélú jelzáloghitelét, vagy egyéb jelzáloggal fedezett és nem fedezett hitelét kívánja kiváltani,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat lakáscélú és lakáscélra nyújtott hitelkiváltás célú jelzálogkölcsönök esetén. Ügyleti kamat évi:

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat lakáscélú és lakáscélra nyújtott hitelkiváltás célú jelzálogkölcsönök esetén. Ügyleti kamat évi: HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Twin nevő, svájci frank alapú jelzáloghitelének kondícióiról A Bank 2010. június 1. napjától megszünteti Twin hitel értékesítését,

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

ÖRKÉNY LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOG HITEL HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. március 21-től

ÖRKÉNY LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOG HITEL HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. március 21-től ÖRKÉNY LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOG HITEL HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. március 21-től A kölcsön összege: 1.000.000.- Ft és 50.000.000.- Ft közötti összeg lehet Igényelhető futamidő: 24-240 hónap A hitel kondíciói

Részletesebben

I. INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ HITELEK

I. INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ HITELEK A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, és költségeiről Hatályba lépés, érvényesség: 2016. február 1-től visszavonásig Közzététel: 2016. február

Részletesebben

(hatályos: 2016.03.21.-től) TERMÉKISMERTETŐ

(hatályos: 2016.03.21.-től) TERMÉKISMERTETŐ ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORINT ALAPÚ PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITEL 10 ÉVES KAMATPERIÓDUSSAL ELŐBÍRÁLATI IGAZOLÁSSAL IS (hatályos: 2016.03.21.-től) A hitelt igényelheti minden 18. életévét betöltött

Részletesebben

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be.

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ HITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI TERMÉKEK. I. Állami kamattámogatásos lakáshitelek és állami lakáscélú támogatások

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI TERMÉKEK. I. Állami kamattámogatásos lakáshitelek és állami lakáscélú támogatások HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI TERMÉKEK I. Állami kamattámogatásos lakáshitelek és állami lakáscélú támogatások 1. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Hatálybalépés napja: 2016. február 1. Jelen Hirdetmény

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1

HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1 HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1 1 A 2016. január 05-től szerződött ügyletekre PILLÉR Takarékszövetkezet 1 A hirdetményben szereplő konstrukciókra vonatkozóan A kamatszámítás módja: A Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Késedelmi kamat a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 %

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Késedelmi kamat a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 % HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2016. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2016. január 01. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Sberbank Magyarország Zrt. Kondíciós Listája és Hirdetménye

A Sberbank Magyarország Zrt. Kondíciós Listája és Hirdetménye A Sberbank Magyarország Zrt. Kondíciós Listája és Hirdetménye lakossági ügyfélcsoportoknak Hatályos: 2016. március 21 tól/től visszavonásig I. Banki kondíciók hitelintézetek, takarékszövetkezetek, és biztosítótársaságok

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. október 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. október 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. október 1-től I.1.1. Piaci kamatozású ingatlan célú hitelek (új lakás építés, használt lakás vásárlás, felújítás,

Részletesebben

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma:... TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ amely létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szigetvári Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve (cégneve) és címe (székhelye): 1.1. Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4090 Polgár, Hősök útja 8.) 2. A jelzáloghitellel

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III. LAKÁSHITELEK, ILLETVE EGYÉB INGATLAN FEJLESZTÉSI HITELEK Hatályos: 2016. május 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III. LAKÁSHITELEK, ILLETVE EGYÉB INGATLAN FEJLESZTÉSI HITELEK Hatályos: 2016. május 1-től A Hirdetményben feltüntetett THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A Hitelintézet a kamat és kondíciók változtatásának jogát fenntartja.

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III. LAKÁSHITELEK, ILLETVE EGYÉB INGATLAN FEJLESZTÉSI HITELEK Hatályos: 2016. április 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III. LAKÁSHITELEK, ILLETVE EGYÉB INGATLAN FEJLESZTÉSI HITELEK Hatályos: 2016. április 1-től A Hirdetményben feltüntetett THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A Hitelintézet a kamat és kondíciók változtatásának jogát fenntartja.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Fogyasztóknak nyújtott hitelekhez. Érvényes: 2016. január 01.

HIRDETMÉNY. Fogyasztóknak nyújtott hitelekhez. Érvényes: 2016. január 01. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Fogyasztóknak nyújtott hitelekhez Érvényes: 2016. január 01. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI

AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI Érvényes: 2015. október 15-től A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

I. Kamat és kezelési költség kondíciók... 2 A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre

I. Kamat és kezelési költség kondíciók... 2 A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre Tartalomjegyzék I. Kamat és kezelési költség kondíciók... 2 A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre.... 2 B) A 2003. június 16. napját követően 2003. december

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. január 01. napjától Közzététel napja: 2015. december 31.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. január 01. napjától Közzététel napja: 2015. december 31. HIRDETMÉNY Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2016. január 01. napjától Jelen Hirdetmény a 2015. február 01. napját követően

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ FORINT HITELEK

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ FORINT HITELEK Érvényes: 2016. március 21-től visszavonásig A Bank CHF hitelre 2008. október 15-től, EUR hitelre 2010. július 8-tól új kérelmet nem fogad be. A megkötött EUR, illetve CHF szabad felhasználású hitelszerződések

Részletesebben

Takarék Forint Kiváltó Hitel A konstrukciót a Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 3794 Boldva, Mátyás király út 76.

Takarék Forint Kiváltó Hitel A konstrukciót a Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 3794 Boldva, Mátyás király út 76. A jelzáloghitel felhasználása: A hitel a más Hitelintézeteknél fennálló jelzálogkölcsön, személyi kölcsön, áruhitel, gépjárműhitel kiváltására használható fel. A kölcsön lehet: lakáscélú, szabadfelhasználású

Részletesebben

1. Kamatok, díjak, költségek. HUF hitelkiváltási célú kölcsön. 3 havi BUBOR+4,5% (jelenleg 7,49%) 3 havi BUBOR+5% (jelenleg 7,99%) 1.000.

1. Kamatok, díjak, költségek. HUF hitelkiváltási célú kölcsön. 3 havi BUBOR+4,5% (jelenleg 7,49%) 3 havi BUBOR+5% (jelenleg 7,99%) 1.000. Kondíciós lista és Terméktájékoztató Hitelkiváltási célú jelzálogkölcsönre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ Nem forgalmazott termék A kondíciós lista a 2012.12.03. és 2013.10.15-e között befogadott

Részletesebben

FHB LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA

FHB LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA FHB LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA Az FHB Lízing Zrt. hivatalos tájékoztatója zálogkölcsön és pénzügyi ingatlanlízing termékek esetén alkalmazott, kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési

Részletesebben

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez Hitelszerződés száma:. H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. amely egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230 Gyömrő, Petőfi

Részletesebben

Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott hitele

Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott hitele TÁMOGATOTT JELZÁLOGHITELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK I. UniCredit támogatott lakáscélú jelzáloghitelek II. III. IV. UniCredit Otthonteremtő hitelek Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott

Részletesebben

Nem forgalmazott hitelek

Nem forgalmazott hitelek Nem forgalmazott hitelek Fogyasztási, jelzálog hitelek: (2012.04.01-től nem adható) Hitelbírálati díj a hitel összegének 1 %-a minimum: 10.000. Ft maximum: 30.000 Ft Hitel kamat évi 13% Kezelési költség

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista RAIFFEISEN LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA 1 II. RÉSZ A RAIFFEISEN LÍZING ZRT. JOGELİDJE A RAIFFEISEN ESZKÖZ LÍZING ZRT. ÁLTAL 2012. NOVEMBER 30.-IG MEGKÖTÖTT SZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓAN Eszközfinanszírozás

Részletesebben

Preambulum. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf

Preambulum. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf Vállalati és Ingatlanfinanszírozási Üzletág Nagyvállalati és Intézményi Ügyfélkezelés szerzıdésszám: 101/2007 Cím: 1138 Budapest, Népfürdı u. 24-26. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf HITELSZERZİDÉS éven belüli

Részletesebben

Ügyfél neve:... Szerződés száma:... Kapiti száma:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Ügyfél neve:... Szerződés száma:... Kapiti száma:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Felügyeleti hatóság neve: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a másrészről Raiffeisen Bank Zrt. X.Y Székhely: 1054 Budapest, Akadémia

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG. Aktív kamatkondíciói. 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG. Aktív kamatkondíciói. 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu 406. Debrecen, Bethlen u. 6-. HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG Aktív kamatkondíciói Központ címe: email címe: 406 Debrecen, Bethlen u. 10-1. kozpont@hajdutakarek.hu Kirendeltségek címe: email címe: 406 Debrecen,

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu L-IV/2016/H. LAKOSSÁGI HITELEK H I R D E T M É N Y E a hitelezés kamat- és költség feltételeiről Bakonyvidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK LAKOSSÁGI HITELEKRE Érvényes: 2016.05.01. Egyoldalú

Részletesebben