ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:."

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma: Cg ) - a továbbiakban: Takarékszövetkezet - a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jogelıdje, az Állami Pénz- és Tıkepiaci Felügyelet december 15. napján kelt 705/1997/F. számú engedélye alapján, illetıleg a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének május 8. napján kelt E-I- 441/2007. számú határozata szerint jogosult hitel- és pénzkölcsön nyújtása (ide nem értve a forfetírozást) pénzügyi szolgáltatások forintban és devizában, valutában történı végzésére. I. Fogalom meghatározások A jelen Általános Szerzıdési Feltételek alkalmazása tekintetében: Adós Az a fogyasztónak minısülı, természetes személy ügyfél (azaz lakossági ügyfél), akivel a Takarékszövetkezet hitelszerzıdést vagy kölcsönszerzıdést köt, mely szerzıdés alapján a Takarékszövetkezet a szerzıdésben meghatározott pénzösszeget egy vagy több részletben, illetıleg hitelkeret terhére történı folyósítással az ügyfél rendelkezésére bocsátja, és aki a kölcsön összegét és annak járulékait a szerzıdés szerint köteles visszafizetni. Adóstárs Az a természetes személy, aki a kölcsön és járulékai visszafizetéséért egyetemlegesen felelıs az adóssal. A Takarékszövetkezet a szerzıdéskötés feltételeként elıírhatja adóstársként különösen házastárs (élettárs), valamint a fedezetként felajánlott ingatlan tulajdonosainak bevonását. Az egyetemlegesség alapján az Adós és az Adóstárs is az egész szolgáltatással, azaz a kölcsön teljes összegével és annak összes járulékával tartozik a Takarékszövetkezetnek, de amennyiben bármelyikük teljesít, a Takarékszövetkezettel szemben a többiek kötelezettsége is megszőnik. Az egyetemlegesen kötelezettek egymás szerzıdésszegéséért is felelnek. A jelen ÁSZF rendelkezései esetében az Adós kifejezés alatt az Adóstárs is értendı. Annuitás Olyan törlesztési mód, melynél az Adós a futamidı alatt azonos összegő törlesztı részletet fizet, folyamatosan csökkenı kamat-, illetıleg bizonyos termékeknél kezelési költség tartalommal, és növekvı tıketartalommal. ÁSZF A jelen dokumentumban foglalt, a lakossági hitel-, illetve kölcsönügyletekre vonatkozó általános szerzıdési feltételek. Banki munkanap Minden olyan naptári nap, melyen a Takarékszövetkezet bankmőveletet végez. Biztosíték Az Adós vagy harmadik személy (biztosítékot nyújtó) által az Adós kölcsön-, illetve hitelszerzıdésbıl származó kötelezettségei teljesítésének biztosításáért a kölcsön-, illetve hitelszerzıdésben, vagy a kölcsön-, illetve hitelszerzıdés mellékleteként megkötött, illetıleg azzal összefüggésben megkötött biztosítéki szerzıdésekben vállalt mellékkötelezettség. BUBOR (Budapest Interbank Offered Rate) Azt az éves százalékban kifejezett, budapesti, bankközi pénzpiaci, forint hitelkamatlábat jelenti, amelyet a Magyar Nemzeti Bank tesz közzé. A különbözı futamidejő BUBOR kamatlábak közül az adott ügyletre alkalmazandó Referencia kamatlábat a hitel-, illetve kölcsönszerzıdés tartalmazza. CHF LIBOR A svájci frank alapú hiteleknél alkalmazott Referencia kamatláb, mely a londoni bankközi piacon a svájci frank vonatkozásában jegyzett, ajánlati kamatlábat jelenti. Az adott ügyletre alkalmazandó kamatlábat a hitel-, illetve kölcsönszerzıdés tartalmazza. Devizahitel Az a hitel- vagy pénzkölcsön, melynek összege a hitel-, illetve a kölcsönszerzıdésben meghatározott külföldi pénznemben kerül meghatározásra, folyósításra, nyilvántartásra, valamint törlesztésre és elszámolásra. Deviza alapú hitel Az a hitel- vagy pénzkölcsön, melynek összege a hitel-, illetve a kölcsönszerzıdésben meghatározott külföldi pénznemben kerül meghatározásra, nyilvántartásra és elszámolásra, a kölcsön folyósítása és a törlesztése viszont forintban történik. Deviza kockázat A devizában (pl.: svájci frank, euró, japán yen) felvett hiteleknél a külföldi devizanem és a forint átváltási aránya (árfolyam) a napi piaci mozgások hatására változhat, ezért egy esetleges kedvezıtlen árfolyamváltozás/emelkedés többletköltséget okozhat az Adós számára. Fordított esetben, ha a forinttal szemben esik a külföldi devizanem árfolyama, úgy csökken a finanszírozás forint "ellenértéke": vagyis egy deviza alapú kölcsön esetében a tıkeösszeg és járulékai visszafizetését szolgáló törlesztı részleteket fedezı deviza megvásárlásához kevesebb Ft szükséges. Devizabelföldi Az a természetes személy, aki rendelkezik az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes személyazonosító igazolvánnyal (személyi igazolvánnyal). Devizakülföldi Az a természetes személy, aki nem rendelkezik az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes személyazonosító igazolvánnyal, és azzal nem is rendelkezhet. Dologi kötelezett Az a személy, aki a kölcsön visszafizetésének biztosítékaként a saját tulajdonában lévı vagyontárgyat (pl. ingatlan, ingó dolog, készpénz, bankbetét) ajánl fel. A dologi kötelezett, amennyiben eltér a személyes kötelezettnek minısülı Adóstól, nem fizetés esetén kizárólag a fedezetként felajánlott vagyontárggyal felel az Adós tartozásáért. Elıtörlesztés A hitel, illetve kölcsön tıkerészét részben vagy egészében csökkentı befizetés a futamidı lejárta elıtt. Esedékesség Az a szerzıdésben meghatározott nap, amikor a hitel-, illetve kölcsönszerzıdés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettséget teljesíteni kell. Eltartottak Eltartottnak minısülnek: az érintett személy vér szerinti és örökbe fogadott gyermeke, legalább egy éve gyámsága alá tartozó gyermeke, ha 16. életévét még nem töltötte be, ha a 16. életévét betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. évét még nem érte el; a 16. évét már betöltötte, de testi vagy szellemi fogyatékosság miatt munkaképességét min. 67 %-ban elvesztette, és ezen állapot legalább egy éve tart, és elıreláthatóan egy éven belül nem szőnik meg. EURLIBOR Az euró alapú hiteleknél alkalmazott Referencia kamatláb, mely a londoni bankközi piacon az euró vonatkozásában jegyzett, ajánlati kamatlábat jelenti. A különbözı futamidejő EURLIBOR kamatlábak közül az adott ügyletre alkalmazandót a hitel-, illetve kölcsönszerzıdés tartalmazza. Éven belüli kölcsön A Takarékszövetkezet által egy évre vagy annál rövidebb futamidıre folyósított kölcsön. Éven túli kölcsön A Takarékszövetkezet által egy évnél hosszabb futamidıre folyósított kölcsön. Értékbecslés A hitel-, illetve kölcsönügylethez kapcsolódóan biztosítékul felajánlott ingatlanra vagy ingó dologra vonatkozó szakvélemény, mely az adott ingatlan vagy ingó dolog forgalmi értékét állapítja meg. A Takarékszövetkezet az általa megjelölt értékbecslık értékelését fogadja el a hitelbírálathoz. Fedezet Győjtıfogalom, mely magában foglalja mindazon biztosítékokat (pl.: ingatlan, kezesség, óvadék stb.), melybıl a Takarékszövetkezet az Adós nem szerzıdésszerő teljesítése esetén kielégítést kereshet. Fedezetcsere Ha a hitel, illetve kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlant/betétet/értékpapírt/ingóságot kivonják az ügyletbıl, és helyette másik, a Takarékszövetkezet által meghatározott feltételeknek megfelelı ingatlant/betétet/értékpapírt/ ingóságot ajánlanak fel fedezetként. Fogyasztó Az önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Folyósítási díj A hitel-, illetve kölcsönszerzıdésben a folyósított kölcsön, illetve az igénybevett hitelösszeg százalékában vagy konkrét összegben meghatározott díj, melynek megfizetése az elsı folyósítással, illetve az aktuális lehívással egyidejőleg esedékes. Megfizetése oly módon történik, hogy a Takarékszövetkezet az aktuális lehívás összegét a folyósítási díj összegével csökkenti. Amennyiben a felek másként nem rendelkeznek, mértékére az adott ügyletre vonatkozó hatályos Hirdetmény az irányadó. Forrásköltség Azt az összesített költségszintet jelenti, amely mellett az adott idıszakban, adott devizában, adott lejáratra a Takarékszövetkezet refinanszíroztatni tudja magát, illetıleg amely mellett a Takarékszövetkezet a betétgyőjtési tevékenységének eredményeként forráshoz jut. Folyósítási jutalék A folyósított kölcsön összege után a folyósításért - a folyósítás napján - felszámított díj, amely a folyósított kölcsön összegébıl kerül levonásra. Amennyiben a felek másként nem rendelkeznek, mértékére a folyósítás napján hatályos Hirdetmény az irányadó. Futamidı Az a hitel-, illetve kölcsönszerzıdésben rögzített idıtartam, amely alatt az Adósnak a kölcsönt vissza kell fizetnie, és amely idıszakban az Adós a folyósított kölcsönösszeg után kamatot fizet. A futamidı kezdınapja a kölcsön folyósításának napja, mely nap egyben az elsı kamatperiódus és az elsı ügyleti év kezdı napja is egyben. A futamidı utolsó napja a lejárat napja. Rövid lejáratú kölcsönök az 1 éven belül visszafizetendı kölcsönök, középlejáratúak az 1-5 év közötti futamidejő kölcsönök, míg hosszú lejáratúak az 5 évnél hosszabb futamidejő kölcsönök. Hirdetmény A Takarékszövetkezet üzlethelyiségeiben kifüggesztett és a honlapon elérhetı tájékoztató, mely tartalmazza - többek között - a hitel-, illetve kölcsönügyletnél irányadó kamatok, díjak, jutalékok, költségek aktuális típusát, mértékét, esedékességét és számításának módját. Hitelbírálat Összetett munkafolyamat, mely magában foglalja az ügyfél, az ügylet és a fedezet értékelését is, és amely alapján a konkrét hiteligénylés kapcsán megállapításra kerül a Takarékszövetkezet által folyósítható hitelkeret, illetve kölcsön nagysága. A Takarékszövetkezet a kockázatvállalásra vonatkozó szabályzatai alapján - többek között - vizsgálja az igénylı vagyoni, jövedelmi viszonyait, fizetési fegyelmét, a biztosítékul felajánlott ingatlan vagy ingó dolog hitelbiztosítéki értékét. Hiteldíj Az Adós által a Takarékszövetkezet által nyújtott kölcsönért fizetendı összeg, amely magába foglalja az ügyleti kamat, valamint a futamidı alatt szerzıdésszerő teljesítés esetén bármely jogcímen felszámított költség és egyéb ellenszolgáltatás együttes értékét. Hitelkeret Az a hitelszerzıdésben meghatározott összeg, amelyet a Takarékszövetkezet az Adós rendelkezésére tart, illetve rendelkezésére bocsát a hitelszerzıdés feltételeinek megfelelıen, és amelynek terhére kölcsön folyósítható. Hpt. A hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény. Jelzálog A jelzálogjog célja annak biztosítása, hogy a Takarékszövetkezet az általa nyújtott kölcsönt, valamint annak járulékait visszakapja. A hitel-, illetve kölcsönszerzıdésbıl eredı fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a jelzálogjoggal terhelt ingatlan meghatározott szabályok szerint eladható, és a vételár a tartozás rendezésére fordítható. Az elzálogosított ingatlan a tulajdonos birtokában marad, a jelzálogjog fennállása alatt rendeltetésszerően használhatja azt, de gondoskodni köteles az ingatlan értékének megırzésérıl. Jelzáloghitel A fogyasztó részére ingatlanra alapított jelzálogjog - ideértve az önálló zálogjogként alapított jelzálogjogot is - fedezete mellett nyújtott hitel, illetve kölcsön. JPY LIBOR A japán yen alapú hiteleknél alkalmazott Referencia kamatláb, amely a londoni bankközi piacon a japán yen vonatkozásában jegyzett, ajánlati kamatlábat jelenti. Az adott ügyletre alkalmazandót a hitel-, illetve kölcsönszerzıdés tartalmazza. Kamat / Ügyleti kamat Az Adós által az igénybe vett kölcsönért a Takarékszövetkezetnek fizetendı pénzösszeg. A kölcsönadott pénz ára. A Kamat összege a hitel-, illetve kölcsönszerzıdésben meghatározott, éves százalékban kifejezett ügyleti kamatláb alkalmazásával kerül kiszámításra. Kamatfelár Az ügyleti kamatláb meghatározásánál a Referencia kamatláb mellett alkalmazott, éves százalékban kifejezett kamatmérték, mely a Referencia kamatlábbal összeadva alkotja az ügyleti kamatlábat. Az induló kamatfelár a hitel-, illetve kölcsönszerzıdésben egyedi (kockázati) döntéssel kerül meghatározásra. Kamatperiódus Az Ügyleti kamat meghatározásánál irányadó azon idıszak, amely alatt az Ügyleti kamat mértéke állandó. Kamattámogatás Olyan támogatási forma, melyet az állam a lakáskölcsönök kamatainak megfizetéséhez nyújt, így az Adósnak csak a támogatással csökkentett Ügyleti kamatokat kell megfizetni. Kezelési költség Az ügylettel járó adminisztrációért a Takarékszövetkezet által felszámított költség, mely a tıketartozás százalékában vagy konkrét összegben kerül meghatározásra, a Kölcsönszerzıdésben foglaltak szerint. Amennyiben a felek másként nem rendelkeznek, mértékére az adott ügyletre vonatkozó Hirdetmény az irányadó. Késedelmi kamat A hitel-, illetve kölcsönszerzıdésbıl eredı valamely fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Takarékszövetkezet által felszámított kamat. Készfizetı kezes A Biztosíték nyújtásának az a módja, amikor egy harmadik személy (kezes) kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Adós nem teljesíti a hitel-, illetve kölcsönszerzıdésbıl eredı valamely fizetési kötelezettségét, maga fog helyette teljesíteni. A készfizetı kezességvállalás azt jelenti, hogy a kezességet vállaló személy nem követelheti, hogy a Takarékszövetkezet a követelést elıször az Adóstól vagy az Adóstárstól, vagy más kezesektıl hajtsa be. KHR 1

2 A központi hitelinformációs rendszer, korábbi nevén: Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer (BAR), mely olyan zárt rendszerő adatbázis, amelynek célja, hogy támogassa a pénzügyi intézmények üzleti tevékenységét, hitelezési és ügyfél-minısítési munkáját, és csökkentse a hitelnyújtás kockázatát. Kölcsön A hitel- vagy kölcsönszerzıdés alapján az Adós részére folyósított és az Adós által még vissza nem fizetett pénzösszeg, amelyet az Adós a hitel- vagy kölcsönszerzıdésben foglaltak szerint köteles visszafizetni. Kölcsönfolyósítás A Takarékszövetkezet azon tevékenysége, amelynek során a folyósított kölcsön összegét a hitel- vagy kölcsönszerzıdésben rögzített feltételeknek megfelelıen az Adós által megjelölt fizetési számlán jóváírja vagy készpénzben kifizeti. Kölcsön lejárata A kölcsön lejárata az a nap, ameddig az Adós a Takarékszövetkezettel szembeni teljes tartozását a Takarékszövetkezetnek a hitel-, illetve kölcsönszerzıdésben meghatározott módon köteles megfizetni. Kölcsönszerzıdés A kölcsönszerzıdéssel a Takarékszövetkezet arra vállal kötelezettséget, hogy - a kölcsönszerzıdésben meghatározott feltételek megléte esetén - meghatározott összegő kölcsön nyújt az Adós részére, az Adós pedig köteles a kölcsön összegét a szerzıdés szerint visszafizetni. A jelen ÁSZF rendelkezéseinél a Kölcsönszerzıdés fogalmába értendı az a szerzıdés is, amely alapján a Takarékszövetkezet meghatározott összegő hitelkeretet bocsát az Adós rendelkezésére, mely hitelkeret terhére kölcsönt nyújt. A Kölcsönszerzıdés olyan írásba foglalt megállapodás, melynek - eltérı rendelkezés hiányában - elválaszthatatlan részét képezi a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata és a jelen dokumentumban foglalt Általános Szerzıdési Feltételek is. Kötelezett Az Adós, az Adóstárs és a Biztosítékot nyújtó harmadik személyek összefoglaló elnevezése. Közjegyzıi díj A hitel-, illetve kölcsönszerzıdés, valamint a Biztosíték nyújtására vonatkozó szerzıdés és/vagy a hitel-, illetve kölcsönszerzıdés alapján fennálló tartozás elismerésére vonatkozó nyilatkozat közjegyzı által készített okiratba foglalásáért fizetendı díj. Közjegyzıi okirat Olyan, a közjegyzıkrıl szóló törvényben rögzített alakiságokkal bíró közokirat, mely közhitelesen tanúsítja az okiratba foglalt tényeket. A közjegyzıi okirat a hitel- és kölcsönnyújtással összefüggésben lehet egyoldalú, ún. tartozáselismerı nyilatkozat, amely az Adós (és a kezesek) közjegyzı elıtt tett, fizetésre vonatkozó kötelezettségvállalását rögzíti a hitel-, illetve a kölcsönszerzıdés alapján, és lehet kétoldalú, amikor a hitel-, illetve a kölcsönszerzıdés kerül közjegyzıi okiratba. Lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerzıdés Ingatlanra alapított jelzálogjog - ideértve az önálló zálogjogként alapított jelzálogjogot is - fedezete mellett megkötött olyan hitel- illetıleg kölcsönszerzıdés, amelyben a felek által okiratban rögzített hitelcél lakóingatlan vásárlása, építése, bıvítése, korszerősítése vagy felújítása. Lakáscélú jelzáloghitel Olyan jelzáloghitel, amelyben a felek által okiratban rögzített hitelcél lakóingatlan vásárlása, építése, bıvítése, korszerősítése vagy felújítása. Opciós jog / Vételi jog A Ptk rendelkezései alapján létesített Biztosíték, melynek értelmében, ha a tulajdonos másnak vételi jogot (opció) enged, a jogosult a dolgot egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja. A vételi jogra vonatkozó megállapodást - a dolog és a vételár megjelölésével - írásba kell foglalni. Akit vételi jog illet meg (adott esetben a Takarékszövetkezetet), az a tulajdonos hozzájárulása, új szerzıdés megkötése nélkül - egyoldalú nyilatkozattal - megszerezheti a dolog tulajdonjogát. A vételi jog nem fizetés esetén azt eredményezheti, hogy az Adós tartozásáért cserébe a Takarékszövetkezeté vagy a Takarékszövetkezet által kijelölt vevıé lehet a vételi joggal terhelt vagyontárgy. Önerı A Takarékszövetkezettel finanszíroztatni kívánt hitelcél megvalósulásához az Adós által saját forrásból fizetendı pénzösszeg. Ptk. A Polgári Törvénykönyvrıl szóló többször módosított évi IV. törvény. Referencia kamatláb A hitel-, illetve kölcsönügyleteknél az Ügyleti kamat meghatározásánál alapul szolgáló báziskamatláb. A Takarékszövetkezet által a forinthitelek esetében alkalmazott referencia kamatláb általában a budapesti bankközi pénzpiacon hivatalosan elfogadott forint hitelkamatláb, amely minden kamatperiódus elsı napját megelızı második munkanapon érvényes, a kamatperiódusok idıtartamának megfelelı futamidejő BUBOR kamatlábat jelenti, illetıleg a Takarékszövetkezet referencia kamatlábként alkalmazza forinthiteleknél a jegybanki alapkamatot is. A Takarékszövetkezet a devizahitelek és a deviza alapú hitelek esetében a devizanemtıl függıen az alábbi referencia kamatlábakat alkalmazza: EURLIBOR, CHF LIBOR, JPY LIBOR. Rendelkezésre tartási díj A hitel-, illetve kölcsönszerzıdés alapján az Adós rendelkezésére tartott, le nem hívott hitelkeret, illetıleg az igénybe nem vett kölcsön összege százalékában meghatározott díj, melynek megfizetése - eltérı megállapodás hiányában - a rendelkezésre tartási idıszak alatt minden naptári hónap végén, illetve a hitelszerzıdés megszőnésekor esedékes. A rendelkezésre tartási díj felszámításának kezdı idıpontja az igénybe vételi lehetıség megnyílásának a hitelszerzıdésben rögzített idıpontja, végsı idıpontja az igénybevételi lehetıség utolsó napját megelızı nap, illetve a tényleges igénybevétel (folyósítás) napját megelızı nap. Amennyiben a felek másként nem rendelkeznek, mértékére az adott ügyletre vonatkozó hatályos Hirdetmény az irányadó. Rendelkezésre tartási idıszak Az az idıtartam, amelyen belül az Adós a kölcsönt - a hitel-, illetve kölcsönszerzıdés alapján - igénybe veheti. Sortartó kezes A kezességvállalás olyan formája, amikor a kezes mindaddig megtagadhatja a fizetési kötelezettség teljesítését, amíg a követelés az Adóstól és az olyan kezesektıl, akik a sortartó kezest megelızıen, reá tekintet nélkül vállaltak kezességet, behajtható. Szerzıdéskötési díj A hitel-, illetve kölcsönszerzıdés megkötésével egyidejőleg esedékes díj, mely általában a Takarékszövetkezet által biztosított hitelkeret, illetve a Takarékszövetkezet által nyújtott kölcsön összegének meghatározott százalékában vagy fix összegben kerül megállapításra. Amennyiben a felek másként nem rendelkeznek, mértékére az adott ügyletre vonatkozó hatályos Hirdetmény az irányadó. Szerzıdésmódosítási díj A hitel-, illetve kölcsönszerzıdés, valamint az ahhoz kapcsolódó Biztosíték nyújtására vonatkozó szerzıdés aláírását követıen végrehajtott, a jogviszony tartalmát, a szerzıdés(ek) bármely feltételét és/vagy idıtartamát érintı változtatás (ideértve a prolongálást, futamidı hosszabbítást, szerzıdés megújítást, fizetési átütemezést, fedezetcserét is) esetén a Takarékszövetkezet által felszámított díj. Szerzıdésmódosítási díj nem kerül felszámításra a Takarékszövetkezet által végrehajtott egyoldalú szerzıdésmódosítás esetén. A díj mértéke szerzıdésmódosításonként a módosítással érintett összeg százalékában vagy határozott összegben kerül megállapításra, megfizetése a szerzıdésmódosítás aláírásakor esedékes. Amennyiben a felek másként nem rendelkeznek, mértékére az adott ügyletre vonatkozó hatályos Hirdetmény az irányadó. THM (teljes hiteldíj mutató) A teljes hiteldíj mutató a különbözı ajánlatok összehasonlítására, az ügyfél megfelelı tájékoztatására szolgál azáltal, hogy az ügylet tényleges terheit mutatja százalékos formában. A teljes hiteldíj mutató a hitel/kölcsön teljes díjának aránya a hitel/kölcsön teljes összegéhez éves százalékában kifejezve. A THM számításának képletét a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételérıl szóló 83/2010. (III. 25.) Kormányrendelet tartalmazza. Tıketartozás Az elsı törlesztésig a folyósított Kölcsön összege, azt követıen annak a megfizetett törlesztı részletek tıketartalmával csökkentett összege. Törlesztı részlet A felvett Kölcsön után megállapított, a tıketörlesztést, az Ügyleti kamatot és bizonyos termékeknél a Kezelési költséget magában foglaló, meghatározott rendszerességgel és összegben az Adós által, a Futamidı alatt fizetendı összeg. Tulajdoni lap Az ingatlan-nyilvántartás alapján kiállított, az érintett ingatlan adatait, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogilag jelentıs tényeket, továbbá azok jogosultjait és a jogosultak adatait igazoló okirat. Türelmi idı A Kölcsön folyósításától számított azon idıszak, amely alatt még nem kell a Tıketartozás törlesztését megkezdeni, csak a kiszámított Ügyleti kamatot és bizonyos termékeknél a Kezelési költséget kell megfizetni. Ügyfél Jelen ÁSZF tekintetében ügyfél az a természetes személy, aki a Takarékszövetkezettel hitel vagy kölcsön nyújtására szerzıdést köt (Adós). Az ÁSZF rendelkezései megfelelıen alkalmazandóak arra a személyre is, aki a Takarékszövetkezetnél hitel/kölcsön nyújtására vonatkozó szerzıdés megkötését kezdeményezi (hiteligénylı). Ügyleti év Egy teljes évnek megfelelı tartamú azon idıszak, amelyre vonatkozóan a törlesztési elszámolás készül az Adós részére. Ügyleti kamatláb Az Ügyleti kamat megállapításánál irányadó kamatláb, amely fix vagy változó százalékos mértékő, vagy Referencia kamatláb és Kamatfelár alkalmazásával kerül meghatározásra. Üzletszabályzat / Általános Üzletszabályzat Azon dokumentum, amely meghatározza a Takarékszövetkezet és az ügyfelek közötti jogviszony alapvetı szabályait, és amelynek rendelkezéseit alkalmazni kell a Takarékszövetkezet és valamennyi ügyfél közötti minden olyan jogviszonyban, melynek során a Takarékszövetkezet valamely szolgáltatást nyújt az ügyfelek részére és/vagy az ügyfelek valamely szolgáltatást vesznek igénybe a Takarékszövetkezettıl. Változó kamatozás Változó kamatozás esetén a Futamidı alatt, a meghatározott Kamatperiódusok végén a Takarékszövetkezet a pénzpiaci, devizapiaci és jogszabályi feltételek változását követve, illetve ahhoz igazodva megváltoztathatja az Ügyleti kamatlábat. Zálogjog Olyan jogosultság, amelynek alapján a Takarékszövetkezet, mint jogosult - amennyiben követelését az Adós a fizetési kötelezettség esedékességekor nem egyenlíti ki - a követelésének biztosítására szolgáló zálogtárgyból kielégítést kereshet. A zálogtárgyból való kielégítés általában bírósági határozat alapján, végrehajtás útján történik. Zálogjogosult Az a személy, akinek követelését a zálogjog biztosítja. Ingatlant terhelı zálogjoggal biztosított Kölcsönök esetén a Takarékszövetkezet, mint hitelezı tekinthetı zálogjogosultnak. Késedelmes tétel A hitelezési kockázat kezelésérıl és tıkekövetelményérıl szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdése értelmében az Adós Takarékszövetkezettel szembeni fizetési kötelezettségének késedelme, ha az 90 (kilencven) napon vagy 3 (három) hónapon keresztül folyamatosan fennáll, és amelynek összege meghaladja a késedelembe esés idıpontjában érvényes legkisebb összegő havi minimálbért, vagy az Adós Kölcsönszerzıdés szerinti összes kötelezettségének kettı százalékát vagy az egy havi törlesztı részletet. A hivatkozott jogszabály megváltozása esetén a helyébe lépı jogszabályi kritériumok szerinti késedelem, a jogszabály megszőnése esetén a jelen meghatározás szerinti késedelem minısül késedelmes tételnek. II. Egyoldalú szerzıdésmódosítás 1. A Takarékszövetkezet a Kölcsönszerzıdésben meghatározott kamatot, díjat, költséget így különösen az ügyleti kamat, a kamatfelár, a kezelési költség, egyéb díj, valamint a késedelmi kamat mértékét vagy egyéb szerzıdési feltételt a Kölcsönszerzıdésben, az Általános Üzletszabályzatban és a jelen ÁSZF által meghatározott feltételek szerint jogosult egyoldalúan módosítani. Az Adós számára kedvezıtlenül kizárólag a kamatot, díjat vagy költséget lehet egyoldalúan módosítani. 2. Amennyiben a Kölcsönszerzıdésben referencia kamatlábhoz kötött ügyleti kamat kerül megállapításra, a referencia kamatláb változásával együtt automatikusan, kamatperiódusonként változik az ügyleti kamatláb. A Kölcsön után felszámított ügyleti kamatnak a referencia kamatláb változásából eredı változása nem jelenti az ügyleti kamat egyoldalú módosítását. 3. A Takarékszövetkezet jogosult a Kölcsönszerzıdésben meghatározott ügyleti kamat, kezelési költség vagy a Kölcsönhöz kapcsolódó díjak bármelyikének (azonban egy idıben csak az egyiknek) az egyoldalú, az Adós számára kedvezıtlen módosítására, ha az alábbiakban felsorolt, a Kölcsön nyújtását közvetlenül befolyásoló körülmények valamelyike bekövetkezik. A Takarékszövetkezet az alábbi okok bekövetkezése esetén jogosult az Adós számára kedvezıtlen, egyoldalú módosításra: - A jogi, szabályozói környezet változása: o a Takarékszövetkezet tevékenységére, mőködési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a Takarékszövetkezetre kötelezı egyéb szabályozók megváltozása; o a Takarékszövetkezet tevékenységéhez kapcsolódó közteher- (például: adó-) fizetési kötelezettségének növekedése, a kötelezı tartalékolási szabályok változása; o a kötelezı betétbiztosítás összegének vagy díjának változása. - A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása: o forrásköltségek változása / pénzpiaci forrásszerzési lehetıségek változása, így különösen, de nem kizárólagosan: Magyarország hitelbesorolásának változása; az országkockázati felár változása (credit default swap); jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, a bankközi pénzpiaci kamatlábak/ hitelkamatok változása; a Magyar Állam vagy a Takarékszövetkezet által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék egymáshoz képest történı elmozdulása; refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külsı hitelminısítı szervezet általi kockázati besorolásának változása vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása; a Takarékszövetkezet lekötött ügyfélbetétei kamatának változása. - Az Adós kockázati megítélésének megváltozása: o az Adós, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történı átsorolása a Takarékszövetkezet vonatkozó jogszabályi elıírásoknak megfelelı eszközminısítési szabályzata vagy ügyfél-minısítési szabályzata alapján különös tekintettel az Adós pénzügyi helyzetében és fizetıképességi stabilitásában bekövetkezı változásokra, ha az új kockázati kategóriába történı átsorolás az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá; 2

3 o o a Takarékszövetkezet vonatkozó jogszabályi elıírásoknak megfelelı eszközminısítési szabályzata vagy ügyfél-minısítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá; a nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkezett legalább 10%-os változás. A Takarékszövetkezet a fentiekben meghatározott eseteken kívül vis maior események hirtelen bekövetkezı nagyfokú pénz- és tıkepiaci zavarok bekövetkezése esetén átmenetileg, a zavarok fennállásáig jogosult egyoldalúan, az Adós számára kedvezıtlenül módosítani a kamatot, díjat, költséget. A kondíciók ilyen okból történı módosítását a Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozza. 4. A Kölcsönszerzıdésben meghatározott kamat-, díj- vagy költségelemnek az Adós számára kedvezıtlen módosítására akkor van lehetıség, ha a 3. pontban meghatározott bármelyik feltétel megváltozása a módosítandó kamat-, díj- vagy költségelemre ok-okozati kihatással bír. 5. A Takarékszövetkezet jogosult a kamatfelár mértékét egyoldalúan módosítani, ha az Adós bármely fizetési kötelezettsége késedelmes tételnek minısül, vagy az Adós kockázati besorolása (minısítése) megváltozik. Az Adós késedelmes tételnek minısülı fizetési késedelme esetén a kamatfelár emelés mértéke 4 % pont, mely a késedelmes tétel feltételeinek bekövetkezését követı kamatperiódus kezdı napjától kerül felszámításra a teljes fennálló tıketartozásra. Az Adós kockázati besorolásának változása esetén a kamatfelár a minısítés változás arányához igazodó mértékben kerül módosításra, az ezt megállapító takarékszövetkezeti döntést követı kamatperiódus kezdı napjától. Amennyiben a fizetési késedelem megszőnik, illetve az Adós eredeti minısítése visszaáll, a kamatfelár a következı kamatperiódus kezdınapjával kerül visszacsökkentésre ugyanolyan mértékben. 6. A Kölcsönszerzıdésben meghatározott ügyleti kamatot, késedelmi kamatot, díjat vagy költséget érintı, az Adós számára kedvezıtlen módosítást - a referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a referencia kamatláb változásából eredı kamatváltozás, valamint az állami kamattámogatással nyújtott lakáskölcsön kivételével - a módosítás hatálybalépését legalább 60 (hatvan) nappal megelızıen a Takarékszövetkezet az ügyfélfogadásra nyitvaálló helyiségeiben kifüggesztett, valamint a honlapon megjelentetett hirdetményben közzéteszi, és az Adóst a módosításról, valamint a módosítást követıen várhatóan fizetendı törlesztırészletrıl - a referencia-kamatlábhoz kötött kamatnál a referencia-kamatláb változásából eredı kamatváltozás, valamint az állami kamattámogatással nyújtott lakáskölcsön kivételével - legkésıbb a módosítás hatálybalépését hatvan nappal megelızıen postai úton vagy más, a Kölcsönszerzıdésben meghatározott közvetlen módon is értesíti. Az állami kamattámogatással nyújtott lakáskölcsön esetén kamatot, díjat vagy költséget érintı, egyoldalú, az Adós számára kedvezıtlen módosítást - a módosítás hatálybalépését megelızıen legalább 15 (tizenöt) nappal - a Takarékszövetkezet az ügyfélfogadásra nyitvaálló helyiségeiben kifüggesztett, valamint a honlapon megjelentetett hirdetményben közzéteszi. 7. Az ügyleti kamat, a késedelmi kamat, díj vagy költség egyoldalú, az Adós számára kedvezıtlen módosítása esetén a referencia kamatlábhoz kötött kamat esetén a referencia kamatláb változásából eredı kamatváltozás kivételével - az Adós a módosítás hatálybalépése elıtt jogosult a Kölcsönszerzıdés díjmentes felmondására. Amennyiben az Adós a megváltozott kondíciókat nem fogadja el, azt a szerzıdı felek az Adós általi, a módosítás hatálybalépésének napjával történı felmondásnak tekintik. A Takarékszövetkezet az Adós által írásban megtett, legkésıbb a módosítás hatálybalépésének napjáig a Takarékszövetkezethez benyújtott felmondást tekinti joghatályosnak. Ebben az esetben a Takarékszövetkezet és az Adós haladéktalanul kötelesek elszámolni egymással, és az Adós köteles az eredeti ügyleti kamattal illetve egyéb kondíciókkal a teljes tartozását haladéktalanul visszafizetni. Ennek elmulasztása esetén a Takarékszövetkezet a lejárt követeléshez főzıdı jogkövetkezményeket érvényesíti az Adóssal szemben. Ha az Adós a módosítás hatálybalépéséig írásban a Kölcsönszerzıdést nem mondja fel, úgy a módosítást általa elfogadottnak kell tekinteni. Ebben az esetben a Takarékszövetkezet az értesítésben meghatározott hatálybalépési idıponttól kezdıdıen a módosított mértékő ügyleti, illetıleg késedelmi kamatot, díjat, költséget jogosult felszámítani. A módosítás az értesítésben megjelölt hatálybalépési idıpontot megelızı idıszakra megállapított ügyleti és késedelmi kamatot, díjakat és költségeket nem érinti. 8. A Takarékszövetkezet jogosult a Kölcsönszerzıdésnek az Adós számára nem terhesebb vagy kedvezıtlenebb egyoldalú módosítására. A Takarékszövetkezet az ilyen módosítást annak hatálybalépését legalább 15 (tizenöt) nappal megelızıen az ügyfélfogadásra nyitvaálló helyiségeiben kifüggesztett, valamint a honlapon megjelentetett hirdetményben közzéteszi. Ha az Adós a módosítás ellen annak hatálybalépéséig írásban nem emel kifogást, azt általa elfogadottnak kell tekinteni. 9. A Kölcsönszerzıdés és a jelen ÁSZF által kikötött egyoldalú szerzıdésmódosítási jog a Kölcsön teljes futamideje alatt, és a Kölcsön lejárttá válását követıen is megilleti a Takarékszövetkezet mindaddig, amíg a Kölcsönszerzıdésbıl eredıen az Adóssal szemben fennálló követelése van. 10. A fogyasztóval kötött, lakáscélú hitel- és kölcsönszerzıdés a Takarékszövetkezet által az Adós számára kedvezıtlenül kizárólag a kamat tekintetében, kormányrendeletben meghatározott esetekben, feltételekkel és módon módosítható, amennyiben a jegybanki alapkamat, a refinanszírozási kamatlábak, a pénzpiaci indexek, a Takarékszövetkezet lekötött ügyfélbetétei kamatának változása, a szabályozói környezet, illetve a hitelkockázat kormányrendeletben meghatározott változása indokolja. III. Törlesztés és elıtörlesztés 1. Az Adós a Kölcsön összegét és járulékait (kamat, díj, költség) a Kölcsönszerzıdésben megjelölt esedékességi idıpontokban és összegben tartozik visszafizetni. 2. Amennyiben valamely törlesztı részlet esedékessé válásának napja munkaszüneti napra esik, az adott törlesztı részlet az ezt követı elsı banki munkanapon válik esedékessé. 3. Az Adós a Kölcsönszerzıdésbıl eredı fizetési kötelezettségét elsısorban a Kölcsönszerzıdésben megjelölt fizetési számlájáról teljesítheti. Az Adós köteles a fizetési számláját legalább a Kölcsönszerzıdés szerint esedékes összeg erejéig feltölteni legkésıbb az esedékesség napját megelızı banki munkanapig. 4. Az Adós a Kölcsönszerzıdés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezet, hogy a Takarékszövetkezetnél vezetett bármely fizetési számláját, bármely, a Kölcsönszerzıdés szerint esedékes összeggel megterhelje az Adós külön rendelkezése nélkül vagy rendelkezése ellenére is. 5. Az Adósnak lehetısége van a Kölcsönszerzıdésben rögzített lejárat elıtt visszafizetni a Kölcsönt. Az elıtörlesztés az Adós által aláírt nyilatkozat alapján történik. A nyilatkozatot az elıtörlesztés értéknapját legalább 3 (három) banki munkanappal megelızıen 12 óráig kell az Adósnak a Takarékszövetkezethez eljuttatnia. 6. A Takarékszövetkezet jogosult az elıtörlesztéshez minimum összeget meghatározni. Az elıtörlesztésre általában többhavi törlesztı részletnek megfelelı összeg befizetésével kerülhet sor oly módon, hogy az elıtörlesztési szándékot a Takarékszövetkezet felé írásban, a III/5. pontban foglaltak szerint jelezni kell. Az elıtörlesztés módjai: - az eredeti Futamidı megtartása mellett csökkenteni lehet a havi törlesztı részletek összegét, - az eredeti törlesztı részletek megtartásával csökkenteni lehet a Futamidıt, - az elıtörlesztett összeg - amennyiben az a fennálló teljes tartozás visszafizetésére nem elegendı - a Kölcsönszerzıdés szerint legkorábban esedékessé váló törlesztı részletek teljesítésére kerülhet elszámolásra az eredeti Futamidı és az eredeti törlesztı részletek megtartása mellett, - a teljes összeg visszafizetésével megszüntethetı a Kölcsönszerzıdés. 7. A jelzáloghitelnek nem minısülı kölcsön elıtörlesztésére vonatkozó szabályok: A Takarékszövetkezet az Adós részleges vagy teljes elıtörlesztése esetén az elıtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetleges, méltányos és objektíve indokolt költségeinek Adós általi megtérítésére az alábbiak szerint jogosult, ha az elıtörlesztés olyan idıszakra esik, amikor az Ügyleti Kamat rögzített: - Az Adós által megtérítendı költségek mértéke nem haladhatja meg az elıtörlesztett összeg 1 (egy) százalékát, ha az elıtörlesztés idıpontja és a Kölcsön Kölcsönszerzıdés szerinti lejáratának idıpontja közötti idıtartam az 1 (egy) évet meghaladja. - Az Adós által megtérítendı költségek mértéke nem haladhatja meg az elıtörlesztett összeg 0,5 (fél) százalékát, ha az elıtörlesztés idıpontja és a Kölcsön Kölcsönszerzıdés szerinti lejáratának idıpontja közötti idıtartam az 1 (egy) évet nem haladja meg. Az Adós által megtérítendı költségek nem haladhatják meg az elıtörlesztés idıpontja és a Kölcsön Kölcsönszerzıdés szerinti lejáratának idıpontja közötti idıtartamra az Adós által fizetendı Ügyleti Kamat összegét az elıtörlesztés idıpontjában érvényes feltételek figyelembevételével. A fizetési számlához kapcsolódó Hitelkeretre vonatkozó szerzıdés esetén a Takarékszövetkezet nem jogosult az elıtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetleges, méltányos és objektíve indokolt költségeinek Adós általi megtérítésére. A Takarékszövetkezet nem jogosult az elıtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetleges, méltányos és objektíve indokolt költségeinek Adós általi megtérítésére, ha - az elıtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerzıdés alapján történt, - tizenkét hónap alatt egy alkalommal az Adós által teljesített elıtörlesztés összege nem haladja meg a kettıszázezer forintot. 8. A jelzáloghitel elıtörlesztésére vonatkozó szabályok: Elıtörlesztés esetén a Takarékszövetkezet jogosult az elıtörlesztés miatt keletkezı költségeinek megtérítésére. Az érvényesített költségek mértéke nem haladhatja meg az elıtörlesztett összeg 2 (kettı) százalékát, lakáscélú jelzáloghitel esetén az 1%-át. Nem illeti meg a Takarékszövetkezetet az elızı bekezdések szerinti költségtérítés, amennyiben az elıtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerzıdés alapján történt. Nem illeti meg a Takarékszövetkezetet a költségtérítés a Kölcsön részleges vagy teljes elıtörlesztése (végtörlesztése) esetén, ha az Adós fennálló tartozása nem haladja meg az egymillió forintot és a megelızı 12 (tizenkét) hónap alatt elıtörlesztést nem teljesített. Lakáscélú jelzáloghitel esetében nem illeti meg a Takarékszövetkezetet az elıtörlesztési költségtérítés a szerzıdés hatálybalépésétıl számított 24 hónapot követıen teljesített elsı részleges vagy teljes elıtörlesztés (végtörlesztés) alkalmával, kivéve, ha a részleges vagy teljes elıtörlesztés - részben vagy egészben - más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönbıl történik, vagy ha az elıtörlesztett összeg meghaladja a kölcsönszerzıdésben meghatározott kölcsönösszeg felét. Amennyiben a Takarékszövetkezet a jelzáloghitel biztosítékát képezı ingatlan értékének felülvizsgálata során megállapítja, hogy a hitelfedezeti érték alapján az ingatlanra adható maximális hitel összegét az Adós fennálló tıketartozása 6 (hat) hónapon keresztül folyamatosan meghaladja, úgy a Takarékszövetkezet jogosult olyan összegő elıtörlesztésre az Adóst felszólítani, amely ahhoz szükséges, hogy a fedezettség szintje helyreálljon. Az Adós a felszólítás kézhezvételét követı 15 (tizenöt) napon belül köteles az elıtörlesztést teljesíteni. Ezen elıtörlesztés esetén a Takarékszövetkezet nem számít fel elıtörlesztési díjat. Amennyiben arról a Felek megállapodnak, úgy az elıbbi esetben lehetıség van arra is, hogy az Adós pótlólagos biztosítékot ajánljon fel a Takarékszövetkezet részére. IV. Fizetési késedelem 1. Amennyiben az Adós a Kölcsönszerzıdés szerinti bármely fizetési kötelezettsége tekintetében késedelembe esik, az Adós az ügyleti kamaton felül késedelmi kamat megfizetésére köteles. A Takarékszövetkezet az Adós fizetési késedelme esetén jogosult a késedelem Kölcsönszerzıdésben, a jelen ÁSZF-ben és a hatályos jogszabályokban meghatározott jogkövetkezményeit érvényesíteni. 2. Amennyiben az Adós az esedékességkor, illetıleg a lejárat napjára a fizetési kötelezettségét a Kölcsönszerzıdés szerint nem tejesíti, illetve a törlesztéshez szükséges fedezetet a fizetési számláján nem biztosítja, úgy a Takarékszövetkezet az esedékesség/lejárat napjától a lejárt tıketartozás, kamat és költség összege után az ügyleti kamaton felül eltérı megállapodás hiányában a hatályos Hirdetményben közzétett mértékő késedelmi kamatot számít fel, és az esedékesség/lejárat napját követıen az Adós nála vezetett bármely fizetési számlájáról jogosult a lejárt tartozás késedelmi kamattal növelt összegét beszedni. A teljes hiteldíj bármely elemének fizetésére vonatkozó kötelezettség késedelmes teljesítése esetén az Adós a késedelem idıtartamára, a késedelmesen teljesített összeg után eltérı megállapodás hiányában a hatályos Hirdetményben közzétett mértékő késedelmi kamat megfizetésére köteles. 3. Amennyiben az Adós a Kölcsönszerzıdésbıl származó valamely fizetési kötelezettségének határidıben nem tesz eleget, köteles a Takarékszövetkezet részére a követelés érvényesítésével kapcsolatban felmerülı valamennyi költséget megfizetni. A Takarékszövetkezet a követelése érvényesítésével kapcsolatban felmerült költségeit jogosult az általa történt megfizetéssel egyidejőleg az Adós követelni és a IV/2. pontban foglaltak szerint késedelmi kamatot felszámítani. 4. A fogyasztóval kötött, lakáscélú hitel- és kölcsönszerzıdéseknél a szerzıdés felmondását követı kilencvenedik napot követıen a Takarékszövetkezet a fogyasztó nem teljesítése miatt késedelmi kamatot, költséget, díjat vagy jutalékot nem számíthat fel a felmondás napját megelızı napon érvényes ügyleti kamatot és kezelési költséget meghaladó összegben. 5. Lakáscélú jelzáloghitel esetén, amennyiben a szerzıdése alapján fennálló kötelezettsége teljesítésével a fogyasztó legalább 90 napos késedelemben van, a fogyasztó futamidı alatt egy alkalommal írásban kezdeményezheti a futamidı meghosszabbítását legfeljebb öt évvel. Ebben az esetben a futamidı meghosszabbításáért a Takarékszövetkezet nem számít fel semmilyen díjat, jutalékot vagy költséget, ha a futamidı meghosszabbítására 5 éven belül nem került sor. V. Biztosítékok 1. Az Adós fizetési kötelezettségei biztosítékául a Kölcsönszerzıdésben meghatározott fedezetek azaz szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek szolgálnak, melyek érvényesítésének módját és következményeit a Kölcsönszerzıdés vagy a Kölcsönszerzıdés mellékleteként megkötött, illetıleg azzal összefüggésben megkötött biztosítéki szerzıdések - a továbbiakban: Biztosítéki Szerzıdések - tartalmazzák. 2. Az Adós köteles a Kölcsönszerzıdés alapján folyósítandó kölcsön és járulékai fedezeteként szolgáló vagyontárgyakra biztosítási szerzıdést kötni, melyben kedvezményezettként a Takarékszövetkezetet köteles megjelölni. A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosítási összeg a Takarékszövetkezetet illeti meg azzal, hogy a Takarékszövetkezet köteles a biztosítási összeg átvételét követı 15 (tizenöt) napon belül az Adóssal elszámolni. Az Adós hozzájárul ahhoz, hogy a biztosítási összeg közvetlenül a Takarékszövetkezet által megjelölt fizetési számlára kerüljön átutalásra, és abból a Takarékszövetkezet a követeléseit kielégítse. A Takarékszövetkezet követeléseit meghaladó összeg az Adóst illeti meg. Amennyiben az Adós a Kölcsönszerzıdés fedezeteként szolgáló vagyontárgyakra már rendelkezik vagyonbiztosítási szerzıdéssel, azt az elızı bekezdésben foglaltaknak megfelelıen köteles módosítani, illetve köteles kedvezményezettként a Takarékszövetkezetet megjelölni. A fenti követelményeknek megfelelı biztosítási szerzıdést az Adós legkésıbb a Kölcsönszerzıdés aláírását követı 5 (öt) banki munkanapon belül köteles a Takarékszövetkezet rendelkezésére bocsátani, annak igazolásával, hogy a biztosítási szerzıdésbıl eredı követelések engedményezését a Takarékszövetkezet kedvezményezettként történı megjelölésével a biztosító társaság elfogadta, és az engedményezés biztosító általi elfogadó nyilatkozata tartalmazza a biztosítási díj nem fizetése esetére 3

4 a biztosító kötelezettségvállalását jelentı záradékot, miszerint a biztosítási szerzıdés felmondását legalább 15 (tizenöt) nappal megelızıen a Takarékszövetkezetet értesíteni fogja. 3. Amennyiben a biztosítékok értékében a Kölcsön futamideje alatt a Kölcsön devizanemére átszámítva 10%-ot elérı fedezeti értékcsökkenés következik be, a Takarékszövetkezet a Kölcsön fedezettségének helyreállítására további fedezetek nyújtására szólíthatja fel az Adóst. Amennyiben az Adós a Takarékszövetkezet felszólítására a Kölcsön fedezeteit nem egészíti ki, a Takarékszövetkezetet megilleti az azonnali hatályú felmondás joga. 4. Ha a Kölcsön biztosítékaként felajánlott bármely vagyontárgyat érintıen végrehajtási cselekmény kerül foganatosításra, illetve ha a biztosítéknyújtóval szemben végrehajtási eljárás indul, vagy ha a vállalkozásként mőködı biztosítéknyújtóval szemben csıd- vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek, a Takarékszövetkezet jogosult a Kölcsönszerzıdést azonnali hatállyal felmondani és a Kölcsönt lejárttá tenni. Amennyiben a Takarékszövetkezet a végrehajtási cselekményrıl, illetve a végrehajtási, csıd- vagy felszámolási eljárásról nem az Adóstól szerez tudomást, és az említett körülmény miatt a Takarékszövetkezet a felmondási jogát gyakorolja, a felmondásról és a lejárttá válás tényérıl az Adóst értesíti, megjelölve a Kölcsön lejárttá válásának az idıpontját is. 5. Amennyiben az Adós a fizetési kötelezettségének határidıben nem tenne eleget, úgy a Takarékszövetkezet a Kölcsönszerzıdésben megjelölt Biztosíték vagy Biztosítékok érvényesítése útján elégíti ki a Kölcsönszerzıdésbıl eredı követeléseit. Több Biztosíték esetén a Takarékszövetkezet dönti el, hogy azok közül melyiket és milyen sorrendben veszi igénybe, amennyiben a Kölcsönszerzıdésbıl fakadóan a Takarékszövetkezetnek lejárt és ki nem elégített olyan követelése áll fenn, amelyre vonatkozóan a Biztosítékot nyújtottak. 6. A kezes - a Takarékszövetkezet és a kezes közötti kezességi szerzıdés alapján - a Takarékszövetkezet elsı, cégszerően aláírt írásbeli felszólítására köteles fizetést teljesíteni a felszólítás kézhezvételétıl számított 8 (nyolc) napon belül, a felszólításban megjelölt fizetési számlára történı átutalás vagy befizetés útján. A kezes a kezességbıl eredı kötelezettségeitıl akkor szabadul, ha az Adósnak a Takarékszövetkezettel szemben fennálló tartozása maradéktalanul megfizetésre került. 7. Jogszabályi rendelkezés alapján semmis a fogyasztónak minısülı személlyel létrejött, a vételi jog biztosítéki célú kikötésére vonatkozó szerzıdés, ha a vételi jog a kötelezett által lakott lakóingatlanra vonatkozik. VI. Ellenırzés 1. A Takarékszövetkezet jogosult az Adós, az Adóstárs, valamint a kezesek fizetıképességét, pénzügyi helyzetét folyamatosan ellenırizni. Az ellenırzési jog különösen azon adatok bekérését jelenti, amelyek alapján a természetes személyek Takarékszövetkezet általi minısítése elvégezhetı, valamint fizetıképességének alakulása nyomon követhetı. Amennyiben a Takarékszövetkezet az ellenırzés során azt állapítja meg, hogy az Adós pénzügyi helyzetében olyan alapvetı változások következtek be, amelyek a Kölcsönszerzıdésbıl származó bármely fizetési kötelezettség határidıre való teljesítését súlyosan veszélyeztetik, a Takarékszövetkezet jogosult a Kölcsönszerzıdést azonnali hatállyal felmondani és a Kölcsönt lejárttá tenni. 2. Az Adós a Kölcsönszerzıdés fennállása alatt más hitelintézettıl csak a Takarékszövetkezet elızetes, írásbeli hozzájárulásával vehet igénybe hitelt, illetıleg kölcsönt, vállalhat kezességet, köthet pénzügyi lízingszerzıdést vagy vállalhat más ilyen típusú kötelezettséget. Az Adós köteles továbbá a Takarékszövetkezetet haladéktalanul, írásban tájékoztatni a szerzıdéskötést követıen keletkezett minden további, ebbe a körbe tartozó olyan kötelezettségvállalásáról, amely a fizetıképességét alapvetıen befolyásolja. A fentiek elmulasztása az Adós részérıl súlyos szerzıdésszegésnek minısül, melynek alapján a Takarékszövetkezet jogosult a Kölcsönszerzıdést azonnali hatállyal felmondani és a Kölcsönt lejárttá tenni. 3. A Takarékszövetkezetet megilleti az Adós, illetve a Biztosítékot nyújtó harmadik személy által nyújtott fedezetek meglétének és értékének rendszeres ellenırzési joga. 4. Az Adós a Takarékszövetkezet fedezetellenırzési jogának biztosítása érdekében az alábbi kötelezettségeket vállalja: Az Adós a jelen ÁSZF aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy a fedezetek felülvizsgálatát a Takarékszövetkezet nevében rendelje meg, és ennek költségét az Adósra hárítsa. Az Adós kötelezi magát arra, hogy az értékbecslés felülvizsgálatának költségét az értékbecslı által kiállított számla alapján a Takarékszövetkezet részére határidıben megfizeti. Amennyiben az Adós a felszólítás ellenére ezen költséget nem fizeti meg, a Takarékszövetkezet jogosult a fennálló tartozást ezen költséggel megterhelni, és az Adós törlesztésébıl levonni. VII. Értesítési kötelezettségek 1. A Kötelezettek a Kölcsön és járulékai teljes visszafizetéséig haladéktalanul értesíteni kötelesek a Takarékszövetkezetet az alábbi tények és események bekövetkezésérıl: a) ha a Biztosítékot nem az Adós, hanem harmadik személy - biztosítéknyújtó - nyújtja, a Kölcsönszerzıdés bármely biztosítékát érintı végrehajtási, illetve a biztosítéknyújtóval szemben kezdeményezett végrehajtási eljárásról, továbbá vállalkozásként mőködı biztosítéknyújtóval szemben kezdeményezett csıd- vagy felszámolási eljárásról; b) a Kötelezettek bármelyikének fizetı-, illetıleg teljesítıképességét érintı hatósági intézkedésrıl; c) bármely Kötelezettel szemben foganatosított végrehajtási cselekményrıl; d) az Adós (beleértve az Adóstársat is) vagy a kezes által olyan társaságban szerzett tulajdonosi részesedésrıl, amely társaság szintén hitelezési kapcsolatban áll a Takarékszövetkezettel. 2. A Kötelezettek a fenti VII/1. pont szerinti értesítési kötelezettségeken túl a Takarékszövetkezet és a Kötelezettek közötti szerzıdéses kapcsolat fennállása alatt kötelesek az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintıen bekövetkezett változásokról a tudomásszerzést követı 5 (öt) munkanapon belül értesíteni a Takarékszövetkezetet. 3. A VII/1. és VII/2. pontokban megjelölt értesítési kötelezettségek bármelyikének elmulasztása súlyos szerzıdésszegésnek minısül, melynek alapján a Takarékszövetkezet jogosult a Kölcsönszerzıdést azonnali hatállyal felmondani és a Kölcsönt lejárttá tenni. VIII. A Központi Hitelinformációs Rendszer 1. A Takarékszövetkezet, mint a Hpt. szerinti referenciaadat-szolgáltató a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen az általa kezelt referenciaadatokat köteles haladéktalanul átadni a Központi Hitelinformációs Rendszert (a továbbiakban: KHR ) kezelı pénzügyi vállalkozás részére, ha az adatátadás jogszabályi feltételei fennállnak. 2. Az Adós a Kölcsönszerzıdés mellékletét képezı, a KHR részére történı adatátadásról szóló tájékoztatás megtörténtét igazoló nyilatkozat aláírásával tudomásul veszi, hogy a Hpt. szerinti referenciaadatai - a jogszabályban meghatározott esetekben és módon - a Központi Hitelinformációs Rendszerbe kerülnek. 3. Amennyiben az Adós a Kölcsönszerzıdésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés idıpontjában érvényes legkisebb összegő havi minimálbért és ezen minimálbér összeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint 90 (kilencven) napon keresztül fennállt, a Takarékszövetkezet a Hpt. 130/C. (1) bekezdés értelmében köteles az Adós referenciaadatait a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás részére megküldeni. 4. Az Adós személyével kapcsolatban megküldendı adatok: az Adós neve, születési neve, anyja születési neve, születési helye, ideje, lakcíme, levelezési címe, személyi igazolványának (útlevelének) száma, egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolványának a száma. A Kölcsönszerzıdéssel kapcsolatban megküldendı adatok: a szerzıdés típusa és azonosítója (száma); a szerzıdés megkötésének, lejáratának, megszőnésének idıpontja; a szerzıdés összege és devizaneme; a VIII/3. pontban meghatározott feltételek bekövetkezésének idıpontja; a feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege; a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszőnésének módja és idıpontja; a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történı átruházása, perre utaló megjegyzés. 5. A Takarékszövetkezet az Adóst a referenciaadatainak a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás részére történı átadásáról az adatátadás tervezett végrehajtását 30 (harminc) nappal megelızıen írásban értesíti arról, hogy amennyiben nem tesz eleget a Kölcsönszerzıdésben vállalt kötelezettségének, az adatait megküldi a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozásnak. 6. A Takarékszövetkezet a KHR-be történt adatátadást követı legfeljebb 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatja az Adóst az adatátadás megtörténtérıl. 7. A Takarékszövetkezet mind az adatátadást megelızı, mind az azt követı értesítéssel egyidejőleg az Adóst írásban tájékoztatja a referenciaadatainak átadásával, valamint az átadott adatok kezelésével kapcsolatos jogorvoslati lehetıségekrıl. 8. A KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat további referenciaadat-szolgáltatóknak is átadhatja az alábbiakra irányuló szerzıdés megkötését megalapozó döntés meghozatala céljából: a) hitel és pénzkölcsön nyújtása; b) pénzügyi lízing; c) elektronikus pénz, valamint készpénz-helyettesítı fizetési eszköz kibocsátása, illetıleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása; d) kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása; e) befektetési hitel nyújtása; f) értékpapír-kölcsönzés. 9. Bárki jogosult tájékoztatást kérni bármely referenciaadat-szolgáltatónál a KHR-ben nyilvántartott adatairól és ezen adatokat átadó referenciaadat-szolgáltatóról. A referenciaadat-szolgáltató a tájékoztatás iránti kérelmet a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésıbb 2 (két) munkanapon belül továbbítja, amely 5 (öt) napon belül a kért adatokat zárt módon megküldi a referenciaadat-szolgáltatónak, amely azt, a kézhezvételt követıen ugyancsak zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésıbb 2 (két) munkanapon belül eljuttatja a kérelmezınek. 10. A IX/9. pont szerinti tájékoztatás a kérelmezı számára évente egy alkalommal díjtalan. További tájékoztatás kérése esetén költségtérítést kell fizetni. A megfizetett költségtérítést a referenciaadatokat jogellenesen átadó referenciaadat-szolgáltató, illetve a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás köteles visszafizetni a nyilvántartott részére, ha a referenciaadatot jogellenesen kezelik, vagy kifogásolást követıen az adatot helyesbíteni vagy törölni kell. 11. A nyilvántartott kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás által történı kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését. A kifogást a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozásnak átadó referenciaadatszolgáltatóhoz vagy a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozáshoz lehet benyújtani. A referenciaadat-szolgáltató, illetıleg a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás köteles a kifogást annak kézhezvételét követı 15 (tizenöt) napon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményérıl a nyilvántartottat írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésıbb 2 (két) munkanapon belül tájékoztatni. 12. A nyilvántartott referenciaadatainak átadása és kezelése miatt, illetıleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat. A keresetlevelet a kifogás kivizsgálásáról szóló tájékoztató kézhezvételét követı 30 (harminc) napon belül a nyilvántartott lakóhelye szerint illetékes helyi bírósághoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A nyilvántartottat a keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a referenciaadat-szolgáltató, illetve a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidıt ez esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidı leteltétıl kell számítani. IX. A Kölcsönszerzıdés felmondása 1. A Kölcsönszerzıdésben, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározott, szerzıdésszegésnek minısülı események, illetve körülmények bekövetkezte/fennállta esetén a Takarékszövetkezet jogosult - a rendeltetésszerő joggyakorlás elvének megfelelıen, az adott körülmények által megengedett mértékben az Adós érdekeit lehetıség szerint figyelembe véve - a Kölcsönszerzıdést azonnali hatállyal felmondani és a fennálló tartozást egy összegben lejárttá tenni. 2. A Kölcsönszerzıdést a Takarékszövetkezet - a jelen ÁSZF fenti rendelkezéseiben említetteken túl - azonnali hatállyal felmondhatja az alábbi esetekben: a) ha a Ptk ában foglalt bármely felmondási ok bekövetkezik; b) ha az Adós bármely fizetési kötelezettségének az esedékességkor nem tesz eleget; c) ha az Adós fizetıképességét hátrányosan befolyásoló esemény következik be (így például munkaviszony vagy egyéb jövedelemszerzı tevékenység megszőnése, KHR-be történı felvétel); d) olyan körülmény merül fel, amely a Takarékszövetkezet megítélése szerint veszélyezteti az Adós vagy a biztosítékot nyújtó személy azon képességét, hogy a Kölcsönszerzıdésben vagy a Biztosítéki Szerzıdésben foglalt kötelezettséget teljesítse; e) olyan körülmény merül fel, amely a Takarékszövetkezet megítélése szerint a követelés behajtását veszélyezteti (így például lakcím- vagy bankszámlaváltozás bejelentésének elmaradása, szándékosan hibás adatok szolgáltatása); f) az Adós a Kölcsönszerzıdésben vállalt valamely kötelezettségét nem vagy nem szerzıdésszerően teljesíti, kivéve, ha a Takarékszövetkezet egyedi mérlegelés alapján meghozott döntésével a szerzıdésszerő teljesítésre, illetve a teljesítésre póthatáridıt biztosított és errıl az Adóst írásban értesíti; g) ha az Adós a Kölcsönszerzıdés megkötésével és/vagy teljesítésével kapcsolatban vagy saját viszonyait illetıen pontatlan és/vagy valótlan és/vagy megtévesztı és/vagy hiányos tájékoztatást ad; h) a készfizetı kezes vagy egyéb biztosítéknyújtó a Kölcsönszerzıdésbıl származó fizetési kötelezettségek biztosítására kötött biztosítéki szerzıdésbıl eredı kötelezettségét megszegi; i) a Biztosítéki Szerzıdés bármilyen okból érvénytelenné válik, vagy az abban foglalt kötelezettségvállalások érvényesíthetısége, kikényszeríthetısége csökken, megszőnik vagy azokat nem teljesítik. 3. A Takarékszövetkezet azonnali hatállyal történı felmondása esetén az Adós Takarékszövetkezettel szemben fennálló teljes tartozása a felmondás napján lejárttá és egyösszegben esedékessé válik. X. Az Adós elállási és felmondási joga 1. Az Adós a Kölcsönszerzıdéstıl a szerzıdéskötés napjától számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a kölcsön/hitel folyósítására még nem került sor. 2. Az Adós a szerzıdéskötés napjától számított 14 (tizennégy) napon belül díjmentesen felmondhatja a Kölcsönszerzıdést, ha a kölcsönt/hitelt már folyósították. 3. Ha az Adós a Kölcsönszerzıdés megkötését megelızıen nyújtandó tájékoztatást a szerzıdéskötést követıen kapja kézhez, a X/1. pont szerinti elállási jogát, illetıleg a X/2. pont szerinti felmondási jogát a tájékoztatás kézhezvételétıl számított 14 (tizennégy) napig gyakorolhatja. 4. Az elállási, illetve a felmondási jogot határidıben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Adós az erre vonatkozó nyilatkozatát a megjelölt határidı lejártáig postára adja vagy egyéb igazolható módon azt a Takarékszövetkezetnek elküldi. 4

5 5. Az Adós az elállásról, illetve a felmondásról szóló nyilatkozatának elküldését követıen haladéktalanul, de legkésıbb 30 (harminc) napon belül köteles a felvett Kölcsönt/hitelösszeget és a Kölcsön folyósításának, illetve hitel lehívásának idıpontjától a visszafizetés idıpontjáig felszámítható, a Kölcsönszerzıdés szerint megállapított ügyleti kamatot a Takarékszövetkezetnek visszafizetni. 6. Az Adós elállása esetén a Takarékszövetkezet a X/5. pont szerinti összegen kívül kizárólag arra az összegre jogosult, amelyet az államnak vagy önkormányzatnak a Kölcsönnel/hitellel kapcsolatosan megfizetett, ha annak visszatérítésére nincs mód. 7. Az Adós elállási jogának gyakorlása azt a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerzıdést is felbontja, amely a Takarékszövetkezet által vagy egy harmadik fél és a Takarékszövetkezet elızetes megállapodása alapján a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásra vonatkozik. 8. Az Adós a határozatlan idejő Kölcsönszerzıdést bármikor felmondhatja a Kölcsönszerzıdésben meghatározott felmondási idıvel. A felmondási idı - ha a Kölcsönszerzıdés eltérıen nem rendelkezik - 15 (tizenöt) nap. Az Adós felmondásával a felmondási idı utolsó napján az Adós Takarékszövetkezettel szemben fennálló teljes tartozása lejárttá és egyösszegben esedékessé válik. XI. A Kölcsönszerzıdés megszőnése 1. A Kölcsönszerzıdés megszőnik: a) ha az Adós a Kölcsönszerzıdés alapján fennálló tartozását - akár a Futamidı végén, akár a Kölcsönszerzıdésben és/vagy a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelıen - maradéktalanul vissza-, illetve megfizeti; b) bármely fél azonnali hatályú felmondásával; c) bármely fél rendes felmondásával; d) az Adós halálával, mely esetben a Takarékszövetkezet és az Adós örököse a Kölcsönszerzıdésbıl származó tartozással, mint a hagyatéki teher részével kötelesek egymással elszámolni. XII. Kézbesítési szabályok 1. A szerzıdı felek az egymás közötti kapcsolattartásuk során valamennyi értesítést és közlést írásban kötelesek elküldeni a másik fél részére. Ennek módja lehet: a) személyes átadás, a kézbesítés megtörténtének tényét hitelesen tanúsító módon (pl.: az átadás illetve átvétel tényét két együttesen jelenlévı tanú aláírásával igazolja; a két tanú együttes jelenlétében átadott küldemény kézbesítettnek tekintendı akkor is, ha az átvételt a címzett megtagadja); b) ajánlott vagy tértivevényes postai küldemény útján; c) telefax üzenet vagy elektronikus levél ( ) útján, a Kölcsönszerzıdésben vagy a szerzıdéskötést követıen külön nyilatkozatban megjelölt telefax számra illetve e- mail címre. 2. A Kölcsönszerzıdésnek a szerzıdı felek adatait tartalmazó fejrészében feltüntetett adósi és/vagy kezesi lakcímekre történı postai kézbesítés eredményes vagy eredménytelen voltának kockázata kizárólag az adott lakcímmel érintett szerzıdı felet (adóst és/vagy kezest) terheli. Ennek megfelelıen, a Kölcsönszerzıdéssel összefüggésben az Adós és/vagy kezes(ek) részére a Kölcsönszerzıdés fejrészében rögzített címekre küldött írásbeli értesítések (ide értve a fizetési felszólítást és a felmondást is) akkor is valamennyi Adós és kezes részére szabályszerően kézbesítettnek tekintendık, ha a Kölcsönszerzıdés fejrészében rögzített címekre küldött értesítést tartalmazó küldemény bármely Adós és/vagy kezes részére nem a Takarékszövetkezetnek felróható ok miatt nem kerül kézbesítésre. 3. A Takarékszövetkezet esetén az elküldés idıpontját, telefax esetén az activity reportban megjelölt idıpontot tekinti a megérkezés idıpontjának. 4. Az Adós, valamint a biztosítéknyújtók szabadon jogosultak meghatározni, hogy a Takarékszövetkezet az értesítéseit, visszaigazolásait milyen telefaxszámra vagy címre küldje. Az értesítéshez főzıdı joghatások az értesítéseknek a megjelölt telefaxszámra vagy címre történı megérkezésével abban az esetben is beállnak, ha az értesítéseket az Adós vagy a biztosítéknyújtók nem közvetlenül kapják kézhez. Ennek minden felelısségét és kockázatát az Adós, illetve a biztosítéknyújtók viselik. Az Adós, valamint a biztosítéknyújtók a saját felelısségükre kötelesek gondoskodni arról, hogy az értesítést a megjelölt telefonszámon mőködı telefaxra vagy címre a Takarékszövetkezet mindenkor képes legyen az elküldeni. Egyéb rendelkezések 1. A Takarékszövetkezet elızetes, írásbeli hozzájárulása nélkül az Adós a Kölcsönszerzıdésbıl eredı jogait másra nem engedményezheti, illetve kötelezettségeit tartozásátvállalás útján nem ruházhatja át. 2. A Takarékszövetkezet jogosult a Kölcsönszerzıdésbıl eredı jogait az Adós elızetes engedélye nélkül részben vagy egészben engedményezni, átruházni. Az engedményezés megtörténtérıl a Takarékszövetkezet az Adóst írásban tájékoztatja. 3. Amennyiben a Takarékszövetkezet nem érvényesíti a Kölcsönszerzıdés alapján ıt megilletı valamely jogot, vagy ilyen jog gyakorlásával késlekedik, vagy azokat csak részben gyakorolja, ez nem jelenti azt, hogy a Takarékszövetkezet errıl a jogáról lemond. 4. A Takarékszövetkezet a Kölcsönszerzıdés elıkészítése és megkötése során a szerzıdı fél (felek) azonosítását eredeti iratok, okmányok vagy ezek hiteles másolata alapján végzi, és jogosult azokról a szerzıdı fél hozzájárulása esetén másolatot készíteni. 5. A Kölcsönszerzıdés eltérı megállapodás hiányában - a szerzıdı felek általi együttes aláírás napján lép hatályba. 6. Amennyiben a Kölcsönszerzıdésrıl idegen nyelvő példány is készül, akkor értelmezési vita esetén a Kölcsönszerzıdés magyar nyelvő változata az irányadó. 7. Az ÁSZF rendelkezései mind az Adósra és az egyéb szerzıdı felekre, mind a Takarékszövetkezetre nézve kötelezıek, de az egyedi szerzıdésekben azoktól kölcsönös egyetértéssel írásban el lehet térni. 8. Amennyiben a Kölcsönszerzıdés nem kerül közokiratba foglalásra és a szerzıdı feleknél lévı szerzıdési példányok között eltérés van, úgy a Takarékszövetkezet által ırzött példány rendelkezéseit kötelesek a szerzıdı felek irányadónak tekinteni. 9. A szerzıdı felek a Kölcsönszerzıdésbıl származó jogviták eldöntésére - a perértéktıl függı hatásköri szabályokra figyelemmel, ettıl függıen - a Veszprém Városi Bíróság vagy a Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Aláírás helye és idıpontja:., év hó nap.. - hitelezı - - adós - - adóstárs Egyéb kötelezettek (pl: kezes, dologi kötelezett): Név nyomtatottan: Szerzıdéses pozíció: Aláírás: Elıttünk, mint tanúk elıtt: Név.:... Lakcím:... Aláírás:... Név.:... Lakcím:... Aláírás:... 5

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz 1 Hatályba lépés napja: 2015. február 18. Kölcsönszerződés száma: A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) HITTef/2009.08.01. Amely 2009.

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Gépjármő és gép lízing tevékenységre PLAT/2010.05.31. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2013. február 25. A Hirdetmény közzététele:

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitelszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 14/2016 (2016.03.25.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek

KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek : Hatályos: 2011. július 6. napjától Tevékenységi engedély száma: 22/1992. Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek Felek a Szerzıdésben,

Részletesebben

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban lakáscélú, illetve szabad felhasználású hitel, személyi hitel, áruhitel, vagy gépjárműhitel

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. április 01. Jelen Hirdetmény a 2016. március 10. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.07.13.-tól

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01.

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. HIRDETMÉNY Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. LAKOSSÁGI ÜGYFÉLKÖR Hitel típusa Referencia kamat + Kamatfelár

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától Pénzügyi Üzletszabályzat / J melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Általános Szerződési Szabályok - a 2014. március 15. napját megelőzően

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást.

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást. HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső, deviza alapú szabad felhasználású, hitelkiváltási célú, és

Részletesebben

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma:... TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ amely létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szigetvári Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1

HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1 HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1 1 A 2016. január 05-től szerződött ügyletekre PILLÉR Takarékszövetkezet 1 A hirdetményben szereplő konstrukciókra vonatkozóan A kamatszámítás módja: A Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hatályos: 2015. július 01. napjától A fenti hitel számú hitelügyletre

Részletesebben

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel Miért érdemes a CIB eit választani? Mert: lakáscélra és szabad felhasználásra is megfelelı megoldást jelentenek A forint alapú hiteleknek nincs árfolyamkockázata Nincs szerzıdéskötési díj Nincs hitelbírálati

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2016.01.01.-től

Részletesebben

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata A KISKUN Takarékszövetkezet Hitelezési Üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja 2013. 01.01. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések.. 3 2. Fogalmak 3 3. Általános tudnivalók.. 5 4. A kölcsönszerződés

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Takarék Otthon Hitelhez (TOH), valamint Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (OTK) Hatályba lépés napja: 2016. március

Részletesebben

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. oldal, összesen: 34 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális

Részletesebben

Preambulum. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf

Preambulum. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf Vállalati és Ingatlanfinanszírozási Üzletág Nagyvállalati és Intézményi Ügyfélkezelés szerzıdésszám: 101/2007 Cím: 1138 Budapest, Népfürdı u. 24-26. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf HITELSZERZİDÉS éven belüli

Részletesebben

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: 2011. 12. 06. napjától Lakáshitel üzletszabályzat

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a vállalkozói hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a vállalkozói hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2016.01.01-től

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez Az alábbi terméktípusokra alkalmazandó: (Folyószámla-hitelkeret,

Részletesebben

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK érvényes: 2012. július 1-jétıl A 2012. szeptember 1-jétıl érvényes Hirdetménnyel Kölcsönszerzıdéshez LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: Akciócsoportok)

Részletesebben

Általános Üzletszabályzata

Általános Üzletszabályzata Általános Üzletszabályzata Jelen Általános Üzletszabályzat a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. június 11-től Oldal: 1/54

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 01. naptól Üzletszabályzat Hatályos 2016.01.01. 1/50 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez A 2015. június 29-étől igényelt alábbi terméktípusokra

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat lakáscélú és lakáscélra nyújtott hitelkiváltás célú jelzálogkölcsönök esetén. Ügyleti kamat évi:

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat lakáscélú és lakáscélra nyújtott hitelkiváltás célú jelzálogkölcsönök esetén. Ügyleti kamat évi: HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Twin nevő, svájci frank alapú jelzáloghitelének kondícióiról A Bank 2010. június 1. napjától megszünteti Twin hitel értékesítését,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz 5/2 számú amely a Takarékszövetkezet (székhely: ; cégjegyzékszám:. ; adószám: ; statisztikai számjel: ) képviseletében eljáró:... kirendeltség

Részletesebben

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be.

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ HITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó

Részletesebben

OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: 1-2-15-4300-0546-1 KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba

Részletesebben

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylılapot NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylı neve:... Igénylés módja saját nevében adóstárssal

Részletesebben

Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja

Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja Lakásügyeink különszám Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja XiX. Évfolyam, 4. szám, 2011. augusztus www.otpbank.hu Mentôöv az adósoknak Mi az az Otthonvédelmi Akcióterv? Futamidô hosszabbítás, törlesztéscsökkentés

Részletesebben

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár VII/C. Deviza alapú (forintban törlesztett) Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek III. Kondíciós Lista Érvényben: 2016. február 1-tıl visszavonásig A jelen Lakossági

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

Általános szerződési szabályok

Általános szerződési szabályok Hitelszám:.. sz. szerződés 1. számú függeléke Általános szerződési szabályok A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hitel számú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott feltételekkel

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ, PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó vagyonbiztosítás kényelmesen a kirendeltségen is megköthető. Hátralékos tartozásukat

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. június 02. A Hirdetmény közzététele: 2014. június

Részletesebben

CIB Ingatlanfedezetes Lakáshitelek türelmi idıvel, forint alapon

CIB Ingatlanfedezetes Lakáshitelek türelmi idıvel, forint alapon Miért érdemes a CIB türelmi idıs Lakáshiteleit választani? A futamidı elsı idıszakában (1-3 év) alacsonyabb a törlesztés mértéke, mint a normál hiteleknél A forint alapú hiteleknek nincs árfolyamkockázata

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A kölcsön száma:.. Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről a Cégnév: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet Székhelye: 3915

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 1

Tisztelt Ügyfelünk! TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 1 Tisztelt Ügyfelünk! Fogalomtárunk célja, hogy a TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet által lakossági ügyfelei részére nyújtott egyes szolgáltatások (így különösen a lakossági hitelezés, számlavezetés során

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat")

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat) A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat") (hatályos 2012. április 30. napjától) I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1. Bevezetı rendelkezések 1.1. Az Általános

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl TÁJÉKOZTATÓ CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérıl szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA. Érvényes: 2015. október 1. napjától

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA. Érvényes: 2015. október 1. napjától AZ FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2015. október 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I. 1. ALKALMAZÁSI KÖR...

Részletesebben

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez Hitelszerződés száma:. H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. amely egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230 Gyömrő, Petőfi

Részletesebben

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi elhelyezkedése: a Takarékbank

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Hozamhajrá 2 Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó, engedélyezı

Részletesebben

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától 1.Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, közlése, elfogadása, alapfogalmak 1.1. Az Általános

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Jóváhagyta: 3/29/2016. sz. határozatával a Takarékszövetkezet Igazgatósága Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Hiteliktatószám: Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a cégjegyzék száma: Cg. 13-02-050428

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 3A Takarékszövetkezet Szabályzat száma: S-001/2015. Döntést hozó testület: Takarékszövetkezet Igazgatósága Határozat száma: Ig.-146/2015. Hatályos: 2016. március 21.-től. Jóváhagyó

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrzés dátuma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó 50 milliárd forint keretösszegő 2008-2009. évi Kötvényprogramjáról Forgalmazó: QUAESTOR

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hatályos: 2015. április 1-től 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés.. számú melléklete Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrizte: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak,

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylılapot NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylı neve: Igénylés módja saját nevében adóstárssal

Részletesebben

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

Üzletszabályzat ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig

Üzletszabályzat ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig Üzletszabályzat Érvényes: 2011. október 25. napjától visszavonásig Báti Balázs dr. Simon Zsolt Veress Zoltán Igazgatóság elnöke Igazgatósági tag Igazgatósági tag V.20100611/20111025 Az Erste Leasing Autófinanszírozási

Részletesebben

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 95/2015. számú igazgatósági szabályzat A Takarékszövetkezet Üzletszabályzatáról Hatályos: 2015. augusztus 15. 1/63 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról ÜZLETSZABÁLYZAT a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról 2009 1. A GARANTIQA HITELGARANCIA ZRT. CÉLJA ÉS AZ ÁLTALA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2012.január 1-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, DEFINÍCIÓK Authorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben