FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: július 1. napjától

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától"

Átírás

1 FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: július 1. napjától

2 1.Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, közlése, elfogadása, alapfogalmak 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, közlése, elfogadása A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a B3 TAKARÉK Szövetkezet (rövidített cégnév: B3 TAKARÉK; székhely: 8444 Szentgál Fő u. 30.; tevékenységi engedély száma: 882/1997/F) a továbbiakban: Hitelintézet) által történő lakossági fizetési számlához nyújtott hitelkeret nyújtás részletes feltételeit szabályozza. A jelen ÁSZF-ben, valamint a Hitelintézet és az Ügyfél között létrejött egyes Szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a Hitelintézet Pénzügyi Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata (a továbbiakban: Üzletszabályzat), a Hirdetmény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.), a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Fhtv.), illetve az egyéb irányadó hatályos jogszabályok rendelkezéseit különös tekintettel a fogyasztóvédelmi szabályokra kell alkalmazni. Az ÁSZF, a Hirdetmény és az Ügyféllel megkötött szerződés együttesen alkotják a Hitelintézet és Ügyfél között fennálló jogviszony alapját, minden esetben, amikor jelen ÁSZF Szerződést említi, ezen szabályok összessége értendő. A Hitelintézet Ügyfele az ÁSZF-et a Hitelintézettel történő üzleti kapcsolatba lépésekor írásban, a Szerződés aláírásával fogadja el, melyek megismerését a Hitelintézet a Szerződés megkötését megelőzően biztosítja, és amelyek az Ügyfél vonatkozásában a Szerződés Hitelintézet és Ügyfél általi aláírásával lép hatályba. Az Ügyféllel létrejött üzleti kapcsolatra a jelen ÁSZF akkor is alkalmazandó, ha az Ügyfél az ÁSZF-et írásban nem vette tudomásul, de a Hitelintézettel történő üzleti kapcsolatba lépéssel, ráutaló magatartással az ÁSZF-et elismeri és elfogadja. A Hitelintézet az Ügyfelei részére az ÁSZF-et és Hirdetményt minden esetben a Szerződés mellékleteként ingyenesen elektronikus formában az Ügyfél által megadott címre valamint az Ügyfél kérésére papír alapon ingyenesen - átadja, továbbá az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben megtekintés céljából kifüggeszti, azt a meghirdetett üzleti órák alatt bárki megtekintheti és megismerheti, továbbá a Hitelintézet internetes honlapján ( a továbbiakban: a Honlap ) is megjelenteti. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott, a folyószámla-hitelkeret alapjául szolgáló fizetési számlára vonatkozó rendelkezéseket a Hitelintézet Fizetési számlák és betétkezelés ÁSZF-je, annak díjait, költségeit a Fizetési számlák és betétkezelés Hirdetménye tartalmazza. A szerződés, így az annak részét képező ÁSZF és Hirdetmény módosításáról a Hitelintézet az Ügyfeleit: a módosítás szövegének ése, valamint az Ügyfelek számára kedvezőtlen módosítások esetén etbank szolgáltatáson keresztüli letöltését igényelte, ekkor számlakivonatának elkészültéről postaládájában elhelyezett értesítés útján értesíti az alábbi határidők mellett: kedvezőtlen kamatot, díjat vagy költséget érintő módosulást 60 nappal kedvezőtlen változást nem jelentő módosításokról legkésőbb a hatálybalépés napját megelőző Banki munkanapon. 2

3 Jelen ÁSZF Hitelintézet által történő nem kamatot, díjat vagy költséget érintő egyoldalú kedvezőtlen módosítása kizárólag a módosítás hatályba lépését követően megkötött szerződésekre kiterjedően lép hatályba. Az egyéb feltételeket érintő tervezett módosítás hatályba lépését megelőzően megkötött szerződések tekintetében a Hitelintézet a jelen ÁSZF-nek a Hitelkeretre vonatkozó részeit érintően az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítás(ok)ra vonatkozó javaslatát annak legalább a lényeges rendelkezéseit megjelölve valamint az ÁSZF ingyenes elérhetőségét biztosítva írásban, a javasolt hatályba lépést megelőző 30 nappal postai úton közli az ügyféllel, em jelentő módosításokat legkésőbb a hatálybalépés napját megelőző Banki munkanapon a módosítás szövegének kirendeltségekben történő kifüggesztése, valamint a Honlapon való egyidejű közlése útján értesíti. Az Ügyfél nevére szóló postai küldeményt ellenkező bizonyításig belföldi postai cím esetén annak postára adása napjától számított 5. napon, külföldi postai cím esetén, Európán belül 15., Európán kívül 20 napon; NetBank szolgáltatáson keresztüli tájékoztatás esetén az értesítés képernyőn való elhelyezése napjától számított 5. napon kézbesítettnek kell tekinteni. Amennyiben az Ügyfél a hatálybalépést megelőző munkanapig írásban nem jelzi a Hitelintézetnek kifogását a módosítással kapcsolatban, az adott szerződési feltételek módosítását a Felek elfogadottnak tekintik, és a módosítás hatálybalépésének időpontjától a Hitelintézet és az Ügyfelei között fennálló Szerződésekre a módosított szerződés rendelkezései az irányadók. Amennyiben az Ügyfél a módosítást nem fogadja el, jogában áll a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése ellentétes az Ügyfél és a Hitelintézet által aláírt Szerződéssel, úgy a Szerződés rendelkezése az irányadó Alapfogalmak, értelmező rendelkezések Adós: az a Számlatulajdonos, akivel a Hitelintézet folyószámla hitelkeret biztosítására Hitelkeretszerződést köt. BUBOR (Budapest Interbank Offer Rate): jelenti azt az éves kamatlábat (felfelé kerekítve a legközelebbi két tizedesjegyre), amely a Reuters monitor azon oldalán jelenik meg, amely a Budapesti Bankközi Pénzpiacon a Magyar Nemzeti Bank által közzétett BUBOR kamatlábat tünteti fel ("BUBOR oldal"). A Magyar Nemzeti Bank által közzétett BUBOR kamatláb azon kamatlábak számtani közepe (két tizedes pontosságig kerekítve), amelyet a releváns BUBOR-t fixáló bankok a Budapesti Bankközi Pénzpiacon az adott időszakra jegyeznek, feltéve, hogy legalább négy fixáló bank közöl ilyen kihelyezési kamatlábat. Fizetési számla/bankszámla: az egy vagy több Ügyfélnek a Hitelintézetnél forintban vagy devizában vezetett, a pénzforgalmi jogszabályok szerinti Fizetési Számlája, amelyen forgalmi Tranzakciók bonyolíthatók le, és amelyre a Hitelintézet a napi záróegyenleg alapján kamatot fizethet (jelen ÁSZF szempontjából kizárólag a lakossági Bankszámlákat foglalja magába). Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés (Folyószámlahitel), vagy Hitelkeret-szerződés/ Szerződés: olyan hitelszerződés, amellyel a Hitelintézet a Fogyasztó fizetési számlájának egyenlegét meghaladó összeget bocsát a Fogyasztó rendelkezésére. A Szerződés az Igénylőlap és Szerződés Ügyfél általi, és Visszaigazoló levél Hitelintézet általi aláírásával jön létre. Fizetendő teljes összeg: a Hitelkeret teljes összege, és a Hitelkeret teljes díjának együttes összege. 3

4 Hirdetmény: a Hitelintézet által a kirendeltségekben kifüggesztett, internetes honlapján elérhető, és az Ügyfél kérésére részére egyéb módon is hozzáférhetővé tett olyan tájékoztatás, amelyben a Hitelintézet az általa nyújtott szolgáltatások kamat-, költség-, díj és egyéb feltételeiről, valamint e feltételek módosításáról ad tájékoztatást. Hiteldíj: magában foglalja az ügyleti kamat, valamint a futamidő alatt szerződésszerű teljesítés esetén bármely jogcímen felszámított költség és egyéb ellenszolgáltatás együttes értékét. Hitelkeret: jelenti a Folyószámlahitel-keret (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret) Szerződés alapján a Hitelintézet által a Számlatulajdonos Fizetési számlájához rendelkezésére bocsátott összeget, melynek terhére és erejéig a Hitelintézet kölcsönt nyújt a Számlatulajdonosnak, amennyiben az alapjául szolgáló Fizetési számla egyenlege az adott fizetési megbízás teljesítéséhez nem elegendő. Hitel teljes összege: a Szerződésben meghatározott Hitelkeret összege Hitel teljes díja: a Hitelintézet által ismert, a THM számításánál figyelembe veendő minden ellenszolgáltatás, amelyet az Ügyfél a Szerződés alapján megfizet. Kamatfelár: jelenti a referencia-kamatlábon felül - a hitelkamat részeként - fizetendő kamatot, a hitelkamat és a referenciakamat különbségeként meghatározott kamatrészt. Kamatfizetési nap: a Szerződésben kerül meghatározásra. Amennyiben bármely kamatfizetési nap nem Hitelintézeti munkanapra esik, akkor a kamatfizetési napnak az ezt követő Hitelintézeti munkanap minősül. Kamatperiódus: a Kamatperiódus hossza a Hirdetményben kerül meghatározásra. Referencia-kamatláb: a Felügyelet által honlapján közzétett Referencia-kamatlábak közül az adott ügyletre alkalmazandót a Hirdetmény tartalmazza. Számlatulajdonos: a Hitelintézet azon Ügyfele, aki a Hitelintézetnél Fizetési számlával rendelkezik, ideértve a két néven vezetett Fizetési számla társtulajdonosait is. Szerződésszegési Esemény: a jelen ÁSZF-ben, a Hitelintézet és az Adós által kötött Hitelkeretszerződésben vagy a jogszabályokban meghatározott olyan esemény vagy rendelkezés, amelynek bekövetkeztével és/vagy megszegésével a Hitelintézet jogosulttá válik a Hitelkeret-szerződés és az Adós Hitelintézettel kötött egyéb szerződéseinek felmondására és szolgáltatásainak az Adós felé történő megszüntetésére valamint a késedelem jogkövetkezményeinek érvényesítésére. Tartós adathordozó : olyan eszköz, amely lehetővé teszi az Ügyfél számára, a személyesen neki címzett/ őt illető adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését. Tartós adathordozón való tájékoztatásnak minősül az Ügyfélnek küldött levél, a NetBankon keresztül részére küldött üzenet, a TeleBankon keresztül, a felhatalmazása alapján rögzített hangfelvétel, a Hitelintézet honlapján való megjelentetés, CD, illetve minden egyéb, amiről a Felek ekként állapodnak meg (pl. , SMS, stb.) 4

5 Ügyfél: a Hitelintézet pénzügyi szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy, ideértve a Számlatulajdonos által, a jelen ÁSZF szerint, a Fizetési számla (ezáltal a Hitelkeret) feletti rendelkezésre feljogosított személyeket is. Visszaigazoló levél: A Hitelintézet által cégszerűen aláírt, a Hitelkeret-szerződés létrejöttét bizonyító okirat, amely a Visszaigazoló levél aláírása napján, vagy az abban meghatározott időpontban lép hatályba, és tartalmazza az aláírás időpontjában hatályos Hirdetmény szerinti Díjakat, a vonatkozó jogszabály által elvárt egyéb feltételeket és a folyósítás feltételeit. 2. A Hitelkeret beállításának előfeltételei, a Hitelkeret beállítása 2.1. A Hitelintézet az Ügyfél kérése alapján, a Hirdetményben meghatározott forint Lakossági bankszámlájához Folyószámlahitelt bocsáthat rendelkezésre A Számlatulajdonos Folyószámlahitel igényét az erre szolgáló külön igénylőlap kitöltésével a Hitelintézet bármely, az Ügyfelek számára nyitva álló helyiségében és közvetítőn, illetve a Hitelintézet által meghatározott esetekben Elektronikus csatornán/távközlési eszközön keresztül jelentheti be A Hitelintézet a lefolytatott hitelbírálat eredményétől függően saját, kizárólagos hatáskörében dönt az igénylés elfogadásáról és a megállapított, illetve felajánlásra kerülő Hitelkeret összegéről. A Hitelintézet csak abban az esetben hitelezi az Ügyfelet, amennyiben az Ügyfél a hitelbírálat feltételeinek megfelelt. Amennyiben Hitelintézet a hitelbírálat alapján a Számlatulajdonos Folyószámlahitel iránti kérelmét elutasítja, azt nem indokolja, a hitelbírálat szempontjai, illetve a Hitelintézet döntése ellen a Számlatulajdonos nem jogosult kifogást emelni A Számlatulajdonos felelős azért, hogy a Hitelintézet részére az általa nyújtott információk pontosak és helytállóak, azok nem vezethetnek a Hitelintézet megtévesztésére. A Hitelintézet jogosult a Számlatulajdonos által szolgáltatott adatok valódiságát a rendelkezésre álló törvényes eszközökkel ellenőrizni A Hitelintézet az igénylőlap benyújtása előtt Számlatulajdonos részére a vonatkozó jogszabály szerinti előzetes tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz, melynek megtörténtét Számlatulajdonos az ezt tartalmazó formanyomtatvány aláírásával igazol A Hitelintézet a Számlatulajdonosnak a vonatkozó jogszabályban megkívánt tartalmú tájékoztatást a szerződés fennállása alatt tartós adathordozón is biztosítja A Számlatulajdonos a Folyószámlahitel igénylőlap és szerződés nyomtatványon a Hitelintézet által a mindenkori Hirdetményben közzétett, az igényelhető Hitelkeret minimum és maximum összegére figyelemmel meghatározza az igényelt hitelkeret összegét A Folyószámlahitel-szerződésben, illetve az annak részét képező Visszaigazoló levélben meghatározásra kerül a Hitelkeret összege,kondíciói, és Hitelkeret típusától függően, a jóváhagyott hitelkeret alapját képező, a Számlatulajdonos által a Szerződés fennállása alatt havonta teljesítendő munkabér jellegű jóváírás összege, valamint az azonosítására szolgáló adatok A Hitelintézet a jóváhagyott Hitelkeret összegét a Lakossági bankszámlához bocsátja rendelkezésre oly módon, hogy a Hitelkeret Hitelszerződés szerinti összegét rendelkezésre tartja, melynek terhére - a 5

6 Hitelkeret összegéig - az Ügyfél fizetési műveleteket végezhet. A Hitelintézet a Bankszámla terhére benyújtott hatósági átutalási megbízásokat, hatósági végzéseket a Hitelkeret terhére is teljesíti A Hitelkeret igénybevételéhez a Számlatulajdonosnak a Hitelintézetnél teljesítenie kell legalább az alábbi feltételeket: minimum 3 hónapos lakossági bankszámla szerződéses kapcsolat; a Hitelintézetnél - az adott Hitelkeret típus biztosításához előírt típusú - lakossági Bankszámla megléte, vagy legkésőbb az igényléssel egyidejű megnyitása; és Számlatulajdonost illető, az adott Hitelkeret biztosításához előírt mértékű, lakossági Bankszámlára érkező rendszeres munkabér jellegű jóváírás (munkabér, nyugdíj, stb.); megfelelő fizetőképesség és készség, pozitív hitelbírálat. A Hitelintézet az egyes Hitelkeret típus biztosításához, a pozitív hitelbírálathoz, illetve a Hitelkeret rendelkezésre bocsátásához további feltételeket is előírhat A Hitelkeret terhére és erejéig a Számlatulajdonos kölcsönt vehet igénybe, amennyiben Fizetési számlájának egyenlege pénzügyi műveletei teljesítésére nem elegendő. A kölcsön igénybe vételére kifejezett írásbeli rendelkezés nélkül, adott fizetési megbízás teljesítésével automatikusan kerül sor. A Folyószámlahitelre vonatkozó rendelkezések a Hitelkerethez kapcsolódó Bankszámla Társtulajdonosára is megfelelően irányadóak, aki a Hitelkeret igénybevételére azonos feltételekkel jogosult, illetve a Hitelkeret igénybevételéből eredően mindenkor fennálló tartozás megfizetéséért Számlatulajdonossal egyetemlegesen felel. Amennyiben az adott Hitelkerethez kapcsolódó Bankszámlának több Társtulajdonosa van, akkor a Számlatulajdonosok tulajdoni hányada kétség esetén egyenlő A Hitelkeret biztosítása feltételéül előírt jóváírásnak a Hitelintézeten kívülről érkezett munkabér jellegű utalások, valamint a Hitelintézeten belül a vállalati számlákról indított munkabér jellegű utalások (jövedelmek) tekintendők A Hitelintézet a Bankszámla javára érkező jóváírásoknak a tárgynapon történő terhelések összegét meghaladó részét külön, eseti rendelkezés nélkül a Hitelkeret igénybevett összege törlesztésére fordítja. Számlatulajdonos felhatalmazza a Hitelintézetet arra, hogy a Bankszámlára érkező bármely összeget úgy írja jóvá, hogy amennyiben a jóváírás időpontjában a Hitelkeret terhére kölcsön(ök) igénybevételére kerültek, az érkezett összegből legfeljebb a felhasznált hitelkeret összegével egyező összeg a Hitelkeret javára kerüljön jóváírásra. Számlatulajdonos ezen felhatalmazása a Folyószámla hitelkeret fennállása, illetve abból eredően bármely követelés fennállása alatt valamennyi a Hitelkeret alapjául szolgáló Bankszámla vonatkozásában jóváírás tekintetében felhatalmazásnak minősül. A Hitelkeret igénybevételekor a Hitelkeret devizanemétől eltérő devizában végzett tranzakciók esetén a Hitelkeret terhére történő elszámoláskor, az árfolyam alkalmazás rendjét a Hirdetmény tartalmazza A Hitelintézet a Hitelkeret terhére bonyolított pénzforgalom (pl. pénztári kifizetések, átvezetések/átutalások, bankkártya használat stb.) után, a mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetmény szerinti mértékű jutalékot, díjat, a tranzakció időpontjában/a Hirdetmény szerinti esedékességi időpontban 6

7 számolja el, azzal a Bankszámlát a Hitelkeret igénybevételeként megterheli, melyre Számlatulajdonos felhatalmazza Hitelintézetet Az igénybe vett kölcsönösszegek lejáratának időpontja a Hitelszerződés megszűnésének napja A Számlatulajdonos a Hitelkeret szerződés megkötése napjától számított 14 napon belül jogosult a Hitelszerződéstől való indokolás nélküli elállásra, amennyiben a Hitelkeret terhére még nem vett igénybe kölcsönt. Amennyiben Számlatulajdonos a Hitelkeret terhére már élt kölcsönfelvételi jogával, abban az esetben a Hitelszerződés megkötése napjától számított 14 napon belül a szerződés díjmentes felmondására jogosult, az igénybe vett kölcsön és a megfizetéséig járó járulékai legkésőbb a felmondó nyilatkozata dátumától/megküldésétől számított 30 napon belüli megfizetése mellett. Erre tekintettel Számlatulajdonos felhatalmazza a Hitelintézetet, hogy a Hitelkerethez kapcsolódó bankszámlájára érkező jóváírások összegének terhére a felmondása miatt esedékessé váló tartozást járulékaival együtt kiegyenlítse A felmondás a pont szerinti felhatalmazás kifejezett megerősítésének minősül a fennálló tartozás, és a kiegyenlítéséig Hitelintézetet illető járulékok erejéig Számlatulajdonos a fentiekben írt elállási/felmondási jogát a Hitelintézet székhelyére vagy bármely ügyfelek számára nyitva álló helyiségébe benyújtott írásos nyilatkozatával gyakorolhatja Amennyiben a szerződéskötésre olyan távközlő eszköz útján kerül sor, amely során a Hitelintézet csak utólag tud írásban eleget tenni a vonatkozó jogszabály szerinti tájékoztatási kötelezettségének, Számlatulajdonos elállási/felmondási joga az erre vonatkozó írásos tájékoztató kézhezvétele napjától kezdődik, és e jogával Számlatulajdonos a tájékoztató kézhezvételét követő 14 napon belül írásos nyilatkozatával élhet Az itt szabályozott elállási/felmondási jog nem érinti a Feleknek a Folyószámlahitel kapcsán lentebb szabályozott felmondási jogát Jelen ÁSZF-ben szabályozott Hitelkeretek a Hpt. szerint fogyasztási kölcsönnek minősülnek, ezért azokat csak a Polgári törvénykönyv szerint fogyasztónak minősülő természetes személyek vehetik igénybe. 3. A Hitelkeret kapcsán felszámítható kamat, díj, költség 3.1. Az Adós a Hitel/Kölcsön szolgáltatásért Hiteldíjat köteles fizetni, mely magában foglalja a Hitelkeretszerződésben meghatározott ügyleti kamatot, valamint a Hitelszerződésben és eltérő megállapodás hiányában a jelen ÁSZF-ben meghatározott díjakat, költségeket és egyéb járulékos fizetési kötelezettségeket Ügyleti kamat: a Hitelkeret szerződésben megállapodott mértékű hitelkamat, melyet az Adós a ténylegesen igénybevett Hitelkeret összege után fizet a Hitelintézetnek. Az ügyleti kamat fix vagy referencia kamathoz kötött lehet, a konkrét kamatozás módját és a kamat mértékét a hirdetmény tartalmazza. Az Ügyleti Kamatot a Hitelintézet a ténylegesen igénybevett Hitelkeret összege után naptári napokra számítja fel. Az első kamatnap a Hitelkeret igénybevételének napja, az utolsó kamatnap a törlesztést megelőző nap. Az utolsó kamatfizetés a kölcsön lejáratának a napján esedékes. A Hitelintézet 7

8 az Ügyleti kamatot a tényleges visszafizetés napját megelőző napig számítja fel. Amennyiben az ügyleti kamatot a Hitelintézet referencia kamathoz kötve határozza meg, a referencia kamat mértéke a Fedezetlenségi/Késedelmi Kamat: amennyiben Adós a Hitel keret-szerződésből eredő bármely fizetési kötelezettségének esedékességkor nem, vagy nem teljes összegben tesz eleget, a Hitelintézet a lejárt tartozások (tőke, kamat, egyéb díjak) után a késedelem idejére Fedezetlenségi kamatot számít fel. A Fedezetlenségi kamat mértéke a Hitelintézet késedelem időpontjában érvényes Hirdetménye szerint kerül meghatározásra. A Fedezetlenségi kamat a késedelmes tartozás összege után az adott hónap utolsó napján, illetve a számla megszűnése esetén a zárlati elszámolás napján esedékes Éves Kezelési díj: a hitelszerződés éves felülvizsgálatára meghatározott díj, melynek megfizetése a Hitel keret-szerződésben rögzített időpontokban esedékes. Mértékére eltérő megállapodás hiányában az adott hitel-/kölcsönügyletre vonatkozó hatályos Hirdetmény az irányadó Rendelkezésre tartási díj: a Hitelszerződésben az Adós rendelkezésére tartott, le nem hívott hitel- /kölcsönrész, illetve igénybe nem vett Hitelkeret százalékában meghatározott díj, melynek, megfizetése eltérő megállapodás hiányában a rendelkezésre tartási időszak alatt minden naptári hónap végén, illetve a Hitelszerződés megszűnésekor esedékes. A rendelkezésre tartási díj felszámításának kezdő időpontja a Hitel/Kölcsön igénybe vételi lehetőség megnyílásának a Hitel keret-szerződésben rögzített időpontja, végső időpontja az igénybevételi lehetőség utolsó napját megelőző nap, illetve a tényleges igénybevétel (folyósítás) napját megelőző nap. Mértékére eltérő megállapodás hiányában az adott hitel- /kölcsönügyletre vonatkozó Hirdetmény az irányadó, azonban nem lehet magasabb a százalékban meghatározott Ügyleti Kamat 50%-ánál Hitelkeret beállítási díj: jelenti az első Hitel keret-szerződés megkötésekor illetve ezt követően a Hitelkeret módosításakor esedékes díjat, melynek mértékét a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza Szerződésmódosítási díj: az Adós kérésére végrehajtott, a jogviszony tartalmát, a Hitelszerződés(ek) bármely feltételét, és/vagy időtartamát érintő változtatás (ideértve különösen, de nem kizárólag a számla tulajdonostárs kiengedését, Hitelkeret csökkentését) esetén a Hitelintézet szerződésmódosítási díjat számít fel, megfizetése a szerződésmódosítás aláírásakor esedékes. Mértékére - eltérő megállapodás hiányában - az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozó Hirdetmény az irányadó Monitoring értesítés díja: az Ügyfél részére a jogszabály vagy a Hitelszerződés rendelkezése alapján (rendszeresen) megküldött értesítéseket és tájékoztatásokat meghaladóan, - például monitoring esetén - megküldött levelek ügyviteli költségeivel összefüggésben felmerülő költségek Hitelintézet által felszámításra kerülő, a Hirdetményben meghatározott összegű díját. A törlesztési táblázat megküldéséhez kapcsolódóan a Hitelintézet monitoring értesítési díjat nem számít fel Ügyfél kérésére kiállított igazolás: jelenti a Hirdetményben meghatározott összegű, az Ügyfél által a kérésére, a jogszabály vagy a Hitel keret-szerződés rendelkezése alapján történő normál ügyintézést meghaladó, de szerződésmódosítást nem igénylő, egyedi ügyintézéskor fizetendő díjat, így például jelenti az Adós kérésére kiállított igazolásokhoz kapcsolódóan felszámításra kerülő díjat Egyéb díjak: a jelen ÁSZF-ben nem nevesített, esetlegesen felmerülő további díjakat a Hirdetmény tartalmazza. 8

9 3.11. Kamat-, díj-, költség fizetések teljesítése: a meghatározott kamat, költség és egyéb díjak megfizetése eltérő megállapodás hiányában az Adós Hitel keret-szerződés megkötésekor adott felhatalmazása alapján oly módon történik, hogy azok esedékes összegével a Hitelintézet az Adós nála vezetett lakossági bankszámláját az esedékesség napján megterheli. Amennyiben az esedékesség munkaszüneti napra esik, úgy az esedékesség napja az ezt követő első munkanap. 4. A kölcsönök Hiteldíjának meghatározása 4.1. Referencia-kamatlábhoz kötött Hitelkeret szerződés esetén a kamat mértékét a választott referenciakamatláb futamidejének megfelelő időközönként kell a referencia-kamatláb periódus fordulónapját megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz igazítani A teljes hiteldíj mutató mértékére vonatkozó fenti rendelkezések alkalmazásánál az érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére A THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat azzal, hogy a THM mutató értéke nem tükrözi az egyes hitelek kamatkockázatát. 4.4.A THM számításánál figyelembe kell venni az Ügyfél által a Hitelkeret szerződés kapcsán fizetendő összes díjat (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget és adót), valamint a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások költségeit, ha a Hitelintézet számára ismertek, továbbá a szolgáltatás igénybevételét a hitelszerződés megkötéséhez vagy ajánlat szerinti megkötéséhez a Hitelintézet előírja, ideértve különösen a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségeit és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségeket. 4.5.A THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat azzal, hogy a THM mutató értéke nem tükrözi az egyes hitelek kamatkockázatát. 4.6.A THM kiszámítására vonatkozóan a következő képletet kell alkalmazni: Ck: a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költségekkel, Dl: az 1 sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege, m: a hitelfolyósítások száma, m : az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma, tk: az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, ezért t1 = 0, 9

10 sl: az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, X: a THM értéke A THM kiszámítását a következő számítási módszerrel kell elvégezni: a) ha a Hitelkeret szerződés nem határozza meg a hitel lehívásának időpontját, a teljes hitelösszeget azonnal lehívottnak kell tekinteni; b) ha a Hitelkeret szerződés alapján a kamat és más díj mértéke változó, de azok mértéke nem határozható meg a kiszámításkor, a számítás során az utolsó ismert kamatot és díjat változatlannak kell tekinteni a futamidő végéig; c) ha a visszafizetés ütemezése nincs meghatározva, akkor a hitel lejárati időtartamát egy évnek kell tekinteni és tizenkét egyenlő részletben, havonta történő törlesztéssel kell számolni; d) ha a Hitelkeret szerződés különböző módokat biztosít a lehívásra, amelyekhez eltérő kamatok és díjak kapcsolódnak, a teljes hitelösszeget az adott hiteltípusnál leggyakoribb lehívási módra alkalmazandó legmagasabb kamattal és díjjal kell figyelembe venni; e) ha a Hitelkeret szerződés szerint a fogyasztó szabadon hívhatja le a hitelt, de a szerződés a lehívás különböző módjainál összegre és időtartamra vonatkozó korlátokat tartalmaz, a hitelt a legkorábbi időpontban lehívottnak kell tekinteni a korlátok figyelembevételével; f) ha a hitel legmagasabb összegéről még nem állapodtak meg, azt ,- forintnak kell tekinteni; g) fizetési számlához kapcsolódó hitel esetén a teljes hitelösszeget a Hitelkeret szerződés teljes időtartamára lehívottnak kell tekinteni, a hitelszerződés időtartamát - ha az nincs meghatározva - három hónapnak kell tekinteni; h) ha a Hitelkeret szerződés szerint a hitel kamata az első időszakra rögzített kamat, ezt követően új kamatot fognak megállapítani, amit rendszeres időközönként hozzáigazítanak a megállapodás szerinti mutatóhoz, a rögzített kamatozású időszakot követően a megállapodás szerinti mutatónak a THM kiszámításakor érvényes értékén alapuló kamattal, mint változatlan kamattal kell számolni; i) ha a Hitelintézet egy korlátozott időtartamra vagy összegre eltérő, kedvezményes kamatot és díjat számít fel, a THM kiszámításakor érvényes nem kedvezményes kamatot és a díjat kell figyelembe venni a hitelszerződés teljes időtartamára a THM értékének meghatározásakor; j) feltételes kötelezettség és garancia esetében a teljes hitelösszeget az alábbiak közül a korábbi időpontban egy összegben lehívottnak kell tekinteni: ja) a feltételes kötelezettség vagy garancia potenciális forrását képező, a Hitelkeret szerződésben meghatározott utolsó lehetséges lehívási időpont, vagy jb) megújuló Hitelkeret szerződés esetén a Hitelkeret szerződés megújítása előtti eredeti időszak vége A THM számítás során az alábbiak figyelembevétele kötelező: 10

11 a) a felek által különböző időpontokban teljesített törlesztések és folyósítások összege és azok teljesítési ideje eltérő lehet; b) a kezdő időpont az első hitelfolyósítás időpontja; c) a kiszámítás során használt időtartamokat években vagy töredékévekben kell kifejezni; d) egy évet 365 napból (vagy szökőév esetén 366 napból), 52 hétből vagy tizenkét egyenlő hosszúságú hónapból állónak kell tekinteni, egy ilyen hónapot 30,41666 napból állónak kell tekinteni függetlenül attól, hogy szökőévről van-e szó; e) a számítás eredményét százalékos formában, legalább egy tizedesjegy pontossággal kell meghatározni; ha a következő tizedeshelyen álló számjegy 5 vagy annál nagyobb, akkor az azt megelőző tizedeshelyen álló számjegyet eggyel növelni kell. f) ha a különböző időpontok közötti, a számításokban használt időtartamok nem fejezhetők ki egész számú hétben, hónapban, illetve évben, akkor azokat az egyik említett időegység egész számú többszörösének és megfelelő számú napnak a kombinációjaként kell kifejezni. Napok használata esetén: fa) minden napot számolni kell, a hétvégéket és az ünnepnapokat is; fb) visszafelé kell számolni, először azonos időegységeket, majd napokat véve, az első lehívás napjáig; fc) a napokban kifejezett időszak hossza úgy kapható meg, hogy az első napot nem kell figyelembe venni, az utolsó napot azonban igen, és azt úgy kell kifejezni években, hogy a napok számát el kell osztani a teljes év napjainak számával (365 vagy 366 nappal), az utolsó naptól visszafelé számolva az előző év ugyanezen napjáig A THM számításánál nem vehető figyelembe: a) a prolongálás (futamidő hosszabbítás) költsége, b) a késedelmi kamat, c) egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik, d) a közjegyzői díj e) kereskedelmi kölcsön vagy kapcsolt hitelszerződés esetén az Ügyfél által a termékek vagy szolgáltatások megvételéért fizetett a vételáron felüli díj függetlenül attól, hogy készpénzzel vagy hitelből fizeti, valamint f) a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségei és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségek, ha a számla fenntartását a Hitelintézet nem írja elő az adott Hitelkeret szerződéshez és költségeit az Ügyféllel kötött szerződésben egyértelműen és külön feltüntették. 5. A Hitelkeret felülvizsgálata, módosítása 5.1. A Hitelintézet a Hitelkeret beállítását követően bármikor jogosult a Számlatulajdonos részére a lakossági Bankszámlájára beérkező rendszeres jóváírásai és egyéb tényezők alapján felülvizsgálni a 11

12 Hitelkeret összegét. Így a Hitelintézet a Számlatulajdonos Bankszámlájára érkező rendszeres jóváírások összege alapján gondoskodik a Hitelkeret összegének karbantartásáról A Hitelintézet jogosult az ügyfélév lejárata előtt is a kölcsönjogviszony időtartama alatt a Számlatulajdonos hitelképességét, teljesítőképességét és jövedelmi helyzetét, a számlára érkező rendszeres jóváírások összegét bármikor felülvizsgálni, melynek eredményétől függően kezdeményezheti a jóváhagyott Folyószámlahitel összegének módosítását (növelését, csökkentését). A felülvizsgálat keretében a Hitelintézetet megilleti a jog, hogy Számlatulajdonostól hitelezhetősége megítélése érdekében dokumentumok, okiratok benyújtását kérje. A Hitelintézet a mindenkor érvényes Hirdetménye alapján az értesítések kézbesítésével egyidejűleg jogosult díjat felszámítani A Hitelintézet jogosult felszólító levelet küldeni a Számlatulajdonosnak az elmaradt jóváírások pótlására, amennyiben a Hitelkeret fennállása alatt Bankszámlájára nem érkezik havonta legalább a Hitelkeret alapját képező összegű munkabér jellegű jóváírás Amennyiben a felülvizsgálat eredménye alapján a Bankszámlához kapcsolódó Hitelkeret változatlan marad, úgy a Hitelintézet a Számlatulajdonos részére értesítést nem küld. Amennyiben a felülvizsgálat eredménye alapján a Folyószámlahitel összege bármilyen irányba módosul (emelkedik vagy csökken), a Hitelkeret változásáról a Hitelintézet minden esetben értesítést küld a Számlatulajdonos bankszámlához kapcsolódó levelezési címére a változást 15 nappal megelőzően. A Hitelkeret megszüntetése esetén a Folyószámlahitel kapcsán lentebb írt szabályok az irányadóak Amennyiben a Számlatulajdonostól a Folyószámlahitel összegének módosulásáról szóló értesítésre, annak keltétől számított 15 napon belül nem érkezik írásbeli észrevétel, úgy a Hitelintézet a módosított hitelkeretet az Ügyfél által elfogadottnak tekinti Abban az esetben, ha a felülvizsgálat eredménye alapján az újonnan megállapított Hitelkeret összege alacsonyabb a meglévő Hitelkeretnél, a Számlatulajdonos a fennálló és az újonnan megállapított Hitelkeret közötti különbség összegét amennyiben az felhasználásra került (tartozás) köteles megfizetni az erről szóló értesítés keltétől számított 15 napon belül Amennyiben a Bankszámla tulajdonosa a visszafizetési határidőig a fennálló tartozást nem rendezi, úgy a Hitelintézet jogosult Fedezetlenségi kamat felszámítására, és a Hitelszerződés azonnali hatályú felmondására, valamint a követelés behajtása érdekében a szükséges jogi és egyéb intézkedések megtételére. 6. Egyoldalú szerződésmódosítás 6.1.A Hitelintézet az ÁSZF-et új szolgáltatás bevezetésekor egyoldalúan kiegészítheti. A Hitelintézet a kamatok, költségek és díjak vonatkozásában azokat a jelen fejezetben felsorolt esetekben és módon egyoldalúan módosíthatja Az ÁSZF kamatot, díjat vagy költséget érintő, Ügyfelek számára kedvezőtlen, egyoldalú módosításáról a Hitelintézet az Ügyfeleit a módosítás hatálybalépése előtt a jogszabályban, illetve jelen ÁSZF-ben rögzített határidők szerint és módon értesíti A Hitelintézet a Hitelszerződés bármely feltételét jogosult módosítani, ha a módosítás az Adós számára nem kedvezőtlen. 12

13 6.4. Az Adós számára nem kedvezőtlen egyoldalú szerződésmódosítást a Hitelintézet az Üzletszabályzat, a Hirdetmény, vagy a jelen ÁSZF módosításával is végrehajthatja, ebben az esetben az Üzletszabályzat vagy a jelen ÁSZF vonatkozó új rendelkezése válik a felek közötti hiteljogviszony részévé. A módosításról az érintett Ügyfeleket a vonatkozó jogszabályokban, ill. jelen ÁSZF-ben rögzített határidők szerint és módon értesíti. 6.5.Az Adós számára hátrányosan kizárólag a Hitelkeret szerződésben megállapított Ügyleti kamat, Kamatfelár, költség és díj módosítható egyoldalúan, a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra vonatkozó kikötést is, egyoldalúan, az Adós számára hátrányosan nem módosítható Ha a Hitelkeret szerződés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek a költség vagy a díj csökkentését teszik lehetővé, a Hitelintézet ezt - a szerződéses kötelezettsége részeként - a Hitelszerződésben foglalt szabályok betartásával az Adós javára mindenkor érvényesíti A referencia-kamatlábhoz kötött Ügyleti kamat esetén a Hitelintézet az Adóst rendszeresen a honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztve tájékoztatja a referencia-kamatláb változásáról A referencia-kamatláb változásának érvényesítése nem minősül egyoldalú kamatváltoztatásnak A Hitelintézet a Hitelkeret szerződésben megállapodott költségeket azok felmerülésekor, a díjakat pedig évente egy alkalommal április 1.napjával hatályos időponttal módosíthatja. A Hitelkeret szerződésben megállapodott díjakat a Hitelintézet legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével jogosult megemelni. A Hitelintézet valamennyi általa megkötött és jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Hitelkeret szerződés vonatkozásában, függetlenül a szerződéskötés időpontjától a szerződés alapján felszámított, harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben a szerződés megkötése, módosítása és a kapcsolattartás során az Ügyfél érdekében felmerülő, áthárítható költségeket - beleértve a százalékos mértékben meghatározott költségek minimum és maximum értékét is költségmódosulás felmerülésekor, azok változásával arányosan jogosult módosítani A Hitelkeret szerződés kamatfeltételeinek, díj vagy költség elemeinek módosításával kapcsolatos tájékoztatást a Hitelintézet egyidejűleg a Fogyasztó számára folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, elektronikusan is elérhetővé teszi honlapján A Hitelkeret szerződés feltételeinek egyoldalú módosítása esetén az Adós a Hitelkeret szerződést 30 napos határidővel költség- és díjmentesen akkor is felmondhatja, ha a Hitelkeret szerződést határozott időre kötötték. A felmondás akkor érvényes, ha az Adós a felvett hitelösszeget és annak a visszafizetés időpontjáig felszámítható Hitelkeret szerződés szerinti hitelkamatait a felmondási határidő leteltéig a Hitelintézetnek visszafizeti. Ebben az esetben a Hitelintézet az Adós által írásban a módosítás hatálybalépése előtt benyújtott felmondást tekinti joghatályosnak Ha az Adós írásban a Hitelkeret szerződést nem mondja fel, vagy az nem tekintendő felmondottnak, úgy a módosítást az Adós által elfogadottnak kell tekinteni. Ebben az esetben a Hitelintézet az értesítésben meghatározott hatálybalépési időponttól kezdődően a módosított mértékű Ügyeleti kamatot, díjat, költséget jogosult felszámítani. A módosítás az értesítésben megjelölt hatálybalépési időpontot megelőző időszakra megállapított Ügyleti kamatot, díjakat, és egyéb feltételeket nem érinti. 13

14 7. Tájékoztatási kötelezettségek 7.1. A Hitelintézet a jogszabály által elvárt előzetes tájékoztatási kötelezettségének az Üzletszabályzat, ÁSZF, a Hirdetmény és a vonatkozó jogszabályok szerinti tájékoztatók átadásával, a szerződéskötést megelőzően eleget tesz A Hitelintézet az Fhtv. rendelkezéseinek megfelelő tartalommal elvárt tájékoztatási kötelezettségének a Hitelkeret alapjául szolgáló Bankszámla szerződésben meghatározott gyakorisággal és módon a Bankszámlakivonaton tájékoztatja Adóst Amennyiben a hitelkeretből rész- vagy teljes összeg lehívásra kerül, az a bankszámlakivonaton jelenik meg Az Adósnak a hitel és járulékai teljes visszafizetéséig haladéktalanul értesítenie kell a Hitelintézetet az adatainak, valamint a hitel/kölcsön visszafizetését érintő körülmények megváltozásáról, különösen, de nem kizárólagosan az alábbi tények és események bekövetkezéséről: a) lakcím, értesítési cím változása; b) személyes adatok változása. 8. A Hitelkeret-szerződés időbeli hatálya, megszűnése, megszüntetése, felmondás 8.1. A Hitelkeret-szerződés az aláírásától számított 1 éves határozott időtartamra szól. Amennyiben a lejáratot megelőzően legalább 15 nappal bármelyik szerződő fél a lejárat időpontjára a szerződést írásban fel nem mondja, a szerződés hatálya minden külön rendelkezés nélkül újabb egy évvel meghosszabbodik A Hitelkeret szerződést az Adós jogosult azonnali hatályú, vagy 15 napos felmondási idő kikötése mellett rendes felmondási joga gyakorlásával írásban felmondani, amennyiben a Hitelszerződés alapján kölcsön és egyéb tartozása a Hitelintézettel szemben nem áll fenn, illetve ha ezen fizetési kötelezettsége a felmondási jog gyakorlásával egyidejűleg maradéktalanul kiegyenlítésre kerül A Hitelintézet jogosult a Hitelszerződést 15 napos határidővel, indoklás nélkül bármikor felmondani A Szerződésszegési események bekövetkezte/fennállta esetén a Hitelintézet jogosult a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének megfelelően, az adott körülmények által megengedett mértékben az Adós érdekeit lehetőség szerint figyelembe véve a Hitelszerződést azonnali hatállyal felmondani és a fennálló Hitel/Kölcsön tartozást egy összegben lejárttá tenni A Hitelintézet az azonnali hatályú felmondás jogával élhet, amennyiben szerződéses jogviszonyon alapuló tartozások szerződésszerű kiegyenlítésére a Hitelintézet írásbeli felszólítása ellenére sem kerül sor, valamint a Ptk. 6:387 -ában foglalt esetekben, és különösen, ha a Számlatulajdonos hitelképtelenné válik, illetőleg a Számlatulajdonos a Hitelintézetet a Hitelkeret összegének megállapításánál valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával vagy más módon megtévesztette, amennyiben ez a Hitelkeret összegének 14

15 a megállapítását befolyásolta illetve ha szerződéses kötelezettségének nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget, s ezáltal a hitelügylet fedezettsége csökken A Hitelintézet jogosult az azonnali hatályú felmondási jogát gyakorolni, ha a Számlatulajdonosnak a Hitelszerződésben foglalt kötelezettségvállalásai teljesítésében illetőleg Számlatulajdonos hitelképességet befolyásoló vagyoni és/vagy jövedelmi körülményeiben olyan kedvezőtlen módosulás áll be, mely alapján a Hitelintézettől a Hitelkeret további fenntartása nem várható el A Hitelintézet jogosult továbbá az azonnali hatályú felmondási jogát gyakorolni, amennyiben az Adós a Hitelintézet felszólításában meghatározott határidőn belül nem nyújt további megfelelő és elegendő mértékű fedezetet. 8.8.A Hitelintézet jogosult a Hitelkeret szerződést az Adós megfelelő biztosíték adására történő felszólítása nélkül felmondani, ha nyilvánvaló, hogy az Adós megfelelő biztosíték nyújtására nem képes A Hitelkeret szerződés felmondását megelőzően a Hitelintézet az Adósnak küldött írásbeli fizetési felszólításban felhívja az Adós figyelmét a teljes fennálló és a lejárt tartozás összegére, a fizetendő kamat és késedelmi kamat mértékére, valamint a nemfizetés esetén teljesítendő további kamatteherre és a tartozás rendezésének elmaradása esetén a várható jogkövetkezményekre Az Adós elhalálozása esetén, az elhalálozás napján a Hitelszerződés megszűnik. Társtulajdonos esetén a pont rendelkezései az irányadók A Hitelkeret szerződés alapjául szolgáló Bankszámla megszűnésével a Hitelszerződés megszűnik A Hitelkeret szerződés felmondásával/megszűnésével a Hitelkeretből fennálló teljes tartozás egy összegben esedékessé válik, és Számlatulajdonos a késedelemre vonatkozó jogkövetkezmények terhe mellett köteles annak haladéktalan megfizetésére. Számlatulajdonos nem teljesítése esetén a Hitelintézet a követelés behajtása érdekében a szükséges jogi és egyéb intézkedések megtételére jogosult Az Adóssal szemben fennálló lejárt követelés érvényesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget az Adós köteles viselni. A Hitelintézet a követelés érvényesítésével felmerült és általa megfizetett költségeket jogosult a megfizetéssel egyidejűleg tőkésíteni, és ettől a naptól kezdődően, az így megállapított tőkeösszeg után Késedelmi kamatot/fedezetlenségi kamatot felszámítani Amennyiben a Számlatulajdonosnak a Hitelintézettel vagy a Szövetkezeti Hitelintézeti Integráció bármely tagjával fennálló szerződéses jogviszonya a Szövetkezeti Hitelintézeti Integráció bármely tagja részéről felmondásra kerül, úgy az a felmondás megalapozza a Hitelintézet jogát a Hitelszerződés azonnali hatályú felmondására is. 9. Záró rendelkezések Jelen ÁSZF július 1. napján lép hatályba. Jelen ÁSZF rendelkezéseit amennyiben a Felek ezt szerződésben kikötötték a hatályba lépését követően keletkezett és az ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszonyokra teljes körűen kell alkalmazni. 15

16 Az ÁSZF módosítása és kiegészítése annak hatálybalépése előtt megkötött szerződésekre vonatkozóan az érintett Ügyféllel szemben akkor válik hatályossá, ha annak tartalmát a rá vonatkozó részében a Az Ügyfél kifejezetten, vagy ráutaló magatartással elfogadta Az ÁSZF hatályba lépését követően, az ÁSZF rendelkezéseit érintő, a hitelintézetek által kötelezően alkalmazandó jogszabályváltozás esetén az új, illetve módosító jogszabályi rendelkezés, automatikusan az ÁSZF részévé válik. Szentgál, április 29. B3 TAKARÉK Szövetkezet 16

Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata

Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata Üzletszabályzat 18 sz melléklete Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések, Magatartási Kódex A jelen üzletszabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban lakáscélú, illetve szabad felhasználású hitel, személyi hitel, áruhitel, vagy gépjárműhitel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez Az alábbi terméktípusokra alkalmazandó: (Folyószámla-hitelkeret,

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától Pénzügyi Üzletszabályzat / J melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Általános Szerződési Szabályok - a 2014. március 15. napját megelőzően

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lép: 2015. február 1-én. Módosítva: 2015. október 1-én. Hatályon kívül helyezve a 2013. január 21-én az I/5/2013. számú igazgatósági határozattal

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az eddigi 1/2015 sz. határozattal elfogadott Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett, az Ügyvezetés 24/2016 számú Ügyvezetői

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.07.13.-tól

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA... 4 1.2. FOGALOM

Részletesebben

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 Értelmező rendelkezések... 5 2 Az üzletszabályzat hatálya, nyilvánossága

Részletesebben

IV.4. A fogyasztók részére történő kölcsönnyújtás szabályai

IV.4. A fogyasztók részére történő kölcsönnyújtás szabályai Kivonat a Hartai Takarékszövetkezet a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata A KISKUN Takarékszövetkezet Hitelezési Üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja 2013. 01.01. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések.. 3 2. Fogalmak 3 3. Általános tudnivalók.. 5 4. A kölcsönszerződés

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Hiteliktatószám: Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a cégjegyzék száma: Cg. 13-02-050428

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz 5/2 számú amely a Takarékszövetkezet (székhely: ; cégjegyzékszám:. ; adószám: ; statisztikai számjel: ) képviseletében eljáró:... kirendeltség

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Takarék Otthon Hitelhez (TOH), valamint Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (OTK) Hatályba lépés napja: 2016. március

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu L-IV/2016/H. LAKOSSÁGI HITELEK H I R D E T M É N Y E a hitelezés kamat- és költség feltételeiről Bakonyvidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK LAKOSSÁGI HITELEKRE Érvényes: 2016.05.01. Egyoldalú

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos 2016. március 21-től TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések...1 Betétgyűjtés...25 Bankhitel és bankkölcsön ügyletek...32 Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása...67 Bankkártya

Részletesebben

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI Borotai Takarékszövetkezet 6445 Borota, Dózsa György u. 22. Telefon: +36 77 400 068 E-mail: kozpont@borotaitksz.hu www.borotaitksz.hu Cégjegyzékszám: 03-02-000162, Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága Adószám:

Részletesebben

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi elhelyezkedése: a Takarékbank

Részletesebben

Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről. 1. aláírás: 2. aláírás:

Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről. 1. aláírás: 2. aláírás: Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről Tudomásul veszem, hogy a jelen - aláírásommal ellátott Tájékoztatót, ezáltal az azon szereplő személyes adataimat - a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.

Részletesebben

Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói kamattámogatás igénybevétele esetén

Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói kamattámogatás igénybevétele esetén TÁMOGATOTT JELZÁLOGHITELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK I. UniCredit támogatott lakáscélú jelzáloghitelek II. III. IV. UniCredit Otthonteremtő hitelek Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói

Részletesebben

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004)

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004) A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-) Hatályos: 2015. november 27. napjától 2/46 I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve: PILLÉR Takarékszövetkezet Székhelye: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. honlapja: www.pillertksz.hu 2. A jelzáloghitellel kapcsolatos adatok

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2016. január 04-től A Takarékszövetkezet új Hirdetményt tesz közzé a lakossági (fogyasztónak minősülő) ügyfelek által 2016.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrzés dátuma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Hatályos: 2016. március 21. napjától Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 6 II.

Részletesebben

TAKARÉK FOLYÓSZÁMLAHITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FOLYÓSZÁMLAHITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FOLYÓSZÁMLAHITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016. január 22. ATompa és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Folyószámlahitelt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Folyószámlahitel

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Kölcsön ingatlancélra KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel 1 szerződéskötéssel járó költségek finanszírozásával 2 amely

Részletesebben

Hatályba lép: 2014. március 15.-én

Hatályba lép: 2014. március 15.-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám: 11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 12/2014 (IV.29.) számú

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl TÁJÉKOZTATÓ CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérıl szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITELRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI CLXII. TV. HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEKRŐL SZABADFELHASZNÁLÁSÚ REZIDENCIA HITEL Hatály: 2016.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. április

Részletesebben

PARTISCUM XI Takarékszövetkezet

PARTISCUM XI Takarékszövetkezet PARTISCUM XI Takarékszövetkezet Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta az Igazgatóság 10/VI/2015. (III.06.) Ig. sz. határozatával Hatályos: 2015. február 1-től

Részletesebben

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra.

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. Hatályos: 2015. június 01. napjától Közzétéve: 2015. június 05. napján Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. KONDÍCIÓS LISTA A jogelőd

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett)

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett) Kölcsönszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve (cégneve) és címe (székhelye): 1.1. Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4090 Polgár, Hősök útja 8.) 2. A jelzáloghitellel

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A PILLÉR Takarékszövetkezet ebben a tájékoztató anyagban segítséget kíván nyújtani Önnek ahhoz, hogy a hitelfelvétele során kellő körültekintéssel, felelős odafigyeléssel hozza meg azon

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1

HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1 HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1 1 A 2016. január 05-től szerződött ügyletekre PILLÉR Takarékszövetkezet 1 A hirdetményben szereplő konstrukciókra vonatkozóan A kamatszámítás módja: A Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL KDB Bank Európa Zrt. Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Cégjegyzékszám: 01-10-041313

Részletesebben

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Székhelye: Dunaföldvár Fehérvári u. 4. Cégjegyzékszáma: 17-02-000615, PSZÁF tevékenységi engedély száma: E-I. 543/2006 Levélcím: 7020 Dunaföldvár Pf.:20 Tel:75/541-510

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött

Részletesebben

FOLYÓSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS

FOLYÓSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS Ügyletszám: HC/14/15010066 Ügyintéző: Ruzsa Norbert FOLYÓSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szigetvári Takarékszövetkezet (7900 Szigetvár, József A. u. 19. Adószám: 10043086-2-02; Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00%

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00% K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u.19., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

LAKOSSÁGI ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK. HATÁLYOS: 2010. június 11. napjától

LAKOSSÁGI ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK. HATÁLYOS: 2010. június 11. napjától LAKOSSÁGI ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYOS: 2010. június 11. napjától Tartalomjegyzék MEGHATÁROZÁSOK... 4 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA, IRÁNYADÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 3A Takarékszövetkezet Szabályzat száma: S-001/2015. Döntést hozó testület: Takarékszövetkezet Igazgatósága Határozat száma: Ig.-146/2015. Hatályos: 2016. március 21.-től. Jóváhagyó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. március 21. naptól TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1. Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2016.01.01.-től

Részletesebben

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz 1 Hatályba lépés napja: 2015. február 18. Kölcsönszerződés száma: A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hatályos: 2015. július 01. napjától A fenti hitel számú hitelügyletre

Részletesebben

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK kamat-, költség- és díjkondíciói 1 Érvényes: 2016.06.01-től 1 A BANK FENNTARTJA MAGÁNAK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez A 2015. június 29-étől igényelt alábbi terméktípusokra

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 14/2016 (2016.03.25.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

I. Kamat és kezelési költség kondíciók

I. Kamat és kezelési költség kondíciók I. Kamat és kezelési költség kondíciók A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre vonatkozó kondíciók. 1. Jelzáloglevél kibocsátásából származó forrásból nyújtott,

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2016. június 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2016. június 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2016. június 1-től I.1.1. Piaci kamatozású ingatlan célú hitelek (új lakás építés, használt lakás vásárlás, felújítás,

Részletesebben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A japán jen alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek kondícióiról

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. június 15. Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 2 2. Alapfogalmak... 2 1. Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN Hatályos: 2013. július 15. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2011. július 1. A Hirdetmény közzététele: 2011. július 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

ÖRKÉNY LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOG HITEL HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. március 21-től

ÖRKÉNY LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOG HITEL HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. március 21-től ÖRKÉNY LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOG HITEL HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. március 21-től A kölcsön összege: 1.000.000.- Ft és 50.000.000.- Ft közötti összeg lehet Igényelhető futamidő: 24-240 hónap A hitel kondíciói

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben

ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet 9461 Lövő, Fő u. 203. ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Az Üzletszabályzat legutolsó módosítását a Takarékszövetkezet Igazgatósága az 13/7/2015 számú határozatával

Részletesebben

Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit.

Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit. Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit. Miért a MagNet Bank? Közösségi Mentor Betét és Hitel: Hitelének kamatát csökkentheti,

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15-től Tartalomjegyzék 1. Bankszámlavezetés...3

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTİ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat évi mértéke (Referenciakamat és kamatfelár összege) 3,15% 5,00% 8,15% 8,81-8,84

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat évi mértéke (Referenciakamat és kamatfelár összege) 3,15% 5,00% 8,15% 8,81-8,84 HIRDETMÉNY 1. Piaci kamatozású forint lakáshitel és Fundamenta kompakt hitel kondíciói: A kölcsön összege: 500.000 Ft - 20.000.000 Ft A kölcsön futamideje: 12 hónap - 240 hónap Kamat 1 : Hatályos 2013.

Részletesebben

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a módosításokkal egységes szerkezetben a Takarékszövetkezet Igazgatósága

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitelszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan 1 K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, FORINT KAMAT HIRDETMÉNY 4.

Részletesebben

G RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET Kisvárda 3/2010. számú HIRDETMÉNY Érvényes: 2010.05.15.-től 1 PASSZÍV KAMATLÁBAK Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, díj-jutalék-, és költség kondíciói, valamint

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG. Aktív kamatkondíciói. 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG. Aktív kamatkondíciói. 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu 406. Debrecen, Bethlen u. 6-. HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG Aktív kamatkondíciói Központ címe: email címe: 406 Debrecen, Bethlen u. 10-1. kozpont@hajdutakarek.hu Kirendeltségek címe: email címe: 406 Debrecen,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) fizetési nehézségekkel küzdő ügyfeleinek nyújtott Újrakezdő elnevezésű, forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK HIRDETMÉNY INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMATÁRÓL, VALAMINT DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2015. június 6-tól (A változások a szövegben

Részletesebben

A konstrukciót a PILLÉR Takarékszövetkezet (címe: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. ) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja

A konstrukciót a PILLÉR Takarékszövetkezet (címe: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. ) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja Hitelkonstrukció bemutatása: A lakossági fizetési számlához kapcsolódó, forint alapú Takarék Folyószámlahitel (a továbbiakban: Számlahitel) átmeneti készpénzzavarok áthidalására szolgáló fogyasztási hitel

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 1

Tisztelt Ügyfelünk! TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 1 Tisztelt Ügyfelünk! Fogalomtárunk célja, hogy a TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet által lakossági ügyfelei részére nyújtott egyes szolgáltatások (így különösen a lakossági hitelezés, számlavezetés során

Részletesebben

AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI

AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI Érvényes: 2015. április 13-tól A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 6 1. A tagsági kör 6 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MULTIPONT HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL A hatályba lépés napja: 2016. március 21. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók!

HIRDETMÉNY A MULTIPONT HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL A hatályba lépés napja: 2016. március 21. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK A Bank 2016. március 1-jével megszünteti a MasterCard Multipont Klub hitelkártyához kapcsolódó Klub programot. A Klub program megszüntetésével egyidejűleg a MasterCard

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III. LAKÁSHITELEK, ILLETVE EGYÉB INGATLAN FEJLESZTÉSI HITELEK Hatályos: 2016. május 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III. LAKÁSHITELEK, ILLETVE EGYÉB INGATLAN FEJLESZTÉSI HITELEK Hatályos: 2016. május 1-től A Hirdetményben feltüntetett THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A Hitelintézet a kamat és kondíciók változtatásának jogát fenntartja.

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III. LAKÁSHITELEK, ILLETVE EGYÉB INGATLAN FEJLESZTÉSI HITELEK Hatályos: 2016. április 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III. LAKÁSHITELEK, ILLETVE EGYÉB INGATLAN FEJLESZTÉSI HITELEK Hatályos: 2016. április 1-től A Hirdetményben feltüntetett THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A Hitelintézet a kamat és kondíciók változtatásának jogát fenntartja.

Részletesebben

A konstrukciót a Mohácsi Takarék Bank Zrt. (címe: 7700 Mohács Dózsa György utca 31) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja Lehetséges hitelcélok:

A konstrukciót a Mohácsi Takarék Bank Zrt. (címe: 7700 Mohács Dózsa György utca 31) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja Lehetséges hitelcélok: Lehetséges hitelcélok: A kölcsöntermékeket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Forint Igénylési feltételek: Adós minőségében igénylő ügyfél esetén a)devizabelföldi,

Részletesebben