LAKOSSÁGI ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK. HATÁLYOS: június 11. napjától

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LAKOSSÁGI ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK. HATÁLYOS: 2010. június 11. napjától"

Átírás

1 LAKOSSÁGI ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYOS: június 11. napjától

2 Tartalomjegyzék MEGHATÁROZÁSOK AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA, IRÁNYADÓ NYELVE VEGYES RENDELKEZÉSEK AZ ÜZLETFÉL AZONOSÍTÁSA VALÓTLAN ADATOK AZ ADATOK VÁLTOZÁSÁNAK ÉS AZ ÜZLETFÉL HALÁLÁNAK BEJELENTÉSE SZERZİDÉSSZEGÉS ÉS SZERZİDÉSSZEGÉSI ESEMÉNYEK KONDÍCIÓS LISTA ÉS KAMATTÁJÉKOZTATÓ KÖLTSÉGEK BESZÁMÍTÁS ESEDÉKESSÉG TELEFONOS AZONOSÍTÓ KÓD ÉS A BANKKÁRTYÁHOZ TARTOZÓ PIN KÓD ÉRTESÍTÉS A BANK FELELİSSÉGE PANASZKEZELÉS, JOGVITÁK ADÓK JOGRÓL VALÓ LEMONDÁS RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI ALAP ÁLTAL NYÚJTOTT BIZTOSÍTÁS ADATOKKAL ÉS ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK A KÖRÜLMÉNYEK VÁLTOZÁSA, A BANK EGYOLDALÚ SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁSRA VONATKOZÓ JOGA KOMMUNIKÁCIÓ A BANK ÉS AZ ÜZLETFÉL KÖZÖTT A KAPCSOLATTARTÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK CIB TELEBANK CIB CIB MOBILBANK CIB HÁZIBANK CIB INTERNET ALAPÚ ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK CIB ÜZLETI TERMINÁL MEGHATALMAZÁS BANKONET, BANKOWEB BANKSZÁMLÁK BANKSZÁMLÁKKAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ EGYES BANKSZÁMLÁKRÓL EGYSZERŐSÍTETT BANKVÁLTÁSI ELJÁRÁS BETÉTEK FORINT LEKÖTÖTT BETÉT DEVIZA LEKÖTÖTT BETÉT CIB UNO BETÉT CSEKKEK BANKKÁRTYÁK A BANKKÁRTYÁRÓL ÁLTALÁBAN A BANKKÁRTYA HASZNÁLATA KISKORÚAK RÉSZÉRE BIZTOSÍTOTT TÁRSKÁRTYA A BANKKÁRTYA ÉRVÉNYESSÉGE LETILTÁS A BANKKÁRTYA-TRANZAKCIÓK KÖNYVELÉSE, KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG ELSZÁMOLÁSA REKLAMÁCIÓ

3 7.8. A BANK ÉS A KÁRTYABIRTOKOS FELELİSSÉGE A BANKKÁRTYA VISSZAVONÁSA, VISSZAADÁSA ÓVADÉK HITELKÁRTYA ÉS BEVÁSÁRLÓKÁRTYA BETÉTI BANKKÁRTYA A BANKKÁRTYASZERZİDÉS MEGSZŐNÉSE, TÁRSKÁRTYA MEGSZŐNÉSE SZÉF A MÁJUS 19-ÉN VAGY AZT KÖVETİEN KÖVETİEN MEGKÖTÖTT SZERZİDÉSEKRE ALKALMAZANDÓ RENDELKEZÉSEK HITEL- ÉS KÖLCSÖNÜGYLETEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BIZTOSÍTÉKOK BIZTOSÍTÉKNYÚJTÁS A BIZTOSÍTÉK KEZELÉSE BIZTOSÍTÁS A BIZTOSÍTÉKOK ÉRVÉNYESÍTÉSE TÁJÉKOZTATÁS, ELLENİRZÉS A KÖLTSÉGEK VISELÉSE A BIZTOSÍTÉKOK FAJTÁI HITEL/KÖLCSÖN TERMÉKEK CIB FOLYÓSZÁMLAHITEL, CIBEZZ FOLYÓSZÁMLAHITEL, CIB XXL FOLYÓSZÁMLAHITEL, CIB NYUGDÍJAS FOLYÓSZÁMLAHITEL INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT KÖLCSÖN/HITEL BETÉTİRZİ KÖLCSÖN BETÉTİRZİ FOLYÓSZÁMLAHITEL CIB SZEMÉLYI KÖLCSÖN CIB GYORSKÖLCSÖN PERFEKT SZEMÉLYI KÖLCSÖN A LAKÁSCÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYI KÖTELEZETTSÉGEK ÁRUHITEL, ÁRUHITEL PLUSZ, ÁRUHITELKÁRTYA (VOLT TESCO ÁRUHITEL, ÁRUHITEL PLUSZ, ÁRUHITELKÁRTYA) ÁRUHITEL, ÁRUHITEL PLUSZ ÁRUHITELKÁRTYA KÖZÖS RENDELKEZÉSEK BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTİ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA KISZERVEZÉS HARMADIK SZEMÉLY ÁLTAL A BANK KÖZREMŐKÖDÉSÉVEL NYÚJTOTT... SZOLGÁLTATÁS AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ALKALMAZÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI... PRIVATE BANKING ÉS PRÉMIUM ÜZLETFELEK ESETÉN RENDKÍVÜLI PIACI HELYZET MAGATARTÁSI KÓDEX

4 A CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u ; nyilvántartó cégbíróság: Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság; cégjegyzékszám: Cg ; adószám: ; tızsdei kereskedési jog: Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság kereskedıje; tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/ /2002) ezúton teszi közzé az általa nyújtott lakossági szolgáltatások általános szerzıdési feltételeit. LAKOSSÁGI ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MEGHATÁROZÁSOK A jelen Általános Szerzıdési Feltételekben az alábbi kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak: Adó mindenfajta adó, illeték, díj, vám vagy más hasonló jellegő kötelezettség (korlátozás nélkül beleértve bármely, az ilyen fizetési kötelezettség elmulasztásából eredıen fizetendı valamennyi bírság vagy kamat is). Adóstárs az a 18. életévét betöltött, cselekvıképes személy, aki az Üzletféllel együtt köt Kölcsönre vagy Hitelre vonatkozó Szerzıdést, és az abból fakadó kötelezettségekért az Üzletféllel egyetemlegesen felel. Állandó Átutalási Megbízás az Üzletfél által a Bank erre rendszeresített formanyomtatványán vagy elektronikus úton a Bank és az Üzletfél erre vonatkozó megállapodása szerint a Bank részére adott olyan utasítás, amelynek megfelelıen a Bank ezen utasítás visszavonásáig az Üzletfél által meghatározott idıpontokban az Üzletfél által meghatározott számlára vagy számlákra az Üzletfél által meghatározott összegeket rendszeresen átutalja. ATM (Automated Teller Machine) valamennyi olyan, a Bank által mőködtetett vagy más olyan automata berendezés, amelyen az Üzletfél Bankkártyáján szereplı nemzetközi logó feltüntetésre került, és a Bankkártya elektronikus adathordozóján (mágnes és/vagy chip) szereplı adatok ATM általi leolvasásával és a PIN kód beütésével az Üzletfél a Bank által meghatározott és/vagy kibocsátott Bankkártyával készpénzt vehet fel, a Bank által mőködtetett ATM esetén aktuális egyenleget kérhet, és egyéb, a Bank által idırıl idıre meghatározott banki mőveleteket végezhet. Bankfiók az az ügyfélforgalom számára nyitva álló banki helyiség, amelyben az Üzletfelek a Bank szolgáltatásait személyesen vehetik igénybe. Banki Nap minden olyan munkanap, amelyen a Bank üzleti tevékenység céljából nyitva tart. Bankkártya a Bank által kibocsátott és tulajdonát képezı olyan elektronikus fizetési eszköz, amellyel az annak birtokában lévı Üzletfél a Bankkal szemben fennálló számlakövetelésérıl és a Bank által nyújtott hitellehetıségekrıl a jelen Általános Szerzıdési Feltételek redelkezései szerint rendelkezhet (magában foglalja a Fıkártyát és a Társkártyát). Bankkártya-tranzakció a Bankszámla és/vagy az Elkülönített Kártyaszámla terhére elszámolt, a Bankkártya használatával az Elfogadóhelyeken, belföldön vagy külföldön, forintban vagy más pénznemben történı Vásárlás és/vagy Készpénzfelvétel, továbbá a Bankkártyával végzett bármely egyéb Tranzakció, ideértve az elıbbiekben felsorolt mőveletek minden díját, költségét és adóját. Bankkártya PIN kód (Personal Identification Number személyi azonosító kódszám) az a személyre szóló és titkos, más személynek át nem adható azonosító szám, amely az Üzletfél kizárólagos és egyértelmő azonosításához a Bankkártyával végzett ügyletekkel kapcsolatban szükséges. Bankszámla a Bank által vezetett bankszámla, amelyen forgalmi Tranzakciók bonyolíthatók le, és amelyre a Bank a napi záróegyenleg alapján fizet kamatot 4

5 Bankszámla-tulajdonos a Bank azon Üzletfele, aki a Banknál a jelen Általános Szerzıdési Feltételekben meghatározott Bankszámlával rendelkezik. Betét a Bank Üzletfele által a Banknál meghatározott idıre lekötött pénzösszeg, amelyet a Bank nyilvántart, és amelynek összege után a Bank kamatot fizet. Bevásárlókártya olyan Bankkártya, mellyel az annak birtokában lévı Kártyabirtokos a Bank által megállapított Hitelkeret erejéig a jelen Általános Szerzıdési Feltételek pontja szerint rendelkezhet. Bevásárlókártya-számla a Bevásárlókártyához kapcsolódóan a Bank által vezetett és nyilvántartott számla, melyen a Bank minden, a Fıkártyabirtokos és a Társkártyabirtokos javára történı jóváírást és nála felmerült terhelést nyilvántart, továbbá amelyen a Hitelkártya-Tranzakciós Megbízások lebonyolíthatók. Biztosíték olyan dolog vagy jog, amely szerzıdés vagy jogszabályi rendelkezés alapján az Üzletfél Bank felé fennálló kötelezettségének teljesítését biztosítja. CIB24 a Bank 24 órás telefonos ügyfélszolgálata, amelyen keresztül az Üzletfél általános információt, számlainformációt kérhet, illetve megbízások végrehajtását és Bankkártya-ügyintézést, valamint a Bank által idırıl idıre meghatározott egyéb szolgáltatásokat vehet igénybe. Az Üzletfél és a Bank között CIB24-en keresztül történı beszélgetések rögzítésre kerülnek. CIB Betétszámla a jelen Általános Szerzıdés Feltételek pontja alapján vezetett számla. CIB Classic Betét a Bank által a jelen Általános Szerzıdési Feltételek pontja alapján nyilvántartott Betét. CIB Bankcsoport a Bank, a CIB Real Zrt., a CIB Befektetési Alapkezelı Zrt., a CIB Service Zrt., a CIB Lízing Zrt., a CIB Rent Zrt., a CIB Ingatlanlízing Zrt., a CIB Credit Zrt., a CIB Biztosítási Alkusz Kft., a CIB Autó Kft., a CIB Faktor Zrt., a CIB Invest Zrt., a CIB Készletezési Kft., az Intesa Leasing doo. Beograd és az Intesa Holding International S.A. CIB Folyószámlahitel CIBEZZ Folyószámlahitel és CIB XXL Folyószámlahitel a Bankszámlán a Bank által nyújtott Hitelkeret, amelyet a Bank a Bankszámla-tulajdonos Bankszámláján a Bank által meghatározott idıtartamra tart a Bankszámla-tulajdonos rendelkezésére a jelen Általános Szerzıdési Feltételek rendelkezéseinek megfelelıen. CIB Gyorskölcsön: olyan hiteltermék, amelyet a Bank az Üzletfél személyes céljainak finanszírozására nyújt, és amellyel az Üzletfél nem üzletszerő tevékenysége keretében, a jelen Általános Szerzıdési Feltételek pontja szerint rendelkezhet. CIB Házibank a Banknak a Bankszámlához kapcsolódó azon szolgáltatása, amelyen keresztül az Üzletfél a Bank tulajdonában levı programmal modemegységen és személyi számítógépen keresztül közvetlenül vagy a Bank által meghatározott más elektronikus úton csatlakozva a Bank számítógépes rendszeréhez a Bank által meghatározott szolgáltatásokat igénybe veszi. CIB Internet Bank azon Elektronikus Szolgáltatás, amelynek során a Bank internetes honlapján ( elérhetı elektronikus szolgáltatást nyújt, amely a Bankszámlával rendelkezı Üzletfél részére interneten keresztül banki, illetve befektetési (értékpapír) mőveletek végzését és kiegészítı szolgáltatások igénybevételét jelenti. CIB Internet Bank Felhasználói kézikönyv a jelen Általános Szerzıdési Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezı, a Bank internetes honlapján ( elhelyezett olyan dokumentum, mely részletezi a CIB Internet Bank útján elérhetı szolgáltatások körét, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges tárgyi feltételeket, a használatához szükséges teljes és részletes lebonyolítási rendet, valamint részletesen tartalmazza azon magatartási szabályokat, melyek a használat során a szolgáltatás felhasználójától elvárhatóak, és a rendszer szabályszerő és biztonságos használatát célozzák meg. 5

6 CIB Internetkártya kizárólag interneten keresztül történı vásárlásra használható, aláírósáv, mágnescsík és a kártyabirtokos nevének feltüntetése nélkül kibocsátásra kerülı betéti kártya. A kártya csak Elkülönített Kártyaszámla és CIB Internet Bank egyidejő igénybevétele mellett igényelhetı. CIB Mobilbank a Bank azon szolgáltatása, amelynek során a Bank az Üzletfél megbízásából az Üzletfél Bankszámlájáról automatikus SMS-üzenetet küld a Bankszámlán történt terhelésekrıl és jóváírásokról, az egyenlegekrıl ( Számlafigyelı rendszer ), az engedélyezett Bankkártya-tranzakciókról ( Kártyafigyelı rendszer ), valamint egyes, az Üzletfelet érintı információkról az Üzletfél által meghatározott mobiltelefonszámra. CIB Otthonteremtı Hitel az a hitel, amelyet a Bank a mindenkor hatályos lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabály alapján és annak feltételei szerint a jogszabály által lehetıvé tett lakáscélok finanszírozására, ingatlanra alapított önálló zálogjog fedezete mellett nyújt, és amelyre kamattámogatási jogosultság az önálló zálogjog(ok) jelzálogbank általi felvásárlásával keletkezik. CIB Prime Rate: a Bank Általános Üzletszabályzatában meghatározott módon számított Referencia Kamatláb CIB Személyi Kölcsön olyan hiteltermék, amelyet a Bank az Üzletfél személyes céljainak finanszírozására nyújt, és amellyel az Üzletfél nem üzletszerő tevékenysége keretében, a jelen Általános Szerzıdési Feltételek pontja szerint rendelkezhet. CIB Telebank a Bank azon, december 3-át megelızıen nyújtott szolgáltatása, amelynek útján lehetıvé vált az Üzletfél számára, hogy tone üzemmódú telefonkészüléken keresztül bizonyos esetekben telefonos azonosító kóddal történı azonosítást követıen információhoz jusson saját Bankszámlájával vagy a Bank egyéb szolgáltatásaival kapcsolatban, valamint hogy forintban vezetett Bankszámlájáról elıre meghatározott kedvezményezettek javára átutalásokat teljesítsen forintban. CIB Takarékszámla a Bank által a jelen Általános Szerzıdési Feltételek pontja alapján Bankszámla. CIB Új Otthon Hitel az a hitel, amelyet a Bank a mindenkor hatályos lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabály alapján, annak rendelkezései szerint új lakáshoz kapcsolódó hitelcélhoz ingatlanra alapított jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom fedezete mellett nyújt. CIB Üzleti Terminál a jelen Általános Szerzıdési Feltételek 3.7. pontjában meghatározott Elektronikus Szolgáltatás. CIB WAP Bank azon Elektronikus Szolgáltatás, amellyel kizárólag a CIB Mobilbank szolgáltatást is igénybe vevı Üzletfél számára WAP-szolgáltatással rendelkezı mobiltelefonon keresztül elérhetı elektronikus szolgáltatást nyújt, amely a Bankszámlával rendelkezı Üzletfél részére banki mőveletek végzését és kiegészítı szolgáltatások igénybevételét jelenti. CIB WAP Bank Felhasználói kézikönyv jelen Általános Szerzıdési Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezı, a Bank internetes honlapján ( elhelyezett olyan dokumentum, mely részletezi a CIB WAP Bank útján elérhetı szolgáltatások körét, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges tárgyi feltételeket, a használatához szükséges teljes és részletes lebonyolítási rendet, valamint részletesen tartalmazza azon magatartási szabályokat, melyek a használat során a szolgáltatás felhasználójától elvárhatóak, és a rendszer szabályszerő és biztonságos használatát célozzák meg. Devizabelföldi a évi XCIII. törvény által devizabelföldiként meghatározott személy. Devizakülföldi a évi XCIII. törvény által devizakülföldiként meghatározott személy. Díjnet Zrt. elektronikus számlabemutatási rendszer: a Díjnet Zrt. által nyújtott, a internetes oldalon történt regisztrációt követıen igénybe vehetı elektronikus számlabemutatási szolgáltatás Díjnet elektronikus számlakezelés szolgáltatás: a Díjnet Zrt. elektronikus számlabemutatási 6

7 rendszeréhez csatlakozott számlakibocsátók által kiállított számla (a továbbiakban: szolgáltató által kiállított számla) meghatározott adatainak (fizetendı összeg, határidı, számlakibocsátó, befizetı azonosító, státusz) megtekintése, illetve megbízás adása a szolgáltató által kiállított számla összegének kifizetésére, vagy a számla kifizetésének elutasítására. EGT az Európai Gazdasági Térség. Egyéni vállalkozó a Bank azon Üzletfele, aki az évi CXV. tv. alapján egyéni vállalkozóként, illetve egyéni cégként üzleti tevékenységet folytat; az évi XI. tv. alapján egyéni ügyvédként tevékenységet folytató személy; az évi XLI. tv. alapján mőködı közjegyzı; az évi CXVII. tv. alapján mezıgazdasági ıstermelıi tevékenységet folytató személy (ideértve azt az egyéni vállalkozót, aki kérte egyéni cégként a cégjegyzékbe történı bevezetését). Jelen Általános Szerzıdési Feltételek pénzforgalmi szolgáltatásra vonatkozó elıírásai nem alkalmazandók azon egyéni vállalkozókra, akik a évi LXXXV. tv pontja, vagy a Bank Általános Üzletszabályzata szerint nem minısülnek Mikrovállalkozásnak vagy Egyéb Mikrovállalkozásnak. Egyéni Vállalkozói Bankszámla az Egyéni Vállalkozó nevére és részére jelen Általános Szerzıdési Feltételek alapján nyitott Bankszámla. Egyszerősített bankváltási eljárás: Az egyszerősített bankváltási eljárás keretében nagykorú Üzletfél a lakossági forint bankszámla megnyitását követıen megbízhatja a CIB Bank Zrt-t, mint új bankot, hogy a Magyar Bankszövetség 6/2009. sz. Ajánlásához csatlakozott másik banknál, mint régi banknál vezetett lakossági forint bankszámlájához tartozó összes érvényes csoportos beszedési megbízás és/vagy az összes éves, negyedéves, havi vagy heti gyakoriságú, fix összegő rendszeres átutalási megbízás CIB Bank Zrt-nél vezetett bankszámlájára történı áthelyezése, valamint ha az Üzletfél kéri a régi banknál vezetett számlája megszüntetése érdekében eljárjon. A CIB Bank Zrt., mint régi bank teljesíti az Üzletfél új bankjától érkezett bankváltási kezdeményezés esetén a fizetési megbízások új bank részére történı átadásával, valamint a bankszámla megszüntetésével kapcsolatban reá háruló feladatokat. Elektronikus aláírás elektronikus dokumentumhoz azonosítás céljából végérvényesen hozzárendelt vagy azzal logikailag összekapcsolt elektronikus adat, illetıleg dokumentum, illetve az elektronikus aláírásról szóló törvény alapján ilyenként meghatározott, írásbelinek és azonosításra alkalmasnak minısülı aláírás. Elektronikus Szolgáltatás a jelen Általános Szerzıdési Feltételek 3.6. pontja vonatkozásában a CIB WAP Bank és a CIB Internet Bank, a 3.7. pontja vonatkozásában a CIB Üzleti Terminál, egyéb pontjaiban pedig a CIB WAP Bank, a CIB Internet Bank és a CIB Üzleti Terminál. Elfogadóhely azon magyarországi és külföldi kereskedelmi és szolgáltató hely, amely az általa forgalmazott áruk vagy szolgáltatások igénybevételét a Kártyabirtokos számára készpénzfizetés nélkül, nemzetközi logóval rendelkezı Bankkártyák használatával teszi lehetıvé, továbbá azon bankok és egyéb vállalkozások, amelyek a Kártyabirtokos számára biztosítják, hogy a Bankkártyával a saját fiókjaikban és/vagy az ATMeken keresztül a Kártyabirtokos Bankkártya-tranzakciókat végezhessen el. Elkülönített Kártyaszámla a Fıkártyabirtokos kérésére Bankszámlája mellett megnyitott, elsısorban a Bankkártya forgalmának, illetve a CIB Internetkártyával bonyolított forgalom elszámolására elkülönített alszámla. A bankkártyaforgalmon kívül kizárólag saját számlák közötti átvezetésekre van lehetıség, az Elkülönített Kártyaszámla terhére átutalási megbízás nem adható. Elszámolási számla a jelen Általános Szerzıdési Feltételekben meghatározott Hitelkártyaszámla és Bevásárlókártya-számla összefoglaló elnevezése. Értéknap az a Banki Nap, melyen a Bank a Tranzakciót teljesíti. Fedezetminısítési eljárás a Bank a fedezetként ajánlott ingatlant elıre meghatározott szempontok szerinti vizsgálat alá vonja, melynek keretei között megbízást ad Értékbecslı részére az ingatlan értékelésének elvégzésére. 7

8 Felhasználó az Üzletfél számlái felett, meghatározott szolgáltatások tekintetében a CIB Internet-alapú Elektronikus Szolgáltatások rendszerben lekérdezési, illetve rendelkezési jogosultsággal bíró természetes személy. Felhasznált hitelkeret az az összeg, melyet a rendelkezésre álló Hitelkeretbıl egy adott idıpontban a Kártyabirtokos(ok) már igénybevett(ek), beleértve a költséget, díjakat és a kamatot is. Feltételes Átutalás az Üzletfél által a Bank Kondíciós Listájában felsorolt elektronikus csatornán vagy CIB24-en a Bank részére adott olyan megbízás, melynek során a Bank a Kondíciós Listájában meghatározott eladó(k) javára, meghatározott termék(ek) vagy szolgáltatás(ok) (továbbiakban: termék ) megvásárlása céljából a termék ellenértékét átutalja azzal, hogy az ilyen átutalás az eladó visszaigazolásával teljesül. A Bank egyébiránt az Üzletfél mint vevı és az eladó jogviszonyában a pénzügyi bonyolításon kívül nem vesz részt. Fizetési Türelmi idı Hitelkártya/Bevásárlókártya esetén a Fordulónapot követı periódus, mely idıszak utolsó napjáig a Minimum Fizetendı Összeget vissza kell fizetni Fordulónap Hitelkártyára/Bevásárlókártyára vonatkozóan a számlakivonat készítésének napja. Fogyasztó az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül esı célok érdekében eljáró természetes személy. Fıkártya a Fıkártyabirtokos részére a Bank által kibocsátott Bankkártya. Fıkártyabirtokos az a Bankszámla-tulajdonos, akinek az Igénylılapon feltüntetett bankkártyaigénylését Fıkártyabirtokosként a Bank az Igénylılap/Szerzıdés* aláírásával elfogadta, és számára a Bank a Fıkártyát kibocsátotta. *2010. június 11. napját követıen kötött Hitelkártya/Bevásárlókártya szerzıdés esetén alkalmazandó. GIRO olyan bankközi elszámolási rendszer, ahol a részt vevı klíringtag bank valamennyi (terhelési és jóváírási) tételét összevontan kezelik, és az így képzett nettó pozíció utólag, a következı értéknapon kerül elszámolásra. Hitel vagy Hitelkeret a Bank által Szerzıdés alapján az Üzletfél rendelkezésére tartott hitelkeret, amelynek terhére a Bank Kölcsönt folyósít. Hitelbírálati díj: Az Üzletfél által az benyújtott hitel/kölcsön igényléséért vagy a már hitelkeret összegének emelésekor, rendelkezésre tartásának idejének meghosszabbításkor fizetendı díj, mely mértékét a Bank a kérelmezett hitelösszeg százalékában vagy konkrét összegben határozza meg, megfizetése új Üzletfél esetén a bankszámlájának megnyitásakor, már szerzıdéssel rendelkezı Üzletfél esetében pedig a hitelkérelmi dokumentáció hiánytalan benyújtásakor esedékes vagy a keretemelés/meghosszabbítással egyidıben fizetendı. Hitelkártya olyan Bankkártya, mellyel az annak birtokában lévı Üzletfél a Bank által megállapított hitelkeret erejéig a jelen Általános Szerzıdési Feltételek pontja szerint rendelkezhet. Hitelkártyaszámla a Hitelkártyához kapcsolódóan a Bank által nyilvántartott számla, melyen a Bank minden, a Fıkártyabirtokos és a Társkártyabirtokos javára történı jóváírást és a nála felmerült terhelést nyilvántart, továbbá amelyen a Hitelkártya-Tranzakciós Megbízások lebonyolíthatók. Hitelkártya-Tranzakciós Megbízás: A Hitelkártya-számla és a Bevásárlókártya-számla terhére a felhasználható hitelkeret erejéig benyújtható átutalási megbízás beleértve a rendszeres átutalási megbízást és az értéknapos átutalási megbízást -, csoportos beszedési megbízás és feltételes átutalási megbízás. A teljesítésre való megbízás megadására, módosítására és visszavonására kizárólag a Fıkártyabirtokos jogosult. Igénylılap a Bankkal üzleti kapcsolatba lépı Üzletfél adatait, illetve az Üzletfél által kiválasztott Szolgáltatást, valamint egyes esetekben a Szolgáltatás egyes feltételeit tartalmazó nyomtatvány, *1 8

9 amelynek az Üzletfél és a Bank általi aláírásával Szerzıdés jön létre. Minden újabb Igénylılap kitöltése és a korábbi Igénylılapon meg nem jelölt szolgáltatás igénybevétele az eredeti Szerzıdés módosítását jelenti. * 2 *1 és *2 közötti rész a június 11. napját megelızıen kötött Hitel/Kölcsönszerzıdés esetén alkalmazandó. Indexált Betét a Bank által a jelen Általános Szerzıdési Feltételek pontja alapján nyilvántartott Betét. Kamattájékoztató a Kondíciós Listából készített kivonat, amelyben a Bank az általa nyújtott szolgáltatások kamat- és egyéb feltételeirıl, valamint e feltételek módosításáról ad tájékoztatást. Kártyabirtokos a Fıkártyabirtokos és a Társkártyabirtokos. Késedelmi Kamat az esedékességkor vissza nem fizetett Kölcsön után az Üzletfél által a kikötött kamaton felül az esedékességtıl fizetendı további, jogszabályban vagy Szerzıdésben meghatározott kamat. Kényszerhitelkamat az Üzletfél által a jelen Általános Szerzıdési Feltételekben meghatározott esetekben fizetendı kamat, amelynek mértékét a Kondíciós Lista tartalmazza. Keretszerzıdés a Bank és az Üzletfél közötti, olyan a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás, amely egy adott idıszakra vonatkozóan meghatározza a keretszerzıdésen alapuló fizetési megbízások, illetve fizetési mőveletek lényeges feltételeit, ideértve a fizetési számla megnyitását is, és amelynek részei a Bank és az Üzletfél közötti egyedi szerzıdés és a mindenkor hatályos jelen Üzletszabályzat, a Bank vonatkozó általános szerzıdési feltételei, a Kondíciós Lista és az Órarend. Készpénzfelvétel azon Bankkártya-tranzakció, amelynek során ATM-bıl, bankfiókban vagy bármely egyéb, a Bank által meghatározott módon készpénz rendelkezésre bocsátása történik a Kártyabirtokos számára. Kódszó az Üzletfél által megadott, maximum 16 karakter hosszú, alfanumerikus (számokból és betőkbıl álló), ékezet és szóköz nélküli azonosító. Jelen Általános Szerzıdési Feltételekben meghatározott esetekben az Üzletfél által adott megbízások megerısítésére szolgál. Kondíciós Lista a Bank által a Bankfiókokban kifüggesztett és az Üzletfél kérésére az Üzletfél részére egyéb módon is hozzáférhetıvé tett tájékoztatás, amelyben a Bank az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételének díj- és egyéb feltételeirıl, valamint e feltételek módosításáról ad tájékoztatást. Közeli Hozzátartozók a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelıszülı, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa. Kölcsön a Bank által Szerzıdés alapján az Üzletfél részére pénzösszeg rendelkezésre bocsátása, amelyet az Üzletfél legkésıbb a Bank által meghatározott idıpontban köteles visszafizetni. Közjegyzıi Okirat a közjegyzı által a közjegyzıkrıl szóló évi XLI. törvényben elıírt alakszerőségek megtartásával elkészített okirat. Közjegyzıi Okiratba Foglalt Tartozáselismerı Nyilatkozat az Üzletfélnek közjegyzı által a közjegyzıkrıl szóló évi XLI. törvényben elıírt alakszerőségek megtartásával közjegyzıi okiratba foglalt nyilatkozata, amellyel az Üzletfél elismeri a Bankkal megkötött Szerzıdésébıl származó kötelezettségeinek fennállását. Letéti İrzési Számla a Bank által a jelen Általános Szerzıdési Feltételek pontja szerint vezetett Számla. Lépcsıs Kamatozás a Bank által meghatározott kamatszámítási mód, amely esetben a Bank által megállapított összeghatárt meghaladó összeg tekintetében fizetendı kamat az Üzletfélnek az egész összegre jár. Meghatalmazott Személy a jelen Általános Szerzıdési Feltételek pontjában meghatározott 9

10 követelményeknek és a jogszabályoknak megfelelıen meghatalmazott személy, aki a meghatalmazásban foglaltaknak megfelelıen jár el a Bankszámlával kapcsolatban. Magatartási Kódex: olyan, a pénzügyi szervezetek által önkéntesen elfogadott szabálygyőjtemény, amely meghatározza a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek üzletfelekkel szembeni magatartása, valamint az átlátható és felelıs hitelezés szabályait. Megtakarítási Számla a Bank által a jelen Általános Szerzıdési Feltételek pontja alapján vezetett Bankszámla. Megtakarítási Program a Bank által a jelen Általános Szerzıdési Feltételek pontja alapján nyújtott Szolgáltatás. Minimum Fizetendı Összeg Hitelkártya és Bevásárlókártya esetén a Fıkártyabirtokos által a meghatározott határidıig teljesítendı fizetés a számlakivonaton feltüntetett összegben. MobilCIB szolgáltatás: a Bank m.cib.hu oldaláról magyar nyelven, mobilinternetezésre képes, meghatározott mobileszközökön keresztül elérhetı Elektronikus Szolgáltatása, amelynek segítségével a Bank az Üzletfél részére banki mőveletek végzését és kiegészítı szolgáltatások igénybevételét biztosítja. MobilCIB Felhasználói Kézikönyv: jelen Általános Szerzıdési Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezı, a Bank Internet honlapján ( elhelyezett olyan dokumentumok, mely részletezi az Elektronikus Szolgáltatással elérhetı szolgáltatások körét, az Elektronikus Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges tárgyi feltételeket, a használatához szükséges teljes és részletes lebonyolítási rendet, valamint részletesen tartalmazzák azon magatartási szabályokat, melyek a használat során az Elektronikus Szolgáltatás felhasználójától elvárhatóak és a rendszerek szabályszerő és biztonságos használatát célozzák. Monitoring díj: Az Üzletfél köteles a monitoring díjat megfizetni, ha a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget és a Bank a tartozás behajtása érdekében tevékenységet végez. Pénzforgalmi szolgáltatás: a) a fizetési számlára történı készpénzbefizetést lehetıvé tevı szolgáltatás, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység, b) a fizetési számláról történı készpénzkifizetést lehetıvé tevı szolgáltatás, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység, c) a fizetési mőveletek fizetési számlák közötti teljesítése, d) a c) pontban meghatározott szolgáltatás, ha a fizetési mővelet teljesítése a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevı ügyfél rendelkezésére álló hitelkeretébıl történik, e) a készpénz-helyettesítı fizetési eszköz - ide nem értve a csekk és az elektronikus pénzeszköz - kibocsátása, f) a készpénzátutalás, g) az olyan fizetési mővelet teljesítése, ahol a fizetı fél távközlési eszköz, digitális eszköz vagy más információtechnológiai eszköz segítségével adja meg a fizetési megbízást, és ahol a fizetési mővelet a távközlési eszköz, digitális eszköz vagy más információtechnológiai eszköz üzemeltetıjénél történik, aki kizárólag közvetítıként jár el az ügyfele és az ügyfele részére árut szállító vagy szolgáltatást nyújtó harmadik személy között. POS (Point of Sale) elektronikus terminál, amelyen keresztül az Üzletfél az Elfogadóhelyeken Bankkártyájával fizethet. Prémium Bankszámla, Prémium Üzletfél részére vezetett lakossági bankszámla, a számlavezetési kondíciókat a Prémium Kondíciós Lista tartalmazza. Prémium Üzletfél azon Üzletfél, aki a Prémium ügyfélstátusz feltételéül a Prémium Kondíciós Listában meghatározott feltételeket teljesíti, és a Bankkal Prémium Szolgáltatás igénybevételére megállapodást köt, a megállapodás fennállása alatt. 10

11 Private Banking Bankszámla, Private Banking Üzletfél részére vezetett lakossági bankszámla, a számlavezetési kondíciókat a Private Banking Kondíciós Lista tartalmazza Private Banking Üzletfél azon Üzletfél, aki a Private Banking ügyfélstátusz feltételéül a Private Banking Kondíciós Listában meghatározott feltételeket teljesíti, és a Bankkal Private Banking Szolgáltatás igénybevételére megállapodást köt, a megállapodás fennállása alatt. Referencia Kamatláb: a tıke- és pénzpiaci kamatlábak változását tükrözı, nyilvánosan meghirdetett feltételek alapján kiszámolt, rendszeresen közzétett irányadó kamatláb. Rendelkezı Személy az a 18. életévét betöltött, cselekvıképes természetes személy vagy Egyéni Vállalkozó, akinek az aláírásmintáját a Bank rögzíti, és akinek az Üzletfél (közös tulajdonban álló Bankszámla esetén a Bankszámla-tulajdonos Üzletfelek egyezı nyilatkozatukkal) meghatározott Bankszámláin (Bankszámláikon) levı összegek tekintetében rendelkezési jogot biztosít (biztosítanak), anélkül azonban, hogy egyebek mellett a Rendelkezı Személy a Szerzıdés módosítására vagy megszüntetésére jogosult lenne. Rendkívüli monitoring díj: A díj abban az esetben fizetendı meg, amikor az ügyfél hitel- vagy kölcsönszerzıdéssel összefüggı fizetési késedelme következtében a Bank olyan behajtási tevékenységet végez, melynek során többszöri, az ügyfél által a Bank rendelkezésére bocsátott elérhetıségen (így különösen, de nem kizárólagosan telefonon, levélben és/vagy elektronikus csatornán) történı sikertelen kapcsolatfelvételt követıen az üzletfél személyes megkeresésére kerül sor. Rendszeres Átutalási Megbízás az Üzletfél által a Bank erre rendszeresített formanyomtatványán vagy elektronikus úton a Bank és az Üzletfél erre vonatkozó megállapodása szerint a Bank részére adott olyan utasítás, amelynek megfelelıen a Bank ezen utasítás visszavonásáig vagy a megbízásban megjelölt utolsó idıpont elteltéig az Üzletfél által meghatározott idıpontokban az Üzletfél által meghatározott számlára vagy számlákra az Üzletfél által meghatározott összegeket rendszeresen átutalja. Sávos Kamatozás a Bank által meghatározott kamatszámítási mód, amely esetben a Bank által megállapított összeghatárt meghaladó összeg tekintetében fizetendı kamat csak ezen összeghatárt meghaladó részre jár. Szerzıdés az Üzletfél által aláírt Igénylılap és/vagy egyéb dokumentum Bank általi aláírásával az Üzletfél és a Bank között létrejött azon jogviszony, amelynek feltételeit az Igénylılap és/vagy egyéb dokumentum, továbbá a jelen Általános Szerzıdési Feltételek és a Kondíciós Lista tartalmazza. Amennyiben a jelen Általános Szerzıdési Feltételek Szerzıdés -t említ, ott az adott részben szabályozott Szolgáltatásra vonatkozóan létrejött szerzıdést kell érteni. *1Szerzıdés az Üzletfél által aláírt Szerzıdés Bank általi aláírásával vagy a Szerzıdés Bank és Üzletfél általi aláírásával az Üzletfél és a Bank között létrejött azon jogviszony, amelynek feltételeit a Szerzıdés, továbbá a jelen Általános Szerzıdési Feltételek, a Kondíciós Lista, visszaigazoló/értesítı levél tartalmazza. Amennyiben a jelen Általános Szerzıdési Feltételek Szerzıdés -t említ, ott az adott részben szabályozott Szolgáltatásra vonatkozóan létrejött szerzıdést kell érteni. *2 *1 és *2 közötti rész a június 11. napját követıen kötött Hitel/Kölcsönszerzıdés esetén alkalmazandó. Szerzıdésszegési Esemény a Szerzıdésben, a jelen Általános Szerzıdési Feltételekben, a Bank és az Üzletfél által kötött egyéb szerzıdésekben vagy a jogszabályokban meghatározott olyan esemény vagy rendelkezés, amelynek bekövetkeztével és/vagy megszegésével a Bank jogosulttá válik a Szerzıdés vagy egyéb szerzıdés felmondására és a Szolgáltatás(ok)nak az Üzletfél felé történı megszüntetésére. Szolgáltatás azon pénzügyi, kiegészítı pénzügyi, befektetési és kiegészítı befektetési szolgáltatás, amelyet a Bank a Szerzıdés alapján és annak feltételei szerint biztosít az Üzletfél részére, beleértve a harmadik személy által, a Bank közremőködésével nyújtott szolgáltatást is. Társkártya a Társkártyabirtokos részére a Fıkártyabirtokos hozzájárulásával igényelt és a Bank által kibocsátott Bankkártya. 11

12 Társkártyabirtokos az a személy, akinek a Fıkártyabirtokos felelısségvállalása alapján a Bank a Társkártyát kibocsátotta. Tartós adathordozó: olyan eszköz, amely az Üzletfél számára lehetıvé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelı ideig történı tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történı megjelenítését. A bank tartós adathordozón keresztül történı közvetlen értesítésnek tekinti az alábbi tájékoztatási módokat: a) a pontban meghatározott módon történı postai úton történı értesítés b) számlakivonaton történı értesítés. c) az Üzletfél által megadott értesítési címre történı elektronikus levél küldés d) a CIB Mobilbank vagy Biztonsági SMS szolgáltatás keretében az Üzletfél által megadott mobiltelefonszámra történı SMS üzenet küldés e) az Üzletfél által megadott értesítési telefonszámra történı SMS üzenet küldés f) CIB Házibank / CIB Üzleti Terminál szolgáltatás keretében az Üzletfél azonosítását követı értesítés g) CIB Internet alapú Elektronikus Szolgáltatások keretében az Üzletfél azonosítását követı értesítés. Technikai Telefonos Ügyfélszolgálat a Bank azon telefonos ügyfélszolgálata, amelyen keresztül az Üzletfél az Elektronikus Szolgáltatások, a CIB Mobilbank, a CIB Házibank, ATM és a honlap használata során felmerült mőszaki-technikai jellegő kérdéseivel a Bankhoz fordulhat. Telefonos Azonosító Kód az a titkos, más személy részére át nem adható, az Üzletfelet bizonyos CIB24- és bizonyos CIB Telebank-szolgáltatások igénybevétele során kizárólagosan azonosító személyi azonosító szám, amely az Üzletfél által bármikor megváltoztatható. Tranzakció a jelen Általános Szerzıdési Feltételekben szabályozott pénzügyi mővelet. Tulajdonosi Vállalatcsoport a jelen Általános Szerzıdési Feltételek ilyen címő mellékletében meghatározott cégek. Ügynök Bank pénzügyi szolgáltatásának közvetítését végzı személy Üzletfél a Szolgáltatásokat igénybe vevı természetes személy, akár magánszemélyi, akár egyéni vállalkozói minıségben. Vásárlás azon Bankkártya-tranzakció, amelynek során az Elfogadóhelyeken Bankkártya használatával áruk megvásárlása és/vagy szolgáltatások igénybevétele történik, ide nem értve a Készpénzfelvételt. VIBER (Valós Idejő Bruttó Elszámolási Rendszer) azonnali teljesítést végzı, automatikus könyveléső, bankközi bruttó elszámolási rendszer. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA, IRÁNYADÓ NYELVE 1.1. A jelen Általános Szerzıdési Feltételek azon Szolgáltatások nyújtásának feltételeit szabályozza, amelyeket a Bank az Üzletfeleknek biztosít. Devizakülföldi Üzletfelek részére a Bank azon Szolgáltatásokat nyújtja, amelyekre vonatkozóan Kondíciós Listában kondíciót ad meg. A jelen Általános Szerzıdési Feltételekben, valamint a Bank és az Üzletfél között létrejött egyes Szerzıdésekben nem szabályozott kérdésekben a Bank Általános Üzletszabályzatának, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének és/vagy más irányadó jogszabálynak a rendelkezéseit kell alkalmazni A jelen Általános Szerzıdési Feltételek a Bank és az Üzletfél közötti viszonyban alapmegállapodásnak minısülnek, amelyek mindaddig meghatározzák a Bank és az Üzletfél között a jövıben létrejövı ügyletek, ill. 12

13 mőveletek általános feltételeit is, amíg a Bank és az Üzletfél között Szerzıdés áll fenn. Az ilyen, jövıben megkötésre kerülı ügyletek különös feltételeit a felek az ügyletkötéskor állapítják meg. A felek közötti alapmegállapodás keretében az Üzletfél Szolgáltatásokat elektronikus úton, ill. telefonon keresztül is igényelhet a Banktól a Bank által meghatározott körben és módon. Az így igényelt Szolgáltatásra vonatkozó Szerzıdés akkor jön létre, ha azt a Bank elektronikus úton, ill. telefonon elfogadta (visszaigazolta), kivéve, ha a Bank kifejezetten írásbeli dokumentum aláírásához köti az adott Szerzıdés létrejöttét A Bank Üzletfele az Általános Szerzıdési Feltételeket a Bankkal történı üzleti kapcsolatba lépésekor írásban az Igénylılap aláírásával fogadja el. Új Üzletfelek esetén a jelen Általános Szerzıdési Feltételek az Igénylılap Bank és Üzletfél általi aláírásával vagy a Szerzıdés létrejöttekor lépnek hatályba. A Bank az Üzletfelei részére az Általános Szerzıdési Feltételeket a Bankfiókban és honlapján ( is közzéteszi, azokat a meghirdetett üzleti órák alatt bárki megtekintheti és megismerheti. Az Üzletféllel létrejött üzleti kapcsolatra a jelen Általános Szerzıdési Feltételek akkor is alkalmazandók, ha az Üzletfél a jelen Általános Szerzıdési Feltételeket írásban nem vette tudomásul, de a Bankkal történı üzleti kapcsolatba lépéssel, ráutaló magatartással az Üzletfél a jelen Általános Szerzıdési Feltételeket elismeri és elfogadja A Bank az Üzletfelekkel kötött szerzıdések feltételeit az Üzletfelek számára nem kedvezıtlen módon, egyoldalúan is módosíthatja. A Bank ide nem értve az Üzletfél és a Bank között létrejött hitel-, hitelkeret-, vagy kölcsönszerzıdéseket-, jogosult az Üzletféllel kötött szerzıdéseket a 2.19 pontban foglaltaknak megfelelıen -, akár az Üzletfelek számára kedvezıtlenül is, egyoldalúan módosítani. A Bank a hitel-, hitelkeret- vagy kölcsönszerzıdést érintı feltételek egyoldalú, az Üzletfél számára kedvezıtlen módosítására -kivéve a kamat, díj költség kedvezıtlen módosítását- nem jogosult. A Keretszerzıdésen, illetve a hitel-, hitelkeret-, vagy kölcsönszerzıdéseken kívüli szerzıdések szerzıdési feltételeinek az Üzletfelek számára kedvezıtlen módosításáról a Bank az Üzletfeleit a módosítás hatálybalépése elıtt 15 nappal, a módosítás szövegének a bankfiókokban történı kifüggesztésével és honlapján ( értesíti,.a szerzıdési feltételek Üzletfelek számára kedvezıtlen változást nem jelentı módosításáról a Bank az Üzletfeleit legkésıbb a hatálybalépés napját megelızı Banki Napon értesíti Amennyiben az Üzletfél a módosítás ellen a módosítás hatálybalépéséig írásban nem tiltakozik, a módosítás az Üzletfél által elfogadottnak tekintendı A módosítás hatálybalépésének idıpontjától a Bank és az Üzletfelei között fennálló Szerzıdésekre a módosított Általános Szerzıdési Feltételek az irányadók Amennyiben az Üzletfél a Bank felé a módosítás hatálybalépése elıtt írásban jelzi, hogy az Általános Szerzıdési Feltételek módosítását nem fogadja el, mindkét fél jogosult a Bank és az Üzletfél között fennálló Szerzıdéseket felmondani, ez azonban nem érinti az Üzletfél Bankkal szemben fennálló kötelezettségeinek teljesítését. A felmondási idı ebben az esetben eltérı szerzıdéses rendelkezés hiányában 15 nap, amelynek tartama alatt az Általános Szerzıdési Feltételek módosítás elıtti rendelkezései az irányadók Amennyiben jelen Általános Szerzıdési Feltételek valamely rendelkezése ellentétes az Üzletfél és a Bank által aláírt valamely, a Szerzıdéshez kapcsolódó dokumentummal, ezen utóbbi dokumentum rendelkezése az irányadó Jelen Általános Szerzıdési Feltételeket a Bank magyar és angol nyelven teszi közé, amelyek közötti esetleges eltérés esetén a magyar nyelvő szöveg az irányadó Az Inter-Európa Bank Zrt. CIB Bank Zrt.-vel történı egyesülése kapcsán az informatikai rendszereik, nyilvántartásaik, eljárásrendjeik és folyamataik közötti eltérések összehangolása, illetve egységesítése céljából a Bank jogosult mind a jelen Általános Szerzıdési Feltételek, mind pedig az Üzletféllel már korábban megkötött egyedi üzletfélszerzıdések rendelkezéseit megváltoztatni. Az Üzletféllel megkötött szerzıdéseket a Bank oly módon jogosult módosítani, hogy a Bank a szerzıdésmódosítás szövegérıl a tervezett hatálybalépést megelızı 30 nappal mind levélben, mind hirdetményi úton értesíti az Üzletfelet, valamint a tervezett módosításokat elektronikus úton is elérhetıvé teszi. A Bank jogosult a tervezett szerzıdésmódosítások hatálybalépésének napját a tervezett szerzıdésmódosításról történı írásbeli értesítést követıen is megváltoztatni, mely változásról az Üzletfelet a Bank külön értesíti. Amennyiben az Üzletfél a szerzıdésmódosítás ellen az arról szóló írásbeli értesítés kézhezvételétıl számított 15 napon belül írásban nem tiltakozik, akkor a Bank úgy tekinti, hogy az Üzletfél ráutaló magatartással a javasolt 13

14 szerzıdésmódosítást elfogadja. Amennyiben az Üzletfél a Bank által javasolt szerzıdésmódosítást részben vagy egészben nem fogadja el, akkor mind a Bank, mind az Üzletfél jogosult az adott üzletfélszerzıdésbıl eredı jogviszonyt írásban, ellenkezı szerzıdéses rendelkezés hiányában 30 napos felmondási határidıvel felmondani, azzal, hogy a felmondási idı leteltéig a köztük létrejött szerzıdéses jogviszonyra vonatkozó szabályok nem változnak. Az Üzletfél tudomásul veszi, hogy a Bank és az Üzletfél között létrejött szerzıdéses jogviszony felmondása nem érinti az Üzletfélnek és a Banknak ezen jogviszonyból eredı bárminemő fizetési vagy egyéb kötelezettségét A jelen Általános Szerzıdési Feltételek rendelkezéseitıl eltérıen a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó keretszerzıdés módosítása, illetve felmondása, megszőnése tekintetében az Általános Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései megfelelıen irányadóak Az Üzletfél azonosítása 2. VEGYES RENDELKEZÉSEK A Bank az alább meghatározott esetekben az Üzletfél, annak meghatalmazottja, illetve a rendelkezésre jogosult személy azonosítását elvégzi: a) az Üzletféllel történı üzleti kapcsolat létesítésekor, írásbeli szerzıdéskötéskor az Üzletfélre, meghatalmazottjára, illetve a rendelkezésre jogosult személyre vonatkozóan; b) hárommillió hatszázezer forintot elérı vagy meghaladó összegő ügyleti megbízás teljesítésekor, c) egymással ténylegesen vagy vélelmezhetıen összefüggı, több ügyleti megbízás esetén a hárommillió hatszázezer forint összeghatár átlépését elıidézı ügyleti megbízás alkalmával; d) ötszázezer forintot elérı, illetve meghaladó pénzváltási ügylet esetében Az azonosítás során az Üzletfél köteles a Bank részére arra a személyre vonatkozó írásbeli nyilatkozatot tenni, akinek a nevében, illetıleg javára vagyonkezelési, képviseleti vagy más megállapodás (megbízás) alapján vagy anélkül eljár (továbbiakban: tényleges tulajdonos). Amennyiben a szerzıdéses kapcsolat fennállása alatt kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban, a Bank ismételt nyilatkozattételre szólítja fel az Üzletfelet. Nyilatkozat hiányában a Bank a szerzıdéskötést, az ügyleti megbízás teljesítését megtagadja Az Üzletfél az azonosítás során a Bank részére az alábbi érvényes okmány(ok) vagy azok hiteles másolatának bemutatására köteles: a) magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa (személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy kártya formátumú vezetıi engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, b) külföldi természetes személy útlevele vagy személyazonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya, vagy tartózkodásra jogosító okmánya, A Bank az azonosítás során az alábbi adatokat rögzíti: a) a természetes személy családi és utónevét, elızı nevét; b) születéskori nevét; c) lakcímét; d) születési helyét, idejét; e) állampolgárságát; f) anyja leánykori családi és utónevét; g) azonosító okmányának típusát és számát; h) külföldi esetében a magyarországi tartózkodási helyet A Bank azonosítási kötelezettsége teljesítettnek tekintendı, amennyiben az Üzletfél azonosításához szükséges okirat hiteles másolata a rendelkezésére áll. A hitelesített másolat elfogadható, amennyiben: a) magyar konzuli tisztviselı vagy közjegyzı készítette a hiteles másolatot és azt ennek megfelelı tanúsítvánnyal látja el, vagy 14

15 b) magyar konzuli tisztviselı vagy közjegyzı a másolatot olyan tanúsítvánnyal látta el, mely a másolatnak a felmutatott eredeti okirattal fennálló egyezıségét tanúsítja, vagy c) a másolat az okirat kiállításának helye szerinti állam hiteles másolat készítésére feljogosított hatósága készítette, és nemzetközi szerzıdés eltérı rendelkezése hiányában- a magyar konzuli tisztviselı felülhitelesítette e hatóság másolaton szereplı aláírását és bélyegzılenyomatát Az Üzletfél hozzájárul ahhoz, hogy lakáscélú hitelre vonatkozó ügyletkötés, értékpapírszámlaszerzıdés, továbbá törvény által elıírt egyéb esetben a Bank az Üzletfél adóazonosító jelét is nyilvántartsa. Egyéni vállalkozó, illetve ügyvéd Üzletfél hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a vállalkozói igazolványának számát, illetve ügyvédi igazolványszámát és adószámát is nyilvántartásba vegye és kezelje az ügyleti kapcsolat fennállásának idıtartamára A Bank az Igénylılapon, illetve idırıl idıre adatfrissítés keretében az Üzletféltıl egyéb adatokat kérhet, melyek megadása nem kötelezı, a Bank azokat az Üzletfél hozzájárulása alapján kezeli Az adatok kezeléséhez és nyilvántartásához történı hozzájárulásnak tekintendı, amennyiben az Üzletfél a fenti adatokat tartalmazó dokumentumot aláírva a Bank rendelkezésére bocsátja Valótlan adatok Amennyiben a Bank hiányos, valótlan, hamis vagy nem kielégítı adatokat kap, vagy az igényelt dokumentációt részére nem adják át, a Bank jogosult saját döntése szerint a Szerzıdés megkötését és/vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni, illetve az általa az Üzletfélnek nyújtott bármely szolgáltatást azonnali hatállyal felmondani Az adatok változásának és az Üzletfél halálának bejelentése Az Üzletfél késedelem nélkül, illetve az e pontban jelzett határidın belül köteles a valóságnak megfelelıen tájékoztatni a Bankot a fennálló kapcsolatok szempontjából jelentıs körülmények, tények, adatok változásáról, ideértve különösen az általa az Igénylılapon feltüntetett, illetve azonosító adatainak változását is. Az azonosítás során megadott adatok változásáról és a tényleges tulajdonos személyét érintı változásokról az Üzletfél a tudomásszerzéstıl számított öt munkanapon belül írásban köteles a Bankot értesíteni. A bejelentés elmulasztásából eredı kárért a Bank nem felel A Bank köteles haladéktalanul értesíteni az Üzletfelet, ha adataiban, így különösen címében vagy telefonszámaiban változás következik be Az Üzletfél haláláról szóló értesítést a Bank az Üzletfél halálát igazoló eredeti halotti anyakönyvi kivonat, öröklési bizonyítvány, hagyatékátadó végzés vagy ezekkel egyenértékő, a halál tényét a Bank megítélése szerint kétségtelenül igazoló egyéb dokumentum Bank részére történı bemutatása esetén fogadja el Szerzıdésszegés és Szerzıdésszegési Események Amennyiben Szerzıdésszegési Esemény következik be, a Bank a Szerzıdést azonnali hatállyal felmondhatja. A felmondással az Üzletfélnek a Bankkal szemben fennálló valamennyi kötelezettsége azonnal esedékessé válik. Az Üzletfél fizetési késedelem esetén a késedelmes összeg után a késedelem idejére köteles a Kényszerhitelkamatot megfizetni, kivéve, ha az Üzletfél a Kölcsön tıkeösszegének és a Kölcsön kamatösszegének visszafizetésével esik késedelembe, amely esetben az Üzletfél Késedelmi Kamat fizetésére köteles Szerzıdésszegési Események a jogszabályban, vagy a Szerzıdésben, vagy a jelen Általános Szerzıdési Feltételekben ilyenként meghatározottakon kívül az alábbiakat jelentik: a) bármely, jelen Általános Szerzıdési Feltételek alapján fennálló és esedékes fizetési kötelezettség Üzletfél és/vagy Adóstárs által történı nem teljesítése; b) az Üzletfél és/vagy Adóstárs általi Szerzıdés vagy bármely, a Bank és az Üzletfél kapcsolatát szabályozó jogszabály, megállapodás vagy más rendelkezés megszegése; 15

16 c) a jelen Általános Szerzıdési Feltételekbıl eredı bármely fizetési kötelezettség megfizetésének biztosítására a biztosítékot nyújtó harmadik személy által kötött biztosítéki megállapodásból eredı bármely kötelezettség megszegése; d) valótlan információk az Üzletféltıl és/vagy a biztosítékot nyújtó harmadik személytıl, illetve információszolgáltatás megtagadása; e) végrehajtási, vagy csıd-, vagy felszámolási eljárás kezdeményezése az Üzletfél és/vagy az Adóstárs és/vagy a biztosítékot nyújtó harmadik személy ellen; f) bármilyen olyan körülmény fennállása, esemény bekövetkezése, amely a Bank megítélése szerint alkalmas arra, hogy az Üzletfél vagy a biztosítékot nyújtó harmadik személy pénzügyi, gazdasági vagy piaci helyzetét és/vagy képességét a kötelezettségek teljesítésére veszélyeztesse; g) a Biztosítékra vonatkozó megállapodás bármilyen okból hatályát veszti, vagy az abban foglalt kötelezettségvállalások kikényszeríthetısége csökken vagy megszőnik; h) az Üzletfél, és/vagy az Adóstárs, és/vagy a biztosítékot nyújtó harmadik személy fedezetelvonásra irányuló magatartása Kondíciós Lista és Kamattájékoztató A Bank az egyes szolgáltatásaira vonatkozó kamatokat, díjakat és jutalékokat, továbbá a vonatkozó jogszabály alapján megállapított, egységesített betéti kamatlábmutatót (EBKM), az egységesített értékpapírhozam-mutatót (EHM), valamint a teljes hiteldíjmutatót (THM), amelyek változtatási jogát fenntartja, a Kondíciós Listában teszi közzé. A Kondíciós Lista a jelen Általános Szerzıdési Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi A Bank az Üzletfeleit a Kondíciós Listának az Üzletfelek számára kedvezıtlen módosításáról kivéve a Keretszerzıdések, illetve a hitel-, hitelkeret-, vagy kölcsönszerzıdések szerzıdési feltételeinek módosítását-, a módosítás hatálybalépése elıtt legalább 15 nappal,, hitel-, hitelkeret- vagy kölcsönszerzıdést érintı feltételek esetén - Referencia Kamatlábhoz kötött kamatnál a kamat módosítása, valamint az állami kamattámogatással nyújtott kölcsönök kivételével - legalább 60 nappal értesíti a módosítás Bankfiókokban történı kifüggesztése útján és honlapján ( illetve hitel-, hitelkeretvagy kölcsönszerzıdést érintı feltételek esetén - Referencia Kamatlábhoz kötött kamatnál a kamat módosítása, valamint az állami kamattámogatással nyújtott kölcsönök kivételével - a pontban meghatározott közvetlen módon is értesít. Az Üzletfelek számára kedvezıtlen változást nem jelentı módosításokról a Bank az Üzletfeleit legkésıbb a hatálybalépés napját megelızı Banki Napon értesíti a Kondíciós Lista Bankfiókokban történı kifüggesztése és honlapja ( útján. A Bank a pontban meghatározott állami kamattámogatással nyújtott lakáskölcsöök esetén a kamat, díj, költség egyoldalú, az Üzletfelek számára kedvezıtlen módosításáról a módosítás hatályba lépését legalább 15 nappal megelızıen értesíti az Üzletfelet a módosítás Bankfiókokban történı kifüggesztése útján és honlapján ( Hitel, hitelkeret vagy kölcsön esetében Referencia Kamatlábhoz kötött kamatnál a kamat módosítása, valamint az állami kamattámogatással nyújtott kölcsönök kivételével a kamatot, díjat vagy költséget érintı, egyoldalú, az Üzletfél számára kedvezıtlen módosításról és a törlesztırészlet ebbıl adódó változásáról az érintett Üzletfelet legkésıbb a módosítás hatályba lépését 60 nappal megelızıen küldött vagy feladott értesítésben, közvetlen módon is értesíti Költségek A Bank által az Üzletfél részére teljesített szolgáltatásoknak a szokásos mértéket meghaladó forint- vagy devizaköltségei különösen az esetleges hatósági eljárás költségei, a közremőködı igénybevételének költségei, a jogi és egyéb szakértıi költségek, postaköltségek, illetékek az Üzletfelet terhelik Beszámítás Az Üzletfél felhatalmazza a Bankot, hogy a Bank bármely, az Üzletféllel szemben fennálló követelését esedékességkor az Üzletfél bármely Bankszámlájával szemben elszámolja, és/vagy az Üzletfél egyéb Bankszámláján alapuló és/vagy egyéb, az Üzletfél Bankkal szembeni követelésébe beszámítsa. Eltérı pénznemben fennálló követelés esetén az átváltásra a Bank a saját devizaárfolyamát alkalmazza. 16

17 2.8. Esedékesség Amennyiben az Üzletfél által teljesítendı valamely fizetés esedékessége nem Banki Napra esne, akkor a fizetés esedékessége az azt megelızı Banki Nap, kivéve, ha jelen Általános Szerzıdési Feltételek kifejezetten máshogy rendelkezik Telefonos Azonosító Kód és a Bankkártyához tartozó PIN kód Az Üzletfél felel azért, hogy a Telefonos Azonosító Kód és a Bankkártya PIN kódja titokban maradjon, és az más személy részére ne váljon hozzáférhetıvé; az ezen kötelezettség megszegésébıl eredı károkért kizárólag az Üzletfél felel A Telefonos Azonosító Kód és a Bankkártyához tartozó PIN kód az Üzletfél által megváltoztatható. Ha a Telefonos Azonosító Kód és/vagy a Bankkártyához tartozó PIN kód illetéktelen személy tudomására jutott, a Telefonos Azonosító Kódot és/vagy a Bankkártyához tartozó PIN kódot az ilyen személy is megváltoztathatja A Bank nem felel mindazokért a károkért, amelyek abból erednek, hogy a Telefonos Azonosító Kód és/vagy a Bankkártya PIN kód illetéktelen személy kezébe került, és azt jogosulatlanul használták fel, ideértve a Telefonos Azonosító Kód és/vagy a Bankkártya PIN kód jogosulatlan megváltoztatását is Az Üzletfél haladéktalanul köteles bejelenteni a Banknál telefonon (a CIB24 Ügyfélszolgálaton), ha a Telefonos Azonosító Kódja és/vagy a Bankkártya PIN kódja jogosulatlan harmadik személy tudomására jutott Értesítés A Bank az Üzletfél részére szóló jognyilatkozatokat, értesítéseket és dokumentumokat (a továbbiakban együtt: iratok) arra a címre küldi meg, amelyet az Üzletfél a Bank részére az Igénylılapon megadott, illetıleg az értesítési cím megváltozása esetén a Bank részére írásban bejelentett. A Bank nem felel azért, ha a megadott név, cím pontatlansága miatt vagy más, a Bankon kívül álló okból a kézbesítés elhúzódik vagy eredménytelen. A Bank jogosult, de nem köteles az iratokat az Üzletfélnek, és/vagy az Adóstársnak, és/vagy más kötelezettnek a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban szereplı címére megküldeni A Bank az Üzletfél részére szóló iratokat nem köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni Belföldi cím esetén a postára adást követı 3., külföldi cím esetén a postára adást követı 10. postai munkanap elteltével az irat kézbesítettnek, tartalmuk közöltnek tekintendı, tekintet nélkül a postai küldemény feladási formájára (egyszerő, ajánlott, elsıbbségi küldemény). Ha a tértivevényes küldemény nem kerül átvételre, szintén a fenti szabály irányadó Amennyiben az Üzletfél az iratok tekintetében nem kér értesítést rendelkezést adott, az irat a kelte napján tekintendı kézbesítettnek/közöltnek. A Bank az Üzletféllel szemben fennálló követelése érvényesítése körében, illetve jogszabály vagy bármely hatósági rendelkezés változása esetében akkor is jogosult a követelés érvényesítését szolgáló, illetve jogszabályi vagy hatósági rendelkezés következtében bekövetkezı változásokról tájékoztató iratot az Üzletfél által megadott címre elküldeni, ha az Üzletfél a Bank felé nem kér értesítést rendelkezést tett A Bank jogosult úgy tekinteni, hogy az Üzletfél tudomásul vette és elfogadta az iratban és/vagy a pont szerinti közvetlen értesítésben foglaltakat, ha arra a kézbesítést és/vagy a közvetlen értesítést követı 15 napon belül nem érkezett észrevétel vagy kifogás Az Üzletfél a Bank részére szóló iratokat a Bankszámláját vezetı vagy a Bank által egyébként erre a célra megjelölt szervezeti egység címére köteles megküldeni. A Bankhoz érkezett iratok akkor tekintendık kézbesítettnek/közöltnek, amikor a Bank nyilvántartása alapján azok a Bankhoz (szervezeti egységéhez) megérkeztek. 17

18 A Bank jogosult, de nem köteles az Üzletfél és/vagy Adóstárs Bank felé fennálló és lejárt tartozása/fizetési késedelme esetén az Üzletfelet és/vagy Adóstársat a tartozás/késedelmes összeg tényérıl és annak összegérıl arra a mobiltelefonszámra küldött SMS-üzenettel értesíteni, amely mobiltelefonszámot az Üzletfél és/vagy Adóstárs a Bank részére az Igénylılapon megadott, illetıleg a mobiltelefonszám megváltozása esetén a Bank részére bejelentett. Az Igénylılapon megadott adatok változásának bejelentése elmulasztásából eredı következményekért a Bank nem felel. Kiskorú Üzletfél és/vagy Adóstárs esetében az SMS üzeneteket a Bank a Törvényes Képviselı által megadott mobiltelefonszámra küldi. Kizárólag az Üzletfelet terheli a felelısség azokért a károkért, más következményekért, amelyek az Üzletfél mobiltelefonjával és/vagy az ahhoz tartozó SIM kártyával összefüggıen (így különösen de nem kizárólagosan azok birtokából való kikerülésébıl, letiltásából, üzemképtelenségébıl, hibás mőködésébıl) keletkeznek A Bank jogosult, de nem köteles az Üzletfél és/vagy Adóstárs részére Hitel / Hitelkeret / Kölcsön esetében a kamatot, díjat vagy költséget érintı egyoldalú, az Üzletfél számára kedvezıtlen módosításról és a törlesztırészlet ebbıl adódó változásáról az Üzletfelet és/vagy Adóstársat arra a mobiltelefonszámra küldött SMS-üzenettel és/vagy -re küldött értesítéssel közvetlenül értesíteni, amely mobiltelefonszámot és/vagy címet az Üzletfél és/vagy Adóstárs a Bank részére az Igénylılapon megadott, illetıleg a mobiltelefonszám és/vagy cím megváltozása esetén a Bank részére bejelentett. Az Igénylılapon megadott adatok változásának bejelentése elmulasztásából eredı következményekért a Bank nem felel A Bank felelıssége Általános felelısségi szabályok A Bank a tevékenysége során mindenkor az Üzletfél érdekeinek az adott körülmények között lehetséges figyelembevételével és a tıle elvárható gondossággal jár el A Bank nem felel az olyan hamis vagy hamisított megbízás teljesítésének a következményeiért, amelynek a hamis vagy hamisított voltát a szokásos ügymenet során alkalmazott gondos vizsgálattal nem lehetett felismerni A Bank nem felel az olyan károkért, amelyek olyan ok miatt következnek be, amelynek az elhárítására vagy befolyásolására a Banknak nincs lehetısége, így a Bank különösen azokért a károkért nem felel, amelyek abból erednek, hogy az Üzletfél értesítését, megbízását a Bank a távközlési vonalak meghibásodása vagy a postai szolgáltatások hibájából nem, illetıleg késın kapta meg Amennyiben a Bank az Üzletféltıl kapott megbízás teljesítése érdekében harmadik személy közremőködését veszi igénybe, és a harmadik személy felelısségét jogszabály, üzletszabályzat, nemzetközi szerzıdés, szabályzat, szokvány vagy a közremőködés feltételeit szabályozó szerzıdés korlátozza, a Bank felelıssége is azokhoz igazodik. Felelısség pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása esetében Fizetési mőveletek helyesbítése Az Üzletfél a fizetési megbízás teljesítését követıen haladéktalanul, de legfeljebb a fizetési mővelet teljesítését követı 13. hónapnak a terhelés napjával megegyezı napjáig kezdeményezheti a jóvá nem hagyott, vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési mővelet helyesbítését. Ha a lejárat hónapjában nincs a terhelés napjának megfelelı naptári nap, akkor a határidı lejárta a hónap utolsó napja Amennyiben a Bank elfogadja az Üzletfél helyesbítés iránti kérését, úgy a Bank a jóvá nem hagyott, vagy jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési mővelet helyesbítése iránt haladéktalanul intézkedik A jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési mővelet helyesbítése iránti kérelem esetén a Bank adott esetben a hitelesítés által köteles bizonyítani, hogy a kifogásolt fizetési mőveletet az 18

19 Üzletfél jóváhagyta, a fizetési mővelet megfelelıen került rögzítésre és annak teljesítését mőszaki hiba vagy üzemzavar nem akadályozta Ha a Bank elfogadja az Üzletfél helyesbítés iránti kérelmét, a Bank haladéktalanul köteles (a) megtéríteni az Üzletfél részére a fizetési mővelet összegét, (b) a fizetési számla tekintetében a megterhelés elıtti állapotot helyreállítani, és (c) megtéríteni az Üzletfél kárát Ha a fizetési mővelet teljesítése egyedi azonosító (bankszámlaszám) használatával történik, a fizetési mővelet az egyedi azonosító által megjelölt kedvezményezett vonatkozásában teljesítettnek minısül Ha a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történı átutalás teljesítése egyedi azonosító használatával történik, a fizetési mővelet az egyedi azonosító által és a fizetı fél nevével megjelölt fizetı fél vonatkozásában minısül teljesítettnek A fizetési mővelet nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért hibás egyedi azonosító használata esetén ide nem értve azt az esetet, ha a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján teljesítendı átutalás egyedi azonosító használatával történik a Bankot nem terheli felelısség Ha az Üzletfél a Bank által meghatározott és az Üzletféllel közölt teljesítéséhez szükséges adatokon és egyedi azonosítókon kívül további adatokat ad meg, a Bank a fizetési mőveletnek az egyedi azonosító által megjelölt teljesítéséért felel A Bank a fizetési mővelet összegének visszaszerzése érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja. Amennyiben a Bank a fizetési mővelet összegét visszaszerezte, a Kondíciós Listában meghatározott külön díjat számíthat fel Az Üzletfél visszatérítési joga A Bank Üzletfél mint fizetı fél kérésére visszatéríti a kedvezményezett által vagy a rajta keresztül kezdeményezett és a fizetı fél által jóváhagyott fizetési mővelet összegét, ha: (a) az Üzletfél a fizetési mővelet összegét annak jóváhagyása idıpontjában nem ismerte, és (b) a fizetési mővelet összege meghaladta azt az összeget, amely az Üzletfél részérıl az adott helyzetben ésszerően elvárható volt, feltéve, hogy a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának székhelye EGT-állam területén található A fentiek bizonyítása tekintetében a bizonyítási kötelezettség az Üzletfelet terheli Az Üzletfél visszatérítés iránti igényét a terhelés napjától számított 56 napig érvényesítheti. A Bank a fizetési mővelet összegét a visszatérítésre vonatkozó igény benyújtásától számított 10 munkanapon belül visszatéríti vagy az Üzletfél igényét indokolással ellátva elutasítja. A Bank a visszatérítési igény elutasításakor tájékoztatja az Üzletfelet az esetlegesen felmerülı jogvita peren kívüli elintézésére rendelkezésre álló fórumokról A Bank a fizetési mővelet adott helyzetben ésszerően elvárható összegének megítélése során az Üzletfél korábbi fizetési mőveleteit, a jelen Általános Szerzıdési Feltételekben foglaltakat, a jelen Általános 19

20 Szerzıdési Feltételekben hivatkozott és az Üzletféllel kötött megállapodásra irányadó megállapodásokban, nyilatkozatokban foglaltakat és a fizetési mővelet valamennyi körülményét figyelembe veszi Beszedési megbízás teljesítése során nem tekinthetı az adott helyzetben ésszerően elvárható összeget meghaladó összegnek különösen az az összeg, (a) amelyre vonatkozóan az Üzletfél a fizetési mővelet lehetséges összegének felsı értékhatárát meghatározta és a beszedett összeg ezen értékhatárt nem haladta meg; vagy (b) ha a beszedett összeg az Üzletfél és a kedvezményezett közötti megállapodásban meghatározásra került Az Üzletfél nem jogosult a visszatérítésre, ha a fizetési mővelet jóváhagyását közvetlenül a Banknak adta meg és a fizetési mőveletre vonatkozó elızetes tájékoztatási kötelezettségét a Bank vagy a kedvezményezett teljesítette a fizetési megbízás teljesítésének esedékességét megelızı 28 nappal Az Üzletfél visszatérítés iránti igényét különösen az alábbi dokumentumok együttes benyújtásával bizonyíthatja: (a) a Bank által rendelkezésre bocsátott és megfelelıen kitöltött igénylılap, (b) csoportos beszedési megbízás teljesítése esetén a szolgáltató által megküldött utolsó háromhavi számla és/vagy biztosítási díj vagy hiteltörlesztés esetén az utolsó díjközlı levél; (c) csoportos beszedési megbízás teljesítése esetén a Bank által rendelkezésre bocsátott minta szerint, szolgáltatói nyilatkozat a hibásan beszedett összeg elismerésérıl Felelısség a fizetési mővelet hibás vagy késedelmes teljesítéséért Ha a fizetési mőveletet az Üzletfél mint fizetı fél kezdeményezte, a fizetési mővelet hibás teljesítéséért a Bank felel, kivéve, ha bizonyítja, hogy a fizetési mővelet összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához beérkezett. Felelıssége fennállása esetén a Bank haladéktalanul köteles a nem teljesített vagy a hibásan teljesített fizetési mővelet összegét a fizetı fél részére visszatéríteni és a számlán visszaállítani az eredeti állapotot, mintha a hibásan teljesített fizetési mőveletre nem került volna sor Ha az Üzletfél a fizetési mővelet kedvezményezettje, úgy a Bank haladéktalanul köteles a fizetési mővelet összegét az Üzletfél kedvezményezett rendelkezésére bocsátani és az Üzletfél bankszámláján jóváírni Az Üzletfél mint fizetı fél kérésére a Bank a fizetési mővelet nemteljesítéséért vagy hibás teljesítésért való felelısségétıl függetlenül köteles a nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési mővelet nyomon követése érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani és a nyomon követés eredményérıl az Üzletfelet tájékoztatni A fizetési mővelet teljesítéséért az Üzletfél mint kedvezményezett felé a Bank felel. Felelısségének fennállása esetén a Bank haladéktalanul köteles a fizetési mővelet összegét az Üzletfél rendelkezésére bocsátani és az Üzletfél fizetési számláján jóváírni A fentiek csak akkor alkalmazandóak, ha a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának székhelye EGT-állam területén található A Bank felel az általa nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési mőveletért felszámított díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség megtérítéséért és a kamatbevétel elmaradásáért A Bank mentesül a felelıssége alól, ha bizonyítja, hogy a pénzforgalmi szolgáltatás lebonyolításával, a fizetési mőveletek jóváhagyásával és a fizetési mőveletek helyesbítésével összefüggı kötelezettsége teljesítését tevékenysége körén kívül esı elháríthatatlan ok (vis major) vagy jogszabályban vagy közösségi jogi aktusban elıírt rendelkezések zárták ki Amennyiben a Bank az Üzletfél fizetési megbízását az azt tartalmazó szerzıdésben foglaltaktól 20

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA... 4 1.2. FOGALOM

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15-től Tartalomjegyzék 1. Bankszámlavezetés...3

Részletesebben

Általános szerződési feltételek bankkártya szolgáltatásokra vonatkozóan

Általános szerződési feltételek bankkártya szolgáltatásokra vonatkozóan 2194 Tura, Bartók tér 21. Tel: 28/466-002, Fax: 28/468-025 Adószám: 10045260-2-13 Cégjegyzékszám: Cg. 13-02-050296 Általános szerződési feltételek bankkártya szolgáltatásokra vonatkozóan Tartalom I. FOGALMI

Részletesebben

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004)

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004) A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-) Hatályos: 2015. november 27. napjától 2/46 I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

Részletesebben

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28 LAKOSSÁGI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINT VAGY DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA NYITÁSÁRA ÉS VEZETÉSÉRE, BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA, VALAMINT FOLYÓSZÁMLAHITELRE Hatályos: 2015. október 1.-től 1. oldal, összesen:

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától 1.Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, közlése, elfogadása, alapfogalmak 1.1. Az Általános

Részletesebben

CIB BANK ZRT. MIKROVÁLLALATI HITEL KONDÍCIÓS LISTA ÉRVÉNYBEN: 2009. MÁRCIUS 16-TÓL

CIB BANK ZRT. MIKROVÁLLALATI HITEL KONDÍCIÓS LISTA ÉRVÉNYBEN: 2009. MÁRCIUS 16-TÓL CIB BANK ZRT. MIKROVÁLLALATI HITEL KONDÍCIÓS LISTA 100 MILLIÓ FT-NÁL ALACSONYABB ÉVES NETTÓ ÁRBEVÉTELŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉRVÉNYBEN: 2009. MÁRCIUS 16-TÓL 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A CIB Bank Zrt. a Mikrovállalati

Részletesebben

2/14. A látra szóló kamat havonta, a hónap utolsó napján, vagy a számla megszüntetésekor kerül elszámolásra.

2/14. A látra szóló kamat havonta, a hónap utolsó napján, vagy a számla megszüntetésekor kerül elszámolásra. 1/14 Hirdetmény Vállalkozói forint betétek, forint számlavezetés és egyéb szolgáltatások kondíciói A FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZET SWIFT KÓDJA: TAKBHUHB. A hirdetmény módosításának oka: a pénzpiaci feltételek

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. CIBEZZ Számlacsomag. Magánszemélyek részére KIEMELT AJÁNLATOK

KONDÍCIÓS LISTA. CIBEZZ Számlacsomag. Magánszemélyek részére KIEMELT AJÁNLATOK KONDÍCIÓS LISTA CIBEZZ Számlacsomag Magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2008. 11. 28. KIEMELT AJÁNLATOK CIBEZZ Kultiprogram** keretein belül ingyen belépők igényelhetőek a interneten mindig a készlet

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET www.nyirbeltektksz.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek Hatályos: Közzététel napja: 2015. december 21. napjától 2015. december 1. Módosítás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL KDB Bank Európa Zrt. Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Cégjegyzékszám: 01-10-041313

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye:. Cégjegyzékszáma: 04-02-

Részletesebben

Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) Általános Szerződési Feltételei

Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) Általános Szerződési Feltételei ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez lakossági ügyfelek részére 1. Bevezető rendelkezések 1.1.

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek)

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉS KONDÍCIÓI Lakosság és

Részletesebben

Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói kamattámogatás igénybevétele esetén

Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói kamattámogatás igénybevétele esetén TÁMOGATOTT JELZÁLOGHITELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK I. UniCredit támogatott lakáscélú jelzáloghitelek II. III. IV. UniCredit Otthonteremtő hitelek Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói

Részletesebben

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista IV. OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista Érvényben: 2015. július 15-től visszavonásig Meghirdetve: 2015. május 15-én Módosítva: 2015. május 27-én és 2015. június 24-én és 2015. július 6-án

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

CIB Lakóingatlan-lízing

CIB Lakóingatlan-lízing ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Érvényes: 2009. 02. 24-tıl Legyen szó új vagy használt lakóingatlan vásárlásról a CIB Lízing Csoport finanszírozási ajánlatai között biztosan megtalálja az Ön számára legmegfelelıbb konstrukciót.

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. Általános rendelkezések A szerzıdı felek megállapodnak, hogy a TISZA Takarékszövetkezet (továbbiakban Takarékszövetkezet) a devizabelföldi vagy devizakülföldi magánszemély Számlatulajdonos részére bankszámlát

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK Lekötött betétek, E-Gépkocsinyeremény betét OTP Tartós Befektetési Betétszámla, OTP Takarékszámla, OTP Nyugdíj-takarékszámla,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek)

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI Lakosság és vállalkozók

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. szeptember 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALMAK... 4 2. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 6 2.1. AZ ÜZLETI FELTÉTELEK HATÁLYA...

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 1

Tisztelt Ügyfelünk! TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 1 Tisztelt Ügyfelünk! Fogalomtárunk célja, hogy a TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet által lakossági ügyfelei részére nyújtott egyes szolgáltatások (így különösen a lakossági hitelezés, számlavezetés során

Részletesebben

Hatályos: 2015. július 03-tól 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2015. július 03-tól 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Az Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth

Részletesebben

XCI/2 - KONDÍCIÓS LISTA MKB Perspektíva Fix Szolgáltatáscsomag kondíciói

XCI/2 - KONDÍCIÓS LISTA MKB Perspektíva Fix Szolgáltatáscsomag kondíciói XCI/2 - KONDÍCIÓS LISTA MKB Perspektíva Fix Szolgáltatáscsomag kondíciói Érvényes: 2015. július 13-ától Változás: Szolgáltatáscsomag havi díjára vonatkozó akció módosítása 2015.07.13-ával 1. Az MKB Perspektíva

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 2 1.1. A Bankkártya ÁSZF hatálya... 2

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MULTIPONT HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL A hatályba lépés napja: 2016. március 21. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók!

HIRDETMÉNY A MULTIPONT HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL A hatályba lépés napja: 2016. március 21. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK A Bank 2016. március 1-jével megszünteti a MasterCard Multipont Klub hitelkártyához kapcsolódó Klub programot. A Klub program megszüntetésével egyidejűleg a MasterCard

Részletesebben

HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET www.hajdudorogtksz.hu

HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET www.hajdudorogtksz.hu HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET www.hajdudorogtksz.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. október 19. napjától 2015. október

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2015.

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2015. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire

Részletesebben

CIB Lakóingatlan-lízing

CIB Lakóingatlan-lízing CIB Lakóingatlan-lízing A CIB Lízingcsoport 2006-ban új finanszírozási terméket alakított ki. A konstrukció új építésű és használt lakóingatlanok finanszírozásában nyújt segítséget. Milyen előnyöket jelent

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2013. október 17. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Székhelye: Dunaföldvár Fehérvári u. 4. Cégjegyzékszáma: 17-02-000615, PSZÁF tevékenységi engedély száma: E-I. 543/2006 Levélcím: 7020 Dunaföldvár Pf.:20 Tel:75/541-510

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Élő, de már nem nyitható Egyéni-és társas vállalkozások és egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA a CIB - ING Lendület Plusz Hitelprogram esetén

KONDÍCIÓS LISTA a CIB - ING Lendület Plusz Hitelprogram esetén A CIB Bank 2008. október 30-tól megszőnteti Lendület Plusz termékeinek értékesítését. A kondíciók a 2008. október 29-ig CHF alapon befogadott és 2008. november 12. után szerzıdött ügyletekre vonatkoznak.

Részletesebben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A japán jen alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek kondícióiról

Részletesebben

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK kamat-, költség- és díjkondíciói 1 Érvényes: 2016.06.01-től 1 A BANK FENNTARTJA MAGÁNAK

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz 5/2 számú amely a Takarékszövetkezet (székhely: ; cégjegyzékszám:. ; adószám: ; statisztikai számjel: ) képviseletében eljáró:... kirendeltség

Részletesebben

Általános Üzletszabályzata

Általános Üzletszabályzata Általános Üzletszabályzata Jelen Általános Üzletszabályzat a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. június 11-től Oldal: 1/54

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Takarékpont lakossági számlacsomagok számlavezetési és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2016.03.31. Hatályos: 2016.04.01. Indoklás: Hpt.

Részletesebben

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00%

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00% K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAKEZELÉSI JUTALÉKOK ÉS DÍJAK. Érvényes: 2015. október 31-ig.

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAKEZELÉSI JUTALÉKOK ÉS DÍJAK. Érvényes: 2015. október 31-ig. HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAKEZELÉSI JUTALÉKOK ÉS DÍJAK Érvényes: 2015. október 31ig. Fizetési számlák Kölyök csomag: 714 éveseknek. Kamasz csomag: 1418 éveseknek. Kölyök csomag (116) Kamasz csomag (120)

Részletesebben

1) Fogalom meghatározások

1) Fogalom meghatározások Üzletszabályzat melléklete A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 19., cégjegyzékszáma: 15-02-050268, tevékenységi engedély száma: E-I-125/2006.) (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Díjjegyzék Befektetési szolgáltatási tevékenységekhez Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2014. december 19. Általános feltételek A jelen díjjegyzék a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: 2016. január 18. napjától. Közzététel napja: 2016. január 15.

KONDÍCIÓS LISTA. a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz. Hatályos: 2016. január 18. napjától. Közzététel napja: 2016. január 15. A Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzat 1. számú melléklete KONDÍCIÓS LISTA a Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzathoz Hatályos: 2016. január 18. napjától Közzététel napja: 2016. január 15. 1/14

Részletesebben

CIB Otthonteremtı Hitel

CIB Otthonteremtı Hitel CIB Otthonteremtı Hitel A CIB Bank Zrt. jelzáloghitel konstrukciója A CIB Otthonteremtı Hitellel Ön kedvezı hitelkamat mellett vásárolhat Magyarország területén forgalomképes használt és új lakást, lakóingatlant

Részletesebben

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u.19., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától Pénzügyi Üzletszabályzat / J melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Általános Szerződési Szabályok - a 2014. március 15. napját megelőzően

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.22 Utolsó módosítás kelte: 2016.04.13

Részletesebben

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz a 4-es számú mellékletben szereplő települések területén

Részletesebben

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2016.04.18.

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2016.04.18. Sajóvölgye Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2016.04.18. Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei a Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Részletesebben

Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről. 1. aláírás: 2. aláírás:

Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről. 1. aláírás: 2. aláírás: Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről Tudomásul veszem, hogy a jelen - aláírásommal ellátott Tájékoztatót, ezáltal az azon szereplő személyes adataimat - a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: Raiffeisen

Részletesebben

Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató

Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz SÉ település területén Hatályba lépés kelte:

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International Ingatlantanácsadó

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK HIRDETMÉNY INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMATÁRÓL, VALAMINT DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2015. június 6-tól (A változások a szövegben

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A PILLÉR Takarékszövetkezet ebben a tájékoztató anyagban segítséget kíván nyújtani Önnek ahhoz, hogy a hitelfelvétele során kellő körültekintéssel, felelős odafigyeléssel hozza meg azon

Részletesebben

alszámla estén az értékpapír sorozat alszámlán történő első jóváírásakor további díj kerül levonásra a I.2. pontban megjelölt mértékben.

alszámla estén az értékpapír sorozat alszámlán történő első jóváírásakor további díj kerül levonásra a I.2. pontban megjelölt mértékben. A hirdetmény hatálya kiterjed: egyedi elbírálás alapján a Kedvezményesen Kiemelt Ügyfelekre, a Takarékbank Zrt.-vel illetve a Takarék Alapkezelő Zrt.-vel munkajogviszonyban álló munkavállalók és a bankból

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. CIB Café Hitelkártya Magánszemélyek részére AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK

KONDÍCIÓS LISTA. CIB Café Hitelkártya Magánszemélyek részére AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK KONDÍCIÓS LISTA CIB Café Hitelkártya Magánszemélyek részére AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK Hatályos: 2013. január 2-tıl A CIB Mobilbank Kártyafigyelı szolgáltatás összes értesítı SMS üzenete (a CIB Hitelkártya havi

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett)

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett) Kölcsönszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. 1. Fogalom meghatározások

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. 1. Fogalom meghatározások SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. számú melléklet A SAVARIA Takarékszövetkezet (székhelye: 9700 Szombathely, Petőfi S.u. 18., cégjegyzék száma:

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Pete Ferenc hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban lakáscélú, illetve szabad felhasználású hitel, személyi hitel, áruhitel, vagy gépjárműhitel

Részletesebben

LVIII. KONDÍCIÓS LISTA MILES & MORE MKB MASTERCARD GOLD ÉS STANDARD HITELKÁRTYA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

LVIII. KONDÍCIÓS LISTA MILES & MORE MKB MASTERCARD GOLD ÉS STANDARD HITELKÁRTYA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE LVIII. KONDÍCIÓS LISTA MILES & MORE MKB MASTERCARD GOLD ÉS STANDARD HITELKÁRTYA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2008. január 15-étıl Standard költési limitek: Miles & More MKB Standard Miles & More MKB

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 2.sz. Melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2014. augusztus 21-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 5502

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB t ITánok TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés idıpontja: 2012. november 12. Az Alap portfóliója származtatott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) fizetési nehézségekkel küzdő ügyfeleinek nyújtott Újrakezdő elnevezésű, forint

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026. Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026. Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG Passzív kamatkondíciói Központ címe: email címe: 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu Kirendeltségek címe: email címe: 4026 Debrecen, Bethlen u. 6-8. debrecen.bethlen@hajdutakarek.hu

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1693 jelű bevalláshoz A 2016. évi pénzügyi tranzakciós illeték, valamint a 2017. évi illetékfizetési kötelezettségről

Kitöltési útmutató a 1693 jelű bevalláshoz A 2016. évi pénzügyi tranzakciós illeték, valamint a 2017. évi illetékfizetési kötelezettségről Kitöltési útmutató a 1693 jelű bevalláshoz A 2016. évi pénzügyi tranzakciós illeték, valamint a 2017. évi illetékfizetési kötelezettségről Jogszabályi háttér A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY OTK-02-2016

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY OTK-02-2016 Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY OTK-02-2016 A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása

Részletesebben

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83 Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Hatályba lépés napja:

Részletesebben

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21.

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. 7. sz. melléklet Általános Szerz dési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. I. Bevezetés A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi személyiség vállalkozások,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Tallér Részvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő:

Részletesebben

Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit.

Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit. Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit. Miért a MagNet Bank? Közösségi Mentor Betét és Hitel: Hitelének kamatát csökkentheti,

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN Hatályos: 2013. július 15. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére 1. oldal

Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére 1. oldal 1. oldal Számlavezetés, információ Számlavezetés Szolgáltatás Díjszabás Ár HUF/ Számla nyitása Számlánként Díjmentes Számlavezetés díja, beleértve az elektronikus Számla/hónap 25,00* számlakivonatokat

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA Az ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-143 Hatály:

Részletesebben

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87.

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. COM.UNIQUE Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére Érvényes:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl TÁJÉKOZTATÓ CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérıl szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK HIRDETMÉNY INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMATÁRÓL, VALAMINT DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2016. június 20-tól (A változások a szövegben

Részletesebben

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lép: 2015. február 1-én. Módosítva: 2015. október 1-én. Hatályon kívül helyezve a 2013. január 21-én az I/5/2013. számú igazgatósági határozattal

Részletesebben

Tájékoztató Értékpapír számlavezetés

Tájékoztató Értékpapír számlavezetés Tájékoztató Értékpapír számlavezetés Érvényes: 2016. január 13-tól A befektetések kezelését a Bank a Takarékbank Zrt. ügynökeként az ügyfelei részére Ügyfél és Értékpapírszámlán végzi, amelyhez számlaszerződés

Részletesebben

A Sberbank Magyarország Zrt. Kondíciós Listája és Hirdetménye

A Sberbank Magyarország Zrt. Kondíciós Listája és Hirdetménye A Sberbank Magyarország Zrt. Kondíciós Listája és Hirdetménye lakossági ügyfélcsoportoknak Hatályos: 2016. március 21 tól/től visszavonásig I. Banki kondíciók hitelintézetek, takarékszövetkezetek, és biztosítótársaságok

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal

Részletesebben

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan 1 K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, FORINT KAMAT HIRDETMÉNY 4.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez Az alábbi terméktípusokra alkalmazandó: (Folyószámla-hitelkeret,

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.10.01. Utolsó módosítás kelte: 2015.08.31.

Részletesebben

PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE

PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE A lakossági, vállalkozói, önkormányzati számlavezetés, betételhelyezés, bankkártya és egyéb számlavezetési szolgáltatások kondíciói Kihirdetve: 2012.10.27. Érvényes: 2012.11.12.

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Takarékpont lakossági számlacsomagok számlavezetési és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2015.09.22. Hatályos: 2015.09.23-tól Indoklás:

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ 1. Kiegészítı fogalmi meghatározások (kizárólag a PayPass

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Közzétéve: 2016. január 13. Hatályos: 2016. január 13. Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban

Részletesebben