CIB Lakóingatlan-lízing

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CIB Lakóingatlan-lízing"

Átírás

1 ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Érvényes: tıl Legyen szó új vagy használt lakóingatlan vásárlásról a CIB Lízing Csoport finanszírozási ajánlatai között biztosan megtalálja az Ön számára legmegfelelıbb konstrukciót. Keresse fel munkatársunkat, akinek felteheti lakóingatlan finanszírozással kapcsolatos kérdéseit! 1. Milyen elınyökkel jár a CIB Lízing Csoport Lakóingatlan-lízing konstrukciója? Alacsony önerıvel vehetı igénybe a finanszírozás, hosszú futamidı, a lízingdíjak tartalmazzák az ingatlan teljes körő biztosítását is, konstrukcióhoz tartozik egy ingyenes, baleseti halálra szóló életbiztosítás, a konstrukció rugalmasan igazodik az Ön igényeihez: a futamidı alatt a pénzügyi lízingszerzıdést a lízingbeadó hozzájárulásával új lízingbevevı átvállalhatja; meghosszabbítható a futamidı; a tartozás bármikor részben vagy egészben elıtörleszthetı, a lízingbevevı a tulajdonosi jogokat szabadon gyakorolhatja. A tulajdonjog átruházást a Lízingbe adó elızetes egyeztetésével és beleegyezésével érvényesíteni lehet, standard feltételek mellett lehetıséget biztosítunk a futamidı alatt a konstrukcióhoz kapcsolódó illeték részletekben történı megfizetéséhez, likvidációs érték 90%-áig történı finanszírozás esetén akár a minimálbér igazolása is elegendı. 2. Ki veheti igénybe a CIB Lakóingatlan-lízinget? Devizabelföldi- és devizakülföldi rezidens és nem rezidens magánszemélyek, egyéni vállalkozók, és devizabelföldi társas vállalkozások (devizakülföldi tulajdonosi viszony sem kizárt). 3. Az igénylés feltételei 1. A lakóingatlan-lízingfinanszírozást igénybe vehetik azok a devizabelföldi magánszemélyek és egyéni vállalkozók, akik: 18. életévüket betöltötték, de a finanszírozás 10 évében nem töltik be a 65. életévüket, állandó magyarországi lakcímmel rendelkeznek, legalább 3 hónapos (nem próbaidıs) határozatlan idejő munkaviszonnyal rendelkeznek, vagy munkaviszonyuk határozott idejő, de minimum 1 éve folyamatosan a jelenlegi munkahelyükön dolgoznak, nem szerepelnek a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) aktív státusszal, nem estek 60 napnál hosszabb fizetési késedelme a CIB Csoportnál, megfelelnek a CIB Lízing Csoport adósminısítésének. 2. Igényelhetik a finanszírozást az olyan devizabelföldi társas vállalkozások, amelynek saját tıkéje, üzemi eredménye, valamint mérleg szerinti eredménye pozitív, az adott gazdasági társaság nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) aktív státusszal. 1

2 Kizártak a finanszírozásból a társas vállalkozások: amennyiben a 25%-nál nagyobb részesedéssel rendelkezı tulajdonosok valamelyike, vagy a 25%-nál kisebb részesedéső, de meghatározó befolyással bíró személyek valamelyike aktív státusszal szerepel a KHR-ben. 4. Milyen konstrukcióban igényelhetı a CIB Lakóingatlan-lízing? A CIB Lakóingatlan-lízing zártvégő és nyíltvégő pénzügyi lízing konstrukcióban vehetı igénybe. A zártvégő pénzügyi lízing szerzıdés alapján a lízingbe vevı az összes szerzıdéses kötelezettsége teljesítésével megszerzi az ingatlan tulajdonjogát. Nyíltvégő pénzügyi lízing esetén vételi opcióval és vevıkijelölési joggal rendelkezik, melyet a futamidı végén érvényesíthet. 5. Ki a finanszírozó? CIB Ingatlanlízing Zrt. CIB Lakáslízing Zrt. 6. Milyen devizanemben igényelhetı a CIB Lakóingatlan-lízing? A CIB Lakóingatlan-lízing forintban (HUF) és deviza alapon vehetı igénybe. Deviza alapú finanszírozás euróban (EUR) igényelhetı. Lakóingatlan-lízing esetében a lízingdíj megfizetése forintban, vagy devizában történhet. 7. Milyen célra vehetı igénybe a CIB Lakóingatlan-lízing? CIB Lakóingatlan-lízinget új, jogerıs használatbavételi engedéllyel rendelkezı lakásvásárlásra, új, jogerıs használatbavételi engedéllyel nem rendelkezı ingatlanok szakaszos finanszírozása, használt lakásvásárlásra, belterületi üdülı, (hétvégi ház) üzlethelyiség (büfé, panzió) magánszemély részére, iroda lakásokhoz tartozó garázs*, tároló* finanszírozása, építési telek (lakótelek), amennyiben a lízingbevevı nem kíván építeni rá a futamidı alatt. Külterületi felépítményes lakóház ingatlan Vályogból készült ingatlan (10 évnél fiatalabb) * Ezen ingatlan típusok csak lakásingatlannal együtt finanszírozhatóak, tehát egy lakásingatlanhoz maximum egy tároló és egy garázs finanszírozható. 2

3 8. Mekkora összegő finanszírozást lehet igényelni? Vásárlás típusa A finanszírozás minimum és maximum összege Finanszírozási arány magánszemélyek esetén Finanszírozási arány devizakülföldi magánszemélyek esetén Finanszírozási arány gazdasági társaságok esetén Futamidı Használt lakás, családi ház vagy üdülı esetében Új, jogerıs használatbavét eli engedéllyel rendelkezı lakás vagy családi ház esetében CIB Bank által finanszírozott projekt keretében megvalósuló lakás esetében Minimum HUF Maximum HUF Egyedi esetekben, ennél nagyobb összegő finanszírozás is igényelhetı. Az eszköz és az ügyfélminısítés függvényében a likvidációs érték maximum 90%-a. Az eszköz és az ügyfélminısítés függvényében a piaci érték maximum 80%-a. Az eszköz és az ügyfélminısítés függvényében a likvidációs érték maximum 80%-a. Minimum 30%-os önerı megfizetése szükséges, melynek mértéke az eszköz és az ügyfél minısítés függvényében változhat. Magánszemélyek részére, annuitásos törlesztés esetén: 1-35 év. Fix havidíj esetén: 1-25 év. Üzlethelyiség esetén Minimum HUF Maximum HUF Egyedi esetekben, ennél nagyobb összegő finanszírozás is igényelhetı. Egyedi bírálat szükséges év 9. Mivel lehet kiváltani az önerıt, vagy csökkenteni annak mértékét? Az önerınek megfelelı óvadéki betét elhelyezése CIB Bankszámlán, melynek felét az önerı 50%-nak megfelelı tıke megfizetése után, másik felét az önerı fennmaradó 50%-nak megfelelı tıke megfizetése után felszabadítjuk. Kiegészítı ingatlan bevonása. 3

4 10. Mi határozza meg a finanszírozás pontos összegét? A finanszírozás pontos összegét az ügyfél-, és az eszközminısítés eredménye, kezes(ek) minısítésének eredménye, a lízingbevevı(k) és kezes(ek) rendszeres, igazolható havi nettó jövedelme (figyelembe véve az azokat terhelı levonásokat is), kiegészítı fedezetként bevont ingatlan értéke/óvadék mértéke, továbbá az ügyelthez nyújtott, egyéb biztosítékok határozzák meg. 11. Elsıdleges fedezet biztosítása A finanszírozás tárgyaként szereplı ingatlanra teljes körő vagyonbiztosítás megléte szükséges, melynek összege a havi lízingdíjakba beépítésre kerül*. A biztosítás kiterjed a tőz és elemi károkra is. * Kivéve: üzlethelyiségek és irodák esetében. Ezen ingatlanoknál az Ügyfélnek külön vagyonbiztosítást kell kötnie és a biztosítás összegét a CIB Ingatlan Zrt-re/ CIB Lakáslízing Zrt-re kell engedményezni. A biztosítási díj utalására csoportos beszedési megbízás megadása kötelezı. 12. Hogyan történik a finanszírozandó ingatlan tehermentesítése? Az általános szabályok szerint a CIB Lízing csak per-, teher- és igénymentes ingatlant finanszíroz. Elıfordulhat, hogy a szóban forgó ingatlanra valamely pénz- vagy hitelintézet, önkormányzat vagy munkáltató által teher került bejegyzésre. Ebben az esetben lehetséges az ingatlan tehermentesítése a finanszírozott összegbıl. A hitelkiváltás következtében az ingatlan tulajdoni lapján szereplı terhek megszőnnek, és a tehermentes ingatlan tulajdonosa már a CIB Ingatlanlízing Zrt./ CIB Lakáslízing Zrt. lesz. 13. Milyen egyéb biztosítékokat kérhet még a CIB Lízing Csoport? A bírálat függvényében a finanszírozó további fedezetként az alábbiakat kérheti: készfizetı kezes bevonása, további (kiegészítı) ingatlanfedezet bevonása, jövedelem rendszeres CIB bankszámlára történı utalása, a lízingbe vett ingatlannal kapcsolatosan 2 közüzemi számla csoportos beszedés útján történı megfizetése CIB Bankszámláról, egyéb biztosítékok. 14. A kiegészítı fedezetül szolgáló ingatlanra milyen feltételek vonatkoznak? Ingatlanfedezetként bevonható olyan önállóan forgalomképes, használatbavételi engedéllyel rendelkezı lakóingatlan, mely Magyarország területén fekszik. Egy ügyletbe legfeljebb egy plusz ingatlan vonható be fedezetként. A kiegészítı fedezetként bevont ingatlan likvidációs értékének (nem hitelbiztosítéki érték!) el kell érnie minimum a Ft értéket. A kiegészítı fedezetként bevont ingatlan lehet terhelt. A CIB Lízinget megelızı teher maximum a likvidációs érték 15%-a lehet, az összes teher pedig nem haladhatja meg a likvidációs érték 70%-át. A CIB Lakóingatlan-lízinghez kiegészítı fedezetül bevont ingatlanra vonatkozóan 4

5 érvényes, a biztosító által elfogadott értékre megkötött vagyonbiztosítással kell rendelkezni. A biztosítás összegének el kell érnie a fedezetül bevont ingatlan likvidációs értékét. A biztosításnak ki kell terjednie tőz és elemi kárra is, a biztosítási kifizetések kedvezményezettjeként a CIB Ingatlanlízing Zrt. / CIB Lakáslízing Zrt-t kell megjelölni. A biztosítási díj utalására csoportos beszedési megbízás megadása kötelezı és a CIB Bank Zrt-nél vezetett számláról kell teljesítenie az utalást. 15. A finanszírozás egyes szakaszaiban benyújtandó dokumentumok Az igénylés szakasza Devizabelföldi magánszemélyek esetében: Az ügyletben résztvevı minden személytıl: személyazonosító igazolvány (régi típusú), vagy személyazonosító igazolvány (új típusú), és lakcímkártya, vagy útlevél és lakcímkártya megtekintésre és másolata mellékletként, adókártya megtekintésre, és másolata mellékletként, szükség esetén meghatalmazás, adóstárs, illetve kezes bevonása esetén Kiegészítı adatlap és az abban szereplı dokumentumok benyújtása, kitöltött adatlapok, alkalmazott esetén: munkáltatói igazolás, 3 utolsó havi bankszámlakivonat, arról a számláról, amelyre a munkabér átutalás érkezik (amennyiben nem bankszámlára érkezik a munkabér, akkor az elızı évre vonatkozó APEH jövedelemigazolás is vagy APEH által érkeztetett adóbevallás), nyugdíjas esetén: nyugdíjas igazolvány, vagy határozat a nyugdíj megállapításáról, vagy nyugdíjértesítı, és utolsó havi nyugdíjszelvény vagy a 3 utolsó havi bankszámlakivonat, amely tartalmazza a nyugdíjjóváírást, utolsó 3 havi közüzemi számla kérhetı. Devizakülföldi magánszemélyek esetében: személyazonosságot igazoló okmányok (útlevél vagy tartózkodási engedély, amennyiben rezidens személy, úgy mindkét dokumentum szükséges), jövedelmi helyzet vizsgálatához szükséges a munkaszerzıdés, 6 havi bankszámlakivonat vagy ennek hiányában adóhatósági jövedelemigazolás, 30 napnál nem régebbi, eredeti Credit Bureau igazolás, tényleges tulajdonosi nyilatkozat, közszereplıi nyilatkozat, kitöltött adatlapok. Egyéni vállalkozók esetében: A devizabelföldi magánszemélyek esetében felsorolt dokumentumokon túl: Vállalkozói igazolvány APEH jövedelemigazolás. Társas vállalkozás esetében: 30 napnál nem régebbi, eredeti cégkivonat, társasági szerzıdés és módosításai (alapító okirat), 2 évnél nem régebbi, eredeti aláírási címpéldány, elızı 2 teljes üzleti év eredeti beszámolója kiegészítı mellékletekkel együtt, lehetıleg auditált és könyvvizsgálati jelentéssel (egyszeres könyvvitel esetén adóbevallás), 3 hónapnál nem régebbi, eredeti mérleg, fıkönyvi kivonat, az utolsó üzleti év beszámolójában szereplı rövid- és hosszúlejáratú követelések és 5

6 kötelezettségek részletezése, aktív és passzív idıbeli elhatárolás éven belül esedékes összege, 30 napnál nem régebbi, eredeti APEH, VPOP Járulékigazgatóság igazolás tartozásmentességrıl. Az ingatlanra vonatkozóan minden ügyféltípusnál: 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, családi és sorház esetén az ingatlan hivatalos, 90 napnál nem régebbi térképmásolata, vagy helyszínrajz, jogerıs használatbavételi engedély. Amennyiben nem áll rendelkezésre, úgy az illetékes önkormányzat által kiadott hatósági engedélyek (építési-, bontási-, fennmaradási engedély...) benyújtása szükséges, új ingatlan esetében: jogerıs építési engedély (amennyiben nincs még jogerıs használatbavételi engedély), az ingatlan alaprajza, földhivatalnál érkeztetett társasházi alapító okirat, amennyiben a társasház még nem albetétesített, nyilatkozat a beruházótól vagy annak jogi képviselıjétıl a tulajdoni lapon lévı széljegyekrıl, szándéknyilatkozat vagy adásvételi elıszerzıdés, amennyiben az eladó nem magánszemély: eredeti, 30 napnál nem régebbi cégkivonat és 2 évnél nem régebbi aláírási címpéldány, megbízás ingatlan értékelésének elkészítésére ( Megbízás ingatlan értékelésének elkészítésére dokumentum ), bírálati díj befizetését igazoló bankszámlakivonat, pénztári bizonylat, vagy csekk, visszlízing esetén a lízingbevevı visszlízingen keresztül szerzett plusz forrásának felhasználási célját kötelezı megadni, azaz nyilatkoznia kell, hogy milyen célra veszi fel a finanszírozást. A bírálathoz a CIB Lízing Csoport más dokumentumokat is bekérhet, melyekre szükség lehet a döntés meghozatalához. A szerzıdéskötés szakasza A szerzıdéskötéshez szükséges a/ az: pozitív bírálat, önerı megfizetése, kezelési díj megfizetése, új lakás esetében jogerıs használatbavételi engedély és mőszaki átadás-átvételi jegyzıkönyv, egyéb, az adott ügyeltre vonatkozó egyedi feltételek teljesülése. A folyósítás szakasza A folyósításhoz szükséges feltételeket a következı felsorolás tartalmazza: a lízingszerzıdés és kiegészítı mellékleteinek aláírása, közjegyzıi okiratba foglalt egyoldalú tartozáselismerı nyilatkozat (amennyiben a kiegészítı fedezetként bevont ingatlan nem a lízingbevevı tulajdonában van, akkor kétoldalú közjegyzıi okirat szükséges), közjegyzıi okiratba foglalt kiköltözési nyilatkozat (lízingbevevınek kötelezı), valamint azon személyek részérıl, akik a lízingtárgyba állandó vagy ideiglenes lakcímre be kívánnak jelentkezni, a lízingszerzıdésbe foglalt feltételek teljesülése, érvényesen megkötött adásvételi szerzıdés a CIB Ingatlanlízing Zrt. / CIB Lakáslízing Zrt. 6

7 és az Eladó között, az ingatlan tulajdoni lapján a CIB Ingatlanlízing Zrt. / CIB Lakáslízing Zrt. tulajdonjogának bejegyzése széljegyként feltüntetésre kerüljön, a kiegészítı fedezetként bevont ingatlan tulajdoni lapján a CIB Ingatlanlízing Zrt. / CIB Lakáslízing Zrt. jelzáloga széljegyként feltüntetésre kerüljön, a kiegészítı ingatlanfedezetre vonatkozóan a CIB Lakáslízing / Ingatlanlízing Zrt. által elfogadott feltételeknek megfelelı vagyonbiztosítás (a CIB Ingatlanlízing Zrt. / CIB Lakáslízing Zrt. kedvezményezetti jogának megnevezésével) és a díjfizetésre vonatkozó csoportos beszedési megbízás megadása a CIB Bank Zrt-nél vezetett bankszámláról, tulajdonjog átruházó nyilatkozat, birtokbaadási jegyzıkönyv a CIB Lakáslízing / Ingatlanlízing Zrt., az Eladó és a Lízingbevevı aláírásával (beleértve a kulcsátadást), egy összegben történı illetékmegfizetés esetében az összeg megfizetésének hitelt érdemlı módon történı igazolása, amennyiben az adásvételi szerzıdésig nem történik meg az önerı megfizetése, akkor a folyósítás idıpontjáig kell, hogy megtörténjen az önerı megfizetése és annak hitelt érdemlı módon történı igazolása, egyéb, a CIB Lakáslízing / Ingatlanlízing Zrt. által támasztott feltételek teljesülése. 16. Annuitásos számítási módszer A fizetendı lízingdíjak számítása annuitásos módszeren alapul. Az annuitás lényege, hogy a választott devizanemben, havi egyenlı nagyságú törlesztı részletben jelenik meg a finanszírozott összeg és ennek terhei. A futamidı végére az összes kamat és tıketartozását kiegyenlítıdik. A kamatot mindig a fennálló tıkerész után számolják, így a havi részletben ez az összeg eleinte magasabb, mint a tıke, majd idıvel egyre kisebb lesz, a tıke pedig egyre nagyobb. 17. Mi a lényege a havi fix konstrukciónak? A fix havi díjas konstrukció lényege, hogy amennyiben az Ön fizetési kötelezettsége nı/csökken a kamatváltozások és az árfolyamváltozások következtében, akkor a finanszírozási szerzıdés futamideje is adott hónappal nı/csökken. Ha a változás mértéke meghaladja a fix díj összegét, akkor a futamidı egy újabb hónappal nı/csökken. Az árfolyam és a kamatváltozás hatása a mindenkori utolsó törlesztırészletben, illetve a futamidı hosszában kerül érvényesítésre. A havi fix konstrukció választásával Ön megkíméli magát a piacon kialakuló árfolyam-, és kamatváltozás okozta törlesztırészlet változásoktól. 18. Hogyan történik a folyósítás? Amennyiben a finanszírozás folyósításának és kifizetésének feltételei maradéktalanul teljesültek, a folyósítás a CIB Lízingnél vagy a CIB bankfiókban történik az Eladó által megjelölt bankszámlára. Amennyiben a kedvezményezett fél nem rendelkezik bankszámlával, úgy lehetısége nyílik a CIB Banknál folyószámlát nyitnia. 19. Hogyan kell fizetni a lízingdíjat? A lízingdíjak törlesztése havonta történik, melyet átutalással és a csoportos beszedési megbízás* igénybe vételével is teljesíthet. * Devizában történı törlesztés esetén nem lehetséges. 7

8 20. Kit kell társszerzıdıként bevonni? Lízingbevevı csak tulajdont szerzı fél lehet (tehát adóstársként csak ekkor vonható be), ellenkezı esetben az ügyletben csak kezesként szerepelhet, és jövedelme nem vonható össze a Lízingbevevıével. A jövedelmek csak abban az esetben vonhatóak össze, amennyiben a felek Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 685. szerinti közeli hozzátartozók. 21. Értékbecslés folyamata Az értékbecslés a finanszírozandó ingatlan valós, piaci viszonyoknak megfelelı értékének a megállapítására szolgál, melyhez független ingatlan szakértık bevonása is szükséges. A szakértıi értékbecslés igénybevételére szolgál a Megbízás ingatlan értékelésének elkészítésére dokumentum, melyet a finanszírozási kérelemhez szükséges csatolni. Az értékbecslésben megállapított értékek képezik a finanszírozható összeg vetítési alapját. 22. Visszlízing konstrukció A visszlízing egy olyan finanszírozási lehetıség, ahol az Ügyfél a saját tulajdonát képezı, már meglévı ingatlanát eladja a CIB Lakáslízing / Ingatlanlízing Zrt-nek, majd lízingszerzıdést köt az eladott tulajdonra a lízingcéggel. Ilyen esetekben az eladó és vevı ugyanaz a személy. A visszlízing elınye, hogy gyorsan juthat forráshoz, amennyiben likviditási problémái merülnek fel vagy átmenti pénzzavarba kerül. Ezt a konstrukciót választva az ingatlan likvidációs értékének akár a 70%-a is megfinanszírozásra kerülhet. A maximális finanszírozandó összeget az ügyfél- és az ingatlan minısítése határozza meg. 23. Mit jelent az árfolyamváltozás és hogyan lehet csökkenteni ennek kockázatát? Deviza alapú finanszírozás igénylése esetén, Önnek számolnia kell az árfolyamkockázat lehetıségével. Ebben a konstrukcióban a finanszírozási összeget és a fizetendı törlesztı részletet a CIB Lakáslízing / Ingatlanlízing Zrt. devizában határozza meg, tartja nyilván, így Önnek egy deviza törlesztı részlet mindenkori forint ellenértékét kell megfizetnie, ami az árfolyamok folyamatos mozgása következtében hónapról hónapra változhat pozitív és negatív irányban is egyaránt. A devizakockázat mérséklésére és az ingadozó havidíjak elkerülése van lehetısége a havi fix konstrukció választásával, melynek részleteirıl a 17. pontban tájékozódhat. További részletekrıl, az aktuális kamatokról, díjakról, és az igénylés feltételeirıl érdeklıdjön a CIBHitelvonal telefonszámán, vagy a CIB Lízing Csoport Ügyfélszolgálatán: , illetve keresse fel a illetve honlapunkat, Jelen tájékoztató nem teljeskörő, és nem minısül a CIB Lízing Csoport részérıl ajánlattételnek, kizárólag a figyelemfelkeltés célját szolgálja! 8

CIB Lakóingatlan-lízing

CIB Lakóingatlan-lízing CIB Lakóingatlan-lízing A CIB Lízingcsoport 2006-ban új finanszírozási terméket alakított ki. A konstrukció új építésű és használt lakóingatlanok finanszírozásában nyújt segítséget. Milyen előnyöket jelent

Részletesebben

CIB Otthonteremtı Hitel

CIB Otthonteremtı Hitel CIB Otthonteremtı Hitel A CIB Bank Zrt. jelzáloghitel konstrukciója A CIB Otthonteremtı Hitellel Ön kedvezı hitelkamat mellett vásárolhat Magyarország területén forgalomképes használt és új lakást, lakóingatlant

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A PILLÉR Takarékszövetkezet ebben a tájékoztató anyagban segítséget kíván nyújtani Önnek ahhoz, hogy a hitelfelvétele során kellő körültekintéssel, felelős odafigyeléssel hozza meg azon

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: 2016. január 1-jétől

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: 2016. január 1-jétől Termékfeltételek/ Termék Ki veheti igénybe? CIB UNO Lakáskölcsön Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Lakáshitelek CIB Végig FIX Lakáskölcsön CIB Új Otthon

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ, PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó vagyonbiztosítás kényelmesen a kirendeltségen is megköthető. Hátralékos tartozásukat

Részletesebben

Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit.

Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit. Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit. Miért a MagNet Bank? Közösségi Mentor Betét és Hitel: Hitelének kamatát csökkentheti,

Részletesebben

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi elhelyezkedése: a Takarékbank

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA a CIB - ING Lendület Plusz Hitelprogram esetén

KONDÍCIÓS LISTA a CIB - ING Lendület Plusz Hitelprogram esetén A CIB Bank 2008. október 30-tól megszőnteti Lendület Plusz termékeinek értékesítését. A kondíciók a 2008. október 29-ig CHF alapon befogadott és 2008. november 12. után szerzıdött ügyletekre vonatkoznak.

Részletesebben

1. Miért előnyös Önnek a Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott 10+10 Hitel?

1. Miért előnyös Önnek a Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott 10+10 Hitel? Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel 2016. január 01. napjától a 3 vagy több gyermekes, illetve gyermekvállalással legalább 3 gyermekessé váló családok támogatására 10 millió Ft összegű Otthonteremtő

Részletesebben

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be.

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ HITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY OTK-02-2016

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY OTK-02-2016 Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY OTK-02-2016 A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.10. Jelen Hirdetmény a 2016. május 10. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30.-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Forint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény. Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről

OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény. Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről 1. Kamatbázis Forint lízing: 3 havi BUBOR; Euro-s lízing és euro alapú lízing: 3 havi EURIBOR; Svájci frank lízing és Svájci

Részletesebben

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Jelen termékismertető az FHB Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) által, a 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerint nyújtott FHB Otthonteremtő Kamattámogatott

Részletesebben

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel Miért érdemes a CIB eit választani? Mert: lakáscélra és szabad felhasználásra is megfelelı megoldást jelentenek A forint alapú hiteleknek nincs árfolyamkockázata Nincs szerzıdéskötési díj Nincs hitelbírálati

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. október 05. napjától Közzététel napja: 2015. október 02.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. október 05. napjától Közzététel napja: 2015. október 02. HIRDETMÉNY Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az állami kamattámogatással nyújtott lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2015. október 05. napjától Jelen Hirdetmény

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl TÁJÉKOZTATÓ CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérıl szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI KAMATOKAT, DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKET ALKALMAZZA

LAKOSSÁGI HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI KAMATOKAT, DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKET ALKALMAZZA A2015/20 AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE BALMAZÚJVÁROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2015. év május 01. napjától A LAKOSSÁGI HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI KAMATOKAT, DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKET ALKALMAZZA

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrzés dátuma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú

Részletesebben

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra.

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. Hatályos: 2015. június 01. napjától Közzétéve: 2015. június 05. napján Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. KONDÍCIÓS LISTA A jogelőd

Részletesebben

Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói kamattámogatás igénybevétele esetén

Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói kamattámogatás igénybevétele esetén TÁMOGATOTT JELZÁLOGHITELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK I. UniCredit támogatott lakáscélú jelzáloghitelek II. III. IV. UniCredit Otthonteremtő hitelek Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói

Részletesebben

CIB Költözési Lakáshitel

CIB Költözési Lakáshitel CIB Költözési Lakáshitel Megtalálta álmai otthonát, ahova jelenlegi lakásából szeretne átköltözni és ehhez lakáshitelre van szüksége? A CIB Költözési Lakáshitellel új lakását tudja megvásárolni úgy, hogy

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú. kölcsön esetén:

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú. kölcsön esetén: HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshiteleinek kondícióiról hatályos: 2014. március 1-tıl a hivatalosan közzétett

Részletesebben

K Ö L C S Ö N K É R E L E M

K Ö L C S Ö N K É R E L E M FHB azonosító*: / / Ügynök kódja*: Tanácsadó kódja*: 1. AZ IGÉNYELT KÖLCSÖN ADATAI 1.1. A kölcsön típusa: ingatlanvásárlási kölcsön szabadfelhasználású kölcsön üzleti célú ingatlan vásárlási kölcsön 1.2.

Részletesebben

CIB Ingatlanfedezetes Lakáshitelek türelmi idıvel, forint alapon

CIB Ingatlanfedezetes Lakáshitelek türelmi idıvel, forint alapon Miért érdemes a CIB türelmi idıs Lakáshiteleit választani? A futamidı elsı idıszakában (1-3 év) alacsonyabb a törlesztés mértéke, mint a normál hiteleknél A forint alapú hiteleknek nincs árfolyamkockázata

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2012.03.23. napjától CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A LÍZINGBEADÓ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve (cégneve) és címe (székhelye): 1.1. Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4090 Polgár, Hősök útja 8.) 2. A jelzáloghitellel

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

megoldások hiteltörlesztési nehézségekre

megoldások hiteltörlesztési nehézségekre megoldások hiteltörlesztési nehézségekre Jegyzet Az Ön kapcsolattartója: 2 Tartalom Ha Ön rendelkezik az alábbi hitelek valamelyikével: a CIB Személyi Kölcsön, CIB Gyorskölcsön vagy egyéb ingatlanfedezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) fizetési nehézségekkel küzdő ügyfeleinek nyújtott Újrakezdő elnevezésű, forint

Részletesebben

IV.4. A fogyasztók részére történő kölcsönnyújtás szabályai

IV.4. A fogyasztók részére történő kölcsönnyújtás szabályai Kivonat a Hartai Takarékszövetkezet a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Hitelkártyák

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Hitelkártyák Igényelhető hitelkeret (Ft) Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Hitelkártyák Éves kártyadíj Hitelkártya teljes megnevezése Devizanem Kártya típusa Kártya érvényességi ideje (év) Min. Max. mentes

Részletesebben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A japán jen alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek kondícióiról

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. április

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2016. június 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2016. június 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2016. június 1-től I.1.1. Piaci kamatozású ingatlan célú hitelek (új lakás építés, használt lakás vásárlás, felújítás,

Részletesebben

A konstrukciót a PILLÉR Takarékszövetkezet (címe: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. ) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja

A konstrukciót a PILLÉR Takarékszövetkezet (címe: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. ) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja Hitelkonstrukció bemutatása: A lakossági fizetési számlához kapcsolódó, forint alapú Takarék Folyószámlahitel (a továbbiakban: Számlahitel) átmeneti készpénzzavarok áthidalására szolgáló fogyasztási hitel

Részletesebben

Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről. 1. aláírás: 2. aláírás:

Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről. 1. aláírás: 2. aláírás: Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről Tudomásul veszem, hogy a jelen - aláírásommal ellátott Tájékoztatót, ezáltal az azon szereplő személyes adataimat - a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.

Részletesebben

lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján Adóazonosító jele: Adóazonosító jele:

lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján Adóazonosító jele: Adóazonosító jele: P Á L Y Á Z A T I K É R E L E M lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján 1. A kérelmező(k) személyi adatai: A kérelmező neve, állampolgársága:

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN Hatályos: 2013. július 15. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

6.sz. melléklet. szerződése. Társkártya igénylő minőségében igénylő ügyfél esetén:

6.sz. melléklet. szerződése. Társkártya igénylő minőségében igénylő ügyfél esetén: Lehetséges hitelcélok: A kölcsöntermékeket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Forint Igénylési feltételek: Adós minőségében igénylő ügyfél esetén a)devizabelföldi,

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK HIRDETMÉNY INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMATÁRÓL, VALAMINT DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2015. június 6-tól (A változások a szövegben

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista IV. OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista Érvényben: 2015. július 15-től visszavonásig Meghirdetve: 2015. május 15-én Módosítva: 2015. május 27-én és 2015. június 24-én és 2015. július 6-án

Részletesebben

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E Kihirdetve: 2016. február 29-én Hatályos: 2016. március 1-től Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitelek 2016. március 1-jétől

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN. TERMÉKÉNEK feltételeiről

H I R D E T M É N Y. Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN. TERMÉKÉNEK feltételeiről H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről Közzététel: 2009. október 1. Hatályos: 2009. október 1-től (Jelen Hirdetmény hatálybalépésével hatályon kívül helyezi a 2009. augusztus

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Befogadás dátuma: IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI KÉRJÜK, HOGY AZ ADATLAPOT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI! MINDEN KÉRDÉSRE VÁLASZOLJON, AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁRA NEM ÉRTELMEZHETŐ KÉRDÉSEKET KIHÚZÁSSAL

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2010. június 11.

Hatálybalépés napja: 2010. június 11. Lehetséges hitelcélok: A kölcsöntermékeket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Forint Igénylési feltételek: Adós minőségében igénylő ügyfél esetén a)devizabelföldi,

Részletesebben

100.000 299.999 300.000-600.001-1.600.001- - 16,50% 15,00% 13,30% 10,30% - 15,50% 13,70% 12,10% 9,00%

100.000 299.999 300.000-600.001-1.600.001- - 16,50% 15,00% 13,30% 10,30% - 15,50% 13,70% 12,10% 9,00% H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, FÉSZEKRAKÓ ÉS KÖZALKALMAZOTTI SZEMÉLYI KÖLCSÖN FELFÜGGESZTETT TERMÉKÉNEK Feltételeiről Közzététel: 2015. augusztus 15. Hatályos 2015. augusztus 15-től

Részletesebben

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE A Banco Popolare Hungary Bank Zrt, mint Átruházó és a, mint Átvevő között 2013

Részletesebben

A konstrukciót a Mohácsi Takarék Bank Zrt. (címe: 7700 Mohács Dózsa György utca 31) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja Lehetséges hitelcélok:

A konstrukciót a Mohácsi Takarék Bank Zrt. (címe: 7700 Mohács Dózsa György utca 31) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja Lehetséges hitelcélok: Lehetséges hitelcélok: A kölcsöntermékeket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Forint Igénylési feltételek: Adós minőségében igénylő ügyfél esetén a)devizabelföldi,

Részletesebben

5 éves kamatperiódus - speciális ügyfél minısítés esetén. 10 éves kamatperiódus

5 éves kamatperiódus - speciális ügyfél minısítés esetén. 10 éves kamatperiódus HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshiteleinek kondícióiról hatályos: 2010. szeptember 9 -tıl a hivatalosan közzétett

Részletesebben

Jelen Kondíciós Lista az elszámolással nem érintett forint alapú jelzálogkölcsönre vonatkozik.

Jelen Kondíciós Lista az elszámolással nem érintett forint alapú jelzálogkölcsönre vonatkozik. VII./B Kivezetett, elszámolásban nem érintett, már nem igényelhető jelzálog alapú hiteltermékekre érvényes Hitelek II. Kondíciós Lista Érvényben: 2016. május 25-től visszavonásig Jelen Kondíciós Lista

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan 1 K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, FORINT KAMAT HIRDETMÉNY 4.

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ

L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ Á L T AL Á N OS SZAB Á L Y O K Jelen termékismertetőben részletezett feltételek az FHB Jelzálogbank Nyrt. (továbbiakban: FHB) valamennyi hitelkonstrukciójára egyaránt

Részletesebben

A Bankunk adatai: Bevezető:

A Bankunk adatai: Bevezető: ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A Pannon Takarék Bank Zrt. jelen ügyféltájékoztatójának a célja, hogy segítséget nyújtson a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 14/2012. (XII.13.) számú ajánlása, valamint a Magatartási

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK HIRDETMÉNY INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMATÁRÓL, VALAMINT DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2016. június 20-tól (A változások a szövegben

Részletesebben

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Piaci kamatozású forint lakáshitelek

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Piaci kamatozású forint lakáshitelek Érvényes: 2015. február 1-től visszavonásig A megkötött HUF, EUR, illetve CHF lakáscélú hitelszerződések HUF devizaneműre újrakötése jelen hirdetményben meghatározott kondíciókkal lehetséges. Piaci kamatozású

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSRA NYÚJTOTT HITELEK TERMÉKPARAMÉTEREK

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSRA NYÚJTOTT HITELEK TERMÉKPARAMÉTEREK INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSRA NYÚJTOTT HITELEK Ha már kihasználta az állami kamattámogatott lakáshitel lehetőségeit, vagy nem felel meg az erre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, esetleg

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Kölcsön ingatlancélra KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel 1 szerződéskötéssel járó költségek finanszírozásával 2 amely

Részletesebben

G RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET Kisvárda 3/2010. számú HIRDETMÉNY Érvényes: 2010.05.15.-től 1 PASSZÍV KAMATLÁBAK Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, díj-jutalék-, és költség kondíciói, valamint

Részletesebben

LAKOSSÁGI ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK. HATÁLYOS: 2010. június 11. napjától

LAKOSSÁGI ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK. HATÁLYOS: 2010. június 11. napjától LAKOSSÁGI ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYOS: 2010. június 11. napjától Tartalomjegyzék MEGHATÁROZÁSOK... 4 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA, IRÁNYADÓ

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király u. 76. Telefon +36 46 399 036 Fax +36 46 599 232 E-mail kozpont@boldva.tksz.hu www.boldvatksz.hu Cégjegyzékszám 05-02-000250, Miskolci Törvényszék

Részletesebben

Takarék Forint Kiváltó Hitel A konstrukciót a Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 3794 Boldva, Mátyás király út 76.

Takarék Forint Kiváltó Hitel A konstrukciót a Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 3794 Boldva, Mátyás király út 76. A jelzáloghitel felhasználása: A hitel a más Hitelintézeteknél fennálló jelzálogkölcsön, személyi kölcsön, áruhitel, gépjárműhitel kiváltására használható fel. A kölcsön lehet: lakáscélú, szabadfelhasználású

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

Az együttműködés keretében az OTP Bank Nyrt. az alábbi munkáltatói bankszámlák, számlacsomagok igénybevételére biztosít lehetőséget:

Az együttműködés keretében az OTP Bank Nyrt. az alábbi munkáltatói bankszámlák, számlacsomagok igénybevételére biztosít lehetőséget: Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes együttműködési

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ a fizetéskönnyítési lehetőségekről

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ a fizetéskönnyítési lehetőségekről ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ a fizetéskönnyítési lehetőségekről Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatónkban összefoglaltuk az FHB Ingatlanlízing Zrt. (korábbi nevén Central European Credit Ingatlanhitel Zrt.) jelzáloghitellel

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve: PILLÉR Takarékszövetkezet Székhelye: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. honlapja: www.pillertksz.hu 2. A jelzáloghitellel kapcsolatos adatok

Részletesebben

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00%

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00% K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu L-IV/2016/H. LAKOSSÁGI HITELEK H I R D E T M É N Y E a hitelezés kamat- és költség feltételeiről Bakonyvidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK LAKOSSÁGI HITELEKRE Érvényes: 2016.05.01. Egyoldalú

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Hiteliktatószám: Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a cégjegyzék száma: Cg. 13-02-050428

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016.03.21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.04.01. Jelen Hirdetmény a 2016.04.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.01. Jelen Hirdetmény a 2016.05.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

25/2013. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2013.05.02.)

25/2013. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2013.05.02.) 25/2013. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2013.05.02.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2012.07.16-tól nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Standard kamatfelár:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatváltoztatási mutató: H4K kamatváltoztatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatváltoztatási mutató: H4K kamatváltoztatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) Gyűjtőszámla hitel elnevezésű, a Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program keretében

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK HÁTTERE

A KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK HÁTTERE Hatályos és érvényes: 2015. február 1. napjától CIB LÍZING ZRT. FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL/ADÓSSAL 2004.05.01-2014.07.26. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT MEG NEM SZŰNT DEVIZA ALAPÚ KÖLCSÖN- ÉS PÉNZÜGYI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatváltoztatási mutató: H4K kamatváltoztatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatváltoztatási mutató: H4K kamatváltoztatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) Gyűjtőszámla hitel elnevezésű, a Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program keretében

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MEH 46/2013. számú határozatának kötelezéseivel egységes szerkezetbe foglaltan. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A lakáscélú állami támogatások, a K&H állami kiegészítő kamattámogatásos hitel új lakásra, és a

A lakáscélú állami támogatások, a K&H állami kiegészítő kamattámogatásos hitel új lakásra, és a K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény lakásra, és a megelőlegező kölcsön kondícióiról a 2003. december

Részletesebben

A kölcsönkérelemhez szükséges nyomtatványok, dokumentumok listája

A kölcsönkérelemhez szükséges nyomtatványok, dokumentumok listája Bankfiókban gyfél által Bankfiókban gyfél által 1. GYNÖKI BEFOGADÁS ESETÉN igénylő gynöki Nyilatkozat jelzáloghitel termékek közvetítésére X X gynöki nyilatkozat értékbecsléshez X X 2. AZ ADÓS, ADÓSTÁRS,

Részletesebben