L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ"

Átírás

1 L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ Á L T AL Á N OS SZAB Á L Y O K Jelen termékismertetőben részletezett feltételek az FHB Jelzálogbank Nyrt. (továbbiakban: FHB) valamennyi hitelkonstrukciójára egyaránt érvényesek, az egyes hiteltípusokra vonatkozó speciális feltételeket külön erre a célra készített tájékoztatók tartalmazzák. Jelen termékismertető együttesen alkalmazandó az egyes hitelcélokhoz rendelt tájékoztatókkal, ezért kérjük, tanulmányozza az Ön által igénybe venni kívánt kölcsönre vonatkozó speciális termékismertető(ke)t is! Az egyes hitelcélokhoz igénybe vehető állami támogatásokat és kedvezményeket külön ügyfél tájékoztatók tartalmazzák a mindenkor hatályos állami támogatásokat és kedvezményeket szabályozó jogszabályoknak megfelelően. A kölcsön célja: Az FHB Jelzálogbank Nyrt. kizárólag HUF alapon nyújt kölcsönt, a hitelcél megjelölése mellett. A kölcsönök típusai az alábbiak: a. Lakáscélú kölcsön (a továbbiakban: forint lakáshitel) Lakásvásárlási kölcsön Lakásépítési kölcsön Lakásbővítési kölcsön Lakáskorszerűsítési kölcsön Lakásfelújítási kölcsön Egyazon kölcsönfelvevő egyidejűleg több célra is igényelhet kölcsönt, továbbá egyidejűleg felvehet állami támogatással és támogatás nélküli kölcsönt, valamint egyidejűleg több kölcsöne is fennállhat. A kölcsön mértéke: A kölcsön összege legalább Ft, legfeljebb pedig az ügyletre megállapított ügyletlimit. A kölcsönfelvevő(k) részére ténylegesen nyújtható maximális kölcsön összege az alábbi szempontok együttes vizsgálatával kerül meghatározásra: a kölcsönfelvevő(k), vagy esetleg a Önállóan fizetőképes adóstárs(ak) által igazolt jövedelem alapján számolt a kölcsönkérelemben közölt információk alapján elvégzett minősítés eredményétől is függő - maximálisan nyújtható kölcsön nagysága (ügyféllimit) és/vagy a fedezetként felajánlott ingatlan(ok) jogszabályi előírások alapján számított hitelbiztosítéki értéke alapján maximálisan nyújtható kölcsön nagysága (fedezeti limit). A hitelbiztosítéki érték értékbecslő által meghatározott, FHB által elfogadott forgalmi értéknél az adott ingatlan minőségétől, műszaki állapotától, fekvésétől, stb. függően kb %-kal alacsonyabb érték. A kölcsön összege lakóingatlanok és termőföld esetén legfeljebb a hitelbiztosítéki érték 80%-a, építési telek esetén legfeljebb a hitelbiztosítéki érték 70%-a. A fenti feltételeken túl figyelembe kell vennie az FHB-nak a vonatkozó jogszabály szerint a fedezeti ingatlan forgalmi értékéhez és a folyósítandó hitelhez előírt korlátot is. (A hitelösszeg/forgalmi érték arány nem haladhatja meg az ingatlan forgalmi értékének 80%-át.) A ténylegesen nyújtható kölcsön nagysága a fenti limitek közül a kisebbik érték. A kölcsön kamatperiódusai/kamatfelár periódusai Kamatperiódus: Fix kamatozású hitelek esetén a kamatperiódus olyan időszak, amely alatt a kölcsön ügyleti kamata nem változik. Kamatfelár-periódus: Referencia kamatozású hitelek esetén a kamatfelár-periódus olyan időszak, amely alatt a kölcsön kamatfelára nem változik. A kamatfelár-perióduson belül az ügyleti kamaton belül ugyanakkor a referencia kamatláb mértéke módosulhat, a referenciakamatláb futamidejének megfelelő időközönként. 1

2 A kamatperiódusok és kamatfelár-periódusok lehetséges időtartamát az FHB mindenkor érvényes Hirdetménye tartalmazza, mely időtartalmak közül a kölcsönfelvevő a hiteldöntést megelőzően választhat, a hitel futamideje alatt azonban a választott kamatperiódus vagy kamatfelár-periódus nem változtatható meg. A kölcsön futamideje A kölcsön futamideje minimum 5 év, maximum 30 év. A futamidő éveinek száma nem csak az Ügyfél által választott kamatperiódus egész számú többszöröse lehet, a minimum futamidő a választott kamatperiódus időtartamánál rövidebb nem lehet. A futamidő az egyedi kölcsönszerződésekben rögzítésre kerülő un. Kezdő naptól számítódik. A Kezdő napot a kölcsönfelvevő(k) érdekeire is tekintettel az FHB állapítja meg, mely az egyedi kölcsönszerződés megkötésének napjától számított legfeljebb 90. nap lehet. Díjak, költségek, kamatok Az FHB által alkalmazott kamatok, költségek, illetve díjtételek fajtáit, számítási módját és esedékességét a mindenkor érvényes Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat, mértékét a mindenkori Hirdetmény tartalmazza.. A hiteligényléssel kapcsolatban felmerülő induló díjak (pl. folyósítási jutalék, közjegyzői költség, stb.) összege az Ügyfél írásos kérelmére meghitelezhető, amelynek összege a hitel futamideje alatt a havi törlesztő részletekkel együtt kerül megfizetésre. A kölcsönügylet alanyai a) Kölcsönfelvevők Kölcsönt nagykorú, cselekvőképes magánszemély igényelhet. Amennyiben a hiteligénylő életkora a kölcsön lejáratának hónapjában meghaladja a 70. évet, a hitelkockázat csökkentése érdekében olyan Adóstárs vagy Önállóan fizetőképes adóstárs bevonása indokolt lehet, aki a kölcsön lejáratának hónapjában még nem tölti be a 70. életévét, és minden egyéb az Adóssal szemben támasztott követelménynek megfelel. A Központi Hitelnyilvántartó Rendszerben (KHR), a negatív adatbázisban szereplő Ügyfél nem hitelezhető. A kölcsön felvevője lehet egy, illetve több a kölcsöncéllal érintett ingatlanban legalább résztulajdonnal rendelkező, vagy a hitelcél megvalósulása esetén tulajdoni hányadot szerző személy (vásárlás, illetve ráépítéssel megvalósuló építés, bővítés). Amennyiben egy kölcsönügyletben több hitelcél is szerepel, úgy kölcsönfelvevőként mindazon személyeknek szerepelni kell, akik valamely hitelcél miatt a fentiek szerint szerepeltetendők. Az a személy, aki nem tulajdonosa a hitelcéllal érintett ingatlannak, kölcsönfelvevőként nem csak az ehhez támasztott feltételek teljesítése esetén önállóan fizetőképes adóstársként szerepelhet az ügyletben (kivéve a kölcsönfelvevők házastársait, illetve élettársait, valamint a fizetőképességet javító adóstársat). Ha a kölcsönfelvevő házastársi/élettársi kapcsolatban él, a házastárs/élettárs kötelező jelleggel a kölcsönügylet adósaként kell, hogy szerepeljen akkor is, ha a házastárs/élettárs a földhivatali nyilvántartás szerint nem tulajdonosa, illetve nem válik tulajdonosává a hitelcéllal érintett ingatlannak, kivéve az alábbi eseteket: ha a felek közös, vagy a kölcsönügyletben részt nem vevő házastárs/élettárs egyoldalú, közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt nyilatkozatával igazolják, hogy a hitelcéllal érintett (és egyben akár a kölcsön fedezetét is képező) ingatlan kizárólag az adós különvagyonát képezi és az ingatlannal kapcsolatban semmilyen igénye nincs, Ha a kölcsönfelvevő egyben zálogkötelezett is, úgy a zálogkötelezettekre vonatkozó szabályokat is alkalmazni szükséges. b) Fizető képességet javító adóstárs Fizetőképességet javító adóstársként kizárólag azt a szülőt, nagyszülőt lehet bevonni a kölcsönügyletbe, aki gyermeke, unokája ingatlan vásárlási célú kölcsönügyletébe tulajdont nem szerző adóstársként kerül bevonásra és az FHB által elvárt további feltételeknek is megfelel. c) Zálogkötelezettek 2

3 Zálogkötelezett nagykorú, cselekvőképes magánszemély lehet. A kölcsön fedezetéül szolgáló, Magyarország területén lévő ingatlan minden, az ingatlan-nyilvántartásban szereplő tulajdonosa, vagy vásárlásnál tulajdonosi várományosa a kölcsönügylet zálogkötelezettje. Az FHB a zálogkötelezett és az adósok (adós adóstárs) egymáshoz fűződő viszonyát és kapcsolatát nem korlátozza, kivéve, ha az egyes hiteltípusokra vonatkozó speciális feltételeket tartalmazó tájékoztatók másként rendelkeznek. Amennyiben a zálogkötelezett házastársa/élettársa az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal nem rendelkezik, úgy elegendő, ha a felek közös, vagy a kölcsönügyletben részt nem vevő házastárs/élettárs egyoldalú, közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt nyilatkozatával igazolja, hogy a fedezetül szolgáló ingatlan kizárólag a zálogkötelezett különvagyonát képezi és az ingatlannal kapcsolatban semmilyen igénye nincs vagy telekkönyvön kívüli tulajdonosa (tulajdonosi várományos), és tudomásul veszi az ingatlan zálogjoggal történő terhelését. E nyilatkozat az Ügyfél választása szerint a zálogszerződés záradékában (a kölcsönszerződés közokiratba foglalásakor) is megtehető, amennyiben ez irányú kérését a kölcsönkérelem befogadásakor írásban jelzi. d) Önállóan fizetőképes adóstársak Az FHB önállóan fizetőképes adóstársak bevonását alapesetben nem teszi kötelezővé. Amennyiben azonban a kölcsönfelvevő(k) a kért kölcsön teljes összegére nem lenne(ének) jogosult(ak), úgy önállóan fizetőképes adóstárs(ak) bevonását kezdeményezheti(k). Az FHB nagykorú, cselekvőképes magánszemélyt fogad el önállóan fizetőképes adóstársként az alábbiak szerint: d.a.) Fizetőképességet javító önállóan fizetőképes adóstársak Amennyiben az Adós(ok) fizetőképessége ezt szükségessé teszi, a kölcsönügyletbe 1 fő önállóan fizetőképes adóstárs bevonására lehetőség van. Az önállóan fizetőképes adóstársnak olyan igazolt és dokumentált jövedelemmel kell rendelkeznie, amely önállóan is megfelelő fedezet nyújt a kölcsön törlesztésére. Az önállóan fizetőképes adóstárs házastársa/élettársa kötelezően bevonandó az önállóan fizetőképes adóstársság kötelmébe. Az önállóan fizetőképes adóstárs lehet családi állapotát tekintve - egyedülálló személy is. Nem kötelező önállóan fizetőképes adóstársként bevonni az adóstársságot vállaló házastársát, élettársát abban az esetben, ha hitelt érdemlően, azaz közokirattal, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirattal igazolja, hogy házastársával, élettársával vagyonközösség nem áll fenn. Az önállóan fizetőképes adóstárs életkora a kölcsön végső lejáratának évében nem haladhatja meg a 70. életévet. d.b.) Kötelezően bevonandó önállóan fizetőképes adóstárs Az FHB (kötelezően bevonandó) önállóan fizetőképes adóstárként kötelezően bevonja amennyiben adósként vagy adóstársként vagy önállóan fizetőképes adóstárként nem került bevonásra az ügyletbe azon személyt, aki a fedezetként felajánlott ingatlanon alapított haszonélvezeti jog jogosultja (beleértve az özvegyi jog jogosultját is), valamint az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett és fennmaradó öröklési jog, használati jog valamint ezek biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom jogosultját, valamint amennyiben a tulajdonszerzés jogcíme tartás, vagy életjáradék, úgy ennek jogosultját. Ez okból bevont önállóan fizetőképes adóstárként házastársa/élettársa nem kell, hogy részt vegyen a kölcsönügyletben (amennyiben egyéb okok miatt nem résztvevője annak), továbbá ezen önállóan fizetőképes adóstársak életkora, illetve adósminősítése, és jövedelmi helyzete nem vizsgálandó. A kötelezően bevonandó önállóan fizetőképes adóstársak száma nem korlátozott. A kölcsön ingatlanfedezete a) Ingatlanfedezet típusai Az ingatlan fedezeteként az FHB kizárólag Magyarország területén és bármely magánszemély (nem feltétlen a kölcsönfelvevők) tulajdonában lévő, önállóan forgalomképes és tehermentes ingatlant fogad el. Egy kölcsön fedezeteként az FHB legfeljebb három külön helyrajzi számon szereplő ingatlant fogad el, melyek hitelbiztosítéki értéke ingatlanonként legalább a 4 millió forintot eléri. Az FHB hitelcéltól függetlenül egységesen az alábbiakban felsorolt típusú ingatlanokat fogadja el fedezetként: Lakóingatlan (családi ház, társasházi lakás, ikerház, sorház, vegyes funkciójú ingatlan, amennyiben a lakófunkció meghaladja az 50 %-ot) 3

4 Építési telek (beépítetlen) Termőföld (külterületi szántó, külterületi ingatlan régebbi nyilvántartás szerint: zártkert -, kert, gyep, művelési ágban nyilvántartott ingatlan, valamint mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld). Külterületi szántó esetén további feltétel, hogy legalább 5 ha egybefüggő területet kell, hogy alkosson. b) Az ingatlanfedezettel kapcsolatos követelmények a kölcsönkérelem befogadásakor az ingatlan tényleges helyzete és építésügyi hatósági státusza összhangban kell, hogy legyenek egymással, vagyis az ingatlan és a rajta lévő épület(ek) a tényleges állapota(uk) és funkciója(uk) szerint hatósági engedéllyel (pl. használatba vételi, ill. fennmaradási engedéllyel) igazolt(ak) kell, legyen(ek). A hatósági engedéllyel igazolt státus és a telekkönyvi státus nem térhet el egymástól, az ingatlan értékét jelentősen befolyásolni képes földhivatali eljárás nem lehet folyamatban (pl., ha a felajánlott ingatlant érintően telekalakítás van folyamatban, úgy az ingatlan nem fogadható be), kivéve az építésnél, ha az ingatlan-nyilvántartásban még feltüntetett épület bontási engedélyét az ügyfél bemutatja, a fedezetként felajánlott, önállóan forgalomképes ingatlan (amely lehet önállóan forgalomképes tulajdoni hányad is) valamennyi tulajdonosa zálogkötelezett, és tulajdonjoguk vásárlás esetén az eladók tulajdonjoga - legalább széljegyben igazolandó, a telki szolgalmi jog, a földmérési jelek, valamint a villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog, továbbá a vezetékjog, vízvezetési és bányaszolgalmi jog, telekalakítási és építési tilalom elrendelése, egyéb építésügyi korlátozás, a bejegyzés iránti kérelem vagy megkeresés elutasítása, kártalanítási igény kizárása (ha a befogadáskor a bejegyzés óta már legalább 10 év eltelt), illetve természetvédelmi vagy műemlékjelleg, bányatelek, használati jog, elővásárlási jog fennállása lehetséges, a fenti bekezdésben foglaltakon túl csak a folyósításig törölhető terhek (pl. korábban bejegyzett jelzálogjog(ok), elidegenítési és terhelési tilalmak és haszonélvezeti illetve özvegyi jog(ok) vagy tulajdonjog fenntartással történő eladás) valamint folyósításig bejegyezhető széljegyek (pl. tulajdonjog-bejegyzés, terhek törlése, épületfeltüntetés, stb.) állhat(nak) fenn. A haszonélvezeti, illetve özvegyi jog, valamint öröklési és használati jog biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlése nem szükséges, ha e jog/teher jogosultja adósként vagy önállóan fizetőképes adóstársként szerepel a kölcsönügyletben. a társasházi okirat módosításának széljegye, illetve egyéb adatmódosítási (név- és/vagy címváltozás) kérelem fennállását az FHB nem korlátozza, az ingatlanra csak olyan bérleti szerződés állhat fenn, amely határozatlan időre szól, és maximum három hónapos felmondási idővel megszüntethető, valamint a bérleti díj előre fizetését maximum háromhavi időtartamra engedi meg. A fedezetként elfogadható ingatlanokra szerkezeti megkötés nincs (pld: könnyűszerkezet, ép szerkezetű vályogház), azonban a fedezetként történő elfogadhatóság feltétele az, hogy végleges és jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkezzen az épület, vagy több részletben történő folyósítás esetében (építés, bővítés, stb.), ahol a hitelcél lesz a kölcsön fedezete, az épület használatbavételi engedéllyel rendelkezni fog. Az FHB a fedezetül szolgáló ingatlanon az alábbi jogok és ténybejegyzések fennállását kifejezetten megtiltja: visszavásárlási jog (vételi opció) vételi jog kivéve építési kölcsönök esetében a beépítési kötelezettség biztosítására bejegyzett vételi jogot végrehajtási jog tartási és életjáradéki jog per és/vagy büntetőeljárás megindítása árverés a zárlat, zár alá vétel, zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés. Az FHB az alábbi jogokat csak korlátozásokkal fogadja el: Haszonélvezeti vagy özvegyi jog, valamint öröklési és használati jog biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom akkor fogadható el, ha a haszonélvezeti jog vagy özvegyi jog jogosultja, illetve az öröklési, és használati jog biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom jogosultja valamely az ügyletben szereplő adós, illetve Önállóan fizetőképes adóstárs. 4

5 Osztatlan közös tulajdon esetén tulajdoni hányad fedezetként való elfogadásának feltételei: Osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan csak abban az esetben fogadható el fedezetként, amennyiben, mind telekkönyvileg, mind tényleges státuszát tekintve lakóingatlanként funkcionál. A lakóingatlan önállóan is forgalomképes, műszakilag a többi ingatlantól elhatárolt és külön (önálló) bejárattal és közművekkel (külön mérőóra) rendelkezik. Az osztatlan közös tulajdonlás tényét az értékbecslők felé jelezni kell, és az értékbecslésnek tartalmaznia kell az önálló forgalomképességre vonatkozó megjegyzéseket. Ingatlanvásárlás esetén a tulajdonostársaknak az elővásárlási jogról való lemondó nyilatkozata a hiteligénylő által benyújtásra került, illetve az adásvételben eljáró ügyvéd visszavonhatatlan nyilatkozatban vállalja, hogy a tulajdonostársak elővásárlási jogáról szóló lemondó nyilatkozatokat beszerezte, ellenőrizte, így az adás-vétel kapcsán a vevő (kölcsönigénylő) tulajdoni bejegyzésének jogi akadálya nem lehet. Az összes tulajdonostárs által aláírt ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratban készített használati jog megosztásról szóló szerződés benyújtásra került. c) Az ingatlanfedezettel kapcsolatos követelmények a kölcsön folyósításának időpontjában és azt követően: Az FHB által nyújtott kölcsön biztosítékaként olyan ingatlan fogadható el, amelyet az FHB-t megelőző ranghelyen legkésőbb a folyósítás időpontjától a vissza nem térítendő állami támogatások biztosítására a Magyar Állam javára bejegyzett jelzálogjogokon és elidegenítési és terhelési tilalmakon kívül más jelzálogjog nem terhel (az FHB első ranghelyű jelzálogjogot fogad el). Ez alól kivételt képez a lakásvásárlási hitel konstrukció, amennyiben terhelt ingatlan adásvétele történik, de a vételár megfizetésével egyidejűleg a teher kiegyenlítése is megtörténik, illetve ha korábban nyújtott FHB kölcsön biztosítására bejegyzett jelzálogjog(ok) terheli(k) az ingatlant. Az FHB-t megelőző ranghelyen a Magyar Állam javára bejegyzett jelzálogjog csak olyan vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatáshoz (lakásépítési kedvezmény, illetve ezt megelőlegező kölcsön, adóvisszatérítési támogatás, lakásépítési támogatás, megelőlegezett lakásépítési támogatás, továbbiakban támogatások) kapcsolódhat, amelyek esetében a hitelcél már igazoltan megvalósult. Az FHB-t követő ranghelyen további hitelezők jelzálogjoga, keretbiztosítéki jelzálogjoga, zálogjoga és az ezt biztosító elidegenítési és terhelési tilalma (ide nem értve a jogszabályon alapuló terhek bejegyzését) akkor lehetséges, ha azt az FHB engedélyezi. Fenti bejegyzéseket az FHB kizárólag az alábbi jogosultak javára engedélyezi: Magyar Állam, települési önkormányzatok, hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások, munkáltatók, lakás-takarékpénztárak, Illetékhivatal, NAV. Fennálló FHB-s hitel esetén további ranghelyű teher bejegyzését az FHB kizárólag abban az esetben engedélyezi, ha az ügyfélnek fizetési késedelme az FHB-val szemben nem áll fenn. A követelésekről a jogosulttal kötött érvényes szerződés, illetve kölcsön esetében a fennálló tartozásra vonatkozó igazolás csatolása is szükséges. d) Fedezetcsere Az FHB lehetőséget biztosít az ingatlanfedezet cseréjére, ha a felajánlott újabb ingatlan megfelel az FHB által az ingatlannal szemben támasztott követelményeknek, továbbá biztosítja a hitel megfelelő fedezettségét. Az FHB a fedezetcsere engedélyezését és a megfelelő fedezettség kérdését minden esetben egyedileg mérlegeli. Pozitív döntés esetén a fedezetcsere kizárólag szerződésmódosítás keretében történhet meg. e) Vagyonbiztosítás Az ingatlanfedezetet tulajdonosai - ez alól kivételt képeznek a felépítménnyel nem rendelkező ingatlanok, pld: építési telek, termőföld - kötelesek legalább tűz és elemi kár kockázatokra, vagyonbiztosítással biztosítani és a biztosítási szerződést a Biztosító által az FHB-t megillető hitelbiztosítéki záradékkal ellátni. A biztosítás összegének az egyedi ingatlan tekintetében minden esetben el kell érnie a biztosító által az adott ingatlanra meghatározott mindenkori újjáépítési értéket. E biztosítást a kölcsönfelvevő(k) kötelesek a kölcsön teljes futamideje alatt fenntartani. Az FHB a Hirdetményében megjelölt minimum összeget nem meghaladó káresemény esetén eltekint a biztosítási összeg engedményezési jogától. 5

6 Szerződéskötés A szerződéskötés feltétele az FHB által pozitívan elbírált kölcsönkérelem. A szerződés tervezetet az FHB 3 nappal a szerződéskötést megelőzően az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. A kölcsön- és zálogszerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek a közjegyző kedvezményes díjszabása által megállapított költségeit a kölcsönfelvevő viseli. Az ingatlanon az FHB javára alapított jelzálogjog bejegyzése, a bejegyzés esetleges módosítása, valamint a jelzálogjog törlése esetén az eljárás lefolytatásáért a Földhivatal által felszámított igazgatási szolgáltatási díj az FHB és a zálogkötelezett között létrejövő szerződés alapján a zálogkötelezettet terheli. A kölcsön folyósítása A kölcsön folyósítása egy vagy több részletben történhet, az egyedi kölcsönszerződésekben (is) rögzített folyósítási feltételek mindegyikének teljesülését követően. A kölcsönt az FHB kizárólag átutalással folyósítja: vásárlási célú hitel esetén az eladó(k) által az adásvételi szerződésben megjelölt bankszámlára, mely lehet az ügyvéd/közjegyző letéti számlája is (több bankszámla megjelölése esetén a folyósítandó kölcsön összegének megosztása az adásvételi szerződésben meghatározott rendelkezések alapján történik), egyéb hitelcél esetén: a kölcsönkérő(k) által megjelölt bankszámlaszámra. A szakaszos folyósítású ügyletek esetén a szerződött, de még ki nem folyósított kölcsönrész után rendelkezésre tartási díj fizetendő. A rendelkezésre tartási időszak a Kezdő naptól számított maximum 2 év. A jutalék mértéke: 2%. A jutalék a mindenkori hiteltörlesztés teljesítésével egyidejűleg esedékes. A kölcsön folyósításának általános feltételei A folyósítás általános feltétele, hogy: a biztosítékul szolgáló ingatlan/ok/ra vonatkozóan a kölcsönfelvevő(k) hiteles, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap szemlével igazolta(ák) az alábbiakat: az FHB javára, a kölcsönszerződés biztosítására a földhivatal az FHB által meghatározott, alapesetben első ranghelyre és deviza alapú hitelek esetében a szerződés szerinti devizanem és járulékai erejéig a jelzálogjogot, valamint az elidegenítési és terhelési tilalmat határozattal bejegyezte az FHB által el nem fogadott terhek és egyéb jogok határozattal törlésre kerültek, a kölcsönkérelem befogadásakor fennállt széljegy(ek) elintézése az FHB döntése szerint megtörtént, a fedezetül elfogadott ingatlan(ok) az FHB által megkívánt módon, az FHB-t biztosítás egyedüli, vagy elsőhelyi kedvezményezettként megjelölve biztosítva van(nak), és ezt a kölcsönfelvevő a biztosítási kötvény(ek)nek, illetve ajánlat(ok)nak és/vagy a biztosító, illetve az eljáró biztosítási bróker nyilatkozatának bemutatásával igazolta. Az egyes kölcsöntípusok további illetve speciális folyósítási feltételeit az egyedi, hitelcélokhoz rendelt termékismertetők tartalmazzák. A kölcsöncél megvalósulásának ellenőrzése: A kölcsöncél megvalósulásának ellenőrzését az egyes kölcsöntípusok vonatkozásában az egyedi, hitelcélokhoz rendelt termékismertetők tartalmazzák. A kölcsön törlesztése A kölcsönök törlesztése minden esetben havonta történik, alapesetben annuitásos törlesztéssel. Bizonyos alább részletezett esetekben válaszható a halasztott tőketörlesztés. A törlesztő összeg minden hónapban a kölcsönszerződésben meghatározott kezdő nappal azonos naptári napokon válik esedékessé. A fizetés módja kizárólag bankszámláról történő átutalás lehet. A törlesztés kizárólag forintban történhet. A törlesztési módozatokat az alábbiakban részletezzük: a) annuitás A kölcsönfelvevő(k) által fizetendő havi törlesztő összeg megegyezik az annuitásos módszerrel számított tőke és kamat havi részletének összegével. 6

7 A havi törlesztő összeg kivéve az utolsó ügyleti év utolsó törlesztő összegét 1 és 5 éves kamatperiódus esetén ügyleti éven belül állandó, a törlesztő összegben a tőke és a kamat aránya változó. b) halasztott tőketörlesztés A legalább 15 éves futamidejű forint alapú hitelek esetében választható a halasztott tőketörlesztés a futamidő első, második, harmadik, negyedik vagy ötödik évének végéig, ekkor a kölcsönfelvevő a tőketartozásból havonta legalább 100 Ft-ot törleszt, a kamatok megfizetése mellett. A csökkentett törlesztés időszakát követő hátralévő futamidő alatt a törlesztés annuitásos. Több részletben történő folyósítás esetén a havi törlesztő összeg minden folyósításkor, és ügyleti év végén ismételten meghatározásra kerül. Így a kölcsön részfolyósításaihoz igazodóan a havi törlesztő összeg többször módosulhat az aktuálisan fennálló tőketartozás nagysága és a hátralévő futamidő függvényében. Az FHB a hitel futamideje alatt a mindenkor fennálló - forintban kifejezett - tartozás összegének a hitelbiztosítéki értékre vetített arányát összehasonlítja a kölcsönszerződésben rögzített maximum adható hitel/hitelbiztosítéki érték hányadosával. Amennyiben a tényleges arány meghaladja a rögzített arányt, az FHB-nak jogában áll az ügyfelet fedezet kiegészítésre felszólítani, s ennek elmaradása esetén felmondási jogával élni. Amennyiben a hitel/hitelbiztosítéki érték arány 10%-pontot meghaladóan lépi túl a szerződésben rögzített maximum értéket, akkor az FHB - minden további értesítés, illetve előzetes felszólítás nélkül - jogosult a kölcsönszerződés tekintetében azonnali felmondási jogával élni. Az előtörlesztés szabályai A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló törvényvonatkozó rendelkezései értelmében a jelzáloghitelek előtörlesztése vagyis a kölcsönszerződésben rögzített esedékességeket megelőző teljes vagy részleges visszafizetés esetén a jelzálog-hitelintézet a lejárat előtti visszafizetéssel járó költségeit a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvényben meghatározott rendelkezések szerint jogosult érvényesíteni. Az FHB az előtörlesztés lehetőségét a Hitelfelvevő(k) részére az alábbi módokon biztosítja: bejelentéshez kötött előtörlesztés rendkívüli előtörlesztés a) Bejelentéshez kötött előtörlesztés A Hitelfelvevő az FHB-val szemben fennálló kölcsöntartozását annak szerződés szerinti esedékessége előtt, az általa megválasztott időpontban is jogosult törleszteni. A bejelentéshez kötött előtörlesztés keretében a Hitelfelvevő jogosult a fennálló kölcsöne teljes megszűnését eredményező előtörlesztésre (a továbbiakban: Teljes Előtörlesztés) valamint jogosult a fennálló kölcsöne teljes megszüntetését nem, csak csökkenését eredményező előtörlesztésre (a továbbiakban: Részleges Előtörlesztés) az FHB bejelentéskor érvényes Hirdetményében meghatározott minimum összegében. Teljes Előtörlesztés esetén a Hitelfelvevő jogosult előtörlesztése időpontját maga meghatározni azonban az előtörlesztés időpontja a szabályszerű bejelentés FHB mindenkori székhelyére történő benyújtásától számított 15 napnál korábbi időpont nem lehet. Amennyiben a Teljes Előtörlesztést a Hitelfelvevő a szabályszerű bejelentésben megjelölt és fenti feltételeknek megfelelő időponttól számított 15 napon belül nem teljesíti, úgy Hitelfelvevő fennálló kölcsönének teljes előtörlesztésére csak újabb szabályszerű előtörlesztési bejelentést követően válik jogosulttá. Részelőtörlesztés esetén a Hitelfelvevő kizárólag a Részelőtörlesztéssel érintett kölcsöne havi törlesztési esedékességi napján jogosult előtörlesztésre, ezért a szabályszerű bejelentés érdekében a Hitelfelvevő részelőtörlesztési szándékát köteles előzetesen írásban az előtörlesztési bejelentésben megjelölt havi törlesztési esedékesség dátumát legalább 15 nappal megelőzően az FHB mindenkori székhelyére címzett bejelentésben közölni, pontosan meghatározva az előtörleszteni kívánt összeget; A Hitelfelvevő az általa ténylegesen teljesített, bejelentéshez kötött előtörlesztése után, lejárat előtti visszafizetéshez (előtörlesztéshez) kapcsolódó jutalékot köteles az FHB-nak fizetni, mely az előtörlesztés jóváírásakor válik esedékessé. 7

8 A lejárat előtti visszafizetéshez (előtörlesztéshez) kapcsolódó jutalék mértékére, valamint a díjmentesség szabályaira az előtörlesztés jóváírásakor érvényes mindenkori FHB Hirdetmény rendelkezései az irányadóak. b) Rendkívüli előtörlesztés Rendkívüli előtörlesztésnek tekintendők az alább meghatározott, a kölcsön futamideje alatt bekövetkező olyan események, amelyek célja közvetlenül nem a fennálló kölcsön lejárat előtti visszafizetése, de ezen események a Hitelfelvevő kifejezett nyilatkozatától vagy szándékától függetlenül is a fennálló kölcsön teljes vagy részleges előtörlesztését eredményezik. Rendkívüli előtörlesztésként, díjmentesen veszi figyelembe az FHB a kölcsönszerződéshez kapcsolódó Csoportos hitelfedezeti személybiztosítás és a hitel fedezeteként kikötött jelzálogjoggal terhelt ingatlan(oka)t érintő vagyonbiztosítás alapján az FHB javára teljesített kifizetéseket, valamint ha a Hitelfelvevő az FHB-tól felvett kölcsönből még fennálló tartozás csökkentésére elszámolandó, a kölcsön felvételét követően született gyermeke után járó, vissza nem térítendő állami támogatásra jogosult. Az előtörlesztési lehetőségekkel kapcsolatos további részletes információ az FHB Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatában és Hirdetményében található. Árfolyam- és kamatkockázat A hitelfelvételi döntés lényeges eleme a hitel devizanemének megválasztása. Az FHB termékskálájában jelenleg kizárólag forint alapú hitelek szerepelnek. A forintalapú hitelek esetében a hiteladósnak csak a kamatkockázattal kell számolnia, azaz azzal a kockázattal, hogy a kamatláb kamatperiódusonként/kamatfelár periódusonként megváltozhat és emiatt fizetési kötelezettsége megváltozhat. A forint alapú hiteleknél árfolyamkockázattal - azaz azzal a kockázattal, hogy a deviza forinthoz viszonyított árfolyama változhat - nem szembesül az adós. A túlzott eladósodás kockázata A felvehető hitel összegének meghatározásához mindenekelőtt számítsa ki a hiteltörlesztésre tartósan rendelkezésre álló jövedelmet. Gondolja végig, hogy háztartásának jövedelméből mennyit tud a hitel törlesztésére fordítani, illetve az egyes jövedelmekre mennyire számíthat tartósan. Javasoljuk, hogy hitelfelvétel előtt tájékozódjon a hitelek, finanszírozási lehetőségek különböző fajtáiról, azok kondícióiról! Ebben segítségére lehetnek az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. fiókjainak munkatársai, valamint az FHB TeleBank ( ) ügyfélszolgálata. További hasznos információkat tudhat meg a Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapján található hitel- és lízing termékválasztó programjából ( illetve az MNB hitelfelvétellel kapcsolatos, egyéb információkat tartalmazó oldalairól. Állami támogatások Az állami támogatások részletes feltételeit köztük a támogatások igénybevételéhez előírt, a kölcsön elszámolásához kötelezően bemutatandó számlák mennyiségét és a számlákkal kapcsolatos követelményeket a hatályos állami támogatásokat szabályozó jogszabály(ok), valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatója tartalmazza. FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 8

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSRA NYÚJTOTT HITELEK TERMÉKPARAMÉTEREK

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSRA NYÚJTOTT HITELEK TERMÉKPARAMÉTEREK INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSRA NYÚJTOTT HITELEK Ha már kihasználta az állami kamattámogatott lakáshitel lehetőségeit, vagy nem felel meg az erre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, esetleg

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA TERMÉKPARAMÉTEREK FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA Amennyiben, a már fennálló deviza, vagy forint alapú, lakáscélú jelzáloghitelét, vagy egyéb jelzáloggal fedezett és nem fedezett hitelét kívánja kiváltani,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ, PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó vagyonbiztosítás kényelmesen a kirendeltségen is megköthető. Hátralékos tartozásukat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Hitelcsere Prémium kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Hitelcsere Prémium kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Hitelcsere Prémium kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be.

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ HITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA a svájci frank alapú CIB-Fundamenta Duett Hitelprogramra vonatkozóan. Jelen Kondíciós lista vonatkozik az alábbi szerződésekre:

KONDÍCIÓS LISTA a svájci frank alapú CIB-Fundamenta Duett Hitelprogramra vonatkozóan. Jelen Kondíciós lista vonatkozik az alábbi szerződésekre: Jelen Kondíciós lista vonatkozik az alábbi szerződésekre: 1. 2015. február 1. előtt svájci frank alapú (deviza alapú) kölcsönszerződésre, amely 2015. február 1- jétől HUF alapú kölcsönszerződésre módosul,

Részletesebben

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma:... TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ amely létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szigetvári Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Takarék Forint Kiváltó Hitel A konstrukciót a Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 3794 Boldva, Mátyás király út 76.

Takarék Forint Kiváltó Hitel A konstrukciót a Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 3794 Boldva, Mátyás király út 76. A jelzáloghitel felhasználása: A hitel a más Hitelintézeteknél fennálló jelzálogkölcsön, személyi kölcsön, áruhitel, gépjárműhitel kiváltására használható fel. A kölcsön lehet: lakáscélú, szabadfelhasználású

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzálog alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. október 30.

Részletesebben

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: 2011. 12. 06. napjától Lakáshitel üzletszabályzat

Részletesebben

CIB Otthonteremtı Hitel

CIB Otthonteremtı Hitel CIB Otthonteremtı Hitel A CIB Bank Zrt. jelzáloghitel konstrukciója A CIB Otthonteremtı Hitellel Ön kedvezı hitelkamat mellett vásárolhat Magyarország területén forgalomképes használt és új lakást, lakóingatlant

Részletesebben

I. UniCredit Lakáscélú és Szabad felhasználású jelzáloghitelek

I. UniCredit Lakáscélú és Szabad felhasználású jelzáloghitelek JELZÁLOGHITELEK I. UniCredit lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitelek II. UniCredit hitelkiváltási célú jelzáloghitelek III. Jelzáloghitelekhez kapcsolódó díjak, költségek IV. THM, aktív-kedvezmény

Részletesebben

CIB Költözési Lakáshitel

CIB Költözési Lakáshitel CIB Költözési Lakáshitel Megtalálta álmai otthonát, ahova jelenlegi lakásából szeretne átköltözni és ehhez lakáshitelre van szüksége? A CIB Költözési Lakáshitellel új lakását tudja megvásárolni úgy, hogy

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Áthidaló kölcsön igénylési feltételeiről

Az OTP Lakástakarék Áthidaló kölcsön igénylési feltételeiről 1. A termék megnevezése OTP Lakástakarék Áthidaló Kölcsön fix kamatozással (továbbiakban: Áthidaló kölcsön) és OTP Lakástakarék lakáskölcsön (továbbiakban: lakáskölcsön) (Áthidaló kölcsön és lakáskölcsön

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Takarék Otthon Hitelhez (TOH), valamint Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (OTK) Hatályba lépés napja: 2016. március

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL A GRÁNIT Bank a 16/2016. Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) IV. fejezetében meghatározott 3 vagy több gyermekes családok részére nyújtható

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLAN ÉPÍTÉSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLAN ÉPÍTÉSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLAN ÉPÍTÉSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLAN ÉPÍTÉSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLAN ÉPÍTÉSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLAN ÉPÍTÉSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI TERMÉKEK. I. Állami kamattámogatásos lakáshitelek és állami lakáscélú támogatások

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI TERMÉKEK. I. Állami kamattámogatásos lakáshitelek és állami lakáscélú támogatások HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI TERMÉKEK I. Állami kamattámogatásos lakáshitelek és állami lakáscélú támogatások 1. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Hatálybalépés napja: 2016. február 1. Jelen Hirdetmény

Részletesebben

Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén

Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén Tisztelt Ügyfelünk! Amennyiben új- vagy használt lakás vásárlásához ERSTE BANK HUNGARY Zrt., által

Részletesebben

Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott hitele

Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott hitele TÁMOGATOTT JELZÁLOGHITELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK I. UniCredit támogatott lakáscélú jelzáloghitelek II. III. IV. UniCredit Otthonteremtő hitelek Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Lakossági piaci kamatozás mellett nyújtott lakáscélú kölcsön

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Lakossági piaci kamatozás mellett nyújtott lakáscélú kölcsön Termék leírása: TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Lakossági piaci kamatozás mellett nyújtott lakáscélú kölcsön A lakossági piaci kamatozás mellett nyújtott lakáshitelnek célja lehet: a) Új vagy használt lakás, lakóház

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Állami kamattámogatással igénybevett ügyleti kamat mértéke új lakás vásárlása, építése esetén. Kamatperiódus Ügyleti kamat évi THM

HIRDETMÉNY. Állami kamattámogatással igénybevett ügyleti kamat mértéke új lakás vásárlása, építése esetén. Kamatperiódus Ügyleti kamat évi THM HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshiteleinek kondícióiról hatályos:

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

(hatályos: 2016.03.21.-től) TERMÉKISMERTETŐ

(hatályos: 2016.03.21.-től) TERMÉKISMERTETŐ ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORINT ALAPÚ PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITEL 10 ÉVES KAMATPERIÓDUSSAL ELŐBÍRÁLATI IGAZOLÁSSAL IS (hatályos: 2016.03.21.-től) A hitelt igényelheti minden 18. életévét betöltött

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. január 01. napjától Közzététel napja: 2015. december 31.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. január 01. napjától Közzététel napja: 2015. december 31. HIRDETMÉNY Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2016. január 01. napjától Jelen Hirdetmény a 2015. február 01. napját követően

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. január 01. napjától Közzététel napja: 2015. december 31.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. január 01. napjától Közzététel napja: 2015. december 31. HIRDETMÉNY Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2016. január 01. napjától Jelen Hirdetmény az FHB Bank Zrt. és a jogelőd Allianz

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. március 21. napjától Közzététel napja: 2016. március 18.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. március 21. napjától Közzététel napja: 2016. március 18. HIRDETMÉNY Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2016. március 21. napjától Jelen Hirdetmény az FHB Bank Zrt. és a jogelőd Allianz

Részletesebben

HIRDETMÉNY. hatályos 2015. szeptember 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. hatályos 2015. szeptember 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) lakáscélú 1 Stabilitás Hitel elnevezésű, forint alapú, nem támogatott jelzáloghitelének

Részletesebben

Érvényes: 2013.június 1-től

Érvényes: 2013.június 1-től HIRDETMÉNY a BUDA Takarék Szövetkezeti Hitelintézet hivatalos tájékoztatója a természetes személyek részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.április 01. Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a hitel kamat változott a báziskamat

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező/hitelközvetítő adatai Hitelező (név, cím) Mohácsi Takarék Bank Zrt. 7700 Mohács Dózsa György utca 31 2. A jelzáloghitellel kapcsolatos adatok 2.1.

Részletesebben

Nem forgalmazott hitelek

Nem forgalmazott hitelek Nem forgalmazott hitelek Fogyasztási, jelzálog hitelek: (2012.04.01-től nem adható) Hitelbírálati díj a hitel összegének 1 %-a minimum: 10.000. Ft maximum: 30.000 Ft Hitel kamat évi 13% Kezelési költség

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a vállalkozói hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a vállalkozói hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2016.01.01-től

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS amely szerződés (továbbiakban: Szerződés/Kölcsönszerződés)

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2016.01.01.-től

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről Érvényes: 2014. május 15-től I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Részletes rendelkezések... 4 II.1. A kölcsönszerződés megkötése... 4 II.1.1.

Részletesebben

Lakáshitel igényléséhez szükséges dokumentumok listája

Lakáshitel igényléséhez szükséges dokumentumok listája Lakáshitel igényléséhez szükséges dokumentumok listája Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbi listán tájékoztató jelleggel mutatjuk be Önnek a lakáshitel igénylés befogadásához szükséges dokumentumok listáját.

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.04.01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. június 02. A Hirdetmény közzététele: 2014. június

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez Hitelszerződés száma:. H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. amely egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230 Gyömrő, Petőfi

Részletesebben

Ügyféltájékoztató az adásvételi szerződéssel kapcsolatos követelményekről

Ügyféltájékoztató az adásvételi szerződéssel kapcsolatos követelményekről Copyright 2010 AXA csoport Magyarország Minden jog fenntartva. 1. oldal Ügyféltájékoztató az adásvételi szerződéssel kapcsolatos követelményekről Hatályos 2010. július 15-től a hivatalosan közzétett változtatásig

Részletesebben

(hatályos: 2016.02.01-től) TERMÉKISMERTETŐ

(hatályos: 2016.02.01-től) TERMÉKISMERTETŐ ERSTE BANK HUNGARY ZRT. OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT LAKÁSHITEL (hatályos: 2016.02.01-től) 3 vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott lakáshitele A hitelt igényelheti minden 18.

Részletesebben

Ügyfél neve:... Szerződés száma:... Kapiti száma:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Ügyfél neve:... Szerződés száma:... Kapiti száma:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Felügyeleti hatóság neve: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a másrészről Raiffeisen Bank Zrt. X.Y Székhely: 1054 Budapest, Akadémia

Részletesebben

CIB Lakóingatlan-lízing

CIB Lakóingatlan-lízing ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Érvényes: 2009. 02. 24-tıl Legyen szó új vagy használt lakóingatlan vásárlásról a CIB Lízing Csoport finanszírozási ajánlatai között biztosan megtalálja az Ön számára legmegfelelıbb konstrukciót.

Részletesebben

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím/levelezési cím::...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító:

Részletesebben

apró betűk helyett K&H üzleti feltételű lakáshitel és K&H ingatlanfedezetű személyi hitel

apró betűk helyett K&H üzleti feltételű lakáshitel és K&H ingatlanfedezetű személyi hitel apró betűk helyett K&H üzleti feltételű lakáshitel és K&H ingatlanfedezetű személyi hitel Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás előnyeit,

Részletesebben

hirdetmény Akciós ajánlat:

hirdetmény Akciós ajánlat: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján nyújtott K&H

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. április

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az OTP Lakástakarék Zrt. kamat, díj és költség tételeiről Érvényes: 2016. június 1-től

HIRDETMÉNY. az OTP Lakástakarék Zrt. kamat, díj és költség tételeiről Érvényes: 2016. június 1-től HIRDETMÉNY az OTP Lakástakarék Zrt. kamat, díj és költség tételeiről Érvényes: 2016. június 1-től A Hirdetményben történt módosítások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre! I. LAKÁSTAKARÉK MEGTAKARÍTÁSI

Részletesebben

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján nyújtott K&H

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hatályos: 2015. április 1-től 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés.. számú melléklete Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrizte: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak,

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY vállalkozói ügyfelek részére 1. 1 A 2016. március 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY vállalkozói ügyfelek részére 1. 1 A 2016. március 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2016. március 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Forgóeszköz hitel (éven belüli, éven túli)

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ ÁSZF Fogyasztói Hitelműveletekhez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ Jelen ÁSZF a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi!

Részletesebben

a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel jött létre.

a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel jött létre. Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z Ő D É S Lakás-előtakarékossági szerződés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történő

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. június 01. Jelen Hirdetmény a 2016. június 01. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad felhasználású kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad felhasználású kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad e Érvényes 2014. március 15-től 1 VÁLTOZÁSOK

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.01. Jelen Hirdetmény a 2016.05.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.04.01. Jelen Hirdetmény a 2016.04.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

A kamatfelár-kedvezmény minden esetben a meghirdetett kamatfelár felső értékéből kerül levonásra.

A kamatfelár-kedvezmény minden esetben a meghirdetett kamatfelár felső értékéből kerül levonásra. Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte 1997. november 27. TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Hatályos: 2016.03.21-től ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújtott szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzáloghitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről

Részletesebben

HIRDETMÉNY A CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYÉRŐL

HIRDETMÉNY A CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYÉRŐL B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYÉRŐL 256/2011.(XII.6.) KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN Érvényes: 2016. január 01-jétől 1 Új lakás építésénél vagy új lakás vásárlásánál: egy

Részletesebben

40/2016. sz. HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

40/2016. sz. HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 2085, Pilisvörösvár, Fő út 130. (26) 530 520 40/2016. sz. HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.06.01 Jelen Hirdetmény a 2016.05.31.

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2015. augusztus 17-től A Kaposmenti Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi

Részletesebben

3/2016. sz. HIRDETMÉNY. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Hatálybalépés napja: 2016. február 1.

3/2016. sz. HIRDETMÉNY. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Hatálybalépés napja: 2016. február 1. Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 2085, Pilisvörösvár, Fő út 130. (26) 530 520 3/2016. sz. HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Hatálybalépés napja 2016. február 1. Jelen

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 3A Takarékszövetkezet Szabályzat száma: S-001/2015. Döntést hozó testület: Takarékszövetkezet Igazgatósága Határozat száma: Ig.-146/2015. Hatályos: 2016. március 21.-től. Jóváhagyó

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. október 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. október 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. október 1-től I.1.1. Piaci kamatozású ingatlan célú hitelek (új lakás építés, használt lakás vásárlás, felújítás,

Részletesebben

hirdetmény Akciós ajánlat:

hirdetmény Akciós ajánlat: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.04.11. Jelen Hirdetmény a 2016.04.11. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel Miért érdemes a CIB eit választani? Mert: lakáscélra és szabad felhasználásra is megfelelı megoldást jelentenek A forint alapú hiteleknek nincs árfolyamkockázata Nincs szerzıdéskötési díj Nincs hitelbírálati

Részletesebben

FHB LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA

FHB LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA FHB LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA Az FHB Lízing Zrt. hivatalos tájékoztatója zálogkölcsön és pénzügyi ingatlanlízing termékek esetén alkalmazott, kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. március 21. naptól TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1. Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát

Részletesebben

amit a K&H lakáscélú hitelek állami támogatással konstrukcióról tudni érdemes

amit a K&H lakáscélú hitelek állami támogatással konstrukcióról tudni érdemes apró betűk helyett K&H lakáscélú hitelek állami támogatással gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás előnyeit, legjobb tulajdonságait emelik

Részletesebben

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására Szerződésszám: Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság: statisztikai azonosítószám: mint

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 01. naptól Üzletszabályzat Hatályos 2016.01.01. 1/50 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1.

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.04.07. Jelen Hirdetmény a 2016.04.07. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA. Érvényes: 2015. október 1. napjától

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA. Érvényes: 2015. október 1. napjától AZ FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2015. október 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I. 1. ALKALMAZÁSI KÖR...

Részletesebben

A Pannon Takarék Bank Üzletszabályzata A Gazdahitel-Gazdakártya konstrukció Üzletszabályzata

A Pannon Takarék Bank Üzletszabályzata A Gazdahitel-Gazdakártya konstrukció Üzletszabályzata 163/2011. számú ügyviteli utasítás 10. számú melléklete A Pannon Takarék Bank Üzletszabályzata A Gazdahitel-Gazdakártya konstrukció Üzletszabályzata 1 Tartalomjegyzék: 1.) Bevezető... 3 2.) A Konstrukció...

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra.

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. Hatályos: 2015. június 01. napjától Közzétéve: 2015. június 05. napján Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. KONDÍCIÓS LISTA A jogelőd

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 14/2016 (2016.03.25.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

Lakossági hitelek HIRDETMÉNY

Lakossági hitelek HIRDETMÉNY Lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Takarékszövetkezet a következő hiteldíjakat alkalmazza a 2016. június 1 folyósított hiteleknél: Lakossági hitelek, kölcsönök esetén alkalmazott referencia kamatok: 3 havi

Részletesebben