SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta."

Átírás

1 A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: napjától Lakáshitel üzletszabályzat Érvényes: december 06-tól 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAKARÉKSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓI BANKI MAGATARTÁSI KÓDEX ALKALMAZÁSI KÖR A TELJESÍTÉS HELYE, IDEJE, MÓDJA A KÉZBESÍTÉS SZABÁLYAI FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK EGYÉB A LAKÁSHITELEKET ÉRINTŐ SZABÁLYOZÁS A HITELKÉPESSÉG VIZSGÁLATA A SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A KÖLCSÖN IGÉNYBE VÉTELE A KÖLCSÖN FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐPONTJA A KÖLCSÖN FOLYÓSÍTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A TAKARÉKSZÖVETKEZET ELÁLLÁSI JOGA A KÖLCSÖN FOLYÓSÍTÁSA ELŐTT A KÖLCSÖN KAMATA ÉS KEZELÉSI KÖLTSÉGE A KÖLCSÖN KAMATÁNAK SZÁMÍTÁSI MÓDJA A KÖLCSÖN ÉVES KEZELÉSI KÖLTSÉGÉNEK SZÁMÍTÁSI MÓDJA REFERENCIA KAMAT A KIEGÉSZÍTŐ KAMATTÁMOGATÁSÚ KÖLCSÖNÖKNÉL REFERENCIA KAMAT A FIATALOK ÉS TÖBBGYERMEKES CSALÁDOK KAMATTÁMOGATÁSÚ KÖLCSÖNEINÉL REFERENCIA KAMAT A PIACI FELTÉTELŰ KÖLCSÖNÖKNÉL A TELJES HITELDÍJ MUTATÓ A KAMAT, A KEZELÉSI KÖLTSÉG, ILLETVE DÍJAK MÓDOSÍTÁSA ÚJ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE A KÖLCSÖN, A KAMAT ÉS KEZELÉSI KÖLTSÉG ESEDÉKESSÉGE ÉS MEGFIZETÉSÜK MÓDJA A KÖLCSÖN TÖRLESZTŐ ÖSSZEGE A TÖRLESZTŐ ÖSSZEG ESEDÉKESSÉGE A PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE AZ ELŐTÖRLESZTÉS SZABÁLYAI ELÁLLÁSI JOG AZ EGYÉB DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK HITELBÍRÁLATI DÍJ HELYSZÍNI SZEMLE DÍJA SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSI DÍJ ELŐTÖRLESZTÉS DÍJA SZERZŐDÉSKÖTÉSI DÍJ FOLYÓSÍTÁSI JUTALÉK FEDEZETCSERE DÍJA FEDEZETI ÉRTÉK MEGÁLLAPÍTÁSI ÉS FELÜLVIZSGÁLATI DÍJ NEM HITELES TULAJDONI LAP KÖLTSÉGE LEVELEZÉSI DÍJ ÉRTÉKBECSLÉS DÍJA A KÖLCSÖN BIZTOSÍTÉKAI A JELZÁLOGJOG A KEZESSÉG EGYÉB BIZTOSÍTÉKOK KÖRE Vagyonbiztosítás Lakáshitel üzletszabályzat Érvényes: december 06-tól 2

3 Hitelfedezeti életbiztosítás A NEMTELJESÍTÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI A KÉSEDELEM KAMAT FUTAMIDŐ HOSSZABBÍTÁS A FELMONDÁS A FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÜGYFÉL KÖTELEZETTSÉGEI A ZÁLOGKÖTELEZETTEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A KEZES JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A TAKARÉKSZÖVETKEZET KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK A TAKARÉKSZÖVETKEZET ELLENŐRZÉSI JOGA A TAKARÉKSZÖVETKEZET JOGAI A HITELCÉL MEGVALÓSÍTÁSA ÉS ANNAK ELLENŐRZÉSE Építésügyi hatóság engedélyéhez kötött tevékenység Engedély nélkül végezhető tevékenység Ingatlan adás-vétel A TAKARÉKSZÖVETKEZET TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI ADATSZOLGÁLTATÁS ADÓKEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉHEZ EGYENLEGÉRTESÍTŐ A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA A FELMONDÁS OKAI A FELMONDÁS HATÁLYBA LÉPÉSE A FELMONDÁS JOGKÖVETKEZMÉNYEI KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER TÁJÉKOZTATÁS A KHR RENDSZERNEK TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁSRÓL TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉS A KHR RENDSZERBEN NYILVÁNTARTOTT ADATOKRÓL KIFOGÁSEMELÉS A KHR RENSZERNEK TÖRTÉNŐ ADAT ÁTADÁS ELLEN A KIFOGÁS KIVIZSGÁLÁSA ADATOK TÖRLÉSE A KHR-BŐL ADATOK KEZELÉSÉNEK KÉRÉSE A KHR-BŐL ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE AZ ÜZLETSZABÁLYZAT KÖZLÉSE Lakáshitel üzletszabályzat Érvényes: december 06-tól 3

4 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Takarékszövetkezet azonosítói A Takarékszövetkezet neve: Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 6763 Szatymaz, Dózsa György u Tevékenységi engedély száma: 876/1997/F. Tevékenységi engedély dátuma: Banki Magatartási Kódex A Takarékszövetkezet kijelenti, hogy jelen Üzletszabályzat alkalmazása során a Banki Magatartási Kódex-hez október 1-én csatlakozott, annak előírásait elfogadja és betartja Alkalmazási kör Jelen Üzletszabályzat alkalmazásában felek az Ügyfél, valamint a Szatymaz és Vidéket Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet). Ügyfél az a hatályos jogszabályok szerint deviza-belföldinek minősülő magánszemély, aki részére a Takarékszövetkezet lakáshitel ügylet keretében kölcsön nyújtására vonatkozó kötelezettséget vállal (továbbiakban: Ügyfél), továbbá mindazon személyek, akik az Ügyféllel megkötött lakáshitel ügylethez kapcsolódóan akár zálogkötelezettként (továbbiakban: Zálogkötelezett), akár készfizető kezesként (továbbiakban: Kezes), akár egyéb módon a Takarékszövetkezettel szerződéses kapcsolatba lépnek. Jelen Üzletszabályzat alkalmazásában lakáshitel ügyletnek minősül a Takarékszövetkezet lakossági lakáshitelezési tevékenysége körében létrejött ügylet. A Takarékszövetkezet hitelintézeti szolgáltatásra irányuló tevékenységét így a jelen Üzletszabályzat hatálya alá tartozó szolgáltatásait is az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet által 876/1997/F ( ) számon kiadott engedélyében meghatározottak szerint jogosult végezni. A Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti ezen Üzletszabályzat hatálya alá tartozó jogviszonyok pontos tartalmát és a kapcsolatok egyes részletszabályait a keret vagy egyedi szerződések állapítják meg. Jelen Üzletszabályzat feltételei irányadóak mindazokban a kérdésekben, amelyekről az adott jogviszonyra vonatkozóan jogszabály, illetve egyedi szerződési feltétel másként nem rendelkezik A teljesítés helye, ideje, módja A Takarékszövetkezet teljesítésének helye a Takarékszövetkezet székhelye, módja pedig átutalás az Ügyfél által a kölcsönszerződésben megjelölt számlaszám javára vagy pénztári kifizetés. Törlesztés, illetve Takarékszövetkezet javára bármely fizetés teljesítésének időpontja az a nap, melyen az összeg jóváírásra került a Takarékszövetkezet által kölcsönszerződésben megadott számlára illetve pénztárban. A Takarékszövetkezet fizetési kötelezettsége teljesítésének időpontja az a nap, amelyen az összeggel a Takarékszövetkezet számlája megterhelésre került illetve pénztárból kifizetésre került az összeg. Az Ügyfél és/vagy Kezes az őt terhelő fizetési kötelezettségeit átutalással vagy pénztári befizetéssel jogosult és köteles teljesíteni a Takarékszövetkezet szerződésben megjelölt számlájára. Az Ügyfél és/vagy Kezes fizetési számla terhére adott megbízással köteles intézkedni a szerződése alapján a Takarékszövetkezettel szemben őt terhelő fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítése érdekében. Amennyiben az esedékesség napja munkaszüneti nap vagy bankszünnap, akkor az Ügyfél és/vagy Kezes szerződésszerű teljesítésének napja az esedékességet megelőző munkanap. Lakáshitel üzletszabályzat Érvényes: december 06-tól 4

5 A Takarékszövetkezet az általa nyújtott szolgáltatások ellenértékéről szóló számlát az Ügyfél külön írásbeli kérelmére ügyintézési díj felszámítása nélkül annak lakcímére megküldi A kézbesítés szabályai A Takarékszövetkezet az Ügyfél részére szóló szerződéses ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket és okmányokat arra a címre, címre küldi, amelyet az Ügyfél megadott a részére. Ilyen cím hiányában a Takarékszövetkezet az Ügyfél általa ismert lakcímére küldi az iratokat. A szerződéses kapcsolat fennállása alatt az Ügyfél, a Zálogkötelezett, illetve Készfizető kezes köteles az általa a Takarékszövetkezet rendelkezésére bocsátott azonosító adatokban bekövetkezett bármely változásról 5 (öt) munkanapon belül értesíteni a Takarékszövetkezetet. Az Ügyfél által közölt hibás cím miatti téves postázásból adódó károkat és többletköltségeket a Takarékszövetkezet jogosult az Ügyfélre áthárítani. Amennyiben a Takarékszövetkezet rendelkezésére egyáltalán nem áll semmilyen cím, az értesítés elmaradásából származó károkért az a Takarékszövetkezet nem felel. A Takarékszövetkezet az Ügyfél részére szóló iratokat, értesítéseket amennyiben annak tartalma ezt megítélése szerint kifejezetten nem indokolja nem köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. A Takarékszövetkezet által az Ügyfélhez, a Zálogkötelezetthez, illetve Készfizető kezeshez intézett azon írásbeli nyilatkozatokat, amelyeket a megkötött szerződésben rögzített címre tértivevényes postai küldeményként szabályszerűen postára adtak, a másik féllel közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy azokról a másik fél nem szerzett tudomást, mégpedig a küldeménynek az első postai kézbesítése megkísérlésének napjától, ha ez nem állapítható meg, akkor a postai kézbesítés második megkísérlésének napjától számított ötödik munkanapon, ha ez sem állapítható meg, vagy a kézbesítés másodszori megkísérlésére nem is került sor, akkor azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a feladónak visszaküldte. A Takarékszövetkezet részére szóló írásos küldeményeket a Takarékszövetkezet székhelyére címezve kell küldeni. A jelen Üzletszabályzatban megjelölt, a szerződésszerű teljesítéshez kapcsolódó tájékoztatási, illetve nyilatkozattételi kötelezettségeket az Ügyfél köteles a Takarékszövetkezet részére postai úton megküldeni. Az írásos küldemények érkezésére a Takarékszövetkezet nyilvántartása az irányadó. Esetenként a Takarékszövetkezet az Ügyfél írásbeli kérésére igazolást ad a küldemény átvételéről. Az átvétel igazolásának minősül, ha a küldemény másolatát a Takarékszövetkezet az erre rendszeresített érkeztetési bélyegzőlenyomatával és egy alkalmazottja kézjegyével látja el. A Takarékszövetkezet nem felel azokért a károkért, amelyek a postai úton történő kézbesítés hibáiból erednek Fogalom meghatározások Jelen Üzletszabályzat alkalmazásában: Lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződés: ingatlanra alapított jelzálogjog ideértve az önálló zálogjogként alapított jelzálogjogot is fedezete mellett megkötött olyan hitel- illetőleg kölcsönszerződés, amelyben a felek által okiratban rögzített hitelcél lakóingatlan vásárlása, építése, bővítése, korszerűsítése vagy felújítása. Folyósítás napja: az a nap, amely napon a kölcsön (rész)összegével a Takarékszövetkezet az Ügyfél fizetési számláját megterheli illetve a Takarékszövetkezet pénztárából a kifizetés megtörténik. Ezen a napon több részletben történő folyósítás esetén az első részösszeg Lakáshitel üzletszabályzat Érvényes: december 06-tól 5

6 folyósításának napján veszi a Takarékszövetkezet a kamatozás szempontjából nyilvántartásába a kölcsön összegét. Üzleti év: a folyósítás illetve első részfolyósítás napjának hónapjának első napjától, a következő év január 31-ig, illetve további ügyleti év esetén a kezdő nappal megegyező naptári naptól számított egész év, ahol az egész év 365 nap, szökőév esetén 366 nap. Azon időszak, amely időszak alatt a megállapított ügyleti kamat és kezelési költség mértéke feltétlen módon állandó. Üzleti év: naptári év február 1-től január 31-ig számított egész év 365 nap, szökőév esetén 366 nap. Azon időszak, amely időszak alatt a megállapított ügyleti kamat és kezelési költség mértéke feltétlen módon állandó. Hirdetmény: a lakossági kölcsön kondícióiról szóló, a kamatokat, szolgáltatási díjakat, az Ügyfelet terhelő egyéb költségeket, a késedelmi kamatokat, valamint a kamatszámítás módszerét tartalmazó, a Takarékszövetkezet ügyfélforgalom számára nyitva álló helységeiben kifüggesztett tájékoztató. Rögzített hitelkamat: a hitelszerződésben annak megkötésekor meghatározott, a hitelszerződés teljes futamidejére vonatkozó egy, vagy a futamidő részeire vonatkozó több, százalékos mérték használatával meghatározott hitelkamat; a hitelkamat kizárólag arra az időszakra tekinthető rögzítettnek, amelyre vonatkozóan a hitelszerződésben a százalékos mértéke meghatározásra került. Teljes hiteldíj mutató (THM): a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékban kifejezve. Referencia-kamatláb: bármilyen alkalmazandó kamat számításának alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhető mindenkori kamatláb, amelynek mértékére a Takarékszövetkezetnek nincs ráhatása. A Takarékszövetkezet által a forintban nyújtott hitel/kölcsönök esetében alkalmazott referencia-kamatláb a belföldi bankközi pénzpiacon hivatalosan elfogadott BUBOR kamatláb. A különböző futamidejű BUBOR-ok közül az adott ügyletre alkalmazandót - a kamatperiódusok első napját megelőző második munkanapon érvényes BUBOR jegyzés alapján - a Szerződés tartalmazza. BUBOR: (Budapest Interbank Offered Rate): azt az éves százalékban kifejezett, budapesti bankközi ajánlati kamatlábat jelenti, amelyet a Magyar FOREX Club szabályzatának mindenkori előírásai szerint állapítanak meg és a Reuters monitor "BUBOR" oldalán (vagy ennek hiányában a Telerate monitor megfelelő oldalán) BUBOR-ként megjelenik. Állampapírhozam: az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok az adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagának figyelembevételével megállapított, a hitelügylethez kapcsolódó jelzáloglevél-sorozattal azonos futamidőre vonatkozó állampapírhozam Egyéb a lakáshiteleket érintő szabályozás Jelen Üzletszabályzatban nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (Ptk.), a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. Törvény, a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.(I.31.) Korm. rendelet, a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet, a pénzforgalomról szóló jogszabályok, továbbá a Takarékszövetkezet mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzatának, Hirdetményének, és az egyedi kölcsönszerződéseknek a rendelkezései az irányadóak. 2. A hitelképesség vizsgálata Lakáshitel üzletszabályzat Érvényes: december 06-tól 6

7 2.1. A Takarékszövetkezet a hitelkérelmeket az elbíráláskor hatályban lévő a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. Törvény, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ajánlásai, továbbá a Takarékszövetkezet hitelezésre vonatkozó belső előírásai szerint bírálja el és engedélyezi Amennyiben a kért hitel/kölcsön futamideje alatt az egyedülálló, vagy a házaspár mindkét tagja, vagy valamennyi hiteligénylő betölti a 70. életévét, úgy a Takarékszövetkezet további biztosíték bevonásának szükségességéről dönthet. További biztosíték lehet különösen a hitel/kölcsön futamidejére, és összegére szóló hitelfedezeti életbiztosítás megkötése a Takarékszövetkezet kedvezményezetti minőségének kikötésével, vagy egy olyan adóstárs kötelezettségbe vonása, aki a 70. életévét a futamidő végéig nem tölti be A hitel a Takarékszövetkezet által mindenkor előírt mértékű rendszeres jövedelem (pl. munkabér, nyugdíj) igazolása mellett nyújtható A hiteligényléseket a Takarékszövetkezet egyedileg bírálja el. A hitelek bírálatánál a Takarékszövetkezet a személyes kötelezettek jövedelmi viszonyait, a fizetésre kötelezettek fizetőképességét és készségét vizsgálja, így különösen a rendszeres havi nettó jövedelem nagyságát, az azt terhelő rendszeres fizetési kötelezettségek összegét. A jövedelmi viszonyok vizsgálata munkaviszonyban álló személyes kötelezettek esetén az igazolt havi nettó munkabér, nyugdíjasok esetén a nyugdíj alapján, valamint a Takarékszövetkezet által elfogadott egyéb jövedelmek alapján történik. Az egyedi hitelbírálat során a Takarékszövetkezet vizsgálja, hogy az igénylő milyen összegű havi törlesztőrészlet fizetését tudja jelenleg vállalni, és az általa kért futamidő alatt jövedelmi viszonyait tekintve milyen változás várható. A Takarékszövetkezet a hitelbírálat eredménye alapján jogosult további megfelelő jövedelemmel rendelkező kötelezett bevonását kérni A Takarékszövetkezet a lakáshitelt a hitelcél megvalósításához rendelkezésre álló saját anyagi eszközök és egyéb pénzügyi források kiegészítéséhez nyújt. Saját anyagi eszközként kerül figyelembe vételre: - rendelkezésre álló készpénz, lakáscélú megtakarítás, stb., - az építkezésen elvégzett munka, - meglévő építési anyag. 3 A SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Jelen Üzletszabályzat alapján megkötésre kerülő kölcsönszerződések és szerződést biztosító mellékkötelezettségek szerződéseinek közjegyzői okiratba való foglalása 2 mft kölcsönösszeg és azt meghaladó kölcsönösszeg esetén kötelező. Ettől eltérni Cenzúra Bizottsági döntés alapján lehet. A szerződés csak írásban, a Takarékszövetkezet és az Ügyfél közös megegyezésével módosítható érvényesen. A közjegyzői okiratba való foglalás költségeit az Ügyfél viseli. A szerződésbe foglalt feltételek bármelyikének Ügyfél által kezdeményezett megváltoztatása esetén a Takarékszövetkezet szerződésmódosítási díjat számít fel. 4 A KÖLCSÖN IGÉNYBE VÉTELE Lakáshitel üzletszabályzat Érvényes: december 06-tól 7

8 4. 1. A kölcsön folyósításának időpontja A Takarékszövetkezet a kölcsönt az egyedi kölcsönszerződésekben, valamint a jelen Üzletszabályzat 3.2. pontjában felsorolt valamennyi folyósítási feltétel teljesülésének a Takarékszövetkezet részére történő igazolását követő 10 napon belül az Ügyfél által a kölcsönszerződésben megjelölt számlára, átutalással vagy pénztári kifizetéssel bocsátja, az Ügyfél rendelkezésére. Amennyiben a folyósításra rendelkezésre álló időtartam utolsó napja munkaszüneti vagy bankszünnap, a folyósítási kötelezettség végső határideje az azt követő munkanap. Ingatlanvásárlási kölcsön esetén az Ügyfél által megjelölt számlaszám csak az adásvételi szerződésben az eladó által megjelölt számlaszám lehet. Ha a kölcsön folyósításának valamennyi feltétele legkésőbb a szerződésben meghatározott napot megelőző 10. (tizedik) napig amennyiben ezen időpont munkaszüneti vagy bankszünnap, az azt megelőző munkanapig nem teljesül, e határnapot követően a Takarékszövetkezetet a kölcsönösszeg rendelkezésre bocsátásának kötelezettsége nem terheli. Ha a folyósítási feltételek a fenti végső határidőig nem teljesülnek, a megkötött kölcsönszerződés amennyiben 30 napon belül annak közokiratba foglalt módosításában a felek nem állapodnak meg a felek minden további nyilatkozata vagy rendelkezése nélkül megszűnik. Erről a Takarékszövetkezet az Ügyfelet a megszűnés napjától számított 15 napon belül írásban értesíti. Több részletben folyósítandó kölcsön esetén a kölcsön további részleteinek folyósításához a szerződésben az adott kölcsönrészhez meghatározott bármely feltétel az ahhoz meghatározott időpontig nem teljesül, úgy e határnapot követően a Takarékszövetkezetet a kölcsön mindazon részletének rendelkezésre bocsátási kötelezettsége nem terheli, amely részlethez rendelt folyósítási feltételek nem teljesültek A kölcsön folyósításának általános feltételei A Takarékszövetkezet az általa Ügyfeleinek nyújtott hiteleket az alábbi általános feltételek együttes teljesítése esetén folyósítja: a biztosítékul lekötött ingatlanra vonatkozó, a hitelbírálat során elfogadott illetve meghatározott birtok-, tulajdoni- és teherviszonyokban semmiféle, a Takarékszövetkezetet hátrányosan érintő változás nem következett be, a biztosítékul lekötött per-, teher- és igénymentes ingatlan/ok/ra a földhivatal a Takarékszövetkezet által kikötött és a kölcsönszerződésben rögzített ranghelyre a Takarékszövetkezet javára a kölcsönszerződés biztosítására a jelzálogjogot, valamint annak biztosítására a jelzálogjogosult javára az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésre irányuló kérelmét benyújtása, az ingatlan tulajdoni lapján legalább széljegyként való megjelenése, és ezt az Ügyfél hiteles 3 napnál nem régebbi - tulajdoni lap másolattal igazolta, a jelzálogul nyújtott ingatlanfedezet a Takarékszövetkezet által megkívánt módon, a Takarékszövetkezetet egyedüli kedvezményezettként/jelzálogjogosultként megjelölve, biztosítva van, a szükséges saját erőt, valamint több részletben történő folyósítás esetén a korábban már folyósított összeget az új kölcsön(rész) igénybevétele előtt az Ügyfél a hitelcél megvalósításához igazoltan felhasználta. Közjegyzői okiratba foglalás (Cenzúra bizottsági döntésnek megfelelően) A Takarékszövetkezet javára szóló jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom szerződésben kikötött ranghelyre történő földhivatali bejegyzése érdekében felek eltérő megállapodása hiányában bármely szerződő fél jogosult eljárni, annak költségei a Zálogkötelezettet terhelik. Lakáshitel üzletszabályzat Érvényes: december 06-tól 8

9 Az egyes kölcsönfajtákhoz meghatározott további folyósítási feltételeket a kölcsönszerződések tartalmazzák A Takarékszövetkezet elállási joga a kölcsön folyósítása előtt Ha az Ügyfél körülményeiben olyan lényeges változás áll be, amely miatt a megkötött kölcsönszerződések teljesítése a Takarékszövetkezet részéről nem várható el, vagy ha a szerződések megkötése után olyan körülmények következnek be, amelyek miatt a szerződések, illetőleg a jelen Üzletszabályzat értelmében azonnali hatályú felmondásnak lenne helye, úgy a kölcsönszerződéstől a Takarékszövetkezet még a folyósítás előtt egyoldalú nyilatkozattal, indoklás és mindenfajta kártérítési kötelezettség nélkül elállhat. Az elállás jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott eseteiben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) aiban foglaltak az irányadók. 5. A KÖLCSÖN KAMATA ÉS KEZELÉSI KÖLTSÉGE A kölcsön kamatának számítási módja A kölcsön kamatának meghatározásának alapja a fennálló tőketartozás. Az esedékes kamat mértékét a Takarékszövetkezet a fennálló tőketartozás és a 365(366)/360 napos kamatszámításos módszer figyelembevételével határozza meg hitelkonstrukciótól függően. A kamatszámítás napi kamatszámítással történik és a folyósítás napjával kezdődik. A kölcsön folyósításának napja kamatozik, a kölcsön törlesztésének napja nem. A kamatszámítás képlete: Napok Kamat = Tőke * Kamatláb százalékban * / A kölcsön éves kezelési költségének számítási módja Megegyezik a kamat számításának módjával Referencia kamat a kiegészítő kamattámogatású kölcsönöknél A Takarékszövetkezet az ügyleti kamat és kezelési költség mértékének meghatározásánál az Államadósság Kezelő Központ által háromhavi átlagból számított és közzétett állampapírhozamot, vagy ennek hiányában referencia hozamot referenciakamatnak tekinti. Az ügyleti kamat és kezelési költség együttesének számítási módja a következő: ügyleti kamat és kezelési költség együtt % évi = * állampapírhozam % x1,1 + 4% állampapírhozam % x 0,6 *A szerződéskötés napján, vagy üzleti év első napján érvényes Államadósság Kezelő Központ által meghatározott állampapírhozam százalékban kifejezve Referencia kamat a fiatalok és többgyermekes családok kamattámogatású kölcsöneinél Lakáshitel üzletszabályzat Érvényes: december 06-tól 9

10 A Takarékszövetkezet az ügyleti kamat és kezelési költség mértékének meghatározásánál az Államadósság Kezelő Központ által számított és közzétett állampapírhozamot, vagy ennek hiányában referencia hozamot referenciakamatnak tekinti. Az ügyleti kamat és kezelési költség együttesének számítási módja a következő: a) a kölcsön igénylésekor 35 év alatti legfeljebb egy gyermekes adós esetében: ügyleti kamat és kezelési költség együtt % évi = * állampapírhozam % x 1,1 + 3% állampapírhozam % x 0,5 b) a kölcsön igénylésekor 35 év feletti, de 45 év alatti legalább két gyermekes adós esetében: ügyleti kamat és kezelési költség együtt % évi = * állampapírhozam % x 1,1 + 3% állampapírhozam % x 0,52 c) a kölcsön igénylésekor 35 év feletti, de 45 év alatti legalább három gyermekes adós esetében: ügyleti kamat és kezelési költség együtt % évi = * állampapírhozam % x 1,1 + 3% állampapírhozam % x 0,55 d) a kölcsön igénylésekor 35 év feletti, de 45 év alatti legalább négy gyermekes adós esetében: ügyleti kamat és kezelési költség együtt % évi = * állampapírhozam % x 1,1 + 3% állampapírhozam % x 0,59 e) a kölcsön igénylésekor 35 év feletti, de 45 év alatti legalább öt gyermekes adós esetében: ügyleti kamat és kezelési költség együtt % évi = * állampapírhozam % x 1,1 + 3% állampapírhozam % x 0,64 f) a kölcsön igénylésekor 35 év feletti, de 45 év alatti legalább 6 gyermekes adós esetében: ügyleti kamat és kezelési költség együtt % évi = * állampapírhozam % x 1,1 + 3% állampapírhozam % x 0,70 *A szerződéskötés napján, vagy üzleti év első napján érvényes Államadósság Kezelő Központ által meghatározott állampapírhozam százalékban kifejezve Referencia kamat a piaci feltételű kölcsönöknél A Takarékszövetkezet az ügyleti kamat mértékének meghatározásánál az Államadósság Kezelő Központ által három havi átlagból számított és közzétett állampapírhozamot, vagy egyéb általa választott, - 1 havi, 3 havi BUBOR - a szerződésben rögzített referencia hozamot referencia kamatnak tekinti. Az ügyleti kamat számítási módja a következő: ügyleti kamat % évi = * állampapírhozam % +. % *A szerződéskötés napján, vagy a negyedév első napján érvényes Államadósság Kezelő Központ által meghatározott állampapírhozam százalékban kifejezve. BUBOR: (Budapest Interbank Offered Rate): azt az éves százalékban kifejezett, budapesti bankközi ajánlati kamatlábat jelenti, amelyet a Magyar FOREX Club szabályzatának mindenkori előírásai szerint állapítanak meg és a Reuters monitor "BUBOR" oldalán (vagy ennek hiányában a Telerate monitor megfelelő oldalán) BUBOR-ként megjelenik. A pénzintézetek forint hitelezéseinek elsődlegesen alkalmazott kamatbázisa a hazai piacon A teljes hiteldíj mutató Lakáshitel üzletszabályzat Érvényes: december 06-tól 10

11 A teljes hiteldíj a Hitelfelvevő által a kölcsönért fizetendő terhelés, amely tartalmazza a kamatokat, folyósítási jutalékokat és minden egyéb - a kölcsön felhasználásával kapcsolatosan fizetendő és jogszabályban meghatározott módon figyelembe vett - költséget. A teljes hiteldíj mutató (a továbbiakban: THM) az az éves százalékban kifejezett belső kamatláb, amely mellett a Hitelfelvevő által visszafizetendő teljes hiteldíj egyenlő az Hitelfelvevő által a kölcsön folyósításáig bezárólag a kölcsönnel kapcsolatban - a THM számítására vonatkozó jogszabályban meghatározott kivételekkel - fizetett összes költséggel csökkentett hitelösszeggel. A jelen Üzletszabályzat hatálya alá tartozó, három hónapnál hosszabb lejáratú jelzáloghitel- ügyletek tekintetében - a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Kormány rendeletből eredő jogszabályi kötelezettségének eleget téve - a Takarékszövetkezet mind a megkötendő kölcsönszerződésekben, mind nyilvános tájékoztatóiban és ajánlattételeiben, továbbá hirdetéseiben közli Ügyfeleivel a THM éves százalékos mértékét. A THM az egyes szerződésekben az adott jelzáloghitel-ügyletre vonatkozóan - a szerződéskötés időpontjában fennálló körülmények és ismert adatok jogszabályban előírtakat figyelembe vételével kerül meghatározásra. Az egyéb - fent felsorolt - helyeken közzétett THM-et a Takarékszövetkezet egy, a vonatkozó jogszabályban meghatározott kölcsönösszeg valamint futamidő és törlesztési mód figyelembe vételével, általános tájékoztató jelleggel határozza meg. A THM meghatározása mindig az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történik, így a feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat. A THM mértéke egyetlen esetben sem tükrözi a devizahitelek esetében fennálló árfolyamkockázatot, valamint a változó kamatozású hitelek kamatkockázatát. Változó kamatozású hitelnek minősül minden olyan jelzáloghitel-ügylet, amelynek a futamideje meghaladja a Hitelfelvevő által választott kamatperiódus időtartamát A kamat, a kezelési költség, illetve díjak módosítása A kölcsön ügyleti kamatlába támogatott hiteleknél üzleti évente, nem támogatott hiteleknél a szerződésekben rögzítettek szerint változó. A kezelési költség kamatlába támogatott hiteleknél üzleti évente, nem támogatott hiteleknél a szerződésekben rögzítettek szerint változó. A Takarékszövetkezet a jelen Üzletszabályzatban foglalt szabályok betartásával egyoldalúan jogosult a kölcsön ügyleti kamat mértékét a már megkötött szerződések tekintetében egyoldalúan megváltoztatni a évi XIII. törvénnyel módosított évi CXII. ( A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról ) törvényben és a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódexben foglalt rendelkezések alapján - az Adós számára kedvező, vagy kedvezőtlen módon - megváltoztatni az alábbi feltételek bekövetkezése esetén: amennyiben azt a jegybanki alapkamat, a refinanszírozási kamatlábak, a pénzpiaci indexek, a Takarékszövetkezet lekötött ügyfélbetétei kamatának változása, a szabályozói környezet, illetve a hitelkockázat változása indokolja. A Takarékszövetkezet jogosult az Adós számára kedvezőtlen kamatmódosításra a módosítandó kamatra kihatással bíró alábbi feltételek bekövetkezése esetén: a) a Takarékszövetkezet forrásköltségeinek, forrásszerzési lehetőségeinek kedvezőtlen változása, b) a hitelkockázat bekezdésben meghatározott változása, Lakáshitel üzletszabályzat Érvényes: december 06-tól 11

12 c) a Takarékszövetkezet adott tevékenységének költségeit növelő, a hitel-, kölcsönszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő jogszabályváltozás. A forrásköltségek, forrásszerzési lehetőségek kedvezőtlen változása az alábbi események közül legalább egynek a bekövetkezését jelenti: a) jegybanki alapkamat emelkedése, b) bankközi pénzpiaci kamatlábak emelkedése, c) a Takarékszövetkezet lekötött ügyfélbetétei kamatának emelkedése, d) a refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír kamatának emelkedése, e) a Takarékszövetkezet hitelezési tevékenysége refinanszírozásául szolgáló hitel-, kölcsönszerződések költségének bizonyítható növekedése. A kamat mértékének százalékban kifejezett növekedése nem haladhatja meg a 4,7.1. pontban meghatározott feltételek változásának együttes hatása alapján meghatározott mértéket, figyelembe véve a Takarékszövetkezet forrásszerkezetét és annak változását. A kamat az Adós számára kedvezőtlen módosítására a hitelkockázat változásai alapján az alábbi esetekben kerülhet sor: a) a Takarékszövetkezet eszközminősítési vagy belső adósminősítési szabályzata alapján az ügyfél, illetve a hitelügylet magasabb kockázati kategóriába történő átsorolása esetén, ha az átsorolásra a kölcsön összegében vagy a fedezetül szolgáló ingatlan értékében bekövetkezett legalább 10%-os változás miatt került sor, feltéve, hogy ez a változás a kölcsön visszafizetését jelentős mértékben veszélyezteti, vagy b) a Takarékszövetkezet eszközminősítési vagy belső adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve ügyfelek kockázatának növekedése esetén, ha a kockázat növekedése az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének emelését teszi indokolttá. Az b) pont alapján a Takarékszövetkezet csak akkor módosíthatja a kamat mértékét az ügyfél számára kedvezőtlenül, ha az ügyfél 30 napon túli fizetési késedelembe esett. A Takarékszövetkezet a Szerződés bármely feltételét jogosult módosítani, ha a módosítás az Adós számára nem kedvezőtlen. Az Adós számára kedvező egyoldalú szerződésmódosítást a Takarékszövetkezet az üzletszabályzata vagy az általános szerződési feltételek módosításával is végrehajthatja, ebben az esetben az üzletszabályzat vagy az általános szerződési feltételek vonatkozó rendelkezése válik a szerződés részévé. A módosításról az érintett ügyfeleket legkésőbb a módosítás hatálybalépését követő legközelebbi számlakivonattal együttesen postai úton vagy más, a szerződésben meghatározott közvetlen módon is értesíti, továbbá elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén a módosítást az ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, elektronikus úton is elérhetővé teszi. A változást a Takarékszövetkezet a módosítást megelőzően 60 nappal a kirendeltségeiben elhelyezett Hirdetményben és a honlapján is közzéteszi. A Takarékszövetkezet az Adóst a módosításról és a törlesztőrészlet ebből adódó változásáról legkésőbb a módosítás hatálybalépését hatvan nappal megelőzően postai úton, vagy a kölcsönszerződésben meghatározott módon ( ) értesíti. A referencia kamatlábhoz kötött kölcsön ügyleti kamatának Adós számára kedvezőtlen változása esetében a Takarékszövetkezet az Adóst a Takarékszövetkezet kirendeltségeiben elhelyezett Hirdetményben tájékoztatja a hatályba lépést megelőzően legalább 15 nappal korábban. Lakáshitel üzletszabályzat Érvényes: december 06-tól 12

13 A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009.(VI.23.) Korm. rendelet és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.(I.31.) Korm. rendelet 13. -a szerint kamattámogatott kölcsönök ügyleti kamatának és kezelési költségének Adós számára kedvezőtlen változása esetében a Takarékszövetkezet az Adóst a Takarékszövetkezet a fiókjaiban elhelyezett Hirdetményben tájékoztatja a hatályba lépést megelőzően legalább 15 nappal korábban. A Takarékszövetkezet a megváltoztatott kamatmértékeket a már megkötött szerződések vonatkozásában a Hirdetményben megjelölt naptól az érvényes Hirdetményében rögzített mértékre jogosult érvényesíteni. Amennyiben az Adós a Takarékszövetkezet részéről egyoldalúan kezdeményezett - hiteldíj, kamat, díj, költségelemeket, érintő szerződésmódosítást nem fogadja el és erről a körülményről az Adós a kölcsönt nyújtó Takarékszövetkezet Kirendeltségét a szerződésmódosítás hatályba lépését megelőzően, írásban értesíti, úgy köteles az értesítés megküldésével egyidejűleg az eredeti ügyleti kamattal, költségekkel, díjakkal együtt teljes tartozását a Takarékszövetkezet részére maradéktalanul megfizetni Új szolgáltatás igénybevétele Nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak, ha a Hitelintézet az Üzletszabályzat hatálya alá tartozó új szolgáltatásokat, pénzügyi eszközöket, ügyleteket vezet be, melyeket az Adós részére elérhetővé tesz, és melyeket az Adós kifejezetten elfogad. 6. A KÖLCSÖN, A KAMAT ÉS KEZELÉSI KÖLTSÉG ESEDÉKESSÉGE ÉS MEGFIZETÉSÜK MÓDJA A kölcsön törlesztő összege A kölcsön valamint a kamat havonta esedékessé váló része, továbbá a kezelési költség együttesen képezi a havi törlesztő összeget. A havi törlesztő összeg meghatározása a tőke és kamat tekintetében annuitásos módszerrel történik, az ily módon számított összeg kiegészül a kezelési költség havonta esedékessé váló összegével, az alábbi képlet szerint: Q n R = T * p * Q n 1 Ahol: R a havi törlesztő összeg (Ft) T tőketartozás (Ft) p kamatlábtól és a kezelési költségtől függő szorzótényező; az éves kamatláb és a kezelési költség százalékos formában kifejezett értékének egy hónapra vetített (tizenketted) része 1 p = Kamatláb százalékban * n hatványkitevő, a hitel hónapokban megadott futamideje (12 egész számú többszöröse), azaz a törlesztő részletek összes darabszáma a teljes futamidő alatt Q hatványalap, a p értékétől (éves kamatlábtól) függő matematikai tényező Q = 1 + p Lakáshitel üzletszabályzat Érvényes: december 06-tól 13

14 A havi törlesztő összeg kivéve esetlegesen az utolsó ügyleti év utolsó törlesztő összegét ügyleti éven belül állandó, a törlesztő összegben a tőke, a kamat és a kezelési költség aránya változó összege. A Takarékszövetkezet nem annuitásos törlesztőrészletet is alkalmazhat, ilyen esetben a törlesztőrészlet a 360/365 napos módszerrel kiszámított kamat és kezelési költség 1/12-e. Minden ügyleti év első napjával a Takarékszövetkezet újraütemezéssel és a kezelési költség aktualizálásával új törlesztő összeget állapít meg, melyről az Ügyfelet az ügyleti év fordulónapját követő 15 napon belül írásban értesíti. Ezen értesítés nem érinti a Takarékszövetkezet azon kötelezettségét, hogy amennyiben az új ügyleti évben akár a kamat, akár a kezelési költség emelkedik, az erről szóló értesítést a fordulónapot megelőző 15 napig Hirdetmény útján közölje Ügyfelével. Amennyiben a törlesztő összeg annuitás képletével meghatározott havi mértéke az adott ügyleti évben nem éri el a valamely hónapban megfizetendő és a kamatszámítás képlete alapján megállapított ügyleti kamat mértékét, ebben és csak ebben az esetben a Takarékszövetkezet az annuitás képletével meghatározott, adott ügyleti évre vonatkozó törlesztő összeget korrigálja kizárólag olyan mértékig, hogy az adott ügyleti évben a törlesztő összeg havi mértéke minden hónapban elérje a havi ügyleti kamat mértékét A törlesztő összeg esedékessége A kölcsön törlesztő összegének esedékessége a folyósítást illetve az első részfolyósítást megelőzően kerül meghatározásra. Az első törlesztő összeg a folyósítást illetve első részfolyósítás napját követő hónapban a hitel konstrukciótól függően 5-dik, vagy 25-dik naptári napján esedékes. Minden további törlesztő összeg havonta, minden hónapnak 5, illetve azonos naptári napján, illetve a kölcsön végső lejárataként meghatározott naptári napon esedékes. A kölcsön első ügyleti évére vonatkozó havi pontos törlesztő összege a kölcsönszerződésben kerül meghatározásra. Többrészletű deviza alapú - kölcsönfolyósítás esetén az első részfolyósítást követően a kifolyósított hitelösszeg alapján meghatározott törlesztőrészletet köteles legkésőbb esedékességkor megfizetni az ügyfél. A második és a további részfolyósítások után a fennálló hiteltartozás alapján új törlesztőrészletet állapít a Takarékszövetkezet. Az utolsó részfolyósítást követően a Takarékszövetkezet a fennálló tőketartozás és a lejárat és az aktuális Hirdetmény figyelembe vételével meghatározza a fizetendő új törlesztőrészletet, melyről az Ügyfelet a Takarékszövetkezet írásban értesíti. Többrészletű forint alapú kölcsönfolyósítás esetén a törlesztő részlet a teljes hitelösszegre kerül megállapításra, amely már az első törlesztő részlet megfizetésekor esedékes A pénzügyi teljesítés módja és határideje Az Ügyfél az őt terhelő fizetési kötelezettségeit átutalással vagy pénztári befizetéssel köteles teljesíteni. Az átutalást az Ügyfél olyan időpontban köteles teljesíteni, hogy az őt terhelő, esedékessé váló fizetési kötelezettség teljes összege az esedékesség napján amennyiben az esedékesség napja munkaszüneti nap vagy bankszünnap, akkor az esedékességet követő első banki munkanap a kölcsönszerződésben megjelölt számlán rendelkezésre álljon. Az Ügyfél az általa a Takarékszövetkezet javára teljesített átutalást olyan időpontban köteles teljesíteni, hogy az őt terhelő, esedékessé váló fizetési kötelezettség teljes összege az esedékesség napján amennyiben az esedékesség napja munkaszüneti nap vagy bankszünnap, akkor az esedékességet követő első banki munkanapon a kölcsönszerződésben megjelölt számlán rendelkezésre álljon. Lakáshitel üzletszabályzat Érvényes: december 06-tól 14

15 Az Ügyfél által a Takarékszövetkezet javára teljesített bármely fizetés teljesítésének időpontja az a nap, melyen az összeg jóváírásra került a Takarékszövetkezet kölcsönszerződésben megjelölt számláján. A szerződésszerű előtörlesztés esetének kivételével, az Ügyfél által az esedékességet megelőzően teljesített fizetéseket is az esedékesség napján kell teljesítettnek tekinteni Az előtörlesztés szabályai Az ügyfél a hitel fennállása alatt a hitelkonstrukciótól függően - a szerződésben meghatározott feltételekkel előtörleszthet. Az előtörlesztés az Ügyfelet nem mentesíti az esedékes havi törlesztő részletek megfizetése alól. Előtörlesztésnek minősül a kölcsönszerződéshez kapcsolódó hitelfedezeti életbiztosításból fakadó kifizetés is a Takarékszövetkezet javára, úgy minden esetben ezen teljes összeget a Takarékszövetkezet az Ügyfél javára előtörlesztésként írja jóvá. Amennyiben a kifizetett életbiztosítási összeg a teljes fennálló tartozást nem fedezi, a Takarékszövetkezet a rendkívüli előtörlesztést minden esetben akként számolja el, hogy a kölcsön szerződésben megjelölt futamideje nem, csak annak törlesztő összege csökken. Életbiztosítási összeg fizetése esetén jóváírásának napja a biztosítási összeggel érintett szerződés azonosítását követő első törlesztő összeg esedékességével azonos naptári nap. Fenti szabályok az irányadók abban azt esetben is, ha a hitel fedezeteként kikötött ingatlant érintő vagyonbiztosítás alapján a Biztosító Társaság a Takarékszövetkezet, mint kedvezményezett/engedményes részére fizetést teljesít, és ezen összeg helyreállításra fordítása nem lehetséges vagy azt az érintett ingatlan tulajdonosa nem kívánja. Előtörlesztésnek számít az is, ha az Ügyfél a Takarékszövetkezettől felvett kölcsönből még fennálló tartozás csökkentésére elszámolandó, a kölcsön felvételét követően született gyermeke után járó, vissza nem térítendő állami támogatásra jogosult. 6. Elállási jog Az Adós a kölcsönszerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a hitel folyósítására még nem került sor. Az Adós a kölcsönszerződés kötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a hitelszerződést, ha a hitelt már folyósították. Az elállási (felmondási) jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Adós az erre vonatkozó nyilatkozatát a 14 nap lejártáig postára adja vagy egyéb igazolható módon azt a hitelezőnek elküldi. Az Adós az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a felvett hitelösszeget és a hitel lehívásának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított hitelkamatot a Takarékszövetkezetnek visszafizetni. Lakáshitel üzletszabályzat Érvényes: december 06-tól 15

16 Az Adós elállása esetén a takarékszövetkezet az előző pont összegen kívül kizárólag arra az összegre jogosult, amelyet az államnak vagy önkormányzatnak a kölcsönnel kapcsolatosan megfizetett, ha annak visszatérítésére nincs mód. Az Adós elállási jogának gyakorlása azt a kölcsönhöz kapcsolódó járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerződést is felbontja, amely a Takarékszövetkezet által vagy egy harmadik fél és a Takarékszövetkezet előzetes megállapodása alapján a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásra vonatkozik. 7. AZ EGYÉB DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK A Takarékszövetkezet által nyújtott lakossági kölcsönökhöz a kölcsön kamatán és éves kezelési költségén felül további díjak kapcsolódhatnak, melyek lehetséges fajtáit és fizetésük feltételeit, esedékességüket jelen fejezet, konkrét mértéküket a Hirdetmény tartalmazza Hitelbírálati díj A benyújtott kölcsönkérelem vizsgálatát, a hitelügylet feltételei teljesülésének ellenőrzését tartalmazó díj Helyszíni szemle díja A kölcsönnel épített, vásárolt lakás építés esetén a kérelem benyújtásakori építési helyzet felmérésérését, építés során a készültségi állapotának megállapítását, vásárlás esetén a lakás megtekintését, ellenőrzését tartalmazó díj Szerződés módosítási díj Az Ügyfél által a futamidő alatt kezdeményezett módosításokra vonatkozó kérelem (pl. ingatlanfedezet cseréje, előtörlesztés esetén futamidő módosítása, kezes személyének változása, stb). A szerződés módosítás miatti egyéb díjakat (pl. értékbecslés, közjegyzői okirat költsége) az Ügyfél viseli Előtörlesztés díja Amennyiben az Ügyfél előtörleszt, úgy előtörlesztési díjat köteles fizetni. Lakáscélú jelzáloghitel esetében az érvényesített költségek mértéke nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1%-át, kivéve, ha a részleges vagy teljes előtörlesztés (végtörlesztés) részben vagy egészben más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik, vagy ha az előtörlesztett összeg meghaladja a kölcsönszerződésben meghatározott kölcsönösszeg felét. Nem illeti meg a Takarékszövetkezetet az előző bekezdések szerinti költségtérítés, amennyiben az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt. Nem illeti meg a Takarékszövetkezetet a költségtérítés a kölcsön teljes előtörlesztése (végtörlesztése) esetén, ha az Adós fennálló tartozása nem haladja meg az egymillió forintot és a megelőző tizenkét hónap alatt előtörlesztést nem teljesített. Nem kell előtörlesztési díjat fizetni, ha az Adós a Takarékszövetkezettől felvett kölcsönből még fennálló tartozás csökkentésére elszámolandó, a kölcsönszerződés megkötését követően született gyermeke után járó, vissza nem térítendő állami támogatásra lakásépítési / vásárlási kedvezmény, fiatalok otthonteremtési támogatása - jogosult. Lakáshitel üzletszabályzat Érvényes: december 06-tól 16

17 Az előtörlesztés nem mentesíti az Adóst a szerződésben vállalt havi törlesztő részletek rendszeres megfizetése alól, kivéve, ha az Adós az előtörlesztéssel a teljes tartozását kiegyenlítette. A teljes tartozás kiegyenlítésekor a Takarékszövetkezet - az időközbeni előtörlesztések figyelembevételével - elszámol az Adóssal Szerződéskötési díj Szerződéskötési díj: a szerződés megkötésével egy időben esedékes díj, általában a hitelösszeg meghatározott százalékában vagy határozott összegben a Szerződésben kerül megállapításra, melynek mértékére az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozó hatályos Hirdetménybe kerül meghatározásra Folyósítási jutalék Folyósítási jutalék: a Szerződésben a folyósított kölcsön/ igénybevett hitelösszeg százalékában vagy konkrét összegben meghatározott díj, melynek megfizetése az első folyósítással illetve az aktuális lehívással egyidejűleg esedékes. Mértékére az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozó hatályos Hirdetmény az irányadó Fedezetcsere díja Az Ügyfél által a futamidő alatt kezdeményezett és az ingatlan-fedezet cseréjére vonatkozó kérelem fedezeti érték meghatározását magába foglaló bírálatának díja. A díj és megfizetése a fedezetcserére vonatkozó kérelem benyújtásakor esedékes, és nem tartalmazza az engedélyezés esetén fizetendő szerződésmódosítási díjat, valamint a kötelező közjegyzői okiratkészítés költségeit. A díj mértékét a mindenkor hatályos hirdetmény tartalmazza Fedezeti érték megállapítási és felülvizsgálati díj A Takarékszövetkezet a fedezeti ingatlan hitelezési értékének megállapítására, és a kölcsön futamideje alatt három évente fedezeti érték megállapítási és felülvizsgálati díjat számít fel belső szabályzatai szerint. A díj mértékét a mindenkor hatályos hirdetmény tartalmazza Nem hiteles tulajdoni lap költsége A díj mértékét a mindenkor hatályos hirdetmény tartalmazza. A Takarékszövetkezet jogosult költséget felszámítani fedezeti ingatlan ingatlan-nyilvántartási nem hiteles tulajdoni lap lekérdezésért Levelezési díj A Takarékszövetkezet jogosult levelezési költséget felszámítani a kölcsönszerződés felmondása miatt kiküldött levelek ellentételezéseként Értékbecslés díja A Takarékszövetkezet jogosult az Általános Hitelezési szabályzatban meghatározott értékbecslők egyikével értékbecslést végeztetni a hitel folyósítás előtt a fedezetül felajánlott ingatlanról, vagy az épülő ingatlan költségvetését felülvizsgálni. Ennek költségét az ügyfél viseli. Lakáshitel üzletszabályzat Érvényes: december 06-tól 17

18 8. A KÖLCSÖN BIZTOSÍTÉKAI A jelzálogjog A Takarékszövetkezet kölcsönt a vonatkozó jogszabály szerint csak Magyarország területén lévő ingatlanon (a Takarékszövetkezet által megfelelőnek ítélt lakó-és egyéb forgalomképes ingatlan) alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújt. A jelzálog terhelés összege nem haladhatja meg a belső utasításokban meghatározott százalékos mértéket. Az Ügyfél fizetőképességének követelménye mellett a biztosíték típusát és mértékét a Takarékszövetkezet vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján határozza meg. A fedezetül szolgáló ingatlan tekintetében a Takarékszövetkezet a vonatkozó jogszabályi előírás alapján jelzálogjogának biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat köt ki. A földhivatali ügyintézéssel kapcsolatos költségek az Ügyfelet terhelik A kezesség Kezességként a Takarékszövetkezet csak készfizető kezességet fogad el biztosítékként, melynél a Kezes nem követelheti, hogy a Takarékszövetkezet a követelést először a kötelezettől hajtsa be. Kezes esetenkénti szükségességét a Takarékszövetkezet határozza meg Egyéb biztosítékok köre Vagyonbiztosítás Az Ügyfél és/vagy Zálogkötelezett a biztosítékul lekötött ingatlanokat köteles biztosítani, a Takarékszövetkezet által meghatározott kockázati körökre. A biztosítás kifejezetten a jelzálogjog tárgyára vonatkozó összege nem lehet kevesebb a Takarékszövetkezet által meghatározott összegénél. Az Ügyfél és/vagy Zálogkötelezett a kölcsönszerződés fennállásáig a Takarékszövetkezet hozzájárulása nélkül a biztosítási szerződést a Takarékszövetkezet számára hátrányosan nem módosíthatja, és nem szüntetheti meg. Az Ügyfél és/vagy Zálogkötelezett köteles a biztosítási összeget a Takarékszövetkezetre engedményezni, a Takarékszövetkezet kedvezményezettként való megjelölésével. Amennyiben az egy káreseményre a biztosító által teljesítendő kártérítés összege a Takarékszövetkezet Hirdetményében meghatározott maximális összeget nem haladja meg, a Zálogkötelezett a vagyonbiztosításból származó kártérítés összegével a Takarékszövetkezet külön hozzájárulása nélkül jogosult rendelkezni, de annak összegét köteles a zálogtárgy helyreállítására fordítani. Amennyiben a vagyonbiztosítási káresemény összege a Hirdetményben rögzített mértéket meghaladja, úgy e pénzösszeg a zálogtárgy helyébe lép, illetve a zálogfedezet kiegészítésére szolgál és kifizetése kizárólag és közvetlenül a Takarékszövetkezethez történhet. Ezen összeg helyreállításra történő kifizetését a Takarékszövetkezet amennyiben ennek feltételei fennállnak és a felek másként nem állapodtak meg kizárólag utólag, a szükséges munkálatok elvégzését igazoló okmányok bemutatását követően utalja át. Amennyiben a zálogtárgy elpusztulásának, illetőleg értékcsökkenésének pótlására egyéb nem biztosító társaság által teljesített kártérítés vagy más érték szolgál, ennek kezelésére is a fenti szabályok az irányadók Hitelfedezeti életbiztosítás A Takarékszövetkezet a jelen Üzletszabályzat hatálya alá tartozó hitelek körében az Ügyfelektől hitelfedezeti életbiztosítást kötését kérheti. A vonatkozó biztosítási szerződésben részletesen meghatározott feltételek szerinti biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Biztosító Társaság a fennálló tartozás megfizetését vállalja a Takarékszövetkezet, mint kedvezményezett javára. A Lakáshitel üzletszabályzat Érvényes: december 06-tól 18

19 biztosítás részletes feltételeit a Takarékszövetkezet és a Biztosító Társaság jogosult meghatározni, melyről a Takarékszövetkezet az Ügyfeleket a hitelbírálat során tájékoztatja. A hitelfedezeti életbiztosítás szerződő felei a Takarékszövetkezet és a Biztosító Társaság, biztosítottja az Ügyfél, kedvezményezettje a Takarékszövetkezet A hitelfedezeti életbiztosítás érvényessége a hitel teljes visszafizetésével, illetve az Ügyfél szerződésszegése miatt a Takarékszövetkezet egyedi döntése alapján szűnik meg. A hitelfedezeti életbiztosításból eredő és az Ügyfelet illető előnyök esetleges elmaradásából származó kárért a Takarékszövetkezet a felelősségét kizárja. Az életbiztosításból származó kifizetéseket a Takarékszövetkezet minden esetben előtörlesztésként számolja el az pontban foglaltak szerint. 9. A NEMTELJESÍTÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI A késedelem kamat Amennyiben az Ügyfél és/vagy Kezes a megkötött kölcsönszerződésből fakadó kölcsön visszafizetési kötelezettségének határidőben bármely oknál fogva nem, vagy csak részben tesz eleget, úgy a Takarékszövetkezet a lejárt tartozások után a késedelem idejére az esedékesség napjától a mindenkori ügyleti kamat és a késedelem időszakában hatályban lévő jogszabály szerinti - jelenleg évi 6% mértékű - késedelmi kamat felszámítására jogosult, az Ügyfél és/vagy Kezes pedig annak megfizetésére köteles, kamatfizetési és/vagy kezelési költség fizetési kötelezettségének esedékességkor bármely oknál fogva nem, vagy csak részben tesz eleget, úgy a Takarékszövetkezet jogosult a késedelmes összeg után a késedelem idejére az esedékesség napjától a mindenkori ügyleti kamat és a késedelem időszakában hatályban lévő jogszabály szerinti - jelenleg évi 6 % - mértékű késedelmi kamat felszámítására, az Ügyfél és/vagy Kezes pedig annak megfizetésére köteles A lakáscélú hitel- és kölcsönszerződés esetében a szerződés felmondását követő kilencvenedik napot követően a Takarékszövetkezet az Adós nem teljesítése miatt késedelmi kamatot, költséget, díjat vagy jutalékot nem számíthat fel a felmondás napját megelőző napon érvényes ügyleti kamatot és kezelési költséget meghaladó összegben. A Takarékszövetkezet a november 28-át megelőzően kötött és felmondott lakáshitel szerződések esetében november 28-ától kezdődően számítja a 90 napos határidőt Futamidő hosszabbítás Lakáscélú jelzáloghitel esetén a futamidő meghosszabbításáért a Takarékszövetkezet nem jogosult semmilyen, általa megállapított mértékű díjat, jutalékot vagy költséget felszámítani, amennyiben a futamidő meghosszabbítására öt éven belül nem került sor. Lakáscélú jelzáloghitel esetében az Adós, amennyiben a szerződése alapján fennálló kötelezettsége teljesítésével legalább kilencven napos késedelemben van, a futamidő alatt egy alkalommal írásban kezdeményezheti a futamidő meghosszabbítását legfeljebb öt évvel. Az ilyen kérelem teljesítését a Takarékszövetkezet alapos ok nélkül nem tagadhatja meg. Ebben az esetben a díjak, költségek, jutalékok vonatkozásában a Takarékszövetkezet nem jogosult semmilyen, általa megállapított mértékű díjat, jutalékot vagy költséget felszámítani A felmondás Amennyiben az Ügyfél és/vagy Kezes esedékességkor a Takarékszövetkezettel szemben fennálló, a megkötött szerződésekből származó bármely kötelezettségének nem, vagy nem az ott meghatározott Lakáshitel üzletszabályzat Érvényes: december 06-tól 19

20 feltételek szerint tesz eleget, úgy a Takarékszövetkezet jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, és ezzel a szerződés alapján a Takarékszövetkezetet megillető követelések esedékessé tételére, valamint fennálló követelése erejéig a mindenkor hatályos jogszabályok keretei között igényeinek érvényesítésére, a kikötött biztosítékok igénybevételére. 10. A FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI Az Ügyfél kötelezettségei Az Ügyfél a kölcsönszerződés fennállásának hatálya alatt köteles: mindaddig amíg a folyósítási feltételek bekövetkezése függőben van, semmi olyan magatartást nem tanúsítani, ami e feltételek bekövetkezése, illetőleg meghiúsulása esetére a Takarékszövetkezet jogát csorbítaná vagy meghiúsítaná; a Takarékszövetkezet által megjelölt határidőig a biztosítékul lekötött ingatlan(ok) állagát helyreállítani, vagy további ingatlan-biztosítékkal a jelzálogfedezetet kellő mértékben kiegészíteni, ha a Kölcsön biztosítékául szolgáló valamely ingatlan állaga tartósan romlik, vagy egyéb okból a fedezeti értéke tartósan csökkent; a kölcsönszerződéshez kapcsolódó biztosítási szerződések érvényesíthetősége érdekében minden szükséges intézkedést megtenni valamint a biztosítási események beálltáról, azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Takarékszövetkezetet írásban tájékoztatni; a kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettség megszegése esetén a Takarékszövetkezet felszólítására a jövedelmi és vagyoni helyzetével kapcsolatos, a Takarékszövetkezet által kért dokumentumok, illetve nyilatkozatok egy eredeti példányát a felhívás közlésétől számított 15 napon belül a Takarékszövetkezet részére megküldeni; 5 napon belül tájékoztatni a Takarékszövetkezetet, ha neve, lakcíme, telefonszáma vagy munkahelye megváltozik, illetve munkahelye megszűnik; ha vagyonával szemben bárki végrehajtási eljárást kezdeményez, vagy ilyen eljárás kezdeményezését kilátásba helyezi; a hitelcél megvalósulására, valamint a kölcsönszerződés szerinti egyéb kötelezettségek teljesítésére vonatkozó hitelezői helyszíni ellenőrzés során a Takarékszövetkezettel együttműködni, a szükséges információkat, illetve iratokat rendelkezésére bocsátani; a Takarékszövetkezet a szerződésben meghatározott feltétek szerint a kölcsön fennállása alatt a zálogtárgy értékét értékbecslővel felülvizsgáltathatja, melynek költségeit adós viseli. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény alapján a Takarékszövetkezet a központi hitelinformációs rendszernek, illetve e rendszer a hiteladat szolgáltatónak a rendszer szabályainak megfelelően adatot szolgáltat. A központi hitelinformációs rendszer az Ügyfélre vonatkozóan a szerződés megkötéséhez vagy módosításához szükséges azonosító adatot (különösen: név, leánykori név, anyja neve, születési hely, születési idő, állampolgárság, lakcím, postacím, személyi igazolvány /útlevél/ száma), valamint az érintett szerződésben vállalt kötelezettség mibenlétére és az attól való eltérésre vonatkozó lényeges adatot kezelhet és tarthat nyilván. Az adatszolgáltatás feltétele, hogy az Ügyfél a szerződésben vállalt kötelezettségeinek kilencven napot meghaladóan, összegszerűségében pedig a mindenkori minimálbért meghaladóan nem tesz eleget. Amennyiben a hitelcél új ingatlan építése, az Ügyfél köteles a felépítésre kerülő ingatlanban legalább résztulajdont szerezni, egyben minden olyan hitelcél esetén, amelynek megvalósítása eredményeként a vonatkozó jogszabályok alapján ez kötelező, az Ügyfél köteles a hitelcél szerinti épületre szóló használatbavételi engedély kézhezvételét követően 30 napon belül az épület, illetve annak változása feltüntetését kezdeményezi az illetékes földhivatalnál. Lakáshitel üzletszabályzat Érvényes: december 06-tól 20

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitelszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma:... TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ amely létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szigetvári Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz 1 Hatályba lépés napja: 2015. február 18. Kölcsönszerződés száma: A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2016.01.01.-től

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hatályos: 2015. július 01. napjától A fenti hitel számú hitelügyletre

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1

HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1 HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1 1 A 2016. január 05-től szerződött ügyletekre PILLÉR Takarékszövetkezet 1 A hirdetményben szereplő konstrukciókra vonatkozóan A kamatszámítás módja: A Takarékszövetkezet

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Takarék Otthon Hitelhez (TOH), valamint Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (OTK) Hatályba lépés napja: 2016. március

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA. Érvényes: 2015. október 1. napjától

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA. Érvényes: 2015. október 1. napjától AZ FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2015. október 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I. 1. ALKALMAZÁSI KÖR...

Részletesebben

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi elhelyezkedése: a Takarékbank

Részletesebben

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez Hitelszerződés száma:. H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. amely egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230 Gyömrő, Petőfi

Részletesebben

Takarék Forint Kiváltó Hitel A konstrukciót a Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 3794 Boldva, Mátyás király út 76.

Takarék Forint Kiváltó Hitel A konstrukciót a Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 3794 Boldva, Mátyás király út 76. A jelzáloghitel felhasználása: A hitel a más Hitelintézeteknél fennálló jelzálogkölcsön, személyi kölcsön, áruhitel, gépjárműhitel kiváltására használható fel. A kölcsön lehet: lakáscélú, szabadfelhasználású

Részletesebben

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek):

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 3 éven túli futamidő*a választható opciókat jelzi, a konkrét szerződésben soha ne maradjon FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsön iktatószám: 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A kölcsön száma:.. Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről a Cégnév: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet Székhelye: 3915

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez A 2015. június 29-étől igényelt alábbi terméktípusokra

Részletesebben

a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel jött létre.

a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel jött létre. Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z Ő D É S Lakás-előtakarékossági szerződés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY vállalkozói ügyfelek részére 1. 1 A 2016. március 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY vállalkozói ügyfelek részére 1. 1 A 2016. március 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2016. március 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Forgóeszköz hitel (éven belüli, éven túli)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 3A Takarékszövetkezet Szabályzat száma: S-001/2015. Döntést hozó testület: Takarékszövetkezet Igazgatósága Határozat száma: Ig.-146/2015. Hatályos: 2016. március 21.-től. Jóváhagyó

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 14/2016 (2016.03.25.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

apró betűk helyett K&H üzleti feltételű lakáshitel és K&H ingatlanfedezetű személyi hitel

apró betűk helyett K&H üzleti feltételű lakáshitel és K&H ingatlanfedezetű személyi hitel apró betűk helyett K&H üzleti feltételű lakáshitel és K&H ingatlanfedezetű személyi hitel Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás előnyeit,

Részletesebben

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés neve: Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. június 02. A Hirdetmény közzététele: 2014. június

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01.

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. HIRDETMÉNY Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. LAKOSSÁGI ÜGYFÉLKÖR Hitel típusa Referencia kamat + Kamatfelár

Részletesebben

hirdetmény Akciós ajánlat:

hirdetmény Akciós ajánlat: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS ÉSSZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) MKB Frissítő és MKB Frissítő Extra Folyószámlahitelhez Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igényelt

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről Érvényes: 2014. május 15-től I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Részletes rendelkezések... 4 II.1. A kölcsönszerződés megkötése... 4 II.1.1.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám:

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS I n g a t l a n v á s á r l á s h o z amely egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (4465. Rakamaz

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hatályos: 2015. április 1-től 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés.. számú melléklete Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrizte: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban lakáscélú, illetve szabad felhasználású hitel, személyi hitel, áruhitel, vagy gépjárműhitel

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez Az alábbi terméktípusokra alkalmazandó: (Folyószámla-hitelkeret,

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. március 21. naptól TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1. Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát

Részletesebben

Lakossági hitelek HIRDETMÉNY

Lakossági hitelek HIRDETMÉNY Lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Takarékszövetkezet a következő hiteldíjakat alkalmazza a 2016. június 1 folyósított hiteleknél: Lakossági hitelek, kölcsönök esetén alkalmazott referencia kamatok: 3 havi

Részletesebben

Kiegészítő információk az ügyleti kamat mértékének meghatározásához: A kérelem megfelelő K1-K4 kategóriába sorolása a kérelem K&H Bank által végzett

Kiegészítő információk az ügyleti kamat mértékének meghatározásához: A kérelem megfelelő K1-K4 kategóriába sorolása a kérelem K&H Bank által végzett K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ

L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ Á L T AL Á N OS SZAB Á L Y O K Jelen termékismertetőben részletezett feltételek az FHB Jelzálogbank Nyrt. (továbbiakban: FHB) valamennyi hitelkonstrukciójára egyaránt

Részletesebben

I. UniCredit Lakáscélú és Szabad felhasználású jelzáloghitelek

I. UniCredit Lakáscélú és Szabad felhasználású jelzáloghitelek JELZÁLOGHITELEK I. UniCredit lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitelek II. UniCredit hitelkiváltási célú jelzáloghitelek III. Jelzáloghitelekhez kapcsolódó díjak, költségek IV. THM, aktív-kedvezmény

Részletesebben

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A forint alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek és K&H zöldhitel

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

Nem forgalmazott hitelek

Nem forgalmazott hitelek Nem forgalmazott hitelek Fogyasztási, jelzálog hitelek: (2012.04.01-től nem adható) Hitelbírálati díj a hitel összegének 1 %-a minimum: 10.000. Ft maximum: 30.000 Ft Hitel kamat évi 13% Kezelési költség

Részletesebben

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák:

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák: G É P J Á R M Ű T Á R G Y Á B A N K Ö T Ö T T N Y Í L T V É G Ű P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött Név: K&H Bank Zrt. Név: #A10UGYFEL# Cím: #CEGCIM# Székhely: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Kihirdetve: 2015.09.15. Hatályos: 2015.10.01. Jelen Hirdetmény 2015. október 1-től lép hatályba. Az újonnan meghirdetett kamat-, díj- és költségelemek valamint az aktuális

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet vállal a t terhelő

Részletesebben

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled,

Részletesebben

Érvényes: 2013.június 1-től

Érvényes: 2013.június 1-től HIRDETMÉNY a BUDA Takarék Szövetkezeti Hitelintézet hivatalos tájékoztatója a természetes személyek részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2015. augusztus 17-től A Kaposmenti Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI TERMÉKEK. I. Állami kamattámogatásos lakáshitelek és állami lakáscélú támogatások

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI TERMÉKEK. I. Állami kamattámogatásos lakáshitelek és állami lakáscélú támogatások HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI TERMÉKEK I. Állami kamattámogatásos lakáshitelek és állami lakáscélú támogatások 1. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Hatálybalépés napja: 2016. február 1. Jelen Hirdetmény

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.07.13.-tól

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Késedelmi kamat a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 %

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Késedelmi kamat a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 % HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2016. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2016. január 01. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE B3 TAKARÉK Szövetkezet 8444 Szentgál, Fő u. 30. www.b3takarek.hu info@b3takarek.hu A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 HIRDETMÉNY A FOGYASZTÓI HITELEZÉSI

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a vállalkozói hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a vállalkozói hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2016.01.01-től

Részletesebben

FHB LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA

FHB LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA FHB LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA Az FHB Lízing Zrt. hivatalos tájékoztatója zálogkölcsön és pénzügyi ingatlanlízing termékek esetén alkalmazott, kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési

Részletesebben

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről Kirendeltség:.. Ügyintéző:. Szerződés szám:. Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről Amely létrejött egyrészt a Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Lakossági piaci kamatozás mellett nyújtott lakáscélú kölcsön

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Lakossági piaci kamatozás mellett nyújtott lakáscélú kölcsön Termék leírása: TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Lakossági piaci kamatozás mellett nyújtott lakáscélú kölcsön A lakossági piaci kamatozás mellett nyújtott lakáshitelnek célja lehet: a) Új vagy használt lakás, lakóház

Részletesebben

Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet

Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet 9461 Lövő, Fő u. 203. A d ó s z á m : 1 0 1 1 7 3 5 8-2 - 0 8 Lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Takarékszövetkezet a következő hiteldíjakat alkalmazza a 2016. február 1-től

Részletesebben

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím/levelezési cím::...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben

ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet 9461 Lövő, Fő u. 203. ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Az Üzletszabályzat legutolsó módosítását a Takarékszövetkezet Igazgatósága az 13/7/2015 számú határozatával

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. Székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. Cégjegyzék száma: 11-10-001669 Statisztikai számjele: 23069523-6419-114-11

Részletesebben

Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:...

Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakás-előtakarékossági szerződések szerződéses összegének

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező/hitelközvetítő adatai Hitelező (név, cím) Mohácsi Takarék Bank Zrt. 7700 Mohács Dózsa György utca 31 2. A jelzáloghitellel kapcsolatos adatok 2.1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Jóváhagyta: 3/29/2016. sz. határozatával a Takarékszövetkezet Igazgatósága Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. hatályos 2015. szeptember 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. hatályos 2015. szeptember 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) lakáscélú 1 Stabilitás Hitel elnevezésű, forint alapú, nem támogatott jelzáloghitelének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ, PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó vagyonbiztosítás kényelmesen a kirendeltségen is megköthető. Hátralékos tartozásukat

Részletesebben

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be.

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ HITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ FAIR ADÓSSÁGCSÖKKENTŐ SZEMÉLYI KÖLCSÖN

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ FAIR ADÓSSÁGCSÖKKENTŐ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ FAIR ADÓSSÁGCSÖKKENTŐ SZEMÉLYI KÖLCSÖN Termék leírása: A lakossági személyi kölcsön természetes személyeknek nem üzletszerű tevékenységhez kapcsolódóan hitelkiváltási célra, vagy hitelkiváltás

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ ÁSZF Fogyasztói Hitelműveletekhez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ Jelen ÁSZF a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi!

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Fogyasztóknak nyújtott hitelekhez. Érvényes: 2016. január 01.

HIRDETMÉNY. Fogyasztóknak nyújtott hitelekhez. Érvényes: 2016. január 01. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Fogyasztóknak nyújtott hitelekhez Érvényes: 2016. január 01. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.04.01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT BÉTA LÍZING TERMÉK (VISSZLÍZING)

INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT BÉTA LÍZING TERMÉK (VISSZLÍZING) INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT BÉTA LÍZING TERMÉK (VISSZLÍZING) Tevékenységi engedély száma: E-I-737/2005 Tevékenységi engedély dátuma: 2005. augusztus 10. hatályos: 2015. május 6. I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvénybe helyezve: 1992. szeptember 17-én az Igazgatóság által Utolsó módosítás: 2016.január 1. PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 1 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A hitelintézet

Részletesebben

1. A kölcsön feltételei: 2. Kamatok, díjak, költségek

1. A kölcsön feltételei: 2. Kamatok, díjak, költségek Kondíciós lista és Terméktájékoztató KDB Pagoda és Biztosra mehet lakáscélú jelzálogkölcsönre és lakáscélú jelzálogkölcsön kiváltására vonatkozóan 2014. október 15-ét követően befogadott ügyletekre /magánszemélyek

Részletesebben

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-42 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 Tisztelt Ügyfelünk! A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG. HIRDETMÉNY a fogyasztóknak nyújtott hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciókról 1

AKTÍV ÜZLETÁG. HIRDETMÉNY a fogyasztóknak nyújtott hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciókról 1 AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY a fogyasztóknak nyújtott hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciókról 1 Kihirdetve: 2016. április 29. Hatálybalépés napja: 2016. május 01. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...2

Részletesebben

Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés

Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés A hitel ikt. száma:.. /.. Engedélyező neve:.. amely létrejött egyrészről a Rum és Vidéke Takarékszövetkezet... kirendeltsége (... cím) - továbbiakban: Takarékszövetkezet

Részletesebben

Devizahitel kiváltó forinthitel I.

Devizahitel kiváltó forinthitel I. Részleteket és teljes körű tájékoztatást hatályos hirdetményünkben találhat, valamint érdeklődjön fiókjainkban! Devizahitel kiváltó forinthitel I. Jelzáloghitel (felhasználási célhoz nem kötött, deviza

Részletesebben

COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI D A COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Telefon: 06 1 354 5000 Levelezési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Hitelcsere Prémium kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Hitelcsere Prémium kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Hitelcsere Prémium kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS amely szerződés (továbbiakban: Szerződés/Kölcsönszerződés)

Részletesebben

A. 2014. 10.27-IG IGÉNYELT INGATLANFEDEZET MELLETT ÉS INGATLANFEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HITELEK

A. 2014. 10.27-IG IGÉNYELT INGATLANFEDEZET MELLETT ÉS INGATLANFEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HITELEK A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, és költségeiről Hatályba lépés, érvényesség: 2016. március 1-től visszavonásig Közzététel:

Részletesebben

OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: 1-2-15-4300-0546-1 KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba

Részletesebben

Ügyfélszerződés. ingatlan vásárlásához, illetve tehermentesítéséhez nyújtott hitelhez

Ügyfélszerződés. ingatlan vásárlásához, illetve tehermentesítéséhez nyújtott hitelhez K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Ügyfélszerződés Kölcsönt folyósító fiók: Ügyfélszerződés száma:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitel számlaszám: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet -

Részletesebben

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez Hatályos: 2015. szeptember 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997.

Részletesebben