Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a"

Átírás

1 Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám: Cégjegyzékszám: Tel: 1 / Fax: 1 / Tisztelt Ügyfelünk! A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvénynek nek megfelelően a jelen levélben tájékoztatjuk Önt arról, hogy az Ober Pénzügyi Lízing Zrt. módosítja az Üzletszabályzatát és Általános Szerződési Feltételeit. A módosítások szükségességét legfőképpen a jogszabályi környezet folyamatos változásai, valamint számlavezető és referenciabankunk személyének megváltozása is indokolják. Tekintettel arra, hogy a fenti módosítások átfogó jellegűek, a változásokkal egységes szerkezetű, új Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a [ Lízing/Letöltések] menüpont alatt, valamint Társaságunk ügyfélfogadásra nyitva álló helységeiben találja. Kérjük, hogy tanulmányozza át az új szabályzatokat, emellett pedig a jelen levélben is a teljesség igénye nélkül - összefoglaljuk a főbb változásokat. A változásokat, illetve az új rendelkezéseket dőlt betűvel jeleztük. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a jelen tájékoztató postára adásának napjától számított 60. nap elteltével léptetjük hatályba az új szabályokat. Arra az esetre, ha a változásokkal nem ért egyet, a megfelelő jogorvoslati lehetőségek a szabályzatokban minden esetben feltüntetésre kerültek, illetve a Hpt (9) bekezdése alapján pénzügyi lízingszerződéseknél a kamat, díj vagy költség ügyfél számára kedvezőtlen egyoldalú módosítása esetén referencia kamatlábhoz kötött kamat esetén a referencia-kamatláb változásából eredő kamatváltozás kivételével az ügyfél a módosítás hatálybalépése előtt jogosult a szerződés díjmentes felmondására. A módosításokkal kapcsolatos kérdései esetén kapcsolattartójához. kérjük, forduljon bizalommal az Ön Tisztelettel: Ober Pénzügyi Lízing Zrt. Kelt: Budapest, december 11.

2 Ober Pénzügyi Lízing Zrt. HUF, illetve deviza alapú kölcsönszerződésekhez kapcsolódó Általános Szerződési Feltételeinek változásai kivonatos formában 1./ ÁSZF 1.4. és pontok: A futamidő és a teljes hiteldíj mutató fogalmai a következők szerint kerültek meghatározásra: Futamidő: a kölcsön folyósításától számított, az utolsó törlesztőrészlet esedékességéig tartó időtartam. A futamidő gépjármű finanszírozás esetén nem haladhatja meg a 84 hónapot. THM: Az Adós által a kölcsönszerződés kapcsán fizetendő összes terhelés, ideértve a kamatokat, az árfolyam-különbözetet és a kölcsön felhasználásával kapcsolatosan fizetendő, a Hirdetmény szerinti díjakat, költségeket és jutalékokat, így a Hitelező által ismert minden olyan a teljes hiteldíj mutató számításánál a külön jogszabály szerint figyelembe veendő - ellenszolgáltatást, amelyet a fogyasztónak minősülő Adós a kölcsönszerződés alapján megfizet. 2./ ÁSZF 2.4. és 2.5. pontok: A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény rendelkezéseire tekintettel módosítottuk ÁSZF-einket a következők szerint: A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény ("Pmt.") előírásaira figyelemmel a Hitelező, mint pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végző szervezet köteles az Adós, az Adós meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult, továbbá az Adós nevében eljáró személy (képviselő) átvilágítását elvégezni, többek között az Adóssal történő ügyleti (szerződéses) kapcsolat létesítésekor. Amennyiben a Hitelező nem tudja végrehajtani az Adós átvilágítását, akkor az érintett ügyfélre vonatkozóan a Hitelező köteles megtagadni az üzleti kapcsolat létesítését és ügyleti megbízás teljesítését, illetve köteles megszüntetni a vele fennálló üzleti kapcsolatot. Ha az Adós jogi személy vagy más szervezet, a nevében vagy megbízása alapján eljáró személy átvilágítása mellett a jogi személy, illetőleg a más szervezet átvilágítását is el kell végezni. A jelen Általános Szerződési Feltételeket a fogyasztókra az itt meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy. 2./ ÁSZF pontok változásai a következők: EUR vagy CHF alapú kölcsönszerződések esetében, ha a törlesztés HUF devizanemben történik, a mértékadó árfolyam a szerződés hatálybalépésének napján az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep hitelintézetnél jegyzett forint-deviza vételi árfolyam értékére módosul a korábbi kötéskori árfolyamról. A fentiek alól kivételt képeznek a Fogyasztóval kötött, EUR vagy CHF alapú, de HUF-ban törlesztett lakáscélú kölcsönszerződések, ahol a törlesztő-részletek, valamint a devizában megállapított bármilyen költség, díj vagy jutalék forintban meghatározott összegének kiszámítása mindenkor a Magyar emzeti Bank által megállapított és közzétett, hivatalos devizaárfolyam alapján történik. A fenti kivétel irányadó a következő pontok esetében is, amellyel kapcsolatosan a Fogyasztó elfogadja és tudomásul veszi, hogy amennyiben a kölcsönszerződés mértékadó devizaneme eltér a folyósítás devizanemétől, úgy a folyósítandó összeget a Hitelező az M B hivatalos devizaárfolyama alapján állapítja meg, a kölcsönszerződés aláírásának napján. A szerződés hatályba lépésének napján továbbá a folyósítandó összeg korrigálásra kerül az M B ezen a napon irányadó hivatalos devizaárfolyama alapján. Az ebből eredő esetleges veszteséget a Fogyasztó viseli. A kölcsön futamidején belül esedékessé még nem vált, fennálló kölcsönösszegre jutó kamatot a Hitelező jogosult módosítani a - felek által a szerződéskötéskor közös megegyezéssel kiválasztott - mértékadó kamatláb (BUBOR/EURIBOR/CHF-LIBOR) módosulásakor, a növekedéssel egyezően, a kamatváltozás hatálybalépésének időpontjától kezdődően. A kamatváltozást a Hitelező az esedékes törlesztő-részletben érvényesíti. Amennyiben a mértékadó kamatláb periódusa 1 hónap, úgy a Hitelező a változást havonta érvényesíti, a hónapok 1. naptári napján érvényes kamatlábaknak megfelelően. Amennyiben a mértékadó kamatláb periódusa 3 hónap, úgy a Hitelező a változást negyedévente érvényesíti, a január, április, július és október hónapok 1. naptári napjain érvényes kamatlábaknak megfelelően.. A kamatváltozással korrigált törlesztőrészlet ugyancsak a Hitelező által kibocsátott Fizetési értesítő kiállításának napján az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep által jegyzett forint-deviza eladási árfolyam és a hatálybalépés napján rögzült mértékadó árfolyam értékének különbözetével egyezően is módosul. EURO vagy CHF alapú kölcsönszerződések esetében, amennyiben az Oberbank AG Magyarországi Fióktelepe által közzétett hivatalos, a Fizetési Értesítő keltezési dátumakor érvényben lévő HUF/EUR, illetve HUF/CHF deviza-eladási árfolyam eltér a mértékadó árfolyamtól, úgy a Kölcsönszerződés megkötésekor meghatározott törlesztőrészleteken felül az Adós az esedékes tőkén és kamaton felül árfolyamkülönbözetet köteles fizetni a Hitelezőnek, az esedékes törlesztőrészlettel együtt, azzal egy időben és azonos módon megfizetve. EURO vagy CHF alapú kölcsönszerződések esetében, ha a fizetési esedékesség napján érvényben lévő HUF/EURO illetve HUF/CHF devizaeladási árfolyam eltér a Fizetési Értesítő keltezési dátumakor érvényes HUF/EUR illetve HUF/CHF deviza-eladási árfolyamtól, úgy az eltérést Hitelező a következő esedékességkor az esedékes törlesztő részletbe beépítve érvényesíti. EURO vagy CHF alapú kölcsönszerződések esetében, ha a pénzügyi teljesítés napján érvényben lévő HUF/EUR illetve HUF/CHF devizaeladási árfolyam eltér a fizetési esedékesség napján érvényes HUF/EUR illetve HUF/CHF deviza-eladási árfolyamtól, úgy az eltérést a Hitelező a következő fizetési esedékességkor, az esedékes törlesztő részletbe beépítve jogosult érvényesíteni.

3 Adós elfogadja, és tudomásul veszi, hogy amennyiben a kölcsönszerződés mértékadó devizaneme EUR és a törlesztés devizaneme EUR, azonban a folyósítás devizaneme HUF, úgy a folyósítandó összeget a Hitelező az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep hitelintézetnél jegyzett forint-deviza vételi árfolyama alapján állapítja meg, a kölcsönszerződés aláírásának napján. A szerződés hatálybalépésének napján továbbá a folyósítandó összeg korrigálásra kerül az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep hitelintézetnél jegyzett forint-deviza vételi árfolyama alapján. Az ebből eredő esetleges veszteséget az Adós viseli. Az Adós elfogadja, és tudomásul veszi, hogy amennyiben a kölcsönszerződés mértékadó devizaneme HUF és a törlesztés devizaneme HUF, azonban a folyósítás devizaneme EUR, úgy a folyósítandó összeget a Hitelező az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep hitelintézetnél jegyzett forint-deviza eladási árfolyama alapján állapítja meg, a kölcsönszerződés aláírásának napján. A szerződés hatálybalépésének napján továbbá a folyósítandó összeg korrigálásra kerül az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep hitelintézetnél jegyzett forint-deviza eladási árfolyama alapján. Az ebből eredő esetleges veszteséget az Adós viseli. Az Adós továbbá elfogadja és tudomásul veszi, hogy a kölcsön folyósításával kapcsolatban a Hitelezőt terheli a banki utalás költsége, mely költséget az Adós köteles a Hitelezőnek megtéríteni. A Hitelező a kölcsön folyósításától számított 15 napon belül az Adósnak továbbszámlázhatja a banki átutalás költségét, amelyet az Adós a következő havi díjjal egyidejűleg a Hitelező részére megfizetni köteles. EUR vagy CHF alapú, változó kamatozású kölcsönszerződések esetében, ha a törlesztés HUF devizanemben történik, a kölcsönszerződés Egyedi feltételei rögzítik a kötéskori árfolyamot, mint mértékadó árfolyamot, és a kötéskori irányadó kamatlábat, mint mértékadó kamatlábat, melyek figyelembevételével a szerződés Egyedi feltételeiben meghatározott törlesztőrészletek és a további díjak (tőke és kamatrész) meghatározása történt. Fix kamatozású kölcsön esetén az Adós a törlesztőrészleteket a mértékadó árfolyam változásával korrigálva köteles megfizetni. Változó kamatozású finanszírozás esetén az Adós a törlesztő részleteket a mértékadó árfolyam- és kamatláb változásával korrigálva köteles megfizetni. A devizabázis az Egyedi feltételek kikötése szerint HUF, EUR, vagy CHF lehet (mértékadó devizanem). Az Adós fizetési kötelezettségei a mértékadó devizabázishoz igazodnak, de HUF vagy CHF devizabázis esetén HUF-ban, EUR devizabázis esetén pedig HUF-ban vagy EUR-ban teljesítendőek. Amennyiben a Felek a kölcsönszerződés Egyedi feltételeiben másként nem állapodnak meg, a szerződés változó kamatozású. A mértékadó kamatláb: (i) amennyiben a mértékadó devizanem forint, úgy a mértékadó kamatláb meghatározásánál az Oberbank AG Magyarországi Fióktelepének honlapján ( közzétett BUBOR kamatláb (BUBOR: bankközi piacon jegyzett, referencia jellegű kínálati oldali kamatláb, az Egyedi feltételekben rögzített periódusra vonatkozóan) az irányadó, (ii) amennyiben a mértékadó devizanem EURO, úgy a mértékadó kamatláb meghatározásánál az Oberbank AG Magyarországi Fióktelepének honlapján ( közzétett EURIBOR kamatláb (EURIBOR: a bankközi piacon jegyzett, referencia jellegű kínálati oldali kamatláb, az Egyedi feltételekben rögzített periódusra vonatkozóan) kamatláb az irányadó, (iii) amennyiben a mértékadó devizanem CHF, úgy a mértékadó kamatláb meghatározásánál az Oberbank AG Magyarországi Fióktelepének honlapján ( közzétett CHF-LIBOR kamatláb (CHF-LIBOR: bankközi piacon jegyzett, referencia jellegű kínálati oldali kamatláb, az Egyedi feltételekben rögzített periódusra vonatkozóan) az irányadó. (iv) amennyiben a mértékadó devizanem - HUF-tól, EURO-tól illetve CHF-től eltérő -, úgy a mértékadó kamatláb meghatározásánál az Oberbank AG Magyarországi Fióktelepének honlapján ( közzétett LIBOR kamatláb (LIBOR: bankközi piacon jegyzett, referencia jellegű kínálati oldali kamatláb, az Egyedi feltételekben rögzített periódusra vonatkozóan) az irányadó. Hitelező a Hirdetményben referencia kamatküszöb értéket tesz közzé. Amennyiben a referencia kamatláb a kamatküszöb értéknél alacsonyabb, a Hitelező jogosult a mértékadó kamatláb értékét a kamatküszöb értékére módosítani, és a módosítást a tény fennállásáig érvényben tartani. A mértékadó kamatlábat a Hitelező 2 tizedesjegy pontossággal határozza meg, a kerekítés szabályait figyelembe véve. 3./ A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló a évi CLXII. törvénynek való megfelelés érdekében az ÁSZF pontjába a következő rendelkezés került be: A Hitelező a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény alapján Fogyasztónak minősülő Adós esetén a Kölcsönszerződésben meghatározott mértékű teljes éves hiteldíj-mutatót állapít meg. A teljes hiteldíj-mutató (THM) számítása a 83/2010. (III.25.) számú Kormányrendeletben foglaltak szerint történik, és a feltételek, illetve a jogszabályok változása esetén a THM módosulhat. A THM mutató mértéke nem tükrözi a kamatkockázatot és az esetleges árfolyamkockázatot. 4./ Az ÁSZF 9. pont változásai a vételi joggal kapcsolatban: Vételi jog nem köthető ki fogyasztóval szemben, a fogyasztó kötelezett által lakott lakóingatlanra vonatkozóan. A vételi (opciós) szerződés tárgya nem csak az Eszköz, hanem biztosítékként bevont ingatlan is lehet. A Hitelező kifejezetten felhívja a figyelmet a következőkre: Az opciós vagy vételi jog kikötése azt jelenti, hogy amennyiben a Kölcsönszerződés úgy szűnik meg, hogy az Adós határidőben nem tett eleget maradéktalanul az abból eredő fizetési kötelezettségének, úgy a Hitelező (vagy az általa kijelölt személy) a vételi (opciós) szerződésben meghatározott áron, egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja az ingatlant. A tulajdonjog bejegyzéséhez - ebben az esetben az Adósnak nem kell külön hozzájárulni, ezt már a vételi (opciós) szerződés tartalmazza, annak alapján az illetékes földhivatal az új tulajdonos tulajdonjogát bejegyzi. 5./ Az ÁSZF pontja értelmében azonnali hatályú felmondásnak van helye a következő esetekben is:

4 (iii) az Adós ellen csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy jogutód nélküli megszüntetésére irányuló bármilyen más eljárás indul, illetve ha az Adós vállalkozói engedélyét (igazolványát) jogerősen visszavonták; (iv) az Adós ellen végrehajtást rendelnek el, vagy pénzügyi helyzete oly módon rendül meg, hogy valószínűsíthető, hogy fizetési kötelezettségeit teljesíteni nem képes. A pénzügyi helyzet megrendülésének bizonyítéka lehet különösen az olyan információ (pl. cég vagy bankinformáció, vagy hatósági megkeresés, a kölcsönszerződés díjainak nem- vagy késedelmes teljesítése), melyből bizonyíthatóan kitűnik, hogy az Adós fizetésképtelen vagy a lejárt fizetési kötelezettségeivel késedelemben van, vagy már előrelátható, hogy a jövőben fizetési kötelezettségeit teljesíteni nem lesz képes. A pénzügyi helyzet megrendülését jelenti továbbá az az eset, ha a Hitelező az Adóssal kötött egyéb szerződését az Adós nem szerződésszerű magatartása miatt azonnali hatállyal felmondta, illetőleg a Hitelező hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy az Ober Lízing-csoport (Ober Immo Truck Zrt., Ober Pénzügyi Lízing Zrt., Ober Lízing Kft.) bármely tagja és az Adós között fennállott szerződés az Adós nem szerződésszerű magatartása következtében felmondásra került. Ilyen esetben a Hitelező az azonnali hatályú felmondás jogával az Adóssal kötött bármely további szerződése esetében is élhet. 6./ A szerződés módosításával kapcsolatban a és pontok a következők szerint módosulnak: Fogyasztónak nem minősülő Adós esetén a Hitelező kamatot, díjat, költséget vagy egyéb szerződési feltételt az alábbi feltételek, illetve körülmények bekövetkezése esetén jogosult egyoldalúan a Adós számára kedvezőtlenül módosítani: a) a tőke- és pénzpiaci kamatlábak emelkedése b) a jegybanki alapkamat emelkedése c) a bankközi hitelkamatok emelkedése d) refinanszírozási feltételek megváltozása e) a hitelkockázat alábbiakban meghatározott változása: ea) a Hitelező eszközminõsítési vagy belsõ adósminõsítési szabályzata alapján az adott Adós, illetve a hitelügylet magasabb kockázati kategóriába történõ átsorolása esetén, ha az átsorolásra a kölcsön összegében vagy a fedezetül szolgáló ingatlan értékében bekövetkezett legalább 10%-os változás miatt került sor, feltéve, hogy ez a változás a kölcsön visszafizetését jelentõs mértékben veszélyezteti, vagy eb) a Hitelező eszközminõsítési vagy belsõ adósminõsítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve ügyfelek kockázatának növekedése esetén, ha a kockázat növekedése az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének emelését teszi indokolttá, f) olyan hatósági rendelkezés, vagy jogszabályváltozás, melynek eredményeként a Hitelezőnek igazolható többletköltségei származtak, és ezeket továbbháríthatja az Adósra. A szerződés Adós számára kedvezőtlen módosítását a módosítás hatálybalépését tizenöt nappal megelőzően, hirdetményben közzé kell tenni. Fogyasztónak minősülő Adós esetén A Hitelező kamatot, díjat, költséget az alábbi feltételek, illetve körülmények bekövetkezése esetén jogosult egyoldalúan az Adós számára kedvezőtlenül módosítani: - a Hitelező tevékenységének költségeit növelõ, a kölcsönszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintõ jogszabályváltozás, - a Hitelező forrásköltségeinek, forrásszerzési lehetőségek változása, amely az alábbi események közül legalább egynek a bekövetkezését jelenti: a) jegybanki alapkamat emelkedése, b) bankközi pénzpiaci kamatlábak emelkedése, c) a Hitelező lekötött ügyfélbetétei kamatának emelkedése, d) a refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír kamatának emelkedése, e) a Hitelező hitelezési vagy lízingtevékenysége refinanszírozásául szolgáló hitel-, kölcsönszerzõdések költségének bizonyítható növekedése, - a hitelkockázat alábbiakban meghatározott változása: a) a Hitelező eszközminõsítési vagy belsõ adósminõsítési szabályzata alapján az adott Fogyasztó, illetve a hitelügylet magasabb kockázati kategóriába történõ átsorolása esetén, ha az átsorolásra a kölcsön összegében vagy a fedezetül szolgáló ingatlan értékében bekövetkezett legalább 10%-os változás miatt került sor, feltéve, hogy ez a változás a kölcsön visszafizetését jelentõs mértékben veszélyezteti, vagy b) a Hitelező eszközminõsítési vagy belsõ adósminõsítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve ügyfelek kockázatának növekedése esetén, ha a kockázat növekedése az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének emelését teszi indokolttá. A a) alpont alapján a Hitelező nem módosíthatja az EUR vagy CHF devizanemben nyújtott és HUF-ban törlesztett hitel kamatának mértékét a Fogyasztó számára kedvezõtlenül, ha a kölcsön forintban meghatározott összege az árfolyamváltozás miatt emelkedik. A b) alpont alapján a Hitelező nem módosíthatja a kamat mértékét a Fogyasztó számára kedvezõtlenül, ha a Fogyasztó nem esett 30 napon túli fizetési késedelembe. A szerződés Adós számára kedvezőtlen módosítását a Hitelező a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 60 nappal hirdetményben teszi közzé és legkésőbb a módosítás hatályba lépését legalább 60 nappal megelőzően postára adott levélben értesíti a Adóst. A módosított szabályok irányadóak a már megkötött és a még folyamatban lévő szerződéskötések esetében is. A Hitelező a módosított általános szerződési feltételeket az Adós részéről elfogadottnak tekintheti, ha az Adós a hatálybalépés napjáig beérkezett írásbeli nyilatkozatával nem jelenti be, hogy a szerződést azonnali hatállyal felmondja. Az Adós azonnali hatályú felmondása a Hitelező részére

5 történő kézbesítéssel hatályosul, a szerződés megszűnik, és a felek a szerződés megszűnésére vonatkozó szabályok szerint kötelesek eljárni. A felmondással egyidejűleg valamennyi fizetési kötelezettség egyösszegben esedékessé válik, de a felmondás miatt vagy azzal kapcsolatosan a Hitelező külön díjat nem jogosult felszámolni. A fentieken kívül a Hitelező jogosult a kamatfelár mértékét a Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet megelőző naptári évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindex változásnak megfelelően tárgyév január elsején módosítani. 7./ A tájékoztatás, értesítés szabályait tárgyaló 18.6 pont a következő szabályokkal egészült ki: A Hitelező közlése az Adós részére kézbesítettnek tekintendő abban az esetben is, ha az Adós adataiban bekövetkezett változás bejelentésének elmulasztása miatt meghiúsul a kézbesítés. Amennyiben a Hitelező a küldeményt tértivevénnyel adta fel, a küldemény a tértivevényen szereplő átvétel napján minősül kézbesítettnek, amennyiben azonban a tértivevény közlése nem kereste vagy ismeretlen jelzéssel érkezik vissza, vagy az Adós az átvételt megtagadta, úgy a közlést a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni, mind belföldi, mind külföldi cím esetén. 8./ A Központi Hitelinformációs Rendszert tárgyaló 20. pont a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. törvény változásainak történő megfelelés érdekében teljes egészében módosult, amelyről magánszemély ügyfeleinknek külön tájékoztatót is küldtünk. 9./ Az adatvédelemről szóló 25.6 pont az alábbiak szerint változott: A Kölcsönszerződésben nem szabályozott kérdésekre nézve a Hitelező Üzletszabályzata, illetve elsősorban a évi CXII. törvény, másodsorban a Polgári Törvénykönyv idevonatkozó rendelkezései, illetve a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. Jelen általános szerződési feltételek idegen nyelvre fordítása esetén jogvita, vagy eltérő értelmezés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. 10. / Az ÁSZF pontjában szereplő illetékességi kikötés módosításra került, így a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékessége került kikötésre. 11./ Az adós az alábbiakat köteles szavatolni a hitelező felé az ÁSZF pontjában szereplő módosítás alapján: Az Adós tudomásul veszi, hogy az általa a Hitelezővel közölt adatok lényegesen befolyásolták a finanszírozási kérelem pozitív elbírálását és polgári és büntetőjogi felelősségének tudatában kijelenti, hogy ezen adatok teljesek és mindenben megfelelnek a valóságnak. A jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság Adós kijelenti, hogy az utóbbi öt évben vele szemben semmiféle peres, illetve végrehajtási eljárás nem folyt, jelenleg nem áll törlési, végelszámolási, csőd illetve felszámolási eljárás alatt és a jelenlegi vagyoni helyzete, illetve bevételei alapján abban a helyzetben van, hogy a Hitelezőnél vállalt finanszírozási szerződésből eredő kötelezettségeit teljesíteni tudja. *** Az Ober Pénzügyi Lízing Zrt. HUF és deviza alapú kölcsönszerződésekre vonatkozó Üzletszabályzatának módosításai kivonatos formában 1./ Az Üzletszabályzat személyi hatálya a következők szerint került pontosításra a 4. pontban: Kölcsönt csak cselekvőképes természetes személy vagy a reá vonatkozó szabályozás szerint bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett - a Ptk c./ pontja szerinti gazdálkodó szervezet kaphat a Hitelezőtől. Kölcsönt csak kérelemre, egyedi bírálat alapján, a jelen Üzletszabályzatban, illetve a megkötendő egyedi ügylet sajátosságaira tekintettel meghatározandó további feltételek fennállása esetén nyújt a Hitelező. 2./ Az Üzletszabályzat módosítása miatti felmondás a 6.3. pontban a következők szerint került meghatározásra: Amennyiben az Adós szerződése az , illetve az pontok szerint felmondásra kerül, úgy az Adós valamennyi szerződésből eredő kötelezettsége egyösszegben esedékessé válik a szerződés megszűnésének napján. Ebben az esetben az Adós köteles minden, a felmondás napjáig már esedékessé vált (kiszámlázott), de meg nem fizetett hiteldíjat és egyéb, igazolt költséget, díjat megfizetni. A Hitelező az Adós befizetéseit, vagy a javára elszámolható bármely összeget a Polgári Törvénykönyvben meghatározott kötelező kielégítési sorrend szerint számolja el, azaz elsőként az ügylet kezelésével kapcsolatosan felmerült költségek, használati díjak kiegyenlítésére majd az esetleges késedelmi kamatokra, és végül a főtartozásra. 3./ A hiteldíj elemeit tartalmazó 2. pont átfogóan változott, kérjük Ügyfeleinket, részletesen tájékozódjanak a módosításokról (kamat, teljes hiteldíj, árfolyam, árfolyam-különbözet) és ugyanez igaz a költségeket, egyéb díjakat tartalmazó 3. pontra is.

6 4./ A kölcsön folyósításával kapcsolatos 7.1. pont módosításai: Az önerő - ingatlan-jelzálog fedezete mellett nyújtott forinthitel esetén 25%-nál, (pénzügyi lízing esetén 20%-nál), - ingatlan-jelzálog fedezete mellett nyújtott euró alapú hitel és euróhitel esetén 40%-nál, (pénzügyi lízing esetén 35%-nál), - ingatlan-jelzálog fedezete mellett nyújtott, a fentiektől eltérő pénznemben meghatározott devizahitel esetén 55%-nál, (pénzügyi lízing esetén 60%-nál) nem lehet kevesebb. A fenti arányok számításánál figyelembe kell venni az ingatlan-nyilvántartásba már bejegyzett jelzáloggal fedezett követelésnek az ingatlannyilvántartásba bejegyzett értékét. Ha a Hitelező ugyanazon ingatlanra többféle devizanemben nyújt hitelt, akkor a fent meghatározott limitek közül a magasabbat kell alkalmazni a teljes önerő mértékére vonatkozóan. Gépjármű-finanszírozás esetén a korrigált gépjármű értéket alapul véve az önerő - forinthitel esetén 25%-nál, (pénzügyi lízing esetén 20%-nál), - euró alapú hitel és euróhitel esetén 40%-nál, (pénzügyi lízing esetén 35%-nál), - a fentiektől eltérő pénznemben meghatározott devizahitel esetén 55%-nál, (pénzügyi lízing esetén 50%-nál) nem lehet kevesebb. Ha a Hitelező ugyanannak a természetes személynek ugyanazon gépjárműre többféle pénznemben nyújt gépjárművásárláshoz hitelt, akkor a fent meghatározott limitek közül a magasabbat kell alkalmazni a teljes önerő mértékére vonatkozóan. Korrigált gépjármű érték: - új gépjármű esetében a gépjármű hivatalos listaára, csökkentve a szerződéshez csatolt, dokumentált kedvezményekkel (a dokumentálásnak biztosítania kell az árnyilvántartás visszakereshetőségét); - használt gépjármű esetében: Eurotax eladási ár. A gépjárművek életkora a finanszírozás fennállása alatt nem haladhatja meg személygépjárművek esetében a 15, haszongépjárművek esetén pedig a 12 évet. 5./ A kézbesítés szabályai a következők szerint kerültek módosításra a 7.6. pontban: A kézbesítés tényleges eredményétől függetlenül az Adóshoz megérkezettnek - azaz közöltnek - kell tekinteni a nem tértivevénnyel feladott küldeményt a postai feladástól számított belföldi cím esetén 5. napon, külföldi cím esetén 15. napon, ha az Adós által megadott címre a levélpostai küldeményt szabályszerűen postára adták. A Hitelező közlése Adós részére kézbesítettnek tekintendő abban az esetben is, ha az Adós adataiban bekövetkezett változás bejelentésének elmulasztása miatt meghiúsul a kézbesítés. Amennyiben a Hitelező a küldeményt tértivevénnyel adta fel, a küldemény a tértivevényen szereplő átvétel napján minősül kézbesítettnek, amennyiben azonban a tértivevény közlése nem kereste vagy ismeretlen jelzéssel érkezik vissza, vagy az Adós az átvételt megtagadta, úgy a közlést a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni, mind belföldi, mind külföldi cím esetén. 6./ A részleges és teljes előtörlesztés szabályai a következők szerint módosultak a 8.1. pontban: Részleges előtörlesztés: Az Adós részleges előtörlesztési jogával kizárólag a kölcsönszerződésben meghatározott esedékességi időpontokban élhet. Részleges előtörlesztés esetén az Adós határidőben beérkezett kérelmének tartalmaznia kell a szerződés mértékadó devizanemében kifejezett, a következő esedékességkor megfizetendő összeget. A kérelem elfogadása esetén a Hitelező elkészíti a szerződésmódosítás dokumentációját. Az elkészített szerződésmódosítás akkor lép hatályba, ha a módosítási dokumentáció valamennyi fél által cégszerűen aláírva a következő esedékességet megelőző 20. napon Hitelező rendelkezésére áll, és a módosítási díj Hitelező részére megfizetésre került. Teljes előtörlesztés: Teljes előtörlesztés esetén az Adós kérelmének tartalmaznia kell a teljes előtörlesztési szándékát. A Kérelem elfogadása esetén a Hitelező értesítő levélben (a továbbiakban: Értesítés) tájékoztatja az Adóst a következő esedékességkor megfizetendő összegről. Amennyiben az Adós él az előtörlesztés lehetőségével, köteles egyösszegben, az Értesítésben megjelölt időpontig megfizetni az Értesítésben meghatározott törlesztő-részlet (tőke- és kamat-) összegét, valamint külön költségként az előtörlesztett tőkeösszegnek a Hitelező Hirdetményében (vagy a kezelési költségek és díjak mértékére vonatkozó külön megállapodásban) meghatározott százalékát, azzal, hogy a Fogyasztónak minősülő Adós a kölcsönszerződés idő előtti lezárásának díját, valamint a felmondási díjat nem köteles fizetni a Hitelezőnek. Hitelező az Értesítő elkészítéséhez deviza alapú, de forintban törlesztett szerződéseknél az általa képzett elszámolási árfolyamot alkalmazza, melyet az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep által a teljes előtörlesztendő összeg beérkezésének napját követő 2. napon jegyzett deviza eladási árfolyam alapján korrigál. Amennyiben az árfolyamváltozásból adódóan az Adós folyószámláján hiány keletkezik, Adós köteles a hiányt megfizetni. Amennyiben az árfolyamváltozásból adódóan Adós folyószámláján többlet keletkezik, akkor az Adós rendelkezése alapján Hitelező a többletet visszafizeti. 8./ Az ÜSZ pontjában szereplő illetékességi kikötés módosításra került, így a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékessége került kikötésre.

7 9./ A Központi Hitelinformációs Rendszert tárgyaló 13. pont a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. törvény változásainak történő megfelelés érdekében teljes egészében módosult, amelyről magánszemély ügyfeleinknek külön tájékoztatót is küldtünk. *** ÁRAZÁSI ELVEK Az Ober Pénzügyi Lízing Zrt. írásban rögzítette árazási elveit, amelyben meghatározta, hogy a lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú kölcsön és lízingtermékek esetében az Üzletszabályzatban meghatározott valamely ok bekövetkezte esetén a költséget, díjat és kamatot milyen esetekben módosíthatja egyoldalúan.

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek):

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 3 éven túli futamidő*a választható opciókat jelzi, a konkrét szerződésben soha ne maradjon FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsön iktatószám: 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli.

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli. Érvényes: 2011. január 1. napjától CIB LÍZING ZRT. LAKÁS ÉS NEM LAKÁSCÉLJÁRA SZOLGÁLÓ INGATLAN ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hatályos: 2015. július 01. napjától A fenti hitel számú hitelügyletre

Részletesebben

I. Kamat és kezelési költség kondíciók... 2 A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre

I. Kamat és kezelési költség kondíciók... 2 A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre Tartalomjegyzék I. Kamat és kezelési költség kondíciók... 2 A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre.... 2 B) A 2003. június 16. napját követően 2003. december

Részletesebben

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz 1 Hatályba lépés napja: 2015. február 18. Kölcsönszerződés száma: A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 14/2016 (2016.03.25.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 3A Takarékszövetkezet Szabályzat száma: S-001/2015. Döntést hozó testület: Takarékszövetkezet Igazgatósága Határozat száma: Ig.-146/2015. Hatályos: 2016. március 21.-től. Jóváhagyó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Jóváhagyta: 3/29/2016. sz. határozatával a Takarékszövetkezet Igazgatósága Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitelszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

Devizahitel kiváltó forinthitel I.

Devizahitel kiváltó forinthitel I. Részleteket és teljes körű tájékoztatást hatályos hirdetményünkben találhat, valamint érdeklődjön fiókjainkban! Devizahitel kiváltó forinthitel I. Jelzáloghitel (felhasználási célhoz nem kötött, deviza

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ, PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó vagyonbiztosítás kényelmesen a kirendeltségen is megköthető. Hátralékos tartozásukat

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! A követelés-elengedés eredményeként az Ön tartozása 307 500 forinttal csökken.

Tisztelt Ügyfelünk! A követelés-elengedés eredményeként az Ön tartozása 307 500 forinttal csökken. Minta az ajánlás 2. alcímében foglaltak szerinti, forintra átváltáshoz kapcsolódó szerződésmódosításról szóló tájékoztatáshoz CHF alapú, referencia-kamatlábhoz kötött kamatú, élő gépjárművásárlási kölcsönszerződés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez A 2015. június 29-étől igényelt alábbi terméktípusokra

Részletesebben

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 95/2015. számú igazgatósági szabályzat A Takarékszövetkezet Üzletszabályzatáról Hatályos: 2015. augusztus 15. 1/63 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...

Részletesebben

A KÖLCSÖN CÉLJA, ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A KÖLCSÖN CÉLJA, ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Érvényes: 2013. október 2-től CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK KÉSZLETFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL MEGKÖTÖTT KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK TÉTELES KÉSZLETFINANSZÍROZÁS

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről Érvényes: 2014. május 15-től I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Részletes rendelkezések... 4 II.1. A kölcsönszerződés megkötése... 4 II.1.1.

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A kölcsön száma:.. Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről a Cégnév: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet Székhelye: 3915

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be.

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ HITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. március 21. naptól TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1. Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

FHB LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA

FHB LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA FHB LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA Az FHB Lízing Zrt. hivatalos tájékoztatója zálogkölcsön és pénzügyi ingatlanlízing termékek esetén alkalmazott, kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hatályos: 2015. április 1-től 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés.. számú melléklete Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrizte: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak,

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzálog alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. október 30.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ FORINT HITELEK

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ FORINT HITELEK Érvényes: 2016. március 21-től visszavonásig A Bank CHF hitelre 2008. október 15-től, EUR hitelre 2010. július 8-tól új kérelmet nem fogad be. A megkötött EUR, illetve CHF szabad felhasználású hitelszerződések

Részletesebben

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: 2011. 12. 06. napjától Lakáshitel üzletszabályzat

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Takarék Otthon Hitelhez (TOH), valamint Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (OTK) Hatályba lépés napja: 2016. március

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. június 15. Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 2 2. Alapfogalmak... 2 1. Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező

Részletesebben

{ } ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELMÉT JÓVÁHAGYTA

{ } ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELMÉT JÓVÁHAGYTA Küldő: Dátum: Telefon: 06-1-505-5000 Fax: 06-1-505-5001 www.banifmagyarorszag.hu Címzett: { } Tárgy: Lízingbírálati döntés, Ajánlat zárt végű pénzügyi lízingszerződés megkötésére Tisztelt Partnerünk! Örömmel

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 01. naptól Üzletszabályzat Hatályos 2016.01.01. 1/50 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1.

Részletesebben

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma:... TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ amely létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szigetvári Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT BÉTA LÍZING TERMÉK (VISSZLÍZING)

INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT BÉTA LÍZING TERMÉK (VISSZLÍZING) INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT BÉTA LÍZING TERMÉK (VISSZLÍZING) Tevékenységi engedély száma: E-I-737/2005 Tevékenységi engedély dátuma: 2005. augusztus 10. hatályos: 2015. május 6. I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Hatályos: 2012. május 2. napjától 1. A lízing tárgya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az

Részletesebben

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés mely létrejött A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák:

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák: G É P J Á R M Ű T Á R G Y Á B A N K Ö T Ö T T N Y Í L T V É G Ű P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött Név: K&H Bank Zrt. Név: #A10UGYFEL# Cím: #CEGCIM# Székhely: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Hatályos: 2016.03.21-től ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújtott szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzáloghitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ ÁSZF Fogyasztói Hitelműveletekhez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ Jelen ÁSZF a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi!

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

HIRDETMÉNY. hatályos 2015. szeptember 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. hatályos 2015. szeptember 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) lakáscélú 1 Stabilitás Hitel elnevezésű, forint alapú, nem támogatott jelzáloghitelének

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben

ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet 9461 Lövő, Fő u. 203. ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Az Üzletszabályzat legutolsó módosítását a Takarékszövetkezet Igazgatósága az 13/7/2015 számú határozatával

Részletesebben

Ügyfél neve:... Szerződés száma:... Kapiti száma:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Ügyfél neve:... Szerződés száma:... Kapiti száma:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Felügyeleti hatóság neve: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a másrészről Raiffeisen Bank Zrt. X.Y Székhely: 1054 Budapest, Akadémia

Részletesebben

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

Általános szerződési szabályok 7.sz.mell. Cenzúraszámú szerződés 1. számú függeléke A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

Hatályos 2013.06.01- jétől a hivatalosan közzétett változtatásig

Hatályos 2013.06.01- jétől a hivatalosan közzétett változtatásig Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA Törvényes Képviselője Által Nyújtott Jelzáloghitelekhez Igényelhető Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program Feltételei Hatályos 2013.06.01-

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság Ig.IV-7/2015.07.02. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. július 3-án. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Késedelmi kamat a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 %

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Késedelmi kamat a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 % HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2016. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2016. január 01. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI D A COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Telefon: 06 1 354 5000 Levelezési

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Állami kamattámogatással igénybevett ügyleti kamat mértéke új lakás vásárlása, építése esetén. Kamatperiódus Ügyleti kamat évi THM

HIRDETMÉNY. Állami kamattámogatással igénybevett ügyleti kamat mértéke új lakás vásárlása, építése esetén. Kamatperiódus Ügyleti kamat évi THM HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshiteleinek kondícióiról hatályos:

Részletesebben

a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel jött létre.

a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel jött létre. Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z Ő D É S Lakás-előtakarékossági szerződés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történő

Részletesebben

H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN FELFÜGGESZTETT TERMÉKÉNEK

H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN FELFÜGGESZTETT TERMÉKÉNEK H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN FELFÜGGESZTETT TERMÉKÉNEK feltételeiről Hatályos: 2015. december 16-tól (Hatályon kívül helyezi a 2015. december

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2015. augusztus 17-től A Kaposmenti Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. Székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. Cégjegyzék száma: 11-10-001669 Statisztikai számjele: 23069523-6419-114-11

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01.

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. HIRDETMÉNY Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. LAKOSSÁGI ÜGYFÉLKÖR Hitel típusa Referencia kamat + Kamatfelár

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt,

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt, Érvényes: 2014. június 23. napjától kötött pénzügyi lízingszerződésekre Hatályos: 2014. június 23. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK

Részletesebben

ERSTE FAKTOR ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK

ERSTE FAKTOR ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK ERSTE FAKTOR P ÉNZÜGYI S ZOLGÁLTATÓ Z ÁRTKÖRŰ EN M Ű KÖDŐ R ÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK Alapítási és tevékenységi engedély száma: E-I/496/2005. Alapítási és tevékenységi

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező/hitelközvetítő adatai Hitelező (név, cím) Mohácsi Takarék Bank Zrt. 7700 Mohács Dózsa György utca 31 2. A jelzáloghitellel kapcsolatos adatok 2.1.

Részletesebben

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvénybe helyezve: 1992. szeptember 17-én az Igazgatóság által Utolsó módosítás: 2016.január 1. PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 1 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A hitelintézet

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA. Érvényes: 2015. október 1. napjától

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA. Érvényes: 2015. október 1. napjától AZ FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2015. október 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I. 1. ALKALMAZÁSI KÖR...

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám:

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS I n g a t l a n v á s á r l á s h o z amely egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (4465. Rakamaz

Részletesebben

A. 2014. 10.27-IG IGÉNYELT INGATLANFEDEZET MELLETT ÉS INGATLANFEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HITELEK

A. 2014. 10.27-IG IGÉNYELT INGATLANFEDEZET MELLETT ÉS INGATLANFEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HITELEK A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, és költségeiről Hatályba lépés, érvényesség: 2016. március 1-től visszavonásig Közzététel:

Részletesebben

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt.

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. Postacím: 3525 Miskolc, Dózsa György út 12. Tel.: +36 48 510 000, +36 48 512 530 Fax: +36 48 510 001 web: www.erbbank.hu e-mail: info@erbbank.hu TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

I. UniCredit Lakáscélú és Szabad felhasználású jelzáloghitelek

I. UniCredit Lakáscélú és Szabad felhasználású jelzáloghitelek JELZÁLOGHITELEK I. UniCredit lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitelek II. UniCredit hitelkiváltási célú jelzáloghitelek III. Jelzáloghitelekhez kapcsolódó díjak, költségek IV. THM, aktív-kedvezmény

Részletesebben

OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: 1-2-15-4300-0546-1 KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank) Lakáscélú és lakáscélra nyújtott hitel kiváltására szolgáló, valamint hitelkiváltási

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény

OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény Fogyasztókkal kötött pénzügyi lízingszerződésekhez Érvényes 2016. 05. 01-től Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről 1. Kamat Kamatbázis: Forint lízing: 3 havi BUBOR

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1

HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1 HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1 1 A 2016. január 05-től szerződött ügyletekre PILLÉR Takarékszövetkezet 1 A hirdetményben szereplő konstrukciókra vonatkozóan A kamatszámítás módja: A Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. március 21. napjától Közzététel napja: 2016. március 18.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. március 21. napjától Közzététel napja: 2016. március 18. HIRDETMÉNY Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2016. március 21. napjától Jelen Hirdetmény az FHB Bank Zrt. és a jogelőd Allianz

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. június 02. A Hirdetmény közzététele: 2014. június

Részletesebben

Nem forgalmazott hitelek

Nem forgalmazott hitelek Nem forgalmazott hitelek Fogyasztási, jelzálog hitelek: (2012.04.01-től nem adható) Hitelbírálati díj a hitel összegének 1 %-a minimum: 10.000. Ft maximum: 30.000 Ft Hitel kamat évi 13% Kezelési költség

Részletesebben

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez Hatályos: 2015. szeptember 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997.

Részletesebben

Okirat. dematerializáít kötvényről. Dr. Papcsák Ferenc polgármester Dr. Papp Csilla jegyző

Okirat. dematerializáít kötvényről. Dr. Papcsák Ferenc polgármester Dr. Papp Csilla jegyző Okirat dematerializáít kötvényről 1. A Kötvény Kibocsátójának adatai: a Kibocsátó teljes neve: a Kibocsátó székhelye: az Okiratot aláírók adatai: Elsőhelyi aláíró neve: Képviseleti jog alapja: Másodhelyi

Részletesebben

FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA TERMÉKPARAMÉTEREK FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA Amennyiben, a már fennálló deviza, vagy forint alapú, lakáscélú jelzáloghitelét, vagy egyéb jelzáloggal fedezett és nem fedezett hitelét kívánja kiváltani,

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Az Országgyűlés 2013. március 30-ai hatállyal módosította a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

1. Kamatok, díjak, költségek. HUF hitelkiváltási célú kölcsön. 3 havi BUBOR+4,5% (jelenleg 7,49%) 3 havi BUBOR+5% (jelenleg 7,99%) 1.000.

1. Kamatok, díjak, költségek. HUF hitelkiváltási célú kölcsön. 3 havi BUBOR+4,5% (jelenleg 7,49%) 3 havi BUBOR+5% (jelenleg 7,99%) 1.000. Kondíciós lista és Terméktájékoztató Hitelkiváltási célú jelzálogkölcsönre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ Nem forgalmazott termék A kondíciós lista a 2012.12.03. és 2013.10.15-e között befogadott

Részletesebben

Hatályos: 2015.02.01

Hatályos: 2015.02.01 Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat Hatályos: 2015.02.01 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK... 4 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától Pénzügyi Üzletszabályzat / J melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Általános Szerződési Szabályok - a 2014. március 15. napját megelőzően

Részletesebben

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről Kirendeltség:.. Ügyintéző:. Szerződés szám:. Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről Amely létrejött egyrészt a Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

I. Kamat és kezelési költség kondíciók

I. Kamat és kezelési költség kondíciók I. Kamat és kezelési költség kondíciók A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre vonatkozó kondíciók. 1. Jelzáloglevél kibocsátásából származó forrásból nyújtott,

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben