Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a"

Átírás

1 Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám: Cégjegyzékszám: Tel: 1 / Fax: 1 / Tisztelt Ügyfelünk! A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvénynek nek megfelelően a jelen levélben tájékoztatjuk Önt arról, hogy az Ober Pénzügyi Lízing Zrt. módosítja az Üzletszabályzatát és Általános Szerződési Feltételeit. A módosítások szükségességét legfőképpen a jogszabályi környezet folyamatos változásai, valamint számlavezető és referenciabankunk személyének megváltozása is indokolják. Tekintettel arra, hogy a fenti módosítások átfogó jellegűek, a változásokkal egységes szerkezetű, új Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a [www.oberbank.hu/ober Lízing/Letöltések] menüpont alatt, valamint Társaságunk ügyfélfogadásra nyitva álló helységeiben találja. Kérjük, hogy tanulmányozza át az új szabályzatokat, emellett pedig a jelen levélben is a teljesség igénye nélkül - összefoglaljuk a főbb változásokat. A változásokat, illetve az új rendelkezéseket dőlt betűvel jeleztük. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a jelen tájékoztató postára adásának napjától számított 60. nap elteltével léptetjük hatályba az új szabályokat. Arra az esetre, ha a változásokkal nem ért egyet, a megfelelő jogorvoslati lehetőségek a szabályzatokban minden esetben feltüntetésre kerültek, illetve a Hpt (9) bekezdése alapján pénzügyi lízingszerződéseknél a kamat, díj vagy költség ügyfél számára kedvezőtlen egyoldalú módosítása esetén referencia kamatlábhoz kötött kamat esetén a referencia-kamatláb változásából eredő kamatváltozás kivételével az ügyfél a módosítás hatálybalépése előtt jogosult a szerződés díjmentes felmondására. A módosításokkal kapcsolatos kérdései esetén kapcsolattartójához. kérjük, forduljon bizalommal az Ön Tisztelettel: Ober Pénzügyi Lízing Zrt. Kelt: Budapest, december 11.

2 Ober Pénzügyi Lízing Zrt. HUF, illetve deviza alapú kölcsönszerződésekhez kapcsolódó Általános Szerződési Feltételeinek változásai kivonatos formában 1./ ÁSZF 1.4. és pontok: A futamidő és a teljes hiteldíj mutató fogalmai a következők szerint kerültek meghatározásra: Futamidő: a kölcsön folyósításától számított, az utolsó törlesztőrészlet esedékességéig tartó időtartam. A futamidő gépjármű finanszírozás esetén nem haladhatja meg a 84 hónapot. THM: Az Adós által a kölcsönszerződés kapcsán fizetendő összes terhelés, ideértve a kamatokat, az árfolyam-különbözetet és a kölcsön felhasználásával kapcsolatosan fizetendő, a Hirdetmény szerinti díjakat, költségeket és jutalékokat, így a Hitelező által ismert minden olyan a teljes hiteldíj mutató számításánál a külön jogszabály szerint figyelembe veendő - ellenszolgáltatást, amelyet a fogyasztónak minősülő Adós a kölcsönszerződés alapján megfizet. 2./ ÁSZF 2.4. és 2.5. pontok: A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény rendelkezéseire tekintettel módosítottuk ÁSZF-einket a következők szerint: A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény ("Pmt.") előírásaira figyelemmel a Hitelező, mint pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végző szervezet köteles az Adós, az Adós meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult, továbbá az Adós nevében eljáró személy (képviselő) átvilágítását elvégezni, többek között az Adóssal történő ügyleti (szerződéses) kapcsolat létesítésekor. Amennyiben a Hitelező nem tudja végrehajtani az Adós átvilágítását, akkor az érintett ügyfélre vonatkozóan a Hitelező köteles megtagadni az üzleti kapcsolat létesítését és ügyleti megbízás teljesítését, illetve köteles megszüntetni a vele fennálló üzleti kapcsolatot. Ha az Adós jogi személy vagy más szervezet, a nevében vagy megbízása alapján eljáró személy átvilágítása mellett a jogi személy, illetőleg a más szervezet átvilágítását is el kell végezni. A jelen Általános Szerződési Feltételeket a fogyasztókra az itt meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy. 2./ ÁSZF pontok változásai a következők: EUR vagy CHF alapú kölcsönszerződések esetében, ha a törlesztés HUF devizanemben történik, a mértékadó árfolyam a szerződés hatálybalépésének napján az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep hitelintézetnél jegyzett forint-deviza vételi árfolyam értékére módosul a korábbi kötéskori árfolyamról. A fentiek alól kivételt képeznek a Fogyasztóval kötött, EUR vagy CHF alapú, de HUF-ban törlesztett lakáscélú kölcsönszerződések, ahol a törlesztő-részletek, valamint a devizában megállapított bármilyen költség, díj vagy jutalék forintban meghatározott összegének kiszámítása mindenkor a Magyar emzeti Bank által megállapított és közzétett, hivatalos devizaárfolyam alapján történik. A fenti kivétel irányadó a következő pontok esetében is, amellyel kapcsolatosan a Fogyasztó elfogadja és tudomásul veszi, hogy amennyiben a kölcsönszerződés mértékadó devizaneme eltér a folyósítás devizanemétől, úgy a folyósítandó összeget a Hitelező az M B hivatalos devizaárfolyama alapján állapítja meg, a kölcsönszerződés aláírásának napján. A szerződés hatályba lépésének napján továbbá a folyósítandó összeg korrigálásra kerül az M B ezen a napon irányadó hivatalos devizaárfolyama alapján. Az ebből eredő esetleges veszteséget a Fogyasztó viseli. A kölcsön futamidején belül esedékessé még nem vált, fennálló kölcsönösszegre jutó kamatot a Hitelező jogosult módosítani a - felek által a szerződéskötéskor közös megegyezéssel kiválasztott - mértékadó kamatláb (BUBOR/EURIBOR/CHF-LIBOR) módosulásakor, a növekedéssel egyezően, a kamatváltozás hatálybalépésének időpontjától kezdődően. A kamatváltozást a Hitelező az esedékes törlesztő-részletben érvényesíti. Amennyiben a mértékadó kamatláb periódusa 1 hónap, úgy a Hitelező a változást havonta érvényesíti, a hónapok 1. naptári napján érvényes kamatlábaknak megfelelően. Amennyiben a mértékadó kamatláb periódusa 3 hónap, úgy a Hitelező a változást negyedévente érvényesíti, a január, április, július és október hónapok 1. naptári napjain érvényes kamatlábaknak megfelelően.. A kamatváltozással korrigált törlesztőrészlet ugyancsak a Hitelező által kibocsátott Fizetési értesítő kiállításának napján az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep által jegyzett forint-deviza eladási árfolyam és a hatálybalépés napján rögzült mértékadó árfolyam értékének különbözetével egyezően is módosul. EURO vagy CHF alapú kölcsönszerződések esetében, amennyiben az Oberbank AG Magyarországi Fióktelepe által közzétett hivatalos, a Fizetési Értesítő keltezési dátumakor érvényben lévő HUF/EUR, illetve HUF/CHF deviza-eladási árfolyam eltér a mértékadó árfolyamtól, úgy a Kölcsönszerződés megkötésekor meghatározott törlesztőrészleteken felül az Adós az esedékes tőkén és kamaton felül árfolyamkülönbözetet köteles fizetni a Hitelezőnek, az esedékes törlesztőrészlettel együtt, azzal egy időben és azonos módon megfizetve. EURO vagy CHF alapú kölcsönszerződések esetében, ha a fizetési esedékesség napján érvényben lévő HUF/EURO illetve HUF/CHF devizaeladási árfolyam eltér a Fizetési Értesítő keltezési dátumakor érvényes HUF/EUR illetve HUF/CHF deviza-eladási árfolyamtól, úgy az eltérést Hitelező a következő esedékességkor az esedékes törlesztő részletbe beépítve érvényesíti. EURO vagy CHF alapú kölcsönszerződések esetében, ha a pénzügyi teljesítés napján érvényben lévő HUF/EUR illetve HUF/CHF devizaeladási árfolyam eltér a fizetési esedékesség napján érvényes HUF/EUR illetve HUF/CHF deviza-eladási árfolyamtól, úgy az eltérést a Hitelező a következő fizetési esedékességkor, az esedékes törlesztő részletbe beépítve jogosult érvényesíteni.

3 Adós elfogadja, és tudomásul veszi, hogy amennyiben a kölcsönszerződés mértékadó devizaneme EUR és a törlesztés devizaneme EUR, azonban a folyósítás devizaneme HUF, úgy a folyósítandó összeget a Hitelező az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep hitelintézetnél jegyzett forint-deviza vételi árfolyama alapján állapítja meg, a kölcsönszerződés aláírásának napján. A szerződés hatálybalépésének napján továbbá a folyósítandó összeg korrigálásra kerül az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep hitelintézetnél jegyzett forint-deviza vételi árfolyama alapján. Az ebből eredő esetleges veszteséget az Adós viseli. Az Adós elfogadja, és tudomásul veszi, hogy amennyiben a kölcsönszerződés mértékadó devizaneme HUF és a törlesztés devizaneme HUF, azonban a folyósítás devizaneme EUR, úgy a folyósítandó összeget a Hitelező az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep hitelintézetnél jegyzett forint-deviza eladási árfolyama alapján állapítja meg, a kölcsönszerződés aláírásának napján. A szerződés hatálybalépésének napján továbbá a folyósítandó összeg korrigálásra kerül az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep hitelintézetnél jegyzett forint-deviza eladási árfolyama alapján. Az ebből eredő esetleges veszteséget az Adós viseli. Az Adós továbbá elfogadja és tudomásul veszi, hogy a kölcsön folyósításával kapcsolatban a Hitelezőt terheli a banki utalás költsége, mely költséget az Adós köteles a Hitelezőnek megtéríteni. A Hitelező a kölcsön folyósításától számított 15 napon belül az Adósnak továbbszámlázhatja a banki átutalás költségét, amelyet az Adós a következő havi díjjal egyidejűleg a Hitelező részére megfizetni köteles. EUR vagy CHF alapú, változó kamatozású kölcsönszerződések esetében, ha a törlesztés HUF devizanemben történik, a kölcsönszerződés Egyedi feltételei rögzítik a kötéskori árfolyamot, mint mértékadó árfolyamot, és a kötéskori irányadó kamatlábat, mint mértékadó kamatlábat, melyek figyelembevételével a szerződés Egyedi feltételeiben meghatározott törlesztőrészletek és a további díjak (tőke és kamatrész) meghatározása történt. Fix kamatozású kölcsön esetén az Adós a törlesztőrészleteket a mértékadó árfolyam változásával korrigálva köteles megfizetni. Változó kamatozású finanszírozás esetén az Adós a törlesztő részleteket a mértékadó árfolyam- és kamatláb változásával korrigálva köteles megfizetni. A devizabázis az Egyedi feltételek kikötése szerint HUF, EUR, vagy CHF lehet (mértékadó devizanem). Az Adós fizetési kötelezettségei a mértékadó devizabázishoz igazodnak, de HUF vagy CHF devizabázis esetén HUF-ban, EUR devizabázis esetén pedig HUF-ban vagy EUR-ban teljesítendőek. Amennyiben a Felek a kölcsönszerződés Egyedi feltételeiben másként nem állapodnak meg, a szerződés változó kamatozású. A mértékadó kamatláb: (i) amennyiben a mértékadó devizanem forint, úgy a mértékadó kamatláb meghatározásánál az Oberbank AG Magyarországi Fióktelepének honlapján (www.oberbank.hu), közzétett BUBOR kamatláb (BUBOR: bankközi piacon jegyzett, referencia jellegű kínálati oldali kamatláb, az Egyedi feltételekben rögzített periódusra vonatkozóan) az irányadó, (ii) amennyiben a mértékadó devizanem EURO, úgy a mértékadó kamatláb meghatározásánál az Oberbank AG Magyarországi Fióktelepének honlapján (www.oberbank.hu), közzétett EURIBOR kamatláb (EURIBOR: a bankközi piacon jegyzett, referencia jellegű kínálati oldali kamatláb, az Egyedi feltételekben rögzített periódusra vonatkozóan) kamatláb az irányadó, (iii) amennyiben a mértékadó devizanem CHF, úgy a mértékadó kamatláb meghatározásánál az Oberbank AG Magyarországi Fióktelepének honlapján (www.oberbank.hu) közzétett CHF-LIBOR kamatláb (CHF-LIBOR: bankközi piacon jegyzett, referencia jellegű kínálati oldali kamatláb, az Egyedi feltételekben rögzített periódusra vonatkozóan) az irányadó. (iv) amennyiben a mértékadó devizanem - HUF-tól, EURO-tól illetve CHF-től eltérő -, úgy a mértékadó kamatláb meghatározásánál az Oberbank AG Magyarországi Fióktelepének honlapján (www.oberbank.hu) közzétett LIBOR kamatláb (LIBOR: bankközi piacon jegyzett, referencia jellegű kínálati oldali kamatláb, az Egyedi feltételekben rögzített periódusra vonatkozóan) az irányadó. Hitelező a Hirdetményben referencia kamatküszöb értéket tesz közzé. Amennyiben a referencia kamatláb a kamatküszöb értéknél alacsonyabb, a Hitelező jogosult a mértékadó kamatláb értékét a kamatküszöb értékére módosítani, és a módosítást a tény fennállásáig érvényben tartani. A mértékadó kamatlábat a Hitelező 2 tizedesjegy pontossággal határozza meg, a kerekítés szabályait figyelembe véve. 3./ A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló a évi CLXII. törvénynek való megfelelés érdekében az ÁSZF pontjába a következő rendelkezés került be: A Hitelező a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény alapján Fogyasztónak minősülő Adós esetén a Kölcsönszerződésben meghatározott mértékű teljes éves hiteldíj-mutatót állapít meg. A teljes hiteldíj-mutató (THM) számítása a 83/2010. (III.25.) számú Kormányrendeletben foglaltak szerint történik, és a feltételek, illetve a jogszabályok változása esetén a THM módosulhat. A THM mutató mértéke nem tükrözi a kamatkockázatot és az esetleges árfolyamkockázatot. 4./ Az ÁSZF 9. pont változásai a vételi joggal kapcsolatban: Vételi jog nem köthető ki fogyasztóval szemben, a fogyasztó kötelezett által lakott lakóingatlanra vonatkozóan. A vételi (opciós) szerződés tárgya nem csak az Eszköz, hanem biztosítékként bevont ingatlan is lehet. A Hitelező kifejezetten felhívja a figyelmet a következőkre: Az opciós vagy vételi jog kikötése azt jelenti, hogy amennyiben a Kölcsönszerződés úgy szűnik meg, hogy az Adós határidőben nem tett eleget maradéktalanul az abból eredő fizetési kötelezettségének, úgy a Hitelező (vagy az általa kijelölt személy) a vételi (opciós) szerződésben meghatározott áron, egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja az ingatlant. A tulajdonjog bejegyzéséhez - ebben az esetben az Adósnak nem kell külön hozzájárulni, ezt már a vételi (opciós) szerződés tartalmazza, annak alapján az illetékes földhivatal az új tulajdonos tulajdonjogát bejegyzi. 5./ Az ÁSZF pontja értelmében azonnali hatályú felmondásnak van helye a következő esetekben is:

4 (iii) az Adós ellen csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy jogutód nélküli megszüntetésére irányuló bármilyen más eljárás indul, illetve ha az Adós vállalkozói engedélyét (igazolványát) jogerősen visszavonták; (iv) az Adós ellen végrehajtást rendelnek el, vagy pénzügyi helyzete oly módon rendül meg, hogy valószínűsíthető, hogy fizetési kötelezettségeit teljesíteni nem képes. A pénzügyi helyzet megrendülésének bizonyítéka lehet különösen az olyan információ (pl. cég vagy bankinformáció, vagy hatósági megkeresés, a kölcsönszerződés díjainak nem- vagy késedelmes teljesítése), melyből bizonyíthatóan kitűnik, hogy az Adós fizetésképtelen vagy a lejárt fizetési kötelezettségeivel késedelemben van, vagy már előrelátható, hogy a jövőben fizetési kötelezettségeit teljesíteni nem lesz képes. A pénzügyi helyzet megrendülését jelenti továbbá az az eset, ha a Hitelező az Adóssal kötött egyéb szerződését az Adós nem szerződésszerű magatartása miatt azonnali hatállyal felmondta, illetőleg a Hitelező hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy az Ober Lízing-csoport (Ober Immo Truck Zrt., Ober Pénzügyi Lízing Zrt., Ober Lízing Kft.) bármely tagja és az Adós között fennállott szerződés az Adós nem szerződésszerű magatartása következtében felmondásra került. Ilyen esetben a Hitelező az azonnali hatályú felmondás jogával az Adóssal kötött bármely további szerződése esetében is élhet. 6./ A szerződés módosításával kapcsolatban a és pontok a következők szerint módosulnak: Fogyasztónak nem minősülő Adós esetén a Hitelező kamatot, díjat, költséget vagy egyéb szerződési feltételt az alábbi feltételek, illetve körülmények bekövetkezése esetén jogosult egyoldalúan a Adós számára kedvezőtlenül módosítani: a) a tőke- és pénzpiaci kamatlábak emelkedése b) a jegybanki alapkamat emelkedése c) a bankközi hitelkamatok emelkedése d) refinanszírozási feltételek megváltozása e) a hitelkockázat alábbiakban meghatározott változása: ea) a Hitelező eszközminõsítési vagy belsõ adósminõsítési szabályzata alapján az adott Adós, illetve a hitelügylet magasabb kockázati kategóriába történõ átsorolása esetén, ha az átsorolásra a kölcsön összegében vagy a fedezetül szolgáló ingatlan értékében bekövetkezett legalább 10%-os változás miatt került sor, feltéve, hogy ez a változás a kölcsön visszafizetését jelentõs mértékben veszélyezteti, vagy eb) a Hitelező eszközminõsítési vagy belsõ adósminõsítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve ügyfelek kockázatának növekedése esetén, ha a kockázat növekedése az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének emelését teszi indokolttá, f) olyan hatósági rendelkezés, vagy jogszabályváltozás, melynek eredményeként a Hitelezőnek igazolható többletköltségei származtak, és ezeket továbbháríthatja az Adósra. A szerződés Adós számára kedvezőtlen módosítását a módosítás hatálybalépését tizenöt nappal megelőzően, hirdetményben közzé kell tenni. Fogyasztónak minősülő Adós esetén A Hitelező kamatot, díjat, költséget az alábbi feltételek, illetve körülmények bekövetkezése esetén jogosult egyoldalúan az Adós számára kedvezőtlenül módosítani: - a Hitelező tevékenységének költségeit növelõ, a kölcsönszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintõ jogszabályváltozás, - a Hitelező forrásköltségeinek, forrásszerzési lehetőségek változása, amely az alábbi események közül legalább egynek a bekövetkezését jelenti: a) jegybanki alapkamat emelkedése, b) bankközi pénzpiaci kamatlábak emelkedése, c) a Hitelező lekötött ügyfélbetétei kamatának emelkedése, d) a refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír kamatának emelkedése, e) a Hitelező hitelezési vagy lízingtevékenysége refinanszírozásául szolgáló hitel-, kölcsönszerzõdések költségének bizonyítható növekedése, - a hitelkockázat alábbiakban meghatározott változása: a) a Hitelező eszközminõsítési vagy belsõ adósminõsítési szabályzata alapján az adott Fogyasztó, illetve a hitelügylet magasabb kockázati kategóriába történõ átsorolása esetén, ha az átsorolásra a kölcsön összegében vagy a fedezetül szolgáló ingatlan értékében bekövetkezett legalább 10%-os változás miatt került sor, feltéve, hogy ez a változás a kölcsön visszafizetését jelentõs mértékben veszélyezteti, vagy b) a Hitelező eszközminõsítési vagy belsõ adósminõsítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve ügyfelek kockázatának növekedése esetén, ha a kockázat növekedése az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének emelését teszi indokolttá. A a) alpont alapján a Hitelező nem módosíthatja az EUR vagy CHF devizanemben nyújtott és HUF-ban törlesztett hitel kamatának mértékét a Fogyasztó számára kedvezõtlenül, ha a kölcsön forintban meghatározott összege az árfolyamváltozás miatt emelkedik. A b) alpont alapján a Hitelező nem módosíthatja a kamat mértékét a Fogyasztó számára kedvezõtlenül, ha a Fogyasztó nem esett 30 napon túli fizetési késedelembe. A szerződés Adós számára kedvezőtlen módosítását a Hitelező a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 60 nappal hirdetményben teszi közzé és legkésőbb a módosítás hatályba lépését legalább 60 nappal megelőzően postára adott levélben értesíti a Adóst. A módosított szabályok irányadóak a már megkötött és a még folyamatban lévő szerződéskötések esetében is. A Hitelező a módosított általános szerződési feltételeket az Adós részéről elfogadottnak tekintheti, ha az Adós a hatálybalépés napjáig beérkezett írásbeli nyilatkozatával nem jelenti be, hogy a szerződést azonnali hatállyal felmondja. Az Adós azonnali hatályú felmondása a Hitelező részére

5 történő kézbesítéssel hatályosul, a szerződés megszűnik, és a felek a szerződés megszűnésére vonatkozó szabályok szerint kötelesek eljárni. A felmondással egyidejűleg valamennyi fizetési kötelezettség egyösszegben esedékessé válik, de a felmondás miatt vagy azzal kapcsolatosan a Hitelező külön díjat nem jogosult felszámolni. A fentieken kívül a Hitelező jogosult a kamatfelár mértékét a Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet megelőző naptári évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindex változásnak megfelelően tárgyév január elsején módosítani. 7./ A tájékoztatás, értesítés szabályait tárgyaló 18.6 pont a következő szabályokkal egészült ki: A Hitelező közlése az Adós részére kézbesítettnek tekintendő abban az esetben is, ha az Adós adataiban bekövetkezett változás bejelentésének elmulasztása miatt meghiúsul a kézbesítés. Amennyiben a Hitelező a küldeményt tértivevénnyel adta fel, a küldemény a tértivevényen szereplő átvétel napján minősül kézbesítettnek, amennyiben azonban a tértivevény közlése nem kereste vagy ismeretlen jelzéssel érkezik vissza, vagy az Adós az átvételt megtagadta, úgy a közlést a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni, mind belföldi, mind külföldi cím esetén. 8./ A Központi Hitelinformációs Rendszert tárgyaló 20. pont a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. törvény változásainak történő megfelelés érdekében teljes egészében módosult, amelyről magánszemély ügyfeleinknek külön tájékoztatót is küldtünk. 9./ Az adatvédelemről szóló 25.6 pont az alábbiak szerint változott: A Kölcsönszerződésben nem szabályozott kérdésekre nézve a Hitelező Üzletszabályzata, illetve elsősorban a évi CXII. törvény, másodsorban a Polgári Törvénykönyv idevonatkozó rendelkezései, illetve a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. Jelen általános szerződési feltételek idegen nyelvre fordítása esetén jogvita, vagy eltérő értelmezés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. 10. / Az ÁSZF pontjában szereplő illetékességi kikötés módosításra került, így a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékessége került kikötésre. 11./ Az adós az alábbiakat köteles szavatolni a hitelező felé az ÁSZF pontjában szereplő módosítás alapján: Az Adós tudomásul veszi, hogy az általa a Hitelezővel közölt adatok lényegesen befolyásolták a finanszírozási kérelem pozitív elbírálását és polgári és büntetőjogi felelősségének tudatában kijelenti, hogy ezen adatok teljesek és mindenben megfelelnek a valóságnak. A jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság Adós kijelenti, hogy az utóbbi öt évben vele szemben semmiféle peres, illetve végrehajtási eljárás nem folyt, jelenleg nem áll törlési, végelszámolási, csőd illetve felszámolási eljárás alatt és a jelenlegi vagyoni helyzete, illetve bevételei alapján abban a helyzetben van, hogy a Hitelezőnél vállalt finanszírozási szerződésből eredő kötelezettségeit teljesíteni tudja. *** Az Ober Pénzügyi Lízing Zrt. HUF és deviza alapú kölcsönszerződésekre vonatkozó Üzletszabályzatának módosításai kivonatos formában 1./ Az Üzletszabályzat személyi hatálya a következők szerint került pontosításra a 4. pontban: Kölcsönt csak cselekvőképes természetes személy vagy a reá vonatkozó szabályozás szerint bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett - a Ptk c./ pontja szerinti gazdálkodó szervezet kaphat a Hitelezőtől. Kölcsönt csak kérelemre, egyedi bírálat alapján, a jelen Üzletszabályzatban, illetve a megkötendő egyedi ügylet sajátosságaira tekintettel meghatározandó további feltételek fennállása esetén nyújt a Hitelező. 2./ Az Üzletszabályzat módosítása miatti felmondás a 6.3. pontban a következők szerint került meghatározásra: Amennyiben az Adós szerződése az , illetve az pontok szerint felmondásra kerül, úgy az Adós valamennyi szerződésből eredő kötelezettsége egyösszegben esedékessé válik a szerződés megszűnésének napján. Ebben az esetben az Adós köteles minden, a felmondás napjáig már esedékessé vált (kiszámlázott), de meg nem fizetett hiteldíjat és egyéb, igazolt költséget, díjat megfizetni. A Hitelező az Adós befizetéseit, vagy a javára elszámolható bármely összeget a Polgári Törvénykönyvben meghatározott kötelező kielégítési sorrend szerint számolja el, azaz elsőként az ügylet kezelésével kapcsolatosan felmerült költségek, használati díjak kiegyenlítésére majd az esetleges késedelmi kamatokra, és végül a főtartozásra. 3./ A hiteldíj elemeit tartalmazó 2. pont átfogóan változott, kérjük Ügyfeleinket, részletesen tájékozódjanak a módosításokról (kamat, teljes hiteldíj, árfolyam, árfolyam-különbözet) és ugyanez igaz a költségeket, egyéb díjakat tartalmazó 3. pontra is.

6 4./ A kölcsön folyósításával kapcsolatos 7.1. pont módosításai: Az önerő - ingatlan-jelzálog fedezete mellett nyújtott forinthitel esetén 25%-nál, (pénzügyi lízing esetén 20%-nál), - ingatlan-jelzálog fedezete mellett nyújtott euró alapú hitel és euróhitel esetén 40%-nál, (pénzügyi lízing esetén 35%-nál), - ingatlan-jelzálog fedezete mellett nyújtott, a fentiektől eltérő pénznemben meghatározott devizahitel esetén 55%-nál, (pénzügyi lízing esetén 60%-nál) nem lehet kevesebb. A fenti arányok számításánál figyelembe kell venni az ingatlan-nyilvántartásba már bejegyzett jelzáloggal fedezett követelésnek az ingatlannyilvántartásba bejegyzett értékét. Ha a Hitelező ugyanazon ingatlanra többféle devizanemben nyújt hitelt, akkor a fent meghatározott limitek közül a magasabbat kell alkalmazni a teljes önerő mértékére vonatkozóan. Gépjármű-finanszírozás esetén a korrigált gépjármű értéket alapul véve az önerő - forinthitel esetén 25%-nál, (pénzügyi lízing esetén 20%-nál), - euró alapú hitel és euróhitel esetén 40%-nál, (pénzügyi lízing esetén 35%-nál), - a fentiektől eltérő pénznemben meghatározott devizahitel esetén 55%-nál, (pénzügyi lízing esetén 50%-nál) nem lehet kevesebb. Ha a Hitelező ugyanannak a természetes személynek ugyanazon gépjárműre többféle pénznemben nyújt gépjárművásárláshoz hitelt, akkor a fent meghatározott limitek közül a magasabbat kell alkalmazni a teljes önerő mértékére vonatkozóan. Korrigált gépjármű érték: - új gépjármű esetében a gépjármű hivatalos listaára, csökkentve a szerződéshez csatolt, dokumentált kedvezményekkel (a dokumentálásnak biztosítania kell az árnyilvántartás visszakereshetőségét); - használt gépjármű esetében: Eurotax eladási ár. A gépjárművek életkora a finanszírozás fennállása alatt nem haladhatja meg személygépjárművek esetében a 15, haszongépjárművek esetén pedig a 12 évet. 5./ A kézbesítés szabályai a következők szerint kerültek módosításra a 7.6. pontban: A kézbesítés tényleges eredményétől függetlenül az Adóshoz megérkezettnek - azaz közöltnek - kell tekinteni a nem tértivevénnyel feladott küldeményt a postai feladástól számított belföldi cím esetén 5. napon, külföldi cím esetén 15. napon, ha az Adós által megadott címre a levélpostai küldeményt szabályszerűen postára adták. A Hitelező közlése Adós részére kézbesítettnek tekintendő abban az esetben is, ha az Adós adataiban bekövetkezett változás bejelentésének elmulasztása miatt meghiúsul a kézbesítés. Amennyiben a Hitelező a küldeményt tértivevénnyel adta fel, a küldemény a tértivevényen szereplő átvétel napján minősül kézbesítettnek, amennyiben azonban a tértivevény közlése nem kereste vagy ismeretlen jelzéssel érkezik vissza, vagy az Adós az átvételt megtagadta, úgy a közlést a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni, mind belföldi, mind külföldi cím esetén. 6./ A részleges és teljes előtörlesztés szabályai a következők szerint módosultak a 8.1. pontban: Részleges előtörlesztés: Az Adós részleges előtörlesztési jogával kizárólag a kölcsönszerződésben meghatározott esedékességi időpontokban élhet. Részleges előtörlesztés esetén az Adós határidőben beérkezett kérelmének tartalmaznia kell a szerződés mértékadó devizanemében kifejezett, a következő esedékességkor megfizetendő összeget. A kérelem elfogadása esetén a Hitelező elkészíti a szerződésmódosítás dokumentációját. Az elkészített szerződésmódosítás akkor lép hatályba, ha a módosítási dokumentáció valamennyi fél által cégszerűen aláírva a következő esedékességet megelőző 20. napon Hitelező rendelkezésére áll, és a módosítási díj Hitelező részére megfizetésre került. Teljes előtörlesztés: Teljes előtörlesztés esetén az Adós kérelmének tartalmaznia kell a teljes előtörlesztési szándékát. A Kérelem elfogadása esetén a Hitelező értesítő levélben (a továbbiakban: Értesítés) tájékoztatja az Adóst a következő esedékességkor megfizetendő összegről. Amennyiben az Adós él az előtörlesztés lehetőségével, köteles egyösszegben, az Értesítésben megjelölt időpontig megfizetni az Értesítésben meghatározott törlesztő-részlet (tőke- és kamat-) összegét, valamint külön költségként az előtörlesztett tőkeösszegnek a Hitelező Hirdetményében (vagy a kezelési költségek és díjak mértékére vonatkozó külön megállapodásban) meghatározott százalékát, azzal, hogy a Fogyasztónak minősülő Adós a kölcsönszerződés idő előtti lezárásának díját, valamint a felmondási díjat nem köteles fizetni a Hitelezőnek. Hitelező az Értesítő elkészítéséhez deviza alapú, de forintban törlesztett szerződéseknél az általa képzett elszámolási árfolyamot alkalmazza, melyet az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep által a teljes előtörlesztendő összeg beérkezésének napját követő 2. napon jegyzett deviza eladási árfolyam alapján korrigál. Amennyiben az árfolyamváltozásból adódóan az Adós folyószámláján hiány keletkezik, Adós köteles a hiányt megfizetni. Amennyiben az árfolyamváltozásból adódóan Adós folyószámláján többlet keletkezik, akkor az Adós rendelkezése alapján Hitelező a többletet visszafizeti. 8./ Az ÜSZ pontjában szereplő illetékességi kikötés módosításra került, így a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékessége került kikötésre.

7 9./ A Központi Hitelinformációs Rendszert tárgyaló 13. pont a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. törvény változásainak történő megfelelés érdekében teljes egészében módosult, amelyről magánszemély ügyfeleinknek külön tájékoztatót is küldtünk. *** ÁRAZÁSI ELVEK Az Ober Pénzügyi Lízing Zrt. írásban rögzítette árazási elveit, amelyben meghatározta, hogy a lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú kölcsön és lízingtermékek esetében az Üzletszabályzatban meghatározott valamely ok bekövetkezte esetén a költséget, díjat és kamatot milyen esetekben módosíthatja egyoldalúan.

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2015. március 31-től VÁLTOZÁSOK ÁLTOZÁSOK:

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ FORINT HITELEK

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ FORINT HITELEK Érvényes: 2015. február 1-től visszavonásig A Bank CHF hitelre 2008. október 15-től, EUR hitelre 2010. július 8-tól új kérelmet nem fogad be. A megkötött EUR, illetve CHF szabad felhasználású hitelszerződések

Részletesebben

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-42 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 Tisztelt Ügyfelünk! A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal:

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal: LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Felügyeleti (MNB) engedély száma: 2138/1998/F Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing tevékenységre PLAGd/2009.08.01.

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I. Biztosíték nélküli hitelek I.1. UniCredit Folyószámlahitel Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye 1 HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek Kamatláb = Referencia Kamatláb Kamatfelárláb. Referencia Kamatláb: 3 havi

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó e AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2015. március 31-től

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönökre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. február 1.

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönökre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. február 1. HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a, mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a Lakossági

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2013. január 1-től visszavonásig

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2013. január 1-től visszavonásig I. Átutalások Kimenő forint, illetve deviza átutalások díja 0,15%, min. HUF 1.500, Ha az Ügyfél harmadik fél javára szóló átutalási max. HUF 10.000 megbízást ad. II. Okmányos műveletek Export okmányos

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

Árfolyamtábla jelentés

Árfolyamtábla jelentés Árfolyamtábla jelentés 2015-06-01 5 2015-06-01 CHF 1 299,81 302,31 304,81 5 2015-06-01 EUR 1 309,92 312,42 314,92 2015-06-02 5 2015-06-02 CHF 1 299,22 301,72 304,22 5 2015-06-02 EUR 1 309,22 311,72 314,22

Részletesebben

Árfolyamtábla jelentés

Árfolyamtábla jelentés Árfolyamtábla jelentés 2015-10-01 5 2015-10-01 CHF 1 288,27 290,77 293,27 5 2015-10-01 EUR 1 313,96 316,46 318,96 2015-10-02 5 2015-10-02 CHF 1 286,63 289,13 291,63 5 2015-10-02 EUR 1 313,66 316,16 318,66

Részletesebben

Árfolyamtábla jelentés

Árfolyamtábla jelentés Árfolyamtábla jelentés 2015-02-02 5 2015-02-02 CHF 1 297,40 299,90 302,40 5 2015-02-02 EUR 1 311,64 314,14 316,64 2015-02-03 5 2015-02-03 CHF 1 295,92 298,42 300,92 5 2015-02-03 EUR 1 311,34 313,84 316,34

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista és Terméktájékoztató Betét vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A hitelkeret feltételei:, visszavonásig

Részletesebben

H4K3 = BIRS t+1 BIRS t + KT i. H4K5 = BIRS t+1 BIRS t + KT i

H4K3 = BIRS t+1 BIRS t + KT i. H4K5 = BIRS t+1 BIRS t + KT i Kamatváltoztatási mutató a 3 18 éves futamidejű forinthitelek esetén: H4K3 = BIRS t+1 BIRS t + KT i Kamatváltoztatási mutató a 18-25 éves futamidejű forinthitelek esetén: H4K5 = BIRS t+1 BIRS t + KT i

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. április 22-től I. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

Árfolyamtábla jelentés

Árfolyamtábla jelentés Árfolyamtábla jelentés 2014-06-02 5 2014-06-02 CHF 1 247,75 250,25 252,75 5 2014-06-02 EUR 1 303,06 305,56 308,06 2014-06-03 5 2014-06-03 CHF 1 248,44 250,94 253,44 5 2014-06-03 EUR 1 304,22 306,72 309,22

Részletesebben

Árfolyamtábla jelentés

Árfolyamtábla jelentés Árfolyamtábla jelentés 2014-08-01 5 2014-08-01 CHF 1 258,11 260,61 263,11 5 2014-08-01 EUR 1 314,57 317,07 319,57 2014-08-04 5 2014-08-04 CHF 1 257,79 260,29 262,79 5 2014-08-04 EUR 1 314,17 316,67 319,17

Részletesebben

Árfolyamtábla jelentés

Árfolyamtábla jelentés Árfolyamtábla jelentés 2014-04-01 5 2014-04-01 CHF 1 252,18 254,68 257,18 5 2014-04-01 EUR 1 307,90 310,40 312,90 2014-04-02 5 2014-04-02 CHF 1 252,12 254,62 257,12 5 2014-04-02 EUR 1 307,80 310,30 312,80

Részletesebben

Árfolyamtábla jelentés

Árfolyamtábla jelentés Árfolyamtábla jelentés 2014-12-01 5 2014-12-01 CHF 1 254,87 257,37 259,87 5 2014-12-01 EUR 1 307,10 309,60 312,10 2014-12-02 5 2014-12-02 CHF 1 254,64 257,14 259,64 5 2014-12-02 EUR 1 306,89 309,39 311,89

Részletesebben

Árfolyamtábla jelentés

Árfolyamtábla jelentés Árfolyamtábla jelentés Alap adatok 2013-07-01 5 2013-07-01 CHF 1 239,77 242,27 244,77 5 2013-07-01 EUR 1 295,68 298,18 300,68 2013-07-02 5 2013-07-02 CHF 1 237,78 240,28 242,78 5 2013-07-02 EUR 1 294,47

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény javított Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. június 26.

Részletesebben

I. JELZÁLOG FEDEZET NÉLKÜLI HITELEK... 4 1. PRÉMIUM BANKING BANKSZÁMLÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓK... 4

I. JELZÁLOG FEDEZET NÉLKÜLI HITELEK... 4 1. PRÉMIUM BANKING BANKSZÁMLÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓK... 4 TARTALOMJEGYZÉK I. JELZÁLOG FEDEZET NÉLKÜLI HITELEK... 4 1. PRÉMIUM BANKING BANKSZÁMLÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓK... 4 UNICREDIT KOMFORT II. HITEL ÉS UNICREDIT SZEMÉLYI KÖLCSÖN (2003. MÁJUS 16. ELŐTT FOLYÓSÍTOTT)...

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan 1. A kölcsön feltételei: Érvényes: 2015. október 1-től, visszavonásig 1.

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2007. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 96/2007. (IX. 28.) közgyűlési határozata önkormányzati kötvény

Részletesebben

Magyar joganyagok - 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet - a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen 1. oldalszerződéses kik

Magyar joganyagok - 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet - a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen 1. oldalszerződéses kik Magyar joganyagok - 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet - a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen 1. oldalszerződéses kik 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet a pénzügyi intézmények fogyasztói

Részletesebben

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71 cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai számjel: 10116058-6419-122-12

Részletesebben

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről.

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. Hatályba lépés, érvényesség: 2015. február 1-től visszavonásig

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet Ricse AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE Érvényes: 2015.02.01-től H I R D E T M É N Y Lakossági forint kölcsönök kondíciói Érvényes: 2015.február 01-től kötött kölcsönszerződésekre

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-44 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR

Részletesebben

42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet

42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet A jogszabály mai napon (2015.II.2.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

Kamattámogatás. Mezőgazdasági export finanszírozása

Kamattámogatás. Mezőgazdasági export finanszírozása Mezőgazdasági export finanszírozása Az Eximbank előfinanszírozó termékeivel a mezőgazdasági-exportteljesítést megelőző időszakra vonatkozóan nyújt finanszírozást a kis-, közép- és nagyvállalatok részére

Részletesebben

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő Miért érdemes kölcsön felvételkor deviza alapú kölcsönt igényelni? Hazánk lakossági hitelállományának túlnyomó része devizaalapú kölcsönökből áll. Ennek oka, hogy a külföldi fizetőeszközben nyilvántartott

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2014. április 1-től visszavonásig

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2014. április 1-től visszavonásig I. Átutalások Kimenő forint, illetve deviza átutalások díja 0,15%, min. HUF 1.500, Ha az Ügyfél harmadik fél javára szóló átutalási max. HUF 10.000 megbízást ad. II. Okmányos műveletek Export okmányos

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS A HITELEKET ÉRINTŐ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOKRA

KIEGÉSZÍTÉS A HITELEKET ÉRINTŐ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOKRA KIEGÉSZÍTÉS A HITELEKET ÉRINTŐ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOKRA A hirdetmény kiegészítés visszavonásig érvényes Az UniCredit Bank Zrt. a fennálló hitel-, illetve kölcsönszerződések kapcsán az alábbi lehetőségeket

Részletesebben

Minden esetben egy példahitellel szemléltetjük a törlesztőrészletek rövid- és hosszútávon történő módosulását.

Minden esetben egy példahitellel szemléltetjük a törlesztőrészletek rövid- és hosszútávon történő módosulását. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Bank fizetést könnyítő konstrukciói fizetési nehézségekkel küzdő illetve tartósan nem teljesítő ügyfelek részére Érvényes: 2015. május 28-tól Az MKB Bank felelősen eljáró hitelezőként

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönökre igénylést nem fogad be.

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönökre igénylést nem fogad be. HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a, mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a Lakossági

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozási hatása átmenetileg tompítható, illetve devizakölcsönnel rendelkezők helyzete kiszámíthatóbbá válik.

egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozási hatása átmenetileg tompítható, illetve devizakölcsönnel rendelkezők helyzete kiszámíthatóbbá válik. Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló törvénynek megfelelve a Takarékszövetkezet az

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KAMATLÁBCSERE-MEGÁLLAPODÁS (CROSS CURRENCY INTEREST RATE SWAP, CIRS) ÜGYLETEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KAMATLÁBCSERE-MEGÁLLAPODÁS (CROSS CURRENCY INTEREST RATE SWAP, CIRS) ÜGYLETEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KAMATLÁBCSERE-MEGÁLLAPODÁS (CROSS CURRENCY INTEREST RATE SWAP, CIRS) ÜGYLETEKRŐL A Kétdevizás Kamatlábcsere-megállapodás (CIRS vagy Kétdevizás Kamatswap ügylet) olyan származtatott

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 2002. január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel 12-180 16,5 1. 2002. február 1-től folyósított pénzintézeti hitel 12-180 15 1

H I R D E T M É N Y. 2002. január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel 12-180 16,5 1. 2002. február 1-től folyósított pénzintézeti hitel 12-180 15 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési ről és díjakról I. KAMAT, KEZELÉSI

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. augusztus

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei Érvényes: 05.0.0től Forgalmazható hitelek Kamat (%) Egyszeri kezelési költség (%) Hitel összege (Ft) (max. hónap) Személyi kölcsön 3,65 9,50 00.000.000.000 (500.000 Ft 3 évre) 60 Személyi kölcsön csoportos

Részletesebben

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak.

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. HIRDETMÉNY Az UniCredit Ingatlanlízing Zrt. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. **** I. Az UniCredit Ingatlanlízing

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

HITEL-, KÖLCSÖN-, BANKGARANCIA PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI. Általános hitelezési kondíciók gazdasági társaságok és egyéni vállalkozások részére

HITEL-, KÖLCSÖN-, BANKGARANCIA PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI. Általános hitelezési kondíciók gazdasági társaságok és egyéni vállalkozások részére HITEL-, KÖLCSÖN-, BANKGARANCIA PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI Érvényes: 2015. március 17-től A mindenkor érvényes Jegybanki Alapkamat és az MTB Alapkamatok a Takarékbank honlapján érhetők el. (www.takarekbank.hu)

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2014. február 19.-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke

Részletesebben

Kondíciós lista Kölcsönök, Hitelek és Bankgaranciák kondíciói

Kondíciós lista Kölcsönök, Hitelek és Bankgaranciák kondíciói Kondíciós lista Kölcsönök, Hitelek és Bankgaranciák kondíciói Vállalkozások és egyéb szervezetek számára Allianz Bank Zrt. Tel.: 06-40-421-421 Érvényben: 2010. augusztus 13-tól Swift: ALLZHUHB www.allianz.hu

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződések törvényben. előírt forintosításáról

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződések törvényben. előírt forintosításáról Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződések törvényben előírt forintosításáról Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Érdeklődő! Az alábbiakban a fogyasztói kölcsönszerződések kötelező jogszabályi forintosításával

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2014. december 15-től visszavonásig HUF 10.000

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2014. december 15-től visszavonásig HUF 10.000 Hatályos: 2014. december 15től visszavonásig I. Átutalások Kimenő forint, illetve deviza átutalások díja Ha az Ügyfél harmadik fél javára szóló átutalási megbízást ad. 0,15%, min. HUF 1.500, max. HUF 10.000

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2013. július 24-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

MIKROVÁLLALATI HITEL ÉS GARANCIA HIRDETMÉNY

MIKROVÁLLALATI HITEL ÉS GARANCIA HIRDETMÉNY MIKROVÁLLALATI HITEL ÉS GARANCIA HIRDETMÉNY 200 millió forintnál alacsonyabb éves nettó árbevételű vállalkozások (mikrovállalatok) részére Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. hivatalos tájékoztatója a mikrovállalatok

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. január 13-tól 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

Lízinghelyettesítő lakáscélú kölcsönök, akár önerő nélkül*

Lízinghelyettesítő lakáscélú kölcsönök, akár önerő nélkül* A Magyarországi Zrt. Hirdetménye a Lakossági Hitelekről Lízinghelyettesítő lakáscélú kölcsönök, akár önerő nélkül* Fészekrakó (FR) programra vonatkozóan is! Magánszemélyek részére Piaci kamatozású lakáscélú

Részletesebben

Hatályba lépés, érvényesség: 2015. szeptember 1-től visszavonásig Közzététel: 2015. szeptember 1.

Hatályba lépés, érvényesség: 2015. szeptember 1-től visszavonásig Közzététel: 2015. szeptember 1. A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről 000 1. Elszámolással és forintosítással érintett a) A forintosításig

Részletesebben

Árfolyamtábla jelentés

Árfolyamtábla jelentés Árfolyamtábla jelentés 2015-08-03 5 2015-08-03 CHF 1 290,42 292,92 295,42 5 2015-08-03 EUR 1 307,90 310,40 312,90 2015-08-04 5 2015-08-04 CHF 1 289,94 292,44 294,94 5 2015-08-04 EUR 1 307,90 310,40 312,90

Részletesebben

I. JELZÁLOG FEDEZET NÉLKÜLI HITELEK... 4 1. PRÉMIUM BANKING BANKSZÁMLÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓK... 4

I. JELZÁLOG FEDEZET NÉLKÜLI HITELEK... 4 1. PRÉMIUM BANKING BANKSZÁMLÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓK... 4 TARTALOMJEGYZÉK I. JELZÁLOG FEDEZET NÉLKÜLI HITELEK... 4 1. PRÉMIUM BANKING BANKSZÁMLÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓK... 4 UNICREDIT KOMFORT II. HITEL ÉS UNICREDIT SZEMÉLYI KÖLCSÖN (2003. MÁJUS 16. ELŐTT FOLYÓSÍTOTT)...

Részletesebben

A lényegről egyszerűbben

A lényegről egyszerűbben A lényegről egyszerűbben Szeretné tudni, hogy Önt is érinti-e az elszámolási és forintosítási törvény? Kérdése van a határidőkről, vagy nem tudja, hogy mikor milyen teendője van? Kiadványunkból választ

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény

HIRDETMÉNY. Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a 2009. augusztus 01. napja előtt szerződött, a Lakossági jelzálogkölcsönök Általános Szerződési Feltételeiben meghatározottak

Részletesebben

I. HITELTERMÉKEK ÉS BANKGARANCIÁK

I. HITELTERMÉKEK ÉS BANKGARANCIÁK Érvényes: 2010. január 1-jétől Megjelenés: 2009. december 15. HIRDETMÉNY A mikro- és kisvállalati ügyfélkör részére (1) végzett hitelműveletek és egyéb banki kötelezettségvállalások tekintetében érvényes

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Hatályos 2011.09.07-től

Tisztelt Ügyfelünk! Hatályos 2011.09.07-től Tájékoztató a Budapest Bank által a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről szóló 2011. évi LXXV. törvény alapján nyújtott Gyűjtőszámlahitel ajánlatáról Tisztelt Ügyfelünk! A Budapest Bank

Részletesebben

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN HITEL ÉS HITELKÁRTYA TERMÉK-ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE 1/5

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN HITEL ÉS HITELKÁRTYA TERMÉK-ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE 1/5 FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN HITEL ÉS HITELKÁRTYA TERMÉK-ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE 1/5 Bankszámlahitel fedezettel FEDEZETES TERMÉKEINK Betét fedezete mellett nyújtott hitel Általános

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kondíciós Listája Hatályos: 2014. március 03. TARTALOMJEGYZÉK 1. Arteus Gold Credit devizakölcsön befektetési arany fedezete mellett... 4 1.1. Arteus Gold

Részletesebben

HIRDETMÉNY. ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041054. Hatályos: 2015.

HIRDETMÉNY. ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041054. Hatályos: 2015. HIRDETMÉNY Az Erste Bank Hungary Zrt. vállalati hitel-, kölcsön- és garancia ügyleteivel kapcsolatosan felszámított kamatokról, díjakról, jutalékokról és költségekről ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely:

Részletesebben

Árazási Elvek a Lombard Lízing Csoport által lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú lízing- és hiteltermékekre vonatkozóan

Árazási Elvek a Lombard Lízing Csoport által lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú lízing- és hiteltermékekre vonatkozóan Árazási Elvek a Lombard Lízing Csoport által lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú lízing- és hiteltermékekre vonatkozóan Jelen dokumentum tartalmazza mindazon árazási elveket, amelyet

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez D/1/2014. Érvényben: 2014. február 19-től Változás: Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a gazdasági környezet változása és ezen belül a piaci kamatok csökkenése

Részletesebben

TAKARÉKSZÖVETKEZET. Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról

TAKARÉKSZÖVETKEZET. Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról 1. sz. melléklet: Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról A Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet számára kiemelten a fizetési nehézségekkel

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat által kibocsátott devizakötvény pénzügyi kockázatának elemzése Előadó: dr. Árpásy

Részletesebben

HUF EUR, USD: 3 Esedékesség: a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD: 3 Esedékesség: a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista és Terméktájékoztató Betét vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ A KDB Bank Európa Zrt. a betét fedezete

Részletesebben

III/1. Hitelek és egyéb kockázati termékek Kisvállalkozásoknak nyújtott hitelek

III/1. Hitelek és egyéb kockázati termékek Kisvállalkozásoknak nyújtott hitelek A. 1x1 termékcsalád III/1. Hitelek és egyéb kockázati termékek Kisvállalkozásoknak nyújtott hitelek Érvényes: 2015. június 23-ától EUR és HUF MKB 1x1 Betétkamatláb bázisú hitelre vonatkozó kérelmet a Bank

Részletesebben

Új Magyarország Hitelgarancia Programés dokumentáció. Új Magyarország Kishitel

Új Magyarország Hitelgarancia Programés dokumentáció. Új Magyarország Kishitel Új Magyarország Hitelgarancia Programés dokumentáció módosítás Új Magyarország Kishitel Bátora László, MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Budapest 2010. március 18. Új Magyarország Hitelgarancia

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. február 1-től A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! Tartalomjegyzék

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. február 1-től A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! Tartalomjegyzék HIRDETMÉNY Az OTP Bank és az OTP Jelzálogbank által 2004. július 1-től 2015. január 31-ig nyújtott, a 2014. évi LXXVII tv. alapján módosult kölcsönök ai Érvényes: 2015. február 1-től A változások a szövegben

Részletesebben

, 0 L. ági, ~ j+ 1. A Polgári TörvénykönyvróZ szóló 1959. évi IV. törvény módosítása

, 0 L. ági, ~ j+ 1. A Polgári TörvénykönyvróZ szóló 1959. évi IV. törvény módosítása ági, ~ j+, 0 L. 2011. évi... törvény a kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíjmutató korlátozása, valamint az átlátható árazá s biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 1.

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kondíciós Listája Hatályos: 2013. január 11. TARTALOMJEGYZÉK 1. Arteus Gold Credit devizakölcsön befektetési arany fedezete mellett... 4 1.1. Arteus Gold

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL 2012.07.17-2015.01.31. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSKRE 2015. február

Részletesebben

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - PB Lakáscélú kölcsön piaci kamatozással(folytatás)

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - PB Lakáscélú kölcsön piaci kamatozással(folytatás) Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek -PB Lakáscélú kölcsön piaci kamatozással Futamidő (hónap) Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) Finanszírozás maximális aránya Ügyfél által fizetendő kamat Hitel teljes

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Végtörlesztő kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Végtörlesztő kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2015. december 01-től VÁLTOZÁSOK: - Referencia-kamatláb

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Prémium Gold Lombard Hitelek esetén alkalmazott kondícióiról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Prémium Gold Lombard Hitelek esetén alkalmazott kondícióiról H I R D E T M É N Y Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Prémium Gold Lombard Hitelek esetén alkalmazott kondícióiról Közzététel napja: 2015. március 13. Hatályos: 2015. március 16. napjától

Részletesebben

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Szabad felhasználású jelzáloghitelek (Érvényes: 2015.08.

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Szabad felhasználású jelzáloghitelek (Érvényes: 2015.08. Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Szabad felhasználású jelzáloghitelek (Érvényes: 2015.08.01-től) Tartalomjegyzék 11.2.1. HUF Szabad felhasználású jelzáloghitelek

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2015. október 01. napjától visszavonásig Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy

Részletesebben

Ügyféltájékoztató II. a Pannon Takarék Bank Zrt. fizetési nehézségek esetére kínált áthidaló megoldásainak hatásairól

Ügyféltájékoztató II. a Pannon Takarék Bank Zrt. fizetési nehézségek esetére kínált áthidaló megoldásainak hatásairól ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ÁTHIDALÓ MEGOLDÁSOKRÓL SZÁMPÉLDÁKKAL A Pannon Takarék Bank Zrt. fizetési nehézségek esetére kínált áthidaló megoldásai hatásainak számszerű bemutatása Bevezető: A lakossági ügyfelek számára

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

IGÉNYBEJELENTŐ A KÖLCSÖNSZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FORINTRA TÖRTÉNŐ ÁTVÁLTÁS ÉS KAMATMÓDOSÍTÁS MELLŐZÉSÉHEZ

IGÉNYBEJELENTŐ A KÖLCSÖNSZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FORINTRA TÖRTÉNŐ ÁTVÁLTÁS ÉS KAMATMÓDOSÍTÁS MELLŐZÉSÉHEZ IGÉNYBEJELENTŐ A KÖLCSÖNSZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FORINTRA TÖRTÉNŐ ÁTVÁLTÁS ÉS KAMATMÓDOSÍTÁS MELLŐZÉSÉHEZ Tisztelt Pénzügyi Intézmény! A 2014. évi LXXVII. törvény 12. -ában foglalt jogaim érvényesítése

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2013. február 20-tól Fizetési számla

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás HIRDETMÉNY számla-vezetés és valutaváltás Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

Kihirdetve: 2015. február 1. Érvényes: 2015. február 1. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2015. február 1. Érvényes: 2015. február 1. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y 2008. március 1. napját megelőzően a Santander Consumer Finance Zrt. által megkötött, a 2014. évi XXXVIII. törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel

Részletesebben

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Futamidő (hónap) Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) Finanszírozás maximális aránya Hitel teljes megnevezése Devizanem Min. Max.

Részletesebben

2. Kamatok, díjak, költségek

2. Kamatok, díjak, költségek Kondíciós lista az elszámolással és forintosítással érintett KDB Bank által kezelt lakáscélú és szabadfelhasználású jelzálog kölcsönügyletekre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A kölcsön feltételei:

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. június 18-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/145-26/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben