OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt."

Átírás

1 OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Nádor u. 21., cégjegyzékszám: , bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán, statisztikai azonosító: , rövidített neve: OTP Lakástakarék Zrt., felügyeleti szerve: Magyar Nemzeti Bank, székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7-9.), illetve annak megbízásából kiemelt függő hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest V., Nádor u. 16. statisztikai azonosító: , cégjegyzékszám: ), illetve annak képviseletében eljáró. Fiók /cím:./, mint hitelező, zálogjogosult /továbbiakban: Hitelező, Zálogjogosult/, másrészről Név: születési családi és utónév: születési hely, év, hó nap: anyja születési neve: állampolgársága: lakhelye: személyi azonosító szám: személyazonosító okmány száma: személyazonosító okmány típusa: személyazonosító okmányt kiállító hatóság megnevezése: lakcímkártya száma: levelezési cím: adóazonosító jel: telefonszám: mint Adós/Zálogkötelezett/Haszonélvező (továbbiakban: Adós/Zálogkötelezett/Haszonélvező) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre: Adósok/Zálogkötelezettek kijelentik, hogy jelen szerződések szerinti kötelezettségek és jogosultságok egyetemlegesen terhelik, illetve illetik őket. I. A kölcsönnyújtás feltételei: 1. A lakáskölcsön szerződéses módozata: A kölcsön célja a... szám alatti ingatlan vonatkozásában

2 A lakáscél esetén: vásárlás; ill. lakásbérleti vagy lakáshasználati jog vásárlás; vagy lakáscélú pénzügyi lízingszerződés szerinti önerő finanszírozása B lakáscél esetén: építés; bővítés C lakáscél esetén: felújítás; korszerűsítés; ill. közműépítés/közműfelújítás; ill. társasházi/ lakásszövetkezeti épület közös részeinek felújítása, korszerűsítése D lakáscél esetén: pénzügyi intézménytől, biztosítótól, munkáltatótól, önkormányzattól felvett lakáscélú kölcsön vagy a lakáscélú kölcsönhöz kapcsolódó gyűjtőszámlahitel kiváltása; ill. pénzügyi intézménytől igénybe vett lakáscélú pénzügyi lízing vagy az ilyen lízinghez kapcsolódó gyűjtőszámlahitel kiváltása; ill. lakáscélú kölcsön kiváltására felhasznált, az évi CXII. törvény január 1-jén hatályos 200/B. szerinti végtörlesztés keretében nyújtott kölcsön kiváltása; vagy lakáscélú kölcsön, gyűjtőszámlahitel kiváltására felhasznált, pénzügyi intézménytől vagy biztosítóintézettől felvett kölcsön kiváltása 3. Az engedélyezett kölcsön összege :... Ft 4. Engedélyezett futamidő:... hónap 5. Törlesztés kezdete:... év,... hó,... nap, illetőleg a folyósítást követő hó első napja. 6. Lejárat:... év,... hó,... nap, illetőleg a törlesztés kezdő időpontjától, valamint a ténylegesen folyósított kölcsönösszegtől függően módosul. 7. A hiteldíj (kamat + kezelési költség) a szerződés ideje alatt nem változtatható, mértékük fix. Ügyleti kamat: évi... % Kezelési költség: évi... % Induló teljes hiteldíj mutató (THM) a jelen szerződés aláírásakor:évi % 1 Az induló teljes hiteldíj kiszámításánál figyelembe vett költségek és díjak: - ügyleti kamat - kezelési költség - hitelbiztosítéki érték-megállapítás költsége - TAKARNET rendszerből a tulajdoni lap lekérésének költsége - tulajdoni lap ellenőrzésének díja - fedezetkezelési költség - ingatlan-nyilvántartási eljárás díja a jelzálogjog törléséért (jelenleg [FVDI] Ft igazgatási szolgáltatási díj) - a jelzálogul lekötött ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítás díja (jelenleg: havi/negyedévi/évi..,-ft, azaz.. forint).2 1 Ha akcióban valamely tétel elengedésre kerül, törlendő. 2 Abban az esetben szerepeltetendő, ha a vagyonbiztosítás díja a szerződéskötéskor ismert.

3 Az induló teljes hiteldíj mutató nem tartalmazza a jelzálogul lekötött ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítás díját, mivel az jelen szerződés megkötésekor még nem ismert. 3 Az Adós(ok) fizetési késedelem esetén a késedelem idejére a Hitelezőnek késedelmi kamatot köteles(ek) fizetni. A késedelmi kamat éves mértékének százaléklába: az ügyleti kamat éves százaléklábának 1,5-szöröse (másfélszerese), plusz 3 (három) százalék, de legfeljebb a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 24 (huszonnégy) százalékponttal növelt mértéke, jelenleg.. ( ) %. A Hitelező a szerződés felmondását követő kilencvenedik nap eltelte után az Adós nem teljesítése miatt nem számít fel a felmondás napját megelőző napon érvényes ügyleti kamatot, költséget és díjat meghaladó mértékű késedelmi kamatot, költséget és díjat. 8. Törlesztő részlet: A törlesztő részlet minden hónap első napján esedékes, ügyleti kamatot, kezelési költséget 4 és tőkét tartalmaz. Az Adós/ok/nak a kölcsönt és járulékait a jelen szerződésben és az OTP Lakástakarék Zrt. Lakáskölcsön Üzletszabályzatában foglalt feltételek szerint kell megfizetni. a.)... hónapon keresztül havi... Ft b.) az utolsó hónapban...ft Az utolsó havi törlesztő részlet összegét a tényleges folyósítási időpont, valamint a törlesztőrészletek beérkezésének tényleges időpontja is befolyásolja, ezért annak összegét az OTP Lakástakarék Zrt. a futamidő végén ismét megállapítja. A törlesztő részletek száma:. db Adós(ok) kötelezi(k) magá(uka)t, hogy a törlesztőrészleteket bankszámláról átutalással teljesíti(k). A fizetési kötelezettség szerződésszerűen teljesítettnek akkor minősül, ha az esedékes tartozás összege legkésőbb az esedékesség napján az Adós(ok)nak az OTP Bank Nyrt-nél vezetett hitelszámláján jóváírásra kerül. Felek megállapodnak, hogy a Hitelező jogosult az esedékes követelés összegét az Adósoknak az OTP Bank Nyrt-nél vezetett bármelyik bankszámlája mindenkori pozitív egyenlege, valamint a lakossági folyószámlahitel-kerete terhére az esedékességkor, az Adósok erre vonatkozó külön rendelkezése nélkül kiegyenlíteni, az Adósok ennek tűrésére kötelezik magukat. Ha az Adós(ok) a fizetési kötelezettségüknek az esedékességkor nem tesz(nek) eleget, a Hitelező a fizetés teljesítésére az Adós(ok)nak írásbeli felszólítást köteles küldeni, ez azonban az Adós(oka)t a szerződésszegés, a fizetési késedelem jogkövetkezményei alól nem mentesíti. Amennyiben Adós(ok) a felszólítás ellenére nem rendezi(k) hátralékos tartozásá(uka)t, Hitelező jogosult a szerződést felmondani, amellyel a teljes tartozás egy összegben esedékessé válik. Adós minden esetben díjmentesen élhet a kölcsön részleges vagy teljes előtörlesztésével. Az előtörlesztésre a Hitelezőnél előzetesen előterjesztett írásbeli 3 Abban az esetben szerepeltetendő ez a mondat, ha a vagyonbiztosítás díja a szerződéskötéskor még nem ismert. 4 törlendő, ha kezelési költség nélküli a módozat

4 kérelem alapján van lehetőség, a kérelemre adott válaszban meghatározott feltételekkel. Amennyiben az Adósok által fizetett törlesztőrészlet az esedékes törlesztőrészlet kiegyenlítésére nem elég, azt elsősorban a költségre, a díjra, azután a kamatra és végül a tőketartozásra kell elszámolni. Az egyes elszámolási kategóriákon belül az elszámolási kategória korábban esedékes (korábban lejárt) rész-összegének kiegyenlítése megelőzi a később esedékes (később lejárt) rész-összeg kiegyenlítését. 9. Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy amennyiben a lakáscél megvalósulásának igazolására a kölcsönszerződés megkötésekor csak részben került sor, a lakáscél teljes megvalósításának igazolására az alábbi iratokat köteles(ek) becsatolni az alábbi határidőben: A lakáscél esetén: Ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolata Megtakarítás, ill. lakáskölcsön kifizetésekor Földhivatalhoz benyújtott adásvételi- vagy csereszerződés Megtakarítás, ill. lakáskölcsön kifizetésekor Vevő tulajdonjogának bejegyzési engedélyét tartalmazó okirat Megtakarítás, ill. lakáskölcsön kifizetését követő 120 napon belül Vételár vagy a pénzügyi lízing önerejének kifizetéséről szóló okirat Megtakarítás, ill. lakáskölcsön kifizetését követő 120 napon belül B lakáscél esetén: Ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolata Megtakarítás, ill. lakáskölcsön kifizetésekor Tulajdonjogon kívüli más jogcímen használt ingatlan esetén a használat jogcímét igazoló iratok - Megtakarítás, ill. lakáskölcsön kifizetésekor Jogerős építési engedély Megtakarítás, ill. lakáskölcsön kifizetésekor Építési engedély érvényességi időtartamán belül, a kiutalási értesítő dátumát követően keletkezett számlák Megtakarítás, ill. lakáskölcsön kifizetését követő 18 hónapon belül Házilagosan elvégzett munkák költségének kimutatása Megtakarítás, ill. lakáskölcsön kifizetését követő 18 hónapon belül (Egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén építési engedély helyett a következő iratok csatolandók: a) a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti egyszerű bejelentés másolata és az annak mellékletét képező egyszerű bejelentési dokumentáció, b) az építésügyi hatóság által kiállított, a bejelentés megtörténtét igazoló dokumentum, és c) az építkezőnek a bejelentés megtörténtét követő 15 nap elteltével tett nyilatkozata, mely szerint az építési tevékenységet megkezdheti és a hitelintézet részére benyújtott a) alpont szerinti dokumentumok megegyeznek az építésügyi hatóság részére benyújtottakkal.) C lakáscél esetén: Ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolata Megtakarítás, ill. lakáskölcsön kifizetésekor

5 Tulajdonjogon kívüli más jogcímen használt ingatlan esetén a használat jogcímét igazoló iratok - Megtakarítás, ill. lakáskölcsön kifizetésekor Jogerős építési engedély engedélyköteles munkák esetén Megtakarítás, ill. lakáskölcsön kifizetésekor Kiutalási értesítő dátumát követően keletkezett számlák Megtakarítás, ill. lakáskölcsön kifizetését követő 120 napon belül Házilagosan elvégzett munkák költségének kimutatása Megtakarítás, ill. lakáskölcsön kifizetését követő 120 napon belül Közös tulajdonban/lakásszövetkezeti tulajdonban álló épületek korszerűsítése/felújítása esetén a társasház/lakásszövetkezet képviselőjének igazolása a korszerűsítés/felújítás költségeiből a természetes személyre jutó összegről Megtakarítás, ill. lakáskölcsön kifizetését követő 120 napon belül D lakáscél esetén: A tartozást nyilvántartó vagy a lízingbe adó pénzügyi intézménynek a kiváltásról szóló igazolása Megtakarítás, ill. lakáskölcsön kifizetését követő 30 napon belül Közös tulajdonban/lakásszövetkezeti tulajdonban álló épületek korszerűsítéséhez/felújításához felvett hitel ráeső részének megfizetése esetén a társasház/lakásszövetkezet képviselőjének igazolása a hitel kapcsán a természetes személyt terhelő fizetési kötelezettségről, valamint az ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolata Megtakarítás, ill. lakáskölcsön kifizetését követő 30 napon belül Amennyiben a fenti időpontig a lakáscél megvalósulásának igazolására nem kerül sor, Hitelező a szerződést azonnali hatállyal felmondja. 10. A jelen szerződés megkötéséhez, módosításához, megszüntetéséhez kapcsolódóan az Adóst az OTP Lakástakarék Zrt. Díjtáblázata szerinti, alábbi díjak és költségek terhelik, melyek mértéke jelen szerződés aláírásakor: Díjak: Tulajdoni lap ellenőrzésének díja: Ft Kölcsönszerződés módosításának díja:..,- Ft Rendkívüli kölcsönszámla-kivonat díja:,- Ft Tartozás átvállalás díja: a fennálló tartozás:..%, minimum.,- Ft Igazolások kiadásának díja:.,- Ft 5 Ügyintézési díj:..,- Ft Költségek: Hitelbiztosítéki érték-megállapítás költsége:,- Ft 6 Hitelbiztosítéki érték-felülvizsgálat költsége:.,- Ft Fedezetkezelési költség (a kölcsönt biztosító jelzálogjog bejegyzése, esetén fizetendő):.,- Ft Fedezetváltozási költség (jelzálogjog-bejegyzés kivételével minden, ingatlannyilvántartási eljárást érintő kérelem esetén fizetendő):..,- Ft TAKARNET rendszerből a tulajdoni lap lekérésének költsége:,- Ft A díjak és költségek módosításával kapcsolatos rendelkezéseket a Lakáskölcsön Üzletszabályzat tartalmazza tól kötött lakáselőtakarékossági szerződés alapján igényelt lakáskölcsön esetén szerepeltetendő az ügyintézési díj tól kötött lakáselőtakarékossági szerződés alapján igényelt lakáskölcsön esetén szerepeltetendő a hitelbiztosítéki érték-felülvizsgálat költsége

6 11. Amennyiben a kölcsönt igénybe vevő kötelezettségének eleget tesz, az OTP Lakástakarék a lakáskölcsönt az alábbiakban foglaltak kivételével - nem mondhatja fel Az OTP Lakástakarék a kölcsönszerződést köteles azonnali hatállyal felmondani, ha az adós a szerződésben vagy a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi, vagy a lakáskölcsönt nem lakáscélra használja fel, illetve ha a lakáscélú felhasználást igazolási kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget A lakáskölcsönt az OTP Lakástakarék azonnali hatállyal felmondhatja, ha: a) az Adós a jelen szerződések alapján őt terhelő valamely kötelezettségének nem tesz maradéktalanul eleget (törlesztés elmaradását és fizetési késedelmet is ideértve) b) az OTP Lakástakarék által megkövetelt biztosítási szerződés bármely ok következtében megszüntetésre kerül vagy a vagyonbiztosítási szerződéssel kapcsolatos adatok átadását, kezelését lehetővé tevő nyilatkozat visszavonásra került, c) a kölcsönre nyújtott biztosítékok értéke vagy érvényesíthetősége jelentősen csökkent és azt az adós a felszólításra nem egészíti ki, d) az adós vagyoni helyzetének romlása vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét, e) az adós az OTP Lakástakarékot a kölcsön összegének megállapításánál valótlan tények közlésével vagy más módon megtévesztette és ez a szerződés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta, f) adós a fizetőképességére vonatkozó, valamint a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósításával kapcsolatos vizsgálatot - figyelmeztetés ellenére - akadályozza, g) a zálogtárgy részben vagy egészben az OTP Lakástakarék írásos hozzájárulása nélkül elidegenítésre került, h) adós fizetéseit megszüntette, adós vagy zálogkötelezett vagyona ellen csőd- vagy felszámolási eljárást kezdeményeztek, vagy ingó- és ingatlan vagyona ellen végrehajtási eljárás indult, i) adós körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be és adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot, j) a jelen kölcsönszerződés fedezeteként jelzálogul lekötött ingatlan által biztosított másik kölcsönszerződés felmondásra kerül, k) a fedezetként lekötött ingatlanra kívülálló harmadik személy javára végrehajtási jog kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba, l) a Ptk. 6:387 -ban foglalt bármely egyéb felmondási ok bekövetkezik. A felmondás előtt az OTP Lakástakarék írásban - a felmondás kilátásba helyezésével - 30 napos határidővel felszólítja adóst kötelezettségének teljesítésére. Az adós a felmondott kölcsönt a felmondástól számított 8 napon belül egy összegben, a felmondásig felmerült hiteldíjjal növelten köteles visszafizetni. Az OTP Lakástakarék jogosult a felmondott kölcsönszerződésből eredő követelést az OTP Faktoring Zrt. vagy más faktor cég részére értékesíteni. Az adósok tudomásul veszik, hogy a követelés értékesítése során felmerült valamennyi költséget, így különösen a követelést biztosító jelzálogjog átjegyzésének igazgatási-szolgáltatási díját kötelesek megfizetni az engedményes faktor cég részére, melynek mértéke jelen szerződés aláírásakor változással érintett ingatlanonként,-ft.

7 11.3 Adós(ok) a jelen kölcsönszerződést jogosult(ak) 30 (harminc) napon belül felmondani. A felmondási időt az Adós(ok) ilyen tartalmú írásos nyilatkozatának a Hitelező által történő átvételétől kell számítani. Ebben az esetben a teljes kölcsöntartozás, valamint járulékai egy összegben esedékessé válnak, az Adós(ok) pedig legkésőbb a felmondási idő utolsó napjáig (egyetemlegesen) köteles(ek) a felmondással esedékessé vált teljes tartozást a Hitelezőnek megfizetni. II. A kölcsön fedezete 1. Ingatlanra alapított jelzálogjog Az ingatlan megnevezése: az ingatlan címe: helyrajzi szám: ingatlant nyilvántartó illetékes földhivatal: tulajdonos(ok) és tulajdoni hányada: az ingatlant terhelő egyéb jogok: az ingatlan aktuális hitelbiztosítéki értéke:... Ft A fentiekben megjelölt ingatlanra, ingatlanokra Zálogkötelezett(ek) és Zálogjogosult jelzálogjogot alapítanak a I. pontban megjelölt kölcsön és annak mindenkori járulékai, valamint a tartozás késedelmes teljesítése esetén felszámítandó késedelmi kamat, valamint az esetlegesen felmerülő értékesítési és végrehajtási költségek megfizetésének biztosítására Zálogjogosult javára. A Zálogkötelezett kijelenti, hogy az ezen pontban megjelölt ingatlan, mint a jelen kölcsönszerződés zálogtárgya felett a jelen kölcsönszerződést biztosító jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges rendelkezési joga fennáll, illetőleg a jelzálogjog bejegyzésére irányadó időpontban a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges rendelkezési joga fenn fog állni. A Zálogkötelezett/ek/ / Haszonélvező/k/ feltétlen és visszavonhatatlan módon hozzájárulás/uka/t adja/ák/, hogy a I. pontban megjelölt kölcsön és annak mindenkori járulékai erejéig, valamint a tartozás késedelmes teljesítése esetén felszámítandó késedelmi kamat, valamint az esetlegesen felmerülő értékesítési és végrehajtási költségek erejéig a jelen pontban megjelölt ingatlanra a kölcsön visszafizetéséig az OTP Lakástakarék Zrt. javára a jelzálogjog az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön és kötelezi/k/ magá/uka/t e bejegyzések tűrésére. Zálogkötelezett/ek/ kijelenti/k/, hogy a fedezetként felajánlott a jelen pontban körülírt ingatlan kizárólagos tulajdonát/ukat/ képezi, afeletti rendelkezési joga/uk/ korlátlan, az ingatlan minden olyan pertől, tehertől és igénytől - a jelen pontban megjelölt haszonélvezeti jog, vagy az ingatlant terhelő egyéb jog kivételével - mentes, amely az OTP Lakástakarék Zrt. jelen szerződésen alapuló jogát sértené, vagy korlátozná. Zálogkötelezett/ek/ tudomásul veszi/k/, hogy a fenti szavatossági kötelezettség jelen szerződés teljes érvényességi ideje alatt terheli őt/őket/. A felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel alapított zálogjog abban az esetben is változatlan tartalommal fennmarad, ha az ezzel biztosított kötelem kötelezettjének személyében változás áll be. Zálogkötelezett/ek/ a személyes kötelezettek tartozásának átvállalásához, a tartozásnak jogszabály rendelkezése alapján történő átszállásához, a felek személyének szerződésátruházás folytán történő megváltozásához ezennel már előzetesen hozzájárul/nak/, azzal, hogy a

8 zálogkötelezetti felelőssége/ük/ ezekben az esetekben is változatlan tartalommal fennmarad. A zálogtárgy értékcsökkenése vagy elpusztulása esetén járó biztosítási összeg, kártérítés, vagy más érték, illetve az ezekre vonatkozó követelés a zálogtárgy helyébe lép, vagy a zálogfedezet kiegészítésére szolgál. Zálogkötelezett jogosult a zálogtárgy helyébe lépett biztosítási összeget, kártérítést vagy más értéket a zálogtárgy helyreállítására fordítani, ha ez a biztosított követelés kielégítését nem veszélyezteti. Ennek eseteit, illetve a zálogtárgy helyébe lépő biztosítási összeg kifizetésének feltételrendszerét a Lakáskölcsön Üzletszabályzat tartalmazza. A jelzálogból való kielégítési jog gyakorlása Zálogjogosult kielégítési joga az alábbi, bármely feltétel bekövetkezése esetén megnyílik: - az Adós a kölcsönszerződésben kikötött bármely esedékességi időpontban nem tesz eleget szerződésszerű fizetési kötelezettségének, - a kölcsönszerződés bármely oknál fogva azonnali hatállyal megszüntetésre kerül, - a Adós vagyoni, jövedelmi helyzetében olyan, a Zálogjogosult által lényegesnek ítélt változás következik be, amely veszélyezteti a kölcsöntartozás maradéktalan kiegyenlítését, - amennyiben a lekötöttség tartama alatt az ingatlan értéke, értékesíthetősége bármely ok miatt olyan mértékben csökken, hogy az veszélyezteti a Zálogjogosult követelései kielégítését, és az Adós a Hitelező felhívására további megfelelő biztosítékot nem nyújt. A felek megállapodnak, hogy a Zálogjogosult a zálogból való kielégítési jogát a zálogjoggal biztosított követelés lejárta hiányában is gyakorolhatja, ha a jelzálogul lekötött ingatlant bármely tartozás fejében, akár bírósági, akár más hatósági végrehajtás alá vonják, avagy arra más Zálogjogosult a kielégítési jogát bírósági végrehajtáson kívül gyakorolja. A zálogból való kielégítési jog gyakorlása esetén Zálogkötelezett(ek és Haszonélvező(k) egyetemlegesen köteles(ek) a zálogul lekötött ingatlant kiürített, beköltözhető, a vevő részére korlátozásmentesen birtokba adható állapotban végrehajtásra, illetve a kielégítési jognak bírósági végrehajtáson kívüli gyakorlása esetén értékesítésre bocsátani és onnan bármilyen jogcímen azt használó harmadik személyekkel együtt kijelentkezni. A birtokba bocsátás elmaradása nem akadálya a zálogtárgy értékesítésének. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az OTP Lakástakarék Zrt. a zálogból való kielégítési jogát bírósági végrehajtáson kívül akként gyakorolja, hogy a zálogtárgyat nyilvánosan értékesíti. A zálogtárgy értékesítése előtt, az OTP Lakástakarék Zrt. köteles a Zálogkötelezett(ek)et értesíteni az értékesítés módjáról, helyéről és idejéről. Az OTP Lakástakarék Zrt. a fentiek szerinti értékesítés esetén a fenti megállapodás alapján - a zálogtárgy tulajdonosa helyett és nevében eljárva - jogosult a zálogtárgy tulajdonjogának átruházására, az erre vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére és a zálogtárgy tulajdonosa helyett és nevében eljárva a vevő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez a bejegyzési engedély megadására. A zálogtárgy értékesítésének bevétele az OTP Lakástakarék Zrt-t illeti meg, de köteles a Zálogkötelezett(ekk)el elszámolni, és a követelését, annak

9 járulékait, valamint az értékesítéssel kapcsolatos költségeket meghaladó bevételt Zálogkötelezett(ek)nek kiadni. A Zálogkötelezett(ek) köteles(ek) az ingatlant rendeltetésszerűen használni, karbantartani és biztosítani, hogy az ingatlan a rendeltetésszerű használattal szükségképpen felmerülő értékcsökkenésen kívül más károsodást ne szenvedjen. A Zálogkötelezett(ek) a jelen szerződés megkötését követően köteles(ek): - tájékoztatni a Zálogjogosultat a biztosíték értékében és értékesíthetőségében bekövetkezett esetleges változásokról, - lehetővé tenni, hogy a Zálogjogosult a biztosíték meglétét, állapotát, rendeltetésszerű használatát akár a helyszínen is - ellenőrizze, - tűrni, hogy a zálogjogot a Zálogjogosult a számviteli nyilvántartásába bejegyezze. A Zálogkötelezett(ek) vállalja(ák), hogy Zálogjogosultat haladéktalanul írásban értesíti(k) az ingatlan tervezett elidegenítését, megterhelését megelőzően. A Zálogkötelezett(ek) kötelezi(k) magá(uka)t, hogy a jelzálogjog fennállása alatt az ingatlan tulajdonát, vagy az ingatlanra vonatkozó bármely jogot nem pénzbeli betétként /apport/ csak a Zálogjogosult előzetes hozzájárulásával bocsátja(ák) gazdasági társaság rendelkezésére, továbbá az ingatlant bármely más módon csak a Zálogjogosult előzetes hozzájárulásával terheli(k) meg, valamint azt - közös tulajdon megszüntetését is beleértve - csak a Zálogjogosult előzetes hozzájárulásával idegeníti(k) el. A Zálogjogosult a fentiekhez a hozzájárulást akkor köteles megadni, ha azok nem eredményezik az ingatlan értékének, értékesíthetőségének csökkenését. A Zálogkötelezett(ek) tudomásul veszi(k), hogy az ingatlan használatának, birtoklásának harmadik személy javára - bármely, így különösen bérlet, szívességi használat stb. jogcímen, akár időleges vagy tartós jelleggel történő - átengedésére, vagy bármely más módon történő hasznosítására kizárólag a Zálogjogosult előzetes hozzájárulásával kerülhet sor.a Zálogkötelezett(ek) tudomásul veszi(k), hogy a Zálogjogosult az ingatlan hasznosításához történő hozzájárulását kizárólag akkor adja meg, ha a használat nem eredményezi az ingatlan értékének, értékesíthetőségének csökkenését, feltéve, hogy a használati jogviszony határozatlan időtartamra szól, és a felmondási idő nem haladja meg a 60 naptári napot, vagy a használat tartama legfeljebb 60 napos - meg nem hosszabbítható - határozott időtartamra szól. A Zálogjogosult előzetes hozzájárulása megkérésének elmulasztása olyan súlyos szerződésszegésnek minősül, mely a kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után. III. Folyósítási feltételek 1. A kölcsön folyósításának feltétele, hogy a kölcsön fedezetéül megjelölt biztosítékok a szerződés tartalmának megfelelően hitelező rendelkezésére álljanak, és mindezt az Adós/ok/ a Hitelező által megkívánt módon hitelt érdemlően igazolja/ák/. 2. Az OTP Lakástakarék Zrt. jelzálogjoga az ingatlan-nyilvántartásba legalább széljegyként feltüntetésre kerüljön. 3. A jelzálogul lekötött ingatlanra vonatkozó érvényes és hatályos teljes körű vagyonbiztosítás szerződés bemutatása a Hitelezőnek, a biztosítással kapcsolatos, biztosítási titkot képező adatoknak a Hitelező részére történő

10 átadását, kezelését lehetővé tevő, a Hitelező által rendszeresített, a Biztosító átvételi elismervényét tartalmazó nyilatkozat aláírás, és átadása a Hitelező részére. A biztosítási szerződésnek utalnia kell arra, hogy a biztosított ingatlant a Hitelező jelzálogjoga terheli, és a Ptk. 5:104. (1) bekezdése értelmében a jelzálogul lekötött ingatlan értékcsökkenése vagy elpusztulása esetén járó biztosítási összeg, kártérítés, vagy más érték, illetve az ezekre vonatkozó követelés a zálogtárgy helyébe lép, vagy a zálogfedezet kiegészítésére szolgál. (Ezen biztosítás díjának becsült összege: havi/évi Ft 7 ) 4. Hirdetmény szerinti fedezetkezelési költség és TAKARNET rendszerből a tulajdoni lap lekérésének költsége és a tulajdoni lap ellenőrzése díjának megfizetése a jelzálogjog bejegyzésére vonatkozóan, mely díjak az Adóst terhelik A jelzálogul lekötött ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom jogosultjának hozzájárulása Hitelező jelzálogjogának bejegyzéséhez, amelyet Adós köteles Hitelezőhöz benyújtani jelen szerződés aláírását követő 5 (öt) napon belül. IV. Záró rendelkezések 1. A kölcsönre az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, a Lakástakarékpénztárakról szóló évi CXIII. törvény, a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény, a Lakáselőtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) sz. Korm. rendelet, a Lakástakarékpénztárak Általános Szerződési Feltételeiről szóló 47/1997. (III. 12. ) Korm. rendelet, valamint az OTP Lakástakarék Zrt. Általános Szerződési Feltételei, a, Lakáskölcsön Üzletszabályzata és Díjtáblázata az irányadóak. Felek megállapodnak abban, hogy ezeknek a kölcsönszerződés és a jelzálogjog fennállása alatt hatályos mindenkori rendelkezései minden külön jogcselekmény nélkül kötelezőek a szerződő Felekre. 2. Adós/ok/ / és Zálogkötelezett/ek/ kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírását megelőzően az OTP Lakástakarék Zrt. Általános Szerződési Feltételeit, Lakáskölcsön Üzletszabályzatát, Díjtáblázatát kézhez kapták, az abban foglaltakat megismerték és megértették, és magára/ukra/ nézve kötelezőnek elfogadta/ták/. 3. Az Adós(ok) kijelentik, hogy megkapta(ák) a tájékoztatást arról, hogy jelen szerződésben szereplő adatokról, illetve az azokban bekövetkező változásokról az OTP Lakástakarék Zrt. megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. tv. rendelkezései szerint. a Központi Hitelinformációs Rendszert (KHR) értesíti. A jelen kölcsönszerződés aláírásával az Adósok kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a évi CXXII. törvény szerinti, a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos adatszolgáltatásokat a Hitelező nevében az OTP Bank Nyrt. végezze. Az adatkezelés célja, hogy a hitelnyújtók rendelkezésére álljon egy zártkörű adatbázis, és így lehetővé váljon a hitelképesség megalapozottabb megítélése, a 7 Abban az esetben alkalmazandó az aláhúzott betűs rész, ha a szerződéskötéskor még nem ismert a vagyonbiztosítás díja. 8 Ha akcióban elengedésre kerül ez a költség és/vagy díj, akkor a megfelelő rész vagy az egész mondat törlendő. 9 akkor szerepeltetendő, ha a fedezet-ingatlanra elidegenítési és terhelési tilalom van bejegyezve

11 felelős hitelezés feltételeinek teljesítése és a hitelezési kockázat csökkentése, mind az adósok, mind pedig a hitelintézetek biztonsága érdekében. 4. Jelen szerződés érvényes létrejöttének és hatálybalépésének feltétele, hogy a lakáselőtakarékossági szerződés kiutalásra kerüljön és ezt az OTP Lakástakarék Zrt. (illetve megbízásából eljáró OTP Bank Nyrt.) a jelen kölcsönszerződés aláírásával visszaigazolja. 5. Az Adós(ok) és a Zálogkötelezett(ek) büntetőjogi felelőssége(ük) tudatában kijelenti(k), hogy a jelen szerződést a saját nevé(ük)ben írja(ák) alá. 6. Az adatkezeléssel kapcsolatos tényekről - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. sz. tv. szerint - történt tájékoztatást követően, a Lakáskölcsön Üzletszabályzat adatkezelésre vonatkozó részének ismeretében az Adós(ok), Haszonélvező(k) és a Zálogkötelezett(ek) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a jelen szerződésben, az ahhoz kapcsolódó dokumentumokban és okiratokban feltüntetett személyes adatai(ka)t a Hitelező, valamint a kiszervezett tevékenységet végző teljesítési segédei / az OTP Bank Nyrt, MONICOMP Zrt./ a hivatkozott Üzletszabályzatban foglalt előírásoknak és céloknak megfelelően kezelje. 7. Felek megállapodnak abban, hogy a Hitelező által az Adós(ok)hoz, Haszonélvező(k)höz, illetve Zálogkötelezett(ek)hez intézett azon írásbeli nyilatkozatokat, amelyeket a fent megjelölt levelezési címre tértivevényes és ajánlott, egyéb könyvelt/ajánlott, biztosított ajánlott külön szolgáltatással/levélpostai küldeményként vagy egyéb küldeményként megküldött, a címzettel közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor ha azt a szerződő fél átvette. Amennyiben a kézbesítés a szerződő fél magatartása miatt hiúsul meg, így pl. a címzett ismeretlen, elköltözött, a cím elégtelen, nem fogadta el, vagy nem kereste megjelöléssel érkezik vissza a Hitelezőhöz, a kézhezvétel időpontja a kézbesítés megkísérlésének időpontja. Az elküldés időpontjának igazolásául az OTP Bank Nyrt. postakönyve, kézbesítésről kiállított igazolása vagy ezekkel egyenértékű, a posta által kiállított okirat is szolgálhat. 8. A szerződő felek kijelentik, kötelezik magukat, hogy a fenti, a jognyilatkozatok közlésére és kézbesítésére vonatkozó megállapodásukra tekintettel gondoskodnak arról, hogy e fentiekben megadott kézbesítési címen, e szerződés megkötésétől kezdve a kölcsönszerződés tartama alatt folyamatosan rendelkezzenek a küldemények átvételére jogosult személlyel/képviselővel. Adós(ok) értesítési címük megváltozását kötelesek Hitelezőnek haladéktalanul bejelenteni. E pontba foglalt kötelezettségek elmulasztása esetén az átvételre jogosult személy /képviselő/ hiányára előnyök szerzése végett a mulasztó szerződő fél nem hivatkozhat. 9. A Hitelező kijelenti, hogy a szerződésből származó jogviták peren kívüli rendezésére nem vetette alá magát semmilyen eljárásnak. 10. Adós(ok) tudomásul veszi(k) a következőket: A Hitelező jogszabályi előírásoknak megfelelően csak forintkölcsönt nyújthat. Ennek megfelelően a Hitelező csak forintban folyósít kölcsönt és a kölcsön csak forintban törleszthető. A Hitelező rendelkezésére álló, általa forgalmazott kölcsöntermékekre tekintettel az ügyfél nem

12 dönthet egyoldalúan a kölcsönszerződés alapján fennálló tartozása pénznemének átváltásáról, annak forinttól eltérő devizanemre való módosításáról, akkor sem: - ha a kölcsön visszafizetéséhez felhasználandó jövedelmének több mint 50 százalékát nem forintban szerzi vagy - ha a kölcsön visszafizetéséhez szükséges vagyonának több mint 50 százalékát nem forintban tartja vagy - ha az állandó bejelentett lakóhelye szerinti tagállam hivatalos pénzneme nem forint. 11. Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt, alulírott tanúk jelenlétében jóváhagyólag írták alá. Kelt: Adós/Zálogkötelezett/Haszonélvező Adós/Zálogkötelezett/Haszonélvező Haszonélvező Haszonélvező Zálogkötelezett Zálogkötelezett Előttünk, mint tanúk előtt: 1. Név: Név:... Cím:... Cím:... Kelt: Budapest, az OTP Lakástakarék Zrt. Hitelező/Zálogjogosult, illetve megbízásából eljáró OTP Bank Nyrt. Fiókja

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről Érvényes: 2014. május 15-től I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Részletes rendelkezések... 4 II.1. A kölcsönszerződés megkötése... 4 II.1.1.

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Áthidaló kölcsön igénylési feltételeiről

Az OTP Lakástakarék Áthidaló kölcsön igénylési feltételeiről 1. A termék megnevezése OTP Lakástakarék Áthidaló Kölcsön fix kamatozással (továbbiakban: Áthidaló kölcsön) és OTP Lakástakarék lakáskölcsön (továbbiakban: lakáskölcsön) (Áthidaló kölcsön és lakáskölcsön

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek):

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 3 éven túli futamidő*a választható opciókat jelzi, a konkrét szerződésben soha ne maradjon FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsön iktatószám: 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hatályos: 2015. április 1-től 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés.. számú melléklete Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrizte: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak,

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS amely szerződés (továbbiakban: Szerződés/Kölcsönszerződés)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. március 21. naptól TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1. Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát

Részletesebben

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA A szerződő felek, egyrészről: név: születési név: születési hely, idő :, anyja neve: személyi azonosító (személyi szám): személyazonosító okmányának típusa, száma:

Részletesebben

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím/levelezési cím::...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. június 02. A Hirdetmény közzététele: 2014. június

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS ÉSSZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) MKB Frissítő és MKB Frissítő Extra Folyószámlahitelhez Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igényelt

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. OTP Jelzálogbank Zrt. OTP Lakástakarék Zrt.

OTP Bank Nyrt. OTP Jelzálogbank Zrt. OTP Lakástakarék Zrt. OTP Bank Nyrt. OTP Jelzálogbank Zrt. OTP Lakástakarék Zrt. Hirdetmény a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési eljárás (Magáncsőd) hatálya alatt,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. Székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. Cégjegyzék száma: 11-10-001669 Statisztikai számjele: 23069523-6419-114-11

Részletesebben

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés mely létrejött A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 3A Takarékszövetkezet Szabályzat száma: S-001/2015. Döntést hozó testület: Takarékszövetkezet Igazgatósága Határozat száma: Ig.-146/2015. Hatályos: 2016. március 21.-től. Jóváhagyó

Részletesebben

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled,

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Bérleti szerződés

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Bérleti szerződés Szerződés száma: Bérleti szerződés amely szerződés létrejött egyrészről a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3., adószáma:15515005-2-42), mint a bérlemény tulajdonosa

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az OTP Lakástakarék Zrt. kamat, díj és költség tételeiről Érvényes: 2016. június 1-től

HIRDETMÉNY. az OTP Lakástakarék Zrt. kamat, díj és költség tételeiről Érvényes: 2016. június 1-től HIRDETMÉNY az OTP Lakástakarék Zrt. kamat, díj és költség tételeiről Érvényes: 2016. június 1-től A Hirdetményben történt módosítások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre! I. LAKÁSTAKARÉK MEGTAKARÍTÁSI

Részletesebben

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-42 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 Tisztelt Ügyfelünk! A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez Hitelszerződés száma:. H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. amely egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230 Gyömrő, Petőfi

Részletesebben

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz 1 Hatályba lépés napja: 2015. február 18. Kölcsönszerződés száma: A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: 1-2-15-4300-0546-1 KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Hatályos: 2016.03.21-től ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújtott szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzáloghitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről

Részletesebben

COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI D A COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Telefon: 06 1 354 5000 Levelezési

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat

OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről, valamint az ADLAK Alap-, és Kiegészítő szolgáltatásról

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat

OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről, valamint az ADLAK Alap-, és Kiegészítő szolgáltatásról

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez Hatályos: 2015. szeptember 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997.

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat

OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről, valamint az ADLAK Alap-, és Kiegészítő szolgáltatásról

Részletesebben

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám:

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS I n g a t l a n v á s á r l á s h o z amely egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (4465. Rakamaz

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A kölcsön száma:.. Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről a Cégnév: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet Székhelye: 3915

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitelszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről Kirendeltség:.. Ügyintéző:. Szerződés szám:. Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről Amely létrejött egyrészt a Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma:... TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ amely létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szigetvári Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok

A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok Szerződés azonosító száma Igényelt hitelkeret összeg A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok Hatályos: 2015.02.01-től Az igényelt hitelkártya típusa MKB Egészség Plusz Hitelkártya MKB Egészségpénztári

Részletesebben

Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott hitele

Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott hitele TÁMOGATOTT JELZÁLOGHITELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK I. UniCredit támogatott lakáscélú jelzáloghitelek II. III. IV. UniCredit Otthonteremtő hitelek Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott

Részletesebben

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB

Részletesebben

I. UniCredit Lakáscélú és Szabad felhasználású jelzáloghitelek

I. UniCredit Lakáscélú és Szabad felhasználású jelzáloghitelek JELZÁLOGHITELEK I. UniCredit lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitelek II. UniCredit hitelkiváltási célú jelzáloghitelek III. Jelzáloghitelekhez kapcsolódó díjak, költségek IV. THM, aktív-kedvezmény

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad felhasználású kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad felhasználású kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad e Érvényes 2014. március 15-től 1 VÁLTOZÁSOK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL A GRÁNIT Bank a 16/2016. Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) IV. fejezetében meghatározott 3 vagy több gyermekes családok részére nyújtható

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT 1. Igénylési adatok 2. Ügylet-azonosító [ Szerződésazonosító Személyi kölcsön Folyósítás és törlesztés nyilvántartási pénzneme: pénzneme:

Részletesebben

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: 2011. 12. 06. napjától Lakáshitel üzletszabályzat

Részletesebben

Általános szerződési szabályok

Általános szerződési szabályok Hitelszám:.. sz. szerződés 1. számú függeléke Általános szerződési szabályok A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hitel számú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott feltételekkel

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz 5/2 számú amely a Takarékszövetkezet (székhely: ; cégjegyzékszám:. ; adószám: ; statisztikai számjel: ) képviseletében eljáró:... kirendeltség

Részletesebben

L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ

L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ Á L T AL Á N OS SZAB Á L Y O K Jelen termékismertetőben részletezett feltételek az FHB Jelzálogbank Nyrt. (továbbiakban: FHB) valamennyi hitelkonstrukciójára egyaránt

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitel számlaszám: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet -

Részletesebben

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására Szerződésszám: Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság: statisztikai azonosítószám: mint

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának 46/2006. 2006. augusztus 24. felhatalmazása alapján, 2006.szeptember 1-től

Részletesebben

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 95/2015. számú igazgatósági szabályzat A Takarékszövetkezet Üzletszabályzatáról Hatályos: 2015. augusztus 15. 1/63 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Lakossági piaci kamatozás mellett nyújtott lakáscélú kölcsön

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Lakossági piaci kamatozás mellett nyújtott lakáscélú kölcsön Termék leírása: TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Lakossági piaci kamatozás mellett nyújtott lakáscélú kölcsön A lakossági piaci kamatozás mellett nyújtott lakáshitelnek célja lehet: a) Új vagy használt lakás, lakóház

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLAN ÉPÍTÉSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLAN ÉPÍTÉSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLAN ÉPÍTÉSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:...

Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakás-előtakarékossági szerződések szerződéses összegének

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzálog alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. október 30.

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Ügyfélszerződés. ingatlan vásárlásához, illetve tehermentesítéséhez nyújtott hitelhez

Ügyfélszerződés. ingatlan vásárlásához, illetve tehermentesítéséhez nyújtott hitelhez K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Ügyfélszerződés Kölcsönt folyósító fiók: Ügyfélszerződés száma:

Részletesebben

a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel jött létre.

a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel jött létre. Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z Ő D É S Lakás-előtakarékossági szerződés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történő

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLAN ÉPÍTÉSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLAN ÉPÍTÉSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLAN ÉPÍTÉSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező

Részletesebben

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 91 VG/2/9/2011. Hatálybalépés/módosítás dátuma: 2015.05.18.

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 91 VG/2/9/2011. Hatálybalépés/módosítás dátuma: 2015.05.18. Tartalomjegyzék 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK... 3 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)... 3 II. LAKÁS-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZERZŐDÉS... 4 2. A lakás-előtakarékossági

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96 Az ERSTE Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzata ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK... 4 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI TERMÉKEK. I. Állami kamattámogatásos lakáshitelek és állami lakáscélú támogatások

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI TERMÉKEK. I. Állami kamattámogatásos lakáshitelek és állami lakáscélú támogatások HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI TERMÉKEK I. Állami kamattámogatásos lakáshitelek és állami lakáscélú támogatások 1. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Hatálybalépés napja: 2016. február 1. Jelen Hirdetmény

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Késedelmi kamat a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 %

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Késedelmi kamat a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 % HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2016. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2016. január 01. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V. kerület Stollár Béla u. 4/Balassi u.

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítása

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítása Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítása A Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítás (továbbiakban TLK), mint csoportos biztosítás a jelen

Részletesebben

Ikt. szám:... Lakossági fizetési számla száma:... LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HITEL-KERETSZERZŐDÉS

Ikt. szám:... Lakossági fizetési számla száma:... LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HITEL-KERETSZERZŐDÉS Ikt. szám:... Lakossági fizetési számla száma:... LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HITEL-KERETSZERZŐDÉS amely létrejött a SAVARIA Takarékszövetkezet... szám alatti egysége.cím (KSH száma: 10046175641912218,

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01.

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. HIRDETMÉNY Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. LAKOSSÁGI ÜGYFÉLKÖR Hitel típusa Referencia kamat + Kamatfelár

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Takarék Otthon Hitelhez (TOH), valamint Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (OTK) Hatályba lépés napja: 2016. március

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvénybe helyezve: 1992. szeptember 17-én az Igazgatóság által Utolsó módosítás: 2016.január 1. PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 1 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A hitelintézet

Részletesebben

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt,

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt, Érvényes: 2014. június 23. napjától kötött pénzügyi lízingszerződésekre Hatályos: 2014. június 23. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 14/2016 (2016.03.25.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben