PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)"

Átírás

1 Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230 Gyömrő, Petőfi Sándor u. 22.; cégjegyzék szám: ; adószám: ; Statisztikai számjel: ) fiókja, (címe:.) képviseletében: (név, beosztás) mint együttes képviseleti joggal felruházott alkalmazottak, mint hitelező (továbbiakban: Takarékszövetkezet), - másrészről... (számlatulajdonos neve) 1, szül. név:, Személyi igazolvány száma:, Bejelentett lakcím: Anyja neve: Születési helye, ideje: (számlatulajdonos neve), szül. név:, Személyi igazolvány száma:, Bejelentett lakcím: Anyja neve: Születési helye, ideje: mint Számlatulajdonos/ok, (továbbiakban: Számlatulajdonos), valamint (Készfizető kezes), szül. név:, Személyi igazolvány száma:, Bejelentett lakcím: Anyja neve: Születési helye, ideje: mint Készfizető kezes, továbbiakban (Készfizető kezes) között jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. 1.) A szerződés tárgya 1.1. A Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos részére, a... számú lakossági fizetési számlához (továbbiakban: Számla) kapcsolódóan... Ft, azaz... forintnak a Számlatulajdonos által, illetőleg részére a fentiekben megjelölt Számlára teljesített rendszeres, munkabér jellegű, havonta beérkező átutalás, valamint hitelfedezeti életbiztosítás megkötésének feltételével... napjától kezdődően,... Ft, azaz... forint hitelkeretet tart rendelkezésre. A Számlatulajdonos a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen szerződést fogyasztóként, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyként köti meg A Takarékszövetkezet a hitelkeret terhére és annak erejéig a Számlatulajdonos részére kölcsönöket folyósít, amennyiben a Számla látra szóló követelése a beérkező fizetési megbízások, terhelések teljesítéséhez nem elegendő. A kölcsönök folyósítására - a hitelkeret mindenkor fennálló összege erejéig - a Számlatulajdonos külön írásbeli rendelkezése nélkül, automatikusan kerül sor. Az igénybevett hitelösszeg törlesztése a Számlán történő jóváírások erejéig és azok időpontjában automatikusan történik. A Takarékszövetkezet a hitelkeretet.-tól egy év időtartamra tartja az Ügyfél rendelkezésére, a hitel lejárata. A Számlatulajdonos a hitel lejáratának napján a jelen pontban szabályozott eljárástól függetlenül is köteles a visszafizetési kötelezettségének eleget tenni. 1 A kitöltést követően törlendő Készfizető kezes hiányában törlendő! Lak.1/

2 A hitelkeret rendelkezésre tartása a Takarékszövetkezet felülvizsgálati eljárása alapján ügyleti évente- hozott pozitív, a jelen szerződés feltételeit változatlan formában megerősítő hiteldöntése eredményeképpen egy-egy további évre a jelen szerződésben szabályozott feltételek mellett automatikusan meghosszabbodik, kivéve, ha bármelyik fél az ügyleti év fordulóját legalább 15 nappal megelőzően írásban jelzi a másik fél felé a szerződés megszüntetésére irányuló szándékát. A szerződés automatikus meghosszabbodásának további feltétele, hogy a Számlatulajdonos legkésőbb az ügyleti évforduló napján köteles a 2. pontban meghatározott éves kezelési költséget és a hitelfedezeti életbiztosítás éves díját megfizetni. Amennyiben a felülvizsgálati eljárás során a Takarékszövetkezet hiteldöntése nem pozitív, vagy a Takarékszövetkezet csak a korábbitól eltérő feltételek mellett tesz ajánlatot a hitelkeret további nyújtására, vagy a Számlatulajdonos bármely okból nem kívánja a szerződést meghosszabbítani, és/vagy a fent részletezett éves díjak megfizetését megtagadja, úgy a hitelkeret az ügyleti év fordulójának napjával lejár, és a fennálló tartozás egy összegben esedékessé válik A Számlatulajdonos tudomással bír arról, hogy a jelen szerződés szerinti fizetési számla hitelről így különösen a kölcsön-folyósítások és törlesztések összegéről és időpontjáról, a hitelkeret nyitó és záró egyenlegéről, a hitelkamatról és az esetleges egyéb ellenszolgáltatásról - a Takarékszövetkezet a fizetési számlakivonat részeként ad havonta utólag írásbeli tájékoztatást. 2.) Hiteldíjak A Takarékszövetkezet a hitelkeret rendelkezésre tartásáért - az igénybevételi lehetőség időtartamára, a hitelkeret mindenkori igénybe nem vett összege után - rendelkezésre tartási jutalékot, valamint az igénybevett kölcsön összege után ügyleti kamatot számít fel. a./ A felek megállapodnak abban,, hogy az l.) pont szerinti hitelkeret ügyleti kamata az aláírás időpontjában évi %. Az ügyleti kamat mértéke változó, megegyezik a naptári tárgynegyedévben érvényes 3 havi BUBOR + évi % kamatfelár együttes összegével. A Számlatulajdonos tudomással bír arról, hogy a Takarékszövetkezet az ügyleti kamatot minden naptári negyedév (referencia-kamatláb periódus) végén a naptári negyedév utolsó hónapjának utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes 3 havi BUBOR mértékéhez igazítja, azaz az ügyleti kamat mértékét pontosan olyan mértékben növeli vagy csökkenti, amilyen mértékben a tárgy naptári negyedév utolsó hónapjának utolsó munkanapja előtt két nappal érvényes 3 havi BUBOR nőtt vagy csökkent az előző naptári negyedévben érvényes 3 havi BUBOR-hoz képest. Ez az ügyleti kamat lesz irányadó a következő naptári negyedév (referencia-kamatláb periódus) teljes időtartamára. A Takarékszövetkezetnek a 3 havi BUBORra, mint referencia kamatlábra nincs ráhatása, azonban a referencia kamatlábhoz kötött ügyleti kamatváltozást mindenkor a szimmetria elve alapján alkalmazza. Amennyiben a 3 havi BUBOR nő vagy csökken, úgy az ügyleti kamat a fentebb leírt eljárás szerint növekszik vagy csökken naptári negyedévente. A 3 havi BUBOR mint referencia-kamatláb mértéke a szerződéskötéskor (a.. napon érvényes referencia kamatláb alapján ) évi.%. 2 Az első referencia-kamatláb periódus a 1.2. pont szerinti rendelkezésre tartás kezdő időpontjától a rendelkezésre tartás kezdő időpontja naptári negyedévének utolsó napjáig tart. Az ezt követő referencia-kamatláb periódusok kezdete az előző referencia-kamatláb periódus zárónapját követő nap, utolsó napja a naptári negyedév utolsó napja. Az utolsó referenciakamatláb periódus utolsó napja a hitelkeret lejáratának a napja. A referencia-kamatláb periódusok három hónaposak, amely alól az első és az utolsó referencia-kamatláb periódus kivételt képezhet (tört periódus). A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy az ügyleti kamat részét képező kamatfelár mértéke a jelen kölcsönszerződés futamideje alatt állandó, ennek következtében az ügyleti kamat kizárólag a 3 havi BUBOR, mint referencia-kamatláb függvényében változik a fentebb írottak szerint. Az első kamatnap a folyósítás napja, az utolsó kamatnap pedig a törlesztést megelőző nap. 2 A hitelkeret rendelkezésre tartásának kezdő időpontjáig változhat. Lak.1/

3 b./ a kezelési költség évi %, (minimum Ft), melyet a 1.1. pontban meghatározott hitelkeret után számít fel a Takarékszövetkezet. A kezelési költség egy összegben kerül meghatározásra, melynek megfizetése a hitelkeret beállításakor, illetve a szerződés automatikus meghosszabbítása esetén - azt követően évente egy alkalommal, az ügyleti év fordulóján, a következő ügyleti év kezdetekor esedékes, c./ a rendelkezésre tartási jutalék - amely a hitelkeret igénybe nem vett összege után kerül megállapításra-: évi %. A rendelkezésre tartási jutalék felszámításának kezdő időpontja a hitelkeret rendelkezésre tartásának napja, utolsó napja pedig a keret végső lejáratának napját megelőző nap. d./az ügyleti kamat és a rendelkezésre tartási díj megfizetésének esedékessége havonta, a hó utolsó napján esedékes. Amennyiben az esedékesség napja munkaszüneti nap vagy bankszünnap, úgy a fizetési kötelezettség az azt követő első munkanapon esedékes. A Számlatulajdonos a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet arra, hogy az 1.1. pontban megjelölt lakossági fizetési számláját a kamat, valamint a díjak, költségek esedékes összegével az esedékesség napján megterhelje. e./ Az l.1. pont szerinti hitelkeret teljes induló hiteldíj mutatója (THM), a teljes hitelkeret egy éves igénybevétele esetén, az aláírás időpontjában évi.. %. A teljes hiteldíj mutató (THM) az a) pontban részletezett kamat és a b) és c) pont szerinti díjak mellett az alábbi díjakat és költségeket tartalmazza: Ft Hitelfedezeti életbiztosítás díja (egy évre számított díj) Ft Fizetési számlavezetés díja (egy évre számított) f./ A Számlatulajdonos által fizetendő teljes tőkeösszeg és teljes hiteldíj együttes összege a szerződés szerinti 1 éves futamidőre, a THM számításánál figyelembe vett kamat-, díj-, és költségelemek változatlan felszámításának feltételezése mellett:...ft. 3.) A kamat megváltoztatása A Takarékszövetkezet jogosult a Számlatulajdonossal kötött hitelszerződést, az Általános Szerződési Feltételeket, a vonatkozó Hirdetményt és az azokban foglalt kamatot, késedelmi kamatot és egyéb szerződéses feltételt egyoldalúan, a Számlatulajdonos számára kedvezően, bármikor, indokolás nélkül módosítani A Takarékszövetkezet nem jogosult a Szerződésben meghatározott ügyleti kamatot egyoldalúan módosítani a Számlatulajdonos számára kedvezőtlen módon. A Számlatulajdonos kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ügyleti kamatnak a 3 havi BUBOR, mint referencia-kamatláb változásának függvényében történő változása nem minősül a Takarékszövetkezet egyoldalú kamat-módosításának A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a 2.a) pontban meghatározott, a naptári tárgynegyedévre érvényes 3 havi BUBOR-t, mint referencia kamatot érintő módosítást a módosítás hatálybalépésének napján a Takarékszövetkezet Hirdetményben közzéteszi. 4.) A szerződéses jogviszony alatt felszámítható díjak, költségek, és azok megváltoztatása 4.1.) A Számlatulajdonos tudomásul veszi, a jelen hitelszerződés megkötésével, szerződésszerű teljesítésével, módosításával és megszüntetésével, valamint a Takarékszövetkezet ügyviteli költségeivel összefüggő, azokhoz közvetlenül kapcsolódó, őt terhelő esetleges egyéb, a Takarékszövetkezetnek fizetendő díjak az alábbiak - Rendelkezésre tartási díj - Kezelési költség - Szerződésmódosítási díj (minden olyan esetben, amikor a hitel összege, lejárata, az ügyletben kötelezettként szereplő személyek vagy a biztosítékok köre a Számlatulajdonos kérésére megváltozik), Lak.1/

4 - rendkívüli ügyintézési díj (minden, a Számlatulajdonos kérésére végzett, szerződésmódosítást nem igénylő tevékenység díja), - a Számlatulajdonos kérésére kiállított igazolások díja (minden olyan esetben kerül felszámításra, amikor a Számlatulajdonos a hitelügyletével kapcsolatosan nem ingyenes kimutatásokat, elszámolásokat kér), - méltányossági kérelmek elbírálása és ehhez kapcsolódó hitelek folyósítása, - a Központi Hitelinformációs Rendszer lekérdezése A fenti díjtételek mértékét a mindenkor érvényes Hirdetmény tartalmazza. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet jogosult a fenti, hitelezéssel kapcsolatos díjak mértékét évente egy alkalommal, minden év április 1. napjával legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi fogyasztói árindexnek megfelelő mértékben módosítani. A fenti díjtételeket érintő, a Számlatulajdonos számára kedvezőtlen módosítást a módosítás hatálybalépését legalább 30 nappal megelőzően a Takarékszövetkezet Hirdetményben közzéteszi, és a Számlatulajdonost erről postai úton, közvetlenül is értesíti. 4.2.). A Takarékszövetkezet tájékoztatja a Számlatulajdonost, hogy a részére vezetett fizetési számlához kapcsolódó - a hiteldíj mutató számítása során figyelembe nem vett esetleges további díjtételek a következők: - Visszamenőleges forgalmi kimutatás díja - Számlakivonat költsége - Sürgősségi szolgáltatással ellátott ajánlott, egyéb küldemények díja - Átutalási megbízás díja (nem hitelezéssel kapcsolatos) a Lakossági forintszámla vezetés Hirdetményében foglaltaknak megfelelően - Hitelezéssel kapcsolatos számlaterheléssel járó átvezetések, tranzakciók díja - Csoportos beszedési megbízás teljesítési díja - Csoportos átutalások jóváírási díja - Csoportos beszedési megbízáshoz kapcsolódó új felhatalmazás rögzítésének díja - Sorbanálló tételek után felszámítandó díj - Készpénz befizetés díja - Készpénzfelvétel díja - Előre megrendelt forint felvételének meghiúsulása miatt fizetendő díj - TakarékPontos Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlára történő készpénzes befizetés díja - TakarékPontos Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számláról történő készpénzes kifizetés díja - Valuta befizetés díja forint számlára - Valuta felvétel díja forint számláról - Jogosult által benyújtott hatósági átutalási megbízás, átutalási végzés befogadásának díja - Takarékszövetkezeti ügyfél-számláról indított, Giro-ban visszautasított tételek kezelésének díja - Felhatalmazó levelek befogadásának díja - Nyomtatvány költség - Zárlati díj - Forint számláról deviza- és külföldre irányuló HUF átutalás díja - Elhalálozás esetére szóló rendelkezés illetve módosítása díja - Banki igazolások díja ügyfél kérésére (nyugdíjigazolás, egyenleginformáció) - Számlatulajdonos kérése alapján fax használat illetve fénymásolat készítés díja - Nem szerződésszerű magatartás miatti levelezés (pl: felszólítás) díja - Overdraft hitel után felszámított büntető kamat - A készpénz-átutalási megbízás jóváírása után felszámított költség A fenti díjtételek megfizetése a Fizetési Számla Keretszerződés rendelkezései szerint történik. 4.3.) A Számlatulajdonos tudomásul veszi továbbá, hogy fizetési kötelezettsége áll fenn a jelen fizetési számla hitelkeretszerződés megkötése, módosítása, a felek közötti kapcsolattartás, ittetve a Takarékszövetkezet igényérvényesítése során harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben közvetlenül, vagy áthárított módon, közvetve - felmerülő alábbi költségek vonatkozásában: - hitelfedezeti életbiztosítás díja Lak.1/

5 - a 6.2. pont szerinti igényérvényesítéssel összefüggő költségek Az egyes költségek mértékét vagy a mértékére utalást a Takarékszövetkezet mindenkori, hatályos Hirdetménye tartalmazza. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a fenti költségek bármelyikének mértékét - annak tényleges növekedésével arányosan, a tényleges növekedés felmerülésekor a Takarékszövetkezet jogosult egyoldalúan, a Számlatulajdonos számára kedvezőtlenül is módosítani, és a módosítást Hirdetmény útján közzétenni. 5.) A hitel biztosítékai 5.1. A Számlatulajdonos vállalja, hogy a jelen szerződés hatályban léte alatt a részére pénzforgalmi úton, havi rendszerességgel teljesített munkabér- vagy egyéb bérjellegű kifizetéseket, ideértve pl. a NYUFIG által folyósított nyugdíjszolgáltatást is, az 1.1. pontban meghatározott lakossági fizetési számlájára kéri átutalni, amely fizetési számláját a jelen szerződés alapján igénybe vett kölcsön(ök) és járulékai maradéktalan megfizetéséig nem jogosult megszüntetni. A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy amennyiben a fenti vállalás ellenére valamely naptári hónapban bármely okból nem érkezik ilyen jogcímű rendszeres átutalás a Számlatulajdonos fizetési számlájára, az olyan szerződésszegésnek minősül, amely a jelen, havi rendszeres jóváíráshoz kötött hitelszerződés fenntartását lehetetlenné teszi, ezért annak a 6.3. g) pont szerinti azonnali hatályú felmondását eredményezheti A Készfizető kezes a jelen szerződés aláírásával készfizető kezességet vállal a Takarékszövetkezettel szemben a Számlatulajdonos jelen szerződés 1. pontjában meghatározott kölcsöntőke tartozása és annak mindenkori járulékai megfizetéséért, mindösszesen legfeljebb. Ft erejéig. A Készfizető kezes kötelezettséget vállal arra, hogy a Takarékszövetkezet első felszólítására, az abban megjelölt határidőn belül, a Számlatulajdonos szerződésszerűen kiegyenlítésre nem került tartozását megfizeti a Takarékszövetkezet javára, anélkül, hogy követelhetné, hogy a Takarékszövetkezet a követelését először a Számlatulajdonostól hajtsa be. Kijelenti, hogy a jelen kölcsönszerződés feltételeit ismeri, és azokat tudomásul veszi. A Készfizető kezes kijelenti továbbá, hogy a jelen szerződést a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva köti meg a Takarékszövetkezettel. 5.3 A Számlatulajdonos/ és Készfizető kezes* a következő bankoknál rendelkezik fizetési számlával:... név.. számlaszám... név.. számlaszám A Takarékszövetkezet a késedelembeesés napjától felszámított, a mindenkor érvényes Hirdetményben meghatározott mértékű késedelmi kamatokkal együtt jogosult a Számlatulajdonos és a Készfizető kezeshez intézett, teljesítésre történő felszólításának eredménytelensége esetén - a Készfizető kezes más hitelintézetnél vezetett fizetési számlájáról a hátralékossá vált tartozást felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás útján beszedni. A beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó - jelen szerződésből eredő teljes tartozás megfizetéséig az Számlatulajdonos vagy a Készfizető kezes által egyoldalúan vissza nem vonható nyilatkozat(ok) e szerződés elválaszthatatlan részét képezi(k). (3. sz. melléklet) A Számlatulajdonos/ és Készfizető kezes* a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet arra, hogy amennyiben a jelen szerződés szerinti esedékességi időpontokban, valamint lejáratkor a hiteltartozását és/vagy járulékait nem fizeti meg, úgy a Takarékszövetkezet a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvényben foglalt rendelkezésekre figyelemmel, az előnyösen rangsorolt megbízások teljesítésének sorrendjét követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően a lejárt tartozás összegével és más járulékaival bármelyik fizetési számláját felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás alapján a 18/2009 (VIII.6.) MNB rendelkezés 34. rendelkezésére figyelemmel megterhelje, továbbá bármely a Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlájával szemben lejárt követelését beszámítással elégítse ki A Számlatulajdonos vállalja, hogy hitelfedezeti életbiztosítást köt, melynek kizárólagos kedvezményezettje a Takarékszövetkezet. A Számlatulajdonos jelen Szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a fizetési számlájáról a Takarékszövetkezet a hitelfedezeti életbiztosítás díját a biztosító társaság részére átutalja. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a hitelfedezeti életbiztosítási szerződést a jelen Szerződés szerinti tartozás fennállása alatt nem szüntetheti meg. 3 Amennyiben Készfizető kezes nem szerepel a kötelezettek körében, úgy e pont törlendő! Lak.1/

6 6.) Fizetési késedelem, felmondás 6.1. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, a Takarékszövetkezet a hátralékos tőke összege után a 2.a) pontban megjelölt ügyleti kamat + évi 6% együttes mértékének megfelelő késedelmi kamatot, míg a hátralékos kamat és egyéb díj vagy költség után évi 6% mértékű késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamat mértéke a jelen kölcsön futamideje alatt állandó A késedelem esetén irányadó takarékszövetkezeti eljáráshoz kapcsolódó, egyes műveletek elvégzése esetén felszámított költségek és díjak az alábbiak: -Tájékoztató levél fizetési kötelezettség elmaradásáról - Felszólítás, felmondás díja - KHR lekérdezés díja - Lakcím lekérdezés díja - Céginformáció A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződésből származó fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget és a Takarékszövetkezet felmondási jogát gyakorolja, úgy a Takarékszövetkezet igényérvényesítési joga megnyílik. Ez esetben a Számlatulajdonos a fennálló, valamint a felmondás következtében lejárttá váló tartozás teljes összegének megfizetése mellett - köteles megfizetni a Takarékszövetkezetnek a követelés érvényesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költségét, díját egyéb kiadásait (végrehajtási díjak, perköltség, ügyvédi munkadíj stb.) is A Takarékszövetkezet az alábbi esetek bármelyikében jogosult a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására, ha: a) a Számlatulajdonos mint adós körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be, és a Számlatulajdonos a Takarékszövetkezet felszólítására sem ad a Takarékszövetkezet számára megfelelő biztosítékot; b) a Számlatulajdonos mint adós a Takarékszövetkezetet megtévesztette, és ez a jelen szerződés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta; c) a Számlatulajdonos mint adós a fizetőképességére vonatkozó, valamint a hitelkeret terhére igénybe vett kölcsönök fedezetével, biztosítékával kapcsolatos vizsgálatot akadályozza, d) a Számlatulajdonos mint adós fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a hitelkeret terhére igénybe vett kölcsön(ök) visszafizetésének lehetőségét; e) a hitelkeret terhére igénybe vett kölcsön(ök)re nyújtott biztosíték értéke vagy érvényesíthetősége jelentősen csökkent,- ide értve azt is, ha a Számlatulajdonos az 1.1. pontban foglalt rendszeres átutalási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy annak nem szerez érvényt, és az 1.1. pontban vállalt rendszeres átutalási kötelezettség a megjelölt összeg legalább 70%-ig nem teljesül - és a biztosítékot a Számlatulajdonos mint adós a Takarékszövetkezet felszólítására sem egészíti ki; f) a Számlatulajdonos mint adós a jelen szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, és mulasztását a Takarékszövetkezetnek - a teljes tartozás összegére, a növekvő kamatteherre és a tartozás rendezésének elmaradása esetén a várható jogkövetkezményekre való figyelemfelhívását is tartalmazó - előzetes fizetési felszólítására sem pótolja; g) a Számlatulajdonos mint adós vagy az adós tartozásáért biztosítékot nyújtó személy olyan szerződésszegő magatartást tanúsít, amely - az adott szerződést megkötő feleknek a jelen, vagy a biztosítéki szerződésben rögzített megállapodása alapján a jelen szerződés azonnali hatályú felmondását eredményezheti. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet a fenti a) és e) pontokban szabályozott felmondási jogával a Számlatulajdonos megfelelő biztosíték adására történő felszólítása nélkül is élhet, amennyiben nyilvánvaló, hogy a Számlatulajdonos megfelelő biztosíték nyújtására nem képes. Lak.1/

7 A jelen szerződés azonnali hatályú felmondása esetén a Számlatulajdonos a felmondás időpontjában még fennálló teljes hiteltartozása esedékessé válik, és azt köteles a Takarékszövetkezetnek egy összegben haladéktalanul megfizetni. Ennek elmulasztása esetén a Takarékszövetkezet behajtási eljárást indít jogos követelésének érvényesítése iránt A Számlatulajdonos fizetési késedelme esetén a 6.3. f) pontban hivatkozott előzetes írásbeli fizetési felszólítást, továbbá minden egyéb, a Számlatulajdonoshoz címzett és a felmondás lehetőségét kilátásba helyező felszólítást a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos mellett megküldi még amennyiben az 5. pontban, a biztosítékok közt szerepel fogyasztói készfizető kezességvállalás a készfizető kezesnek is A Takarékszövetkezet a jelen szerződés felmondásáról szóló értesítését a Számlatulajdonos mellett megküldi még amennyiben az 5. pontban, a biztosítékok közt szerepel fogyasztói készfizető kezességvállalás a készfizető kezesnek is. 7.) Központi Hitelinformációs Rendszer (továbbiakban: KHR) 7.1. Az Számlatulajdonosnak tudomása van arról, hogy a jelen szerződés megkötését követően a Takarékszövetkezet köteles a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. törvény (a továbbiakban: KHR tv.) értelmében az Számlatulajdonos törvényben meghatározott azonosító adatait és a jelen szerződésre vonatkozó adatokat mint referenciaadatokat átadni a KHR-nek. (un. pozitív adósnyilvántartás) Az Számlatulajdonos külön nyilatkozatban jogosult hozzájárulni, vagy hozzájárulását megtagadni ahhoz, hogy referenciaadatait a KHR-ből más referencia-szolgáltató átvehesse, illetve a szerződéses jogviszony megszűnését követően a KHR ezen alpont szerinti referencia adatait további, legfeljebb 5 évig kezelje A Számlatulajdonos tudomásul veszi, ha a fenti hiteliktatószámú kölcsön/hitelszerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbér összeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint 90 napon fennállt, a Takarékszövetkezetnek a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére az Számlatulajdonos referenciaadatait KHR törvényben meghatározott módon és tartalommal meg kell küldenie. A Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy az Számlatulajdonost a referenciaadatainak KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történő tervezett megküldését megelőző 30 nappal írásban értesíti arról, hogy amennyiben nem tesz eleget a fenti hiteliktatószámú kölcsön/hitelszerződésben vállalt kötelezettségének, abban az esetben az adatait megküldi a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak. A KHR az átadott referenciaadatokat az adatátadás időpontjától számított 5 évig kezeli, majd törli, azonban a késedelmes tartozás teljesítése esetén az adatok már a teljesítéstől számított 1 év elteltével törlésre kerülnek Az Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a KHR-be, jelen alpont szerint történt adatátadást követően a KHR-ben kezelt referenciaadatait a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás további, a KHR-hez csatlakozott referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja Az Számlatulajdonos jogosult tájékoztatást kérni bármely referenciaadat-szolgáltatónál a KHR-ben nyilvántartott adatairól és ezen adatokat átadó referenciaadat-szolgáltatóról, továbbá arról, hogy mely referenciaadat-szolgáltató, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezen adataihoz Az Számlatulajdonos kifogást emelhet adatai jogellenes átadása vagy kezelése ellen, és kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését. Amennyiben a kifogás nem vezet eredményre, az Számlatulajdonos pert indíthat a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen A Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy az adatátadást követő legfeljebb 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja az Számlatulajdonost az adatszolgáltatás megtörténtéről A jelen szerződés 1.sz. mellékletét képező KHR nyilatkozat aláírásával a Számlatulajdonos elismeri, hogy a KHR-re irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott személyt megillető jogokról, a kezelt adatok célhoz kötött felhasználásáról és a jogorvoslat lehetőségéről az előzetesen rendelkezésére bocsátott tájékoztatást tudomásul vette, és a szerződést ennek ismeretében írja alá. Lak.1/

8 8.) Elállás A Számlatulajdonos a jelen szerződéstől, a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indoklás nélkül jogosult elállni, amennyiben a hitelkeretet még nem vette igénybe. Amennyiben a hitelkeretet a szerződéskötéstől számított tizennégy napon belül a Számlatulajdonos igénybe vette, úgy a Számlatulajdonosnak joga van a hitelszerződést díjmentesen felmondani. A Számlatulajdonos elállási/felmondási szándéka esetén az elállási/felmondó nyilatkozatát legkésőbb a fenti határidő utolsó napján köteles postára adni vagy egyéb igazolható módon a Takarékszövetkezetnek elküldeni. Amennyiben a Számlatulajdonos igénybe vette a hitelkeretet, akkor elállás/felmondás esetén a Számlatulajdonos az elállási/felmondó nyilatkozat elküldését követően haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül köteles az igénybe vett összeget és annak szerződés szerinti kamatát a Takarékszövetkezetnek visszafizetni. 9.) Egyetemlegesség A jelen hitelszerződésből folyó kötelezettségek egyetemlegesek. A hitellel kapcsolatban küldött írásbeli értesítések bármelyik Számlatulajdonos kezéhez joghatályosan kézbesíthetők. 10.) Hozzájárulások A Számlatulajdonos/ és a Készfizető kezes * előtt ismert, hogy a takarékszövetkezet szolgáltatásának igénybevételére irányuló, vagy azt biztosító szerződések végrehajtása céljából személyes adatokat kezel. A Számlatulajdonos/ és a Készfizető kezes* a jelen szerződés aláírásával is megerősíti, hogy a szerződéses jogviszony létesítését megelőzően előzetes írásos adatvédelmi tájékoztatást kapott. A Számlatulajdonos/ és a Készfizető kezes* az Adatvédelmi Ügyféltájékoztatóban jelzett jogszabályok alapján történő kötelező adatkezelést tudomásul veszi, továbbá kijelenti, hogy a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező Adatkezelési nyilatkozat aláírásával hozzájárult személyes adatainak az Adatvédelmi Ügyféltájékoztatóban meghatározottak szerinti kezeléséhez. 11.) Egyéb rendelkezések Amennyiben a Számlatulajdonos az 1.1. pontban foglalt rendszeres átutalási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy annak nem szerez érvényt, és az 1.1. pontban vállalt rendszeres átutalási kötelezettség a megjelölt összeg legalább 70%-ig nem teljesül, s ezáltal jelen ügylet fedezettsége csökken, és a hitel biztosítékát a Számlatulajdonos a Takarékszövetkezet felszólítására sem egészíti ki, a Takarékszövetkezet jogosult azonnali hatályú felmondási jogát gyakorolni, vagy a hitelkeret összegének módosítását kezdeményezni. A Számlatulajdonos Számlájára érkező rendszeres átutalások összegének emelkedése esetén, írásbeli kérelemmel kezdeményezheti a hitelkeret 1.1. pont szerinti összegének megemelését Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Takarékszövetkezet és a Számlatulajdonos között létrejött Fizetési számla keretszerződésben, a Takarékszövetkezet mindenkori hatályos Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési Feltételeiben és Hirdetményében, valamint a Polgári Törvénykönyvben és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltak az irányadóak. Számlatulajdonos/ és a Készfizető kezes* kijelenti, hogy a hivatkozott takarékszövetkezeti dokumentumok tartalmát ismeri, a Takarékszövetkezettől kellő magyarázatot kapott azok megértéséhez, és az azokban foglalt rendelkezéseket magára kötelezőnek fogadja el A Készfizető kezes a jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a Takarékszövetkezettől a szerződés aláírását megelőzően tájékoztatást kapott a kezesi jogairól és kötelezettségeiről, továbbá mindazon lényeges információkról, amelyek * Amennyiben Készfizető kezes nem szerepel a kötelezettek körében, úgy e szövegész törlendő! Lak.1/

9 a hiteldöntés meghozatalakor a Takarékszövetkezet által ismertek voltak a Számlatulajdonos adós vagyoni helyzetét illetően, a jelen szerződés egyéb biztosítékairól, és a jelen fizetési számlahitel kockázatairól. A Készfizető kezes kijelenti továbbá, hogy a jelen szerződés minden rendelkezését megismerte és a Takarékszövetkezettől kellő magyarázatot kapott azok megértéséhez A Takarékszövetkezet felügyeleti hatósága: Magyar Nemzeti Bank 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. Ezt a Szerződést a szerződő Felek elolvasták és annak tartalmát a szerződés valamennyi feltételének kellő részletességgel történő megtárgyalását követően -, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá, valamint a szerződés aláírásával egyidejűleg annak egy példányát a Számlatulajdonos/ok a hatályos Általános Szerződési Feltételekkel együtt átvette/ék. 12.) A jelen szerződés mellékletei: - 1.sz. melléklet: KHR nyilatkozat - 2.sz. melléklet: Adatkezelési nyilatkozat - 3.sz. melléklet: Felhatalmazó levél a beszedési megbízás benyújtására - 4.sz. melléklet: Lakossági Kölcsönök Általános Szerződési Feltételei - 5.sz. melléklet: Hitelfedezeti életbiztosítási kötvény.., Számlatulajdonos aláírása Számlatulajdonos aláírása Név:... Név:. személyi ig. száma:.. személyi ig.száma:.... Készfizető kezes aláírása Név:... személyi ig. száma:.. Ph.... Takarékszövetkezet Nevek: Beosztások: Alulírottak igazoljuk, hogy a Számlatulajdonos (és a Készfizető kezes)* a szerződést előttünk mint tanuk előtt írta alá. Tanú: Tanú: Név: Név:.. Lakcím:. Lakcím: Lak.1/

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett)

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett) Kölcsönszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230

Részletesebben

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez Hitelszerződés száma:. H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. amely egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230 Gyömrő, Petőfi

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek):

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 3 éven túli futamidő*a választható opciókat jelzi, a konkrét szerződésben soha ne maradjon FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsön iktatószám: 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés mely létrejött A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér

Részletesebben

a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel jött létre.

a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel jött létre. Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z Ő D É S Lakás-előtakarékossági szerződés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történő

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/b. sz. melléklet hiteliktatószám HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez (biztosítás fedezettel) mely létrejött

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel K14. sz. melléklet Hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szigetvári Takarékszövetkezet

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel Hiteliktatószám: mely létrejött egyrészről a Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez név: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB

Részletesebben

Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés

Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés A hitel ikt. száma:.. /.. Engedélyező neve:.. amely létrejött egyrészről a Rum és Vidéke Takarékszövetkezet... kirendeltsége (... cím) - továbbiakban: Takarékszövetkezet

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám:

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS I n g a t l a n v á s á r l á s h o z amely egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (4465. Rakamaz

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitel számlaszám: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet -

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hatályos: 2015. április 1-től 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés.. számú melléklete Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrizte: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak,

Részletesebben

Általános szerződési szabályok

Általános szerződési szabályok Hitelszám:.. sz. szerződés 1. számú függeléke Általános szerződési szabályok A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hitel számú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott feltételekkel

Részletesebben

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről Kirendeltség:.. Ügyintéző:. Szerződés szám:. Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről Amely létrejött egyrészt a Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS ÉSSZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) MKB Frissítő és MKB Frissítő Extra Folyószámlahitelhez Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igényelt

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános szerződési szabályok 7.sz.mell. Cenzúraszámú szerződés 1. számú függeléke A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott

Részletesebben

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma:... TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ amely létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szigetvári Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT 1. Igénylési adatok 2. Ügylet-azonosító [ Szerződésazonosító Személyi kölcsön Folyósítás és törlesztés nyilvántartási pénzneme: pénzneme:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitelszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: 2011. 12. 06. napjától Lakáshitel üzletszabályzat

Részletesebben

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled,

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A kölcsön száma:.. Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről a Cégnév: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet Székhelye: 3915

Részletesebben

Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:...

Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakás-előtakarékossági szerződések szerződéses összegének

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLŐLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLŐLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylőlapot NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylő neve:. Ügylet azonosítója:. 6 jegyű ügyfél-azonosító:.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2016.01.01.-től

Részletesebben

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz 1 Hatályba lépés napja: 2015. február 18. Kölcsönszerződés száma: A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK A./ TÁJÉKOZTATÁS A Központi Hitelinformációs Rendszerbe történő adattovábbításról I. Ezúton tájékoztatjuk, hogy a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011.

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről Érvényes: 2014. május 15-től I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Részletes rendelkezések... 4 II.1. A kölcsönszerződés megkötése... 4 II.1.1.

Részletesebben

COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI D A COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Telefon: 06 1 354 5000 Levelezési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 3A Takarékszövetkezet Szabályzat száma: S-001/2015. Döntést hozó testület: Takarékszövetkezet Igazgatósága Határozat száma: Ig.-146/2015. Hatályos: 2016. március 21.-től. Jóváhagyó

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ FAIR ADÓSSÁGCSÖKKENTŐ SZEMÉLYI KÖLCSÖN

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ FAIR ADÓSSÁGCSÖKKENTŐ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ FAIR ADÓSSÁGCSÖKKENTŐ SZEMÉLYI KÖLCSÖN Termék leírása: A lakossági személyi kölcsön természetes személyeknek nem üzletszerű tevékenységhez kapcsolódóan hitelkiváltási célra, vagy hitelkiváltás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hatályos: 2015. július 01. napjától A fenti hitel számú hitelügyletre

Részletesebben

A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok

A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok Szerződés azonosító száma Igényelt hitelkeret összeg A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok Hatályos: 2015.02.01-től Az igényelt hitelkártya típusa MKB Egészség Plusz Hitelkártya MKB Egészségpénztári

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Hatályos: 2016.03.21-től ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújtott szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzáloghitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Takarék Otthon Hitelhez (TOH), valamint Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (OTK) Hatályba lépés napja: 2016. március

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT PÉNZFORGALMI

Részletesebben

FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP

FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP Lakossági/Mikrovállalati TeleBank:06 40 222 222 ERSTEBUSINESS24: 06 40 222 223 FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP Az igénylés típusa: Új igénylés, vagy Meglévő hitelkeret módosítása: hitelkeret emelés hitelkeret

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. Székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. Cégjegyzék száma: 11-10-001669 Statisztikai számjele: 23069523-6419-114-11

Részletesebben

Takarék Forint Kiváltó Hitel A konstrukciót a Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 3794 Boldva, Mátyás király út 76.

Takarék Forint Kiváltó Hitel A konstrukciót a Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 3794 Boldva, Mátyás király út 76. A jelzáloghitel felhasználása: A hitel a más Hitelintézeteknél fennálló jelzálogkölcsön, személyi kölcsön, áruhitel, gépjárműhitel kiváltására használható fel. A kölcsön lehet: lakáscélú, szabadfelhasználású

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. március 21. naptól TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1. Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

{ } ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELMÉT JÓVÁHAGYTA

{ } ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELMÉT JÓVÁHAGYTA Küldő: Dátum: Telefon: 06-1-505-5000 Fax: 06-1-505-5001 www.banifmagyarorszag.hu Címzett: { } Tárgy: Lízingbírálati döntés, Ajánlat zárt végű pénzügyi lízingszerződés megkötésére Tisztelt Partnerünk! Örömmel

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

1. A kölcsön feltételei: 2. Kamatok, díjak, költségek

1. A kölcsön feltételei: 2. Kamatok, díjak, költségek Kondíciós lista és Terméktájékoztató KDB Pagoda és Biztosra mehet lakáscélú jelzálogkölcsönre és lakáscélú jelzálogkölcsön kiváltására vonatkozóan 2014. október 15-ét követően befogadott ügyletekre /magánszemélyek

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. június 15. Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 2 2. Alapfogalmak... 2 1. Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező

Részletesebben

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1

HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1 HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1 1 A 2016. január 05-től szerződött ügyletekre PILLÉR Takarékszövetkezet 1 A hirdetményben szereplő konstrukciókra vonatkozóan A kamatszámítás módja: A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Citibank Személyi Hitel (és Hitelfedezeti Biztosítás) Kölcsönkérelem

Citibank Személyi Hitel (és Hitelfedezeti Biztosítás) Kölcsönkérelem Citibank Személyi Hitel (és Hitelfedezeti Biztosítás) Kölcsönkérelem CIN: A dokumentum nyelve: magyar A Kölcsönkérelem típusa A kölcsönigénylés sorszáma: Kölcsönigénylés forrása: A Kölcsönkérelem típusa:

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Fogyasztóknak nyújtott hitelekhez. Érvényes: 2016. január 01.

HIRDETMÉNY. Fogyasztóknak nyújtott hitelekhez. Érvényes: 2016. január 01. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Fogyasztóknak nyújtott hitelekhez Érvényes: 2016. január 01. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: 1-2-15-4300-0546-1 KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

Ügyfélszerződés. ingatlan vásárlásához, illetve tehermentesítéséhez nyújtott hitelhez

Ügyfélszerződés. ingatlan vásárlásához, illetve tehermentesítéséhez nyújtott hitelhez K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Ügyfélszerződés Kölcsönt folyósító fiók: Ügyfélszerződés száma:

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2015.

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 14/2016 (2016.03.25.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

Ikt. szám:... Lakossági fizetési számla száma:... LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HITEL-KERETSZERZŐDÉS

Ikt. szám:... Lakossági fizetési számla száma:... LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HITEL-KERETSZERZŐDÉS Ikt. szám:... Lakossági fizetési számla száma:... LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HITEL-KERETSZERZŐDÉS amely létrejött a SAVARIA Takarékszövetkezet... szám alatti egysége.cím (KSH száma: 10046175641912218,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben

ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet 9461 Lövő, Fő u. 203. ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Az Üzletszabályzat legutolsó módosítását a Takarékszövetkezet Igazgatósága az 13/7/2015 számú határozatával

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. június 02. A Hirdetmény közzététele: 2014. június

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz 5/2 számú amely a Takarékszövetkezet (székhely: ; cégjegyzékszám:. ; adószám: ; statisztikai számjel: ) képviseletében eljáró:... kirendeltség

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-42 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 Tisztelt Ügyfelünk! A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad felhasználású kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad felhasználású kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad e Érvényes 2014. március 15-től 1 VÁLTOZÁSOK

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01.

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. HIRDETMÉNY Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. LAKOSSÁGI ÜGYFÉLKÖR Hitel típusa Referencia kamat + Kamatfelár

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT FOLYÓSZÁMLAHITEL

ÜZLETSZABÁLYZAT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről FOLYÓSZÁMLAHITEL OTP Bank Nyrt. Közzététel dátuma: 2016. március 21. Hatályba lépés dátuma: 2016. március 21. Tartalomjegyzék

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzálog alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. október 30.

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENSZERNEK (KHR) VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENSZERNEK (KHR) VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Cg: 03-02-000296 ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENSZERNEK (KHR) VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Szerződéskötés kezdeményezését megelőző és szerződés megkötését

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31.-ig

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt,

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt, Érvényes: 2014. június 23. napjától kötött pénzügyi lízingszerződésekre Hatályos: 2014. június 23. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

PÉNZFORGALMI KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla vezetéséhez

PÉNZFORGALMI KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla vezetéséhez 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmaksz.hu PÉNZFORGALMI KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla vezetéséhez mely létrejött a(z).......... (cég neve, székhelye, adószáma,

Részletesebben

FOLYÓSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS

FOLYÓSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS Ügyletszám: HC/14/15010066 Ügyintéző: Ruzsa Norbert FOLYÓSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szigetvári Takarékszövetkezet (7900 Szigetvár, József A. u. 19. Adószám: 10043086-2-02; Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím/levelezési cím::...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító:

Részletesebben

Ügyfél neve:... Szerződés száma:... Kapiti száma:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Ügyfél neve:... Szerződés száma:... Kapiti száma:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Felügyeleti hatóság neve: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a másrészről Raiffeisen Bank Zrt. X.Y Székhely: 1054 Budapest, Akadémia

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. október 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. október 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. október 1-től I.1.1. Piaci kamatozású ingatlan célú hitelek (új lakás építés, használt lakás vásárlás, felújítás,

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA TERMÉKPARAMÉTEREK FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA Amennyiben, a már fennálló deviza, vagy forint alapú, lakáscélú jelzáloghitelét, vagy egyéb jelzáloggal fedezett és nem fedezett hitelét kívánja kiváltani,

Részletesebben

A konstrukciót a PILLÉR Takarékszövetkezet (címe: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. ) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja

A konstrukciót a PILLÉR Takarékszövetkezet (címe: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. ) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja Hitelkonstrukció bemutatása: A lakossági fizetési számlához kapcsolódó, forint alapú Takarék Folyószámlahitel (a továbbiakban: Számlahitel) átmeneti készpénzzavarok áthidalására szolgáló fogyasztási hitel

Részletesebben

KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS

KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS Hitelintézet tölti ki! Szerződés szám:... Elfogadóhelyi azonosító:. KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA- ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA- ELFOGADÁSHOZ mely egyrészről

Részletesebben

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE B3 TAKARÉK Szövetkezet 8444 Szentgál, Fő u. 30. www.b3takarek.hu info@b3takarek.hu A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 HIRDETMÉNY A FOGYASZTÓI HITELEZÉSI

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. március 21. napjától Közzététel napja: 2016. március 18.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. március 21. napjától Közzététel napja: 2016. március 18. HIRDETMÉNY Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2016. március 21. napjától Jelen Hirdetmény az FHB Bank Zrt. és a jogelőd Allianz

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés neve: Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet

Részletesebben

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli.

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli. Érvényes: 2011. január 1. napjától CIB LÍZING ZRT. LAKÁS ÉS NEM LAKÁSCÉLJÁRA SZOLGÁLÓ INGATLAN ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Állami kamattámogatással igénybevett ügyleti kamat mértéke új lakás vásárlása, építése esetén. Kamatperiódus Ügyleti kamat évi THM

HIRDETMÉNY. Állami kamattámogatással igénybevett ügyleti kamat mértéke új lakás vásárlása, építése esetén. Kamatperiódus Ügyleti kamat évi THM HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshiteleinek kondícióiról hatályos:

Részletesebben