ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK"

Átírás

1 ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK A./ TÁJÉKOZTATÁS A Központi Hitelinformációs Rendszerbe történő adattovábbításról I. Ezúton tájékoztatjuk, hogy a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) alapján a CIB Lízing Zrt. köteles az Ön alábbi referenciaadatait a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) részére átadni, ha Önnel pénzügyi lízing vagy pénzkölcsön nyújtásra (mint pénzügyi szolgáltatásokra) vonatkozó szerződést kötött, a szerződés megkötését követő 1 munkanapon belül: azonosító adatok: a) név, b) születési név, c) születési idő, hely, d) anyja születési neve, e) személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, f) lakcím, g) levelezési cím - a pénzügyi lízingszerződésre vagy pénzkölcsön nyújtására vonatkozó szerződési adatok: a) a szerződés típusa és azonosítója (száma), b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, c) ügyféli minőség (adós, adóstárs, kezes) d) a szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja. A Törvény alapján a jelen pontban foglalt adatátadásról Önt az adatátadást követő öt munkanapon belül írásban tájékoztatjuk. II. Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Törvény alapján a CIB Lízing Zrt. köteles az Ön alábbi referenciaadatait a KHR részére átadni abban az esetben, ha pénzügyi lízingszerződésben vagy a pénzkölcsön nyújtására vonatkozó szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt. Ugyanazon személy szerződésszegését több jogviszony egyidejű fennállása esetén jogviszonyonként külön-külön kell figyelembe venni. Az adatátadás a következő referenciaadatokra vonatkozik: - azonosító adatok: a) név, b) születési név, c) születési idő, hely, d) anyja születési neve, e) személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, f) lakcím, g) levelezési cím.. - a pénzügyi lízingszerződésre vagy pénzkölcsön nyújtására vonatkozó szerződési adatok: a) a szerződés típusa és azonosítója (száma), b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, c) ügyféli minőség (adós, adóstárs, kezes) d) a szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja e) az adatátadás feltételei bekövetkezésének időpontja, f) az adatátadás alapjául szolgáló feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, g )a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, g) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés. Tájékoztatjuk, hogy a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összege a teljes munkaidő teljesítése és havibér alkalmazása esetén január 1-jétől havi ,-Ft. A Törvény alapján a jelen pontban foglaltak miatti adatátadás tervezett végrehajtását harminc nappal megelőzően, az adatátadásról Önt az adatátadást követő öt munkanapon belül írásban tájékoztatjuk. III. Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Törvény alapján a CIB Lízing Zrt. köteles az Ön alábbi referenciaadatait a KHR részére átadni abban az esetben, ha pénzügyi lízingszerződésben vagy a pénzkölcsön nyújtására vonatkozó szerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, ha mindez okirattal bizonyítható. Az adatátadás a következő referenciaadatokra vonatkozik: - azonosító adatok: a) név, b) születési név, c) születési idő, hely, d) anyja születési neve, e) személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, f) lakcím, g) levelezési cím. - a) az igénylés elutasításának időpontja, indoka, b) okirati bizonyítékok, c) perre utaló megjegyzés. A Törvény alapján a jelen pontban foglalt adatátadásról Önt az adatátadást követő öt munkanapon belül írásban tájékoztatjuk. IV. HOZZÁJÁRULÁS A CIB LÍZING ZRT. ÁLTAL TOVÁBBÍTOTT REFERENCIAADATOKNAK A KHR-BŐL TÖRTÉNŐ, MÁS REFERENCIAADAT-SZOLGÁLTATÓ ÁLTALI ÁTVÉTELHEZ A megfelelő tájékoztatás birtokában, önkéntesen, előzetesen hozzájárulást adok ahhoz, hogy a CIB Lízing Zrt. által továbbított referenciaadataimat a KHR-ből más referenciaadat-szolgáltató átvegye: 1 A pénzügyi lízingszerződés vagy pénzkölcsön nyújtására irányuló szerződéssel összefüggésben a Törvény lehetővé teszi, hogy a CIB Lízing Zrt. által továbbított referenciaadatokat más pénzügyi intézmény is átvegye. A CIB Lízing Zrt. által továbbított referenciaadataimnak a KHR-ből más referenciaadat-szolgáltató átvételéhez nem járulok hozzá. 2 V. HOZZÁJÁRULÁS A CIB LÍZING ZRT. ÁLTAL TOVÁBBÍTOTT REFERENCIAADATOKNAK A KHR-T KEZELŐ PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁS ÁLTALI, A SZERZŐDÉSES JOGVISZONY MEGSZŰNÉSÉT KÖVETŐ LEGFELJEBB 5 ÉVIG TÖRTÉNŐ KEZELÉSÉHEZ A megfelelő tájékoztatás birtokában, önkéntesen, előzetesen hozzájárulást adok ahhoz, hogy a CIB Lízing Zrt. által továbbított referenciaadataimat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb öt évig kezelje: 3 A Törvény lehetővé teszi, hogy az Ön kérésére az I. pont szerint átadott adatait a pénzügyi lízingszerződés vagy a pénzkölcsön nyújtására irányuló szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb öt évig kezelje a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás. A jogviszony 1 Kérjük, hogy a hozzájárulás megadása esetén tegyen vagy jelet a szöveg előtti négyzetbe. 2 Kérjük, hogy amennyiben nem ad hozzájárulást, akkor tegyen vagy jelet a szöveg előtti négyzetbe. 3 Kérjük, hogy a hozzájárulás megadása esetén tegyen vagy jelet a szöveg előtti négyzetbe. 1/6

2 megszűnését követő adatkezeléshez való hozzájárulás a szerződéses jogviszony megszűnéséig a Referenciaadat-szolgáltató útján, azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonható. A CIB Lízing Zrt. által továbbított referenciaadataimnak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás általi, a szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb öt évig történő kezeléséhez nem járulok hozzá. 4 VI. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Mi a KHR-be való adattovábbítás célja? Tájékoztatjuk, hogy a KHR-be való adattovábbítás célja, hogy a hitelnyújtók rendelkezésére álljon egy zárt rendszerű adatbázis, és így lehetővé váljon a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referencia-szolgáltatók bizonsága érdekében. Amennyiben tehát az Ön adatai szerepelnek a KHR-ben, az nem jelenti feltétlenül, automatikusan azt, hogy Ön pénzügyi szervezettől nem kaphat hitelt, kölcsönt vagy nem veheti igénybe a pénzügyi intézmény egyéb szolgáltatásait. A hitelezési kockázat csökkentése révén a KHR működése hozzájárul a hitelnyújtók biztonságosabb működéséhez is. A KHR-ben kezelt adatokat csak a KHR törvényben meghatározott célra lehet felhasználni. Mikor szolgáltat rólam adatot a KHR? Az Ön referenciaadatai az I-III. pontban foglalt esetek miatt átadott referenciaadatok kivételével kizárólag az Ön előzetes írásbeli hozzájárulása esetén adhatóak át más pénzügyi szolgáltatók k részére, ha a következő pénzügyi szolgáltatásokta veszi igénybe: - hitel és pénzkölcsön nyújtása, - pénzügyi lízing, - pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, - elektronikus pénz kibocsátása, - olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak, - kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása, - kereskedelmi kölcsön nyújtása, - befektetési hitel nyújtása a befektetőnek, - értékpapír-kölcsönzés. Hogyan kérhetek információt a KHR-ben szereplő adataimról? A KHR-be adatot szolgáltató pénzügyi intézménynél bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely pénzügyi intézmény adta át. A pénzügyi intézmény a tájékoztatás iránti kérelmet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül továbbítja, amely három napon belül a kért adatokat zárt módon megküldi a pénzügyi intézménynek, amely azt, a kézhezvételt követően ugyancsak zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül eljuttatja Önnek. A tájékoztatásért költségtérítés és egyéb díj nem számítható fel. Milyen lehetőségeim vannak, ha úgy gondolom, hogy adataim jogellenesen szerepelnek a KHR-ben? Önnek lehetősége van kifogást tenni adatainak a KHR-be történt átadása, azoknak a KHR-ben való kezelése ellen, és kérheti az adat helyesbítését, illetve törlését. A kifogást a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz vagy ahhoz a pénzügyi intézményhez nyújthatja be, amelyik a kifogásolt adatot a KHR-be továbbította. A kifogást a a kézhez vételtől számított három munkanapon belül ki kell vizsgálni ás a vizsgálat eredményéről Ön írásban kap tájékoztatást, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában legkésőbb a vizsgálat lezárást követő két munkanapon belül. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a helyesbítésről vagy törlésről haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül értesít valamennyi olyan pénzügyi intézményt, amelynek Önről a helyesbítést vagy törlést megelőzően referenciaadatot továbbított. Három esetben keresetet is indíthat adatainak helyesbítése vagy törlése céljából a lakóhelye szerinti illetékes helyi bíróságnál: - amennyiben kérésére az erre vonatkozó szabályoknak megfelelően nem kap tájékoztatást arról, hogy adatai szerepelnek-e a KHR-ben, - kifogás eredményéről való tájékoztatás elmaradása esetén, - kifogás eredményéről való tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül, amennyiben a tájékoztatás eredményével nem ért egyet. A tárgyalást a bíróság úgy tűzi ki, hogy az első tárgyalás legkésőbb az iratoknak a bírósághoz való érkezését követő nyolc munkanapon belül megtartható legyen. 4 Kérjük, hogy amennyiben nem ad hozzájárulást, akkor tegyen vagy jelet a szöveg előtti négyzetbe. 2/6

3 B./ KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT Fogyasztónak minősülő ügyfelek 5 részére személy- és kishaszon gépjármű, valamint motorkerékpár vásárlásához, illetve fedezete mellett nyújtott devizalapú hitelekhez Jelen nyilatkozat célja, hogy a Teljes Hiteldíj Mutatóról (THM), valamint a természetes személyek részére személy- és kishaszon gépjármű, valamint motorkerékpár (a továbbiakban együtt: gépjármű) vásárlásához nyújtott devizalapú hitel vagy pénzügyi lízing (a továbbiakban együtt: deviza alapú hitel) sajátosságairól, a CIB Lízing Zrt. ezekkel kapcsolatos gyakorlatáról Ügyfeleit a pénzügyi lízing és kölcsönügylet megkötése előtt a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény a szerint teljeskörűen tájékoztassa. A deviza alapú hitel fogalma Deviza alapú hitelen olyan hitelt értünk, amelynél a kölcsön összege/pénzügyi lízing finanszírozás nem forintban, hanem valamely más pénznemben kerül meghatározásra és a futamidő alatt a tartozás nyilvántartása is ebben a pénznemben történik. A CIB Lízing Zrt. a deviza alapú hitelt jelenleg euró (EUR) alapon nyújtja úgy, hogy a folyósítást forintban végzi, és az Ügyfél havi törlesztési kötelezettsége is forintban keletkezik. A deviza alapú hitel költségei és kockázatai A deviza alapú hitelek kamatlába jelenleg alacsonyabb, mint a forinthiteleké, ezért a deviza alapú hitelek aktuális törlesztő részlete is alacsonyabb. A devizában nyilvántartott hitelek rendelkeznek azonban néhány olyan jellemzővel, amelyek további költségeket és kockázatot jelenthetnek az Ügyfeleknek, az alábbiakban ezekre hívjuk fel figyelmüket: Vételi és eladási árfolyam különbözete A deviza alapú hitel folyósítása forintban történik oly módon, hogy a CIB Lízing Zrt. a kölcsön/pénzügyi lízing finanszírozás forintban kifejezett összegét a folyósítást megelőzően átszámítja devizára. Ilyenkor a CIB Bank Zrt. EUR deviza-vételi árfolyamát alkalmazza, mintha megvásárolná az Ügyféltől azt az EUR összeget, amelynek ellenértékét forintban folyósítja az Ügyfélnek. A kölcsön/pénzügyi lízing finanszírozás törlesztésekor ugyanez fordítva történik. Amikor az Ügyfél a törlesztő részletet/lízingdíjat forintban fizeti, a CIB Lízing Zrt. azt a CIB Bank Zrt. EUR deviza-eladási árfolyamán számítja át devizára, mintha eladta volna az Ügyfélnek a törlesztéshez szükséges EUR összeget. A vételi árfolyam alacsonyabb az eladásinál, a különbség mértéke az egyes bankok üzletpolitikájától függően változik. Törlesztő részletek/lízingdíjak mértékének változása A deviza alapú hiteleknél a kamat- és az árfolyamváltozások hatásaként a havi törlesztő részletek/lízingdíjak a forint kölcsönöknél/pénzügyi lízingnél gyakrabban és nagyobb mértékben változhatnak. A törlesztő részlet/lízingdíj ingadozása a kamat- és az árfolyamváltozás irányának függvényében kedvezően (adott havi törlesztőrészlet/lízingdíj csökken) és kedvezőtlenül (adott havi törlesztőrészlet/lízingdíj növekszik) is érintheti az Ügyfelet. Amikor a forint gyengül az euróval szemben (vagyis 1 euróért a korábbinál több forintot kell fizetni), akkor a törlesztő részlet/lízingdíj növekszik. Amikor viszont a forint erősödik az euróval szemben (vagyis 1 euróért a korábbinál kevesebb forintot kell fizetni), akkor a törlesztő részlet csökken. A CIB Lízing Zrt. a törlesztő részlet/lízingdíj kiszámításakor a számlázáskori árfolyamot alkalmazza. A deviza alapú hitelek kamatait a referenciakamatláb ingadozása is befolyásolhatja a CIB Lízing Zrt. idevonatkozó Általános Szerződési Feltételeiben (ÁSZF) meghatározottak szerint. Teljes hiteldíj mutató A teljes hiteldíj mutató (THM) kiszámítása a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) számú Kormányrendeletben foglaltak szerint történik. A THM a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékában kifejezve. Deviza alapú hitelek esetén a THM kiszámítása a forint fizetések alapján, a kölcsönszerződés/pénzügyi lízingszerződés megkötésének napján érvényes devizaárfolyam figyelembevételével történik. A THM meghatározása az aktuális szerződéskötési feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat. A THM mértéke nem tükrözi a kölcsön/pénzügyi lízing kamatkockázatát és a deviza alapú hitel árfolyamkockázatát. C./ TÁJÉKOZTATÁS A MAGATARTÁSI KÓDEXSZEL KAPCSOLATBAN A CIB Lízing Zrt. ezúton tájékoztatja Ügyfelét, hogy a szeptember 16-án aláírt és január 1. napján hatályba lépett Magatartási Kódex rendelkezéseinek alávetette magát, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A CIB Lízing Zrt. vállalja, hogy a pénzkölcsön vagy pénzügyi lízing szolgáltatás nyújtása során, a pénzkölcsön vagy pénzügyi lízing szolgáltatás nyújtása előtt és a teljes futamidő alatt, továbbá a fizetési nehézségek felmerülése esetén a transzparencia, a szabályelvűség és a szimmetria alapelveinek betartásával érvényesíti a Magatartási Kódex előírásait a természetes személy szembeni magatartásában. A Magatartási Kódex teljes szövege elérhető a CIB Lízing Zrt. internetes honlapján ( valamint az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségekben. D./ ADATÁTADÁS A BANKCSOPORTON BELÜL A CIB Bankcsoporton belüli adatátadáshoz a megfelelő tájékoztatás birtokában, önkéntesen, előzetes hozzájárulást adok az alábbiak szerint: 6 Hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Lízing Zrt. a CIB Bankcsoport tagjai részére a rám vonatkozó, egyébként banktitoknak, üzleti titoknak vagy személyes adatnak minősülő információkat és/vagy adatokat adatkezelés ideértve az adatkezelések összekapcsolását is és nyilvántartás céljára akár külföldre is kiszolgáltassa, és e körben felmentem a CIB Lízing Zrt-t titoktartási kötelezettsége alól. Az adattovábbítás és adatkezelés célja, hogy (i) a CIB Bankcsoport tagjai termékeikkel és szolgáltatásaikkal, illetve velük szerződéses kapcsolatban álló harmadik személyek termékeikkel és szolgáltatásaikkal hirdetési célokból közvetlenül keressenek meg (direct mail-en, telefonon vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön keresztül), (ii) mindezek közvetlenül mérhessék fel az igényeimet azok magasabb szintű kielégítése érdekében (statisztika-készítés), (iii) a CIB Bankcsoport tagvállalatainak kockázatkezeléssel kapcsolatos feladatainak elvégzését (elemzés, értékelés, mérséklés), és a CIB Bankcsoport egészének prudens működését (kockázatvállalási korlátok és 5 Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy. 6 Kérjük, hogy a hozzájárulás megadása esetén tegyen vagy jelet a szöveg előtti négyzetbe. 3/6

4 tőkemegfelelési előírások betartását) elősegítse, (iv) a CIB Bankcsoport hatékony gazdálkodása tekintetében az érintett tagvállalatok az Ügyfél elleni követeléseiket egységes behajtási eljárással érvényesíthessék (v) a CIB Bankcsoport tagvállalatai egymással szembeni esetleges elszámolási kötelezettségének érvényesítését elősegítse (vi) a CIB Bankcsoport tagvállalatait a hitelezéssel kapcsolatos csalásokat és visszaéléseket megelőzhessék, vizsgálhassák és felderíthessék. A CIB Lízing Zrt. biztosítja, hogy a CIB Bankcsoport tagjai gondoskodnak az adatok biztonságáról, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás és nyilvánosságra hozás, törlés, továbbá sérülés vagy megsemmisülés elkerülésének biztosításáról. A CIB Bankcsoport tagjainál nyilvántartott személyes adatait helyesbíthetem, továbbá azokról bármikor térítésmentesen tájékoztatást kérhetek, illetve a CIB Bankcsoport tagjaival fennálló üzleti kapcsolatom megszűnését követően - a jogszabályok keretei között - kérhetem személyes adataim törlését. Tudomásul veszem, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény szerinti jogokat a CIB Lízing Zrt. a külföldi adatkezelés esetén is biztosítja. A CIB Bankcsoport tagjainak felsorolását a CIB Lízing Zrt. általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzatai tartalmazzák. A CIB Bankcsoporton belüli adatátadáshoz nem járulok hozzá. 7 E./ ADATELLENŐRZÉS A személyes adatoknak, illetve a tulajdonomat képező gépjárműnek a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. útján történő ellenőrzéséhez a megfelelő tájékoztatás birtokában, önkéntesen, előzetes hozzájárulást adok az alábbiak szerint: 8 A jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Lízing Zrt. a tulajdonomat képező gépjármű adatait ellenőrizze a megalapozott finanszírozási döntés meghozatala érdekében.. A jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Lízing Zrt. a részére átadott személyes adatokat, benyújtott, bemutatott okmányokat, illetve a nyilvántartásból való esetleges kikerülés okát és idejét, továbbá az arcképemet és aláírásomat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartásában a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. (1054 Budapest, Vadász u. 31., cégjegyzékszám: Cg ) útján ellenőrizze.. A jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Lízing Zrt. az így megismert adatokat legalább a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. tv. szerint megállapított 8 évig megőrizze és kezelje. Amennyiben a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. tv. 2. szakasz (1) bekezdés alapján adatletiltási jogát érvényesítettem, úgy eseti engedélyt adok a tilalommal érintett adatok kiadására is. A személyes adatoknak, illetve a tulajdonomat képező gépjárműnek a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. útján történő ellenőrzéséhez nem járulok hozzá. 9 F./ NYILATKOZAT A KÖZVETLEN MEGKERESÉS MÓDSZERÉVEL TÖRTÉNŐ REKLÁM KÖZLÉSÉHEZ A közvetlen megkereséshez és az az alapján való adatkezeléshez, adatátadáshoz a megfelelő tájékoztatás birtokában, önkéntesen, előzetes hozzájárulást adok az alábbiak szerint: 10 Alulírott, mint a fenti adatlapon megjelölt lakóhellyel rendelkező személy ezúton önkéntes elhatározásból hozzájárulok ahhoz, hogy - a CIB Lízing Zrt. a nevemet, lakcímemet, telefonszámomat, a születési évet és helyet, továbbá édesanyám nevét a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) rendelkezéseinek megfelelően szabályairól szóló reklám küldése érdekében kezelje; - közvetlenül megkeressen (telefonon, sms-en, en, mms-en, postai úton vagy más egyéni kommunikációs eszközzel) és ennek során velem a Törvény szerinti reklámot közöljön; - az általa kezelt adatokról nyilvántartást vezessen, és az ebben a nyilvántartásban rögzített adatot a CIB Bankcsoport tagjai (amelyek felsorolását a CIB Lízing Zrt. mindenkor hatályos üzletszabályzata tartalmazza) részére átadja; Tudomásom van arról, hogy a jelen hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatom a 1027 Budapest, Medve u címre postai úton küldött levéllel vagy elektronikusan a címre küldött levéllel, illetve a postai úton való reklámküldést megtilthatom. A visszavonást vagy megtiltást tartalmazó nyilatkozatnak tartalmaznia kell a nevemet, lakcímemet, születési évet és helyet, továbbá édesanyám nevét, és a pénzügyi lízingszerződés vagy a kölcsönszerződés számát. A visszavonás vagy megtiltás esetén a vonatkozó nyilvántartásból a fenti adataimat törlik, és a továbbiakban részemre reklámot nem küldenek. A közvetlen megkereséshez és az az alapján való adatkezeléshez, adatátadáshoz nem adok hozzájárulást. 11 G./ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOKAT TARTALMAZÓ OKIRATOK MÁSOLÁSÁRÓL A személyes adatokat tartalmazó okiratokról történő másolatkészítéshez és annak felhasználásához a megfelelő tájékoztatás birtokában, önkéntesen, előzetes hozzájárulást adok az alábbiak szerint 12 : Alulírott önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Lízing Zrt. az arcképes személyazonosító igazolványomról, az útlevelemről vagy vezetői engedélyemről, valamint az általam közölt személyes adatokat tartalmazó okiratokról - többek között a lakcímet igazoló hatósági igazolványról - másolatot készítsen, és azt kockázatkezelés és a személyes adatok egyezőségének ellenőrzése céljából, a jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévülésig, de legalább a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. tv. szerint megállapított 8 évig felhasználja. A személyes adatokat tartalmazó okiratokról történő másolatkészítéshez és annak felhasználásához nem adok hozzájárulást. 13 H./ NYILATKOZAT AZ ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁS EREDMÉNYÉNEK BANCSOPORTON BELÜLI ÁTADÁSÁRÓL 7 Kérjük, hogy amennyiben nem ad hozzájárulást, akkor tegyen vagy jelet a szöveg előtti négyzetbe. 8 Kérjük, hogy a hozzájárulás megadása esetén tegyen vagy jelet a szöveg előtti négyzetbe. 9 Kérjük, hogy amennyiben nem ad hozzájárulást, akkor tegyen vagy jelet a szöveg előtti négyzetbe. 10 Kérjük, hogy a hozzájárulás megadása esetén tegyen vagy jelet a szöveg előtti négyzetbe. 11 Kérjük, hogy amennyiben nem ad hozzájárulást, akkor tegyen vagy jelet a szöveg előtti négyzetbe. 12 Kérjük, hogy a hozzájárulás megadása esetén tegyen vagy jelet a szöveg előtti négyzetbe. 13 Kérjük, hogy amennyiben nem ad hozzájárulást, akkor tegyen vagy jelet a szöveg előtti négyzetbe. 4/6

5 Az ügyfél-átvilágítás eredményének, az ügyfél-átvilágítás elvégzése során megismert adat és a személyazonosságra vonatkozó dokumentáció CIB Bankcsoport tagjai részére történő átadásához a megfelelő tájékoztatás birtokában, önkéntesen, előzetes hozzájárulást adok az alábbiak szerint 14 : Alulírott önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Lízing Zrt. az ügyfél-átvilágítás eredményét, az ügyfél-átvilágítás elvégzése érdekében igényelt adatot, és az általa elvégzett ügyfél-átvilágítási intézkedések során birtokába jutott az ügyfél, az ügyfél nevében eljáró személy vagy a tényleges tulajdonos azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése érdekében rögzített adatot, továbbá a személyazonosságra vonatkozó egyéb dokumentációt a CIB Bankcsoport tagjainak a rendelkezésére bocsássa. Az ügyfél-átvilágítás eredményének, az ügyfél-átvilágítás elvégzése során megismert adat és a személyazonosságra vonatkozó dokumentáció CIB Bankcsoport tagjai részére történő átadásához nem adok hozzájárulást. 15 I./ FELHATALMAZÁS PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ KÉRÉSÉRE Bármely hitelintézetnél vezetett bármely bankszámlámról, és pénzügyi intézmánnyel szemben fennálló tartozásomról történő felvilágosítás kéréshez a megfelelő tájékoztatás birtokában, önkéntesen, előzetes hozzájárulást adok az alábbiak szerint 16 : Alulírott önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a megkötésre kerülő pénzügyi lízing és/vagy pénzkölcsönnyújtási szerződés alapján a CIB Lízing Zrt-vel szemben fennálló valamennyi fizetési kötelezettségem maradéktalan rendezéséig a CIB Lízing Zrt. bármely hitelintézetnél vezetett bármely bankszámlámről, és az adott hitelintézettel, valamint hitel-és pénzkölcsön nyújtásával foglalkozó pénzügyi vállalkozással szemben fennálló tartozásomról felvilágosítást kérjen. Bármely hitelintézetnél vezetett bármely bankszámlámról, és pénzügyi intézménnyel szemben fennálló tartozásomról történő felvilágosítás kéréshez nem adok hozzájárulást. 17 J./ LÍZINGSZERZŐDÉS ESETÉN FELHATALMAZÁS ADATOK ÁTADÁSÁRA BIZTOSÍTÓ RÉSZÉRE A lízingszerződésre tekintettel a CIB Lízing Zrt. által kötött vagyonbiztosítás biztosítója részére történő, a biztosítási szolgáltatással összefüggő adatok átadásához a megfelelő tájékoztatás birtokában, önkéntesen, előzetes hozzájárulást adok az alábbiak szerint 18 : Alulírott önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy amennyiben pénzügyi lízingszerződést kötök a CIB Lízing Zrt-vel és a Lízingbevevő érdekében a CIB Lízing Zrt. mint lízingbeadó a lízingszerződéssel összefüggésben bármilyen vagyonbiztosítást köt, akkor a CIB Lízing Zrt. átadhatja az érintett biztosítónak azokat az adatokat, amelyek a biztosítási szolgáltatással összefüggnek (lízingbevevő személyes adatai, finanszírozott gépjármű adatai, a lízingszerződés megkötésének, módosításának, átvállalásának vagy bármilyen okból történő megszűnésének ténye és időpontja, a lízingszerződés futamideje, a lízingszerződés devizaneme, lízingbevevő törlesztő-részlete, a törlesztőrészlet esedékessége, lízingbevevő mindenkori aktuális tőkekintlévősége, a biztosítási szolgáltatás kezdete és vége, a biztosítási szolgáltatás díja).tudomásul veszem, hogy az adatátadás célja a biztosítási szolgáltatások teljesítésének és a károk megfelelő nyilvántartásának elősegítése. Az adatkezelés időtartama a biztosítással összefüggő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévülését követő 5 év. A lízingbevevő írásbeli kérésére a lízingbeadó minden, a személyére vonatkozóan nyilvántartott, kezelt és továbbított adatot írásban közöl a lízingbevevővel. A lízingbevevő kérheti a valóságnak meg nem felelő adatai helyesbítését, továbbá jogai megsértése esetén a lízingbeadó ellen bírósághoz fordulhat. A lízingszerződésre tekintettel a CIB Lízing Zrt. által kötött vagyonbiztosítás biztosítója részére történő, a biztosítási szolgáltatással összefüggő adatak átadásához nem adok hozzájárulást. 19 A./ ponthoz kapcsolódó ügyfélnyilatkozat A KHR-be történő adattovábbításra vonatkozó tájékoztatást elolvastam, megértettem az abban foglaltakat tudomásul vettem. B./ ponthoz kapcsolódó ügyfélnyilatkozat A kockázatfeltáró nyilatkozatban foglalt kockázatokat megismertem, jelen nyilatkozatot megértettem, az abban foglaltakat tudomásul vettem. Kijelentem, hogy a CIB Lízing Zrt.-vel a kölcsönszerződést/pénzügyi lízingszerződést a fenti díjak, költségek és kockázatok teljes körű ismeretében kötöm meg. C./ ponthoz kapcsolódó ügyfélnyilatkozat A Magatartási Kódexszel kapcsolatos tájékoztatást elolvastam, megértettem az abban foglaltakat tudomásul vettem. Dátum:, Leendő ügyfél / Adós/ Lízingbevevő (aláírás): Leendő Adóstárs/ Egyetemleges kötelezett/ Készfizető kezes (aláírás): Előttünk, mint tanúk előtt (csak természetes személy Ügyfél/Adóstárs/ Egyetemleges kötelezett/készfizető Kezes esetén töltendő ki): 14 Kérjük, hogy a hozzájárulás megadása esetén tegyen vagy jelet a szöveg előtti négyzetbe. 15 Kérjük, hogy amennyiben nem ad hozzájárulást, akkor tegyen vagy jelet a szöveg előtti négyzetbe. 16 Kérjük, hogy a hozzájárulás megadása esetén tegyen vagy jelet a szöveg előtti négyzetbe. 17 Kérjük, hogy amennyiben nem ad hozzájárulást, akkor tegyen vagy jelet a szöveg előtti négyzetbe. 18 Kérjük, hogy a hozzájárulás megadása esetén tegyen vagy jelet a szöveg előtti négyzetbe. 19 Kérjük, hogy amennyiben nem ad hozzájárulást, akkor tegyen vagy jelet a szöveg előtti négyzetbe. 5/6

6 1. tanú (aláírás): 2. tanú (aláírás): 6/6

FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP

FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP Lakossági/Mikrovállalati TeleBank:06 40 222 222 ERSTEBUSINESS24: 06 40 222 223 FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP Az igénylés típusa: Új igénylés, vagy Meglévő hitelkeret módosítása: hitelkeret emelés hitelkeret

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENSZERNEK (KHR) VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENSZERNEK (KHR) VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Cg: 03-02-000296 ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENSZERNEK (KHR) VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Szerződéskötés kezdeményezését megelőző és szerződés megkötését

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Befogadás dátuma: IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI KÉRJÜK, HOGY AZ ADATLAPOT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI! MINDEN KÉRDÉSRE VÁLASZOLJON, AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁRA NEM ÉRTELMEZHETŐ KÉRDÉSEKET KIHÚZÁSSAL

Részletesebben

A KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK HÁTTERE

A KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK HÁTTERE Hatályos és érvényes: 2015. február 1. napjától CIB LÍZING ZRT. FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL/ADÓSSAL 2004.05.01-2014.07.26. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT MEG NEM SZŰNT DEVIZA ALAPÚ KÖLCSÖN- ÉS PÉNZÜGYI

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLŐLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLŐLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylőlapot NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylő neve:. Ügylet azonosítója:. 6 jegyű ügyfél-azonosító:.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

Üzletszabályzat. Commerzbank Zrt. 1. Általános rész 1.1. Hatály. 1.2. Elfogadás. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó

Üzletszabályzat. Commerzbank Zrt. 1. Általános rész 1.1. Hatály. 1.2. Elfogadás. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Commerzbank Zrt Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Üzletszabályzat 1. Általános rész 1.1. Hatály 1.1.1. Jelen üzletszabályzat és mellékletei (a továbbiakban együtt: Üzletszabályzat)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 2011. évi CXLVI. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 32438

MAGYAR KÖZLÖNY. 2011. évi CXLVI. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 32438 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 14., hétfõ 132. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXLVI. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról

Részletesebben

Ügyirat száma: Nyilatkozat a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: Nyilatkozat a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: Nyilatkozat a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Konstrukcióban való részvételhez A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak

Részletesebben

Nyilatkozat Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióban való részvételhez

Nyilatkozat Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: Nyilatkozat Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióban való részvételhez A Vállalkozás neve (cégneve): Képviseletre jogosultak neve, beosztása: A Vállalkozás székhelye/lakcíme: Alulírott Vállalkozás

Részletesebben

Általános szerződési szabályok 7.sz.mell. Cenzúraszámú szerződés 1. számú függeléke A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről Érvényes: 2014. május 15-től I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Részletes rendelkezések... 4 II.1. A kölcsönszerződés megkötése... 4 II.1.1.

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT 1. Igénylési adatok 2. Ügylet-azonosító [ Szerződésazonosító Személyi kölcsön Folyósítás és törlesztés nyilvántartási pénzneme: pénzneme:

Részletesebben

Tájékoztató cég átalakulása miatti jogutódlás esetén (személy- és kishaszon gépjárművek vonatkozásában)

Tájékoztató cég átalakulása miatti jogutódlás esetén (személy- és kishaszon gépjárművek vonatkozásában) Tájékoztató cég átalakulása miatti jogutódlás esetén (személy- és kishaszon gépjárművek vonatkozásában) Tisztelt Ügyfelünk! A szerződés(ek)hez kapcsolódó jogutódlás ügyintézésével kapcsolatban az alábbi

Részletesebben

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek):

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 3 éven túli futamidő*a választható opciókat jelzi, a konkrét szerződésben soha ne maradjon FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsön iktatószám: 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. szeptember 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALMAK... 4 2. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 6 2.1. AZ ÜZLETI FELTÉTELEK HATÁLYA...

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató Jelzáloghitelhez

Ügyfél-tájékoztató Jelzáloghitelhez Ügyféltájékoztató a kockázatokról, melyek a hitel törlesztőrészletének emelkedését eredményezhetik, a teljeshiteldíj-mutatóról és a hiteligénylés folyamatáról Az UniCredit Bank Hungary Zrt. ügyfél-tájékoztatójának

Részletesebben

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS ÉSSZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) MKB Frissítő és MKB Frissítő Extra Folyószámlahitelhez Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igényelt

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett)

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett) Kölcsönszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230

Részletesebben

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylılapot NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylı neve: Igénylés módja saját nevében adóstárssal

Részletesebben

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Borotai Takarékszövetkezet KM5. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató Hatályos: 2015. október 1. Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A Takarékszövetkezet kiemelten fontosnak tartja ügyfelei adatkezeléshez

Részletesebben

V 114. A CIB Bank Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzata. Data Protection and data security Policy of CIB Bank Ltd.

V 114. A CIB Bank Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzata. Data Protection and data security Policy of CIB Bank Ltd. V 114. A CIB Bank Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzata Data Protection and data security Policy of CIB Bank Ltd. Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 4 1.1. A szabályzat célja... 4 1.2. A Szabályzat

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP Állami kamattámogatású lakáshitel (Új Otthon II. hitel) felvételéhez

IGÉNYLŐLAP Állami kamattámogatású lakáshitel (Új Otthon II. hitel) felvételéhez IGÉNYLŐLAP Állami kamattámogatású lakáshitel (Új Otthon II. hitel) felvételéhez a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú einek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet

Részletesebben

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli.

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli. Érvényes: 2011. január 1. napjától CIB LÍZING ZRT. LAKÁS ÉS NEM LAKÁSCÉLJÁRA SZOLGÁLÓ INGATLAN ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1 Az mint adatkezelő az adatkezelés megkezdése előtt a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben ( Infotv. ) foglalt

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2012.03.23. napjától CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A LÍZINGBEADÓ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING CIB LAKÁSLÍZING ZRT. 1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 140. TELEFON : 485-9800 TELEFAX : 489-6700 GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. augusztus 13.-tól 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylılapot NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylı neve:... Igénylés módja saját nevében adóstárssal

Részletesebben

Lombard Lízing Csoport. nyilvános adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata. Hatályos: 2016.05.23.

Lombard Lízing Csoport. nyilvános adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata. Hatályos: 2016.05.23. Lombard Lízing Csoport nyilvános adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Hatályos: 2016.05.23. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 3 1.1 Szabályzat célja:... 3 1.2 A Szabályzat területi, alanyi és

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN Hatályos: 2013. július 15. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖVETELÉSKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. KÖVETELÉSKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA Érvényes: 2015. szeptember 10. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. A követeléskezelés eljárási rendje...

Részletesebben

Citibank Személyi Hitel (és Hitelfedezeti Biztosítás) Kölcsönkérelem

Citibank Személyi Hitel (és Hitelfedezeti Biztosítás) Kölcsönkérelem Citibank Személyi Hitel (és Hitelfedezeti Biztosítás) Kölcsönkérelem CIN: A dokumentum nyelve: magyar A Kölcsönkérelem típusa A kölcsönigénylés sorszáma: Kölcsönigénylés forrása: A Kölcsönkérelem típusa:

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. június 15. Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 2 2. Alapfogalmak... 2 1. Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező

Részletesebben

COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI D A COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Telefon: 06 1 354 5000 Levelezési

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július 23. napjától 1 BEVEZETŐ A MagNet Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) az ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján, az

Részletesebben

a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel jött létre.

a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel jött létre. Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z Ő D É S Lakás-előtakarékossági szerződés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez A 2015. június 29-étől igényelt alábbi terméktípusokra

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitelszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: 2011. 12. 06. napjától Lakáshitel üzletszabályzat

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT.

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. július 1. TARTALOM BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. május 30-tól TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3

Részletesebben

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-42 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 Tisztelt Ügyfelünk! A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I.1 IKB Csoport. IKB Csoport alatt az IKB Deutsche Industriebank AG érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások, illetve a német IKB

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : postmaster@hatvan-takarek.axelero.net honlap : www.hatvani.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS

KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS Hitelintézet tölti ki! Szerződés szám:... Elfogadóhelyi azonosító:. KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA- ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA- ELFOGADÁSHOZ mely egyrészről

Részletesebben

K Ö L C S Ö N K É R E L E M

K Ö L C S Ö N K É R E L E M FHB azonosító*: / / Ügynök kódja*: Tanácsadó kódja*: 1. AZ IGÉNYELT KÖLCSÖN ADATAI 1.1. A kölcsön típusa: ingatlanvásárlási kölcsön szabadfelhasználású kölcsön üzleti célú ingatlan vásárlási kölcsön 1.2.

Részletesebben

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 95/2015. számú igazgatósági szabályzat A Takarékszövetkezet Üzletszabályzatáról Hatályos: 2015. augusztus 15. 1/63 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az eddigi 1/2015 sz. határozattal elfogadott Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett, az Ügyvezetés 24/2016 számú Ügyvezetői

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

A konstrukciót a PILLÉR Takarékszövetkezet (címe: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. ) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja

A konstrukciót a PILLÉR Takarékszövetkezet (címe: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. ) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja Hitelkonstrukció bemutatása: A lakossági fizetési számlához kapcsolódó, forint alapú Takarék Folyószámlahitel (a továbbiakban: Számlahitel) átmeneti készpénzzavarok áthidalására szolgáló fogyasztási hitel

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1

HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1 HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1 1 A 2016. január 05-től szerződött ügyletekre PILLÉR Takarékszövetkezet 1 A hirdetményben szereplő konstrukciókra vonatkozóan A kamatszámítás módja: A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hatályos: 2015. július 01. napjától A fenti hitel számú hitelügyletre

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben

ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet 9461 Lövő, Fő u. 203. ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Az Üzletszabályzat legutolsó módosítását a Takarékszövetkezet Igazgatósága az 13/7/2015 számú határozatával

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek

Általános Üzleti Feltételek Általános Üzleti Feltételek Tartalomjegyzék Hatályos: 2016. augusztus 16-tól Tevékenységi engedély száma: 22/1992 Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. Cégjegyzékszáma: 01-10-041042 Székhelye:

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

A Bankunk adatai: Bevezető:

A Bankunk adatai: Bevezető: ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A Pannon Takarék Bank Zrt. jelen ügyféltájékoztatójának a célja, hogy segítséget nyújtson a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 14/2012. (XII.13.) számú ajánlása, valamint a Magatartási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 3A Takarékszövetkezet Szabályzat száma: S-001/2015. Döntést hozó testület: Takarékszövetkezet Igazgatósága Határozat száma: Ig.-146/2015. Hatályos: 2016. március 21.-től. Jóváhagyó

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez Hitelszerződés száma:. H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. amely egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230 Gyömrő, Petőfi

Részletesebben

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt,

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt, Érvényes: 2014. június 23. napjától kötött pénzügyi lízingszerződésekre Hatályos: 2014. június 23. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

A FUNDAMENTA-LAKÁSKASSZA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA

A FUNDAMENTA-LAKÁSKASSZA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A FUNDAMENTA-LAKÁSKASSZA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban a felek közötti együttműködés és kapcsolattartás rendjéről Hatályos: 2015. november

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételei

Általános Üzleti Feltételei A Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe Általános Üzleti Feltételei Elfogadta: Módosítva: Deutsche Bank ZRt. vezet sége 1996. augusztus 26-án (ÁBF 30/1996. sz. határozata alapján) 2002. szeptember

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST. Érvényes: 2014. február 25.

ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST. Érvényes: 2014. február 25. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2014. február 25. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. Alkalmazási

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz 1 Hatályba lépés napja: 2015. február 18. Kölcsönszerződés száma: A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hatályos: 2015. április 1-től 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés.. számú melléklete Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrizte: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak,

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

Takarék Forint Kiváltó Hitel A konstrukciót a Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 3794 Boldva, Mátyás király út 76.

Takarék Forint Kiváltó Hitel A konstrukciót a Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 3794 Boldva, Mátyás király út 76. A jelzáloghitel felhasználása: A hitel a más Hitelintézeteknél fennálló jelzálogkölcsön, személyi kölcsön, áruhitel, gépjárműhitel kiváltására használható fel. A kölcsön lehet: lakáscélú, szabadfelhasználású

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

Általános Üzletszabályzata

Általános Üzletszabályzata Általános Üzletszabályzata Jelen Általános Üzletszabályzat a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. június 11-től Oldal: 1/54

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-105/2014. számú határozata a Provident Pénzügyi Zrt. számára

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-105/2014. számú határozata a Provident Pénzügyi Zrt. számára A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-105/2014. számú határozata a Provident Pénzügyi Zrt. számára A Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., telephelye:

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvénybe helyezve: 1992. szeptember 17-én az Igazgatóság által Utolsó módosítás: 2016.január 1. PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 1 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A hitelintézet

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2015.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. március 21. naptól TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1. Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTİ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

PARTISCUM XI Takarékszövetkezet

PARTISCUM XI Takarékszövetkezet PARTISCUM XI Takarékszövetkezet Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta az Igazgatóság 10/VI/2015. (III.06.) Ig. sz. határozatával Hatályos: 2015. február 1-től

Részletesebben

A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok

A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok Szerződés azonosító száma Igényelt hitelkeret összeg A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok Hatályos: 2015.02.01-től Az igényelt hitelkártya típusa MKB Egészség Plusz Hitelkártya MKB Egészségpénztári

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA. Érvényes: 2015. október 1. napjától

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA. Érvényes: 2015. október 1. napjától AZ FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2015. október 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I. 1. ALKALMAZÁSI KÖR...

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától Pénzügyi Üzletszabályzat / J melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Általános Szerződési Szabályok - a 2014. március 15. napját megelőzően

Részletesebben