CIB LÍZING ZRT. Érvényes: október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE"

Átírás

1 Érvényes: október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE 1. A CIB Lízing Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u , központi ügyintézés helye: 1054 Budapest, Szabadság tér 15., központi ügyfélszolgálat: 1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8., cégjegyzékszám: , Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott alapítási és működési engedély száma, kelte: 2585/1999., december 22., részvénytársasági formában működő pénzügyi vállalkozás (a továbbiakban: Hitelező). 2. A Hitelező pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli. 3. A Hitelező hirdetményben köteles közzé tenni felügyeleti engedélye részleges vagy teljes felfüggesztését, illetve részleges vagy teljes visszavonását. II. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, KÖZZÉTÉTELE 4. A jelen okirat a Hitelező és Ügyfelei között a Hpt. 3. (1) bekezdés b) pontjának megfelelő hitel és pénzkölcsön nyújtása bele nem értve a fogyasztási kölcsön nyújtását és a követelések vásárlása, faktoring tevékenységet pénzügyi szolgáltatási tevékenység (PSZÁF engedély száma, kelte: EN-I-1598/2010., december 8.) végzése során a kölcsöntartozás kiváltására vonatkozó kölcsönszerződés általános szerződéses feltételeit tartalmazza (a továbbiakban: Üzletszabályzat vagy ÁSZF). A pénzkölcsön nyújtás fogalmára a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.) 2. számú mellékletének I pontja az irányadó. 5. Az Üzletszabályzat hatálya kiterjed a Hitelezőre, Ügyfelére, az adósra (Hitelező és Adós a továbbiakban együtt: Felek), a közöttük létrejött, a kölcsöntartozás kiváltására vonatkozó kölcsönszerződésre (a továbbiakban: Kölcsönszerződés) és az ahhoz kapcsolódó biztosítéki szerződés(ek)re a Felek ellenkező értelmű írásbeli megállapodása hiányában. 6. Az Üzletszabályzat a Kölcsönszerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az Adós a Kölcsönszerződés aláírásával ismeri el, hogy az Üzletszabályzatot megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja, továbbá hogy egy példányát átvette. 7. A Hitelező a jelen Üzletszabályzatát az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben és internetes honlapján - megtekintésre - hirdetményben közzé teszi, és az Ügyfél kérésére azt ingyenesen rendelkezésre bocsátja. III. AZ ÜGYFÉL MEGHATÁROZÁSA, ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁS, AZ ÜGYFÉL KÉPVISELETE 8. Ügyfél minden olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy egyéni vállalkozó, akit a Hitelező a szerződéskötést megelőzően átvilágított, hitelképesség szempontjából megvizsgált és a vizsgálat alapján vele Kölcsönszerződést kötött. 9. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény ("Pmt.") előírásaira figyelemmel a Hitelező mint pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végző szervezet köteles az Ügyfél, az Ügyfél meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult, továbbá az Ügyfél nevében eljáró személy (képviselő) átvilágítását elvégezni, többek között az Ügyféllel történő ügyleti (szerződéses) kapcsolat létesítésekor. Amennyiben a Hitelező nem tudja végrehajtani az ügyfél-átvilágítást, akkor az érintett ügyfélre vonatkozóan a Hitelező köteles megtagadni az üzleti kapcsolat létesítését és ügyleti megbízás teljesítését, illetve köteles megszüntetni a vele fennálló üzleti kapcsolatot. Ha az Ügyfél jogi személy vagy más szervezet, a nevében vagy megbízása alapján eljáró személy átvilágítása mellett a jogi személy, illetőleg a más szervezet átvilágítását is el kell végezni. 10. Az ügyfél-átvilágítás során az Ügyfél köteles a Hitelező részére írásbeli nyilatkozatot tenni arról, hogy a saját vagy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el, valamint a tényleges tulajdonos adatait megadni. 1

2 11. Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy köteles a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az átvilágítás során megadott adatokban, illetve nyilatkozatokban bekövetkezett változásokról a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül a Hitelezőt írásban értesíteni. 12. A Hitelező a hatósági nyilvántartásba vett Ügyfél képviseletében eljáró személyt mindaddig az Ügyfél képviselőjének tekinti, amíg a cégnyilvántartásra, illetőleg, ha a szervezetet más nyilvántartásba jegyezték be, ez utóbbi nyilvántartásra vonatkozó jogszabályok szerint a szervezet képviseletére jogosult, illetve más, az Ügyfél képviseletére jogosult személy(ek) ettől eltérő írásbeli igazolást nem bocsátottak a Hitelező részére. 13. A Hitelező jogosult a rendelkezésére álló aláírás-minta (pl. aláírási címpéldány, személyi azonosító igazolványban tett aláírás stb.) alapján a hozzá benyújtott okmányokon szereplő aláírások valódiságát vizsgálni, de nem felel az elvárható gondosság mellett sem felismerhető hamis, vagy hamisított aláírások következményeiért. A Hitelező vizsgálata arra terjed ki, hogy az okiratok külső megjelenésükben megfelelnek-e a jogszabály szerinti okirati kellékeknek, illetve az aláírások az általános gyakorlat szerint külső megjelenésükben megegyeznek-e a Hitelezőhöz benyújtott okiratokon lévő aláírásokkal. IV. FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK 14. A Hitelező az üzleti tevékenysége során a tőle általában elvárható gondossággal és körültekintéssel, az Ügyfél érdekeinek figyelembevételével köteles eljárni. 15. A Hitelező nem felel az olyan károkért, amelyek erőhatalom, jogszabályváltozás, hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása, vagy késedelmes megadása folytán következnek be, kivéve, ha a hatósági rendelkezésnek, a szükséges hatósági engedélyek megtagadásának, vagy késedelmes megadásának az oka a Hitelező jogellenes magatartása, mulasztása. 16. Az ÁSZF IV.15. pontja vonatkozásában "erőhatalom" bármely olyan eseményt vagy történést, vagy azok kombinációját jelenti, amely valamennyi Fél akaratától függetlenül következik be, és amelyet egyik Fél sem tud kellő gondossággal megelőzni vagy elhárítani, és amely az Üzletszabályzatból vagy az Üzletszabályzat alapján megkötött szerződésből eredő bármely kötelezettség teljesítését korlátozza vagy lehetetlenné teszi, ideértve többek között az alábbiakat: - bármely törvényes, bel- vagy külföldi hatóság cselekedete vagy mulasztása, - bármely hadüzenettel vagy anélkül folyó háború, ellenségeskedés, blokád, forradalom, felkelés, lázadás, polgári engedetlenség, rekvirálás, lefoglalás vagy államosítás, import- illetve exportkorlátozás, repülőterek, vagy más, a nemzetközi közlekedéshez szükséges berendezések lezárása bármely helyen, - országos méretű sztrájk és munkabeszüntetés, - radioaktív vagy vegyi szennyeződés, - tűz, szokatlan áradás, földrengés, folyók kiszáradása, vihar, villámcsapás, járvány, karantén. Az ÁSZF IV.15. pontja értelmében "jogszabályváltozás" bármikor bármilyen létező jogszabály módosítása vagy megváltoztatása, új jogszabály hatálybalépése, vagy bármilyen jogszabály-értelmezésében vagy alkalmazásában bekövetkező változás. 17. A Hitelező - a jogszabályban meghatározott eseteken kívül - nem felel az Ügyfél szerződésszegéséért, illetve harmadik személy által az Ügyfélnek okozott kárért. 18. Amennyiben a Hitelező a Kölcsönszerződés megkötéséhez közvetítőt (a továbbiakban: Közvetítő) vesz igénybe, akkor a függő közvetítő tevékenysége során okozott kárért a Hitelező felel, a független közvetítő tevékenysége során okozott kárért a Hitelező nem felel. 19. A Hitelező nem vállal felelősséget az átutalást vagy transzfert végző hitelintézet vagy más szervezet hibájából ideértve az átutalási késedelemből adódó árfolyamveszteséget is az Ügyfélnél esetlegesen keletkezett veszteségért. V. A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE, CÉLJA 20. A Hitelező mindenkori aktuális Tájékoztatója (Adatlapja) tartalmazza a Kölcsönszerződés megkötésének előfeltételeit, a szerződéskötéshez szükséges egyéb információszolgáltatási kötelezettséget, a hitelképesség elbírálásához szükséges okmányokat és a finanszírozási feltételeket. A Hitelező a mindenkori aktuális Tájékoztatót (Adatlapját) az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben kifüggeszti és internetes honlapján közzéteszi. A Hitelezőt nem terheli szerződéskötési kötelezettség. 21. A Hitelező és az Ügyfél közötti Kölcsönszerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges. A szerződéskötéskor a Kölcsönszerződés és az ÁSZF egy eredeti példányát át kell adni az Ügyfélnek. 2

3 22. A Hitelezőt a szerződésben foglalt kötelezettségek csak akkor terhelik, ha a Kölcsönszerződést a Hitelező képviseletére jogosultak és a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet Ügyfél esetén az Ügyfél képviseletére jogosultak, természetes személy Ügyfél esetén pedig az Ügyfél személyesen vagy közokiratba, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás útján meghatalmazottja aláírta, továbbá az aláírt szerződést a Felek átadták egymásnak. 23. A Felek tudomással bírnak arról, hogy a Kölcsönszerződésben meghatározott személynek mint adósnak tartozása áll fenn a Kölcsönszerződésben meghatározott jogosulttal (a továbbiakban: Jogosult) szemben, az ott meghatározott kölcsönszerződés(ek) alapján. 24. A Kölcsönszerződés célja a fennálló hátralékos tartozás az egyösszegű, teljes kiegyenlítése a Hitelező által nyújtott kölcsön (a továbbiakban: Kölcsön) alapján - magyar forintban nyilvántartott és magyar forintban visszafizetendő (a továbbiakban: Forintfinanszírozás), vagy - deviza alapon nyilvántartott, de magyar forintban visszafizetendő (a továbbiakban: Deviza alapú forintfinanszírozás) nyújtott kölcsön feltételeinek meghatározása. VI. A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE, HATÁLYÁNAK MEGSZŰNÉSE, A KÖLCSÖN FUTAMIDEJE 25. A Kölcsönszerződés a Felek aláírásával lép hatályba. 26. A Kölcsönszerződés hatálya azon a napon szűnik meg, amikor az Adós valamennyi szerződéses kötelezettségét maradéktalanul teljesítette. 27. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Kölcsön futamidejének kezdete nem minden esetben egyezik meg a Kölcsönszerződés hatálybalépésének időpontjával. Az Adós kamatfizetésének kezdő időpontja (futamidő kezdete) az a naptári nap, amelyen a Hitelező a Kölcsönt folyósítja. VII. A KÖLCSÖNNYÚJTÁS 28. A Kölcsön folyósítása úgy történik, hogy a Hitelező az Adós kifejezett kérésére és rendelkezése alapján a Kölcsönszerződés szerinti Jogosultnak átutalja. VIII. A KÖLCSÖNNYÚJTÁS ELLENÉRTÉKE, A KÖLCSÖN VISSZAFIZETÉSE 29. Ügyleti kamat Az Adós a folyósított Kölcsön után a Kölcsönszerződésben meghatározott ügyleti kamatot köteles fizetni a Hitelezőnek. A Fizetési Ütemezésben (a Kölcsönszerződés 1. számú melléklete) meghatározott tőke- és kamatrészből álló törlesztő-részlet (induló) összege az éves (induló) ügyleti kamatláb figyelembevételével kerül kiszámításra. Az ügyleti kamat összegének számítási módja: I k H rk D 360 = k k ahol: I k H k r k D k a k-adik elszámolási periódusra vonatkozó ügyleti kamat összege a finanszírozás Kölcsönszerződés szerinti devizanemében; a k-adik elszámolási periódusban fennálló tőketartozás összege a finanszírozás Kölcsönszerződés szerinti devizanemében; a k-adik elszámolási periódusra vonatkozó éves ügyleti kamatláb; a k-adik elszámolási periódus naptári napjainak száma. A kamatszámítás során a bankszünnap kamatnapnak minősül. Ha az Ügyfél fizetési kötelezettsége bankszünnapon esedékes, úgy az esedékesség - amennyiben a Kölcsönszerződés másképpen nem 3

4 rendelkezik - az esedékességet követő első banki munkanap. Ha a Kölcsönszerződés másképpen nem rendelkezik, a kamatozás első napja a Kölcsön folyósításának napja, utolsó napja pedig a megfizetést megelőző nap. A Kölcsön változó kamatozású. 30. Referencia kamatláb Referencia kamatláb: bármilyen alkalmazandó kamat számításának alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhető mindenkori kamatláb, amelynek mértékére a Hitelezőnek nincs ráhatása. A referencia kamatlábat a Kölcsönszerződés tartalmazza. 31. A teljesítés pénzneme Az Adós minden a Kölcsönszerződéssel kapcsolatos fizetési kötelezettségét magyar forintban köteles teljesíteni. 32. A teljesítés módja,ideje Az Adós a fizetési kötelezettségeit csoportos beszedéssel, átutalással vagy a Hitelező pénztárába készpénzben történő befizetéssel köteles teljesíteni. Az Adós fizetési kötelezettsége azon a napon minősül teljesítettnek, amikor - készpénzes befizetés esetén: az Adós az esedékes összeget a CIB Bank Zrt. valamely fiókjában a Hitelező bankszámlájára befizette, - átutalás illetve csoportos beszedési megbízás alapján történő teljesítés esetén: a fizetendő összeg a Hitelező bankszámláján jóváírásra került. 33. A törlesztő-részletek kiszámítása, esedékessége A törlesztő-részletek kiszámítási módját és a törlesztő-részletek esedékességét a Kölcsönszerződés tartalmazza. A törlesztő-részlet megfizetése alól a Hitelező értesítésének elmaradása az Adóst nem mentesíti. Deviza-alapú Forint finanszírozás esetén a Kölcsönszerződésben az Adós által vállalt fizetési kötelezettségeket, a Hitelező a Kölcsön folyósítása napján számítja át a megfelelő devizaösszegre az alábbi képlet szerint: törlesztések összege a Fizetési ütemezésben törlesztő részlet (devizában) a Kölcsönszerződésben X Előzetes árfolyam a Kölcsönszerződésben a Kölcsönszerződés alapárfolyama A Kölcsönszerződés alapárfolyama deviza alapú finanszírozás esetén a CIB Bank Zrt.-nek a Kölcsön folyósításának napjára érvényes deviza kereskedelmi vételi árfolyama. Adós tudomásul veszi, hogy a törlesztések esedékességi időpontjai eltérhetnek az Előzetes Fizetési Ütemezésben rögzítettől. 34. Késedelmi kamat és a késedelmes teljesítés egyéb jogkövetkezményei Amennyiben az Adós bármely, a Kölcsönszerződésen alapuló fizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, a késedelem időtartamára késedelmi kamatot köteles a Hitelező részére fizetni, amelynek mértékét a Kölcsönszerződés rögzíti. A késedelmi kamat számításakor egy év 360 napnak tekintendő. 4

5 A késedelmi kamaton túlmenően a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek esetén a Hitelező jogosulttá válik a Kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondására, illetve a hirdetmény szerinti vonatkozó díjak felszámítására is. 35. A fizetés elszámolása, a beszámítás A Hitelező jogosult arra, hogy amennyiben az Adósnak lejárt tartozása áll fenn a Hitelező felé, akkor az Adós következő, bármilyen jogcímű fizetését a Hitelező először költségre, a késedelmi kamatra és azután az esedékes törlesztő-részletre számolja el. Az Adós a Kölcsönszerződésből eredő bármilyen jogcímű fizetésébe a Hitelezővel szembeni bármely követelését nem jogosult beszámítani. 36. A Fizetési Ütemezés A Fizetési Ütemezés tartalmazza a Kölcsönszerződés devizanemét, a megfelelő devizanemben meghatározott törlesztő-részleteket, azok tőke- és kamatmegoszlását és naptári dátum szerinti esedékességét, a referenciakamatlábat és annak a Kölcsön folyósításakor érvényes értékét. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Kölcsönszerződés aláírásakor átadott Fizetési Ütemezés csak tájékoztató jellegű. A végleges Fizetési Ütemezést a Hitelező azzal a nappal állapítja meg, amikor a Kölcsön folyósításra kerül. A Hitelező megküldi a Fizetési Ütemezést az Adósnak, és a Felek kifejezetten úgy állapodnak meg, hogy a megküldéstől számított 8 munkanapon belül, - ha az Adós írásban nem vitatja a Fizetési Ütemezést elfogadottnak tekintik. 37. A Kölcsönhöz kapcsolódó egyéb díjak és költségek A Hitelező ezúton meghatározza azokat a díjakat és költségeket, amelyeket az Adósnak meg kell fizetnie. A Hitelező az egyes díjakról és költségekről azok felmerülésekor számlát/bizonylatot állít ki és azt átadja/megküldi az Adósnak. Az Adós köteles a díjat, költséget a számla/bizonylat szerinti esedékességi időpontig megfizetni. Az egyes díjak és költségek mértékét a jelen ÁSZF részét képező Kölcsön- vagy lízingdíj tartozás kiváltására vonatkozó kölcsönszerződések esetén alkalmazandó díjakról és költségekről megnevezésű hirdetmény tartalmazza. DÍJ/KÖLTSÉG MEGNEVEZÉSE ELŐTÖRLESZTÉSI DÍJ ÁTVÁLLALÁSI ÉS ÁTÜTEMEZÉSI DÍJ EGYES MÓDOSÍTÁSOK DÍJA Címváltozás átvezetése Nem átvállalás miatti névváltozás átvezetése DÍJ/KÖLTSÉG FOGALMA Az a díj, amelyet az ügyfél a szerződéskötéskor meghatározott lejáratot megelőző teljes vagy részleges előtörlesztés esetén fizet Az a díj, amelyet az ügyfél a szerződés szerinti fizetési kötelezettségének átütemezése esetén vagy a szerződés harmadik személy általi átvállalásakor fizet Az Adós kezdeményezésére végzett szerződésmódosításokhoz kapcsolódó költségeket magában foglaló díj, azzal, hogy a módosítások jelenleg díjmentesek DÍJ/KÖLTSÉGRE VONATKOZÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEÁLLTÁNAK FELTÉTELE(I) Adós írásbeli kérelme alapján megállapított, előtörlesztendő összeget tartalmazó ún. lezárási ajánlat elkészítése Adós írásbeli kérelmének elfogadása a Hitelező részéről Az Adós általi szerződésmódosítás iránti igény DÍJ/KÖLTSÉG ESEDÉKESSÉGE Egyszeri,az előtörlesztéssel egyidejűleg Egyszeri, a szerződésmódosítással egyidejűleg - 5

6 KÖVETELÉS- ÉRVÉNYESÍTÉSI DÍJ Az Adós fizetési késedelme esetén egy hónap alatt végzett behajtási tevékenységek (telefonos megkeresés és/vagy írásbeli fizetési felszólító levelek készítése és kiküldése) ügyviteli költségeit magában foglaló díj Az Adós telefonos és/vagy írásbeli felszólítása esetén, a felszólítások számától függetlenül Egyszeri/alkalom, a felszólítást követő hónapban esedékes KHR-BŐL TÖRTÉNŐ TAJÉKOZTATÁS ADÁSÁNAK KÖLTSÉGE a évi CXXII. törvény (KHR tv.) 15. (7) bekezdése alapján A KHR-ből történő adatszolgáltatás iránti kérelem benyújtása Egyszeri/alkalom, egyösszegben esedékes KÜLÖNELJÁRÁSI DÍJ A Kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondása esetén végzett behajtási tevékenységek (az Adós személyes megkeresése, felmondó levél személyes kézbesítése, lejárt tartozások beszedése) érdekében igénybe vett harmadik személy eljárásának és az azonnali hatályú felmondás miatt a Hitelező felmerült ügyviteli eljárásoknak az együttes ellenértéke A Kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondása Egyszeri/alkalom, egyösszegben esedékes IX. KAMATOK, EGYÉB DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK, VALAMINT SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA A Fizetési Ütemezésben a Kölcsönszerződés devizanemében meghatározott törlesztő-részletek - a jelen pontban írtak szerint változhatnak, melyekről a Hitelező írásban tájékoztatja az Adóst. 38. Az ügyleti kamatnak a referencia-kamatláb változása miatti egyoldalú módosítása A Hitelező jogosult a referencia-kamatláb változásának függvényében módosítani az ügyleti kamatot az alábbiak szerint: A Hitelező minden kamatfizetési esedékességkor vizsgálja felül a referencia kamatláb értékét. Amennyiben a felülvizsgálat-kori érték a Kölcsönszerződés folyósításának napjára jegyzett értéktől +-10 bp-tal eltér, akkor a Hitelező a tényleges, teljes változásnak megfelelően módosíthatja a hátralevő törlesztő részleteket. Amennyiben a Hitelező a jelen Kölcsönszerződés hatálybalépését követő bármelyik felülvizsgálati időpontban már érvényesítette a jelen pont szerinti kamatmódosítási jogát, úgy az azt követő felülvizsgálatok alkalmával a következőképpen jár el: ha az aktuális felülvizsgálat-kori érték a legutolsó tényleges kamatmódosítás napjára jegyzett értéktől +-10 bp-tal eltér, akkor a Hitelező a tényleges, teljes változásnak megfelelően módosíthatja a hátralevő törlesztő részletek összegét. Nem minősül az Adós számára kedvezőtlen módosításnak az, ha referencia kamatlábhoz kötött kamat esetén az ügyleti kamat mértéke a referencia kamat változása következtében módosul. 39. Az ügyleti kamat és egyéb szerződéses feltétel egyoldalú módosítása 6

7 A Hitelező az Adós által fizetendő ügyleti kamatot az alábbi feltételek, illetve körülmények bekövetkezése esetén jogosult egyoldalúan az Adós számára kedvezőtlenül módosítani: 1) A jogi, szabályozói környezet megváltozása a) a Hitelező a Kölcsönszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a Hitelezőre kötelező egyéb szabályozók megváltozása; b) a Hitelező a Kölcsönszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, a kötelező tartalékolási szabályok változása; c) kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása. 2) A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása A Hitelező forrásköltségeinek változása/pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így különösen, de nem kizárólagosan: - Magyarország hitelbesorolásának változása, - az országkockázati felár változása (credit default swap), - jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, - a bankközi pénzpiaci kamatlábak/ hitelkamatok változása, - a Magyar Állam vagy a Hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék egymáshoz képest történő elmozdulása, - refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása, - a Hitelező lekötött ügyfélbetétei kamatának változása, - a tőke- és pénzpiaci kamatlábak emelkedése, - a bankközi hitelkamatok emelkedése, - a refinanszírozási feltételek megváltozása, - olyan hatósági rendelkezés, vagy jogszabályváltozás, melynek eredményeként a Hitelezőnek igazolható többletköltségei származtak, és ezeket továbbháríthatja az Adósra. 3) Az Adós kockázati megítélésének megváltozása Az Adós kockázati megítélésének változása alapján, amennyiben a Hitelező a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata szerint különös tekintettel az Adós pénzügyi helyzetében és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra, a) az Adós, illetve a kölcsönügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása indokolt, b) azonos kockázati kategóriába tartozó kölcsönügyletek, illetve ügyfelek kockázata változott, vagy c) a nyújtott kölcsön fedezetésül szolgáló fedezet értéke a kölcsön folyósításának időpontjához képest legalább 10%-kal csökkent. A Hitelező a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azon ügyfeleknél, akik szerződési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a Kölcsönszerződés futamideje alatt nem estek fizetési késedelembe. A Hitelező vállalja, hogy a 2. és 3. pont mellett vis maior események hirtelen bekövetkező nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok bekövetkezése esetén átmenetileg, a zavarok fennállásáig módosít egyoldalúan kamatot. A Hitelező vállalja továbbá, hogy ilyen intézkedés alkalmazását a PSZÁF egyidejű tájékoztatása mellett nyilvánosságra hozza. A Hitelező a kamat módosítása során betartja az Árazási Elveket. A módosítás a hatálybalépéstől vonatkozik a hatályban lévő szerződésekre is. 40. Költségek és díjak egyoldalú módosítása A Hitelező jogosult a Hirdetményben, ÁSZF-ben vagy a Kölcsönszerződésben meghatározott díjak és költségek mértékének kedvezőtlen módosítására a jelen ÁSZF IX.37. pontjában meghatározott feltételek, illetve körülmények esetén. A kedvezőtlen módosítást a Hitelező a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal 7

8 hirdetményben teszi közzé. 41. A törlesztő-részletek számlázása Forint finanszírozás esetén a Hitelező a törlesztő-részleteket forintban számlázza ki az Adós részére. A deviza alapú forintfinanszírozás esetén a törlesztő-részleteknek a Fizetési Ütemezésben meghatározott deviza törlesztő részletek forintban kifejezett összege függ a CIB Bank Zrt. deviza kereskedelmi eladási árfolyamának a Kölcsönszerződés időtartama alatt történő változásától. A tényleges törlesztő-részletek forintban kifejezett összege a mindenkori esedékességkor a CIB Bank Zrt. deviza kereskedelmi eladási árfolyamán kerül meghatározásra. A törlesztőrészletek számlázása az Adós részére az alábbiak szerint történik: a Hitelező a számlázás napján az esedékességhez legközelebb eső ismert árfolyamon meghatározott törlesztő-részletről küld számlát az Adósnak, majd a következő esedékességkor kiállított számlán kerül kiterhelésre / jóváírásra az előző esedékesség időpontja és a számlázáskori árfolyam közötti árfolyamváltozás alapján forintban számított árfolyamkülönbözet. X. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSOK 42. Teljes vagy részleges előtörlesztés Az Adós az előtörlesztés iránti írásbeli kérelmét (a továbbiakban: Kérelem) az esedékesség időpontját megelőző 2. nap 10:00 óráig köteles benyújtani. A Kérelem benyújtásának előfeltétele, hogy az Adós a Kölcsönszerződésből eredő valamennyi lejárt fizetési kötelezettségének beleértve a késedelmi kamat fizetési kötelezettségét is maradéktalanul eleget tett. a) Részleges előtörlesztés esetén a Hitelező az előtörlesztett tőketartozásra a teljesítésig számít fel ügyleti kamatot. Amennyiben a Felek másként nem rendelkeznek, a részleges előtörlesztés esetén a még esedékessé nem vált törlesztő-részletek száma, azaz a futamidő csökken. A jóváírás és átütemezés megtörténtét követően a Hitelező megküldi az Adós részére a módosított Fizetési ütemezést. b) Teljes előtörlesztés esetén az Adós által fizetendő összeg az esetleges lejárt tartozások után fizetendő késedelmi kamatok és díjak nélkül az alábbi képlet alapján kerül meghatározásra: re E = H e + H e De 360 ahol: E H e r e D e a teljes előtörlesztés esetén az Adós által fizetendő összeg az esetleges lejárt tartozások után fizetendő késedelmi kamatok és díjak nélkül a finanszírozás Kölcsönszerződés szerinti devizanemében; a teljes előtörlesztés teljesítése előtti esedékesség és a teljes előtörlesztés teljesítése közötti elszámolási periódusra vonatkozó fennálló tőketartozás összege a finanszírozás Kölcsönszerződés szerinti devizanemében; a teljes előtörlesztés teljesítése előtti esedékesség és a teljes előtörlesztés teljesítése közötti elszámolási periódusra vonatkozó éves ügyleti kamatláb; a teljes előtörlesztés teljesítése előtti esedékesség és a teljes előtörlesztés teljesítése közötti elszámolási periódus naptári napjainak száma. Az Adós köteles egy összegben legkésőbb a Hitelező által megjelölt időpontig megfizetni az előtörleszteni kívánt összeget, valamint díjként az előtörlesztett tőkeösszegnek a Hitelező hirdetményében meghatározott százalékát. Amennyiben az Adós a futamidő során valamennyi törlesztő-részletet legkésőbb az esedékességi időpontokban megfizette, úgy a Hitelező jogosult a költség csökkentése révén kedvezményt biztosítani az Adós számára. Amennyiben az Adós kötelezettségeit az esedékességi időpontig nem teljesíti, a Hitelező általi felszólítás 8

9 eredménytelensége esetén a Hitelező jogosult a Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani. 43. Egyéb átütemezés Az Adós a X.42. pontban tárgyalt előtörlesztésen kívüli bármilyen egyéb, a Fizetési Ütemezés szerint fennálló tartozásainak átütemezésére vonatkozó igényét is írásban köteles jelezni a Hitelező felé. Amennyiben a Hitelező az átütemezést engedélyezi, díjat számít fel, amelynek mértékét a Hitelező hirdetménye határozza meg. 44. Átvállalás A Hitelező lehetőséget adhat arra, hogy az Adós a Hitelező hirdetmény szerinti költség megfizetése mellett a Kölcsönszerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a Hitelező által hitelképesnek minősített harmadik személyre (a továbbiakban: Átvállaló) ruházza át (jogutódlás), amely esetben a Hitelező, az Adós és az Átvállaló a jogutódlásról szerződést kötnek. Az Adós szerződés-átruházási szándékát írásban köteles jelezni a Hitelezőnek, aki az átvállalás feltételeiről, a benyújtandó dokumentumokról és az esetleges további biztosítékok bevonásának szükségességéről a kérelem kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül tájékoztatja az Adóst. Az Átvállaló köteles a részére megküldött átvállalási szerződést aláírva, az abban meghatározott első esedékességi időpontot megelőző 5. napig a Hitelező részére megküldeni. Ellenkező esetben az átvállalási szerződés nem lép hatályba, és az Adós az eredeti Fizetési Ütemezés szerint köteles teljesíteni fizetési kötelezettségeit. Amennyiben a Hitelező az átvállalást engedélyezi, díjat számít fel, amelynek mértékét a Hitelező hirdetménye határozza meg. A Kölcsönszerződés átvállalása az eredeti Kölcsönszerződésnek kizárólag a Felek személyében történt módosítását jelenti. 45. A Kölcsönszerződés és mellékleteinek egyéb ok miatti módosítása A Kölcsönszerződés és annak mellékletei a jelen ÁSZF-ben külön nem nevesített esetekben kizárólag a Felek közös megegyezésével módosíthatók. A Kölcsönszerződés bármely feltételének az Adós által kezdeményezett módosítása esetén az Adós a szerződésmódosítással egyidejűleg a Hitelező hirdetményében meghatározott mértékű díjat köteles a Hitelezőnek megfizetni azonban a Hitelező speciális esetekben jogosult ettől eltekinteni. XI. A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 46. A Kölcsönszerződés megszűnik a) az Adós valamennyi fizetési és egyéb szerződéses kötelezettségének maradéktalan teljesítésével, c) a Hitelező azonnali hatályú felmondásával d) bármelyik fél általi rendes felmondással, e) a Hitelező és az Adós közti közös megegyezéssel. 47. A Hitelező azonnali hatályú felmondási joga A Hitelező jogosult a Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a Kölcsön folyósítását megtagadni, amennyiben a) a Polgári Törvénykönyv ában foglalt valamely eset bekövetkezik b) az Adós a Kölcsönszerződésből eredő valamely kötelezettségét nem, vagy nem maradéktalanul teljesíti, így különösen, de nem kizárólagosan, ha az Adós bármely fizetési kötelezettségének teljesítésével 10 napot meghaladóan késedelembe esik, az Adós az adataiban történő bármilyen változásról azok bekövetkezését követően 10 napon belül a Hitelezőt nem tájékoztatja (Amennyiben az Adós társas vállalkozás, a cégadatok változását hivatalos okirattal pl. cégkivonat, végzés alá kell támasztani.) c) a Kölcsönszerződésben meghatározott biztosíték(ok) értéke a Hitelező megítélése szerint jelentősen csökken, és az(oka)t az Adós a Hitelező felszólítására nem egészíti ki, d) a Hitelező megítélése szerint az Adós pénzügyi, gazdasági, illetve jogi helyzetében olyan változás következik be, amely a Hitelező megítélése szerint veszélyezteti az Adós kötelezettségeinek teljesítését, e) amennyiben a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) foglalt adatok alapján vagy más módon megállapítható, hogy az Adós bármely hitelintézettel vagy pénzügyi vállalkozással, illetve a CIB Bankcsoportba tartozó bármely társasággal (amelyek felsorolását a Hitelező hirdetménye tartalmazza) kötött bármely más szerződését (szerződéseit) megszegi, f) a biztosítékot adó személy a biztosítéki szerződésben foglalt lényeges kötelezettségét a Hitelező megítélése szerint jelentős mértékben megszegi, és ezt a Hitelező felszólítására sem orvosolja, 9

10 g) bármely okból megszűnik az Adós és a Hitelező közötti, az Adós pénzügyi szolgáltatási közvetítői tevékenységét szabályozó szerződés,, h) az Adóssal szemben felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy végrehajtási eljárás indul, vagy ő maga felszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújt be a bírósághoz, vagy csődbejelentési illetve végelszámolási kérelemmel élt, i) a biztosíték alapítására vonatkozó megállapodást az érintett felek bármelyike a Kölcsön folyósításának napjáig nem írja alá, j) a Hitelező Tájékoztatójában meghatározott, valamint a Hitelező által a hitelképesség-vizsgálat függvényében egyedileg megkövetelt dokumentumok átadása a Kölcsön folyósításának napjáig nem történik meg a Hitelező vagy a Kölcsönszerződést a Hitelező nevében aláíró személy részére, k) a Kölcsönszerződés biztosítására a Kölcsönszerződésben meghatározott Biztosítéki Szerződés a Kölcsön folyósításának napjáig nem lép hatályba, 48. A Kölcsönszerződés Hitelező általi azonnali hatályú felmondása esetén az Adós Kölcsönszerződés alapján fennálló valamennyi fizetési kötelezettsége, egyösszegben azonnal esedékessé válik. 49. A Hitelező az azonnali hatályú felmondásról írásban (felmondólevél), a felmondás indoklásával és az esedékessé vált összeg megjelölésével értesíti az Adóst. A felmondást tartalmazó nyilatkozat kézbesítése körében a Felek elfogadják, hogy az kézbesítettnek minősül, ha a Hitelező azt tértivevényes levélben küldi meg az Adós Kölcsönszerződésben feltüntetett, vagy az Adós által a Hitelezőnek időközben bejelentett címére, vagy az Adósnak, vagy a kézbesítéskor hatályos, a postai kézbesítésekre irányadó szabályok alapján postai küldemények átvételére jogosult személynek személyesen vagy megbízottja révén átadja. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a felmondó levél kézbesítettnek tekintendő abban az esetben is, ha az Adós a címváltozást nem jelentette be írásban a Hitelezőnek és a postai kézbesítési szabályok alapján a posta nem kereste, illetve ismeretlen helyre költözött megjelöléssel küldi vissza. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a vételi nyilatkozat kézbesítettnek tekintendő abban az esetben is, ha azt az Adóstárs vagy biztosítékot nyújtó személy (kezes) veszi át. Az Adós az esedékessé vált összeget a tájékoztatás kézhezvételétől számított 8 napon belül - káresemény esetén a felmondás dátumától számított 8 napon belül - köteles megfizetni a Hitelezőnek. 50. A Kölcsönszerződés rendes felmondása A Kölcsönszerződést bármelyik fél jogosult 30 napos felmondási idővel felmondani. Az Adós általi felmondás feltétele, hogy legkésőbb a felmondási idő utolsó napján az Adós valamennyi fizetési kötelezettségének egyösszegben eleget tegyen. XII. A BIZTOSÍTÉKOK NYÚJTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Az Adós (vagy érdekében harmadik személy) a Kölcsönszerződésből származó kötelezettségeinek biztosítására köteles a jelen fejezetben foglaltak szerint biztosítékot nyújtani. A Hitelező az egyes biztosítékok vonatkozásában az alábbiak szerint határozza meg, hogy azok elsődleges vagy másodlagos biztosítékok. Az elsődleges biztosítékokat az Adós (vagy érdekében harmadik személy) minden esetben köteles szolgáltatni a Hitelező részére, a másodlagos biztosítékok szolgáltatására az Adós (vagy érdekében harmadik személy) abban az esetben köteles, ha a Hitelező az Adós fizetési kötelezettségének biztosítására az elvégzett ügyfélminősítés, illetve gépjármű-értékelés miatt nem tartja kellő biztosítéknak az elsődleges biztosítékokat. A másodlagos biztosítékok közül az Adós a Hitelező egyetértésével határozhatja meg azt vagy azokat, amelyeket nyújtani tudja. BIZTOSÍTÉK JELLEGE ELSŐDLEGES MÁSODLAGOS BIZTOSÍTÉK MEGNEVEZÉSE tartozáselismerő nyilatkozat (közokiratba foglaltan) felhatalmazás azonnali beszedési megbízás benyújtására negatív pledge pari passu cross default CIB Bank Zrt.-nél történő számlavezetés Ingatlan zálogjog, 10

11 készfizető kezesség adóstárs bevonása engedményezés követelést terhelő zálogjog vételi jog alapítása gépjárműveken óvadék zálogjog jogon zálogjog ingatlanon és ingóságon keretbiztosítéki zálogjog váltó kiállítása egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingót terhelő jelzálogjog forgalomkikötés komfort levél A Hitelező és az Adós a Kölcsönszerződésben határozzák meg azokat a biztosítékokat, amelyek az Adós fizetési kötelezettségének biztosítására szolgálnak. A biztosítékokat, a Hitelező a közhiteles vagy egyéb hatósági nyilvántartások (pl. közlekedési nyilvántartás, zálogjogi nyilvántartás stb.), az Adós, vagy a biztosítékot nyújtó harmadik személy által benyújtott (pl. törzskönyv, polgári jogi szerződés stb.), vagy a Hitelező által beszerzett egyéb dokumentumok (pl. értékmegállapítás) eredeti vagy hiteles másolatainak vizsgálata alapján fogadja el, amelyről értesíti az Adóst (és a biztosítékot nyújtó harmadik személyt), majd ezt követően történik meg a szerződéskötés, és a biztosíték rendelkezésre bocsátása. A biztosítékok érvényesítésére ide nem értve az azonnali beszedési megbízás benyújtását, a készfizető kezessel és az adóstárssal szembeni igényérvényesítést - abban az esetben kerül sor, ha a Hitelező a Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondja. Az azonnali beszedési megbízás benyújtására, valamint a készfizető kezessel és az adóstárssal szembeni igényérvényesítésre a Hitelező az azonnali hatályú felmondást megelőzően is jogosult, amennyiben az Adósnak lejárt tartozása van. A biztosítékok közül a Hitelező elsődlegesek alapján jár el, majd ezt követően a másodlagos biztosítékokat érvényesíti. A biztosítékok érvényesítése úgy történik, hogy a biztosítékra vonatkozó szerződésben (kikötésben) történt megállapodás szerint jár el a Hitelező és közvetlenül lép fel a biztosíték nyújtójával szemben (pl. adóstárs, vételi jog). A Hitelező a biztosítékok érvényesítéséből származó összegeket az Adós tartozásainak csökkentésére vagy kiegyenlítésére fordítja. A Hitelező a biztosítékok érvényesítése után írásban tájékoztatja az Adóst a Kölcsönszerződés alapján még fennálló fizetési kötelezettségekről vagy azok megszűnéséről. A Hitelező a Kölcsönszerződésben foglalt adósi kötelezettségek biztosítékául a következő biztosítékok nyújtását határozhatja meg: I. Személyi jellegű biztosítékok: 1. tartozáselismerő nyilatkozat külön okiratba foglaltak szerint A Hitelező elfogadhatja, hogy az Adós a Kölcsönszerződésből származó kötelezettségeit közjegyző előtt tett, közokiratba foglalt nyilatkozat elismeri. A tartozáselismerő nyilatkozatot a Hitelező abban az esetben használja fel, ha az Adóssal kötött Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondta. A felhasználás úgy történik, hogy a Hitelező kéri a közokirat záradékolását az illetékes közjegyzőtől, majd a záradékolt közokirat alapján bírósági végrehajtást kezdeményez az Adóssal szemben. 2. készfizető kezesség külön okiratba foglaltak szerint Amennyiben a Hitelező kockázatkezelési elvei alapján azt állapítja meg, hogy önmagában az Adós rendelkezésére álló jövedelem nagysága, gyakorisága miatt elfordulhat az az eset, hogy a törlesztő-részletek megfizetése nem vagy késedelmesen történik meg kérheti az Adóst, hogy olyan személyt állítson, aki készfizető kezességvállalásával biztosítja az Adós fizetési kötelezettségeit. A készfizető kezes írásban arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben az Adós a Kölcsönszerződés szerinti fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, maga fog teljesíteni, függetlenül attól, hogy a Hitelező először követelte-e a Adóstól a kötelezettség teljesítését. A készfizető kezes olyan nagykorú, cselekvőképes magánszemély, illetve jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A készfizető kezességvállalás megszűnik abban az esetben, ha az Adós a Kölcsönszerződés szerinti fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. A készfizető kezesség érvényesítése úgy történik, hogy a Hitelező felszólítja a készfizető kezest a teljesítésre, és a felszólítás eredménytelenségét követően igényét közokirat esetén végrehajtási záradékolást követően 11

12 végrehajtó közreműködésével, teljes bizonyító erejű magánokirati forma esetén pedig az illetékes bíróság előtt érvényesíti. 3. adóstárs(ak) bevonása a Kölcsönszerződés szerint A Hitelező adóstárs egyetemleges kötelezettségvállalását is elfogadhatja. Az adóstárs a Kölcsönszerződés aláírásával arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben az Adós a Kölcsönszerződés szerinti fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, maga fog teljesíteni, függetlenül attól, hogy a Hitelező először követelte-e az Adóstól a kötelezettség teljesítését. Az adóstárs nagykorú, cselekvőképes magánszemély, illetve jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. Az adóstárs egyetemleges kötelezettségvállalása megszűnik abban az esetben, ha az Adós a jelen Kölcsönszerződés szerinti fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. 4. felhatalmazás azonnali beszedési megbízás benyújtására külön okiratba foglaltak szerint Amennyiben a Hitelező a fizetési kötelezettség teljesítésének biztosítására szükségesnek tartja, akkor a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság Adóstól azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó levelet kér valamennyi számlavezetője által nyilvántartásba véve. A felhatalmazással az Adós azt a jogot biztosítja a Hitelezőnek, hogy a Kölcsönszerződésből származó követeléseit a számlavezetőhöz benyújtott beszedési megbízással érvényesíthesse az Adós bankszámlái terhére. A felhatalmazó levél csak a Hitelező írásbeli hozzájárulása esetén vonható vissza. Amennyiben az Adós a Kölcsönszerződésből származó valamennyi fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, a Hitelező a felhatalmazó levél visszavonásához hozzájárul. II. Tárgyi jellegű biztosítékok: 1. óvadék (készpénz, értékpapírok) külön okiratba foglaltak szerint A Hitelező biztosítékként amennyiben a Hitelező az Adós vonatkozásában elvégzett ügyfélminősítés alapján nem találta kellő biztosítéknak az Adós által nyújtott elsődleges biztosítékokat készpénz vagy értékpapír óvadékot is elfogadhat. Az óvadék összegéről - a Kölcsönszerződésben meghatározott lízingdíj és járuléka összegének figyelembe vételével - a Hitelező és az Adós az óvadéki szerződésben állapodik meg. A készpénz elhelyezése az Adós (vagy a biztosítékot nyújtó) számlavezetőjénél történik elkülönített, zárolt bankszámlán, óvadék megjelöléssel és azzal, hogy ezen számla feletti rendelkezési jog a Hitelezőt illeti meg. Az értékpapír óvadékként történő elhelyezésére az értékpapíroknak az óvadékot nyújtó értékpapírszámláján történő elhelyezésével és a Hitelező kedvezményezettségének (óvadéki jogosultságának) megjelölése mellett az értékpapírok zárolásával történik. Amennyiben az értékpapír fizikailag kinyomtatott (pl. részvény), akkor annak üres forgatmánnyal történő átadásával történik meg az óvadék nyújtása. A Hitelező az árvett értékpapírt zárt letétként értéktárban őrzi. A Hitelező az óvadékot jogosult a Kölcsönszerződésből származó követeléseinek közvetlen kielégítésére fordítani készpénz-óvadék esetén az elkülönített számla feletti rendelkezési jogának gyakorlásával, értékpapír esetén annak értékesítésével. Amennyiben az Adós a Kölcsönszerződésben meghatározott lízingdíj és járulékai megfizetésére vonatkozó kötelezettségének a Kölcsönszerződésben meghatározott módon esedékességkor maradéktalanul nem tett eleget vagy a Kölcsönszerződés vonatkozásában felmondási esemény következett be, úgy a Hitelező az óvadék tárgyából közvetlenül kielégítheti magát. Amennyiben az óvadék tárgya értékpapír, úgy a fenti közvetlen kielégítési jog csak abban az esetben alkalmazható, ha a kielégítés időpontjában az értékpapírnak a felektől függetlenül meghatározható ára van. Egyéb értékpapír esetében a Hitelező közvetlen kielégítési jogot csak akkor gyakorolhat, ha az értékpapír értékelésének módjáról az óvadéki szerződésben az Adóssal megállapodott. Az Adós vagy az óvadékot nyújtó személy az óvadék felhasználása esetén köteles az óvadék összegét pótolni, kiegészíteni. A Hitelező az óvadék összege után kamatot nem köteles fizetni. 2. vételi jog gépjárművön külön okiratba foglaltak szerint A Hitelező gépjármű vonatkozásában vételi jog alapítását is elfogadhatja. A vételi jog gyakorlására abban az esetben kerül sor, ha a Hitelező a jelen Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondta. A vételi jogot a Hitelező mint jogosult a tulajdonosnak címzett egyoldalú nyilatkozattal megvásárolni, a tulajdonjog átszállásának időpontja a nyilatkozat közlésének a napja. A vételi jogot alapító szerződésben kerül meghatározásra a vételár, amely szakértő által felülvizsgálatra kerülhet a vételi jog gyakorlásakor. A vételi jogot alapító szerződés megszűnik abban az esetben, ha az Adós a Kölcsönszerződés szerinti fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. 3. jelzálogjog (ingóság, ingatlan) külön okiratba foglaltak szerint A Hitelező biztosítékként ingatlanon zálogjog alapítását is elfogadhatja az Adóstól (aki azt maga vagy érdekében az ingatlan tulajdonosa teljesíti). Az ingatlanon alapított zálogjogot az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni. A Hitelező biztosítékként jogosult ingóságon zálogjog alapítását kérni az Adóstól (aki azt maga vagy érdekében az ingóság tulajdonosa teljesíti). Az ingóságon alapított zálogjogot közokiratba kell foglalni és a zálogjogot a 12

13 zálogjogi nyilvántartásba be kell jegyezni. A zálogjog érvényesítésére abban az esetben kerül sor, ha a Hitelezőnek megnyílik a kielégítési joga. A Hitelező a kielégítési jogát kielégítési jogát a) bírósági végrehajtás útján gyakorolhatja, vagy b) a zálogtárgyat a Ptk (1) bekezdése alapján a zálogkötelezettel közösen értékesíti, vagy c) a Ptk (3) bekezdése alapján a zálogtárgy értékesítésére záloghitel nyújtásával, illetve árverés szervezésével üzletszerűen vagy hivatalból foglalkozó személynek megbízást adhat, vagy d) kielégítési jogát a Ptk (4) és a Vht. 204/B. szerinti egyszerűsített végrehajtás útján gyakorolhatja. A jelzálogszerződés megszűnik abban az esetben, ha az Adós a Kölcsönszerződés szerinti fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. 4. zálogjog jogon külön okiratba foglaltak szerint A Hitelező biztosítékként vagyoni értékű jogon zálogjog alapítását is elfogadhatja az Adóstól (aki azt maga vagy érdekében a jog jogosultja teljesíti). A zálogjog alapításra zálogszerződésben kerül sor, hatósági nyilvántartásba vett jog esetén szükséges annak a nyilvántartásba történő bejegyzése is. A kielégítési jog megnyílására, a kielégítési jog gyakorlására, a zálogszerződés megszűnésére a jelzálogjognál írt szabályok az irányadóak. 5. vagyont terhelő jelzálogjog külön okiratba foglaltak szerint A Hitelező biztosítékként az Adós vagyonának egészén vagy annak önálló gazdasági egységként működtethető részén (vagyon) az ezt alkotó dolgok, jogok és követelések (vagyontárgy) meghatározása nélkül - a zálogszerződés közjegyzői okiratba foglalásával és a zálogjognak a zálogjogi nyilvántartásba való bejegyzésével - vagyont terhelő zálogjog alapítását is elfogadhatja. A vagyont terhelő zálogjog érvényesítésére abban az esetben kerül sor, ha a Hitelezőnek megnyílik a kielégítési joga. A Hitelező a kielégítési jogát a) bírósági végrehajtás útján gyakorolhatja, vagy b) a vagyont a Ptk (1) bekezdése alapján a zálogkötelezettel közösen értékesíti, vagy c) a Ptk (3) bekezdése alapján a zálogtárgy értékesítésére záloghitel nyújtásával, illetve árverés szervezésével üzletszerűen vagy hivatalból foglalkozó személynek megbízást adhat, vagy d) kielégítési jogát a Ptk (4) és a Vht. 204/B. szerinti egyszerűsített végrehajtás útján gyakorolhatja, vagy e) az általa kiválasztott vagyontárgyak vonatkozásában írásbeli nyilatkozattal meghatározott vagyontárgyakat terhelő záloggá, kézizáloggá, jogot vagy követelést terhelő zálogjoggá, ingatlant terhelő zálogjoggá alakíthatja át. A vagyont terhelő zálogszerződés megszűnik abban az esetben, ha az Adós a Kölcsönszerződés szerinti fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. 6. keretbiztosítéki jelzálogjog (ingatlan, ingóság, vagyon) külön okiratba foglaltak szerint Amennyiben a Hitelező és az Adós között több jogviszony is fennáll, a Hitelező keretbiztosítéki jelzálogjog alapítását is elfogadhatja. Ebben az esetben a hatósági bejegyzésnek a jogviszonyt vagy jogcímet és azt a legmagasabb összeget is tartalmaznia kell, amelyen belül a zálogjogosult a zálogtárgyból kielégítést kereshet (keretbiztosítéki jelzálogjog). A kielégítési jog megnyílására, a kielégítési jog gyakorlására, a zálogszerződés megszűnésére a jelzálogjognál írt szabályok az irányadóak. 7. egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingót terhelő jelzálogjog Az Adós és a Hitelező megállapodhatnak abban, hogy a vonatkozó jogszabály hatályba lépését követően külön okiratba foglaltak szerint egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingót terhelő jelzálogjogot alapítanak a biztosítékul szolgáló gépjárművek vonatkozásában. A jelzálogjogot magánokiratba kell foglalni és a Hitelező az alapján megteszi az elektronikus bejelentést. Az alapítással, bejegyzéssel és a bejegyzés törlésével kapcsolatos valamennyi költséget az Adós viseli. A jelzálogjog érvényesítésére abban az esetben kerül sor, ha a Hitelezőnek megnyílik a kielégítési joga. A kielégítési jog megnyílására, a kielégítési jog gyakorlására, a zálogszerződés megszűnésére a jelzálogjognál írt szabályok az irányadóak. 8. váltó kiállítása külön okiratba foglaltak szerint A Hitelező kérheti az Adóstól, hogy fizetési kötelezettségeinek biztosítására meghatározott esedékességgel állítson ki váltót, esetenként a magánszemélyek váltókezességével. A váltó alapján a Hitelező jogosult követelését váltóbeszedéssel érvényesíteni, annak eredménytelensége esetén pedig bírósághoz fordulni. III. Jövedelmi jellegű biztosítékok: 1. engedményezés külön okiratba foglaltak szerint Amennyiben az Adósnak más személytől valamely ingósága hasznosításával összefüggésben vagy más okból a lízingdíjak biztosítására alkalmas bevétele származik, a Hitelezővel kötött megállapodása alapján ezen bevételét engedményezheti a Hitelezőre. Az engedményezés lehet nyílt vagy csendes, attól függően, hogy a 13

14 kötelezett mikor kap értesítést az engedményezés tényéről. Amennyiben az Adós a Kölcsönszerződésből származó valamennyi kötelezettségének eleget tett, a Hitelező a még fennálló követelést visszaengedményezi az Adósra. Az Adós a Kölcsönszerződés célját szem előtt tartva a Kölcsönszerződésben meghatározott kölcsönszerződés/kölcsönszerződés vonatkozásában a Hitelezőnek vagy a Jogosultnak teljesített valamennyi befizetést, jóváírt átutalást - ide értve de nem korlátozva a biztosítási összegeket, - a Hitelezőre engedményezheti - mely engedményezést a Hitelező elfogadja, - azzal, hogy a Hitelező jogosult és köteles ezen összeget az Adós jelen szerződés alapján fennálló tartozásának csökkentésére felhasználni. 2. követelésen alapított zálogjog külön okiratba foglaltak szerint Amennyiben az Adósnak más személytől valamely ingósága hasznosításával összefüggésben vagy más okból a törlesztő-részletek biztosítására alkalmas bevétele származik, ezen bevétele mint követelés vonatkozásában köteles zálogjogot engedni a Hitelezőnek. A kielégítési jog megnyílására, a kielégítési jog gyakorlására, a zálogszerződés megszűnésére a jelzálogjognál írt szabályok az irányadóak. 3. komfort levél külön okiratba foglaltak szerint Amennyiben az Adós tulajdonosa jogi személy, a Hitelező elfogadhatja, hogy az Adós tulajdonosa kötelezettséget vállal arra, hogy mindent megtesz azért, hogy a tulajdonában lévő Adós a Kölcsönszerződés szerinti fizetési kötelezettségeit teljesíteni tudja. IV. Egyéb, biztosíték jellegű szerződéses kikötés: 1. Negative pledge klauzula Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy mindaddig, amíg a Kölcsönszerződés szerinti fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget nem tett folyamatosan fenntartja az Adós fizetőképességét, és a tulajdonosai nem hoznak olyan társasági döntést, amely hátrányosan befolyásolná a Kölcsönszerződés szerinti kötelezettségek teljesítését. 2. Pari passu klauzula Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Kölcsönszerződés aláírásától kezdődően, addig a napig, amíg jelen Kölcsönszerződés alapján bármilyen tartozás fennáll, vagy keletkezhet a Hitelező előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem köt hitel- vagy kölcsönszerződést, továbbá harmadik személy hitelező bárkivel szembeni követelése biztosításául nem létesít semmiféle biztosítékot (különösen, de nem kizárólagosan: zálogjog bármelyik fajtája, óvadék, (készfizető) kezesség, vételi jog, mint biztosíték, engedményezés, mint biztosíték, komfort levél, azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazás). Az Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelező nem köteles a hozzájárulás megadására, a hozzájárulást a Hitelező jogosult megtagadni. Az Adós tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a Hitelező hozzájárulását megadja, akkor a Hitelező jogosult (de nem köteles) a Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani. A Hitelező hozzájárulása megadása vagy annak megtagadása esetén is, a jelen Kölcsönszerződés aláírásától kezdődően, addig a napig, amíg jelen Kölcsönszerződés alapján bármilyen tartozás fennáll, vagy keletkezhet, az Adós köteles biztosítani, hogy a jelen Kölcsönszerződésből eredő kötelezettségei a kielégítési sorrend tekintetében mind most, mind a jövőben legalább egyenlő elbírálás alá essenek minden egyéb jelenlegi és jövőbeni kötelezettségével. Az Adós kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy akár ő maga, akár az érdekeltségébe tartozó bármely társaság(ok) biztosítékot nyújtanak az Adós más hitelezőjével (hitelezőivel) szemben, akkor ugyanezen biztosítékokat, vagy a Hitelező megítélése szerint ezekkel egyenértékű biztosítékokat a Hitelező részére is felajánlja. 3. Cross default klauzula (ÁSZF XI.47.e) pont) 4. forgalom kikötés A Hitelező elfogadhatja, hogy az Adós a Kölcsönszerződés időtartama alatt meghatározott forgalmat bonyolít a CIB Bank Zrt-nél vezetett azon bankszámláján, amelyre a Hitelező részére azonnali beszedési megbízás benyújtására felhatalmazást adott. 5. CIB Bank Zrt-nél történő számlavezetés A Hitelező az Adós gazdálkodásának és a törlesztő-részletek megfizetése biztosításának figyelemmel kísérése érdekében elfogadhatja, hogy az Adós a CIB Bank Zrt-nél is nyisson bankszámlát és részben azon bonyolítsa forgalmát. XIII. ELSZÁMOLÁS AZ AZONNALI HATÁLYÚ FELMONDÁS ESETÉN 51. A Kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondással történő megszűnése esetén a Hitelező elszámolást készít, amelyben tételesen rögzíti a Felek egymással szembeni követeléseit, illetve tartozásait. 14

15 52. Az Adós köteles a Hitelező részére megtéríteni a) a Hitelező valamennyi, az Adós mulasztásából, késedelméből eredő, igazolt költségét; b) a kiterhelt és ki nem terhelt késedelmi kamatokat; c) a ki nem egyenlített törlesztő-részletek összegeit; d) a felmondással esedékessé vált hátralévő teljes tőketartozások összegét; e) az előzőekben (a jelen pont a)-d) alpontjaiban) felsorolt fizetési kötelezettségek bármelyikének késedelmes teljesítése esetén az azok esedékességétől számított késedelmi kamatot Az Adós fizetési kötelezettségeit növeli a) a Hitelező követeléseinek érvényesítésével (peresítésével, illetve nem peres eljárás kezdeményezésével) kapcsolatosan felmerült, ki nem egyenlített költségek (pl. illeték, ügyvédi munkadíj), valamennyi szükséges és igazolt költség, így például posta- és fax-költség (a mindenkori postai díjszabás szerint), és a lejárt, de ki nem egyenlített tartozások helyszíni beszedésének költségei; 54. Az Adós fizetési kötelezettségét csökkenti a) a Kölcsönszerződésben meghatározott biztosíték(ok) érvényesítése során befolyt összeg. 55. Az elszámolás alapján fizetésre köteles Fél köteles az elszámolás Adós általi kézhezvételét követő 8 napon belül az elszámolásban meghatározott összeget a másik Fél részére megfizetni. 56. A Hitelező méltányossági okból az Adós tartozásának megfizetésére kölcsönszerződés formájában részletfizetési lehetőséget biztosíthat. XIV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 57. Postai küldemények A Hitelező az Ügyfél részére szóló értesítéseket, nyilatkozatokat, ajánlatokat és okmányokat (a továbbiakban együtt: iratok) arra a címre küldi meg, amelyet az Adós megadott részére. Az Adós köteles a lakcímében, székhelyében bekövetkezett változásokról írásban értesíteni a Hitelezőt, aki a nyilvántartásában átvezeti a változást. A Hitelező nem felel azért, ha a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt vagy más, a Hitelezőn kívül álló okból a kézbesítés elhúzódik, vagy eredménytelen. A felek egymáshoz megküldött értesítései kézbesítettnek minősülnek postai küldemény esetén a tértivevényen megjelölt átvételi időpontban, személyes átvétel esetén az átadás időpontjában. Amennyiben a Hitelező az Adósnak címzett küldeményét egyszerű postai küldeményként továbbítja, a küldemény a postai feladástól számított ötödik munkanapon kézbesítettnek minősül. A jelen ÁSZF egyes jogokkal és kötelezettségekkel összefüggésben eltérő kézbesítési szabályokat is megállapíthat. 58. A Hitelező átruházási jogosultsága A Hitelező jogosult a Kölcsönszerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személyekre átruházni. A Hitelező Kölcsönszerződésből eredő kötelezettségeinek harmadik személyre történő átruházásához az Adós a Kölcsönszerződés aláírásával hozzájárulását adja. 59. Részleges érvénytelenség Amennyiben a Kölcsönszerződés valamely rendelkezése vagy annak része érvénytelen lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti a Kölcsönszerződés többi részének érvényességét. 60. Adatok bizalmas kezelése Az Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelező az Adóssal való kapcsolata során tudomására jutott információkat a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.), a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény (Avtv.), valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény (Ptk.) rendelkezéseit figyelembe véve banktitokként kezeli, és azokról a Kölcsönszerződésben vagy az Adós egyéb, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt írásbeli felhatalmazásában foglaltakon túl csak a Hpt.-ben meghatározott esetekben és személyeknek, az ott meghatározott információkat szolgáltatja ki. 61. Felhatalmazás pénzügyi információ kérésére Az Adós felhatalmazza a Hitelezőt arra, hogy a Hitelezővel szemben fennálló tartozásának maradéktalan rendezéséig az Adós bármely hitelintézetnél vezetett bármely bankszámlájáról, és az adott hitelintézettel, valamint hitel-és pénzkölcsön nyújtásával foglalkozó pénzügyi vállalkozással szemben fennálló tartozásáról felvilágosítást kérjen. Ezen felhatalmazás érvényesítése érdekében az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a 15

16 Hitelező ilyen kérése esetén a szükséges felhatalmazó levelet a hatályos jogszabályoknak megfelelő formában a Hitelező részére átadja. 62. Felhatalmazás adatok továbbítására és kezelésére Az Adós hozzájárulását adja a Hitelező számára ahhoz, hogy a róla mindenkor rendelkezésére álló valamennyi adatot, információt - beleértve az Avtv-ben meghatározott különleges adatokat is - és dokumentumot, függetlenül attól, hogy azok bárki számára hozzáférhető vagy valamely vonatkozó jogszabály alapján titoknak minősülő adatok, információk vagy dokumentumok, a CIB Bankcsoport tagjai részére átadja. Adós egyúttal felhatalmazza a CIB Bankcsoport egyes tagjait, hogy a rá, mint a CIB Bankcsoport egyes tagjainak üzletfelére vonatkozóan a CIB Bankcsoport egyes tagjai rendelkezésére álló valamennyi adatot, információt és dokumentumot, függetlenül attól, hogy azok bárki számára hozzáférhető vagy valamely vonatkozó jogszabály alapján titoknak minősülő adatok, információk vagy dokumentumok a Hitelező rendelkezésére bocsássanak, átadjanak. Adós a jelen pontban foglalt felhatalmazások feltételévé teszi, hogy a Hitelező, illetve a CIB Bankcsoport egyes tagjai a tudomásukra jutott, az Adósra vonatkozó valamennyi adatot, információt és dokumentumot bizalmasan, jellegüknek megfelelően titokként kezelik, a Hitelező és CIB Bankcsoport tagjain kívüli harmadik személyek, illetve a vonatkozó jogszabályok alapján azokat jogszerűen megismerni jogosult harmadik személyeken túl senki számára nem teszik hozzáférhetővé. Az adatkezelés célja, hogy a CIB Bankcsoport tagjai termékeikkel és szolgáltatásaikkal az Adóst közvetlenül keressék meg, illetve, hogy a CIB Bankcsoport tagjai közvetlenül mérhessék fel az Adós igényeit azok magasabb szintű kielégítése érdekében (statisztika-készítés). A Hitelező és a CIB Bankcsoport tagjai gondoskodnak az adatok védelméről, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, továbbá sérülés vagy megsemmisülés elkerüléséről. Az Adós a Hitelező és a CIB Bankcsoport tagjai által kezelt (ideértve a külföldi adatkezelést is) személyes adatait helyesbítheti, továbbá azok kezeléséről bármikor térítésmentesen tájékoztatást kérhet, illetve a Hitelezővel és a CIB Bankcsoport tagjaival fennálló üzleti kapcsolata megszűnését követően a jogszabályok keretei között kérheti személyes adatai törlését. Az Adós a Kölcsönszerződés aláírásával hozzájárulását adja, hogy a biztosítótársaság, amely a Gépjárműre megkötötte az előírt Biztosítást, a részére átadott személyes adatokat ellenőrizze, valamint a biztosítási szerződéssel kapcsolatos, a Hitelezőt érintő bármely információt a Hitelező részére átadjon. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelező külföldre kizárólag akkor továbbít adatokat, ha a külföldi adatkezelőnél a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, és a külföldi adatkezelő székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal. Az Adós hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelező az Adós részére végzett pénzügyi szolgáltatással összefüggésben az Adósra vonatkozó személyes adatot (név, lakcím), illetve a Hpt. szerinti banktitok körébe tartozó adatot (a Hitelezővel kötött szerződés azonosító adatai, ezen szerződésből származó fizetési kötelezettségek esedékessége, összege, a szerződéssel érintett vagyontárgyra vonatkozó adatok) szolgáltasson postai befizetési utalvány, számla nyomtatása vagy megszemélyesítése, illetve egyéb levelezés, továbbá az Adós által a Kölcsönszerződés aláírását megelőzően vagy azzal összefüggésben a Hitelező rendelkezésére bocsátott valamennyi okirat archiválása céljából belföldi adatfeldolgozó természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére. Az Adós tudomásul veszi, hogy nem jelenti a banktitok sérelmét a külföldi pénzügyi intézmény székhelye szerinti felügyeleti hatóság számára a felügyeleti tevékenységéhez szükséges és a külföldi felügyeleti hatóság és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete közötti együttműködési megállapodásban rögzített módon történő adattovábbítás, amennyiben a megállapodás tartalmazza az adatok bizalmas kezelésére, illetőleg felhasználására vonatkozó rendelkezést, továbbá a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete hozzájárulását a külföldi felügyeleti hatóságnak átadott adatok külföldi illetékes bűnüldöző szervnek történő továbbításához. Az Adós felhatalmazza a Hitelezőt arra, hogy amennyiben az Adós kérésére és érdekében a Hitelező a Kölcsönszerződéssel összefüggésben bármilyen biztosítást köt, akkor a Hitelező átadhatja az érintett biztosítónak azokat az adatokat, amelyek a biztosítási szolgáltatással összefüggnek (Adós személyes adatai, finanszírozott gépjármű adatai, a Kölcsönszerződés megkötésének, módosításának, átvállalásának vagy bármilyen okból történő megszűnésének ténye és időpontja, a Kölcsönszerződés futamideje, a Kölcsönszerződés devizaneme, Adós törlesztő-részlete, a törlesztő-részlet esedékessége, Adós mindenkori aktuális tőkekintlévősége, a biztosítási szolgáltatás kezdete és vége, a biztosítási szolgáltatás díja). Az adatátadás célja a biztosítási szolgáltatások teljesítésének és a károk megfelelő nyilvántartásának elősegítése. Az adatkezelés időtartama a biztosítással összefüggő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévülését követő 5 év. Az Adós írásbeli kérésére a Hitelező minden, a személyére vonatkozóan nyilvántartott, kezelt és továbbított adatot írásban közöl az Adóssal. Az Adós kérheti a valóságnak meg nem felelő adatai helyesbítését, továbbá jogai megsértése esetén a Hitelező ellen bírósághoz fordulhat. 63. Hitelinformációs rendszer 16

17 A KHR törvény szerint vállalkozásnak minősül a gazdasági társaság, fióktelep, európai részvénytársaság, szövetkezet, a lakásszövetkezet és az egyéni vállalkozó. A Hitelező köteles a Vállalkozásnak minősülő Adós/Adóstárs/Készfizető Kezes alábbi referenciaadatait a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) részére átadni, ha az Adóssal pénzkölcsön nyújtásra (mint pénzügyi szolgáltatásra) vonatkozó szerződést kötött, a szerződés megkötését követő egy munkanapon belül: Azonosító adatok a) cégnév, név, b) székhely, c) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, d) adószám. A pénzkölcsön nyújtására vonatkozó szerződési adatok: a) a szerződés típusa és azonosítója (száma), b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, c) a szerződés megszűnésének módja, d) a szerződés összege a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja A Hitelező a KHR törvény alapján ezen adatátadásról az ügyfelet az adatátadást követő öt munkanapon belül írásban tájékoztatja. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az adatátadás célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében. Az ügyfél az adatátadással kapcsolatban a KHR törvény ban foglalt kifogást emelhet, a KHR törvény a szerinti keresetet indíthat. Az ügyfél jogosult kifogást emelni referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt jogellenes átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadatok helyesbítését, illetve törlését. A nyilvántartott ügyfél a kifogást a Hitelezőhöz vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz nyújthatja be. Amennyiben a kifogást az ügyfél a Hitelezőhöz nyújtotta be, és a kifogásolt referenciaadatot a Hitelező adta át a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak, úgy a Hitelező a kifogást az annak kézhezvételét követő három napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a nyilvántartott személyt írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában, a vizsgálat lezárását követő két munkanapon belül tájékoztatja. Ha a Hitelező a kifogásnak helyt ad, úgy a nyilvántartott személy értesítésével egyidejűleg a helyesbített vagy törlendő referenciaadatot átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak. A nyilvántartott ügyfél az adatai jogellenes átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a Hitelező és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat. A keresetlevelet a szerződés megkötésekor a KHR-rel kapcsolatban a Hitelező által az ügyfél részére átadott tájékoztató kézhezvételét követő 30 napon belül a nyilvántartott lakóhelye szerint illetékes helyi bírósághoz kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A nyilvántartott személyt a keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a Hitelező valamely, a KHR-rel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt ebben az esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidő leteltétől kell számítani. A határidő elmulasztása miatt igazolásnak van helye. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a per megindítását az eljárás jogerős befejezéséig a vitatott referenciaadattal együtt köteles nyilvántartani. 64. Adatok ellenőrzése Az Adós hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelező a Kölcsönszerződés kapcsán átadott adatokat ellenőrizze. Az Adós hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelező az Adós által a Hitelező részére átadott személyes adatokat, benyújtott, bemutatott okmányokat, illetve a nyilvántartásból való esetleges kikerülés okát és idejét, továbbá arcképét és aláírását a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartásában a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. (1054 Budapest, Vadász u. 31., cégjegyzékszám: Cg ) útján ellenőrizze. Amennyiben az Adós vagy amennyiben az Adós társas vállalkozásként működik az Adós képviselője a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. tv. 2. szakasz (1) bekezdés alapján adatletiltási jogát érvényesítette, úgy eseti engedélyt ad a tilalommal érintett adatok kiadására is. 65. Tájékoztatási kötelezettség Az Adós köteles haladéktalanul értesíteni a Hitelezőt, ha ellene fizetésképtelenségi, felszámolási eljárás (adósságrendezési eljárás) megindítása iránti kérelmet nyújtottak be, vagy maga nyújtott be felszámolási eljárás (adósságrendezési eljárás), csődeljárás vagy végelszámolási eljárás megindítása iránti kérelmet. Az Adós köteles valamennyi, vele kapcsolatban álló vállalkozásban tervezett tulajdonosváltozásról, illetve a fennálló tulajdoni arányok változásáról előzetesen írásban tájékoztatni a Hitelezőt, és ahhoz a Hitelező írásbeli jóváhagyását kérni. A Hitelező jogosult megtagadni a hozzájárulás megadását, ha megítélése szerint a változás veszélyezteti a Kölcsönszerződés szerinti fizetési kötelezettségek teljesítését. A jelen pont szempontjából kapcsolatnak minősül (i) ha a vállalkozás, egy másik vállalkozással kapcsolatban áll oly módon, hogy 17

18 a) szavazati joggal rendelkezik, vagy b) más tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött megállapodás alapján rendelkezik szavazati joggal, vagy c) a társaság tulajdonosaként (részvényeseként) jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak megválasztására vagy visszahívására vonatkozó döntéshozatalban részt vegyen, vagy d) a tulajdonosokkal (a részvényesekkel) kötött szerződés (vagy a létesítő okirat rendelkezése) alapján - függetlenül a tulajdoni hányadtól, a szavazati aránytól, a megválasztási és visszahívási jogtól irányítási, ellenőrzési joga van; (ii) a két vállalkozás között fennálló olyan kapcsolat, amelynek alapján a) az egyik vállalkozás dönthet a másik vállalkozás nyereségének felosztásáról, nyereségének vagy veszteségének más vállalkozáshoz való átcsoportosításáról, stratégiájáról, üzletpolitikájáról vagy értékesítési politikájáról, vagy b) lehetővé válik - függetlenül attól, hogy a megállapodást alapszabályban (alapító okiratban) vagy más írásos szerződésben rögzítették - a vállalkozás irányításának más vállalkozás irányításával való összehangolása valamely közös cél érdekében, vagy c) a közös irányítás az igazgatóság, a felügyelő bizottság, az ügyvezetés részben vagy teljesen azonos összetételén keresztül valósul meg, vagy d) az egyik vállalkozás tőkekapcsolat nélkül befolyásolja egy másik vállalkozás működését; (iii) amennyiben a vállalkozások olyan kapcsolatban állnak egymással, hogy ha az egyiknél pénzügyi problémák merülnek fel, valószínűsíthető, hogy a másik is visszafizetési nehézségekkel kénytelen számolni; ilyen kapcsolatnak számít különösen a - kezesség, készfizető kezesség, garanciák és egyéb biztosítékok; - jogszabályon vagy szerződésen alapuló korlátlan és egyetemleges felelősség; - közvetlen kereskedelmi függőség, amelyet rövidtávon nem lehet megszüntetni, illetőleg más üzleti kapcsolattal helyettesíteni. 66. Irányadó jog, eljáró bíróság A Kölcsönszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. A Kölcsönszerződésből eredő jogvitáik rendezésére az Adós, Adóstárs, a Biztosítéki Szerződés felei, valamint a Hitelező alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választott Bíróság kizárólagos döntésének és megállapodnak abban, hogy jogvitáik elbírálására a Választott Bíróság a gyorsított eljárás szabályait alkalmazza. A tárgyalás helye Budapest." 67. Kiszervezett tevékenységek A Hitelező a Kiszervezett tevékenységek megnevezésű hirdetményben teszi közzé a pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, illetőleg jogszabály által végezni rendelt olyan tevékenységeket, amelynek során adatkezelés, adatfeldolgozás vagy adattárolás valósul meg, és annak folyamatos vagy rendszeres elvégzésére tőle szervezetileg független személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társasággal kizárólagos szerződést kötött. A kiszervezés a Felek jogait és kötelezettségeit nem érinti. A kiszervezett tevékenységet végző személy csak a kiszervezett tevékenységgel összefüggésben kerülhet kapcsolatba az Adóssal a kiszervezett tevékenység jellegétől függően személyesen, telefonon vagy írásban. 68. Magatartási Kódex A Hitelező a szeptember 16-án aláírt és január 1. napján hatályba lépett Magatartási Kódex rendelkezéseinek alávetette magát, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Hitelező vállalja, hogy a pénzkölcsön A nyújtása során, a pénzkölcsön nyújtása előtt és a teljes futamidő alatt, továbbá a fizetési nehézségek felmerülése esetén a transzparencia, a szabályelvűség és a szimmetria alapelveinek betartásával érvényesíti a Magatartási Kódex előírásait a természetes személy szembeni magatartásában. A Magatartási Kódex teljes szövege elérhető a Hitelező internetes honlapján ( valamint az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségekben. 69. Az ÁSZF részét képező hirdetmények Hirdetmény a Kölcsöntartozás kiváltására vonatkozó kölcsönszerződések gép-, illetve gépjárműkereskedők esetén alkalmazandó díjakról és költségekről Hirdetmény A CIB Bankcsoport tagjainak felsorolásától Hirdetmény A CIB Lízing Zrt. kiszervezett tevékenységekről 18

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN Hatályos: 2013. július 15. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2012.03.23. napjától CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A LÍZINGBEADÓ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli.

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli. Érvényes: 2011. január 1. napjától CIB LÍZING ZRT. LAKÁS ÉS NEM LAKÁSCÉLJÁRA SZOLGÁLÓ INGATLAN ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING CIB LAKÁSLÍZING ZRT. 1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 140. TELEFON : 485-9800 TELEFAX : 489-6700 GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. augusztus 13.-tól 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : postmaster@hatvan-takarek.axelero.net honlap : www.hatvani.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata A KISKUN Takarékszövetkezet Hitelezési Üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja 2013. 01.01. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések.. 3 2. Fogalmak 3 3. Általános tudnivalók.. 5 4. A kölcsönszerződés

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

A KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK HÁTTERE

A KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK HÁTTERE Hatályos és érvényes: 2015. február 1. napjától CIB LÍZING ZRT. FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL/ADÓSSAL 2004.05.01-2014.07.26. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT MEG NEM SZŰNT DEVIZA ALAPÚ KÖLCSÖN- ÉS PÉNZÜGYI

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától Pénzügyi Üzletszabályzat / J melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Általános Szerződési Szabályok - a 2014. március 15. napját megelőzően

Részletesebben

Hatályba lép: 2014. március 15.-én

Hatályba lép: 2014. március 15.-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám: 11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 12/2014 (IV.29.) számú

Részletesebben

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt,

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt, Érvényes: 2014. június 23. napjától kötött pénzügyi lízingszerződésekre Hatályos: 2014. június 23. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK

Részletesebben

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 Értelmező rendelkezések... 5 2 Az üzletszabályzat hatálya, nyilvánossága

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az eddigi 1/2015 sz. határozattal elfogadott Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett, az Ügyvezetés 24/2016 számú Ügyvezetői

Részletesebben

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004)

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004) A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-) Hatályos: 2015. november 27. napjától 2/46 I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban lakáscélú, illetve szabad felhasználású hitel, személyi hitel, áruhitel, vagy gépjárműhitel

Részletesebben

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lép: 2015. február 1-én. Módosítva: 2015. október 1-én. Hatályon kívül helyezve a 2013. január 21-én az I/5/2013. számú igazgatósági határozattal

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTİ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Részletesebben

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI Borotai Takarékszövetkezet 6445 Borota, Dózsa György u. 22. Telefon: +36 77 400 068 E-mail: kozpont@borotaitksz.hu www.borotaitksz.hu Cégjegyzékszám: 03-02-000162, Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága Adószám:

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Hatályos: 2016. március 21. napjától Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 6 II.

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 159/2015.(08.07.) számú

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos 2016. március 21-től TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések...1 Betétgyűjtés...25 Bankhitel és bankkölcsön ügyletek...32 Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása...67 Bankkártya

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz 5/2 számú amely a Takarékszövetkezet (székhely: ; cégjegyzékszám:. ; adószám: ; statisztikai számjel: ) képviseletében eljáró:... kirendeltség

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL KDB Bank Európa Zrt. Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Cégjegyzékszám: 01-10-041313

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 37/2014.(03.18.) számú

Részletesebben

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a módosításokkal egységes szerkezetben a Takarékszövetkezet Igazgatósága

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Kölcsön ingatlancélra KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel 1 szerződéskötéssel járó költségek finanszírozásával 2 amely

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett)

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett) Kölcsönszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrzés dátuma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú

Részletesebben

IV.4. A fogyasztók részére történő kölcsönnyújtás szabályai

IV.4. A fogyasztók részére történő kölcsönnyújtás szabályai Kivonat a Hartai Takarékszövetkezet a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Hiteliktatószám: Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a cégjegyzék száma: Cg. 13-02-050428

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

PARTISCUM XI Takarékszövetkezet

PARTISCUM XI Takarékszövetkezet PARTISCUM XI Takarékszövetkezet Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta az Igazgatóság 10/VI/2015. (III.06.) Ig. sz. határozatával Hatályos: 2015. február 1-től

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. Általános rendelkezések A szerzıdı felek megállapodnak, hogy a TISZA Takarékszövetkezet (továbbiakban Takarékszövetkezet) a devizabelföldi vagy devizakülföldi magánszemély Számlatulajdonos részére bankszámlát

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve: PILLÉR Takarékszövetkezet Székhelye: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. honlapja: www.pillertksz.hu 2. A jelzáloghitellel kapcsolatos adatok

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi elhelyezkedése: a Takarékbank

Részletesebben

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE A Banco Popolare Hungary Bank Zrt, mint Átruházó és a, mint Átvevő között 2013

Részletesebben

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. április

Részletesebben

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u.19., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

CIB Lakóingatlan-lízing

CIB Lakóingatlan-lízing ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Érvényes: 2009. 02. 24-tıl Legyen szó új vagy használt lakóingatlan vásárlásról a CIB Lízing Csoport finanszírozási ajánlatai között biztosan megtalálja az Ön számára legmegfelelıbb konstrukciót.

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

FOLYÓSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS

FOLYÓSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS Ügyletszám: HC/14/15010066 Ügyintéző: Ruzsa Norbert FOLYÓSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szigetvári Takarékszövetkezet (7900 Szigetvár, József A. u. 19. Adószám: 10043086-2-02; Cégjegyzékszám:

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától 1.Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, közlése, elfogadása, alapfogalmak 1.1. Az Általános

Részletesebben

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra.

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. Hatályos: 2015. június 01. napjától Közzétéve: 2015. június 05. napján Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. KONDÍCIÓS LISTA A jogelőd

Részletesebben

Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről. 1. aláírás: 2. aláírás:

Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről. 1. aláírás: 2. aláírás: Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről Tudomásul veszem, hogy a jelen - aláírásommal ellátott Tájékoztatót, ezáltal az azon szereplő személyes adataimat - a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA... 4 1.2. FOGALOM

Részletesebben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A japán jen alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek kondícióiról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez Az alábbi terméktípusokra alkalmazandó: (Folyószámla-hitelkeret,

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. szeptember 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALMAK... 4 2. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 6 2.1. AZ ÜZLETI FELTÉTELEK HATÁLYA...

Részletesebben

Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata

Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata Üzletszabályzat 18 sz melléklete Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések, Magatartási Kódex A jelen üzletszabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.07.13.-tól

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK Jelen Általános Vételi Feltételek (ÁVF) Vevő és Eladó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák a Megrendelésben foglalt feltételekkel együtt.

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Befogadás dátuma: IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI KÉRJÜK, HOGY AZ ADATLAPOT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI! MINDEN KÉRDÉSRE VÁLASZOLJON, AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁRA NEM ÉRTELMEZHETŐ KÉRDÉSEKET KIHÚZÁSSAL

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 1

Tisztelt Ügyfelünk! TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 1 Tisztelt Ügyfelünk! Fogalomtárunk célja, hogy a TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet által lakossági ügyfelei részére nyújtott egyes szolgáltatások (így különösen a lakossági hitelezés, számlavezetés során

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) fizetési nehézségekkel küzdő ügyfeleinek nyújtott Újrakezdő elnevezésű, forint

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl TÁJÉKOZTATÓ CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérıl szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A Polgári Törvénykönyv 387. -a szerint a Közüzemi Szerződés alapján a szolgáltató köteles meghatározott időponttól a felhasználó számára folyamatosan és biztonságosan a

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15-től Tartalomjegyzék 1. Bankszámlavezetés...3

Részletesebben

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.12. számú melléklet 12. számú melléklet Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye:. Cégjegyzékszáma: 04-02-

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Pete Ferenc hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Hatálya: 2014. május 7. Utolsó módosítás: 2014.05.05. Hatálya:

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2015. március 04. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2015. március

Részletesebben

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21.

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. 7. sz. melléklet Általános Szerz dési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. I. Bevezetés A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi személyiség vállalkozások,

Részletesebben

Általános szerződési szabályok

Általános szerződési szabályok Hitelszám:.. sz. szerződés 1. számú függeléke Általános szerződési szabályok A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hitel számú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott feltételekkel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Cogitnet Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2015. október 30.-tól 1 1 Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 7 1.1 Szolgáltató neve és címe:...

Részletesebben

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Székhelye: Dunaföldvár Fehérvári u. 4. Cégjegyzékszáma: 17-02-000615, PSZÁF tevékenységi engedély száma: E-I. 543/2006 Levélcím: 7020 Dunaföldvár Pf.:20 Tel:75/541-510

Részletesebben

K Ö L C S Ö N K É R E L E M

K Ö L C S Ö N K É R E L E M FHB azonosító*: / / Ügynök kódja*: Tanácsadó kódja*: 1. AZ IGÉNYELT KÖLCSÖN ADATAI 1.1. A kölcsön típusa: ingatlanvásárlási kölcsön szabadfelhasználású kölcsön üzleti célú ingatlan vásárlási kölcsön 1.2.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

Nyilatkozat Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióban való részvételhez

Nyilatkozat Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: Nyilatkozat Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióban való részvételhez A Vállalkozás neve (cégneve): Képviseletre jogosultak neve, beosztása: A Vállalkozás székhelye/lakcíme: Alulírott Vállalkozás

Részletesebben

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2013. szeptember 1. DEFINÍCIÓK Szolgáltató: UltraNet Kft - székhely: 1115. Budapest, Bartók Béla

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Egyedi Előfizetői Szerződés a Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatásának igénybevételére egyéni előfizetők részére 7/1 ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEK

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom 1. BEVEZETÉS... 2 2. FOGALMAK... 2 3. A SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULTAK... 3 4. A SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ IGÉNY

Részletesebben