AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának időpontjai 3. Kiegészítő tájékoztatás kérése 4. A dokumentáció bizalmas jellege 5. Az ajánlat elkészítésének és benyújtásának költségei 6. Az ajánlat elkészítésére vonatkozó előírások 7. Az ajánlat kötelező tartalmi elemei 8. Közös ajánlattétel 9. Az ajánlatra vonatkozó formai előírások 10. Az ajánlatok benyújtása 11. Az ajánlatok felbontása 12. Az ajánlatok elbírálása 13. Az eljárás eredménye 14. A szerződés megkötése II. III. SZERZŐDÉSTERVEZET MINTÁK 1. Felolvasó lap 2. Nyilatkozat a kizáró okokról 3. Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 70. (2) bekezdésére vonatkozóan 4. Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 71. (1) és a Kbt. 63. (3) bekezdésében foglaltakról 5. Ajánlattevői nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő a nyilatkozatot adó(ko)n kívül más pénzügyi intézménynél nem vezet számlát 6. Nyilatkozat referenciáról 7. Nyilatkozat szakemberek tekintetében 8. Nyilatkozat a Kbt ban foglaltakra 9. Nyilatkozat a Kbt. 55. (3) bekezdése és 72. -a tekintetében IV. A Kbt. 55. (3) BEKEZDÉSE SZERINTI TÁJÉKOZTATÁS V. MŰSZAKI LEÍRÁS, FELADATOK

3 1.1 ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK I. 1. A DOKUMENTÁCIÓBAN ELŐFORDULÓ KIFEJEZÉSEK Ajánlatkérő: Ajánlattevő: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. A közbeszerzésekről szóló 2003.évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) pontja szerint az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe aki, illetőleg amely; a) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tesz, továbbá b) az 59. (5) bekezdés a) pontja alkalmazásában az is, aki (amely) az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta, továbbá c) az ajánlattételi határidő lejártáig az a) b) pontokban foglaltakon kívül az is, aki (amely) a dokumentációba az ajánlatkérőnél betekintett, illetőleg azt átvette, vagy kiegészítő tájékoztatást kér, vagy előzetes vitarendezést kezdeményez; Ajánlattételi felhívás: Az ajánlatkérő által általános egyszerű közbeszerzési eljárásban készített és a KÉ-ben 38271/2010. számon közzétett ajánlattételi felhívás. Dokumentáció: Ajánlat: Alvállalkozó: Az ajánlattételi felhívást magában foglaló és az ajánlattételi felhívás kiegészítésére és a megfelelő ajánlattétel elősegítésére szolgáló jelen részletes ajánlattételi dokumentáció (továbbiakban: dokumentáció), valamennyi mellékletével együtt. Az ajánlattételi felhívásban és a jelen dokumentációban foglaltakra az ajánlattevő által készített ajánlat az összes csatolt mellékleteivel együtt. A Kbt pontja szerint az a szervezet vagy személy, amely vagy aki a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) az ajánlattevővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló személyeket, b) azon személyt vagy szervezetet, aki vagy amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, c) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót, d) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót; Erőforrást nyújtó szervezet: az a szervezet vagy személy, amely vagy aki nem minősül alvállalkozónak, nem tartozik a 2. pont a)-d) alpontjának hatálya alá sem, hanem a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő

4 alkalmasságának igazolásában vesz részt, ezzel összefüggő erőforrásainak bemutatásával; Nem minősülhet erőforrásnak a 66. (1) a) d) pontja, a 67. (1) bekezdésének a), d) f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3) bekezdésének a), d) f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn; 2. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐPONTJAI Esemény megnevezése Dátum Időpont Ajánlattételi határidő óra Ajánlatok felbontásának időpontja óra Eredményhirdetés időpontja Külön eredményhirdetésre nem kerül sor jelen eljárásban Szerződéskötés időpontja Az összegezés átadását/megküldését követő 10. napon óra 3. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE Az ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlattételi felhívásban, illetőleg a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől az ajánlattételi felhívás A/I. mellékletben megjelölt címen. Az ilyen kérelmeket az ajánlatok bontását megelőző ötödik munkanapig kell eljuttatni az ajánlatkérőhöz írásban ( útján, telefaxon). Szóban kiegészítő tájékoztatást kérni nem lehet. Ajánlattevő a kérelmén tüntesse fel azon pontos címet (faxszámot), amelyre a kiegészítő tájékoztatás megküldését kéri. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb az ajánlatok bontását megelőző harmadik munkanapig írásban, egyidejűleg kapják meg az ajánlattevők a kérdések szövegével, de a kérdést feltevő megnevezése nélkül. Ajánlattevőknek levélben vagy telefaxon vissza kell az ajánlatkérő képviselője részére igazolniuk, hogy a kiegészítő tájékoztatást megkapták. Ugyanezen előírás vonatkozik az ajánlatkérő vagy képviselője által a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők részére küldött valamennyi dokumentum esetére is. A Kbt. 56. (3) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja az ajánlattételi határidő lejárta előtti legkésőbb harmadik munkanapon megadni. Ebben az esetben az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőt haladéktalanul, írásban és egyidejűleg értesíti.

5 4. A DOKUMENTÁCIÓ BIZALMAS JELLEGE A dokumentáció kizárólag az ajánlatok elkészítéséhez használható fel, annak tartalmával kapcsolatban semmiféle adat vagy információ nem közölhető olyan személyekkel, akik a közbeszerzési eljárással nincsenek hivatalos kapcsolatban. Sem a dokumentációt, sem annak részeit vagy másolatait nem lehet más célra felhasználni, mint az abban leírt beszerzés céljára. A dokumentáció másra át nem ruházható és nem tehető közzé. 5. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS BENYÚJTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek kizárólag az ajánlattevőket terhelik. Az ajánlatkérő nem felel és nem fizet olyan kiadásokért, illetőleg veszteségekért, amelyek az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban az ajánlattevőnél merültek fel. Az ajánlatkérő semmilyen módon nem kötelezhető az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek részben vagy egészben történő megtérítésére. 6. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK Az ajánlattevőknek az ajánlattételi felhívásban és a jelen dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatukat elkészíteniük és benyújtaniuk. Az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció egyéb részei közötti bármiféle ellentmondás esetén az ajánlattételi felhívásban foglaltak az irányadóak a Kbt. 54. (4) és (5) bekezdése kerül alkalmazásra, Az ajánlattevő felelős azért, hogy ellenőrizze és azonosítsa a teljes dokumentáció átvételét a tartalomjegyzék felsorolása szerint. Nem fogadható el semmiféle kifogás azon az alapon, hogy az ajánlattevő elmulasztotta a dokumentáció valamely részének átvételét. Ahol az ajánlattételi felhívás vagy a jelen dokumentáció egyszerű másolatot említ, azon fénymásolatot kell érteni, melyet hitelesíttetni nem kell. 7. AZ AJÁNLAT KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI Az ajánlatnak a következő okiratokat kell tartalmaznia az alábbi sorrendben: 1. Fedlap (ajánlattevő neve, székhelye, az eljárás tárgya) 2. Az ajánlattételi dokumentációban meghatározott tartalommal készített felolvasólap (Minták) 3. Tartalomjegyzék (oldalszámokkal) 4. Nyilatkozat a Kbt. 70. (2) bekezdése alapján (Minták) 5. Ajánlattevő és a Kbt. 71. (1) b) szerinti alvállalkozójának egyszerű nyilatkozata arról, hogy nem tartozik a (Kbt.) 60. (1) bekezdésében, a 61. (1) a)-d) pontjaiban, előírt kizáró okok hatálya alá (Minták)(Adott esetben: erőforrást nyújtó szervezet igénybe vétele esetén csatolandó dokumentumok: kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat, továbbá a Kbt. 65. (4) pontja szerinti nyilatkozat) 6. Közös ajánlattétel esetén együttműködésről szóló megállapodás (adott esetben) 7. Az ajánlattevő Kbt. 71. (1) bekezdése valamint a Kbt. 63. (3) bekezdése szerinti nyilatkozata (Minták) 8. Nyilatkozat a bankszámlákról (Minták)

6 9. Ajánlattevő és a Kbt. 71. (1) b) szerinti alvállalkozójának pénzügyi intézménytől származó igazolása (ajánlattételi felhívás III.2.2.) P1 pontja) 10. Ajánlattevő és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának az utolsó két lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolója (ajánlattételi felhívás III.2.2.) -P2 pontja) 11. Referenciák bemutatása ajánlattevői nyilatkozat formájában (ajánlattételi felhívás III.2.3.)-M.1 pontja szerint) (Minták) 12. Referenciaigazolások (a Kbt. 68. (1) bekezdése szerinti módon (ajánlattételi felhívás III.2.3.)-M1 pontja) 13. Szakember: aláírt szakmai önéletrajz (ajánlattételi felhívás III.2.3.)-M2 pontja) 14. Nyilatkozat szakember vonatkozásában (Minták) 15. Nyilatkozat a Kbt vonatkozásában (Minták) 16. Az eljárásban az ajánlattevő képviseletre jogosult aláírási címpéldánya (adott esetben: meghatalmazást is csatolni kell) 17. Vállalkozási szerződéstervezet, kitöltve 18. Mennyiségi kiírás beárazva A nyilatkozatokat pontosan ki kell tölteni, dátummal és cégszerű aláírással kell ellátni, eredetiben kell benyújtani. Az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlattevő a dokumentáció mintáit felhasználva, azok tartalmát figyelembe véve kell, hogy benyújtsa az ajánlatát. 8. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL A közös ajánlattevőktől ajánlatkérő gazdasági társaság létrehozását nem követeli meg. A közös ajánlatnak az alábbi követelményeknek kell megfelelnie: A közös ajánlatot úgy kell megtenni, hogy az a közös ajánlattevőket jogilag együttesen és egyetemlegesen is kösse. A közös ajánlattevői nyilatkozatot mindegyik ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia. Amennyiben az ajánlatban az egyik ajánlattevőt megnevezik, mint a közös ajánlattevők vezetőjét (gesztorát) és képviselőjét, úgy ezen ajánlattevő meghatalmazását a közös ajánlatot tevő minden ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia. Ezen meghatalmazást eredetiben mellékelni kell. A vezetőnek (gesztornak) teljes felhatalmazással kell rendelkeznie arról, hogy a közös ajánlatot tevő valamennyi ajánlattevőt teljes jogkörrel képviselje, így különösen a közös ajánlattevők nevében a szerződés teljesítése érdekében eljárjon, az ajánlatkérőtől utasításokat vehessen át, a szerződés teljes végrehajtását, beleértve a számlák kiállítását is, kizárólag a vezető intézze. A közös ajánlatot adó ajánlattevők mindegyikének együttes és egyetemleges felelősséget kell vállalnia a szerződés teljesítésért. A közös ajánlatot tevők közötti együttműködési megállapodást eredeti vagy hiteles másolatban az ajánlathoz csatolni kell, melynek tartalmaznia kell a közös ajánlattevők hatásköreinek bemutatását, illetőleg a felelősségvállalásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot. A közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek az ajánlattételi felhívás III.2.2. pontjában jelölt pénzügyi-gazdasági követelmények kivételével együttesen kell megfelelniük az alkalmassági követelményeknek.

7 9. AZ AJÁNLATRA VONATKOZÓ FORMAI ELŐÍRÁSOK Az ajánlatokat a Kbt. 70./A (1) bekezdésében előírt formai követelmények szerint kell benyújtani. Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések, átírások, kivéve az ajánlattevő által tett hibakiigazításokat, melyeket a cégjegyzésre jogosult személy vagy az általa erre írásban felhatalmazott személy kézjegyével kell ellátni. Az írásbeli felhatalmazást az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati példányok formai vagy tartalmi eltérése esetén ajánlatkérő az eredeti megjelölésű példányt tekinti hitelesnek. Az ajánlattevőnek minden idegen nyelvű nyilatkozatot, igazolást, okiratot magyar fordításban kell az ajánlatához csatolnia. Amennyiben a felolvasólap és az ajánlat más részei között eltérés van, a felolvasólap az irányadó. 10. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA Az ajánlatot 4 példányban 1 eredeti és 3 másolati példányban kell benyújtani, feltüntetve rajtuk az EREDETI és a MÁSOLAT jelzést. Az ajánlattevőnek az ajánlata eredeti és másolati példányait egy közös borítékban/csomagban kell elhelyeznie, lezárni és az ajánlati felhívásban megjelölt helyre (A/III. melléklet szerint) eljuttatni. Az ajánlat lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése - Az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel! A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlatok személyes benyújtásának helye: Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda 1088 Budapest, Rákóczi út 11. III. emelet 1. Az ajánlat átvételét átvételi elismervény igazolja. Amennyiben bármelyik ajánlat a benyújtási határidő lejártát követően érkezik a megjelölt címre, átvételre kerül, de nem kerül felbontásra. Ajánlatkérő az elkésett ajánlatokat nem küldi vissza, azokat a Kbt. előírásai szerinti határidőig felbontatlanul megőrzi. Az ajánlatokat postai úton is be lehet nyújtani. Az ajánlat, illetőleg a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatos küldemények postai feladásából származó valamennyi kockázatot (pl. késedelmes kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése stb.) az ajánlattevő viseli. 11. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA Az ajánlatok felbontásának időpontjáról az Ajánlattevők külön értesítést nem kapnak. Az ajánlatok felbontásának helye: Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda

8 1088 Budapest, Rákóczi út 11. III. emelet 1. Tárgyaló Az ajánlatok érkezési sorrendben kerülnek felbontásra. A felbontáskor ismertetésre kerül az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok felbontásáról az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, melyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek. 12. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA Az ajánlatokat az ajánlatkérő közbeszerzési bírálóbizottsága (a továbbiakban: Bírálóbizottság) értékeli az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempont alapján. A Bírálóbizottság szakvéleményt készít a döntéshozó részére, amelyben javaslatot tesz az érvénytelen és érvényes ajánlatokra, valamint a nyertes ajánlattevőre. Ajánlatkérő a Kbt. 83. (2) bekezdése szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Az ajánlatok értékelése: Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempont alapján értékeli. Jelen eljárásban meghatározott bírálati szempont: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Az ajánlatot az ajánlattételi dokumentáció részeként kiadott feladatleírás alapján az ott megfogalmazott minden feladat figyelembevételével kell kialakítani, forintban kifejezve. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat érvénytelen, ha kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz. Az ajánlatok tartalmával, vizsgálatával, értékelésével, a javaslatokkal és a döntésekkel kapcsolatban az ajánlatok felbontását követően ajánlatkérő semmilyen információt nem közöl olyan személyekkel, akik az értékelési eljárással nincsenek hivatalos kapcsolatban. 13. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Ajánlatkérő az összegezés megküldésével értesíti az eljárás eredményéről az Ajánlattevőket. 14. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel a szerződést az ajánlattételi felhívásban meghatározott időpontban, az összegezés megküldését követő naptól számított 10. napon (a Kbt. 15. (3) bekezdésére figyelemmel) köti meg, a Kbt. 91. (1) és (2) bekezdése szerint, az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció szerint.

9 II. SZERZŐDÉSTERVEZET

10 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött cégnév: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint az Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság jogutóda székhely: 1032 Budapest, Vörösvári út sz. cégjegyzékszám: adószáma: számlavezető bank: Raiffesen Bank Zrt. számlaszám: képviseli: dr. Várszegi József ügyvezető mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) másrészről cégnév: székhely: cégjegyzékszám: adószáma: számlavezető bank: számlaszám: képviseli: mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) (a továbbiakban együttesen: Fél, vagy Felek) között. PREAMBULUM A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. Törvény alapján egyszerű, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást bonyolított le - KÉ 38271/2010 számon és Vállalkozót az eljárás nyertesévé nyilvánította. Felek a fentiek alapján a közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentáció (1. sz. Melléklet) feltételeinek és Vállalkozó által kidolgozott ajánlatnak (2. sz. Melléklet) megfelelően az alábbi szerződést kötik. 1. A szerződés tárgya: Megrendelő által lebonyolításra kerülő ÓBUDAI Egészség Olimpia a Betegség megelőzéséért és az Egészségfejlesztéséért megnevezésű projekt (továbbiakban: Projekt) rendezvényszervezési feladatainak ellátása a közbeszerzési eljárásban kiadott Dokumentációban rögzített tartalommal. 2. Általános rendelkezések

11 2.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik az általa elvállalt szolgáltatások elvégzéséhez szükséges szakmai felkészültséggel, technikai felszereléssel; humán erőforrással, a szolgáltatásokat az általánosan elfogadott szakmai elveknek megfelelően a Megrendelő jogos érdekeinek érvényesítését elősegítve, hatékonyan fogja nyújtani A Vállalkozó fő kötelezettségei A Vállalkozó fő kötelezettsége a jelen Szerződés 2. sz. mellékletét képező Műszaki leírás, feladatok -ban megfogalmazott rendezvények teljes körű lebonyolítása és dokumentálása a rész- és véghatáridő figyelembevételével jelen Szerződésben meghatározott minőségben és mennyiségben A Vállalkozó fő kötelezettsége továbbá, hogy a feladat elvégzéséhez szükséges megfelelő létszámú és szakmai összetételű szakembert biztosítson annak megkezdésétől - teljes folyamatán keresztül - a befejezéséig A Vállalkozó fő kötelezettsége továbbá, hogy a szűrésekkel kapcsolatos teljeskörű adatfelvitelt biztosítsa a szükséges számú lap-topok és adatfelvivő munkatársak biztosításával A Vállalkozó fő kötelezettsége továbbá, hogy a feladat ellátásához szükséges valamennyi egyéb tárgyi feltételt megfelelő mennyiségben, minőségben, összetételben, kapacitásban biztosítsa a megkezdéstől annak teljes folyamatán keresztül a befejezésig. Kivételt képeznek a szűrések lebonyolításához használt orvosi eszközök, illetve fogyóeszközök, amelyeket Megrendelő biztosít Vállalkozó folyamatosan együttműködik a Megrendelővel annak érdekében, hogy a megrendezésre kerülő rendezvényeken minél több ember vegyen részt A Megrendelő fő kötelezettsége Igazolt teljesítés alapján a Vállalkozó vállalkozói díjának (szerződéses ár) határidőben (részhatáridőben) és hiánytalanul történő megfizetése Vállalkozó részére, a rendezvények megvalósítása érdekében, minden szükséges információ határidőben történő biztosítása Vállalkozó részére, a szűrőprogramok megvalósításához szükséges valamennyi orvosi eszköz, fogyóeszköz rendelkezésre bocsátása A rendezvények megvalósítása érdekében a szűrési adatok felviteléhez Vállalkozó részére célszoftver biztosítása. A célszoftver rendelkezésre áll. Az Ajánlattevő adatfelvivő munkatársait a Megbízó informatikai munkatásai részsesítik oktatásban az egyes szűrőnapok megkezdése előtt.

12 3. A Feladat végrehajtásával kapcsolatos feltételek 3.1. A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a feladat ellátásához szükséges feltételeket teljes körűen megismerte, ezen ismeretek birtokában alakította ki árait, amely egyösszegű fix átalányár A jogszabályszerű munkavégzéshez szükséges szakmai, baleseti, kármegelőzési, kárbejelentési, kárenyhítési kötelezettségek betartása a Vállalkozó feladata. Vállalkozó köteles Megrendelőnek a munkavédelmi, munkabiztonsági, illetve tűzvédelmi feladatok ellátásáért felelős személyt írásban bejelenteni Vállalkozó kijelenti, hogy a maga vagy alvállalkozója által a Rendezvény helyszínére vitt, ott ideiglenesen elhelyezett, felépített eszközökre biztosítással (rongálás, káresemény bekövetkezte) rendelkezik, ilyen esetekre kártérítési/kármentesítési igénnyel Megbízó felé nem lép fel Vállalkozó gondoskodik az általa a rendezvényszervezés tárgyára behozott eszközök/tárgyak/berendezések őrzéséről A Szerződés időtartama alatt a Vállalkozónak fokozott figyelemmel és gondossággal kell a feladatot ellátnia, megszerveznie és tevékenységét a munka és egészségvédelmi előírások betartásával kell végeznie A Megrendelő nem felel a munkabalesetből eredő károkért, költségekért, az azonnali, vagy a jövőben benyújtott, peres, vagy peres eljáráson kívüli anyagi kihatású igényekért, amelyeket a Vállalkozóval szemben támasztanak, kivéve, ha ezen balesetet közvetlenül a Megrendelő okozta Vállalkozó szerződéses kötelezettségének teljesítése érdekében alvállalkozót vehet igénybe, akinek teljesítéséért úgy felel, mintha azt maga végezte volna. A közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben alvállalkozót csak akkor vehet igénybe, ha azt a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában megnevezte. Fentiektől eltérni csak a Kbt (3) bekezdésében rögzített esetben lehetséges, a Megbízó hozzájárulásával. 4. A feladat ellátásával kapcsolatos rendelkezések 4.1. Az elvégzendő feladat részletes műszaki tartalmát a Szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. sz. melléklet tartalmazza Szerződő felek a Vállalkozó által a közbeszerzési ajánlatában a rendezvények megvalósítására benyújtott ajánlatában foglaltak figyelembevételével az egyes megrendezésre kerülő rendezvények előtt az első rendezvény előtt legalább 5, a továbbiak előtt 10 nappal egyeztetnek a Vállalkozó által az adott rendezvényre benyújtott konkrét forgatókönyv tekintetében. Vállalkozó köteles a megrendezésre kerülő rendezvény az első rendezvény előtt legalább 7, a többi előtt legalább 12 nappal a forgatókönyvet Megrendelőnek átadni.

13 4.3. A megrendezésre kerülő rendezvények várható időpontjai az alábbiak: 1. szűrőnap: 2011 február 26, szűrőnap: 2011 március 5-én, 12-én, 19- én és 26-án, a 6. szűrőnap április 9-én. A fogyatékosok egészségnapja: ápr. 17-én. 5. Kapcsolattartás, értesítési címek Megrendelő részéről: név: cím: telefonszám: Vállalkozó részéről név: cím: telefonszám: A Vállalkozó felügyeletre, és nyilatkozattételre jogosult képviselőjének/inek folyamatosan elérhetőnek kell lennie a Szerződés időtartama alatt. 6. A Vállalkozónak a Megrendelő utasításait, az utasításban megjelölt módon, mértékben és határidőben végre kell hajtania. A Megrendelő és a Vállalkozó képviselői a kapcsolatot elsősorban írásban tartják. A Vállalkozó köteles haladéktalanul a Megrendelő minden olyan utasítását végrehajtani, amely életben és/vagy vagyonban keletkező kárt, vagy más károsodást előz meg, hárít el vagy enyhít. 7. Teljesítés 7.1 A Vállalkozó teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a Szerződés tárgyát képező feladatokat a jelen szerződésben előírt határidőben, megfelelő mennyiségben és minőségben elvégezte. 7.2 A teljesítés igazolására a Megrendelő jogosult, a részteljesítések (szűrőnapok, fogyatékosok egészségnapja), megvalósítását követő 3 munkanapon belül. a teljesítés igazolásához a következő dokumentumok szükségesek: o A szakmai teljesítés írásos összefoglalása a szerződés 2. számú mellékletét képező Műszaki leírás, feladatok alapján; o Teljesítési jegyzőkönyv; o A szűrések adatfelvételének igazolása, összesítése Megrendelő által rendelkezésre bocsátott szoftverben; o Jelenléti ívek; o Értékelési lapok; o Fényképek a rendezvényről; o hirdetések, sajtóanyagok (sajtóközlemények, cikkek, cikksorozatok), TV, rádiófelvételek, szórólapok, plakátok, online hírlevelek bemutatása. o helyszíni interjúk dokumentálása,

14 7.3 A számla csak Megrendelő által elfogadott teljesítésigazolást követően nyújtható be A Kbt. 99. (1) és 305. (6) bekezdése alapján Megrendelő felhatalmazza Pénzügyi Szolgáltatóját, hogy amennyiben Vállalkozó szerződésszerű teljesítése ellenére a Megrendelő a 8.. pont szerint esedékes vállalkozói díjakat a pont szerinti határidőben nem fizeti meg, a Vállalkozó Megrendelő költségvetési elszámolási számlája terhére benyújtott beszedési megbízását teljesítse, kivéve, ha Vállalkozó a Kbt (3) bekezdés e), illetőleg f) pontja szerinti kötelezettségét nem teljesítette (felhatalmazó levél). 8. Szerződéses ár 8.1. Vállalkozót a Szerződés tárgyát képező munka elvégzéséért...-ft + ÁFA egységárakon alapuló egyösszegű átalányár illeti meg, az ajánlati költségvetés alapján. (továbbiakban: Szerződéses Ár), mely 2 rész és egy végszámla alapján kerül megfizetésre. A részszámlák 3-3 rendezvény megszervezését követően, míg a végszámla a fogyatékosok napja rendezvény megtartását követően nyújtható be. 8.1 A Szerződéses Ár átalányár, amely a Vállalkozó valamennyi költségét, díját, készkiadását stb. tartalmazza. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződéses Ár egységárakon alapuló fix egyösszegű átalányár. Vállalkozó a Szerződéses Árért teljes körűen (ideértve az esetleg felmerülő többlet- és a Szerződés teljes körű megvalósításához szükséges munkákat is) vállalkozik a Szerződés tárgyát képező feladatok megvalósítására. A szerződéses ár a feladatok teljes körű megvalósítására vonatkozik. Esetleges többlet feladatok költsége (pl. az előzetesen tervezetthez képest nagyobb létszám, eltérő infrastruktúra igény) nem számolható el Jelen Szerződés hatálya alatt a Vállalkozó árait (sem a munkadíjat, sem az anyagárait) semmiféle jogcímen nem emelheti. 9. Mellékkötelezettségek 9.1 Kötbérek A szerződő Felek a jelen Szerződésben rögzített rész és befejezési határidő, elmulasztása esetére késedelmi kötbért kötnek ki. A késedelmi kötbér mértékét a késedelem minden megkezdett naptári napja után a nettó szerződéses ár 0,1 %-ában határozzák meg. A kötbér maximuma a nettó szerződéses ár, mint vetítési alap 10 %-a A hibák kijavítására, hiányok pótlására nyitva álló határidő elmulasztása esetén a Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, amely a a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatás értékének mint nettó vetítési alapnak 0,2% -a a késedelem minden megkezdett naptári napja után, maximum 10 %. Hibás teljesítés esetén a kötbér két alkalommal érvényesíthető, a harmadik esetben Megrendelő jogosult a Szerződés rendkívüli felmondással történő

15 megszüntetésére. A meghiúsulási kötbér összege a nettó szerződéses ár 20 %-a A Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása és/vagy a Vállalkozó felróható magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Vállalkozó kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér alapja a nettó szerződéses ár, mértéke 20 % A Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is a Vállalkozóval szemben érvényesíteni, az esedékessé vált kötbérek összegét beszámíthatja (levonhatja) a Vállalkozónak esedékessé váló számlaköveteléseiből. 10. Számlázási, fizetési feltételek: 10.1 A Vállalkozó az igazolt teljesítést követően, annak alapján állíthat ki 3 példányban, cégszerűen aláírt, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő, teljesítés igazolással egyező mértékű, alakilag és tartalmilag hibátlan számlát. A Vállalkozó a teljesítés igazolás elismeréséhez köteles a Kbt (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozat átadása Megrendelő részére, amennyiben az eset fennáll; 10.2 A Megrendelő a számla átvételétől számított 3 napon belül ellenőrzi a számla alaki és tartalmi megfelelőségét. Amennyiben a számla alakilag vagy tartalmilag hibás, úgy annak befogadását megtagadja. Ebben az esetben a Vállalkozónak új, megfelelően kiállított számlát kell benyújtania Fizetési határidő: Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történik. Az adott számla összegének kifizetése a Kbt (3) bekezdés g) pontjára is tekintettel, az esetlegesen igénybe vett alvállalkozói teljesítések kifizetésének igazolását követően, kiállított számla alapján, 8 napon belül történik meg a Megrendelő által. A Vállalkozó a teljesítésigazolás/elismerés kiállításának napját követően - alvállalkozói teljesítés esetén az alvállalkozói rész számláját - köteles a számlát haladéktalanul kiállítani és Megrendelőnek átadni. Az utalás a Vállalkozó.. sz. bankszámlájára történik Megrendelő késedelmes teljesítése esetén késedelmi kamatot köteles fizetni. A kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző napon érvényes jegybanki alapkamattal egyező összeg, melyet Megbízó a késedelem időtartamára köteles megfizetni, a amely időtartam a kifizetési határidő napja és a Megrendelő számlájának megterhelése közötti időszak A Kbt. 99. (1) és 305. (6) bekezdése alapján Megrendelő felhatalmazza Vállalkozót, hogy amennyiben Vállalkozó szerződésszerű teljesítése ellenére a Megrendelő a 4.3 pont szerint esedékes vállalkozói díjakat a 4.2 pont szerinti határidőben nem fizeti meg, azt Vállalkozó Megrendelő költségvetési

16 elszámolási számlája terhére beszedési megbízás benyújtásával érvényesítse (felhatalmazó levél) Vállalkozó 3 db rész- és végszámla benyújtására jogosult, 1 és 2. részszámla: 3-3 szűrőnap lebonyolítása és a szűrési eredmények Megbízónak történő átadása és a teljesítés Megbízó általi elfogadás alapján; 3. részszámla: nagy rendezvény lebonyolítása és az események dokumentálása, illetve a teljesítés Megbízó általi elfogadás alapján; A részszámlákat a pénzügyi ütemezés alapján lehet benyújtani, mely jelen szerződés mellékletét képezi Az Art pontja értelmében a köztartásmentes adózás igazolása, mely szerint Vállalkozónak, illetve alvállalkozójának nincs az állami adóhatságnál és vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása. 11. Hibás teljesítés 11.1 A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a Szerződés tárgyát képező feladatokat nem megfelelő mennyiségben, minőségben végzi Amennyiben a Vállalkozó hibásan teljesít, úgy köteles helytállni a Megbízónak a szándékos szerződésszegésével okozott károkért. Vállalkozó nem felel azért a kárért, késedelmes vagy hibás teljesítéséért, ami Megbízónak felróható okból következik be (pl. szervezéshez szükséges információk késedelmes átadása, fizetési késedelem, programigény, programmódosítás késedelmes közlése, stb.) okozott kárát Felek nem tekintik hibás teljesítésnek vagy nem teljesítésnek az olyan eseteket, melyek a rendezvény időtartama alatt biztonság, baleset- vagy élet-védelem miatt nem kerülnek megvalósításra. Ilyen esetek lehetnek pl. hirtelen bekövetkező időjárás-változás vihar, villámlás miatti óvintézkedések, programok megszakítása, felfüggesztése, korlátozása, sátor kiürítése, stb Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására köteles a hiba kijavítását haladéktalanul megkezdeni, és a Megrendelő által megjelölt határidőn belül teljes körűen befejezni, ellenkező esetben Megrendelő jogosult a jelen Szerződésben szabályozott szerződésszegésből eredő jogkövetkezmények érvényesítésére. 12. A szerződés hatálya, megszűnése: Jelen szerződést felek határozott időtartamra kötik: a szerződés aláírásának napján lép hatályba és április 17-ig tart A Vállalkozó nem sújtható kártérítéssel vagy a szerződésnek a mulasztás miatti megszűntetésével, ha a késedelmes teljesítése vis maior következménye. A jelen pont értelmezése szempontjából vis maior alatt olyan körülményeket kell érteni, amelyek a jelen szerződés megkötésének időpontjában előre nem láthatóak, és a Felek érdekkörén kívül álló elháríthatatlan események gyűjtőfogalmába tartoznak. (pl. sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó).a Vállalkozó a vis maior

17 tényéről köteles a Megrendelőt értesíteni és tájékoztatni annak az okáról és valószínű időtartamáról. Amennyiben a Megrendelő eltérő írásos utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, amelyet a vis maior esete nem gátol. A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak A Felek jogosultak a szerződést súlyos szerződésszegés esetén rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondani Súlyos szerződésszegésnek Vállalkozó részéről különösen az alábbiak minősülnek: - teljesítési póthatáridő be nem tartása, - titoktartási kötelezettség és biztonsági előírások súlyos megszegése, - Vállalkozó ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás indult, vagy egyébként fizetésképtelenné vált, - Vállalkozó a szerződésben meghatározott valamely teljesítési határidőt, 10 nappal túllépi, Súlyos szerződésszegésnek Megrendelő részéről különösen az alábbiak minősülnek: - írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg a Megrendelő által elfogadott teljesítés után járó összegeket, azok esedékessé válásától számított 60 nap eltelte után sem A szerződés folyamatában az egyes rendezvények végén a területre behozott eszközöket / tárgyakat /berendezéseket / felszereléseket a Vállalkozó kötelezettsége eltávolítani. Amennyiben a megadott határidőig fenti kötelezettségének nem tesz eleget úgy Megbízó jogosult azt saját költségén eltávolítani és a költséget Vállalkozóra áthárítani. 13. Egyéb rendelkezések 13.1 A Felek kijelentik, hogy mindketten elsősorban a jelen Szerződés megfelelő teljesítésében érdekeltek, ennek alapján megtesznek minden általában elvárható intézkedést, amely a jogok jóhiszemű gyakorlásán alapszik, illetőleg tartózkodnak minden olyan magatartástól, vagy tevékenységtől, amely a jelen Szerződés teljesítését gátolná, vagy veszélyeztetné A Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban, a másik Fél székhelyére címezve, ajánlott levél, telefax, távirat útján teszik meg. A szóban megtett nyilatkozatokat haladéktalanul írásban is meg kell erősíteni. A nem jogosulttól származó nyilatkozatot meg nem tettnek kell tekinteni, kivéve, ha azt haladéktalanul az arra jogosult írásban megerősíti, vagy a nyilatkozat bejelentés stb. a másik Felet kár bekövetkezésének veszélyére figyelmezteti, kár enyhítésével kapcsolatos. 14. A jelen Szerződés négy, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült. A jelen Szerződés aláírását megelőzően keletkezett dokumentumoknak csak annyiban van relevanciája, amennyiben a Felek szerződéskötési akaratát igazolja. Bármely előzményi irat és a jelen Szerződés ellentmondása esetén a jelen Szerződés

18 rendelkezései az irányadók. A jelen Szerződésben megjelölt mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 15. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés, tárgyalásos úton rendezik. A Szerződésből vagy azzal összefüggésben felmerülő bármely jogvita eldöntésére amennyiben a kötelezően lefolytatandó peren kívüli egyeztető eljárás eredménytelenül zárul - Felek a Polgári Perrendtartásról szóló évi III. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróság joghatóságát kötik ki. A Felek képviselői a jelen Szerződést elolvasás és értelmezés után mint a Felek ügyleti akaratával mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Mellékletek: 1.sz. Melléklet 2.sz. melléklet Ajánlat, mely tartalmazza a költségvetést is és ütemezést is Műszaki leírás, feladatok Budapest, Megrendelő. Vállalkozó

19 III. MINTÁK

20 1. számú minta FELOLVASÓ LAP Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése Ajánlattevő neve: címe: telefonszáma: faxszáma: Ajánlati ár: bruttó HUF Kelt, cégszerű aláírás

21 2. számú minta Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében Alulírott.. (képviselő neve), mint a... (Ajánlattevő neve, címe) képviselője Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint ajánlatkérő által Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése tárgyban indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt. (Ajánlattevő neve) nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésében, a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá. Kelt, cégszerű aláírás

22 3. számú minta Nyilatkozat a Kbt. 70. (2) bekezdésére vonatkozóan Alulírott.. (képviselő neve), mint a... (Ajánlattevő neve, címe) képviselője a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint ajánlatkérő által Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése tárgyban indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt. (Ajánlattevő neve) ajánlatot kíván benyújtani. Nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció feltételeit teljes egészében elfogadjuk. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy nyertes ajánlattevőként történő kihirdetésünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben foglaltakat maradéktalanul teljesítjük. Az általunk megajánlott ajánlati ár 1 : bruttó...ft Ajánlattevőnek a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése:... Kelt, cégszerű aláírás 1 A felolvasólappal azonos értéket kell szerepeltetni.

23 4. számú. minta Ajánlattevői nyilatkozat 2 a Kbt. 71. (1) bekezdésének a) b) c) és d) pontjában foglaltakról, továbbá a 63. (3) bekezdésben foglaltakról Alulírott.. (képviselő neve), mint a... (Ajánlattevő neve, címe) képviselője a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint ajánlatkérő által a Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése tárgyban indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt... (Ajánlattevő neve) 1/ a Kbt. 71. (1) bekezdés a) pontja szerint a közbeszerzés alább megjelölt részei tekintetében vesz igénybe a közbeszerzés értékének tíz százalékát m e g n e m h a l a d ó mértékben alvállalkozót: 2/ a Kbt. 71. (1) bekezdésének b) pontja szerint a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát m e g h a l a d ó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánja igénybe venni, valamint a közbeszerzésnek az a része, melynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek: I. Alvállalkozó neve:... Alvállalkozó címe:.. Közbeszerzés része(i):. %- os arány: (stb.) 3./ Erőforrás szervezet megnevezése a 71. (1) c) alapján:... Az ajánlattételi felhívás mely pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelmény igazolására:. 4./ A Kbt. 71. (1) bekezdés d) pontja szerinti alvállalkozó megnevezése, címe:.. 5./ A Kbt. 63. (3) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Kelt, cégszerű aláírás 2 Értelemszerűen kitöltve, nemleges esetben nem veszek igénybe

24 5. számú. minta Nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő a nyilatkozatot adó(ko)n kívül más pénzügyi intézménynél nem vezet számlát Alulírott.. (képviselő neve), mint a... (Ajánlattevő neve, címe) képviselője a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint ajánlatkérő által Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése tárgyban indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt. (Ajánlattevő neve) az ajánlatához becsatolt nyilatkozatot adó pénzügyi intézmény(ek)en kívül más pénzügyi intézménynél nem vezet számlát. Kelt, cégszerű aláírás

25 6. számú minta Nyilatkozat 3 a referenciákról Alulírott.. (képviselő neve), mint a... (Ajánlattevő neve, címe) képviselője a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint ajánlatkérő által Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése tárgyban indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt. (Ajánlattevő neve) az ajánlattételi felhívás III.2.3) M.1 pontjában előírt alkalmassági feltételnek megfelelést az alábbi referenciákkal kívánja igazolni: A szolgáltatás tárgya (alapadatok ismertetése): A teljesítés ideje: A szerződést kötő másik fé: Az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével): A referenciáról felvilágosítást adó személy neve, elérhetősége (telefon): Kelt, cégszerű aláírás 3 A nyilatkozatban megjelölt referenciákhoz, a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolást is csatolni kell, amennyiben az a Kbt. 68. (1) bekezdése alapján szükséges.

26 7. számú. minta Nyilatkozat szakember vonatkozásában Alulírott, mint a(z).(cégnév),. (székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint ajánlatkérő által Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése tárgyban indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás III.2.3) M.2 pontjában előírt alkalmassági feltételt az alábbi szakemberrel kívánjuk igazolni: Kelt, cégszerű aláírás

27 8. számú minta Nyilatkozat A Kbt ában foglaltakra vonatkozóan Alulírott, mint a(z).(cégnév),. (székhely) képviselője a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint ajánlatkérő által Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése tárgyban indított közbeszerzési eljárásban jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a Kbt alapján a felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Kelt, cégszerű aláírás

28 9. számú minta Nyilatkozat a Kbt. 55. (3) bekezdése és 72. -a tekintetében Alulírott, mint a(z).(cégnév),. (székhely) képviselője a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint ajánlatkérő által Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése tárgyban indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy a...ajánlattevő az ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. Kelt, cégszerű aláírás

29 IV. A MUNKAVÉDELEMRE ÉS A MUNKAFELTÉTELEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK Ajánlatkérő a Kbt. 55. (3) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni: Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) Cím: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Postacím:1399 Budapest 62. Pf Telefon: Fax: OMMF Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelősége illetékességi területe Budapest, Pest megye Székhely: 1094 Budapest, Páva u. 6. Postacím: 1450 Budapest Pf tel.: , fax: OMMF Közép-magyarországi Munkaügyi Felügyelősége illetékességi területe Budapest, Pest megye. Székhely:1088 Budapest, Szentkirályi u. 8. III.em. Postacím: 1438 Budapest, Pf tel.: fax:

30 V. MŰSZAKI LEÍRÁS

31 Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a műszaki leírásban szereplő esetleges gyártmányra, eredetre, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre való hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, az a minőségi minimumkövetelményeket jelzi. A műszaki leírásban megjelölt anyagokkal, berendezésekkel megegyező minőségű (egyenértékű) vagy azoknál jobb minőségű anyagok, berendezések fogadhatóak el az Ajánlattevők részéről. ÓBUDAI EGÉSZSÉGOLIMPIA: Rendezvényszervezés 1. Előzmények, háttér információk, indítékok, célok Az Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság (jelenleg Szent Margit Rendelőintézet) november 18-án Végrehajtási Szerződést írt alá a Óbudai Egészségolimpia a betegség megelőzéséért és az egészségfejlesztéséért című projekt megvalósítására a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel. A projekt az EGT Finanszírozási Mechanizmus társfinanszírozásával valósul meg a HU0070-GAE E-V2-EEA FM számú Támogatási megállapodásban foglalt 5. számú kiemelt támogatási terület keretében. A projekt átfogó, hosszú távú céljai: A III. kerületi lakosság egészségi állapotának javítása, amely hozzájárul ahhoz, hogy a kerületben, a rendszeres kezelésben részesülő hypertoniások részaránya elérje a 80 %-ot; a kerület 65 év alatti lakosai körében 20 %-kal csökkenjen a koszorúér betegség miatti halálozás; a kerület felnőtt lakosság 90 % és a 0-18 éves kor között 100 % évente rendelkezzen egészségi állapotáról felméréssel; a kerület lakosai között a 2003-as év adataihoz képest minimum 20 %-kal csökkenjen az akut szélütés, és annak halálozása; a daganatos betegségek miatti halálozás legalább 20 %-kal csökkenjen. A projekt közvetlen, rövid távú céljai: A rendezvényen résztvevők egészségi állapotának javulása, illetve megtartása az induló értékekhez képest a következő szempontok tekintetében: az egészséges, illetve a megfelelő testsúly tartása, elérése, illetve a kóros testsúly közelítése az optimálishoz a résztvevők 1/3-a esetében;

32 megfelelő kondíció, állóképesség, fizikai aktivitási szint-, készség javítása, optimális szint tartása a résztvevők 1/3-a esetében; a vérnyomásérték 140/90 Hgmm alatti tartása a résztvevők 1/3-a esetében; dohányzásmentes életvitelre áttérés a résztvevő dohányosok 1/3-a esetében. A megbízás előzményei: Felmérések azt bizonyítják, hogy a lakosság fele gondolja úgy, hogy tudna mit tenni egészsége védelme, vagy javítása érdekében. A társadalom ezen fele fogékony lehet minden olyan módszer, életviteli tanács iránt, amivel jobbíthatja életminőségét, egészségi állapotát. A társadalom másik felét először meg kell győzni arról, hogy mennyi mindent tudna tenni saját egészsége érdekében és amennyiben felismerte azt a tényt, hogy betegségei, rossz életminősége legnagyobb részét saját életmódjának köszönheti, ez a csoport is keresletet támaszthat az életmód változtatási tanácsok iránt. A projekt a társadalom ezen részét kívánja a projekt eszközeivel az egészségtudatosabb életvitelre ösztönözni. A projektcélok megvalósítása érdekében a Szent Margit Rendelőintézet közbeszerzési eljárás keretében 2010 júniusában szerződést kötött az Óbudai Egészségolimpia rendezvényszervezési és a rendezvényekhez kötődően PR, kommunikációs feladatok lebonyolítására. A szerződés keretében 4 egészségolimpiai rendezvényre (kiegészítő játékos sport és kulturális programmal bővítve) és szűrőnapok lebonyolítására került sor. A szerződés megvalósítása december 31-én zárul. Az első rendezvénysorozat sikeres volt, a lakosság részéről egyre nagyobb igény jelentkezett az Egészségolimpia keretén belül végzett szűrővizsgálatok folytatására, ezért a program-sorozat folytatásaként január 1. és április 30. között a Szent Margit Rendelőintézet közbeszerzéssel kiválasztott szerződő fél bevonásával további 6 szűrőnapot, kiegészítő játékos sport és kulturális programmal bővítve, valamint fogyatékkal elők számára egészségolimpiát kíván megrendezni. Lehetőséget adunk fogyatékkal élő társainknak az egészségtudatos életmód kialakításához. hiszen az egészségolimpia célkitűzései nem ismerik a megkülönböztetést, mindenkire egyaránt vonatkoznak. Bevonásuk a programba azért is indokolt, mivel a fogyatékkal élők száma a lakosság 5-6 %-ára tehető. Az Egészségolimpia projekt megszólítja a kerületi ill a főváros hátrányos helyzetű fogyatékos embertársainkat. A fogyatékkal élők számára tervezett egészségolimpián szűrések, fittségi próbák, különféle kulturális programok és koncertet megszervezésére kerül sor. A rendezvény célja: fogyatékossággal élő személyek szabadidős tevékenységének elősegítése, népszerűsítése; a fogyatékkal élő ifjúság testi, erkölcsi és kulturális nevelésének segítése;

33 erősíteni a fogyatékosokkal való együttélés és együtt tanulás iránti nyitottságot- ebbe egyaránt beleértve a könnyű szellemi fogyatékosokat és a mozgás- vagy érzékszervi sérüléssel rendelkezőket; a segítséggel élők társadalmi integrációjának elősegítése; szemléletformálás, társadalmi tudatformálás elősegítése a kerületben; a hátrányos helyzetű emberek életvitelének megkönnyítése; hozzájárulni az Európai Unió esélyegyenlőségi célkitűzésének teljesítéséhez.; A projekt eddigi tapasztalatai alapján az óbudai lakosság részéről további igény jelentkezett a program által kínált szűrővizsgálatok iránt. Ez esetben a projekt által generált többlet keresletről van szó, hiszen a projekt eredményeként egyre több emberben tudatosul, hogy tud tenni és megéri tenni egészsége megőrzése, vagy javítása érdekében. Szép számmal számítunk olyanokra, akik a programsorozatban csak passzívan vesznek majd részt (olvassák a cikkeket, TV-ből, rádióból értesülnek az egészséggel kapcsolatos tudnivalókról), viszont csak a programsorozat lezárulásával jutnak olyan elhatározásra, hogy változtatni kívánnak addigi életmódjukon. Ehhez meg fogják kapni a megfelelő segítséget a háziorvosokon keresztül, akik a már elkészült módszertani füzetekre alapozva nyújthatnak segítséget a páciensnek. A szűrőnapok rendezvényeire az óbudai lakosság teljes körét be kívánjuk vonni, beleértve a gyermekeket, a gyermekes családokat, a munkaképes korú lakosságot, szülőket, pedagógusokat, az idősebb korosztályt, illetve nyugdíjasokat, hátrányos helyzetű embereket. A fogyatékkal élők számára tervezett egészségolimpián a Projekt a mozgássérült, amputált, vak, gyengénlátó és központi idegrendszeri sérültek, halláskárosult emberek részvételét célozza meg. 2. Feladatok A megbízás keretén belül ajánlattevőnek 1. 6 darab szűrőnapot kell előkészíteni és lebonyolítani. 2. fogyatékkal elők számára 1 darab egészségolimpiát kell előkészíteni és lebonyolítani. A szűrőnapokat szervező cégnek együtt kell működnie az Óbudai Egészségolimpia szakmai csapatával, a rendezvény részleteit velük együttműködve kell kialakítani. Megbízó Ajánlattevőtől elvárja, hogy a szűrést végző szakszemélyzet lehetőleg a III. kerületi egészségügyi dolgozók köréből kerüljön ki. A rendezvényszervező cég feladata a szűrővizsgálatok és a Fogyatékosok egészségolimpiájának gördülékeny megszervezése, speciális vizsgálatok esetén előjegyzéssel.

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben"

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. a PENTAFON-PENTA Rádió Reklám- és Műsorkészítő, Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály

Részletesebben

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Ajánlatkérési Dokumentáció a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós, nyílt közbeszerzési eljáráshoz K1605 Budapest, 2016. Oldal 1 / 62 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya FŐBB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen szerződéstervezetet a felek a szerződéskötés során az ajánlatban megadott és a szerződéstervezetben üresen hagyott feltételekkel és adminisztratív elemekkel kiegészítik.

Részletesebben

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés 1 SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő ( 2026 Visegrád, Gizella telep) Képviseli: Vogel Ferencné gazdasági

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6. Levelezési címe: 3304 Eger, Sánc u. 6. Képviseli: Grédics Szilárd igazgató

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Különféle élelmiszer alapanyagok beszerzése az Országos Onkológiai Intézet számára tárgyú nyílt közbeszerzési eljáráshoz 2011/S 249-405945 1 Tisztelt Ajánlattevő! Az Országos Onkológiai

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Szerződésszám: 60386-6/2015/START Besz. terv: T-11 660 és 661 sor CPV kód: 31681410-0; 50220000-3;

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl:

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: GYİRI NEMZETI SZÍNHÁZ Székhely: 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. Adószám: 15467012-2-08 Számlaszám: OTP 11737007-15467012 Képviseli: Forgács Péter igazgató

Részletesebben

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATKÉRŐ: MÓRA FERENC MÚZEUM 6720 SZEGED, ROOSEVELT TÉR 1-3. Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban,,régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-199/2015._A Debreceni Egyetem részére történő LSM 510 konfokális mikroszkóp javításához szükséges

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240500-2008:text:hu:html HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzés 2015. évre TÁRGYÚ RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS KÖTELEZŐ

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Megbízási szerződés keretében

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyaszott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Adószám: 15516006-2-42

Részletesebben

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1/13 A általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmezı rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 2 4. A Szerzıdés tárgya, terjedelme, minısége...

Részletesebben

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata

Ózd Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ózd Város Önkormányzata Tervezési szerződés az Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13) tárgyú projekt megvalósításához

Részletesebben

KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H.

KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H. SEFAG-AB09168 mely létrejött egyrészről: SEFAG-AB09168 KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H. a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. (székhely: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21., cégjegyzékszám:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA I. SZERZŐDŐ FELEK egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített elnevezés: MÁV FKG Kft. székhely: 5137 Jászkisér,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Jelen Általános Szerződési feltételek (ÁSZF) elválaszthatatlan mellékletét képezi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

Követeléskezelő szoftver bérleti szerződés

Követeléskezelő szoftver bérleti szerződés Követeléskezelő szoftver bérleti szerződés e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V- 209/15. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015. szeptember Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1580-2012:text:hu:html HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Járdák felújítása Kétegyházán 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató Ajánlattevőknek... 3

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1. A szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Az utazási szerződés alapján az International Language Travel Kft. Utazási Iroda (székhelye: 2000 Szentendre, Pomázi út 34. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-141478,,

Részletesebben

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 15 Szerződés megkötéséről

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING CIB LAKÁSLÍZING ZRT. 1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 140. TELEFON : 485-9800 TELEFAX : 489-6700 GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. augusztus 13.-tól 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1. Billzone.eu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Verziószám:..1.5 Hatályba lépés dátuma: 2014.10.31. Változáskezelés Verziószám Dátum Változás leírása 1.0 2010. március 4. Első verzió kiadása 1.1 2012. február

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:109342-2011:text:hu:html HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

RENDEZVÉNYSZERVEZŐISZERZŐDÉS

RENDEZVÉNYSZERVEZŐISZERZŐDÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐISZERZŐDÉS Ügyiratszám: KS/HÜKlJ-kr _':r /2013. HÖOK Hallgatói Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Székhely: 1071 Budapest, Damjanich u. 44. IUIl. cégjegyzékszám: 01 09921744 adószám:

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel:

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Tulajdonos: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-236/2015._ Kötött gyűjtésű kerékpárkölcsönző rendszer beszerzése a Debreceni Egyetem részére tárgyú,

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS I. AJÁNLATI FELHÍVÁS II. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ 1.1 Értelmező rendelkezések 1. Ajánlati felhívás vagy Felhívás: Az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED adatbank) e tárgyban jelen közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés keretében használt autóbusz beszerzése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK Jelen Általános Vételi Feltételek (ÁVF) Vevő és Eladó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák a Megrendelésben foglalt feltételekkel együtt.

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220189-2011:text:hu:html HU-Siófok: Számítógép-szerelési szolgáltatások 2011/S 132-220189 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2009. július 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Az EDIMART Tolmács-és Fordításszolgáltató általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF)

Az EDIMART Tolmács-és Fordításszolgáltató általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) Az EDIMART Tolmács-és Fordításszolgáltató általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) Az EDIMART Tolmács- és Fordítóiroda Kft. Megrendelőinek garantált, áttekinthető feltételeket biztosít. A

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben