1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége"

Átírás

1 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok) ellátása tárgyában kötött szerződésre (a továbbiakban: Szerződés ), amelyet az E.ON Hungária csoport valamelyik tagvállalata, mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő ) köt a Szerződés tárgyát képező árut szállító szállítóval és/vagy szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval (a továbbiakban: Szállító ) A Szerződés teljesítése során a felek kifejezetten kizárják a Szállító általános szerződési feltételeinek, vagy annak egyes pontjainak alkalmazását. 2. A Szerződés létrejötte, a Szerződés részét képező dokumentumok és azok elsőbbségi sorrendje 2.1. Jelen Feltételek tartalmát a Megrendelő a Szállító részére hozzáférhetővé tette a ssegvallalas/piacifelelosseg linken keresztül a Szerződés létrejöttét megelőzően az ajánlati felhívásban (ajánlatkérésben), vagy a Megrendelő által kibocsátott megrendelésben ( Megrendelés ) illetve a Felek által kölcsönösen aláírt áruszállítási (keret)szerződésben (Egyedi Szerződés) A Megrendelés valamint az Egyedi Szerződés kizárólag írásban érvényes. A Megrendeléshez valamint az Egyedi Szerződéshez kapcsolódó szóbeli kiegészítő megállapodások csak akkor kötelezőek a Megrendelőre, ha a Megrendelő írásban visszaigazolja azokat. Ugyanez vonatkozik az utólagos módosításokra és kiegészítésekre is A Szerződés a Megrendelés Visszaigazolás űrlap Szállító általi aláírásával, vagy az Egyedi Szerződés Felek általi aláírásával jön létre. A Megrendelés Visszaigazolás űrlap aláírásával a Szállító változtatás nélkül elfogadja a Megrendelést valamint jelen Feltételeket. A Megrendelés Visszaigazolás űrlapot valamint a Megrendelő aláírásával ellátott Egyedi Szerződést a Szállító annak kézhezvételétől számított öt (5) munkanapon belül köteles cégszerűen aláírni és két eredeti példányt visszajuttatni a Megrendelőhöz. Amennyiben a Szállító annak ellenére teljesít, hogy a Megrendelés Visszaigazolása űrlapot, vagy az általa aláírt Egyedi Szerződést a jelen pont rendelkezései szerint aláírta és visszaküldte volna, a Szerződés a felek között a teljesítés ellenére nem jön létre és a teljesítés átvételére a Megrendelő nem köteles A Szerződés részét az alábbi dokumentumok képezik az alábbi elsőbbségi sorrend szerint: a) A Megrendelés valamint az Egyedi Szerződés rendelkezései (beleértve annak mellékleteit); b) A jelen Általános Szerződési Feltételek; c) A Megrendelő által kiadott vonatkozó részvételi/ajánlat(tétel)i felhívás és dokumentáció illetve az ajánlatkérés (amennyiben van ilyen, beleértve az annak részét képező Műszaki/ Szakmai Specifikációt) feltételei. 3. A Szerződés tárgya 3.1. A Szerződés tárgya a Megrendelésben illetve az Egyedi Szerződésben meghatározott áru szállítása és kapcsolódó szolgáltatás(ok) ellátása A Szerződés alapján Szállító arra vállal kötelezettséget, hogy a Megrendelő által megrendelt termékeket a Szerződés feltételeinek megfelelően Megrendelőnek átadja, illetve a kapcsolódó szolgáltatás(oka)t elvégzi, a Megrendelő pedig arra vállal kötelezettséget, hogy a megrendelt termékeket illetve kapcsolódó szolgáltatás(oka)t átveszi és azok ellenértékét a Szállító részére megfizeti Áruszállítási keretszerződés kötése esetén a Megrendelő a Szerződés alapján a jelentkező szükségletek szerint, a Szerződés futamideje alatt folyamatosan, több eseti SAP megrendelés ( SAP Megrendelés ) révén kéri a Szerződés tárgyát képező termékek szállítását és/vagy a konszignációs raktárból történő ellátást. Az SAP Megrendelést a Szállító a kézhezvételétől számított három (3) munkanapon belül köteles írásban, fax útján visszaigazolni. Az SAP Megrendelések a keretszerződés mellékletét képezik és az SAP 1

2 Megrendelésekben nem szabályozott kérdésekben az áruszállítási keretszerződés rendelkezései irányadóak Áruszállítási keretszerződés kötése esetén a Szállító tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelő mennyiségi kötelezettséget nem vállal. Bármilyen igénymegadás, illetve a mennyiségek megadása tájékoztató jellegű, a Megrendelő részére várható beszerzést jelent, és nem jelent a Megrendelőre nézve vásárlási kötelezettséget. Az előző rendelkezésben foglaltaktól eltérően közbeszerzési eljárás eredményeként kötött Szerződés esetében a Szerződés mennyiségét a részvételi, ajánlat(tétel)i dokumentáció tartalmazza, a Megrendelőt a Szerződés fennállása alatt az alapmennyiség mínusz a mennyiségi eltérés vonatkozásában terheli megrendelési kötelezettség, az opciós mennyiség tekintetében megrendelésre jogosult a Szerződés időtartama alatt Amennyiben konszignációs raktárkészlet kerül alkalmazásra, a Szállító vállalja, hogy a Szerződésben megadott konszignációs raktárkészletet induló készlet mennyiségével a teljesítési helyen a Megrendelésben, vagy az Egyedi Szerződésben meghatározott időn belül létrehozza. Az indulókészletet a Megrendelő határozza meg a havi várható felhasználás alapján, figyelembe véve a Szállítói kapacitását. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződés megszűnik, és a felek között a Szerződés megszűnését követő 6 hónapon belül a megszűnést követő időszakra további szállításokra vonatkozó szerződés nem jön létre, vagy az új szerződés alapján a Szerződés szerinti valamely termék szállítására a Megrendelő nem tart igényt, a felek a konszignációs raktárban lévő készlet, illetőleg a kifutó termékek tekintetében egymással elszámolnak. Az elszámolás mikéntjéről a Felek tárgyalás során állapodnak meg Konszignációs raktárba történő ellátás az alábbiak szerint történik: a) A konszignációs készletszint figyelése anyagonként a Megrendelő kötelezettsége. b) A Megrendelő folyamatosan készletgazdálkodói tevékenységet végez a szállítói konszignációs készletekkel. c) A Megrendelőnek a konszignációs rendelések feladásakor figyelembe kell vennie az alábbi információkat: szállítási határidő; megrendelő szállítási kapacitása; csomagolási egység; minimum rendelési mennység (ha van ilyen). d) A Megrendelő a fentiek alapján számú érték nélküli beszerzési megrendeléseket küld a Szállítónak, ami alapján a Szállító elvégzi a konszignációs készletszint feltöltését. e) A Szállító a Megrendelő konszignációs megrendelése alapján a konszignációs feltöltést elvégzi a szállítólevelek alapján a Megrendelő által előzetesen létrehozott 4500 számú SAP Megrendelésre hivatkozva történik meg a leszállított Termékek konszignációs készletre történő bevételezése. A szállítások során a szállítólevélen a konszignációs megrendelés 4500 számát minden esetben fel kell tüntetni! 3.7. A konszignációs kötelezettségek elszámolása a Megrendelő lejelentése alapján minimum havonta egy alkalommal történik, melyről a Szállító 3 munkanapon belül számlát bocsát ki. A lejelentés alapja az elmúlt időszak felhasználásait tartalmazó SAP lista. A Szállító ezen bizonylatok alapján számláz. 4. A Felek kötelezettségei 4.1. A Megrendelő köteles a Szállító részére határidőben megadni a Szerződés teljesítéséhez szükséges információkat. Amennyiben a Szállító részéről további, a Szerződés teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatási igény merül fel, a Megrendelő a Szállító ezirányú felhívásától számított öt (5) munkanapon belül köteles a kért adatokat szolgáltatni. Ha az adatszolgáltatáshoz ennél hosszabb idő szükséges, úgy a Felek ettől eltérő határidőben állapodnak meg Amennyiben a kapcsolódó szolgáltatás(ok) teljesítése a Megrendelő telephelyén történik, a Megrendelő köteles a teljesítés helyét munkavégzésre alkalmas állapotban a Szállító rendelkezésére bocsátani. A Szállító a 2

3 teljesítés megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg a Megrendelő e kötelezettségének nem tesz eleget. A teljesítés helyéhez való hozzáférés joga nem lehet kizárólag a Szállítóé A Megrendelő jogosult a Szállító által végzett teljesítést (és a felhasználásra, beépítésre kerülő anyagokat, berendezéseket) ellenőrizni. Ha a Megrendelő elrendeli, a Szállító köteles feltárni a munka bármely részét. Amennyiben a feltárt munkarész műszakilag hibátlan, megfelel a Szerződésben előírtaknak, a feltárást követően a Szállítónak költségtérítés ellenében helyre kell állítania, és ki kell igazítania ezeket a munkarészeket a Megrendelő igényének megfelelően Nem mentesül a Szállító a felelősség alól, ha a Megrendelő bármilyen ellenőrzést elmulaszt vagy azt nem megfelelően végezte el A Megrendelő a Szállító részére utasítást adhat. Amennyiben az utasítás szakszerűtlen, vagy annak figyelembe vétele az adott helyzetben lehetetlen vagy ésszerűtlen, erre köteles a Szállító a Megrendelő figyelmét felhívni. Amennyiben a Szállító ezen kötelezettségét elmulasztja, az ebből származó, a Megrendelőt ért károkért teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik A Szállító feladata saját költségén a Szerződésben meghatározott kapcsolódó szolgáltatás(ok) ellátására képes eszköz- és géppark szállítása és biztosítása A Szállító a Szerződés teljesítése során köteles betartani különösen a Szerződés tárgyát képező tevékenységre vonatkozó és érvényben levő hatályos jogszabályokat, hatósági rendelkezéseket, európai és magyar szabványokat, technológiai utasításokat, előírásokat, a Megrendelő munkaidőrendje, valamint balesetvédelmi és üzemi előírásai, az általánosan elismert biztonságtechnikai és munkaegészségügyi szabályok rendelkezéseit A Szállító köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy a vállalt határidőre való elvégzését veszélyezteti. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Szállító felelős A Szállító köteles az akadályoztatás vagy megszakítás okait és azok megszüntetésére tett és lehetőség szerint megtenni kívánt intézkedéseket a Megrendelővel közölni A Szállító a Szerződés hatálya alatt köteles minden olyan változást a Megrendelőnek bejelenteni, amely szervezeti formájában vagy fizetőképességében (csőd, felszámolási eljárás) következett be, illetve amit a Cégbíróságnak kötelező bejelenteni (pl. a tulajdonos személyében, törzstőkében bekövetkezett változások). Közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Szerződés esetében a Szállító a Kbt (4) b) pontjában foglalt kötelezésnek megfelelően köteles a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és köteles haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt, ha a) a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, vagy b) a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. Jelen pont a) illetve b) alpontjában meghatározott feltételek bármelyikének bekövetkezése esetén a Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani A Szállító a Szerződés teljesítése során köteles felhívni a Megrendelő figyelmét az esetleges kezelési és üzemeltetési problémákra, és azokat a Megrendelővel írásban közölni, továbbá a berendezés kezelőit üzemeltetési tanácsokkal ellátni A Szállító köteles a feladatát oly módon elvégezni, hogy a munkavégzése az ugyanazon a helyen mások által történő munkavégzést ne zavarja, a Megrendelői berendezések üzemvitelét ne akadályozza és ne veszélyeztesse. 3

4 4.13. A Szállító a termékeket és a kapcsolódó szolgáltatás(oka)t az elvárható szakértelemmel készíti vagy biztosítja, valamint felügyeletet és irányítást gyakorol a felhasznált eszközök, az alkalmazott módszerek és technológiák, a választott eljárások, valamint a munka minden részletének elvégzése és összehangolása tekintetében A Szállító a kapcsolódó szolgáltatás(ok) nyújtása során olyan képzett és tapasztalt, a szükséges jogosultsággal rendelkező vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett, betanított és segéd munkaerőt köteles biztosítani, ami a Szállító Szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben történő teljesítése érdekében szükséges A kapcsolódó szolgáltatások nyújtása során a Szállítónak időről-időre el kell takarítania és távolítania a teljesítés helyéről a felesleges anyagot és szemetet. A teljesítés befejezése után a Szállítónak el kell távolítania minden munkaeszközét. A teljesítés helyét tisztán és rendezett állapotban kell elhagynia A Szállító köteles minden lehetőséget megteremteni a Megrendelő számára, hogy megvizsgálhassa, felmérhesse és ellenőrizhesse a teljesítés bármely elfedésre kerülő vagy később nem látható részét A Szállító viseli a felelősséget a munkaterületen alkalmazott azon gépek, berendezések és a beépítésre kerülő anyagok megfelelőségéért és alkalmasságáért, amelyeket ő biztosított, ebben a körben felel továbbá a szükséges minőségi, munkavédelmi tanúsítványok meglétéért és azok Megrendelő részére történő átadásért A Szállító köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a beépített anyagok, berendezések minőségi, biztonságtechnikai tanúsítványait A Felek a Szerződés teljesítése érdekében együttműködnek, melynek érdekében: a) kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat az értesüléseket, tényeket, körülményeket, amelyek a teljesítést érintik, b) kölcsönösen, illetve külön-külön is megteszik azokat az intézkedéseket, amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozó körülmények elhárításához szükségesek, c) a vitás kérdéseiket tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. 5. Teljesítési határidő, a teljesítés helye 5.1. A jelen Feltételek alapján teljesített áruszállításokra és kapcsolódó szolgáltatásokra a Megrendelésben illetve az Egyedi Szerződésben meghatározott határidők szigorúan kötelezik a Szállítót. A Szállító előszállításra akkor jogosult, ha ehhez a Megrendelő előzetesen, írásban hozzájárult Ha a Szállító úgy látja, hogy a Szerződésben vállalt határidők teljesítésére bármely ok miatt nem képes, akkor köteles haladéktalanul tájékoztatni a Megrendelőt az esetleges késedelem okáról, várható idejéről. A Szállító ezt követően minden olyan intézkedést köteles megtenni, amely meggyorsítja az előrehaladást, és biztosítja a teljesítési határidő betartását. Az ilyen intézkedésért a Szállítót külön díjazás nem illeti meg A Szállító a termékeket szállítólevél kíséretében, saját költségére és felelősségére az alábbi címre köteles szállítani, melyek az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. Központi Raktárai: a) Pécs, Malomvölgyi út 2. b) Győr, Kandó Kálmán u. 13. c) Debrecen, Monostorpályi út 154., kivéve ha a Megrendelő a Megrendelésben illetve a Felek az Egyedi Szerződésben más címet jelölnek meg. 6. A Szerződés teljesítésére vonatkozó előírások (Szállítás minőség), a teljesítés igazolása 6.1. A termékek feleljenek meg a vonatkozó termékszabványok előírásainak és biztonságtechnikai követelményeinek A Szállító 48 órával a szállítás előtt köteles tájékoztatni a Szerződésben megjelölt Központi Raktára(ka)t a termékek beérkezésének várható időpontjáról. 4

5 6.3. Áruátvétel munkanapokon között történik. A Szállító úgy köteles időzíteni a szállítás időpontját, hogy a termékek átadása munkanapokon legkésőbb óráig megtörténjen. Amennyiben ig nem történik meg az áruátvétel, és az a Megrendelőnek nem róható fel, úgy a után felmerült költségeket (gép, munkaerő, stb.) a Szállító köteles viselni oly módon, hogy azokat a Megrendelő kiszámlázza A Szállító gondoskodik arról, hogy a szállítás a megfelelő csomagolásban történjen, mely megakadályozza a sérülést, károsodást, időjárásból származó befolyásokat és egyéb környezeti hatásokat A termékeket a szállítás során a rázkódás, dőlés, por- és egyéb szennyeződés ellen védeni kell A termékeket olyan csomagolással ellátni, hogy az biztosítsa a becsomagolt termékek azonosíthatóságát anélkül, hogy a csomagolást fel kellene bontani. A csomagolást a Szállítónak el kell látni a szükséges megjelölésekkel (csomagra vonatkozó kezelési előírások, stb.) és mellékelni kell a csomag tartalmát azonosító jegyzéket A termékeket a Szállító raklapon szállítja, a raklapon belül darabonként egységcsomagokat képez. A raklapot a Szállító zsugorfóliázza A Szállító a termékeket raklapon köteles szállítani: a) Amennyiben a termékek szabványos és sérülésmentes EUR raklapon érkeznek a Megrendelőhöz, a Megrendelő csereraklapot biztosít a Szállító részére. b) Amennyiben a termékek egyutas raklapon érkeznek a Megrendelőhöz, a Szállító csereraklapra nem tarthat igényt. c) Amennyiben a Megrendelő az átadásátvétel során a Szállító részére csereraklapot nem tud biztosítani, a Megrendelő átvételi elismervényt ad a Szállítónak, aminek ellenében egy későbbi szállítás során, előzetes egyeztetés szerint a Megrendelő Amennyiben a teljesítés helyszíne nem az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. valamelyik Központi Raktára, úgy az átadás-átvétel menete a következő: a) a termék átvételére csak a Szerződésben átvevőként megjelölt vállalkozás illetve annak képviselője jogosult, b) a termék átvételének pontos helyszínét és időpontját a Szállító köteles egyeztetni az átvevővel, legalább a várható teljesítést megelőző napon. c) a szállítólevélen minden esetben fel kell tüntetni a Megrendelés számát, d) amennyiben minden adat megfelelő, az átvételt cégbélyegzővel, olvasható aláírással kell hitelesíteni mindkét fél által, e) amennyiben az adatokban eltérés van, az átvétel során tapasztalt eltéréseket írásban szükséges rögzíteni (pl. szállítólevélen) és mindkét fél részéről olvashatóan aláírni, cégbélyegzővel lebélyegezni, f) a leszállított termékek átvételét igazoló aláírással, cégbélyegzővel ellátott szállítólevelet vagy annak másolatát minden esetben a számla mellé csatolni kell. 7. Vételár megfizetése, számlázás 7.1. A Szerződés teljesítéséért a Szállítót megillető vételár a Megrendelésben illetve az Egyedi Szerződésben kerül rögzítésre Az árak az általános forgalmi adón (ÁFA) kívül tartalmaznak minden, a Szerződés tárgyát képező termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos adót, vámot, illetéket, járulékfizetési kötelezettséget, a szállítási, felrakodási költségeket és a biztosítási díjat (a mennyiségi átadás időpontjáig), és a minőségi/jótállási kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő költségeket, a szükséges import és export engedélyek beszerzését és az azokkal kapcsolatos költségeket, a belföldiesítéshez és a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges összes tevékenység, eljárás költségét, a hitelesítés költségét, a szükséges bizonyítványok, leírások, termékismertetők és azok magyar nyelvre történő fordításának költségét, vagyis minden költséget, ami a 5

6 komplettséghez és a rendeltetésszerű hibátlan használathoz hozzátartozik, valamint a Szerződés alapján átadott szellemi alkotások felhasználási jogának ellenértékét A Szállító a számlát a teljesítést igazoló okiratok alapján állítja ki a Megrendelő nevére és székhelyére, és a teljesítést igazoló okiratok kíséretében az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. postacímére Pécs, Pf köteles azt megküldeni A számla mellé csatolni kell a termékek átvételét igazoló, Megrendelő aláírásával ellátott szállítólevelet vagy annak másolatát, illetve a szolgáltatás elvégzését igazoló teljesítés igazolást. A számlán illetve a szállítólevélen mindig fel kell tüntetni a Megrendelés illetve az Egyedi Szerződés számát (konszignációs készlet feltöltése esetén a Szerződés nyilvántartási számát, a Konszignációs jelentésen szereplő 51 sz. bizonylatszámot) valamint a Megrendelő szakmai kapcsolattartójának nevét A Szállító előlegre nem jogosult. A számlázhatósági ütemeket a Megrendelés illetve az Egyedi Szerződés tartalmazza A számlának meg kell felelnie a mindenkor hatályos számviteli, adózási és egyéb jogszabályi előírásoknak, valamint a Szerződésben előírt feltételeknek Közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Szerződés esetében a Szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A. hatálya alá esik. Ezek alapján minden, havonta nettó Ft-ot meghaladó kifizetést tartalmazó számla kifizetésének feltétele az adóhatóság és a vámhatóság olyan nemleges, 0-ás együttes adóigazolásának benyújtása, amely a kifizetés napján 30 napnál nem régebbi vagy a kifizetés időpontjában a Szállító szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában. A Szállító köteles tájékoztatni az alvállalkozóit arról, hogy az elvégzendő tevékenység kifizetése az Art. 36/A. hatálya alá esik Amennyiben a jelen Feltételek 7.6 illetve 7.7. pontjában foglaltak nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát kiegyenlítés nélküli visszaküldeni. A számla visszaküldéséből eredő esetleges károkért a Megrendelő nem vállal felelősséget. A számla fentiek miatti visszaküldése esetén a Szállító az esetleges késedelmes fizetés miatt késedelmi kamatot nem követelhet A vételár kifizetése a teljesítés alapján kiállított és a Megrendelő által elfogadott számla ellenében banki átutalással történik, a számla kézhezvételétől számított 45 közbeszerzési eljárás eredményeként kötött Szerződés esetében 30 - napon belül, kivéve, ha a Megrendelés vagy az Egyedi Szerződés eltérően rendelkezik. A számla beérkezését a Megrendelő érkezési bélyegzővel igazolja Az ÁFA törvény 58. (1) bekezdése szerinti határozott idejű elszámolás esetén a Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az adott naptári hónapra vonatkozó számlák és az összesítő elszámolás legkésőbb a kiállítást követő öt (5) munkanapon belül megérkezik a Megrendelő által megadott számlaküldési címre. Ebben az esetben a kiállított összesítő elszámolás ellenértékét a Megrendelő az adott naptári hónapot követő 45 - közbeszerzési eljárás eredményeként kötött Szerződés esetében 30 - napon belül banki átutalással fizeti meg a Szállító által megjelölt bankszámlára. Amennyiben az összesítő elszámolás a Megrendelő által megadott számlaküldési címre a kiállítást követő öt (5) munkanapon túl érkezik meg, úgy a kiállított összesítő elszámolás ellenértékét a Megrendelő a Megrendelő által érkezési bélyegzővel igazolt kézhezvételétől számított 45 - közbeszerzési eljárás eredményeként kötött Szerződés esetében 30 - napon belül fizeti meg átutalással a Szállítónak az általa megjelölt bankszámlaszámra, függetlenül az összesítő elszámoláson feltűntetett fizetési határidőtől A Szállító tudomásul veszi, hogy a bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést a Megrendelő bankszámlája pénzintézeti megterhelésének napján kell teljesítettnek tekinteni Közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Szerződés esetében a Szállító vállalja, hogy nem fizet, illetve nem számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 6

7 7.13. Amennyiben a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Szerződést teljesítő Szállító külföldi adóilletőségű, a Kbt (7) bekezdésben foglalt kötelezésnek megfelelően köteles a Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Szállítóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 8. A teljesítés igazolása, a Megrendelő által történő átvétel, tulajdonjog átszállása, kárveszélyviselés 8.1. A Szállító akkor teljesített megfelelően, ha a Szerződést annak feltételei szerint teljesítette, az üzemeltetéshez szükséges dokumentációkat Megrendelő részére átadta, és azt a Megrendelő hiánytalanul átvette. A teljesítést igazoló okiratok: a szállítási címen történő átadás-átvétel esetén a Megrendelő írásbeli igazolása a leszállított termék átvételéről A Szállító az alábbi dokumentációkat adja át a Megrendelőnek: a) Használati utasítást, garanciajegyeket; b) A Szállító által biztosított beépített anyagról Minőségi Bizonylatot, amennyiben alkalmazható; c) Egyéb üzemeltetéshez szükséges dokumentációkat, jegyzőkönyveket (nyilatkozatok, tervek, mérési jegyzőkönyvek, paraméterezési listák, konfigurációs rajzok, stb.) A teljesítés ideje az az időpont, amikor a Szállító a Megrendelő felé - a Megrendelő által elfogadottan - a Szerződés szerint maradéktalanul teljesített A Megrendelő akkor teljesített megfelelően, ha a szerződésszerűen leszállított és átvételre felajánlott terméket a szállítólevéllel együtt, illetve a szerződésszerűen elvégzett kapcsolódó szolgáltatást átvette és a vételárat a Szerződés szerint megfizette A termékek tulajdonjoga a termék vételárának kifizetéskor, a Szállítóról a költség és a kockázat a termékeknek a szállítási címen történő átadásakor, a fuvareszközről történő lerakodást követően száll át a Megrendelőre. A szállítás és a lerakodás a Szállító költsége és kockázata. 9. Hibás és késedelmes teljesítés 9.1. A Megrendelő a Szállítót a hibás teljesítés észlelésekor haladéktalanul írásban értesíti, feltüntetve a hibás termékek / szolgáltatások listáját, valamint a felmerült hibákat A Szállító köteles a hibás termékeket a Megrendelő nyilatkozata szerint, a saját költségén haladéktalanul kicserélni. Amennyiben cserére bármely okból nincs lehetőség vagy az ésszerű időn belül nem hajtható végre, a Szállító köteles a terméket a saját költségére beleértve az elszállítás, javítás, stb. költségeket ésszerű időn belül kijavítani A Szállító késedelmes illetve hibás teljesítése esetén a Megrendelő kötbért érvényesíthet a Szállítóval szemben Amennyiben a Szállító a teljesítési határidőt nem tudja tartani, annak lejárta előtt legalább három (3) nappal az ok feltüntetésével írásban köteles a Megrendelőt tájékoztatni Ha a Szállító a Szerződés teljesítése folyamán bármikor olyan helyzetbe kerül, amely megakadályozza a Szerződés megfelelő időben történő teljesítését, haladéktalanul írásban közölnie kell a késedelem tényét, várható időtartamát és okait, valamint egyidejűleg köteles egy olyan póthatáridőt megjelölni, amelyen belül teljesíteni tud. A Megrendelő az írásbeli bejelentés kézhezvételét követően saját belátása szerint jogosult a teljesítésre póthatáridőt meghatározni Amennyiben a Megrendelő írásban biztosít a teljesítésre póthatáridőt, úgy a Szállító a póthatáridő napjáig történő teljesítésig nem esik késedelembe. Amennyiben a Megrendelő írásban nem biztosít póthatáridőt, úgy a Szállító az eredeti teljesítési határidőre köteles teljesíteni azzal, hogy a határidő túllépése esetén késedelembe esik, és alkalmazhatóakká válnak a Szállító késedelme miatti jogkövetkezmények. Amennyiben a Szállító a részére írásban biztosított póthatáridőt is túllépi, úgy a póthatáridő túllépése esetén késedelembe esik, és 7

8 alkalmazhatóakká válnak a Szállító késedelme miatti jogkövetkezmények Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Szállító csak olyan számottevő késéssel tudja teljesíteni a Szerződést, amely miatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében a Szerződés fenntartása, vagy ha a késedelmi kötbér elérte a maximumát, a Megrendelő jogosult a Szerződéstől (keretszerződés kötése esetén az adott SAP Megrendeléstől) kötbér- és kártérítési igény követelése mellett elállni, vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, egyúttal jogosult a termékeket/szolgáltatást más forrásból beszerezni. A meghiúsulási kötbéren felül esetlegesen keletkező kárként az árkülönbözetet a Megrendelő kártérítés jogcímén a Szállítóval szemben érvényesítheti A hibás vagy késedelmes teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a jogkövetkezmények érvényesítésének jogáról. 10. Kötbér, kártérítés A Szállító tudomásul veszi, hogy a teljesítés neki felróható okból történő késedelme, hibás teljesítése vagy meghiúsulása esetén kötbért köteles fizetni. A Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárát és egyéb igényeit is érvényesíteni A Megrendelő jogosult választása szerint a) a felmerült kötbér összegét a Szállító számlájába beszámítani, b) a kötbérre vonatkozó jogosultságról és annak összegéről egy kötbérértesítő levelet kiállítani a fizetési határidő feltüntetésével, amelyet a Szállító 8 napon belül köteles visszaigazolni, vagy c) teljesítési biztosíték alkalmazása esetén a kötbért abból lehívni A kötbér esedékessé válik: a) késedelem esetén, amikor a késedelem megszűnik vagy a póthatáridő lejár (amelyik időpont ezek közül előbb következik be), b) hibás teljesítés esetén a felszólítás közlésével, c) meghiúsulás esetén, amikor a Megrendelő a Szerződésre vonatkozó elállási vagy rendkívüli felmondás jogát gyakorolja A Szállító felróható késedelmes teljesítés, azaz a teljesítési határidő(k) Szállítónak felróható elmulasztása esetén késedelmi kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke a késedelemmel érintett termékek nettó szerződéses árának napi 1 %-a, de maximum 20 % az adott késedelmes teljesítésre vonatkoztatva A Szerződés teljesítésének Szállítónak felróható okból bekövetkező meghiúsulása esetén (pl. a Szállító megtagadja a Szerződésnek vagy jótállási kötelezettségeinek a teljesítését, vagy Megrendelő a Szerződés szerinti elállási illetve rendkívüli felmondási jogával él) a Megrendelő meghiúsulási kötbért követelhet A Megrendelő elállása, illetve felmondása esetén a minőségileg és mennyiségileg már átvett részteljesítések ellenértéke a Szállítót illeti meg, azt a Megrendelő az egyébként megállapodott módon köteles megfizetni A Szerződés meghiúsulása esetén a meghiúsulási kötbér mértéke 30 %, az alapja a meghiúsulással érintett termékek nettó szerződéses ára Amennyiben a Szállító neki felróható okból hibásan teljesít, kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke a hibás teljesítéssel érintett termékek nettó szerződéses árának 20 %-a A Szállító hibás teljesítés esetén is köteles teljesíteni a Szerződésben meghatározott jótállási és szavatossági kötelezettségeket. 11. Jótállás, szavatosság, jóteljesítési biztosíték A Szállító az általa szállított termékre, teljesített szolgáltatásokra a Megrendelésben illetve az Egyedi Szerződésben meghatározott időtartamú jótállást vállal, kivéve ha a jogszabályban meghatározott jótállási idő ennél hosszabb, mert az esetben a hosszabb jótállási idő irányadó. 8

9 11.2. A jótállás kezdetének időpontja a termék átvételének vagy a Megrendelő és a Szállító által közösen lebonyolított sikeres (műszaki) átadás-átvételnek a napja A jótállás cseregaranciát jelent, azaz a Szállító a jótállási időn belül a meghibásodott terméket köteles elsődlegesen kicserélni. Amennyiben cserére bármely okból nincs lehetőség vagy az ésszerű időn belül nem hajtható végre, a Szállító köteles a hibás terméket a Megrendelő által meghatározott ésszerű időn belül kijavítani Ha a bizonyítható értesítés kézhezvételét követően öt (5) munkanapos határidőn belül a Szállító nem kezdi meg, vagy megkezdi, de a Szerződésben rögzített határidőben nem fejezi be a hiba kijavítását, illetve a termék kicserélését a Megrendelő megteheti a szükséges intézkedéseket (pl. jóteljesítési biztosíték, kijavítás, kijavíttatás, más vállalkozó igénybevétele) a hiba kiküszöbölésére a Szállító kockázat- és költségviselése mellett anélkül, hogy a Megrendelőnek a Szállítóval szembeni bármely más, Szerződés szerinti joga sérelmet szenvedne. Amennyiben a Szállító a jótállási kötelezettségeit nem a Szerződés szerint teljesíti a Megrendelő előzetes írásbeli felszólítást követően jogosult a Szerződéstől elállni és a meghiúsulási kötbért követelni, valamint a terméket más forrásból beszerezni, és az így keletkező árkülönbözetet kártérítés címén igényelni A Megrendelő a jótállási igényét a teljesítés helyén érvényesítheti, illetve a Szállító azt ott köteles teljesíteni A kijavított vagy kicserélt termékre/szolgáltatásra a jótállási időszak újból kezdődik A jótállási kötelezettség nem terjed ki az elemi csapás, rongálás vagy más szakszerűtlen működtetés, beavatkozás által okozott károk kijavítására A Szállító viseli a Megrendelő jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (kiszállás, csere, stb.), amely a hibás teljesítésre vezethető vissza A Szállító a jótállási kötelezettség elmulasztásából vagy nem megfelelő teljesítéséből bekövetkező károkért felel A Szállító az általa szállított termékre, teljesített szolgáltatás(ok)ra, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő szavatosságot vállal Amennyiben a Szállító köteles jóteljesítési biztosítékot nyújtani, annak mértékét és érvényességének időtartamát a Megrendelés illetve az Egyedi Szerződés tartalmazza. A jóteljesítési biztosítékkal szembeni követelmény, hogy az feltétlen és visszavonhatatlan legyen. A jóteljesítési biztosíték időtartama hibás teljesítés esetén meghosszabbodik a teljesítési hiba kijavításának időtartamával. A jóteljesítési biztosíték a jótállási kötelezettségek biztosítását szolgálja, és Megrendelő jogosult annak lehívására a Szállító esetleges tiltakozása ellenére is, amennyiben a Szállító a Szerződés szerinti jótállási kötelezettségeit nem teljesíti A jóteljesítési biztosíték teljesíthető (i) a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel (óvadék), (ii) a teljesítésért járó ellenértékből való levonás (visszatartás) útján, (iii) bankgarancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, illetve (iv) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A Szállító bármikor jogosult egyik biztosítéki formáról a másikra áttérni, a biztosítéknak azonban a Szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. A Szállító a jóteljesítési biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani Amennyiben a Szállító a jótállási idő alatt a jótállási kötelezettségét részben vagy egészben teljesíti, az óvadék illetve annak azon része, amely a jótállási kötelezettség nem-teljesítése miatti felhasználást követően megmaradt, a jóteljesítési biztosíték időtartamának lejártát követően a Szállítónak 30 napon belül kifizetésre kerül. A Megrendelő az óvadék után nem fizet kamatot a Szállítónak. Amennyiben a visszatartás útján biztosított jóteljesítési 9

10 biztosíték egészben vagy részben nem került igénybe vételre, annak lejártát követően a Szállító kiállítja a végszámláját és megküldi azt a Megrendelő számlaküldési címére, a Megrendelő pedig a Szerződésben rögzítetett fizetési határidő szerint utalja át Szállítónak a fel nem használt visszatartás összegét Amennyiben a jóteljesítési biztosíték érvényességének időtartama alatt a Megrendelő teljesítési hibát tár fel, úgy azt köteles a Szállító felé írásban jelezni. Amennyiben a Szállító öt (5) munkanapon napon belül nem kezdi meg a hiba javítását az írásbeli értesítés kézhezvételét követően, vagy megkezdi, de a Szerződésben rögzített határidőben nem fejezi be, úgy a Megrendelő a jóteljesítési biztosíték terhére a hibát más vállalkozóval is kijavíttathatja, és ennek költségét a jóteljesítési biztosítékból fedezheti A Megrendelő jogosult minden külön eljárás nélkül a Szállító nem szerződésszerű teljesítésére visszavezethető bárminemű kötbér, költség egyéb kár megtérítésére a jóteljesítési biztosítékból a felmerült összeget igénybe venni. Amennyiben a nem szerződésszerű teljesítésre tekintettel felmerült kötbér, költség illetve kár összege meghaladja a jóteljesítési biztosíték mértékét, úgy a Szállító az ezt meghaladó összeget is köteles a Szerződés szabályai szerint a Megrendelő részére megfizetni Amennyiben a Megrendelő a jóteljesítési biztosítékot részben vagy egészben igénybe vette, úgy a Szállító köteles azt 8 napon belül az eredeti összegre kiegészíteni a jóteljesítési biztosíték időtartamának végéig. Amennyiben a Szállító a jótállási idő alatt a jótállási kötelezettségét részben vagy egészben teljesíti, az óvadék illetve annak azon része, amely a jótállási kötelezettség nem-teljesítése miatti felhasználást követően megmaradt, a jóteljesítési biztosíték időtartamának lejártát követően a Szállítónak 30 napon belül kifizetésre kerül. A Megrendelő az óvadék után nem fizet kamatot a Szállítónak Amennyiben a Szállító a jóteljesítési biztosítékot bankgarancia formájában nyújtja, az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni: a) A bankgaranciát legkésőbb a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjáig (az átadás-átvétel napján) kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, és a Szerződésben meghatározott ideig kell érvényesnek lennie. b) Megrendelő jogosult a bankgarancia lehívására a Szállító esetleges tiltakozása ellenére is, amennyiben a Szállító a Szerződés szerinti jótállási kötelezettségeit nem teljesíti; c) A bankgarancia abban az esetben elfogadható, ha a Ptk. rendelkezéseinek megfelel, feltétel nélküli, visszavonhatatlan, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, az első írásbeli felszólításra öt (5) munkanapon belül fizet. A bankgarancia akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha azt a Megrendelő kifejezett írásos nyilatkozattal elfogadta. A kibocsátó bankot a Megrendelőnek előzetesen jóvá kell hagynia, d) Amennyiben a bankgarancia nem kerül lehívásra, azt a Megrendelő a lejártát követően visszaadja a Szállító részére. 12. Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi kérdések A Szállító a teljesítési hely egészén és a teljesítés során köteles betartani és betartatni a hatályos munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és balesetmegelőzési óvórendszabályokat. Ezek elmulasztása esetén a Megrendelőt semmilyen felelősség nem terheli A Szállító köteles a Megrendelőnek haladéktalanul bejelenteni minden, a Szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkezett munkahelyi balesetet. A Szállító munkavégzése során bekövetkezett munkabalesetek kivizsgálása, a felelősség megállapítása a Szállító feladata A Szállító kötelezi magát arra, hogy kizárólag olyan munkavállalókat/alvállalkozókat foglalkoztat, akik üzem-egészségügyi orvosi vizsgálaton alkalmas minősítéssel rendelkeznek a kapcsolódó szolgáltatások nyújtására A Szállító kötelezi magát arra, hogy a 10

11 Szerződés teljesítéséhez kizárólag olyan személyeket (alvállalkozókat) alkalmaz, akik/amelyek rendezett társadalombiztosítási, egészségbiztosítási jogviszonnyal rendelkeznek A Szállító általa okozott környezetszennyezés, ill. környezetkárosítás esetén köteles a helyszíni kárenyhítést azonnal megkezdeni (további szennyezés megakadályozása, lokalizálás). Köteles ebben az esetben a Megrendelőt értesíteni a környezeti káresemény paramétereiről, úgymint: okok, szennyezőanyag milyensége, szennyezés mértéke, megtett és továbbiakban szükséges intézkedések. A káresemény hatósági bejelentése, az okok kivizsgálása és megszüntetése a Megrendelő környezetvédelmi szakemberével egyeztetett módon történik A Szállító a teljesítés során köteles betartani és munkavállalóival, igénybe vett alvállalkozóival betartatni a Megrendelő működési területén idegenek által végzett munkákra vonatkozó alábbi szabályzatokat is: a) Munkavédelmi Kézikönyv, b) Tűzvédelmi szabályzat, c) Vagyonvédelmi utasítás, d) Környezetvédelmi utasítás Szállító a Szerződés aláírásával elismeri, hogy megismerte a jelen Feltételek 12.6 pontjában foglalt szabályzatok rendelkezéseit, és azokat magára, illetve közreműködőire kötelezőnek ismeri el. 13. Felelősség, termék felelősség biztosítás A Szállító felelős az általa vagy alvállalkozója, közreműködője által a Szerződés teljesítésével összefüggésben vagy a Szerződésen kívül a Megrendelőnek vagy harmadik személynek okozott minden kárért. A Szállító többek között kártérítésre kötelezhető abban az esetben is, ha a Szerződésben foglalt kötelezettségeit nem megfelelően teljesíti, vagy a teljesítési határidőt nem tartja be, és a Megrendelőnek ebből következően kára keletkezik Amennyiben a Szállító a teljesítés során valamely közművet, létesítményt megrongál, köteles azt saját költségén helyreállítani. A rongálás tényét köteles a Megrendelő képviselőjének is bejelenteni Ha a Szállító a jogszabályi előírások megsértésével, illetve a Szerződésben rögzített kötelezettségeinek megszegése folytán a Szerződésen kívülálló harmadik személynek kárt okoz, és a károsult harmadik személy a Megrendelővel szemben támaszt kártérítési igényt, úgy a Szállító köteles a Megrendelőt teljes mértékben mentesíteni a kártérítési felelősség alól akként, hogy a kárt a károsult harmadik személynek közvetlenül és korlátlanul megtéríti. Ebben az esetben a Szállító által nyújtott kártérítésnek ki kell terjednie azokra a költségekre is, amelyek a kártérítési igénnyel kapcsolatban a Megrendelő részéről merülnek fel A Megrendelő a hozzá beérkező kárigényt továbbítja a Szállítónak, aki annak vonatkozásában a károsulttal történő egyeztetésének és a kárigény teljes körű rendezésének tényét igazoló teljes bizonyító erejű okiratokat 30 naptári napon belül köteles megküldeni a Megrendelőnek. Amennyiben a Szállító a kárigény teljes körű rendezését okiratokkal nem igazolja, úgy a Megrendelő jogosult a benyújtott kárigény általa indokoltnak tekintett részének teljesítési összegét és vonatkozó költségeit (szakértői díj, felmérések stb.) a Szállító soron következő számlájába beszámítani A Szállító köteles harmadik személy által a Megrendelővel szemben a fentiek szerint indított bármely perbe a Megrendelő perbehívása esetén a Megrendelő oldalán beavatkozóként a perbe belépni A Szállító kijelenti és szavatol azért, hogy a Szerződés teljes időtartamára beleértve a jótállás és a szavatosság időtartamát termék felelősség biztosítással rendelkezik, továbbá hogy az esetleges biztosítási káreseménnyel összefüggő költségeket a Megrendelő felé nem érvényesíti. A termék felelősség biztosítás kártérítési limitje legalább a nettó vételár 100 %-a A Szállító felelősségi, helytállási kötelezettsége a Ptk. általános szabályai szerint áll fenn. 11

12 14. A Szerződés megszüntetése, módosítása A Megrendelő jogosult a Szerződés még nem teljesített részétől bármikor indokolás nélkül elállni, azonban a már megrendelt és visszaigazolt termékek/szolgáltatások átvételét és kifizetését nem tagadhatja meg A Megrendelő jogosult a Szerződéstől, illetve áruszállítási keretszerződés kötése esetén az adott SAP Megrendeléstől elállni, amennyiben a) a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Szállító a termékeket csak olyan számottevő késéssel tudja leszállítani, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, vagy a késedelmi kötbér elérte a maximumot; b) a Szállító a hibás teljesítés esetén a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel -, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni A Szerződést bármelyik Fél akkor jogosult azonnali hatállyal felmondani írásban, ha a) a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul; b) a másik Fél az üzleti tevékenységét vagy a kifizetéseit felfüggeszti, c) a másik Fél teljes egészében vagy részben elveszíti döntési szabadságát vagy a vagyona feletti rendelkezési jogát bármilyen módon, függetlenül attól, hogy ez a helyzet visszafordítható-e; d) a Szerződésből származó bármely kötelezettségét megszegte, és az érintett Fél előzőleg legalább 30 (harminc) naptári napos határidő kitűzésével, a jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel felszólította a szerződésszegő Felet a szerződésszegés megszüntetésére, de a határidő eredménytelenül telt el, vagy e) vis maior helyzet állt elő és 30 napon belül nem fejeződött be A Megrendelő abban az esetben is jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Szállító a) a Szerződés rendelkezéseit súlyosan, vagy ismétlődően megszegi; b) feladatait határidőben nem végzi el, ill. elmulasztott elfogadható időn belül eleget tenni a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek; c) a termékek/szolgáltatás hibáját ésszerű időn belül nem hárítja el, feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el; d) olyan magatartást tanúsít, amely a Megrendelő vagy a Megrendelő cégcsoportjába tartozó cégek jogos érdekeit, jó hírnevét sérti vagy veszélyezteti (ilyen tevékenységnek minősül nem kizárólagosan, ha a Szállító, mint felhasználó villamosenergia vételezésére szolgáló felhasználási helyén/helyein szerződésszegő vagy jogellenes vételezés kerül megállapításra az elosztói engedélyes által); e) előnyöket kínál, ígér vagy ad olyan személyeknek, akik a Megrendelő oldalán a szerződés előkészítésével, megkötésével vagy végrehajtásával foglalkoznak, vagy ezen személyeknek közeli hozzátartozói; f) a jelen Feltételek 15. pontjában foglalt, az alvállalkozók bevonásával vagy a Megrendelő munkavállalóinak foglalkoztatásával kapcsolatban fennálló kötelezettségeit megszegte; vagy g) alvállalkozója tanúsítja a fenti esetekben foglaltakat Áruszállítási keretszerződés kötése esetében a Megrendelő a jogosult továbbá a Szerződést rendes felmondás útján indokolás nélkül bármikor felmondani 30 napos felmondási idő mellett. A Szállító a Szerződés rendes felmondására nem jogosult A jelen Feltételek pontjában foglaltaktól eltérően közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Szerződés esetében a Felek egyike sem jogosult a Szerződés rendes felmondással történő megszüntetésére. 12

13 14.6. A Felek a Szerződést közös megegyezéssel, írásban bármikor megszüntethetik A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Felek kötelesek elszámolni egymással, és a Megrendelő köteles a leszállított és átvett termékek után a vételárat a Szállítónak megfizetni A Szerződés csak írásban, a Felek cégszerű aláírásával módosítható. A szóban vagy ráutaló magatartással tett szerződésmódosítás érvénytelen. Közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Szerződés esetében a Szerződés módosítása során figyelemmel kell lenni a Kbt ában foglaltakra. 15. A Szállító közreműködői A Szállító alvállalkozók igénybevételére jogosult, azonban a Szerződésben meghatározott teljesítés egészét nem adhatja alvállalkozásba. A Szállító csak a Megrendelő által előzetesen írásban jóváhagyott alvállalkozókat alkalmazhat A Jelen Feltételek 15.1 pontjától eltérően a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Szerződés esetében a Szállító alvállalkozó igénybevételére kizárólag a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével jogosult. A Kbt (2) bekezdésével összhangban a jelen pontban rögzített kivétellel - a teljesítésben köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az alkalmasság igazolásában. A Szállító köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. A Kbt (3) bekezdésével összhangban az olyan alvállalkozó vagy szakember helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az alkalmasság igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Szállító az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Szállító a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. Az ilyen új alvállalkozó illetve szakember alkalmazásához a Szállító a Megrendelő Szerződésben megjelölt kapcsolattartójának előzetes írásbeli hozzájárulását köteles beszerezni, legkésőbb az új szakemberek munkába állítása előtti időpontban. Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült A Szállító köteles valamennyi alvállalkozójával betartatni az összes, a Szerződésben általa a Megrendelővel szemben vállalt kötelezettséget A Megrendelő és a Szállító, illetve - alvállalkozó bevonása esetén - az általa igénybe vett alvállalkozó illetékesei egyeztetik a munkavédelmi szabályokat, különös tekintettel az érvényes szakmai szervezeti, valamint a Megrendelő által előírt további előírásokra és szabályokra, és rövidített jegyzőkönyvben rögzítik azt. A Szállító és alvállalkozói közötti egyeztetésről készült jegyzőkönyvet a Megrendelőnek is legalább másolatban meg kell küldeni A Szállító az alvállalkozóval kötendő szerződésben kötelezi az alvállalkozót arra, hogy a Megrendelő felé történő bemutatás céljából köteles Szállító részére átadni a székhelye szerint illetékes e) adóhatóság 30 napnál nem régebbi igazolását eredeti példányban, amely szerint nincsen köztartozása, valamint f) cégbíróság 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, 13

14 g) valamint - amennyiben szükséges - a munkavállalási engedélyeket másolatban A Szállító nem akadályozhatja meg, hogy az alvállalkozók más teljesítésekre vonatkozó szerződéseket kössenek a Megrendelővel. Különösen az olyan, harmadik felekkel kötött kizárólagos szerződések tilosak, melyek azt akadályozzák, hogy a Megrendelő vagy az alvállalkozó olyan teljesítéseket szerezzen be, melyek a Megrendelő vagy az alvállalkozó számára a Megrendelő által adott Megrendelés teljesítéséhez szükségesek Ha a Szállító a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül alkalmaz alvállalkozót vagy megszegi az alvállalkozó bevonásával kapcsolatban a jelen pontban rögzített kötelezettségeit, akkor a Megrendelő felhívja a Szállítót a jelen Feltételekbe ütköző módon alkalmazott alvállalkozó haladéktalan lecserélésére. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására A Szállító a jogosan igénybe vett alvállalkozói tevékenységéért teljes felelősséggel tartozik úgy, mintha a munkát maga végezte volna el. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén a Szállító felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be A Szállítónak biztosítania kell, hogy az alvállalkozó a részére átadott szolgáltatásokat ne adja tovább, kivéve, ha a Megrendelő előzőleg írásban ehhez beleegyezését adta A Szállító a Szerződés hatálya alatt és az azt követő egy évig semmilyen jogviszony keretében nem foglalkoztathatja a Megrendelő munkavállalóit, kivéve, ha a Megrendelő előzőleg írásban ehhez beleegyezését adta Amennyiben a Szállító a Megrendelő tudtával és beleegyezésével Megrendelő munkavállalóját foglalkoztatja úgy a Szállító köteles figyelembe venni a Megrendelő Főálláson kívüli munkavégzésre vonatkozó szabályzatát A Megrendelő jogosult a teljesítésben részt vevő személyek körében változást kérni és a Szállító köteles az adott személyt saját költségére, haladéktalanul, a teljesítés menetének sérelme nélkül megfelelő szakképzettségű, alkalmasságú és hozzáállású személyre lecserélni. 16. Vis maior A Felek egyike sem felelős a Szerződésben rögzített kötelezettségek nem-teljesítéséért, ha erre természeti katasztrófa (robbanás, tűz, természeti csapás), felkelés, zavargások, polgári engedetlenség, szabotázs, terrorcselekmény, forradalom vagy háborús események miatt kerül sor, amelyre a Felek nincsenek befolyással (a következőkben: "Vis maior") A Vis maior esetet bejelentő Fél köteles írásban értesíteni a másik Felet az eseményről és annak várható időtartamáról, melyet igazolni köteles. A Vis maior által érintett fél köteles meghatározni azokat a kötelezettségeket, amelyek elvégzésében akadályoztatott vagy akadályoztatva lesz. Az értesítés 14 napon belül küldendő attól számítva, hogy a Fél tudomására jutott, vagy észlelnie kellett volna a Vis maior eseményét vagy az azt létrehozó körülményeket A Felek kárenyhítési kötelezettsége ebben az esetben is fennáll, ennek keretében a félnek mindenkor meg kell tennie minden tőle telhetőt azért, hogy bármilyen a Szerződés teljesítésében a Vis maiorból adódó késést csökkentsen. 17. A Szerződés bizalmas kezelése, titoktartás, adatvédelem A Szerződés létrejöttének ténye nyilvános. A Felek a Szerződést bizalmasan kezelik, és biztosítják, hogy azt harmadik személy ne ismerje meg A jelen Feltételek 17.2 pontjától eltérően a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Szerződés esetében a Szerződés tartalma nyilvános, közérdekű adatnak minősül. 14

15 17.3. A Felek - a közérdekű adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségeken túlmenően a Szerződés tartalmáról, továbbá a teljesítés során felmerült bármely tényről, körülményről és egyéb információról kizárólag a másik Féllel előzetesen írásban egyeztetett módon adnak harmadik személyek részére, beleértve a médiát is, hivatalos tájékoztatást. A jelen rendelkezés nem vonatkozik a tulajdonosok részére ill. a hatályos jogszabályok alapján adott tájékoztatásra A Felek a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai eseményeket üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adják ki, azokat csak a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják, és erre nézve a feladatok ellátásában közreműködő munkatársaikat, alvállalkozóikat is nyilatkoztatják A Szerződés teljesítése kapcsán a Megrendelő által feltárt -, közvetlen, vagy közvetett módon a tudomására jutott valamennyi, a Megrendelőre, valamint ügyfeleire, hozzájuk kapcsolódó személyes illetve számlázási, üzleti adatokra vonatkozó információ (a továbbiakban együttesen Információ, vagy Információk) a Megrendelő üzleti titkát képező bizalmas információnak minősül. A Szállítót ezen Információk vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli, az Információt köteles az alábbiakban meghatározottak szerint bizalmasan kezelni és védeni a jogosulatlan hozzáféréstől. Az Információ kifejezés magában foglalja az összes olyan információt, amelyről a Szállító írásban, szóban vagy bármely más formában, akár közvetlen, akár közvetett módon értesült, amelyek különösen, de nem kizárólag magukban foglalják, a találmányokra, elképzelésekre, ötletekre, know-how-ra, technikai leírásokra, tervekre, specifikációkra, rajzokra, lenyomatokra, modellekre, példákra, munkafolyamatokra, számítógépes programokra, marketing tervekre, ügyfélkörre, személyes adatokra vonatkozó információkat, és bármely más technikai, pénzügyi vagy üzleti információt. A Szállító által vállalt titoktartási kötelezettség azon harmadik személyekre (teljesítési segédekre) is kiterjed, akiket a szerződés teljesítésébe bevont. Szállító köteles felhívni ezen személyek figyelmét a szerződésben foglalt titoktartási kötelezettségre, annak betartására, amelynek megtörténtét a Megrendelő részére bármikor igazolni is köteles. Bármilyen Információ de különösen az üzleti titkok vonatkozásában a titoktartási kötelezettség alól kizárólag a Megrendelő felhatalmazott képviselője és kizárólag írásban adhat előzetes felmentést. Az összes Információ a Megrendelő tulajdonát képezi. A Szállító köteles az adathordozón kapott Információt a Megrendelő részére visszajuttatni vagy az ilyen formában kapott Információt megsemmisíteni, amikor erre őt felkérik. A Szállítót az esetleges üzleti titoksértésért, amely bizonyíthatóan és felróhatóan a Szállító részéről merül fel, büntetőjogi és kártérítési felelősség terheli. Jelen titoktartás pontban vállalt kötelezettség megszegése vagy annak veszélye a Megrendelőre nézve nem orvosolható sérelmet okozhat és a Megrendelő egyéb jogorvoslati lehetőségei mellett jogosult bíróságtól kérni a jelen pontot sértő magatartás megtiltását és valamennyi felmerül kárának megtérítését, amelyek bizonyítottan a Szállító részéről tanúsított magatartás következtében merültek fel A jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettség a Feleket a Szerződés bármely okból történő megszűnését követően időbeli korlátozás nélkül terheli A Szállító a Szerződés teljesítése során tudomására jutott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek betartásával, bizalmasan köteles kezelni. A személyes adatokat a Szállító kizárólag a Szerződés teljesítése során, célhoz kötötten, a Szerződésben meghatározott feladatai ellátása érdekében, a teljesítéshez szükséges mértékben használhatja fel. A Szállító a jelen pontban foglalt kötelezettség megszegéséből eredően keletkező igazolt károkat a Megrendelő részére teljeskörűen megtéríti A Szállító csak a teljesítés keretében, és a Megrendelőnek az Infotv. értelmében adott 15

16 utasítására dolgoz fel személyes adatokat. Megfelelően érvényesek a feldolgozására vonatkozó előírások, ha a Szállító végzi az automatizált eljárások, vagy adatfeldolgozó berendezések ellenőrzését, vagy karbantartását, és ennek során nem lehet kizárni a személyes adatokhoz való hozzáférést. Az adatfeldolgozás megengedhetőségének megítélésében, valamint az érintettek Infotv-ben foglalt jogainak védelméről (tájékoztatáshoz, javításhoz, törléshez való jog, stb.) csak a Megrendelő dönthet A Szállító megfelelő adatvédelmet biztosít a Szerződés szerinti adatfeldolgozásban ahhoz, hogy garantálja az adatok titkosságának megőrzését, rendelkezésre állását és helyességét, és a maga részéről gondoskodik a jogszabályban foglalt szükséges műszaki és szervezeti biztonsági intézkedések betartásáról A Megrendelő bármikor jogosult az adatok általa adott utasítások szerinti feldolgozását, és az adatvédelem érdekében hozott műszaki és szervezeti intézkedések betartását ellenőrizni. A Szállító köteles a megbízás ellenőrzéséhez szükséges információkat megadni, és a szükséges belépési, valamint betekintési és hozzáférési jogokat megadni. A Megrendelő jogosult egyedi esetben további műszaki és szervezeti intézkedést előírni az adatvédelem érdekében A munkavállalók és ügyfelek adataihoz való hozzáférés csak annyiban megengedett, amennyiben arra a Szerződés teljesítése érdekében feltétlenül szükség van A Szerződés bármely okból történt megszűnését követően a Szállító csak abban az esetben tárolhatja vagy őrizheti meg más formában a részére átadott személyes adatokat, ha a hosszabb tartamú tárolást jogszabály vagy a szerződés követeli meg. Máskülönben a személyes adatokat tartalmazó iratokat a Szállító köteles átadni a Megrendelőnek vagy a Megrendelővel egyeztetve az adatvédelmi szempontoknak megfelelve megsemmisíteni azokat. 18. UN GIobal Compact és EU-rendelkezések a terrorizmus üldözésére A Megrendelő a vállalati tevékenységek keretében kiemelt szerepet tulajdonít a társadalmi felelősségvállalásnak, ezért részt vesz az ENSZ Globális Egyezmény ( United Nations GIobal Compact ) kezdeményezésben. Ez a kezdeményezés tíz, a globalizációt szociálisan érzékenyebbé és környezettudatosabbá tevő, a korrupciót megakadályozó alapelven nyugszik. A felelősségteljes beszerzés alapelvei az E.ONnál című tájékoztató az ENSZ Globális Egyezmény elveire hivatkozik, és a hivatkozás alatt érhető el az intraneten. A Szállító vállalja, hogy figyelembe veszi ezeket az elveket, amelyek az 1. számú mellékletben találhatók Az Európai Unió Tanácsának 2002/881 (EK) és 2001/2580 (EK) számú rendeletei értelmében a terrorizmus elleni küzdelem céljából bevezetésre került egy olyan rendelkezés, amely tiltja, hogy bizonyos természetes vagy jogi személyek, csoportok vagy szervezetek részére közvetlenül, vagy közvetve pénzt vagy erőforrást bocsássanak rendelkezésre. A Szállító vállalja, hogy figyelembe veszi ezt a tilalmat, és ellenőrzi, hogy a munkatársai és az üzlettársai neve nem egyezik-e a rendeletek mellékleteként közzétett listákon szereplő természetes vagy jogi személyek, csoportok vagy szervezetek nevével. Névazonosság esetén az adott személlyel, csoporttal vagy szervezettel a szerződés nem köthető meg. 19. Egyéb rendelkezések Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, ez a Szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti, kivéve, ha a Felek ezen rendelkezés nélkül a Szerződést nem kötötték volna meg A hagyományos levelezésen túl a szerződő Felek a gyors információcsere érdekében a kapcsolatot faxon, illetve elektronikus úton is tartják. A faxon küldött dokumentumokat akkor kell megküldöttnek tekinteni, ha azt a Felek alábbi hívószámára küldték meg, és azt a vonatkozó adási nyugta igazolta. A Szerződés teljesítése során a felek közötti 16

17 kapcsolattartás kizárólag a Szerződésben megjelölt kapcsolattartók útján történik. A kapcsolattartók jogköre nem terjed ki a Szerződés módosítására A Megrendelő a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit az E.ON Hungária csoport tagjaira, vagy harmadik félre engedményezheti. Az E.ON Hungária csoport tagjai jogosultak az engedményezéssel érintett követelést és a Szállító felé fennálló egyéb tartozást összevezetni A Szállító a Szerződésből, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb szerződésekből eredő jogai és kötelezettségei engedményezésére nem jogosult A Szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését A Megrendelőhöz kapcsolódó E.ON, vagy E.ON/Hálózat márkanév, vagy logó külső fél általi felhasználásához (pl. együttműködések, márkatársítás stb. keretében) az E.ON Hungária Zrt. előzetes engedélye szükséges A Szállító átruházza a Megrendelőre a Megrendelő egyéni igényeinek megfelelően létrehozott illetve átadott szellemi alkotások (dokumentumok, eredmények, terv- és egyéb dokumentáció, számítógépes programok, stb) felhasználási jogát, amelyek a nyilvánosságra hozatalra, sokszorosításra és gyakorlati megvalósításra vonatkoznak (továbbiakban: Felhasználási jogok ). A Felhasználási jogok átruházása időben, térben, a felhasználás célját, terjedelmét és módjait tekintve korlátlan és visszavonhatatlan. A Felhasználási jogok magukban foglalják a harmadik személyekre való korlátlan átruházás és az átdolgozás jogát is A Szerződés teljesítése során megszerzett általános ismereteket, módszereket, koncepciót a Megrendelő titoktartási kötelezettsége betartása mellett korlátozás nélkül felhasználhatja A Szerződés létrejöttét megelőzően, vagy a Szerződésen kívül a Szállító által létrehozott szerzői mű és bármely egyéb szellemi alkotás, a Szállító tulajdonában marad. Megrendelő az ilyen szerzői művekre, nem kizárólagos, nem átruházható, időben nem korlátozott felhasználási jogot nyer azok saját belső használatára, azon célra, amelyre azok átadásra kerültek Szállító szavatolja továbbá, hogy alvállalkozói, közreműködői által a Szerződés teljesítése során kifejlesztett szerzői művekre és szellemi alkotásokra is kiterjedjenek a jelen pontban foglalt Felhasználási jogok, és ebből a célból Szállító szavatolja, hogy olyan tartalmú alvállalkozói szerződéseket fog kötni, amelyek kifejezetten rendelkeznek a Megrendelőt megillető, jelen pontban foglalt tartalommal megegyező Felhasználási jogokról A referencia nyilvános felhasználása (pl. sajtóanyagban, marketing anyagban, honlapon, stb.) a Megrendelő előzetes írásbeli engedélyéhez kötött. Szállító a Szerződés teljesítése során végzett tevékenységét a Megrendelővel előzetesen egyeztetett formában, és a Megrendelő írásbeli engedélyének megszerzését követően referenciaként felhasználhatja úgy, hogy azzal a Megrendelő vagy az E.ON csoport érdekeit nem sértheti. A Szállító a Megrendelővel előzetesen egyeztetett formában, és a Megrendelő írásbeli engedélyének megszerzését követően Megrendelő nevét referencia listáján is szerepeltetheti. Jelen pontban foglaltak megszegése esetén a Szállító köteles a kifogásolt közlést a Megrendelő felszólítására azonnal eltávolítani, és a Megrendelő kártérítési igény érvényesítésére válik jogosulttá. Közbeszerzési eljárásban való részvételhez szükséges referenciát a Megrendelő korlátozás nélkül ad ki A Megrendelő tájékoztatja a Szállítót, aki tudomásul veszi, hogy az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft az E.ON Hungária vállalatcsoport tagjaival kötött eseti megbízási szerződések alapján jogosult a 17

18 Szerződés Megrendelő nevében történő aláírására A Szerződésre a magyar jog, különösen a Ptk. rendelkezései az irányadók. A felek a nemzetközi magánjogi normák és az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, április hó 11. napján kelt ENSZ egyezmény alkalmazását kifejezetten kizárják. A kereskedelemben szokásos klauzulákat a mindenkor érvényes lncoterms (ICC, Párizs) alapján kell értelmezni. az alkalmazandó jogszabályok alapján a Felek jogvitájának elbírálására nem a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a Fővárosi Törvényszék, vagy a Budapest Környéki Törvényszék az illetékes, úgy a Felek jogvitájukra a Budai Központi Kerületi Bíróság illetve a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki a per tárgyától, illetve a pertárgy értékétől függően A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket megkísérlik tárgyalásos úton, peren kívül rendezni Amennyiben a Felek 15 napon belül nem tudnak megegyezni a vitás kérdésekben, és 18

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor.

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor. 1. A Vevő nek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes áru (megrendelése és) megvásárlása, valamint kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Szerződésszám: 60386-6/2015/START Besz. terv: T-11 660 és 661 sor CPV kód: 31681410-0; 50220000-3;

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Üdvözöljük a VASI DUOKER Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya FŐBB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen szerződéstervezetet a felek a szerződéskötés során az ajánlatban megadott és a szerződéstervezetben üresen hagyott feltételekkel és adminisztratív elemekkel kiegészítik.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Gege Hungary Kft. (székhelye: 2800 Tatabánya, Deák Ferenc u. 29. cégjegyzékszám: 11-09-014638; adószáma: 14548961-2-11;

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Újhartyán Város Önkormányzata Székhelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Képviseletében: Schulcz József Polgármester mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Jelen Általános Szerződési feltételek (ÁSZF) elválaszthatatlan mellékletét képezi

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Gege Hungary Kft. (székhelye: 2800 Tatabánya, Deák Ferenc u. 29. cégjegyzékszám: 11-09-014638; adószáma: 14548961-2-

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Pete Ferenc hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1/13 A általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmezı rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 2 4. A Szerzıdés tárgya, terjedelme, minısége...

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Általános rendelkezések Szerződő felek megállapítják, hogy az MIKÓ és Társa Kft. mezőgazdasági-, építőipari- és emelőgépek kereskedelmével foglalkozó gazdasági társaság. Az MIKÓ és Társa Kft Kft. az általa

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6. Levelezési címe: 3304 Eger, Sánc u. 6. Képviseli: Grédics Szilárd igazgató

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés 1 SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő ( 2026 Visegrád, Gizella telep) Képviseli: Vogel Ferencné gazdasági

Részletesebben

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. a PENTAFON-PENTA Rádió Reklám- és Műsorkészítő, Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály

Részletesebben

B/6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZERZŐDÉSI JOGBAN (ADÁSVÉTEL, VÁLLALKOZÁS, MEGBÍZÁS, BIZTOSÍTÁS)

B/6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZERZŐDÉSI JOGBAN (ADÁSVÉTEL, VÁLLALKOZÁS, MEGBÍZÁS, BIZTOSÍTÁS) EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG ALAPELVI SZINTEN 4. (1) A polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Szeged Kiskundorozsma, 2011.

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2009. július 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Egyedi Előfizetői Szerződés a Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatásának igénybevételére egyéni előfizetők részére 7/1 ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEK

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Hatályos: 2016. március 18-tól I. Általános rendelkezések 1. A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Viva Natura World Kft. Székhelye és postai címe: 2151

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015. 1./ A szerződések megkötése

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015. 1./ A szerződések megkötése ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015 1./ A szerződések megkötése Jelen Általános Szállítási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései kihatnak minden olyan szerződésre, amely egyrészről a Kingspan

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. (székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: +36 1 3540664,65, fax: +36 1 3024840, e-mail: info@lagrotta.hu,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK Jelen Általános Vételi Feltételek (ÁVF) Vevő és Eladó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák a Megrendelésben foglalt feltételekkel együtt.

Részletesebben

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDigTV Extra műsorterjesztés Elkészítés dátuma: 2011. február 02. Hatályba lépés: 2011. március 04. Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDigTV Extra

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. 1 Fogalom meghatározások A Szerződésben használt fogalmak a földgázellátásról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

ETS - Európai Teherautó Szerviz KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ETS - Európai Teherautó Szerviz KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ETS - Európai Teherautó Szerviz KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALKATRÉSZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉSHEZ 1. Általános rendelkezések A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az ETS

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2013. szeptember 1. DEFINÍCIÓK Szolgáltató: UltraNet Kft - székhely: 1115. Budapest, Bartók Béla

Részletesebben

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban 1. Fogalom meghatározások: 1.1. Hirdetés: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Budapest III. kerület Óbuda Békásmegyer Önkormányzata Címe: 1033 Budapest, Fő tér 3. Képviseli: Bús Balázs polgármester Adószám:15503004-2-41 Számlaszám:12001008-0013-1713-00100007

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Melléklet MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ amely létrejött a BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Budafok Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata (1221

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez Budapest, 2016. március 16. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Értelmező

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a Rondo Hullámkartongyártó Kft. és a beszállítói, valamint megrendelői közötti szerződésekhez. I.

Általános Szerződési Feltételek a Rondo Hullámkartongyártó Kft. és a beszállítói, valamint megrendelői közötti szerződésekhez. I. Általános Szerződési Feltételek a Rondo Hullámkartongyártó Kft. és a beszállítói, valamint megrendelői közötti szerződésekhez I. Preambulum A Rondo Hullámkartongyártó Kft. (1239 Budapest, Ócsai út 5.,

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek TELEFONSZOLGÁLTATÁS (Helyhez kötött telefonszolgáltatás, Nomadikus beszédcélú szolgáltatás, Egyéb hangátviteli szolgáltatás)

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató adatai: Általános tudnivalók:

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató adatai: Általános tudnivalók: Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A Jogi nyilatkozat, az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat valamint a Szállítási, átvételi és fizetési feltételek minden pontja a narancsborstop.hu weboldal Általános

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

CBRE Corporate Outsourcing Kft.

CBRE Corporate Outsourcing Kft. . CBRE Corporate Outsourcing Kft 1. Meghatározások Az Alkalmazandó jog kifejezés a Magyar Köztársaság jogszabályait, törvényeit és más jogszabályait, az Európai Közösségek végrehajtható jogszabályait,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Alapvető rendelkezések A WayteQ Europe Kft. által üzemeltetett www.newteq.eu webáruház használatára, megrendelések leadására és a létrejövő adásvételi szerződésre vonatkozó

Részletesebben

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek A jelen feltétel alkalmazásával megkötött biztosítási szerződés nem minősül fogyasztói

Részletesebben

Tex and Co Kft. 1146 Budapest, Francia út 54. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) I. Általános rendelkezések

Tex and Co Kft. 1146 Budapest, Francia út 54. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) I. Általános rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Tex and Co Net Kft. által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető rendszerek,

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

FAKTORÁLT KÖVETELÉSEK BIZTOSÍTÁSA ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

FAKTORÁLT KÖVETELÉSEK BIZTOSÍTÁSA ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. 1065 BUDAPEST, Nagymező u. 46-48. Tel.: 374-92-00, Fax: 269-11-98 E-mail cím: info@mehib.hu Internet: www.mehib.hu FAKTORÁLT KÖVETELÉSEK BIZTOSÍTÁSA ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Részletesebben

Alapvetı szerzıdéses adatok:

Alapvetı szerzıdéses adatok: B É R L E T I S Z E R Z İ D É S amely létrejött Budapesten, egyrészrıl a MEVA Zsalurendszerek Zrt. (cégbejegyzés száma:, címe: 1047 Budapest, Labdarúgó u. 19., telefon: 272-2222, fax: 369-5885 képviselıje:

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a REGÁLIANUS CO.D Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.regalianusklima.hu weboldalon

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal (székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., törzsszám: 722337, adószám: 15722335-2-10, bankszámla

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA I. SZERZŐDŐ FELEK egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített elnevezés: MÁV FKG Kft. székhely: 5137 Jászkisér,

Részletesebben

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Babócsa, Bélavár, Beleg, Berzence, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Fábiánháza,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2009.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2009. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2009. 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. ÁSZF : a Szolgáltató által végzett reklám értékesítésre, és a reklámoknak a Szolgáltató gondozásában megjelenő kiadványokban történő

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel:

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Tulajdonos: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ARKON ZRT. (székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a., adószám: 140856222-41, cégjegyzékszám: 01-10-045793),

Részletesebben

A DMGO Kft elektronikus vásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételei (ÁSZF)

A DMGO Kft elektronikus vásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételei (ÁSZF) A DMGO Kft elektronikus vásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételei (ÁSZF) A DMGO Kft. webáruházán keresztül történő vásárlással kapcsolatos főbb információk A DMGO Korlátolt Felelősségű Társaságtól

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sprint International Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételek. Az üzleti előfizetők részére nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Sprint International Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételek. Az üzleti előfizetők részére nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Sprint International Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételek Az üzleti előfizetők részére nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Hatálybalépés dátuma: 2015. december 31. 1 Tartalom Fogalmak...3

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek (nyilvános televízió-műsorelosztási) szolgáltatáshoz Gyékényes, Győrtelek, Ököritófülpös, Őrtilos, Rápolt,

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

Szállítási és Vásárlási Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Szállítási és Vásárlási Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szállítási és Vásárlási Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.fitthin-teszta.hu Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.fitthin-teszta.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Cogitnet Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2015. október 30.-tól 1 1 Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 7 1.1 Szolgáltató neve és címe:...

Részletesebben

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013.01 01. 1 Tartalomjegyzék:1. A Szolgáltató adatai... 3 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások

Részletesebben

A kötelmek közös szabályai: a szerződések belső ellenőrzése. Dr. Klima Zoltán alkalmazott ügyvéd

A kötelmek közös szabályai: a szerződések belső ellenőrzése. Dr. Klima Zoltán alkalmazott ügyvéd A kötelmek közös szabályai: a szerződések belső ellenőrzése Dr. Klima Zoltán alkalmazott ügyvéd 2014. március 15-én hatályba lépett az új Ptk., a 2013. évi V. törvény, amely a korábbi 1959. évi IV. törvényt

Részletesebben

Általános szerzôdési feltételek

Általános szerzôdési feltételek Általános szerzôdési feltételek Hatálybalépés napja: 2013.05.01. www.fizessenmobillal.hu I. fejezet ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. Szolgáltatás megnevezése: internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás, helyhez kötött Készítés

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2012.03.23. napjától CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A LÍZINGBEADÓ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

ÉPíTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

ÉPíTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS , ÉPíTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő), képviseli: Dr. Kovács

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING CIB LAKÁSLÍZING ZRT. 1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 140. TELEFON : 485-9800 TELEFAX : 489-6700 GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. augusztus 13.-tól 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

Közzététel: 2013.07.12. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2013.07.12. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) 60.

Részletesebben

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATKÉRŐ: MÓRA FERENC MÚZEUM 6720 SZEGED, ROOSEVELT TÉR 1-3. Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban,,régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Adószám: 15516006-2-42

Részletesebben

A Vevő a nyertes ajánlattevővel, mint Eladóval az alábbi Földgáz Értékesítési Szerződést köti.

A Vevő a nyertes ajánlattevővel, mint Eladóval az alábbi Földgáz Értékesítési Szerződést köti. TFÖLDGÁZÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Adószám: 15735791-2-42 Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Kölcsön ingatlancélra KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel 1 szerződéskötéssel járó költségek finanszírozásával 2 amely

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu. A rendelések értéktől függetlenül INGYENESEN kerülnek kiszállításra az összes szállítási móddal!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu. A rendelések értéktől függetlenül INGYENESEN kerülnek kiszállításra az összes szállítási móddal! ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu A rendelések értéktől függetlenül INGYENESEN kerülnek kiszállításra az összes szállítási móddal! Üdvözöljük Tóth Erika egyéni vállalkozó (továbbiakban:

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben