Alapvetı szerzıdéses adatok:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapvetı szerzıdéses adatok:"

Átírás

1 B É R L E T I S Z E R Z İ D É S amely létrejött Budapesten, egyrészrıl a MEVA Zsalurendszerek Zrt. (cégbejegyzés száma:, címe: 1047 Budapest, Labdarúgó u. 19., telefon: , fax: képviselıje: ügyvezetı igazgató, bankszámlaszám: Volksbank Zrt ) a továbbiakban, mint bérbeadó, másrészrıl a (cégbejegyzés száma:, címe:, u., képviselıje:, adószám:, bankszámla szám:.) a továbbiakban, mint bérbevevı, együtt, közösen, mint felek között a mai napon, az alábbi tartalommal és feltételek szerint: I. A szerzıdéses jogviszony tárgya A szerzıdés tárgya, a bérbevevı részvételével/által, az alább feltüntetett helyen kivitelezésre kerülı építmény megvalósításához szükséges, a bérbeadó tulajdonát képezı különbözı zsaluzóanyagok, zsaluszerkezetek, zsalueszközök és egyéb tartozékok, valamint az azok szállításához és tárolásához, kezeléséhez, továbbá szereléséhez szükséges segédeszközök vagy göngyölegek bérleti jogviszonya. Jelen szerzıdés nem tartalmazza azon zsalurendszer kiegészítık díját, melyek egyszeri eladási tételt képeznek, és visszaszállításra nem kerülnek. A szerzıdés száma: A kivitelezés, vagy beruházás megnevezése: A kivitelezés, vagy felhasználás helye és címe: Alapvetı szerzıdéses adatok: A szerzıdés megkötésének dátuma: Anyagrendelésre jogosult személy: Telefon: Fax, Kiegészítı adatok: Bérleti díj engedmény mértéke és fizetési határidı: Szállítási költség és fizetési határidı: Kezelési költség: Komfort Bérlet ill. Szuper Komfort Bérlet szolgáltatások: Ügyfél kérésére jelen szerzıdés nem tartalmazza, a javítási és tisztítási költségek a visszaszállítások után a kárfelvételi jegyzıkönyv megállapításai szerint külön kerülnek kiszámlázásra. Óvadék összege: Elıleg összege: Egyéb megállapodások: Meva Zsalurendszerek Zrt. Oldal száma: 1/9

2 II. Az elıkészítési folyamat és a megrendelés általános tudnivalói 1) A bérleti jogviszony alapításakor a mindenkori bérbevevı, vagy annak törvényes képviselıje, illetve meghatalmazással igazolt megbízottja akár magán-, vagy jogi személy köteles személyesen megjelenni és a szerzıdés megkötésében személyesen részt venni. 2) A bérleti szerzıdés elkészítéséhez és a megállapodás aláírásához a bérbevevınek az alábbi okmányokat szükséges eredetiben bemutatni és másolatban csatolni: 30 napon belüli cégkivonat, vagy végzés a cégnyilvántartásba vételrıl, Aláírási címpéldány, Adóbejelentkezési lap és módosításai, Magánszemély estében személyazonossági igazolvány Bélyegzı (amennyiben az aláírás csak ezzel együtt érvényes) Meghatalmazás esetén a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a felhatalmazást a készfizetı kezesség vállalására is. 3) Bérbevevı kötelezi magát, hogy a jogviszony alapításához felhasznált és ahhoz rendelkezésre bocsátott adatok megváltozása esetén a módosult adatokat 3 munkanapon belül írásos formában közli bérbeadóval. Amennyiben bérbevevı jelen szerzıdés aláírására jogosult képviselıje (kinevezett üzletvezetıje, ügyvezetıje stb.) személyében változás állt be, és a beállt változást bérbevevı új képviselıje nem közli bérbeadóval a jelen szerzıdéses pontban foglaltak szerint, az ebbıl eredı károkért bérbevevı aláírásra jogosult új képviselıje a jelen szerzıdés VII./37. pontjában meghatározottak szerint, magánszemélyként mint készfizetı kezes korlátlan kártérítési felelısséggel tartozik. 4) Felek kijelentik, hogy a bérleti szerzıdést bérbevevı elızetes írásbeli megrendelése alapján kötik meg. 5) A bérbeadó vállalja, hogy a bérbevevı által rendelkezésre bocsátott statikus tervekbıl, vagy esetleges vázlatokból, díjmentesen összeállítja azt a konszignációs anyag- és eszközlistát, amely a megállapodás létrejöttében a jogügylet alapját képezik. Bérbevevı külön igényére bérbeadó a konszignáció összeállításával egyidejőleg elızetes és részletes árajánlatot is készít, amely közelítıleg meghatározza a várható de nem végleges - bérleti díjakat, illetve pénzügyi terheket is. 6) Bérbevevı tudomásul veszi, hogy a bérbeadó által elkészített, zsalutípusra és felhasználásra vonatkozó írásos, vagy rajzos ajánlat nem kiviteli tervszintő dokumentáció - azaz nem zsaluelem kiosztási kiviteli terv -, mivel a kiadott mőszaki vázlatok nem foglalják magukba a kiviteli tervdokumentációval szemben támasztott és megkövetelt igényeket. A zsaluelem kiosztási ajánlat kizárólag a bérleti jogviszony dokumentálásához szükséges konszignációs munka egyes paramétereinek tisztázását és a raktári kiadás, valamint a szállítás megszervezésének megkönnyítését szolgálják. 7) Amennyiben a bérbevevı által igényelt egyes anyagok és eszközök a bérbeadó saját raktárában éppen nem állnak rendelkezésre, tehát a bérbevevı igényeit az aktuális raktárkészletbıl teljes mértékben kielégíteni nem lehet, úgy a bérbeadó jogosult a hiányzó anyagokat külsı harmadik személyektıl beszerezni (bérbe venni) és azokat e szerzıdés keretein belül a bérbevevınek további albérletbe bérbe adni. Ebben az esetben a szolgáltatás ezen részének jogcíme közvetített szolgáltatásnak minısül, amelynek elszámolása esetén, a bérbeadó jogcímként közvetített szolgáltatást jelöl meg a bérbevevı felé benyújtott számlában. 8) Bérbevevı tudomásul veszi, hogy bérbeadó a konszignáció tartalmának változtatási jogát mindvégig fenntartja a saját, aktuális raktárkészletének állapota szerint. 9) Bérbeadó a gyártói termékszavatosság mértékéig vállal felelısséget az általa kiadott anyagokért és eszközökért. Feltétlen felelısséget vállal a bérbevevıtıl kapott adatok és paraméterek alapján adaptált, gyárilag méretezett és készített típustermékekért. Nem felel azonban a helytelen adatszolgáltatásból, a kiadott technológiai ismertetıben foglalt általános elıírásoktól való eltérésekbıl, valamint a bérbevevı által elkövetett méretezési hibákból eredı túlterhelés okozta károkért. 10) Bérbeadó a kiszállított zsaluanyagokhoz és szerkezetekhez írásos mőszaki ismertetıket ad, amely a bérbevett termékek általános használatára vonatkozó rendszermegoldásokat, típusválasztékot, azok mőszaki specifikációit, szállítási, szerelési, daruzási, merevítési, tárolási elıírásokat tartalmaz. Ez a brosúra az építıipari tevékenységi körben járatos, a zsaluszerelési és összeállítási munkákban gyakorlati ismeretekkel rendelkezı szakemberek számára kielégítı és elégséges leírásokat foglal magába. A mőszaki ismertetı prospektusok átadása a szerzıdés megkötésével egy idıben, ugyancsak megtörténik, amelynek kézhezvételét bérbevevı a szerzıdés aláírásával egyidejőleg ismer el. 11) Bérbevevı tudomásul veszi, hogy a megrendelt, majdan kiszállított anyagok és eszközök használata, a zsaluszerkezetek összeállítása, szerelése, azok módozata, vagy megoldása, a kivitelezésen alkalmazott technológia, annak sorrendje, a megvalósított mőszaki-szerelési állapot, kizárólagosan és egyértelmően a saját felelısségi körébe tartozik. 12) A bérbevevı kijelenti, hogy a bérelt anyagokat és eszközöket minden esetben saját felelısségére használja, egyben vállalja, hogy a szakirányú munkák során betartja a hatályos általános és az idevonatkozó munkavédelmi elıírásokat. Tudomásul veszi, hogy az ezek elmulasztásából eredı anyagi és baleseti károkért a bérbeadó nem felel. Ugyancsak nem terheli semminemő felelısség bérbeadót a kivitelezési helyszínen történı egyéb más - zsaluzással összefüggı - tevékenységért és kivitelezési megoldásért, amelyek úgyszintén a bérbevevı saját felelısségi körébe tartoznak. Oldal száma: 2/9

3 13) Bérbeadó a bérbevevı egyedi igényére és külön megrendelésére külön díjazás ellenében - elkészíti az építési szabványoknak megfelelı és a vonatkozó elıírásokat követı, tehát az adott kivitelezésen kizárólagosan alkalmazandó, részletes, kiviteli szintő mőszaki tervdokumentációt is. Ennek tartalma magában foglalja mindazon különleges dokumentumokat is, amelyek a komplett kivitelezési munkák teljes körő és felelısségteljes elvégzéséhez szükségesek, valamint együtt jár a felelıs tervezı esetleges helyi mővezetésével és ellenırzésével. A tervezési munkák megrendelése és díjazásának megállapítása külön szerzıdésben történik. III. A jogügylet 14) A felek megállapodnak, hogy a bérbeadó bérbe adja, a bérbevevı bérbe veszi, az e szerzıdés elválaszthatatlan (I. számú) mellékletét képezı, bérleti anyaglistában felsorolt és jelölt anyagokat, elemeket, tartozékokat (a továbbiakban anyagok és eszközök), valamint azok szakszerő szállításához és raktározásához, vagy tárolásához esetlegesen szükséges segédszerkezeteket. 15) Felek egyhangúan kijelentik, hogy a bérleti anyaglistában felsorolt, a megállapodás szerint bérbe vett valamennyi eszköz és anyag, azok típusa, mérete, valamint összes paraméterük megfelel mindazon általános építészeti követelményeknek, amelyet a bérbevevı a benyújtott megrendelésében kinyilvánított. Bérbevevı kijelenti és elismeri, hogy az összeállított anyaglista, illetve a megrendelés visszaigazolását szolgáló konszignáció kifejezetten a részérıl kiadott útmutatások és információk alapján, azoknak figyelembe vételével készült. Mindezek alapján bérbevevı egyértelmően kijelenti, hogy a bérbevett tételek feltétlenül kielégítik mindenfajta mőszaki, építészeti és kivitelezési igényeit, továbbá kivitelezési elvárásait. 16) Felek megállapodnak továbbá, hogy az itt megjelölt, ill. feltüntetett cím szerinti kivitelezésre, vagy beruházásra, a bérbevevı által késıbbi idıpontokban esetlegesen írásban megrendelendı további zsaluzó és egyéb anyagok bérletére vonatkozóan ugyancsak ezen szerzıdés rendelkezései alkalmazandók. Bérbeadó kiköti, egyúttal bérbevevı tudomásul veszi, hogy az ilyen módon és céllal, idıben e szerzıdés aláírását követıen bérbevett további anyagok bérleti díjának mértékét kizárólagosan az azok kiszállításakor hatályos díjjegyzék szabja meg. Ennek értelmében a bérleti anyaglistára utólagosan felkerült, majd kiszállított anyagok és eszközök is e szerzıdés tárgyát képezik. 17) Bérbeadó a bérlet tárgyát képezı anyagokat kizárólag a bérleti szerzıdés megkötésének létrejöttével, illetve a megállapodás hatályba lépésekor adja bérbe. IV. A bérleti jogviszony idıtartama 18) Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti jogviszonyt határozatlan idıre kötik. A bérleti viszony futamidejének kezdı idıpontja a bérelt anyagok tekintetében az a nap, amely napon a bérbevevı, vagy a megbízottja által aláírt szállítólevélen, a bérbeadó telephelyérıl történt kiszállítással egy idıben, annak idıpontja feltüntetésre kerül. 19) A bérleti viszony futamidejének befejezı idıpontja az a nap, amely napon a bérbe vett anyagoknak és eszközöknek a bérbeadó telephelyére történı maradéktalan és hiánytalan állapotban történı visszaszállítása bérbevevı részérıl megtörténik továbbá - ezzel egy idıben -, amelyeket bérbeadó hivatalosan átvesz, tehát a szabályos visszaszállítást, illetve az anyagok és eszközök átvételének tényét okmányokkal igazolja. V. A bérleti díj 20) A bérelhetı anyagok bérleti díjának alapját a bérbeadó által rögzített egyedi díjtételek képezik, amelyekrıl bérbevevı mindenképpen elızetesen, a szerzıdéskötés elıtt szerez tudomást. Az aktuális díjtételeket az I. számú melléklet tartalmazza. 21) A bérleti díj a bérleti idı és a bérelt anyaglistában szereplı tételek napi bérleti díja alapján kerül kiszámításra. A bérleti díjszámítás kezdete a kiszállítás napja, míg a bérleti díjszámítás vége a visszaszállítás napja. 22) Bérbevevı nem választotta a MEVA által kínált zsalucasco szolgáltatást (Komfort Bérlet, Szuper Komfort Bérlet), így bérbevevı vállalja az utólagosan, a bérelt anyagok visszaszállításakor felmerülı és kárfelvételi jegyzıkönyvbe vett tisztítási és javítási költségek fedezését. 23) Bérbeadó a bérleti díjon túl, a ténylegesen kiszállított anyagok és eszközök aktuális és hatályos eladási listaár alapján, 1%-os kezelési költségátalányt is felszámít. A kezelési költség nagyságának számszerő értékét bérbeadó a bérbevevı által érvényesített szállítólevél és az azon feltüntetett egyedi áruérték listaárak figyelembevételével képezi. A kezelési költség nem minısül bérleti díjnak. 24) A bérbevevı tudomásul veszi, hogy a bérbeadónak lehetısége van a 90 napnál hosszabb futamidejő bérlet esetén árkorrekcióval élni, amely az infláció ellentételezésére szolgál. Ennek nagyságrendje a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott, aktuális EUR/HUF középárfolyam változásának megfelelıen alakul. Oldal száma: 3/9

4 VI. Számlázás, számla kiegyenlítés 25) Bérbeadó a bérleti díjat a tárgyhó utolsó napjával számlázza. A kibocsátott bérleti számlákat bérbevevı a kiállítás napjától számított napos fizetési határidıvel köteles kiegyenlíteni. 26) A zsalubérleti díjról szóló számlákat a MEVA Zrt. havonta a hónap utolsó napjával állítja ki. A felek az általános forgalmi adóról szóló CXXVII. Törvény 58 (1) pontja szerinti teljesítés idıpontjának a mindenkori számla fizetési határidejét tekintik. 27) Bérbeadó a kibocsátott számlájában a tárgyhavi árumozgások alapján számítja ki a bérletben eltöltött idıt. 28) Felek megállapodnak abban, hogy a bérbeadó a bérbevevınek a számlával kapcsolatos reklamációit, vagy bármilyen egyéb kifogásait, kizárólag a számla kifizetés esedékességének napjáig fogadja el. 29) Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a rögzített határidın belül bárminemő reklamáció, vagy kifogás bérbevevı részérıl nem merül fel, akkor a benyújtott számlát elfogadottnak kell tekinteni. 30) Bérbevevı tudomásul veszi, hogy a bérbeadó az általa kibocsátott számlákhoz külön teljesítményigazolást már nem mellékel, csupán abban hivatkozással él, mivel a nevezett okmányok eredeti példányait - szállítólevelek és visszavételi jegyzékek formájában - a ki- és beszállításoknál külön kézhez kapja. 31) Bérbevevı tudomásul veszi, hogy amennyiben ugyanezen szerzıdés keretein belül, a kezdeti megrendelést a késıbbiekben további, újabb anyagok megrendelése, illetve újabb tételek kiszállítása követi, bérbeadó fenntartja jogát, hogy feltételként ezzel egy idıben, a bérbevevı aktuális és kiegyenlítetlen pénzügyi tartozásainak azonnali rendezését elıírja, vagy az újabb bérleti anyagmennyiség értékével és a várható bérleti idıvel arányos biztosítékot fizettessen meg. Az itt megjelölt pénzügyi tranzakció az újabb anyagok és eszközök kiszállításának idıpontjában, elıre esedékes. A pénzügyi biztosíték feltételének esetére eszközölt befizetés elılegnek vagy óvadéknak minısül. VII. A késedelmes fizetés és következményei 32) Bérbevevı tudomásul veszi, hogy bérbeadó késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatként a Ptk (1) bekezdésében meghatározott mértékő késedelmi kamat kétszeresét, azaz a késedelemmel érintett naptári félévet megelızı utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel az adott naptári félév teljes idejére. 33) Bérbevevı kötelezi magát az esetleges fizetési késedelmébıl eredı többletköltségek teljes megtérítésére. 34) Bérbevevı tudomásul veszi, hogy bérbeadó 60 napon túli pénzügyi kintlévıségeinek behajtását egy külsı, erre szakosodott megbízott fél u. n. pénzügyi behajtó társaság - végzi. 35) Bérbevevı hozzájárulását adja és tudomásul veszi, hogy 60 naptári napot meghaladó pénzügyi elmaradásának fennállása esetén, bérbeadó jogosult a kényszerhitelezéssel összefüggı tényadatokat a pénzügyi behajtással megbízott fél tudomására hozni. Az említett ok miatt a megbízott társaságnak átadott ügyfelek egy nyilvános adatbázisba kerülnek, amely adatbázis harmadik fél számára is hozzáférhetı. 36) Bérbevevı tudomásul veszi, hogy e szerzıdés aláírásával, a jogszerő pénzügyi behajtással kapcsolatos, továbbá ennek érdekében felmerült összes költség megfizetését is magára vállalja. Oldal száma: 4/9

5 37) A bérbevevı cégbíróság által nyilvántartott tisztségviselıje (kinevezett üzletvezetıje, ügyvezetıje), tudomásul veszi, továbbá feltétlen kötelezettséget vállal arra, hogy e szerzıdés aláírásával azaz érvénybe lépésével - egyidejőleg, magánszemélyként, mint készfizetı kezes köteles teljesíteni a bérbeadó, egyben jogosult részére, amennyiben a bérbevevı az itt megkötött szerzıdés alapján, illetve a jogügylettel összefüggésben kibocsátott számla (számlák) szerint fennálló, jogszerő és aktuális díját (díjait), valamint azok(nak) esedékes kamata(i) tekintetében, a tartozását nem fizeti meg. A Készfizetı kezes, jelen bérleti szerzıdésbıl adódóan a bérbeadó és közte, mint készfizetı kezes ideértve a jelen szerzıdés II./3. pontjában foglalt készfizetı kezességet is közötti esetleges jogviták esetére magára nézve is kifejezetten elismeri a Budai Központi Kerületi Bíróság illetve hatáskörtıl függıen a Fıvárosi Bíróság kizárólagos illetékességét (lásd még a jelen szerzıdés XVI/84. pontját). Oldal száma: 5/9

6 VIII. Az anyagok és eszközök kiszállítása, illetve visszaszállítása 38) Bérbevevı az általa bérelt anyagok és eszközök bérbeadó telephelyérıl és telephelyére történı ki- és visszaszállítását saját költségére és felelısségére végzi. A bérbeadó telephelye: 1047 Budapest, Labdarúgó u. 19. Ettıl eltérı megegyezés kizárólag írásban történı megállapodás lehet. 39) Bérbevevı köteles az általa bérelt anyagokat és eszközöket szakszerően szállítani, vagy szállíttatni. A szakszerőtlen szállítás következtében felmerülı anyagi károk valamennyi vonzata teljes mértékben bérbevevıt terhelik. Bérbevevı tudomásul veszi, hogy a bérbeadó telephelyén gépi anyagmozgatás történik, így a ki- és visszaszállítás kizárólag szakszerően szortírozott, kötegelt, targoncás rakodásra alkalmas egységrakatokban lehetséges. 40) Bérbevevı tudomásul veszi, hogy a bérbeadó a felrakodást, vagy lerakodást megtagadhatja, továbbá a rakodást beszüntetheti, amennyiben a fuvarozóeszköz alkalmatlan (ponyvás, billenıplatós tehergépjármő, stb.), illetve ha a rakodás folytatása targoncával csak balesetveszélyes módon lenne megoldható. (szakszerőtlen vissza fuvar, alátét hiánya, stb.) Ebben az esetben, az esetleges többletfuvar, illetve többletrakodási költségek felmerüléséért mindennemő kártérítési felelısség a bérbevevıt terheli. 41) Bérbevevı tudomásul veszi, hogy az anyagok és eszközök fizikai kiszállítása a kiadási anyaglista figyelembevételének alapján, annak elkészültétıl számított harmadik munkanapon lehetséges. 42) Bérbevevı tudomásul veszi, hogy a fizikai visszaszállítás minden esetben elızetes, - a tervezett visszaszállítási idıpontot legalább 2 munkanappal megelızı - bejelentkezés után, a befogadó raktárral történı kölcsönös idıpont egyeztetést követıen lehetséges. 43) Bérbevevı tudomásul veszi, hogy a szállítással kapcsolatos elızetes egyeztetési kötelezettség és deklarált bejelentési határidı figyelmen kívül hagyásából származó többlet költségekért, vagy az ebbıl keletkezı anyagi károkért minden felmerülı felelısség bérbevevıt terheli. 44) Amennyiben a bérbevevı a bérelt anyagok és eszközök szállítását nem tudja saját maga megoldani, abban az esetben a szállítási szolgáltatást megrendelheti a bérbeadó társaságon keresztül is. A bérbeadó a szállítás felmerült költségét közvetített szolgáltatásként számlázza ki a bérbevevı felé. IX. A bérelt anyagok és eszközök átadása-átvétele 45) Bérbeadó kijelenti, hogy a bérleti jogviszony során, a társaságnál érvényben lévı DIN EN ISO 9001 szerinti Minıségügyi rendszer utalásainak megfelelıen, kizárólagosan kifogástalan mőszaki állapotú, az MSZ 7658/2 szabvány elıírás szerinti, I. osztályú besorolásnak megfelelı mérettőréső szerkezetek készítésére alkalmas anyagokat és eszközöket ad át bérbevevı részére. 46) A bérbevevı tudomásul veszi, hogy az általa bérbevett anyagok és eszközök mennyiségi és minıségi átvétele azaz használatba vétele - a szállítólevélnek a bérbevevı, vagy az általa megbízott képviselı, illetve fuvarozó részérıl történı aláírással egyidejőleg történik. 47) Bérbevevı az anyagokkal és eszközökkel kapcsolatos esetleges minıségi kifogásait köteles az átvétel alkalmával haladéktalanul közölni. Amennyiben a bérbevevı az átvétel alkalmával mőszaki, minıségi kifogást nem emel, úgy késıbbi kifogásait csak a kiszállítást követı, maximum 24 órán belül, - de mindenképpen az elsı felhasználás elıtt írásban dokumentált formában teheti meg. A bérbevevı 24 órán túl benyújtott, bármilyen típusú kifogását a bérbeadó nem ismeri el és azt jogában áll elutasítani. 48) A bérbevevı tudomásul veszi, hogy az általa megbízott és a MEVA telephelyén megjelenı, valamint eljáró fuvarozót a bérbeadó bérbevevı törvényesen felhatalmazott megbízottjának tekinti. Ennek következtében nevezett személy a különbözı intézkedései során valamennyi cselekményéért, valamint írásban és szóban tett nyilatkozataiért úgy felel, mintha azt maga a bérbevevı teljesítette, vagy tette volna. 49) Bérbevevı tudomásul veszi, hogy a bérelt anyagok és eszközök elszállítását követı 24 óra után közölt minıségi kifogások nem jogosítják fel ıt arra, hogy az általa bérelt anyagok használatáért járó, a bérbeadót megilletı bérleti díjból visszatartson, vagy a számlák fizetését felfüggessze. 50) Bérbeadó kijelenti, hogy amennyiben bérbevevı rögzített határidın belül elıterjesztett minıségi kifogása megalapozott, úgy a bérbeadó a szállítási költségek felvállalása mellett a kifogásolt terméket az aktuális raktárkészletének lehetısége szerint kicseréli. 51) Bérbevevı tudomásul veszi, hogy a visszaszállításnál az általa kiállított szállítólevél nem helyettesítheti a visszavételi jegyzéket. A visszavételi jegyzéket a felek a raktár területén a visszavételi eljárás alkalmával, közösen állítják össze és abban szerepel a visszaszállított anyagok és eszközök mennyisége, illetve a minıségi állaguk meghatározásának és megállapításának eredménye amennyiben ez azonnal is megállapítható -, amelyet a bérbeadó és bérbevevı, vagy annak megbízottja aláírásával igazol. 52) A felek megállapodnak abban, hogy a bérbeadó a bérbevevı által visszaszállított anyagokat és eszközöket elızetes jogfenntartással veszi át. A termékek visszaszállítása alkalmával bérbevevı a visszavételi jegyzéken - a mennyiségi tételek mellett - szerepelteti a közvetlenül látható, erısen szennyezett, rongált, hiányos, vagy selejtesen visszahozott termékeket, azok javítási tételeit, valamint a gondatlan szállításból adódó többletrakodásokat. Oldal száma: 6/9

7 53) Bérbeadó az azonnal és közvetlenül nem észlelhetı rejtett rongálódások, vagy egyéb más hasonló jellegő minıségi állagromlások megállapíthatósága miatt, egy késıbbi idıpontban de maximum 5 munkanapon belül végrehajtandó - részletes, mindenre kiterjedı, a termékek tényleges aktuális minıségi állagára utaló felülvizsgálatot is tart. Ha a részletes felülvizsgálat alkalmával a visszavételezett termékekkel kapcsolatban addig még fel nem tárt minıségi kifogások merülnek fel, bérbeadó a vizsgálat objektív megállapításairól a minıségi átvétel napját követı 2 munkanapon belül kárfelvételi jegyzıkönyv formájában értesíti bérbevevıt. Bérbeadó a leselejtezendı, javítandó, tisztítandó anyagokról fényképes dokumentációt készít, amelyet a külön értesítéssel egyidejőleg bérbevevı rendelkezésére bocsát, valamint lehetıvé teszi számára, hogy a kifogás alá esı termékeket a közléstıl számított 5 munkanapon belül meg is tekinthesse. 54) Bérbevevınek joga van a késıbbi idıpontban tartandó, részletes állag ellenırzésen személyesen is részt venni, amennyiben ezen igényét a visszaszállítás idıpontjában bejelenti. Amennyiben bérbevevı ilyen igényt elızetesen nem támaszt, úgy a saját, vagy képviselıje nélkül zajló felülvizsgálat megállapításait köteles elismerni, az ellenırzés eredményérıl felvett kárfelvételi jegyzıkönyvet a késıbbiekben nem vitathatja. X. A bérelt anyagok és eszközök használata 55) Bérbeadó kijelenti, hogy a bérelt anyagok és eszközök a szerzıdésben megfogalmazott, abban rögzített célok és igények szerinti használatra alkalmasak. 56) Bérbevevı kijelenti, hogy amennyiben az elszállítást követı 24 órán belül írásban nem jelzi bérbeadó felé a termékekkel kapcsolatos minıségi, vagy egyéb kifogásait, úgy a bérbevett teljes anyag- és eszközmennyiséget szerzıdésszerő használatra alkalmasnak fogadja el. 57) Bérbevevı kijelenti, hogy a bérelt anyagokat és eszközöket rendeltetésszerően használja fel. 58) Bérbevevı kijelenti, hogy a felhasználásra, beépítésre és szerelésre átvett különbözı anyagok és eszközök tekintetében ismeri és figyelembe veszi az azokra vonatkozó szereléstechnológiai elıírásokat, a szükséges mőszaki elıírásokat, az ide vonatkozó szállítási, daruzási és munkavédelmi szabályokat. Amennyiben ezen ismeretei hiányosak, úgy gondoskodik megfelelı szakirányú személyzet biztosításáról. 59) Bérbevevı kijelenti, hogy a bérbe vett anyagok és eszközök beépítéséért, általános felhasználásáért, az azokkal történı bármilyen jellegő munkavégzésért kizárólagos felelısséget vállal. 60) A bérbevevı kijelenti, hogy a bérelt anyagok és eszközök szakszerő szállításáról, raktározásáról, beépítésérıl, felhasználásáról, bontásáról és folyamatos karbantartásáról mindvégig körültekintıen, a tıle elvárható alapossággal és lelkiismeretességgel gondoskodik. 61) Bérbevevı tudomásul veszi, hogy közvetlen anyagi konzekvenciákkal járó felelısség terheli minden olyan károsodásért, amely a bérelt anyagokban és eszközökben a bérbeadó telephelyérıl történı elszállítás és a telephelyre történı visszaszállítás idıszaka között következne be, függetlenül attól, hogy a szállítást és a bérelt termékek használatát ki gyakorolta. 62) Bérbevevı tudomásul veszi és kötelezettséget vállal arra, hogy az anyagok és eszközök betonnal érintkezı felületeinek felületkezelésére kizárólag a bérbeadó által forgalmazott, ill. ajánlott forma leválasztó szert használja. 63) Bérbevevı kijelenti, hogy a bérelt anyagokat és eszközöket kizárólag a bérleti szerzıdésben meghatározott építési helyszínen használja. A bérelt anyagok és eszközök más helyre történı elszállítása csak a bérbeadó elızetes írásbeli hozzájárulásával és újabb szerzıdés megkötésével lehetséges. Bérbevevı tudomásul veszi, hogy e helyszínhez kapcsolódó kikötés megszegése a bérbeadó részérıl a szerzıdés azonnali hatályú, rendkívüli felmondását vonja maga után. 64) A bérbevevı kötelezettséget vállal arra, hogy mindaddig, amíg a bérbeadó tulajdonát képezı, bérelt anyagok és eszközök a birtokában vannak, gondoskodik azok megfelelı ırzésérıl és a bérbe adáskori állapotuk folyamatos fenntartásáról. XI. Az anyagok és eszközök tulajdonjoga 65) A felek egybehangzóan rögzítik, hogy a bérelt anyagok és eszközök, valamint a bérbeadó telephelyérıl bármilyen más - bérlet jogcímén - elszállított termékek mindenkor a MEVA Zsalurendszerek Zrt. kizárólagos, saját tulajdonát képezik, azokkal bérbevevı semmilyen módon nem rendelkezhet, azok harmadik fél részére történı értékesítése, bérbe adása, zálogba adása, vagy végrehajtó általi lefoglalása nem lehetséges. 66) Bérbevevı tudomásul veszi, hogy a tulajdonjoghoz tapadó, az azzal összefüggı, bármilyen vonatkozású egyéb jogokat kizárólag a bérbeadó fél gyakorolhatja. Ennek következményeként a bérbevevı a bérelt anyagokat és eszközöket a bérbeadó elızetes hozzájárulása nélkül semmilyen más építési helyszínre nem szállíthatja át és ott nem használhatja, továbbá sem e szerzıdésben feltüntetett építési helyszínen, sem máshol albérletbe nem adhatja, illetve harmadik fél részére át nem ruházhatja. Oldal száma: 7/9

8 XII. A bérelt anyagok és eszközök minıségi romlása, sérülések, hiányok 67) A bérbeadó a visszaszállított anyagok és eszközök jogfenntartás mellett történı raktári visszavételezését követıen maximum 5 munkanapon belül mindenre kiterjedıen, részletesen is ellenırzi a bérbe adott termékeket. 68) Bérbevevı tudomásul veszi, hogy a visszaszállított bérelt anyagokat és eszközöket bérbeadó a saját telephelyén - bérbevevı költségére - megtisztítja és kijavítja. Bérbevevı tudomásul veszi, hogy a bérbeadó jogosult a kárfelvételi jegyzıkönyv szerint a javítási és tisztítási költségeket külön kiszámlázni a bérbevevı felé. A kárfelvételi jegyzıkönyv tételeinek alapja a mindenkor esedékes egyedi díjtételek listája, mely honlapunkon megtekinthetı. 69) Bérbevevı tudomásul veszi, hogy amennyiben a sérült anyagok és eszközök vonatkozásában a javítás nem lehetséges, vagy az nem gazdaságos, a visszaszállított eszközök tisztítatlan és/vagy sérült állapotából eredı mindennemő kárért bérbevevıt, illetve a VII./37. pont szerint aláírásra jogosult képviselıjét korlátlan kártérítési felelısség terheli. A károk elszámolásakor a szóban forgó tételek Számviteli törvény szerinti bekerülési értékét kell alapul venni. 70) Bérbevevı, illetve a VII./37. pont szerinti készfizetı kezes tudomásul veszi, hogy a visszaszállításkor hiányzó anyagok és eszközök tekintetében szintén kártérítési felelısséggel tartozik bérbeadó irányában a 69. pontban foglaltak szerint. XIII. A szerzıdés megszőnése, megszüntetése 71) A felek megállapodnak, hogy a szerzıdést a IV/18 pont alapján határozatlan idıre kötik és megállapodásuk idıpontjának lejárata, azaz a szerzıdés megszőnése normál esetekben a bérelt anyagok és eszközök bérbeadó telephelyére történı maradéktalan visszaszállításának, illetve visszaszolgáltatásának a napja. 72) A felek megállapodnak abban, hogy a bérbevevı ezen szerzıdést a kiszállítást követıen rendes felmondás útján bármikor megszüntetheti, a bérbevett anyagok és eszközök bérbeadó részére történı egyidejő visszaszállítása mellett. A bérleti jogviszony megszőnésének idıpontja a rendes felmondás esetén is az a nap, amikor a bérbevevı a bérletben nála lévı anyagokat és eszközöket a bérbeadó telephelyére maradéktalanul és hiánytalanul visszaszállítja, illetve visszaszolgáltatja. 73) Bérbevevı tudomásul veszi, hogy rendkívüli felmondási jogot érvényesen kizárólag úgy gyakorolhat, ha ezzel egyidejőleg az általa bérbevett valamennyi anyagot és eszközt az elızı pontban foglaltaknak megfelelıen visszaszolgáltatja bérbeadó részére. 74) A felek megállapodnak abban, hogy a bérbeadó rendes felmondási jogot nem gyakorolhat, tehát a szerzıdést kizárólag rendkívüli felmondással szüntetheti meg. A rendkívüli felmondás a szerzıdést azonnali hatállyal megszünteti. 75) A bérbeadót megilleti a rendkívüli felmondási jog, amennyiben: A bérbevevı a bérleti díjfizetési kötelezettségének teljesítésével, a számlán feltüntetett fizetési határidı tekintetében 30 naptári napot meghaladó késedelembe esik, A bérbevevı a bérbevett anyagokat és eszközöket bérbeadó elızetes hozzájárulása nélkül más kivitelezési helyszínre, más építkezésre, illetve beruházásra szállítja és/vagy harmadik személy rendelkezésére bocsátja, A bérbevevı a bérbe vett anyagokat és eszközöket nem rendeltetésszerően használja, A bérbevevı nem biztosítja a bérbeadó számára a szerzıdésben kizárólagos helyszínként megnevezett kivitelezési területre, illetve építkezésre való bejutást, továbbá a tulajdonát képezı anyagok és eszközök használati módjának ellenırzését és minıségi állapotuk, vagy pillanatnyi állaguk vizsgálatát, A bérbevevıvel szemben felszámolási, vagy csıdeljárást kezdeményeznek, illetıleg a bérbeadó számára a szerzıdéskötést követıen olyan körülmények válnak ismertté, amelyek alapos kétséget keltenek a bérbevevı fizetési szándékaival, vagy lehetıségeivel kapcsolatban. Bérbevevı a bérbeadót a bérelt anyagok és eszközök felhasználását, illetve a bérleti szerzıdés megkötését illetıen valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával, vagy más módon megtévesztette, 76) Felek megállapodnak, hogy amennyiben bérbeadó a rendkívüli felmondási jogával él, úgy a bérbevevı köteles a bérbevett és még vissza nem szállított anyagokat és eszközöket a felmondás kézhezvételétıl számított 3 naptári napon belül a bérbeadó telephelyére megtisztítva és a bérbe adáskori állapotban visszaszállítani. Amennyiben a felmondási okirat a bérbevevı részére azért nem volt kézbesíthetı, mert a postai küldeményt nem vette át, vagy a megadott címen nem ismert, vagy az általa megadott címrıl elköltözött és újabb értesítési címrıl bérbeadót nem tájékoztatta, a visszaszállítási határidı utolsó napja a felmondási küldemény postára adásától számított 8. nap. 77) Bérbevevı tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerzıdés megszőnésétıl számított 8 naptári napon belül ezen szállítási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy bérbevevı köteles tőrni, illetve bérbeadó jogosult a bérbevett, de tulajdonát képezı anyagokat és eszközöket a bérbevevı felelısségére, veszélyére és költségeire visszaszállítani. Ez esetben bérbeadó jogosult a bérelt anyagok és eszközök bérbeadó saját telephelyére történı visszaszállításig a szerzıdés megszőnésétıl minden megkezdett naptári napra, a napi bérleti díj 150%-nak megfelelı mértékő használati díjat felszámítani. Oldal száma: 8/9

9 78) Bérbevevı kijelenti, hogy a 75. sz. pont alatt részletezett körülmények bekövetkezésének esetén, a bérbevevı feltételek nélkül lemond a birtokháborítási panasz megtételérıl és annak felvetésérıl, hogy a bérleti jogviszony tárgyaira saját üzemének fenntartására van szüksége, valamint bármilyen kártérítési követelés érvényesítésérıl. XIV. A bérbeadó különleges jogai 79) A bérbevevı tudomásul veszi, hogy amennyiben az anyagok és eszközök vonatkozásában visszaszállítási kötelezettségének a bérleti szerzıdés lejáratát vagy megszőnését, illetıleg a bérbeadó hivatalos felszólítását követı 8 napon belül nem tesz eleget, bérbeadó jogosult a bérbe adott termékeket a 75. sz. pont szerinti feltételekkel a szerzıdésben foglalt, vagy a szerzıdésben nem szerepeltetett munkaterületen, vagy beruházási helyszínen lebontani és onnan elszállítani a bérbevevı költségére. 80) Bérbevevı tudomásul veszi, hogy bérbeadó jogosult a tulajdonát képezı zsaluanyagok és tartozékai alkalmazását, felhasználását fényképpel dokumentálni, illetve anyagaiban, médiamegjelenéseiben, hirdetményeiben és egyéb információs csatornákon keresztül referenciaként felhasználni. XV. A bérbevevı különleges kötelezettségei 81) A bérbevevı ezen szerzıdés aláírásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz és egyben gondoskodik arról, hogy a bérbeadó képviselıje, alkalmazottja, vagy megbízottja Bérbevevı képviselıjével egyeztetve a szerzıdésben megjelölt beruházási helyszínre, illetıleg a bérbevett anyagok és eszközök pillanatnyi tárolási/felhasználási helyének minısülı bármilyen területére beléphessen abból a célból, hogy a bérbevett anyagok felhasználását, kezelését, raktározását és ırzésvédelmét ellenırizze. 82) A bérbevevı tudomásul veszi, hogy a fenti pontban foglalt kötelezettségének megszegése esetén a bérbeadó tulajdonát képezı anyagokról és eszközökrıl bármikor saját hatáskörben rendelkezhet, azokat a bérbevevı veszélyére és költségére még károkozás terhe mellett is - lebonthatja, lebontathatja és saját telephelyére visszaszállíthatja. A bérbeadó ezen jogát csak a bérbevevı szükségtelen háborítása nélkül gyakorolhatja. XVI. Egyebek 83) A szerzıdı felek tudomásul veszik, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 84) Felek a bérleti szerzıdéssel kapcsolatban keletkezı valamennyi vitájuk rendezésére a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve ötmillió forint feletti értékhatár esetén a Fıvárosi Bíróság kizárólagos illetékességét ismerik el. A Bérbevevı képviseletére jogosult személy, mint Készfizetı kezes (l. II./3. pont, és VII./37. pont), jelen bérleti szerzıdésbıl adódóan a Bérbeadó és közte, mint készfizetı kezes ideértve a jelen szerzıdés II./3. pontjában foglalt készfizetı kezességet is közötti esetleges jogviták esetére magára nézve is kifejezetten elismeri a Budai Központi Kerületi Bíróság illetve hatáskörtıl függıen a Fıvárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. 85) Bérbevevı jelen szerzıdés aláírásával elismeri, hogy a jelen szerzıdésben megnevezett mellékleteket megismerte és azokat a szerzıdés aláírásával egyidejőleg átvette. 86) A szerzıdı felek aláírásra jogosult képviselıi jelen megállapodást elolvasás és a szokásos szerzıdési gyakorlattól eltérı pontokra való figyelmezetést követı értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezıt írták alá. Kmf. Meva Zsalurendszerek Zrt. Oldal száma: 9/9

MASSZÍV KFT. 1124 Budapest, Vas Gereben u. 11/A Tel.: 1 / 319-6200 Fax: 1 / 319-3393 www.masszivzsalu.hu masszivzsalu@mail.datanet.

MASSZÍV KFT. 1124 Budapest, Vas Gereben u. 11/A Tel.: 1 / 319-6200 Fax: 1 / 319-3393 www.masszivzsalu.hu masszivzsalu@mail.datanet. MASSZÍV KFT. 1124 Budapest, Vas Gereben u. 11/A Tel.: 1 / 319-6200 Fax: 1 / 319-3393 www.masszivzsalu.hu masszivzsalu@mail.datanet.hu Használt és új zsaluzatok eladása és bérbeadása, konténerek bérbeadása.

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a REGÁLIANUS CO.D Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.regalianusklima.hu weboldalon

Részletesebben

SZENTEX Kereskedelmi és Vámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Vámügynöki Szolgáltatásra 2011.

SZENTEX Kereskedelmi és Vámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Vámügynöki Szolgáltatásra 2011. SZENTEX Kereskedelmi és Vámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Vámügynöki Szolgáltatásra 2011. 1 / 6 I. Bevezetés SZENTEX Kereskedelmi és Vámügynökség Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek TARTALOMJEGYZÉK I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 2 II. BEVEZETŐ ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉVEL, TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A megrendelés módja, teljesítése...

Részletesebben

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1/13 A általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmezı rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 2 4. A Szerzıdés tárgya, terjedelme, minısége...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről, Mezőberény Város Önkormányzata (székhelye: 5650 Mezőberény, Kossuth L. tér 1. adószáma: 15345352-2-04, számlavezető neve: K&H Bank Zrt, bankszámla száma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK Jelen Általános Vételi Feltételek (ÁVF) Vevő és Eladó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák a Megrendelésben foglalt feltételekkel együtt.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA I. SZERZŐDŐ FELEK egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített elnevezés: MÁV FKG Kft. székhely: 5137 Jászkisér,

Részletesebben

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : postmaster@hatvan-takarek.axelero.net honlap : www.hatvani.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF)

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Hatályos: 2012. november 15-étől Nysz.: 16052 Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) 1.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Hatályos: 2016. március 18-tól I. Általános rendelkezések 1. A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Viva Natura World Kft. Székhelye és postai címe: 2151

Részletesebben

A TRUMPF Hungary Kft. szerszámgépek és lézertechnika területére érvényes Általános Szállítási és Szolgáltatási Feltételei

A TRUMPF Hungary Kft. szerszámgépek és lézertechnika területére érvényes Általános Szállítási és Szolgáltatási Feltételei A. Általános rész: A TRUMPF és a Vevő közötti valamennyi jogviszonyra irányadó szerződési feltételek I. Általános rész II. Szállítási és teljesítési határidő, szállítási és teljesítési késedelem III. Szállítási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Jelen Általános Szerződési feltételek (ÁSZF) elválaszthatatlan mellékletét képezi

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Általános rendelkezések Szerződő felek megállapítják, hogy az MIKÓ és Társa Kft. mezőgazdasági-, építőipari- és emelőgépek kereskedelmével foglalkozó gazdasági társaság. Az MIKÓ és Társa Kft Kft. az általa

Részletesebben

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2006. szeptember 1. Készült: 2006.07.25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Újhartyán Város Önkormányzata Székhelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Képviseletében: Schulcz József Polgármester mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

Részletesebben

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. a PENTAFON-PENTA Rádió Reklám- és Műsorkészítő, Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez Budapest, 2016. március 16. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Értelmező

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Betatherm webáruház - ÁSZF - 2016. Betatherm webáruház Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek,

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ETS - Európai Teherautó Szerviz KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ETS - Európai Teherautó Szerviz KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ETS - Európai Teherautó Szerviz KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALKATRÉSZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉSHEZ 1. Általános rendelkezések A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az ETS

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING CIB LAKÁSLÍZING ZRT. 1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 140. TELEFON : 485-9800 TELEFAX : 489-6700 GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. augusztus 13.-tól 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.12. számú melléklet 12. számú melléklet Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés 1 SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő ( 2026 Visegrád, Gizella telep) Képviseli: Vogel Ferencné gazdasági

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. (székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: +36 1 3540664,65, fax: +36 1 3024840, e-mail: info@lagrotta.hu,

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2007.(IX.24.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról a 10/2008.(IV.21.), a 34/2008.(XII.22.),

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S

A J Á N L A T K É R É S A J Á N L A T K É R É S Tisztelt Ajánlattevő! A (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.), a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.) PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Fővárosi Vízművek Zrt telephelyein Parkfenntartási feladatok elvégzésére Budapest, 2011. Február

Részletesebben

48/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

48/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 48/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakás eladásának feltételeiről 16/2005. (IV. 20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015. 1./ A szerződések megkötése

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015. 1./ A szerződések megkötése ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015 1./ A szerződések megkötése Jelen Általános Szállítási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései kihatnak minden olyan szerződésre, amely egyrészről a Kingspan

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF ) tartalmazzák a Média 11 Tömegkommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1113

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.5. számú melléklete M.5. számú melléklet Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése Törölt: 0. március 1-jétől Hatályos:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek kivonata

Általános Szerződési Feltételek kivonata Általános Szerződési Feltételek kivonata Actel Távközlési Zrt. 2008. március 3. 1 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Szerződési feltételek célja...4 1.2. Szerződési feltételek hatálya...4 1.3.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Alapvető rendelkezések A WayteQ Europe Kft. által üzemeltetett www.newteq.eu webáruház használatára, megrendelések leadására és a létrejövő adásvételi szerződésre vonatkozó

Részletesebben

GÁZOLAJ ÉS BENZIN SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

GÁZOLAJ ÉS BENZIN SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 203-11-111-31/0/2010 TRADE_2_G1_MOL1.1 Szerződés száma: TRAN/GG/Ü/417/10 SAP kód: 16519 ÜZT Érvényesség ideje: 2011.01.01 2013.12.31 Török Gábor üzleti vezető Jelölő neve beosztása GÁZOLAJ ÉS BENZIN SZÁLLÍTÁSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

ÉPíTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

ÉPíTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS , ÉPíTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő), képviseli: Dr. Kovács

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004)

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004) A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-) Hatályos: 2015. november 27. napjától 2/46 I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

Rendezvény Szolgáltatási Feltételek Érvényes: 2014. december 8-tól

Rendezvény Szolgáltatási Feltételek Érvényes: 2014. december 8-tól Rendezvény Szolgáltatási Feltételek Érvényes: 2014. december 8-tól A jelen Rendezvény Szolgáltatási Feltételek (a továbbiakban: RSZF) célja, hogy szabályozza a Szolgáltató által lebonyolításra kerülő rendezvényekhez

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 242/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Siófok, 2010,.. aláírás

Siófok, 2010,.. aláírás Tel.:84 310-334 Fax: 84 510-053 8600 Siófok, Fő u. 204-210. E-Mail: supra@supraktv.hu URL: www.supraktv.hu EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Internet (MOBIL) hozzáférés ellátás szolgáltatására Szerződés száma:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ARKON ZRT. (székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a., adószám: 140856222-41, cégjegyzékszám: 01-10-045793),

Részletesebben

Általános szerződési feltételek bankkártya szolgáltatásokra vonatkozóan

Általános szerződési feltételek bankkártya szolgáltatásokra vonatkozóan 2194 Tura, Bartók tér 21. Tel: 28/466-002, Fax: 28/468-025 Adószám: 10045260-2-13 Cégjegyzékszám: Cg. 13-02-050296 Általános szerződési feltételek bankkártya szolgáltatásokra vonatkozóan Tartalom I. FOGALMI

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzés 2015. évre TÁRGYÚ RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS KÖTELEZŐ

Részletesebben

1.2 A Weboldal célja a 2016-os Márton Áron emlékévvel kapcsolatos információk, események és egyéb tartalmak megjelenítése.

1.2 A Weboldal célja a 2016-os Márton Áron emlékévvel kapcsolatos információk, események és egyéb tartalmak megjelenítése. A WWW.MARTONARON2016.HU WEBOLDAL ADATVEDELMI IRÁNYELVEI A Felhasználó a www.martonaron2016.hu weboldal használatának megkezdésével és az arra történő regisztrációval kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Adószám: 15516006-2-42

Részletesebben

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns SZÉCHENYI 9. számú melléklet Társulási/Konzorciumi megállapodás Nem releváns ...... 10. számú melléklet A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátri) Elszámolható költségek

Részletesebben

Tehergépjárművek casco biztosításának

Tehergépjárművek casco biztosításának Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2) Hatályos: 2014. december 13. Nysz.: 17481 Tartalomjegyzék Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2)......................................

Részletesebben

A szolgáltató székhelye: 1165 Budapest, Perjés utca 45/2.

A szolgáltató székhelye: 1165 Budapest, Perjés utca 45/2. Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Az Országgyőlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerő, szakszerő és biztonságos mőködése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

LAY S HUNGARY RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

LAY S HUNGARY RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA LAY S HUNGARY RAJONGÓI OLDALON SZERVEZETT JÁTÉKOK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 1.1 A Lay s Hungary Facebook rajongói oldalon ( Rajongói oldal

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 3050/2 Hatályos 2014. március

Részletesebben

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A 1 DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A ( Az 1995. április 4-ei, az 1998. április 23-ai, a 2000. április 27-ei, a 2002.március 28-ai, a 2005.november 23-ai, a 2009. május 6-ai és a 2012.

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. november 23-tól Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a SZIGET Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Tex and Co Kft. 1146 Budapest, Francia út 54. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) I. Általános rendelkezések

Tex and Co Kft. 1146 Budapest, Francia út 54. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) I. Általános rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Tex and Co Net Kft. által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető rendszerek,

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA... 4 1.2. FOGALOM

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6. Levelezési címe: 3304 Eger, Sánc u. 6. Képviseli: Grédics Szilárd igazgató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H.

KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H. SEFAG-AB09168 mely létrejött egyrészről: SEFAG-AB09168 KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H. a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. (székhely: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21., cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 13-TŐL VISSZAVONÁSIG Tartalom 1. A szállító adatai, elérhetőségi és az általános szerződési feltételekben használt fogalmak... 2 2. Általános rendelkezések...

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2014. január

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldalszám: 1. (továbbiakban: ÁSZF) a HHT 98 Hírközlési Hálózat Tervező, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsor elosztás szolgáltatására vonatkozóan.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban 1. Fogalom meghatározások: 1.1. Hirdetés: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához ELİTERJESZTÉS A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához Tisztelt Képviselı-testület! A Vodafon Magyarország Zrt megbízásából az IMM-ROHR Kft (Budapest)

Részletesebben