Alapvetı szerzıdéses adatok:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapvetı szerzıdéses adatok:"

Átírás

1 B É R L E T I S Z E R Z İ D É S amely létrejött Budapesten, egyrészrıl a MEVA Zsalurendszerek Zrt. (cégbejegyzés száma:, címe: 1047 Budapest, Labdarúgó u. 19., telefon: , fax: képviselıje: ügyvezetı igazgató, bankszámlaszám: Volksbank Zrt ) a továbbiakban, mint bérbeadó, másrészrıl a (cégbejegyzés száma:, címe:, u., képviselıje:, adószám:, bankszámla szám:.) a továbbiakban, mint bérbevevı, együtt, közösen, mint felek között a mai napon, az alábbi tartalommal és feltételek szerint: I. A szerzıdéses jogviszony tárgya A szerzıdés tárgya, a bérbevevı részvételével/által, az alább feltüntetett helyen kivitelezésre kerülı építmény megvalósításához szükséges, a bérbeadó tulajdonát képezı különbözı zsaluzóanyagok, zsaluszerkezetek, zsalueszközök és egyéb tartozékok, valamint az azok szállításához és tárolásához, kezeléséhez, továbbá szereléséhez szükséges segédeszközök vagy göngyölegek bérleti jogviszonya. Jelen szerzıdés nem tartalmazza azon zsalurendszer kiegészítık díját, melyek egyszeri eladási tételt képeznek, és visszaszállításra nem kerülnek. A szerzıdés száma: A kivitelezés, vagy beruházás megnevezése: A kivitelezés, vagy felhasználás helye és címe: Alapvetı szerzıdéses adatok: A szerzıdés megkötésének dátuma: Anyagrendelésre jogosult személy: Telefon: Fax, Kiegészítı adatok: Bérleti díj engedmény mértéke és fizetési határidı: Szállítási költség és fizetési határidı: Kezelési költség: Komfort Bérlet ill. Szuper Komfort Bérlet szolgáltatások: Ügyfél kérésére jelen szerzıdés nem tartalmazza, a javítási és tisztítási költségek a visszaszállítások után a kárfelvételi jegyzıkönyv megállapításai szerint külön kerülnek kiszámlázásra. Óvadék összege: Elıleg összege: Egyéb megállapodások: Meva Zsalurendszerek Zrt. Oldal száma: 1/9

2 II. Az elıkészítési folyamat és a megrendelés általános tudnivalói 1) A bérleti jogviszony alapításakor a mindenkori bérbevevı, vagy annak törvényes képviselıje, illetve meghatalmazással igazolt megbízottja akár magán-, vagy jogi személy köteles személyesen megjelenni és a szerzıdés megkötésében személyesen részt venni. 2) A bérleti szerzıdés elkészítéséhez és a megállapodás aláírásához a bérbevevınek az alábbi okmányokat szükséges eredetiben bemutatni és másolatban csatolni: 30 napon belüli cégkivonat, vagy végzés a cégnyilvántartásba vételrıl, Aláírási címpéldány, Adóbejelentkezési lap és módosításai, Magánszemély estében személyazonossági igazolvány Bélyegzı (amennyiben az aláírás csak ezzel együtt érvényes) Meghatalmazás esetén a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a felhatalmazást a készfizetı kezesség vállalására is. 3) Bérbevevı kötelezi magát, hogy a jogviszony alapításához felhasznált és ahhoz rendelkezésre bocsátott adatok megváltozása esetén a módosult adatokat 3 munkanapon belül írásos formában közli bérbeadóval. Amennyiben bérbevevı jelen szerzıdés aláírására jogosult képviselıje (kinevezett üzletvezetıje, ügyvezetıje stb.) személyében változás állt be, és a beállt változást bérbevevı új képviselıje nem közli bérbeadóval a jelen szerzıdéses pontban foglaltak szerint, az ebbıl eredı károkért bérbevevı aláírásra jogosult új képviselıje a jelen szerzıdés VII./37. pontjában meghatározottak szerint, magánszemélyként mint készfizetı kezes korlátlan kártérítési felelısséggel tartozik. 4) Felek kijelentik, hogy a bérleti szerzıdést bérbevevı elızetes írásbeli megrendelése alapján kötik meg. 5) A bérbeadó vállalja, hogy a bérbevevı által rendelkezésre bocsátott statikus tervekbıl, vagy esetleges vázlatokból, díjmentesen összeállítja azt a konszignációs anyag- és eszközlistát, amely a megállapodás létrejöttében a jogügylet alapját képezik. Bérbevevı külön igényére bérbeadó a konszignáció összeállításával egyidejőleg elızetes és részletes árajánlatot is készít, amely közelítıleg meghatározza a várható de nem végleges - bérleti díjakat, illetve pénzügyi terheket is. 6) Bérbevevı tudomásul veszi, hogy a bérbeadó által elkészített, zsalutípusra és felhasználásra vonatkozó írásos, vagy rajzos ajánlat nem kiviteli tervszintő dokumentáció - azaz nem zsaluelem kiosztási kiviteli terv -, mivel a kiadott mőszaki vázlatok nem foglalják magukba a kiviteli tervdokumentációval szemben támasztott és megkövetelt igényeket. A zsaluelem kiosztási ajánlat kizárólag a bérleti jogviszony dokumentálásához szükséges konszignációs munka egyes paramétereinek tisztázását és a raktári kiadás, valamint a szállítás megszervezésének megkönnyítését szolgálják. 7) Amennyiben a bérbevevı által igényelt egyes anyagok és eszközök a bérbeadó saját raktárában éppen nem állnak rendelkezésre, tehát a bérbevevı igényeit az aktuális raktárkészletbıl teljes mértékben kielégíteni nem lehet, úgy a bérbeadó jogosult a hiányzó anyagokat külsı harmadik személyektıl beszerezni (bérbe venni) és azokat e szerzıdés keretein belül a bérbevevınek további albérletbe bérbe adni. Ebben az esetben a szolgáltatás ezen részének jogcíme közvetített szolgáltatásnak minısül, amelynek elszámolása esetén, a bérbeadó jogcímként közvetített szolgáltatást jelöl meg a bérbevevı felé benyújtott számlában. 8) Bérbevevı tudomásul veszi, hogy bérbeadó a konszignáció tartalmának változtatási jogát mindvégig fenntartja a saját, aktuális raktárkészletének állapota szerint. 9) Bérbeadó a gyártói termékszavatosság mértékéig vállal felelısséget az általa kiadott anyagokért és eszközökért. Feltétlen felelısséget vállal a bérbevevıtıl kapott adatok és paraméterek alapján adaptált, gyárilag méretezett és készített típustermékekért. Nem felel azonban a helytelen adatszolgáltatásból, a kiadott technológiai ismertetıben foglalt általános elıírásoktól való eltérésekbıl, valamint a bérbevevı által elkövetett méretezési hibákból eredı túlterhelés okozta károkért. 10) Bérbeadó a kiszállított zsaluanyagokhoz és szerkezetekhez írásos mőszaki ismertetıket ad, amely a bérbevett termékek általános használatára vonatkozó rendszermegoldásokat, típusválasztékot, azok mőszaki specifikációit, szállítási, szerelési, daruzási, merevítési, tárolási elıírásokat tartalmaz. Ez a brosúra az építıipari tevékenységi körben járatos, a zsaluszerelési és összeállítási munkákban gyakorlati ismeretekkel rendelkezı szakemberek számára kielégítı és elégséges leírásokat foglal magába. A mőszaki ismertetı prospektusok átadása a szerzıdés megkötésével egy idıben, ugyancsak megtörténik, amelynek kézhezvételét bérbevevı a szerzıdés aláírásával egyidejőleg ismer el. 11) Bérbevevı tudomásul veszi, hogy a megrendelt, majdan kiszállított anyagok és eszközök használata, a zsaluszerkezetek összeállítása, szerelése, azok módozata, vagy megoldása, a kivitelezésen alkalmazott technológia, annak sorrendje, a megvalósított mőszaki-szerelési állapot, kizárólagosan és egyértelmően a saját felelısségi körébe tartozik. 12) A bérbevevı kijelenti, hogy a bérelt anyagokat és eszközöket minden esetben saját felelısségére használja, egyben vállalja, hogy a szakirányú munkák során betartja a hatályos általános és az idevonatkozó munkavédelmi elıírásokat. Tudomásul veszi, hogy az ezek elmulasztásából eredı anyagi és baleseti károkért a bérbeadó nem felel. Ugyancsak nem terheli semminemő felelısség bérbeadót a kivitelezési helyszínen történı egyéb más - zsaluzással összefüggı - tevékenységért és kivitelezési megoldásért, amelyek úgyszintén a bérbevevı saját felelısségi körébe tartoznak. Oldal száma: 2/9

3 13) Bérbeadó a bérbevevı egyedi igényére és külön megrendelésére külön díjazás ellenében - elkészíti az építési szabványoknak megfelelı és a vonatkozó elıírásokat követı, tehát az adott kivitelezésen kizárólagosan alkalmazandó, részletes, kiviteli szintő mőszaki tervdokumentációt is. Ennek tartalma magában foglalja mindazon különleges dokumentumokat is, amelyek a komplett kivitelezési munkák teljes körő és felelısségteljes elvégzéséhez szükségesek, valamint együtt jár a felelıs tervezı esetleges helyi mővezetésével és ellenırzésével. A tervezési munkák megrendelése és díjazásának megállapítása külön szerzıdésben történik. III. A jogügylet 14) A felek megállapodnak, hogy a bérbeadó bérbe adja, a bérbevevı bérbe veszi, az e szerzıdés elválaszthatatlan (I. számú) mellékletét képezı, bérleti anyaglistában felsorolt és jelölt anyagokat, elemeket, tartozékokat (a továbbiakban anyagok és eszközök), valamint azok szakszerő szállításához és raktározásához, vagy tárolásához esetlegesen szükséges segédszerkezeteket. 15) Felek egyhangúan kijelentik, hogy a bérleti anyaglistában felsorolt, a megállapodás szerint bérbe vett valamennyi eszköz és anyag, azok típusa, mérete, valamint összes paraméterük megfelel mindazon általános építészeti követelményeknek, amelyet a bérbevevı a benyújtott megrendelésében kinyilvánított. Bérbevevı kijelenti és elismeri, hogy az összeállított anyaglista, illetve a megrendelés visszaigazolását szolgáló konszignáció kifejezetten a részérıl kiadott útmutatások és információk alapján, azoknak figyelembe vételével készült. Mindezek alapján bérbevevı egyértelmően kijelenti, hogy a bérbevett tételek feltétlenül kielégítik mindenfajta mőszaki, építészeti és kivitelezési igényeit, továbbá kivitelezési elvárásait. 16) Felek megállapodnak továbbá, hogy az itt megjelölt, ill. feltüntetett cím szerinti kivitelezésre, vagy beruházásra, a bérbevevı által késıbbi idıpontokban esetlegesen írásban megrendelendı további zsaluzó és egyéb anyagok bérletére vonatkozóan ugyancsak ezen szerzıdés rendelkezései alkalmazandók. Bérbeadó kiköti, egyúttal bérbevevı tudomásul veszi, hogy az ilyen módon és céllal, idıben e szerzıdés aláírását követıen bérbevett további anyagok bérleti díjának mértékét kizárólagosan az azok kiszállításakor hatályos díjjegyzék szabja meg. Ennek értelmében a bérleti anyaglistára utólagosan felkerült, majd kiszállított anyagok és eszközök is e szerzıdés tárgyát képezik. 17) Bérbeadó a bérlet tárgyát képezı anyagokat kizárólag a bérleti szerzıdés megkötésének létrejöttével, illetve a megállapodás hatályba lépésekor adja bérbe. IV. A bérleti jogviszony idıtartama 18) Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti jogviszonyt határozatlan idıre kötik. A bérleti viszony futamidejének kezdı idıpontja a bérelt anyagok tekintetében az a nap, amely napon a bérbevevı, vagy a megbízottja által aláírt szállítólevélen, a bérbeadó telephelyérıl történt kiszállítással egy idıben, annak idıpontja feltüntetésre kerül. 19) A bérleti viszony futamidejének befejezı idıpontja az a nap, amely napon a bérbe vett anyagoknak és eszközöknek a bérbeadó telephelyére történı maradéktalan és hiánytalan állapotban történı visszaszállítása bérbevevı részérıl megtörténik továbbá - ezzel egy idıben -, amelyeket bérbeadó hivatalosan átvesz, tehát a szabályos visszaszállítást, illetve az anyagok és eszközök átvételének tényét okmányokkal igazolja. V. A bérleti díj 20) A bérelhetı anyagok bérleti díjának alapját a bérbeadó által rögzített egyedi díjtételek képezik, amelyekrıl bérbevevı mindenképpen elızetesen, a szerzıdéskötés elıtt szerez tudomást. Az aktuális díjtételeket az I. számú melléklet tartalmazza. 21) A bérleti díj a bérleti idı és a bérelt anyaglistában szereplı tételek napi bérleti díja alapján kerül kiszámításra. A bérleti díjszámítás kezdete a kiszállítás napja, míg a bérleti díjszámítás vége a visszaszállítás napja. 22) Bérbevevı nem választotta a MEVA által kínált zsalucasco szolgáltatást (Komfort Bérlet, Szuper Komfort Bérlet), így bérbevevı vállalja az utólagosan, a bérelt anyagok visszaszállításakor felmerülı és kárfelvételi jegyzıkönyvbe vett tisztítási és javítási költségek fedezését. 23) Bérbeadó a bérleti díjon túl, a ténylegesen kiszállított anyagok és eszközök aktuális és hatályos eladási listaár alapján, 1%-os kezelési költségátalányt is felszámít. A kezelési költség nagyságának számszerő értékét bérbeadó a bérbevevı által érvényesített szállítólevél és az azon feltüntetett egyedi áruérték listaárak figyelembevételével képezi. A kezelési költség nem minısül bérleti díjnak. 24) A bérbevevı tudomásul veszi, hogy a bérbeadónak lehetısége van a 90 napnál hosszabb futamidejő bérlet esetén árkorrekcióval élni, amely az infláció ellentételezésére szolgál. Ennek nagyságrendje a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott, aktuális EUR/HUF középárfolyam változásának megfelelıen alakul. Oldal száma: 3/9

4 VI. Számlázás, számla kiegyenlítés 25) Bérbeadó a bérleti díjat a tárgyhó utolsó napjával számlázza. A kibocsátott bérleti számlákat bérbevevı a kiállítás napjától számított napos fizetési határidıvel köteles kiegyenlíteni. 26) A zsalubérleti díjról szóló számlákat a MEVA Zrt. havonta a hónap utolsó napjával állítja ki. A felek az általános forgalmi adóról szóló CXXVII. Törvény 58 (1) pontja szerinti teljesítés idıpontjának a mindenkori számla fizetési határidejét tekintik. 27) Bérbeadó a kibocsátott számlájában a tárgyhavi árumozgások alapján számítja ki a bérletben eltöltött idıt. 28) Felek megállapodnak abban, hogy a bérbeadó a bérbevevınek a számlával kapcsolatos reklamációit, vagy bármilyen egyéb kifogásait, kizárólag a számla kifizetés esedékességének napjáig fogadja el. 29) Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a rögzített határidın belül bárminemő reklamáció, vagy kifogás bérbevevı részérıl nem merül fel, akkor a benyújtott számlát elfogadottnak kell tekinteni. 30) Bérbevevı tudomásul veszi, hogy a bérbeadó az általa kibocsátott számlákhoz külön teljesítményigazolást már nem mellékel, csupán abban hivatkozással él, mivel a nevezett okmányok eredeti példányait - szállítólevelek és visszavételi jegyzékek formájában - a ki- és beszállításoknál külön kézhez kapja. 31) Bérbevevı tudomásul veszi, hogy amennyiben ugyanezen szerzıdés keretein belül, a kezdeti megrendelést a késıbbiekben további, újabb anyagok megrendelése, illetve újabb tételek kiszállítása követi, bérbeadó fenntartja jogát, hogy feltételként ezzel egy idıben, a bérbevevı aktuális és kiegyenlítetlen pénzügyi tartozásainak azonnali rendezését elıírja, vagy az újabb bérleti anyagmennyiség értékével és a várható bérleti idıvel arányos biztosítékot fizettessen meg. Az itt megjelölt pénzügyi tranzakció az újabb anyagok és eszközök kiszállításának idıpontjában, elıre esedékes. A pénzügyi biztosíték feltételének esetére eszközölt befizetés elılegnek vagy óvadéknak minısül. VII. A késedelmes fizetés és következményei 32) Bérbevevı tudomásul veszi, hogy bérbeadó késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatként a Ptk (1) bekezdésében meghatározott mértékő késedelmi kamat kétszeresét, azaz a késedelemmel érintett naptári félévet megelızı utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel az adott naptári félév teljes idejére. 33) Bérbevevı kötelezi magát az esetleges fizetési késedelmébıl eredı többletköltségek teljes megtérítésére. 34) Bérbevevı tudomásul veszi, hogy bérbeadó 60 napon túli pénzügyi kintlévıségeinek behajtását egy külsı, erre szakosodott megbízott fél u. n. pénzügyi behajtó társaság - végzi. 35) Bérbevevı hozzájárulását adja és tudomásul veszi, hogy 60 naptári napot meghaladó pénzügyi elmaradásának fennállása esetén, bérbeadó jogosult a kényszerhitelezéssel összefüggı tényadatokat a pénzügyi behajtással megbízott fél tudomására hozni. Az említett ok miatt a megbízott társaságnak átadott ügyfelek egy nyilvános adatbázisba kerülnek, amely adatbázis harmadik fél számára is hozzáférhetı. 36) Bérbevevı tudomásul veszi, hogy e szerzıdés aláírásával, a jogszerő pénzügyi behajtással kapcsolatos, továbbá ennek érdekében felmerült összes költség megfizetését is magára vállalja. Oldal száma: 4/9

5 37) A bérbevevı cégbíróság által nyilvántartott tisztségviselıje (kinevezett üzletvezetıje, ügyvezetıje), tudomásul veszi, továbbá feltétlen kötelezettséget vállal arra, hogy e szerzıdés aláírásával azaz érvénybe lépésével - egyidejőleg, magánszemélyként, mint készfizetı kezes köteles teljesíteni a bérbeadó, egyben jogosult részére, amennyiben a bérbevevı az itt megkötött szerzıdés alapján, illetve a jogügylettel összefüggésben kibocsátott számla (számlák) szerint fennálló, jogszerő és aktuális díját (díjait), valamint azok(nak) esedékes kamata(i) tekintetében, a tartozását nem fizeti meg. A Készfizetı kezes, jelen bérleti szerzıdésbıl adódóan a bérbeadó és közte, mint készfizetı kezes ideértve a jelen szerzıdés II./3. pontjában foglalt készfizetı kezességet is közötti esetleges jogviták esetére magára nézve is kifejezetten elismeri a Budai Központi Kerületi Bíróság illetve hatáskörtıl függıen a Fıvárosi Bíróság kizárólagos illetékességét (lásd még a jelen szerzıdés XVI/84. pontját). Oldal száma: 5/9

6 VIII. Az anyagok és eszközök kiszállítása, illetve visszaszállítása 38) Bérbevevı az általa bérelt anyagok és eszközök bérbeadó telephelyérıl és telephelyére történı ki- és visszaszállítását saját költségére és felelısségére végzi. A bérbeadó telephelye: 1047 Budapest, Labdarúgó u. 19. Ettıl eltérı megegyezés kizárólag írásban történı megállapodás lehet. 39) Bérbevevı köteles az általa bérelt anyagokat és eszközöket szakszerően szállítani, vagy szállíttatni. A szakszerőtlen szállítás következtében felmerülı anyagi károk valamennyi vonzata teljes mértékben bérbevevıt terhelik. Bérbevevı tudomásul veszi, hogy a bérbeadó telephelyén gépi anyagmozgatás történik, így a ki- és visszaszállítás kizárólag szakszerően szortírozott, kötegelt, targoncás rakodásra alkalmas egységrakatokban lehetséges. 40) Bérbevevı tudomásul veszi, hogy a bérbeadó a felrakodást, vagy lerakodást megtagadhatja, továbbá a rakodást beszüntetheti, amennyiben a fuvarozóeszköz alkalmatlan (ponyvás, billenıplatós tehergépjármő, stb.), illetve ha a rakodás folytatása targoncával csak balesetveszélyes módon lenne megoldható. (szakszerőtlen vissza fuvar, alátét hiánya, stb.) Ebben az esetben, az esetleges többletfuvar, illetve többletrakodási költségek felmerüléséért mindennemő kártérítési felelısség a bérbevevıt terheli. 41) Bérbevevı tudomásul veszi, hogy az anyagok és eszközök fizikai kiszállítása a kiadási anyaglista figyelembevételének alapján, annak elkészültétıl számított harmadik munkanapon lehetséges. 42) Bérbevevı tudomásul veszi, hogy a fizikai visszaszállítás minden esetben elızetes, - a tervezett visszaszállítási idıpontot legalább 2 munkanappal megelızı - bejelentkezés után, a befogadó raktárral történı kölcsönös idıpont egyeztetést követıen lehetséges. 43) Bérbevevı tudomásul veszi, hogy a szállítással kapcsolatos elızetes egyeztetési kötelezettség és deklarált bejelentési határidı figyelmen kívül hagyásából származó többlet költségekért, vagy az ebbıl keletkezı anyagi károkért minden felmerülı felelısség bérbevevıt terheli. 44) Amennyiben a bérbevevı a bérelt anyagok és eszközök szállítását nem tudja saját maga megoldani, abban az esetben a szállítási szolgáltatást megrendelheti a bérbeadó társaságon keresztül is. A bérbeadó a szállítás felmerült költségét közvetített szolgáltatásként számlázza ki a bérbevevı felé. IX. A bérelt anyagok és eszközök átadása-átvétele 45) Bérbeadó kijelenti, hogy a bérleti jogviszony során, a társaságnál érvényben lévı DIN EN ISO 9001 szerinti Minıségügyi rendszer utalásainak megfelelıen, kizárólagosan kifogástalan mőszaki állapotú, az MSZ 7658/2 szabvány elıírás szerinti, I. osztályú besorolásnak megfelelı mérettőréső szerkezetek készítésére alkalmas anyagokat és eszközöket ad át bérbevevı részére. 46) A bérbevevı tudomásul veszi, hogy az általa bérbevett anyagok és eszközök mennyiségi és minıségi átvétele azaz használatba vétele - a szállítólevélnek a bérbevevı, vagy az általa megbízott képviselı, illetve fuvarozó részérıl történı aláírással egyidejőleg történik. 47) Bérbevevı az anyagokkal és eszközökkel kapcsolatos esetleges minıségi kifogásait köteles az átvétel alkalmával haladéktalanul közölni. Amennyiben a bérbevevı az átvétel alkalmával mőszaki, minıségi kifogást nem emel, úgy késıbbi kifogásait csak a kiszállítást követı, maximum 24 órán belül, - de mindenképpen az elsı felhasználás elıtt írásban dokumentált formában teheti meg. A bérbevevı 24 órán túl benyújtott, bármilyen típusú kifogását a bérbeadó nem ismeri el és azt jogában áll elutasítani. 48) A bérbevevı tudomásul veszi, hogy az általa megbízott és a MEVA telephelyén megjelenı, valamint eljáró fuvarozót a bérbeadó bérbevevı törvényesen felhatalmazott megbízottjának tekinti. Ennek következtében nevezett személy a különbözı intézkedései során valamennyi cselekményéért, valamint írásban és szóban tett nyilatkozataiért úgy felel, mintha azt maga a bérbevevı teljesítette, vagy tette volna. 49) Bérbevevı tudomásul veszi, hogy a bérelt anyagok és eszközök elszállítását követı 24 óra után közölt minıségi kifogások nem jogosítják fel ıt arra, hogy az általa bérelt anyagok használatáért járó, a bérbeadót megilletı bérleti díjból visszatartson, vagy a számlák fizetését felfüggessze. 50) Bérbeadó kijelenti, hogy amennyiben bérbevevı rögzített határidın belül elıterjesztett minıségi kifogása megalapozott, úgy a bérbeadó a szállítási költségek felvállalása mellett a kifogásolt terméket az aktuális raktárkészletének lehetısége szerint kicseréli. 51) Bérbevevı tudomásul veszi, hogy a visszaszállításnál az általa kiállított szállítólevél nem helyettesítheti a visszavételi jegyzéket. A visszavételi jegyzéket a felek a raktár területén a visszavételi eljárás alkalmával, közösen állítják össze és abban szerepel a visszaszállított anyagok és eszközök mennyisége, illetve a minıségi állaguk meghatározásának és megállapításának eredménye amennyiben ez azonnal is megállapítható -, amelyet a bérbeadó és bérbevevı, vagy annak megbízottja aláírásával igazol. 52) A felek megállapodnak abban, hogy a bérbeadó a bérbevevı által visszaszállított anyagokat és eszközöket elızetes jogfenntartással veszi át. A termékek visszaszállítása alkalmával bérbevevı a visszavételi jegyzéken - a mennyiségi tételek mellett - szerepelteti a közvetlenül látható, erısen szennyezett, rongált, hiányos, vagy selejtesen visszahozott termékeket, azok javítási tételeit, valamint a gondatlan szállításból adódó többletrakodásokat. Oldal száma: 6/9

7 53) Bérbeadó az azonnal és közvetlenül nem észlelhetı rejtett rongálódások, vagy egyéb más hasonló jellegő minıségi állagromlások megállapíthatósága miatt, egy késıbbi idıpontban de maximum 5 munkanapon belül végrehajtandó - részletes, mindenre kiterjedı, a termékek tényleges aktuális minıségi állagára utaló felülvizsgálatot is tart. Ha a részletes felülvizsgálat alkalmával a visszavételezett termékekkel kapcsolatban addig még fel nem tárt minıségi kifogások merülnek fel, bérbeadó a vizsgálat objektív megállapításairól a minıségi átvétel napját követı 2 munkanapon belül kárfelvételi jegyzıkönyv formájában értesíti bérbevevıt. Bérbeadó a leselejtezendı, javítandó, tisztítandó anyagokról fényképes dokumentációt készít, amelyet a külön értesítéssel egyidejőleg bérbevevı rendelkezésére bocsát, valamint lehetıvé teszi számára, hogy a kifogás alá esı termékeket a közléstıl számított 5 munkanapon belül meg is tekinthesse. 54) Bérbevevınek joga van a késıbbi idıpontban tartandó, részletes állag ellenırzésen személyesen is részt venni, amennyiben ezen igényét a visszaszállítás idıpontjában bejelenti. Amennyiben bérbevevı ilyen igényt elızetesen nem támaszt, úgy a saját, vagy képviselıje nélkül zajló felülvizsgálat megállapításait köteles elismerni, az ellenırzés eredményérıl felvett kárfelvételi jegyzıkönyvet a késıbbiekben nem vitathatja. X. A bérelt anyagok és eszközök használata 55) Bérbeadó kijelenti, hogy a bérelt anyagok és eszközök a szerzıdésben megfogalmazott, abban rögzített célok és igények szerinti használatra alkalmasak. 56) Bérbevevı kijelenti, hogy amennyiben az elszállítást követı 24 órán belül írásban nem jelzi bérbeadó felé a termékekkel kapcsolatos minıségi, vagy egyéb kifogásait, úgy a bérbevett teljes anyag- és eszközmennyiséget szerzıdésszerő használatra alkalmasnak fogadja el. 57) Bérbevevı kijelenti, hogy a bérelt anyagokat és eszközöket rendeltetésszerően használja fel. 58) Bérbevevı kijelenti, hogy a felhasználásra, beépítésre és szerelésre átvett különbözı anyagok és eszközök tekintetében ismeri és figyelembe veszi az azokra vonatkozó szereléstechnológiai elıírásokat, a szükséges mőszaki elıírásokat, az ide vonatkozó szállítási, daruzási és munkavédelmi szabályokat. Amennyiben ezen ismeretei hiányosak, úgy gondoskodik megfelelı szakirányú személyzet biztosításáról. 59) Bérbevevı kijelenti, hogy a bérbe vett anyagok és eszközök beépítéséért, általános felhasználásáért, az azokkal történı bármilyen jellegő munkavégzésért kizárólagos felelısséget vállal. 60) A bérbevevı kijelenti, hogy a bérelt anyagok és eszközök szakszerő szállításáról, raktározásáról, beépítésérıl, felhasználásáról, bontásáról és folyamatos karbantartásáról mindvégig körültekintıen, a tıle elvárható alapossággal és lelkiismeretességgel gondoskodik. 61) Bérbevevı tudomásul veszi, hogy közvetlen anyagi konzekvenciákkal járó felelısség terheli minden olyan károsodásért, amely a bérelt anyagokban és eszközökben a bérbeadó telephelyérıl történı elszállítás és a telephelyre történı visszaszállítás idıszaka között következne be, függetlenül attól, hogy a szállítást és a bérelt termékek használatát ki gyakorolta. 62) Bérbevevı tudomásul veszi és kötelezettséget vállal arra, hogy az anyagok és eszközök betonnal érintkezı felületeinek felületkezelésére kizárólag a bérbeadó által forgalmazott, ill. ajánlott forma leválasztó szert használja. 63) Bérbevevı kijelenti, hogy a bérelt anyagokat és eszközöket kizárólag a bérleti szerzıdésben meghatározott építési helyszínen használja. A bérelt anyagok és eszközök más helyre történı elszállítása csak a bérbeadó elızetes írásbeli hozzájárulásával és újabb szerzıdés megkötésével lehetséges. Bérbevevı tudomásul veszi, hogy e helyszínhez kapcsolódó kikötés megszegése a bérbeadó részérıl a szerzıdés azonnali hatályú, rendkívüli felmondását vonja maga után. 64) A bérbevevı kötelezettséget vállal arra, hogy mindaddig, amíg a bérbeadó tulajdonát képezı, bérelt anyagok és eszközök a birtokában vannak, gondoskodik azok megfelelı ırzésérıl és a bérbe adáskori állapotuk folyamatos fenntartásáról. XI. Az anyagok és eszközök tulajdonjoga 65) A felek egybehangzóan rögzítik, hogy a bérelt anyagok és eszközök, valamint a bérbeadó telephelyérıl bármilyen más - bérlet jogcímén - elszállított termékek mindenkor a MEVA Zsalurendszerek Zrt. kizárólagos, saját tulajdonát képezik, azokkal bérbevevı semmilyen módon nem rendelkezhet, azok harmadik fél részére történı értékesítése, bérbe adása, zálogba adása, vagy végrehajtó általi lefoglalása nem lehetséges. 66) Bérbevevı tudomásul veszi, hogy a tulajdonjoghoz tapadó, az azzal összefüggı, bármilyen vonatkozású egyéb jogokat kizárólag a bérbeadó fél gyakorolhatja. Ennek következményeként a bérbevevı a bérelt anyagokat és eszközöket a bérbeadó elızetes hozzájárulása nélkül semmilyen más építési helyszínre nem szállíthatja át és ott nem használhatja, továbbá sem e szerzıdésben feltüntetett építési helyszínen, sem máshol albérletbe nem adhatja, illetve harmadik fél részére át nem ruházhatja. Oldal száma: 7/9

8 XII. A bérelt anyagok és eszközök minıségi romlása, sérülések, hiányok 67) A bérbeadó a visszaszállított anyagok és eszközök jogfenntartás mellett történı raktári visszavételezését követıen maximum 5 munkanapon belül mindenre kiterjedıen, részletesen is ellenırzi a bérbe adott termékeket. 68) Bérbevevı tudomásul veszi, hogy a visszaszállított bérelt anyagokat és eszközöket bérbeadó a saját telephelyén - bérbevevı költségére - megtisztítja és kijavítja. Bérbevevı tudomásul veszi, hogy a bérbeadó jogosult a kárfelvételi jegyzıkönyv szerint a javítási és tisztítási költségeket külön kiszámlázni a bérbevevı felé. A kárfelvételi jegyzıkönyv tételeinek alapja a mindenkor esedékes egyedi díjtételek listája, mely honlapunkon megtekinthetı. 69) Bérbevevı tudomásul veszi, hogy amennyiben a sérült anyagok és eszközök vonatkozásában a javítás nem lehetséges, vagy az nem gazdaságos, a visszaszállított eszközök tisztítatlan és/vagy sérült állapotából eredı mindennemő kárért bérbevevıt, illetve a VII./37. pont szerint aláírásra jogosult képviselıjét korlátlan kártérítési felelısség terheli. A károk elszámolásakor a szóban forgó tételek Számviteli törvény szerinti bekerülési értékét kell alapul venni. 70) Bérbevevı, illetve a VII./37. pont szerinti készfizetı kezes tudomásul veszi, hogy a visszaszállításkor hiányzó anyagok és eszközök tekintetében szintén kártérítési felelısséggel tartozik bérbeadó irányában a 69. pontban foglaltak szerint. XIII. A szerzıdés megszőnése, megszüntetése 71) A felek megállapodnak, hogy a szerzıdést a IV/18 pont alapján határozatlan idıre kötik és megállapodásuk idıpontjának lejárata, azaz a szerzıdés megszőnése normál esetekben a bérelt anyagok és eszközök bérbeadó telephelyére történı maradéktalan visszaszállításának, illetve visszaszolgáltatásának a napja. 72) A felek megállapodnak abban, hogy a bérbevevı ezen szerzıdést a kiszállítást követıen rendes felmondás útján bármikor megszüntetheti, a bérbevett anyagok és eszközök bérbeadó részére történı egyidejő visszaszállítása mellett. A bérleti jogviszony megszőnésének idıpontja a rendes felmondás esetén is az a nap, amikor a bérbevevı a bérletben nála lévı anyagokat és eszközöket a bérbeadó telephelyére maradéktalanul és hiánytalanul visszaszállítja, illetve visszaszolgáltatja. 73) Bérbevevı tudomásul veszi, hogy rendkívüli felmondási jogot érvényesen kizárólag úgy gyakorolhat, ha ezzel egyidejőleg az általa bérbevett valamennyi anyagot és eszközt az elızı pontban foglaltaknak megfelelıen visszaszolgáltatja bérbeadó részére. 74) A felek megállapodnak abban, hogy a bérbeadó rendes felmondási jogot nem gyakorolhat, tehát a szerzıdést kizárólag rendkívüli felmondással szüntetheti meg. A rendkívüli felmondás a szerzıdést azonnali hatállyal megszünteti. 75) A bérbeadót megilleti a rendkívüli felmondási jog, amennyiben: A bérbevevı a bérleti díjfizetési kötelezettségének teljesítésével, a számlán feltüntetett fizetési határidı tekintetében 30 naptári napot meghaladó késedelembe esik, A bérbevevı a bérbevett anyagokat és eszközöket bérbeadó elızetes hozzájárulása nélkül más kivitelezési helyszínre, más építkezésre, illetve beruházásra szállítja és/vagy harmadik személy rendelkezésére bocsátja, A bérbevevı a bérbe vett anyagokat és eszközöket nem rendeltetésszerően használja, A bérbevevı nem biztosítja a bérbeadó számára a szerzıdésben kizárólagos helyszínként megnevezett kivitelezési területre, illetve építkezésre való bejutást, továbbá a tulajdonát képezı anyagok és eszközök használati módjának ellenırzését és minıségi állapotuk, vagy pillanatnyi állaguk vizsgálatát, A bérbevevıvel szemben felszámolási, vagy csıdeljárást kezdeményeznek, illetıleg a bérbeadó számára a szerzıdéskötést követıen olyan körülmények válnak ismertté, amelyek alapos kétséget keltenek a bérbevevı fizetési szándékaival, vagy lehetıségeivel kapcsolatban. Bérbevevı a bérbeadót a bérelt anyagok és eszközök felhasználását, illetve a bérleti szerzıdés megkötését illetıen valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával, vagy más módon megtévesztette, 76) Felek megállapodnak, hogy amennyiben bérbeadó a rendkívüli felmondási jogával él, úgy a bérbevevı köteles a bérbevett és még vissza nem szállított anyagokat és eszközöket a felmondás kézhezvételétıl számított 3 naptári napon belül a bérbeadó telephelyére megtisztítva és a bérbe adáskori állapotban visszaszállítani. Amennyiben a felmondási okirat a bérbevevı részére azért nem volt kézbesíthetı, mert a postai küldeményt nem vette át, vagy a megadott címen nem ismert, vagy az általa megadott címrıl elköltözött és újabb értesítési címrıl bérbeadót nem tájékoztatta, a visszaszállítási határidı utolsó napja a felmondási küldemény postára adásától számított 8. nap. 77) Bérbevevı tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerzıdés megszőnésétıl számított 8 naptári napon belül ezen szállítási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy bérbevevı köteles tőrni, illetve bérbeadó jogosult a bérbevett, de tulajdonát képezı anyagokat és eszközöket a bérbevevı felelısségére, veszélyére és költségeire visszaszállítani. Ez esetben bérbeadó jogosult a bérelt anyagok és eszközök bérbeadó saját telephelyére történı visszaszállításig a szerzıdés megszőnésétıl minden megkezdett naptári napra, a napi bérleti díj 150%-nak megfelelı mértékő használati díjat felszámítani. Oldal száma: 8/9

9 78) Bérbevevı kijelenti, hogy a 75. sz. pont alatt részletezett körülmények bekövetkezésének esetén, a bérbevevı feltételek nélkül lemond a birtokháborítási panasz megtételérıl és annak felvetésérıl, hogy a bérleti jogviszony tárgyaira saját üzemének fenntartására van szüksége, valamint bármilyen kártérítési követelés érvényesítésérıl. XIV. A bérbeadó különleges jogai 79) A bérbevevı tudomásul veszi, hogy amennyiben az anyagok és eszközök vonatkozásában visszaszállítási kötelezettségének a bérleti szerzıdés lejáratát vagy megszőnését, illetıleg a bérbeadó hivatalos felszólítását követı 8 napon belül nem tesz eleget, bérbeadó jogosult a bérbe adott termékeket a 75. sz. pont szerinti feltételekkel a szerzıdésben foglalt, vagy a szerzıdésben nem szerepeltetett munkaterületen, vagy beruházási helyszínen lebontani és onnan elszállítani a bérbevevı költségére. 80) Bérbevevı tudomásul veszi, hogy bérbeadó jogosult a tulajdonát képezı zsaluanyagok és tartozékai alkalmazását, felhasználását fényképpel dokumentálni, illetve anyagaiban, médiamegjelenéseiben, hirdetményeiben és egyéb információs csatornákon keresztül referenciaként felhasználni. XV. A bérbevevı különleges kötelezettségei 81) A bérbevevı ezen szerzıdés aláírásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz és egyben gondoskodik arról, hogy a bérbeadó képviselıje, alkalmazottja, vagy megbízottja Bérbevevı képviselıjével egyeztetve a szerzıdésben megjelölt beruházási helyszínre, illetıleg a bérbevett anyagok és eszközök pillanatnyi tárolási/felhasználási helyének minısülı bármilyen területére beléphessen abból a célból, hogy a bérbevett anyagok felhasználását, kezelését, raktározását és ırzésvédelmét ellenırizze. 82) A bérbevevı tudomásul veszi, hogy a fenti pontban foglalt kötelezettségének megszegése esetén a bérbeadó tulajdonát képezı anyagokról és eszközökrıl bármikor saját hatáskörben rendelkezhet, azokat a bérbevevı veszélyére és költségére még károkozás terhe mellett is - lebonthatja, lebontathatja és saját telephelyére visszaszállíthatja. A bérbeadó ezen jogát csak a bérbevevı szükségtelen háborítása nélkül gyakorolhatja. XVI. Egyebek 83) A szerzıdı felek tudomásul veszik, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 84) Felek a bérleti szerzıdéssel kapcsolatban keletkezı valamennyi vitájuk rendezésére a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve ötmillió forint feletti értékhatár esetén a Fıvárosi Bíróság kizárólagos illetékességét ismerik el. A Bérbevevı képviseletére jogosult személy, mint Készfizetı kezes (l. II./3. pont, és VII./37. pont), jelen bérleti szerzıdésbıl adódóan a Bérbeadó és közte, mint készfizetı kezes ideértve a jelen szerzıdés II./3. pontjában foglalt készfizetı kezességet is közötti esetleges jogviták esetére magára nézve is kifejezetten elismeri a Budai Központi Kerületi Bíróság illetve hatáskörtıl függıen a Fıvárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. 85) Bérbevevı jelen szerzıdés aláírásával elismeri, hogy a jelen szerzıdésben megnevezett mellékleteket megismerte és azokat a szerzıdés aláírásával egyidejőleg átvette. 86) A szerzıdı felek aláírásra jogosult képviselıi jelen megállapodást elolvasás és a szokásos szerzıdési gyakorlattól eltérı pontokra való figyelmezetést követı értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezıt írták alá. Kmf. Meva Zsalurendszerek Zrt. Oldal száma: 9/9

智力测试故事

智力测试故事 II 980.00 ... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 8... 9... 9...10...10...10 I II...11...11...11...12...13...13...13...14...14...14...15...15...15...16...16...17...17...18...18...19...19...19...19...20...20...21...21...21

Részletesebben

30,000,000 75,000,000 75,000, (i) (ii) (iii) (iv)

30,000,000 75,000,000 75,000, (i) (ii) (iii) (iv) 30,000,000 75,000,000 75,000,000 24 (i) (ii) (iii) (iv) # * 1,800,000 1,800,000 15% 3,400,000 3,400,000 15% 4,200,000 4,200,000 10% 8,600,000 8,600,000 10% 12,600,000 12,600,000 88% 10% 16,000,000 16,000,000

Részletesebben

I. 1-2 II. 3 III. 4 IV. 5 V. 5 VI. 5 VII. 5 VIII. 6-9 IX. 9 X XI XII. 12 XIII. 13 XIV XV XVI. 16

I. 1-2 II. 3 III. 4 IV. 5 V. 5 VI. 5 VII. 5 VIII. 6-9 IX. 9 X XI XII. 12 XIII. 13 XIV XV XVI. 16 125-0834I/1405/GH I. 1-2 II. 3 III. 4 IV. 5 V. 5 VI. 5 VII. 5 VIII. 6-9 IX. 9 X. 10-11 XI. 11-12 XII. 12 XIII. 13 XIV. 14-15 XV. 15-16 XVI. 16 I. * ++p ++ p ++ ++ * ++p ++ ++ ++p 1 2 ++ ++ ++ ++ ++ I.

Részletesebben

2015年廉政公署民意調查

2015年廉政公署民意調查 報 告 摘 要 2015 年 廉 政 公 署 周 年 民 意 調 查 背 景 1.1 為 了 掌 握 香 港 市 民 對 貪 污 問 題 和 廉 政 公 署 工 作 的 看 法, 廉 政 公 署 在 1992 至 2009 年 期 間, 每 年 均 透 過 電 話 訪 問 進 行 公 眾 民 意 調 查 為 更 深 入 了 解 公 眾 對 貪 污 問 題 的 看 法 及 關 注, 以 制 訂 適 切

Részletesebben

Microsoft Word - John_Ch_1202

Microsoft Word - John_Ch_1202 新 约 圣 经 伴 读 约 翰 福 音 目 录 说 明..I 序 言 : 圣 经 中 神 圣 启 示 的 三 层.II 按 时 分 粮 的 原 则..VIII 纲 目 XI 第 一 章..1 第 二 章 13 第 三 章 25 第 四 章 37 第 五 章 49 第 六 章 61 第 七 章 73 第 八 章 85 第 九 章 97 第 十 章..109 第 十 一 章..121 第 十 二 章..133

Részletesebben

全唐诗50

全唐诗50 ... 1... 1... 2... 2... 3... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 6... 6... 7... 7... 7... 8... 8... 8... 9 I II... 9...10...10...10...11...11...11...12...12...12...13...14...14...15...15...16...16...16...17,...17...18...18...19...19...19

Részletesebben

奇闻怪录

奇闻怪录 ... 1... 1... 2... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 8... 9... 10... 10... 11... 11... 13... 13... 14... 14... 15... 16... 17... 21 I ... 22... 23... 23... 24... 25... 25... 26... 27... 28... 29 UFO...

Részletesebben

施 的 年 度 維 修 工 程 已 於 4 月 15 日 完 成, 並 於 4 月 16 日 重 新 開 放 給 市 民 使 用 ii. 天 水 圍 游 泳 池 的 年 度 維 修 工 程 已 於 3 月 31 日 完 成, 並 於 4 月 1 日 重 新 開 放 給 市 民 使 用 iii. 元

施 的 年 度 維 修 工 程 已 於 4 月 15 日 完 成, 並 於 4 月 16 日 重 新 開 放 給 市 民 使 用 ii. 天 水 圍 游 泳 池 的 年 度 維 修 工 程 已 於 3 月 31 日 完 成, 並 於 4 月 1 日 重 新 開 放 給 市 民 使 用 iii. 元 地 委 會 文 件 2016/ 第 25 號 ( 於 6.5.2016 會 議 討 論 ) 康 樂 及 文 化 事 務 署 在 元 朗 區 內 舉 辦 的 康 樂 體 育 活 動 及 設 施 管 理 綜 合 匯 報 (2016 年 5 月 號 報 告 ) 目 的 本 文 件 旨 在 向 各 委 員 匯 報 康 樂 及 文 化 事 務 署 ( 康 文 署 ) 於 2016 年 2 月 至 5 月 在

Részletesebben

-i-

-i- -i- -ii- -iii- -iv- -v- -vi- -vii- -viii- -ix- -x- -xi- -xii- 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20 1-21 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11

Részletesebben

Microsoft Word - 强迫性活动一览表.docx

Microsoft Word - 强迫性活动一览表.docx 1 1 - / 2 - / 3 - / 4 - / 5 - I. 1. / 2. / 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 11. 12. 2 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 21. 22 23. 24. / / 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. II. 1. 2 3. 4 3 5. 6 7 8. 9 10 11 12 13 14. 15.

Részletesebben

中国石化齐鲁股份有限公司

中国石化齐鲁股份有限公司 2004 2004 3 4 6 9 13 14 15 22 24 26 49 1 2004 9 2 2004 SINOPEC QILU COMPANY LTD. 0533-3583728 lifan@qilu.com.cn 0533-7512530 baoweisong@163.net 0533-3583718 255086 qlsh600002@126.com http://www.qilu.com.cn

Részletesebben

西施劇本_04Dec2003.doc

西施劇本_04Dec2003.doc A n o u i l h, B r e c h t, C l a u d e l, C o c t e a u, E l i o t, G i r a u d o u x, L o r c a, O N e i l l, P i r a n d e l l o, S a l a c r o u, S a r t r e i ii i i i iv v v i vii v i i i i x x xi

Részletesebben

Microsoft Word - COC HKROO App I _Chi_ Jan2012.doc

Microsoft Word - COC HKROO App I _Chi_ Jan2012.doc 附 錄 I 目 錄 項 目 貨 品 描 述 頁 數 (I) 活 動 物 ; 動 物 1 (II) 植 物 2 (III) 動 物 或 植 物 脂 肪 及 油 及 其 分 化 後 剩 餘 的 ; 經 處 理 可 食 的 脂 肪 ; 動 物 或 植 物 蠟 2 (IV) 經 配 製 的 食 品 ; 飲 料 酒 及 醋 ; 煙 草 及 製 成 的 煙 草 代 替 品 2 (V) 礦 產 5 (VI) 化

Részletesebben

「香港中學文言文課程的設計與教學」單元設計範本

「香港中學文言文課程的設計與教學」單元設計範本 1. 2. 3. (1) (6) ( 21-52 ) (7) (12) (13) (16) (17) (20) (21) (24) (25) (31) (32) (58) 1 2 2007-2018 7 () 3 (1070) (1019-1086) 4 () () () () 5 () () 6 21 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ( ) 7 1. 2.

Részletesebben

全唐诗28

全唐诗28 ... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 7... 7... 8... 8 I II... 8... 9... 9... 9...10...10...10...11...11...11...11...12...12...12...13...13...13...14...14...14...15...15...15...16...16...16...17...17

Részletesebben

II II

II II I I II II III 1. 2. 3. III 4. IV 5. 6. 8. 9. 10. 12. IV V V VI VI VII VII VIII VIII IX IX X X XI XI XII XII 1 1 2 2 3 3 4 33 35 4 5 5 6 6 7 ( ) 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17

Részletesebben

RDEC-RES

RDEC-RES RDEC-RES-089-005 RDEC-RES-089-005 VI I II III 6 IV 7 3 V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX 1 2 3 4 5 6 7 8 躰 ( 9 10 躰 11 12 躰 1 13 14 躰 15 16 躰 17 18 19 1 20 21 22 2 23 24 25 26

Részletesebben

(譯本)

(譯本) 檔 號 : LD SMW 86-1/2(C) 立 法 會 參 考 資 料 摘 要 最 低 工 資 條 例 ( 第 608 章 ) 僱 傭 條 例 ( 第 57 章 ) 2015 年 最 低 工 資 條 例 ( 修 訂 附 表 3) 公 告 2015 年 僱 傭 條 例 ( 修 訂 附 表 9) 公 告 引 言 A 在 二 零 一 五 年 一 月 六 日 的 會 議 上, 行 政 會 議 建 議, 行

Részletesebben

对联故事

对联故事 980.00 ... 1... 1... 2... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 7... 7... 8... 9...10...10...11...12...13...13...14...15...15...16...17 I II...18...18...19...19...20...21...21...22...22...23...24...25...25...26...26...27...28...29...29...30...30...31...32...32...33...34...34...35

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D205B345DB5D8AE4CACD732303135AECAAFC5C1C9C1DCBDD0AB48A4CEB3F8A657AAED>

<4D6963726F736F667420576F7264202D205B345DB5D8AE4CACD732303135AECAAFC5C1C9C1DCBDD0AB48A4CEB3F8A657AAED> 華 夏 盃 全 國 全 國 數 學 奧 林 匹 克 邀 請 賽 ( 華 南 賽 區 ) 晉 級 賽 比 賽 詳 情 : 一 比 賽 對 象 : 小 學 一 至 六 年 級 中 學 一 二 年 級 二 比 賽 日 期 及 時 間 : 年 2 月 15 日 ( 星 期 日 ) 小 學 組 小 一 級 小 二 級 小 三 級 小 四 級 小 五 級 小 六 級 時 間 13:10~1:20 13:10~1:20

Részletesebben

歡 迎 您 成 為 滙 豐 銀 聯 雙 幣 信 用 卡 持 卡 人 滙 豐 銀 聯 雙 幣 信 用 卡 同 時 兼 備 港 幣 及 人 民 幣 戶 口, 讓 您 的 中 港 消 費 均 可 以 當 地 貨 幣 結 算, 靈 活 方 便 此 外, 您 更 可 憑 卡 於 全 球 近 400 萬 家 特

歡 迎 您 成 為 滙 豐 銀 聯 雙 幣 信 用 卡 持 卡 人 滙 豐 銀 聯 雙 幣 信 用 卡 同 時 兼 備 港 幣 及 人 民 幣 戶 口, 讓 您 的 中 港 消 費 均 可 以 當 地 貨 幣 結 算, 靈 活 方 便 此 外, 您 更 可 憑 卡 於 全 球 近 400 萬 家 特 歡 迎 您 成 為 滙 豐 銀 聯 雙 幣 信 用 卡 持 卡 人 滙 豐 銀 聯 雙 幣 信 用 卡 同 時 兼 備 港 幣 及 人 民 幣 戶 口, 讓 您 的 中 港 消 費 均 可 以 當 地 貨 幣 結 算, 靈 活 方 便 此 外, 您 更 可 憑 卡 於 全 球 近 400 萬 家 特 約 商 戶 簽 賬, 尊 享 種 種 購 物 飲 食 及 娛 樂 消 費 優 惠 如 需 查 詢 滙

Részletesebben

EC(2013-1 4)13 第 2 頁 (b) 把 總 目 100 在 2013-14 年 度 常 額 編 制 內 所 有 非 首 長 級 職 位 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 總 值 上 限 提 高 12,480,540 元, 即 由 461,070,000 元 增 至 473,550

EC(2013-1 4)13 第 2 頁 (b) 把 總 目 100 在 2013-14 年 度 常 額 編 制 內 所 有 非 首 長 級 職 位 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 總 值 上 限 提 高 12,480,540 元, 即 由 461,070,000 元 增 至 473,550 EC(2013-1 4)13 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2014 年 1 月 8 日 總 目 100- 海 事 處 分 目 000 運 作 開 支 總 目 92- 律 政 司 分 目 000 運 作 開 支 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員

Részletesebben

(b)

(b) 1. (a) (b) (c) 22 85155 (i) (ii) 2200 5 35% 20% 500 3,000 3015 50% 30 (i) (ii) (iii) (iii) 30% QFII 15% H (20)(5) (iv) (i)(ii) (iii) (iv) (v) 10 30 (vi) 5% (vii) (1) (1) 25%(1) (viii) (ix) 10% 20 45 20

Részletesebben

1 2 6 8 15 36 48 55 58 65 67 74 76 150 152 1 3 1 2 4 2 2001 2000 1999 12 31 12 31 12 31 304,347 322,932 231,047 14,018 16,154 5,665 (i) 0.162 0.193 0.082 (ii) 0.165 0.227 0.082 (iii) 10.08 13.37 6.47 0.688

Részletesebben

一、

一、 ... 1...24...58 - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - i. ii. iii. iv. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. - 9 - xi. - 10 - - 11 - -12- -13- -14- -15- C. @ -16- @ -17- -18- -19- -20- -21- -22-

Részletesebben

1. 2285 155 2200 35% 30 3015 50% 30 (i) (ii) (iii) [][]15% H (20)(5) (i)(ii) (iii)(iv) 30 5% (1) (1) 25% (1) 10% 2045 20 5% 20 50% 50% 151 20 10% 50% 25% 10% 10% (1)(2)(4)(5)15 1060 3045 H H H (i)(ii)

Részletesebben

第 二 輯 目 錄.indd 2 目 錄 編 寫 說 明 附 : 香 港 中 學 文 憑 中 國 語 文 科 評 核 模 式 概 述 綜 合 能 力 考 核 考 試 簡 介 及 應 試 技 巧 常 用 實 用 文 文 體 格 式 及 寫 作 技 巧 綜 合 能 力 分 項 等 級 描 述 練 習 一

第 二 輯 目 錄.indd 2 目 錄 編 寫 說 明 附 : 香 港 中 學 文 憑 中 國 語 文 科 評 核 模 式 概 述 綜 合 能 力 考 核 考 試 簡 介 及 應 試 技 巧 常 用 實 用 文 文 體 格 式 及 寫 作 技 巧 綜 合 能 力 分 項 等 級 描 述 練 習 一 作 出 發 者 : 劉 梓 淩 版 : 精 工 出 版 社 行 : 精 工 印 書 局 香 港 銅 鑼 灣 道 168 號 電 話 :2571 1770 2554 1247 傳 真 :2806 0974 2873 2412 網 二 O 一 一 年 址 :http://www.jingkung.com 初 版 版 權 所 有, 翻 版 必 究 如 未 獲 得 本 公 司 同 意, 不 得 用 任 何

Részletesebben

,, 17 075 200,, 170, 1, 40, 4 000, 5,,,, 100 600, 862,, 100, 2 /5,, 1 /5, 1 2,, 1 /5,,, 1 /2,, 800,,,,,,, 300,,,,,, 4 300,,,,, ,,,,,,,,,,, 2003 9 3 3. 22 24 4. 26 30 2 33 33 1. 34 61 1. 1 37 63 1. 2 44

Részletesebben

_Chi.ps, page Preflight ( _Chi.indd )

_Chi.ps, page Preflight ( _Chi.indd ) on conviction3 5 1. / 2. 14 3. 2 2 3 4. 372 12 5. 6. 1 7. 1 2 i ii iii iv 8. 9. 1 12 2 2 i ii iii i ii iii 3 iv http://www.pcpd.org.hk v i ii iii 4 i ii i / ii 5 1. 2. 3. i ii iii iv v vi 4. 5. 6 6. 7.

Részletesebben

財 務 委 員 會 審 核 2014 至 2015 年 度 開 支 預 算 的 報 告 2014 年 7 月

財 務 委 員 會 審 核 2014 至 2015 年 度 開 支 預 算 的 報 告 2014 年 7 月 香 港 特 別 行 政 區 立 法 會 財 務 委 員 會 審 核 2014 至 2015 年 度 開 支 預 算 的 報 告 2014 年 7 月 財 務 委 員 會 審 核 2014 至 2015 年 度 開 支 預 算 的 報 告 2014 年 7 月 章 節 目 錄 頁 數 I 序 言 1-2 II 公 務 員 事 務 3-9 III 司 法 及 法 律 事 務 10-19 IV 財 經 事

Részletesebben

509 (ii) (iii) (iv) (v) 200, , , , C 57

509 (ii) (iii) (iv) (v) 200, , , , C 57 59 (ii) (iii) (iv) (v) 500,000 500,000 59I 18 (ii) (iii) (iv) 200,000 56 509 (ii) (iii) (iv) (v) 200,000 200,000 200,000 500,000 57 43C 57 (ii) 60 90 14 5 50,000 43F 43C (ii) 282 24 40(1B) 24 40(1) 58

Részletesebben

<4D F736F F D20BB4FAA46BFA4B2C4A447B4C15F D313038A67E5FBAEEA658B56FAE69B9EAAC49A4E8AED72D5FAED6A977A5BB5F >

<4D F736F F D20BB4FAA46BFA4B2C4A447B4C15F D313038A67E5FBAEEA658B56FAE69B9EAAC49A4E8AED72D5FAED6A977A5BB5F > 行 政 院 104 年 11 月 2 日 院 臺 綜 字 第 1040149345A 號 函 核 定 臺 東 縣 第 二 期 (105-108 年 ) 綜 合 發 展 實 施 方 案 ( 核 定 本 ) 臺 東 縣 政 府 中 華 民 國 1 0 4 年 1 1 月 臺 東 縣 第 二 期 (105-108 年 ) 綜 合 發 展 實 施 方 案 ( 核 定 本 ) 目 錄 第 一 章 前 言...

Részletesebben

Microsoft Word - MP2018_Report_Chi _12Apr2012_.doc

Microsoft Word - MP2018_Report_Chi _12Apr2012_.doc 人 力 資 源 推 算 報 告 香 港 特 別 行 政 區 政 府 二 零 一 二 年 四 月 此 頁 刻 意 留 空 - 2 - 目 錄 頁 前 言 詞 彙 縮 寫 及 注 意 事 項 摘 要 第 一 章 : 第 二 章 : 第 三 章 : 第 四 章 : 附 件 一 : 附 件 二 : 附 件 三 : 附 件 四 : 附 件 五 : 附 件 六 : 附 件 七 : 引 言 及 技 術 大 綱 人

Részletesebben

南華大學數位論文

南華大學數位論文 1 i -------------------------------------------------- ii iii iv v vi vii 36~39 108 viii 15 108 ix 1 2 3 30 1 ~43 2 3 ~16 1 2 4 4 5 3 6 8 6 4 4 7 15 8 ----- 5 94 4 5 6 43 10 78 9 7 10 11 12 10 11 12 9137

Részletesebben

李天命的思考藝術

李天命的思考藝術 ii iii iv v vi vii viii ix x 3 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 5 10 1 2 11 6 12 13 7 8 14 15 16 17 18 9 19 20 21 22 10 23 24 23 11 25 26 7 27 28 12 13 29 30 31 28 32 14 33 34 35 36 5 15 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Részletesebben

皮肤病防治.doc

皮肤病防治.doc ...1...1...2...3...4...5...6...7...7...9...10... 11...12...14...15...16...18...19...21 I ...22...22...24...25...26...27...27...29...30...31...32...33...34...34...36...36...37...38...40...41...41...42 II

Részletesebben

性病防治

性病防治 ...1...2...3...4...5...5...6...7...7...7...8...8...9...9...10...10... 11... 11 I ...12...12...12...13...14...14...15...17...20...20...21...22...23...23...25...27...33...34...34...35...35 II ...36...38...39...40...41...44...49...49...53...56...57...57...58...58...59...60...60...63...63...65...66

Részletesebben

中国南北特色风味名菜 _一)

中国南北特色风味名菜 _一) ...1...1...2...3...3...4...5...6...7...7...8...9... 10... 11... 13... 13... 14... 16... 17 I ... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24... 25... 27... 28... 29... 30... 32... 33... 34... 35... 36... 37...

Részletesebben

全唐诗24

全唐诗24 ... 1... 1... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 9... 9...10...10...10...11...12...12...12...13...13 I II...14...14...14...15...15...15...16...16...16...17...17...18...18...18...19...19...19...20...20...20...21...21...22...22...23...23...23...24

Részletesebben

Microsoft Word - Entry-Level Occupational Competencies for TCM in Canada200910_ch _2_.doc

Microsoft Word - Entry-Level Occupational Competencies for TCM in Canada200910_ch _2_.doc 草 稿 致 省 級 管 理 單 位 之 推 薦 書 二 零 零 九 年 十 月 十 七 日 加 拿 大 中 醫 管 理 局 聯 盟 All rights reserved 序 言 加 拿 大 中 醫 管 理 局 聯 盟, 於 二 零 零 八 年 一 月 至 二 零 零 九 年 十 月 間, 擬 定 傳 統 中 醫 執 業 之 基 礎 文 件 由 臨 床 經 驗 豐 富 之 中 醫 師 教 育 者 及

Részletesebben

2. 我 沒 有 說 實 話, 因 為 我 的 鞋 子 其 實 是 [ 黑 色 / 藍 色 / 其 他 顏 色.]. 如 果 我 說 我 現 在 是 坐 著 的, 我 說 的 是 實 話 嗎? [ 我 說 的 對 還 是 不 對 ]? [ 等 對 方 回 答 ] 3. 這 是 [ 實 話 / 對 的

2. 我 沒 有 說 實 話, 因 為 我 的 鞋 子 其 實 是 [ 黑 色 / 藍 色 / 其 他 顏 色.]. 如 果 我 說 我 現 在 是 坐 著 的, 我 說 的 是 實 話 嗎? [ 我 說 的 對 還 是 不 對 ]? [ 等 對 方 回 答 ] 3. 這 是 [ 實 話 / 對 的 附 錄 美 國 國 家 兒 童 健 康 與 人 類 發 展 中 心 (NICHD) 偵 訊 指 導 手 冊 I. 開 場 白 1. 你 好, 我 的 名 字 是, 我 是 警 察 [ 介 紹 房 間 內 的 其 他 人, 不 過, 在 理 想 狀 態 下, 房 間 裡 不 該 有 其 他 人 ] 今 天 是 ( 年 月 日 ), 現 在 是 ( 幾 點 幾 分 ) 我 是 在 ( 地 點 ) 問 你

Részletesebben

<D6D0B9FAB9C5CAB757512E6D7073>

<D6D0B9FAB9C5CAB757512E6D7073> 黄 河 文 明 的 历 史 变 迁 丛 书 编 委 会 学 术 顾 问 李 学 勤 朱 绍 侯 姚 瀛 艇 郝 本 性 晁 福 林 王 巍 主 任 李 小 建 苗 长 虹 副 主 任 覃 成 林 高 有 鹏 牛 建 强 刘 东 勋 主 编 李 玉 洁 编 委 苗 书 梅 程 遂 营 王 蕴 智 张 新 斌 郑 慧 生 涂 白 奎 袁 俊 杰 薛 瑞 泽 陈 朝 云 孔 学 郑 贞 富 陈 彩 琴 石

Részletesebben

穨_2_.PDF

穨_2_.PDF 6 7.... 9.. 11.. 12... 14.. 15.... 3 .. 17 18.. 20... 25... 27... 29 30.. 4 31 32 34-35 36-38 39 40 5 6 : 1. 2. 1. 55 (2) 2. : 2.1 2.2 2.3 3. 4. ( ) 5. 6. ( ) 7. ( ) 8. ( ) 9. ( ) 10. 7 ( ) 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 2389 30 1 14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 (a) (b) (c) (d) (e) 3 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 4 (1) (2) (3) (4) (5) 400,000 (a) 400,000300,000 100,000 5 (b) 30% (i)(ii) 200,000 400,000 400,000 30,000,000

Részletesebben

(Chi)_.indb

(Chi)_.indb 1,000,000 4,000,000 1,000,000 10,000,000 30,000,000 V-1 1,000,000 2,000,000 20,000,00010,000,0005,000,000 3,000,000 30 20% 35% 20%30% V-2 1) 2)3) 171 10,000,00050% 35% 171 V-3 30 V-4 50,000100,000 1) 2)

Részletesebben

捕捉儿童敏感期

捕捉儿童敏感期 目弽 2010 捕捉儿童敏感期 I a mao 2010-3-27 整理 早教资料每日分享 http://user.qzone.qq.com/2637884895 目弽 目彔 目弽... I 出版前言... - 1 竨一章 4 丢孝子癿敂感朏敀乞... - 1 - 妞妞 0 4 岁 海颖 妞妞癿妈妈... - 1 黑白相亝癿地斱... - 1 斵转... - 2 就丌要新帰子... - 2 小霸王...

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D203938BEC7A67EABD7B942B0CAC15AC075B3E6BF57A9DBA5CDC2B2B3B92DA5BFBD542E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203938BEC7A67EABD7B942B0CAC15AC075B3E6BF57A9DBA5CDC2B2B3B92DA5BFBD542E646F63> 98 年 3 月 11 日 依 本 校 98 學 年 度 招 生 委 員 會 第 1 次 會 議 核 定 大 同 技 術 學 院 98 學 年 度 重 點 運 動 項 目 績 優 學 生 單 獨 招 生 簡 章 大 同 技 術 學 院 招 生 委 員 會 編 印 校 址 :600 嘉 義 市 彌 陀 路 253 號 電 話 :(05)2223124 轉 203 教 務 處 招 生 專 線 :(05)2223124

Részletesebben

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF I II III IV V VI VII VIII IX X 苷 XI XII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Részletesebben

600795 2004 ... 1... 1... 2... 5... 9... 15... 15... 17... 25... 26... 31... 96 2004 1 2 3 1 GD POWER DEVELOPMENT CO.LTD GDPD 2 3 6-8 B 100034 010-58682200 010-58553800 E-mailchenjd@600795.com.cn 6-8 B

Részletesebben

第一部分

第一部分 1 2 5 8 10 13 15 18 20 32 34 37 40 44 46 48 50 54 58 63 ii. iii. 1 ( ) 2. 2 102 96% 2% 15 ( ) 3. 4. 5. 6. 2 50 ( ) 14 7. 8. ( ) 9. 10. ( ) 11. 3 ( ) 12. ( ) 13. 14. 15. 4 2007/2123 ( ) 2. ( ) (a) (b) (c)

Részletesebben

(b) 3 (a) (b) 7 (a) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 57

(b) 3 (a) (b) 7 (a) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 57 (i) (ii) (iii) A. 123 2 3(1) (2) (i) 41 (ii) (iii) 121 4(3) (i) (ii) (iii) 123A 3 (a) 56 (b) 3 (a) (b) 7 (a) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 57 (viii) (ix) (x) 4B(2)(d) (e) (f) (xi) (xii) (b) (a) (i)

Részletesebben

(Microsoft Word - LE PETIT PRINCE\244\244\244\345\252\251.doc)

(Microsoft Word - LE PETIT PRINCE\244\244\244\345\252\251.doc) LE PETIT PRINCE 小 王 子 [ 法 ] 聖. 德 克 旭 貝 里 ( 此 劇 本 由 簡 體 中 文 版 轉 錄 而 來 ) ********************************************************************* 獻 給 列 翁. 維 爾 特 我 請 孩 子 們 原 諒 我 把 這 本 書 獻 給 了 一 個 大 人 我 有 一 個

Részletesebben

「保險中介人資格考試」手冊

「保險中介人資格考試」手冊 目 錄 內 容 頁 次 1. 引 言.. 1 2. 考 試.. 1 3. 報 考 詳 情.. 3 4. 註 冊 手 續.. 3 5. 考 試 費.. 4 6. 准 考 證.. 5 7. 選 擇 考 試 時 間.. 5 8. 電 腦 或 系 統 出 現 問 題..... 5 9. 考 試 規 則.. 5 10. 取 消 資 格.. 6 11. 核 實 考 生 身 分.. 6 12. 發 出 成 績 通

Részletesebben

商丘职业技术学院

商丘职业技术学院 国 家 骨 干 高 等 职 业 院 校 建 设 项 目 ( 中 央 财 政 重 点 支 持 专 业 ) 二 〇 一 二 年 六 月 畜 牧 兽 医 专 业 建 设 指 导 委 员 会 主 任 委 员 : 朱 金 凤 ( 河 南 省 高 等 学 校 教 学 名 师 ) 副 主 任 委 员 : 王 居 强 ( 河 南 省 肉 牛 工 程 技 术 开 发 中 心 ) 潘 书 林 ( 中 牟 县 奶 业 科

Részletesebben

中国民用航空规章

中国民用航空规章 135 2004 12 16 CCAR-141 1 135 2 A...5 141.1...5 141.3...5 141.5...5 141.7...5 141.9...6 141.11...6 141.13...6 141.15...7 141.17...7 141.19...8 141.21...8 141.23...8 141.25...8 141.27...9 141.29...9 141.31...9

Részletesebben

目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4

目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4 目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4 纪 委 书 记 职 责... 5 院 长 办 公 室... 6 院 长 办 公 室 工 作 职 责...

Részletesebben

我 非 常 希 望 该 小 组 的 建 议 尤 其 是 其 执 行 摘 要 能 受 到 将 于 2000 年 9 月 来 纽 约 参 加 千 年 首 脑 会 议 的 所 有 领 导 人 的 注 意 这 次 历 史 性 的 高 级 别 会 议 提 供 了 一 个 独 特 的 机 会 使 我 们 能 够

我 非 常 希 望 该 小 组 的 建 议 尤 其 是 其 执 行 摘 要 能 受 到 将 于 2000 年 9 月 来 纽 约 参 加 千 年 首 脑 会 议 的 所 有 领 导 人 的 注 意 这 次 历 史 性 的 高 级 别 会 议 提 供 了 一 个 独 特 的 机 会 使 我 们 能 够 联 合 国 A/55/305 大 会 安 全 理 事 会 Distr.: General 21 August 2000 Chinese Original: English 大 会 第 五 十 五 届 会 议 临 时 议 程 项 目 87 整 个 维 持 和 平 行 动 问 题 所 有 方 面 的 全 盘 审 查 安 全 理 事 会 第 五 十 五 年 2000 年 8 月 21 日 秘 书 长 给

Részletesebben

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01%

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01% 48.55% 1998 19986 30%20086 2009 2009 200 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01% 200820092010 772 928960200820092010 1512928 201 1. 20091222(2009)7267 20042008 16,980,954.02

Részletesebben

《小王子》 (法)圣埃克苏佩里 原著

《小王子》 (法)圣埃克苏佩里 原著 小 王 子 ( 法 ) 圣 埃 克 苏 佩 里 原 著 献 给 莱 翁 维 尔 特 请 孩 子 们 原 谅 我 把 这 本 书 献 给 了 一 个 大 人 我 有 一 条 正 当 的 理 由 : 这 个 大 人 是 我 在 世 界 上 最 好 的 朋 友 我 另 有 一 条 理 由 : 这 个 大 人 什 么 都 懂 ; 即 使 儿 童 读 物 也 懂 我 还 有 第 三 条 理 由 ; 这 个 大

Részletesebben

穨學前教育課程指引.PDF

穨學前教育課程指引.PDF i 1 1.1 1 1.2 1 4 2.1 4 2.2 5 2.3 7 2.4 9 2.5 11 2.6 1 2 1 5 3.1 1 5 3.2 1 5 19 4.1 19 4.2 19 4.3 2 1 4.4 29 4.5 38 4.6 4 3 4.7 47 50 5.1 5 0 5.2 5 0 5.3 6 2 5.4 9 4 5.5 1 2 6 ( ) 1 2 7 ( ) 1 31 ( ) 1

Részletesebben

眼病防治

眼病防治 ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...1...2...3...5...5...6...7...9... 11...13...14...15...17...18...19...20...21 I II...21...22...23...24...25...27...27...28...29...30...31...33...33...34...36...38...39...40...41...42...43...45

Részletesebben

中国南北特色风味名菜 _八)

中国南北特色风味名菜 _八) ( 20 010010) 7871092 1/32 356.25 4 760 2004 8 1 2004 8 1 11 000 ISBN 7-204-05943-3/Z102 1026.00 ( 18.00 ) ...1...2...2...4...6...7...8...9... 10... 11... 12... 13... 13... 14... 15... 17... 18... 19...

Részletesebben

群科課程綱要總體課程計畫書

群科課程綱要總體課程計畫書 核 准 文 號 :102 年 4 月 22 日 臺 教 國 署 高 字 第 1020036237 號 國 立 曾 文 高 級 農 工 職 業 學 校 群 科 課 程 綱 要 總 體 課 程 計 畫 書 (102 學 年 度 入 學 學 生 適 用 ) 中 華 民 國 102 年 04 月 22 日 國 立 曾 文 高 級 農 工 職 業 學 校 群 科 課 程 綱 要 總 體 課 程 計 畫 書 核

Részletesebben

「保險中介人資格考試」手冊

「保險中介人資格考試」手冊 保 險 中 介 人 資 格 考 試 手 冊 目 錄 內 容 頁 次 1. 引 言.. 1 2. 考 試... 1 3. 報 考 詳 情... 3 4. 報 名 手 續... 4 5. 考 試 費... 5 6. 准 考 證... 5 7. 選 擇 考 試 時 間... 6 8. 電 腦 或 系 統 出 現 問 題...... 6 9. 考 試 規 則..... 6 10. 取 消 資 格... 7

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B6ABD0CBD6A4C8AFB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBECAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5202032303134C4EA33D4C23131C8D5B1A8CBCDA3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B6ABD0CBD6A4C8AFB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBECAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5202032303134C4EA33D4C23131C8D5B1A8CBCDA3A92E646F63> 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 ( 新 盛 大 厦 )12 15 层 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 瑞 银 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7 号 英 蓝 国 际 金 融 中 心 12 层 15

Részletesebben

山东出版传媒招股说明书

山东出版传媒招股说明书 ( 山 东 省 济 南 市 英 雄 山 路 189 号 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 ( 申 报 稿 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 上 海 市 浦 东 银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦 39 层 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 ( 一 ) 发 行 股 票 类 型 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) ( 二 )

Részletesebben

- 2 - 获 豁 免 计 算 入 总 楼 面 面 积 及 / 或 上 盖 面 积 的 环 保 及 创 新 设 施 根 据 建 筑 物 条 例 的 规 定 4. 以 下 的 环 保 设 施 如 符 合 某 些 条 件, 并 由 有 关 人 士 提 出 豁 免 申 请, 则 可 获 豁 免 计 算 入

- 2 - 获 豁 免 计 算 入 总 楼 面 面 积 及 / 或 上 盖 面 积 的 环 保 及 创 新 设 施 根 据 建 筑 物 条 例 的 规 定 4. 以 下 的 环 保 设 施 如 符 合 某 些 条 件, 并 由 有 关 人 士 提 出 豁 免 申 请, 则 可 获 豁 免 计 算 入 屋 宇 署 地 政 总 署 规 划 署 联 合 作 业 备 考 第 1 号 环 保 及 创 新 的 楼 宇 引 言 为 了 保 护 和 改 善 建 筑 及 自 然 环 境, 政 府 推 广 建 造 环 保 及 创 新 的 楼 宇, 目 的 是 鼓 励 业 界 设 计 和 建 造 加 入 以 下 措 施 的 楼 宇 : (a) 采 用 楼 宇 整 体 使 用 周 期 方 法 规 划 设 计 建 造 和

Részletesebben

(iii) ,

(iii) , 279 20 20 88 12 12 250,000 2 89 (iii) 1 6 50,000 1 90 45 50,000 1 279F 2004 7 1 (a) (b) 91 (c) (iii) (iv) (v) (vi) (d) (a) 5 E E (b) 92 (c) (d) (e) (iii) (f) (g) 47 52 (g) (f) 200 XII 579 (iii) 10,000

Részletesebben

A i

A i XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. 811 A 4 16 10 3011 11 15 8 H HH 183 17M * ... 1.... 4.... 4 A... 5... 13... 14... 15... 15... 15... 16 i A 1.00 A A 98,710,000 A H H 1.00 1 11 8 10 30 8 A

Részletesebben

Microsoft Word - Final Chi-Report _PlanD-KlnEast_V7_ES_.doc

Microsoft Word - Final Chi-Report _PlanD-KlnEast_V7_ES_.doc 九 龍 東 商 業 的 統 計 調 查 - 行 政 摘 要 - 2011 年 5 月 統 計 圖 行 政 摘 要...1 圖 I: 在 不 同 地 區 及 樓 宇 類 別 的 數 目 及 比 例...9 圖 II: 影 響 選 擇 地 點 的 因 素 的 重 要 程 度 對 比 就 現 時 所 在 地 點 各 項 因 素 的 滿 意 程 度...20 圖 III: 影 響 選 擇 樓 宇 的 因 素

Részletesebben

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2015 年 11 月 4 日 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 提 出 下 述 建 議, 即 由 財 務 委 員 會 批 准 當 日 起, 在 運 輸 及 房 屋 局 運 輸 科 機 場 擴 建 工 程 統

Részletesebben

untitled

untitled 13.01 A1 13.02 [ 2013 1 1 ] 13.03 13.04 13.05 (1) 21 (2) (3) 1/13 13 1 13.06 (1) (2) (3) 21 13.06A 13.06B 13.07 13.08 13.09 (1) 13.10 1. 13.10 13 2 1/13 2. (2) 13.10 (1) (2) 1 1. 13.10(2) XIVA 1/13 13

Részletesebben

cgn

cgn 3654 ( 571 ) 88(4) 2014 3 31 10766 10778 2014 3 31 ( ) 2 21 ( ) 2014 3 31 10768 10778 6 9 1. ( ) 2. 3. 4. 5. 2014 6 3 ( ) 10768 10778 ( ) 2014 3 31 ( 622 ) 11 80 2014 3 31 2014 6 3 10 8 2014 3 31 ( ) 2014

Részletesebben

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (i) (ii)(iii) (iv) (v)

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (i) (ii)(iii) (iv) (v) 1948 12 1 1986 1 1995 1995 3 1995 5 2003 4 2003 12 2015 82015 10 1 2004 2 1 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (i) (ii)(iii) (iv) (v) (vi) (vii)(viii) (ix) (x) (xi) 2013 8 15 (i) (ii) (iii)

Részletesebben

39898.indb

39898.indb 1988 4 1998 12 1990 5 40 70.................................................. 40.............................................................. 70..............................................................

Részletesebben

前 言 根 据 澳 门 特 别 行 政 区 第 11/1999 号 法 律 第 三 条 规 定, 审 计 长 执 行 其 职 责, 已 经 对 财 政 局 提 交 的 2011 年 度 澳 门 特 别 行 政 区 总 帐 目 ( 总 帐 目 ) 进 行 了 审 计 与 2010 年 度 相 同, 本 年 度 的 总 帐 目 由 政 府 一 般 综 合 帐 目 及 特 定 机 构 汇 总 帐 目, 两

Részletesebben

就財務委員會委員審核2015至16年度開支預算所提出初步問題的答覆

就財務委員會委員審核2015至16年度開支預算所提出初步問題的答覆 索 引 財 務 委 員 會 審 核 二 零 一 五 至 一 六 年 度 節 會 議 綜 合 檔 案 名 稱 :DEVB(W)-2-c1.docx 問 題 編 號 委 員 姓 名 總 目 綱 領 DEVB(W)001 2007 陳 恒 鑌 159 - DEVB(W)002 0152 陳 偉 業 159 (4) 起 動 九 龍 東 DEVB(W)003 0701 陳 婉 嫻 159 (2) 文 物 保

Részletesebben

穨ecr2_c.PDF

穨ecr2_c.PDF i ii iii iv v vi vii viii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 26 27 2 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 3 4 41 42 43 5 44 45 46 6 47 48 49 50 51 52 1 53 2 54 55 3 56

Részletesebben

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書 - ii - - iii - - iv - - v - - vi - - vii - - viii - (1) 2.1 (2) (3) 13.6 (4) 1.6 (5) 21 (6) (7) 210 (8) (9) (10) (11) ( ) ( 12) 20 60 16 (13) ( ) (

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi vii viii ===== 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ==== 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ==== ==== 20 .. ===== ===== ===== ===== ===== ======.. 21 22 ===== ===== ===== ===== 23 24 25 26 27 28 29 ==== ====

Részletesebben

发展党员工作手册

发展党员工作手册 发 展 党 员 工 作 问 答 目 录 一 总 论...9 1. 发 展 党 员 工 作 的 方 针 是 什 么? 如 何 正 确 理 解 这 个 方 针?... 9 2. 为 什 么 强 调 发 展 党 员 必 须 保 证 质 量?... 9 3. 如 何 做 到 慎 重 发 展?... 10 4. 如 何 处 理 好 发 展 党 员 工 作 中 的 重 点 与 一 般 的 关 系?...11 5.

Részletesebben

i

i 9 1 2 3 4 i 5 6 ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 3 4 2 5 6 2 3 2.10 ( 2.11 ) ( 2.11 ) ( 2.9 ) 7 8 9 3 10 5% 2% 4 11 93% (2001 02 2003 04 ) ( ) 2,490 (100%) 5 12 25% (2.57% 25%) 6 (2001 02 2003 04 ) 13 100%

Részletesebben

中医疗法(上).doc

中医疗法(上).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...1...1...2...4...5...7...13...15...17...18...19...21...23...24...24...26...26...27 I ...28...29...30...30...31...32...33...34...35...36...37...39...40...41...42...43...43...45...46...47...47...48

Részletesebben

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院 報 名 規 則 : I. 保 送 教 師 資 格 : 香 港 舞 蹈 總 會 主 辦 二 零 一 六 年 秋 季 趣 學 堂 幼 兒 舞 蹈 課 程 評 核 報 名 及 規 則 ( 請 於 報 名 前 詳 細 閱 讀 整 份 文 件 ) 學 生 必 須 由 認 可 教 師 保 送 參 加 評 核, 而 以 下 為 認 可 教 師 的 資 格 : i. 持 有 由 香 港 舞 蹈 總 會 頒 發 之

Részletesebben

(As at 28

(As at 28 内 地 与 香 港 关 于 建 立 更 紧 密 经 贸 关 系 的 安 排 ( 安 排 ) 常 见 问 答 个 别 行 业 : 法 律 服 务 法 律 服 务 ( 18) I 受 聘 于 内 地 律 师 事 务 所 1 II 律 师 事 务 所 联 营 组 织 2 III 香 港 律 师 事 务 所 驻 内 地 代 表 机 构 ( 代 表 处 ) 4 I V 最 低 居 留 条 件 6 V 律 师

Részletesebben

小儿疾病防治(四).doc

小儿疾病防治(四).doc ...1...3...6...10...12...13...14...15...17...20...21...22...23...23...24...25 B...28...31...32 I ...33...35...37...40...41...43 X...44...45...47...49...50...52...52...54...56...57...59...61...62...62...63...66

Részletesebben

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv CÉLNYELVI MÉRÉS 2014. június 4. Cimke 8. évfolyam KÍNAI nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet idegen nyelvi feladatokat tartalmaz. Három feladatsort kell megoldanod: először a hallott szöveg

Részletesebben

- 1 - ( ) ( ) ( )

- 1 - ( ) ( ) ( ) : 2 2868 4679 airportcomments@edlb.gov.hk www.edlb.gov.hk/edb/chi/papers/cdoc/ - 1 - ( ) 2. 3. 4. 2004 ( ) 60 5. ( ) - 2-6. ( 483 ) 7. ( 32 ) ( 448 ) 1995 ( ) 1 8. 1 ( ) 128 129 130 - 3-9. (i) (ii) (iii)

Részletesebben

厨房小知识(四)

厨房小知识(四) I...1...2...3...4...4...5...6...6...7...9...10... 11...12...12...13...14...15...16...17...18...18...19...22...22 II...23...24...25...26...27...27...28...29...29...30...31...31?...32...32...33?...33...34...34...35...36...36...37...37...38...38...40

Részletesebben

妇女更年期保健.doc

妇女更年期保健.doc ...1...2...3...5...6...7 40...8... 11...13...14...16...17...19...20...21...26...29...30...32 I ...34...35...37...41...46...50...51...52...53...54...55...58...64...65 X...67...68...70...70...74...76...78...79

Részletesebben

小儿传染病防治(上)

小儿传染病防治(上) ...1...2...3...5...7...7...9... 11...13...14...15...16...32...34...34...36...37...39 I ...39...40...41...42...43...48...50...54...56...57...59...59...60...61...63...65...66...66...68...68...70...70 II

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63> 聘 僱 人 員 管 理 作 業 參 考 手 冊 行 政 院 人 事 行 政 總 處 編 印 中 華 民 國 104 年 3 月 序 人 事 是 政 通 人 和 的 關 鍵 是 百 事 俱 興 的 基 礎, 也 是 追 求 卓 越 的 張 本 唯 有 人 事 健 全, 業 務 才 能 順 利 推 動, 政 府 施 政 自 然 績 效 斐 然 本 總 處 做 為 行 政 院 人 事 政 策 幕 僚 機

Részletesebben

女性青春期保健(下).doc

女性青春期保健(下).doc ...1...4...10... 11...13...14...15...17...18...19...20...21...22...23...24...26...27...30...31 I ...32...33...36...37...38...40...41...43...44...45...46...47...50...51...51...53...54...55...56...58...59

Részletesebben

避孕知识(下).doc

避孕知识(下).doc ...1...3...6...13...13...14...15...16...17...17...18...19...19...20...20...23...24...24...25 I ...25...26...26...27...28...28...29...30...30...31...32...34...35 11...36...37...38...40...42...43...44...44...46

Részletesebben

孕妇饮食调养(下).doc

孕妇饮食调养(下).doc ...1...2...5...9 7...9...14...15...16...18...22...23...24...25...27...29...31...32...34 I ...35...36...37...39...40...40...42...44...46...48...51...52...53...53...54...55...56...56...58...61...64 II ...65...66...67...68...69...70...71...72...73...74...75...76...77...80...83...85...87...88

Részletesebben

禽畜饲料配制技术(一).doc

禽畜饲料配制技术(一).doc ( ) ...1...1...4...5...6...7...8...9...10... 11...13...14...17...18...21...23...24...26 I ...28 70...30...33...35...36...37...39...40...41...49...50...52...53...54...56...58...59...60...67...68...70...71

Részletesebben

中老年保健必读(十一).doc

中老年保健必读(十一).doc ...1...2...4...6...8...9...10...12...14...15...17...18...20...22...23...25...27...29 I ...30...32...35...38...40...42...43...45...46...48...52...55...56...59...62...63...66...67...69...71...74 II ...76...78...79...81...84...86...87...88...89...90...91...93...96...99...

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 2 3 4 5 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 6 7 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 2 456 329 13% 12 120 7.1 0.06% 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) (b) (c) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 =

Részletesebben

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc ...1...2...2...4...5 7 8...6...7...9 1 3... 11...12...14...15...16...17...18...19...20...21...22 I II...23...24...26 1 3...27...29...31...31...33...33...35...35...37...39...41...43...44...45 3 4...47...48...49...51...52

Részletesebben