TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET"

Átírás

1 TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Adószám: Bankszámlaszám: K S H szám: Képviseli: Kovács Péter, polgármester mint Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) másrészről Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: Képviseli: mint Kereskedő (a továbbiakban: Kereskedő), a Kereskedő és a Felhasználó (a továbbiakban együttesen: a Felek ) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel az 1. számú Mellékletben megjelölt Felhasználási helyekre (a továbbiakban Felhasználási Helyek) vonatkozóan: 1. ELŐZMÉNYEK 1.1. Felhasználó, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény IV. fejezete szerinti eljárást bonyolított le Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat és intézményei részére vezetékes földgáz és villamos energia beszerzése tárgyában, mely eljárás során Kereskedő, mint nyertes ajánlattevő ajánlatát fogadta el Felhasználó a vonatkozó jogszabályok alapján és a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. tv. (továbbiakban: VET) értelmében szabad megállapodás alapján vásárolhat villamos energiát. Kereskedő a Magyar Energia Hivatal ( MEH ) által kiadott villamos energia kereskedői engedéllyel rendelkezik (engedély száma: ), amelynek alapján jogosult villamos energiát a Felhasználónak értékesíteni. Felhasználó villamos energia-ellátása érdekben a Felek jelen teljes ellátás alapú villamosenergia-kereskedelmi szerződést kívánják egymással megkötni ezen szerződés időbeli hatálya alatt a villamos energia szállítására A mindkét fél által aláírt jelen Szerződés hatályba lépésének előfeltételei: - A Kereskedő érvényes és hatályos működési engedéllyel rendelkezik,

2 - A Kereskedőnek érvényes és hatályos mérlegkör szerződése van a MAVIR ZRt-vel, és így jogosult mérlegkör-felelősként eljárni, 2. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK 2.1. Amennyiben a szövegösszefüggésből kifejezetten más nem következik, a jelen Szerződésben használt fogalmak a vonatkozó jogszabályokban (Ptk., VET Vhr), illetve a Kereskedő Üzletszabályzatában rögzített jelentéssel bírnak Amennyiben a kereskedői Üzletszabályzat, vagy Általános Szerződési Feltételek, és a jelen szerződés között tartalmi ellentmondás, vagy eltérés van, a Kereskedő és Felhasználó viszonyában jelen egyedi szerződés szerint kell elsődlegesen eljárni. 3. A TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TÁRGYA 3.1. Jelen Szerződés teljes ellátás alapú Szerződés. A Kereskedő a jelen teljes ellátásról szóló villamos energia-szállítási szerződés feltételei szerint a magyar átviteli hálózaton köteles a teljes ellátásról szóló villamos energia-szállítási szerződésben megszabott villamos teljesítmény betáplálását biztosítani a Felhasználó mindenkori igényének megfelelően. A teljes ellátásról szóló villamosenergia-szállítási szerződés alapján a villamos energiát a Felhasználó részére az Elosztói Engedélyes szállítja le. A Felhasználó köteles a leszállított villamos energiát átvenni és a villamos energia jelen teljes ellátásról szóló villamosenergia-szállítási szerződés szerinti díját a Kereskedő részére megfizetni A szerződésbe bevont telephelyeknek, a szerződés vonatkozásában releváns adatait részletesen az 1. számú Melléklet tartalmazza A Felhasználó egyetlen, a szerződésben felsorolt telephelye vonatkozásában sem rendelkezik az ellátását biztosító érvényes és hatályos egyetemes villamos energia ellátási szerződéssel és külső forrásból kielégítendő villamos energia igényét kizárólag Kereskedőtől történő villamos energia vásárlásával elégíti ki. Felhasználó köteles a Kereskedő mérlegkörébe belépni, és a megkötött Mérlegkör Tagsági Szerződést a teljes ellátásról szóló villamosenergiaszállítási szerződés időtartama alatt fenntartani. 4. TELJESÍTMÉNYLEKÖTÉS, VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁS ÉS ÁTVÉTEL 4.1. Szerződött teljesítmény Jelen teljes ellátásról szóló villamosenergia-szállítási szerződés hatályának időtartama alatt a Kereskedő az 1.sz. Melléklet szerinti csatlakozási pontokon folyamatosan Felhasználó rendelkezésére áll legalább az egyes csatlakozási pontokra vonatkozóan ott rögzített szerződött teljesítmény értékével megegyező teljesítménnyel. A Szerződött Teljesítményt Felhasználó a vonatkozó jogszabályokban illetve az Elosztói Engedélyes Elosztói Szabályzatában meghatározottak szerint módosíthatja. Amennyiben a Felhasználó a szerződött teljesítményen változtatni kíván, azt a Kereskedővel történő egyeztetést követően teheti meg Villamos Energia szállítása és átvétele A Szerződött Villamos Energia Mennyiség

3 A Kereskedő kötelezi magát arra, hogy a teljes ellátásról szóló villamosenergia-szállítási szerződés időtartama alatt Teljes mennyiség: kwh/év Ebből profilos fogyasztási helyen: kwh/év Idősoros fogyasztási helyen: kwh/év villamos energia mennyiséget (a továbbiakban Szerződött Villamos Energia Mennyiség) kész a Felhasználónak a csatlakozási ponto(ko)n keresztül az Elosztói Engedélyes közreműködésével leszállítani a Felhasználó mindenkori természetes igényének megfelelően. A mennyiségtől való eltérés lehetősége: +60% A Felhasználó vállalja, hogy a pont szerint átadott villamos energiát átveszi (a továbbiakban Átadott Villamos Energia Mennyiség), és annak jelen teljes ellátásról szóló villamosenergia-szállítási szerződés szerinti energiadíját a Kereskedő számára a Szerződés rendelkezései szerint megfizeti A Felhasználó felelősséget vállal arra, hogy jelen szerződés 3.2. pont szerinti adatokat a legjobb tudása és szándéka szerint és a lehető legpontosabban, határozza meg Felhasználó kizárólag a ténylegesen felhasznált Villamos Energia mennyiségének megfelelő, szerződés szerinti összeget fizeti meg Kereskedő részére. 5. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 5.1. A Kereskedő kötelezettségei, felelőssége, jogai A Kereskedő felelős a Felhasználási Hely villamos energia igényének teljes beszerzéséért, vagyis a Felhasználó által ott felhasznált villamos energia mennyiséget saját nevében kell megvásárolja. A Kereskedő ezen kötelezettsége teljesítése érdekében egyrészt villamos energia kereskedelmi tevékenységet végez, - azaz villamos energiát vásárol termelőktől, és más kereskedőktől, illetve villamos energiát importál, és értékesít, másrészt mérlegkör szerződést kötött a MAVIR Zrt-vel a kiegyenlítő energia elszámolásáról. A Kereskedő az egyedi mérlegkör tagsági szerződésen keresztül biztosítja a mérlegkörébe tartozó Felhasználó korlátozás nélküli és biztonságos villamos energia ellátását a jelen teljes ellátásról szóló villamosenergia-szállítási szerződési és az egyedi mérlegkör tagsági szerződés hatálya alatt A Kereskedő által folyamatosan betáplált Szerződött Villamos Energia Mennyiség leszállítása és a Teljesítmény biztosítása a Felhasználó számára az Elosztói Engedélyes feladata. A Felhasználónál fellépő vételezési üzemzavarokért ezért a Kereskedő nem felelős, azonban a jelen teljes ellátásról szóló villamosenergia-szállítási szerződés alapján vállalja a Felhasználó képviseletét a Hálózati Rendszer azon tagjá(i)val szemben, amely a Felhasználónál jelentkező vételezési zavart okozta(k), és mindent megtesz a Felhasználó érdekeinek képviseletéért. Amennyiben tehát a Felhasználó észleli, hogy a Felhasználási helyen szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői nem felelnek meg az MSZ

4 1:2002 illetve az MSZ EN 50160:2001 szabványok előírásainak vagy a Felhasználási Hely ellátása szünetel, a Felhasználó ezt köteles haladéktalanul jelezni a Kereskedőnek és az Elosztói Engedélyesnek. (i) (ii) Egyrészt telefonon (esetleg faxon, vagy -ben) az Elosztói Engedélyes a Központi Diszpécser Szolgálatának (a továbbiakban KDSZ-nek) Másrészt faxon vagy -ben a Kereskedő számára. A Felhasználó bejelentésére a Kereskedő tájékozódik a Felhasználót ért ellátási zavarról, az üzemzavar okáról, melyről haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót, továbbá tizenöt (15) napon belül a rendelkezésre álló adatokról tájékoztatja a Felhasználót, és külön jelzi számára amennyiben megítélése szerint a Felhasználó jogosult kártérítési igénnyel fellépni Eljárása során a Kereskedő köteles tőle elvárható szakértelemmel mindent elkövetni a Felhasználó érdekeinek védelmében az Elosztói Engedélyes felé A Kereskedő Üzletszabályzatának vonatkozó rendelkezései szerint együttműködik az Elosztói Engedélyessel, akivel tájékoztatják egymást a Felhasználóval kapcsolatos, üzletszabályzatukban megjelölt adatokról, ügyekről. A Kereskedő az Elosztói Engedélyestől kapott tájékoztatásról, illetve a tőle vagy bármilyen más engedélyestől érkezett megkeresésről köteles a Felhasználót nyolc (8) munkanapon belül értesíteni A Kereskedő mindenkor betartja a működési engedélyének és a mérlegkör szerződésének rendelkezéseit, és köteles a Szerződés ideje alatt kereskedelmi valamint mérlegkör felelősi tevékenységét a Felek ellenkező megállapodása hiányában fenntartani és elvégezni A Kereskedő mindenkor betartja Üzletszabályzatának rendelkezéseit, kapcsolatot tart fenn a Fogyasztóvédelmi szervekkel, a Felhasználói panaszokat kivizsgálja, és mindent megtesz azért, hogy a működésében tapasztalt esetleges hiányosságokat kiszűrje, a hibákat kijavítsa, és Felhasználóinak a tőle elvárható lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtsa Amennyiben a Kereskedő jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek neki felróható okból nem tesz eleget, köteles az ebből eredő a Felhasználónál, ill. harmadik személynél felmerülő károkat megtéríteni. Ennek keretében a Kereskedő neki felróható okból történő nem teljesítés, vagy meghiúsulás esetén köteles a szerződés hatálya alatt más forrásból beszerzett energia ár és a szerződött ár közötti különbséget, valamint a Felhasználónál vagy harmadik személynél felmerülő vagyoni- és nem vagyoni károkat megtéríteni A Felhasználó jogai és kötelezettségei A Felhasználó jogosult az energiaellátásával kapcsolatos bármilyen ügyben a Kereskedőhöz fordulni, aki a tőle elvárható szakértelemmel a Felhasználó részére tanácsot vagy tájékoztatást ad, illetve biztosítja számára az Üzletszabályzatában valamint a jelen teljes ellátásról szóló villamos energiaellátási szerződésben foglalt szolgáltatásokat Amennyiben a Felhasználó a Kereskedő szolgáltatásaival elégedetlen, panaszával a Kereskedőhöz, illetve a Magyar Energia Hivatalhoz fordulhat.

5 A Felhasználó köteles a teljes ellátásról szóló villamosenergia-szállítási szerződés időtartama alatt a hálózati csatlakozási és a hálózathasználati szerződéseit hatályban tartani A Felhasználó köteles az Energiadíjat, az energiaadót, a villamos energiáról elfogadott évi LXXXVI. Törvény ban a Felhasználóra (rendszerhasználótól) a Kereskedő által kötelezően áthárítandó és az átviteli rendszerirányító (MAVIR Zrt.) részére kötelezően megfizetendő pénzeszközöket és az ÁFA-t a Szerződés rendelkezései szerint megfizetni A Felhasználó vállalja, hogy az egyedi mérlegkör tagsági szerződés rendelkezéseit betartja A Felhasználó vállalja, hogy a Szerződés (tárgyi és időbeli) hatálya alatt a Szerződésben hatályos Felhasználási Helyek külső forrásból kielégítendő villamos energia szükségletét a Kereskedőtől szerzi be A Felek együttműködése a fogyasztás irányításával kapcsolatosan A Tervszerű Megelőző Karbantartások ütemezésével kapcsolatban a Kereskedő közreműködik a Felhasználó és az Elosztói Engedélyes közötti tárgyalások során A Felhasználónak a Felek megállapodása alapján a Kereskedő menetrendjének tervezéséhez nem kell előzetesen rendszeres adatszolgáltatást végeznie A Felek az értesítéseket -ben (vagy esetleg az internet kapcsolat hibája esetén faxon) juttatják el egymásnak az értesítés szabályai szerint A Kereskedő és a Felhasználó közötti adatforgalom az alábbi személyek között kerül lebonyolításra: Kereskedő részéről: telefon telefon Felhasználó részéről: telefon telefon 6. A VILLAMOS ENERGIA BETÁPLÁLÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSA A FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE A Szerződés szerinti villamos energia eljuttatása az Átviteli Hálózatról a Felhasználó Csatlakozási Pontjáig az Elosztói Hálózaton az érintett Elosztói Engedélyes feladata. A Kereskedő feladata a szükséges villamos energia mennyiség betáplálása a villamos energia rendszerbe a szállítási időszak alatt.

6 A szállítási időszak megegyezik a jelen teljes ellátásról szóló villamosenergia-szállítási szerződés hatályával. 7. AZ ÁTADOTT VILLAMOS ENERGIA MÉRÉSE A Felek közötti Villamos Energia forgalom mérése a vonatkozó szabványoknak, biztonsági és mérésügyi előírásoknak megfelelő, hatóságilag hitelesített fogyasztásmérő berendezéssel történik, amely az Elosztói Engedélyes tulajdonában van. Minden mérést, leolvasást és ellenőrzést az Elosztói Engedélyes végez el, és az adatokat az Üzemi Szabályzatban definiált Körzeti Mérési Központ továbbítja a Kereskedő számára. Az elszámolás ezen adatokon alapul. Amennyiben a Felek bármelyike tudomást szerez az elszámolási mérő meghibásodásáról, akkor azt haladéktalanul telefonon és írásban (levélben, vagy faxon, vagy -ben) kell jelezze a másik Félnek és az Elosztói Engedélyesnek. Amennyiben a mérők meghibásodtak, a Felek egyeztetnek és ellenkező megállapodás hiányában a Felhasználási adatokat a Felhasználó hálózathasználati szerződésének rendelkezései szerint állapítják meg. Azaz ha a fogyasztásmérő berendezés vagy annak valamely része hibás működésének mértéke és időtartama megállapítható, a leolvasott adatokat megfelelően helyesbíteni kell. A helyesbített Felhasználási adatok meghatározásáig ideiglenes elszámolásnak van helye. Az ideiglenes elszámolás alapjául az előző, a meghibásodás előtti előző év azonos elszámolási időszak, vagy az előző hasonló időszak eredményeinek és a Felhasználó nem hitelesített méréséből - ha a Felhasználónak van párhuzamos mérése - nyert adatoknak az összehasonlításával közösen megállapított teljesítmény és fogyasztás, továbbá egyéb, díjat befolyásoló adatai szolgálhatnak. Ha a helyesbítés mértéke nem határozható meg, vagy ha időközben a rendszerhasználó vételezésében változás következett be, a hibás mérést megelőző és követő elszámolási időszakok - de legalább négy hónap - Felhasználási adatainak átlaga képezi az elszámolás alapját, figyelembe véve az adott időszakra hivatalosan benyújtott módosítási igényeket. 8. AZ ÁTADOTT VILLAMOS ENERGIA DÍJA 8.1 A Felek megállapodnak abban, hogy Felhasználó a Szerződés szerint a mért, Ténylegesen Átadott Villamos Energia ellenértékeként egy zónaidős fix értékű Energiadíjakat fizet Kereskedő részére. A villamos energia díjai a szerződéses időszakban rögzítettek az alábbiak szerint: 8.2 Energiadíj: Profilos és külön mért vezérelt fogyasztási helyek vonatkozásában:... Ft/kWh Idősoros (AMR) fogyasztási helyek vonatkozásában:... Ft/kWh 8.3 A fent rögzített meghatározott egységár a szerződés teljes időtartama alatt érvényes. 8.4 Energiadíj: Az alkalmazott egységár tartalmazza a teljes villamosenergia-igény termelési és értékesítési költségeit, beleértve a mérlegkör-tagsági díjat, a kiegyenlítő energia díját, és a mérési adatszolgáltatás költségét, továbbá a villamos energiáról szóló 2007.évi LXXXVI. Törvény 13.. szerint a Villamosenergia-

7 kereskedők által az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia külön jogszabályban meghatározott támogatott árából származó többletköltségeket.(kát) Az alkalmazott egységár nem tartalmazza az ÁFA-t, az általános rendszerhasználati díjakat, és az energiaadót. Nem tartalmazza továbbá a villamos energiáról elfogadott 2007.évi LXXXVI. Törvény ban a Felhasználóra (rendszerhasználóra) a Kereskedő által kötelezően áthárítandó és az átviteli rendszerirányító (MAVIR Zrt.) részére kötelezően megfizetendő pénzeszközöket. A 2007.évi LXXXVI. Törvény Szerinti pénzeszközöket a Kereskedőnek tovább kell hárítania a Felhasználóra külön feltüntetve azokat az energiaszámlán. A rendszerhasználati díjak tarifális típusú díjak és a területileg illetékes Elosztói Engedélyes számlázza a Felhasználó részére. A jelen Szerződés időtartama alatt a szerződésben rögzített díjakat a Felhasználó a 9. pontban meghatározottak szerint köteles megfizetni. Az energiaadó mértékét az energiaadóról szóló évi LXXXVIII. törvény szabályozza. 9. SZÁMLÁZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK 9.1. A Felek a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint a távleolvasott, negyedórás terhelési görbe szerint elszámolt felhasználási helyek fogyasztásait külön-külön összesítve kiállított számlának a kötelezett Fél részére történő benyújtásával érvényesítik a jelen Szerződésben meghatározott bármely jogcímen járó összegekkel kapcsolatos jogaikat Az elszámolási időszak egy naptári hónap. Kereskedő a tényleges fogyasztásról elszámolási időszakonként állít ki számlát. A számlázási címeket a 2. számú melléklet tartalmazza. Kereskedő a számlákat legkésőbb tárgyhónapot (elszámolási időszakot) követő 15. naptári napig bezárólag kiállítja és 1 munkanapon belül postázza Kereskedő az elfogyasztott villamos energia ellenértékét forintban (HUF) számlázza, Felhasználó az elfogyasztott villamos energia ellenértékét forintban (HUF) egyenlíti ki A számlákat minden esetben papír alapú változatban kell megküldeni, az alábbi minimális tartalommal, külön feltüntetve a profilos és az idősoros fogyasztási helyeket: - elszámolási időszak - fogyasztási hely megjelölése - mérési pont azonosító Elosztói Engedélyes által létrehozott POD azonosító - mértékadó éves fogyasztás MÉF (profilos fogyasztási helyek esetében) (kwh) - kereskedői egységár (áramdíj) (kwh/ft) - elszámolt mennyiség (kwh) - nettó elszámolt energiadíj (Ft) - energiaadó (Ft)

8 - energiaadóval emelt költség (Ft) évi LXXXVI. Törvény szerinti pénzeszközök különkülön tételként feltüntetve (Ft) - általános forgalmi adó (Ft) 9.5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy Kereskedő az Elosztó Engedélyestől kapott adatok alapján köteles a számláit elkészíteni, ezért nem felelős a kapott adatokért. Amennyiben a számlakifogás az illetékes Elosztói Engedélyes által szolgáltatott Felhasználási adatok hibájából származik, akkor Kereskedő erről 3 munkanapon belül értesíti az Elosztói Engedélyest. A számlakifogás jogosságát és a szükséges számlahelyesbítéseket azonban csak az Elosztói Engedélyestől kapott hivatalos válasz és módosított adatok alapján lehet megállapítani és elvégezni vagy elutasítani. Amennyiben a vitatott számla jogosultja a kötelezett kifogását elismeri, úgy a vitatott számlát köteles kijavítani és a kijavított számlát az egyeztetés lezárását követő 3 munkanapon belül a kötelezettnek benyújtani Felhasználó előleget nem biztosít. A számlák kiegyenlítése a Kbt rendelkezéseinek megfelelően átutalással történik az Art. 36/A. rendelkezéseinek figyelembevételével A számlák fizetési határideje a számla kiállításától számított 15 naptári nap. Amennyiben a fizetési határidő napja olyan napra esik, amely nem munkanap, akkor a fizetési határidő az utána következő első munkanap Felek rögzítik, hogy a számlán szereplő összeg megfizetésének időpontja az a nap, amelyen a Felhasználó bankszámláján a terhelés megtörtént Fizetési késedelem esetén Felhasználó a Ptk. 301/A. -ban foglaltak szerinti meghatározott kamatmértéknek megfelelő késedelmi kamat megfizetésére köteles Elszámolás a Szerződés lejártakor. A Szerződés lejártakor, - függetlenül attól, hogy az ekkor rendelkezésre álló információk szerint történik-e kereskedőváltás - Feleknek el kell számolniuk a szállított villamos energia tekintetében A szerződéses időszak végén esedékes elszámoláshoz szükséges induló és záró fogyasztásmérő állások megállapítása profilos fogyasztási helyek esetében az illetékes Elosztói Engedélyes(ek)nek az Energiahivatal által jóváhagyott szabályzataiban felsorolt lehetséges módok valamelyikén történik. Az alkalmazott módszer kiválasztása az érintettek, - a régi és az új Kereskedő és Felhasználó- megállapodása alapján történik. A profilos felhasználási helyek esetében a leolvasással, vagy az Elosztói Engedélyes által képzett fogyasztásmérő állásokból kiszámított, illetve az idősoros felhasználási helyek tárolt fogyasztási adataiból képzett villamos energia mennyiség jelenti az elszámolás alapját. Az elszámolás lebonyolítására 90 nap áll Felek rendelkezésére. Az elszámolás sikeres végrehajtását Felek jegyzőkönyvben rögzítik, melyben nyilatkoznak arról, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeiket teljesítették, azok vonatkozásában egymással szemben további követeléssel nem élnek.

9 10. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI Szerződésszegés A Felek jelen teljes ellátásról szóló villamos energia-szállítási szerződésben vállalt kötelezettségeinek megszegése, így különösen a teljesítés elmulasztása, meghiúsulási kötbér, kártérítés fizetési kötelezettséget keletkeztet, illetve a Szerződés másik Fél által történő rendkívüli felmondását alapozza meg a jelen Szerződésben foglaltak szerint. A Felek mentesülnek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha bizonyítják, hogy az Vis Maior miatt következett be. A jelen pontban rögzített szerződésszegési esetek és azok itt előírt következményei nem érintik a jelen teljes ellátásról szóló villamosenergiaszállítási szerződés bármely más pontjában meghatározott szerződésszegési eseteket, illetve az azokhoz fűzött jogkövetkezményeket Kötbér Meghiúsulási kötbér A szerződés Kereskedőnek felróható meghiúsulása esetén a kötbér mértéke ,- Ft. A Felhasználó kötbér igényét köteles a Kereskedőnek írásban jelezni. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy amennyiben a Kereskedő, a Felhasználó által írásban benyújtott kötbér igény kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül, írásban nem válaszol, ráutaló magatartással elismeri a Felhasználó kötbér igényének jogosságát. A Felhasználó jogosult a Kereskedő által fizetendő, elismert, nem vitatott kötbér összegét a Kereskedő által benyújtott bármely számla összegéből levonni. A kötbér fizetése nem mentesít a teljesítés alól. A Felhasználó jogosult a kötbér megfizetésétől függetlenül a szerződésszegésből eredő kártérítési igényét a Kereskedővel szemben érvényesíteni. Hibás teljesítési kötbér A szerződés Kereskedőnek felróható hibás teljesítése esetén kötbért köteles fizetni. A hibás teljesítési kötbér mértéke egy órát meg nem haladó üzemzavar esetén Ft, egy órát meghaladó üzemzavar esetén az első órától kezdve megkezdett óránként Ft. Ha a Felhasználó a szerződött mennyiségtől lefelé tér el, Kereskedő nem jogosult semmilyen igény érvényesítésre Kártérítés Kártérítési kötelezettség esetei A Felek kötelesek megtéríteni a másik félnek a jelen teljes ellátásról szóló villamos energia-szállítási szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségének megszegésével kapcsolatosan okozott, vagy azzal kapcsolatosan ténylegesen felmerült valamennyi veszteségét, kárát, kötelezettségét, költségét és kiadását beleértve a kamatokat, kötbéreket, (igazolt költségek) ügyvédi költségeket és egyéb jogi kiadásokat is.

10 A Kötbéren felüli kártérítés A Kereskedő kötbérfizetése nem mentesít a szerződésszegéssel a másik Félnek okozott, a Kötbér összegét meghaladó kár fentiek szerinti teljes megtérítése alól. A Felhasználó kizárólag késedelmi kamat, és a szerződésszegése következtében beálló igazolt károk, és költségek megtérítésére kötelezhető Eljárási értesítés Mindkét Fél azonnal értesíti a másik Felet bármely olyan követelésről vagy eljárásról, amely a másik Felet a jelen teljes ellátásról szóló villamosenergiaszállítási szerződés kapcsán érintheti. Ezen értesítést az azt követő lehető legrövidebb időn belül meg kell küldeni, hogy az adott Fél tudomást szerzett ilyen követelésről vagy eljárásról Felmondási jogot keletkeztető Súlyos Szerződésszegés Felmondási jog Súlyos Szerződésszegés esetén Súlyos Szerződésszegés esetén a Súlyos Szerződésszegéssel érintett Fél a jelen teljes ellátásról szóló villamos energia-szállítási szerződést a szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal felmondhatja (akár a szerződés egészére nézve, akár az egyes fogyasztási helyekre nézve külön-külön is), a felmondási eljárás szabályai szerint A Kereskedő Súlyos Szerződésszegése A Kereskedő tekintetében Súlyos Szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan az, ha (i) (ii) A Kereskedő 30 napot meghaladóan nem tesz eleget a Felhasználónak járó kötbérfizetési vagy díj-visszatérítési kötelezettségének. A Kereskedő megsérti az vagy vagy számú pontban foglalt kötelezettségvállalását A Felhasználó Súlyos Szerződésszegése A Felhasználó tekintetében Súlyos Szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan az, ha (i) Jelen teljes ellátásról szóló villamos energia-szállítási szerződés szerinti díjfizetési kötelezettségét hatvan (60) napot meghaladóan, ajánlott levélben elküldött felszólítás ellenére, az abban megjelölt, a kézhezvételtől számított legalább 5 munkanapos határidőig sem teljesíti; (ii) A Villamos Energia átvételi kötelezettségét neki felróható okból 15 napot meghaladóan nem teljesíti; (iii) Megsérti a Kereskedő pont szerinti teljes ellátási jogát a szerződésben meghatározott átadási pontokra; A villamos energia szolgáltatás felfüggesztése A Kereskedő a villamos energia szolgáltatás felfüggesztését az Elosztói Engedélyesnél a Felhasználó súlyos szerződésszegését megvalósító fizetési késedelme esetén a legvégső esetben kezdeményezi. Ezt megelőzően azonban a

11 11. VIS MAIOR Kereskedő köteles a Felhasználót ajánlott levélben fizetésre felszólítani, és a szolgáltatás felfüggesztését, mint lehetséges következményt határidő kitűzése mellett kilátásba helyezni. A Felhasználó jogosult a fizetési késedelmet illetően egyeztetést kezdeményezni, amelytől a Kereskedő nem zárkózhat el. Vis Maiornak minősül a Felek működési körén kívüli, külső elháríthatatlan esemény, amely ésszerűen nem elhárítható vagy kikerülhető, és amely a Szerződés teljesítését valamely szerződő fél számára ideiglenesen vagy véglegesen lehetetlenné teszi és nem vezethető vissza a Felek gondatlanságára vagy hibájára (pl. földrengés, árvíz, háború, természeti katasztrófa, a hazai villamosenergia-rendszer válsághelyzete, ill. amit a MEH annak nyilvánít.) Értesítési követelmények A Vis Maior bekövetkezte Bármely Fél, amely Vis Maiorra hivatkozik, köteles a másik Felet az aktuális Vis Maiorról a lehető legrövidebb időn belül írásban értesíteni. Ezen írásos értesítésnek tartalmaznia kell az esemény jellemzőit és annak a jelen teljes ellátásról szóló villamosenergia-szállítási szerződés teljesítésére gyakorolt hatását, valamint az ismert mértékig a teljesítés mulasztásának várható időtartamát A Vis Maior megszűnése A Vis Maiorra hivatkozó Fél köteles a másik Felet értesíteni a Vis Maior megszűnéséről, illetve a Vis Maior azon hatásainak megszűnéséről, amelyek az adott Fél jogainak gyakorlását és a jelen teljes ellátásról szóló villamos energia-szállítási szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítését korlátozza, a lehető legrövidebb időn belül azt követően, hogy ezek a tudomására jutottak A 11. pont értelmében egyik Fél sem menthető fel a jelen teljes ellátásról szóló villamosenergia-szállítási szerződés szerinti kötelezettségei teljesítésének elmulasztása vagy késedelmes teljesítése alól addig, amíg a pontban említett értesítést a másik Félnek el nem juttatta. Ha viszont az értesítést a Vis Maior bekövetkeztéről megküldték, a Vis Maior által érintett Fél a 11. pont értelmében felmentést kap az ilyen késedelem vagy mulasztás alól az aktuális Vis Maior esemény kezdetétől a Vis Maior megszűnéséig Mérséklés A Vis Maior által érintett Fél: (i) (ii) (iii) Köteles minden ésszerű erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy elhárítsa, megszüntesse, elkerülje, vagy mérsékelje bármely Vis Maior hatásait; Köteles minden ésszerű erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a jelen teljes ellátásról szóló villamosenergia-szállítási szerződés teljesítését a Vis Maior megszűnése után azonnal folytassa; A másik Fél ésszerű kérésére köteles értesíteni a másik Felet részletesen leírva a Vis Maiort, annak okát, a hatásainak megszüntetése, elkerülése és mérséklése érdekében tett erőfeszítéseket, valamint a Vis Maior időtartamának becslését.

12 Mindkét Fél köteles együttműködni szükség esetén ésszerű alternatív intézkedések kidolgozásában illetve megvalósításában a Vis Maior hatásának megszüntetése érdekében A Vis Maior hatása A pontban előírt értesítés átadását követően egyik Fél sem felelős a jelen teljes ellátásról szóló villamosenergia-szállítási szerződés szerinti kötelezettségei elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért, amennyiben az ilyen mulasztást vagy késedelmes teljesítést egy vagy több Vis Maior vagy annak hatása(i), vagy ezen események, és hatások bármely kombinációja okozta, vagy annak tulajdoníthatóan következett be Ha a Vis Maior következtében valamely fél nem tudja szerződés szerinti kötelezettségét teljesíteni, és e körülmények 30 napig fennállnak, bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést a másik félnek küldött írásbeli értesítéssel. A teljesítéshez igazodó, még esedékessé nem vált díjaknak arányos megfizetése az azonnali hatályú felmondás jogának gyakorlásával egyidejűleg esedékessé válik Az az időszak, amely az adott Fél számára jogai gyakorlásához és kötelezettségei teljesítésére rendelkezésre áll, annyival hosszabbodik meg, amennyi idő az adott Fél számára az adott Vis Maior hatásainak elhárításához szükséges: (i) (ii) Feltéve azonban, hogy a teljesítés meghosszabbítása nem nagyobb mértékű, mint a Vis Maior következményeinek kezeléséhez ésszerűen szükséges idő; Azzal a kivétellel, hogy a Vis Maior nem ad felmentést az adott Fél szándékos, illetve a Vis Maiortól független szerződésszegése alól A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések teljesítésével, vagy értelmezésével összefüggésben keletkező esetleges jogvitákat a Jogvitákra irányadó eljárást szabályozó pont rendelkezéseinek megfelelően rendezik. 12. JOGSZABÁLY VÁLTOZÁS Jogszabály változási esemény Amennyiben a jelen teljes ellátásról szóló villamosenergia-szállítási szerződés hatályba lépése után olyan Jogszabályváltozás következik be amely (i) (ii) azt eredményezi, hogy bármelyik Fél jelen teljes ellátásról szóló villamosenergia-szállítási szerződés szerinti bármely kötelezettségének teljesítése jogellenessé vagy érvényesíthetetlenné válik; vagy lényeges mértékben sérti bármelyik Fél jelen teljes ellátásról szóló villamosenergia-szállítási szerződés szerinti jogait vagy növeli a Felek Szerződés szerinti kötelezettségeit; a Felek kötelesek egymást értesíteni a vonatkozó Jogszabályváltozásról és a jelen Szerződésre való kihatásáról. Jogszabályváltozásnak minősülhet a VET 14. -ában említett villamosenergia-szállítási szabályzatok módosítása is, valamint minden olyan hatósági határozat, amely a Szerződés teljesítésére a fentiek szerint kihat.

13 12.2. A Jogszabályváltozás következménye A Felek kötelesek a pont szerinti esetekben az értesítést követő legfeljebb 30 naptári napon keresztül jóhiszeműen tárgyalást folytatni arról, hogy milyen módosítások szükségesek a Szerződéshez. A Felek minden tőlük elvárhatót megtesznek annak érdekében, hogy a jelen Szerződést úgy módosítsák, hogy a Szerződés legjobban tükrözze a Felek a jelen Szerződés Hatályba Lépésekor fennállt szándékát és hogy a szerződésmódosítás megfeleljen a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) szerződés módosítására vonatkozó előírásainak. Amennyiben a Felek nem jutnak megegyezésre 30 napon belül, akkor a számú pont rendelkezései szerint járnak el. 13. A TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZŰNÉSE A teljes ellátásról szóló villamosenergia-szállítási szerződés időtartama A jelen teljes ellátásról szóló villamos energia-szállítási szerződés augusztus 1-jén 00:00 órakor lép hatályba, feltéve, hogy valamennyi, 1.3. számú pontban felsorolt feltétel megvalósult. A Felek a jelen teljes ellátásról szóló villamos energia-szállítási szerződést határozott időtartamra kötik A teljes ellátásról szóló villamosenergia-szállítási szerződés megszűnése A jelen teljes ellátásról szóló villamos energia-szállítási szerződés megszűnik: (i) június 30-án 24:00 órakor. (ii) A Szerződés érvényességének feltételei hiányoznak. (iii) Valamely Fél által a jelen Szerződés és pontja szerint a másik Félhez intézett szerződésszerű rendkívüli felmondás esetén A teljes ellátásról szóló villamos energia-szállítási szerződés rendes felmondásának kizárása Felek rögzítik, hogy a teljes ellátásról szóló villamos energia-szállítási szerződés csak rendkívüli felmondás keretében szüntethető meg Rendkívüli felmondás a Kereskedő részéről A Kereskedő felmondhatja a jelen teljes ellátásról szóló villamos energiaszállítási szerződést az alábbi események bármelyikének bekövetkezése esetén: (i) (ii) A Felhasználó csődeljárás megindítása iránti kérelmet nyújt be az illetékes bírósághoz; vagy fizetésképtelenségét az illetékes bíróság jogerős végzésben megállapítja, és ellene felszámolás indul; vagy a Felhasználó közgyűlése jogutód nélküli megszűnést kimondó határozatot hoz. Vis Maior bekövetkezése esetén a pontban foglaltak alapján Rendkívüli felmondás a Felhasználó részéről A Felhasználó felmondhatja a jelen teljes ellátásról szóló villamos energiaszállítási szerződést az alábbi események bármelyikének bekövetkezése esetén:

14 (i) (ii) (iii) (iv) (v) 13.6 Felmondási eljárás A Kereskedő az illetékes hatóság jogerős határozata alapján a jövőben, de még a Szerződés időtartama alatt jogosulatlanná válik a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítésére és nincs olyan jogutódja, amely erre jogosult lenne; A Kereskedő csődeljárás megindítása iránti kérelmet nyújt be az illetékes bírósághoz; vagy fizetésképtelenségét az illetékes bíróság jogerős végzésben megállapítja, és ellene felszámolás indul; vagy a Kereskedő taggyűlése jogutód nélküli megszűnést kimondó határozatot hoz. A Kereskedő Súlyos Szerződésszegése esetén. Vis Maior bekövetkezése esetén a pontban foglaltak alapján Kereskedőnek felróható okból 2 órás időtartamot elérő szolgáltatáskiesés esetén Az Előzetes Felmondás A Felek a felmondási okok bekövetkezéséről és felmondási szándékukról az Előzetes Felmondásban írásban tájékoztatják egymást. Az Előzetes Felmondás megfelelő részletességgel tartalmazza a felmondási okot. Egyeztetési kötelezettség Az Előzetes Felmondásnak a címzett általi átvételét követő harminc (30) naptári napon át tartó Egyeztetési Időszakban a Felek kötelesek az Előzetes Felmondás tárgyában egyeztetési tárgyalásokat folytatni. A Végleges Felmondás Ha az Egyeztetési Időszak eredménytelenül, vagyis az Előzetes Felmondásban foglalt felmondási ok orvoslása nélkül telt el, az Előzetes Felmondást kiadó Fél Végleges Felmondással írásban felmondhatja a jelen teljes ellátásról szóló villamos energia-szállítási szerződést 90 napos felmondási idővel A teljes ellátásról szóló villamos energia-szállítási szerződés megszűnése az érvényességi és hatályossági előfeltételek hiánya miatt Amennyiben az 1.2. pontban foglalt bármely érvényességi feltétel megszűnik, a jelen teljes ellátásról szóló villamos energia-szállítási szerződés is automatikusan a hatályát veszti azon a napon, amikor: (i) (ii) A Kereskedő kereskedelmi működési engedélye megszűnik, vagy visszavonásra kerül, vagy A Mérlegkör Felelős mérlegkör-szerződése a Rendszerirányítóval megszűnik, vagy (iii) Amikor a Felhasználó hálózati csatlakozási szerződése, hálózathasználati szerződése megszűnik, vagy (iv) A Felek közötti egyedi mérlegkör tagsági szerződés megszűnik A fenti feltételek közül mindig azt kell figyelembe venni, amelyik a legkorábban bekövetkezett.

15 13.8 Amennyiben a Kereskedő működési engedélye a Magyar Energia Hivatal vonatkozó határozata alapján hatályát veszti, illetve ha a Rendszerirányítóval fennálló mérlegkör-szerződését a Rendszerirányító felmondja, köteles a Felhasználót a határozat vagy a felmondás kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül erről tájékoztatni. Kereskedő teljes kártérítéssel tartozik a Felhasználó felé, így köteles megtéríteni számára a jelen teljes ellátásról szóló villamosenergia-szállítási szerződés szerinti energiadíj és a Felhasználó villamos energia beszerzési költségei közötti különbözetből eredő kárát a teljes ellátásról szóló villamos energia-szállítási szerződés pont szerinti lejáratának időpontjáig bezárólag. 14. VEGYES RENDELKEZÉSEK Jogviták rendezése A Felek a jelen a teljes ellátásról szóló villamos energia-szállítási szerződési résszel kapcsolatos jogvitájukat megkísérlik elsősorban békésen rendezni. A fenti egyeztetési eljárás meghiúsulása esetén a Felek feltétel nélkül és visszavonhatatlanul alávetik magukat a Felhasználó székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességének Értesítések Eltérő írásbeli értesítésig minden értesítés írásban történik a másik Félnek a jelen Szerződésben feltüntetett székhelyére tértivevényes ajánlott levélküldeményként, vagy faxon, és egyidejűleg -ben történő továbbítás útján. Az -ben küldött értesítés csak akkor tekinthető kézbesítettnek az e- mail-ben szereplő időpontban, ha a kézhezvételt a másik Fél kifejezetten írásban visszajelezte. A faxon, vagy -ben történő sürgős értesítést a másik Fél kérésére tértivevényes ajánlott levélküldeményben is meg kell erősíteni. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban a.) Felhasználó részéről: Tel:, Fax:, b.) Kereskedő részéről: Tel, Fax:, A rendelkezések részleges hatálya jogosultak eljárni. Ha bármely hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság szerint a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, semmis vagy végrehajthatatlan, akkor ez csak arra a rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti az egész Szerződés vagy a jelen Szerződés bármely más rendelkezésének érvénytelenségét, semmisségét vagy végrehajthatatlanságát, és minden egyéb rendelkezés érvényben és hatályban marad. A Felek haladéktalanul tárgyalásokat kezdenek annak érdekében, hogy kölcsönös egyetértésben más rendelkezéssel pótolják az érvénytelenné, semmissé vagy végrehajthatatlanná vált rendelkezést, ami gazdasági hatását tekintve a leginkább megközelíti a Felek akaratát. A Felek ez

16 irányú tárgyalásaik tekintetében a Viták rendezésére pont szerint járnak el A Szerződés teljessége A jelen Szerződés - ideértve annak mellékleteit, valamint a jelen Szerződésben kifejezetten hivatkozott egyéb megállapodásokat - a benne megjelölt tárgyra nézve a Felek között a teljes megállapodást jelenti. A szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok, így különösen ajánlati felhívás és dokumentáció, esetleges kiegészítő tájékoztatások a Felek megállapodását képezik További cselekedetek és biztosítékok Mindegyik Fél vállalja, hogy aláír és átad minden olyan további okiratot és megtesz és végrehajt minden olyan további cselekedetet és dolgot, amely szükséges lehet a jelen Szerződés rendelkezéseinek végrehajtására, vagy azt megkönnyíti, vagy megkönnyítheti. Kereskedő kijelenti, hogy a szerződéskötés időpontjában rendelkezik érvényes (all-risk) felelősségbiztosítással és a biztosítási kötvény másolatát a szerződéskötés időpontjáig Megrendelőnek átadta Titoktartás (i) (ii) (iii) (iv) A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bármely Fél javára a másik Fél által átadott vagy szerzett minden Bizalmas Információt bizalmasan, titkosan kezelnek, és gondoskodnak arról, hogy azokat a megbízottaik, alkalmazottaik és tisztségviselőik (beleértve az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjait) bizalmasan kezeljenek, és harmadik félnek ne adják át, sem más módon ne hozzák nyilvánosságra. A Felek vállalják továbbá, hogy a Bizalmas Információt vagy annak bármely részét a másik Fél előzetes írásos hozzájárulása nélkül nem használják fel (kivéve az ezen Szerződés céljából történő felhasználást). A Felek vállalják, hogy saját szervezetükön belül olyan szintre korlátozzák azon személyek számát, akiknek a Bizalmas Információ átadásra kerül, amely minimálisan szükséges ahhoz, hogy a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeiket teljesíteni tudják. A fenti korlátozások nem vonatkoznak a Bizalmas Információ bármely olyan részére: Amely a fentiek megszegésétől eltérő okból került nyilvánosságra; Amelyet a címzett Fél jóhiszeműen szerzett olyan harmadik féltől, aki jogosult volt annak felfedésére; Amelyet bármely hatóság részére az alkalmazandó jogszabályok szerint, vagy az illetékes tőzsde szabályainak előírásai szerint fel kellett fedni; és Amelyeket olyan hitelintézeteknek, és szerződő feleknek adtak át, amelyeknek feladata indokolta az ilyen információ felfedését, feltéve, hogy az ilyen fél előbb beleegyezett, hogy más személynek semmilyen célból nem adja át a vonatkozó Bizalmas Információt. Bizalmas Információ az egyik Fél részére a másik Fél által átadott minden olyan információ, dokumentáció, adat, know-how vagy üzleti titok, amely kívülálló személyek részére nem ismert, nem elérhető kivéve a Kbt alapján nyilvános információkat.

17 A jelen titoktartásról szóló pont rendelkezései a jelen Szerződés megszűnése után két (2) évig hatályban maradnak A Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. E szerződés az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba. A fentiek tanúsításaként a Felek a jelen Szerződést eredeti példányban, - mely 2 db mellékletet tartalmaz gondos áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviselőik útján jóváhagyólag, fenntartások nélkül a lenti keltezéssel aláírták. Budapest, Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Felhasználó Kereskedő

18 1. számú Melléklet Fogyasztó Cím Alap Tarifa Fogyasztás Mérési pont azonosító A kwh Arany János Általános Iskola 1162 Bekecs u A HU000210F11-S Szent - Györgyi Albert Általános Iskola 1161 Csömöri út A HU000210F11-E Szent - Györgyi Albert Általános Iskola 1161 Csömöri út A HU000210F11-E HU000210F11-E Hermann Ottó Általános Iskola Gelléri A. E. u A HU000210F11-S Batthyány Ilona Általános Iskola 1164 Georgina u A HU000210F11-E Batthyány Ilona Általános Iskola 1164 Rádió u A HU000210F11-E Lehményi Dezső Általános Iskola 1163 Hősök fasora A HU000210F11-E Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Hősök tere A HU000210F11-S Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Hősök tere A HU000210F11-E Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Hősök tere A HU000210F11-S Móra Ferenc Általános Iskola 1162 Ida u A HU000210F11-S Sashalmi Tanoda Általános Iskola 1163 Metró u A HU000210F11-E Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola 1165 Sasvár u A HU000210F11-E Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény 1164 Szabadföd u A HU000210F11-S Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény 1162 Szent Imre u A HU000210F11-E Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény 1161 Érsekújvári u A HU000210F11-S Pedagógiai Szolgáltató 1165 Veres P. u A HU000210F11-E Nyári Napközis Tábor 1161 János u A HU000210F11-S Táncsics Mihály Általános Iskola és 1165 Táncsics u A HU000210F11-S

19 Gimnázium Jókai Mór Általános Iskola Tiszakömlő u A HU000210F11-S Szerb Antal Gimnázium 1164 Batthyány I. u A HU000210F11-E Vadvirág Óvoda Ágoston P.u A HU000210F11-E Vadvirág Óvoda + Módszertani Bölcsőde 1163 Borotvás u A HU000210F11-S Pipitér Óvoda Farkashalom u A HU000210F11-S Pipitér Óvoda 1165 Csinszka u A1 + B HU000210F11-S HU000210F11-S Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 1165 Baross G. u A HU000210F11-E Szentmihályi Játszókert Óvoda 1161 Baross u A HU000210F11-S Szentmihályi Játszókert Óvoda 1161 Bercsényi u A HU000210F11-E Gyerekkuckó Óvoda Centenáriumi 1165 sétány A HU000210F11-E Gyerekkuckó Óvoda 1162 Hermina út A HU000210F11-S Gyerekkuckó Óvoda 1161 Rákosi u A HU000210F11-S Napsugár Óvoda 1163 Lándzsa u A HU000210F11-E Napsugár Óvoda 1163 Cziráki u A HU000210F11-S Sashalmi Manoda 1163 Könyvtár u A HU000210F11-E Sashalmi Manoda 1163 Mátészalka u A HU000210F11-E Cinkotai Huncutka Óvoda 1164 Jövendő u A HU000210F11-E Cinkotai Huncutka Óvoda 1164 Ostoros u A HU000210F11-E Margaréta Óvoda 1162 Péterke u A HU000210F11-S Margaréta Óvoda 1162 Monoki u A HU000210F11-E Varázskorona Óvoda Szent Korona u A HU000210F11-S Varázskorona Óvoda Szent Korona u A HU000210F11-S Centenáriumi Bölcsőde Centenáriumi 1165 sétány A HU000210F11-E Borostyán Bölcsőde + Családsegítő Szolg Cziráki u A HU000210F11-E Árpádföldi Napsugár Bölcsöde 1164 Felsőmalom u A HU000210F11-S

20 Árpádföldi Borostyán Bölcsőde 1162 Monoki u A HU000210F11-E Nevelési Tanácsadó Szent Korona u A HU000210F11-S Területi Szociális Szolgálat 1165 Veres P. u A HU000210F11-E Területi Szociális Szolgálat 1161 János u A HU000210F11-E Területi Szociális Szolgálat 1164 Vidámvásár u A HU000210F11-E Corvin Művelődési Ház Hunyadvár u /D. 600 A HU000210F11-E Cinkotai Tájház 1164 Batthyány I. u A HU000210F11-S Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Centenáriumi 1165 sétány A HU000210F11-E Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 1161 Csömöri út A HU000210F11-E Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 1162 Délceg u A HU000210F11-E Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 1162 Délceg u A HU000210F11-E Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 1161 Hősők tere A HU000210F11-E Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 1164 Rádió u A HU000210F11-E Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 1165 Hunyadvár u. 43/B 240 A HU000210F11-S Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 1165 Hunyadvár u. 43/B 60 A HU000210F11-S Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 1163 Tekla u. 2/C 480 A HU000210F11-S Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 1163 Tekla u. 2/C 60 A HU000210F11-S Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 1165 Baross G. u A HU000210F11-E Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 1165 Benő u A HU000210F11-E Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 1165 Demeter u A HU000210F11-S GAMESZ 1163 Margit u A HU000210F11-S önkormányzati irodaház 1165 Jókai u A HU000210F11-S Polgármesteri Hivatal 1163 Havashalom u A HU000210F11-E Polgármesteri Hivatal 1163 Havashalom u A HU000210F11-E Polgármesteri Hivatal 1163 Karát u A HU000210F11-E Polgármesteri Hivatal Okmányiroda 1165 Baross G. u A HU000210F11-S önkormányzati üres ingatlan 1165 Baross G. u A HU000210F11-S önkormányzati irodaház 1163 Veres P. u A HU000210F11-E önkormányzati üzlethelyiség közösségi mérő 1163 Cziráki u A HU000210F11-S

21 önkormányzati garzonház közösségi mérő 1165 Újszász u A HU000210F11-S önkormányzati üdülő Balatonszárszó, 8624 Móra F. u A HU S önkormányzati üres ingatlan 1163 Gondnok u A1 100 HU000210F11-E önkormányzati üres ingatlan 1165 Baross u. G. u A1 + B 100 HU000210F11-E önkormányzati üres ingatlan 100 HU000210F11-E Baross G. u. 11. önkormányzati társasház közösségi mérő 1165 közös 16 A1 100 HU000210F11-E önkormányzati társasház közösségi mérő 1161 Mária u. 68. közös 16 A1 100 HU000210F11-E önkormányzati üres ingatlan 1161 Rózsa u A1 100 HU000210F11-E önkormányzati társasház közösségi mérő 1163 Veres P. u A1 100 HU000210F11-E önkormányzati társasház közösségi mérő 1161 Köztársaság u A1 101 HU000210F11-S önkormányzati társasház közösségi mérő 1161 Rákosi út A1 100 HU000210F11-E önkormányzati társasház közösségi mérő Fehér Sas u közös 16 A1 100 HU000210F11-E önkormányzati üres ingatlan Fehér Sas u fszt A1 100 HU000210F11-S önkormányzati társasház közösségi mérő Körvasút sor közös 16 A1 100 HU000210F11-E önkormányzati üres ingatlan Hunyadvár u as A1 100 HU000210F11-E önkormányzati üres ingatlan 1165 Hunyadvár u A1 100 HU000210F11-E önkormányzati üres ingatlan 1166 Hunyadvár u A1 100 HU000210F11-E önkormányzati társasház közösségi mérő 1161 Matild u. 9. közös 16 A1 100 HU000210F11-E önkormányzati üres ingatlan 1161 Matild u. 9. fszt A1 100 HU000210F11-E önkormányzati társasház közösségi mérő Mészáros J. u közös 16 A1 100 HU000210F11-S önkormányzati társasház közösségi mérő 1161 Rózsa u. 59. közös 16 A1 300 HU000210F11-E önkormányzati üres ingatlan 1164 Vidámvásár u A1 100 HU000210F11-S önkormányzati üres ingatlan 1164 Vidámvásár u A1 100 HU000210F11-S önkormányzati üres ingatlan 1164 Georgina u A1 100 HU000210F11-E önkormányzati társasház közösségi mérő Centenáriumi 1165 sétány A1 100 HU000210F11-E önkormányzati üres ingatlan 1161 Rákosi út A1 100 HU000210F11-E

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.12. számú melléklet 12. számú melléklet Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában A jelen Szerződés létrejött egyrészről a(z) Magyar Áramszolgáltató Kft. mint energiakereskedő (továbbiakban, mint Kereskedő

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzés 2015. évre TÁRGYÚ RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS KÖTELEZŐ

Részletesebben

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.5. számú melléklete M.5. számú melléklet Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése Törölt: 0. március 1-jétől Hatályos:

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2015. március 04. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2015. március

Részletesebben

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2014. január

Részletesebben

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés 1. Szerződő felek Egyrészről Dabas Város Önkormányzata mint villamos energia felhasználó,

Részletesebben

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklet M.4. számú melléklet Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklete 1

Részletesebben

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzata 2013. október 30. 1 / 68 oldal TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2009. július 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

- - lold JUL. TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS. A jelen Szerződés létrejött

- - lold JUL. TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS. A jelen Szerződés létrejött lold JUL. VéJeméu)'t:Zle: Béké M '," _. Jo. ~ egy~j VIZIDIlveI( Zif.. Dátum:,k:;1,gJ '[,BebfJtási Osztály TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS A jelen Szerződés

Részletesebben

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szeged, 2015.03.20. EDF DÉMÁSZ Zrt. A jelen szerződéses ajánlat létrejött egyrészről a Felhasználó

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Szerződésszám: 60386-6/2015/START Besz. terv: T-11 660 és 661 sor CPV kód: 31681410-0; 50220000-3;

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MEH 46/2013. számú határozatának kötelezéseivel egységes szerkezetbe foglaltan. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Egyedi Előfizetői Szerződés a Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatásának igénybevételére egyéni előfizetők részére 7/1 ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEK

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya FŐBB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen szerződéstervezetet a felek a szerződéskötés során az ajánlatban megadott és a szerződéstervezetben üresen hagyott feltételekkel és adminisztratív elemekkel kiegészítik.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) Internet Szolgáltatáshoz RG-NetWorks Kereskedelmi és Szolgáltatói Kft. Készítés dátuma: 2010. augusztus 1. Módosítás dátuma: 2011. november 2. Hatályos: 2011.december

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. 1 Fogalom meghatározások A Szerződésben használt fogalmak a földgázellátásról

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

-/(ML TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Egyedi szerződés száma: FO-151-O1-2013 11. amely létrejött

-/(ML TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Egyedi szerződés száma: FO-151-O1-2013 11. amely létrejött az amely létrejött -/(ML TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Egyedi szerződés száma: FO-151-O1-2013 11 egyrészről a(z) MVM Partner Energiakereskedelmi ZRL mint energiakereskedő (továbbiakban,

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015. 1./ A szerződések megkötése

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015. 1./ A szerződések megkötése ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015 1./ A szerződések megkötése Jelen Általános Szállítási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései kihatnak minden olyan szerződésre, amely egyrészről a Kingspan

Részletesebben

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 9 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képezı

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

I Szerződésszám: FO-128-O1-2012 I

I Szerződésszám: FO-128-O1-2012 I Cégjegyzékszáma: Székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei Út 207-209. (továbbiakban, mint Kereskedő vagy Mérlegkörfelelős ) egyrészről a(z) MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt., mint energiakereskedő amely

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Ügyfélszolgálat elérhetősége: munkanapokon 8:30-16:30 óra között Az Ügyfélszolgálat címe: 6724 Szeged, Csongrádi sgt.90/b III/10 A telefonos Ügyfélszolgálat

Részletesebben

Szerz désszám:. VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZ DÉS. és a. HSE Hungary Energia Kereskedelmi Kft. között

Szerz désszám:. VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZ DÉS. és a. HSE Hungary Energia Kereskedelmi Kft. között 5.1 sz. melléklet Szerzdésszám:. VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZDÉS a. és a HSE Hungary Energia Kereskedelmi Kft. között a [2010. január 1.-tl 2010. december 31.]-ig terjed idszakra A jelen

Részletesebben

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos-energia kereskedelmi szerződés

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos-energia kereskedelmi szerződés Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos-energia kereskedelmi szerződés 1. Szerződő felek Egyrészről mint villamos energia felhasználó, a továbbiakban: Vevő Székhelye: Adószáma:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Projekt címe:

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Projekt címe: Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Projekt címe: Kiskunhalas Város

Részletesebben

M.1. számú melléklet. Az EDF DÉMÁSZ Zrt. által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára

M.1. számú melléklet. Az EDF DÉMÁSZ Zrt. által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat M.1. számú melléklet M.1. számú melléklet Az által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára Törölt: 5. január 1-jétől Egyetemes

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

TELJES ELLÁ TÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

TELJES ELLÁ TÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELJES ELLÁ TÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A jelen Szerződés létrejött egyrészről a Magyar Áramszolgáltató Kft., mint energiakereskedő (továbbiakban, mint "Kereskedő") Székhelye: 1132

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet)

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet) TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet) 1. Szerződő felek Egyrészről mint villamos energia felhasználó, a továbbiakban: Vevő Székhelye:

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

Siófok, 2010,.. aláírás

Siófok, 2010,.. aláírás Tel.:84 310-334 Fax: 84 510-053 8600 Siófok, Fő u. 204-210. E-Mail: supra@supraktv.hu URL: www.supraktv.hu EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Internet (MOBIL) hozzáférés ellátás szolgáltatására Szerződés száma:

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK Jelen Általános Vételi Feltételek (ÁVF) Vevő és Eladó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák a Megrendelésben foglalt feltételekkel együtt.

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés 1 SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő ( 2026 Visegrád, Gizella telep) Képviseli: Vogel Ferencné gazdasági

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01.

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01. MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015. szemptember 01. Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A Szolgáltató neve, címe... 6 1.2.

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

A Vevő a nyertes ajánlattevővel, mint Eladóval az alábbi Földgáz Értékesítési Szerződést köti.

A Vevő a nyertes ajánlattevővel, mint Eladóval az alábbi Földgáz Értékesítési Szerződést köti. TFÖLDGÁZÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Adószám: 15735791-2-42 Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. a PENTAFON-PENTA Rádió Reklám- és Műsorkészítő, Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály

Részletesebben

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási ideje

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási ideje NORDTELEKOM NYRT. ÁSZF KIVONAT (a 16/2003. (XII.27.) IHM rendeltnek megfelelően) 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) 60.

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. Szolgáltatás megnevezése: internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás, helyhez kötött Készítés

Részletesebben

SZERZŐDÉS GÁZKÖLCSÖN IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ JOG ALAPÍTÁSÁRÓL

SZERZŐDÉS GÁZKÖLCSÖN IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ JOG ALAPÍTÁSÁRÓL SZERZŐDÉS GÁZKÖLCSÖN IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ JOG ALAPÍTÁSÁRÓL amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím: adószáma: cégbíróság és cégjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Jelen Általános Szerződési feltételek (ÁSZF) elválaszthatatlan mellékletét képezi

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

M.1. számú melléklet Az EDF DÉMÁSZ Zrt. által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára

M.1. számú melléklet Az EDF DÉMÁSZ Zrt. által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat M.1. számú melléklet M.1. számú melléklet Az által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára Egyetemes Villamos Energia

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzleti előfizetők számára nyújtott

Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzleti előfizetők számára nyújtott Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzleti előfizetők számára nyújtott - helyi, belföldi és nemzetközi távbeszélő, bérelt vonali, VoIP és egyéb -

Részletesebben

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről Az előterjesztés száma: 85/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. május 30. napján 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Javaslat

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 7/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények helyiségeinek használatba adásáról, bérbe adásáról, a helyiségbérletek

Részletesebben

2^/- tó 'Ellmjcgyaű. ICotcl* ^e^vifo* :.yi KöteteT^ttSélvárlalé- ^ ^ ' ft 0 " 2 E e ^ ^f. ^-íí. /u/ 4. ü,lo. e^; loji o 6; t? ZOtf. 0S-><&.

2^/- tó 'Ellmjcgyaű. ICotcl* ^e^vifo* :.yi KöteteT^ttSélvárlalé- ^ ^ ' ft 0  2 E e ^ ^f. ^-íí. /u/ 4. ü,lo. e^; loji o 6; t? ZOtf. 0S-><&. e^; loji o 6; t? PO-005/03 2 E e ^ (^^.'.^: A szerződés tárgya:.m?ak.^ /^...Q?/:/.^*Á..H^ A kötelezettségvállalás a...ííríí.'v.v... évi Költségvetés 0M.íí/íír.i..f.v. szakfeladaton..x57.íj3 főkönyvi számon...aaíst^ö.ví.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. (székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: +36 1 3540664,65, fax: +36 1 3024840, e-mail: info@lagrotta.hu,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrzés dátuma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldalszám: 1. (továbbiakban: ÁSZF) a HHT 98 Hírközlési Hálózat Tervező, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsor elosztás szolgáltatására vonatkozóan.

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM NYRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. december 7.

MAGYAR TELEKOM NYRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. december 7. 2015. december 7. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK, AZ ENGEDÉLYESRE VONATKOZÓ ADATOK... 6 1.1 Az Üzletszabályzat hatálya és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Juhász László Egyéni Vállalkozó (székhelye: H-6090 Kunszentmiklós-Kunbábony 200. adószáma: 43649220-2-23,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 1. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK Tartalomjegyzék 1. számú melléklet...3 Villamosenergia

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a REGÁLIANUS CO.D Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.regalianusklima.hu weboldalon

Részletesebben

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2013. szeptember 1. DEFINÍCIÓK Szolgáltató: UltraNet Kft - székhely: 1115. Budapest, Bartók Béla

Részletesebben

561-1/2009/11 VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

561-1/2009/11 VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS 561-1/2009/11 VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ (1061 Budapest, Andrássy út 22.), mint Megrendelı, valamint a TUNING EXTRA Kft. (2251 Tápiószecsı, Deák Ferenc u.

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6. Levelezési címe: 3304 Eger, Sánc u. 6. Képviseli: Grédics Szilárd igazgató

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS Iktatószám: / 2013 A program azonosítószáma: TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS amely létrejött egyrészről a Hajléktalanokért Közalapítvány (székhelye: 1067 Budapest, Szobi u 3.; képviseli: Varga Péter igazgató) a

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Megállapodás Id sek Otthona

Megállapodás Id sek Otthona 1 /.. Megállapodás Id sek Otthona 1. A megállapodást köt felek, jelen Megállapodás létrejött egyrészr l 1.1. A szolgáltatást nyújtó (továbbiakban intézmény) Az intézmény neve: Az intézmény címe: Csanytelek

Részletesebben

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2006. szeptember 1. Készült: 2006.07.25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2

Részletesebben

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA A TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE Tartalomjegyzék Tartalom Oldalszám

Részletesebben

Általános Szerelésbiztosítási Feltételek. Tartalomjegyzék

Általános Szerelésbiztosítási Feltételek. Tartalomjegyzék Általános Szerelésbiztosítási Feltételek Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 2 Általános kizárások 2 A kockázatviselés időtartama 2 Általános feltételek 2 1. fejezet 4 Dologi károk 4 Kizárások 4 Általános

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A GTS Hungary Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI ÉS ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2002. március 01. Az utolsó módosítás időpontja: 2011. január 1. Hatályos:

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15-től Tartalomjegyzék 1. Bankszámlavezetés...3

Részletesebben

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek TARTALOMJEGYZÉK I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 2 II. BEVEZETŐ ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉVEL, TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A megrendelés módja, teljesítése...

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben