E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 2012. szeptember 1. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK

2 Tartalomjegyzék 1. számú melléklet...3 Villamosenergia vásárlás egyetemes szolgáltatói igénybejelentés számú melléklet...5 Megállapodás számú melléklet...9 Megbízási szerződés számú melléklet...11 Egyetemes szolgáltatási szerződés számú melléklet...17 Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt számú melléklet...21 Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt számú melléklet számú melléklet...25 Időpont egyeztetés új-régi felhasználó részére számú melléklet...26 Részletfizetési megállapodások számú melléklet...31 Garantált szolgáltatások eljárási szabályzata számú függelék...39 Általános szerződési feltételek számú függelék...45 Ügyfélszolgálati elérhetőségek, az ügyfélszolgálatok nyitva tartási rendje számú függelék...58 A villamos energia egyes zónaidők, illetve időszakos árszabás szerinti egy árszabási időszakra vonatkozó díjtételei számú függelék...61 Külön díj ellenében végzett szolgáltatások köre az E.ON Energiaszolgáltató Kft. működési területén számú függelék...62 Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. működési területe számú függelék Számlaminták számú függelék A Magyar Energia Hivatal, a Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége és a békéltető testületek elérhetőségei

3 1.számú melléklet 1. számú melléklet Villamosenergia vásárlás egyetemes szolgáltatói igénybejelentés Előzőleg versenypiacon vételezett: igen nem 1. 1 Igénybejelentő (szerződő) adatai: Partnerszám Szerződő (felhasználó/fogyasztó) neve Előző neve (születési/leánykori) neve Anyja neve Személyi azonosító okirat száma Születési hely Születési idő Értesítési címe telefon / fax / Gazdálkodó szervezet (nem magánszemély esetén) *Aláírási címpéldány másolatát szíveskedjék csatolni szerződés száma Gazdálkodó szervezet neve Székhelye Adószáma * statisztikai jelzőszáma * cégjegyzék vagy vállalkozói engedély száma Cégképviseletre (képviseletre) jogosult neve ügyintéző neve telefonszáma: Teljes (nem rövidített vagy rövid) cégneve: Közintézmény esetén a jogosultságot igazoló nyilvántartási szám * (törzskönyvi nyilvántartási szám, ágazati azonosító, OM-azonosító, OEPszerződésszám) Rendeltetés célja (pl. iskola, óvoda, önkormányzat stb.) 1. 3 Közös képviselő: (közösségi célú fogyasztás esetén) *Aláírási címpéldány másolatát szíveskedjék csatolni Közös képviselő neve személyi azonosító okirat száma címe telefon / fax / Fizető Fizető neve Irányító szám értesítési címe Fizető előző neve (születési/leánykori) Személyi igazolvány száma Partnerszáma Fizető születési helye Anyja neve Születési idő 2. 2 Számla kiegyenlítés (fizetés) módja Távszámla csekkes Csoportos beszedési megbízás Egyedi utalás Számlavezető pénzintézet megnevezése Számlaszáma Elosztó hálózati engedélyes neve és címe:... * Hálózati csatlakozási szerződés száma: Kelte: * Hálózathasználati szerződés száma: Kelte: 3.2 Felhasználási (fogyasztási) hely (elszámolási / csatlakozási pont) adatai: Irányító szám város, község út, utca, tér házszám., em./ ajtó helyrajzi szám 3.3 Csatlakozási ponton igénybevett (szerződött) teljesítmény értékek: fázisonkénti összesen fázisonkénti névleges összesen névleges általános, egy zónaidős ( A1 ) vagy két zónaidős áramerősség A A A A Időszakos (" ( A2 ) B ) A A A A 3. 4 Csatlakozási ponton (felhasználási/fogyasztási helyen) igényelt szolgáltatás (árszabás): Általános, ( A1 ) árszabás Két zónaidős ( A2 ) Közintézményi ( A3 ) Időszakos ( B ) (vezérelt) Lakossági felhasználó/fogyasztó Nem lakossági felhasználó/fogyasztó 3. 5 Várható havi fogyasztás: általános ( A1 ) vagy két zónaidős ( A2 ) vagy közintézményi ( A3 ) Kwh időszakos ( B ) Kwh

4 3. 6 Fogyasztási hellyel össze nem függő terület, ahova a villamos energiát át kívánja vinni* 1.számú melléklet A terület címe *A villamos energia felhasználási helyen kívüli, más felhasználó részére történő továbbadására kizárólag szeptember 1-je előtt létrejött megállapodás alapján kerülhet sor. A hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződések egyetemes szolgáltató általi, megbízottként történő kezeléséhez hozzájárulok. Egyéb megjegyzés:.. A villamos energia szolgáltatás igényelt kezdeti időpontja év hónap nap A szerződés időtartama: határozatlan vagy határozott 20. év hó Fizető aláírása Felhasználó aláírás Csak egyetemes szolgáltatásra jogosult igénybejelentés céljára használható. hó Napig

5 2. számú melléklet Megállapodás amely létrejött egyrészről a(z). Önkormányzat (címe:, adószáma:., bankszámlaszáma:..., számlavezető bank neve:.., képviselőjének neve, beosztása: ; kapcsolattartó neve:., telefonszáma:., címe:.., a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről az E.ON Energiaszolgáltató Kft. (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.; adószáma: , bankszámlaszáma: lásd 1. számú melléklet, számlavezető bank neve: UniCredit Bank Hungary, képviselőjének neve, beosztása: Pál Norbert ügyvezető igazgató; a továbbiakban: Szolgáltató) (a továbbiakban együtt: a Felek) között alulírott helyen és időpontban az alábbiak szerint: 1. A megállapodás tárgya, általános rendelkezések 1.1. A jelen megállapodás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.), valamint a 63/2006. (III.27.) Korm. sz. rendeletben szabályozott lakásfenntartási támogatás előrefizetős mérő (a továbbiakban: EF mérő) feltöltésére alkalmas formában történő biztosítása /Szt. 38. (5)/ esetére vonatkozóan rendelkezik a Feleket terhelő kötelezettségről és megillető jogokról Jelen megállapodás alkalmazásában felhasználónak kell tekinteni minden a villamos energiáról szóló évi LXXXVI törvény, illetve a földgázellátásról szóló évi XL. törvény szerinti lakossági fogyasztót, aki az energiaszolgáltatást a Szolgáltatóval fennálló szerződés alapján jogosult igénybe venni Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a támogatás Szolgáltató által EF mérő feltöltésére alkalmas formában történő jóváírásának feltétele a jelen megállapodásban rögzített eljárásrend maradéktalan betartása. 2. Az EF mérő feltöltésére biztosított lakásfenntartási támogatás érvényesítése Az Önkormányzat vállalja, hogy az EF mérő feltöltésére megállapított és jelen megállapodás 1. sz. melléklete szerinti bankszámlaszámra átutalt támogatás/támogatások összegéről tárgyhónapot követő hónap 5-ig a Szolgáltató részére az 2. számú mellékletben szereplő adatokkal és formában, az címre elektronikus formában tájékoztatást ad. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy késedelmes teljesítése esetén a feltöltőkód 4. pont szerinti generálása a késedelem időszakával azonos idejű késedelmet szenved. A Szolgáltató jogosult erről az érintett felhasználókat tájékoztatni Az Önkormányzat köteles az általa küldött tárgy mezőjében, ill. az hez mellékelt excel tábla nevében, és az utalás közlemény rovatában egyértelműen feltüntetni az Önkormányzat nevét, a támogatási időszakot és azt, hogy a támogatást az Önkormányzat az érintett felhasználók EF mérőjének feltöltésére kívánja biztosítani ( EF mérő feltöltése ) Amennyiben a Szolgáltató által utalt összegben és az utaláshoz mellékelt, 3.1. pont szerinti analitikában eltérés vagy hiba mutatkozik, a Szolgáltató egyeztetés céljából haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az Önkormányzat kapcsolattartójával. 5

6 2.3. A Szolgáltató vállalja, hogy az Önkormányzat által átutalt támogatási összeg könyvelését követően, a 3.1. pont szerinti analitika beérkezését eltérések esetén az egyeztetések lezárultát - követő 5 munkanapon belül az adott felhasználó részére megállapított és átutalt összeg erejéig feltöltőkódot generál és erről az önkormányzatot haladéktalanul értesíti, vagy - amennyiben az ügyfél hozzájárult a mobiltelefonszáma szolgáltató által történő kezeléséhez, a kód továbbítása céljából, - a szolgáltató a generált feltöltőkódot elektronikus formában eljuttatja az ügyfél részére. Az ügyfél részére a szolgáltató lehetőséget biztosít arra is, hogy a feltöltőkódját az ügyfélszolgálati irodában átvegye Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy támogatás csak olyan személy (felhasználó) részére érvényesíthető a táblázatban csak olyan személy adatai szerepelhetnek -, aki a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban áll (akinek a nevére az energia számla szól), és a támogatás megállapításának időpontjában rendelkezik EF mérővel A szolgáltató a támogatás megszűnését a 2. számú mellékletben rögzített analitika-tábla A támogatás végső időpontja nevű rovatban szereplő dátum figyelembevételével kezeli. 3. Egyéb rendelkezések 3.1. A Felek felelősek a jelen megállapodás megszegésével a másik félnek okozott minden kárért A Felek kötelesek az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek maradéktalan betartására A Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodást csak írásban módosíthatják A Felek a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezéseit tekintik irányadónak Jelen megállapodás március 1-én, lép hatályba, és határozatlan ideig, visszavonásig érvényes. 4. Mellékletek 4.1. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az ahhoz csatolt alábbi mellékletek, melyek módosítása szerződésmódosításnak minősül: 1. számú melléklet: A támogatás átutalása esetén alkalmazandó bankszámlaszámok 2. számú melléklet: Az EF mérő feltöltésére biztosított támogatás esetén átküldendő adatok A Felek jelen Megállapodást elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyező dokumentumot, az alább feltüntetett helyen és időben, erre megfelelően felhatalmazott képviselőik útján 2 (kettő) eredeti példányban jóváhagyólag írták alá. Kelt: Budapest, Önkormányzat.. E.ON Energiaszolgáltató Kft. 6

7 1. számú melléklet A támogatás átutalása esetén alkalmazandó bankszámlaszámok Ágazat Terület Bankszámlaszám Észak-dunántúli Áram Dél-dunántúli Tiszántúli Gáz Dél-dunántúli Közép-dunántúli

8 2.számú melléklet 2. számú melléklet 1 A határozatot hozó szerv megnevezése 2 Fogyasztó azonosító 3 Fogyasztási hely azonosító 1 Önkormányzat neve 2 SZFSZ, szerződéses folyószámla szám: 11 karakter, a számlán bal oldalon, a piros sáv alatt, a vevő adatai alatt található 3 Szerződésszám: maximum 10 karakter, a számlán a piros sáv alatt található 8

9 3.számú melléklet 3. számú melléklet Megbízási szerződés Amely létrejött egyrészről Név/Cégnév:. Szigsz./Cégjegyzékszám:. Lakcím/Székhely:. Anyja neve (természetes személy esetén):. Mint felhasználó, a továbbiakban: Felhasználó másrészről pedig Név: E.ON Energiaszolgáltató Kft. Székhely: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8. Cégjegyzékszám: Mint szolgáltató, a továbbiakban: Szolgáltató között, az alábbiak szerint: 1. A Felhasználó figyelemmel a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. tv ban foglaltakra megbízza a Szolgáltatót, hogy a felhasználási hely tekintetében a területileg illetékes Elosztói Engedélyesnél a hálózathasználati és hálózati csatlakozási szerződést megkösse, valamint a Felhasználó erre irányuló kifejezett írásbeli kérelme esetén azt módosítsa vagy felmondja. A Felhasználó e tevékenység ellátása érdekében a Szolgáltató részére a szükséges adatokat megadja, illetve a Szolgáltatót meghatalmazza, hogy helyette és nevében valamennyi olyan adatot és dokumentumot megkérjen az elosztói engedélyestől, amely a Felhasználó felhasználási helyének villamos-energia ellátásához szükséges. 2. A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltató részére a fenti szerződések megkötése érdekében átadott adatok a valóságnak megfelelnek. A Szolgáltató részére átadott adatok pontatlanságának vagy valótlanságnak jogkövetkezményei kizárólag a Felhasználót terhelik. A Szolgáltató semmilyen módon nem felel az átadott adatok pontatlanságából vagy elégtelenségéből származó következményekért. A Felhasználó a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a jelen megbízás alapján kötött szerződésekből származó jogok a Felhasználót illetik, illetve a kötelezettségek a Felhasználót terhelik. A jelen megbízás alapján megkötött szerződésből fakadó jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért és a kötelezettségek teljesítéséért a Felhasználó tartozik felelősséggel. A Felhasználó felróható magatartásából vagy mulasztásából eredő következményekért a Szolgáltató nem felel. 3. A Szolgáltató a hálózathasználati szerződés és a hálózati csatlakozási szerződés megkötésével, módosításával, vagy felmondásával kapcsolatos tevékenységét díjmentesen látja el. A Felhasználó jogosult arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban a Szolgáltatótól bármikor információt, tájékoztatást kérjen. 4. A jelen megbízás az aláírás napján lép hatályba. A jelen megbízás határozatlan időtartamra jön létre. 5. A jelen megbízás a Felhasználó és a Szolgáltató között fennálló egyetemes szolgáltatási jogviszony bármely okból történő megszűnésével egyidejűleg, a felek külön intézkedése vagy nyilatkozata nélkül megszűnik. 6. A megbízást a Felhasználó erre irányuló írásbeli nyilatkozattal bármikor, azonnali hatállyal felmondhatja. 7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv rendelkezései és a Villamos energiáról szóló évi LXXXVI. tv. és annak végrehajtási rendeletének a rendelkezései az irányadóak. 8. A Felek a jelen szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. Kelt:, 20, hó napján. Szolgáltató E.ON Energiaszolgáltató Kft. Felhasználó (Természetes személy Felhasználó esetén) Előttünk, mint tanuk előtt: 1./ Név: 2./ Név: Lakcím: Lakcím: 9

10 3.számú melléklet 10

11 4. számú melléklet 4.számú melléklet Egyetemes szolgáltatási szerződés Szerződésszám: Partnerszám: Vételezés megkezdésének időpontja: Felhasználási hely száma: Szerződéses folyószámlaszám/hivatkozási szám: I. Szerződő felek a.) A Felhasználó adatai Név: Születési név*: Anyja neve*: Születési hely*: Születési idő*: Azonosító okmány száma*: Lakcím/székhely: Levelezési cím: Számlavezető pénzintézet: Pénzintézeti számla száma: Közösségi vételezés esetén közös képviselő neve: Adószám**: Cégjegyzékszám**: Statisztikai azonosító**: a továbbiakban: Felhasználó b.) A Fizető adatai (amennyiben a Felhasználó és a Fizető nem azonos személy) Név: Születési név: Anyja neve*: Születési hely*: Születési idő*: Azonosító okmány száma*: Lakcím/székhely: Számlavezető pénzintézet: Pénzintézeti számla száma: Adószám**: Cégjegyzékszám**: Statisztikai azonosító**: a továbbiakban: Fizető * természetes személy esetén töltendő ** nem természetes személy esetén töltendő c.) Az Egyetemes Szolgáltató adatai E.ON Energiaszolgáltató Kft. (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) Cg: ; Ügyfélszolgálatának elérhetőségét az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák; a továbbiakban: Szolgáltató. II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint folyamatosan és biztonságosan, teljes ellátás keretében villamos energiát szolgáltat a Felhasználó részére, továbbá a Felhasználó mérlegkör-tagságát díjmentesen biztosítja, a Felhasználó pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a villamos energiát a jelen szerződésben vállalt feltételekkel vételezi, és annak ellenértékét az érvényben lévő árszabásrendelet szerint, a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül rendszeresen megfizeti. A szolgáltatás ellenértékének megfizetéséért a Fizető a Felhasználóval egyetemlegesen felel. A szerződésszegés eseteit és jogkövetkezményeit a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák. 11

12 III. FELHASZNÁLÁSI HELY Címe: Rendeltetése: 4.számú melléklet IV. CSATLAKOZÁS Megnevezés (tulajdonjogi határ): Mód (típus): V. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TELJESÍTMÉNY VI. NÉVLEGES CSATLAKOZÁSI TELJESÍTMÉNY Minden napszakban: Vezérelt időszakban: Csúcsidei: Csúcsidőn kívül: VII. A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYÁT KÉPEZŐ VILLAMOS ENERGIA MŰSZAKI JELEMZŐI Áramrendszer (fázisszám): 1 fázis, feszültség: kisfeszültség 0,4 kv, frekvencia: 50 Hz A megadott értékekre a mindenkor érvényes szabvány szerinti tűrési sávok vonatkoznak. VIII. SZÁMLÁZÁS, LEOLVASÁS Alkalmazott árszabás: Számlázási időszak: Leolvasási/adatrögzítési időszak: Árak/Díjak (áfa nélkül): A felhasználó/rendszerhasználó által fizetendő díj tartalmazza a mindenkor hatályos villamos energia rendszerhasználati árrendelet alapján meghatározott árakat a Szolgáltató által kiállított számlában feltüntetett részletezettséggel. IX. DÍJFIZETÉS Alkalmazott díjfizetési mód: X. SZOLGÁLTATÁS ÉS VÉTELEZÉS MEGKEZDÉSÉNEK IDŐPONTJA Szolgáltatás megkezdésének időpontja: A szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontja: XI. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA A jelen szerződés határozatlan időtartamra jött létre. Jelen szerződés megszüntetéséről, valamint felmondásáról a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei rendelkeznek. XII. A KÖZÖSEN VÉTELEZŐ FELHASZNÁLÓ(K) ADATAI Név: Születési név*: Anyja neve*: Születési hely*: Születési idő*: Azonosító okmány száma*: Lakcím/székhely: Levelezési cím: Számlavezető pénzintézet: Pénzintézeti számla száma: Közösségi vételezés esetén közös képviselő neve: Adószám**: Cégjegyzékszám: Statisztikai azonosító**: * természetes személy esetén töltendő ** nem természetes személy esetén töltendő 12

13 4.számú melléklet XIII. AZ ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ADATAI, AMELYNEK RENDSZERÉHEZ A FELHASZNÁLÓ CSATLAKOZIK Név: Székhely: Az elosztói engedélyes ügyfélszolgálatának elérhetőségét a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák XIV. MEGBÍZÁS SZERZŐDÉSEK ÖSSZEVONT KEZELÉSÉRE A Felhasználó megbízza a Szolgáltatót, hogy a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg, a Felhasználó képviseletében a jelen Szerződés szerinti felhasználási hely tekintetében a területileg illetékes elosztói engedélyesnél a hálózathasználati és hálózati csatlakozási szerződést megkösse, valamint a Felhasználó erre irányuló kifejezett írásbeli kérelme esetén azt módosítsa vagy felmondja. A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltató részére a fenti szerződések megkötése érdekében átadott adatok a valóságnak megfelelnek. A Szolgáltató részére átadott adatok pontatlanságának vagy valótlanságnak jogkövetkezményei kizárólag a Felhasználót terhelik. A Felhasználó a jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a jelen megbízás alapján kötött szerződésekből származó jogok a Felhasználót illetik, illetve a kötelezettségek a Felhasználót terhelik. A jelen megbízás alapján megkötött szerződésből fakadó jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért és a kötelezettségek teljesítéséért a Felhasználó tartozik felelősséggel. A Felhasználó felróható magatartásából vagy mulasztásából eredő következményekért a Szolgáltató nem felel. XV. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZATÓ A Szolgáltató a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. tv. (VET) a alapján adatkezelőnek minősül, amelyre tekintettel a felhasználók személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. tv., valamint a VET-ben és az Üzletszabályzatában rögzített célból és formában jogosult kezelni, feldolgozni, továbbítani. XVI. FOGYASZTÓI PANASZOK KEZELÉSE A Felhasználó a Szolgáltató Üzletszabályzatában meghatározott módon, személyesen, telefonon, írásban ( , fax, levél) beadvánnyal fordulhat a Szolgáltatóhoz panasza kivizsgálása érdekében. A Felhasználó, fogyasztói jogai érvényesítése érdekében békéltető testület eljárását kezdeményezheti a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően a Szolgáltatóval fennálló vitás kérdések rendezése érdekében (fogyasztói jogvita). A békéltető testület határozata ellen avagy a fogyasztói jogvita eredménytelensége esetén, jogai érvényesítése érdekében a felhasználó bírósághoz fordulhat. XVII. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A Felhasználó a jelen szerződés aláírásával a Szolgáltató Üzletszabályzatának rendelkezéseit, valamint az Üzletszabályzat mellékletét képező Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek elfogadja. A Felhasználó a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szolgáltató Üzletszabályzatában és az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak az irányadóak. Budapest, E.ON Energiaszolgáltató Kft. Felhasználó Fizető Közösen vételező Felhasználó Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfelünket, hogy jelen szerződésünket szkennelt céges aláírással látjuk el, melyet aláírt szerződésnek tekintünk. Amennyiben a szkennelt aláírásunkat nem fogadja/fogadják el, kérjük jelezze/jelezzék felénk, kérésére eredeti céges aláírással megerősített szerződéses példányt küldünk. Ellenkező esetben az általunk szkennelt aláírással ellátott, valamint az Ön/Önök által is elfogadott és aláírt szerződést írásba foglalt és érvényes szerződésnek kell tekinteni. Szolgáltatói Adatok Ügyintéző azonosítója: Ügyintéző aláírása: 13

14 4.számú melléklet MARKETING HOZZÁJÁRULÁS Amennyiben hozzájárul ahhoz, hogy nyereményjátékainkkal, különleges ajánlatainkkal kapcsolatban - összhangban a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló, név és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. tv-ben meghatározottakkal elektronikus levélben, telefonon (élőhangos és automatizált úton), SMS-en keresztül vagy postai úton megkeressük, kérjük, az alábbi nyilatkozatot szíveskedjen kitölteni, hogy adatait az E.ON Energiaszolgáltató Kft. értékesítési, marketing, piackutatási és promóciós céllal összegyűjthesse, kezelhesse, azokat kizárólag üzleti partnerei, illetve az E.ON Hungária kapcsolt vállakozásai részére átadhassa. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor korlátozás és indok nélkül, ingyenesen visszavonhatja, továbbá jogában áll adatai - a megjelölt célra vagy annak egy részére vonatkozó - kezelésének megszüntetését kérni, az E.ON Energiaszolgáltató Kft. Ügyfélszolgálat 7602 Pécs, Pf postacímen, illetve az címen. Az adatkezelő az adatait kizárólag az Ön tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli. A beérkezett nyilatkozatokat haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül feldolgozzuk, és az adatait a továbbiakban kizárólag üzleti célokra, a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljesítése érdekében használjuk fel. Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. a megadott személyes adatokat a fentiektől eltérő célokra nem használhatja fel. Azok 3. személy vagy hatóság részére történő kiadása ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik csak a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Kérjük, jelölje be a megfelelő részt! Megkeresés postai úton: Igen Nem Levelezési cím: Megkeresés elektronikusan: Igen Nem cím: Megkeresés telefonon: Igen Nem Telefonszám: Budapest,.. Felhasználó aláírása Amely létrejött egyrészről... számú Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú módosítása neve:... születési helye és ideje:...,...év...hó...nap anyja neve:... lakcíme:... felhasználási hely címe:... mint Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó), 14

15 4.számú melléklet másrészről az E.ON Energiaszolgáltató Kft. (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8., adószám: ) mint Egyetemes szolgáltató (a továbbiakban: Egyetemes szolgáltató) (együttes említésük esetén: Felek) között az alábbi feltételekkel Előzmények: Felek között napján számú Egyetemes szolgáltatási szerződés jött létre, amely VIII. Számlázás, leolvasás, valamint IX. Díjfizetés c. pontját a Felek jelen dokumentumban foglaltak szerint az alábbiakkal módosítják és egészítik ki: 1.) A Felhasználó, mint szociálisan rászoruló fogyasztó Felhasználási helyén előre fizetős fogyasztásmérő került felszerelésre; jelen szerződésmódosítást Felek erre tekintettel kötik meg. Az előre fizetős fogyasztásmérő felszereléséhez és a fogyasztásmérő bekötéséhez kapcsolódó költségek viselése a jogszabályban meghatározottak szerint alakul. 2.) A Felhasználó az előre fizetős mérőt minimálisan az Egyetemes szolgáltató által meghatározott összeggel köteles feltölteni. A Felhasználó tudomással bír arról, hogy a feltöltött összeg magában foglalja az energiadíjat és a rendszerhasználati díjat is, tehát a rendszerhasználati díjak a feltöltött összegből kerülnek levonásra. Az előre fizetős fogyasztásmérőre beüzemeléskor az Egyetemes szolgáltató által meghatározott induló energiamennyiség kerül feltöltésre. Ezen mennyiség ellenértéke a Felhasználó általi első feltöltéskor kerül levonásra a feltöltött összegből. Az Egyetemes szolgáltató jogosult a feltöltéskor befizetett összeg meghatározott hányadát a hátralék törlesztésére fordítani a 273/2007 (X.19.) Korm. rendelet (Vet Vhr.) 32. (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, amennyiben a Felhasználó a részletfizetési megállapodásban foglalt teljesítésével késedelembe esik: a) forintnál kisebb összegű tartozás esetén a Felhasználó által befizetett összeg 25%-át, b) forint vagy annál nagyobb összegű tartozás esetén a Felhasználó által befizetett összeg 50%-át. 3.) A Felhasználó további elérhetőségei*: telefonszám: ) A jelen szerződésmódosítás hatályba lépése az előre fizetős mérő felszerelésének időpontja, azaz..napja. Az előrefizetős mérő leszerelésével, illetve az Egyetemes szolgáltatási szerződés megszűnésével jelen szerződésmódosítás is megszűnik. 5.) Az Egyetemes szolgáltatási szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai a továbbiakban is változatlan tartalommal hatályban maradnak. Felek a jelen szerződésmódosítást átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. Jelen szerződésmódosítás 2 eredeti példányban készült, melyből Feleket 1-1 eredeti példány illeti meg május Felhasználó Egyetemes szolgáltató 15

16 4.számú melléklet *nem kötelezően megadandó adatok 16

17 5.számú melléklet 5. számú melléklet Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt A) A FOGYASZTÓ TÖLTI KI A villamosenergia-kereskedő (a lakossági fogyasztót ellátó kereskedő vagy az egyetemes szolgáltató) által kiállított számlán megjelölt felhasználási hely a) egyértelmű meghatározására alkalmas, az elosztónál nyilvántartott azonosító: b) címe (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó): A villamosenergia-kereskedő által kiállított számlán fogyasztóként megjelölt személy a) családi és utóneve: b) születési neve: c) anyja neve: d) születési helye és ideje: e) lakóhelye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó): f) tartózkodási helye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó): g) ellátási szünet esetén értesítendő személy családi és utóneve, értesítési címe (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó), telefonszáma: Ha a villamosenergia-kereskedő által kiállított számlán megjelölt személy nem saját jogán, hanem a vele egy háztartásban élő személyre tekintettel kéri védendő fogyasztóként történő nyilvántartásba vételét (nyilvántartásba vételének meghosszabbítását), e személy a) családi és utóneve: b) születési neve: c) anyja neve: d) születési helye és ideje: e) lakóhelye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó): f) tartózkodási helye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó): Az alábbi igazolások alapján kérem az elosztó a) nyilvántartásába fogyatékkal élő (védendő) fogyasztóként történő felvételem, b) nyilvántartásában fogyatékkal élő (védendő) fogyasztóként történő nyilvántartásom meghosszabbítását. Nyilatkozom, hogy a fogyasztóként megjelölt személy háztartásában a) van, b) nincs olyan személy, aki nem minősül fogyatékkal élőnek. Kelt:... fogyasztó / eltartó aláírása Eljáró igazgatási szerv megnevezése: Székhelye: B) AZ IGAZGATÁSI SZERV TÖLTI KI A(z)... számú határozat alapján igazolom, hogy a) (név): 17

18 5.számú melléklet (születési név): (anyja neve): (születési helye és ideje): (lakóhelye): (tartózkodási helye): fogyasztó b) a fenti fogyasztóval egy háztartásban lakó (név): (születési név): (anyja neve): (születési helye és ideje): (lakóhelye): (tartózkodási helye): személy (i) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesül, (ii) a vakok személyi járadékában részesül. Ugyanazon fogyasztónak egyidejűleg csak egy felhasználási hely tekintetében adható ki igazolás! Kelt: P. H.... eljáró igazgatási szerv C) A KEZELŐORVOS - ENNEK HIÁNYÁBAN A HÁZIORVOS - TÖLTI KI Orvos neve (egészségügyi szolgáltató megnevezése): Orvos címe (egészségügyi szolgáltató székhelye): Orvos pecsétszáma (egészségügyi szolgáltató működési engedélyének száma): Igazolom, hogy a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 33. (1) bekezdésében foglaltak alapján az igénylő vagy a vele közös háztartásban élő személy adatai és fogyatékosságának jellege a következő: Név (születési név) Születési hely és idő Lakóhely (tartózkodási hely) Korlátozottság jellege [Rendelet 33. (1) bekezdés b) pont bb) vagy bc) alpontja]* * Az orvos tölti ki! A táblázatban fel kell tüntetni az igénylőt, akit a fogyatékossága okán a Rendelet 33. (1) bekezdése szerinti eseteknek megfelelően különleges bánásmódban kell részesíteni a villamos energia felhasználása során. A fogyatékosság jellegénél a korlátozottság jellegének megfelelő betűjelet vagy betűjeleket kell megadni. A Rendelet 33. (1) bekezdés b) pontja szerinti fogyatékosság esetén annak jellege alapján álláspontom szerint a fogyasztó tekintetében az alábbi típusú különleges bánásmód (bánásmódok) alkalmazása lehet indokolt: a) havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen, b) készpénzben történő számlakiegyenlítés a felhasználási helyen, c) az általánostól eltérő, de a műszaki-biztonsági előírásoknak megfelelő mérőhely-kialakítás, d) a számla értelmezéséhez az engedélyes üzletszabályzata szerint nyújtott egyedi segítség, különösen nagyobb betűmérettel nyomtatott számla, helyszíni számla magyarázat, számlafordíttatás, 18

19 5.számú melléklet e) egyéb szolgáltatás, éspedig: A 33. (1) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti körbe tartozó fogyatékkal élő személy vonatkozásában a villamosenergia-ellátás kikapcsolásának, szüneteltetésének vagy szünetelésének esetén értesítendő személy vagy szervezet neve, telefonszáma:... Alulírott... mint a fent megjelölt személy orvosi ellátását végző orvos, a Rendelet 33. (1) bekezdésében foglaltak alapján kijelentem, hogy a fent megjelölt fogyatékossági állapotra vonatkozó adatok a valóságnak megfelelnek. Kelt: P. H.... orvos aláírása KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az űrlapot géppel vagy tollal, nyomtatott betűkkel kell kitölteni. A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény 64. (1) bekezdése alapján a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel a) fogyatékkal élő fogyasztóként és/vagy b) szociálisan rászoruló fogyasztóként kérelmezhető. A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény pontja szerint fogyatékkal élő fogyasztó: a) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesülő személy, b) a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá c) az a személy, akinek életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti a villamosenergia-szolgáltatásból való kikapcsolás vagy a villamosenergia-szolgáltatás megszakadása. A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 30. (1) bekezdése alapján szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek háztartásában élő személy: a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 32/B. -a szerinti időskorúak járadékában részesül, b) a Szoctv a szerinti aktív korúak ellátására jogosult, c) a Szoctv a szerinti lakásfenntartási támogatásban részesül, d) a Szoctv a szerinti ápolási díjban részesül, e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. -a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, f) a Gyvt a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül, vagy g) a Gyvt a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket. Az az igénylő, aki egyidejűleg mind fogyatékkal élő fogyasztónak, mind szociálisan rászoruló fogyasztónak minősül, mindkét jogcímen történő nyilvántartásba vételét kezdeményezheti, és egyaránt jogosulttá válhat a fogyatékkal élőket megillető különleges bánásmódra, valamint a szociálisan rászoruló fogyasztóknak nyújtott kedvezményekre. Ebben az esetben külön-külön igazolni kell, hogy a fogyasztó fogyatékkal élő fogyasztónak, illetve szociálisan rászoruló fogyasztónak minősül. A szociálisan rászoruló fogyasztóként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez a 23/a. számú melléklet szerinti adatlapot kell benyújtani. Tekintettel arra, hogy a védendő fogyasztó a védettséggel járó jogait csak egy felhasználási helyen gyakorolhatja, ugyanazon igénylőnek, fogyasztónak egyidejűleg csak egy felhasználási hely tekintetében adható ki igazolás. Az A) részben szereplő adatokat az igénylő vagy eltartója tölti ki, és az adatok valódiságát aláírásával igazolja. A B) részben szereplő adatokat a fogyatékkal élő személyt megillető fenti támogatásokat megállapító vagy folyósító szerv tölti ki. A C) részt a fogyatékkal élő személyt kezelő orvos - ennek hiányában a háziorvos - tölti ki a következők szerint: a) a Rendelet 33. (1) bekezdés b) pont bb) alpontját kell megjelölni, ha a fogyatékkel élő személy 19

20 5.számú melléklet fogyatékossági támogatásban részesül, b) a Rendelet 33. (1) bekezdése b) pont bc) alpontját kell megjelölni, ha a villamosenergia-szolgáltatásból való kikapcsolás vagy a villamosenergia-szolgáltatás megszakadása a lakossági fogyasztó vagy a vele közös háztartásban élő személy életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti. Az orvos által a fogyatékosság jellege alapján javasolt különleges bánásmódot az engedélyes az üzletszabályzatában meghatározottakkal összhangban biztosítja. Az értesítendő személy vagy szervezet neve, telefonszáma mezőbe annak az értesítendőnek a nevét, telefonszámát kell beírni, aki a szolgáltatás kikapcsolása, szüneteltetése vagy szünetelése esetén érdemben tud egyeztetni az érintett engedélyessel a szükséges intézkedések megtételéről. Az egészségi állapotra vonatkozó besorolás valódiságát az orvos aláírásával igazolja. A fogyatékosság jellegét igazoló orvos részére be kell mutatni a fogyatékkal élő személy fogyatékossága tekintetében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiállított szakvéleményt, szakhatósági állásfoglalást, amennyiben ilyen készült. Az igazolást az igénylőnek kell benyújtania az elosztóhoz az igazolás kiállításától számított 30 napon belül, a nyilvántartásba történő felvétel iránti igény bejelentésekor. A 30 nap elteltét követően az igénylőnek új igazolást kell kérnie. A nyilvántartásba történő felvételt követő évtől a védendő fogyasztó minden év március 31-ig köteles igazolni, hogy védettsége továbbra is fennáll. Nem kell évenkénti igazolást benyújtania a fogyatékkal élő fogyasztók nyilvántartásában szereplő személynek, ha az állapotában, illetve a háztartásában lakó fogyatékkal élő személy állapotában - orvosi szakvéleménnyel igazolhatóan - nem várható jelentős javulás. 20

21 6.számú melléklet 6. számú melléklet Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt A) A FOGYASZTÓ TÖLTI KI A villamosenergia-kereskedő (a lakossági fogyasztót ellátó kereskedő vagy az egyetemes szolgáltató) által kiállított számlán megjelölt felhasználási hely a) egyértelmű meghatározására alkalmas, az elosztónál nyilvántartott azonosító: b) címe (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó): A villamosenergia-kereskedő által kiállított számlán fogyasztóként megjelölt személy a) családi és utóneve: b) születési neve: c) anyja neve: d) születési helye és ideje: e) lakóhelye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó): f) tartózkodási helye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó): Ha a villamosenergia-kereskedő által kiállított számlán megjelölt személy nem saját jogán, hanem a vele egy háztartásban élő személyre tekintettel kéri védendő fogyasztóként történő nyilvántartásba vételét (nyilvántartásba vételének meghosszabbítását), e személy a) családi és utóneve: b) születési neve: c) anyja neve: d) születési helye és ideje: e) lakóhelye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó): f) tartózkodási helye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó): Az alábbi igazolás alapján kérem az elosztó a) nyilvántartásába szociálisan rászoruló (védendő) fogyasztóként történő felvételem, b) nyilvántartásában szociálisan rászoruló (védendő) fogyasztóként történő nyilvántartásom meghosszabbítását. Kelt:... fogyasztó aláírása Eljáró igazgatási szerv megnevezése: Székhelye: Igazolom, hogy (név): B) AZ IGAZGATÁSI SZERV TÖLTI KI 21

22 6.számú melléklet (születési név): (anyja neve): (születési helye és ideje): (lakóhelye): (tartózkodási helye): fogyasztó a) saját jogán b) vele egy háztartásban élő (név): (születési név): (anyja neve): (születési helye és ideje): (lakóhelye): (tartózkodási helye): személyre tekintettel a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 30. (1) bekezdésében foglaltak alapján szociálisan rászoruló fogyasztónak minősül. A fogyasztó / a vele közös háztartásban élő személy a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 32/B. -a szerinti időskorúak járadékában részesül, b) a Szoctv a szerinti aktív korúak ellátására jogosult, c) a Szoctv a szerinti lakásfenntartási támogatásban részesül, d) a Szoctv a szerinti ápolási díjban részesül, e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. -a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, f) a Gyvt a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül, vagy g) a Gyvt a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket. A fogyasztó szociális rászorultságának fennállását a(z)... számú határozat alapján igazolom. A fogyasztó szociális rászorultságát a fentiek szerint megalapozó körülmény a) határozatlan ideig, b) határozott ideig:... -ig áll fenn. Ugyanazon fogyasztónak egyidejűleg csak egy felhasználási hely tekintetében adható ki igazolás! Kelt: P. H.... eljáró igazgatási szerv KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az űrlapot géppel vagy tollal, nyomtatott betűkkel kell kitölteni. A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény 64. (1) bekezdése alapján a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel a) szociálisan rászoruló fogyasztóként és/vagy b) fogyatékkal élő fogyasztóként kérelmezhető. A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 30. (1) bekezdése alapján szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a 22

23 6.számú melléklet természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek háztartásában élő személy: a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 32/B. -a szerinti időskorúak járadékában részesül, b) a Szoctv a szerinti aktív korúak ellátására jogosult, c) a Szoctv a szerinti lakásfenntartási támogatásban részesül, d) a Szoctv a szerinti ápolási díjban részesül, e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. -a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, f) a Gyvt a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül, vagy g) a Gyvt a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket. A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény pontja szerint fogyatékkal élő fogyasztó: a) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesülő személy, b) a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá c) az a személy, akinek életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti a villamosenergia-szolgáltatásból való kikapcsolás vagy a villamosenergia-szolgáltatás megszakadása. Az az igénylő, aki egyidejűleg mind szociálisan rászoruló fogyasztónak, mind fogyatékkal élő fogyasztónak minősül, mindkét jogcímen történő nyilvántartásba vételét kezdeményezheti, és egyaránt jogosulttá válhat a szociálisan rászoruló fogyasztóknak nyújtott kedvezményekre, valamint a fogyatékkal élőket megillető különleges bánásmódra. Ebben az esetben külön-külön igazolni kell, hogy a fogyasztó szociálisan rászoruló fogyasztónak, illetve fogyatékkal élő fogyasztónak minősül. A fogyatékkal élő fogyasztóként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez a 23/b. számú melléklet szerinti adatlapot kell benyújtani. Az A) részben szereplő adatokat a fogyasztó tölti ki, és az adatok valódiságát aláírásával igazolja. A B) részben szereplő adatokat az a szerv tölti ki, amelyik a szociális rászorultságot megalapozó jogosultságot, ellátást, tényt megállapította. Tekintettel arra, hogy a védendő fogyasztó a védettséggel járó jogait csak egy felhasználási helyen gyakorolhatja, ugyanazon igénylőnek, fogyasztónak egyidejűleg csak egy felhasználási hely tekintetében adható ki igazolás. Az igazolást a lakossági fogyasztónak kell benyújtania az elosztóhoz az igazolás kiállításától számított 30 napon belül, a nyilvántartásba történő felvétel iránti igény bejelentésekor. A 30 nap elteltét követően az igénylőnek új igazolást kell kérnie. A nyilvántartásba történő felvételt követő évtől a szociálisan rászoruló fogyasztó minden év március 31-ig köteles igazolni, hogy védettsége továbbra is fennáll. 23

24 7.számú melléklet 7. számú melléklet 24

25 8.számú melléklet 8. számú melléklet Időpont egyeztetés új-régi felhasználó részére E.ON Ügyfélszolgálati Korlátolt Felelősségű Társaság 7602 Pécs, Pf.: 197 Felhasználó neve Város Utca, házszám Irányítószám Dátum E.ON Ügyfélszolgálati Kft. Ügyfélkapcsolati központ Levélcím: 7602 Pécs, Pf T: F: Iktatási szám: Tárgy: Időpont-egyeztetés Tisztelt Ügyfelünk! A szerződéskötést megelőző mérőhelyi ellenőrzés elvégzése céljából munkatársaink (dátum) napon, (időpont) között felkeresik az Ön (fogyhely címe) alatti felhasználási helyét. Kérjük, hogy ebben az időpontban tegye lehetővé számukra az eredményes munkát személyes jelenlétével! Munkatársaink a helyszínen lévő készülék(ek)ről Mérőhelyi adatlap -ot állítanak ki, melyet Ön vagy meghatalmazottja írhat alá. Az aláírással igazolja, hogy az adatlapon feltüntetett mérőállások a valósággal megegyeznek és az elhelyezett zárópecsétek épek. Az Egyetemes Szolgáltatói Szerződést a helyszíni ellenőrzés során rögzített adatok alapján készítjük el. Ha a megjelölt időpont nem megfelelő, és meghatalmazottja sem tud a felhasználási helyen tartózkodni, kérjük, a zökkenőmentes ügyintézés érdekében mielőbb jelezze telefonos ügyfélszolgálatunknak. Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére 7.30-tól óráig. Együttműködését köszönjük! Ha egyéb információkra van szüksége, akár a fentiekkel, akár más témákkal kapcsolatban, a jövőben is forduljon hozzánk bizalommal! Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. képviseletében az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. jár el. Üdvözlettel: Aláíró Titulus Ügyintéző Ügyfélkapcsolati referens 25

26 9.számú melléklet 9. számú melléklet Részletfizetési megállapodások a) Részletfizetési megállapodás szolgáltató mulasztása miatt E.ON Energiaszolgáltató Kft. Cím: Adószám: Részletek száma: Ügyfél név Helység Utca, hsz Irsz. Részletfizetésbe bevont összeg: HUF Partnerszám: Referenciaszám: Vevő neve, címe: Utca hsz. Ügyfél név. Ir.sz. Helység Szerződéses folyószámla szám: Születési hely, idő: Tisztelt Ügyfelünk! Jelen megállapodás a velünk szerződéses viszonyban álló fogyasztó által aláírt példánynak a szolgáltatóhoz történő visszaérkezése napján válik érvényessé az alábbi feltételekkel: 1. A fogyasztó vállalja, hogy a törlesztési összegeket a megadott befizetési határidőn belül a mellékelt készpénzátutalási megbízással, vagy eseti megbízással fizeti meg a szolgáltató részére(bankszámlaszám:.., közleményként a szerződéses folyószámlaszámot, a referenciaszámot, valamint a fizetendő részlet sorszámát tünteti fel.) 2. A részleteket a készpénz-átutalási megbízásokon feltüntetett határidők szerinti sorrendben köteles fizetni. 3. A fogyasztó tudomásul veszi, hogy a részletek befizetése nincs halasztó hatállyal az aktuális tárgyhavi számla fizetésére. 4. A fogyasztó tudomásul veszi, hogy bármely részlet megfizetését elmulasztja, vagy késedelmesen teljesít a szolgáltató a késedelem időpontjától a Ptk. szerinti késedelmi kamatot számít fel. Előzetes értesítés után a fogyasztási helyen az energia-szolgáltatást megszüntetheti. Az ebből eredő esetleges károkért felelősség nem terheli. 5. A fogyasztó tudomásul veszi, hogy jelen részletfizetési megállapodás érvénytelen, amennyiben a fogyasztó az aláírt és adataival ellátott példányt a kézhezvételtől számított 10 napon belül nem küldi vissza a szolgáltatóhoz. (szolgáltató címe:7602 Pécs, Pf: 197.) Eredeti tartozás összege: megfizeti. HUF, amelyet a fogyasztó jelen megállapodás aláírásával elismer, és vállalja, hogy x részletben Bizonylatok Jelleg Összeg (HUF) 1 2 Felszámított kamat mértéke: 0,00%/év Részlet ek száma Fizetési határidő Fizetendő összeg (HUF) A(z) E.ON Energiaszolgáltató Kft. képviseletében az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. jár el. Dátum: Fogyasztó Szolgáltató 26

27 9.számú melléklet b) Részletfizetési megállapodás méltányosságból E.ON Energiaszolgáltató Kft. Cím: Adószám: Részletek száma: Ügyfél név Helység Utca, hsz Irsz. Részletfizetésbe bevont összeg: HUF Partnerszám: Referenciaszám: Vevő neve, címe: Ügyfél név. Ir.sz. Helység Utca hsz. Szerződéses folyószámla szám: Születési hely, idő: Tisztelt Ügyfelünk! Jelen megállapodás a velünk szerződéses viszonyban álló fogyasztó által aláírt példánynak a szolgáltatóhoz történő visszaérkezése napján válik érvényessé az alábbi feltételekkel: 1. A fogyasztó vállalja, hogy a törlesztési összegeket a megadott befizetési határidőn belül a mellékelt készpénz-átutalási megbízással, vagy eseti megbízással fizeti meg a szolgáltató részére(bankszámlaszám:.., közleményként a szerződéses folyószámlaszámot, a referenciaszámot, valamint a fizetendő részlet sorszámát tünteti fel.) 2. A részleteket a készpénz-átutalási megbízásokon feltüntetett határidők szerinti sorrendben köteles fizetni. 3. A fogyasztó tudomásul veszi, hogy a részletek befizetése nincs halasztó hatállyal az aktuális tárgyhavi számla fizetésére. Amennyiben bármelyik részlet összegét illetve a tárgyhavi számlát a megadott fizetési határidőig nem fizeti meg, úgy a részletfizetési megállapodás hatályát veszti, az elmulasztott határidőt követő napon a tartozás teljes hátralévő része egy összegben válik esedékessé, a részletek teljesítésére kiküldött postautalványok ettől a naptól befizetésre nem használhatók. 4. A fogyasztó tudomásul veszi, hogy a szolgáltató a szolgáltatást az elmulasztott fizetési határnapot követően előzetes értesítés után megszüntetheti. Az ebből eredő esetleges károkért felelősség nem terheli. 5. A fogyasztó tudomásul veszi, hogy jelen részletfizetési megállapodás érvénytelen, amennyiben a fogyasztó az aláírt és személyes adataival ellátott példányt a kézhezvételtől számított 10 napon belül nem küldi vissza a szolgáltatóhoz. (szolgáltató címe:7602 Pécs, Pf: 197.) Eredeti tartozás összege: részletben megfizeti. HUF, amelyet a fogyasztó jelen megállapodás aláírásával elismer, és vállalja, hogy x Bizonylatok Jelleg Összeg (HUF) 1 2 Felszámított kamat mértéke: x%/év Részlet ek szám a Fizetési határidő Fizetendő összeg (HUF) A(z) E.ON Energiaszolgáltató Kft. képviseletében az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. jár el. Dátum: Fogyasztó Szolgáltató 27

28 9.számú melléklet c) Részletfizetési megállapodás önkormányzati adósságkezelés E.ON Energiaszolgáltató Kft. Cím: Adószám: Részletek száma: Partnerszám: Referenciaszám: Vevő neve, címe: Ügyfél név. Ir.sz. Helység Utca hsz. Szerződéses folyószámla szám: Tisztelt Ügyfelünk! Részletfizetésbe bevont összeg: HUF Születési hely, idő: Ügyfél név Helység Utca hsz. Ir.sz. Jelen megállapodás a velünk szerződéses viszonyban álló fogyasztó által aláírt példánynak a szolgáltatóhoz történő visszaérkezése napján válik érvényessé az alábbi feltételekkel: 1. A fogyasztó vállalja, hogy az önkormányzat által előírt törlesztési összegeket minden hónap 20-ig a mellékelt készpénzátutalási-megbízással, vagy eseti megbízással fizeti meg a szolgáltató részére(bankszámlaszám:., közleményként a szerződéses folyószámlaszámot, valamint a referenciaszámot, valamint a fizetendő részlet sorszámát tünteti fel.) Tájékoztatjuk, hogy a minden hónap 10-ig esedékes összegek utalásáról az önkormányzat gondoskodik, amennyiben Ön igazolta feléjük az önrész és a tárgyhavi számla befizetését. 2., A részleteket a készpénz-átutalási megbízásokon feltüntetett határidők szerinti sorrendben köteles fizetni. 3., A fogyasztó tudomásul veszi, hogy a részletek befizetése nincs halasztó hatállyal az aktuális tárgyhavi számla fizetésére. Amennyiben bármelyik részlet összegét illetve a tárgyhavi számlát a megadott fizetési határidőig nem fizeti meg, úgy a részletfizetési megállapodás hatályát veszti, az elmulasztott határidőt követő napon a tartozás teljes hátralévő része egy összegben válik esedékessé, a részletek teljesítésére kiküldött postautalványok ettől a naptól befizetésre nem használhatók. 4., A fogyasztó tudomásul veszi, hogy a szolgáltató a szolgáltatást az elmulasztott határnapot követően előzetes értesítés után megszüntetheti. Az ebből eredő esetleges károkért felelősség nem terheli. 5., A fogyasztó tudomásul veszi, hogy a szolgáltató a késedelmi kamat elengedését csak a részletfizetés határidőre történő teljesítése esetén adja meg, annak be nem tartása következtében kétszeres jegybanki alapkamatot számít fel. 6., Amennyiben az önkormányzati határozat meghozatala előtt a fogyasztási hely kikapcsolásra került, a szolgáltató csak a tartozás 50%-ának befizetése után és a visszakapcsolási díj megfizetését követően végzi el a visszakapcsolást. 7., A folyamatban lévő bírósági, végrehajtási eljárásokat a szolgáltató a tartozás 33%-ának megfizetése után függeszti fel. A részletfizetés elmaradása esetén az eljárások folytatódnak. 8., A fogyasztó tudomásul veszi, hogy jelen részletfizetési megállapodás csak jogerős önkormányzati határozat birtokában válik érvényessé, és akkor, ha a fogyasztó az aláírt és személyes adataival ellátott példányt a kézhezvételtől számított 10 napon belül vissza küldi a szolgáltatóhoz. (szolgáltató címe:7602 Pécs, Pf. 197.) Eredeti tartozás összege: HUF, amelyet a fogyasztó jelen megállapodás aláírásával elismer, és vállalja, hogy x részletben megfizeti. Bizonylatok Jelleg Összeg (HUF) 1 2 Felszámított kamat mértéke: 0,00%/év Részletek szám a Fizetési határidő Fizetendő összeg (HUF)

Debreceni Vízmű Zrt 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14

Debreceni Vízmű Zrt 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14 Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartás meghosszabbítása iránt A) A FELHASZNÁLÓ TÖLTI KI A víziközmű-szolgáltató által kiállított

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK

ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK 2014. JÚLIUS 1. 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. SZ. MELLÉKLET ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁK FELSOROLÁSA, AZOK NYITVATARTÁSA...

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2015. március 04. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2015. március

Részletesebben

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2014. január

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

Üzletszabályzata. Egyetemes szolgáltatói működési engedély alapján végzett villamosenergia-értékesítés. (3. módosítással egybeszerkesztett szöveg)

Üzletszabályzata. Egyetemes szolgáltatói működési engedély alapján végzett villamosenergia-értékesítés. (3. módosítással egybeszerkesztett szöveg) Törölt: Zártkörűen Működő Részvénytársaság Egyetemes szolgáltatói működési engedély alapján végzett villamosenergia-értékesítés Üzletszabályzata (3. módosítással egybeszerkesztett szöveg) Törölt: 2 Hatályos:

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ. Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ. Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A szolgáltató neve és

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.12. számú melléklet 12. számú melléklet Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL *1766339795* Vonalkód: 1766339795 Iktatószám: 2139/23/1/2016 A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Tárgy: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz. (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától)

Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz. (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától) Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától) Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1., Cg.: 01-10-041365

Részletesebben

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés 1. Szerződő felek Egyrészről Dabas Város Önkormányzata mint villamos energia felhasználó,

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Haszonbérleti Pályázati Kiírás

Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf.: 4. Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertőrákos település 1/2013. pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk!

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük Közép- és Nagyvállalati tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük az Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek TELEFONSZOLGÁLTATÁS (Helyhez kötött telefonszolgáltatás, Nomadikus beszédcélú szolgáltatás, Egyéb hangátviteli szolgáltatás)

Részletesebben

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzata 2013. október 30. 1 / 68 oldal TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ

Részletesebben

3. Számú melléklet... 25. Díjak... 25

3. Számú melléklet... 25. Díjak... 25 Tartalomjegyzék 1. A szerződő felek... 3 1.1. A szolgáltató... 3 1.2. Ügyfél, Megrendelő... 3 2. A szerződés tárgya... 4 3. A szerződés létrejötte, módosítása... 4 3.1. A szerződés létrejötte:... 4 3.1.1.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2012. augusztus 31. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft.

Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft. Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft. A tagja Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2010.04.01. Utolsó módosítás: 2009.03.01. Készült:

Részletesebben

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2006. szeptember 1. Készült: 2006.07.25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.22 Utolsó módosítás kelte: 2016.04.13

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2012. 10. 16. Hatályos: 2012. 10. 16.-tól Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről Az előterjesztés száma: 85/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. május 30. napján 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Javaslat

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2013. szeptember 1. DEFINÍCIÓK Szolgáltató: UltraNet Kft - székhely: 1115. Budapest, Bartók Béla

Részletesebben

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013.01 01. 1 Tartalomjegyzék:1. A Szolgáltató adatai... 3 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.10.01. Utolsó módosítás kelte: 2015.08.31.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó- Sajólászlófalva-Sajókápolna-Alacska-Berente

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK

ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK HATÁLYOS: 2010. DECEMBER 27-TŐL 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. SZ. MELLÉKLET ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁK FELSOROLÁSA,

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában A jelen Szerződés létrejött egyrészről a(z) Magyar Áramszolgáltató Kft. mint energiakereskedő (továbbiakban, mint Kereskedő

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01.

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01. MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015. szemptember 01. Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A Szolgáltató neve, címe... 6 1.2.

Részletesebben

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87.

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. COM.UNIQUE Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére Érvényes:

Részletesebben

ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11.

ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11. ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült: 2008. szeptember 1. Utolsó módosítás: 2016.04.18 Hatályos: 2016.05.18-től

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Rackserver Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2014. november 10-től 1 1 Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 7 1.1 Szolgáltató neve és címe:...

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/239-1/2011/I. Üi.: Gila Gyöngyi Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: "A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló,

Részletesebben

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz a 4-es számú mellékletben szereplő települések területén

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Készítés dátuma: 2008. október 15. Utolsó módosítás dátuma:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) 60.

Részletesebben

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.5. számú melléklete M.5. számú melléklet Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése Törölt: 0. március 1-jétől Hatályos:

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldalszám: 1. (továbbiakban: ÁSZF) a HHT 98 Hírközlési Hálózat Tervező, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsor elosztás szolgáltatására vonatkozóan.

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek (nyilvános televízió-műsorelosztási) szolgáltatáshoz Gyékényes, Győrtelek, Ököritófülpös, Őrtilos, Rápolt,

Részletesebben

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út 10. Fsz. 7.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Egyedi Előfizetői Szerződés a Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatásának igénybevételére egyéni előfizetők részére 7/1 ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEK

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MEH 46/2013. számú határozatának kötelezéseivel egységes szerkezetbe foglaltan. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. november 01. 1. / 76. Utolsó módosítás:2009. október 01. File név:net-portal_aszf_2009oktober01.pdf 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Hatályos: 2016. március 18-tól I. Általános rendelkezések 1. A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Viva Natura World Kft. Székhelye és postai címe: 2151

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádióműsorelosztási

Részletesebben

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Babócsa, Bélavár, Beleg, Berzence, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Fábiánháza,

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTVA: 2014. NOVEMBER 7. HATÁLYOS: 2015. MÁRCIUS 04.

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTVA: 2014. NOVEMBER 7. HATÁLYOS: 2015. MÁRCIUS 04. E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTVA: 2014. NOVEMBER 7. HATÁLYOS: 2015. MÁRCIUS

Részletesebben

NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT

NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT 1 Tartalom I. Általános rész... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. Értelmező rendelkezések... 4 I.1 Nyugtalotto Játék... 4 I.2 Bizonylat... 4 I.3 Alapregisztráció... 4 I.4

Részletesebben

1.4. Márkabolt: a 1091 Budapest, Üllői út 129. cím alatt található FRADI SHOP márkabolt;

1.4. Márkabolt: a 1091 Budapest, Üllői út 129. cím alatt található FRADI SHOP márkabolt; "Tisztelt Érdeklődő! Ezennel kérjük, hogy amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni szolgáltatásunknak és a Web-boltunknak, akkor feltétlenül figyelmesen olvassa el jelen általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Cogitnet Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2015. október 30.-tól 1 1 Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 7 1.1 Szolgáltató neve és címe:...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek PETE FERENC E.V... szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Bősárkány, Dénesfa, Hidegség, Iván, Ikervár,

Részletesebben

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDigTV Extra műsorterjesztés Elkészítés dátuma: 2011. február 02. Hatályba lépés: 2011. március 04. Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDigTV Extra

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

M.9. számú melléklet. Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentők tartalma

M.9. számú melléklet. Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentők tartalma Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentők tartalma Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.9. számú melléklete

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Hatálya: 2014. május 7. Utolsó módosítás: 2014.05.05. Hatálya:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek I. Értelmező rendelkezések Szolgáltató vagy Szolgáltatók: a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál 1. 01-09-696382 cégjegyzékszámon nyilvántartott Wolters Kluwer

Részletesebben

Onecom Kft. szolgáltató

Onecom Kft. szolgáltató Onecom Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Műholdas televízió és rádió szolgáltatáshoz. Borsod Abaúj Zemplén Megye, Szabolcs-Szatmár Bereg megye és Hajdú Bihar Megye területén Hatályba

Részletesebben

Micro-Wave Kft. tagja

Micro-Wave Kft. tagja Micro-Wave Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Abda, Ásványráró, Darnózseli, Dunaszeg, Dunaszentpál, Gönyű, Győrladamér, Győrzámoly, Kisbajcs, Koroncó, Kunsziget,

Részletesebben

Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató

Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz SÉ település területén Hatályba lépés kelte:

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a DKTVnet Kft Kábeltelevízió és Internet Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) Internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan. Miskolc - Diósgyır

Részletesebben

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83 Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Hatályba lépés napja:

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Pete Ferenc hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Karancsalja; Karancslapujtő;Karancskeszi; Karancsberény;Etes település területén Hatályba lépés kelte: 2015.12.28. Utolsó módosítás

Részletesebben

AUTOMATIKA KKT. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

AUTOMATIKA KKT. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz AUTOMATIKA KKT. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Beleg, Szabás, Kutas, Visonta települések területén Hatályba

Részletesebben

ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek

ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek műsorjelosztási szolgáltatáshoz Előző módosítás: 2012.04.15 Előző módosítás: 2012.07.01, 2013.01.15.,2013.03.15, 2013.11.15., 2014.05.15., 2014.10.01.

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Ügyféltájékoztató Terméktájékoztató Csoportos Kockázati Életbiztosítás Általános Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételei

Ügyféltájékoztató Terméktájékoztató Csoportos Kockázati Életbiztosítás Általános Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Ügyféltájékoztató Terméktájékoztató Csoportos Kockázati Életbiztosítás Általános Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételei Hatályos 2016. január

Részletesebben

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2012. november 29. Hatályos:

Részletesebben

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Ügyféltájékoztató VICTORIA Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás Általános Feltételei Bellis Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó-

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Egyedi előfizetői szerződés (Internet)

szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Egyedi előfizetői szerződés (Internet) Egyedi előfizetői szerződés (Internet) szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató

Részletesebben

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról _)rsma S H vwtala ;rományszá;n9-1 (0 8 /1 < Érkezett : 2012 ÁR 1 7. 2012. évi... törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról 1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92 Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott, vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Egyéni vezetékes telefon ÁSZF) Hatálya: 2014.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzés 2015. évre TÁRGYÚ RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS KÖTELEZŐ

Részletesebben

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. szolgáltató a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagjaként Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött vezetékes telefon szolgáltatáshoz Kaposvár település

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ACN Communications Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételei VoIP alapú helyhez kötött telefonszolgáltatásra és közvetítő-előválasztással

Részletesebben

KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató. Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén

KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató. Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén Hatályba lépés

Részletesebben

HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz

Részletesebben