i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság"

Átírás

1 i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: november 29. Hatályos: 2015.január 02. Utolsó módosítás időpontja: július 13.

2 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január 2.. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG: A Szolgáltató neve és címe A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) és annak a helynek, elérhetőségnek, internetes elérhetőségnek a megnevezése, ahol egyéb ügyfélszolgálatainak elérhetőségei naprakészen megismerhetők Személyesen Telefonon Írásban A szolgáltató hiba bejelentőjének elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) A Szolgáltató internetes honlapjának címe A felügyeleti szervek elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség) Az általános szerződési feltételek elérhetősége AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS FELTÉTELEI Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, az 5. (1) bekezdése szerinti előfizetői szerződés megkötésére irányuló ajánlat tartalmi elemei, az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli, földrajzi, személyi, tárgyi és egyéb korlátai A szerződéskötést megelőző eljárás A szolgáltatási igény bejelentése, az ajánlattétel Ráutaló magatartás esetén alkalmazott eljárás, az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötése ráutaló magatartással A Szolgáltató mérlegelési joga az igénybejelentés elfogadása kapcsán Az Igénylő ellenőrzése Az igénybejelentéshez szükséges adatok Az igénybejelentéshez szükséges nyilatkozatok A Szolgáltató jogai az igénybejelentés vizsgálata kapcsán

3 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január Az igénybejelentés Szolgáltató általi befogadását követő eljárás Az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötése Az Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája Az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges adatok Az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges Előfizetői nyilatkozatok A Felek jogai és kötelezettségei az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötésekor Belépési díj Az Egyedi Előfizetői Szerződés feltételhez kötése Az Előfizető ellenőrzése A megadott adatok igazolása Egyéb, az Egyedi Előfizetői Szerződéseket érintő rendelkezések További feltételek megállapítása További személyek az Előfizetői Szerződésben Kiegészítő szolgáltatások Szolgáltatás létesítése bérelt ingatlanon A szerződéskötéstől számítva az előfizetői hozzáférési pont létesítésére, vagy hálózati végponthoz, hálózathoz történő csatlakozására, és a szolgáltatás megkezdésére vállalt határidő A szolgáltatás létesítésének költsége A szolgáltatás telepítése, az előfizetői hozzáférési pont kiépítése A szolgáltatás létesítésére vonatkozó egyéb szabályok A szolgáltatás igénybevételének esetleges korlátai A szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli korlátai A szolgáltatás igénybevételének esetleges földrajzi korlátai A szolgáltatás igénybevételének technikai feltételei és a Szolgáltató által biztosított eszközökért vállalt jótállás Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatok kezelése, nyilvántartásba vétele, változás az ajánlattevő és az előfizető adataiban; Változás az Igénylő, illetve az Előfizető adataiban AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS TARTALMA A Szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatás tartalma

4 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január A szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe A segélyhívó szolgáltatásokhoz és a hívó helyére vonatkozó információhoz való hozzáférés és azok használatára vonatkozó leírás Tájékoztatás arról, hogy a szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e A Szolgáltató felelősségi határát jelentő előfizetői hozzáférési pont helye AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE, BIZTONSÁGA Az előfizetői Szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről szóló kormányrendeletben meghatározott, vagy a szolgáltató által önként vállalt szolgáltatásminőségi követelményeinek célértékei, ezek értelmezése és teljesítésük ellenőrzésének mérési módszere Amennyiben a szolgáltató hálózatában forgalommérést, irányítást, menedzselést alkalmaz, és ez hatással van a szolgáltatás minőségére, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján elérhető más szolgáltatásokhoz, tartalmakhoz, alkalmazásokhoz történő hozzáférésre, az erre vonatkozó szabályok részletes ismertetése A rendelkezésre állás, a rendelkezésre állás számítási módja Tájékoztatás azon intézkedésről, amelyeket a szolgáltató a biztonságot és a hálózat egységét befolyásoló eseményekkel és fenyegetésekkel, valamint sebezhető pontokkal kapcsolatban tehet Az előfizetői végberendezés csatlakoztatásának feltételei A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE, KORLÁTOZÁSA Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésének esetei, feltételei, az előfizető által kérhető szüneteltetés leghosszabb időtartama, a díjfizetéshez kötött szünetelés esetei, és a fizetendő díj mértéke A szolgáltatás szüneteltetése az Előfizető kérelmére A szolgáltatás szüneteltetése karbantartás miatt A szolgáltatás Szolgáltató érdekkörén kívüli okból történő szüneteltetése A szolgáltatás szüneteltetéséért viselt felelősség A szünetelés speciális esetei, a szolgáltatás felfüggesztése

5 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának, így különösen az előfizető által indított vagy az előfizetőnél végződtetett forgalom korlátozásának, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzői csökkentésének esetei és feltételei A Szolgáltatás korlátozásának esetei A korlátozásról történő értesítés A korlátozás megszüntetése Korlátozás esetén felszámított díjak A korlátozás speciális esetei ÜGYFÉLKAPCSOLAT, HIBAELHÁRÍTÁS, PANASZKEZELÉS, JOGVITÁK Vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba vételére és a hibaelhárítására vonatkozó eljárás Hibaelhárítási célértékek, hibabejelentés feltételei A hibabejelentő szolgálat elérhetősége A hibabejelentés nyilvántartása Az Előfizető anyagi felelőssége a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközökért A hibaelhárítás költsége Együttműködés a Szolgáltatóval a hibaelhárítás érdekében Együttműködés más szolgáltatókkal a hibaelhárítás terén Karbantartási szolgáltatások Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények kezelése) Az Előfizetői panaszok kezelése A panaszbejelentés módja A panasz megválaszolásának határideje és módja Az Előfizető jogai a panasz kapcsán Díjreklamáció Kötbér és kártérítési igények intézése Az előfizető jogai az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén, az Előfizetőt megillető kötbér mértéke, az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja A Szolgáltató hibás teljesítése A hibaelhárítás határideje A Szolgáltató felelőssége a hibaelhárításért Az Előfizető kötelezettségei a hibaelhárítással kapcsolatban

6 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január A szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták rendezésének módja Vis maior Az előfizető jogorvoslati jogai Az ügyfélszolgálat működése, a panaszok kezelési rendje, az ügyfelek Szolgáltató által vállalt kiszolgálási ideje Az Ügyfélszolgálat elérhetősége Az Ügyfélszolgálatra érkező telefonhívások rögzítése A panaszok kezelési rendje A tudakozó szolgáltatás igénybevétele Tájékoztatás a szolgáltatás teljesítésével összefüggő jogviták peres és peren kívüli kezdeményezésének lehetőségéről és feltételeiről, a békéltető testülethez való fordulás jogáról, az eljárásra jogosult hatóságok, békéltető testület és egyéb szervezetek megnevezése, elérhetőségeik feltüntetése DÍJAK, DÍJSZABÁS, DÍJFIZETÉS, SZÁMLÁZÁS, KÁRTÉRÍTÉS, KÖTBÉR Az előfizetői szolgáltatásokért fizetendő díjak meghatározása, mértéke, ennek keretében az egyszeri, rendszeres és forgalmi díjak, díjazási időszakok, díjcsomagok, hibajavításhoz kapcsolódó díjak, kedvezményes feltételekre vonatkozó általános rendelkezések, ideértve a kedvezmény igénybevételéhez szükséges minimális használatra vagy időtartamra vonatkozó bármely bármely követelményt, a szerződés megszűnése, szüneteltetése, módosítása, korlátozás feloldása alkalmával esedékessé váló díjak, díjazási feltételek, beleértve a végberendezéssel kapcsolatos költségszámítást, díj visszatérítési kötelezettséget is, a díjfizetés és számlázás módja, rendszeressége, a számlák kézbesítésének időpontja, minden egyéb díj A díjak, díj- illetve szolgáltatáscsomagok módosítása Az előfizetési díj Számlázási időszak A számla tartalma A számlával összefüggő további rendelkezések A számlázás integritása A díjkiegyenlítés határideje A kínált fizetési módok, a különböző fizetési módokból adódó, előfizetőt érintő eltérések Összevont számlázás

7 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január Késedelmi kamat Egyéb rendelkezések a díjfizetéssel összefüggésben Az akciók és akciós díjak elérhetősége A kártérítési eljárás szabályai A Felek jogai a szolgáltatás hibás teljesítése esetén A kötbér meghatározása, mértéke és módjai TELEFONSZOLGÁLTATÓK ESETÉBEN A SZÁMHORDOZÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, VALAMINT A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK, KORLÁTOZÁSÁNAK, SZÜNETELTETÉSÉNEK FELTÉTELEI ÉS ESETEI, KÜLÖNÖSEN A HATÁROZOTT IDEJŰ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS RENDKÍVÜLI FELMONDÁSÁNAK ESETEI Kedvezmények igénybevételével kötött határozott időtartamú szerződés A Szolgáltató által alkalmazott szerződési időszak határozott időtartamú szerződés esetén A határozott idő letelte A szolgáltatás nyújtásának, korlátozásának, szüneteltetésének és megszüntetésének feltételei Határozott időtartamú előfizetői szerződés rendkívüli felmondása Az előfizetői szerződés módosításának esetei és feltételei, a szolgáltató jogosultsága az egyoldalú szerződésmódosításra, az előfizető erről történő tájékoztatásának módja, az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatban az előfizetőt megillető jogok A Szolgáltató joga az Előfizetői Szerződés egyoldalú módosítására A Szolgáltató által meghatározott, egyoldalú módosításra okot adó esetek köre Lényeges változás Kisebb mértékű módosítás Az Előfizető értesítése a módosításokról Az Előfizetőt az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megillető jogok Az Igénylőt az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megillető jogok A nyilatkozattétel elmulasztása Az Előfizetői Szerződés kétoldalú módosítása

8 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január Az előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a módosítás teljesítésének határideje Az áthelyezés Az átírás ADATKEZELÉS ÉS ADATBIZTONSÁG A szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja, időtartama Az Előfizető azonosító adatai Egyéb személyek személyes adatai Számlázással összefüggő adatok Egyéb személyes adatok Közvetlen értesítési elérhetőségek Az Előfizetőt azonosító egyéb adatok Egyéb előfizetői adatok Telefonos hangrögzítés Az adatok továbbításának esetei Az előfizető tájékoztatása az adatbiztonsági szabályokról, továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről Belső adatvédelmi felelős Adatbiztonság AZ ELŐFIZETŐ JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT NYILATKOZATAI MEGADÁSÁNAK, A NYILATKOZATOK MÓDOSÍTÁSÁNAK, VISSZAVONÁSÁNAK MÓDJAI, ESETEI ÉS HATÁRIDEJE (KÜLÖNÖSEN ELŐFIZETŐI NÉVJEGYZÉKHEZ, A FORGALMI ADATOKON KÍVÜLI HELYMEGHATÁROZÓ ADATOK NYÚJTÁSÁHOZ, ÉRTÉKNÖVELT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁHOZ, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ, ÉS ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ, TÉTELES SZÁMLA IGÉNYLÉSÉHEZ, AZ ELŐ VÁLASZTÁSSAL VÁLASZTOTT KÖZVETÍTŐ SZOLGÁLTATÓRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, EGYÉNI ELŐFIZETŐI MINŐSÉGRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT)

9 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január Az Előfizetői Szerződés megszűnésének esetei és feltételei, azon határidő megjelölése, ameddig az Előfizető díjfizetési kötelezettségének eleget tehet anélkül, hogy a Szolgáltató a szerződést felmondaná Az Egyedi Előfizetői Szerződés megszűnésének esetei Az Egyedi Előfizetői Szerződés megszüntetésének módjai Az Előfizető kötelezettségei az Egyedi Előfizetői Szerződés megszűnésekor, illetve megszüntetésekor Az Előfizetői rendes felmondás A Szolgáltató rendes felmondása A Szolgáltató rendkívüli felmondása Az Egyedi Előfizetői Szerződés felmondása díjtartozás miatt A Szolgáltató díj-visszatérítési kötelezettsége az Egyedi Előfizetői Szerződés megszűnése esetén A határozott időtartamú Egyedi Előfizetői Szerződés megszűnése, illetve megszüntetése A határozott időtartamú Egyedi Előfizetői Szerződés megszűnése A határozott időtartamú Egyedi Előfizetői Szerződés megszüntetése A Szolgáltató által nyújtott kedvezmények és az Egyedi Előfizetői Szerződés megszűnése, illetve megszüntetése A KÖZVETÍTŐVÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI, A KÖZVETÍTŐ VÁLASZTÁST BIZTOSÍTÓ ÖSSZEKAPCSOLÁSI SZERZŐDÉSEKBEN FOGLALTAKKAL ÖSSZHANGBAN AZ ELŐFIZETŐNEK A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEI Az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség A szolgáltatás rendeltetésszerű használata

10 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január A végberendezéssel, illetve az előfizetőnek átadott, de a szolgáltató tulajdonát képező más elektronikus hírközlő eszközökkel kapcsolatos kötelezettségek Az adatváltozás bejelentése, adatszolgáltatás MŰSORTERJESZTÉSI ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ESETÉN A DÍJCSOMAGBA TARTOZÓ MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA, VALAMINT AMENNYIBEN A SZOLGÁLTATÓ FEL KÍVÁNJA TÜNTETNI AZ EHT (2A) BEKEZDÉS A) PONTJA SZERINTI ADATOK AZ ELŐFIZETŐ ÉRTESÍTÉSE A Szolgáltató általában az ÁSZF módosítását megelőzően 30 nappal értesíti az Előfizetőt. A Szolgáltató nem köteles az ÁSZF azon módosításaira alkalmazni, amikor az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseket nem érinti, agy ha a módosítással kizárólag valamely előfizetői díj csökken Az értesítés módja Az értesítés formái A közvetlen értesítés Írásbeli, elektronikus értesítés Közlemény útján történő értesítés Telefonos, egyéb értesítés Az értesítés tartalma g) az Előfizetőt az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása esetén megillető jogokat Az értesítés további szabályai AZ ÜZLETI/INTÉZMÉNYI, VALAMINT FOGYATÉKKAL ÉLŐ ELŐFIZETŐKRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK Az Üzleti/Intézményi Előfizetőkre vonatkozó rendelkezések A fogyatékkal élő Előfizetőkre vonatkozó rendelkezések AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKBEN HASZNÁLT LEGGYAKORIBB FOGALMAK Berendezés, eszköz Digitális műsorterjesztés

11 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január 2.. Egyedi Előfizetői Szerződés Egyéni előfizető Előfizetői hozzáférési pont Előfizetői panasz Igénylő Kártya Kijelölt képviselő Üzleti, intézményi előfizető

12 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG: 1.1. A Szolgáltató neve és címe i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: i-tv Zrt, illetve Szolgáltató) Székhely: 1144 Budapest, Rátót utca A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) és annak a helynek, elérhetőségnek, internetes elérhetőségnek a megnevezése, ahol egyéb ügyfélszolgálatainak elérhetőségei naprakészen megismerhetők Személyesen Személyes ügyintézés céljából az Ügyfélszolgálati irodák nyitvatartási időben állnak az Előfizetők rendelkezésére. A Szolgáltató által működtetett Ügyfélszolgálati irodák pontos címe C Mellékletben és a oldalon érhető el Telefonon Telefonon keresztül az Ügyfélszolgálat munkanapokon munkaidőben érhető el, ezt követően üzenetrögzítő működik. A Szolgáltató által működtetett ügyfélszolgálati irodák telefonos elérhetőségei a C. mellékletben és a oldalon érhető el Írásban Postai úton az Ügyfélszolgálati irodák címeire küldött levélben. Faxon: az ügyfélszolgálatokon működő faxszámokra küldött beadványban. Az ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei a C. Mellékletben és a Szolgáltató weboldalán megtalálhatóak A szolgáltató hiba bejelentőjének elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) Az Ügyfélszolgálatokhoz tartozó hibabejelentő elérhetőségei a C. Mellékletben éa a Szolgáltató weboldalán megtalálhatóak A Szolgáltató internetes honlapjának címe A Szolgáltató honlapja a címen érhető el A felügyeleti szervek elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség) Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Cím: 1376 Budapest, Pf. 997., Tel: (+36 1) Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Cím: 1088 Budapest, József krt. 6., Tel: (+36 1) Gazdasági Versenyhivatal Cím: Budapest, Alkotmány u. 5., Tel: (+36 1) Az általános szerződési feltételek elérhetősége Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit a honlapján, a menüpont alatt, valamint az Ügyfélszolgálatokon hozzáférhetővé teszi. 2. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS FELTÉTELEI 2.1. Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, az 5. (1) bekezdése szerinti előfizetői szerződés megkötésére irányuló ajánlat tartalmi elemei, az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli, földrajzi, személyi, tárgyi és egyéb korlátai Az Előfizetői Szerződés tartalmát a Szolgáltató mindenkor hatályos ÁSZF-je és az Előfizetővel külön megkötött Egyedi Előfizetői Szerződés rendelkezései, valamint az esetleges kedvezményekről szóló külön megállapodások, nyomtatványok együttesen képezik A szerződéskötést megelőző eljárás A Felek között Előfizetői Szerződés megkötésére az Igénylőtől származó igénybejelentés, mint ajánlattétel Szolgáltató általi elfogadását követően 12

13 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január 2.. kerülhet sor. Az igénybejelentést megelőzheti a Szolgáltató ajánlattételi felhívása A szolgáltatási igény bejelentése, az ajánlattétel Előfizetői Szerződés létrehozásának és a szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy az Igénylő: a. személyesen az ügyfélszolgálati irodán, illetve a Szolgáltató Kijelölt képviselőjénél; b. vagy írásban (faxon, levélben); c. vagy egyéb módon ( -en vagy a Szolgáltató honlapján); d. vagy szóban (telefonon keresztül); e. a továbbiakban összefoglaló elnevezéssel: maradandó módon; f. vagy amennyiben adott szolgáltatás kapcsán értelmezhető, úgy ráutaló magatartásával jelezze a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szándékát a Szolgáltató felé, azaz ajánlatot tegyen Ráutaló magatartás esetén alkalmazott eljárás, az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötése ráutaló magatartással Ráutaló magatartással történő igénybejelentésnek minősül különösen az előfizetői szolgáltatás igénybevétele A Szolgáltató mérlegelési joga az igénybejelentés elfogadása kapcsán A Szolgáltató az igénybejelentést követően egyedi döntése alapján megtagadhatja az ajánlat elfogadását és az Előfizetői Szerződés megkötését különösen az alábbi esetekben: a. ha az Igénylőnek a Szolgáltatóval vagy bármely más hazai szolgáltatóval szemben elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéből eredő, az igénybejelentéskor fennálló díjtartozása van; b. ha az Igénylő előző Előfizetői Szerződését díjtartozás miatt mondta fel a Szolgáltató vagy bármely más hazai szolgáltató az igénybejelentést megelőző 2 évben; c. ha az Igénylő az igénybejelentéskor szerepel az Eht a alapján létrehozott szolgáltatói közös adatállományban; d. ha az Igénylő szolgáltatás igénybevételi lehetőségét a Szolgáltató vagy bármely más hazai szolgáltató valamilyen okból részben vagy egészben korlátozta az igénybejelentést megelőző 1 évben; e. ha a korábbi, a Szolgáltatóval kötött Egyedi Előfizetői Szerződés megszűnését az Igénylő érdekkörében felmerülő okból eredő, 1 éven belüli felmondás okozta; f. ha olyan létesítési címre vonatkozóan érkezik igénybejelentés, amelyen a korábban létesített hozzáférésre vonatkozóan a Szolgáltató az Előfizetői Szerződést az igénybejelentés időpontjában még fennálló díjtartozás miatt mondta fel; g. ha az Igénylő az előfizetői minőségére vonatkozóan valótlan nyilatkozatot tesz, és azt a Szolgáltató felhívása ellenére sem módosítja; h. ha az igénybejelentés hiányos és ezeket az Igénylő nem pótolja a Szolgáltató felhívása után sem; i. ha az igénybejelentés valótlan tartalmú; j. ha az igénybejelentés lehetetlen szolgáltatásra irányul; k. ha az Igénylő a belépési díjelőleg, a belépési díj, illetve a szerelési költség őt terhelő részének megfizetését nem vállalja, illetve határidőre nem fizeti meg. Amennyiben az Igénylőnek Előfizetői Szerződésből eredő 2 havi díjat meghaladó díjtartozása van, vagy a korábbi Előfizetői Szerződését a Szolgáltató vagy más hazai szolgáltató az Igénylő díjtartozása miatt mondta fel, akkor az ajánlat elfogadását és az Igénylőnek a Szolgáltatóval történő új Egyedi Előfizetői Szerződésének megkötését a Szolgáltató feltételekhez kötheti. Ezen feltételek a következők lehetnek: a. a fennálló díjtartozás és járulékainak megfizetése, valamint ezzel egyidejűleg a Szolgáltató által meghatározott 1-6 havi előfizetői díj előre, óvadékként történő megfizetése; b. vagy a Szolgáltató jogosult 3 hónapnál nem régebbi, az Előfizető nevére kiállított és a létesítési címre vonatkozó közüzemi számla befizetését igazoló dokumentum bemutatását kérni; c. és/vagy a fennálló díjtartozás és járulékainak megfizetése és határozott időtartamú Egyedi Előfizetői Szerződés megkötése; d. vagy a fennálló díjtartozás és járulékainak megfizetése, valamint ezzel egyidejűleg Egyedi Előfizetői Szerződés megkötése. 13

14 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január 2.. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ezen feltételek közül az általa kockázatosnak minősített Igénylő által választotthoz képest másik feltétel alkalmazására tegyen ajánlatot. Amennyiben ezt az Igénylő nem fogadja el, úgy Szolgáltató megtagadhatja az ajánlattétel elfogadását és az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötését. A Szolgáltató az igénybejelentéskor vagy az Előfizetői Szerződés megkötése előtt, ha azt a nyújtott kedvezmények jellege, vagy a szolgáltatás igénybevételéhez a Szolgáltató által biztosított eszközök értéke indokolja, jogosult az Előfizető hitelképességének vizsgálata céljából információkat, illetve az ezeket igazoló okmányokat kérni. A vizsgálat eredményének függvényében a Szolgáltató egyéni mérlegelésétől függően a szolgáltatás igénybevételét és az Előfizetői Szerződés megkötését vagyoni biztosíték, óvadék vagy egyéb más biztosíték adásához kötheti. A hitelképesség vizsgálata az Előfizető fizetőképességi nyilatkozata alapján akár automatizált adatfeldolgozással vagy harmadik személy útján is vizsgálhatja a Szolgáltató Az Igénylő ellenőrzése A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Igénylő fizetőképességét, megbízhatóságát más hírközlési szolgáltatóknál ellenőrizze vagy közvetlen megkeresésük útján, vagy az Eht a alapján létrehozott szolgáltatói közös adatállományból történő adatkéréssel; illetve, hogy a fizetőképességről az Igénylőtől kérjen információkat Az igénybejelentéshez szükséges adatok A szolgáltatások igénybevételére vonatkozó ajánlatnak, a bejelentésnek tartalmaznia kell az igény teljesítéséhez és az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges elengedhetetlen adatokat legalább a következő tartalommal: 1. ha az Igénylő természetes személy, úgy neve, születési neve, születési helye és ideje, lakcíme vagy tartózkodási helye és számlázási címe (ha előbbiektől eltérő) valamint személyazonosító okmányának száma vagy anyja születési neve; 2. ha az Igénylő nem természetes személy, úgy a cég/szervezet neve, székhelye, számlázási címe (ha előbbiektől eltérő) cégjegyzékszáma, adószáma vagy más nyilvántartási száma, valamint a kapcsolattartó személy neve és elérhetősége; 3. kapcsolattartásra, illetve közvetlen értesítésre használható elérhetőségek, mint például telefonszám és cím; 4. az igényelt szolgáltatás pontos megnevezése és az esetleges kiegészítő szolgáltatások; 5. a választott díjcsomag, illetve programcsomag és az esetleges kedvezmények; 6. az előfizetői hozzáférési pont létesítési helye, illetve az előfizetői végberendezés felszerelésének helye (telepítési cím); 7. előfizető különleges igényei a szolgáltatás létesítésével, kiépítésével kapcsolatban Az igénybejelentéshez szükséges nyilatkozatok A szolgáltatások igénybevételére vonatkozó ajánlatnak, a bejelentésnek tartalmaznia kell az igény teljesítéséhez és az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges következő nyilatkozatokat. Mivel az Igénylő az előfizetői hozzáférési pont létesítését kizárólag olyan ingatlanba vagy ingatlanrészbe kérheti, amelyet jogszerűen használ, és ahol a szerződésből fakadó kötelezettségeinek mint például az ellenőrzés, hibaelhárítás biztosítása eleget tud tenni, így nyilatkoznia kell az ingatlan használatának jellegéről (tulajdonos vagy használó). Használati joggal rendelkező Igénylő esetén amennyiben személyesen kéri - szükséges a tulajdonosi hozzájárulás csatolása is az igénybejelentéshez. Szükséges arról is nyilatkozni, hogy az érintett ingatlanon van-e kiépített lakáshálózat. Az Egyedi Előfizetői Szerződés létrehozásához emellett szükséges, hogy az Igénylő nyilatkozzon arról, hogy hozzájárul-e az Eht (2) alapján kezelt kötelező adatállományon túli adatainak kezeléséhez, illetve az adatállományban szereplő adatainak az Eht-ban meghatározott céloktól eltérő így különösen értékesítési és üzletszerzési célú felhasználásához. Külön nyilatkoznia kell az Igénylőnek arról is, hogy a Szolgáltató milyen elérhetősége felhasználásával, milyen módon értesítheti közvetlenül (például telefon, -en vagy más hasonló módon keresztül) az igénybejelentésével kapcsolatban, illetve az Egyedi Előfizetői Szerződés létrejöttét követően a szerződést érintő esetleges változásokról, módosulásokról, valamint a szolgáltatás szüneteléséről, korlátozásáról, illetve az esetleges díjtartozásokról. 14

15 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január A Szolgáltató jogai az igénybejelentés vizsgálata kapcsán Amennyiben az igénybejelentés a minimális adatokat nem vagy hibásan, pontatlanul, illetve nem értelmezhető módon tartalmazza, úgy a Szolgáltató az igénybejelentés beérkezését követő 5 napon belül írásban vagy szóban, vagy más módon ( -en) felhívja az Igénylőt az igénybejelentés kiegészítésére. Ebben az esetben az igénybejelentés időpontja a hiánytalan igénybejelentés Szolgáltatóhoz való megérkezése. Ellenkező esetben a bejelentés érvénytelennek minősül Az igénybejelentés Szolgáltató általi befogadását követő eljárás Amennyiben a Szolgáltató az előfizetői hozzáférési pont létesítésére képes, és az igénybejelentés megfelel a fent meghatározottaknak, úgy a Szolgáltató elfogadja az igénybejelentést és a bejelentés napjával (ami a bejelentés hiánytalan tartalmú példányának a Szolgáltatóhoz való megérkezésének napja) nyilvántartásba veszi. A Szolgáltató az igény nyilvántartásba vételétől számított 15 napon belül nyilatkozik a szolgáltatás biztosításának lehetőségéről: a. amennyiben a szolgáltatás teljesíthető, az ajánlatot elfogadja, és ezzel egyidejűleg az általa aláírt Egyedi Előfizetői Szerződést átadja, vagy megküldi az Igénylőnek; b. amennyiben a szolgáltatás, az igény nyilvántartásba vételétől számított 15 napon belül a Szolgáltatónál fennálló műszaki okból nem teljesíthető, erről értesíti az Igénylőt és: 1. az igénybejelentés Szolgáltatóhoz való beérkezésétől számított 3 hónapig terjedő időtartamon belül meghatározza azt a várható időpontot, amikorra az igényelt szolgáltatást már nyújtani képes és az Igénylő választása szerint addig igénybejelentését fenntartja, vagy 2. az igénybejelentést, mint lehetetlen szolgáltatásra irányuló ajánlatot törli nyilvántartásából. A Szolgáltató az ajánlat elfogadása esetén az Igénylő által erre a célra megadott elérhetőségen keresztül időpontot egyeztet legfeljebb az Előfizetői Szerződés megkötésétől számított 15 napon belüli időpontra a szolgáltatás telepítésére, az előfizetői hozzáférési pont kiépítésére és a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére Az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötése Felek az előfizetői szerződést írásban, szóban vagy ráutaló magatartással - így különösen az előfizetői szolgáltatás igénybevételével köthetik meg. Amennyiben a szolgáltatás teljesíthető és a szerződéskötési szándék mindkét fél részéről változatlanul fennáll, úgy a Felek az igénybejelentést követően Előfizetői Szerződést kötnek, mely az Egyedi Előfizetői Szerződés mindkét Fél általi elfogadásával jön létre. A Felek az Egyedi Előfizetői Szerződést írásban, vagy amennyiben az adott szolgáltatás kapcsán értelmezhető, úgy ráutaló magatartással így különösen az előfizetői szolgáltatás igénybevételével is megköthetik. Az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötésének Szolgáltató által alkalmazott általános módja az írásbeli szerződéskötés. Írásbeli szerződéskötés esetén a szerződéskötéskor a Szolgáltató az Egyedi Előfizetői Szerződés egy példányát írásban, illetve az Előfizető kérésére és választása alapján az ÁSZF-et tartós adathordozón, elektronikus levélben vagy külön díj ellenében nyomtatott formában átadja az Előfizető részére. Közvetlen írásbeli szerződéskötésre vagy a Szolgáltató Ügyfélszolgálatain, vagy az általa szerződéskötéssel megbízott Kijelölt képviselőkön keresztül kerülhet sor. Közvetett írásbeli szerződéskötésre kerül sor a levélen vagy faxon, online és telefonon beérkezett igénybejelentések esetében. Ilyen esetekben a Szolgáltató a szerződéskötés tényét utólag minden esetben megerősíti, az Egyedi Előfizetői Szerződés általa aláírt példányának az Előfizetőhöz történő eljuttatásával. A jelenlévők között az Ügyfélszolgálaton, illetve a Kijelölt képviselő előtt tett szerződéses nyilatkozatok esetén az Egyedi Előfizetői Szerződés a mindkét Fél általi aláírással jön létre. Írásban (levélen vagy faxon) a Szolgáltatóhoz beérkezett ajánlat esetében a Szolgáltató által aláírt Egyedi Előfizetői Szerződés példányának az Előfizetőhöz való megküldésével jön létre. 15

16 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január Az Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája Az alábbiakban az igénybejelentés megtételéhez szükséges adatokat és nyilatkozatokat bemutató részben meghatározott adatokon és nyilatkozatokon felüli további, az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges adatok, információk és nyilatkozatok kerülnek felsorolásra Az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges adatok Az Egyedi Előfizetői Szerződés tartalmazza az igénybejelentést meghaladóan a következő adatokat és tájékoztató információkat: 1. a Szolgáltató neve, székhelye, postacíme, cégjegyzékszáma; 2. a Központi ügyfélszolgálat telefonszáma és internetes elérhetősége, a hibabejelentő elérhetősége, illetve a Szolgáltató internetes honlapjának címe; 3. az előfizetői szolgáltatás pontos meghatározása, díjcsomag megnevezése és díja, célértékei, a forgalommérésre, irányításra, menedzselésre vonatkozó információk; 4. a díjfizetés, annak módja és számlázás feltételei, a szolgáltatás kiépítésének feltételei és határideje, stb., illetve utalás arra, hogy ezek az ÁSZF-ben hol találhatók; 5. az Előfizető számára biztosított előfizetői azonosítók és szolgáltatás azonosítók, valamint a szolgáltatás igénybe vételéhez a Szolgáltató által biztosított eszközök, berendezések felsorolása, jellege és darabszáma, díja; 6. a szolgáltatás igénybevételének tervezett ideje, határnapja; a szolgáltatás megkezdésének, illetve a csatlakozás kiépítésének tényleges határideje; 7. a díjfizetés módja; számlakibocsátás határideje; 8. szerződéskötés helye, ideje; 9. az igénybevétel korlátja és a korlát elérésekor a Szolgáltató által küldött ingyenes értesítés módja, illetve ennek elfogadására irányuló kifejezett nyilatkozat; 10. a szolgáltatásra irányadó tényleges díjak és egyéb kapcsolódó díjak, költségek mértéke, a díjak megfizetésének ideje, módja, az esetleges kedvezmények mértéke; 11. az előfizetői szerződés hatályba lépése, időtartama, külön meghatározva a Szolgáltató által biztosított kedvezményes időszak tartamát, illetve annak részleteit (a szolgáltatás igénybe vételének jellemzői ezen időszakban), valamint a kedvezmények igénybevételével kötött határozott időtartamú szerződések jellemzőit; 12. a határozott időtartamú szerződés megszüntetésének jogkövetkezményei; 13. utalást az ÁSZF azon pontjára mely meghatározza, hogy a határozott időtartamú szerződés lejáratát követően a szolgáltatás milyen díj és feltételek mellett vehető igénybe; 14. a határozott időtartamú szerződés rendkívüli felmondásának esetei az ÁSZF-ben, illetve utalás az általános szerződési feltételek azon pontjára, amely a felmondás feltételeit és jogkövetkezményeit tartalmazza; 15. az általános szerződési feltételek elérhetősége; 16. az előfizetői névjegyzékkel, a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok nyújtásával, az elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítése és üzletszerzés céljából történő személyes adatok kezelésével, a tételes számlamelléklet, illetve a hívásrészletező igénylésével, az előválasztással választott közvetítő szolgáltatóval, az egyéni előfizetői minőséggel, a kis- és középvállalkozási minőséggel, az egyedi előfizetői szerződésben foglaltak megismerésével kapcsolatos nyilatkozatok; 17. az előfizetői szerződés egyoldalú módosítása kapcsán az Előfizetőt megillető jogok; 18. a szerződés módosításának legfőbb esetei, feltételei, utalva az általános szerződési feltételekre; 19. az előfizetői szerződés megszűnésének legfőbb esetei, feltételei, utalva az általános szerződési feltételekre; 20. az előfizető tájékoztatása arról, hogy jogvita esetén milyen típusú eljárások állnak a rendelkezésére, valamint az általános szerződési feltételek azon rendelkezéseinek megjelölése, melyek ezen eljárásokkal és az eljáró szervekkel kapcsolatos tájékoztatást tartalmazzák; 21. az előfizető tájékoztatása arról, hogy az igénybe vett szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e; 22. utalás arra, hogy az általános szerződési feltételek mely pontjai tartalmazzák a szolgáltatói szerződésszegés jogkövetkezményeit, így különösen a szolgáltatás minőségére, szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az előfizetőt megillető 16

17 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január 2.. jogokat, a díjvisszatérítés rendjét, az előfizetőt megillető kötbér mértékét; 23. utalás arra, hogy az általános szerződési feltételek mely pontjai tartalmazzák a szerződés szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának feltételeit; 24. a hibabejelentések megtételének, számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjai, utalás arra, hogy az általános szerződési feltételek mely pontjai tartalmazzák a hibabejelentések és számlapanaszok elintézési rendjét, a karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat Az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges Előfizetői nyilatkozatok Az Egyedi Előfizetői Szerződés az igénybejelentést meghaladóan a következő Előfizetői nyilatkozatokat tartalmazza : 1. a szolgáltatást analóg vagy digitális szolgáltatásként kívánja-e igénybe venni; 2. illetve igénybe kíván-e venni valamilyen a Szolgáltató által nyújtott kedvezményt (ha erre lehetősége van). 3. Az Előfizető nyilatkozatát arról, hogy a jelen ÁSZF-et milyen módon és formában igényli a Szolgáltatótól. Mivel Szolgáltató megkülönbözteti az Egyéni és az Üzleti/intézményi előfizetőket, ezért a természetes személy Előfizetőnek az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötésekor nyilatkoznia kell arról, hogy a szolgáltatásokat ezek közül milyen minőségében kívánja igénybe venni. Kis- és középvállalkozások szintén kérhetik külön nyilatkozattal, hogy velük a Szolgáltató Egyéni előfizetőként kössön Egyedi Előfizetési Szerződést. Az előfizetői minőségre vonatkozó nyilatkozatnak a szerződéskötéskor és a szerződés teljes időtartama alatt meg kell felelnie a valóságnak, ezt a Szolgáltató jogosult ellenőrizni. Az Előfizetőnek nyilatkoznia kell a szolgáltatásra vonatkozó forgalomkorlátozás lehetőségének elfogadásáról, illetve arról, hogy a Szolgáltató milyen elérhetőségein (telefon, ) keresztül értesítheti őt közvetlenül. Az Előfizető hozzájárulásán alapuló nyilatkozatok bármikor megváltoztathatók, illetve visszavonhatók az Előfizető által jelen ÁSZF 11. Fejezete szerint. A módosításra, visszavonásra ezen szándéknak a Szolgáltatónál történő jelzését követően van lehetőség A Felek jogai és kötelezettségei az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötésekor Belépési díj A Szolgáltató jogosult az Előfizetői Szerződés megkötésekor, illetve a szolgáltatás nyújtásának megkezdésekor egyszeri, ún. belépési díjat felszámítani. Hasonló szolgáltatások esetén a Szolgáltató jogosult az Előfizetők általa meghatározott csoportjaival szemben eltérő belépési díjat alkalmazni, számukra kedvezményeket biztosítani vagy a belépési díj megfizetésétől eltekinteni. A belépési díj, illetve a hozzá kapcsolódó kedvezmények mértékét és feltételeit jelen ÁSZF A. Melléklete tartalmazza Az Egyedi Előfizetői Szerződés feltételhez kötése A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötését bizonyos esetekben feltételekhez kösse. Ezen feltételek megegyeznek az igénybejelentéskor támasztható feltételekkel Az Előfizető ellenőrzése A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Egyedi Előfizetői Szerződés létrehozásához megadott adatok valódiságát, illetve az Előfizető fizetőképességét a jelen ÁSZF-ben az igénybejelentés ellenőrzése kapcsán leírtakhoz hasonlóan ellenőrizze A megadott adatok igazolása Természetes személy Előfizető az Egyedi Előfizetői Szerződésben feltüntetett adatait személyi igazolványával, illetve ha nem állampolgár, úgy EGT állampolgár esetén személyi igazolványával vagy útlevelével és lakcímét igazoló tartózkodási engedélyével, más külföldi útlevelével és lakcímét igazoló tartózkodási engedélyével igazolhatja. Üzleti/intézményi előfizető, amennyiben gazdasági társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonattal, cégbizonyítvánnyal, továbbá alapító okirattal, egyéni vállalkozó vállalkozói igazolvánnyal, más vállalkozás egyéb, a rá irányadó szabályok szerinti irattal, és az aláírásra jogosult személy aláírási címpéldányának bemutatásával köteles igazolni. Szolgáltató a bemutatott iratokról másolatot készít. Ezen okiratok 17

18 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január 2.. bemutatásának megtagadása esetén a Szolgáltatót szerződéskötési kötelezettség nem terheli Egyéb, az Egyedi Előfizetői Szerződéseket érintő rendelkezések További feltételek megállapítása Az Egyedi Előfizetői Szerződések jelen ÁSZF-ben szereplő kötelező tartalmi elemein kívül a Felek közös megegyezéssel további feltételeket is meghatározhatnak További személyek az Előfizetői Szerződésben Ha az Előfizető korlátozottan cselekvőképes, az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötésekor helyette és nevében törvényes képviselője jár el. Az Előfizető helyett és nevében meghatalmazott is eljárhat, ha a meghatalmazás tényét megfelelő módon igazolni tudja. Ilyen esetben a meghatalmazást hitelesen tanúsító dokumentumot az Egyedi Előfizetői Szerződéshez mellékelni kell. A nem természetes személy Előfizetőt az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötésekor kizárólag a képviseleti jogosultsággal rendelkező, vagy az általa teljes bizonyító erejű magánokiratban, írásban meghatalmazott személy jogosult képviselni, a jogosultság megfelelő igazolásával. Az igazolás abban az esetben tekintendő megfelelőnek, ha a képviselő vagy meghatalmazottja bemutatja és átadja, a nem természetes személy előfizető cégbírósági bejegyzéséről, illetve nyilvántartásba vételéről szóló hiteles kivonatot, illetve más hasonló dokumentumot és a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát, valamint a meghatalmazás hiteles példányát. E dokumentumokat hiteles módon az Egyedi Előfizetői Szerződéshez mellékelni kell Kiegészítő szolgáltatások Amennyiben adott szolgáltatás tekintetében azt jelen ÁSZF A. Melléklete lehetővé teszi, az alapszolgáltatás mellett kiegészítő szolgáltatás, illetve szolgáltatások is igénybe vehetők. Ezen kiegészítő szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szerződés megkötésének és hatályosságának feltétele, hogy az Előfizető érvényes és élő alapszolgáltatásra vonatkozó Egyedi Előfizetői Szerződéssel rendelkezzen. A kiegészítő szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szerződés módosulása, illetve megszűnése az Egyedi Előfizetői Szerződés hatályát nem érinti, míg amennyiben az alapszerződés megszűnik, vagy szünetelésre kerül, úgy a kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó szerződés is megszűnik, illetve szünetel Szolgáltatás létesítése bérelt ingatlanon Bérelt ingatlanon való szolgáltatásnyújtásra vonatkozó Egyedi Előfizetői Szerződés megkötéséhez egyes, a Szolgáltató által meghatározott esetekben a bérlő köteles egy hozzájáruló nyilatkozatot csatolni a szerződéshez, melyben bérbeadó hozzájárul a bérleményben történő előfizetői hozzáférési pont létesítéséhez, és egyben készfizető kezesként kötelezettséget vállal arra, hogy bérlő nem fizetése esetén helyette helytáll a Szolgáltatóval szemben fennálló bármilyen előfizetői tartozásért. Ennek hiányában a Szolgáltató jogosult egyéni mérlegelésétől függően legfeljebb 6 havi havidíj óvadékként való letételét kikötni vagy 3-6 hónapos határozott időtartamú Előfizetői Szerződést kötni az Előfizetővel A szerződéskötéstől számítva az előfizetői hozzáférési pont létesítésére, vagy hálózati végponthoz, hálózathoz történő csatlakozására, és a szolgáltatás megkezdésére vállalt határidő Előfizetői szolgáltatás igénybevételére az Előfizetői Szerződésben foglaltaknak megfelelő módon és feltételekkel, az Egyedi Előfizetői Szerződés létrejöttét követően van lehetősége az Előfizetőnek. Az Előfizető nem jogosult arra, hogy az Egyedi Előfizetői Szerződés alapján őt megillető jogokat harmadik személyre a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül átruházza. A Szolgáltató jogosult a rendeltetésszerű és szerződésszerű használat ellenőrzésére és szükség esetén az Előfizetőt ennek betartására felszólítani, vagy vele szemben jelen ÁSZF-ben biztosított eszközökkel mint a szolgáltatás korlátozása, illetve az Előfizetői Szerződés felmondása fellépni. A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételét, az előfizetői hozzáférési pont kiépítését, illetve az előfizetői Berendezés, egyéb eszköz Szolgáltató hálózatához való csatlakoztatását (a továbbiakban: a szolgáltatás létesítése) az Előfizetői Szerződés megkötését követő 15 napon belül biztosítja, illetve végzi el, ha ennek feltételei fennállnak, illetve ha a Felek nem egyeztek meg ettől eltérő időpontban. 18

19 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január 2.. Amennyiben a Felek az előfizetői hozzáférési pont létesítésének konkrét, az igénybejelentés Szolgáltatóhoz való beérkezésétől számított maximum 3 hónapig terjedő időtartamon belüli idejében megegyeznek, a Szolgáltató a megadott szolgáltatás kiépítését, telepítését adott időpontra elvégzi. A Szolgáltató által vállalt határidő elmulasztása esetén a Szolgáltató kötbért fizet, melynek összege minden késedelmes nap után a belépési díj egy tizenötöd része, belépési díj hiányában az Előfizetői Szerződés alapján az adott előfizetői szolgáltatással kapcsolatban fizetendő havi előfizetési díj, illetve az előre fizetett szolgáltatások esetén az előre fizetett díj egy harmincad részének nyolcszorosa. A Szolgáltató ezen kötbér felét fizeti meg, amennyiben az Előfizetői Szerződésben foglalt határidő teljesítésére műszaki okból mégsem képes, és ezért az Előfizetői Szerződést rendes felmondással megszünteti, a szolgáltatás nyújtás megkezdésére nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől a szerződés megszűnéséig. Ha a Szolgáltató az Előfizetői Szerződésben a szolgáltatás létesítésére meghatározott határidőt túllépi, akkor a szolgáltatás megkezdését megelőzően az Előfizető jogosult a szerződéstől hátrányos jogkövetkezmények nélkül elállni. Ilyen esetben a Felek kötelesek egymással elszámolni, vagyis a Szolgáltató köteles az adott szerződés alapján befizetett díjakat legfeljebb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni az Előfizető számára, az Előfizető pedig ezzel egyidejűleg köteles a részére átadott eszközöket, Berendezéseket a Szolgáltató részére visszaszolgáltatni A szolgáltatás létesítésének költsége A Szolgáltató az előfizetői hozzáférési pont kiépítéséért, illetve az ezzel kapcsolatban felmerült külön költségekért jogosult ún. létesítési díjat, illetve szerelési díjat felszámolni. Ezen kívül a Szolgáltató hálózatához való csatlakozásért és az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötéséért jogosult ún. belépési díjat felszámolni. E díjak tartalmát és mértékét jelen ÁSZF A. Melléklete határozza meg A szolgáltatás telepítése, az előfizetői hozzáférési pont kiépítése A szolgáltatás létesítését, az előfizetői hozzáférési pont kiépítését, illetve a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Berendezés és egyéb eszközök felszerelését, illetve beüzemelését a Szolgáltató megbízásából eljáró, igazolvánnyal rendelkező Hivatalos szerelő végzi el, az Előfizetővel egyeztetett időpontban. Az Előfizető köteles biztosítani, hogy az általa létesítési helyként megjelölt ingatlanra a Szolgáltató vagy az általa megbízott Hivatalos szerelő az előfizetői hozzáférési pont kiépítése érdekében szükséges felmérések elvégzése céljából beléphessen. Amennyiben ez nem lehetséges, a Szolgáltató jogosult új időpontot felajánlani a felmérések elvégzésére, vagy ha ez lehetetlen, illetve ha a belépést az Előfizető nem teszi lehetővé az igénybejelentést törölni és a szerződéskötéstől elállni, illetve a megkötött Előfizetői Szerződést felmondani. Az előfizetői hozzáférési pont létesítése (részletei az A. Mellékletben találhatók). Az Előfizető egy Előfizetői Hozzáférési Ponthoz csatlakoztatva 3 db Végberendezésig egy havi díjat, illetve ennél több Végberendezés esetén plusz havi előfizetési díjat fizet. Több előfizetői hozzáférési pont, illetve egy létesítési címre egyidejűleg több szolgáltatás telepítéséről minden esetben külön állapodnak meg a Felek. Az előfizetői hozzáférési pont kiépítése nem foglalja magában az Előfizető saját, belső (a létesítési helyként megjelölt ingatlanon belüli) hálózatának kiépítését, bővítését, fejlesztését, illetve a szolgáltatás igénybe vételére alkalmassá tételét. Erre azonban a Szolgáltató külön megállapodásban, külön díjazás ellenében vállalkozhat. Amennyiben a szolgáltatás megfelelő igénybevételéhez szükséges, a Szolgáltató és az Előfizető megállapodhatnak arról külön díjfizetés mellett, hogy a Szolgáltató az előfizetői hozzáférési pont kiépítése mellett az Előfizető által igénybe venni kívánt szolgáltatásnak megfelelő hálózati fejlesztéseket végez, illetve az előfizetői hozzáférési pontot az Előfizető külön igényeinek megfelelő módon és megoldások alkalmazásával építi ki (ún. Hálózatfejlesztési megállapodás). Az egyedi hozzáférési pont létesítésével, kiépítésével kapcsolatos díjak, illetve az esetleges további, az Előfizetőt terhelő költségek tartalmát és mértékét jelen ÁSZF A.. Melléklete határozza meg. A Szolgáltató által megbízott, szerelést végző szakember az Előfizetőt terhelő fizetési kötelezettségről, valamint a szerelési anyagok 19

20 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január 2.. díjairól a szerelés megkezdése előtt szóban is köteles tájékoztatni az Előfizetőt. Amennyiben Előfizető ezen díjak megfizetését nem vállalja, a Szolgáltató nem köteles a szerelés elvégzésére, valamint az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötésére, illetve a már megkötött szerződéstől a helyszínen elállhat. A felhasznált szerelési anyagokat megnevezés és mennyiség szerint az Egyedi Előfizetői Szerződéshez tartozó ún. Beüzemelési jegyzőkönyvre vagy Munkalapra vezeti fel a Hivatalos szerelő, melyet Előfizető aláírásával ismer el és fogad el kötelezőnek, és amelyről másolatot kap a kitöltést követően. A Szolgáltató ezen Beüzemelési jegyzőkönyv vagy Munkalap alapján állít ki számlát, melyet az Előfizető a számlán megjelölt időpontig köteles megfizetni. Ha a Hivatalos szerelő azt észleli, hogy a Berendezés felszerelése technikai, fizikai vagy bármely más akadályba ütközik, erről értesíti a Szolgáltatót, aki az Előfizetővel 15 napon belüli időpontra új időpontot egyeztet a Berendezés felszerelésére, a szolgáltatás létesítésére, illetve az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötésére, figyelembe véve a Berendezés felszerelésének és üzembe helyezésének megfelelő feltételeinek biztosításához szükséges időt. A Berendezés felszereléséhez szükséges feltételeket az Előfizető saját költségén köteles biztosítani. A Szolgáltató ajánlati kötöttsége az újonnan kitűzött időpontig terjedő időszakkal meghosszabbodik A szolgáltatás létesítésére vonatkozó egyéb szabályok Kábeles előfizetői hozzáférési pont kiépítése olyan módon történik, hogy a Szolgáltató a kábeleket az Előfizető által biztosított befogadó létesítményben (védőcső, kábelcsatorna) elhelyezi, vagy ennek hiányában a falon kívül, a lakásban vezetékcsatorna nélkül, a lépcsőházban és a ház külsőfalán vezetékcsatornában vezeti. Minden más esetben a Szolgáltató a szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges egyéb eszközöket és Berendezéseket úgy igyekszik elhelyezni, hogy azok a létesítési helyként megjelölt ingatlan használatát ne befolyásolják hátrányosan, illetve ne járjanak az ingatlan szükségtelen átalakításával. Az Előfizető, illetve az ingatlan tulajdonosa a kiépített hálózaton nem szerez tulajdonjogot, viszont biztosítani, illetve tűrni köteles, hogy a Szolgáltató a hálózathoz hozzáférjen, és azon - szükség esetén - hibaelhárítási munkálatokat végezzen, vagy a hálózatot fejlessze, valamint, hogy a hálózathoz való hozzáférés jogszerűségét ellenőrizze. Amennyiben a Felek bármelyike úgy ítéli meg, hogy ez szükséges, a Felek külön megállapodást köthetnek egymással az ingatlan ilyen célú használatának biztosításáról. Amennyiben a szolgáltatások telepítéséhez vagy javításához szükséges szerelési munkálatok elvégzéséhez az előfizetői hozzáférési pontként megjelölt ingatlanon műemléki, szakhatósági vagy lakóközösségi engedélyek vagy más hasonló hozzájárulások szükségesek, azok beszerzéséről Előfizető köteles gondoskodni. Szerelési munka csak ezek megléte esetén kezdhető meg. Amennyiben ezen hozzájárulásokat az Előfizető a szerelési munkálatok megkezdéséig nem képes beszerezni, és a munkálatok ebből kifolyólag elmaradnak, úgy a Szolgáltató a szolgáltatás szüneteléséért, korlátozott igénybevételéért nem tehető felelőssé. Az esetlegesen engedélyek nélkül elvégzett szerelési munkálatokkal okozott esetleges károkért a Szolgáltató szintén nem tehető felelőssé. Az Előfizető köteles tiszteletben tartani, hogy a részére rendelkezésre bocsátott, a szolgáltatás igénybevételéhez használt Berendezés üzemeltetése során használt szoftver harmadik személy - pl. a szoftverfejlesztő -, jogtulajdonos szellemi tulajdonát képezi. A szolgáltatás igénybevétele során ezen harmadik személy külön engedélye nélkül nem megengedett a szoftver rendeltetésétől eltérő használata, ahhoz illetéktelen személy(ek)nek történő hozzáférés biztosítása, a kódolási algoritmus, illetve a szoftver forráskódjának megfejtése, illetőleg az arra irányuló kísérlet. Amennyiben ezen kötelezettségét az Előfizető megsérti, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást korlátozni, illetve az Egyedi Előfizetői Szerződést megszüntetni A szolgáltatás igénybevételének esetleges korlátai A szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli korlátai A szolgáltatás igénybevételére az Egyedi Előfizetői Szerződés fennállta alatt jogosult az Előfizető. Kivételt képez e szabály alól, ha a körülményekben lényeges változás így különösen jogszabályi változás következik be, ilyen esetekben ugyanis 20

21 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január 2.. vagy e jogszabályi változásra tekintettel, vagy más lényeges változás miatt az Egyedi Előfizetői Szerződés tartama is megváltozhat. Az Előfizető a szolgáltatás igénybevételét az általa meghatározott időtartamra szüneteltetheti, illetve erre bizonyos esetekben a Szolgáltatónak is lehetősége van jelen ÁSZF 5. Fejezetében meghatározottak szerint. E szüneteltetés tartama alatt az Egyedi Előfizetői Szerződés továbbra is hatályban marad a Felek között. A szolgáltatás tartalmára, minőségére, a szolgáltatás igénybevétele után felszámított díjakra és kedvezményekre vonatkozóan az Előfizető által egyedileg és esetileg, külön megállapodás, a kedvezmények igénybevételével kötött határozott időtartamú szerződés alapján vállalt határozott időtartam is vonatkozhat A szolgáltatás igénybevételének esetleges földrajzi korlátai A Szolgáltató szolgáltatásait Magyarország területén nyújtja. A szolgáltatás kizárólag a Szolgáltató ellátási területén, illetve kiépített hálózatán érhető el, melynek legfontosabb adatait jelen ÁSZF A. Melléklete tartalmazza. Amennyiben az előfizetői hozzáférési pont kiépítését a Szolgáltató által még el nem látott területre igénylik, illetve a Szolgáltató ellátási területére, de olyan hálózatra, amelyen az igényelt szolgáltatás nem érhető el, úgy a törzshálózat és a vonalhálózat kiépítéséig vagy a megfelelő technikai megoldás biztosításáig Egyedi Előfizetői Szerződés nem köthető, a benyújtott igény csak előzetes igénybejelentésként vehető figyelembe. Ezen szabálytól eltérően a Szolgáltató hálózatának fejlesztése, bővítése érdekében a Felek megállapodhatnak abban, hogy a szolgáltatás kiépítési költségének megelőlegezésével, közös erővel építenek és/vagy fejlesztenek hálózatot az ellátatlan területeken, azonban a hálózat tulajdonjoga minden esetben Szolgáltatót illeti meg. Erről a Felek külön Hálózatfejlesztési megállapodásban rendelkezhetnek. Arról, hogy az adott településen, vagy településen belül az Előfizető által megjelölt címen elérhető-e az igényelt szolgáltatás, a Szolgáltató internetes honlapján, illetőleg az Ügyfélszolgálaton tájékozódhat az Előfizető A szolgáltatás igénybevételének technikai feltételei és a Szolgáltató által biztosított eszközökért vállalt jótállás A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételére használt készülék, berendezés, eszköz (a továbbiakban: eszköz) alkalmasságáért, megfelelőségéért csak és annyiban tartozik felelősséggel, amennyiben az adott eszközt ő biztosítja az Előfizető számára. Minden más esetben az Előfizető felelőssége, hogy adott eszköz alkalmas-e, megfelelő-e a szolgáltatás igénybevételére. A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Berendezések áramellátásáról az Előfizető saját költségére köteles gondoskodni. A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, általa biztosított és tulajdonát képező eszközökért, berendezésekért csere-garanciát és jótállást vállal. Az Előfizető által megvett eszközökre ez a jótállás 1 évig érvényes, míg a bérelt eszközök esetén a csere-garanciát a Szolgáltató az adott szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szerződés fennállása alatt folyamatosan biztosítja. A jótállás, valamint csere-eszköz biztosításának részletes feltételeit az eszközökhöz, Berendezéshez biztosított jótállási jegy tartalmazza. A jótállás megszűnik, illetve a csere-garancia nem érvényesíthető, amennyiben a Berendezés felszerelését, javítását, kicserélését nem Hivatalos szerelő végzi vagy az Előfizető a Berendezést nem a használati útmutatónak megfelelően, azaz nem rendeltetésszerűen használja, illetőleg megrongálja, vagy átalakítja. Nem vonatkozik a csere-garancia olyan meghibásodásokra, melyek az Előfizető által önállóan beszerzett eszközök, Berendezések vagy szerelési anyagok alkalmatlanságából, vagy az ezekkel történő kompatibilitás hiányából, továbbá amelyek az Előfizető által saját felelősségére végzett szerelésből erednek. Az elvégzett munkálatok Hivatalos szerelő általi végrehajtását az Előfizető a szerelési Munkalap aláírásával igazolja, ismeri el. A szerelés, garanciális csere és egyéb, a szolgáltatás felszerelését követő cselekmények elvégzése csakis a szerelési Munkalap aláírása ellenében fogadhatók el érvényesnek. Az Előfizető jótállási-, illetve csere-garancia igényét személyesen az Ügyfélszolgálaton, telefonon, valamint a hiba bejelentési elérhetőségeken keresztül közölheti a Szolgáltatóval. A cserét lehet kiszállással is kérni, ez esetben a Szolgáltató kiszállási díjat számolhat fel. 21

22 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január 2.. Amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint az Előfizető által használt eszköz veszélyezteti, zavarja, akadályozza, illetve potenciálisan alkalmas a Szolgáltató szolgáltatásainak, hálózatának vagy rendszereinek működésének veszélyeztetésére, zavarására, akadályozására (a továbbiakban: akadályozás), akkor az Előfizetőt felszólíthatja ezen eszközök használatának mellőzésére. Amennyiben Előfizető ezen felszólításban foglaltaknak nem tesz eleget, Szolgáltató jogosult a szolgáltatás korlátozására, szüneteltetésére, illetve az ÁSZF-ben számára biztosított további lehetőségek alkalmazására. A Szolgáltató szolgáltatásainak, eszközeinek működését akadályozó berendezést üzemeltető Előfizetővel szemben, ha megítélése szerint ez szükséges, jogosult mindezeken felül a hatóság eljárását is kezdeményezni, hogy a hatóság az akadályozót: a. a berendezés zavarszűrésére; b. a berendezés áthelyezésére; c. az akadályozás más módon történő elhárítására kötelezze. Az akadályozás elhárításának igazolt és ésszerű költségét az Előfizető köteles a Szolgáltató számára megfizetni. Az Előfizető teljeskörű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért így különösen, ha az adott szolgáltatás esetében megengedett a szolgáltatás más személy általi használata, akkor ezen átengedett használatért, amelynek során a hozzáférés az ingatlanán vagy az általa használt ingatlanon kiépített előfizetői hozzáférési ponton keresztül történik Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatok kezelése, nyilvántartásba vétele, változás az ajánlattevő és az előfizető adataiban; A Szolgáltató az igénybejelentések, illetve a megkötött Egyedi Előfizetői Szerződések naprakész nyilvántartására ún. Ügyfélnyilvántartó Rendszert üzemeltet. A Szolgáltató az igénybejelentéseket igénybejelentési nyilvántartási szám, az Egyedi Előfizetői Szerződéseket szerződésszám alapján tartja nyilván. Az Ügyfél-nyilvántartó Rendszerben szereplő adatokat a Szolgáltató bizalmasan, a Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, az adatokhoz korlátozott és különböző biztonsági szinteknek megfelelő hozzáférést enged, a rendszerből adattovábbítás csak a feljogosított szerveknek, illetve személyeknek a jogszabályi keretek között történik. Az Előfizetőnek bármikor joga és lehetősége van megismerni, hogy róla a Szolgáltató milyen adatokat tart nyilván a rendszerben Változás az Igénylő, illetve az Előfizető adataiban Az Igénylő az igénybejelentésben, illetve az Előfizető az Egyedi Előfizetői Szerződésben szereplő adataiban, Üzleti/Intézményi előfizető esetén különösen a képviselője személyében, valamint jogállásában bekövetkezett változást ideértve a számlázási cím változását is köteles haladéktalanul, de legkésőbb az adatváltozást követő 8 napon belül bejelenteni a Szolgáltatónak. Névváltozás esetén ennek tényét az Igénylő, valamint az Egyéni előfizető személyi igazolványával, esetleg más hatósági dokumentummal, külföldi személy személyi igazolványával, illetve útlevelével, az Üzleti/intézményi előfizető alapító okiratának cégbírósági, más szervezet a szervezet nyilvántartását végző hatóság által érkeztetett példányával igazolhatja. Amennyiben Üzleti/intézményi előfizető esetében a szervezeti vagy társasági forma is megváltozik, úgy az nem csak névváltozásnak minősül, hanem az Előfizető személyében is bekövetkező változásnak, s ezért az Előfizetőnek az átírási díját is meg kell fizetnie. A nem egyéni Előfizető köteles ezen kívül az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csődeljárásról a Szolgáltatót az eljárás megindítását követően haladéktalanul írásban, vagy közvetlenül és utólagos írásbeli megerősítéssel tájékoztatni. A Szolgáltató az előfizetői adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget. 3. AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS TARTALMA 3.1 A Szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatás tartalma A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások tartalmát jelen ÁSZF A. Melléklete határozza meg részletesen. 22

23 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január A szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe A Szolgáltató szolgáltatásainak területi lefedettségét jelen ÁSZF A. Melléklete tartalmazza. 3.3 A segélyhívó szolgáltatásokhoz és a hívó helyére vonatkozó információhoz való hozzáférés és azok használatára vonatkozó leírás Az ÁSZF D. melléklete tartalmazza. 3.4 Tájékoztatás arról, hogy a szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e Sem a Szolgáltató, sem az általa nyújtott szolgáltatások nem minősülnek a hírközlési jogszabályok szerint egyetemes jellegűnek. 3.5 A Szolgáltató felelősségi határát jelentő előfizetői hozzáférési pont helye A Szolgáltató felelősségi határát jelentő előfizetői hozzáférési pontját, azaz a szolgáltatás Előfizetőnek való átadásának helyét, minden esetben jelen ÁSZF A. Melléklete határozza meg. 4. AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE, BIZTONSÁGA 4.1. Az előfizetői Szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről szóló kormányrendeletben meghatározott, vagy a szolgáltató által önként vállalt szolgáltatásminőségi követelményeinek célértékei, ezek értelmezése és teljesítésük ellenőrzésének mérési módszere A Szolgáltató által vállalt minőségi mutatókat, célértékeket, valamint meghatározásuk és mérésük módját, ellenőrzését jelen ÁSZF A. Melléklete tartalmazza Amennyiben a szolgáltató hálózatában forgalommérést, irányítást, menedzselést alkalmaz, és ez hatással van a szolgáltatás minőségére, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján elérhető más szolgáltatásokhoz, tartalmakhoz, alkalmazásokhoz történő hozzáférésre, az erre vonatkozó szabályok részletes ismertetése A Szolgáltató hálózatában forgalommérést, irányítást nem végez. biztosítja az Előfizető részére a nyújtott szolgáltatásra a vonatkozó, az A.-D. Mellékletekben pontosan meghatározott, éves mértékű rendelkezésre állást az Egyedi Előfizetői Szerződés fennállásának teljes időtartama alatt, a jelen ÁSZF 5. Fejezetében foglalt kivételekkel A rendelkezésre állás, a rendelkezésre állás számítási módja A Szolgáltató biztosítja az Előfizető részére a nyújtott szolgáltatásra a vonatkozó, az A Mellékletben pontosan meghatározott, éves mértékű rendelkezésre állást az Egyedi Előfizetői Szerződés fennállásának teljes időtartama alatt, a jelen ÁSZF 5. Fejezetében foglalt kivételekkel. A rendelkezésre állás számítása valamint a hibás teljesítés számítása a Szolgáltató erre vonatkozó statisztikái alapján történik. Utóbbi az adott évben a Szolgáltatóhoz érkező összes hibabejelentésen alapszik, külön kezelve a Szolgáltató érdekkörében bekövetkező hibákat, azok kijavítására tett szolgáltatói kísérleteket és a munkálatok időtartamát. A rendelkezésre állás számítás alapja az adott hozzáférésre vonatkozó teljes éves üzemidő (365X24 óra) és az egy évre vonatkozó összes kiesési idő hányadosa százalékban kifejezve. Az éves rendelkezésre állás csak teljes naptári évre vonatkozik, töredék szolgáltatási év esetén az adott naptári év rendelkezésre állását kell figyelembe venni. Mindezek alapján az összes hibásan teljesített órák száma egyenlő a hibabejelentések nyilvántartásai alapján összesített hibásan teljesített órák számával, hozzáadva a váratlan és tervezett üzemszünetek (szolgáltatás-kiesés) időtartamát is. Egy adott szolgáltatás éves rendelkezésre állása az évben hibásan teljesített összesített időnek az adott évre számolt százalékos értéke az összes előfizetői hozzáférési pontra vonatkoztatva. A rendelkezésre állás számításánál nem kell figyelembe venni, ha a hibabejelentés: a. az Előfizető érdekkörében keletkező ok miatt történt; b. vis maior miatt történt; c. a Szolgáltató érdekkörén kívül eső egyéb ok miatt történt; valamint: d. a szünetelés idejét, ha az Előfizető kérése alapján került rá sor; e. az előre bejelentett karbantartás miatti szünetelést; 23

24 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január 2.. f. az Előfizető szerződésszegése miatti szolgáltatás korlátozás idejét. A rendelkezésre állás számításánál korlátozottan a felróhatóság függvényében kell figyelembe venni a mindkét Fél okozta hibákat. A rendelkezésre állás számításakor az adott Előfizető esetében a hibásan teljesített időt súlyozni kell a jelkimaradás, illetve minőségromlás által érintett csatorna számmal, ez képzi az Előfizető számára elérhető, előfizetett teljes csatorna szám súlyértékét. A súlyozásban a Szolgáltató nem különbözteti meg az egyes csatornákat. A minőségi célértékeket és a hozzájuk kapcsolódó rendelkezésre állás éves átlagos értékét a mért adatok alapján évente meghatározza, és weboldalán közzéteszi Tájékoztatás azon intézkedésről, amelyeket a szolgáltató a biztonságot és a hálózat egységét befolyásoló eseményekkel és fenyegetésekkel, valamint sebezhető pontokkal kapcsolatban tehet A Szolgáltató a biztonságot és a hálózat egységét befolyásoló események és fenyegetések, valamint sebezhető pontokkal kapcsolatos támadások minél hatékonyabb elhárítása érdekében fokozottan együttműködik a hasonló szolgáltatásokat nyújtó többi hírközlési szolgáltatóval, valamint hatóságokkal és egyéb közreműködő szervezetekkel, továbbá honlapján tájékoztatást nyújt a tudomására jutott fent meghatározott eseményekről. A Szolgáltató által alkalmazott adatbiztonsági elvekről, megoldásokról jelen ÁSZF 10. Fejezetében található további részletesebb információ Az előfizetői végberendezés csatlakoztatásának feltételei A Szolgáltató hálózatához kizárólag a Szolgáltató által biztosított vagy a Berendezés termékleírásában a szolgáltatás igénybevételére megfelelőként feltüntetett végberendezést csatlakoztathat az Előfizető. A Szolgáltató kizárólag az általa biztosított Berendezések megfelelőségét garantálja, az Előfizető által beszerzett Berendezések, illetve egyéb eszközök megfelelőségéért az Előfizető tartozik felelősséggel, azokat a Szolgáltató előzetesen nem vizsgálja. A Szolgáltató ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy az Előfizetőnek átadott eszközök, Berendezések rendeltetésszerű használatát az Előfizető indokolatlan zavarása nélkül bármikor ellenőrizze. A Szolgáltató jogosult továbbá a nem általa biztosított eszközöknek, Berendezéseknek a szolgáltatás igénybevételére való alkalmasságát vizsgálni, de erre nem köteles. Ha az Előfizető bármilyen módon akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, így különösen, ha az Előfizető az előfizetői hozzáférési ponthoz megfelelőségi tanúsítvánnyal nem rendelkező végberendezést vagy más okból nem megfelelő végberendezést csatlakoztatott, illetve e tevékenységét a Szolgáltató erre való felszólítását követően sem szünteti meg, úgy a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást korlátozni, illetve az Egyedi Előfizetői Szerződést megszüntetni. 5. A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE, KORLÁTOZÁSA A szolgáltatás az Előfizetői Szerződés időtartama alatt folyamatosan igénybe vehető az Előfizető által, két kivétellel, ezek a szüneteltetés, illetve a korlátozás időtartama Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésének esetei, feltételei, az előfizető által kérhető szüneteltetés leghosszabb időtartama, a díjfizetéshez kötött szünetelés esetei, és a fizetendő díj mértéke A szolgáltatás szüneteltetésére vagy az Előfizető kérelmére, vagy pedig a Szolgáltató érdekkörében vagy azon kívül felmerült okból kerülhet sor A szolgáltatás szüneteltetése az Előfizető kérelmére A Szolgáltató köteles az Szolgáltatást - akár Egyéni, akár Üzleti/ Intézményi Előfizető - kérésére szüneteltetni. Az Előfizető köteles közölni a szüneteltetés kezdő időpontját, valamint a szüneteltetés időtartamát, a szüneteltetés kezdő időpontját megelőzően legalább 15 munkanappal, mely a tárgyhónapot követő hónap elsejétől kezdődően határozott időtartamra, naptári évenként minimum 1, maximum 11 hónapra kérhető. Az időtartam a maximális 11 hónap figyelembe vételével írásban módosítható a visszakapcsolást megelőzően legalább 5 munkanappal. A szüneteltetés az Előfizető által kért visszakapcsolásig vagy a szerződés felmondásáig tart. 24

25 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január 2.. Az előfizető a szünetelés időtartamára az A. Melléklet szerinti üzemszüneteltetési havidíjat, valamint a kikapcsolásért az A. Melléklet szerint felszámított csökkentett előfizetési díjat köteles fizetni. A határozott idő lejártával amennyiben az előfizető másként nem nyilatkozik a szolgáltató külön értesítés nélkül a szüneteltetés kapcsán felszámított díjak megfizetése után visszakapcsolja a szolgáltatást. Díjtartozás, esetén nincs lehetőség a szolgáltatás szüneteltetésére. Határozott idejű szerződés illetve a hűségidő lejárta előtt történő szüneteltetés esetén a szerződés időtartama a szünetelés időtartamával meghosszabbodik A szolgáltatás szüneteltetése karbantartás miatt A Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok lehet különösen a Szolgáltató hálózatának tervezett, rendszeres karbantartása vagy a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása (a továbbiakban: a hálózat fejlesztése). A Szolgáltató szolgáltatásait csak abban az esetben szünetelteti, ha szüneteltetést nem igénylő más gazdaságos műszaki megoldás nem áll rendelkezésre a hálózat fejlesztésére. A szüneteltetés időtartama a naptári hónaponként számított 1 napot nem haladhatja meg. Amennyiben ezt mégis meghaladná, úgy Szolgáltató kötbér fizetésére köteles a szüneteltetéssel érintett Előfizetői számára. A rendszeres karbantartás miatt kiesett időtartamok nem számítanak bele a Szolgáltató által vállalt éves rendelkezésre állási időbe. Ha azonban a rendszeres karbantartás időszaka a naptári hónaponként 1 napot meghaladja, úgy az Előfizető adott időtartamra díjfizetésre nem köteles. A Szolgáltató a tervezett szüneteltetésről, kezdő időpontjáról és tartamáról legalább 15 nappal korábban értesíti az érintett Előfizetőit. Az Előfizetők értesítésére közvetlen módon, a jelen ÁSZF 16. Fejezetében meghatározottak szerint kerül sor, illetve Szolgáltató tájékoztatást adhat Ügyfélszolgálatán, honlapján, valamint a hálózatán fogható információs képújság csatornán keresztül is. Szolgáltató abban az esetben is köteles az Előfizetőt 15 nappal korábban értesíteni, ha az szüneteltetést eredményező rendszeres karbantartási munkálatok időtartama az eredetileg megadott időtartamot előreláthatóan meghaladja A szolgáltatás Szolgáltató érdekkörén kívüli okból történő szüneteltetése A szolgáltatás Szolgáltató érdekkörén kívüli okból történő szüneteltetésére rendkívüli okból szükségszerűvé váló karbantartási, fenntartási munkák végzésekor (nem tervezett karbantartás), vagy előre nem látható és el nem hárítható külső ok (a továbbiakban: vis maior) esetén, vagy Magyarország honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekeinek védelmében, jogszabály által előírt esetekben és módon kerülhet sor. A Szolgáltató ilyen okokból történő szüneteltetés esetén díj visszatérítésre nem kötelezett, ha igazolja, hogy a szüneteltetés oka rajta kívül áll, és annak elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket határidőben megtette A szolgáltatás szüneteltetéséért viselt felelősség A szolgáltatás Előfizetői szüneteltetése esetén a szüneteltetésért és az esetleg ebből származó bármilyen kárért egyedül a szüneteltetést kérelmező Előfizető felel. E körben a Szolgáltatót egyedül a kérelemben foglaltak végrehajtása terheli, ha az lehetséges. Ha a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szüneteltetésre ide nem értve a jelen ÁSZFben meghatározott rendszeres karbantartás idejét, vagy ha a szüneteltetés oka mindkét Fél érdekkörén kívül esik, a szüneteltetés időtartama alatt az Előfizető a szüneteltetés időtartamára vonatkozó csökkentett díj megfizetésére nem köteles. Egyebekben az Előfizető a jelen ÁSZF A. Mellékletben meghatározott szüneteltetési díjat köteles megfizetni. Ha a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szüneteltetésre és a szüneteltetés időtartama a naptári hónaponként számított 1 napot meghaladja, a Szolgáltató kötbér fizetésére köteles a szüneteltetéssel érintett Előfizetői számára. A szolgáltatás Szolgáltató érdekkörén kívüli okból történő szüneteltetése esetén a Szolgáltató semmiféle felelősséggel nem tartozik a szolgáltatásai 25

26 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január 2.. szüneteltetése miatt, kötbér fizetésére sem köteles. Ha azonban a szüneteltetés oka vis maior, a mentesüléshez a Szolgáltatónak megfelelően igazolnia kell, hogy a szüneteltetést kiváltó ok ésszerű határidőn belüli megszüntetésére minden tőle elvárhatót megtett A szünetelés speciális esetei, a szolgáltatás felfüggesztése A szolgáltatás 15 napot meghaladó korlátozását követően, amennyiben a Szolgáltató az Előfizető díjtartozása miatt mégsem kíván felmondási jogával élni, jogosult a szolgáltatást legfeljebb 6 hónapig felfüggeszteni. A Szolgáltató a szolgáltatás ezen felfüggesztése alatt díjat nem számol fel. Amennyiben a szolgáltatás felfüggesztési oka változatlanul fennáll, a Szolgáltató a szolgáltatás felfüggesztés időtartamának utolsó napjára jogosult 15 napos felmondási idővel az Egyedi Előfizetői Szerződést felmondani. Amennyiben az előfizetői szerződés felmondására azért került sor, mert a rendelkezésre álló adatok, információk alapján valószínűsíthető, hogy az Előfizető a szerződés megkötése vagy szolgáltatás igénybe vétele céljából a Szolgáltatót lényeges körülmény így különösen a személyes adatok vonatkozásában megtévesztette, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás legalább 15 napos korlátozását követően a felmondási időre a szolgáltatást felfüggeszteni Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának, így különösen az előfizető által indított vagy az előfizetőnél végződtetett forgalom korlátozásának, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzői csökkentésének esetei és feltételei A szolgáltatás korlátozására, azaz az Előfizető által igénybe vett szolgáltatás minőségi, vagy más jellemzőinek, tartalmának lassítására, módosítására, csökkentése, illetve egyéb módon történő technikai befolyásolására, korlátozására (a továbbiakban: korlátozás) a Szolgáltató csak kivételesen és az Előfizető értesítése mellett jogosult. A korlátozás a megtévesztés esetét kivéve, valamint amennyiben az előfizető több előfizetői szolgáltatást egy egyedi előfizetői szerződés keretében vesz igénybe a díjtartozás (ÁSZF 12.7.) esetét kivéve a műszakilag kivitelezhető mértékben, csak az előfizetői szerződésszegéssel érintett szolgáltatásra terjed ki A Szolgáltatás korlátozásának esetei A szolgáltatás korlátozására a következő esetekben kerülhet sor: a. az Előfizető bármilyen módon akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, így különösen, ha az Előfizető az előfizetői hozzáférési ponthoz megfelelőségi tanúsítvánnyal nem rendelkező végberendezést vagy más okból nem megfelelő végberendezést csatlakoztatott, illetve e tevékenységét a Szolgáltató erre való felszólítását követően sem szünteti meg; b. az Előfizető az előfizetői szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére is hozzáférhetővé teszi, illetve továbbértékesíti, vagy azt a hálózati szolgáltatás céljára használja; c. az előfizetőnek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt - de legalább 30 napos - határidő elteltét követően is esedékes díjtartozása van, és az előfizető a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a szolgáltatónak nem adott az általános szerződési feltételekben meghatározott vagyoni biztosítékot; A korlátozásról történő értesítés A Szolgáltató a korlátozásról mindig annak végrehajtását közvetlenül megelőzően vagy azzal egy időben értesíti az Előfizetőt jelen ÁSZF 16. Fejezetében foglaltak szerint, egyúttal tájékoztatva az Előfizetőt arról is, hogy a korlátozást miként és milyen feltételekkel szüntetheti meg, illetve milyen következményekkel jár, ha az értesítésben foglaltaknak nem tesz eleget. Amennyiben azt a szolgáltatás természete (telefonos szolgáltatás) lehetővé teszi és az Előfizető előzetesen hozzájárulását adta ehhez, úgy a Szolgáltató közvetlenül értesíti ( ben vagy telefonon) az Előfizetőt a korlátozási korlátérték 80%-ának eléréséről. Ezen értesítésben a Szolgáltató egyúttal figyelmezteti is az Előfizetőt az esetleges korlátozás azonnali alkalmazásának lehetőségére és a korlátozás következményeire így különösen az ahhoz kapcsolódó díjfizetési kötelezettségekre. A Szolgáltató a díjtartozás fennállásának ideje alatt az Előfizetőt a szolgáltatás igénybevételét biztosító 26

27 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január 2.. Berendezésre küldött szöveges üzenet formájában is tájékoztathatja a díjtartozás fennállásáról A korlátozás megszüntetése A Szolgáltató köteles az előfizető kérelmére újra biztosítani a szolgáltatást, ha a korlátozás indoka megszűnt. A Szolgáltató az Előfizető kérelmére köteles a szolgáltatás újbóli biztosítására és a korlátozás feloldására, kivéve, ha jogszabályi rendelkezés vagy jelen ÁSZF szabályai alapján az Egyedi Előfizetői Szerződés további fenntartására nem köteles. Ilyen esetekben a Szolgáltató dönthet úgy, hogy a korlátozás súlyosságára, ismételtségére, az Előfizető által tanúsított magatartásra tekintettel az Egyedi Előfizetői Szerződést felmondja. A korlátozás megszüntetésének késedelmes teljesítése esetén a Szolgáltató minden megkezdett késedelmes nap után kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes nap után a visszakapcsolási díj egyharmada. Amennyiben adott esetben a Szolgáltató korlátozásfeloldási díjat nem számítana fel, a kötbér mértéke az adott szolgáltatással kapcsolatban fizetendő havi előfizetési díj, illetve előre fizetett szolgáltatás esetén az előre fizetett díj egy harmincad részének négyszerese Korlátozás esetén felszámított díjak A Szolgáltató a korlátozás tartama alatt kizárólag a korlátozott szolgáltatással arányos díjat számít fel. A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételének újbóli biztosításáért a jelen ÁSZF A. Mellékletben meghatározott korlátozás-feloldási díjat, valamint adminisztrációs díjakat számol fel. A fizetési emlékeztető, illetve felszólítás és a szolgáltatás korlátozásáról szóló hivatalos értesítés kiküldésének adminisztrációs díja az ÁSZF A.. Mellékletben kerül meghatározásra A korlátozás speciális esetei A Szolgáltatás korlátozására sor kerülhet akkor is, ha adott Előfizető vagy a Szolgáltató által biztosított szolgáltatás vagy az általa biztosított szolgáltatáson keresztül elérhető más szolgáltatások viszonylatában azt hatósági döntés rendeli el. Ilyen esetekben a Szolgáltató a hatósági döntésben foglaltaknak megfelelő módon és terjedelemben korlátozza a szolgáltatást. Az ilyen okból történő korlátozásból származó esetleges károkért a Szolgáltató semmilyen módon nem tehető felelőssé. Azt, hogy mely hatósági döntések esetében korlátozhatja ily módon a Szolgáltató a szolgáltatást, jelen ÁSZF A.. Melléklete határozza meg. 6. ÜGYFÉLKAPCSOLAT, HIBAELHÁRÍTÁS, PANASZKEZELÉS, JOGVITÁK 6.1. Vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba vételére és a hibaelhárítására vonatkozó eljárás A Szolgáltató a szolgáltatást felügyelet, karbantartás és hibaelhárítás biztosításával nyújtja. E szolgáltatások biztosítását a Szolgáltató azonban csak a felelősségi határát képző pontig, az előfizetői hozzáférési pontig garantálja. Az előfizetői végberendezésekkel kapcsolatos karbantartásra és hibaelhárításra a Szolgáltató felelőssége csak akkor terjed ki, ha az eszközöket ő bocsátotta az Előfizető rendelkezésére, minden más esetben a végberendezés használhatóságáért, karbantartásáért és esetleges hibáinak kijavításáért az Előfizető felel. Jelen ÁSZF alkalmazása során előfizetői hibabejelentésnek minősül minden olyan a hivatalosan megjelölt hibabejelentési csatornán keresztül tett - bejelentés, amely az Előfizetői Szerződés nem szerződésszerű teljesítésével függ össze, így különösen valamely, az Előfizető által igénybe vett szolgáltatás korlátozott használhatóságára vagy az igénybe vehetőség hiányára irányul (a továbbiakban: hibabejelentés) Hibaelhárítási célértékek, hibabejelentés feltételei A Szolgáltató a hiba bejelentése után haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül megkezdi a hiba pontosabb behatárolását és intézkedik a lehető legrövidebb időn belüli kijavítása érdekében. A szolgáltató köteles az előfizető által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult, érdekkörébe tartozó hibát kijavítani. A hiba bejelentésétől a hiba kijavításáig eltelt idő nem haladhatja meg a 72 órát. A szolgáltató köteles a hiba elhárítását követően haladéktalanul értesíteni az előfizetőt a hiba elhárításáról, valamint az értesítés módját és időpontját nyilvántartásba venni. A szolgáltató a 27

28 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január 2.. hiba elhárításáról szóló értesítési kötelezettségének a bejelentéssel, illetve a helyszíni hibaelhárítással egyidejűleg is eleget tehet. A hibabejelentés elengedhetetlen feltétele a hiba rövid leírásán túl, hogy az Előfizető közölje azonosító adatait vagy a hibával érintett szolgáltatásra vonatkozó Egyedi Előfizetési Szerződésének szerződésszámát, annak érdekében, hogy minden kétséget kizáróan behatárolható legyen a bejelentő személye. Amennyiben a kivizsgálás vagy kijavítás kizárólag a helyszínen, az előfizető helységében lehetséges és a szolgáltató által a pontja szerinti értesítésben az arra javasolt időpont az előfizetőnek nem megfelelő, akkor a szolgáltató által javasolt időponttól az előfizetővel előzetesen egyeztetett újabb időpontig eltelt időtartam nem számít be a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidőbe. Ha a kivizsgálás vagy a kijavítás időpontjában a fentiek szerint a szolgáltató és az előfizető megállapodott, és a hiba kijavítása a meghatározott időpontban a szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt nem volt lehetséges, úgy a hiba kijavítására a rendelkezésre álló határidő a szolgáltató érdekkörén kívül eső okból alkalmatlannak bizonyult időponttól a szolgáltató kezdeményezésére a felek által közösen meghatározott új, alkalmas időpontig terjedő időszakkal meghosszabodik.. A Szolgáltató által vállalt hibaelhárítási célértékeket jelen ÁSZF A. Melléklete tartalmazza A hibabejelentő szolgálat elérhetősége Részletesen az ÁSZF C mellékletében és a szolgáltató weboldalán található A hibabejelentés nyilvántartása A szolgáltató köteles a hibabejelentéseket 48 órán belül kivizsgálni és az elvégzett vizsgálat alapján az előfizetőt értesíteni arról, hogy a)további helyszíni, az előfizetői hozzáférési ponton vagy azt is érintően lefolytatandó vizsgálat szükséges, annak időpontjának megjelölésével (év, hó, nap, négy órás időszak megadásával, amely 8 és 20 óra közé eshet), vagy b)a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba nem a szolgáltató érdekkörébe tartozó okból merült fel. Szolgáltató fenti kötelezettsége teljesítése során köteles a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás alapján tett intézkedéseket visszakövethető módon, hangfelvétellel vagy egyéb elektronikus úton rögzíteni, és az adatkezelési szabályok betartásával azt legalább egy évig megőrizni. Szolgáltatónak a hibabejelentést az előfizető részére vissza kell igazolnia, és azt a rögzítésen túl nyilvántartásba kell vennie. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a) az előfizető értesítési címét vagy más azonosítóját; b) az előfizetői hívószámot vagy más azonosítót; c) a hibajelenség leírását; d) a hibabejelentés időpontját (év, hónap, nap, óra); e) a hiba okának behatárolására tett intézkedéseket és azok eredményét; f) a hiba okát; g) a hiba elhárításának módját és időpontját (év, hónap, nap, óra), eredményét (eredménytelenségét és annak okát); h) az előfizető értesítésének módját és időpontját ezen belül is különösen az előfizető bejelentésének visszaigazolásáról, valamint a g) pontban foglaltakról történő értesítések módját és időpontját. A hiba feltárására tett minden elvégzett vizsgálatról a Szolgáltató haladéktalanul és megfelelő indokolással köteles az Előfizetőt értesíteni, a következő tartalommal: 1. a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető; 2. a hiba nem a szolgáltató érdekkörébe tartozó okból merült fel; 3. a hiba az Előfizető érdekkörébe tartozó okból merült fel; 4. a Szolgáltató a hiba kijavítását megkezdte; 5. további, a helyszínen lefolytatandó vizsgálat szükséges a hiba behatárolásához (ebben az esetben a lefolytatandó vizsgálat Szolgáltató által javasolt időpontját is meg kell jelölni, mely egy négy órás, 8 és 20 óra közti időtartam lehet); 6. a hiba kijavítását átmeneti ideig vagy tartósan nem tudja vállalni, ezért az Előfizető részére kötbért fizet.. Amennyiben a helyszínen lefolytatott hibabehatároló eljárás során a Szolgáltató az Előfizetőnél talált hibát elhárította, és azt az Előfizető a szerelési lapon igazolja, a visszaigazolás megtörténtnek tekintendő. 28

29 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január Az Előfizető anyagi felelőssége a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközökért Az Előfizető köteles az Egyedi Előfizetői Szerződés fennállása alatt a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, a Szolgáltató által felszerelt technikai eszközök és berendezések teljes vagy részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válásáért, elvesztéséért, megsemmisüléséért helyt állni. Az Előfizető hálózatot érintő bármiféle karbantartási vagy javítási munkát egyedül a Szolgáltatóval, illetve az általa megbízott Hivatalos szerelővel végeztethet el. Az Előfizető teljes kártérítési felelősséggel tartozik abban az esetben, ha illetéktelen beavatkozás (a Szolgáltatótól vagy a Hivatalos szerelőtől eltérő személy, vagy az Előfizető saját tevékenysége) folytán a hálózat bármiféle kárt szenved A hibaelhárítás költsége A Szolgáltató amennyiben a hiba a felelősségi körében keletkezett, úgy a hibaelhárításáért díjat nem számol fel, így a Szolgáltatónál felmerülő javítási, kiszállási költségeket, illetve a hiba behatárolása és elhárítása során az Előfizető helyiségébe történő belépés biztosításán túl egyéb kötelezettséget nem háríthat az Előfizetőre. Amennyiben azonban a hibabejelentést követő vizsgálat megállapításai szerint a hiba nem a Szolgáltató által használatba adott műszaki berendezésből adódott, úgy az átvizsgálással és a kiszállással kapcsolatos, jelen ÁSZF A.-D. Mellékleteiben meghatározott költségeket a Szolgáltató által kiadott számla alapján az Előfizető köteles a Szolgáltató számára megfizetni. Ha a Szolgáltató, illetve a Hivatalos szerelő az Előfizető kérésére az Előfizetővel egyeztetett időpontban a tulajdonában álló vagy általa használt ingatlanhoz kiszáll, az Előfizető a jelen ÁSZF A.-D. Mellékleteiben található díjszabásban meghatározott mértékű kiszállási díjat köteles megfizetni, kivéve, ha a kiszállásra a Szolgáltatónál felmerült okból kerül sor. A díjfizetési kötelezettség az Előfizetőt abban az esetben is terheli, ha a Szolgáltató, illetve a Hivatalos szerelő az Előfizető hibájából nem tud az érintett ingatlanra bejutni, vagy amennyiben a hiba oka az Előfizetőnél merült fel (például az Előfizető hibás végberendezése, rongálása, stb.), továbbá, ha a hibabejelentés téves, vagy megtévesztő jellegű. Amennyiben ennek feltételei adottak, a Szolgáltató, illetve a Hivatalos szerelő a kiszállást az Előfizető kérésére soron kívül teljesíti. Ez esetben a Szolgáltató az Előfizető kérésének elfogadásától számított 6 órán belül a kiszállást a díjszabásban meghatározott mértékű expressz kiszállási díj ellenében teljesíti Együttműködés a Szolgáltatóval a hibaelhárítás érdekében Az Előfizetőnek a hibaelhárítás során a Szolgáltatóval, illetve az általa megbízott Hivatalos szerelővel együtt kell működnie. Ennek keretében a hibaelhárítás, a hiba okának kivizsgálása érdekében ha a kivizsgálás, vagy a hiba kijavítása kizárólag a helyszínen lehetséges az ingatlan tulajdonosa, használója tűrni köteles, és biztosítania kell előzetes értesítés alapján a Szolgáltató, illetve a Hivatalos szerelő számára az ingatlan területére való belépést, valamint ott a kivizsgálás, karbantartás és hibaelhárítás céljából a szükséges munkálatok elvégzését. Ha a hibaelhárítást az Előfizető bejelentése alapján végzi a Szolgáltató, az Előfizetőt csak akkor kell külön értesítenie, ha a hiba elhárításához mindenképpen szükséges bejutni arra az ingatlanra, helyszínre, ahol az Előfizető által használt hozzáférési pont található. Ha a hibaelhárítás során a Szolgáltató, illetve a Hivatalos szerelő nem tud az érintett ingatlanra bejutni, értesítés hátrahagyásával tájékoztatja az Előfizetőt a helyszíni kiszállás következő időpontjáról vagy az időpont egyeztetés lehetőségéről. Ha a hibaelhárítási kötelezettségét a Szolgáltató az Előfizető, vagy az Előfizető érdekkörében felmerült ok, vagy a Szolgáltató tevékenységétől független, külső, általa elháríthatatlan ok miatt (vis maior) nem tudja teljesíteni, mindaddig nem esik késedelembe, amíg ezen akadályoztatás oka el nem hárul. Amennyiben az Előfizető jogellenes magatartásával más Előfizetőket is érintő hibaelhárítási tevékenységet hiúsít meg, felel az e tevékenysége során a Szolgáltatónál okozott vagy nála jelentkező bármilyen kárért. 29

30 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január Együttműködés más szolgáltatókkal a hibaelhárítás terén Amennyiben a szolgáltatás hibája, hibás működése más szolgáltató hatáskörében felmerülő hiba miatt következett be, úgy a Szolgáltató vállalja azt, hogy erről az érintett szolgáltatót értesíti és lehetőségeihez képest együttműködik vele a hiba kijavításában. Ha a Szolgáltató a hálózatban bekövetkezett hibát kijavítani nem tudja, úgy köteles más hozzáértő szolgáltató, illetve más gazdálkodó szervezet segítségét igénybe venni. Ilyen közreműködésért az Előfizetőtől a Szolgáltató semmiféle többletdíjat nem követel Karbantartási szolgáltatások A Szolgáltató - az Előfizető részére nyújtott szolgáltatás zavartalanságának és megfelelő minőségének biztosítása érdekében az igénybe vett hírközlési hálózatot előre meghatározott időszakonként és gyakorisággal, illetve szúrópróba szerűen, mind az előfizetői átadási pont és az előfizetői végberendezés között ideértve az előfizetőnek használatba adott berendezéseket is, mind pedig az előfizetői átadási pont és a szolgáltató fejállomása között jogosult ellenőrizni. A Szolgáltató az előfizetői átadási pont és az előfizetői végberendezés közötti szakasz vonatkozásában a hálózat műszaki állapotáról elsősorban az Előfizető bejelentése és az Előfizetőnél telepített berendezések jelzései alapján értesül. A Szolgáltató a hálózat karbantartásáról esetenként, illetve abban az estben rendelkezik, ha az Előfizető indokolt bejelentése vagy a Szolgáltató szakembereinek jelzése alapján a hálózat valamely szakaszának vagy elemének állagára tekintettel, annak karbantartása mutatkozik szükségesnek. Amennyiben a hálózat karbantartása a szolgáltatás szünetelését vonja maga után, a Szolgáltató erről a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően értesíti az Előfizetőt Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények kezelése) Az Előfizetői panaszok kezelése Szolgáltató köteles az előfizetői és felhasználói bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására, az előfizetők és felhasználók tájékoztatására ügyfélszolgálatot működtetni telefonhálózaton történő eléréssel, lehetőség szerint internetes eléréssel, valamint az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben. Szolgáltató köteles az előfizetőt az ügyfélszolgálatán közzétéve, internetes honlapján, valamint az előfizetői szerződésben tájékoztatni arról, hogy a) az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentéseket, panaszokat milyen feltételek szerint teheti meg a szolgáltatónál, az egyes fogyasztóvédelmi szerveknél, illetve az illetékes hatóságoknál, b) az ügyfélszolgálathoz érkező egyes panaszokat mennyi időn belül fogja kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről mennyi időn belül és milyen módon értesíti az előfizetőt, c) az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése végett az előfizető mely fogyasztóvédelmi szervekhez, szervezetekhez, hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. A Szolgáltató köteles a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás alapján tett intézkedéseket visszakövethető módon, hangfelvétellel vagy egyéb elektronikus úton rögzíteni, és az adatkezelési szabályok betartásával azt egy évig megőrizni A panaszbejelentés módja A Szolgáltató az Előfizető szóban (telefonon), írásban (levélben) vagy más módon ( ben, faxon), valamint személyesen, az Ügyfélszolgálaton megtett panaszt a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálja A panasz megválaszolásának határideje és módja A Szolgáltató a panasz benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül, a bejelentéssel megegyező módon vagy írásban az Előfizető által választott formában. A panaszt a Szolgáltató az ügyfélszám megadásával, illetve az előfizetői adatok hitelességének ellenőrzése után fogadja el. Ha a panasz bonyolultsága indokolja, a Szolgáltató jogosult, hogy a bejelentés megtételének módjától függetlenül, az általa a legmegfelelőbbnek ítélt formában (írásban vagy en) tájékoztassa az Előfizetőt panaszával kapcsolatban. 30

31 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január 2.. A panaszt elutasító állásfoglalását a Szolgáltató indokolni köteles, egyúttal tájékoztatja az Előfizetőt az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségeiről, az illetékes szervezetek elérhetőségeiről, eljárásáról. útján érkező panaszbejelentés esetén Szolgáltató csak a beazonosítható és teljes körű panaszleírást tudja nyilvántartásba venni. Az automatikus válasz küldése a bejelentés megérkezéséről nem minősül a panaszbejelentés elfogadásának, erről a Szolgáltató külön értesítést küld Az Előfizető jogai a panasz kapcsán A Szolgáltató köteles az Előfizetőt tájékoztatni a panasz kezelésével kapcsolatos eljárásról az alábbiak szerint: a. a panasz megtételének módjai, feltételei; b. a panasz Szolgáltató általi kezelésének határideje, a válasz módja; c. az Előfizető jogorvoslati jogai, amennyiben nem ért egyet a Szolgáltató válaszában foglaltakkal a területileg és hatáskörileg illetékes hatóságok, illetve alternatív vitarendezési fórumok és bíróságok megnevezésével Díjreklamáció Ha az Előfizető a Szolgáltató által felszámított bármely díj összegét vitatja (a továbbiakban: díjreklamáció), a Szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy a számlázási rendszerén alapuló díj megállapítása helyes és hibátlan volt. A Szolgáltató a díjreklamációt haladéktalanul nyilvántartásba veszi, annak tartalmát megvizsgálja és legfeljebb 30 napon belül tájékoztatja az Előfizetőt megállapításairól. E határidő elmulasztása esetén a Szolgáltató a díjreklamáció rendezéséig nem jogosult az Egyedi Előfizetői Szerződést az Előfizető díjtartozása miatt felmondani, feltéve, hogy az Előfizető az esedékes nem vitatott, illetve a továbbiakban felmerülő nem vitatott díjakat határidőben megfizeti. Ha az Előfizető a díjreklamációt a díjfizetési határidő lejárta előtt nyújtja be a Szolgáltatóhoz, és a bejelentést a Szolgáltató nem utasítja el legfeljebb 5 napon belül, a díjreklamációval érintett díjtétel vonatkozásában a díjfizetési határidő a díjreklamáció rendezésének időtartamával meghosszabbodik. Lejárt befizetési határidejű számlára benyújtott reklamációnak a fizetésre nincs halasztó hatálya. Díjreklamáció rendezésének az időtartam minősül, amíg a vita megoldása a Felek között marad. Amennyiben bármelyik Fél harmadik felet von be a díjreklamáció rendezésébe, ez az időszak lezárul, s a Felek jogosultak a jelen ÁSZF alapján őket megillető további lehetőségeket igénybe venni. Ha a Szolgáltató az Előfizető díjreklamációjának helyt ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított 30 napon belül a díjkülönbözetet és annak a díj befizetésének napjától járó kamatait az Előfizető számláján jóváírja, vagy a díjkülönbözetet és annak kamatait az Előfizető részére visszafizeti. A díjkülönbözet jóváírása vagy visszafizetése esetén az Előfizetőt megillető kamat mértéke megegyezik a Szolgáltatót az Előfizető díjfizetési késedelme esetén megillető kamat mértékével. A túlfizetést, díjkülönbözetet a Szolgáltató kizárólag banki átutalás vagy belföldi postautalvány útján téríti vissza. Az Előfizetőnek a Szolgáltató díjreklamációra vonatkozó megállapításait tartalmazó értesítés kézhezvételét, illetve visszaigazolt megérkezését követően 15 nap áll rendelkezésére ahhoz, hogy értesítse a Szolgáltatót arról, hogy: a. nem fogadja el a Szolgáltatónak a számla helyességére vonatkozó bizonyítékait; b. a díjreklamáció eredményeinek megfelelő, a következő esedékes számlán szereplő összeget, mely az esetleges késedelmi kamatokat is tartalmazza, a számlán feltüntetett határidőig nem egyenlíti ki; c. jogorvoslati eljárást kezdeményez. Ezen nyilatkozat hiányában a Szolgáltató a díjtartozásra vonatkozó szabályok egyidejű alkalmazása mellett a tartozás behajtása érdekében fizetési meghagyással élhet, illetve peres eljárást kezdeményezhet. Az Előfizető díjreklamációjának elutasítása esetén jogosult a területileg illetékes hírközlési hatóság vizsgálatát kérni, vagy a Szolgáltató elutasításának kézhezvételét követő 30 napon belül a Szolgáltató egyidejű értesítése mellett az illetékes bírósághoz fordulni. Ha az Előfizető a reklamált díjtartozást követően esedékes díjakat sem egyenlíti ki, akkor díjtartozás miatt a Szolgáltató az Előfizető által igénybe vett 31

32 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január 2.. szolgáltatást a reklamáció jogerős elbírálásáig korlátozhatja. Ha az Előfizető egy már befizetett számla összege ellen reklamál a számla teljesítését követő egy éven belül, és a reklamáció megalapozott, akkor a Szolgáltató a tévesen felszámított összeget, a fizetési határidőtől számított kamatokkal együtt visszatéríti az Előfizető részére. Az Előfizető kérésére a Szolgáltató biztosítja, hogy az Előfizető az adatkezelési szabályok figyelembevételével, a kezelt adatok törléséig díjmentesen megismerhesse a fizetendő díj számításához szükséges forgalmazási és számlázási adataira vonatkozó kimutatást. A Szolgáltató az Előfizető kérésére a fenti bekezdésben foglalt adatokat évente legfeljebb három alkalommal nyomtatott formában, illetve az Előfizető kérésének megfelelően elektronikus formában, díjmentesen átadja. Ha a díj számításához szükséges forgalmazási és számlázási adatokra vonatkozó kimutatásokból megállapítható, hogy a díjreklamációra a Szolgáltató érdekkörében felmerült körülmény adott okot, úgy abban a naptári évben, amikor az első ilyen díjreklamáció bekövetkezett, a Szolgáltató az adatokat korlátlan számú alkalommal köteles az Előfizető számára díjmentesen átadni. Egyebekben a díjreklamációra is a panaszbejelentésre és kezelésre vonatkozó általános szabályok irányadók Kötbér és kártérítési igények intézése Az Egyedi Előfizetői Szerződések késedelmes vagy hibás teljesítése esetén a Szolgáltató az Előfizető vagyonában okozott kárt köteles megtéríteni, az elmaradt haszon kivételével. A Szolgáltató felelőssége kizárólag felróhatósága esetén áll fenn, azaz a Szolgáltató mentesül a kötbérfizetési, illetve kártérítési kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható, illetve ha bizonyítja, hogy a hiba felelősségi körén kívül vagy elháríthatatlan ok miatt keletkezett, vagy a hibát az Előfizető okozta. Nem kell a Szolgáltatónak megtérítenie a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy az Előfizető a kár elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség teljesítéseként az Előfizető köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni, ha észleli, hogy a Szolgáltató szolgáltatása nem, vagy nem kielégítően működik. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért és/vagy költségekért, melyek azért merülnek fel, mert az Előfizető e kötelezettségét nem, vagy csak késedelmesen teljesíti. A kötbér és kártérítés mértékét jelen ÁSZF A. Melléklete, míg számításának módját és feltételeit a 7. Fejezet tartalmazza. 6.3 Az előfizető jogai az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén, az Előfizetőt megillető kötbér mértéke, az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja A Szolgáltató hibás teljesítése A Szolgáltató hibás teljesítésének minősül bármilyen, a Szolgáltató érdekkörében felmerülő műszaki, üzemeltetési zavarból keletkező minőségromlás. Hibásan teljesít a Szolgáltató különösen, ha: a. a szolgáltatása Szolgáltató érdekkörébe tartozó működési rendellenesség következtében korlátozottan használható; b. a szolgáltatás igénybevétele a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból kifolyólag lehetetlen; c. a Szolgáltató elmulasztja az üzemeltetésben lévő rendszer karbantartását, illetve a mindenkori technikai és vételi lehetőségeknek a megfelelő műszaki fejlesztését; d. az ügyfélforgalom előtt nyitva álló helyiségben, a közzétett időszakban, az Ügyfélszolgálatot nem tartja fenn, vagy a Szolgáltatónál hibabejelentés nem tehető meg. Nem minősül a Szolgáltató hibás teljesítésének, ha: 1. a hiba az Előfizető érdekkörében keletkezett; 2. az Előfizető az alapvetően biztosított szolgáltatás minőségétől eltérő szolgáltatást, illetve szolgáltatási feltételek teljesítését várja el; 3. a hiba elháríthatatlan külső ok miatt keletkezett A hibaelhárítás határideje A Szolgáltató köteles az Előfizető által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult hibát ha az a Szolgáltató hibás teljesítésnek minősül annak bejelentésétől számított 72 órán belül elhárítani. 32

33 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január 2.. Ha a hiba kivizsgálása vagy kijavítása kizárólag a helyszínen, az Előfizető helyiségében és az Előfizető által meghatározott időpontban lehetséges, vagy ha a kijavítás a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt nem volt lehetséges, (például, ha az Előfizető nem volt elérhető), a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidő e kiesett idő tartamával meghosszabbodik. A kiesés ideje a Szolgáltató által vállalt rendelkezésre állásba nem számít bele, ezen időszakra az Előfizető díjfizetésre köteles. Szintén nem számít be a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidőbe a Szolgáltató által javasolt időponttól az Előfizető által meghatározott időpontig eltelt időtartam, ha a hiba kivizsgálása vagy kijavítása kizárólag a helyszínen, az Előfizető helyiségében lehetséges és a Szolgáltató által az értesítésben javasolt időpont az Előfizetőnek nem megfelelő. Ha a kivizsgálás vagy a kijavítás időpontjában a Szolgáltató és az Előfizető megállapodott, de a hiba kijavítására a meghatározott időpontban a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt mégsem volt lehetőség, úgy a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidő a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból alkalmatlannak bizonyult időponttól a Szolgáltató kezdeményezésére a Felek által közösen meghatározott új, alkalmas időpontig terjedő időszakkal meghosszabbodik A Szolgáltató felelőssége a hibaelhárításért Amennyiben a hibajavításra meghatározott időtartamot a hiba kijavítása meghaladja Szolgáltató kötbérfizetésre köteles, ha a hiba elhárításának elhúzódása vagy elmaradása a Szolgáltatónak betudható ok miatt következett be. Ha a hibaelhárítás elhúzódása, illetve elmaradása nem a Szolgáltatónak betudható, illetve ha a hibát az Előfizető okozta, a Szolgáltató kötbérfizetésre nem köteles. A kötbérfizetés eseteit és a kötbér számításának módját jelen ÁSZF 7. fejezete tartalmazza. Nem minősül elhárítottnak a hiba, amennyiben az előfizető az eredeti hibabejelentés szerinti hibát ismételten bejelenti a hiba elhárításáról szóló szolgáltatói értesítéstől számított 72 órán belül. Ebben az esetben nem számít be a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidőbe a hiba elhárításáról szóló szolgáltatói értesítéstől az előfizető által tett ismételt hibabejelentésig eltelt időtartam Az Előfizető kötelezettségei a hibaelhárítással kapcsolatban Az Előfizető köteles a Szolgáltató részére lehetővé tenni, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges műszaki berendezések elhelyezését és üzembe állítását, valamint ellenőrzését és a hibaelhárítást a Felek által előzetesen és kölcsönösen egyeztetett időpontban végezze el. Az Előfizető köteles a Szolgáltató által felszerelt és az Előfizető használatba adott, de továbbra is a Szolgáltató tulajdonát képző műszaki berendezések üzemeltetési feltételeit az Egyedi Előfizetői Szerződés tartama alatt biztosítani, valamint a hibaelhárítás érdekében a Szolgáltatóval együttműködni A szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták rendezésének módja Ha az Előfizető a hibaelhárítási eljárástól függetlenül nincs megelégedve a szolgáltatás minőségével, ennek bejelentésekor amennyiben a Szolgáltató a bejelentésben állítottakkal nem ért egyet jogosult hatósági-, vagy független műszaki szakértőket felkérni a meg nem felelés igazolására. A hatósági-, vagy független műszaki szakértői vizsgálat végzésekor a Szolgáltató jogosult jelen lenni. E személyek jegyzőkönyvben rögzített véleményét és a konkrét mérési eredményeket a Szolgáltató köteles a meg nem felelés Előfizető részéről történő igazolásául figyelembe venni. E szakértő személyek költségeit utólagosan az a Fél köteles viselni, akinek állításai valótlannak bizonyultak Vis maior Egyik Fél sem felel az Előfizetői Szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért, illetve annak elmaradásáért, illetve az ebből származó bármely kárért és/vagy költségért, azon esetekben, amikor olyan, bármely Fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (a továbbiakban: vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződésszerű teljesítést, illetőleg a szolgáltatás igénybevételét. Ilyen körülmények különösen: a. a háborús cselekmények; b. a lázadás; c. a szabotázs; d. a robbantásos merénylet; e. a terrortámadás; 33

34 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január 2.. f. a természeti katasztrófa, elemi csapás; g. a súlyos energiaellátási zavar; h. a munkabeszüntetés; i. a szükséghelyzet ideje vagy más hasonló rendkívüli helyzet; j. valamint a honvédelmi, nemzetbiztonsági, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedések. Az ilyen esetek a Feleket az Előfizetői Szerződésben vállalt kötelezettségeik teljesítésében oly módon korlátozzák, illetve gátolják, hogy vétlen módon vagyoni vagy nem vagyoni kárt okoznak egymásnak Az előfizető jogorvoslati jogai Az Előfizető a panaszbejelentésének elutasítása esetén vagy ha nem ért egyet a hibaelhárításban foglaltakkal jogosult a hatályos jogszabályok alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselője, valamint a Médiatanács, illetve a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálatát kérni, továbbá a rájuk vonatkozó jogszabályok felhatalmazása alapján a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, valamint az illetékes békéltető testületnél, illetve bíróságnál eljárást kezdeményezni. 6.4 Az ügyfélszolgálat működése, a panaszok kezelési rendje, az ügyfelek Szolgáltató által vállalt kiszolgálási ideje Az Ügyfélszolgálat elérhetősége Az 1.2 pontban meghatározott módon. Az Ügyfélszolgálat minél jobb elérhetőségének biztosítása érdekében a Szolgáltató garantálja, hogy havi átlagban az Ügyfélszolgálatra érkező hívások legalább 75%-a esetében legfeljebb 60 másodpercen belül ügyintéző bejelentkezését biztosítja Az Ügyfélszolgálatra érkező telefonhívások rögzítése A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Ügyfélszolgálat hivatalos hívószámaira érkezett hívásokról hangfelvételt készítsen, amennyiben az a beszélgetés tartalmának maradandó rögzítése céljából szükséges. A Szolgáltató a telefonos ügyfélszolgálatra érkező és az előfizetői jogviszonyt érintő megkereséseket, panaszokat, valamint a Szolgáltató és az előfizető közötti telefonos kommunikációt külön jogszabályban meghatározottak szerint rögzíti, és visszakereshető módon legalább egy évig megőrzi. A Szolgáltató biztosítja, az Előfizető részére a Szolgáltatás évi átlagos 95%-os rendelkezésre állását az Előfizetői Szerződés teljes tartama alatt. A rögzítés tényéről a Szolgáltató a hívó felet minden esetben a hangrögzítést megelőzően tájékoztatja. A Szolgáltató a rögzített hanganyag másolatát a hívó fél kérésére a tárolási időn belül bejelentésenként egy alkalommal ingyenesen rendelkezésre bocsátja, az erre vonatkozó kérelem beérkezését követő 30 napon belül. Az adott beszélgetésről történő minden további másolat kiadása csak díjfizetés után biztosított. A hangfelvétel visszahallgatását a Szolgáltató külön kérésre Ügyfélszolgálatán is biztosítja. A Szolgáltató a rögzített hanganyagokat, a hibabejelentések kivételével, a rögzítés napját követő 1 évig tárolja. A kényelmesebb és gyorsabb ügyintézés érdekében a Szolgáltató ún. Automatikus Hangbemondásos Ügyfélszolgálati Rendszert (a továbbiakban: IVR rendszer) is működtet, amely lehetővé teszi, hogy az Előfizető egyes szolgáltatások megrendelését az IVRen keresztül is elintézhesse. Az IVR működésével kapcsolatos információk és a megrendelhető szolgáltatások listája elérhető a Szolgáltató honlapján található A panaszok kezelési rendje A panaszok kezelési rendje a 6.2. pontban található részletesen A tudakozó szolgáltatás igénybevétele Jelen ÁSZF a tudakozó szolgáltatásra vonatkozóan rendelkezést nem tartalmaz Tájékoztatás a szolgáltatás teljesítésével összefüggő jogviták peres és peren kívüli kezdeményezésének lehetőségéről és feltételeiről, a békéltető testülethez való fordulás jogáról, az eljárásra jogosult hatóságok, békéltető testület és egyéb szervezetek megnevezése, elérhetőségeik feltüntetése A vitarendezés eredménytelensége esetén az Előfizető jogorvoslatért az alábbi szervekhez fordulhat: Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Cím: 1376 Budapest, Pf. 997., Tel: (+36 1) , 34

35 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január 2.. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hírközlési és Média Biztosa Cím: 1376 Budapest, Pf. 997., Tel: (+36 1) , Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Cím: 1088 Budapest, József krt. 6., Tel: (+36 1) , Gazdasági Versenyhivatal Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5., Tel: (06-1) , Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 22., Tel: (+36 1) , , Budapesti Békéltető Testület Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Tel: (+36 1) , A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Felek közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése; A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Felek a köztük létrejött szerződéses jogviszonyból eredő jogvitáik esetére alávetik magukat Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének. (Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság, Cím: Budapest IV., Tavasz u. 21., Tel: (+36 1) ) 7. DÍJAK, DÍJSZABÁS, DÍJFIZETÉS, SZÁMLÁZÁS, KÁRTÉRÍTÉS, KÖTBÉR 7.1. Az előfizetői szolgáltatásokért fizetendő díjak meghatározása, mértéke, ennek keretében az egyszeri, rendszeres és forgalmi díjak, díjazási időszakok, díjcsomagok, hibajavításhoz kapcsolódó díjak, kedvezményes feltételekre vonatkozó általános rendelkezések, ideértve a kedvezmény igénybevételéhez szükséges minimális használatra vagy időtartamra vonatkozó bármely bármely követelményt, a szerződés megszűnése, szüneteltetése, módosítása, korlátozás feloldása alkalmával esedékessé váló díjak, díjazási feltételek, beleértve a végberendezéssel kapcsolatos költségszámítást, díj visszatérítési kötelezettséget is, a díjfizetés és számlázás módja, rendszeressége, a számlák kézbesítésének időpontja, minden egyéb díj Az Egyedi Előfizetői Szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokért általában egyszeri belépési díjat és havi előfizetési díjat, vagy más számítási alapú díjat, vagy díjcsomagba tartozó díjat, illetve esetenként egyéb szolgáltatási díjat kell fizetni. A különböző díjak és díjcsomagok, illetve szolgáltatáscsomagok részletes tartalmát, valamint a különböző díjak mértékét jelen ÁSZF A. Melléklete tartalmazza. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtásának megkezdésekor egyszeri díjat ún. belépési díjat felszámítani. Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben meghatározott, az Előfizető egyértelmű ráutaló magatartásával igénybe vett szolgáltatások kivételével nem jogosult az Előfizetőtől semmiféle díjat vagy más ellenszolgáltatást követelni, ha számára olyan szolgáltatást vagy berendezést, eszközt értékesített, amelyet az Előfizető nem rendelt meg A díjak, díj- illetve szolgáltatáscsomagok módosítása A Szolgáltató a különböző díjak mértékét és a díjcsomagok, illetve szolgáltatáscsomagok után fizetendő összegeket, valamint a kedvezményeket a jogszabályokban és jelen ÁSZF-ben meghatározott keretek között és feltételekkel jogosult módosítani az Előfizetői Szerződések módosítására vonatkozó, 9. Fejezetben meghatározott általános szabályok szerint, az alábbi eltérésekkel. A Szolgáltató biztosítja a határozott időtartamú szerződéssel nem rendelkező Előfizető részére az Egyedi Előfizetői Szerződés fennállta alatt a szabad 35

36 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január 2.. díj- illetve szolgáltatáscsomag váltást. A felfelé történő módosítás mindig díjmentesen, lefelé történő módosításra a tárgyévben egy alkalommal van lehetőség díjmentesen, minden további módosításért az Előfizető a jelen ÁSZF A.-D. Mellékleteiben meghatározott díjat köteles fizetni. Mindaddig azonban, amíg az Előfizető nem tesz nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy melyik díjilletve szolgáltatáscsomagot választja azok módosulása esetén, úgy addig a Szolgáltató az eredetileg előfizetett szolgáltatást tekinti elfogadottnak. Új előfizetői hozzáférési pont létesítése esetén a díjilletve szolgáltatáscsomag választás a létesítésre vonatkozó Egyedi Előfizetői Szerződésben történik. Amennyiben egy díj- illetve szolgáltatáscsomag értékesítése megszűnik, az Előfizető az ÁSZF erre vonatkozó módosításának hatályba lépésétől számított, esetileg meghatározott 3-6 hónapon belül, a megszűnő díj- illetve szolgáltatáscsomag helyett a Szolgáltató bármely más díj- illetve szolgáltatáscsomagját választhatja, és abba szabadon, hátrányos következmények nélkül átléphet. Amennyiben azonban erre vonatkozóan sem önként, sem Szolgáltató felszólítására nem tesz nyilatkozatot, az előzetesen egyedileg meghatározott időszak elteltével Szolgáltató az Előfizetői Szerződést felmondja. Díj- illetve szolgáltatáscsomag módosításkor az Előfizetői Szerződés alapján igénybe vett szolgáltatások köre és az előfizetői hozzáférési pont egyéb, az Előfizetői Szerződésben meghatározott jellemzői ide nem értve, ha a díj- illetve szolgáltatáscsomag-váltás valamely lényeges műszaki jellemző megváltoztatásával jár együtt nem változnak. A díj- illetve szolgáltatáscsomag módosítására vonatkozó előfizetői igényt Szolgáltató az igény bejelentését követő hónap első napjával teljesíti. Amennyiben az előfizetői igény az adott hónap 25. napját követően írásban érkezik be Szolgáltatóhoz, úgy Szolgáltató ezen díj-, illetve szolgáltatáscsomag módosítására vonatkozó előfizetői igényt a bejelentést követő második hónap első napján köteles teljesíteni. A választott díj- illetve szolgáltatáscsomag szerinti számlázást a Szolgáltató az új díj- illetve szolgáltatáscsomag aktiválásának napjától teljesíti. A díjtartozással rendelkező Előfizetők díj- illetve szolgáltatáscsomag módosítási igényét a Szolgáltató a díjtartozás rendezéséig kizárja, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekhez kötheti. A díj- illetve szolgáltatáscsomagok igénybe vétele határozott időtartamú szerződések megkötéséhez is köthető. A határozott időtartamra kedvezményes feltételekkel megkötött Előfizetői Szerződés szolgáltatási- illetve díjcsomagja csak a kedvezményes Előfizetői Szerződésben, és a vállalt kedvezményes feltételekben meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett módosítható Az előfizetési díj A szolgáltatások díját a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, amennyiben a gazdálkodását, illetőleg a szolgáltatást befolyásoló körülmények azt indokolják Számlázási időszak A Szolgáltató havonta egyszer számlát állít ki az esedékes díjakról és egyéb fizetési kötelezettségekről (a továbbiakban: díjak). A negyedéves számlázás választása esetén negyed hónap, félévesnél fél hónap, míg egyéves számlázási gyakoriság választása esetén egy hónap előfizetési díjkedvezményt biztosít a Szolgáltató az Előfizető részére. A Szolgáltató üzletpolitikai megfontolásból meghatározott időszakra a fentiektől eltérő számlázási gyakoriságot is biztosíthat az Előfizetők részére (éves, féléves, negyedéves számlázási gyakoriság). A Szolgáltató egyes szolgáltatási területein üzletpolitikai okokból ettől eltérő előrefizetési kedvezményrendszert működtethet. A Szolgáltató számlázási időszaka a naptári hónap első nap 0:00 órájától az utolsó nap 24:00 órájáig tart (a továbbiakban: tárgyhónap). A Szolgáltató az esedékes, illetve jövőben esedékessé váló díjakról az esedékesség hónapjában, vagy azt megelőzően számlát küld az Előfizetőnek, a számla összegét az azon feltüntetett határnapig köteles az Előfizető kiegyenlíteni. A fizetési határidő nem lehet kevesebb a számla keltétől számított 13 naptári A rendszeres díjak megfizetése a - számlázási gyakoriságnak megfelelő - tárgyidőszakra vonatkozóan előre, az egyéb díjak az igénybevételt követő számlázási időszakban, utólag esedékesek. 36

37 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január 2.. Ha az Előfizető a számlát tárgyhó 20-áig, nem kapja meg, úgy ezt a Szolgáltató felé köteles bejelenteni és számlamásolatot igényelni. Az ezen okból kiállított számlamásolat díjtalan. Amennyiben a fizetési határnap munkaszüneti napra esik, a fizetés határnapja a következő munkanap. A Szolgáltató a tárgyhóban fel nem számított vagy tévedésből be nem szedett díjakat és egyéb költséget az esedékesség napjától számított egy éven belül számlázhatja ki A számla tartalma A Szolgáltató az Előfizető részére küldött számlában az Előfizető által fizetendő valamennyi díjat és esetleges további költséget szolgáltatásonkénti, illetve jogcímenkénti bontásban tünteti fel. A számlában külön feltüntetésre kerülnek a díjazási időszakok és kedvezmények is. A számla előállításakor a Szolgáltató a számla végösszegét forintra kerekítve adja meg. A Szolgáltató a szolgáltatáshoz kapcsolódó az Előfizető részére nyújtott többlet, illetve kiegészítő szolgáltatások díjait a számlában egyértelműen és külön feltünteti A számlával összefüggő további rendelkezések Új Előfizető esetében a Szolgáltató jogosult az Egyedi Előfizetői Szerződés aláírásakor készpénzben kérni az esedékes egyszeri és havi díjakat, melyről külön számlát állít ki. A számlák kiküldése folyamatosan történik az Előfizetők részére, mely időpont nem változtatható meg az Előfizető kérelmére sem. Az Előfizető által kezdeményezett díj- illetve szolgáltatáscsomag-módosítás a következő tárgyhavi számlában jelenik meg A számlázás integritása A Szolgáltató általi számlázás a Szolgáltatónál vezetett előfizetői nyilvántartás és az Előfizető által igénybe vett szolgáltatás alapján történik. A Szolgáltató kizárólag az Egyedi Előfizetői Szerződésben szereplő, illetve az Előfizető által igénybe vett szolgáltatást jogosult kiszámlázni, az Előfizetői Szerződésben megjelölt díjak szerint. A Szolgáltató számlázási rendszere zárt, megfelelő biztonsági eljárásokkal védett, külső személyek által nem manipulálható számítógépes automatizáláson alapszik A díjkiegyenlítés határideje A Szolgáltató a fizetendő díjakról számlát bocsát ki az Előfizető számára, melynek kiegyenlítési határideje a számlában feltűntetett befizetési határidő. A számlán a befizetési határidő minden esetben feltüntetésre kerül A kínált fizetési módok, a különböző fizetési módokból adódó, előfizetőt érintő eltérések Az Előfizető saját választása szerint készpénzben, pénzintézeten keresztül egyenlítheti ki számláit. Készpénzes fizetési módok: a. a Szolgáltató által biztosított postai készpénzátutalási megbízással; b. az Ügyfélszolgálati irodában történő befizetéssel. Postai készpénz-átutalási megbízással történő fizetés választása esetén a Szolgáltató többlet díjat számolhat fel. Pénzintézeten keresztül történő fizetési módok: a. az Előfizető által adott megbízás alapján pénzintézetnél vezetett folyószámláról (csoportos beszedési megbízással), azzal, hogy két egymást követő sikertelen beszedési kísérlet esetén a Szolgáltató jogosult postai készpénzátutalási megbízáson beszedni az elmaradt szolgáltatási díjakat; b. az Előfizető részéről banki átutalással, bankkártyás fizetéssel az ügyfélszolgálati pontokon. c. felhatalmazó levél alapján azonnali beszedési megbízással. Utóbbi esetben meghatározott fizetési mód választása esetében az Előfizetőnek kell gondoskodnia a pénz rendeltetésének egyértelmű azonosítására vonatkozó adatok közléséről, melynek elmulasztásából eredő következményekért az Előfizető felelősséggel tartozik Összevont számlázás A Szolgáltató jogosult az Előfizetőnek nyújtott összes előfizetői szolgáltatásról (televízió illetve kiegészítő szolgáltatások) egy, a szolgáltatási díjakat összevontan tartalmazó számlát kiállítani. Amennyiben az Előfizető által a Szolgáltatónak megfizetett díj, az ilyen módon kiszámlázott szolgáltatási díjakat teljességgel nem fedezi, abban 37

38 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január 2.. az esetben a Szolgáltató a következő sorrendben számítja be az Előfizető által teljesített részfizetéseket: a. televíziós szolgáltatás; b. kiegészítő szolgáltatások; illetve: c. régebben lejárt tartozás; d. azonos lejárat esetén a terhesebb tartozás; e. egyenlő mértékben terhes tartozás esetén a kevésbé biztosított tartozás Késedelmi kamat Szolgáltató jogosult késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot felszámolni Előfizető felé, mely a Ptk.-ban meghatározott mindenkori törvényes késedelmi kamat mértékének felel meg. A késedelmes időszak első napja a számlán feltüntetett befizetési határidőt követő nap. A késedelmi kamatfizetési kötelezettség mindaddig fennáll, amíg az Előfizető a számlát nem fizeti be. Késedelmi kamat illeti meg a Szolgáltatót az alaptalanul reklamált, illetve a befizetési határidőt követően megkifogásolt számlák esetében is, a fizetési határidőig be nem fizetett számlaösszeg erejéig. A Szolgáltató által hibásan kiszámlázott és pénzügyileg rendezett tételek esetében az előfizetői reklamáció jogossága esetén az Előfizetőt a késedelmi kamattal egyező mértékű kamattal számolt jóváírás illeti meg, a befizetés és az Előfizetőnek való visszautalás közti időszakra Egyéb rendelkezések a díjfizetéssel összefüggésben Szolgáltató jogosult díjtartozás esetén jogos követelése behajtása céljából, az általa megbízott és vele szerződéses jogviszonyban álló követeléskezelő társaság részére a díjhátralékkal rendelkező Előfizetők adatait átadni, továbbá a követeléskezelő társaság eljárásának adminisztrációs díját az Előfizetőre áthárítani. Az Előfizető a Szolgáltató részére adminisztrációs díjat köteles fizetni, amennyiben a Szolgáltató olyan adminisztrációs eljárását, szolgáltatását veszi igénybe, melynek biztosítására a Szolgáltató egyébként nem köteles, vagy amelynek megfizetésére az Előfizető az Előfizetői Szerződés alapján kötelezhető. A Szolgáltató jogosult a késedelmes befizetésből származó költségeit az Előfizetőre áthárítani, és azokat a következő számlán kiszámlázni. A Szolgáltató az Előfizető által igénybe vett szolgáltatások után befizetett valamennyi díjról, illetve díjtartozásokról pontos, naprakész nyilvántartást vezet. Ezen nyilvántartás adatait az Előfizető bármikor megismerheti, s benne foglalt adatokról, a kibocsátott számlákról, azok teljesítéséről másolatot kérhet. Túlfizetés esetén az Előfizető döntésétől függően a Szolgáltató a túlfizetett összeget az ügyfélszámhoz rendelten az Előfizető egyenlegén tartja nyilván, majd az Előfizető következő időszaki számláján szereplő fizetendő végösszegből levonja. A Szolgáltató a túl-, vagy előrefizetések után kamatot nem fizet Az akciók és akciós díjak elérhetősége A Szolgáltató jogosult arra, hogy külön, előre meghirdetett módon és az általa meghatározott időszakban a havi díjak vagy az egyszeri díjak mértékét kedvezményesen állapítsa meg, esetleg részletfizetési kedvezményt adjon, valamint a Szolgáltató önállóan dönthet a kedvezményekről, meghatározott időtartamú, illetve meghatározott területi hatályú akciókról, amelyek a díjakat csökkentik (a továbbiakban: kedvezmény). A Szolgáltató által alkalmazott kedvezmények és azok feltételei minden esetben elérhetők és megismerhetők a Szolgáltató honlapján és Ügyfélszolgálatán az ÁSZF-hez hasonló módon. Kérésre a Szolgáltató külön tájékoztatja az Előfizetőt az általa elérhető és igénybe vehető kedvezményekről. A Szolgáltató a kedvezmények igénybe vételét határozott időtartamú szerződés megkötéséhez kötheti. A kedvezmények igénybevételével kötött határozott időtartamú szerződés és ennek alapján a szolgáltatás igénybe vételének feltételeinek nyilvánosságát a Szolgáltató megfelelően biztosítja. A Szolgáltató jogosult arra, hogy a kedvezmények igénybevételének feltételeit jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérően az Előfizető részére azonban összességében előnyösen határozza meg. A Szolgáltató a kedvezményektől függetlenül az Előfizetővel az ÁSZF-ben foglalt feltételeknek megfelelő Egyedi Előfizetői Szerződést köt, ha az 38

39 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január 2.. Előfizető a kedvezményes feltételeknek nem felel meg, vagy azokat nem kívánja igénybe venni. A kedvezményes feltételek nem tekinthetők a Szolgáltató állandó ajánlatának, azokat az Előfizetők a meghirdetett időtartamon belül létrejött Egyedi Előfizetői Szerződés mellett megkötött határozott időtartamú szerződés keretében vehetik igénybe, erre tekintettel a Szolgáltató a feltételeket nem köteles az ÁSZF-be beemelni, a hatóság részére megküldeni, vagy az ÁSZF- módosítás szabályainak megfelelően közzétenni. Amennyiben a Szolgáltató a kedvezményes időszak során jelen ÁSZF-ben meghatározott egy vagy több díjelem tekintetében alacsonyabb díj biztosítására vállalt kötelezettséget, majd olyan általános díjemelést hajt végre, amely a kedvezmények igénybevételével kötött határozott időtartamú szerződések díjait is érinti, az Előfizetőnek joga van az Egyedi Előfizetői Szerződést felmondani. Nem illeti meg Előfizetőt ez a jog akkor, ha a kedvezményes feltételek között a Szolgáltató a nem kedvezményes díjakhoz képest állandó díjkülönbözet vagy díjarány alkalmazását vállalta, és a díjemelés következtében a kedvezmény mértéke nem csökken. A Szolgáltató jogosult az Igénylőt a kedvezmények igénybevételből kizárni, ha nem felel meg a kedvezmény kapcsán meghatározott feltételeknek. A kedvezmény keretében megkötött Egyedi Előfizetői Szerződést a Szolgáltató jogosult nem kedvezményes szerződésként kezelni a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan, ha utóbb kiderül, hogy az Igénylő az igény beadásakor nem felelt volna meg a kedvezményes feltételeknek és nyilatkozatával a Szolgáltatót megtévesztette, vagy a kedvezmények igénybevételével kötött határozott időtartamú szerződést megszegte. A Szolgáltató ezen Előfizetőktől a kedvezményt megvonja, s a már megkötött Előfizetői Szerződést, amennyiben ebben a Felek megegyeznek, az ÁSZF-nek megfelelően módosítja, vagy ha ilyen megegyezés nem jön létre, a Szolgáltató jogosult a szerződést megszűntetni. A szolgáltatásokat terhelő adók jogszabályon alapuló változása esetén a kedvezményesen megkötött Előfizetői Szerződések díjazása, illetve a díjak változása tekintetében ugyanazokat az elveket kell alkalmazni, mint a nem kedvezményes szolgáltatások esetében A kártérítési eljárás szabályai A szolgáltatásnak nem az Előfizetési Szerződésben foglaltaknak megfelelő tartalmú vagy minőségű teljesítése a Szolgáltató által megvalósítja a hibás teljesítést, melyért a Szolgáltató kötbér-, illetve kártérítési felelősséggel tartozik, hacsak nem merül fel a Szolgáltatót mentő körülmény. Az előfizetői szolgáltatások tartalmát és minőségi követelményeit jelen ÁSZF A. Melléklete tartalmazza. Az Előfizető köteles a Szolgáltatónak megtéríteni a szolgáltatás nem rendeltetésszerű, illetve nem szerződésszerű igénybevételéből, használatából származó valamennyi kárát. A hibás teljesítés különböző eseteit jelen ÁSZF és Mellékletei tartalmazzák A Felek jogai a szolgáltatás hibás teljesítése esetén Az Előfizetői Szerződések késedelmes vagy hibás teljesítése esetében a Szolgáltató az Előfizető vagyonában okozott kárt köteles megtéríteni, az elmaradt haszon kivételével. Az Előfizető ezen kívül meghatározott mértékű kötbérre jogosult. A Szolgáltató mentesül a kártérítési felelőssége, illetve kötbér fizetési, ha bizonyítja, hogy a késedelem elkerülése, illetőleg a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Nem kell a Szolgáltatónak megtérítenie a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy az Előfizető a kár elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható. Amennyiben az Előfizetőt a Szolgáltató hibás vagy késedelmes teljesítése miatt kár érte, azonban a jelen ÁSZF rendelkezései szerint kötbér nem illeti meg, vagy álláspontja szerint az igazolt kára a jelen ÁSZF-nek megfelelően számított kötbér mértékét meghaladja, kárigényét a Szolgáltatónál külön kell jeleznie. Ez esetben a Szolgáltató 30 napon belül kialakítja a kárigénnyel kapcsolatos álláspontját, s arról az Előfizetőt értesíti. 7.5 A kötbér meghatározása, mértéke és módjai A Szolgáltató kötbér fizetésére köteles a)a bekezdés szerinti értesítésre nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől minden késedelmes nap után az értesítés megtörténtéig, b)a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől a hiba elhárításáig terjedő időszakra 39

40 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január 2.. Az Előfizetőt nem illeti meg kötbér, ha: a. a hibát nem a jelen ÁSZF-ben írtak szerint jelentették be; b. a hibát a Szolgáltató a bejelentést követően a hiba elhárítására meghatározott időtartam alatt elhárította; c. a javítás elhalasztását az Előfizető kérte; d. a hiba okát az Előfizető idézte elő; e. a hiba elhárítása, illetve javítása az Előfizetőnek felróhatóan nem valósult meg határidőben. Ha a hiba elhárítására azért nem kerül határidőn belül sor, mert a Szolgáltató elmulasztotta értesíteni az Előfizetőt a szükséges helyszíni vizsgálatok időpontjáról, akkor a kötbér mértéke a vetítési alap kétszerese az értesítésre nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől minden késedelmes nap után az értesítés megtörténtéig számítva. Ha a hiba következtében az előfizetői szolgáltatást nem lehet igénybe venni, a kötbér mértéke a vetítési alap nyolcszorosa a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől a hiba elhárításáig terjedő időszakra számítva. Ha a hiba következtében az Előfizető az előfizetői szolgáltatást a Szolgáltató által vállalt minőséghez képest gyengébb minőségben képes csak igénybe venni, a Szolgáltatónak az előzőekben meghatározott kötbér felét kell fizetnie. A kötbér meghatározásához szükséges vetítési alap: a. a hiba bejelentését megelőző hat hónapra az Előfizető által az adott Egyedi Előfizetői Szerződés alapján az előfizetői szolgáltatással kapcsolatban kifizetett (előre fizetett díjú szolgáltatás esetén felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg; b. hat hónapnál rövidebb időtartamú előfizetői jogviszony esetén annak teljes időtartama alatt, az adott Egyedi Előfizetői Szerződés alapján az előfizetői szolgáltatással kapcsolatban kifizetett (előre fizetett díjú szolgáltatás esetén felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg; c. ha a hiba bejelentését megelőzően az előfizető az adott Egyedi Előfizetői Szerződés alapján az előfizetői szolgáltatással kapcsolatban díjat még nem fizetett, akkor a havi előfizetési díj alapján egy napra vetített összeg. Az Előfizetőt megillető kötbér az arra okot adó szerződésszegő magatartás bekövetkezésének napjától esedékes. Kötbérfizetési kötelezettségnek a Szolgáltató a szerződésszegő magatartás vagy a szerződés megszűnésétől számított 30 napon belül az Előfizetőt megillető kötbér mértékéről és a kötbér teljesítésének módjáról szóló tájékoztatással együtt tesz eleget: a. havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő havi elszámolás alkalmával a kötbért a havi számlán, vagy előre fizetett szolgáltatás esetén az előfizető egyenlegén jóváírva; b. az Előfizetői Szerződés megszűnése esetében a kötbért vagy annak meg nem fizetett részét az Előfizető választása szerint egy összegben az Ügyfélszolgálaton, postai utalvánnyal vagy amennyiben ehhez az Előfizető hozzájárul banki átutalással megfizetve. Postai utalvánnyal történő kifizetés, illetve banki átutalás esetén a Szolgáltató jogosult a fizetendő kötbérből levonni a postai utalványozás, illetve a banki átutalás igazolható költségét. Amennyiben az Előfizetőn kívül álló okból a szolgáltatás igénybevétele nem lehetséges, a Szolgáltató az Előfizető által megfizetett belépési díjat az Előfizető részére annak késedelmi kamataival együtt visszafizeti. 8. TELEFONSZOLGÁLTATÓK ESETÉBEN A SZÁMHORDOZÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI Az ÁSZF tárgyát képező szolgáltatás vonatkozásában nem értelmezhető. 9. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, VALAMINT A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK, KORLÁTOZÁSÁNAK, SZÜNETELTETÉSÉNEK FELTÉTELEI ÉS ESETEI, KÜLÖNÖSEN A HATÁROZOTT IDEJŰ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS RENDKÍVÜLI FELMONDÁSÁNAK ESETEI Egyedi Előfizetői Szerződést a Felek határozott vagy határozatlan időre köthetnek. Szolgáltató általánosan határozatlan időre szóló Egyedi Előfizetői Szerződéseket köt, mely gyakorlatától kizárólag jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben tér el. Így Szolgáltató jogosult határozott időtartamú Egyedi Előfizetői Szerződést kötni Előfizetővel: a. ha Előfizető az igénybejelentésben szereplő ingatlan használatára nem tulajdonosi jogviszony 40

41 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január 2.. alapján jogosult, s az a tulajdonosi hozzájárulást az igénybejelentéshez nem tudja mellékelni; b. amennyiben a telepítési címen hátralék van Kedvezmények igénybevételével kötött határozott időtartamú szerződés Az Előfizető által kedvezmények igénybevételével kötött határozott időtartamú szerződések, minden esetben csak külön szerződésben, egyedileg meghatározott ideig és módon kötik a Feleket. A Szolgáltató e külön szerződések tartalmát és igénybevételének feltételeit minden esetben egyoldalúan és az adott akció keretében eseti jelleggel határozza meg. A kedvezmények igénybevételével kötött határozott időtartamú szerződés az Egyedi Előfizetői Szerződésétől is független oly módon, hogy a határozott idő lejárta után, az igénybe vett szolgáltatásra vonatkozóan az ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint kerülhet sor a szolgáltatások további igénybe vételére, illetve elszámolására, hacsak az Előfizető az Egyedi Előfizetői Szerződését a határozott idő lejártával együtt meg nem szünteti. Amennyiben Előfizető a határozott időtartamra kötött szerződés hatálya alatt az Egyedi Előfizetői Szerződését felmondás útján megszünteti, vagy olyan szerződésszegést követ el, amely a Szolgáltatónak okot ad az azonnali hatályú felmondásra, úgy a Szolgáltató jogosult vele szemben a jelen ÁSZF-ben, és az Egyedi Előfizetői Szerződésben foglalt szankciókat alkalmazni. Az igénybevett kedvezmények mértékét a kedvezmények igénybevételével kötött határozott időtartamú szerződés foglalja magába A Szolgáltató által alkalmazott szerződési időszak határozott időtartamú szerződés esetén A Szolgáltató által alkalmazott szerződési időszak határozott időtartamú szerződés esetén: a. természetes személy Előfizetők esetén min. 3 hónap, max. 24 hónap; b. egyéb Előfizetők esetén min. 12 hónap, max. 24 hónap. Ettől a rendelkezéstől a Szolgáltató az Előfizetők érdekében egyedileg eltérhet, de a szerződés tartama a 24 hónapot nem haladhatja meg A határozott idő letelte A határozott idő leteltét megelőző nap közötti időszakban a Szolgáltató az Előfizetőt vagy a számlalevél mellékletében, vagy ennek hiányában az Előfizető által választott közvetlen értesítési mód igénybevételével, de utólag is igazolható módon tájékoztatja a következőkről: a. határozott időtartamú szerződés esetén a határozott időtartamú szerződés megszűnésének pontos időpontjáról. A tájékoztatás elmaradása esetén az Előfizetőt a hosszabb határozott időből eredően semmiféle hátrányos jogkövetkezmény nem érheti A szolgáltatás nyújtásának, korlátozásának, szüneteltetésének és megszüntetésének feltételei A szolgáltatás nyújtásának feltételeit az ÁSZF 2. fejezete és az A. Melléklete tartalmazza. A szolgáltatás korlátozásának és szüneteletetésének részletes feltételeit az ÁSZF 5. fejezete, megszüntetésének feltételeit a 12. fejezet tartalmazza részletesen Határozott időtartamú előfizetői szerződés rendkívüli felmondása A Szolgáltató nem követelheti az igénybe vett kedvezmények összegét és a felmondáshoz egyéb hátrányos jogkövetkezményt sem fűzhet abban az esetben, ha a Szolgáltatónak az alábbiakban meghatározott szerződésszegő magatartása miatt mondja fel az Előfizető az Egyedi Előfizetői Szerződést: a) a Szolgáltató a hibabejelentéseit követően a hibát 30 napig nem tudja elhárítani, b) Szolgáltató az igénybe vett szolgáltatás csatornakiosztását nem a jogszabályban meghatározottak szerint módosítja. A határozott időtartamú szerződés Előfizető általi rendkívüli felmondása esetén a szerződés a felmondó nyilatkozat Szolgáltatóhoz történő megérkezését követő napon szűnik meg. 9.2 Az előfizetői szerződés módosításának esetei és feltételei, a szolgáltató jogosultsága az egyoldalú szerződésmódosításra, az előfizető erről történő tájékoztatásának módja, az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatban az előfizetőt megillető jogok Az Előfizetői Szerződés a Felek egyező akaratával a szerződés fennállása alatt bármikor módosítható. A Szolgáltatónak a tevékenységére vonatkozó jogszabályokban, illetve a jelen ÁSZF-ben szabályozott esetekben és feltételek mellett joga van 41

42 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január 2.. továbbá az Előfizetői Szerződés egyoldalú módosítására is. Bármilyen módosításra a szerződéskötésére vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni a ráutaló magatartás kivételével, valamint az e fejezetben szereplő esetleges eltérésekkel A Szolgáltató joga az Előfizetői Szerződés egyoldalú módosítására A Szolgáltató az Egyedi Előfizetői Szerződést és az ÁSZF-et csak az elektronikus hírközlési jogszabályok, valamint jelen ÁSZF keretei között, az alábbi esetekben módosíthatja egyoldalúan: a. az Egyedi Előfizetői Szerződésben vagy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek bekövetkezése esetén azzal, hogy amennyiben jogszabály vagy elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály másként nem rendelkezik a módosítás nem eredményezheti a szerződés feltételeinek lényeges módosítását; b. a módosítást jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja így különösen új hírközlési jogszabály hatályba lépése, illetve a meglévő módosulása, továbbá a szolgáltatások hatóságilag meghatározott díjainak változása, valamint a Szolgáltató tevékenységét felügyelő, ellenőrző hatóságok kötelező erejű döntései; c. a módosítást a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változás indokolja d. az előfizetői szerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek kizárólag az előfizető számára előnyös módon változnak meg A Szolgáltató által meghatározott, egyoldalú módosításra okot adó esetek köre A Szolgáltató a lényeges változások esetkörén kívül az alábbi egyoldalú szerződésmódosítási eseteket ismeri el és alkalmazza: a. az ÁSZF szövegének kisebb mértékű módosítása, pontosítása, mely nem érinti a már nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit, illetve a minőségi célértékek meghatározását, valamint az Előfizetők jogait és kötelezettségeit; b. új szolgáltatások, illetve szolgáltatás csomagok bevezetése az Előfizetői igények szélesebb körű kiszolgálása érdekében; c. új technológiák megjelenése, illetve bevezetése; d. a módosítás kizárólag az Előfizetők számára kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz Lényeges változás Lényeges változásnak minősülhet különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeire (így különösen a szolgáltatásra vonatkozó alapvető díjszabásra, a szerződés időtartamára és megszüntetésének jogkövetkezményeire, illetve minőségi célértékeire) vonatkozó változtatás. Fenti feltételek fennállása esetén Szolgáltató jogosult a szolgáltatás igénybevételének díjait, illetve a kapcsolódó díjakat is egyoldalúan módosítani Kisebb mértékű módosítás Kisebb mértékű változásnak minősül, ha a Szolgáltató az Előfizetői Szerződés szerkezetét, illetve szövegezését kívánja minimális mértékben megváltoztatni vagy pontosítani, annak egyértelműbbé, világosabbá tételével, átfogalmazásával, az esetleges elírások javításával, részletesebb előfizetői tájékoztatás nyújtásával, valamint a Szolgáltató működésében, szervezetében bekövetkezett változások beépítésével Az Előfizető értesítése a módosításokról A Szolgáltató az Előfizetőt az ÁSZF módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal értesíti számlalevélen vagy jogszabályban meghatározott egyéb módon az alábbi tartalommal: a. pontos utalás az ÁSZF módosított rendelkezéseire; b. a módosítások lényegének rövid leírása, összefoglalása; c. a módosítások hatálybalépésének időpontja; d. a módosított és közzétett ÁSZF teljes szövegének elérhetősége, valamint a módosítás kivonatának elérhetősége; e. díjmódosítás esetén ideértve, ha a díjban foglalt szolgáltatás mennyisége csökken a módosított szolgáltatási díj pontos összege, valamint a változás összege, több szolgáltatást tartalmazó díjcsomagok módosítása esetén szolgáltatásonként elkülönítve; f. a módosítás indokolása; g. az Előfizetőt az egyoldalú módosításra tekintettel megillető jogosítványok megjelölése. A Szolgáltató nem köteles az előzetes 30 napos értesítést igénybe venni olyan esetekben, amikor az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt 42

43 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január 2.. válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatások feltételeit nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely előfizetői díj csökken, valamint ha a módosítás csak kisebb mértékű, illetve az Ügyfélszolgálatok címének, telefonszámának és nyitva tartási idejének változása esetén. Az Előfizető ilyen esetekben nem jogosult a Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása esetén egyébként őt megillető azonnali hatályú felmondási jogát gyakorolni. A Szolgáltató által kezdeményezett egy- vagy kétoldalú szerződésmódosítás esetén a Szolgáltató az előfizetőt olyan szerződésmódosítási ajánlattal köteles megkeresni, amely közérthetően és áttekinthetően tartalmazza, hogy a módosítás esetén a szerződés mely feltételei milyen módon változnak meg, és megfelelően tájékoztatja az előfizetőt a módosítás menetéről Az Előfizetőt az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megillető jogok Amennyiben a módosítás az Előfizetőkre hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Előfizető jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani a határozott időtartamú szerződést az értesítéstől számított 15 napon belül. Nem mondhatja fel azonban az Előfizető az Egyedi Előfizetői Szerződést, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartamra veszi igénybe, és a szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és ha a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az Előfizető felmondja az Egyedi Előfizetői Szerződését, a Szolgáltató az Előfizetőtől nem követeli a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet, a Szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani. Amennyiben az Egyedi Előfizetői Szerződés módosításához az Előfizető kifejezett nyilatkozata szükséges, azt az Előfizető az értesítéstől számított 8 napon belül teheti meg szóban, írásban, más módon ( ben, faxon), illetve ha adott szolgáltatás kapcsán értelmezhető és az nem kizárt, ráutaló magatartással is. Előfizetői nyilatkozattétel azokban az esetekben mindenképpen szükséges, amikor az Előfizető által igénybe vett szolgáltatás, szolgáltatás- vagy díjcsomag megszűnik, és helyette a Szolgáltató más hasonló szolgáltatást, szolgáltatás- vagy díjcsomag igénybevételét ajánlja fel, vagy ha a szerződésmódosítás többletterhet jelentő kiegészítő szolgáltatás igénybevételére irányul. Az Előfizető nyilatkozattételének elmulasztása ilyen esetekben az Előfizetői Szerződés megszűnésének tekintendő. Amennyiben azonban az Előfizető a módosítással érintett szolgáltatást a rendelkezésére álló 8 napon belül igénybe veszi, nyilatkozattételi joga az igénybevétellel egyidejűleg megszűnik, s a Szolgáltató az igénybevételt a szerződésmódosítás ráutaló magatartással történő elfogadásának tekinti, ha ez lehetséges. Ugyancsak létrejön a módosított szerződés a Felek között abban az esetben, ha a szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szerződés jelen ÁSZF szerint ráutaló magatartással is létrejöhet, és az Előfizető a módosított szolgáltatást külön nyilatkozattétel nélkül igénybe veszi Az Igénylőt az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megillető jogok Amennyiben a szolgáltatásra irányuló igénybejelentés megtételét követően a Szolgáltató az ÁSZF-et egyoldalúan módosítja, abban az esetben a módosítást, illetve a módosított ÁSZF közzétételét követő 8 napon belül az Igénylő minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül visszavonhatja ajánlatát, illetve elállhat az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötésétől A nyilatkozattétel elmulasztása Az előfizetői szerződés kétoldalú, közös megegyezésen alapuló módosítását bármelyik fél kezdeményezhet. A ráutaló magatartással kötött előfizetői szerződések kivételével a kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó szolgáltatói ajánlat csak akkor tekinthető elfogadottnak, ha azt az előfizető kifejezett, tevőleges magatartással elfogadta, kivéve ha az Előfizetői Szerződés módosítására díjváltozás miatt kerül sor, mert ilyenkor a nyilatkozattétel elmulasztása - a Feleknek az Egyedi Előfizetői Szerződésben rögzített erre vonatkozó megállapodása esetén - mint ráutaló magatartás, elfogadásnak minősül abban az esetben, ha a Szolgáltató bizonyíthatóan eleget tett értesítési kötelezettségének. 43

44 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január 2.. Szóban kötött előfizetői szerződés esetén az előfizető kifejezett szóbeli vagy írásos nyilatkozata, írásban kötött előfizetői szerződés esetén az előfizető kifejezett írásos nyilatkozata szükséges kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó szolgáltatói ajánlat elfogadásához. A szóban és írásban kötött előfizetői szerződés esetén az előfizető tevőleges és kifejezett elfogadó nyilatkozata hiányában a szolgáltatás további igénybevétele, mint ráutaló magatartás elfogadásnak nem tekinthető, ettől érvényesen eltérni nem lehet. Amennyiben az előfizető kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó szolgáltatói ajánlatot kifejezett, tevőleges magatartással nem fogadja el, a szerződés változatlan feltételekkel hatályban marad. A kétoldalú szerződésmódosítás további szabályait egyebekben a Szolgáltató általános szerződési feltételei tartalmazzák. Amennyiben az Előfizető nem nyilatkozik a fenti esetkörbe nem tartozó szerződésmódosításról, de a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, úgy részéről ez a ráutaló magatartás a módosítások elfogadását jelenti, kivéve az Előfizető számára többletterhet jelentő, az adott (az Előfizető által igénybe vett) szolgáltatáshoz kapcsolódó új, illetve kiegészítő szolgáltatás megrendelését eredményező szerződésmódosítás esetét, és amennyiben ezt a ráutaló magatartással történő elfogadást az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötésekor a Felek nem zárták ki Az Előfizetői Szerződés kétoldalú módosítása Az Előfizetői Szerződés a Felek egyező akaratával, a jogszabályban vagy jelen ÁSZF-ben meghatározott eltérést meg nem engedő, kógens szabályok kivételével a szerződés fennállása alatt bármikor módosítható. Az Előfizetői Szerződés kétoldalú módosítására írásban (levélben), és ráutaló magatartással is sor kerülhet. Vita esetén azt a Felet terheli annak bizonyítása, hogy a módosításról a másik Felet a megfelelő módon, időpontban és tartalommal értesítette, amelyik a módosítást kezdeményezte, illetve a módosítási viszont-ajánlatot tette. A nyilatkozattétel elmulasztása, az Előfizető számára többletterhet jelentő, az Előfizető által igénybe vett szolgáltatáshoz kapcsolódó új, illetve kiegészítő szolgáltatás megrendelését eredményező szerződésmódosításra vonatkozó ajánlat elfogadásának nem minősülhet. Amennyiben a szerződésmódosításra a Szolgáltató részéről csak díjváltozás miatt kerül sor, az Előfizetői nyilatkozattétel elmulasztása minden esetben elfogadásnak minősül, ha a Szolgáltató bizonyíthatóan eleget tett értesítési kötelezettségének Az előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a módosítás teljesítésének határideje Az Előfizető az Egyedi Előfizetői Szerződés módosítását szóban, illetve az erre szolgáló formanyomtatványon írásban kérheti a Szolgáltatótól. Az Előfizető szerződésmódosítási kérelme érintheti az Egyedi Előfizetői Szerződés bármely rendelkezését a jogszabályban vagy jelen ÁSZF-ben meghatározott eltérést meg nem engedő kógens tartalmú, vagy lényegesként meghatározott rendelkezésének kivételével, de a módosítás számára összességében csak kedvezőbb feltételeket eredményezhet. Az Előfizető bármilyen szerződésmódosítási kérelmének a Szolgáltató csak abban az esetben tesz eleget, ha az Előfizetőnek nincs a Szolgáltatóval szemben fennálló díjtartozása ideértve a késedelmi kamattartozás esetét is, illetve ha azt a Szolgáltató részére a kérelem előterjesztésével egyidejűleg megfizeti. A Szolgáltató minden esetben 30 napon belül válaszol az Előfizető módosítási javaslatára és vagy kifejezetten elfogadja azt, vagy elutasítja. A Szolgáltató esetleges hallgatása semmi esetben sem minősül az Előfizető által tett módosítási javaslat ráutaló magatartással történő elfogadásának. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Előfizető módosítási kérelmére eltérő tartalommal viszont-ajánlatot tegyen. Amennyiben az Előfizető e viszont-ajánlatra nem reagál, a szerződés módosítása nem jön létre, a Felek között az eredeti Előfizetői Szerződés marad hatályban. A díj- illetve szolgáltatáscsomag módosítására vonatkozó előfizetői igényt Szolgáltató az igény bejelentését követő hónap első napjával teljesíti. Amennyiben az előfizetői igény az adott hónap 25. napját követően írásban érkezik be Szolgáltatóhoz, úgy Szolgáltató ezen díj-, illetve szolgáltatáscsomag módosítására vonatkozó előfizetői igényt a 44

45 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január 2.. bejelentést követő második hónap első napján köteles teljesíteni. Az Egyedi Előfizetői Szerződés módosítására két különleges esetben, díjfizetés mellett, az Előfizető bejelentése után automatikusan sor kerülhet Az áthelyezés Ha az Előfizető az előfizetői hozzáférési pontot helyhez kötött szolgáltatás esetén a Szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül meg kívánja változtatni (a továbbiakban: áthelyezés), a Szolgáltató köteles ennek az erre vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül lefolytatott vizsgálatai eredményétől függően eleget tenni: a. az áthelyezési kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, ha annak valamennyi feltétele fennáll; b. amennyiben az áthelyezési kérelemben foglaltakat 30 napon túl, de 3 hónapon belül képes csak műszaki okokból teljesíteni, úgy az áthelyezési kérelem Előfizető általi fenntartása után, a kérelemre adott Szolgáltatói válaszban vagy az Előfizető által megjelölt időpontban. Áthelyezés csak akkor biztosítható, ha a kért helyen a Szolgáltató megfelelő műszaki feltételekkel rendelkező hálózattal bír. Ennek hiányában a Szolgáltató az áthelyezési kérelemben foglaltaknak nem köteles eleget tenni. A Szolgáltató az igény műszaki teljesíthetősége érdekében szükséges vizsgálatait, valamint az Előfizető áthelyezéssel kapcsolatos tájékoztatását az igény Szolgáltatóhoz való hiánytalan beérkezését követő 15 napon belül végzi el. Az áthelyezési kérelemben foglaltak teljesíthetőségéről, a teljesítés tervezett időpontjáról, a teljesítés díjáról és az esetleges többlet költségekről a Szolgáltató a kérelem beérkezését követő legkésőbb 15 napon belül értesíti az Előfizetőt. Az eredeti előfizetői hozzáférési pont megszüntetésétől a szolgáltatás igénybevételére alkalmas áthelyezés teljesítéséig az előfizetői szolgáltatás szünetel. Erre az időszakra a Szolgáltató a szolgáltatáshoz kapcsolódó díjfizetési kötelezettséget nem állapít meg. A Szolgáltató az áthelyezésért indokolt és méltányos díjat számíthat fel. A díj mértékét a jelen ÁSZF A.-D. Mellékletei tartalmazzák. Ha az új szolgáltatás hozzáférési ponton a Szolgáltató rendelkezik ugyan a szolgáltatás nyújtásához szükséges hálózati feltételekkel, ám a kábel kapcsolat az Előfizető ingatlanában nincsen kiépítve, úgy az Előfizető az áthelyezés díján felül az egyszeri kábelcsatlakozás kiépítéséért járó díjat is köteles a Szolgáltatónak megfizetni az áthelyezés teljesítéséhez. Amennyiben a Szolgáltató az Előfizetővel közölt teljesítési időpontot nem tartja be, úgy a Szolgáltató kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után az áthelyezés díjának egyharmada. A Szolgáltató a kötbér összegét az átírás díját tartalmazó számlán írja jóvá. A Szolgáltató nem köteles áthelyezni a szolgáltatás hozzáférési pontot az Előfizető kérésére akkor, ha az Előfizetőnek a Szolgáltatóval szemben díjtartozása áll fenn, vagy a szolgáltatás korlátozására került sor és az Előfizető a korlátozás okát a kérelem előterjesztésével egyidejűleg nem szüntette meg. Amennyiben az új előfizetői hozzáférési pont vonatkozásában a szükséges műszaki feltételek nem állnak fenn, vagy azokat a Szolgáltató 15 napon belül nem tudja biztosítani, illetve ha a Szolgáltató adott területen az áthelyezési kérelem benyújtásának idejében nem rendelkezik hálózattal, de a Szolgáltató adott területre hálózat fejlesztést tervez, úgy vállalhatja a kérelemben foglaltak teljesítését, ha az áthelyezési igénybejelentéstől számított 3 hónapon belül képes az abban foglaltaknak eleget tenni. Ebben az esetben az áthelyezési igény befogadásáról szóló tájékoztatóban az Előfizetőt tájékoztatni kell arról év, hónap, nap pontossággal hogy az áthelyezést Szolgáltató mikor lesz képes teljesíteni. Amennyiben az új előfizetői hozzáférési pont vonatkozásában a szükséges műszaki feltételek biztosítása a 3 hónapot meghaladja a Felek Hálózatfejlesztési szerződést is köthetnek. Amennyiben ilyen esetben a tervezett hálózat fejlesztésre mégsem kerül sor a Szolgáltató kötbér fizetésére nem köteles, hacsak a Felek máshogy nem állapodtak meg. Amennyiben az Előfizető a már nyilvántartásba vett áthelyezési kérelmét visszavonja és az eredeti előfizetői hozzáférési pont ismételt beüzemelését kéri, a Szolgáltató a kérést csak akkor teljesíti, ha az Előfizető megfizeti a létesítési díjakat, valamint az esetleges szerelési költségeket. Amennyiben Előfizető határozott időtartamú szerződéssel rendelkezik és a határozott idő fennállása alatt kéri az áthelyezést, abban az esetben 45

46 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január 2.. ha az áthelyezés címeként megjelölt helyen Szolgáltató önhibáján kívül szolgáltatni nem tud, úgy Előfizetőt a határozott időre megkötött előfizetői szerződés megszüntetéséből eredő díjfizetési kötelezettség terheli Az átírás A Szolgáltató az Előfizető kérelmére módosítja az Egyedi Előfizetői Szerződést, ha az Előfizető személyében szerződés, öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be anélkül, hogy az előfizetői hozzáférési pont helye megváltozna (a továbbiakban: átírás). A Szolgáltató az átírási kérelemnek, mely a halálozás esetét leszámítva az Előfizető és az új Igénylő közös kérelme, ha az minden feltételnek megfelel, a kérelem beérkezését követő 15 napon belül tesz eleget. A Szolgáltató az átírásért indokolt és méltányos díjat számíthat fel. E díj mértékét a jelen ÁSZF A. Melléklete tartalmazza. Ha az átírásra az Előfizető személyében bekövetkezett szerződéses, örökléses vagy egyéb jogcímen történő jogutódlás következtében kerül sor a Szolgáltató belépési díjat nem számít fel. Amennyiben az átírásra különböző kategóriájú Előfizetők között kerül sor, a Szolgáltató a következőképp jár el: a. amennyiben Egyéni előfizető íratja át Üzleti/intézményi előfizetőre az Egyedi Előfizetői Szerződést, úgy a Szolgáltató az átírási díj helyett a mindenkor hatályos ÁSZF A. Mellékletében meghatározott Üzleti/intézményi előfizetőkre vonatkozó belépési díj és az átírási díj közötti különbözetet számítja fel; b. amennyiben Üzleti/intézményi előfizető íratja át Egyéni előfizetőre az Egyedi Előfizetői Szerződést, úgy a Szolgáltató átírási díjat számít fel és a Üzleti/intézményi előfizetőkre vonatkozó belépési díj és az átírási díj közötti különbözetet nem téríti vissza; c. amennyiben kis- és középvállalkozás kéri az átírást, úgy az első esetben a Szolgáltató az átírási díj helyett a mindenkor hatályos ÁSZF A.- D. Mellékletében meghatározott kis- és középvállalkozások esetén alkalmazott Üzleti/intézményi előfizetőkre vonatkozó belépési díj és az átírási díj közötti különbözetet számítja fel. Az Előfizető és az új Igénylő közös kérelme alapján a Szolgáltató az Egyedi Előfizetői Szerződést 15 napon belül átírja az új Igénylőre, amennyiben a műszaki feltételek nem változnak és az új Igénylő a szolgáltatás hozzáférési pontnak helyt adó ingatlan jogszerű használója, és az Igénylő vagy a korábbi Előfizető az Előfizető esetleges díjhátralékát rendezi, továbbá ha, az új Igénylőnek korábbi vagy még élő szolgáltatásból eredő díjhátraléka nincs. A teljesítési határidő a minden formai követelményeknek megfelelő átírási kérelem beérkezését követően kezdődik meg. A határidő be nem tartása esetén a Szolgáltató minden késedelmes nap után az átírás díjának egytizedével megegyező összegű kötbért köteles fizetni, és a kötbér összegét az átírás díját tartalmazó számlán jóváírni. Az Előfizető halála esetén, a szolgáltatás hozzáférési pont létesítési helyének örököse az öröklés tényének hitelt érdemlő bizonyítása esetén kérheti az átírást. A Szolgáltató az Egyedi Előfizetői Szerződést, valamint a határozott időtartamú szerződést is 15 napon belül az örökösre átírja, feltéve, hogy a jogutód az Előfizető esetleges díjhátralékát megfizeti. Az öröklés tényét hitelt érdemlő módon a következő dokumentumok bizonyíthatják: a. halotti anyakönyvi kivonat; b. hagyatékátadó végzés; c. öröklési bizonyítvány; d. vagy ezek hiteles másolata. Több jogosult örökös esetén az örökösök írásbeli megállapodása irányadó. Amennyiben a hagyatéki eljárás befejezését követő 30 napon belül ilyen megállapodást az örökösök nem tudnak bemutatni, és az előfizetői hozzáférési pont létesítési helyét életvitelszerűen egyikük sem használja, a Szolgáltató az Egyedi Előfizetői Szerződést megszünteti. Ilyen esetben az esetleges költségek és a fennálló előfizetői tartozások az örökösöket egyetemlegesen terhelik, a Szolgáltató jogosult ezen követelését bármelyik örökössel szemben érvényesíteni. A Szolgáltató az özvegyi haszonélvezeti jog keletkezését öröklési esetként kezeli, amennyiben a túlélő házastárs az előfizetői hozzáférési ponttal rendelkező ingatlan használója marad és nem kívánja megszünteti az Előfizetői Szerződést. Az ingatlanban maradó özvegy átírási igényét a 46

47 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január 2.. Szolgáltató ilyen esetben átírási díj fizetése nélkül teljesíti. A Szolgáltató az Előfizető haláláról történő tudomásszerzés időpontjától a szolgáltatást szüneteltetheti, ha az előfizetői hozzáférési pont létesítési helyét jogosan használó örökös személyének megállapítása nem lehetséges, egészen ezen örökös jelentkezéséig, vagy a hagyatéki eljárás jogerős befejezését követő 30. napig. Ezen szüneteltetés díjmentes. A Szolgáltató abban az esetben tekinthet el a szolgáltatás ilyen módon történő szüneteltetésétől, ha az előfizetői hozzáférési pont létesítési helyét életvitelszerűen használó személy úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatást továbbra is változatlan tartalommal igénybe akarja venni és a használat ellenértékét megfizeti, illetve vagyoni biztosítékot, kauciót ad. Hagyatéki eljárás hiányában a Szolgáltató 6 hónapos szünetelés után a jogviszonyt automatikusan megszüntetheti, ha a szünetelés tartama alatt az örökösök nem jelentkeznek. Ha a tartási, életjáradéki szerződés szerint az eltartó szerzi meg az előfizetői hozzáférési pont létesítési helyéül szolgáló ingatlan tulajdon- vagy bérleti jogát, akkor az eltartó válik Előfizetővé, kivéve, ha úgy nyilatkozik, hogy Költségviselőként kíván az Egyedi Előfizetői Szerződésben szerepelni. Ha az eltartó a jogviszony fenntartására nem tart igényt sem Előfizetőként, sem Költségviselőként, akkor a Szolgáltató az Egyedi Előfizetői Szerződést megszünteti. A megszüntetéssel kapcsolatos költségek, valamint az esetleges fennálló díjtartozások az eltartót terhelik. Az átírás feltételei nem alkalmazhatóak arra az esetre, ha az átírással egyidejűleg a szolgáltatás hozzáférési pont helye is megváltozik. 10. ADATKEZELÉS ÉS ADATBIZTONSÁG A szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja, időtartama Szolgáltató az Előfizető adatainak kezelését kétféle, jogalappal, a hatályos adatvédelemre, illetve hírközlésre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az érintett előfizető hozzájárulásával vagy törvényi felhatalmazás alapján folytatja. Előfizetőnek az Igénybejelentéskor, illetve az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötésekor nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e az Eht (2) bekezdésében foglalt adatállományon kívüli adatainak kezeléséhez, illetve az adatállományban szereplő adatainak az Eht-ban meghatározott céloktól eltérő felhasználásához. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése is. Szolgáltató különösen az alábbiak adatkezelési célokhoz kérheti az Előfizető hozzájárulását: a. adatai felhasználásához az előfizetői névjegyzékben, illetve más hasonló címjegyzékben, valamint a tudakozó szolgáltatásban; b. a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok további felhasználásához; c. a Szolgáltató által nyújtott további szolgáltatások értékesítése érdekében, illetve üzletszerzés céljából az Előfizető személyes adatainak kezeléséhez; d. tételes számlamelléklet biztosításához; e. a közvetítőválasztásra vonatkozó adatok kezeléséhez; f. az egyéni előfizetői minőségre vonatkozó nyilatkozatok rögzítéséhez; g. közvetlen üzletszerzéshez, tájékoztatáshoz, közvélemény- és piackutatáshoz; h. a hívószámkijelzéshez és hívásátirányításhoz; i. Előfizető közvetlen értesítéséhez. Szolgáltató az előfizetői jogviszonnyal kapcsolatos, a következőkben felsorolt, előfizetői adatokat kezeli meghatározott célból és ideig, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik Az Előfizető azonosító adatai természetes személy: neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye; születési neve, születési helye és ideje; nem természetes személy: cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma. Adatkezelés célja: Előfizető azonosítása, számlázás, díjak beszedése, szerződés figyelemmel kísérése, illetve az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából, a kérelmükre történő adatszolgáltatás érdekében, valamint a számviteli törvény szerinti bizonylat kiállítása és megőrzése. 47

48 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január 2.. Az adatkezelés jogalapja: Eht (5) bekezdés a) pont és (6) bekezdés a) pont, Eht (2) bekezdés, valamint Eht. 159/A., illetve számviteli jogszabályok. Megőrzési idő: a szerződés megszűnését követő 1 év, illetve a számviteli jogszabályok alapján 8 év Egyéb személyek személyes adatai Korlátozottan cselekvőképes természetes személy: törvényes képviselőjének neve, lakóhelye, tartózkodási helye, születési neve, születési helye és ideje; kapcsolattartó személy, meghatalmazó és meghatalmazott személyazonosító adatai Adatkezelés célja: az Előfizető azonosítása, számlázás, díjak beszedése, az Előfizetői Szerződés figyelemmel kísérése, illetve az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából, a kérelmükre történő adatszolgáltatás érdekében, valamint a számviteli törvény szerinti bizonylat kiállítása és megőrzése. Adatkezelés jogalapja: Eht (6) bekezdés a) pont és Eht (2) bekezdés, valamint Eht. 159/A., illetve számviteli jogszabályok, valamint bizonyos adatok esetén az érintett önkéntes hozzájárulása. Megőrzési idő: a szerződés megszűnését követő 1 év, illetve a számviteli jogszabályok alapján 8 év, valamint az önkéntesen megadott adatok esetén a hozzájárulás visszavonásáig Számlázással összefüggő adatok Az Előfizető bankszámla száma, az Előfizető számlázási címe (amennyiben eltér a lakhelytől/tartózkodási helytől), a szolgáltatási díjak megfizetésének módja; az elszámolási időszakban elszámolható összes egység száma; díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok; díjtartozás esetén az Előfizetői Szerződés felmondásának eseményei; a szolgáltatás igénybevételének dátuma. Adatkezelés célja: számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, az Előfizetői Szerződés figyelemmel kísérése. Adatkezelés jogalapja: Eht (5) bekezdés a) pont, (6) bekezdés a) pont és h) pont, és Eht (2) bekezdés, illetve számviteli jogszabályok. Megőrzési idő: a szerződés megszűnését követő 1 év, illetve a számviteli jogszabályok alapján 8 év Egyéb személyes adatok Természetes személy Előfizető személyi igazolvány száma vagy egyéb azonosító okmányának száma, anyja neve. Adatkezelés célja: Előfizető védelme, növeli a személyazonosság igazolásának biztonságát, csökkenti a személyes adatokkal való visszaélés lehetőségét, segíti a nyilvánvalóan hamis, hamisított vagy érvénytelen dokumentumok azonosítását. Adatkezelés jogalapja: az Előfizető önkéntes hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény (a továbbiakban: Info tv.) 5. (1) a) pont alapján. Megőrzési idő: az Előfizetői Szerződésmegszűnését követő 1 évig, illetve az Előfizető hozzájárulásának visszavonásáig Közvetlen értesítési elérhetőségek az Előfizető címe, illetve telefonszáma. Adatkezelés célja: az Előfizető közvetlen értesítése. Adatkezelés jogalapja: az Előfizető önkéntes hozzájárulása az Info tv. 5. (1) a) pont alapján. Megőrzési idő: az Előfizetői Szerződés megszűnését követő 1 évig, illetve az Előfizető hozzájárulásának visszavonásáig Az Előfizetőt azonosító egyéb adatok Az előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója előfizetői azonosító, szerződésszám. Adatkezelés célja: Előfizető azonosítása, számlázás, díjak beszedése, az Előfizetői Szerződés figyelemmel kísérése, illetve az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben 48

49 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január 2.. meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából, a kérelmükre történő adatszolgáltatás érdekében, valamint a számviteli törvény szerinti bizonylat kiállítása és megőrzése. Adatkezelés jogalapja: Eht (2) bekezdés, valamint Eht. 159/A., illetve számviteli jogszabályok. Megőrzési idő: a szerződés megszűnését követő 1 év, illetve a számviteli jogszabályok alapján 8 év Egyéb előfizetői adatok Előfizető hozzájárulása szerinti egyéb személyes adatok. Adatkezelés célja: direkt marketing, tájékoztatás, tudományos, közvélemény- és piackutatás, valamint közvetlen üzletszerzés, illetve a hozzájárulásban megadott cél. Adatkezelés jogalapja: az Előfizető önkéntes hozzájárulása az Info tv. 5. (1) a) pont szerint. Megőrzési idő: az Előfizetői Szerződésmegszűnését követő 1 évig, illetve az Előfizető hozzájárulásának visszavonásáig Telefonos hangrögzítés Telefonon történt, a Felek közötti kommunikációról készült hangfelvétele Adatkezelés célja: az Előfizetői Szerződés kapcsán a Felek között létrejött kommunikáció megtörténtének és tartalmának igazolása. Adatkezelés jogalapja: az Előfizető önkéntes hozzájárulása az Info tv. 5. (1) a) pont szerint. Megőrzési idő: a felvétel készítésének napjától számított 1 évig Az adatok továbbításának esetei Előfizető személyes adatait harmadik személy részére a Szolgáltató csak akkor teszi hozzáférhetővé, illetve továbbítja másnak, ha ehhez az Előfizető kifejezetten hozzájárult, vagy ezt jogszabály írja elő. Szolgáltató az előfizetői adatokat közvetlen üzletszerzésre, direkt marketing vagy tájékoztatási célra, így különösen saját üzletszerzési céljaira kizárólag az Előfizető kifejezett és előzetes hozzájárulásával használja fel. Nem minősül ilyen célú felhasználásnak, ha a Szolgáltató az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően az Előfizető közvetlen értesítésére használja fel. Szolgáltató az Előfizető adatait harmadik személynek közvetlen üzletszerzésre, direkt marketing vagy tájékoztatási célra, így különösen saját üzletszerzési céljaira kizárólag csak az Előfizető erre vonatkozó kifejezett hozzájárulása esetén adja át. Az Előfizető adatai felhasználására vonatkozó nyilatkozatát bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, ezután adatai csak e módosított keretek között használható fel, illetve visszavonás esetén ez továbbra már nem lehetséges. Szolgáltató által kezelt adatok az Előfizető hozzájárulása nélkül átadhatók: a. azon személyeknek vagy szervezeteknek, akik a Szolgáltató megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a szolgáltatások beüzemelését végzik; b. számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére; c. bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak; d. az Info tv. 3. (8) bekezdése szerinti esetben az adatok megismerésére külön törvényben felhatalmazott szerv kérelme alapján a felhatalmazott szerv részére; e. azoknak a szerveknek, amely részére az adatszolgáltatást külön jogszabály előírja, a külön jogszabályban foglalt módon és terjedelemben. Szolgáltató az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából kérelemre köteles átadni vagy hozzáférhetővé tenni a Szolgáltató által kezelt adatokat. Az adatszolgáltatások teljesítésekor az adatkérés jogszerűségéért az ügyben eljáró, adatkérésre felhatalmazott szerv a felelős. Szolgáltató az Eht. 159/A. -ban rögzített adatmegőrzési kötelezettsége teljesítésével együttműködik az adatkérésre feljogosított szervezetekkel. Ezen együttműködés részletfeltételeiről a Szolgáltató külön megállapodásokat köt, s az abban foglaltak szerint eljárni az előfizetői adatok továbbításakor. Az elektronikus hírközlési szolgáltatók az előfizetői adatokat egymásnak átadhatják: a. az Eht alapján, a díjfizetési, illetőleg szerződésből eredő egyéb kötelezettségek 49

50 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január 2.. kijátszásának megelőzése, a szerződéskötés megtagadása céljából; b. az Eht (4) bekezdése alapján az egyetemes szolgáltatóknak az országos belföldi tudakozó nyújtása valamint az előfizetői névjegyzék elérhetővé tétele céljából kötelesek átadni az Előfizető hozzájárulásától függően az előfizetői adatokat. Az így átadott előfizetői adatok ettől eltérő célra nem használhatók fel; c. az Eht alapján a számhordozhatóság biztosítása céljából, d. az Eht ban foglalt közvetítőválasztás teljesítése céljából. e. a díjfizetési, illetőleg a szerződésből eredő egyéb kötelezettségek kijátszásának megelőzése, illetve az Eht (4) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén a szerződéskötés megtagadásának céljából jogosultak az Eht szerint jogszerűen kezelhető adatok körében az Előfizető azonosításához szükséges adatokat, valamint az átadásnak az indokáról szóló tájékoztatást másik elektronikus hírközlési szolgáltatónak átadni, vagy attól átvenni, illetőleg ezen adattartalommal közös adatállományt létrehozni. Előfizető adatai abban az esetben kerülhetnek bele a közös adatállományba, ha: a. egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéből eredő, bármely egyetemes szolgáltatóval szemben fennálló, három hónapot meghaladó díjtartozása van; b. korábban fennálló előfizetői szerződését jogszabályban meghatározott felmondási ok miatt az ajánlattételt megelőző hat hónapon belül mondták fel; c. számlatartozás miatt a szolgáltató a szerződést felmondta, vagy a szolgáltatás igénybevételi lehetőségét az előfizető számára részben vagy egészben korlátozta; d. számlatartozása miatt a szolgáltató bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett az Előfizető ellen, illetőleg az Előfizető tartózkodási helye ismeretlen; e. az Igénylő illetve az Előfizető kár okozása érdekében a szolgáltatót megtévesztette vagy a megtévesztésére törekedik (így különösen, ha az azonosítására szolgáló dokumentum nyilvánvalóan hamis, hamisított vagy érvénytelen). Szolgáltató az Előfizetőt haladéktalanul tájékoztatja az adatátadás tényéről. Az adatok kizárólag az a közös adatállomány céljaira használhatók fel. Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, a Szolgáltató haladéktalanul intézkedik az Előfizető adatainak a közös adatbázisból törlése iránt, és értesítést küld a korábban értesített szolgáltatóknak és az érintett Előfizetőnek a törlés tényéről. Az adatállományból adatot igényelhet: a. hírközlési szolgáltató; b. erre felhatalmazott szerv, illetve hatóság, c. bármely Előfizető annak tekintetében, hogy a nyilvántartás milyen rá vonatkozó adatot tartalmaz Az előfizető tájékoztatása az adatbiztonsági szabályokról, továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről Az Előfizetőnek joga van arra, hogy a róla a Szolgáltató által kezelt adatokat megismerje. Erre vonatkozó igény megtehető írásban, illetve en. E körben a Szolgáltató tájékoztatást ad: a. az előfizetői jogviszony létesítésének, módosításának, megszüntetésének tényéről, időpontjáról, a kapcsolási számról; b. a befizetett díjak összegéről, a befizetés időpontjáról; c. a kiállított számla be-, illetve be nem fizetéséről. Az adatszolgáltatás teljesítését Szolgáltató csak abban az esetben tagadja meg, ha a kért adat már nem áll rendelkezésre. A hívott számokat tartalmazó hívásrészletezést az erre vonatkozó külön szabályok szerint adható ki az Előfizetőnek. Szolgáltató az Előfizetőnek nem adhat tájékoztatást az Előfizető végberendezésére irányuló hívások hívószámáról- a híváskijelzés szolgáltatás kivételével. Az Info tv értelmében az Előfizető jogosult továbbá: a. tájékoztatást kérni adatai kezeléséről; b. kérheti személyes adatainak helyesbítését illetve a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével törlését. Ezen kérelmeket az előfizetői adatok biztonsága és az Előfizető személyiségének érdekében csak Előfizető részére teljesíti a Szolgáltató. Ennek 50

51 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január 2.. érdekében Szolgáltató az Előfizetőt egyértelműen azonosítani törekszik adatainak egyeztetésével. Szolgáltató 30 napon belül köteles írásban, közérthető módon választ adni az Előfizetőnek. Előfizető a Szolgáltató által kezelt adatainak megváltozását 8 napon belül köteles a Szolgáltatónak bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő következményekért az Előfizetőt terheli minden felelősség Belső adatvédelmi felelős A belső adatvédelmi felelős neve és elérhetőségei: A Szolgáltató által az adatvédelmi feladatok ellátására kinevezett személy neve: Kaslik Béla beosztása: vezérigazgató elérhetősége: Adatbiztonság Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít hálózatának és az ezen nyújtott szolgáltatások biztonságának garantálására, ennek érdekében a mindenkor elérhető legjobb szolgáltatás biztonsági technológiák közül az adott veszélyhelyzet, a biztonságot és a hálózat egységét befolyásoló események és fenyegetések, valamint az esetleges sebezhető pontok megfelelő kezeléséhez szükséges, a veszélyhelyzettel, illetve fenyegetésekkel szemben arányos védekezést lehetővé tevő technológiákat alkalmaz, illetve Előfizetői számára ezek használatát ajánlja. Szolgáltató által alkalmazott technológia védi az Előfizető személyes adatait többek között a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, nyilvánosságra hozástól, vagy törléstől, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen. Szolgáltató ezen veszélyek minél hatékonyabb elhárítása érdekében fokozottan együttműködik a hasonló szolgáltatásokat nyújtó többi hírközlési szolgáltatóval, valamint hatóságokkal és egyéb közreműködő szervezetekkel. 11. AZ ELŐFIZETŐ JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT NYILATKOZATAI MEGADÁSÁNAK, A NYILATKOZATOK MÓDOSÍTÁSÁNAK, VISSZAVONÁSÁNAK MÓDJAI, ESETEI ÉS HATÁRIDEJE (KÜLÖNÖSEN ELŐFIZETŐI NÉVJEGYZÉKHEZ, A FORGALMI ADATOKON KÍVÜLI HELYMEGHATÁROZÓ ADATOK NYÚJTÁSÁHOZ, ÉRTÉKNÖVELT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁHOZ, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ, ÉS ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ, TÉTELES SZÁMLA IGÉNYLÉSÉHEZ, AZ ELŐ VÁLASZTÁSSAL VÁLASZTOTT KÖZVETÍTŐ SZOLGÁLTATÓRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, EGYÉNI ELŐFIZETŐI MINŐSÉGRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT) Az Előfizetőnek az igénybejelentéskor, illetve az Előfizető Szerződés megkötésekor a jelen ÁSZF 2. Fejezetében megtett nyilatkozatai bármikor módosíthatók és visszavonhatók. Ezen nyilatkozatok, illetve módosításuk és visszavonásuk megtehető szóban az Ügyfélszolgálaton, illetve a Kijelölt képviselőnél, valamint telefonon keresztül (hangrögzítéssel), írásban. A nyilatkozatok megtétele elengedhetetlen az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötéséhez. Esetleges pótlásukra vonatkozóan a Szolgáltató minden esetben felhívja az Előfizető figyelmét. A pótlásra legfeljebb 8 napos határidő biztosított, ennek eredménytelen eltelte esetén a Szolgáltató jogosult a szerződéstől elállni, a megkötött szerződést felmondani. Amennyiben ez a módosítás a Felek közötti szerződést is módosítja például ha átírásnak vagy áthelyezésnek minősül akkor jelen ÁSZF vonatkozó részének megfelelő eljárást kell követni ezen módosítások végrehajtására. Amennyiben az Előfizető nyilatkozatának módosítása vagy visszavonása az Előfizetői Szerződést lényegesen módosítja, úgy erre a Szolgáltató minden esetben külön felhívja az Előfizető figyelmét az esetleges jogkövetkezményekkel együtt. Amennyiben az Előfizető nyilatkozatának módosítása vagy visszavonása az Előfizetői Szerződést lényegesen módosítja, úgy a Felek vagy együttesen kötelesek az Előfizetői Szerződést módosítani az Előfizető módosított vagy visszavont nyilatkozatának megfelelő tartalommal, vagy a Szolgáltató jogosult az Előfizetői Szerződést felmondani. 51

52 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január Az Előfizetői Szerződés megszűnésének esetei és feltételei, azon határidő megjelölése, ameddig az Előfizető díjfizetési kötelezettségének eleget tehet anélkül, hogy a Szolgáltató a szerződést felmondaná Az Egyedi Előfizetői Szerződés megszűnésének esetei Az Egyedi Előfizetői Szerződés megszűnik a következő esetekben: a. a szerződésben meghatározott idő elteltével; b. az Előfizető halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével; c. a Szolgáltató halálával, jogutód nélküli megszünésével; d. az átadó szolgáltatóval fennálló előfizetői szerződés a számhordozásra voantkozó szabályok szerint a számhordozás megvalósulásával, amennyiben az nem módosul; e. a Felek közös megegyezésével, figyelemmel az Eht (4) bekezdédére és azzal a feltétellel, hogy a ráutaló magatartással kötött előfizetői szerződést ráutaló magatartással, kifejezett szóbeli vagy írásos nyilatkozattal, a szóban kötött előfizetői szerződést kifejezett szóbeli vagy írásos nyilatkozattal, míg az írásban kötött előfizetői szerződést kifejezett írásos nyilatkozattal szüntethetik meg a Felek.; f. Szolgáltatói és Előfizetői rendkívüli felmondással; g. az Előfizető rendes felmondásával; h. Szolgáltatói rendes felmondással. Az Egyedi Előfizetői Szerződés megszűnik továbbá abban az esetben is, ha a Szolgáltató vagy hálózata, illetve annak adott része, más szolgáltató tulajdonába vagy használatába kerül. Ilyen esetekben a Szolgáltató minden esetben a változás életbe lépése előtt értesíti az Előfizetőt, tájékoztatva az új szolgáltató személyéről, illetve az Előfizetőt megillető jogokról, lehetőségekről Az Egyedi Előfizetői Szerződés megszüntetésének módjai Az Egyedi Előfizetői Szerződés megszüntetésére a következő módokon van lehetőség: a. Szolgáltatói felmondással; b. Előfizetői felmondással; c. Szolgáltatói és Előfizetői rendkívüli felmondással; d. a Felek közös megegyezésével Az Előfizető kötelezettségei az Egyedi Előfizetői Szerződés megszűnésekor, illetve megszüntetésekor Az Egyedi Előfizetői Szerződés megszűnése, illetve megszüntetése esetén az Előfizető köteles a Szolgáltatóval szemben fennálló valamennyi díjtartozását maradéktalanul rendezni. Az Előfizető ezen kívül köteles a Szolgáltató tulajdonában lévő és a hálózatról leválasztható kihelyezett távközlő berendezéseket és eszközöket (például: set-top-box, ), illetve a számára a szolgáltatás igénybevételéhez átadott eszközöket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Ügyfélszolgálaton visszaszolgáltatni a szerződés megszűnésétől számított 8 napon belül, ellenkező esetben a Szolgáltató kártérítési díjat számolhat fel az eszközök értéke alapján Az Előfizetői rendes felmondás Az előfizetői szerződés előfizető általi felmondását a Szolgáltató minden olyan formában lehetővé teszi, amelyet a szerződés megkötésére is alkalmaz. Az Előfizető jogosult jogkövetkezmények nélkül felmondani írásban, sajátkezű aláírásával ellátva legfeljebb 8 napos felmondási határidővel a határozatlan idejű Egyedi Előfizetői Szerződését. Szolgáltató a felmondást csak abban az esetben fogadja el, amennyiben az a jelen ÁSZF-ben megjelölt hivatalos úton érkezik meg Szolgáltatóhoz az Előfizető egyértelmű azonosítása mellett. Az Előfizető jogosult az Előfizetői Szerződést felmondani, abban az esetben is, ha a felmondás oka a Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása és az Előfizető a megváltozott feltételek között nem kívánja tovább igénybe venni a szolgáltatást. E nyilatkozat írásban (levélben) tehető meg, az Előfizető saját kezű aláírásával ellátva. Ettől eltérően a Felek megállapodhatnak abban is, hogy az Előfizető egy általa megjelölt határnapra mondja fel az Előfizetői Szerződést. Ebben az esetben az Előfizető a felmondásról szóló nyilatkozatában köteles megjelölni azt a határnapot, amely naptól a nyújtott szolgáltatást nem kívánja igénybe venni. E határnap a felmondás megküldésétől számított nyolcadik és harmincadik nap közé eshet. A Szolgáltató ilyen esetben e határnapon szünteti meg a szolgáltatást. Az Előfizető általi felmondás gyakorlása semmiféle külön díj fizetéséhez vagy költség viseléséhez nem 52

53 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január 2.. kötött. De az Egyedi Előfizetői Szerződés felmondása nem mentesíti az Előfizetőt a jogviszonyból eredő esetleges tartozásai kiegyenlítésének, valamint a Szolgáltató tulajdonát képző eszközök visszaszolgáltatásának kötelezettsége alól. A Szolgáltató jogosult az elmaradt és felhalmozódott előfizetési és egyéb díjak megfizetése iránt a jogszabályokban meghatározott és részére nyitva álló törvényes utat igénybe venni az Egyedi Előfizetői Szerződés felmondása után is A Szolgáltató rendes felmondása A Szolgáltató jogosult az Egyedi Előfizetői Szerződést 60 napos felmondási idővel felmondani. A felmondás történhet írásban, az Előfizetőnek címzett tértivevényes levélben, illetve ha ehhez az Előfizető hozzájárult az Előfizető közvetlen értesítésével ( -en) is. A felmondásnak tartalmaznia kell: a. a felmondás indokát; b. a felmondási idő lejáratának napját; c. ha a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése, akkor az Előfizető tájékoztatását a szerződésszegés megszüntetésének lehetőségéről és a jogkövetkezményekről így különösen arról, hogy amennyiben az Előfizető a felmondásra okot adó körülményt a felmondási idő alatt megszűnteti, akkor az Egyedi Előfizetői Szerződés nem szűnik meg. Az Egyedi Előfizetői Szerződés megszüntetése akkor válik hatályossá, ha az Előfizető részére a Szolgáltató felmondását megfelelő módon és tartalommal kézbesítették, illetve továbbították. A felmondást akkor is kézbesítettnek kell tekinteni a sikertelen kézbesítést követő 5. napon, ha a Szolgáltató által küldött tértivevényes levél nem kereste, ismeretlen, vagy elköltözött jelzéssel érkezik vissza. Ha a Szolgáltató által küldött felmondást tartalmazó -re nem érkezik visszaigazolás vagy válasz, illetve az kézbesítése nem lehetséges, mert a megadott cím nem létezik, illetve nem az Előfizető a használója, úgy a Szolgáltató a felmondást írásban kísérli meg eljuttatni az Előfizetőhöz. A Szolgáltató általi felmondás esetén a felmondási idő alatt amennyiben annak oka az Előfizető szerződésszegése a Szolgáltató jogosult az előfizetői szolgáltatásokat korlátozni, ha annak feltételei fennállnak. Amennyiben az Előfizető a korlátozás okát 30 napon belül nem szünteti meg, a korlátozás ténye nem akadálya a felmondásnak, amennyiben annak feltételei továbbra is fennállnak A Szolgáltató rendkívüli felmondása A Szolgáltató jogosult az Előfizető szerződésszegése esetén felmondással élni, ilyen esetben a felmondási idő 15 nap: a) az előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, és az előfizető ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg, b) az előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem teszi lehetővé a szolgáltató számára, hogy a bejelentett vagy a szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze, vagy c) a szolgáltatást igénybe vevő előfizető az előfizetői szolgáltatást a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően is jogosulatlanul vételezi a műsorjelet, a beérkező műsorjelet harmadik személynek jogellenesen továbbítja, d) az előfizető a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja. A Szolgáltató hálózatának rendeltetésellenes használatának minősül különösen: a. ha az Előfizető a szolgáltatáshoz használt eszközöket a szerződésben foglaltaktól eltérően üzemelteti, használja, átalakítja, megrongálja; b. illetve ha nem teszi lehetővé a Szolgáltató vagy a Hivatalos szerelő számára, hogy a bejelentett, vagy a Szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze, vagy az ingatlanra belépjen; c. valamint, ha a szolgáltatás igénybe vételéhez számára a Szolgáltató által biztosított Berendezés kódolásának megfejtésére irányuló cselekményt végez. Ha a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése, és az Előfizető a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, Egyedi Előfizetői Szerződése nem szűnik meg a Szolgáltató 53

54 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január 2.. felmondásával. Erről a Szolgáltató köteles az Előfizetőt külön értesíteni. Amennyiben az Előfizető több előfizetéssel is rendelkezik, és azok bármelyikével kapcsolatban megszegi a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, úgy a Szolgáltató jogosult a felmondást és jogkövetkezményeit az Előfizető valamennyi előfizetését érintően egyidejűleg, azonnali hatállyal alkalmazni Az Egyedi Előfizetői Szerződés felmondása díjtartozás miatt Szolgáltató az előfizetői szerződést 30 napos felmondási idővel mondhatja fel, amennyiben az előfizető az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető első értesítés elküldését legalább 15 nappal követő második értesítés megtörténtét követően sem egyenlítette ki. A második felszólításban előírt fizetési póthatáridő 8 nap. A Szolgáltató nem mondja fel az Egyedi Előfizetői Szerződést, ha az Előfizető a póthatáridőn belül fizetési hátralékát rendezi. A felmondás tartalmára a rendes felmondásnál írtak irányadók. Nem jogosult a Szolgáltató felmondani az Egyedi Előfizetői Szerződést, ha: a. a díjtartozás összege nem haladja meg az Előfizető havi előfizetési díjának megfelelő összeget; b. a díjtartozás összege havi előfizetési díj hiányában, vagy forintnál magasabb előfizetési díj esetén a forintot nem haladja meg; c. az Előfizető a díjtartozás összegszerűségét vitatja és a vita rendezése érdekében a Szolgáltatónál díjreklamációs panasszal élt, vagy a hatósághoz, vagy a jogvita elbírálására jogosult más szervezethez kérelmet terjesztett elő, feltéve, hogy a nem vitatott részt, illetve a további díjakat megfizeti. A Szolgáltató jogosult az Egyedi Előfizetői Szerződés felmondása helyett az Előfizető díjtartozása esetén 3-6 havi előfizetői díjnak megfelelő vagyoni biztosítékot, óvadékot kérni. Amennyiben az Előfizető a biztosítékadási kötelezettségének eleget tesz, úgy a Szolgáltató a Szerződést nem mondja fel. Ha a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése, és az Előfizető a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, Egyedi Előfizetői Szerződése nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával. Erről a Szolgáltató köteles az Előfizetőt külön értesíteni A Szolgáltató díj-visszatérítési kötelezettsége az Egyedi Előfizetői Szerződés megszűnése esetén Az Egyedi Előfizetői Szerződés felmondása nem mentesíti az Előfizetőt a szerződésből eredő tarozásainak megfizetése, illetve a Szolgáltató tulajdonát képző eszközök visszaszolgáltatásának kötelezettsége alól. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató tulajdonát képző eszközöket nem vagy nem rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban szolgáltatja vissza, vagy a leszerelést nem teszi lehetővé, a Szolgáltató jogosult kártérítési igényt érvényesíteni. A Szolgáltató az Egyedi Előfizetői Szerződés megszűnése, illetve megszüntetése esetén a belépési díjat, illetve a létesítéshez kapcsolódó egyéb díjakat nem téríti vissza. Az Egyedi Előfizetői Szerződés megszűnésekor az Előfizető túlfizetése esetén a Szolgáltató a túlfizetés mértékéig, az Előfizető által megjelölt bankszámlaszámra vagy postai címre teljesítve köteles a díjvisszatérítésre. A túlfizetést, díjkülönbözetet a Szolgáltató kizárólag banki átutalás vagy belföldi postautalvány útján téríti vissza A határozott időtartamú Egyedi Előfizetői Szerződés megszűnése, illetve megszüntetése A határozott időtartamú Egyedi Előfizetői Szerződés megszűnése A határozott időtartamú Előfizetői Szerződés a meghatározott idő elteltével megszűnik. A szerződés megszűnését megelőzően legalább 30, de legfeljebb 60 nappal korábban a Szolgáltató köteles az Előfizetőt a számlalevél mellékletében, számlalevél hiányában írásban (levélben) vagy ha ehhez az Előfizető hozzájárult más módon (telefonon, ben vagy a Szolgáltató honlapján az Ügyfélkapun keresztül) tájékoztatni a határozott időtartamú szerződés megszűnésének időpontjáról. A Felek a határozott időtartamú Egyedi Előfizetői Szerződés időtartamának meghosszabbításáról a szerződés megkötésekor rögzített eljárásnak megfelelően a határozott idő leteltét megelőzően az Előfizető kifejezett nyilatkozata esetén szerződésmódosítással dönthetnek. 54

55 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január A határozott időtartamú Egyedi Előfizetői Szerződés megszüntetése Az előfizetői szerződés előfizető általi felmondását a Szolgáltató minden olyan formában lehetővé teszi, amelyet a szerződés megkötésére is alkalmaz. Amennyiben az Előfizető a határozott időtartamú Egyedi Előfizetői Szerződésben kötelezettséget vállalt arra, hogy szolgáltatást igénybe veszi, és a szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a szerződést felmondja a határozott időtartam lejárta előtt, vagy a Szolgáltató ÁSZF-jének 12.6 és 12.7 pontjában foglaltaknak a megsértésével illetve az Eht (13) bekezdésében foglalt magatartás tanúsításával a Szolgáltató felmondására szerződésszegésével okot szolgáltat, a Szolgáltató kizárólag az Előfizető által igénybe vett kedvezményeket követeli, a felmondáshoz egyéb hátrányos jogkövetkezményt nem fűz. Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet, a Szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani. E kedvezmények díját a Szolgáltató nem jogosult követelni, ha az Előfizető az Előfizetői Szerződést azért mondja fel, mert a Szolgáltató a hibabejelentéseit követően a hibát 30 napig nem tudja elhárítani. A Szolgáltató ezen díjigényeit kötbér formájában is érvényesítheti. Amennyiben az Előfizető a határozott időtartamú szerződés hatálya alatt a szolgáltatás szüneteltetését is kérte, úgy az Előfizető általi felmondás esetén a határozott időtartamú szerződéssel érintett időtartam számításánál azt az időtartamot veszi figyelembe a Szolgáltató, amely alatt az Előfizető ténylegesen igénybe vette a szolgáltatást. Egyéb esetekben a teljes időtartam figyelembe vételre kerül. A határozott időtartamú szerződés Előfizető általi rendkívüli felmondása esetén a szerződés a felmondó nyilatkozatnak a Szolgáltatóhoz történő megérkezését követő napon szűnik meg, minden más esetben a beérkezést követő 9. napon, vagy ha a Felek későbbi, de 30 napon belüli határidőben állapodtak meg, akkor e megjelölt napon A Szolgáltató által nyújtott kedvezmények és az Egyedi Előfizetői Szerződés megszűnése, illetve megszüntetése Amennyiben az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötésekor az Előfizető valamilyen kedvezményt vett igénybe, melyet a Szolgáltató egy megjelölt szolgáltatási szint igénybevételéhez kötött, vagy az Előfizető korábbi Egyedi Előfizetői Szerződéseire tekintettel adott, úgy az Egyedi Előfizetői Szerződés felmondásakor az Előfizető elveszti ezen kedvezményt. A kedvezményt abban az esetben is elveszti az Előfizető, ha az Egyedi Előfizetői Szerződés Szolgáltató általi felmondására az Előfizető szerződésszegése miatt kerül sor. 13. A KÖZVETÍTŐVÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI, A KÖZVETÍTŐ VÁLASZTÁST BIZTOSÍTÓ ÖSSZEKAPCSOLÁSI SZERZŐDÉSEKBEN FOGLALTAKKAL ÖSSZHANGBAN Jelen ÁSZF a címben foglaltak tekintetében rendelkezést nem tartalmaz. 14. AZ ELŐFIZETŐNEK A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEI Az Előfizető és a Szolgáltató az Előfizetői Szerződés fennállása alatt kölcsönösen együttműködnek Az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség Ezen együttműködési kötelezettség különösen magába foglalja a másik Fél tájékoztatását bármely, az Előfizetői Szerződést érintő, befolyásoló tényről, változásról, körülményről A szolgáltatás rendeltetésszerű használata Az Előfizető köteles az általa igénybe vett szolgáltatást, illetve számára biztosított eszközt, Berendezést rendeltetésszerűen használni. A Szolgáltató jogosult ezen rendeltetésszerű használatot bármikor az Előfizető indokolatlan zavarása nélkül ellenőrizni. A rendeltetésellenes használatból származó bármely kárért és esetleges hátrányos jogkövetkezményért kizárólag az Előfizető felel. 55

56 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január A végberendezéssel, illetve az előfizetőnek átadott, de a szolgáltató tulajdonát képező más elektronikus hírközlő eszközökkel kapcsolatos kötelezettségek ÁSZF 12. pontjában található Az adatváltozás bejelentése, adatszolgáltatás Előfizető haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül köteles a Szolgáltatót tájékoztatni az Egyedi Előfizetői Szerződést befolyásoló bármely adatának megváltozásáról. 15. MŰSORTERJESZTÉSI ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ESETÉN A DÍJCSOMAGBA TARTOZÓ MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA, VALAMINT AMENNYIBEN A SZOLGÁLTATÓ FEL KÍVÁNJA TÜNTETNI AZ EHT (2A) BEKEZDÉS A) PONTJA SZERINTI ADATOK. Az egyes díjcsomagba tartozó médiaszolgáltatásokat az B. Mellékletben található csatornakiosztások tartalmazzák. 16. AZ ELŐFIZETŐ ÉRTESÍTÉSE A Szolgáltató az Előfizetői Szerződés bármely változása, módosítása esetén erről valamilyen, az ÁSZF jelen fejezetében bemutatott módon előzetesen vagy a módosításokkal egy időben értesíti, tájékoztatja Előfizetőit. A Szolgáltató általában az ÁSZF módosítását megelőzően 30 nappal értesíti az Előfizetőt. A Szolgáltató nem köteles az ÁSZF azon módosításaira alkalmazni, amikor az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseket nem érinti, agy ha a módosítással kizárólag valamely előfizetői díj csökken Az értesítés módja A Szolgáltató az értesítési kötelezettségének az alábbi módokon tehet eleget: a. az előfizető közvetlen értesítésével postai úton az elektronikus hírközlési szolgáltatás jellegéhez igazodó módon, b. elektronikus levélben az előfizető által e célra megjelölt címre; c. egyéb elektronikus hírközlés útján, az internetes honlapon történő közzétételre utalással, vagy d. az értesítendő előfizetők körétől függően országos vagy megyei napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján, amellyel egyidejűleg a szolgáltató köteles az értesítést az ügyfélszolgálatán is hozzáférhetővé tenni. A Szolgáltató az ÁSZF módosításainak összefoglalását, valamint az ÁSZF egységesített, hatályos szövegét minden esetben közzéteszi, illetve elérhetővé teszi Ügyfélszolgálatain, valamint a honlapján a oldalon Az értesítés formái A közvetlen értesítés Az Előfizető az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötésekor, illetve a szerződés fennállta alatt bármikor, megadhatja hozzájárulását ahhoz, hogy a Szolgáltató minden, az Előfizetői Szerződéssel összefüggő változásról közvetlenül értesítse őt az elektronikus hírközlési szolgáltatás jellegéhez igazodó módon. A közvetlen értesítés történhet főszabály szerint számlalevéllel, vagy postai levél útján, illetve más módon ( en) illetve szóban (telefonon), amennyiben előfizető előzetesen hozzájárult. A közvetlen értesítéshez adott hozzájárulás keretében megadott, az Előfizető elérését szolgáló adatokat (telefonszám, cím) a Szolgáltató az általa alkalmazott adatvédelmi elveknek megfelelően bizalmasan kezeli, és csak az Előfizető hozzájárulásában megjelölt esetekben és célokra használja fel Írásbeli, elektronikus értesítés Amennyiben a Szolgáltató az igénybe vett szolgáltatásokról számlalevelet állít ki, akkor az írásbeli értesítésre a számlalevélhez csatolt külön értesítő levéllel kerül sor, vagy elektronikus levélben az Előfizető által e célra megjelölt címre. Utóbbi esetben a számlaértesító elektronikus levélben, vagy az elektronikus számlában, amennyiben lehetséges a számlaértesítő elektronikus levélben erre történő utalással kell értesíteni.. a Közlemény útján történő értesítés Közlemény útján a Szolgáltató az értesítendő Előfizetők számától függően országos vagy megyei napilapban, legalább két alkalommal feladott közleményben értesíti Előfizetőit, mellyel egyidjűleg az értesítést az ügyfélszolgálatán is hozzáférhetővé teszi. 56

57 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január Telefonos, egyéb értesítés Telefonos, közvetlen értesítést a Szolgáltató az Előfizető hozzájárulása esetén alkalmaz. Jogosult továbbá a Szolgáltató egyéb elektronikus hírközlés útján, az internetes honlapon történő közzétételre utalással eleget tenni értesítési kötelezettségének. (pl. elektronikus levél, SMS, MMS) Az értesítés tartalma Az értesítés minden esetben tartalmazza: a. a Szolgáltató megnevezését; b. annak megjelölését, hogy az Előfizető miért került értesítésre; c. az értesítésre okot adó körülmény részletes bemutatását ha ezt az értesítés adott módja lehetővé teszi; d. utalást arra, hogy az Előfizető hol, illetve hogyan tájékozódhat a pontosabb részletekről. Az ÁSZF módosítás esetében legalább a következőket tartalmazza: a) pontos utalást az általános szerződési feltételek módosított rendelkezéseire; b) a módosítások lényegének rövid leírása; c) a módosítások hatályba lépésének időpontját, d) a közzétett általános szerződési feltételek elérhetőségét; e) ha a Szolgáltató az előfizetői szolgáltatások díját módosítja, vagy a díjban foglalt szolgáltatás mennyiségét csökkenti, akkor a módosított díjat, mennyiséget és a változás összegét, több szolgáltatást tartalmazó díjcsomagok esetében szolgáltatásonként elkülönítve, f) azt a feltételt, jogszabályváltozást vagy hatósági döntést, lényeges körülményt (különösen a műsorterjesztés szolgáltatás keretében kínált médiaszolgáltatások összetételében bekövetkező változás esetén az Eht (2a) bekezdés szerinti indokot), amellyel a szolgáltató a módosítást indokolja; g) az Előfizetőt az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása esetén megillető jogokat Az értesítés további szabályai Az t a kézbesítési visszaigazolás napján az ellenkező bizonyításáig úgy kell tekinteni, hogy azzal a Szolgáltató az Előfizető értesítésére vonatkozó kötelezettségének eleget tett. Az elektronikus levelet SMS-t, MMS-t a kézbesítési visszaigazolás napján - az ellenkező bizonyításáig úgy kell tekinteni, hogy azzala a Szolgáltató az Előfizető értesítésére vonatkozó kötelezettségének eleget tett. Amennyiben az ben történő értesítés megtörténte az Előfizető érdekkörében fennálló körülmény miatt nem állapítható meg, az értesítést az ellenkező bizonyításáig a Szolgáltató legalább két alkalommal, legalább öt napos időközzel megtett kézbesítési kísérletét követő napon úgy kell tekinteni, hogy azzal a Szolgáltató az előfizető értesítésére vonatkozó kötelezettségének eleget tett. A postai úton megküldött értesítést a postára adástól számított hetedik napon az ellenkező bizonyításáig úgy kell tekinteni, hogy azzal a szolgáltató az előfizető értesítésére vonatkozó kötelezettségének eleget tett. 17. AZ ÜZLETI/INTÉZMÉNYI, VALAMINT FOGYATÉKKAL ÉLŐ ELŐFIZETŐKRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK Az Üzleti/Intézményi Előfizetőkre vonatkozó rendelkezések Üzleti /intézményi Előfizetők esetén a Szolgáltató jelen ÁSZF szabályait csak akkor alkalmazza az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötésére és tartalmára, valamint a jogviszony egyéb elemeire vonatkozóan, ha: a kis-, illetve középvállalkozásnak minősülő Üzleti/intézményi előfizető Egyéni előfizetőként kíván szerződést kötni, illetve már meglévő előfizetői szerződését a jövőben ilyen módon kívánja fenntartani; vagy a Felek nem kötnek egyező akarattal, külön, egyedi tartalommal Előfizetői Szerződést. Üzleti/Intézményi Előfizetők esetén a Felek egyező akarattal eltérhetnek jelen ÁSZF szabályaitól és egyedi feltételeket foglalhatnak az Előfizetői Szerződésbe. Így különösen megállapodhatnak abban, hogy: az Előfizetői Szerződést milyen tartalommal, formában és szerkezetben alakítják ki; a szolgáltatást a Szolgáltató milyen minőségi feltételek, célértékek biztosításával nyújtja; a Szolgáltató hibaelhárítási kötelezettségeinek milyen formában és feltételekkel tesz eleget így különösen melyek a hibabejelentés feltételei, milyen hibaelhárítási határidőt 57

58 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január 2.. alkalmaznak a Felek, melyek a hibaelhárítás elmulasztásának jogkövetkezményei, milyen mértékű kötbér és milyen módon érvényesíthető; a Szolgáltató Üzleti/Intézményi Előfizetők számára milyen módon és egyedi feltételekkel biztosítja az Ügyfélszolgálat elérhetőségét; a Szolgáltató mely esetekben jogosult a szerződés egyoldalú módosítására; az Üzleti/Intézményi Előfizető az előfizetői szolgáltatást kizárólag a Szolgáltató által nyújtott más szolgáltatásokkal együtt, illetve kizárólag a Szolgáltató által biztosított eszközökkel veheti igénybe; határozott időtartamú Előfizetői Szerződés esetén a határozott időtartam meghosszabbításáról, a határozott időtartam leteltét követően a szerződéses viszony fenntartásáról és a szerződésmódosítás módjáról; a határozott időtartamú Előfizetői Szerződés egyoldalú megszüntetésének eseteiről, módjáról és jogkövetkezményeiről így különösen a felmondáshoz kapcsolódó hátrányos jogkövetkezményekről. A Szolgáltató jogosult arra, hogy az alábbi esetekben jelen ÁSZF-ben foglaltakat ne alkalmazza, illetve az alábbi eltérésekkel alkalmazza, illetve ilyen tartalommal kössön Egyedi Előfizetői Szerződést: az általánostól eltérő időtartamra kössön határozott idejű szerződést, illetve tegyen ajánlatot vagy újabb-, illetve a jogviszony fenntartása esetén módosítási ajánlatot a határozott időtartam lejártakor; az Üzleti/Intézményi Előfizetők az általánostól eltérően milyen módon és formában tehetik meg, illetve vonhatják vissza és módosíthatják előfizetői minőségére vonatkozó nyilatkozatukat; az általánostól eltérően milyen esetekben és feltételekkel kerülhet sor az Előfizetői Szerződés módosítására a Felek által együttesen, illetve egyoldalúan, emellett különösen mely esetek minősülnek a szerződés lényeges módosításának, milyen módon szükséges a másik Felet értesíteni a módosításokról, valamint mely esetekben minősül a módosítás elfogadásának a nyilatkozattétel elmulasztása; az általánostól eltérően milyen határidővel és feltételekkel szűnik meg, illetve szüntethető meg az Egyedi Előfizetői Szerződés; az általánostól eltérően milyen feltételekkel és időtartamban szüneteltethető a szolgáltatás; az általánostól eltérően a Szolgáltató milyen módon, feltételekkel és határidőben tehet eleget kötbérfizetési kötelezettségének; az általánostól eltérően a Szolgáltató milyen módon, feltételekkel és határidőben és díjak felszámításával köt Egyedi Előfizetői Szerződést az Üzleti/intézményi előfizetővel A fogyatékkal élő Előfizetőkre vonatkozó rendelkezések A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít arra, hogy fogyatékkal élő Előfizetői átfogó képet kaphassanak a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokról, s hogy az ezzel összefüggő naprakész információkhoz megbízható, áttekinthető, összehasonlítható és felhasználó-barát formában juthassanak hozzá, ezért számukra külön tájékoztató anyagokat és módokat alakít ki. 18. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKBEN HASZNÁLT LEGGYAKORIBB FOGALMAK Berendezés, eszköz A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás, szolgáltatások igénybevételéhez szükséges eszközök összessége. Digitális műsorterjesztés Olyan műsorterjesztés, melynek során a Szolgáltató a műsorjeleket digitális szabvány szerint juttatja el az Előfizető vevőkészülékéhez. Egyedi Előfizetői Szerződés A Szolgáltató és az Előfizető között létrejött egyedi, kizárólagosan az érintett Előfizetőre vonatkozó megállapodás. Egyéni előfizető Az a természetes személy Előfizető, aki úgy nyilatkozott, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül veszi igénybe az előfizetői szolgáltatást és köt Egyedi Előfizetői Szerződést a Szolgáltatóval. Illetve az a kis- és középvállalkozás, 58

59 Készítés időpontja: november 29. i-tv Zrt. Módosítás időpontja: július 13. Hatályba lépés időpontja: január 2.. mely az Egyedi Előfizetői Szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül, egyéni előfizetőként veszi igénybe. amely tevékenységi körén belül veszi igénybe az előfizetői szolgáltatást. Előfizetői hozzáférési pont Előfizetői hozzáférési pont azon hálózati végpont, amelyen keresztül az Előfizető egy elektronikus hírközlő végberendezés fizikai és logikai csatlakoztatása után a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat és más hálózati funkciókat vehet igénybe. Ez a pont egyúttal a Szolgáltatónak a szolgáltatásért viselt felelősségi átadási pontja is. Előfizetői panasz Olyan bejelentés, amely az igénybe vett szolgáltatásra vonatkozó, az Előfizetői Szerződést érintő egyéni jog-, illetve érdeksérelem megszüntetésére irányul és nem minősíthető a szolgáltatás minőségére vagy használhatóságára vonatkozó hibabejelentésnek. Hivatalos szerelő A Szolgáltató által a szolgáltatás létesítésével, ellenőrzésével, javításával megbízott személy, aki e minőségét az Előfizető felé a Szolgáltatótól kapott megbízó levél felmutatásával kérésre köteles igazolni. Igénylő Szerződéskötési szándékkal a Szolgáltatónál jelentkező természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. Kártya A televízió szolgáltatás igénybe vételét lehetővé tévő, a beltéri egységhez kapcsolódó előfizetői smart kártya. Kijelölt képviselő A Szolgáltatóval ügynöki szerződésben lévő üzletkötő. Üzleti, intézményi előfizető Az a természetes személy, aki úgy nyilatkozott az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötésekor, hogy az előfizetői szolgáltatásokat nem Egyéni, hanem Üzleti/intézményi előfizetőként kívánja igénybe venni; illetve a jogi személy, vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, 59

60 Készítés időpontja: július 26. i-tv Zrt. Hatályba lépés időpontja: január 2. A. MELLÉKLET A kábeltelevíziós szolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÁBELTELEVÍZIÓ SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS FELTÉTELEI Az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges további adatok Az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges további nyilatkozatok A KÁBELTELEVÍZIÓ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA Programcsomagok, csatornakiosztás Az előfizetői hozzáférési pont és végberendezés A létesítéssel összefüggő díjak Különleges előfizetői igények A kábeltelevízió szolgáltatás létesítésére vonatkozó egyéb rendelkezések A kábeltelevízió szolgáltatás létesítésével összefüggő kötelezettségek A kábeltelevízió szolgáltatás igénybevételének esetleges korlátai A KÁBELTELEVÍZIÓ SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE A rendelkezésre állás... 3 A.1. FÜGGELÉK A Szolgáltató által felszámított havidíjak, csomagonként, területi bontásban... 5 A.2. FÜGGELÉK Kábeltelevízió szolgáltatás műszaki, technikai feltételi, illetve a kábeltelevízió szolgáltatás minőségi paraméterei 14 A. 3. FÜGGELÉK Egyszeri díjak és költségek

61 Készítés időpontja: július 26. i-tv Zrt. Hatályba lépés időpontja: január A KÁBELTELEVÍZIÓ SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS FELTÉTELEI 1.1 Az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges további adatok Az Egyedi Előfizetői Szeződés megkötéséhez az Előfizetőnek meg kell adnia az alábbi adatokat is: az igényelt szolgáltatás pontos meghatározása és a programcsomag kiválasztása; a megrendelések száma, illetve az ellátni kívánt televíziókészülékek száma; az Előfizető különleges igényei a Berendezés felszerelésével kapcsolatban (ha van ilyen); van-e kiépített lakáshálózat. 1.2 Az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges további nyilatkozatok Az Előfizetőnek ezen kívül nyilatkoznia kell arról, hogy: a szolgáltatást analóg vagy digitális műsorszolgáltatásként kívánja-e igénybe venni; illetve igénybe kíván-e venni valamilyen a Szolgáltató által nyújtott kedvezményt (ha erre lehetősége van). 2. A KÁBELTELEVÍZIÓ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA 2.1 Programcsomagok, csatornakiosztás A kábeltelevízió szolgáltatás keretében az Előfizetők számára elérhető, a Szolgáltató által összeállított programcsomagok leírását és a csatornakiosztást az E. Melléklet tartalmazza. A Szolgáltató jogosult egyes működési területeire vonatkozóan speciális csatornakiosztást és ehhez igazodóan speciális díjszabást alkalmazni. Ezen speciális csatornakiosztást az B Melléklet, a speciális díjszabást az A.1. Függelék tartalmazza. A digitális vagy HD műsorok vételéhez szükséges eszközök a helyi üzemeltető feltételei szerint vehetők igénybe Az előfizetői hozzáférési pont és végberendezés Előfizetői végberendezés bármely PAL rendszerű televíziókészülék lehet, mely használati útmutatója szerint alkalmas arra, hogy a Szolgáltató hálózatához csatlakoztassák. A megfelelő televíziókészülék biztosítása az Előfizető kizárólagos kötelezettsége és felelőssége. A szolgáltatás átadási pontja, ha a belső hálózatot is a Szolgáltató építette ki, létesítette a televízió készüléken található Euro AV csatlakozó kimenet vagy a TV RF csatlakozó kimenet, illetve HDMI kimenet. Egyéb esetben a bekötő kábel első szerelvénye. A Szolgáltató az előfizetői hozzáférési ponton két darab televíziókészülék szabványos működtetéséhez szükséges jelszintet biztosít. Amennyiben további televíziókészülék üzemeltetéséhez a jelszint nem elegendő, úgy az Előfizető külön megrendelésére és költségére a Szolgáltató jelerősítőt szerel fel, vagy újabb előfizetői hozzáférési pontot létesít. A Szolgáltató a további előfizetői hozzáférési pontot az Előfizető erre vonatkozó igénybejelentése alapján külön díjfizetés ellenében épít ki A létesítéssel összefüggő díjak A Szolgáltató a szolgáltatás kiépítését, létesítését belépési díj ellenében végzi. A belépési díj egy hozzáférési pont kiépítését tartalmazza. Az Előfizető egy Előfizetői Hozzáférési Ponthoz csatlakoztatva 3 db Végberendezésig egy havi díjat, illetve ennél több Végberendezés esetén plusz havi előfizetési díjat fizet A belépési díj a hozzáférési pontok számától függően eltérő lehet. A Szolgáltató az előfizetői hozzáférési pont létesítésével kapcsolatos általánosan alkalmazott technológiai előírásoktól eltérő ún. különleges előfizetői igények esetén kiegészítő szerelési díjat számíthat fel. A kiegészítő díj mértékét a Szolgáltató a szerelési munkálatok megkezdése előtt egyezteti az Előfizetővel, s csak annak elfogadása után kezdi meg a munkálatokat. Amennyiben a kiegészítő szerelési díj összege előre nem kalkulálható, a Szolgáltató a bekötési munkalapon jelzi a kiegészítő díj összegét, amely általánosan használt egységtételekből kalkulált. Az Előfizető az egyedi megállapodás, illetve a munkalap aláírásával fogadja el a díj összegét Különleges előfizetői igények Különleges előfizetői igénynek minősül többek között, ha: az Előfizető az előfizetői leágazóról (TAP) léges leágazással is beköthető, de az Előfizető ehelyett földalatti létesítést igényel; az előfizetői hozzáférési pont a leágazási ponttól több mint 50 m távolságra van; az Előfizető több előfizetői hozzáférési pont kiépítését kéri; az Előfizető külön jelerősítő felszerelését kéri; 2

62 Készítés időpontja: július 26. i-tv Zrt. Hatályba lépés időpontja: január 2. az Előfizető a Szolgáltatónál alkalmazott technológiájától eltérő megoldást igényel; az Előfizető az ingatlanán a kábel vezetését nem az optimális, legrövidebb úton kéri; illetve az Előfizető esztétikai elvárások miatt többletkiépítési igényt támaszt. Az előfizetői hozzáférési pont kialakítására vonatkozó egyéb speciális igények esetén fizetendő díjakat az A.3. Függelék tartalmazza A kábeltelevízió szolgáltatás létesítésére vonatkozó egyéb rendelkezések Amennyiben az Előfizető nem engedélyezi a Szolgáltató számára a lakáshálózat, illetve a házhálózat kialakítását, illetve az igényelt szolgáltatáshoz megfelelő minőségű fejlesztését, a Szolgáltató megtagadhatja az Előfizetői Szerződés megkötését, illetve elállhat a már megkötött szerződéstől. A Szolgáltató a meglévő hálózat esetén annak felülvizsgálatát követően, egyedileg dönt arról, hogy megköti-e az Előfizetői Szerződést. A felülvizsgálat lefolytatásának idejét a Szolgáltató az általános együttműködési kötelezettségének megfelelően minden esetben előzetesen egyezteti az Előfizetővel. 2.2 A kábeltelevízió szolgáltatás létesítésével összefüggő kötelezettségek Az Előfizető külön térítés nélkül köteles hozzájárulni a hálózat vezetékeinek (kábeleinek), berendezéseinek és szerelvényeinek megfelelő elhelyezéséhez, illetve továbbvezetéséhez a saját, illetőleg a tulajdoni hányadának arányában közös tulajdonban álló ingatlanban, valamint lehetőségei szerint gondoskodni azok védelméről. Társasház esetén az Előfizetői Szerződés megkötésének feltétele, hogy a rendszerhez csatlakozó és nem csatlakozó ingatlanok tulajdonosai a vezetékek (kábelek) és szerelvények átvezetéséhez, illetve telepítéséhez hozzájáruljanak, illetve a hálózat létesítésére használati jogot engedjenek. Hozzájárulás hiányában, illetve a tulajdonosok általi akadályoztatása esetén a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a szolgáltatás létesítéséért, nyújtásáért és egyéb kötelezettségei teljesítéséért, valamint mentesül az esetleges hátrányos jogkövetkezmények alól. Az Előfizető, illetve az ingatlan tulajdonosa a kiépített kábelrendszeren nem szerez tulajdonjogot. Az Előfizető sem a kiegészítő szerelési díj megfizetése esetén, sem ún. Hálózatfejleszési megállapodás megkötése esetén nem válik tulajdonosává a kérésére kiépített hálózatnak, illetve az érintett hálózati szakasznak, eszközöknek. 2.3 A kábeltelevízió szolgáltatás igénybevételének esetleges korlátai Kábeltelevízió szolgáltatásra olyan területre vonatkozóan is bejelenthető szolgáltatási igény, ahol a Szolgáltató nem, vagy az igényelt szolgáltatás viszonylatában nem megfelelő hálózattal rendelkezik. Ilyen esetben, az Igénylő erre vonatkozó kifejezett kérése esetén, a Szolgáltató az igénybejelentést a szolgáltatás biztosításához szükséges hálózat kiépítéséig, de legfeljebb 3 hónapos időtartamra fenntartja. Amennyiben adott területre vonatkozóan a Szolgáltató nem tervez hálózatfejlesztést, vagy az a 3 hónapot meghaladná, az igénybejelentést elutasítja. A Szolgáltató kábeltelevízió szolgáltatásának területi lefedettségét, a fejállomások vételkörzetét az A.4. Függelék tartalmazza, speciális szolgáltatásokat biztosító működési területeinek külön megjelölésével. 3. A KÁBELTELEVÍZIÓ SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE A Szolgáltató a szolgáltatás minőségi célértékeinek maradéktalan biztosításáért kizárólag abban az esetben vállal felelősséget, ha az Előfizető a Szolgáltató által ajánlott módon és rendeltetésszerűen használja a szolgáltatást, valamint, ha a Berendezés felszerelését, áthelyezését vagy javítását, kicserélését Hivatalos szerelő végzi és az Előfizető a Berendezést a használati útmutatónak megfelelően használja. A szolgáltatás műszaki, technikai feltételeit, illetve minőségi célértékeit az A.2. Függelék tartalmazza. A szolgáltatás minőségét alapvetően befolyásolja, hogy az Előfizető által létesítési helyként megjelölt ingatlanon belül milyen belső hálózat került kiépítésre. Ezt a szolgáltatás beüzemelése és a berendezések telepítése előtt a Szolgáltató megvizsgálja, ám a megfelelő belső hálózat biztosítása az Előfizető kötelezettsége. Erre vonatkozó külön igényként díjfizetés ellenében a Szolgáltató megfelelő technikai, szerelési megoldással biztosíthatja a megfelelő belső hálózat kialakítását és így a szolgáltatás igénybevételét. 3.1 A rendelkezésre állás A Szolgáltató biztosítja az Előfizető részére a Szolgáltatás évi átlagos 98 %-os rendelkezésre állását az Egyedi Előfizetői Szerződés fennállta alatt. A rendelkezésre állás számításánál nem vehető figyelembe, ha a szolgáltatás kimaradása a 3

63 Készítés időpontja: július 26. i-tv Zrt. Hatályba lépés időpontja: január 2. Szolgáltató érdekkörén kívül eső egyéb ok miatt így különösen az Előfizető felelősségi körébe tartozó belső hálózati részek sérülése, alkalmatlansága következtében (pl. rongálás és lopás miatt) történt. 4

64 Készítés időpontja: július 26. i-tv Zrt. Hatályba lépés időpontja: január 2. A.1. FÜGGELÉK A Szolgáltató által felszámított havidíjak, csomagonként, területi bontásban A Szolgáltató június 1-től alkalmazandó kábeltévés előfizetési díjai területi bontásban: Terület Szolgáltatás Bruttó Budapest Közszolgálati DIGI DIGI+ Csenger, Porcsalma, Ibrány, Buj, Paszab, KTV Start Tiszabercel, Mátészalka, Jánd, Jármi, Nagydobos, Nagyecsed, Nyírcsaholy, KTV Családi Nyírmeggyes, Ópályi, Papos, Vásárosnamény, Máriapócs, Pócspetri KTV Alap Arnót, Abaújlak, Alsódobsza, Alsózsolca, Baktakék, Beret, Detek, Csobád, Csobaj, Felsődobsza, Felsővadász, Gadna, Gesztely, Golop, halmaj, Hernádbűd, Hernádkak, Hernádkércs, Információs Hernádnémeti, Hernádszentandrás, Homrogd, Inárcs, Kázsmárk, Kiskinizs, Kupa, Legyesbénye, Léh, Megyaszó, Mezőzombor, Monaj, Nagykinizs, Pere, Prügy, Rásonysápberencs, Sajóbábony, Alap Sajóecseg, Sajókeresztúr, Sajópálfala, Sajósenye, Sajóvámos, Selyeb, Sóstófalva, Szentistvánbaksa, Szirmabesenyő, Taktabáj, Tiszatardos, Taktaszada, Taktakenéz, Újcsanálos Otthon Közszolgálati csomag Pásztó, Csány, Ecséd, Hort, Minimum Karancslapujtő, Karancsalja, Karancsberény, Etes, Karancskeszi Alap Bővített Szabadkígyós Mezőkovácsháza Orosháza Csorvás Mini Alap Bővített Szociűális Alap Plus Szociális Alap Bővített Szociális Alap Plus 980 Ft 2800 Ft 3100 Ft 2100 Ft 4300 Ft 4750 Ft 1800 Ft 3350 Ft 4100 Ft 800 Ft 2400 Ft 3600 Ft 4200 Ft 1490 Ft 2790 Ft 2990 Ft 1290 Ft 2990 Ft 3290 Ft 850 Ft 2990 Ft 3290 Ft 850 Ft 2690 Ft 2890 Ft Kaszaper Szociális 850 Ft 5

65 Készítés időpontja: július 26. i-tv Zrt. Hatályba lépés időpontja: január 2. Pitvaros Tótkomlós Mezőhegyes Nagymágocs Kardoskút, Nagyszénás, Szeghalom Kiskunfélegyháza Markaz Bóly Murony, Méhkerék, Uszód, Dunatetétlen, Jakabszállás Alap Plus Szociális Alap Bővített Szociális Alap Plus Szociális Alap Plus Alap Plus Alap Bővített Közszolgálati Minimum Alap Bővített Szociális Alap Közszolgálati Alap Bővített Emelt Közszolgálati Minimum Alap Bővített Alap Bővített Extra 2990 Ft 3190 Ft 1050 Ft 2990 Ft 3190 Ft 1050 Ft 2990 Ft 3290 Ft 750 Ft 2990 Ft 3290 Ft 2990 Ft 3190 Ft 2990 Ft 3290Ft 800 Ft 2400 Ft 3600 Ft 4200 Ft 1000 Ft 3100 Ft 600 Ft 2500 Ft 3300 Ft 4000 Ft 1200 Ft 1600 Ft 3300 Ft 3800 Ft 2600 Ft 2990 Ft 3500 Ft Géderlak Alap 2600 Ft Kaskantyú, Alap 2600 Ft Szakmár Alap Bővített Extra 2600 Ft 2990 Ft 3500 Ft Kecskemét, Miske, Tázlár Alap 2600 Ft 6

66 Készítés időpontja: július 26. i-tv Zrt. Hatályba lépés időpontja: január 2. Bővített Extra Kistokaj, Sajólád, Berzék, Sajóhídvég, Digi Mini Köröm, Bükkábrány, Mezőnyárád, Vatta, Digi Alap Harsány Digi + Simontornya, Igar, Mezőszilas, Dég Hetényegyháza Hévízgyörk, Bag, Galgahévíz Szociális Mini Alap Közszolgálati Mini Normál Plussz Alap Bővített Derecske, Hosszúpályi, Vámospércs, Minimum Nyírmártonfalva Alap Soltvadkert Alap Családi 2990 Ft 3500 Ft 2480 Ft 3980 Ft 4380 Ft 690 Ft 2240 Ft 3690 Ft 990 Ft 2990 Ft 3490 Ft 3990 Ft 2800 Ft 4300 Ft 1880 Ft 4237 Ft 2600 Ft 3990 Ft Lajoskomárom Gádoros Medgyesegyháza Tököl Start Alap Családi Szociális Alap Közép Plus Szociális Alap Közép Plus Közszolgálati csomag Minimum Alap Bővített 2550 Ft 3550 Ft 4000 Ft 590 Ft 1490 Ft 2990 Ft 3290 Ft 590 Ft 1490 Ft 2990 Ft 3290 Ft 800 Ft 2400 Ft 3600 Ft 4200 Ft Budapest, IX. kerület, belső Ferencváros Közszolgálati 1500 Ft 7

67 Készítés időpontja: július 26. i-tv Zrt. Hatályba lépés időpontja: január 2. csillagpontos hálózatán, Budapest, XIII. Alap kerület, Tomori utca Bővített 3560 Ft 3940 Ft Sárvár Szociális 1400*/1600 Ft Minimum 1700*/1900 Ft Alap 3200*/3600 Bővített 4000*/4200 Mosonóvár Erk, Jászapáti, Jászdózsa, Jászszentandrás, Nagyfüged, Tarnaörs, Tarnazsadány, Visznek, Zaránk Detk, Domoszló, Halmajugra, Kisnána, Ludas, Vécs Vép, Nemesbőd, Bozzai, Tanakajd, Kenéz, Pecöl, Megyehíd Minimum Optimum Maximum Közszolgálati Minimum Alap Bővített Kőzszolgálati Alap Bővített Közszolgálati Minimum Alap Bővített 590 Ft 2490 Ft 3990 Ft 800 Ft 2400 Ft 3600 Ft 4200 Ft 1100 Ft 2300 Ft 3100 Ft 900 Ft 2000 Ft 2700 Ft 3400 Ft Csákvár, Csókakő, Gánt, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud Közszolgálati Minimum Alap Bővített 790 Ft 1990 Ft 3690 Ft 4190 Ft Dunapataj Akasztó Csengőd Minimum Teljes Extra Alap Bővített Extra Alap Bővített Extra 1700 Ft 2950 Ft 3700 Ft 2500 Ft 3200 Ft 3400 Ft 2400 Ft 3000 Ft 3200 Ft 8

68 Készítés időpontja: július 26. i-tv Zrt. Hatályba lépés időpontja: január 2. Battonya Minimum Alap Bővített 1800 Ft 3600 Ft 4200 Ft Csanádapáca, Gerendás, Újkígyós, Medgyesbodzás, Gábortelep Közszolgálati Középső Legfelső 600 Ft 2900 Ft 4100 Ft Röszke Nagyiván, Tiszaigar, Debrecen- Nagymacs, Földes-Sáp-Tetétlen, Hajdúszovát Kétsoprony Közszolgálati Minimum Alap Info Basic Közszolgálati Középső Legfelső Sport+ 900 Ft 2400 Ft 3400 Ft 1240 Ft 3490 Ft 600 Ft 1900 Ft 3100 Ft 3490 Ft Érd, Kp. lakótelep Közszolgálati Mini Basic EBS Árpádhalom, Csongrád, Csongrád- Bokros, Derekegyház, Eperjes, Skót Fábiánsebestyén, Felgyő, Nagytőke,, Tömörkény, Csanytelek, Szentes, Kerekegyháza Vándor Bácsalmás, Bácsszőlős, Borota, Csikéria, Jánoshalma, Katymár, Kéleshalom, Skót Kunbaja, Madaras, Mátételke, Mélykút, Tatháza Vándor Balatonendréd, Balatonföldvár, Skót Balatonöszöd, Balatonszárszó, Balatonszemes, Bálványos, Kereki, Köröshegy, Kötcse, Nagyberény, Nagycsepely, Nyim, Pusztaszemes, Som, Szántód, Teleki Vándor Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse, Skót Kunadas, Kunpeszér, Kunszentmiklós, Solt, Szabadszállás, Szalkszentmárton, Tass, Újsolt, Kecskemét Vándor Mezőtúr, Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék Skót Vándor 800 Ft 2400 Ft 3600 Ft 4200 Ft 1400 Ft 3175 Ft 1400 Ft 3175 Ft 1400 Ft 3175 Ft 1400 Ft 3175 Ft 1400 Ft 3175 Ft 9

69 Készítés időpontja: július 26. i-tv Zrt. Hatályba lépés időpontja: január 2. Ják, Szentpéterfa Berekfürdő Bucsa Baja Táplánszentkereszt Söpte, Rábahidvég Balmazújváros Skót Vándor (analóg) Vándor (digitális) Alap DIGI MINI DIGI MAXI Alap Emelt Mini Alap Alap Bővített Bővített Plusz Nyugdíjas Alap 1400 Ft 3175 Ft 3575 Ft 3595 Ft 1790 Ft 3490 Ft 3000 Ft 4000 Ft 1500 Ft 4000 Ft 1800 Ft 3800 Ft 4300 Ft 1850 Ft 3550 Ft Családi 4950 Ft Ivánc, Kemestaródfa, Kisrákos, Kondorfa, Magynádalja, Magyarcsemőd, Nemesrempehollós, Rimány, Szőce, Velemér, Viszák, Vasalja VH Alap 2990 Ft Budapest, IX. kerület belső Ferencváros soros hálózatán Soros 3560 Ft Lengyeltóti Alap Bővített 2290 Ft 3990 Ft Nógrádmegyer VH Alap 1830 Ft Vaskeresztes VH Alap 565 Ft Molnaszecsőd VH Alap 1095 Ft Pornóapáti VH Alap 565 Ft Vasszécseny VH Alap 692 Ft Balatonboglár Alap Bővített 1800 Ft 4190 Ft Püspökmolnári Alap 1800 Ft 10

70 Készítés időpontja: július 26. i-tv Zrt. Hatályba lépés időpontja: január 2. Monok Záhony Bővített Bővített Plusz Minimum Alap Alap Bővített 3800 Ft 4300 Ft 2380 Ft 3480 Ft 2700 Ft 4600 Ft Közszolgálati 600 Ft Hódmezővásárhely Minimum 2290 Ft Alap 3290 Ft Ágasegyháza Ágas 4690 Ft Kecel Alap Extra Hantos, Nagylók, Sárbogárd, Sárbogárd- Alap Pusztaegres, Adásztevel, Dáka, Farkasgyepű, Mezőlak, Nemesszalók Bővített Abaújkér, Abaújvár, Albertirsa, Arka, Alap Baskó, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Fony, Gobárt, Gönc, Hejce, Bővített Hernádszurdok, Hidasnémeti, Izsák, Kéked, Mogyoróska, Pányok, Regéc, Sima, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Zsujta, Erdőbénye Extra 3090 Ft 5390 F 3090 Ft 4690 Ft 3090 Ft 4690 Ft 5390 Ft Solt, Szabadszállás Tihany Gencsapáti, Lukácsháza, Perenye, Gyöngyösfalu Jánosháza, Hosszúpereszteg, Kemeneshőgyész, Magyargencs, Nagyalásony Solt Bővített Extra Minimum Alap Bővített Bővített Plusz Közszolgálati Alap Családi Extra Alap Bővített Bővített plusz 3090 Ft 4690 Ft 5390 Ft 1515 Ft 2690 Ft 3860 Ft 5250 Ft 800 Ft 2400 Ft 3990 Ft 4400 Ft 1800 Ft 3500 Ft 3900 Ft 11

71 Készítés időpontja: július 26. i-tv Zrt. Hatályba lépés időpontja: január 2. Karakó, Mihályháza Alap Bővített Bővített plusz 1800 Ft 3000 Ft 3500 Ft Nyárád Alap 1800 Ft Bácsbokod Budajenő, Telki, Páty Alap Emelt Alfa Béta Delta 2900 Ft 3100 Ft 1390 Ft 2990 Ft 5550 Ft Alfa Imrehegy, Balotaszállás, Harkakötöny, Pirtó Alfa+ Béta Tataháza, Bácsborsód, Csávoly, Gara, Alfa Katymár, Madaras, Mátételke, Rém, Alfa+ Szeremle, Alap 1500 Ft 3500 Ft 4500 Ft 1500 Ft 3500 Ft 4500 Ft Bócsa Budapest, XXI. kerület, Szigetszentmiklós Hajdúdorog, Budapest Digitális HBO csomag (+ Cinemax) Alfa Alfa+ I.programcsomag II.programcsomag Alap Bővített Sport 2880 Ft 1500 Ft 3500 Ft 3100 Ft 5200 Ft 3300 Ft 4800 Ft 5300 Ft Digitális HBO csomag (Cinemax nélkül) 2428 Ft DIGI Film (digitális prémium filmcsatorna) 500 Ft Digitális Felnőtt csomag 10 Ft A díjak előfizetőként és havonta értendők. A "bruttó" díjak 27% ÁFÁ-t tartalmaznak. *csak lakásszövetkezeti tagoknak A digitális Közszolgálati csomag az alábbi rendelkezésre állási díjjal vehető igénybe: Szolgáltatás Nettó Bruttó Digitális Közszolgálati programcsomag 1080 Ft 1350 Ft A díjak előfizetőként és havonta értendők. A "bruttó" díjak 27% ÁFÁ-t tartalmaznak. 12

72 Készítés időpontja: július 26. i-tv Zrt. Hatályba lépés időpontja: január 2. A Digitális programcsomagok kizárólag SD/HD box használatával, a mindenkori hálózatüzemeltetők feltételei szerint vehetők igénybe. 13

73 Készítés időpontja: július 26. i-tv Zrt. Hatályba lépés időpontja: január 2. A.2. FÜGGELÉK Kábeltelevízió szolgáltatás műszaki, technikai feltételi, illetve a kábeltelevízió szolgáltatás minőségi paraméterei 1. ÚJ HOZZÁFÉRÉS LÉTESÍTÉSI IDŐ 1.1. Minőségi mutató meghatározása: A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek, az esetek 80 %-ában teljesített határideje, valamint az éves átlaga (HLI) [megkezdett naptári nap] 1.2. Értelmező kiegészítések: A mutató csak előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltatás esetében értelmezett. Új hozzáférés létesítésnek minősül az első hozzáférés létesítés, az áthelyezés, az előfizetőnél további hozzáférés létesítés, ha a létesítés fizikai megvalósítást igényel helyhez kötött előfizetői hozzáférés igénybevétele esetén. Amennyiben a szolgáltató és az előfizető megegyezik, hogy több vonal vagy szolgáltatási tétel megrendelését lépcsőzetesen teljesíti, akkor minden egyes jóváhagyott szállítási időpont külön megrendelésnek számít mérési szempontból. Amikor egy igénybejelentő többféle helyszínen létesített szolgáltatást rendel, akkor a szolgáltatásnak az egyes helyszíneken történő biztosítása külön megrendelésnek számít mérési szempontból. Kizárt esetek: visszavont megrendelések, számhordozás esete az új előfizetői hozzáférési (fizikai) pont létesítése nélküli bekapcsolás ha a létesítés az előfizetői hozzáférési ponthoz való bejutástól függ és ez nem lehetséges a megkívánt időben ha az igénylő halasztást, vagy későbbi időpontot kért a létesítésre A mért jellemzők: A mutató számításához a megvalósult létesítések (teljesült megrendelések) kerülnek felhasználásra. A következő évre áthúzódó létesítéseket a megvalósulás évében kell figyelembe venni. A szolgáltatáshoz való új hozzáférés létesítések ideje (HLI): Az adatgyűjtési időszakban megvalósult létesítés időpontja és az érvényes megrendelés időpontja között eltelt idő napokban. Érvényesnek tekinthető a megrendelés, ha az mindkét fél által elfogadott. A megrendelés az előfizetői szerződés Minőségi mutató származtatása: Számítással, a létesítési idő szerint növekvő sorrendbe téve az eseteket, a darabszám szerinti alsó 80 %-nak az időbeli felső korlátja. Az éves átlag esetében értelemszerűen átlagszámítás szerint. célérték: 15nap 2. MINŐSÉGI PANASZ HIBAELHÁRÍTÁSI IDEJE 2.1. Minőségi mutató meghatározása: A minőségi panaszok alapján indított hibaelhárításnak az esetek 80%-ában teljesített határideje (MHI)[megkezdett óra] 2.2. Értelmező kiegészítések: Statisztikai szempontból a megkezdett órákba beleszámítandók az ünnep- és munkaszüneti napok is Minőségi panasz: Szolgáltató hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult, az érdekkörébe tartozó, szolgáltatásminőséggel összefüggő hibákra vonatkozó előfizetői bejelentés (hibabejelentés). 14

74 Készítés időpontja: július 26. i-tv Zrt. Hatályba lépés időpontja: január Hibabejelentés: A szolgáltatás igénybe nem vehetőségéről, vagy csökkent minőségéről szóló bejelentés, amelyet az előfizető tesz és a szolgáltató által a szolgáltatáshoz használt elektronikus hírközlő hálózatnak, illetőleg annak meghibásodásának tulajdonítható. Többvonalas, többcsatornás előfizetői hozzáférésről bejelentett hibákat egy hibának kell tekinteni, a bekapcsolt, érintett vonalak, csatornák számától függetlenül. A hibaelhárítási idő csak azokra az esetekre vonatkozik, ahol a szolgáltató az előfizetővel az ÁSZF szerinti hibaelhárítási feltételekkel szerződik Kizárt esetek: végberendezés hibája ha a javítás az előfizető telephelyének elérésétől függ és ez a hozzáférés - a szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt - nem lehetséges a megkívánt időben az előfizető kéri a javítás elhalasztását Az értéket az adatgyűjtési időszakban elhárított hibákra kell alapozni, tekintet nélkül arra, hogy mikor jelentették be a hibát A mért jellemzők: Bejelentett minőségi panaszok hibaelhárítási ideje (MHI): Az adatgyűjtési időszakban a szolgáltató hálózatában, vagy bármely azzal összekapcsolt hálózatban, a - szolgáltatót terhelő - hibák kijavítási ideje, amely a hibafelvételtől a szolgáltatás megfelelő minőségű ismételt rendelkezésre állásáig eltelt megkezdett órák száma 2.7. Minőségi mutató származtatása: Számítással, a hibaelhárítási idő szerint növekvő sorrendbe téve az eseteket, a darabszám szerinti alsó 80 %- nak az időbeli felső korlátja. célérték: 72 óra 3. A SZOLGÁLTATÁS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA 3.1. Minőségi mutató meghatározása: A szolgáltatás-igénybevehetőség tényleges időtartamának aránya az adatgyűjtési időszak teljes elvi szolgáltatási idejéhez képest. (RA) [%] 3.2. Értelmező kiegészítések: Szolgáltatás igénybevehetőség tényleges időtartama az az időszak, amikor az előfizetők a szolgáltatást valóban igénybe vehetik, függetlenül attól, hogy a szolgáltatás kiesését az egyes előfizetők érzékelték-e. Szolgáltatáskiesésnek nevezzük, amikor a szolgáltatás az előfizető számára nem igénybe vehető. A szolgáltatás-kiesés időtartamába tartozik: a szolgáltatás váratlan meghibásodás miatti szünetelése, a szolgáltatás tervezett átalakítás, felújítás, karbantartás miatti szünetelése Kizárt esetek: a szolgáltatás előfizető kérésére történő szünetelése, a Magyarország honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekeinek védelmében a jogszabályok által előírt módon történő szünetelése, 3.4. A mért jellemzők: Szolgáltatás-kiesés teljes időtartama (SZKT): a szolgáltatás-kiesés regisztrálásától a szolgáltatás helyreállításáig eltelt összes idő. Teljes elvi szolgáltatási időtartam (SZT): Azt az időtartamot reprezentálja, amely esetben a szolgáltató minden előfizető számára a teljes szolgáltatás-nyújtási időszakban szolgáltatás-kiesés nélkül lenne képes szolgáltatni. 15

75 Készítés időpontja: július 26. i-tv Zrt. Hatályba lépés időpontja: január Minőségi mutató származtatása: Az adatgyűjtési időszakban a szolgáltatás-kiesés teljes időtartamát (SZKT) el kell osztani a teljes elvi szolgáltatási időtartamával (SZT) ezt ki kell vonni 1-ből és az eredményt szorozni kell 100-zal. Szolgáltatás-kiesés teljes időtartama (SZKT): szolgáltató által regisztrált szolgáltatás-kiesésben érintett előfizetői szám szorozva a szolgáltatás-kiesés idejével (órában) Teljes elvi szolgáltatási időtartam (SZT): az adatgyűjtési időszakban a szolgáltatás nyújtására fordított napok száma (ált. 365) szorozva 24 órával, és szorozva az átlagos előfizetői számmal. célérték: 95 % 4. BEÉRKEZŐ HÍVÁSOK 4.1. Minőségi mutató meghatározása: Az ügyfélszolgálati munkahelyeknél az általános szerződései feltételekben meghatározott - - értéken belül lekezelt ellenőrző hívásoknak és az összes kezdeményezett ellenőrző hívásoknak az aránya kettő tizedes jegy pontossággal. Jelentkezésnek számít az automata soroló, ill. az ügyintéző jelentkezése A mért jellemzők: A számlálóba be kell írni az általános szerződési feltételekben meghatározott értéken belül jelentkezett hívások számát. A nevezőbe kell írni az összes hívás számát. megnevezés Ügyfélszolgálat ügyintézőjének 60 másodpercen belüli bejelentkezésének aránya célérték: 75 % 5. VIVŐSZINT AZ ELŐFIZETŐI HOZZÁFÉRÉSI PONTON 5.1. Minőségi mutató meghatározása: Az adatgyűjtési időszakban az előfizetői átadási pontokon mért valamennyi csatorna vivőszintjének az esetek 80 %-ában teljesített értéke Értelmező kiegészítések: Előfizetői átadási pont: az előfizetői tápvonal hálózat felőli végénél kialakított mérőpont A mért jellemzők: Az előfizetői átadási ponton vivőszintek mérése kalibrált jelszintmérővel Minőségi mutató származtatása: Mérési pontonként valamennyi átvitt csatorna vivőszintjét meg kell mérni és a legalacsonyabb szintet kell mérési eredménynek tekinteni. A fenti mérési eredményeket csökkenő sorrendbe kell helyezni és az esetek 80%-ában teljesített értéket kell teljesítési értéknek tekinteni. célérték: 60 dbμv 6. JELSZINTKÜLÖNBSÉGEK AZ ELŐFIZETŐI HOZZÁFÉRÉSI PONTON 6.1. Minőségi mutató meghatározása: Az adatgyűjtési időszakban előfizetői átadási pontokon mért legnagyobb jelszintkülönbségek az elosztott televíziós csatornák között 16

76 Készítés időpontja: július 26. i-tv Zrt. Hatályba lépés időpontja: január Értelmező kiegészítések: Előfizetői átadási pont: az előfizetői tápvonal hálózat felőli végénél kialakított mérőpont A mért jellemzők: Az elosztott szomszédos televíziós csatornák legnagyobb jelszintkülönbsége az előfizetői átadási ponton kalibrált jelszintmérővel mérve 6.4. Minőségi mutató származtatása: Mérési pontonként valamennyi átvitt csatorna jelszintkülönbségét meg kell mérni és a legmagasabb értéket kell mérési eredménynek tekinteni. A fenti mérési eredményeket csökkenő sorrendbe kell helyezni és az esetek 80%-ában teljesített értéket kell teljesítési értéknek tekinteni. célérték: 3 db 7. VIVŐ/ZAJ VISZONY AZ ELŐFIZETŐI HOZZÁFÉRÉSI PONTON 7.1. Minőségi mutató meghatározása: Az adatgyűjtési időszakban mért vivő/zaj viszony az előfizetői átadási pontokon Értelmező kiegészítések: Előfizetői átadási pont: az előfizetői tápvonal hálózat felőli végénél kialakított mérőpont A mért jellemzők: Az előfizetői hozzáférési ponton vivő/zaj viszony mérése kalibrált jelszintmérővel Minőségi mutató származtatása: Mérési pontonként valamennyi átvitt csatorna vivő/zaj viszonyát meg kell mérni és a legalacsonyabb szintet kell mérési eredménynek tekinteni. A mutatót az előfizetői átadási ponton kell mérni, kalibrált jelszintmérővel. A fenti mérési eredményeket csökkenő sorrendbe kell helyezni és az esetek 80%-ában teljesített értéket kell teljesítési értéknek tekinteni. célérték: 44 db 8. MODULÁCIÓS HIBAARÁNY AZ ELŐFIZETŐI HOZZÁFÉRÉSI PONTON (digitális szolgáltatás esetén) 8.1. Minőségi mutató meghatározása: Az adatgyűjtési időszakban mért modulációs hibaarány az előfizetői átadási pontokon Értelmező kiegészítések: Előfizetői átadási pont: az előfizetői tápvonal hálózat felőli végénél kialakított mérőpont A mért jellemzők: Az előfizetői hozzáférési ponton mért modulációs hibaarány Minőségi mutató származtatása: Mérési pontonként valamennyi átvitt csatorna vivő/zaj viszonyát meg kell mérni és a legalacsonyabb szintet kell mérési eredménynek tekinteni. A mutatót az előfizetői átadási ponton kell mérni, kalibrált jelszintmérővel. A fenti mérési eredményeket csökkenő sorrendbe kell helyezni és az esetek 80%-ában teljesített értéket kell teljesítési értéknek tekinteni. 17

77 Készítés időpontja: július 26. i-tv Zrt. Hatályba lépés időpontja: január 2. célérték: min 30dB 9. ELŐFIZETŐI PANASZOK SZÁMA 9.1. Minőségi mutató meghatározása: Az adatgyűjtési időszakban bejelentett előfizetői panaszok száma ezer előfizetőre vetítve (BP) [db/ezer előfizető] 9.2. Értelmező kiegészítések: Bejelentett előfizetői panasz: az előfizető által a szolgáltatónál az adott szolgáltatásra vonatkozóan írásban, telefonon, illetve személyesen bejelentett panasz A mért jellemzők: Bejelentett előfizetői panaszok száma (BPSZ) [db] Átlagos előfizetői szám (AESZ): az adatgyűjtési időszak elején és végén nyilvántartott előfizetők számának számtani átlaga [előfizető] 9.4. Minőségi mutató származtatása: A bejelentett előfizetői panaszok száma osztva az adatgyűjtési időszak átlagos előfizetői számával és az így kapott érték szorozva 1000-rel. 10. MINŐSÉGI PANASZOK SZÁMA Minőségi mutató meghatározása: A minőségi előfizetői panaszok száma ezer előfizetőre vetítve (MP) [db/ezer előfizető] vagy [db/előfizető] Értelmező kiegészítések: Minőségi panasz: Az ÁSZF-ben meghatározott minőségi mutatók teljesítésére, vagy szolgáltatásminőséggel összefüggő hibákra vonatkozó előfizetői bejelentés A mért jellemzők: Minőségre vonatkozó panaszok száma (MPSZ) [db] Átlagos előfizetői szám (AESZ): az adatgyűjtési időszak elején és végén nyilvántartott előfizetők számának számtani átlaga [előfizető] Minőségi mutató származtatása: A minőségre vonatkozó panaszok száma osztva az átlagos előfizetői számmal és a kapott érték szorozva rel. 11. A JOGOS MINŐSÉGI PANASZOK SZÁMA Minőségi mutató meghatározása: Az adatgyűjtési időszakban jogosnak elismert minőségi panaszok száma ezer előfizetőre vetítve (JP) [db/ezer előfizető] vagy [db/előfizető] Értelmező kiegészítések: Minőségi panasz: Az ÁSZF-ben meghatározott minőségi mutatók teljesítésére, vagy szolgáltatásminőséggel összefüggő hibákra vonatkozó előfizetői bejelentés. Jogosnak elismert panasz: a szolgáltató ÁSZF-jében meghatározott érdekkörébe tartozó, a szolgáltató által vagy jogorvoslat útján elismert panasz A mért jellemzők: Jogosnak elismert panaszok száma (JPSZ) [db] 18

78 Készítés időpontja: július 26. i-tv Zrt. Hatályba lépés időpontja: január 2. Átlagos előfizetői szám (AESZ): az adatgyűjtési időszak elején és végén nyilvántartott előfizetők számának számtani átlaga [előfizető] Minőségi mutató származtatása: A minőségre vonatkozó panaszok száma osztva az átlagos előfizetői számmal és a kapott érték szorozva rel. 12. AZ ÜGYINTÉZÉS ELLENI PANASZOK SZÁMA Minőségi mutató meghatározása: Az ügyintézés elleni panaszok száma ezer előfizetőre vetítve (ÜGYP) [db/ezer előfizető] vagy [db/előfizető] Értelmező kiegészítések: Ügyintézés elleni panasz: az ügyintézés eljárásával, illetve az eljáró munkatárs személyével kapcsolatban felmerült előfizetői elégedetlenség szolgáltató felé történő kinyilvánítása Kizárt esetek: a számlapanasz a minőségi panasz A mért jellemzők: Ügyintézés elleni panaszok száma (ÜPSZ) [db] Átlagos előfizetői szám (AESZ): az adatgyűjtési időszak elején és végén nyilvántartott előfizetők számának számtani átlaga [előfizető] 19

79 Készítés időpontja: július 26. i-tv Zrt. Hatályba lépés időpontja: január 2. A. 3. FÜGGELÉK Egyszeri díjak és költségek Díjtétel neve Belépési, bekötési díj Adminisztrációs díj Átírási díj Áthelyezési díj Csökkentett előfizetési díj Expressz kiszállási díj/alkalom Fizetési felszólítás díja/db Készülék behangolási díj/végberendezés Korlátozás feloldási/visszakapcsolási díj Készülék behangolási díj/készülék Kiszállási díj Csomagváltási díj/alkalom Express kiszállási díj/alkalom További vételi hely kiépítési díj Kikapcsolási díj Kiegészítő belépési díj Vizsgálati díj/alkalom Bruttó díj Ft 610 Ft + 10 Ft /oldal 0 Ft/5 250 Ft 5280Ft 300 Ft 5080 Ft 400 Ft 500 Ft 2032 Ft 500 Ft Ft Ft Ft 3000 Ft 2500 Ft Egyedi megállapodás szerint Ft + a mindenkori hatósági díj Az egyszeri dajakat a mindenkori hálózatüzemeletető köteles kiszámlázni és beszedni. Létesítéssel kapcsolatos díjak Érvényességi terület:a volt LRT-KTV Kft., LRT-COM Kft. és HWR-Teleecom Kft szolgáltatási területén Díjtétel megnevezése Nettó Áfa 27% Bruttó 1 Belépési díj Ft Ft Ft 2 Kiegészítő létesítési díj: a Szolgáltató beruházási költség egységtétel listája alapján kalkulálja. Szolgáltató aktuális listája megtalálható az Ügyfélszolgálati Irodákban Hálózatcsatlakozás mérési díj minden 10. megkezdett hozzáférési pontonként Ft Ft Ft 4 Eszközbevizsgálási díj Ft 425 Ft Ft 5 Házon kívüli áthelyezés - műszaki megvalósíthatóság esetén (ha nincs kiépített hozzáférési pont) Ft Ft Ft 6 Házon kívüli áthelyezés (ha van kiépített hozzáférési pont) Ft Ft Ft 7 Sürgősségi csatlakozási díj - műszaki megvalósíthatóság esetén Ft Ft Ft 20

80 Készítés időpontja: július 26. i-tv Zrt. Hatályba lépés időpontja: január 2. ADMINISZTRÁCIÓS DÍJAK 8 Átírás díja Ft 638 Ft Ft 9 ÁSZF másolatának díja oldalanként 39 Ft 11 Ft 50 Ft 10 Fizetési felszólító és korlátozásról szóló értesítőlevél kezelési költsége 354 Ft 96 Ft 450 Ft 11 Felmondó levél kezelési költsége Ft 425 Ft Ft 12 Fizetési meghagyás kezelési költsége Ft Ft Ft 13 Csomag módosítás díja (negyedévente egy alkalommal díjmentes) Ft Ft Ft 14 Egyszeri - szüneteltetési díj Ft Ft Ft 15 Csökkentett előfizetési / szüneteltetési havidíj Ft 319 Ft Ft 16 Korlátozás megszüntetéséért fizetendő díj Ft Ft Ft 17 Visszakapcsolási díj Ft 850 Ft Ft 18 Kiszállási díj Ft Ft Ft 19 Expressz kiszállási díj Ft Ft Ft 20 Előfizető megrendelésére végzett munka óradíja Ft 638 Ft Ft 21 Végberendezés beállítási díj 787 Ft 213 Ft Ft Javítási díj: legmagasabb összegének az igazolható beszerzési ár tekintendő 23 Vizsgálat díja: kiszállási díj, valamint a hatóság által a Szolgáltatóval szemben érvényesített további díj Kiegészítő eszköz óvadék díja Ft 425 Ft Ft 25 Átalány kártérítés (szabálytalan készülék használata esetén Ft Ft Ft 26 Átalány kártérítés (nem szerződésszerű szolgáltatás igénybevétele esetén, ill. illegális jeltovábbadás esetén) - - 6x a ténylegesen igénybe vett illetve a tovább adott szolgáltatás díja 27 Számlamásolat díja 709 Ft 191 Ft 900 Ft 28 Számlakimutatás 709 Ft 191 Ft 900 Ft 29 Átalány kártérítés (Set top box, vagy CA modul) Ft Ft Ft 30 Átalány kártérítés (kódkártya) Ft 850 Ft Ft 31 Set top box, vagy CA modul bérleti díj 394 Ft 106 Ft 500 Ft 32 Set top box aktiválási díj Ft 425 Ft Ft 33 Részletfizetési kérelem engedélyezési díja - - Az érintett összeg 1%-a, min.4000 Ft 21

81 B MELLÉKLET Kábeltelevízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztások TARTALOMJEGYZÉK 1. A kábeltelevízió szolgáltatás keretében elérhető analóg csatornakiosztások A kábeltelevízió szolgáltatás keretében elérhető simulcast csatornakiosztások

82 1. A kábeltelevízió szolgáltatás keretében elérhető analóg csatornakiosztások Ibrány, Buj, Paszab, Tiszabercel S.sz. Csatorna helye Program Jelleg, profil Nyelv 1 S Zemplén Tv helyi műsorcsatorna 2 S Kölcsey Tv helyi műsorcsatorna 3 S DUNA közszolgálati 4 S VTV Nyíregyháza helyi műsorcsatorna 5 S M1 közszolgálati 6 S M2 közszolgálati 7 S Elektronet Info információs csatorna 8 C STORY5 sorozatok, szórakoztató- és 9 C RTL Klub hírek, riportok, filmek, 10 C PAX TV vallási és kulturális műsorok 11 C tv2 hírek, riportok, filmek, 12 C H!T Misic Channel könnyűzene 13 C DUNA WORLD közszolgálati hír- és kulturális műsorok 14 C Magyar ATV riportok, filmek, 15 C Magyar Sláger TV hagyományos zenék 16 S Echo Tv gazdasági, közéleti hírműsorok 17 S Hír Tv hírek 18 S ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 19 U Minimax/ C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 20 U Boomerang rajzfilmek magy/ang 21 U Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 22 U Eurosport sport 23 U Super TV2 hír, fil, magazin 24 U Music Channel könnyűzene 25 U STORY4 sorozatok, szórakoztató- és 26 U Viasat 3 filmek, sorozatok 27 U Digi Sport 1 sport 28 U Eurosport 2 sport 29 U Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek 30 U Viasat History történelmi ismeretterjesztő 31 U TV Paprika gasztronómia 32 U National Geographic természetfilmek 33 U National Geographic Wild természetfilmek 34 U DIGI Animal World természetfilmek 35 U DIGI World történelem, utazás, tudomány, 36 U Cool TV szórakoztató műsorok 37 U Film+ filmek 38 U Digi Sport 2 sport 39 U The Fishing&Hunting horgászat és vadászat 40 U HISTORY történelem és ismerettterjesztés 41 U DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok 42 U FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató 43 U Film Cafe romantikus filmsorozatok 44 U RTL+ szórakoztató műsorok 45 U Paramount Channel filmcsatorna 46 U Viasat Nature reklámmentes természetcsatorna 47 U Comedy Central humor csatorna 48 U Travel Channel utazási magazin 49 U Disney mesék, animációk, játékfilmek 50 U PRO4 általános szórakoztató csatorna, filmek, sorozatok 51 U Viasat6 filmsorozatok, sport, magazin 52 U Viasat Explore ismeretterjesztő 53 U56 751,25 M3 archív filmek, műsorok 54 U BBC Knowledge tényfeltáró, természettudományi angol 55 U AXN általános műsorok szórakoztató 56 U Sport1 sport 2 KTV Start Ft/hó KTV Családi Ft/hó KTV Alap 4750 Ft/hó

83 57 U Sprt2 sport 58 U64 815,25 Nickelodeon gyermekeknek szóló szórakoztató Rádiócsatornák MR1 Kossuth csatorna közszolgálati hírek MR2 Petőfi közszolgálati zenei MR3 Bartók közszolgálati klasszikus zene Start csomag csatorna bruttó 2.100,- Ft Családi csomag csatorna bruttó Ft Alap csomag csatorna bruttó 4.750,- Ft Üzemszüneteltetési havidíj bruttó 1.270,- Ft 3

84 Mátészalka, Jánd, Jármi, Nagydobos, Nagyecsed, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes, Ópályi, Papos, Vásárosnamény, Csenger, Porcsalma S.sz. Csatorna helye Program Jelleg, profil Nyelv 1 A Szalka TV / Namény Tv helyi műsorcsatorna 2 A Kölcsey TV közszolgálati 3 A DUNA közszolgálati 4 A M1 Tv Mátészalka helyi műsorcsatorna 5 A M1 közszolgálati 6 A M2 közszolgálati 7 A Elektronet Képújság információs csatorna 8 O RTL Klub hírek, riportok, filmek, 9 O PAX TV vallási és kulturális műsorok 10 O H!T Music Channel könnyűzene 11 O Hír TV hírek 12 O TV2 hírek, riportok, filmek, 13 O ATV hírek 14 O Magyar Sláger TV hagyományos zenék 15 F DUNA WORLD közszolgálati hír- és kulturális 16 F Echo Tv gazdasági, műsorok közéleti hírműsorok 17 F STORY5 sorozatok, szórakoztató- és 18 F duck tv gyermekműsorok, rajzfilmek - 19 U Minimax/ C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 20 U Boomerang rajzfilmek magy/ang 21 U Film Cafe romantikus filmsorozatok 22 U Eurosport sport 23 U Viasat 3 filmek, sorozatok 24 U FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató 25 U STORY4 sorozatok, csatorna szórakoztató- és The Fishing&Hunting 26 U horgászat és vadászat 27 U TV Paprika gasztronómia 28 U Eurosport 2 sport 29 U Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek 30 U Viasat History történelmi ismeretterjesztő 31 U Cool TV szórakoztató műsorok 32 U National Geographic természetfilmek 33 U National Geographic Wild természetfilmek 34 U Film+ filmek 35 U History ismeretterjesztő 36 U DIGI Life ismeretterjesztő, életmód 37 U Super TV2 hír, film, magazin 38 U DIGI sport1 sport 39 U Music Channel könnyűzene 40 U Digi Sport 2 sport 41 U Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 42 U RTL+ szórakoztató műsorok 43 U DIGI Animal World természetfilmek 44 U DIGI World történelem, utazás, tudomány, 45 U Paramount Channel filmcsatorna technika 46 U Viasat Nature reklámmentes természetcsatorna 47 U Comedy Central humorcsatorna 48 U Travel Channel utazási magazin 49 U Disney mesék, animációk, játékfilmek 50 U PRO 4 általános szórakoztató csatorna, 51 U M3 archív filmek, filmek, sorozatok műsorok 52 U Viasat Explore katasztrófa, dráma, realitás 53 U Viasat6 filmsorozatok,, 54 U BBC Knowledge tényfeltáró, sport terészettudományi angol 55 U AXN általános műsorok szórakoztató 56 U Spor1 sport 57 U Sport2 sport 58 U64 815,25 Nickelodeon gyereknek szóló szórakoztató Rádiócsatornák KTV Start Ft/hó KTV Családi Ft/hó KTV Alap 4750 Ft/hó 4

85 1 100,5 MR3 Bartók közszolgálati klasszikus zene 2 101,5 MR2 Petőfi közszolgálati zene 3 102,0 MR1 Kossuth közszolgálati Start csomag csatorna bruttó 2.100,- Ft Családi csomag csatorna bruttó Ft Alap csomag csatorna bruttó 4.750,- Ft Üzemszüneteltetési havidíj bruttó 1.270,- Ft Máriapócs, Pócspetri S.sz. Csatorna helye Program Jelleg, profil Nyelv 1 S Pócsi / Petri Tv helyi műsorcsatorna 2 S DUNA közszolgálati 3 S Kölcsey helyi műsorcsatorna 4 S VTV Nyíregyháza helyi műsorcsatorna 5 S M1 közszolgálati 6 S M2 közszolgálati 7 S Elektronet Info információs csatorna 8 C STORY5 sorozatok, szórakoztató- és 9 C RTL Klub hírek, riportok, filmek, 10 C PAX TV vallási és kulturális műsorok 11 C tv2 hírek, riportok, filmek, 12 C H!T Music Channel könnyűzene 13 C DUNA WORLD közszolgálati hír- és kulturális 14 C Magyar ATV riportok, filmek, 15 C Magyar Sláger TV hagyományos zenék 16 S Echo Tv gazdasági, közéleti hírműsorok 17 S Hír Tv hírek 18 S ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 19 U Minimax/ C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 20 U Boomerang rajzfilmek magy. / 21 U Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 22 U Eurosport sport 23 U Super TV2 hír, fil, magazin 24 U Music Channel könnyűzene 25 U STORY4 sorozatok, szórakoztató- és 26 U Viasat 3 filmek, sorozatok 27 U DIGI Sport 1 sport 28 U Eurosport 2 sport 29 U Spektrum dokumentum-, term.- és 30 U Viasat History történelmi ismeretterjesztő 31 U TV Paprika gasztronómia 32 U National Geographic természetfilmek 33 U National Geographic Wild természetfilmek 34 U DIGI Animal World természetfilmek 35 U DIGI World történelem, utazás, tudomány, 36 U Cool TV szórakoztató műsorok 37 U Film+ filmek 38 U Digi Sport 2 sport 39 U TFishing&Hunting horgászat és vadászat 40 U HISTORY történelem és ismeretterjesztés 41 U DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok 42 U FEM3 nőknek szóló általános 43 U Film Cafe romantikus filmsorozatok 44 U RTL+ szórakoztató műsorok 45 U Paramount Channel filmcsatorna KTV Start Ft/hó KTV Családi Ft/hó 5

86 46 U Viasat Nature reklámmentes természetcsatorna 47 U Comedy Central humor csatorna 48 U Travel Channel utazási magazin 49 U Disney mesék, animációk, játékfilmek 50 U PRO4 általános szórakoztató csatorna, 51 U Viasat6 filmsorozatok, filmek,, 52 U Viasat Explore sport ismeretterjesztő 53 U M3 archív filmek, műsorok 54 U BBC Knowledge tényfeltáró, természettudományi műsorok angol 55 U AXN általános szórakoztató 56 U Sport1 sport, 57 U Sport2 sport 58 U64 815,25 Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna KTV Alap 4750 Ft/hó Rádiócsatornák MR1 Kossuth közszolgálati hírek MR2 Petőfi közszolgálati zenei MR3 Bartók közszolgálati klasszikus zene Start csomag csatorna bruttó 2.100,- Ft Családi csomag csatorna bruttó Ft Alap csomag csatorna bruttó 4.750,- Ft Üzemszüneteltetési havidíj bruttó 1.270,- Ft 6

87 Arnót, Abaújlak, Alsódobsza, Alsózsolca, Baktakék, Beret, Csobád, Csobaj, Detek, Felsődobsza, Felsővadász, Gadna, Gesztely, Golop, Halmaj, Hernádbűd, Hernádkak, Hernádkércs, Hernádnémeti, Hernádszentandrás, Homrogd, Ináncs, Kázsmárk, Kiskinizs, Kupa, Legyesbénye, Léh, Megyaszó, Mezőzombor, Monaj, Nagykinizs, Pere, Rásonysápberencs, Sajóbábony, Sajóecseg, Sajókeresztúr, Sajópálfala, Sajósenye, Sajóvámos, Selyeb, Sóstófalva, Szentistvánbaksa, Taktabáj, Tiszatardos, Taktaszada, Taktakenéz, Szirmabesenyő, Újcsanálos, Prügy No. Csat. Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv 1 S6 140,25 Magyar Sláger TV hagyományos zenék 2 S7 147,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 3 S8 154,25 PAX TV Vallási és kulturális műsorok 4 S9 161,25 Helyi TV1 helyi műsorcsatorna 5 S10 168,25 Helyi TV2 helyi műsorcsatorna 6 C5 175,25 TV2 hírek, riportok, filmek, 7 C6 182,25 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 8 C7 189,25 m1 közszolgálati 9 C8 196,25 m2 közszolgálati 10 C9 203,25 Duna TV hír- és kulturális műsorok 11 C10 210,25 Magyar ATV riportok, filmek, 12 C11 217,25 Hír TV hírek 13 C12 224,25 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 14 S11 231,25 M3 archív filmek, műsorok 15 S12 238,25 DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok 16 S13 245,25 VIASAT3 hírek, sport, filmek, 17 S14 252,25 VIASAT6 filmsorozatok, sport, 18 S15 259,25 Film+ filmek 19 S16 266,25 Cool TV szórakoztató műsorok 20 S17 273,25 RTL+ szórakoztató műsorok 21 S18 280,25 PRO4 általános szórakoztató csatorna, filmek, sorozatok 22 S19 287,25 Paramount l Channel filmcsatorna 23 S20 294,25 Film Café romantikus és családi filmek, komédiák 24 S21 303,25 Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 25 S22 311,25 Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 26 S23 319,25 Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek történelmi és ismeret- terjesztő 27 S24 327,25 HISTORY Channel műsorok 28 S25 335,25 Comedy Central szorakoztató 29 S26 343,25 Viasat History történelmi ismeretterjesztő 30 S27 351,25 The Fishing&Hunting horgászat és vadászat 31 S28 359,25 sorozatok, szórakoztató- és STORY4 32 S29 367,25 DIGI Animal World természetfilmek 33 S30 375,25 FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna 34 S33 399,25 TV Paprika gasztronómia 35 S34 407,25 DIGI Sport sportcsatorna 36 S35 415,25 DIGI Sport 2 sportcsatorna 37 S36 423,25 Eurosport sportcsatorna 7 Információs 1800 Dt Alap 3700 Ft Otthon 4700 Ft

88 38 S37 431,25 Eurosport 2 sportcsatorna 39 S38 439,25 Nat Geo Wild ismeretterjesztő 40 S39 447,25 H!T Music Channel könnyűzene 41 S40 455,25 Music Channel könnyűzene 42 S41 463,25 Super TV2 sorozatok, filmek, Cartoon Network / 43 U51 711,25 rajzfilmek, régi amerikai filmek TCM 44 U58 767,25 National Geographic természetfilmek 45 U68 847,25 STORY5 sorozatok, szórakoztató- és 46 U43 DVB-C 650,00 Nickelodeon gyermekműsorok, rajzfilmek 47 U24 DVB-C 498,00 Sport1 sportcsatorna 48 U24 DVB-C 498,00 Sport2 sportcsatorna 49 U24 DVB-C 498,00 SportM sportcsatorna 50 U24 DVB-C 498,00 AXN filmsorozatok 51 U24 DVB-C 498,00 BBC Knowledge tényfeltáró, tudományos műsorok angol MR1-Kossuth közszolgálati rádió, nemzeti főadó MR2-Petőfi Rádió közszolgálati rádió, zenei műsor MR3-Bartók Rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója Információs csomag csatorna bruttó 1.800,- Ft Alap csomag csatorna bruttó Ft Otthon csomag csatorna bruttó 4.700,- Ft Üzemszüneteltetési havidíj bruttó 1.250,- Ft Pásztó, Karancslapujtő, Karancsalja, Karancsberény, Etes, Karancskeszi No. Csatorna helye Program Jelleg, profil Nyelv 1 S5 133,25 Parlament TV politikai és gazdasági információs 2 S PAX TV Vallási és kulturális műsorok 3 S Bátony TV helyi műsorcsatorna 4 S DUNA hír- és kulturális műsorok 5 S9 Vár TV*/Salgótarjáni Városi TV helyi műsorcsatorna 6 S DUNA WORLD hír- és kulturális műsorok 7 C M1 közszolgálati 8 C M2 közszolgálati 9 C d1 kulturális műsorok 10 C Pásztó Városi TV* helyi műsorcsatorna 11 C RTL Klub hírek, riportok, filmek, 12 C TV2 hírek, riportok, filmek, 13 C Magyar ATV riportok, filmek, 14 S Cool TV szórakoztató műsorok 15 S VIASAT3 hírek, sport, filmek, 16 S Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 17 S Viasat Explore ismeretterjesztő 8 Közszolgálati 800 Ft Minimum 2400Ft Bővített 4200 Ft

89 18 S Super TV2 hírek, filmek, 19 S Hír TV hírek 20 S TV Paprika gasztronómia 21 S STORY4 sorozatok, szórakoztató- és 22 S DIGI Sport 1 sportcsatorna 23 S Film+ filmek 24 S40 455,25 Universal Channel családi filmek 25 C The Fishing&Hunting horgászat és vadászat 26 C National Geographic természetfilmek 27 C STORY5 sorozatok, szórakoztató- és 28 C Viasat History történelmi ismeretterjesztő 29 C Life Network életvitellel kapcsolatos műsorok 30 C Comedy Central humorcsatorna 31 C Eurosport 2 sportcsatorna 32 C Spektrum dokumentum-, term.- és 33 C Eurosport sportcsatorna 34 C Boomerang rajzfilmek magy/ang. 35 C Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 36 C Travel Channel utazási, ismeretterjesztés 37 C Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 38 C Film Cafe romantikus filmsorozatok 39 C VIASAT6 filmsorozatok, sport, 40 C BBC Entertainment általános szórakoztató angol 41 C ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 42 C Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 43 C Paramount Channel filmcsatorna 44 C Music Channel könnyűzene 45 C FEM3 nőknek szóló általános 46 C H!T Music Channel könnyűzene 47 C Magyar Sláger TV hagyományos zenék 48 C DIGI Animal World természetfilmek 49 C DIGI Sport 2 sportcsatorna 50 C Nat Geo WILD természetfilmek 51 C Digi Life életvitellel kapcsolatos műsorok 52 C HISTORY tényszerű szórakoztatás, 53 C Viasat Nature reklámmentes természetcsatorna 54 C PRO4 általános szórakoztató csatorna, 55 C DIGI World történelem, utazás tudomány, techn. 56 C BBC Knowledge tényfeltáró természettudományi angol 57 C SPORT1 sportcsatorna 58 C SPORT2 sportcsatorna 59 C Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató 60 C68 847,25 AXN filmsorozatok csatorna Közszolgálati csomag csatorna bruttó 800,- Ft Minimum csomag csatorna bruttó 2.400,- Ft Alap csomag csatorna bruttó 3.600,- Ft Bővített csomag csatorna bruttó 4.200,- Ft Üzemszüneteltetési havidíj bruttó 1.270,- Ft *csak Pásztó településen fogható Rádióműsorok MR1-Kossuth Rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó MR2-Petőfi Rádió közszolgálati rádió, zenei műsor MR3-Bartók Rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója. Alap 3600Ft 9

90 Csány, Hort No. Csatorna helye Program Jelleg, profil Nyelv 1 S Parlament TV politikai és gazdasági 2 S DIGI Info info csatorna 3 S Gyöngyösi VTV helyi műsorcsatorna 4 S PAX TV vallási és kulturális műsorok 5 S d1 TV kulturális műsorok 6 S Duna World hír- és kulturális műsorok 7 C DUNA hír- és kulturális műsorok 8 C M1 közszolgálati 9 C M2 közszolgálati 10 C VIASAT3 hírek, sport, filmek, 11 C TV2 hírek, riportok, filmek, 12 C RTL Klub hírek, riportok, filmek, 13 S Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 14 S Magyar ATV riportok, filmek, 15 S Viasat Explore ismeretterjesztő 16 S Cool TV szórakoztató műsorok 17 S Hír TV hírek 18 S Super TV2 hírek, filmek, 19 S Film+ filmek 20 S DIGI Sport 1 sportcsatorna 21 S sorozatok, szórakoztató- és STORY4 22 S TV Paprika gasztronómia 24 S40 455,25 Universal Channel családi filmek 25 C DIGI Animal World természetfilmek 26 C HISTORY történelem és 27 C National Geographic természetfilmek 28 C H!T Music Channel könnyűzene 29 C Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek 30 C Boomerang rajzfilmek magy. / 31 C Magyar SlágerTV hagyományos zenék 32 C Eurosport sportcsatorna 33 C Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 34 C Viasat Nature reklámmentes 35 C Echo TV gazdasági, közéleti 36 C Travel Channel utazási magazinműsor, 37 C Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 38 C Film Cafe romantikus filmsorozatok 39 C VIASAT6 filmsorozatok, sport, 40 C FEM3 nőknek szóló általános 41 C ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 42 C Life Network életvitellel kapcsolatos 43 C Paramount Channel filmcsatorna 44 C Music Channel könnyűzene 45 C DIGI Sport 2 sportcsatorna 46 C DIGI World történelem, utazás, tudomány, 47 C DIGI Life életvitellel kapcsolatos 48 C Nat Geo WILD természetfilmek 49 C Comedy Central a humorcsatorna 50 C PRO4 általános szórakoztató 51 C The Fishing&Hunting horgászat és vadászat 52 C Viasat History történelmi ismeretterjesztő 53 C BBC Entertainment általános szórakoztató angol 54 C Eurosport 2 sportcsatorna Közszolgálati 800 Ft Minimum 2400 Ft Alap 3600Ft Bővített 4200 Ft 10

91 55 C STORY5 sorozatok, szórakoztató- és 56 C BBC Knowledge tényfeltáró, angol 57 C SPORT1 sportcsatorna 58 C SPORT2 sportcsatorna 59 C Nickelodeon gyerekeknek szóló 60 C AXN szórakoztató filmsorozatok csatorna Közszolgálati csomag 1-9. csatorna bruttó 800,- Ft Minimum csomag csatorna bruttó 2.400,- Ft Alap csomag csatorna bruttó 3.600,- Ft Bővített csomag csatorna bruttó 4.200,- Ft Üzemszüneteltetési havidíj bruttó 1.270,- Ft Ecséd No. Csatorna helye Program Jelleg, profil Nyelv 1 S Parlament TV politikai és gazdasági információk 2 S Gyöngyösi VTV körzeti csatorna 3 S PAX TV vallási és kulturális műsorok 4 S d1 TV kulturális műsorok m agyar 5 S Duna World hír- és kulturális műsorok 6 C DUNA hír- és kulturális műsorok 7 C M1 közszolgálati 8 C M2 közszolgálati 9 C VIASAT3 hírek, sport, filmek, 10 C TV2 hírek, riportok, filmek, 11 C RTL Klub hírek, riportok, filmek, 12 S Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 13 S Magyar ATV riportok, filmek, 14 S Viasat Explore ismeretterjesztő 15 S Cool TV szórakoztató műsorok 16 S Hír TV hírek 17 S Super TV2 hírek, filmek, 18 S Film+ filmek 19 S DIGI Sport 1 sportcsatorna 20 S STORY4 sorozatok, szórakoztató- és 21 S TV Paprika gasztronómia Közszolg..800 Ft Minimum 2400 Ft 22 S22 311,25 RTL II. szórakoztató csatorna 23 C DIGI Animal World természetfilmek 24 C HISTORY történelem és ismeretterjesztés 25 C National Geographic természetfilmek 26 C H!T Music Channel könnyűzene 27 C Spektrum dokumentum-, term.- és 28 C Boomerang rajzfilmek magy. / 29 C Magyar Sláger TV hagyományos zenék 30 C Eurosport sportcsatorna 31 C Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 32 C Viasat Nature reklámmentes természetcsatorna 33 C Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 34 C Travel Channel utazási magazinműsor, 35 C Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 36 C Film Cafe romantikus filmsorozatok 11 Alap 3600Ft

92 37 C VIASAT6 filmsorozatok, sport, 38 C FEM3 nőknek szóló általános 39 C ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 40 C Life Network életvitellel kapcsolatos műsorok 41 C Paramount Channel filmcsatorna 42 C Music Channel könnyűzene 43 C DIGI Sport 2 sportcsatorna 44 C DIGI World történelem, utazás, tudomány, 45 C DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok 46 C Nat Geo WILD természetfilmek 47 C Comedy Central humor csatorna 48 C PRO4 általános szórakoztató csatorna, 49 C The Fishing&Hunting horgászat és vadászat 50 C Viasat History történelmi ismeretterjesztő 51 C BBC Entertainment általános szórakoztató angol 52 C Eurosport 2 sportcsatorna 53 C STORY5 sorozatok, szórakoztató- és 54 C M3 archív filmek 55 C BBC Knowledge tényfeltáró természettudományos angol 56 C SPORT1 sportcsatorna 57 C SPORT2 sportcsatorna 58 C Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató 59 C68 847,25 AXN filmsorozatok Közszolgálati csomag 1-8. csatorna bruttó 800,- Ft Minimum csomag csatorna bruttó 2.400,- Ft Alap csomag csatorna bruttó 3.600,- Ft Bővített csomag csatorna. bruttó 4.200,- Ft Üzemszüneteltetési havidíj bruttó 1.270,- Ft Rádióműsorok MR1-Kossuth Rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó MR2-Petőfi Rádió közszolgálati rádió, zenei műsor MR3-Bartók Rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója 12

93 Orosháza, Pitvaros, Szeghalom, Méhkerék (Sarkadkeresztúr, Kötegyán) No. Csat. Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv 1 S5 133,25 M1 közszolgálati 2 S6 140,25 M2 közszolgálati 3 S7 147,25 Duna hír- és kulturális műsorok 4 S8 154,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 5 S9 161,25 helyi hirdető helyi műsorcsatorna 6 S10 168,25 RTL Klub 7 C5 175,25 TV2 hírek, riportok, filmek, felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának 8 C6 182,25 PAX TV Vallási és kulturális műsorok 9 C7 189,25 d1 TV kulturális műsorok 10 C8 196,25 Parlament TV politikai és gazdasági információs csatorna 11 C9 203,25 Hír TV hírek Szociális 12 C10 210,25 Magyar ATV riportok, filmek, 13 C11 217,25 Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 14 C12 224,25 DIGI Sport 1 sportcsatorna 15 S11 231,25 Viasat3 hírek, sport, filmek, német 16 S12 238,25 Film+ filmek 17 S13 245,25 Cool TV szórakoztató műsorok 18 S15 259,25 Viasat Explore ismeretterjesztő, angol, cseh, lengyel, orosz 19 S16 266,25 TV Paprika gasztronómia 20 S17 273,25 OVTV helyi műsorcsatorna 21 S18 280,25 SuperTV2 prémium szórakozás a család minden tagjának Minimum 22 S19 287,25 PRO4 23 S20 294,25 STORY4 24 C21 471,25 HISTORY sikersorozatok, izgalmas filmek a férfias kikapcsolódáshoz sorozatok, szórakoztató- és történelemi és ismeretterjesztő műsorok 25 C22 479,25 DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok 26 C23 487,25 DIGI Animal World természetfilmek, álatvilág 27 C24 495,25 Eurosport sportcsatorna 28 C25 503,25 National Geographic Channel természetfilmek angol Alap 13

94 29 C26 511,25 ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 30 C27 519,25 Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 31 C28 527,25 Travel Channel utazási magazin 32 C29 535,25 RTL II hírek, riportok, filmek, 33 C30 543,25 Viasat History történelmi ismeretterjesztő, angol 34 C31 551,25 Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 35 C32 559,25 Life Network egészség, életmód 36 C33 567,25 Eurosport 2 sportcsatorna 37 C34 575,25 Fem3 Csajban nagy! egész napos szórakozás nőknek 38 C35 583,25 Comedy Central a humorcsatorna 39 C36 591,25 Film Café romantikus filmsorozatok 40 C37 599,25 H!T Music Channel az elmúlt 50 év legnagyobb slágerei 41 C38 607,25 Magyar Sláger TV hagyományos zenék 42 C39 615,25 BBC Entertainment 43 C40 623,25 Boomerang rajzfilmek vígjáték, dráma és szórakoztató műsorok angol magy. / ang. 44 C41 631,25 DIGI Sport 2 sportcsatorna 45 C42 639,25 Nat Geo WILD természetfilmek angol 46 C43 647,25 Music Channel könnyűzene, napjaink legfrissebb hazai és külföldi slágerei 47 C44 655,25 The Fishing & Hunting horgászat és vadászat 48 C45 663,25 DIGI World hír- és kulturális műsorok 49 C46 671,25 Spektrum 50 C47 679,25 Viasat6 dokumentum-, természet- és oktatófilmek filmsorozatok, sport, 51 C48 687,25 Paramount Channel filmek, sorozatok 52 C49 695,25 RTL+ szórakoztató műsorok 53 C50 703,25 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 54 C51 711,25 Story5 55 C56 751,25 Nickelodeon sorozatok, szórakoztató- és gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna 56 C57 759,25 SPORT1 sportcsatorna 57 C58 767,25 SPORT2 sportcsatorna 58 C59 775,25 BBC Knowledge tényfeltáró, természettudományi műsorok angol Bővített 59 C60 783,25 AXN filmsorozatok 1 91,20 Kossuth Rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó 14

95 2 91,70 Petőfi Rádió közszolgálati rádió, zenei műsor 3 92,50 Bartók Rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója Településenkénti csomagok és csomagárak fejállomás település csomagnév csat.sz. br. cs. ár Szabadkígyós Szabadkígyós Mini Szabadkígyós Szabadkígyós Alap Szabadkígyós Szabadkígyós Bővített Orosháza+Pitvaros Mezőkovácsháza Szociális Orosháza+Pitvaros Mezőkovácsháza Minimum Orosháza+Pitvaros Mezőkovácsháza Alap Orosháza+Pitvaros Mezőkovácsháza Bővített Orosháza+Pitvaros Orosháza Szociális Orosháza+Pitvaros Orosháza Mini Orosháza+Pitvaros Orosháza lakótelepi rész Alap Orosháza+Pitvaros Orosháza Rákóczitelep városrész Bővített Orosháza+Pitvaros Csorvás Szociális Orosháza+Pitvaros Csorvás Mini Orosháza+Pitvaros Csorvás Alap Orosháza+Pitvaros Csorvás Plus Orosháza+Pitvaros Kaszaper Szociális Orosháza+Pitvaros Kaszaper Mini Orosháza+Pitvaros Kaszaper Alap Orosháza+Pitvaros Kaszaper Plus Orosháza+Pitvaros Pitvaros mikrotérség Szociális Orosháza+Pitvaros Pitvaros mikrotérség Mini Orosháza+Pitvaros Pitvaros mikrotérség Alap Orosháza+Pitvaros Pitvaros mikrotérség Bővített Orosháza+Pitvaros Tótkomlós Szociális Orosháza+Pitvaros Tótkomlós Mini Orosháza+Pitvaros Tótkomlós Alap Orosháza+Pitvaros Tótkomlós Plus

96 Orosháza+Pitvaros Mezőhegyes Szociális Orosháza+Pitvaros Mezőhegyes Mini Orosháza+Pitvaros Mezőhegyes Alap Orosháza+Pitvaros Mezőhegyes Plus Orosháza+Pitvaros Nagymágocs Mini Orosháza+Pitvaros Nagymágocs Alap Orosháza+Pitvaros Nagymágocs Plus Orosháza+Pitvaros Kardoskút Mini Orosháza+Pitvaros Kardoskút Alap Orosháza+Pitvaros Kardoskút Plus Orosháza+Pitvaros Nagyszénás Mini Orosháza+Pitvaros Nagyszénás Alap Orosháza+Pitvaros Nagyszénás Plus Orosháza+Pitvaros Elek Start Orosháza+Pitvaros Elek Mini Orosháza+Pitvaros Elek Alap Orosháza+Pitvaros Elek Bővített Orosháza+Pitvaros Medgyesegyháza Szociális Orosháza+Pitvaros Medgyesegyháza Alap Orosháza+Pitvaros Medgyesegyháza Közép Orosháza+Pitvaros Medgyesegyháza Plusz Orosháza+Pitvaros Gádoros Szociális Orosháza+Pitvaros Gádoros Alap Orosháza+Pitvaros Gádoros Közép Orosháza+Pitvaros Gádoros Plusz Szeghalom Szeghalom Mini Szeghalom Szeghalom Alap Szeghalom Szeghalom Bővített Szeghalom Vésztő Mini Szeghalom Vésztő Alap Szeghalom Vésztő Plus

97 Kiskunfélegyháza No. Csat. helye Program Jelleg, profil Nyelv 1 S6 140,25 m1 közszolgálati 2 S7 147,25 m2 közszolgálati 3 S8 154,25 Duna TV közszolgálati 4 S9 161,25 Duna World közszolgálati 5 S10 168,25 PAX TV Vallási és kulturális műsorok 6 C5 175,25 Trió Tv helyi műsorcsatorna 7 C6 182,25 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 8 C7 189,25 TV2 hírek, riportok, filmek, 9 C8 196,25 Magyar ATV riportok, filmek, 10 C10 210,25 Cool TV szórakoztató műsorok 11 C11 217,25 VIASAT3 hírek, sport, filmek, 12 C12 224,25 Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 13 S11 231,25 Viasat Explore (05-23h-ig) ismeretterjesztő 14 S12 238,25 Super TV2 szórakoztató műsorok német 15 S13 245,25 Hír TV hírek 16 S14 252,25 TV Paprika gasztronómia 17 S15 259,25 STORY4 sorozatok, szórakoztató- és 18 S16 266,25 DIGI Sport 1 sportcsatorna 19 S17 273,25 Film+ filmek 20 S18 280,25 The Fishing&Hunting horgászat és vadászat 21 S19 287,25 National Geographic Channel természetfilmek S20 294,25 STORY5 sorozatok, szórakoztató- és 23 S21 303,25 RTL II szórakoztató csatorna 24 S22 311,25 Muzsika TV tradícionális és modern zenék 25 S23 319,25 Sorozat+ sorozatok 26 C24 495,25 Viasat History történelmi ismeretterjesztő 27 C25 503,25 RTL+ szórakoztató műsorok 28 C26 511,25 M3 Anno szórakoztató műsorok 29 C27 519,25 Eurosport 2 sportcsatorna 30 C28 527,25 Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek 31 C29 535,25 Eurosport sportcsatorna 32 C30 543,25 Boomerang rajzfilmek magy. / ang. 33 C31 551,25 Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 34 C32 559,25 Travel Channel utazási magazin 35 C33 567,25 Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 36 C34 575,25 Film Cafe romantikus filmsorozatok 37 C35 583,25 VIASAT6 filmsorozatok, sport, 38 C36 591,25 Comedy Centrál szórakoztató műsorok 39 C37 599,25 ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 40 C38 607,25 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 41 C39 615,25 Paramount Channel filmcsatorna 42 C40 623,25 Music Channel könnyűzene 43 C41 631,25 FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna 44 C42 639,25 H!T Music Channel könnyűzene 45 C43 647,25 Magyar Sláger TV hagyományos zenék Közszolgálati 800 Ft Minimum 2400Ft Alap 3600Ft Bővített 4200 Ft

98 46 C44 655,25 Digi Animal World természetfilmek 47 C45 663,25 DIGI Sport 2 sportcsatorna 48 C46 671,25 Nat Geo WILD természetfilmek 49 C47 679,25 Zone Reality valóság, katasztrófák, drámák 50 C48 687,25 History tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika 51 C49 695,25 Viasat Nature ismeretterjesztő, bűnügyek, krimi 52 C50 703,25 PRO4 általános szórakoztató csatorna, filmek, sorozatok 53 C51 711,25 Digi World ismeretterjesztő 54 C52 719,25 Digi Life ismeretterjesztő, tudományos 55 C63 807,25 Nickelodeon rajzfilmek 56 C64 815,25 SPORT1 sportcsatorna 57 C65 823,25 SPORT2 sportcsatorna 58 C66 831,25 BBC Knowledge szórakoztató műsorok 59 C67 839,25 AXN szórakoztató műsorok Közszolgálati csomag 1-6. csatorna bruttó 800,- Ft Minimum csomag csatorna bruttó 2.400,- Ft Alap csomag csatorna bruttó 3.600,- Ft Bővített csomag 1-59 csatorna. bruttó 4.200,- Ft Üzemszüneteltetési havidíj bruttó 1.270,- Ft Rádióműsorok MR1-Kossuth Rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó MR2-Petőfi Rádió közszolgálati rádió, zenei műsor MR3-Bartók Rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója Markaz No. Csat. Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv 1 S2 112,25 d1 TV kulturális műsorok 2 S3 119,25 Gyöngyös Tv helyi műsorcsatorna 3 S4 126,25 PAX TV Vallási és kulturális műsorok 4 S5 133,25 Duna TV hír- és kulturális műsorok 5 S6 140,25 m1 közszolgálati 6 S7 147,25 Markaz TV helyi műsorcsatorna 7 S8 154,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 8 S9 161,25 m2 közszolgálati 9 S10 168,25 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 10 C5 175,25 TV2 hírek, riportok, filmek, 11 C6 182,25 M3 archív filmek, műsorok 12 C7 189,25 BBC Entertainment általános szórakoztató angol 13 C9 203,25 Magyar ATV riportok, filmek, magzinműsorok 14 C10 210,25 Hír TV hírek 15 C11 217,25 STORY4 sorozatok, szórakoztató- és 16 C12 224,25 VIASAT3 hírek, sport, filmek, 17 S11 231,25 Film+ filmek 18 S13 245,25 TV Paprika gasztronómia 19 S14 252,25 Viasat Explore ismeretterjesztő 18

99 20 S15 259,25 Nickelodeon szórakoztató gyerekcsatorna 21 S16 266,25 DIGI Sport sportcsatorna 22 S17 273,25 Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 23 S18 280,25 PRO4 általános szórakoztató csatorna, filmek, sorozatok 24 S19 287,25 STORY5 sorozatok, szórakoztató- és 25 S20 294,25 Digi Life ismeretterjesztő, tudományos 26 S21 303,25 Life network ismeretterjesztő 27 S22 311,25 RTL+ sorozatok 28 S23 319,25 History tényszerű szórakozatatás, tudomány, technika 29 S24 327,25 DIGI Animal World természetfilmek 30 S25 335,25 Super TV2 hír, film, magazin angol 31 S26 343,25 Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 32 S28 359,25 Paramount Channel filmcsatorna 33 S29 367,25 Film Café romantikus filmsorozatok 34 S30 375,25 Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 35 S31 383,25 BBC Entertainmnet általános szórakoztató csatorna, filmek, sorozatok angol 36 S32 391,25 Music Channel könnyűzene 37 S33 399,25 FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna 38 S34 407,25 ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 39 S37 431,25 Boomerang rajzfilmek magy/ang 40 S38 439,25 H!T Music Channel könnyűzene 41 S39 447,25 Magyar SlágerTV hagyományos zenék 42 S40 455,25 Comedy Central humorcsatorna 43 S41 463,25 DIGI Sport 2 sportcsatorna 44 C21 471,25 Nat Geo WILD természetfilmek 45 C22 479,25 Viasat History történelmi ismeretterjesztő 46 C23 487,25 The Fishing&Hunting horgászat és vadászat 47 C24 495,25 Digi World ismeretterjesztő 48 C25 503,25 Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek 49 C27 519,25 VIASAT6 filmsorozatok, sport, 50 C28 527,25 Eurosport 2 sportcsatorna 51 C30 543,25 National Geographic természetfilmek 52 C32 559,25 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 53 C33 567,25 Eurosport sportcsatorna 54 C34 575,25 SPORT1 sportcsatorna 55 C35 583,25 SPORT2 sportcsatorna 56 C36 591,25 Travel Channel utazási magazin 57 C37 599,25 COOL szórakoztató műsorok 58 C38 607,25 AXN filmsorozatok 59 C40 623,25 RTL II szórakoztató csatorna 60 C41 631,25 Sorozat+ sorozatok 61 C42 639,25 Muzsika TV tradícionális és modern zenék Szociális csomag 1 8 csatorna 1000 Ft (bruttó) Alap csomag 1 61 csatorna 3100 Ft (bruttó) 19

100 Bóly (zártláncú IP alapkínálat) Program Jelleg, profil Nyelv 1 Városi Televízió Bóly közösségi 2 DUNA hír- és kulturális műsorok 3 M2 közszolgálati 4 M1 közszolgálati 5 DUNA WORLD hír- és kulturális műsorok 6 PAX TV Vallási és kulturális műsorok 7 ARD hírek, riportok, filmek, német 8 ZDF hírek, riportok, filmek, német 9 Parlament politikai és gazdasági információs csatorna 10 d1 TV kulturális műsorok 12 Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 12 DIGI Sport 1 sportcsatorna 13 Viasat Explore ismeretterjesztő 14 TV Paprika gasztronómia 15 Cool TV szórakoztató műsorok 16 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 17 TV2 hírek, riportok, filmek, 18 VIASAT3 hírek, sport, filmek, 19 Hír TV hírek 20 Super TV2 hírek, filmek, 21 STORY4 sorozatok, szórakoztató- és 22 Film+ filmek 23 Magyar ATV riportok, filmek, 24 RTL II hírek, riportok, filmek, német 25 VOX hírek, riportok, filmek, német 26 Super RTL hírek, riportok, filmek, német 27 n-tv hírek, riportok, filmek, német 28 3-sat hírek, riportok, filmek, német 29 PRO7 hírek, riportok, filmek, német 30 Kabel eins hírek, riportok, filmek, német 31 Sat1 hírek, riportok, filmek, német 32 HRT1 hírek, riportok, filmek, horvát 33 PRO4 ált. szórakoztató csatorna, filmek, sorozatok 34 Magyar Sláger TV hagyományos zenék 35 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 36 DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok 37 Viasat History történelmi ismeretterjesztő 38 Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek 39 Life Network életvitellel kapcsolatos műsorok 40 H!T Music Channel könnyűzene 41 Music Channel könnyűzene 42 STORY5 sorozatok, szórakoztató- és 43 TV5 hírek, sport, filmek, francia 44 DIGI World történelem, utazás, tudomány és technológia 45 Comedy Central humorcsatorna 46 Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 47 Film Café romantikus filmsorozatok 48 HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok KÖZSZOLGÁLATI BRUTTÓ 600 Ft ALAP CSOMAG BRUTTÓ Ft BŐVÍTETT CSOMAG BRUTTÓ Ft EMELT CSOMAG BRUTTÓ Ft 20

101 49 Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 50 Eurosport sportcsatorna 51 Boomerang rajzfilmek magy/ang 52 National Geographic Channel természetfilmek 53 Eurosport 2 sportcsatorna 54 Paramount Channel filmcsatorna 55 FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna 56 ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 78 The Fishing&Hunting horgászat és vadászat 58 VIASAT6 filmsorozatok, sport, 59 Nat Geo WILD természetfilmek 60 AXN filmsorozatok 61 fixtv magazinműsor fiataloknak, szám.tech. 62 Viasat Nature természet és állatvilág dokumentumfilmeken 63 Travel Channel utazási magazin 64 DIGI Sport 2 sportcsatorna 65 Megamax gyerekcsatorna 66 VIVA könnyűzene 67 VH1 Europe zenecsatorna 68 BBC Entertainment vígjáték, dráma és szórakoztató műsorok angol 69 BBC Knowledge tényfeltáró természettudományos műsorok angol 70 Sport Klub sportcsatorna 71 SPORT1 sportcsatorna 72 SPORT2 sportcsatorna 73 Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna HBO csomag és a DIGI Film prémium mozicsatorna ügyfélszolgálatunkon megrendelhető. Alap csomag csatorna bruttó 600,- Ft Bővített csomag csatorna bruttó 2.500,- Ft Emelt csomag csatorna bruttó 3.300,- Ft Bővített csomag 1-73 csatorna. bruttó 4.000,- Ft Üzemszüneteltetési havidíj bruttó 1.270,- Ft 21

102 Murony No. Csatorna helye Program Jelleg, profil Nyelv politikai és gazdasági ,25 Parlament TV információs csat. 2 S6 140,25 d1 TV kulturális műsorok 3 S8 154,25 PAX TV Vallási és kulturális műsorok 4 S9 161,25 Békés TV helyi műsorcsatorna 5 S10 168,25 DUNA hír- és kulturális műsorok 6 C5 175,25 Csaba TV helyi műsorcsatorna 7 C6 182,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 8 C7 189,25 M1 közszolgálati 9 C8 196,25 M2 közszolgálati Közszolgálati 1200 Ft 10 C9 203,25 Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek riportok, filmek, 11 C10 210,25 Magyar ATV 12 C11 217,25 Viasat Explore ismeretterjesztő 13 S11 231,25 Cool TV szórakoztató műsorok 14 S12 238,25 VIASAT 3 hírek, sport, filmek, 15 S13 245,25 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 16 S14 252,25 TV2 hírek, riportok, filmek, 17 S15 259,25 Super TV2 hírek, filmek, 18 S16 266,25 Hír TV hírek 19 S17 273,25 TV Paprika gasztronómia sorozatok, szórakoztató- és 20 S18 280,25 STORY4 21 S19 287,25 DIGI Sport1 sportcsatorna 22 S20 294,25 Film+ filmek 23 S40 455,25 Universal Channel családi filmek 24 C21 471,25 The Fishing&Hunting horgászat és vadászat National Geographic természetfilmek 25 C22 479,25 Channel Spektrum dokumentum-, természet- és 26 C23 487,25 oktatófilmek 27 C24 495,25 Viasat History történelmi ismeretterjesztő 28 C25 503,25 Comedy Central humorcsatorna Cartoon Network / rajzfilmek, régi amerikai 29 C26 511,25 TCM filmek 30 C27 519,25 Eurosport2 sportcsatorna 31 C28 527,25 BBC Entertainment általános szórakoztató angol 32 C29 535,25 Eurosport sportcsatorna 33 C30 543,25 Boomerang rajzfilmek /angol 34 C31 551,25 Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 35 C32 559,25 Travel Channel utazási magazin Life Network életvitellel kapcsolatos 36 C33 567,25 műsorok 37 C34 575,25 Film Café romantikus filmsorozatok VIASAT6 filmsorozatok, sport, 38 C35 583,25 FEM3 nőknek szóló általános 39 C36 591,25 szórakoztató csatorna 40 C37 599,25 ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek 41 C38 607,25 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok Minimum 1600 Ft Alap 3300Ft Bővített 3800 Ft 22

103 42 C39 615,25 Paramount Channel filmcsatorna 43 C40 623,25 Music Channel könnyűzene PRO4 általános szórakoztató 44 C41 631,25 csatorna, filmek, sorozatok 45 C42 639,25 H!T Music Channel könnyűzene 46 C43 647,25 Magyar Sláger TV hagyományos zenék 47 C44 655,25 DIGI Animal World természetfilmek 48 C45 663,25 DIGI Sport 2 sportcsatorna 49 C46 671,25 Nat Geo WILD természetfilmek Digi Life életvitellel kapcsolatos 50 C47 679,25 műsorok STORY5 sorozatok, szórakoztató- és 51 C48 687,25 Viasat Nature természet és állatvilág 52 C49 695,25 dokumentumfilmeken HISTORY történelemi és ismeretterjesztő 53 C50 703,25 műsorok DIGI World történelem, utazás, tudomány 54 C51 711,25 és technológia 55 C BBC Knowledge tényfeltáró természettudományi műsorok angol 56 C64 815,25 SPORT1 sportcsatorna 57 C65 823,25 SPORT2 sportcsatorna gyerekeknek szóló 58 C66 831,25 Nickelodeon szórakoztató csatorna 59 C68 847,25 AXN filmsorozatok Rádióműsorok Közszolgálati csomag 1-9. csatorna bruttó 1.200,- Ft Minimum csomag csatorna bruttó 1.600,- Ft Alap csomag csatorna bruttó 3.300,- Ft Bővített csomag csatorna. bruttó 3.800,- Ft közszolgálati rádió, nemzeti 1 87,8 MR1-Kossuth Rádió főadó 2 90 Juventus Rádió kereskedelmi, zenei műsor 3 90,5 Rádió1 kereskedelmi, zenei műsor 23

104 24

105 Uszód Sor.sz. Csat. Frekv. Csatorna jelleg,profil nyelv 1. O5 93,25 Kalocsa TV helyi városi tv 2. S4 126,25 PAX TV vallási 3. S5 133,25 Duna TV közszolgálati 4. S6 140,25 MTV2 közszolgálati 5. S7 147,25 Parlament TV politika 6. S8 154,25 d1 TV kereskedelmi 7. S9 161,25 Uszód TV helyi 8. S10 168,25 Magyar ATV hírek 9. C5 175,25 MTV1 közszolgálati 10. C6 182,25 RTL Klub kereskedelmi 11. C7 189,25 TV2 kereskedelmi 12. C8 196,25 FILM+ film 13. C9 203,25 Minimax / C8 mese 14. C10 210,25 Duna World közszolgálati 15. C11 217,25 HÍRTV hírek 16. S11 231,25 VIASAT3 kereskedelmi 17. S12 238,25 H!T Music Channel zene 18. S13 245,25 Lifenetwork életmód 19. S14 252,25 Paprika TV gasztronómia 20. S15 259,25 DIGI Sport 1 sport 21. S16 266,25 Nóta TV zene 22. S17 273,25 Story4TV film angol 23. S18 280,25 Cool TV szórakoztató 24. S19 287,25 PV TV horgász-vadász 25 S20 294,25 Viasat Explorer ismeretterjesztő 26 S21 303,25 ducktv gyerek - 27 S22 311,25 Commedy Central humor 28 S24 327,25 Music Channel zene 29 S25 335,25 History Channel történelem 30 S26 343,25 Story5TV sorozatok 31 S27 351,25 VIASAT6 szórakozató 32 S28 359,25 Travel Channel utazás 33 S29 367,25 SuperTV2 ált. szórakoztató 34 S30 375,25 Digi Sport2 sport 35 S31 383,25 FEM3 szórakozató 36 S32 391,25 PRIZMA TV sorozatok 37 S33 399,25 Film Cafe film 38 S34 407,25 Universal channel film 39 S35 415,25 Disney Channel mese, animáció 40 S36 423,25 Eurosport2 sport 41 S37 431,25 Boomerang rajzfilm 42 S38 439,25 DIGI World tudomány,történelem 43 S39 447,25 Cartoon Network rajzfilm /hó 2990/hó 3500/hó

106 44 S40 455,25 ECHO TV hírek 45 C21 471,25 Viasat Nature ismeretterjesztő 46 C22 479,25 DIGI Life életmód 47 C23 487,25 Eurosport sport National Geographic 48 C24 495,25 Channel ismeretterjesztő 49 C25 503,25 M3 archív 50 C27 519,25 Spektrum ismeretterjesztő 51 C28 527,25 PRO4 szórakoztató 52 C29 535,25 NGC Wild természetfilm 53 C30 543,25 Viasat History történelem 54 C31 551,25 RTL2 ált. szórakoztató 55 C32 559,25 Sorozat+ sorozatok 56 C30 543,25 Viasat History történelem 57 C34 575,25 BBC Knowledge ismeretterjesztő 58 C35 583,25 SPORT1 sport 59 C36 591,25 SPORT2 sport 60 C37 599,25 Nickeldeon gyerek 61 C38 607,25 AXN sorozatok Uszód Dunatetétlen Sor.sz. Csat. Frekv. Csatorna jelleg, profil nyelv 1. O1 49,75 Parlament TV politika 2. O2 55,25 RTL Klub kereskedelmi 3. O3 77,25 MTV1 közszolgálati 4. O4 84,25 Duna Tv közszolgálati 5. O5 93,25 Cool TV kereskedelmi 6. S5 133,25 Film+ film 7. S6 140,25 VIASAT Explorer műszaki 8. S7 147,25 Paprika TV főzős

107 9. S8 154,25 d1tv kulturális műsorok 10. S9 161,25 HÍRTV hírek 11. S10 168,25 TV2 kereskedelmi 12. C5 175,25 MTV2 közszolgálati 13. C6 182,25 Lifenetwork kereskedelmi 14. C7 189,25 Minimax/C8 gyerek 15. C9 203,25 VIASAT 3 kereskedelmi 16. C11 217,25 Magyar ATV hírek 17. C12 224,25 H!T Channel zene 18. S13 245,25 DIGI Sport1 sport 19. S15 259,25 Story4TV kereskedelmi 20. S16 266,25 Duna World közszolgálati 21. S17 273,75 PV TV horgász vadász 22. S18 281,25 NÓTA TV zene 23. S19 287,25 Music Channel zene 24. S20 294,25 PAX TV vallási 25 S21 303,25 ducktv gyerek - 26 S24 327,25 Sorozat+ sorozatok 27 S25 335,25 RTL II ált.sorozatok 28 S26 343,25 DIGI Sport2 sport 29 S27 351,25 M3 archív filmek 30 S28 359,25 National Geographic természetfilm 31 S29 397,25 TRAVEL Channel utazás 32 S30 375,25 Disney Channel gyerek 33 S31 383,25 Viasat History történelmi 34 S32 391,25 Filmcafe sorozatok 35 S33 399,25 SuperTV2 kereskedelmi 36 S34 407,25 Boomerang rajzfilm 37 S35 415,25 Nat Geo Wild természetfilm 38 S37 431,25 Universal Channel sorozatok 39 S38 439,25 Viasat Nature természetfilm 40 S39 447,25 VIASAT6 kereskedelmi 41 S40 455,25 PRO4 sorozatok 42 C21 471,25 FEM3 sorozatok 43 C22 479,25 Eurosport2 sport 44 C23 487,25 Comedy Central humor 45 C24 495,25 Cartoon Network / TCM rajzfilm 46 C25 503,25 Spektrum ismeretterjesztő 47 C26 511,25 PRIZMA TV sorozatok 48 C27 519,25 ECHO TV hírek 49 C28 527,25 Digi World ismeretterjesztő 50 C29 535,25 Eurosport sport történelmi 51 C30 543,25 History Channel ismeretterjesztő 52 C31 551,25 Digi Life életmód 53 C32 559,25 Strory5TV sorozatok 54 C34 575,25 Sport2 sport 55 C35 583,25 Sport1 sport 56 C36 591,25 BBC Knowledge ismeretterjesztő 57 C37 599,25 AXN sorozatok 58 C38 607,25 Nickelodeon rajzfilm 27

108 Géderlak Sor.sz. Csatorna jelleg, profil nyelv csat. Mhz 1. Duna TV helyi városi tv O5 93,25 2. M2 közszolgálati O2 59,25 politikai és gazdasági 3. Parlament TV információs csatorna S4 126,25 4. Music Channel zene S5 133,25 5. Duna World közszolgálati S6 140,25 6. PAX TV vallási S7 147,25 7. H!T Music Channel zene S8 154,25 8. VIASAT3 kereskedelmi S9 161,25 9. M1 közszolgálati O1 49, RTL KLUB kereskedelmi O3 77, TV2 kereskedelmi O4 85, Hír TV hírek C7 189, Magyar ATV hírek C8 196, Film+ film C9 203,25 szórakoztató 15. Cool TV műsorok C10 210, TV Paprika főzős C11 217, STORY4 sorozatok C12 224, d1 TV hírek angol S10 173, DIGI Sport 1 sport S11 231, Minimax / C8 mese S13 245,25 Viasat Explore (05-24hig) ismeretterjesztő S14 252, The Fishing&Hunting horgász-vadász S15 259, Magyar Sláger TV zene S16 266, DiGI Sport 2 hírek angol S17 273, Digi Animal World kereskedelmi S17 273, DIGI World kereskedelmi S18 280, DIGI Life ismeretterjesztő S19 287,25 28 LifeNetwork ismeretterjesztő S20 294,25 29 Kalocsa TV körzeti S21 301, /hó 28

109 Jakabszállás Sor.sz. Csat. Frekv. Csatorna jelleg, profil nyelv 1. S4 126,25 DunaTV közszolgálati 2. S5 133,25 MTV2 közszolgálati 3. S6 140,25 Duna World közszolgálati 4. S7 147,25 Magyar ATV hírek 5. S8 154,25 Digi Sport1 Sport 6. S10 168,25 Strory4TV sorozatok 7. C5 175,25 TV2 kereskedelmi 8. C6 182,25 RTL KLUB kereskedelmi 9. C7 189,25 MTV1 közszolgálati 10. C8 196,25 Kecskemét TV körzeti 11. C9 203,25 Minimax / C8 rajzfilm 12. C10 210,25 HírTV hírek 13. C11 217,25 d1 TV természetfilm 14. C12 224,25 PAX TV vallási 15. S11 231,25 Cool TV ált. szórakoztató 16. S12 238,25 LifeNetwork életmód 17. S13 245,25 Film+ film 18. S14 252,25 VIASAT3 ált. szórakoztató 19. S15 259,25 PV TV horgász-vadász 20. S16 266,25 VIASAT Explorer tudományos 21. S17 273,25 Parlament politika 22. S18 280,25 H!T Music Channel zene 23. S19 287,25 TV PAPRIKA gasztronómia 24. S20 294,25 NótaTV zene 25 S21 303,25 ducktv gyerek - 26 S22 311,25 Commedy Central humor csatorna 27 S23 319,25 Music Channel zene 28 S26 343,25 RTL2 ált. szórakoztató 29 S27 351,25 Sorozat+ sorozatok 30 S28 359,25 Cartoon network/tcm rajzfilm 31 S29 367,25 History Channel műszaki,történelmi 32 S30 375,25 Disney Channel gyerek 33 S31 383,25 Eurosport Sport 34 S32 391,25 DigiLife életmód 35 S33 399,25 Eurosport 2 sport 36 S34 407,25 FEM3 ált. szórakoztató 37 S35 415,25 SuperTV2 ált. szórakoztató 38 S36 423,25 TV6 sorozatok 39 S37 431,25 Viasat History történelmi 40 S38 439,25 Story5TV sorozatok /hó 2990/hó 3500/hó

110 41 S39 447,25 ECHO TV hírek 42 S40 455,25 Boomerang rajzfilm 43 C21 471,25 National Geographic Channel ismeretterjesztő 44 C22 479,25 Travel Channel utazás 45 C23 487,25 Digi World ismeretterjesztő 46 C24 495,25 Viasat Nature természetfilm 47 C25 503,25 PRO4 ált. szórakoztató 48 C26 511,25 Film Cafe sorozatok 49 C27 519,25 DigiSport2 Sport 50 C28 527,25 Nat Geo WILD természetfilm 51 C29 535,25 Spektrum ismeretterjesztő 52 C30 543,25 PRIZMA TV sorozatok 53 C31 551,25 UNIVERSAL Channel filmek, sorozatok 54 C32 559,25 M3 archív filmek 55 C34 575,25 SPORT1 Sport 56 C35 583,25 SPORT2 Sport 57 C36 591,25 BBC Knowlerge ismeretterjesztő 58 C37 599,25 Nickelodeon gyerek műsorok 59 C38 607,25 AXN sorozatok Kaskantyú No. Csat Frekv Program Jelleg, profil Nyelv 1 O3 77,25 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 2 O4 85,25 Parlament TV politikai és gazdasági információs csatorna 3 O5 93,25 M1 közszolgálati 4 S3 119,25 Magyar Sláger TV hagyományos zenék 5 S4 126,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 6 S6 140,25 Film+ filmek 7 S7 147,25 M2 közszolgálati 8 S8 154,25 Duna TV hír- és kulturális műsorok 9 S9 161,25 PAX TV Vallási és kulturális műsorok 10 S10 168,25 Magyar ATV riportok, filmek, 11 O6 175,25 Music Channel könnyűzene 12 O7 183,25 Minimax /C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 13 O8 191,25 Viasat Explore ismeretterjesztő 14 O9 199,25 DIGI Animal World természetfilmek, álatvilág 15 O10 207,25 DIGI Sport 1 sportcsatorna 16 C11 217,25 DIGI Sport 2 kulturális műsorok 17 C12 224,25 TV2 hírek, riportok, filmek, 18 S11 231,25 VIASAT3 hírek, sport, filmek, 19 S12 238,25 Story4 sorozatok, szórakoztató- és 30 Alap csomag 2.600,- Ft

111 20 S13 245,25 Cool TV szórakoztató műsorok 21 S14 252,25 DIGI World történelem, utazás, tudomány és technológia 22 S15 259,25 Life Network egészség, életmód 23 S16 266,25 TV Paprika gasztronómia 24 S17 273,25 Hír TV hírek 25 S18 280,25 H!T Music Channel könnyűzene 26 S19 287,25 The Fishing&Hunting horgászat és vadászat 27 S20 294,25 DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok 28 S21 303,25 d1 TV kulturális műsorok 31

112 Kecskemét-Kadafalva No Csat Frekv Program Jelleg, profil Nyelv 1 S5 133,25 Parlament TV politikai és gazdasági információs csat 2 S6 140,25 d1 TV kulturális műsorok 3 S7 147,25 PAX TV vallási és kulturális műsorok 4 S8 154,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 5 S9 161,25 Kecskeméti TV helyi műsorcsatorna 6 S10 168,25 Duna hír- és kulturális műsorok 7 C5 175,25 M2 közszolgálati 8 C6 182,25 M1 közszolgálati 9 C9 203,25 Hír TV hírek 10 C10 210,25 Magyar ATV riportok, filmek, 11 C11 217,25 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 12 C12 224,25 TV2 hírek, riportok, filmek, 13 S11 231,25 Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 14 S12 238,25 VIASAT3 hírek, sport, filmek, 15 S13 245,25 Viasat Explore ismeretterjesztő 16 S15 259,25 SuperTV2 prémium szórakozás 17 S16 266,25 Cool TV szórakoztató műsorok 18 S17 273,25 TV Paprika gasztronómia 19 S18 280,25 STORY4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműs. 20 S19 287,25 DIGI Sport 1 sportcsatorna 21 S20 294,25 Film+ filmek 22 S40 455,25 Universal Channel családi filmek 23 C21 471,25 The Fishing & Hunting horgászat és vadászat 24 C22 479,25 National Geographic természetfilmek Channel 25 C23 487,25 Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek 26 C24 495,25 Viasat History történelmi ismeretterjesztő 27 C25 503,25 LifeNetwork egészség, életmód 28 C26 511,25 Viasat Nature természet és állatvilág 29 C27 519,25 Eurosport 2 sportcsatorna 30 C28 527,25 STORY5 sorozatok, szórakoztató- és magazinműs. 31 C29 535,25 Eurosport sportcsatorna 32 C30 543,25 Boomerang rajzfilmek /angol 33 C31 551,25 BBC Entertainment vígjáték, dráma és szórakoztató angol műsorok 34 C32 559,25 Travel Channel utazási magazin 35 C33 567,25 Cartoon Network / rajzfilmek, régi amerikai filmek TCM 36 C34 575,25 Film Café romantikus filmsorozatok 37 C35 583,25 VIASAT6 filmsorozatok, sport, 38 C36 591,25 FEM3 filmek, sorozatok hölgyeknek 39 C37 599,25 ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 32 Alap csomag 2600 Ft Közép csomag 2990 Ft Bővített csomag 3500 Ft

113 40 C38 607,25 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 41 C39 615,25 Paramount Channel filmcsatorna 42 C40 623,25 Music Channel könnyűzene, hazai és külföldi slágerek 43 C41 631,25 HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok 44 C42 639,25 H!T Music Channel az elmúlt 50 év legnagyobb slágerei 45 C43 647,25 Magyar Sláger TV hagyományos zenék 46 C44 655,25 DIGI Animal World természetfilmek, állatvilág 47 C45 663,25 DIGI Sport 2 sportcsatorna 48 C46 671,25 Nat Geo WILD természetfilmek 49 C47 679,25 DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok 50 C48 687,25 Comedy Central a humorcsatorna 51 C49 695,25 PRO4 sikersorozatok, izgalmas filmek férfiaknak 52 C50 703,25 Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 53 C51 711,25 DIGI World történelem, utazás, tudomány és technológia 54 C63 807,25 BBC Knowledge tényfeltáró, természettudományi angol műsorok 555 C64 815,25 SPORT1 sportcsatorna 56 C65 823,25 SPORT2 sportcsatorna 57 C66 831,25 Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna 58 C68 847,25 AXN filmsorozatok 1 89,90 Kossuth rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó 2 90,40 Petőfi rádió közszolgálati rádió, zenei műsor 3 92,30 Bartók rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója MISKE Sor.sz. Csat. Frekv. Csatorna jelleg,profil nyelv 1. O5 93,25 Kalocsa TV helyi városi tv 2. S4 126,25 MTV2 közszolgálati 3. S5 133,25 PV TV horgász vadász 4. S6 140,25 Paprika TV főzős 5. S7 147,25 PAX TV vallási 6. S8 154,25 Viasat Explorer (05-24h-ig) műszaki 7. S9 161,25 VIASAT3 sorozatok 8. S10 168,25 Parlament TV politika 9. C5 175,25 RTL Klub kereskedelmi 10. C6 182,25 TV2 kereskedelmi 11. C7 189,25 Cool TV ált. szórakoztató 12. C9 203,25 Minimax/C8 rajzfilm 13. C10 210,25 d1 TV kereskedelmi 14. C11 217,25 Magyar ATV hírek 15. C12 224,25 Nóta TV zene 2600/hó 2990/hó 3500/hó 33

114 16. S11 231,25 MTV1 közszolgálati 17. S12 238,25 Lifenetwork életmód 18. S13 245,25 Duna TV közszolgálati 19. S14 252,25 HÍRTV hírek 20. S15 259,25 DIGI Sport 1 sport 21. S16 266,25 FILM+ film 22. S17 273,25 H!T Channel zene 23. S18 280,25 Miske TV helyi inform. 24. S19 287,25 Duna World közszolgálati 25. S20 294,25 Story4TV sorozatok 26 S21 303,25 DIGI Sport2 sport 27 S23 319,25 FEM3 ált.szórakoztató 28 S24 327,25 Sorozat+ sorozatok 29 S25 335,25 Music Channel zene 30 S26 343,25 Commedy Central humor 31 S27 351,25 RTL 2 ált.szórakoztató 32 S28 359,25 Travel Channel utazás 33 S30 375,25 History Channel történelmi-tudomány. 34 S31 383,25 Viasat History történelmi 35 S32 391,25 VIASAT 6 ált.szórakoztató 36 S33 399,25 PRO4 ált.szórakoztató 37 S34 407,25 Duck Tv gyerek - 38 S35 415,25 Film Cafe film, sorozatok 39 S36 423,25 ECHO TV hírek 40 S37 431,25 Spektrum ismeretterjesztő 41 S38 439,25 Eurosport sport 42 S39 447,25 DIGI World ismeretterjesztő 43 S40 455,25 Eurosport 2 sport 44 S41 463,25 Cartoon Network rajzfilm 45 C21 471,25 Universal Channel film, sorozatok 46 C22 479,25 DIGI Life éleltmód 47 C23 487,25 Story 5 sorozatok 48 C24 495,25 Boomerang rajzfilm 49 C25 503,25 PRIZMATV sorozatok 50 C26 511,25 Disney Channel mese 51 C27 519,25 M3 archív 52 C28 527,25 Nat.Geo.Wild természetfilm 53 C29 535,25 Viasat Nature ismeretterjesztő 54 C30 543,25 SuperTV2 ált. szórakoztató 55 C31 551,25 Nat.Geo.Channel ismeretterjesztő 56 C34 575,25 BBC Knowledge ismeretterjesztő 57 C35 583,25 Sport2 sport 58 C36 591,25 Nickelodeon gyerek csat. 59 C37 599,25 Sport1 sport 60 C38 607,25 AXN sorozatok 34

115 Szakmár Sor.sz. Csat. Frekv. Csatorna jelleg, profil nyelv 1. O5 93,25 Kalocsa TV körzeti 2. S4 126,25 Musich Channel zene 3. S5 133,25 H!T Chanel zene 4. S6 140,25 TV Paprika gasztronómia 5. S7 147,25 Strory4TV sorozatok 6. S8 154,25 VIASAT3 ált. szórakoztató 7. S9 161,25 Magyar ATV hírek 8. S10 168,25 NÓTA TV zene 9. C5 175,25 TV2 kereskedelmi 10. C6 182,25 RTL KLUB kereskedelmi 11. C7 189,25 MTV1 közszolgálati 12. C9 203,25 Minimax / C8 rajzfilm 13. C10 210,25 d1 TV kereskedelmi 14. C11 217,25 Digi Sport1 sport 15. C12 224,25 HÍR TV hírek 16. S11 231,25 Parlament TV politika 17. S12 238,25 MTV2 közszolgálati 18. S13 245,25 Lifenetwork életmód 19. S14 252,25 PAX TV vallás 20. S15 259,25 PV TV horgász-vadász 21. S16 266,25 Duna TV közszolgálati 22. S17 273,25 FILM+ film angol 23. S18 280,25 Cool TV ált. szórakozató 24. S19 287,25 VIASAT Explorer tudományos 25. S20 294,25 Duna World közszolgálati 26 S21 303,25 Duck TV gyerek - 27 S22 311,25 DIGI Life életmód 28 S23 319,25 RTL2 ált. szórakoztató 29 S24 327,25 FILM Cafe film, sorozatok 30 S25 335,25 M3 archív filmek 31 S26 343,25 Sorozat+ sorozatok 32 S27 351,25 Super TV2 ált. szórakoztató 33 S28 359,25 TV6 ált. szórakoztató 34 S29 367,25 VIASAT History történelmi 35 S30 375,25 Viasat Nature természetfilm 36 S31 383,25 EUROSORT2 sport 37 S32 391,25 EUROSORT sport 38 S33 399,25 DIGI World ismeretterjesztő 39 S34 407,25 Story5TV sorozatok 40 S35 415,25 Boomerang rajzfilm 41 S36 423,25 Disney Channel gyerek 42 S37 431,25 FEM 3 ált. szórakozató 43 S38 439,25 PRO4 ált. szórakozató /hó 2990/hó 3500/hó

116 44 S39 447,25 Universal Channel sorozatok 45 S40 455,25 Digi Sport2 sport 46 C21 471,25 Travel Channel utazás 47 C22 479,25 Cartoon network/tcm rajfilm 48 C23 487,25 Commedy Central humor 49 C24 495,25 Nat Geo WILD természetfilm 50 C25 503,25 National Geographic ismeretterjesztő 51 C26 511,25 PRIZMA TV sorozatok 52 C27 519,25 ECHO TV hírek 53 C28 527,25 History Channel műszaki,történelmi 54 C29 535,25 Spektrum ismeretterjesztő 55 C34 575,25 Nickelodeon gyerek csat. 56 C35 583,25 BBC Knowledge ismeretterjesztő 57 C36 591,25 Sport2 Sport 58 C37 559,25 Sport1 Sport 59 C38 607,25 AXN sorozatok 36

117 Tázlár Sor.sz Csat. Frekv. Csatorna jelleg, profil nyelv 1. O4 85,25 PV TV horgász-vadász 2. S4 126,25 Nóta Tv zene 3. S5 133,25 Duna TV közszolgálati 4. S6 140,25 MTV2 közszolgálati 5. S7 147,25 Magyar ATV hírek 6. S8 154,25 Duna World közszolgálati 7. S9 161,25 Tázlár TV helyi tv 8. S10 168,25 HÍRTV hírek 9. C5 175,25 MTV1 közszolgálati 10. C6 182,25 RTL Klub kereskedelmi 11. C7 189,25 TV2 kereskedelmi 12. C8 196,25 Halas TV körzeti 13. C9 203,25 COOL TV sorozatok 14. C10 210,25 FILM+ film 15. C12 224,25 Viasat Explorer műszaki 16. S11 231,25 LifeNetwork életmód 17. S12 238,25 Music Channel zene 18. S13 245,25 Parlament TV politika 19. S14 252,25 Paprika TV főzős 20. S15 259,25 Viasat3 szórakoztató 21. S16 266,25 PAX TV vallási 22. S17 273,25 H!T Channel zene 23. S18 280,25 DIGI sport1 sport 24. S19 287,25 Strory4TV sorozatok 25. S20 294,25 Minimax/C8 rajzfilm 26. S21 303,25 d1tv kulturális műsorok 27 S24 327,25 FEM 3 sorozatok 28 S25 335,25 Universal Channel film 29 S26 343,25 Spektrum ismeretterjesztő 30 S27 351,25 HISTORY HD történelem 31 S28 359,25 Duck TV gyerek csat S29 367,25 Film Cafe sorozatok 33 S30 375,25 RTLII ált. szórakozató 34 S31 388,25 Sorozat+ sorozatok 35 S32 391,25 Prizma TV sorozatok 36 S33 399,25 DIGI Sport 2 sport 37 S34 407,25 PRO4 sorozatok 38 S35 415,25 Travel Channel utazás 39 S37 431,25 TV6 sorozatok 40 S39 447,25 Boomerang rajzfilm 41 S40 455,25 Cartoon Network rajzfilm 42 S41 463,25 Commedy Central humor 43 C21 471,25 Digi World ismeretterjesztő 44 C22 479,25 ECHO TV hírek 45 C23 487,25 Disney Channel ifjúsági 2600/hó 2990/hó 3500/hó 37

118 46 C24 495,25 M3 archív 47 C25 503,25 Viasat History történelem 48 C26 511,25 Eurosport sport 49 C27 519,25 Eurosport2 sport 50 C28 527,25 Digi Life életmód 51 C29 535,25 SuperTV2 ált. szórakozató National Geographic 52 C30 543,25 Channel ismeretterjesztő 53 C31 551,25 Story5TV sorozatok 54 C32 559,25 NGC Wild természetfilm 55 C34 575,25 SPORT2 sport 56 C35 583,25 SPORT1 sport 57 C36 591,25 BBC Knowlerge ismeretterjesztő 58 C37 559,25 Nickelodeon gyerek csat. 59 C38 567,25 AXN sorozatok KECSKEMÉT- HETÉNYEGYHÁZA csomag neve / havidíj Ssz. műsor neve jellege nyelv PLUSZ CSOMAG Ft/hó NORMÁL CSOMAG Ft/hó MINICSOMAG Ft/hó KÖZSZOLGÁLATI 990 Ft/hó RÁDIÓ CSATORNÁK Kossuth rádió közszolgálati csatorn a frekvenci a 16 Magyar Sláger TV zenei S MHz 38 RÁDIÓ CSATORNÁK 88 MHz Petőfi rádió közszolgálati 89 MHz Bartók rádió közszolgálati 90 MHz 1 Képújság közérdekű S MHz 2 PAX TV közszolgálati S MHz 3 COOL TV szórakoztató S MHz 4 DIGI SPORT 1 sport S MHz 5 STORY4 sorozatok S MHz 6 Hír TV hírek S MHz 7 m1 közszolgálati C MHz 8 m2 közszolgálati C MHz 9 Duna TV közszolgálati C MHz 10 Duna World közszolgálati C MHz 11 d1 TV közszolgálati C MHz 12 Kecskeméti TV helyi városi tv C MHz 13 TV2 kereskedelmi C MHz 14 RTL Klub kereskedelmi C MHz 15 Music Channel zenei S MHz

119 17 Magyar ATV hírek S MHz 18 The Fishing&Hunting horgász vadász S MHz 19 Minimax/C8 mese, ifjúsági S MHz 20 TV Paprika főzőműsor S MHz 21 Film+ filmek S MHz 22 Viasat3 kereskedelmi S MHz 23 Viasat Explore ismeretterjesztő S MHz 24 FEM3 kereskedelmi S MHz 25 PRO4 kereskedelmi S MHz 26 STORY5 sorozatok S MHz 27 VIASAT6 kereskedelmi S MHz 28 Life Network életmód S MHz 29 DIGI Life ismeretterjesztő S MHz 30 DIGI World ismeretterjesztő S MHz 31 DIGI Animal World ismeretterjesztő S MHz 32 Travel Channel utazás/kaland S MHz 33 Paramount Channel filmcsatorna S MHz 34 Film Café film S MHz 35 History Channel. történelmi S MHz 36 Viasat History történelmi S MHz 37 Viasat Nature ismeretterjesztő S MHz National Geographic ismeretterjesztő MHz 38 Channel S36 39 Nat Geo Wild ismeretterjesztő S MHz 40 H!T Music Channel zene S MHz 41 RTL+ sorozatok S MHz hírek, filmek, Super TV MHz 42 S40 43 Cartoon Network / TCM rajzfilm C MHz 44 duck TV gyerekeknek - C MHz 45 Boomerang rajzfilm C MHz 46 Disney Channel mese/animáció C MHz 47 Eurosport sport C MHz 48 Eurosport 2 sport C MHz 49 DIGI Sport 2 sport C MHz 50 Spektrum ismeretterjesztő C MHz 51 Echo TV hírek C MHz 52 Comedy Central humorcsatorna C MHz 53 SPORT1 sport C MHz 54 SPORT2 sport C MHz gyerekeknek szóló Nickelodeon MHz 55 szórakoztató csatorna C35 56 AXN filmsorozatok C MHz 39

120 Simontornya, Igar, Mezőszilas, Dég No. Frekv. Csat. Műsor megnevezése 40 Műsor nyelve Átviteli mód 1 85,25MHz O04 SIM tv analóg 2 126,25MHz S04 PAX tv analóg 3 133,25MHz S05 Duna World analóg 4 140,25MHz S06 M2 analóg 5 147,25MHz S07 M1 analóg 6 154,25MHz S08 Duna tv analóg 7 168,25MHz S10 Digisport 1 analóg 8 175,25MHz C05 4! Story tv analóg 9 182,25MHz C06 Viasat 3 analóg ,25MHz C07 Hír Tv analóg ,25MHz C08 RTL klub analóg ,25MHz C09 Minimax/C8 analóg ,25MHz C10 TV 2 analóg ,25MHz C11 Magyar ATV analóg ,25MHz C12 Tv paprika analóg ,25MHz S11 Cool tv analóg ,25MHz S12 Viasat Explore analóg ,24MHz S13 Film + analóg ,25MHz S31 Viasat History analóg ,25MHz S32 Viasat Nature analóg ,25MHz S33 Viasat 6 analóg ,25MHz S34 Comedy Central analóg ,25MHz S35 Echo tv analóg ,25MHz S36 Story 5 analóg ,25MHz S37 Fem 3 analóg ,25MHz S38 NatGeoWild analóg ,25MHz C21 Digi Animal World analóg ,25MHz C22 LifeNetwork analóg ,25MHz C23 Film Cafe analóg ,25MHz C24 Life Network analóg ,25MHz C25 Eurosport analóg ,25MHz C26 Disney ch. analóg ,25MHz C27 Universal Channel analóg ,25MHz C28 Spektrum analóg ,25MHz C29 History analóg ,25MHz C30 Natgeo ch analóg ,25MHz C31 Digi Life analóg ,25MHz C32 The Fishing&HuntingF analóg ,25MHz C33 Travel ch. analóg ,25MHz C34 Paramount channel analóg ,25MHz C35 DigiSport 2 analóg ,25MHz C36 Sport 1 analóg Csomagok Szociális 690Ft/hó Mini csomag 2240Ft/hó Alap csomag 3690Ft/hó

121 43 599,25MHz C37 Sport 2 analóg ,25MHz C38 Magyar Sláger ttv analóg ,25MHz C39 Eurosport2 analóg ,25MHz C40 RTL II analóg ,25MHz C41 Boomerang analóg ,25MHz C42 CartoonNetwork/TCM analóg ,25MHz C43 Digi World analóg ,25MHz C44 Pro 4 analóg ,25MHz C45 Super TV2 analóg ,25MHz C46 BBC Entertainment analóg ,25MHz C47 Music ch. analóg ,25MHz C48 HIT Music analóg Rádiók No. Frekvencia Műsor megnevezése Műsor nyelve Átviteli mód 1 93,2 MHz MR 1 Kossuth analóg 2 92,55MHz MR 2 Petőfi analóg 3 98,1MHz MR 3 Bartók analóg A rádió műsorok bármelyik tv csomaggal foghatóak! 41

122 Soltvadkert Alap programcsomag (1-20) Családi programcsomag (1-53) Sorszám Műsor Műsor továbbítási neve nyelve jellege csatorna frekvencia Mhz 1. Duna World közszolgálati S7 147,25 2. Duna TV közszolgálati S8 154,25 3. M1 közszolgálati S9 161,25 4. M2 közszolgálati S10 168,25 5. Viasat Explore ismeretterjesztő C6 182,25 6. TV2 kereskedelmi C8 196,25 7. RTL Klub kereskedelmi C9 203,25 8. Magyar ATV kereskedelmii C10 210,25 9. HírTV hír C11 217, Minimax mese C12 224, Viasat 3 kereskedelmi S11 231, TV Paprika gasztronómia S12 238, DIGI Sport 1 sport S14 252, Film+ film S15 259, Story4 kereskedelmi S16 266, COOL kereskedelmi S17 273,25 17 Halas TV regionális S19 287, PAX TV vallási S20 294, d1 TV kultúrális S21 303, Paramount Channel filmcsatorna H39 447, Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek H40 455, FEM3 kereskedelmi C23 463, National Geographic ismeretterjesztő C24 471, M3 archív filmek, műsorok C26 487, gazdasági, közéleti Echo TV hírműsorok C27 495, Eurosport2 sport C29 511, History Channel ismeretterjesztő C30 519, Super TV2 kereskedelmi C31 535, Magyar Sláger TV zene C32 543, DIGI Sport2 sport C33 551, Viasat Nature ismeretterjesztő C34 559, NAT GEO WILD természet C35 657, Spektrum ismeretterjesztő C37 575, The Fishing&Hunting horgász-vadász C39 583, Story5 film, sorozat C40 599, Eurosport sportcsatorna C39 615, Comedy Central szórakoztató C40 623, RTL+ kereskedelmi C41 631, Boomerang rajzfilm C42 639, Duck TV C43 647, Viasat6 fil, sorozat C44 655, Life Network ismeretterjesztő C46 671, PRO4 kereskedelmi C47 679, Disnay Channel gyerekcsatorna C49 695, DIGI World ismeretterjesztő C50 703, Travel Channel utazás C52 719, Viasat History ismeretterjesztő C54 735, DIGI Life ismeretterjesztő C55 743, Digi Animal World ismeretterjesztő C56 751,25 51 H!T Music Channel zene C57 759,25 52 Sorozat+ sorozatok C58 767, Music Channel zene C59 775,25 42

123 Alap programcsomag havi előfizetési díja 2047,24 Ft/hó + 27% ÁFA = 2600 Ft/hó Családi csomag havi előfizetési díja 3142,73 Ft/hó + 27% ÁFA=3990 Ft/hó Berzék, Kistokaj, Köröm, Sajóhídvég, Sajólád No. Csatorna Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv S3 DVB-C 121,50 digitális műsorok S4 DVB-C 128,50 digitális műsorok 1 S5 133,25 Parlament TV politikai és gazdasági információs csat. 2 S6 140,25 d1 TV kulturális műsorok 3 S7 147,25 PAX TV Vallási és kulturális műsorok 4 S9 161,25 Irány TV helyi műsorcsatorna 5 S10 168,25 DUNA hír- és kulturális műsorok 6 C5 175,25 Miskolc TV helyi műsorcsatorna 7 C6 182,25 DUNA WORLD hír- és kulturális műsorok 8 C7 189,25 M1 közszolgálati 9 C8 196,25 M2 közszolgálati 10 C9 203,25 Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 11 C10 210,25 Magyar ATV riportok, filmek, 12 C11 217,25 Viasat Explore ismeretterjesztő 13 S11 231,25 Cool TV szórakoztató műsorok 14 S12 238,25 VIASAT3 hírek, sport, filmek, 15 S13 245,25 RTL Klub 16 S14 252,25 TV2 hírek, riportok, filmek, hírek, riportok, filmek, 17 S15 259,25 Super TV2 hírek, filmek, 18 S16 266,25 Hír TV hírek 19 S17 273,25 TV Paprika gasztronómia 20 S18 280,25 STORY4 sorozatok, szórakoztató- és 21 S19 287,25 DIGI Sport 1 sportcsatorna 22 S20 294,25 Film+ filmek S27 DVB-C 354,00 digitális műsorok S28 DVB-C 362,00 digitális műsorok S29 DVB-C 370,00 digitális műsorok S30 DVB-C 378,00 digitális műsorok 23 S40 455,25 Universal Channel családi filmek 24 C21 471,25 The Fishing&Hunting horgászat és vadászat 25 C22 479,25 26 C23 487,25 Spektrum National Geographic Channel természetfilmek dokumentum-, természet- és oktatófilmek 27 C24 495,25 Viasat History történelmi ismeretterjesztő 28 C25 503,25 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 29 C26 511,25 Life Network életvitellel kapcsolatos műsorok Digi Mini Ft Digi Alap Ft 43

124 30 C27 519,25 Eurosport 2 sportcsatorna 31 C28 527,25 FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csat. 32 C29 535,25 Eurosport sportcsatorna 33 C30 543,25 Boomerang rajzfilmek /angol 34 C31 551,25 Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 35 C32 559,25 Travel Channel utazási magazin 36 C33 567,25 Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 37 C34 575,25 Film Café romantikus filmsorozatok 38 C35 583,25 VIASAT6 filmsorozatok, sport, 39 C36 591,25 BBC Entertainment vígjáték, dráma és szórakoztató műsorok 40 C37 599,25 ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - angol 41 C38 607,25 Comedy Central humorcsatorna 42 C39 615,25 Paramount Channel filmcsatorna 43 C40 623,25 Music Channel könnyűzene 44 C41 631,25 Viasat Nature természet és állatvilág dokumentumfilmeken 45 C42 639,25 H!T Music Channel könnyűzene 46 C43 647,25 Magyar Sláger TV hagyományos zenék 47 C44 655,25 DIGI Animal World természetfilmek, álatvilág 48 C45 663,25 DIGI Sport 2 sportcsatorna 49 C46 671,25 Nat Geo WILD természetfilmek 50 C47 679,25 Digi Life életmód 51 C48 687,25 PRO4 52 C49 695,25 STORY5 53 C50 703,25 HISTORY 54 C51 711,25 DIGI World C54 DVB-C C55 DVB-C C56 DVB-C C57 DVB-C C58 DVB-C C59 DVB-C C60 DVB-C 738,00 digitális műsorok 746,00 digitális műsorok 754,00 digitális műsorok 762,00 digitális műsorok 770,00 digitális műsorok 778,00 digitális műsorok 786,00 digitális műsorok általános szórakoztató csatorna, filmek, sorozatok sorozatok, szórakoztató- és történelemi és ismeretterjesztő műsorok történelem, utazás, tudomány és technológia C61 DVB-C 794,00 digitális műsorok 55 C63 807,25 BBC Knowledge tényfeltáró természettud műsorok angol 56 C64 815,25 SPORT1 sportcsatorna 57 C65 823,25 SPORT2 sportcsatorna 58 C66 831,25 Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna 59 C68 847,25 AXN filmsorozatok DIGI Plus 4.380Ft 1 92,1 KOSSUTH RÁDIÓ közszolgálati rádió, nemzeti főadó 2 93,30 PETŐFI RÁDIÓ közszolgálati rádió, zenei műsor 3 93,9 BARTÓK RÁDIÓ közszolgálati, a klasszikus zene rádiója 44

125 Bükkábrány, Mezőnyárád, Vatta, Harsány No. Csat. Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv 1 S3 119,25 Eleven TV helyi műsorcsatorna 2 S4 126,25 M2 közszolgálati 3 S5 133,25 Duna hír- és kulturális műsorok 4 S7 147,25 Helyi video helyi műsorcsatorna 5 S8 154,25 M1 közszolgálati riportok, filmek, 6 S9 161,25 Magyar ATV 7 S10 168,25 PAX TV Vallási és kulturális műsorok 8 C5 175,25 RTL Klub 9 C6 182,25 TV2 hírek, riportok, filmek, felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának 10 C8 196,25 Hír TV hírek 11 C9 203,25 VIASAT3 hírek, sport, filmek, német, angol, 12 C10 210,25 Viasat Explore ismeretterjesztő cseh, lengyel, orosz 13 C12 224,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 14 S11 231,25 SuperTV2 prémium szórakozás a család minden tagjának 15 S12 238,25 DIGI Sport 1 sportcsatorna Digi Mini 2480Ft 16 S13 245,25 Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 17 S14 252,25 Cool TV szórakoztató műsorok 18 S15 259,25 Film+ filmek sorozatok, szórakoztató- és 19 S16 266,25 STORY4 20 S17 273,25 TV Paprika gasztronómia 21 S18 280,25 d1 TV kulturális műsorok 22 C21 471,25 M3 23 C22 479,25 Spektrum 24 C23 487,25 Music Channel 25 C24 495,25 H!T Music Channel retrocsatorna archív filmekkel, műsorokkal dokumentum-, természet- és oktatófilmek könnyűzene, napjaink legfrissebb hazai és külföldi slágerei az elmúlt 50 év legnagyobb slágerei 26 C27 519,25 Film Café romantikus filmsorozatok 27 C28 527,25 FEM3 28 C29 535,25 Viasat6 Csajban nagy! egész napos szórakozás nőknek filmsorozatok, sport, Digi Alap 3980 Ft 45

126 29 C30 543,25 Story5 sorozatok, szórakoztató- és 30 C31 551,25 Comedy Central a humorcsatorna 31 C34 575,25 Paramount Channel filmcsatorna 32 C35 583,25 PRO4 sikersorozatok, izgalmas filmek a férfias kikapcsolódáshoz 33 C36 591,25 BBC Entertainment vígjáték, dráma és szórakoztató műsorok angol 34 C37 599,25 DIGI Sport 2 sportcsatorna 35 C38 607,25 Eurosport 2 sportcsatorna 36 C39 615,25 Eurosport sportcsatorna 37 C40 623,25 The Fishing & Hunting horgászat és vadászat 38 C41 631,25 Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 39 C42 639,25 ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek 40 C43 647,25 Sorozat+ sorozatok 41 C44 655,25 Boomerang rajzfilmek magy. / ang. 42 C45 663,25 Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 43 C46 671,25 Magyar Sláger TV hagyományos zenék gazdasági, közéleti 44 C47 679,25 Echo TV hírműsorok 45 C48 687,25 Nat Geo WILD természetfilmek angol National Geographic 46 C49 695,25 természetfilmek Channel angol természet- és ismeretterjesztő, 47 C50 703,25 Viasat Nature filmek angol 48 C51 711,25 Universal Channel filmek, sorozatok 49 C52 719,25 DIGI Animal World természetfilmek, állatvilág 50 C53 727,25 Travel Channel utazási magazin, 51 C54 735,25 Viasat History történelmi ismeretterjesztő angol 52 C55 743,25 HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok - 53 C56 751,25 DIGI World hír- és kulturális műsorok életvitellel kapcsolatos 54 C57 759,25 DIGI Life műsorok 55 C58 767,25 Life Network egészség, életmód 56 C62 799,25 RTL II szórakoztató csatorna 57 C63 807,25 AXN filmsorozatok 58 C64 815,25 SPORT1 sportcsatorna 59 C65 823,25 SPORT2 sportcsatorna 60 C66 831,25 Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna DIGI Plus Ft ,20 91,70 92,50 Kossuth Rádió Petőfi Rádió Bartók Rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó közszolgálati rádió, zenei műsor közszolgálati, a klasszikus zene rádiója 46

127 BAG, HÉVÍZGYÖRK, GALGAHÉVÍZ No. Csat. Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv közszolgálati hír és 1 C02 48,25 Duna World kulturális műsorok 2 C03 55,25 m2 közszolgálati közszolgálati hír és 3 C04 62,25 Duna TV kulturális műsorok 4 O03 77,25 Régió Plusz TV helyi műsorcsatorna 5 O04 85,25 Digi Sport1 sport gyermekműsorok, 6 O05 93,25 Minimax/Animax rajzfilmek 7 S01 105,25 H!T Music Channel könnyűzene 8 S05 133,25 Pax vallási és kulturális műsorok 9 S06 140,25 Story4 sorozatok, szórakoztató és 10 S07 147,25 Sláger TV hagyományos zenék 11 S08 154,25 Viasat3 hírek, sport, filmek, 12 S09 161,25 ATV riportok, filmek, magazinok, politika 13 S10 168,25 COOL szórakoztató műsorok 14 C05 175,25 Film+ filmek 15 C06 182,25 RTL Klub hírek, riportok, filmek 16 C07 189,25 Hír TV hírek 17 C08 196,25 Galga TV helyi műsorcsatorna 18 C09 203,25 TvPaprika gasztronomia hírek, riportok, filmek, 19 C10 210,25 TV2 20 C11 217,25 m1 közszolgálati 21 C12 224,25 Eurosport sport dokumentum,- oktató 22 S11 231,25 Spektrum és természetfilmek 23 S12 238,25 National Geographic természetfilmek 24 S13 245,25 History tényszerű szórakozatatás, tudomány, technika 25 S14 252,25 Disney Channel ifjúsági filmek, sorozatok 26 S15 259,25 Universal Channel filmek, sorozatok 27 S16 266,25 The Fishing & Hunting horgászat, vadászat szórakoztató 28 S18 280,25 Pro4 műsorok, filmek 29 S19 287,25 Travel utazási műsorok 30 S38 439,25 Viasat Explore ismeretterjesztő 31 S39 447,25 Viasat6 filmsorozatok, sport, magazin 32 S40 455,25 Viasat History történelmi ismeretterjesztő 33 S41 463,25 Cartoon Network / TCM rajzfilmek / régi amerikai filmek 34 C21 471,25 DuckTV gyermekműsorok, rajzfilmek - 47 Alap Csomag 2800 Ft/hó Bővített Csomag 4300 Ft/hó

128 35 C22 479,25 Fem3 nőknek szóló általános szórakoztató 36 C23 487,25 Digi Sport2 sport 37 C24 495,25 Music Channel könnyűzene 38 C25 503,25 Story5 sorozatok, szórakoztató műsorok 39 C26 511,25 Digi World történelem, utazás, tudomány 40 C27 519,25 Digi Life életvitellel kapcsolatos műsorok 41 C28 527,25 Digi Animal World természetfilmek 42 C29 535,25 Sport1 sport 43 C30 543,25 Sport2 sport hírek, filmek, 44 C31 551,25 Super TV2 45 C33 567,25 Comedy Central szórakoztató műsorok gazdasági, közéleti 46 C34 575,25 Echo TV műsorok 47 C35 583,25 Film Café filmek, sorozatok 48 C36 591,25 Nat Geo Wild természetfilmek 49 C37 599,25 Life Network egészség, életmód 50 C38 607,25 RTL+ szórakoztató műsorok 51 C39 615,25 Viasat Nature természetfilmek 52 C40 623,25 Eurosport2 sport vígjáték, dráma, 53 C41 631,25 BBC Entertainment szórakoztató műsorok angol 54 C42 639,25 Boomerang rajzfilmek 48

129 Derecske No. Csat. Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv 1 S4 126,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 2 S5 133,25 m1 közszolgálati 3 S6 140,25 m2 közszolgálati 4 S7 147,25 Duna TV hír- és kulturális műsorok 5 S8 154,25 Kék-Kálló Tv helyi műsorcsatorna 6 S9 161,25 Debrecen Tv körzeti 7 S10 168,25 Magyar ATV riportok, filmek, magzinműsorok 8 C5 175,25 PAX TV vallási és kulturális műsorok 9 C6 182,25 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 10 C7 189,25 TV2 hírek, riportok, filmek, 11 C8 196,25 Hír TV hírek 12 C9 203,25 Magyar Sláger TV hagyományos zenék 13 C10 210,25 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 14 C11 217,25 Eurosport sportcsatorna 15 C12 224,25 History tényszerű szórakozatatás, tudomány, technika 16 S11 231,25 DIGI Animal World természetfilmek, állatvilág 17 S12 238,25 National Geographic természetfilmek 18 S13 245,25 Viasat Explore ismeretterjesztő 19 S14 252,25 Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek 20 S15 259,25 Paramount Channel filmcsatorna 21 S16 266,25 Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 22 S17 273,25 Cool TV szórakoztató műsorok 23 S18 280,25 Film+ filmek 24 S19 287,25 Music Channel könnyűzene 25 S20 294,25 Film Café romantikus filmsorozatok 26 S21 303,25 Super TV 2 sorozatok, filmek, 27 S22 311,25 DIGI Sport 1 sportcsatorna 28 S23 319,25 DIGI Sport 2 sportcsatorna 29 S24 327,25 Eurosport 2 sportcsatorna 30 S25 335,25 Nat Geo WILD természetfilmek 31 S40 455,25 Viasat Nature természet és állatvilág dokumentumfilmeken 32 C21 471,25 FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna 33 C22 479,25 PRO4 általános szórakoztató csatorna, filmek, sorozatok 34 C23 487,25 STORY4 sorozatok, szórakoztató- és 35 C24 495,25 Viasat History történelmi ismeretterjesztő 36 C25 503,25 M3 archív filmek, műsorok 37 C26 511,25 Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 38 C27 519,25 Comedy Central humorcsatorna 39 C28 527,25 SPORT1 sportcsatorna 40 C29 535,25 SPORT2 sportcsatorna 41 C30 543,25 TV Paprika gasztronómia 42 C31 551,25 Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 43 C32 559,25 VIASAT3 hírek, sport, filmek, 44 C33 567,25 The horgászat és vadászat 49

130 Fishing&Hunting 45 C34 575,25 Digi World ismeretterjesztő 46 C35 583,25 Life network ismeretterjesztő 47 C36 591,25 AXN filmsorozatok 48 C37 599,25 Travel Channel utazási magazin Minimum csomag 1 13 csatorna Ft (bruttó) Alap csomag 1 48 csatorna Ft (bruttó) Rádióműsorok MR1-Kossuth Rádió közszolgálati rádió MR2-Petőfi Rádió közszolgálati rádió MR3-Bartók Rádió közszolgálati rádió Hosszúpályi No. Csat. Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv 1 S4 126,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 2 S5 133,25 m1 közszolgálati 3 S6 140,25 m2 közszolgálati 4 S7 147,25 Duna TV hír- és kulturális műsorok 5 S8 154,25 Helyi Tv helyi műsorcsatorna 6 S9 161,25 Debrecen Tv Körzeti 7 S10 168,25 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 8 C5 175,25 Magyar ATV riportok, filmek, magzinműsorok 9 C6 182,25 PAX TV Vallási és kulturális műsorok 10 C7 189,25 Hír TV hírek 11 C8 196,25 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 12 C9 203,25 TV2 hírek, riportok, filmek, 13 C10 210,25 Magyar Sláger TV hagyományos zenék 14 C11 217,25 Viasat Explore ismeretterjesztő 15 C12 224,25 History tényszerű szórakozatatás, tudomány, technika 16 S11 231,25 DIGI Animal World természetfilmek, állatvilág 17 S12 238,25 Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek 18 S13 245,25 Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 19 S14 252,25 SPORT1 sportcsatorna 20 S15 259,25 Paramount Channel filmcsatorna 21 S16 266,25 Music Channel könnyűzene 22 S17 273,25 Super TV 2 sorozatok, filmek, 23 S18 280,25 Cool TV szórakoztató műsorok 24 S19 287,25 Film+ filmek 25 S20 294,25 Film Café romantikus filmsorozatok 26 S21 303,25 VIASAT3 hírek, sport, filmek, 27 S22 311,25 DIGI Sport 1 sportcsatorna 28 S23 319,25 DIGI Sport 2 sportcsatorna 29 S24 327,25 Eurosport 2 sportcsatorna 30 S25 335,25 Nat Geo WILD természetfilmek 31 S40 455,25 Viasat Nature természet és állatvilág dokumentumfilmeken 32 C21 471,25 Eurosport sportcsatorna 33 C22 479,25 SPORT2 sportcsatorna 34 C23 487,25 Travel Channel utazási magazin 35 C24 495,25 Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 50

131 36 C25 503,25 Comedy Central humocsatorna 37 C26 511,25 Viasat History történelmi ismeretterjesztő 38 C27 519,25 AXN filmsorozatok 39 C28 527,25 Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 40 C29 535,25 FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna 41 C30 543,25 PRO4 általános szórakoztató csatorna, filmek, sorozatok 42 C31 551,25 National Geographic természetfilmek 43 C32 559,25 TV Paprika gasztronómia 44 C33 567,25 STORY4 sorozatok, szórakoztató- és 45 C34 575,25 Digi World ismeretterjesztő 46 C35 583,25 The Fishing&Hunting horgászat és vadászat 47 C36 591,25 Life network ismeretterjesztő 48 C37 599,25 M3 archív filmek, műsorok Minimum csomag 1 13 csatorna Ft (bruttó) Alap csomag 1 48 csatorna Ft (bruttó) Rádióműsorok MR1-Kossuth Rádió közszolgálati rádió MR2-Petőfi Rádió közszolgálati rádió MR3-Bartók Rádió közszolgálati rádió Vámospércs No. Csat. Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv 1 S4 126,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 2 S5 133,25 m1 közszolgálati 3 S6 140,25 m2 közszolgálati 4 S7 147,25 Duna TV hír- és kulturális műsorok 5 S8 154,25 Vámos Tv helyi műsorcsatorna 6 S9 161,25 Debrecen Tv Körzeti 7 S10 168,25 Magyar ATV riportok, filmek, magzinműsorok 8 C5 175,25 PAX TV Vallási és kulturális műsorok 9 C6 182,25 Hír TV hírek 10 C7 189,25 Magyar Sláger TV hagyományos zenék 11 C8 196,25 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 12 C9 203,25 TV2 hírek, riportok, filmek, 13 C10 210,25 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 14 C11 217,25 SPORT2 sportcsatorna 15 C12 224,25 Eurosport sportcsatorna 16 S11 231,25 History tényszerű szórakozatatás, tudomány, technika 17 S12 238,25 DIGI Animal World természetfilmek, állatvilág 18 S13 245,25 National Geographic természetfilmek 19 S14 252,25 Viasat Explore ismeretterjesztő 20 S15 259,25 Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek 21 S16 266,25 Paramount Channel filmcsatorna 22 S17 273,25 Cool TV szórakoztató műsorok 23 S18 280,25 Film+ filmek 24 S19 287,25 Super TV 2 sorozatok, filmek, 25 S20 294,25 Film Café romantikus filmsorozatok 26 S21 303,25 Digi World ismeretterjesztő 51

132 27 S22 311,25 Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 28 S23 319,25 STORY4 sorozatok, szórakoztató- és 29 S24 327,25 Viasat History történelmi ismeretterjesztő 30 S25 335,25 Life network ismeretterjesztő 31 S40 455,25 Viasat Nature természet és állatvilág dokumentumfilmeken 32 C21 471,25 TV Paprika gasztronómia 33 C22 479,25 SPORT1 sportcsatorna 34 C23 487,25 Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 35 C24 495,25 Comedy Central humorcsatorna 36 C25 503,25 Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 37 C26 511,25 The Fishing&Hunting horgászat és vadászat 38 C27 519,25 PRO4 általános szórakoztató csatorna, filmek, sorozatok 39 C28 527,25 FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna 40 C29 535,25 DIGI Sport 1 sportcsatorna 41 C30 543,25 DIGI Sport 2 sportcsatorna 42 C31 551,25 Eurosport 2 sportcsatorna 43 C32 559,25 VIASAT3 hírek, sport, filmek, 44 C33 567,25 Nat Geo WILD természetfilmek 45 C34 575,25 Travel Channel utazási magazin 46 C35 583,25 AXN filmsorozatok 47 C36 591,25 M3 archív filmek, műsorok 48 C37 599,25 Music Channel könnyűzene Minimum csomag 1 13 csatorna Ft (bruttó) Alap csomag 1 48 csatorna Ft (bruttó) Rádióműsorok MR1-Kossuth Rádió közszolgálati rádió MR2-Petőfi Rádió közszolgálati rádió MR3-Bartók Rádió közszolgálati rádió Nyírmártonfalva No. Csat. Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv 1 S4 126,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 2 S5 133,25 m1 közszolgálati 3 S6 140,25 m2 közszolgálati 4 S7 147,25 Duna TV hír- és kulturális műsorok 5 S8 154,25 Magyar ATV riportok, filmek, magzinműsorok 6 S9 161,25 Debrecen Tv Körzeti 7 S10 168,25 Helyi Tv helyi műsorcsatorna 8 C5 175,25 PAX TV Vallási és kulturális műsorok 9 C6 182,25 Hír TV hírek 10 C7 189,25 Magyar Sláger TV hagyományos zenék 11 C8 196,25 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 12 C9 203,25 TV2 hírek, riportok, filmek, 13 C10 210,25 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 14 C11 217,25 SPORT2 sportcsatorna 15 C12 224,25 Eurosport sportcsatorna 16 S11 231,25 History tényszerű szórakozatatás, tudomány, technika 52

133 17 S12 238,25 DIGI Animal World természetfilmek, állatvilág 18 S13 245,25 National Geographic természetfilmek 19 S14 252,25 Music Channel könnyűzene 20 S15 259,25 Super TV 2 sorozatok, filmek, 21 S16 266,25 Cool TV szórakoztató műsorok 22 S17 273,25 Film+ filmek 23 S18 280,25 Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 24 S19 287,25 PRO4 általános szórakoztató csatorna, filmek, sorozatok 25 S20 294,25 STORY4 sorozatok, szórakoztató- és 26 S21 303,25 VIASAT3 hírek, sport, filmek, 27 S22 311,25 DIGI Sport 1 sportcsatorna 28 S23 319,25 DIGI Sport 2 sportcsatorna 29 S24 327,25 Eurosport 2 sportcsatorna 30 S25 335,25 Nat Geo WILD természetfilmek 31 S40 455,25 Viasat Nature természet és állatvilág dokumentumfilmeken 32 C21 471,25 Digi World ismeretterjesztő 33 C22 479,25 The Fishing&Hunting horgászat és vadászat 34 C23 487,25 Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek 35 C24 495,25 Viasat Explore ismeretterjesztő 36 C25 503,25 Viasat History történelmi ismeretterjesztő 37 C26 511,25 Paramount Channel filmcsatorna 38 C27 519,25 Comedy Central humorcsatorna 39 C28 527,25 Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 40 C29 535,25 AXN filmsorozatok 41 C30 543,25 Life network ismeretterjesztő 42 C31 551,25 TV Paprika gasztronómia 43 C32 559,25 Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 44 C33 567,25 SPORT1 sportcsatorna 45 C34 575,25 M3 archív filmek, műsorok 46 C35 583,25 Film Café romantikus filmsorozatok 47 C36 591,25 Travel Channel utazási magazin 48 C37 599,25 FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna Minimum csomag 1 13 csatorna Ft (bruttó) Alap csomag 1 48 csatorna Ft (bruttó) Rádióműsorok MR1-Kossuth Rádió közszolgálati rádió MR2-Petőfi Rádió közszolgálati rádió MR3-Bartók Rádió közszolgálati rádió 53

134 Lajoskomárom No. Csat Frekv Program Jelleg, profil Nyelv 1 S2 112,25 M1 közszolgálati 2 S3 119,25 TV2 hírek, riportok, filmek, 3 S4 126,25 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 4 S5 133,25 M2 közszolgálati 5 S6 140,25 Duna TV hír- és kulturális műsorok 6 S7 147,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 7 S8 154,25 Képújság infocsatorna 8 S9 161,25 PAX TV Vallási és kulturális műsorok 9 S10 168,25 Minimax / Animax gyermekműsorok, rajzfilmek 10 C6 182,25 TV Paprika gasztronómia 11 C7 189,25 Magyar ATV riportok, filmek, 12 C8 196,25 HÍR TV hírek 13 C9 203,25 DIGI World történelem, utazás, tudomány és technológia 14 C10 210,25 Film+ filmek 15 C11 217,25 Cool TV szórakoztató műsorok 16 S11 231,25 VIASAT3 hírek, sport, filmek, 17 S12 238,25 Viasat Explore ismeretterjesztő 18 S13 245,25 DIGI Sport 1 sportcsatorna 19 S14 252,25 STORY4 sorozatok, szórakoztató- és 20 S15 259,25 The Fishing&Hunting horgászat és vadászat 21 S16 266,25 d1 TV kulturális műsorok Alap csomag 2550,- Ft Alap csomag 3550,-Ft Családi csomag 4000,- Ft 22 S17 273,25 Magyar Sláger Tv hagyományos zenék 23 S19 287,25 Boomerang rajzfilmek magy. / ang. 24 S20 294,25 Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 25 S21 303,25 Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 26 S22 311,25 ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 27 S23 319,25 DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok 28 S24 327,25 RTL+ szórakoztató műsorok 29 S25 335,25 PRO4 általános szórakoztató csatorna, filmek, sorozatok 30 S26 343,25 FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna 31 S27 351,25 Paramount Channel filmcsatorna 32 S28 359,25 Comedy Central a humorcsatorna 33 S29 367,25 Film Café romantikus és családi filmek, komédiák 54

135 34 S30 375,25 Story5 35 S31 383,25 Viasat6 filmsorozatok, sport, 36 S32 391,25 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 37 S33 399,25 HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok 38 S34 407,25 Travel Channel utazási magazin 39 S35 415,25 Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek 40 S36 National Geographic 423,25 Channel természetfilmek 41 S37 431,25 DIGI Animal World természetfilmek, álatvilág 42 S38 439,25 Viasat History történelmi ismeretterjesztő 43 S39 447,25 Life Network egészség, életmód 44 S40 455,25 Eurosport sportcsatorna 45 S41 463,25 Eurosport 2 sportcsatorna 46 C21 471,25 DIGI Sport 2 sportcsatorna 47 C22 479,25 H!T Music Channel könnyűzene 48 C23 487,25 Music Channel könnyűzene 49 C24 495,25 SuperTV2 sorozatok, filmek, 50 C25 503,25 M3 retrocsatorna archív filmekkel, műsorokkal 51 C26 511,25 AXN filmsorozatok 52 C27 519,25 SPORT1 sportcsatorna 53 C28 527,25 SPORT2 sportcsatorna Budapest IX. ker. belső Ferencváros (volt Bakáts Parabola Kft. területe) csillagpontos rendszerű hálózatán Budapest, XIII. ker. Tomori utca No. Csat. Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv 1 S Parlament TV politikai és gazdasági információs csat. 2 S6 140,25 Magyar Sláger TV hagyományos zenék 3 S7 147,25 Magyar ATV riportok, filmek, 4 S8 154,25 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 5 S9 161,25 TV Paprika gasztronómia 6 S10 168,25 Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 7 C7 189,25 d1 TV kulturális műsorok 8 C8 196,25 Duna hír- és kulturális műsorok 9 C9 203,25 M2 közszolgálati 10 C10 210,25 M1 közszolgálati 11 C11 217,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 12 C12 224,25 hatoscsatorna kulturális- és Közszolgálati 1500 Ft Bővített Ft 55

136 13 S11 231,25 DIGI Sport 1 sportcsatorna 14 S12 238,25 DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok 15 S13 245,25 M3 retrocsatorna archív filmekkel, műsorokokkal 16 S14 252,25 VIASAT3 hírek, sport, filmek, 17 S15 259,25 Viasat History történelmi ismeretterjesztő 18 S16 266,25 Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek 19 S17 273,25 Cool TV szórakoztató műsorok 20 S18 280,25 Hír TV hírek 21 S19 287,25 RTL+ szórakoztató műsorok 22 S20 294,25 H!T Music Channel könnyűzene 23 S21 303,25 Music Channel könnyűzene 24 S22 311,25 STORY5 sorozatok, szórakoztató- és 25 S23 319,25 AXN filmsorozatok 26 S24 327,25 DIGI World történelem, utazás, tudomány és technológia 27 S25 335,25 Comedy Central humorcsatorna 28 S26 343,25 IX. TV* helyi műsorok (IX. kerület) 29 C21 471,25 Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 30 C22 479,25 Film Café romantikus és családi filmek, komédiák 31 C23 487,25 HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok 32 C24 495,25 LifeNetwork egészség, életmód 33 C25 503,25 Film+ filmek 34 C26 511,25 Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 35 C27 519,25 Eurosport sportcsatorna 36 C28 527,25 Boomerang rajzfilmek magy. / ang. 37 C29 535,25 National Geographic Ch. természetfilmek 38 C30 543,25 Viasat Explore ismeretterjesztő 39 C31 551,25 Eurosport 2 sportcsatorna 40 C32 559,25 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 41 C33 567,25 TV2 hírek, riportok, filmek, 42 C34 575,25 Paramount Channel filmcsatorna 43 C35 583,25 DIGI Animal World természetfilmek, álatvilág 44 C36 591,25 Universal Channel családi filmek 45 C37 599,25 FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna 46 C38 607,25 ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 47 C39 615,25 The Fishing&Hunting horgászat és vadászat 48 C40 623,25 VIASAT6 filmsorozatok, sport, 49 C41 631,25 BBC Entertainment vígjáték, dráma, egyéb szórakoztató műsorok 50 C43 647,25 Nat Geo WILD természetfilmek 51 C44 655,25 PRO4 általános szórakoztató, filmek, sorozatok 52 C45 663,25 PAX TV vallási és kulturális műsorok 53 C46 671,25 fixtv magazinműsor fiataloknak, szám.tech. 54 C47 679,25 Viasat Nature természetfilmek 55 C48 687,25 Super TV2 hírek, filmek, 56 C49 695,25 STORY4 sorozatok, szórakoztató- és 57 C50 703,25 Travel Channel utazási magazin 58 C51 711,25 DIGI Sport 2 sportcsatorna 59 C63 807,25 BBC Knowledge tényfeltáró, természettudományi műsorok angol 60 C64 815,25 SPORT1 sportcsatorna 61 C65 823,25 SPORT2 sportcsatorna 62 C66 831,25 Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna Alap Ft 63 C67 839,25 Mezzo komolyzene, jazz francia *ez a csatorna a Tomori utcában nem vehető 56

137 Soros rendszerben igénybe vehető kábeltelevíziós csomag Budapest IX. kerület Knézich u. 3/13, 4., 15., Lónyay u. 26., Pipa u. 4.,Üllői u. 17., Bakáts tér ,Czuczor u. 5., Imre u. 2., Kinizsi u. 15. No. Csatorna helye Program Jelleg, profil Nyelv 1 S5 133,25 Parlament TV politikai ás gazdasági információs csatorna 2 S6 140,25 Magyar Sláger TV hagyományos zenék 3 S7 147,25 Magyar ATV riportok, filmek, 4 S8 154,25 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 5 S9 161,25 TV Paprika gasztronómia 6 S10 168,25 Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 7 C5 175,25 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 8 C6 182,25 TV2 hírek, riportok, filmek, 9 C7 189,25 d1 TV kulturális műsorok 10 C8 196,25 Duna hír- és kulturális műsorok 11 C9 203,25 M2 közszolgálati 12 C10 210,25 M1 közszolgálati 13 C11 217,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 14 C12 224,25 hatoscsatorna kulturális- és 15 S11 231,25 DIGI Sport 1 sportcsatorna Soros Ft 16 S12 238,25 DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok 17 S13 245,25 TVE hírek, sport, filmek, spanyol 18 S14 252,25 VIASAT3 hírek, sport, filmek, 19 S15 259,25 Viasat History történelmi ismeretterjesztő 20 S16 266,25 Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek 21 S17 273,25 Cool TV szórakoztató műsorok 22 S18 280,25 Hír TV hírek 23 S19 287,25 RTL+ szórakoztató műsorok 24 S20 294,25 H!T Music Channel könnyűzene 57

138 Tököl No. Csat. Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv politikai és gazdasági információs 1 S5 133,25 Parlament TV* csatorna 2 S6 140,25 Halom TV helyi műsorcsatorna 3 S7 147,25 PAX TV vallási és kulturális műsorok 4 S8 154,25 d1 TV kulturális műsorok 5 S9 161,25 Duna Média helyi műsorcsatorna 6 S10 168,25 HRT1 hírek, riportok, filmek, horvát 7 C5 175,25 Duna TV hír- és kulturális műsorok 8 C6 182,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 9 C7 189,25 M1 közszolgálati 10 C8 196,25 M2 közszolgálati Közszolgálati 800,- Ft 11 C10 210,25 STORY4 sorozatok, szórakoztató- és 12 C11 217,25 TV2 felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának 13 C12 224,25 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 14 S11 231,25 VIASAT3 hírek, sport, filmek, 15 S12 238,25 DIGI Sport 1 sportcsatorna 16 S13 245,25 Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 17 S14 252,25 Hír TV hírek 18 S15 259,25 Magyar ATV hírek 19 S16 266,25 TV Paprika gasztronómia 20 S17 273,25 SuperTV2 prémium szórakozás a család minden tagjának 21 S18 280,25 Cool TV szórakoztató műsorok 22 S19 287,25 Film+ filmek 23 S20 294,25 VIASAT Explore ismeretterjsztő Minimum 2400Ft Bővített 4 200,- Ft 24 S21 303,25 RTL II szórakoztató csatorna 25 C21 National Geographic 471,25 Channel természetfilmek 26 C22 479,25 Eurosport 2 sportcsatorna 27 C23 487,25 Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek 28 C24 495,25 M3 archív filmek 29 C25 503,25 H!T Music Channel könnyűzene 30 C26 511,25 Film Café romantikus filmsorozatok 31 C27 519,25 Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 32 C28 527,25 The Fishing&Hunting horgászat vadászat 33 C29 535,25 Music Channel sportcsatorna 34 C30 543,25 DIGI World történelem,utazás, tudomány és technológia 35 C31 551,25 HISTORY történelmi és ismeretterjesztőő műsorok 58 Alap 3600Ft

139 36 C32 559,25 DIGI Animal World természetfilmek, álatvilág 37 C33 567,25 DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok 38 C34 575,25 Travel Channel utazási magazin 39 C35 583,25 PRO4 általános szórakoztató csatorna, filmek, sorozatok 40 C36 591,25 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 41 C37 599,25 Comedy Central a humorcsatorna 42 C38 607,25 Life Network egészség életmód - 43 C39 615,25 Viasat History történelmi ismeretterjesztő 44 C40 623,25 Eurosport sportcsatorna 45 C41 631,25 FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna 46 C42 639,25 Viasat Nature természet és állatvilág dokumentumfilmeken 47 C43 647,25 Cartoon Network/TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 48 C44 655,25 Nat Geo WILD természetfilmek 49 C45 663,25 DIGI Sport 2 sportcsatorna 50 C46 671,25 Magyar Sláger TV hagyományos magyyar zenék 51 C47 679,25 VIASAT 6 filmsorozatok,sport, 52 C48 687,25 BBC Entertainment vígjáték, dráma és szórakoztató műsorok 53 C49 695,25 STORY5 sorozatok,szórakoztató-és 54 C50 703,25 Boomerang rajzfilmek /angol 55 C51 711,25 Paramount Channel filmcsatorna 56 C63 807,25 BBC Knowledge tényfeltáró, természettudományi műsorok angol 57 C64 815,25 SPORT1 sportcsatorna 58 C65 823,25 SPORT2 sportcsatorna 59 C66 831,25 Nickelodeon sorozatok, filmek, 60 C68 847,25 AXN filmsorozatok 1 90,00 Kossuth Rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó 2 91,50 Petőfi Rádió közszolgálati rádió, zenei műsor közszolgálati, a klasszikus zene 3 Bartók Rádió 92,50 rádiója Érd No. Csat. Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv politikai és gazdasági információs 1 S5 133,25 Parlament TV csatorna 2 S6 140,25 Halom TV helyi műsorcsatorna 3 S7 147,25 PAX TV vallási és kulturális műsorok 4 S8 154,25 d1 TV kulturális műsorok 5 S9 161,25 Érd TV helyi műsorcsatorna 6 C5 175,25 Duna TV hír- és kulturális műsorok 59 Közszolgálati 800,- Ft Bővített 4 200,- Ft

140 7 C6 182,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 8 C7 189,25 M1 közszolgálati 9 C8 196,25 M2 közszolgálati 10 C10 210,25 STORY4 sorozatok, szórakoztató- és 12 C11 217,25 TV2 felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának 12 C12 224,25 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 13 S11 231,25 VIASAT3 hírek, sport, filmek, 14 S12 238,25 DIGI Sport 1 sportcsatorna 15 S13 245,25 Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 16 S14 252,25 Hír TV hírek 17 S15 259,25 Magyar ATV hírek 18 S16 266,25 TV Paprika gasztronómia 19 S17 273,25 SuperTV2 prémium szórakozás a család minden tagjának 20 S18 280,25 Cool TV szórakoztató műsorok 21 S19 287,25 Film+ filmek 22 S20 294,25 VIASAT Explore ismeretterjsztő 23 S25 335,25 Universal Channel családi filmek 24 C21 National Geographic 471,25 Channel természetfilmek 25 C22 479,25 Eurosport 2 sportcsatorna 26 C23 487,25 Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek 27 C24 495,25 duck gyerekcsatorna 28 C25 503,25 H!T Music Channel könnyűzene 29 C26 511,25 Film Café romantikus filmsorozatok 30 C27 519,25 Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 31 C28 527,25 The Fishing&Hunting horgászat vadászat 32 C29 535,25 Music Channel sportcsatorna 33 C30 543,25 DIGI World történelem,utazás, tudomány és technológia 34 C31 551,25 HISTORY történelmi és ismeretterjesztőő műsorok 35 C32 559,25 DIGI Animal World természetfilmek, álatvilág 36 C33 567,25 DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok 37 C34 575,25 Travel Channel utazási magazin 38 C35 583,25 PRO4 általános szórakoztató csatorna, filmek, sorozatok 39 C36 591,25 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 40 C37 599,25 Comedy Central a humorcsatorna 41 C38 607,25 Life Network egészség életmód - 42 C39 615,25 Viasat History történelmi ismeretterjesztő 43 C40 623,25 Eurosport sportcsatorna 44 C41 631,25 FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna 45 C42 639,25 Viasat Nature természet és állatvilág dokumentumfilmeken Minimum 2400Ft Alap 3600Ft 60

141 46 C43 647,25 Cartoon Network/TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 47 C44 655,25 Nat Geo WILD természetfilmek 48 C45 663,25 DIGI Sport 2 sportcsatorna 49 C46 671,25 Magyar Sláger TV hagyományos magyyar zenék 50 C47 679,25 VIASAT 6 filmsorozatok,sport, 51 C48 687,25 BBC Entertainment vígjáték, dráma és szórakoztató műsorok 52 C49 695,25 STORY5 sorozatok, szórakoztató-és 53 C50 703,25 Boomerang rajzfilmek /angol 54 C51 711,25 Paramount Channel filmcsatorna 55 C52 718,25 M3 archív filmek, műsorok 56 C63 807,25 BBC Knowledge tényfeltáró, természettudományi műsorok angol 57 C64 815,25 SPORT1 sportcsatorna 58 C65 823,25 SPORT2 sportcsatorna 59 C66 831,25 Nickelodeon sorozatok, filmek, 60 C68 847,25 AXN filmsorozatok 1 90,00 Kossuth Rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó 2 91,50 Petőfi Rádió közszolgálati rádió, zenei műsor közszolgálati, a klasszikus zene 3 Bartók Rádió 92,50 rádiója 61

142 Sárvár No. Csat. Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv 1 S6 politikai és gazdasági 140,25 Parlament TV információs csatorna 2 S7 147,25 PAX TV Vallási és kulturális műsorok 3 S8 154,25 d1 TV kulturális műsorok 4 S9 161,25 M1 közszolgálati 5 S10 168,25 Duna TV hír- és kulturális műsorok 6 O6 175,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 7 O7 183,25 Sárvár TV helyi 8 O8 191,25 M2 közszolgálati 9 O9 199,25 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 10 O10 207,25 TV2 hírek, riportok, filmek, 11 O11 215,25 STORY4 sorozatok, szórakoztató- és 12 O12 223,25 ORF1 kereskedelmi német 13 S11 231,25 VIASAT3 hírek, sport, filmek, 14 S12 238,25 Rai Uno hírek, sport, filmek, olasz 15 S13 245,25 Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 16 S14 252,25 Hír TV hírek 17 S15 259,25 Magyar ATV riportok, filmek, 18 S16 266,25 TV Paprika gasztronómia 19 S17 273,25 DIGI Sport 1 sportcsatorna 20 S18 280,25 Cool TV szórakoztató műsorok 21 S19 287,25 Film+ filmek 22 S20 sorozatok, filmek, 294,25 Super TV2 23 S21 301,25 Lakszöv. info helyi TV 24 S39 magy. / 447,25 Boomerang rajzfilmek ang. 25 S40 hírek, riportok, filmek, 455,25 RTL II német 26 S41 vígjáték, dráma és szórakoztató 463,25 BBC Entertainment műsorok 27 C21 471,25 Travel Channel utazási magazin 28 C23 filmsorozatok, sport, 487,25 Viasat6 29 C24 495,25 Eurosport sportcsatorna 30 C25 nőknek szóló általános 503,25 FEM3 szórakoztató csatorna 31 C27 The 519,25 Fishing&Hunting horgászat és vadászat 32 C28 527,25 Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 33 C29 535,25 Paramount Channel filmcsatorna 34 C30 National Geographic 543,25 Channel természetfilmek 35 C31 551,25 Eurosport 2 sportcsatorna 36 C33 567,25 DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok 37 C34 575,25 ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 38 C35 történelem, utazás, tudomány és 583,25 DIGI World technológia 39 C36 591,25 Viasat History történelmi ismeretterjesztő 62 Szociális 1 400*/1 600,- Ft Minimum 1 700*/1 900,- Ft Alap 3 200*/3 600,- Ft Bővített 4 000*/4 200,-Ft

143 40 C39 615,25 Life Network egészség, életmód 41 C40 623,25 Comedy Central a humorcsatorna 42 C41 romantikus és családi filmek, 631,25 Film Café komédiák 43 C42 dokumentum-, term.- és 639,25 Spektrum oktatófilmek 44 C43 647,25 Viasat Nature természetfilmek 45 C44 655,25 Nat Geo Wild természetfilmek 46 C45 663,25 DIGI Sport 2 sportcsatorna 47 C46 671,25 Magyar Sláger TV hagyományos zenék 48 C47 679,25 H!T Music Channel könnyűzene 49 C48 687,25 Music Channel könnyűzene 50 C49 történelemi és ismeretterjesztő 695,25 HISTORY műsorok 51 C50 703,25 DIGI Animal World természetfilmek, álatvilág 52 C51 általános szórakoztató csatorna, 695,25 PRO4 filmek, sorozatok 53 C53 727,25 Viasat Explore ismeretterjesztő 54 C55 743,25 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 55 C56 Cartoon Network / 751,25 TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 56 C57 sorozatok, szórakoztató- és 759,25 STORY5 57 C58 767,25 SPORT1 sportcsatorna 58 C59 775,25 SPORT2 sportcsatorna 59 C60 783,25 BBC Knowledge tényfeltáró, természettudományi műsorok angol 60 C61 791,25 Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna * csak Szövetkezeti tagoknak Vép (Nemesbőd, Bozzai, Kenéz, Pecöl, Megyehíd,Tanakajd) No. Csat. Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv 1 C5 175,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 2 C6 182,25 Duna TV hír- és kulturális műsorok 3 C7 189,25 M1 közszolgálati 4 C8 196,25 M2 közszolgálati 5 C9 203,25 Szombathely TV helyi 6 C10 210,25 PAX TV Vallási és kulturális műsorok 7 C11 217,25 d1 TV kulturális műsorok 8 C12 224,25 Parlament TV politikai és gazdasági információs csatorna 9 S15 259,25 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 10 S16 266,25 TV2 hírek, riportok, filmek, 11 S17 273,25 Hír TV hírek 12 S18 280,25 Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek német 13 S19 287,25 TV Paprika gasztronómia 14 S20 294,25 DIGI Sport 1 sportcsatorna 15 S21 303,25 Magyar ATV riportok, filmek, 16 S22 311,25 Cool TV szórakoztató műsorok 17 S23 319,25 Film+ filmek 63 Közszolgálati 900,- Ft Minimum 2 000,- Ft Bővített 3 400,-Ft

144 18 S24 327,25 VIASAT3 hírek, sport, filmek, 19 S25 335,25 STORY4 sorozatok, szórakoztató- és 20 S27 351,25 SuperTV2 sorozatok, filmek, 21 S28 359,25 Viasat Explore ismeretterjesztő 22 S29 367,25 DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok 23 S41 462,25 M3 archív filmek, műsorok 24 C21 történelem, utazás, tudomány és 471,25 DIGI World technológia 25 C22 479,25 DIGI Sport 2 sportcsatorna 26 C23 487,25 Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek 27 C24 495,25 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 28 C25 National Geographic 503,25 Channel természetfilmek 29 C26 511,25 Eurosport sportcsatorna 30 C27 519,25 Eurosport 2 sportcsatorna 31 C28 527,25 Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 32 C29 535,25 Paramount Channel filmcsatorna 33 C30 Cartoon Network / 543,25 TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 34 C31 551,25 Magyar Sláger TV hagyományos zenék 35 C32 559,25 The Fishing&Hunting horgászat és vadászat 36 C33 567,25 Music Channel könnyűzene 37 C34 575,25 Life Network egészség, életmód 38 C35 583,25 H!T Music Channel könnyűzene 39 C36 591,25 DIGI Animal World természetfilmek, álatvilág 40 C37 romantikus és családi filmek, 599,25 Film Café komédiák 41 C42 639,25 SPORT1 sportcsatorna 42 C43 647,25 SPORT2 sportcsatorna 43 C44 655,25 Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magxar Alap 2 700,- Ft 44 C45 663,25 BBC Knowledge tényfeltáró, természettudományi műsorok angol 45 C46 671,25 AXN filmsorozatok 64

145 Dunapataj 1 S2 112,25 Duna TV hír- és kulturális műsorok 2 S3 119,25 M1 közszolgálati 3 S4 126,25 Story4 sorozatok, szórakoztató- és 4 S5 133,25 Ptv képújság + helyi adás helyi 5 S6 140,25 Viasat Explorer ismeretterjesztő 6 S7 147,25 PAX TV Vallási és kulturális műsorok 7 S8 154,25 d1 TV kulturális műsorok 8 S9 161,25 TV Paprika gasztronómia 9 S10 168,25 Parlament Tv politikai és gazdasági információs csatorna 10 C5 175,25 M2 közszolgálati 11 C6 182,25 Rtl Klub hírek, riportok, filmek, 12 C7 189,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 13 C8 196,25 Film+ filmek 14 C9 203,25 Super TV2 sorozatok, filmek, 14 C10 210,25 Tv2 hírek, riportok, filmek, 15 C24 495,25 Universal Channel családi filmek 16 S13 245,25 Nat Geo Wild természetfilmek 17 S14 252,25 Magyar Atv riportok, filmek, 18 S15 259,25 HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok 19 S16 266,25 VIASAT3 hírek, sport, filmek, 20 S17 273,25 Viasat History történelmi ismeretterjesztő 21 S18 280,25 M3 archív filmek, műsorok 22 S19 287,25 Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 23 S20 294,25 DIGI Sport 2 sportcsatorna 24 S21 303,25 DIGI Sport 1 sportcsatorna 25 S22 311,25 Cool Tv szórakoztató műsorok 26 S23 319,25 BBC Entertainment vígjáték, dráma és szórakoztató műsorok angol 27 S24 327,25 Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 28 S25 335,25 Eurosport 2 sportcsatorna 29 S26 343,25 Eurosport sportcsatorna 30 S27 351,25 The Fishing&Hunting horgászat és vadászat 31 S28 359,25 Hír tv hírek 32 S29 367,25 Travel Channel utazási magazin 33 C25 503,25 H!T Music Channel könnyűzene 34 filmsorozatok, sport, 511,25 VIASAT6 C26 35 C27 519,25 Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek 36 C28 527,25 Paramount Channel filmcsatorna National ,25 Geographic C29 Channel természetfilmek 38 C30 543,25 Comedy Central a humorcsatorna 39 C31 551,25 Magyar Sláger Tv hagyományos zenék 40 C32 559,25 FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna 65 MINI 1700,- Ft Teljes 2950,- Ft Extra 3700,- Ft

146 41 általános szórakoztató csatorna, 567,25 PRO4 C33 filmek, sorozatok 42 romantikus és családi filmek, 575,25 Film Café C34 komédiák 43 Cartoon Network / 583,25 C35 TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 44 C36 591,25 RTL II szórakoztató csatorna 45 C37 599,25 Sorozat+ sorozatok 46 C52 719,25 AXN filmsorozat 47 C53 727,25 DigiFilm* prémium csatorna 48 C54 735,25 SPORT1 sportcsatorna 49 C55 743,25 SPORT2 sportcsatorna *A csatorna nem tartozik bele csomagjainkba, külön elő kell fizetni rá. 66

147 Csengőd No. Csat. Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv 1 O1 49,25 M1 helyi 2 O2 59,25 hírek, riportok, filmek, TV2 3 O3 77,25 Viasat Explore ismeretterjesztő 4 S3 119,25 PAX TV Vallási és kulturális műsorok 5 S4 126,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 6 S5 133,25 DIGI Sport 1 sportcsatorna 7 S6 140,25 Hír TV hírek 8 S7 147,25 VIASAT3 hírek, sport, filmek, 9 S8 154,25 Cool TV szórakoztató műsorok 10 S9 161,25 SuperTV2 sorozatok, filmek, 11 S10 168,25 Csengőd TV helyi 12 C5 175,25 Duna TV hír- és kulturális műsorok 13 C6 182,25 Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 14 C7 189,25 M2 közszolgálati 15 C8 196,25 Film+ filmek 16 C9 203,25 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 17 C10 210,25 Magyar ATV riportok, filmek, 18 C11 217,25 STORY4 sorozatok, szórakoztató- és 19 C12 224,25 Magyar Sláger TV hagyományos zenék 20 S11 231,25 Life Network egészség, életmód 21 S12 238,25 DIGI Sport 2 sportcsatorna 22 S13 245,25 Paramount Channel filmcsatorna 23 S14 252,25 The Fishing&Hunting horgászat és vadászat 24 S15 259,25 DIGI Animal World természetfilmek, álatvilág 25 S16 266,25 Eurosport sportcsatorna 26 S17 273,25 Viasat History történelmi ismeretterjesztő történelem, utazás, tudomány és 27 S18 280,25 DIGI World technológia 28 S19 287,25 Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek romantikus és családi filmek, 29 S20 294,25 Film Café komédiák 30 S21 National Geographic 303,25 Channel természetfilmek 31 S22 311,25 Eurosport 2 sportcsatorna 32 S23 319,25 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok nőknek szóló általános szórakoztató 33 S24 327,25 FEM3 csatorna 34 S25 335,25 Travel Channel utazási magazin 35 S26 343,25 SPORT1 sportcsatorna 36 S27 351,25 SPORT2 sportcsatorna 37 S28 359,25 Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna Alap 2 400,- Ft Bővített 3 000,- Ft Extra 3 200,-Ft 67

148 Akasztó No. Csat. Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv 1 O1 49,25 Akasztó TV helyi 2 O2 59,25 M1 közszolgálati 3 O3 77,25 Duna hír- és kulturális műsorok 4 O4 84,25 PAX TV Vallási és kulturális műsorok 5 S2 112,25 STORY4 filmsorozatok 6 S3 119,25 Film+ filmek 7 S4 126,25 Hír TV hírek 8 S5 133,25 Cool TV szórakoztató műsorok 9 S6 140,25 DIGI Sport 1 sportcsatorna 10 S7 147,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 11 S9 161,25 SuperTV2 sorozatok, filmek, 12 S10 168,25 TV Paprika gasztronómia 13 C5 175,25 TV2 hírek, riportok, filmek, 14 C6 182,25 M2 közszolgálati 15 C7 189,25 Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 16 C8 196,25 Magyar ATV riportok, filmek, 17 C9 203,25 VIASAT3 hírek, sport, filmek, 18 C10 210,25 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 19 C11 217,25 Viasat Explore ismeretterjesztő 20 C12 224,25 Magyar Sláger TV hagyományos zenék 21 S11 231,25 Life Network egészség, életmód 22 S12 238,25 Paramount Channel filmcsatorna nőknek szóló általános szórakoztató 23 S13 245,25 FEM3 csatorna 24 S14 National Geographic 252,25 Channel természetfilmek 25 S15 259,25 Comedy Central a humorcsatorna 26 S16 266,25 Eurosport sportcsatorna 27 S17 273,25 DIGI Animal World természetfilmek, álatvilág 28 S18 280,25 Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek 29 S19 287,25 Viasat History történelmi ismeretterjesztő 30 S20 294,25 The Fishing&Hunting horgászat és vadászat romantikus és családi filmek, 31 S21 303,25 Film Café komédiák filmsorozatok, sport, 32 S22 311,25 Viasat6 33 S23 319,25 Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 34 S24 327,25 Eurosport 2 sportcsatorna 35 S25 335,25 Travel Channel utazási magazin történelem, utazás, tudomány és 36 S26 343,25 DIGI World technológia 37 S27 351,25 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 38 S28 359,25 DIGI Sport 2 sportcsatorna 39 S29 367,25 RTL+ szórakoztató műsorok általános szórakoztató csatorna, 40 S30 375,25 PRO4 filmek, sorozatok 41 S32 391,25 SPORT1 sportcsatorna 42 S33 399,25 SPORT2 sportcsatorna 68 Alap 2 500,- Ft Bővített 3 200,- Ft Extra 3 400,-Ft

149 43 S34 407,25 Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna Battonya No. Csat Frekv Program Jelleg, profil Nyelv 1 A8 167,25 d1 TV kulturális műsorok 2 O6 175,25 PAX TV vallási és ismeretterjesztő politikai és gazdasági 3 O7 183,25 Parlament TV információs csatorna 4 O8 191,25 M1 közszolgálati 52 O9 199,25 M2 közszolgálati 6 O10 207,25 Duna TV hír- és kulturális műsorok 7 O11 215,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 8 F1 231,25 Helyi TV helyi műsorcsatorna 9 F2 239,25 TV2 hírek, riportok, filmek, 10 F3 247,25 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 11 F4 255,25 VIASAT3 hírek, sport, filmek, 12 F5 263,25 Magyar ATV riportok, filmek, 13 F6 271,25 Hír TV hírek 14 F7 279,25 Film+ filmek 15 F8 287,25 Cool TV szórakoztató műsorok 16 F9 295,25 DIGI Sport 1 sportcsatorna 17 S21 303,25 SuperTV2 sorozatok, filmek, 18 S22 311,25 STORY4 sorozatok, szórakoztató- és 19 S23 319,25 Viasat Explorer ismeretterjesztő 20 S24 327,25 TV Paprika gasztronómia Minimum 1 800,- FT Alap 3 600,- Ft Bővített 4 200,- Ft 21 S25 335,25 Minimax / Animax gyermekműsorok, rajzfilmek 22 S28 359,25 Csaba TV helyi műsorcsatorna 23 S33 399,25 Szegedi Városi TV helyi műsorcsatorna 24 C21 471,25 The Fishing&Hunting horgászat és vadászat 25 National Geographic C22 479,25 Channel természetfilmek dokumentum-, term.- és 26 C23 487,25 Spektrum oktatófilmek 27 C24 495,25 Viasat History történelmi ismeretterjesztő 28 C25 503,25 Comedy Central a humorcsatorna rajzfilmek, régi amerikai 29 C26 511,25 Cartoon Network / TCM filmek 30 C27 519,25 Eurosport 2 sportcsatorna vígjáték, dráma és 31 C28 527,25 BBC Entertainment szórakoztató műsorok angol 32 C29 535,25 Eurosport sportcsatorna 33 C30 543,25 Boomerang rajzfilmek magy. / ang. mesék, animációk, 34 C31 551,25 Disney Channel játékfilmek 69

150 35 C32 559,25 duck TV gyerekcsatorna - 36 C33 567,25 Life Network egészség, életmód romantikus és családi filmek, 37 C34 575,25 Film Café komédiák 38 C35 583,25 Viasat6 filmsorozatok, sport, 39 C36 591,25 FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna 40 C37 599,25 Travel Channel utazási műsorok gazdasági, közéleti 41 C38 607,25 Echo TV hírműsorok 42 C39 615,25 Paramount Channel filmcsatorna 43 C40 623,25 Music Channel könnyűzene általános szórakoztató 44 C41 631,25 PRO4 csatorna, filmek, sorozatok 45 C42 639,25 H!T Music Channel könnyűzene 46 C43 647,25 Magyar Sláger TV hagyományos zenék 47 C44 655,25 DIGI Animal World természetfilmek, álatvilág 48 C45 663,25 DIGI Sport 2 sportcsatorna 49 C46 671,25 Nat Geo Wild természetfilmek retrocsatorna archív 50 C47 679,25 M3 filmekkel, műsorokkal sorozatok, szórakoztató- és 51 C48 687,25 STORY5 52 C49 695,25 Viasat Nature természetfilmek történelemi és 53 C50 703,25 HISTORY ismeretterjesztő műsorok 54 C51 711,25 DIGI World történelem, utazás, tudomány és technológia 55 C52 719,25 DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok 56 C53 727,25 RTL+ szórakoztató műsorok 57 C60 783,25 SPORT1 sportcsatorna 58 C61 791,25 SPORT2 sportcsatorna 59 C62 799,25 AXN filmcsatorna 60 C63 807,25 DIGI Film prémium filmcsatorna 61 C64 815,25 Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna 70

151 Domoszló (Detk, Halmajugra, Kisnána, Ludas, Vécs) No. Csat Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv 1 S5 133,25 politikai és gazdasági Parlament TV információs csatorna 2 S6 140,25 Képújság helyi információs csatorna 3 S7 147,25 Gyöngyösi VTV helyi műsorcsatorna 4 S8 154,25 PAX TV Vallási és kulturális műsorok 5 S9 161,25 d1 TV kulturális műsorok 6 S10 168,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 7 C5 175,25 Duna TV hír- és kulturális műsorok 8 C6 182,25 M1 közszolgálati 9 C9 203,25 M2 közszolgálati 10 C10 210,25 TV2 hírek, riportok, filmek, 11 C11 217,25 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 12 S15 259,25 Viasat3 hírek, sport, filmek, 13 S16 266,25 Minimax /C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 14 S17 273,25 Magyar ATV riportok, filmek, 15 S18 280,25 Viasat Explorer ismeretterjesztő 16 S20 294,25 Cool TV szórakoztató műsorok 17 S21 303,25 Hír TV hírek 18 S22 311,25 SuperTV2 sorozatok, filmek, 19 S23 319,25 Film+ filmek 20 S24 327,25 DIGI Sport 1 sportcsatorna 21 S25 335,25 STORY4 sorozatok, szórakoztató- és 22 S26 343,25 TV Paprika gasztronómia 23 C21 461,25 RTL II szórakoztató csatorna 24 C27 519,25 DIGI Animal World természetfilmek, álatvilág 25 C28 527,25 HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok 26 C29 535,25 National Geographic Channel természetfilmek 27 C30 543,25 H!T Music Channel könnyűzene 28 C31 551,25 Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek 29 C32 559,25 Boomerang rajzfilmek magy. / ang. 30 C33 567,25 Magyar Sláger TV hagyományos zenék 31 C34 575,25 Eurosport sportcsatorna 32 C35 583,25 Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 33 C36 591,25 Viasat Nature természetfilmek 34 C37 599,25 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 35 C38 607,25 Travel Channel utazási magazin 36 C39 615,25 Cartoon Network / rajzfilmek, régi amerikai TCM filmek 37 C40 623,25 Film Café romantikus és családi filmek, komédiák 38 C41 631,25 Viasat6 filmsorozatok, sport, 71 Közszolgálati 1 100,- Ft Alap 2 300,-Ft Bővített 3 100,-Ft

152 39 C42 639,25 FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna 40 C43 647,25 ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 41 C44 655,25 Life Network egészség, életmód 42 C45 663,25 Paramount Channel filmcsatorna 43 C46 671,25 Music Channel könnyűzene 44 C47 679,25 DIGI Sport 2 sportcsatorna 45 történelem, utazás, tudomány 687,25 DIGI World C48 és technológia 46 életvitellel kapcsolatos 695,25 DIGI Life C49 műsorok 47 C50 703,25 Nat Geo WILD természetfilmek 48 C51 711,25 Comedy Central humorcsatorna 49 általános szórakoztató 719,25 PRO4 C52 csatorna, filmek, sorozatok 50 C53 727,25 The Fishing&Hunting horgászat és vadászat 51 C54 735,25 Viasat History történelmi ismeretterjesztő 52 vígjáték, dráma és 743,25 BBC Entertainment C55 szórakoztató műsorok angol 53 C56 751,25 Eurosport 2 sportcsatorna 54 sorozatok, szórakoztató- és 759,25 Story5 C57 55 C58 767,25 M3 archív filmek 56 C65 823,25 AXN filmsorozatok 57 tényfeltáró, 831,25 BBC Knowledge C66 természettudományi műsorok angol 58 C67 839,25 SPORT1 sportcsatorna 59 C68 847,25 SPORT2 sportcsatorna 60 gyerekeknek szóló 855,25 Nickelodeon C69 szórakoztató csatorna Jászdózsa (Erk, Jászapáti, Jászszentandrás,Nagyfüged,Tarnaörs,Tarnazsadány,Visznek,Zaránk) No. Csat Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv politikai és gazdasági 1 S5 133,25 Parlament TV információs csatorna 2 S6 140,25 DIGI Info infocsatorna 3 S7 147,25 Gyöngyösi VTV helyi műsorcsatorna 4 S8 154,25 PAX TV Vallási és kulturális műsorok 5 S9 161,25 d1 TV kulturális műsorok 6 S10 168,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 7 C5 175,25 Duna TV hír- és kulturális műsorok 8 C6 182,25 M1 közszolgálati 9 C7 189,25 M2 közszolgálati 10 C8 196,25 TV2 11 C9 203,25 RTL Klub 12 C10 210,25 Viasat3 hírek, riportok, filmek, hírek, riportok, filmek, hírek, sport, filmek, Közszolgálati 800,- Ft Minimum 2400Ft Bővített 4 200,-Ft 72

153 13 S11 231,25 Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 14 S12 238,25 Magyar ATV riportok, filmek, 15 S13 245,25 Viasat Explore ismeretterjesztő 16 S15 259,25 Cool TV szórakoztató műsorok 17 S16 266,25 Hír TV hírek 18 S17 273,25 SuperTV2 sorozatok, filmek, 19 S18 280,25 Film+ filmek 20 S19 287,25 DIGI Sport 1 sportcsatorna 21 S20 294,25 STORY4 sorozatok, szórakoztató- és 22 S21 303,25 TV Paprika gasztronómia 23 S22 311,25 RTL II szórakoztató csatorna 24 C21 471,25 DIGI Animal World természetfilmek, álatvilág 25 C22 479,25 történelemi és ismeretterjesztő HISTORY műsorok 26 C23 487,25 National Geographic Channel természetfilmek 27 C24 495,25 H!T Music Channel könnyűzene dokumentum-, term.- és 28 C25 503,25 Spektrum oktatófilmek magy. / 29 C26 511,25 Boomerang rajzfilmek ang. 30 C27 519,25 Magyar Sláger TV hagyományos zenék 31 C28 527,25 Eurosport sportcsatorna 32 C29 535,25 Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 33 C30 543,25 Viasat Nature természetfilmek 34 C31 551,25 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 35 C32 559,25 Travel Channel utazási magazin 36 C33 567,25 37 C34 575,25 38 C35 583,25 Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek Film Café Viasat6 romantikus és családi filmek, komédiák filmsorozatok, sport, nőknek szóló általános 39 C36 591,25 FEM3 szórakoztató csatorna 40 C37 599,25 ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 41 C38 607,25 Life Network egészség, életmód 42 C39 615,25 Paramount Channel filmcsatorna 43 C40 623,25 Music Channel könnyűzene 44 C41 631,25 DIGI Sport 2 sportcsatorna 45 C42 639,25 DIGI World történelem, utazás, tudomány és technológia Alap 3600Ft 46 C43 647,25 DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok 47 C44 655,25 Nat Geo WILD természetfilmek 48 C45 663,25 Comedy Central a humorcsatorna 73

154 általános szórakoztató csatorna, 49 C46 671,25 PRO4 filmek, sorozatok 50 C47 679,25 The Fishing & Hunting horgászat és vadászat 51 C48 687,25 Viasat History történelmi ismeretterjesztő vígjáték, dráma és szórakoztató 52 C49 695,25 BBC Entertainment műsorok angol 53 C50 703,25 Eurosport 2 sportcsatorna 54 C51 711,25 55 C52 719,25 STORY5 M3 sorozatok, szórakoztató- és retrocsatorna archív filmekkel, műsorokkal 56 C63 807,25 BBC Knowledge tényfeltáró, természettudományi műsorok angol 57 C64 815,25 SPORT1 sportcsatorna 58 C65 823,25 SPORT2 sportcsatorna 59 C66 831,25 Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna 60 C68 847,25 AXN filmsorozatok ,50 95,30 98,50 Bartók Rádió Kossuth Rádió Petőfi Rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója közszolgálati rádió, nemzeti főadó közszolgálati rádió, zenei műsor 74

155 Csanádapáca, Gerendás, Újkígyós, Medgyesbodzás, Gábortelep Műsor továbbítási 75 Műsor Sorszám frekvencia neve jellege nyelve csatorna (MHz) 1. O5 93,25 Helyi csatorna helyi információs csatorna 2. S5 133,25 m1 közszolgálati 3. S6 140,25 m2 közszolgálati 4. S7 147,25 Duna World közszolgálati 5. S8 154,25 DUNA TV közszolgálati 6. S9 161,25 PAX TV vallási, közösségi 7. S10 168,25 Csaba Tv helyi 8. C5 175,25 hatoscsatorna közösségi 9. C6 182,25 d1 tv közösségi 10. C11 217,25 ATV hírek, információk 11. C12 224,25 Super TV2 kereskedelmi 12. S11 231,25 Digi Sport 1 sport 13. S12 238,25 Film+ film 14. S13 245,25 TV Paprika gasztronómia 15. S14 252,25 Cool TV szórakoztató műsorok 16. S15 259,25 Viasat3 Sorozat, filmek 17. S16 266,25 RTL KLUB kereskedelmi 18. S17 273,25 TV2 kereskedelmi 19. S18 280,25 Story 4 szórakoztató 20. S19 287,25 Hír TV hírek, információk 21. S20 294,25 TV2 kereskedelmi politikai és gazdasági 22. S21 303,25 Parlament információs csatorna 23. Magyar Sláger S22 311,25 TV zene 24. S24 327,25 Viasat Explorer tematikus 25. C21 471,25 Viasat Nature természet, tudomány 26. C22 479,25 Music Channel zene történelem, utazás, 27. C24 495,25 Digi World tudomány 28. C26 511,25 Travel Channel utazás 29 C27 519,25 National Geographic természet, tudomány 30 C28 527,25 FEM3 szórakoztató műsorok 31. C29 535,25 Eurosport sport 32. C30 543,25 Echo TV hírek, információk 33. C31 551,25 PRO4 szórakoztató műsorok 354 C32 559,25 Digi Sport 2 sport 35 C33 567,25 Viasat 6 sorozatok, filmek 36. The C34 575,25 Fishing&Hunting tematikus 37 C35 583,25 tematikus, Digi Animal World ismeretterjesztő 38. C36 591,25 Boomerang gyermek 39. C37 599,25 Comedy Central a humorcsatorna 40. C38 607,25 Eurosport2 sport 41. C39 615,25 Carton Network / / gyermek / film TCM angol 42. C40 623,25 Film Cafe romantikus filmsorozatok Csomag Közszolgálati 600 Ft/hó Középső 2900 Ft/hó Legfelső 4100 Ft/hó Prímcom Digitál Ft

156 43. C41 631,25 Spektrum ismeretterjesztő Paramount 44. C60 783,25 Channel filmcsatorna 45. DVB-C SPORT1 sportcsatorna 46. DVB-C SPORT2 sportcsatorna gyerekeknek szóló 47. Nickelodeon DVB-C szórakoztató csatorna Kétsoprony Műsor továbbítási Műsor Sorszám csatorncia (MHz) frekven- neve jellege nyelve 1. S 5 133,25 m2 közszolgálati 2. S 6 140,25 m1 közszolgálati 3. S 7 147,25 Helyi csatorna helyi információs csatorna 4. S 8 154,25 TA3 hírek, információk szlovák 5. S 9 161,25 Duna World közszolgálati 6. S ,25 PAX TV vallási, közösségi 7. C 5 175,25 DUNA TV közszolgálati 8. C 6 182,25 d1 TV kulturális műsorok 9. C 7 189,25 Csaba TV helyi információs csatorna 10. C ,25 Hír TV hírek, információk 11. C ,25 Cool TV szórakoztató műsorok 12. C ,25 ATV hírek, információk 13. S ,25 TV Paprika gasztronómia 14 S ,25 Minimax/C8 gyermek 15. S ,25 Viasat3 sorozatok, filmek 16 S ,25 RTL KLUB kereskedelmi 17. S ,25 Story 4 szórakoztató 18 S ,25 Super TV2 kereskedelmi 19. S ,25 Digi Sport 1 sport 20. S ,25 TV2 kereskedelmi 21 S ,25 Viasat Explorer tematikus 22. S ,25 Film+ film 23 S ,25 Parlament Tv politikai és gazdasági 24. S ,25 Magyar Sláger TV zene 25 C ,25 Eurosport sport 26. C ,25 Comedy Central humorcsatorna 27 C ,25 Boomerang gyermek 28. C ,25 Viasat 6 sorozatok, filmek 29. C ,25 Digi Sport 2 sport 30. C ,25 Viasat Nature természet, tudomány 31. C ,25 Music Channel zene 32. C ,25 National Geographic természet, tudomány 33. C ,25 Digi Animal World tematikus, ismeretterjesztő 34. C ,25 Eurosport2 sport 35. C ,25 Travel Channel utazás 36. C ,25 PRO4 szórakoztató műsorok 37. C ,25 Film Cafe romantikus filmsorozatok 38. The C ,25 Fishing&Hunting tematikus 39. C ,25 Digi World történelem, utazás, tudomány 40. C ,25 FEM3 szórakoztató műsorok 41. C ,25 Spektrum ismeretterjesztő Csomag Közszolgálati 600,- Ft/hó Középső 1900,- Ft/hó Legfelső 3100,- Ft/hó 76

157 42. C ,25 Paramount Channel filmcsatorna 43. C ,25 Sport 1 sport Sport+ 44. C ,25 Sport 2 sport 3490,- 45. C ,25 Nickelodeon gyermek Ft/hó MHz Petőfi Rádió közszolgálati rádió, zenei műsor MHz Bartók Rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója MHz Kossuth Rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó Csákvár, Csókakő, Gánt, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud No Csatorna Frekvencia Program Jelleg, profil Nyelv 1 O4 86,25 Helyi TV helyi műsorok, információk 2 S5 133,25 Parlament TV politikai és gazdasági információs csatorna 3 S6 140,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 4 S7 147,25 PAX TV Vallási és kulturális műsorok 5 S8 154,25 d1 TV kulturális műsorok 6 C5 175,25 Duna hír- és kulturális műsorok 7 C6 182,25 Fehérvár TV helyi műsorcsatorna 8 C7 189,25 M1 közszolgálati 9 C8 196,25 M2 közszolgálati 10 C9 203,25 Minimax / Animax gyermekműsorok, rajzfilmek 11 C10 210,25 DIGI Sport 1 sportcsatorna 12 C11 217,25 Viasat Explorer ismeretterjesztő 13 C12 224,25 TV Paprika gasztronómia 14 S11 231,25 Cool TV szórakoztató műsorok 15 S12 238,25 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 16 S13 245,25 TV2 hírek, riportok, filmek, 17 S14 252,25 VIASAT3 hírek, sport, filmek, S15 259,25 Magyar ATV riportok, filmek, 18 S16 266,25 Hír TV hírek 19 S18 280,25 SuperTV2 hírek, riportok, filmek, 20 S19 287,25 STORY4 sorozatok, szórakoztató- és 21 S20 294,25 Film+ filmek 22 C21 471,25 PRO4 sikersorozatok, filmek a férfias kikapcsolódáshoz 23 C22 479,25 STORY5 sorozatok, szórakoztató- és 24 C23 487,25 DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok 25 C24 495,25 Travel Channel utazási magazin 26 C25 503,25 National Geographic természetfilmek 27 C26 511,25 HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok 28 C27 519,25 DIGI Animal World természetfilmek, álatvilág 29 C28 527,25 Eurosport sportcsatorna 30 C29 535,25 Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 31 C30 543,25 BBC Entertainment vígjáték, dráma és szórakoztató műsorok angol 32 C31 551,25 Paramount Channel filmcsatorna 33 C33 567,25 Film Café romantikus filmsorozatok 34 C32 559,25 Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 35 C34 575,25 Viasat Nature természet és állatvilág dokumentumfilmeken 36 C35 583,25 Eurosport 2 sportcsatorna 37 C36 591,25 FEM3 Csajban nagy! Egész napos szórakozás nőknek 38 C37 599,25 ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek 39 C38 607,25 Comedy Central a humorcsatorna 40 C39 615,25 H!T Music Channel könnyűzene 41 C40 623,25 Magyar Sláger TV hagyományos zenék 42 C41 631,25 Boomerang rajzfilmek /ango l 43 C42 639,25 DIGI Sport 2 sportcsatorna 44 C43 647,25 Nat Geo WILD természetfilmek 45 C44 655,25 Viasat History történelmi ismeretterjesztő 46 C45 663,25 The Fishing&Hunting horgászat és vadászat 47 C46 671,25 DIGI World történelem, utazás, tudomány és technológia 48 C47 679,25 Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek 49 C48 687,25 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok angol 50 C49 695,25 VIASAT6 filmsorozatok, sport, 51 C50 703,25 Music Channel könnyűzene 52 C51 711,25 LifeNetwork egészség, életmód 53 C52 727,25 AXN sorozatok 54 C53 735,25 SPORT1 sportcsatorna 55 C54 743,25 SPORT2 sportcsatorna 77 Közszolgálati 790 Ft Minimum 1990 Ft Alap 3690 Ft Bővített 4190 Ft

158 1 98,3 Petőfi rádió közszolgálati rádió, zenei műsor 2 99,9 Bartók rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója 3 102,8 Kossuth rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó 78

159 Röszke No. Csatorna helye Program Jelleg, profil Nyelv 1 S M1 közszolgálati 2 S M2 közszolgálati m agyar 3 S DUNA TV hír- és kulturális műsorok 4 S Duna World hír- és kulturális műsorok 5 S D1 TV kulturális műsorok 6 C PAX TV vallási és kulturális műsorok 7 C6 182,25 Parlament TV közösségi 8 C7 189,25 Homokhát TV körzeti közösségi 9 C8 196,25 VTV Szeged körzeti közösségi 10 C9 203,25 TV2 hírek, riportok, filmek, 11 C RTL Klub hírek, riportok, filmek, 12 C Super TV2 hírek, filmek, 13 C Film+ filmek 14 s11 231,25 Cool TV szórakoztató műsorok 15 S DIGI Sport 1 sportcsatorna 16 S Magyar Sláger TV hagyományos zenék 17 S VIASAT3 hírek, sport, filmek, 18 S Viasat Explorer ismeretterjesztő 19 S Magyar ATV riportok, filmek, 20 S STORY4 sorozatok, szórakoztató- és 21 S Hír TV hírek 22 S TV Paprika gasztronómia 23 S Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 24 C46 671,25 DigiSport 2 sportcsatorna 25 C47 679,25 Digi Life életvitellel kapcsolatos műsorok 26 C48 687,25 Digi World történelem, utazás, tudomány, 27 C49 695,25 Digi Animal World természetfilmek 28 C50 703,25 National Geographic természetfilmek 29 C51 711,25 Spektrum Tv dokumentum-, term.- és Közszolg..900 Ft Minimum 2400 Ft 30 C52 719,25 The Fishing&Hunting horgászat és vadászat 31 C53 727,25 FEM3 szórakoztató női catorna 32 C54 735,25 Music Channel könnyűzene 33 C55 743,25 Hit Music könnyűzene 34 C56 751,25 History Ch. történelem és ismeretterjesztés 35 C57 759,25 Disney Ch. mesék, animációk, játékfilmek 36 C58 767,25 Boomerang rajzfilmek magy. 37 C59 775,25 Eurosport sport 387 C60 783,25 Film Café romantikus filmsorozatok 39 C61 791,25 Travel Channel utazási műsorok 40 C62 799,25 Paramount Ch. filmcsatorna Alap 3400 Közszolgálati csomag 1-9. csatorna bruttó 900,- Ft Minimum csomag csatorna bruttó 2.400,- Ft Alap csomag csatorna bruttó 3.600,- Ft Üzemszüneteltetési havidíj Rádióműsorok MR1-Kossuth Rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó MR2-Petőfi Rádió közszolgálati rádió, zenei műsor MR3-Bartók Rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója bruttó 1.270,- Ft 79

160 Nagyiván-Tiszaigar No. Csat. Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv 1 S5 133,25 Hír TV hírek 2 S6 140,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 3 S7 147,25 LifeNetwork egészség, életmód 4 S8 154,25 Parlament TV politikai és gazdasági információs csatorna 5 S9 161,25 Duna hír- és kulturális műsorok 6 S10 168,25 Magyar ATV riportok, filmek, 7 C5 175,25 PAX TV Vallási és kulturális műsorok 8 C6 182,25 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 9 C7 189,25 CNN hírek angol 10 C8 196,25 H!T Music Channel könnyűzene 11 C9 203,25 M1 közszolgálati 12 C10 210,25 M2 közszolgálati 13 C11 217,25 DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok 14 C12 224,25 Viasat Explorer ismeretterjesztő 15 S11 231,25 VIASAT6 filmsorozatok, sport, 16 S12 238,25 TV Paprika gasztronómia 17 S13 245,25 SPORT1 sportcsatorna 18 S14 252,25 SPORT2 sportcsatorna angol 19 S15 259,25 DIGI Sport 1 sportcsatorna 20 S16 266,25 DIGI Sport 2 sportcsatorna 21 S17 273,25 FEM3 Csajban nagy! egész napos szórakozás nőknek 22 S18 280,25 Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 23 S19 National Geographic 287,25 Channel természetfilmek 24 S20 294,25 Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek 25 S21 303,25 DIGI World történelem, utazás, tudomány és technológia 26 S22 311,25 The Fishing&Hunting horgászat és vadászat 27 C21 471,25 TV2 felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának 28 C22 479,25 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 29 C23 487,25 HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok 30 C24 495,25 Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 31 C25 503,25 AXN filmsorozatok 32 C26 511,25 Magyar Sláger TV hagyományos zenék 33 C27 519,25 Film+ filmek 34 C28 527,25 Cool TV szórakoztató műsorok 35 C29 535,25 Eurosport sportcsatorna 36 C30 543,25 Eurosport 2 sportcsatorna 37 C31 551,25 VIASAT3 hírek, sport, filmek, 38 C32 559,25 DIGI Animal World természetfilmek, álatvilág 39 C36 591,25 PRO4 sikersorozatok, izgalmas filmek a férfias kikapcsolódáshoz 80 Info 1240 Ft Basic 3490 Ft

161 40 C37 599,25 RTL+ szórakoztató műsorok 41 C38 607,25 Film Café romantikus filmsorozatok 42 C39 615,25 Viasat Nature természet és állatvilág dokumentumfilmeken 43 C66 831,25 Paramount Channel filmcsatorna 44 C67 839,25 SuperTV2 prémium szórakozás a család minden tagjának Debrecen-Nagymacs No. Csat. Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv 1 S5 133,25 Parlament TV politikai és gazdasági információs csatorna 2 S6 140,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 3 S7 147,25 Magyar ATV riportok, filmek, 4 S8 154,25 H!T Music Channel könnyűzene 5 S9 161,25 LifeNetwork egészség, életmód 6 S10 168,25 PAX TV Vallási és kulturális műsorok 7 C5 175,25 Duna hír- és kulturális műsorok 8 C6 182,25 DTV helyi műsorcsatorna 9 C7 189,25 DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok 10 C8 196,25 M1 (Regionális) közszolgálati 11 C9 203,25 M2 közszolgálati 12 C10 210,25 Hír TV hírek 13 C11 217,25 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 14 C12 224,25 TV2 felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának 15 S11 231,25 Viasat Explorer ismeretterjesztő 16 S12 238,25 Film Café romantikus filmsorozatok 17 S13 245,25 STORY5 sorozatok, szórakoztató- és 18 S14 252,25 DIGI World történelem, utazás, tudomány és technológia angol 19 S15 259,25 The Fishing&Hunting horgászat és vadászat 20 S16 266,25 SuperTV2 prémium szórakozás a család minden tagjának 21 S17 273,25 HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok 22 S18 280,25 VIASAT3 hírek, sport, filmek, 23 S19 287,25 DIGI Sport 2 sportcsatorna 24 S20 294,25 FEM3 Csajban nagy! egész napos szórakozás nőknek 25 S21 303,25 STORY4 sorozatok, szórakoztató- és 26 S22 311,25 VIASAT6 filmsorozatok, sport, 81 Info 1240 Ft Basic 3490 Ft

162 27 S23 319,25 SPORT1 sportcsatorna 28 S24 327,25 Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek 29 C22 479,25 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 30 C23 487,25 Magyar Sláger TV hagyományos zenék 31 C24 495,25 Eurosport sportcsatorna 32 C25 503,25 RTL+ szórakoztató műsorok 33 C26 511,25 DIGI Animal World természetfilmek, álatvilág 34 C27 519,25 Comedy Central a humorcsatorna 35 C28 527,25 TV Paprika gasztronómia 36 C29 535,25 Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 37 C30 543,25 DIGI Sport 1 sportcsatorna 38 C31 551,25 National Geographic természetfilmek Channel 39 C38 607,25 Film+ filmek 40 C40 623,25 Cool TV szórakoztató műsorok 41 C44 655,25 PRO4 sikersorozatok, izgalmas filmek a férfias kikapcsolódáshoz 42 C45 663,25 Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 43 C68 847,25 SPORT2 sportcsatorna 1 100,90 Bartók rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója 2 101,90 Kossuth rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó 3 102,80 Petőfi rádió közszolgálati rádió, zenei műsor Hajdúszovát No. Csat. Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv 1 S5 133,25 Parlament TV politikai és gazdasági információs csatorna 2 S6 140,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 3 S7 147,25 Magyar ATV riportok, filmek, 4 S8 154,25 H!T Music Channel könnyűzene 5 S9 161,25 LifeNetwork egészség, életmód 6 S10 168,25 PAX TV Vallási és kulturális műsorok 7 C5 175,25 Duna hír- és kulturális műsorok 8 C6 182,25 DTV helyi műsorcsatorna 9 C7 189,25 DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok 10 C8 196,25 M1 (Regionális) közszolgálati 11 C9 203,25 M2 közszolgálati 12 C10 210,25 Hír TV hírek 13 C11 217,25 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok Info 1240 Ft 82

163 14 C12 224,25 TV Paprika gasztronómia 15 S11 231,25 Viasat Explorer ismeretterjesztő 16 S12 238,25 Film Café romantikus filmsorozatok 17 S13 245,25 STORY5 sorozatok, szórakoztató- és 18 S14 252,25 DIGI World történelem, utazás, tudomány és technológia angol 19 S15 259,25 The Fishing&Hunting horgászat és vadászat 20 S16 266,25 SuperTV2 prémium szórakozás a család minden tagjának 21 S17 273,25 HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok 22 S18 280,25 VIASAT3 hírek, sport, filmek, 23 S19 287,25 DIGI Sport 2 sportcsatorna 24 S20 294,25 FEM3 Csajban nagy! egész napos szórakozás nőknek 25 S21 303,25 STORY4 sorozatok, szórakoztató- és 26 S22 311,25 VIASAT6 filmsorozatok, sport, 27 S23 319,25 Viasat History történelmi ismeretterjesztő 28 S24 327,25 Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek 29 C22 479,25 TV2 felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának 30 C23 487,25 Magyar Sláger TV hagyományos zenék 31 C24 495,25 Eurosport sportcsatorna 32 C25 503,25 RTL+ szórakoztató műsorok 33 C26 511,25 DIGI Animal World természetfilmek, álatvilág 34 C27 519,25 Comedy Central a humorcsatorna 35 C28 527,25 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 36 C29 535,25 Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 37 C30 543,25 DIGI Sport 1 sportcsatorna 38 C31 551,25 National Geographic természetfilmek Channel 39 C32 559,25 Cool TV szórakoztató műsorok 40 C33 567,25 Film+ filmek 41 C36 591,25 PRO4 sikersorozatok, izgalmas filmek a férfias kikapcsolódáshoz 42 C37 599,25 Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 43 C64 815,25 SPORT1 sportcsatorna 44 C65 823,25 SPORT2 sportcsatorna Basic 3490 Ft 1 100,90 Bartók rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója 2 101,90 Kossuth rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó 3 102,80 Petőfi rádió közszolgálati rádió, zenei műsor 83

164 Földes-Sáp-Tetétlen No. Csat. Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv 1 S5 133,25 Parlament TV politikai és gazdasági információs csatorna 2 S6 140,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 3 S7 147,25 Magyar ATV riportok, filmek, 4 S8 154,25 H!T Music Channel könnyűzene 5 S9 161,25 Földes-Tetétlen TV helyi műsorcsatorna 6 S10 168,25 PAX TV Vallási és kulturális műsorok 7 C5 175,25 Duna hír- és kulturális műsorok 8 C6 182,25 DTV helyi műsorcsatorna 9 C7 189,25 DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok 10 C8 196,25 M1 (Regionális) közszolgálati 11 C9 203,25 M2 közszolgálati 12 C10 210,25 Hír TV hírek 13 C11 217,25 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 14 C12 224,25 TV Paprika gasztronómia 15 S11 231,25 Viasat Explorer ismeretterjesztő 16 S12 238,25 Film Café romantikus filmsorozatok 17 S13 245,25 STORY5 sorozatok, szórakoztató- és 18 S14 252,25 DIGI World történelem, utazás, tudomány és technológia angol 19 S15 259,25 The Fishing&Hunting horgászat és vadászat 20 S16 266,25 SuperTV2 prémium szórakozás a család minden tagjának 21 S17 273,25 HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok 22 S18 280,25 Cool TV szórakoztató műsorok 23 S19 287,25 DIGI Sport 2 sportcsatorna 24 S20 294,25 FEM3 Csajban nagy! egész napos szórakozás nőknek 25 S21 National Geographic 303,25 Channel természetfilmek 26 S22 311,25 VIASAT6 filmsorozatok, sport, 27 S23 319,25 Viasat History történelmi ismeretterjesztő 28 S24 327,25 LifeNetwork egészség, életmód 29 S25 334,25 M3 filmsorozat 30 C21 471,25 Music Channel könnyűzene 31 C22 479,25 Film+ filmek 32 C23 487,25 Magyar Sláger TV hagyományos zenék 33 C24 495,25 Eurosport sportcsatorna 34 C25 503,25 RTL+ szórakoztató műsorok 35 C26 511,25 DIGI Animal World természetfilmek, álatvilág 36 Cartoon Network / C27 519,25 TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 37 C28 527,25 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 38 C29 535,25 Comedy Central a humorcsatorna 84 Info 1240 Ft Basic 3490 Ft

165 39 C30 543,25 DIGI Sport 1 sportcsatorna 40 C31 551,25 STORY4 sorozatok, szórakoztató- és 41 C32 559,25 VIASAT3 hírek, sport, filmek, 42 C33 567,25 TV2 felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának 43 C36 591,25 PRO4 sikersorozatok, izgalmas filmek a férfias kikapcsolódáshoz 44 C37 599,25 Nat Geo WILD természetfilmek 45 C38 607,25 Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek természet és állatvilág 46 C39 615,25 Viasat Nature dokumentumfilmeken 47 C41 631,25 Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 48 C42 639,25 Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 49 C43 647,25 Paramount Channel filmcsatorna 50 C44 655,25 Eurosport 2 sportcsatorna 51 C45 663,25 Travel Channel utazási magazin 52 C64 815,25 SPORT1 sportcsatorna 53 C65 823,25 SPORT2 sportcsatorna 1 100,90 Bartók rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója 2 101,90 Kossuth rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó 3 102,80 Petőfi rádió közszolgálati rádió, zenei műsor Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonöszöd, Bálványos, Kereki, Kőröshegy, Kötcse, Nagycsepely, Pusztaszemes, Szántód, Teleki, Balatonendréd, Nagyberény, Nyim, Som No. Csat Frekv Program Jelleg, profil Nyelv 1 S1 105,25 Infocsatorna helyi műsorcsatorna 2 S2 112,25 Földvár TV helyi műsorcsatorna 3 S3 119,25 Kapos TV helyi műsorcsatorna 4 S4 126,25 M1 közszolgálati 5 S5 133,25 M2 közszolgálati 6 S6 140,25 Duna TV hír- és kulturális műsorok 7 S7 147,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 8 S8 154,25 d1 TV kulturális műsorok 9 S9 161,25 PAX TV Vallási és kulturális műsorok 10 C5 175,25 TV2 hírek, riportok, filmek, 11 C6 182,25 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 12 C7 189,25 Magyar Sláger TV hagyományos zenék 13 C9 203,25 FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna C10 210,25 PRO4 általános szórakoztató csatorna, filmek, sorozatok 15 C11 217,25 Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 16 C12 224,25 Hír TV hírek 17 S11 231,25 Comedy Central a humorcsatorna 18 S12 238,25 Viasat6 filmsorozatok, sport, Skót 1 400,-Ft Vándor Ft Digitális Vándor 3 575,- Ft

166 19 S13 245,25 VIASAT3 hírek, sport, filmek, 20 S14 252,25 Viasat Nature természetfilmek 21 S15 259,25 The Fishing & Hunting horgászat és vadászat 22 S16 266,25 DIGI Sport 1 sportcsatorna 23 S17 273,25 Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 24 S19 287,25 Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek 25 S20 294,25 Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 26 S21 303,25 STORY4 sorozatok, szórakoztató- és 27 S22 311,25 STORY5 sorozatok, szórakoztató- és 28 S23 319,25 DIGI Sport 2 sportcsatorna 29 S24 327,25 TV Paprika gasztronómia 30 S25 335,25 Film+ filmek 31 S26 343,25 ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 32 S27 351,25 Cool TV szórakoztató műsorok 33 S28 359,25 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 34 S29 367,25 National Geographic Channel természetfilmek 35 S30 375,25 Nat Geo WILD természetfilmek 36 S31 383,25 Viasat History történelmi ismeretterjesztő 37 S32 391,25 Viasat Explore ismeretterjesztő 38 S33 399,25 Music Channel könnyűzene 39 S34 407,25 Travel Channel utazási magazin 40 S35 415,25 Eurosport sportcsatorna 41 S36 423,25 Eurosport 2 sportcsatorna 42 S37 431,25 DIGI World történelem, utazás, tudomány és technológia 43 S38 439,25 DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok 44 C21 471,25 DIGI Animal World természetfilmek, álatvilág 45 C22 479,25 Paramount Channel filmcsatorna 46 C23 487,25 Film Café romantikus és családi filmek, komédiák 47 C24 495,25 HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok 48 C25 503,25 Magyar ATV riportok, filmek, 49 C26 511,25 Life Network egészség, életmód 50 DVB-C AXN tényfeltáró, természettudományi műsorok angol 51 DVB-C Sport1 sportcsatorna 52 DVB-C Sport2 sportcsatorna 53 DVB-C Nickelodeon sorozatok, filmek, *csak Szentpéterfán vehető csatorna 86

167 Ják (Szentpéterfa) No. Csat. Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv 1 S4 126,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 2 S5 133,25 d1 TV kulturális műsorok 3 S6 140,25 ORF 1 hírek, sport, filmek, német 4 S7 147,25 ORF 2 hírek, sport, filmek, német 5 S8 154,25 M2 közszolgálati 6 S9 161,25 Duna TV hír- és kulturális műsorok 7 S10 168,25 Falu TV helyi műsorcsatorna 8 C5 175,25 Szombathely TV helyi műsorcsatorna 9 C6 182,25 TV2 hírek, riportok, filmek, 10 C7 189,25 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 11 C8 196,25 M1 közszolgálati 12 C9 203,25 HRT1* hírek, riportok, filmek, horvát 13 C10 210,25 HRT2* 14 S11 231,25 Story4 hírek, riportok, filmek, sorozatok, szórakoztató- és horvát 15 S12 238,25 Minimax / Animax gyermekműsorok, rajzfilmek 16 S13 245,25 VIASAT3 hírek, sport, filmek, 17 S14 252,25 Magyar ATV riportok, filmek, 18 S15 259,25 Magyar Sláger TV hagyományos zenék Skót 1 400,-Ft Digitális Vándor 3 575,- Ft 19 S16 266,25 DIGI Sport 1 sportcsatorna 20 S17 273,25 Viasat Explorer ismeretterjesztő 21 S18 280,25 TV Paprika gasztronómia 22 S19 287,25 Viasat6 filmsorozatok, sport, 23 S21 303,25 Film+ filmek 24 S22 311,25 Hír TV hírek 25 S23 319,25 Nat Geo WILD természetfilmek 26 S24 327,25 The Fishing&Hunting horgászat és vadászat 27 S25 335,25 Film Café romantikus és családi filmek, komédiák 28 S26 343,25 Travel Channel utazási magazin 29 S27 351,25 Cool TV szórakoztató műsorok Vándor Ft 30 S28 359,25 Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 31 S29 367,25 DIGI Animal World természetfilmek, álatvilág 32 S30 375,25 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 87

168 33 S31 383,25 National Geographic Channel természetfilmek 34 C32 559,25 Eurosport sportcsatorna 35 C35 583,25 Life Network egészség, életmód 36 DVB-C AXN tényfeltáró, természettudományi műsorok angol 37 DVB-C Sport1 sportcsatorna 38 DVB-C Sport2 sportcsatorna 39 DVB-C Nickelodeon *csak Szentpéterfán vehető csatorna sorozatok, filmek, 88

169 Mezőtúr, Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék No. Csat. Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv 1 S2 112,25 Kőrös TV helyi műsorcsatorna 2 S3 119,25 Pont TV helyi műsorcsatorna 3 S4 126,25 Túri Regionális TV helyi műsorcsatorna 4 S5 133,25 VTV Mezőtúr helyi műsorcsatorna 5 S6 140,25 M1 közszolgálati 6 S7 147,25 M2 közszolgálati 7 S8 154,25 Duna TV hír- és kulturális műsorok 8 S9 161,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 9 S10 168,25 d1 TV kulturális műsorok 10 C5 175,25 TV2 hírek, riportok, filmek, 11 C6 182,25 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 12 C7 189,25 Magyar Sláger TV hagyományos zenék 14 C9 203,25 Film Café romantikus és családi filmek, komédiák 15 C10 210,25 TV Paprika gasztronómia 16 C11 217,25 Film+ filmek 17 C12 224,25 Comedy Central a humorcsatorna 18 S11 231,25 Cool TV szórakoztató műsorok 19 S12 238,25 VIASAT3 hírek, sport, filmek, 20 S13 245,25 STORY4 sorozatok, szórakoztató- és 21 S14 252,25 Paramount Channel filmcsatorna 22 S15 259,25 Viasat6 filmsorozatok, sport, 23 S16 266,25 Minimax / Animax gyermekműsorok, rajzfilmek 24 S17 Cartoon Network / 273,25 TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 25 S18 280,25 ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 26 S19 287,25 Hír TV hírek 27 S20 294,25 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 28 S21 303,25 Magyar ATV riportok, filmek, 29 S22 311,25 Story5 sorozatok, szórakoztató- és 30 S23 319,25 DIGI Sport 2 sportcsatorna 31 S24 327,25 DIGI Sport 1 sportcsatorna 32 S25 335,25 Eurosport sportcsatorna 33 S26 343,25 Eurosport 2 sportcsatorna 34 S27 351,25 DIGI World történelem, utazás, tudomány és technológia 35 S28 359,25 DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok National 36 S29 367,25 Geographic természetfilmek Channel 37 S30 375,25 Life Network egészség, életmód 38 S31 383,25 DIGI Animal World természetfilmek, állatvilág 39 S32 391,25 Nat Geo WILD természetfilmek 40 S33 399,25 The Fishing&Hunting horgászat és vadászat 41 S34 407,25 Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 89 Skót 1 400,-Ft Vándor Ft Digitális Vándor 3 575,- Ft

170 42 S35 415,25 Viasat History történelmi ismeretterjesztő 43 S36 423,25 Viasat Explorer ismeretterjesztő 44 S37 431,25 Travel Channel utazási magazin 45 S38 439,25 FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna 46 C21 471,25 PRO4 általános szórakoztató csatorna, filmek, sorozatok 47 C22 479,25 History történelemi és ismeretterjesztő műsorok 48 C23 487,25 Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek 49 C24 495,25 Viasat Nature természetfilmek 50 C41 631,25 Music Channel könnyűzene 51 DVB-C AXN tényfeltáró, természettudományi műsorok 52 DVB-C Sport1 sportcsatorna 53 DVB-C Sport2 sportcsatorna 54 DVB-C Nickelodeon sorozatok, filmek, Kunszentmiklós, Kunpeszér, Szabadszállás, Szalkszentmárton, Tass, Újsolt, Apostag, Dunavecse, Kunadacs, Dunaegyháza, Solt, Balázspuszta, Kecskemét No. Csat. Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv 1 S 2 112,25 Információs csatorna helyi 2 S 3 119,25 7TV helyi Híd TV*/Szabadszállás 3 S 4 126,25 Tv/Kecskemét TV helyi 4 S 5 133,25 m1 közszolgálati 5 S 6 140,25 m2 közszolgálati 6 S 7 147,25 Duna Televízió hír- és kulturális műsorok 7 S 8 154,25 Duna World hírek, információk 8 S 9 161,25 D1 TV kulturális műsorok hírek, riportok, filmek, 9 C 5 175,25 TV2 10 C 6 182,25 PAX TV vallási műsorok 11 C 7 189,25 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 12 C 8 196,25 Magyar Sláger TV hagyományos zenék riportok, filmek, Magyar ATV 13 C9 203,25 14 C10 210,25 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 15 C11 217,25 Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 16 C12 224,25 DIGI Sport sportműsorok Viasat Explorer (05-17 S11 231,25 23h-ig) ismeretterjesztő 18 S12 238,25 TV Paprika gasztronomia 19 S13 245,25 Cool TV szórakoztató műsorok 20 S14 252,25 LifeNetwork egészség, életmód 21 S15 259,25 22 S16 266,25 History VIASAT3 történelemi és ismeretterjesztő műsorok hírek, sport, filmek, Digitális Vándor csomag Ft Vándor csomag 3175 Ft Skót csomag 1400 Ft 90

171 23 S17 273,25 Hír TV hírek STORY4 sorozatok, szórakoztató- és 24 S19 287,25 25 S20 294,25 Film+ filmek 26 S21 303,25 PRO4 általános szórakoztató csatorna, filmek, sorozatok 27 S22 311,25 The Fishing&Hunting horgászat és vadászat 28 S23 319,25 DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok 29 S24 327,25 Travel Channel utazási magazin National Geographic 30 S25 335,25 Channel természetfilmek 31 S26 343,25 VIASAT6 filmsorozatok, sport, 32 S27 351,25 DIGI Animal World természetfilmek, álatvilág 33 S28 359,25 Eurosport sportműsorok 34 S29 367,25 Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek dokumentum-, term.- és 35 S30 375,25 Spektrum oktatófilmek 36 S31 383,25 Paramount Channel filmcsatorna 37 S32 391,25 Cartoon Network/TMC rajzfilmek, régi amerikai filmek 38 S33 399,25 Film Café romantikus és családi filmek, komédiák 39 S34 407,25 Viasat Nature természetfilmek 40 S35 415,25 Eurosport 2 sportműsorok 42 S36 423,25 FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna 42 S37 431,25 ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 43 S38 439,25 Story5 sorozatok, szórakoztató- és 44 C21 471,25 H!T Music Channel könnyűzene 45 C22 479,25 DIGI World történelem, utazás, tudomány és technológia 46 C23 487,25 Comedy Central a humorcsatorna 47 C24 495,25 DIGI Sport 2 sportműsorok 48 C25 503,25 Nat Geo WILD természetfilmek 49 C26 511,25 Viasat History történelmi ismeretterjesztő 50 DVB-C AXN általános szórakoztaó csatorna 51 DVB-C SPORT1 sportcsatorna 52 DVB-C SPORT2 sportcsatorna 53 DVB-C Nickelodeon szórakoztató gyerekcsatorna Szabadszállás és Balázspuszta településeken a Híd TV helyett Szabadszállás TV, Kecskeméten a Kecskeméti TV látható 91

172 Tömörkény, Szentes, Csanytelek, Derekegyház, Fábiánsebestyén, Eperjes, Árpádhalom, Nagytőke, Csongrád, Csongrád-Bokros, Felgyő, Mindszent, Kunszentmárton, Kungyalu, Szegvár, Nagymágocs No. Csat Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv 1 S1 105,25 2 S2 112,25 Info csatorna / VTV Vásárhely Felgyő TV / Kurca TV / Kőrös TV helyi műsorcsatorna helyi műsorcsatorna 3 S3 119,25 Kunszentmárton TV / Civil TV/Szentes TV helyi műsorcsatorna 4 S4 126,25 M1 közszolgálati 5 S5 133,25 M2 közszolgálati 6 S6 140,25 Duna TV hír- és kulturális műsorok 7 S7 147,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 8 S8 154,25 d1 TV kulturális műsorok 9 S9 161,25 PAX TV Vallási és kulturális műsorok Skót 1 400,- Ft 10 S10 168,25 Csongrád TV helyi műsorcsatorna 11 C5 175,25 TV2 hírek, riportok, filmek, 12 C6 182,25 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 13 C7 189,25 Magyar Sláger TV hagyományos zenék 14 C9 203,25 FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna általános szórakoztató 15 C10 210,25 PRO4 csatorna, filmek, sorozatok 16 C11 217,25 Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 17 C12 224,25 Hír TV hírek 18 S11 231,25 Comedy Central a humorcsatorna 19 S12 238,25 Viasat6 filmsorozatok, sport, 20 S13 245,25 VIASAT3 hírek, sport, filmek, 21 S14 252,25 Viasat Nature természetfilmek 22 S15 259,25 The Fishing&Hunting horgászat és vadászat 23 S16 266,25 DIGI Sport 1 sportcsatorna 24 S17 273,25 Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 25 S19 287,25 Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek 26 S20 294,25 Minimax / Animax gyermekműsorok, rajzfilmek 27 S21 303,25 STORY4 sorozatok, szórakoztatóés 28 S22 311,25 STORY5 sorozatok, szórakoztatóés 29 S23 319,25 DIGI Sport 2 sportcsatorna Vándor Ft Digitális Vándor 3 575,- Ft 92

173 30 S24 327,25 TV Paprika gasztronómia 31 S25 335,25 Film+ filmek 32 S26 343,25 ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 33 S27 351,25 Cool TV szórakoztató műsorok 34 S28 359,25 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 35 S29 367,25 National Geographic Channel természetfilmek 36 S30 375,25 Nat Geo WILD természetfilmek 37 S31 383,25 Viasat History történelmi ismeretterjesztő 38 S32 391,25 Viasat Explorer ismeretterjesztő 39 S33 399,25 Music Channel könnyűzene 40 S34 407,25 Travel Channel utazási magazin 41 S35 415,25 Eurosport sportcsatorna 42 S36 423,25 Eurosport 2 sportcsatorna 43 S37 431,25 DIGI World történelem, utazás, tudomány és technológia 44 S38 439,25 DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok 45 C21 471,25 DIGI Animal World természetfilmek, álatvilág 46 C22 479,25 Paramount Channel filmcsatorna 47 C23 487,25 Film Café romantikus és családi filmek, komédiák 48 C24 495,25 HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok 49 C25 503,25 Magyar ATV riportok, filmek, 50 C26 511,25 Life Network egészség, életmód 51 DVB-C AXN tényfeltáró, természettudományi angol műsorok 52 DVB-C Sport1 sportcsatorna 53 DVB-C Sport2 sportcsatorna 54 DVB-C Nickelodeon sorozatok, filmek, Tömörkény és környéke, **csak Mindszenten ***Kunszentmárton, Kungyalu Velemér, Magyarszecsőd, Magyarnádalja, Kemestaródfa, Nemesrempehollós, Szőce, Rimány, Ivánc, Kisrákos, Viszák, Vasalja, Kondorfa No. Csat. Frekv. Program Jelleg, program Nyelv 1 S Duna World hírek, információk 2 S RTL Klub hírek, riportok, filmek, 3 S D1 TV kulturális műsorok 4 S ORF 1 szórakoztató német VH Alap csomag 2990 Ft 93

174 5 S ORF 2 szórakoztató német 6 S Duna TV hír- és kulturális műsorok 7 S VH Info helyi 8 S m1 közszolgálati 9 S m2 közszolgálati 10 C Magyar ATV riportok, filmek, 11 C TV2 hírek, riportok, filmek, 12 C Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 13 C DIGI Sport sportműsorok Viasat Explorer (05-23hig) ismeretterjesztő 14 S S TV Paprika gasztronomia 16 S Cool TV szórakoztató műsorok 17 S PAX TV 18 S Super TV2 vallási- és ismeretterjesztó műsorok hírek, riportok, filmek, 19 S VIASAT3 hírek, sport, filmek, 20 S Hír TV hírek 21 S STORY4 sorozatok, szórakoztató- és 22 S Film+ filmek 23 S Parlament TV politikai és gazdasági műsorok Berekfürdő No. Csat. Frekv. Program Program, jelleg Nyelv 1 S 2 112,3 Duna World hírek, információk 2 S 4 126,3 PAX TV vallási műsorok 3 S 6 140,3 D1 TV kulturális műsorok 4 S 7 147,3 Story5 5 S 8 154,3 Spektrum sorozatok, szórakoztató- és dokumentum-, term.- és oktatófilmek 6 S 9 161,3 Duna TV hír- és kulturális műsorok német 7 S ,3 Magyar Sláger TV hagyományos zenék 8 C 5 175,3 M1 közszolgálati 9 C 6 182,3 M2 közszolgálati 10 C 8 196,3 Magyar ATV riportok, filmek, 11 C 9 203,3 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok ALAP CSOMAG 3595 Ft 12 C ,3 Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 94

175 13 C ,3 DIGI Sport sportműsorok 14 S ,3 Viasat Explorer (05-23hig) ismeretterjesztő 15 S ,3 TV Paprika gasztronomia 16 S ,3 Cool TV szórakoztató műsorok 17 S ,3 RTL Klub 18 S ,3 TV2 19 S ,3 VIASAT3 hírek, riportok, filmek, hírek, riportok, filmek, hírek, sport, filmek, 20 C ,3 Hír TV hírek 21 C ,3 STORY4 sorozatok, szórakoztató- és 22 C ,3 Film+ filmek 23 C ,3 Super TV2 24 C ,3 The Fishing&Hunting horgászat és vadászat 25 C ,3 DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok 26 C ,3 Travel Channel utazási magazin 27 C ,3 National Geographic Channel természetfilmek 28 C ,3 Comedy Central a humorcsatorna 29 C ,3 DIGI Animal World természetfilmek, álatvilág 30 C ,3 Eurosport sportműsorok Egyházasrádóc No. Csat Frekv Program Jelleg, profil Nyelv 1 S2 112,25 VH Info helyi műsorcsatorna 2 S3 119,25 ORF 1 hírek, sport, filmek, német 3 S4 126,25 ORF 2 hírek, sport, filmek, német 4 S5 133,25 d1 TV kulturális műsorok 5 S6 140,25 M1 közszolgálati 6 S7 147,25 M2 közszolgálati 7 S8 154,25 Duna TV hír- és kulturális műsorok 8 S9 161,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 9 S10 168,25 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 10 C5 175,25 TV2 hírek, riportok, filmek, 11 C6 182,25 Hír TV hírek 12 C7 189,25 Magyar ATV riportok, filmek, 13 C8 196,25 DIGI Sport 1 sportcsatorna 14 DVB-C 15 DVB-C BBC Entertainment DIGI Life 95 vígjáték, dráma és szórakoztató műsorok életvitellel kapcsolatos műsorok angol VH Alap csomag 2990 Ft Digitális Vándor 3 575,-Ft

176 16 DVB-C retrocsatorna archív filmekkel, M3 műsorokkal 17 DVB-C National Geographic Channel természetfilmek 18 DVB-C Nat Geo Wild természetfilmek 19 DVB-C SPORT1 sportcsatorna 20 DVB-C SPORT2 sportcsatorna 21 DVB-C sorozatok, szórakoztató- és STORY5 22 DVB-C gyerekeknek szóló szórakoztató Nickelodeon csatorna 23 DVB-C Viasat Nature természetfilmek 24 DVB-C The Fishing & Hunting horgászat és vadászat 25 DVB-C Paramount Channel filmcsatorna 26 DVB-C Travel Channel 27 DVB-C ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 28 DVB-C történelemi és ismeretterjesztő HISTORY műsorok 29 DVB-C Comedy Central a humorcsatorna 30 DVB-C nőknek szóló általános FEM3 szórakoztató csatorna 31 DVB-C általános szórakoztató csatorna, PRO4 filmek, sorozatok 32 DVB-C romantikus és családi filmek, Film Café komédiák 33 DVB-C Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 34 DVB-C Music Channel könnyűzene 35 DVB-C Viasat History történelmi ismeretterjesztő 36 DVB-C filmsorozatok, sport, Viasat6 37 DVB-C Eurosport sportcsatorna 38 DVB-C Eurosport 2 sportcsatorna 39 DVB-C 40 DVB-C Echo TV Boomerang gazdasági, közéleti hírműsorok rajzfilmek magy. / ang. 41 DVB-C Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 42 DVB-C Life Network egészség, életmód 43 DVB-C Viasat Explore ismeretterjesztő 44 DVB-C Cool TV szórakoztató műsorok 45 DVB-C PAX TV Vallási és kulturális műsorok 46 DVB-C hírek, sport, filmek, Viasat3 47 DVB-C Film+ filmek 48 DVB-C Magyar Sláger TV hagyományos zenék 49 DVB-C dokumentum-, term.- és Spektrum oktatófilmek 50 DVB-C AXN filmsorozatok 96

177 Bucsa No. Csat. Frekv. Program Jelleg, profil nyelv 1 S5 133,25 M1 közszolgálati 2 S6 140,25 M2 közszolgálati 3 S7 147,25 hírek, riportok, filmek, RTL KLUB 4 S8 154,25 TV-2 Hírek, riportok, filmek 5 C5 175,25 SUPER-TV2 Magazin Műsor 6 C6 182,25 DUNA hír- és kulturális műsorok 7 C7 189,25 DUNA WORLD hír- és kulturális műsorok 8 C8 196,25 MINIMAX gyerekműsor 9 C9 203,25 FILM+ filmek 10 C10 210,25 COOL szórakoztató műsorok 11 C11 217,25 STORY-4 sorozatok filmek 12 C12 224,25 filmek sorozatok magazin VIASAT-3 műsorok 13 S11 231,25 DIGI SPORT-1 sport csatorna 14 S13 245,25 PAPRIKA konyha művészet 15 S14 252,25 VIASAT EXPLORER ismeretterjesztő 16 S HÍR-TV hírműsor 17 S16 266,25 riportok, filmek, MAGYAR ATV 18 S17 273,25 SÁRRÉT TV Kistérségi Tv 19 S18 280,25 d1 TV kulturális műsorok 20 S19 287,25 PAX TV Vallási és kulturális műsorok 21 S20 294,25 politikai és gazdasági PARLAMENT TV információs csatorna 22 C21 471,25 M-3 régi filmek, sorozatok 23 C22 479,25 PRO4 filmek, sorozatok 24 C23 487,25 STORY5 sorozatok filmek 25 C24 495,25 Paramount Channel családi film sorozatok 26 C25 503,25 Comedy Central humor csatorna 27 C26 511,25 Disney Channel mesék, játék filmek 28 C27 519,25 FEM3 sorozatok filmek 29 C28 527,25 Film Café romantikus filmsorozatok 30 C29 535,25 Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek 31 C30 543,25 VIASAT6 filmsorozatok, sport, 32 C31 551,25 AXN filmsorozatok 33 C33 567,25 BBC Entertainment vígjáték, dráma és szórakoztató műsorok 34 C32 559,25 SPORT1 sportcsatorna 35 C34 575,25 SPORT2 sportcsatorna 36 C35 583,25 DIGI Sport 2 sportcsatorna 37 C36 591,25 Eurosport sportcsatorna 38 C37 599,25 Eurosport 2 sportcsatorna 97 Digi Mini 1790 Ft Digi Maxi 3490 Ft

178 39 C38 607,25 H!T Music Channel könnyűzene 40 C39 615,25 Nóta TV hagyományos zenék 41 C40 623,25 Music Channel könnyűzene 42 C41 631,25 Boomerang rajzfilmek 43 C42 639,25 Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna 44 C43 647,25 Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 45 C44 655,25 ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek 46 C45 663,25 LifeNetwork egészség, életmód 47 C46 671,25 National Geographic Channel természetfilmek 48 C47 679,25 Travel Channel utazási magazin 49 C48 687,25 HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok 50 C49 695,25 Viasat History történelmi ismeretterjesztő 51 C50 703,25 DIGI World természet, tudomány 52 C51 711,25 DIGI Animal World természetfilmek, állatvilág 53 C52 719,25 DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok 54 C PV TV horgászat és vadászat 55 C RTL-II családi film sorozatok 56 C SOROZAT tényfeltáró, természettudományi műsorok 57 C63 807,25 Nat Geo WILD természetfilmek 58 C64 815,25 Viasat Nature természetfilmek 59 C65 823,25 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 60 C66 751,25 BBC Knowledge családi film sorozatok 61 C67 839,25 Muzsika tv zenecsatorna 98,3 Petőfi rádió közszolgálati rádió, zenei műsor 99,9 Bartók rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója 102,8 Kossuth rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó BAJA S 5 133,25 parlament tv Közműsor szolgáltató 2 S 6 140,25 Life Network Közműsor szolgáltató 3 S 7 147,25 Info csatorna kereskedelmi 4 S 8 154,25 Bajai Tv kereskedelmi 5 S 9 161,25 Pax tv kereskedelmi 6 S ,25 M 2 közszolgálati 7 C 5 175,25 Duna World közszolgálati 8 C 6 182,25 D 1 tv Közműsor szolgáltató 9 C 7 189,25 Duna közszolgálati 10 C 9 203,25 M 1 közszolgálati 11 C ,25 RTL KLUB kereskedelmi 98 Alapcsomag 3000 Ft/hó Emeltcsomag 4000 Ft/ hó

179 12 C ,25 TV 2 kereskedelmi 13 C ,25 Horvát TV közszolgálati horváth 14 S ,25 ATV hír 15 S ,25 Story 4 kereskedelmi 16 S ,25 National Geographic Ch ismeret terjesztő 17 S ,25 Minimax rajzfilm 18 S ,25 Viasat 3 kereskedelmi 19 S ,25 Viasat Explorer ismeret terjesztő 20 S ,25 Spektrum ismeret terjesztő 21 S ,25 Cool kereskedelmi 22 S ,25 Film + kereskedelmi 23 S ,25 Echo Tv hír 24 S ,25 Hír TV hír 25 S ,25 Story 5 kereskedelmi 26 S ,25 Super tv 2 kereskedelmi 27 S ,25 Digi Sport1 sport 28 S ,25 Disney Channel rajzfilm 29 S ,25 PRO 4 kereskedelmi 30 S ,25 Eurosport sport 31 S ,25 Viasat 6 kereskedelmi 32 S ,25 Digi Life ismeret terjesztő 33 S ,25 Fem 3 kereskedelmi 34 S ,25 Paramount Channel filmcsatorna 35 C ,25 History Channel ismeret terjesztő 36 C22 479,25 Eurosport 2 sport 37 C ,25 Comedy Central kereskedelmi 38 C ,25 Music channel zene 39 C ,25 Digi Animal World ismeret terjesztő 40 C ,25 Viasat History ismeret terjesztő 41 C ,25 Film Cafe kereskedelmi 42 C ,25 Nat Geo Wild ismeret terjesztő 43 C ,25 Magyar Sláger TV zene 44 C ,25 TV paprika ismeret terjesztő 45 C ,25 Digi Sport 2 sport 46 C ,25 Travel Chanell ismeret terjesztő 47 C ,25 The Fishing&Hunting ismeret terjesztő 48 C ,25 Boomerang rajzfilm 99

180 49 C ,15 Digi World ismeret terjesztő 50 C ,25 Cartoon /TCM rajzfilm 51 C ,25 BBC Entertainment kereskedelmi 52 C ,25 Viasat Nature ismeret terjesztő 53 C ,25 AXN kereskedelmi 54 C ,25 Sport 1 sport 55 C ,25 Sport2 sport Rádiók 1 93 Petőfi rádió közszolgálati rádió 2 94 Kossuth rádió közszolgálati rádió 3 95 Bartók rádió közszolgálati rádió Söpte No. Csat. Frekv. Program Jelleg, profil Csomag/Ár 1 S Parlament TV politikai és gazdasági információs csatorna 2 S PAX TV vallási és kulturális műsorok 3 S d1 TV kulturális műsorok 4 S Szombathelyi TV helyi hírek 5 S Duna hír- és kulturális műsorok 6 S Duna World hír- és kulturális műsorok 7 S M1 közszolgálati 8 O M2 közszolgálati 9 O ORF 1 hírek, magazinok, riportok, filmek 10 O ORF2 hírek, magazinok, riportok, filmek 11 O TV2 hírek, magazinok, filmek, sport 12 O RTL KLUB hírek, riportok, filmek, 13 O Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek 14 S Digi Sport 1 sportcsatorna 15 S Viasat Explorer ismeretterjesztő 16 S TV Paprika gasztronómia 17 S Cool TV szórakoztató műsorok 18 S Viasat 3 hírek, sport, filmek, 19 S Hír TV hírek 20 S Magyar ATV hírek 21 S Super TV2 prémium szórakozás a család minden tagjának 22 S Story 4 sorozatok, szórakoztató- és 23 S Film+ filmek 24 C Nat. Geo. természetfilmek 25 C22 479,25 Travel Ch. utazási magazin 26 C23 487,25 Digi Sport 2 sportcsatorna 27 C24 495,25 Eurosport 1. sportcsatorna 100 Alap csomag 1800 Ft Bővített csomag 3800 Ft Bővített plusz 4300 Ft

181 28 C25 503,25 Comey Central a humorcsatorna 29 C27 519,25 Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek 30 C28 527,25 Digi Animal World természetfilmek, állatvilág 31 C29 535,25 Life Network egészség életmód 32 C30 543,25 Paramount Ch. filmcsatorna 33 C31 551,25 Film Cafe romantikus filmsorozatok 34 C33 567,25 M3 természetfilmek, sorozatok, filmek, sport 35 C34 575,25 Boomerang rajzfilmek 36 C35 583,25 PV-TV horgászat vadászat 37 C36 591,25 Magyar Sláger TV hagyományos zenék 38 C37 599,25 PRO4 39 C39 615,25 Viasat History történelmi ismeretterjesztő 40 C40 623,25 Eurosport 2 sportcsatorna 41 C42 639,25 Sport 1 sportcsatorna 42 C44 655,25 Sport2 sportcsatorna 101

182 Rábahidvég No. Csat. Frekv. Program Jelleg, profil Csomag/Ár 1 S Parlament TV politikai és gazdasági információs csatorna 2 S PAX TV vallási és kulturális műsorok 3 S d1 TV kulturális műsorok 4 S Info csatorna helyi hírek 5 S Duna hír- és kulturális műsorok 6 S Duna World hír- és kulturális műsorok 7 S M1 közszolgálati 8 O M2 közszolgálati 9 O ORF 1 hírek, magazinok, riportok, filmek 10 O ORF2 hírek, magazinok, riportok, filmek 11 O TV2 hírek, magazinok, filmek, sport 12 O RTL KLUB hírek, riportok, filmek, 13 O Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek 14 S Digi Sport 1 sportcsatorna 15 S Viasat Explorer ismeretterjesztő 16 S TV Paprika gasztronómia 17 S Cool TV szórakoztató műsorok 18 S Viasat 3 hírek, sport, filmek, 19 S Hír TV hírek 20 S Magyar ATV hírek 21 S Super TV2 prémium szórakozás a család minden tagjának 22 S Story 4 sorozatok, szórakoztató- és 23 S Film+ filmek 24 C Nat. Geo. természetfilmek 25 C22 479,25 Travel Ch. utazási magazin 26 C23 487,25 Digi Sport 2 sportcsatorna 27 C24 495,25 Eurosport 1. sportcsatorna 28 C25 503,25 Comey Central a humorcsatorna 29 C27 519,25 Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek 30 C28 527,25 Digi Animal World természetfilmek, állatvilág 31 C29 535,25 Life Network egészség életmód 32 C30 543,25 Paramount Ch. filmcsatorna 33 C31 551,25 Film Cafe romantikus filmsorozatok 34 C33 567,25 M3 természetfilmek, sorozatok, filmek, sport 35 C34 575,25 Boomerang rajzfilmek 36 C35 583,25 PV-TV horgászat vadászat 37 C36 591,25 Magyar Sláger TV hagyományos zenék 38 C39 615,25 Viasat History történelmi ismeretterjesztő 39 C40 623,25 Eurosport 2 sportcsatorna 40 C42 639,25 Sport 1 sportcsatorna 41 C44 655,25 Sport2 sportcsatorna 102 Alap csomag 1800 Ft Bővített csomag 3800 Ft Bővített plusz 4300 Ft

183 Balmazújváros No. Csat Frekv Program Jelleg, profil Nyelv 1 S7 147,25 Parlament TV politikai és gazdasági információs csatorna 2 S8 154,25 Debrecen TV helyi műsorcsatorna 3 S9 161,25 Balmazújváros TV helyi műsorcsatorna 4 S10 168,25 PAX TV Vallási és kulturális műsorok 5 C5 175,25 Story4 sorozatok, szórakoztató- és 6 C6 182,25 M1 közszolgálati 7 C7 189,25 M2 közszolgálati 8 C8 196,25 Duna TV hír- és kulturális műsorok 9 C9 203,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 10 C10 210,25 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 11 C11 217,25 TV2 hírek, riportok, filmek, 12 C12 224,25 Magyar ATV riportok, filmek, 13 S11 231,25 Hír TV hírek 14 S12 238,25 d1 TV kulturális műsorok 15 S13 245,25 Magyar Sláger TV hagyományos zenék 16 S16 266,25 SuperTV2 sorozatok, filmek, 17 S17 273,25 DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok 18 S18 280,25 ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 19 S19 287,25 Film Café romantikus és családi filmek, komédiák 20 S20 294,25 H!T Music Channel könnyűzene 21 S21 303,25 Music Channel könnyűzene 22 S22 311,25 Viasat Nature természetfilmek 23 S23 319,25 PRO4 általános szórakoztató csatorna, filmek, sorozatok 24 S32 391,25 Life Network egészség, életmód 25 S33 399,25 FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna 26 S34 407,25 Nat Geo WILD természetfilmek 27 S35 415,25 Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 28 S36 423,25 Film+ filmek 29 S37 431,25 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 30 S39 447,25 DIGI Sport 1 sportcsatorna 31 S40 455,25 DIGI Sport 2 sportcsatorna 32 S41 463,25 DIGI World történelem, utazás, tudomány és technológia 33 C21 471,25 National Geographic Channel természetfilmek 34 C22 479,25 Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 35 C23 487,25 DIGI Animal World természetfilmek, álatvilág 103 Nyugdíjas csomag 1 850,-Ft Alap csomag 3 550,-Ft Családi csomag 4 950,- Ft

184 36 C24 495,25 Travel Channel utazási magazin 37 C25 503,25 HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok 38 C26 511,25 Eurosport sportcsatorna 39 C27 519,25 Eurosport 2 sportcsatorna 40 C28 527,25 Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek 41 C29 535,25 BBC Entertainment vígjáték, dráma és szórakoztató műsorok angol 42 C30 543,25 Viasat Explore ismeretterjesztő 43 C31 551,25 Viasat History történelmi ismeretterjesztő 44 C32 559,25 Viasat3 hírek, sport, filmek, 45 C33 567,25 TV Paprika gasztronómia 46 C34 575,25 Story5 sorozatok, szórakoztató- és 47 C35 583,25 Boomerang rajzfilmek magy. / ang. 48 C36 591,25 The Fishing & Hunting horgászat és vadászat 49 C37 599,25 Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 50 C38 607,25 Cool TV szórakoztató műsorok 51 C39 615,25 Comedy Central a humorcsatorna 52 C40 623,25 Paramount Channel filmcsatorna 53 C41 631,25 Viasat6 filmsorozatok, sport, 54 C54 735,25 SPORT2 sportcsatorna 55 C55 743,25 BBC Knowledge tényfeltáró, természettudományi műsorok angol 56 C56 751,25 Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna 57 C57 759,25 SPORT1 sportcsatorna 58 C58 767,25 AXN filmsorozatok Rádiók 1 92,4 Bartók 2 96,3 Kossuth 3 97,2 Petőfi 104

185 Táplánszentkereszt No. Csatorna Frekv. Program Nyelv Csomag/ár 1 S ,25Mhz M 1 2 S ,25Mhz M 2 3 S ,25Mhz Duna Tv 4 S ,25MHz Duna World 5 C ,25MHz RTL Klub 6 C ,25MHz TV 2 7 C ,25Mhz Szombathelyi Tv 8 C ,25Mhz SuperTV2 9 C ,25Mhz Hír Tv 10 C ,25Mhz ATV 11 C ,25Mhz ViaSat3 12 C ,25Mhz Minimax/C8 13 S ,25MHz Info 14 S ,25Mhz DIGI Animal World 15 S ,25Mhz Nat Geo WILD 16 S ,25Mhz AXN 17 S ,25Mhz Viasat History 18 S ,25Mhz EchoTV 19 S ,25Mhz Cool 20 S ,25Mhz Film+ MINI 1500,-Ft ALAP 4000,-Ft 21 S ,25Mhz Fem 3 22 S ,25Mhz Pro 4 23 S21 301,25MHz Eurosport 24 S22 308,25MHz Eurosport 2 25 S ,25Mhz Magyar Sláger TV 26 S ,25Mhz Story 4 27 S ,25Mhz Viasat Nature 28 S ,25Mhz H!T Music Channel 29 S ,25Mhz Travel 30 S ,25Mhz Film Cafe 31 S ,25Mhz Viasat6 32 S ,25Mhz Paramount Channel 33 S ,25Mhz Comedy Central 34 S ,25Mhz Nickelodeon 35 S ,25Mhz Disney 36 S ,25Mhz National Geographic Channel 105

186 37 S ,25Mhz Spektrum 38 S ,25MHz Sport 1 39 S ,25MHz Sport 2 40 S ,25MHz Digisport 41 S ,25MHz Digisport 2 42 S ,25MHz TV Paprika 43 C21 471,25MHz The Fishing&Hunting 44 C23 487,25MHz HISTORY 45 C24 495,25MHz M3 46 C27 503,25MHz Digi World 47 C28 511,25MHz Digi Life 48 C29 519,25MHz Cartoon Network Kerekegyháza No. Csat Frekv Program Jelleg, profil Nyelv 1 C5 175,25 M1 közszolgálati 2 C6 182,25 M2 közszolgálati 3 C7 189,25 Duna TV hír- és kulturális műsorok 4 C8 196,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 5 C9 203,25 RTL Klub 6 C10 210,25 TV2 hírek, riportok, filmek, hírek, riportok, filmek, C11 217,25 Kerekegyházi TV helyi műsorcsatorna 8 C12 224,25 Kecskeméti TV helyi műsorcsatorna 9 S11 231,25 Parlament TV politikai és gazdasági információs csatorna 10 S12 238,25 PAX TV Vallási és kulturális műsorok 11 S13 245,25 d1 TV kulturális műsorok 12 S14 252,25 Viasat Explore ismeretterjesztő 13 S15 259,25 TV Paprika gasztronómia 14 S16 266,25 Cool TV szórakoztató műsorok 15 S17 273,25 DIGI Sport 1 sportcsatorna 16 S18 280,25 Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 17 S19 287,25 Film+ filmek 18 S20 294,25 SuperTV2 sorozatok, filmek, 19 S21 303,25 Hír TV hírek 20 S22 311,25 Story4 21 S23 319,25 Magyar ATV 22 S24 327,25 Viasat3 sorozatok, szórakoztató- és riportok, filmek, hírek, sport, filmek, Mini csomag 800,-Ft Alap csomag 2 300,-Ft Digitális csomag 4 000,- Ft

187 23 DVB-C Digi Life életvitellel kapcsolatos műsorok 24 DVB-C Comedy Central a humorcsatorna 25 DVB-C M3 retrocsatorna archív filmekkel, műsorokkal 26 DVB-C Sport1 sportcsatorna 27 DVB-C Sport2 sportcsatorna 28 DVB-C hatoscsatorna kulturális- és 29 DVB-C Story5 sorozatok, szórakoztató- és 30 DVB-C Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna 31 DVB-C Viasat Nature természetfilmek 32 DVB-C The Fishing & Hunting horgászat és vadászat 33 DVB-C Paramount Channel filmcsatorna 34 DVB-C ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 35 DVB-C History történelemi és ismeretterjesztő műsorok 36 DVB-C Travel Channel utazási magazin 37 DVB-C FEM3 38 DVB-C PRO4 39 DVB-C Film Café nőknek szóló általános szórakoztató csatorna általános szórakoztató csatorna, filmek, sorozatok romantikus és családi filmek, komédiák 40 DVB-C Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 41 DVB-C H!T Music Channel könnyűzene 42 DVB-C BBC Entertainment vígjáték, dráma és szórakoztató műsorok angol 43 DVB-C Music Channel könnyűzene 44 DVB-C National Geographic Channel természetfilmek 45 DVB-C Viasat History történelmi ismeretterjesztő 46 DVB-C Viasat6 filmsorozatok, sport, 47 DVB-C Eurosport sportcsatorna 48 DVB-C Eurosport 2 sportcsatorna 49 DVB-C Boomerang rajzfilmek magy. / ang. 50 DVB-C Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 51 DVB-C Life Network egészség, életmód 52 DVB-C Magyar Sláger TV hagyományos zenék 53 DVB-C Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek 54 DVB-C AXN filmsorozatok 107

188 Lengyeltóti No. Csatorna jelleg, profil nyelv csat. Mhz 1 M1 közszolgálati S ,25 2 M2 közszolgálati S ,25 3 Lengyeltóti VTV helyi csatorna S ,25 4 d1 TV dokumentum S ,25 5 Minimax gyerek S09 161,25 6 Cool TV kereskedelmi S10 168,25 7 Duna közszolgálati C05 175,25 8 Duna World közszolgálati C06 182,25 9 Somogy TV helyi csatorna C07 189,25 10 RTL Klub kereskedelmi C08 196,25 11 TV2 kereskedelmi C09 203,25 12 Hír TV hírek C10 210,25 13 Magyar ATV hírek C11 217,25 14 VIASAT3 kereskedelmi C12 224,25 15 Film+ film S11 231,25 16 DIGI Sport 1 sport S13 245,25 17 Viasat Explorer ismeretterjesztő S14 252,25 18 TV Paprika gasztronómia S15 259,25 19 PAX TV vallási S16 266,25 20 Parlament TV hírek S17 273,25 21 SuperTV2 kereskedelmi S18 280,25 22 STORY4 sorozatok S19 287,25 23 National Geographic Channel ismeretterjesztő S HISTORY történelem S34 407,25 25 Paramount Channel filmcsatorna S35 415,25 26 FEM3 kereskedelmi S36 423,25 27 Comedy Central humor S37 431,25 28 Spektrum ismeretterjesztő S38 439,25 29 SPORT1 sport S39 447,25 30 SPORT2 sport S40 455,25 31 M3 film, sorozatok archív S41 463,25 32 AXN film C21 471,25 33 PRO4 kereskedelmi C22 479,25 34 STORY5 kereskedelmi C23 487,25 35 DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok C24 495,25 36 DIGI Animal World ismeretterjesztő C25 503,25 37 Eurosport sport C26 511,25 38 Echo TV hírek C27 519,25 39 Viasat Nature ismeretterjesztő C28 527,25 40 Eurosport 2 sport C29 535,25 41 Magyar Sláger TV zene C30 543,25 42 DIGI Sport 2 sport C31 551, ALAP 2290,-Ft BŐVÍTETT 3990,-Ft

189 43 Viasat History történelem C32 559,25 44 The Fishing&Hunting horgász, vadász C33 567,25 45 DIGI World ismeretterjesztő C34 575,25 46 VIASAT6 kereskedelmi C35 583,25 47 Music Channel zene C36 591,25 Vasszécseny No. Csat Frekv Program Jelleg, profil Nyelv 1. C 3 55,25 Hír tv hír 2. C4 62,25 Duna World hír és kulturális műsorok 3. S 3 119,25 Pax Tv vallási műsorok 4. S 5 133,25 D1 Tv kulturális műsorok 5. S 6 140,25 Falu Tv helyi műsorcsatorna 6. S 7 147,25 Szombathelyi Tv helyi műsorcsatorna 7. S 8 154,25 Duna Televízió hír és kulturális műsorok 8. S 9 161,25 Film+ filmek 9. S ,25 M1 közszolgálati 10. C 6 182,25 M2 közszolgálati 11. C 8 196,25 Magyar ATV hír, riport, magazin 12. C 9 203,25 Super TV2 hír, riport, film, magazin 13. C ,25 Minimax/C8 gyerek 14. S ,25 DIGI Sport sport 15. S ,25 Viasat Explore ismeretterjesztő 16. S ,25 Tv Paprika gasztronomia 17. S ,25 Cool TV szórakoztató műsorok 18. S ,25 RTL Klub hír, riport, film, magazin 19. S ,25 Tv2 hír, riport, film, magazin VH Alap 692 Ft Pornóapáti No. Csat Frekv Program Jelleg, profil Nyelv 1 C2 48,25 Duna World hír és kulturális műsorok 2 O2 59,25 RTL Klub hír, riport, film, magazin 3 O3 77,25 D1 Tv kulturális műsorok 4 C5 175,25 ORF 1 kösszolgálati német 5 C6 182,25 M2 kösszolgálati 6 C7 189,25 Duna Televízió hír és kulturális műsorok 7 O9 199,25 Hír tv hír 8 O10 207,25 M1 kösszolgálati 9 O11 215,25 Magyar ATV hír, riport, magazin 10 O12 223,25 Tv2 hír, riport, film, magazin 11 S11 231,25 Minimax/C8 gyerek műsorok VH Alap 565 Ft 109

190 Molnaszecsőd No. Csat Frekv Program Jelleg, profil Nyelv 1 C 3 55,25 Duna World hír és kulturális műsorok 2 C 4 62,25 Pax Tv vallási műsorok 3 S 2 112,25 D1 Tv kulturális műsorok 4 S 3 119,25 Hír tv hír 5 S 4 126,25 Story 4 szórakoztató műsorok 6 S 5 133,25 Duna Televízió hír és kulturális műsorok 7 S 7 147,25 RTL Klub hír, riport, film, magazin 8 S 8 154,25 M1 közszolgálati 9 C 6 182,25 M2 közszolgálati 10 C ,25 Magyar ATV hír, riport, magazin 11 C ,25 Tv2 hír, riport, film, magazin 12 C ,25 Minimax/C8 gyerek műsorok 13 S ,25 DIGI Sport sport 14 S ,25 Viasat Explore ismeretterjesztő VH Alap 1095 Ft Vaskeresztes No. Csat Frekv Program Jelleg, profil Nyelv 1 C2 48,25 Duna World hír és kulturális műsorok 2 C4 62,25 RTL Klub hír, riport, film, magazin 3 O3 77,25 D1 Tv kulturális műsorok 4 S7 147,25 ORF 1 közszolgálati német 5 S9 161,25 ORF 2 közszolgálati német 6 C5 175,25 Duna Televízió hír és kulturális műsorok 7 O7 183,25 Hír tv hír 8 O8 191,25 M1 közszolgálati 9 O9 199,25 M2 közszolgálati 10 O10 207,25 Magyar ATV hír, riport, magazin 11 O11 215,25 Tv2 hír, riport, film, magazin 12 S11 231,25 Minimax/C8 gyerek műsorok VH Alap 565 Ft Nógrádmegyer No. Csat Frekv Program Jelleg, profil Nyelv 1 O 1 49,75 Duna World hír és kulturális műsorok 2 O 2 59,25 Pax Tv vallási műsorok 3 O 3 77,25 D1 Tv kulturális műsorok 4 O 4 85,25 Hír tv hír 5 O 5 93,25 RTL Klub hír, riport, film, magazin 6 O 6 175,25 Duna Televízió hír és kulturális műsorok 7 C 6 182,25 Tv2 hír, riport, film, magazin VH Alap 1830 Ft 110

191 8 O 9 199,25 M1 közszolgálati 9 O ,25 M2 közszolgálati 10 O ,25 Magyar ATV hír, riport, magazin 11 O ,25 Story 4 szórakoztató műsorok 12 S ,25 Minimax/C8 gyerek műsorok 13 S ,25 DIGI Sport sport 14 S ,25 Viasat Explore ismeretterjesztő 15 F 5 263,25 Tv Paprika gasztronómia Püspökmolnári No. Program Jelleg, profil Csomag/Ár 1 S Parlament TV politikai és gazdasági információs csatorna 2 S PAX TV vallási és kulturális műsorok 3 S d1 TV kulturális műsorok 4 S Film+ helyi hírek, információ 5 S Duna hír- és kulturális műsorok 6 S Duna World hír- és kulturális műsorok 7 S M1 közszolgálati 8 O M2 közszolgálati 9 O ORF 1 hírek, magazinok, riportok, filmek 10 O ORF2 hírek, magazinok, riportok, filmek felhőtlen kikapcsolódás a család minden 11 O TV2 tagjának 12 O RTL KLUB hírek, riportok, filmek, 13 O Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek 14 S Digi Sport1 sportcsatorna 15 S Viasat Explorer ismeretterjesztő 16 S TV Paprika gasztronómia 17 S Cool TV szórakoztató műsorok 18 S Viasat3 hírek, sport, filmek, 19 S Hír TV hírek 20 S Magyar ATV hírek prémium szórakozás a család minden 21 S Super TV2 tagjának sorozatok, szórakoztató- és 22 S Story 4 23 C Nat. Geo. természetfilmek 24 C Travel Ch. utazási magazin 25 C Digi Sport2 sportcsatorna 26 C Eurosport1 sportcsatorna 27 C Comey Central a humorcsatorna 28 C Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek 29 C Digi Animal World természetfilmek, állatvilág 30 C Life Network egészség életmód 31 C Universal Ch. családi filmsorozatok 32 C Film Cafe romantikus filmsorozatok 111 Alap csomag 1800 Ft Bővített csomag 3800 Ft Bővített plusz 4300 Ft

192 33 C M3 természetfilmek, sorozatok, filmek, sport 34 C Boomerang rajzfilmek 35 C The Fishing&Hunting horgászat vadászat 36 C Magyar Sláger TV hagyományos zenék 37 C Viasat History történelmi ismeretterjesztő 38 C Eurosport2 sportcsatorna 39 C Sport 1 sportcsatorna 40 C Sport2 sportcsatorna Balatonboglár ANALÓG CSATORNAKIOSZTÁS S.sz. Csatorna Jelleg, profil Nyelv csat. Mhz 1 Boglár Archiv helyi műsor S ,25 2 M2 közszolgálati S ,25 3 Duna Tv közszolgálati S ,25 4 M1 közszolgálati S ,25 5 Hír TV hírek S09 161,25 6 Super TV2 kereskedelmi S10 168,25 7 BB Városi TV helyi műsor C05 175,25 8 DunaWorld közszolgálati C06 182,25 9 TV Paprika gasztronómia C07 189,25 10 ATV hírek, dokumentum műsorok C09 203,25 11 Boglár-Supra TV helyi műsor C10 210,25 12 Viasat Explorer ismeretterjesztő C11 217,25 13 Cool TV kereskedelmi C12 224,25 14 Minimax gyermek csatorna S11 231,25 15 Story 4 kereskedelmi S12 238,25 16 TV 2 kereskedelmi S13 245,25 17 RTL KLUB kereskedelmi S14 252,25 18 d1 TV kulturális műsorok S15 259,25 19 DigiSport 1 sport csatorna S16 266,25 20 PAX TV vallási műsorok S17 273,25 21 Film + filmek, sorozatok S18 280,25 22 ViaSat3 kereskedelmi S19 287,25 23 Pro4 kereskedelmi S Viasat 6 kereskedelmi S Viasat Nature ismeretterjesztő S Viasat History ismeretterjesztő S Sport 1 sport csatorna S28 359,25 28 Sport 2 sport csatorna S29 367,25 29 DigiSport 2 sport csatorna S30 375,25 30 EuroSport 1 sport csatorna S31 383,25 31 EuroSport 2 sport csatorna S32 391,25 32 The Fishing&Hunting horgász, vadász S National Geographics Channel ismeretterjesztő S34 407,25 34 FEM 3 női csatorna S35 415,25 35 Paramount Channel filmek, sorozatok S40 455,25 36 NatGeo Wild ismeretterjesztő S41 463,25 37 M3 régi filmek, archív műsorok C21 471,25 38 AXN filmek, sorozatok C22 479, CSOMAG ÁR ALAP 2390,-Ft BŐVÍTETT 4190,-Ft

193 39 Echo TV hírek C23 487,25 40 History Channel ismeretterjesztő C24 495,25 41 Story 5 kereskedelmi C25 503,25 42 Spektrum ismeretterjesztő C26 511,25 43 Comedy Central humor csatorna C27 519,25 44 Magyar Sláger TV zene csatorna C28 527,25 ALAP csomag csatorna bruttó 2.390,- Ft EMELT csomag csatorna bruttó 4.190,- Ft Üzemszüneteltetési havidíj bruttó 1.270,- Ft 113

194 Monok Ssz. Műsornév Csat. Frekv. Nyelv Jelleg, profil 1 Duna Tv S3 119,25 közszolgálati 2 Fem 3 S4 126,25Mhz női magazin, filmek 3 Helyi videó S5 133,25Mhz közszolgálati 4 M1 S6 140,25Mhz közszolgálati 5 Duna Word S7 147,25Mhz közszolgálati 6 M2 S8 154,25Mhz közszolgálati 7 Story 4 Tv S9 161,25Mhz filmek, sorozatok 8 HírTV S10 168,25Mhz hír 9 RTL Klub C5 175,25Mhz hír, ált.szórakoztató 10 TV2 C6 182,25Mhz hír, ált.szórakoztató 11 NGC Wild C7 189,25Mhz tudomány, természet 12 Magyar Sláger TV C8 196,25Mhz zene, vegyes 13 ATV C9 203,25Mhz ált.szórakoztató 14 Pro4 C10 210,25Mhz ált.szórakoztató 15 Cartoon Network / TCM C11 217,25Mhz rajzfilm, mese 16 Film + C12 224,25Mhz filmek 17 National Geographic S11 231,25Mhz természet, tecnika 18 Comedy Central S13 245,25Mhz szórakoztató 19 DIGI Sport 1 S14 252,25Mhz sport 20 DIGI Sport 2 S15 259,25Mhz sport 21 COOL TV S16 266,25Mhz filmek 22 Super Tv2 S17 273,25Mhz ált.szórakoztató 23 M3 S18 280,25Mhz archív filmek 24 Paramount Channel S19 287,25Mhz filmcsatorna 25 The Fishing & Hunting S20 294,25Mhz horgász, vadász 26 Echo Tv S Mhz hír Minimum csomag , Ft Alap csomag: Ft Záhony No. Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv 1 140,25 M1 közszolgálati 2 147,25 M2 közszolgálati 3 154,25 Duna hír- és kulturális műsorok 4 161,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 5 168,25 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 6 175,25 TV2 hírek, riportok, filmek, 7 182,25 Zemplén TV helyi műsorcsatorna 8 189,25 d1 TV kulturális műsorok 9 196,25 PAX TV vallási és kulturális műsorok ,25 Magyar ATV riportok, filmek, ,25 Hír TV hírek, riportok, filmek, ,25 Cool TV szórakoztató műsorok Alap csomag: 2700 Ft Bővített csomag: 4600 Ft 114

195 13 224,25 SuperTV2 hírek, filmek, ,25 STORY4 sorozatok, szórakoztató- és ,25 VIASAT3 hírek, sport, filmek, ,25 Film+ filmek ,25 TV Paprika gasztronómia ,25 Minimax / Animax gyerekcsatorna ,25 DIGI Sport 1 sport ,25 Viasat Explorer ismeretterjesztő ,25 PRO4 általános szórakoztató csatorna, filmek, sorozatok ,25 RTL II hírek, riportok, filmek, ,25 STORY5 sorozatok, szórakoztató- és ,25 Paramount channel filmcsatorna ,25 Film Café film ,25 FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna ,25 Comedy Central humorcsatorna ,25 VIASAT6 filmsorozatok, sport, ,25 LifeNetwork életmód ,35 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok ,25 Disney Channel ifjúsági filmek ,25 Cartoon Network / TCM rajzfilm ,25 ducktv gyermekműsorok ,25 Boomerang rajzfilmek ,25 Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna ,25 Eurosport sportműsorok ,25 Eurosport 2 sportműsorok ,25 DIGI Sport 2 sportműsorok ,25 SPORT1 sportműsorok ,25 SPORT2 sportműsorok ,25 Music Channel könnyűzene ,25 H!T Music Channel könnyűzene ,25 Magyar Sláger TV hagyományos zenék ,25 The Fishing&Hunting horgászat, vadászat ,25 Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek National Geographic ,25 Channel természetfilmek ,25 Nat Geo WILD természetfilmek ,25 DIGI Animal World természetfilmek, állatvilág ,25 DIGI World történelem, utazás, tudomány és technológia ,25 DIGI Life egészség, életmód ,25 HISTORY történelem és ismeetterjesztés ,25 Viasat History történelmi ismeretterjesztő ,25 Muzsika TV tradícionális és modern zenék ,25 Viasat Nature természetfilmek ,25 BBC Entertainment vígjáték, dráma és szórakoztató műsorok angol ,25 Travel Channel utazási 115

196 Mosonóvár IP technológia Program Jelleg, profil Nyelv 1 Parlament TV politikai és gazdasági információs csat. 2 d1 TV kulturális műsorok 3 M1 HD közszolgálati 4 M2 HD közszolgálati 5 Duna World HD hír- és kulturális műsorok 6 Duna HD hír- és kulturális műsorok 7 M1 közszolgálati 8 M2 közszolgálati 9 Duna TV hír- és kulturális műsorok 10 Duna World hír- és kulturális műsorok 11 PAX TV Vallási és kulturális műsorok 12 hatoscsatorna kulturális és magazin műsorok 13 Mosonóvári Városi TV helyi csatorna 14 VIASAT3 hírek, sport, filmek, 15 DIGI Sport 1 sportcsatorna 16 DIGI Sport 1 HD sportcsatorna 17 TV2 HD hírek, riportok, filmek, 18 Magyar ATV riportok, filmek, 19 Hír TV hírek 20 Cool TV szórakoztató műsorok 21 Film+ filmek 22 Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek 23 Viasat Explorer ismeretterjesztő 24 Sky News hírek angol 25 VOX hírek, sport, filmek, német 26 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 27 TV2 hírek, riportok, filmek, 28 sorozatok, szórakoztató- és STORY4 29 Super TV2 hír, film, magazin 30 RTL II hírek, riportok, filmek, német 31 SUPER RTL gyermekműsorok, rajzfilmek német 32 Deutsche Welle hírcsatorna angol/német 33 ARTE hír- és kulturális műsorok francia/német 34 CNN hírek angol 35 Bloomberg TV hírcsatorna, üzleti és pénzügyi hírek angol 36 Music Channel HD könnyűzene 37 RTL közszolgálati német 38 CCTV-4 hírek, sport, filmek, kínai 39 fixtv magazinműsor fiataloknak, szám.tech. 40 Viasat Nature természetfilmek 41 ProTV International hírek, sport, filmek, román 42 SAT.1 hírek, riportok, filmek, német 43 France 24 hírcsatorna angol 44 Nat Geo HD természetfilmek angol 45 Nat Geo WILD HD természetfilmek angol Minimum 590 Ft Optimum 2490 Ft 116

197 46 nőknek szóló általános szórakoztató FEM3 csatorna 47 ált. szórakoztató csatorna, filmek, PRO4 sorozatok 48 The Fishing & Hunting horgászat és vadászat 49 történelem, utazás, tudomány és DIGI World technológia 50 történelem, utazás, tudomány és DIGI World HD technológia 51 DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok 52 DIDI Life HD életvitellel kapcsolatos műsorok 53 The Fishing&Hunting HD horgászat és vadászat 54 Super TV2 HD hír, film, magazinműsor 55 Comedy Central humorcsatorna 56 Film Café romantikus és családi filmek, komédiák 57 Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 58 Music Channel könnyűzene 59 National Geographic Ch. természetfilmek 60 Viasat History történelmi ismeretterjesztő 61 VIASAT6 filmsorozatok, sport, 62 Pro7 hírek, sport, filmek, német 63 Rai Uno hírek, sport, filmek, olasz 64 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 65 Boomerang rajzfilmek magy. / ang. 66 Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 67 Life Network egészség, életmód 68 Magyar Sláger TV hagyományos zenék 69 Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek 70 sorozatok, szórakoztató- és STORY5 71 3sat riportok, filmek, német 72 TV5 hírek, sport, filmek, francia 73 TVE hírek, sport, filmek, spanyol 74 RTL+ szórakoztató műsorok 75 Paramount Channel filmcsatorna 76 ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 77 történelemi és ismeretterjesztő HISTORY műsorok 78 vígjáték, dráma és szórakoztató BBC Entertainment műsorok angol 79 Travel Channel utazási magazin 80 DIGI Animal World természetfilmek, állatvilág 81 DIGI Animal World HD természetfilmek, állatvilág 82 Nat Geo WILD természetfilmek 83 BBC Knowledge tényfeltáró, természettudományi műsorok angol 84 DIGI Sport 2 sport műsorok 85 DIGI Sport 2 HD sport műsorok 86 Eurosport 1 sport műsorok 87 Eurosport 2 sport műsorok 88 SPORT1 sportcsatorna 89 SPORT2 sportcsatorna 90 SPORTM sportcsatorna 91 SPORT1 HD sportcsatorna Maximum 3990 Ft 117

198 92 Mezzo komolyzene, jazz francia 93 Nickelodeon szórakoztató gyerek csatorna Ágasegyháza Sorsz. Csat. Frekv. Műsor Jelleg Nyelv MHz 1. C2 48,25 m1 közszolgálati 2. C3 55,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 3. O2 69,25 RTL II kereskedelmi 4. O3 77,25 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 5. O5 93,25 Helyi tv helyi tv 6. S2 112,25 ECHO TV gazdasági, közéleti hírműsorok 7. S3 119,25 Magyar Sláger TV hagyományos zenék 8. S4 126,25 The Fishing & Hunting horgászat és vadászat 9. S5 133,25 LifeNetwork egészség, életmód 10. S6 140,25 Story 4 TV sorozatok, szórakoztató- és 11. S7 147,25 m2 közszolgálati 12. S8 154,25 DIGI World történelem, utazás, tudomány és technológia 13. S9 161,25 National Geographic Channel természetfilmek 14. S10 168,25 Digi Sport 1 sport 15. C5 175,25 Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 16. C6 182,25 TV2 felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának 17. C7 189,25 Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 18. C8 196,25 Magyar ATV riportok, filmek, Ágas csomag 4690 Ft 19. C9 203,25 Digi Sport 2 sport 20. C10 210,25 Viasat3 hírek, sport, filmek, 21. C11 217,25 Duna TV hír- és kulturális műsorok 22. C12 224,25 Super TV2 prémium szórakozás a család minden tagjának 23. S11 231,25 Cool TV szórakoztató műsorok 24. S12 238,25 Film + filmcsatorna 25. S13 245,25 Eurosport sportcsatorna 26. S14 252,25 Hír TV hírcsatorna 27. S15 259,25 Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 28. S16 266,25 Paramount Channel filmcsatorna 29. S17 273,25 DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok angol 118

199 30. S18 280,25 Paprika TV gasztronómia 31. S19 287,25 Comedy Central a humorcsatorna 32. S20 294,25 Film Café romantikus filmsorozatok 33. S21 303,25 Music Channel könnyűzene, napjaink legfrissebb hazai és külföldi slágerei 34. S22 311,25 Eurosport 2 sportcsatorna 35. S23 319,25 Hit! Music az elmúlt 50 év legnagyobb slágerei Abaújkér, (Aranyosi Völgy Oktatási Központ) Abaújvár, Albertirsa, Arka, Baskó, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Fony, Gobárt, Gönc, Hejce, Hernádszurdok, Hidasnémeti, Izsák, Kéked, Mogyoróska, Pányok, Regéc, Sima, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Zsujta, Erdőbénye (Rókabérc Vadászház) Sors z. Csat. Frekv. MHz Műsor Jelleg Nyelv 1 S4 126,25 Duna World közszolgálati 2 S5 133,25 TV2 kereskedelmi 3 S6 140,25 Super TV2 kereskedelmi 4 S7 147,25 TV Paprika gasztronómia 5 S8 154,25 d1 TV kulturális műsorok 6 S9 161,25 M1 közszolgálati 7 S10 168,25 M2 közszolgálati 8 C5 175,25 Duna TV közszolgálati 9 C6 182,25 RTL Klub kereskedelmi 10 C7 189,25 Képújság helyi információ 11 C8 196,25 Digi Sport 1 sport 12 C10 210,25 Cool TV sorozatok 13 C11 217,25 HírTV hírcsatorna 14 C12 224,25 Viasat Explore ismeretterjesztő 15 S11 231,25 Story 4 TV bulvár 16 S12 238,25 hatoscsatorna kulturális- és 17 S20 294,25 Magyar ATV kereskedelmi 18 S21 303,25 The Fishing & Hunting horgászat, vadászat 19 S22 311,25 Film+ filmcsatorna 20 S23 319,25 politikai és gazdasági Parlament TV információs csatorna Vallási és kulturális 21 S24 327,25 PAX TV műsorok 22 S25 335,25 Minimax/C8 gyermekműsor 23 S26 343,25 Viasat 3 kereskedelmi 24 C22 479,25 Spektrum ismeretterjesztő 25 C23 487,25 Eurosport sportcsatorna 26 C25 503,25 PRO4 sikersorozatok, izgalmas filmek a férfias kikapcsolódáshoz 27 C26 511,25 Comedy Central humor 119 Alap csomag 3090 Ft Bővített csomag 4690 Ft Extra csomag 5390 Ft

200 28 C27 519,25 Eurosport 2 sportcsatorna 29 C29 535,25 DIGI World 30 C30 történelem, utazás, tudomány és technológia ,25 MHz Digi Life életmód 31 C31 551,25 STORY5 sorozatok, szórakoztató- és 32 C32 559,25 / Boomerang rajzfilmek angol 33 C33 567,25 Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 34 C34 575,25 FEM3 női témák 35 C35 583,25 Film Café romantikus filmsorozatok 36 C40 623,25 National Geographic ismeretterjesztő Channel 37 C41 631,25 Paramount Channel filmcsatorna 38 C42 639,25 Life Network életmód 39 C43 647,25 Sorozat + sorozatok 40 C44 655,25 Digi Animal World ismeretterjesztő 41 C45 663,25 Travel Channel utazási magazin 42 C46 671,25 H!T Music Channel az elmúlt 50 év legnagyobb slágerei 43 C47 679,25 Cartoon Network / rajzfilmek, régi amerikai TCM filmek 44 C48 687,25 RTL II kereskedelmi 45 C49 695,25 Nat Geo WILD természetfilmek 46 C50 703,25 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 47 C51 711,25 Magyar Sláger TV hagyományos zenék 48 C52 719,25 Digi Sport 2 sport 49 C53 727,25 VIASAT6 filmsorozatok, sport, 50 C54 735,25 Music Channel utazás, angol 51 C55 743,25 Muzsika TV zene 52 C56 751,25 HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok 53 DVB-C SPORT1 sportcsatorna 54 DVB-C SPORT2 sportcsatorna 55 DVB-C BBC Knowledge tényfeltáró, természettudományi műsorok angol 56 DVB-C Nickelodeon 57 DVB-C AXN 53- A csatornák csak DVB-C vevővel 57. foghatók gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna filmsorozatok, angol

201 Kecel Frekv. Sorsz. Csat. Műsor Jelleg Nyelv MHz 1. O5 93,25 Duna World közszolgálati 2. S4 126,25 TV2 kereskedelmi 3. S5 133,25 Super TV2 kereskedelmi 4. S6 140,25 TV Paprika gasztronómia 5. S7 147,25 d1 TV kulturális műsorok 6. S8 154,25 M1 közszolgálati 7. S9 161,25 M2 közszolgálati 8. S10 168,25 Duna TV közszolgálati 9. C5 175,25 RTL Klub kereskedelmi 10. C6 182,25 Bogárzó TV helyi információ 11. C7 189,25 Digi Sport 1 sport 12. C9 203,25 Cool TV sorozatok 13. C10 210,25 HírTV hírcsatorna 14. C11 217,25 Viasat Explore ismeretterjesztő 15. C12 224,25 Story 4 TV bulvár 16. S11 231,25 Kecel TV helyi információ 17. S12 238,25 Magyar ATV kereskedelmi 18. S13 245,25 Film+ filmcsatorna 19. S14 252,25 Parlament TV politikai és gazdasági információs csatorna 20. S15 259,25 PAX TV Vallási és kulturális műsorok 21. S16 266,25 Minimax/C8 gyermekműsor 22. S17 273,25 Viasat 3 kereskedelmi Alap csomag 3090 Ft 23 DVB-C 24 DVB-C 25 DVB-C 26 DVB-C 27 DVB-C Boomerang Disney Channel Echo TV Magyar Sláger TV Spektrum rajzfilmek mesék, animációk, játékfilmek gazdasági, közéleti hírműsorok riportok, filmek, dokumentum-, természetés oktatófilmek, angol 28 DVB-C sorozatok, szórakoztató- STORY5 és 29 DVB-C LifeNetwork egészség, életmód életvitellel kapcsolatos 30 DVB-C DIGI Life műsorok 31 DVB-C történelem, utazás, DIGI World tudomány és technológia 32 DVB-C DIGI Sport 2 sportcsatorna Extra csomag 5390 Ft 121

202 33 DVB-C 34 DVB-C FEM3 PRO4 Csajban nagy! egész napos szórakozás nőknek sikersorozatok, izgalmas filmek a férfias kikapcsolódáshoz 35 DVB-C Comedy Central a humorcsatorna A csatornák csak DVB-C vevővel foghatók Hantos, Nagylók, Sárbogárd, Sárbogárd-Pusztaegres, Adásztevel, Dáka, Farkasgyepű, Homokbödöge, Mezőlak, Nagytevel, Nemesszalók Sorsz. Csat. Frekv. MHz Műsor Jelleg Nyelv 1 S4 126,25 Duna World közszolgálati 2 S5 133,25 TV2 kereskedelmi 3 S6 140,25 Super TV2 kereskedelmi 4 S7 147,25 TV Paprika gasztronómia kulturális 5 S8 154,25 d1 TV műsorok 6 S9 161,25 M1 közszolgálati 7 S10 168,25 M2 közszolgálati 8 C5 175,25 Duna TV közszolgálati 9 C6 182,25 RTL Klub kereskedelmi 10 C7 189,25 Képújság helyi információ 11 C8 196,25 Digi Sport 1 sport 12 C10 210,25 Cool TV sorozatok 13 C11 217,25 HírTV hírcsatorna 14 C12 224,25 Viasat Explore ismeretterjesztő 15 S11 231,25 Story 4 TV bulvár 16 S12 238,25 hatoscsatorna kulturális- és S13 245,25 Helyi TV helyi információ 18 S20 294,25 Magyar ATV kereskedelmi 19 S21 303,25 The Fishing & horgászat, Hunting vadászat 20 S22 311,25 Film+ filmcsatorna 21 S23 319,25 Parlament TV politikai és gazdasági információs csatorna 22 S24 327,25 PAX TV Vallási és kulturális műsorok 23 S25 335,25 Minimax/C8 gyermekműsor 24 S26 343,25 Viasat 3 kereskedelmi 25 C22 479,25 Spektrum ismeretterjesztő 26 C23 487,25 Eurosport sportcsatorna Alap csomag 3090 Ft Bővített csomag 4690 Ft

203 27 C25 503,25 sikersorozatok, izgalmas filmek a férfias PRO4 kikapcsolódáshoz 28 C26 511,25 Comedy Central humor 29 C27 519,25 Eurosport 2 sportcsatorna 30 C29 535,25 DIGI World történelem, utazás, tudomány és technológia 31 C30 543,25 Digi Life életmód 32 C31 551,25 STORY5 sorozatok, szórakoztató- és 33 C32 559,25 Boomerang rajzfilmek /angol mesék, Disney 34 C33 567,25 animációk, Channel játékfilmek 35 C34 575,25 FEM3 női témák 36 C35 583,25 Film Café romantikus filmsorozatok 37 C40 623,25 National Geographic ismeretterjesztő Channel 38 C41 631,25 Paramount Channel filmcsatorna 39 C42 639,25 Life Network életmód 40 C43 647,25 Sorozat + sorozatok 41 C44 655,25 Digi Animal World ismeretterjesztő 42 C45 663,25 Travel Channel utazási magazin 43 C46 671,25 az elmúlt 50 év H!T Music legnagyobb Channel slágerei 44 C47 679,25 Cartoon rajzfilmek, régi Network / TCM amerikai filmek 45 C48 687,25 RTL II kereskedelmi 46 C49 695,25 Nat Geo WILD természetfilmek 47 C50 703,25 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 48 C51 711,25 Magyar Sláger TV hagyományos zenék 49 C52 719,25 Digi Sport 2 sport 50 C53 727,25 VIASAT6 filmsorozatok, sport, 51 C54 735,25 Music Channel utazás, angol 52 C55 743,25 Muzsika TV zene 123

204 53 C56 751,25 HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok Szabadszállás Frekv. Sorsz. Csat. Műsor Jelleg Nyelv MHz 1 S4 126,25 Duna World közszolgálati 2 S5 133,25 TV2 kereskedelmi 3 S6 140,25 Super TV2 kereskedelmi 4 S7 147,25 TV Paprika gasztronómia 5 S8 154,25 d1 TV kulturális műsorok 6 S9 161,25 M1 közszolgálati 7 S10 168,25 M2 közszolgálati 8 C5 175,25 Duna TV közszolgálati 9 C6 182,25 RTL Klub kereskedelmi 10 C7 189,25 Képújság helyi információ 11 C8 196,25 Digi Sport 1 sport 12 C10 210,25 Cool TV sorozatok 13 C11 217,25 HírTV hírcsatorna 14 C12 224,25 Viasat Explore ismeretterjesztő 15 S11 231,25 Story 4 TV bulvár 16 S12 238,25 hatoscsatorna kulturális- és 17 S13 245,25 Helyi TV helyi információ 18 S20 294,25 Magyar ATV kereskedelmi The Fishing & 19 S21 303,25 Hunting horgászat, vadászat 20 S22 311,25 Film+ filmcsatorna Alap 3090 Ft Bővített 4690 Ft 21 S23 319,25 Parlament TV politikai és gazdasági információs csatorna 22 S24 327,25 Vallási és kulturális PAX TV műsorok 23 S25 335,25 Minimax/C8 gyermekműsor 24 S26 343,25 Viasat 3 kereskedelmi 25 C22 479,25 Spektrum ismeretterjesztő 26 C23 487,25 Eurosport sportcsatorna 27 C25 503,25 PRO4 sikersorozatok, izgalmas filmek a férfias kikapcsolódáshoz 28 C26 511,25 Comedy Central humor 29 C27 519,25 Eurosport 2 sportcsatorna 30 C29 535,25 DIGI World történelem, utazás, tudomány és technológia 31 C30 543,25 Digi Life életmód Extra 5390 Ft 124

205 32 C31 551,25 STORY5 sorozatok, szórakoztató- és 33 C32 559,25 34 C33 567,25 Disney Channel Boomerang rajzfilmek /angol mesék, animációk, játékfilmek 35 C34 575,25 FEM3 női témák 36 C35 583,25 Film Café romantikus filmsorozatok 37 C40 623,25 National Geographic Channel ismeretterjesztő 38 C41 631,25 Paramount Channel filmcsatorna 39 C42 639,25 Life Network életmód 40 C43 647,25 Sorozat + sorozatok 41 C44 655,25 Digi Animal World ismeretterjesztő 42 C45 663,25 Travel Channel utazási magazin 43 C46 671,25 H!T Music Channel az elmúlt 50 év legnagyobb slágerei 44 C47 679,25 Cartoon Network / rajzfilmek, régi TCM amerikai filmek 45 C48 687,25 RTL II kereskedelmi 46 C49 695,25 Nat Geo WILD természetfilmek 47 C50 703,25 Echo TV 48 C51 711,25 Magyar Sláger TV gazdasági, közéleti hírműsorok hagyományos zenék 49 C52 719,25 Digi Sport 2 sport 50 C53 727,25 VIASAT6 51 C54 735,25 Music Channel utazás filmsorozatok, sport,, angol 52 C55 743,25 Muzsika TV zene 53 C56 751,25 HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok 54 DVB-C SPORT1 sportcsatorna 55 DVB-C SPORT1 HD sportcsatorna 56 DVB-C SPORT2 sportcsatorna 57 DVB-C SPORTM sportcsatorna 58 DVB-C SportKlub sportcsatorna 59 DVB-C BBC Knowledge tényfeltáró, természettudományi műsorok angol 60 DVB-C Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna 61 DVB-C AXN filmsorozatok, angol 125

206 A csatornák csak DVB-C vevővel foghatók Sorsz. Csat. Frekv. MHz Solt Műsor Jelleg Nyelv 1 S6 140,25 Duna World közszolgálati 2 S7 147,25 TV2 kereskedelmi 3 S8 154,25 Super TV2 kereskedelmi 4 S9 161,25 TV Paprika gasztronómia 5 S10 168,25 d1 TV kulturális műsorok 6 C5 175,25 M1 közszolgálati 7 C6 182,25 M2 közszolgálati 8 C7 189,25 Duna TV közszolgálati 9 C8 196,25 RTL Klub kereskedelmi 10 C9 203,25 Képújság helyi információ 11 S11 231,25 Digi Sport 1 sport 12 S13 245,25 Cool TV sorozatok 13 S14 252,25 HírTV hírcsatorna 14 S15 259,25 Viasat Explore ismeretterjesztő 15 S16 266,25 Story 4 TV bulvár 16 S17 273,25 hatoscsatorna kulturális- és 17 S18 280,25 Helyi TV helyi információ 18 S19 287,25 Magyar ATV kereskedelmi The Fishing & 19 S20 294,25 Hunting horgászat, vadászat 20 S21 303,25 Film+ filmcsatorna 21 S22 311,25 politikai és gazdasági Parlament TV információs csatorna Vallási és kulturális 22 S23 319,25 PAX TV műsorok 23 S24 327,25 Minimax/C8 gyermekműsor 24 S25 335,25 Viasat 3 kereskedelmi 25 S28 359,25 Spektrum ismeretterjesztő 26 S29 367,25 Eurosport sportcsatorna Alap 3090 Ft Bővített 4690 Ft Extra 5390 Ft 126

207 27 S30 375,25 sikersorozatok, izgalmas filmek a férfias PRO4 kikapcsolódáshoz 28 S31 383,25 Comedy Central humor 29 S32 391,25 Eurosport 2 sportcsatorna 30 S33 399,25 DIGI World történelem, utazás, tudomány és technológia 31 S34 407,25 Digi Life életmód 32 S35 415,25 STORY5 sorozatok, szórakoztatóés 33 S36 423,25 Boomerang rajzfilmek /angol 34 S37 431,25 Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 35 S38 439,25 FEM3 női témák 36 C21 471,25 Film Café romantikus filmsorozatok 37 C22 479,25 National Geographic Channel ismeretterjesztő 38 C23 487,25 Paramount Channel filmcsatorna 39 C24 495,25 Life Network életmód 40 C25 503,25 Sorozat + sorozatok 41 C26 511,25 Digi Animal World ismeretterjesztő 42 C27 519,25 Travel Channel utazási magazin 43 C28 527,25 H!T Music Channel az elmúlt 50 év legnagyobb slágerei 44 C29 535,25 Cartoon Network / rajzfilmek, régi amerikai TCM filmek 45 C30 543,25 RTL II kereskedelmi 46 C31 551,25 Nat Geo WILD természetfilmek 47 C32 559,25 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 48 C33 567,25 Magyar Sláger TV hagyományos zenék 49 C34 575,25 Digi Sport 2 sport 50 C35 583,25 VIASAT6 51 C36 591,25 Music Channel utazás filmsorozatok, sport,, angol 52 C37 599,25 Muzsika TV zene 53 C38 607,25 HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok 54 DVB-C SPORT1 sportcsatorna 56 DVB-C SPORT2 sportcsatorna 59 DVB-C BBC Knowledge tényfeltáró, természettudományi műsorok angol 60 DVB-C 61 DVB-C Nickelodeon AXN gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna filmsorozatok A csatornák csak DVB-C vevővel foghatók, angol 127

208 Budapest, Hajdúdorog No. Csat. Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv Összefogás Lakásszövetkezet 1 TV (Budapest) Hajdúdorog S6 140,25 Városi TV (Hajdúdorog) helyi műsorcsatorna t2 S7 147,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 3 riportok, filmek, S8 154,25 Magyar ATV 4 politikai és gazdasági S9 161,25 Parlament TV információs csatorna 5 S10 168,25 PAX TV Vallási és kulturális műsorok 6 C5 175,25 M1 közszolgálati 7 C6 182,25 M2 közszolgálati 8 C7 189,25 Duna hír- és kulturális műsorok 9 hírek, riportok, filmek, C8 196,25 RTL Klub 10 felhőtlen kikapcsolódás a C9 203,25 TV2 család minden tagjának 11 C10 210,25 Képújság helyi információ 12 C11 217,25 Film + filmek 13 C12 224,25 Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek 14 prémium szórakozás a S11 231,25 Super TV2 család minden tagjának 15 S12 238,25 d1 TV kulturális műsorok 128 Alap Ft Bővített Ft Sport csomag (csak a bővített csomaggal kérhető ) 500 Ft

209 16 S13 245,25 Viasat Explore ismeretterjesztő 17 S14 252,25 Digi Sport 1 sportcsatorna 18 S15 259,25 Story 4 sorozatok, szórakoztató- és hírek, sport, filmek, 19 S16 266,25 Viasat 3 20 S17 273,25 TV Paprika gasztronómia 21 S18 280,25 Cool TV szórakoztató műsorok 22 S19 287,25 Music Mix könnyűzene 23 S20 294,25 Hír TV hírek kulturális- és 24 S21 303,25 hatoscsatorna 25 S22 311,25 The Fishing & Hunting horgászat és vadászat 26 S40 455,25 ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 27 C21 471,25 Paramount Channel filmcsatorna 28 C22 479,25 AXN filmsorozatok 29 C23 487,25 RTLII szórakoztató csatorna 30 C24 495,25 Film Café romantikus filmsorozatok 31 sorozatok, szórakoztató- és C25 503,25 STORY5 32 természet és állatvilág C26 511,25 Viasat Nature dokumentumfilmeken 33 dokumentum-, természet- és C27 519,25 Spektrum oktatófilmek 34 C28 527,25 Viasat History történelmi ismeretterjesztő 35 C29 535,25 DIGI Sport 2 sportcsatorna 36 tradicionális és modern C30 543,25 Muzsika TV zenék 37 C31 551,25 Sorozat + sorozatok 38 C32 559,25 Music Channel könnyűzene, napjaink legfrissebb hazai és külföldi slágerei 39 életvitellel kapcsolatos C33 567,25 DIGI Life műsorok 40 C34 575,25 Eurosport sportcsatorna 41 C35 583,25 Eurosport 2 sportcsatorna hagyományos 42 C37 599,25 Magyar Sláger TV zenék sikersorozatok, izgalmas 43 filmek a férfias C38 607,25 PRO4 kikapcsolódáshoz National Geographic 44 C39 615,25 Channel természetfilmek 45 Csajban nagy! egész napos C40 623,25 FEM3 szórakozás nőknek vígjáték, dráma és 46 C41 631,25 BBC Entertainment szórakoztató műsorok angol 47 C42 639,25 Travel Channel utazási magazin 48 C43 647,25 Nat Geo WILD természetfilmek 49 C44 655,25 Life Network egészség, életmód az elmúlt 50 év legnagyobb 50 C45 663,25 H!T Music Channel slágerei 51 C46 671,25 DIGI Animal World természetfilmek, álatvilág 129

210 52 történelem, utazás, C47 679,25 DIGI World tudomány és technológia 53 gazdasági, közéleti C48 687,25 Echo TV hírműsorok 54 filmsorozatok, sport, C49 695,25 VIASAT6 55 rajzfilmek, régi amerikai C50 703,25 Cartoon Network / TCM filmek 56 C51 711,25 Boomerang rajzfilmek /angol 57 mesék, animációk, C52 719,25 Disney Channel játékfilmek 58 C53 727,25 Comedy Central a humorcsatorna 59 történelemi és C54 735,25 HISTORY ismeretterjesztő műsorok 60 DVB-C Sport1 sportcsatorna 60 DVB-C Sport2 sportcsatorna 60 DVB-C BBC Knowledge tényfeltáró, természettudományi műsorok 60 gyerekeknek szóló DVB-C Nickelodeon szórakoztató csatorna 1 101, , ,3 Kossuth rádió Bartók rádió Petőfi rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó közszolgálati, a klasszikus zene rádiója közszolgálati rádió, zenei műsor Nárai ssz. csat. frekv. Csatorna neve Jelleg, tematika csomag 1 CCIR2 48,25 Duna hír- és kulturális műsorok 2 CCIR3 55,25 M2 közszolgálati 3 CCIR4 62,25 M1 közszolgálati felhőtlen kikapcsolódás a család minden 4 OIRT3 77,25 TV2 tagjának 5 OIRT4 85,25 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 6 OIRT5 93,25 Sláger TV zene 7 S07 147,25 Szombathelyi TV helyi információk 8 S08 154,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 9 S09 161,25 Viasat Explore ismeretterjesztő 10 S10 168,25 DIGI World történelem, utazás, tudomány és technológia 11 OIRT6 175,25 Story4 sorozatok, szórakoztató- és 12 OIRT7 183,25 Hír Tv hírek 13 OIRT8 191,25 DIGI Sport1 sportcsatorna 14 OIRT9 199,25 Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek 15 OIRT10 207,25 Magyar ATV hírek 16 OIRT11 215,25 TV Paprika gasztronómia 17 CIR12 224,25 Viasat3 hírek, sport, filmek, 130 KÖZSZOLGÁLATI CSOMAG 900 Ft ALAPCSOMAG 2500 Ft

211 19 S12 238,25 Super TV2 prémium szórakozás a család minden tagjának 20 S13 245,25 DIGI Animal természetfilmek, állatvilág 21 S15 259,25 DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok 22 S16 266,25 Parlament politikai és gazdasági információs csatorna 23 S17 273,25 COOL TV szórakoztató műsorok 24 S18 280,25 Film+ filmek 25 S19 287,25 PAX vallási és kulturális műsorok 26 S20 294,25 DIGI Sport2 sportcsatorna sorsz. csat. Mihályháza Frekv. MHz Műsor Jelleg, tematika 1 A2 119,25 DIGI Sport1 sportcsatorna 2 A3 127,25 TV2 3 A6 151,25 Story TV felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának sorozatok, szórakoztató- és 4 A7 159,25 d1 kulturális műsorok 5 A8 167,25 M1 közszolgálati 6 O7 183,25 Duna TV hír- és kulturális műsorok 7 O8 191,25 RTL Klub 8 O9 199,25 Hír TV hírek hírek, riportok, filmek, 9 O10 207,25 M2 közszolgálati 10 O11 215,25 Super TV2 prémium szórakozás a család minden tagjának 11 F2 239,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 12 F3 247,25 Parlament politikai és gazdasági információs csatorna 13 F5 263,25 PAX vallási és kulturális műsorok 14 S18 279,25 Magyar ATV hírek 15 S19 287,25 COOL TV szórakoztató műsorok 16 S20 301,25 Film + filmek 17 C24 495,25 Film Cafe romantikus filmsorozatok 18 C25 503,25 DIGI World 19 C26 511,25 Eurosport sportcsatorna történelem,utazás, tudomány és technológia 20 C27 519,25 RTL2 szórakoztató műsorok 21 C28 527,25 Cartoon Network rajzfilmek 22 C29 535,25 Nat Geo természetfilmek 23 C30 543,25 Paramount Channel filmek 24 C31 551,25 Sláger TV hagyományos zenék 25 C32 559,25 FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna 131 Alapcsomag 1800 Ft Bővített csomag 3000 Ft Bővített plusz csomag 3500 Ft

212 26 C33 567,2 PRO4 sikersorozatok, izgalmas filmek a férfias kikapcsolódáshoz 27 C34 575,25 Boomerang gyermekműsorok, rajzfilmek 28 C37 599,25 Sorozat+ sorozatok 29 C42 639,25 Music Mix/Super One könnyűzene 30 C43 647,25 DIGI Sport2 sportcsatorna 31 C44 655,25 Comedy Central humorcsatorna 32 C47 679,25 Fishing&Hunting horgászat vadászat 33 C48 687,25 DIGI Animal természetfilmek, álatvilág 34 C50 695,25 Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek 35 C52 719,25 Travel Channel utazási magazin 36 C53 727,25 Viasat6 filmsorozatok,sport, 37 C63 807,25 Sport1 sportcsatorna 38 C64 815,25 Sport2 sportcsatorna Hosszúpereszteg No. csat frekv. csatorna neve jelleg, tematika 1 A1 112,25 Falu TV helyi információk 2 A2 119,25 d1 kulturális műsorok 3 A3 127,25 Parlament politikai és gazdasági információs csatorna 4 A4 135,25 Story4 sorozatok, szórakoztató- és 5 A6 151,25 M2 közszolgálati 6 A7 159,25 Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek 7 O7 183,25 M1 közszolgálati 8 O8 191,25 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 9 O9 199,25 TV2 felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának 10 O10 207,25 Viasat3 hírek, sport, filmek, 11 O11 215,25 Duna TV hír- és kulturális műsorok 12 F1 231,25 Magyar ATV hírek 13 F2 239,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 14 F3 247,25 Hír TV hírek 15 F4 255,25 Film+ filmek 16 F5 266,25 Super TV2 prémium szórakozás a család minden tagjának 17 S18 280,25 PAX vallási és kulturális műsorok 18 S19 287,25 DIGI Sport1 sportcsatorna 19 S20 294,25 COOL TV szórakoztató műsorok 20 C21 471,25 Sorozat+ sorozatok 21 C23 487,25 DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok 22 C24 495,25 Film Cafe romantikus filmsorozatok Alapcsomag 1800 Ft Bővített csomag 3500 Ft Bővített plusz csomag 3900 Ft 132

213 23 C25 503,25 Nat Geo természetfilmek 24 C26 511,25 Story5 sorozatok, szórakoztató- és 25 C27 519,25 The Fishing& Hunting horgászat vadászat 26 C28 527,25 DIGI World történelem, utazás, tudomány és technológia 27 C29 535,25 DIGI Sport2 sportcsatorna 28 C30 543,25 Travel Channel utazási magazin 29 C31 551,25 Comedy Central a humorcsatorna 30 C32 559,25 M3 archív filmek, műsorok 31 C33 567,25 Sláger TV hagyományos zenék 32 C34 575,25 RTL2 szórakoztató műsorok 33 C39 615,25 FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna 34 C41 631,25 PRO4 sikersorozatok, izgalmas filmek a férfias kikapcsolódáshoz 35 C44 655,25 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 36 C45 663,25 DIGI Animal World természetfilmek, állatvilág 37 C47 679,25 Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek 38 C49 696,25 Disney mesék, animációk, játékfilmek 39 C50 703,25 Paramount Channel filmek 40 C55 743,25 Cartoon Network gyermekműsorok, rajzfilmek 41 C63 807,25 Sport1 sportcsatorna 42 C65 823,25 Sport2 sportcsatorna Jánosháza csat frekv csatorna neve jelleg, tematika 1 A2 119,25 Falu tv helyi információk 2 A4 135,25 Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek 3 A6 151,25 M1 közszolgálati 4 A7 159,25 M2 közszolgálati 5 A8 167,25 Duna TV hír- és kulturális műsorok 6 C5 175,25 Paprika TV gasztronómia 7 C6 182,25 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 8 C8 196,25 Magyar ATV hírek 9 C9 203,25 felhőtlen kikapcsolódás a család TV2 minden tagjának 10 C10 210,25 Hír TV hírek 11 C11 217,25 Pax vallási és kulturális műsorok 12 S11 231,25 d1 kulturális műsorok 13 S12 238,25 Film+ filmek 14 S13 245,25 Parlament politikai és gazdasági információs csatorna 15 S14 252,25 COOL TV szórakoztató műsorok Alapcsomag 1800 Ft Bővített csomag 3500 Ft Bővített plusz csomag 3900 Ft 133

214 16 S15 259,25 Super TV2 prémium szórakozás a család minden tagjának 17 S17 273,25 sorozatok, szórakoztató- és Story 4 18 S18 280,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 19 S19 287,25 DIGI Sport1 sportcsatorna hírek, sport, filmek, 20 S20 294,25 Viasat 3 21 C22 479,25 sikersorozatok, izgalmas filmek PRO4 a férfias kikapcsolódáshoz 22 C23 487,25 M3 archív filmek, műsorok 23 C24 495,25 The Fishing&Hunting horgászat vadászat dokumentum-, term.- és 24 C25 503,25 Spektrum oktatófilmek 25 C26 511,25 FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna 26 C29 535,25 Disney rajzfilmek 27 C30 543,25 történelem, utazás, tudomány DIGI World és technológia 28 C32 559,25 Nat Geo természetfilmek 29 C33 567,25 Cartoon Network gyermekműsorok, rajzfilmek 30 C38 607,25 Sláger TV hagyományos zenék 31 C40 623,25 Eurosport sportcsatorna 32 C41 631,25 Eurosport 2 sportcsatorna 33 C42 639,25 DIGI Sport2 sportcsatorna 34 C44 655,25 sorozatok, szórakoztató- és Story5 35 C46 671,25 Comedy Central a humorcsatorna 36 C47 697,25 RTL2 szórakoztató műsorok 37 C49 695,25 DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok 38 C50 703,25 Sorozat+ sorozatok 39 C52 719,25 Paramounth channel filmek 40 C54 735,25 Film Cafe romantikus filmsorozatok 41 C56 751,25 DIGI Animal World természetfilmek, állatvilág 42 C63 807,25 Sport1 sportcsatorna 43 C64 815,25 Sport2 sportcsatorna Karakó No. Csat. Frekv. Csatorna neve Jelleg, tematika 1 O4 85,25 Super TV2 prémium szórakozás a család minden tagjának 2 A2 119,25 d1 kulturális műsorok 3 A5 143,25 PAX vallási és kulturális műsorok 4 A6 151,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 5 A7 159,25 TV2 felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának Alapcsomag 1800 Ft Bővített csomag 3000 Ft Bővített plusz csomag 3500 Ft 134

215 6 A8 167,25 Parlament TV 7 O8 183,25 Story4 politikai és gazdasági információs csatorna 8 O9 199,25 M2 közszolgálati 9 O10 207,25 M1 közszolgálati sorozatok, szórakoztató- és 10 O11 215,25 Duna TV hír- és kulturális műsorok 11 F1 231,25 RTL Klub 12 F2 239,25 Magyar ATV hírek 13 F3 247,25 Film+ filmek hírek, riportok, filmek, 14 F4 255,25 DIGI Sport1 sportcsatorna 15 F7 279,25 Hír TV hírek 16 S19 287,25 TV Paprika gasztronómia 17 S20 294,25 Viasat 3 hírek, sport, filmek, 18 C24 495,25 RTL 2 szórakoztató műsorok 19 C25 503,25 DIGI Sport2 sportcsatorna 20 C26 511,25 FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna 21 C27 519,25 Nat Geo természetfilmek 22 C28 527,25 Boomerang gyermekműsorok, rajzfilmek 23 C29 535,25 PRO4 24 C30 543,25 Eurosport sportcsatorna sikersorozatok, izgalmas filmek a férfias kikapcsolódáshoz 25 C31 551,25 Sláger TV hagyományos zenék 26 C33 567,25 Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek 27 C39 615,25 Travel Channel utazási magazin 28 C40 623,25 DIGI World 29 C41 631,25 Paramount Channel filmek történelem, utazás, tudomány és technológia 30 C44 655,25 M3 archív filmek, műsorok 31 C46 671,25 The Fishing & Hunting horgászat vadászat 32 C47 679,25 Comedy Central a humorcsatorna 33 C63 807,25 Sport1 sportcsatorna 34 C64 815,25 Sport2 sportcsatorna 135

216 Nagyalásony sorsz. csat. frekv. csatorna neve jelleg, tematika 1 A2 119,25 d1 kulturális műsorok 2 A3 127,25 PAX vallási és kulturális műsorok 3 A6 151,25 Parlament politikai és gazdasági információs csatorna 4 A7 159,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 5 A8 167,25 M1 közszolgálati 6 A9 183,25 M2 közszolgálati 7 O8 191,25 TV2 8 O9 199,25 RTL Klub felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának hírek, riportok, filmek, 9 O10 207,25 Duna TV hír- és kulturális műsorok 10 F1 231,25 Film + filmek 11 F2 239,25 Magyar ATV hírek 12 F3 247,25 Hír TV hírek 13 F4 255,25 DIGI Sport1 sportcsatorna sorozatok, szórakoztató- és 14 S18 279,25 Story TV 15 S19 287,25 COOL TV szórakoztató műsorok 16 S20 294,25 Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek 17 S21 303,25 Super TV2 prémium szórakozás a család minden tagjának 18 C24 495,25 Travel Channel utazási magazin 19 C25 503,25 M3 archív filmek, műsorok 20 C26 511,25 DIGI Sport2 sportcsatorna 21 C27 519,25 Paramount Channel filmek Alapcsomag 1800 Ft Bővített csomag 3500 Ft 22 C29 535,25 Comedy Central a humorcsatorna 23 C30 534,25 Sláger TV hagyományos zenék 24 C31 551,25 Spektrum 25 C32 559,25 DIGI Life 26 C33 567,25 PRO4 dokumentum-, term.- és oktatófilmek életvitellel kapcsolatos műsorok sikersorozatok, izgalmas filmek a férfias kikapcsolódáshoz 27 C34 575,25 DIGI Animal World természetfilmek, álatvilág Bővített plusz csomag 3900 Ft 136

217 28 C41 631,25 DIGI World történelem,utazás, tudomány és technológia 29 C42 639,25 Cartoon Network rajzfilmek 30 C43 647,25 Eurosport sportcsatorna 31 C45 663,25 Story5 sorozatok, szórakoztató- és 32 C46 671,25 RTL2 szórakoztató műsorok 33 C47 679,25 Eurosport2 sportcsatorna 34 C48 687,25 H!T Music könnyűzene 35 C51 711,25 Film Cafe romantikus filmsorozatok 36 C52 719,25 The Fishing&Hunting horgászat vadászat 37 C53 727,25 Sorozat+ sorozatok 38 C54 735,25 Nat Geo természetfilmek 39 C63 807,25 Sport1 sportcsatorna 40 C64 815,25 Sport2 sportcsatorna Kemeneshőgyész, Magyargencs No. Csat. Frekv. Csatorna neve Jelleg, tematika 1 A2 119,25 d1 kulturális műsorok 2 A3 127,25 DIGI Sport1 sportcsatorna 3 A6 151,25 Pápa TV helyi információk 4 A7 159,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 5 A8 167,25 M1 közszolgálati 6 A9 183,25 M2 közszolgálati 7 O8 191,25 TV2 felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának 8 O9 199,25 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 9 O10 207,25 Duna TV hír- és kulturális műsorok 10 O11 215,25 PAX vallási és kulturális műsorok 11 F1 231,25 Parlament 12 F2 239,25 Magyar ATV hírek 13 F3 247,25 Hír TV hírek 14 F4 255,25 Super TV2 politikai és gazdasági információs csatorna prémium szórakozás a család minden tagjának 15 F5 263,25 Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek 16 S18 279,25 Story 4 17 S19 287,25 Film + filmek sorozatok, szórakoztató- és 18 S21 301,25 COOL TV szórakoztató műsorok 19 C24 495,25 Nat Geo természetfilmek 20 C25 503,25 DIGI Sport2 sportcsatorna 21 C26 511,25 DIGI Animal World természetfilmek, állatvilág 22 C27 519,25 Eurosport sportcsatorna Alap csomag 1800 Ft Bővített csomag 3500 Ft Bővített plusz csomag 3900 Ft 137

218 23 C29 535,25 M3 archív filmek, műsorok 24 C30 543,25 Sláger TV hagyományos zenék 25 C31 551,25 Story5 26 C33 567,25 PRO4 sorozatok, szórakoztató- és sikersorozatok, izgalmas filmek a férfias kikapcsolódáshoz 27 C34 575,25 Comedy Channel a humorcsatorna 28 C41 631,25 Travel Channel utazási magazin 29 C42 639,25 Cartoon Network rajzfilmek 30 C43 647,25 Spektrum 31 C44 655,25 FEM3 32 C45 663,25 Paramount Channel filmek dokumentum-, term.- és oktatófilmek nőknek szóló általános szórakoztató csatorna 33 C46 671,25 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 34 C47 679,25 DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok 35 C48 687,25 Sorozat+ sorozatok 36 C51 711,25 Film Cafe romantikus filmsorozatok 37 C52 719,25 The Fishing&Hunting horgászat vadászat 38 C53 727,25 DIGI World történelem, utazás, tudomány és technológia 39 C54 735,25 RTL2 szórakoztató műsorok 40 C63 807,25 Sport1 sportcsatorna 41 C64 815,25 Sport2 sportcsatorna sorsz. csat. frekv. csatorna neve Nyárád 1 A2 119,25 M1 közszolgálati 2 A3 127,25 M2 közszolgálati jelleg, tematika 3 A5 143,25 Viasat3 hírek, sport, filmek, 4 A6 151,25 Magyar ATV hírek 5 A7 159,25 DIGI Sport1 sportcsatorna 6 O6 175,25 Film+ filmek 7 O7 183,25 TV2 8 O8 191,25 Pápa TV helyi információk felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának 9 O9 199,25 Duna hír- és kulturális műsorok 10 O10 207,25 Duna World hír- és kulturális műsorok 11 C11 217,25 RTL Klub hírek, riportok, filmek, Alapcsomag 1800 Ft 12 S11 231,25 Story TV sorozatok, szórakoztató- és 13 S14 252,25 Hír TV hírek 14 S15 259,25 Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek 15 S16 266,25 Super TV2 prémium szórakozás a család minden tagjának 16 S17 273,25 COOL TV szórakoztató műsorok 138

219 17 S18 280,25 d1 kulturális műsorok 18 S19 287,25 PAX vallási és kulturális műsorok 19 S20 294,25 Parlament politikai és gazdasági információs csatorna Hódmezővásárhely No. Csatorna helye Program Jelleg, profil Nyelv 1. S5 133,25 Parlament TV politikai és gazd-i inf-ós csatorna 2. S PAX TV vallási és kulturális műsorok 3. S d1 TV kulturális műsorok m agyar 4. S Duna World hír- és kulturális műsorok 5. C DUNA hír- és kulturális műsorok 6. C M1 közszolgálati 7. C M2 közszolgálati 8. C7 140,25 Hódmezővásárhelyi Városi helyi műsorcsatorna TV 9. C VIASAT3 hírek, sport, filmek, 10. C TV2 hírek, riportok, filmek, 11. C RTL Klub hírek, riportok, filmek, 12. S Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 13. S Magyar ATV riportok, filmek, 14. S Viasat Explorer ismeretterjesztő 15. S Cool TV szórakoztató műsorok 16. S Hír TV hírek 17. S Super TV2 hírek, filmek, 18. S Film+ filmek 19. S DIGI Sport 1 sportcsatorna 20. S STORY4 sorozatok, szórakoztató- és 21. S TV Paprika gasztronómia 22. C DIGI Animal World természetfilmek 23. C HISTORY történelem és ismeretterjesztés 24. C National Geographic természetfilmek 25. C Channel H!T Music Channel könnyűzene 26. C Spektrum dokumentum-, term.- és 27. C Boomerang rajzfilmek oktatófilmek magy. / 28. C Magyar Sláger TV hagyományos zenék ang. 29. C Eurosport sportcsatorna 30. C Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 31. C Viasat Nature reklámmentes természetcsatorna 32. C Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 33. C Travel Channel utazási magazinműsor, 34. C Cartoon Network / TCM rajzfilmek, ismeretterjesztés régi amerikai filmek 35. C Film Cafe romantikus filmsorozatok 36. C VIASAT6 filmsorozatok, sport, 37. C FEM3 nőknek szóló általános 38. C ducktv szórakoztató gyermekműsorok, csatorna rajzfilmek C Life Network életvitellel kapcsolatos műsorok 40. C Paramount Channel filmcsatorna 41. C Music Channel könnyűzene 42. C DIGI Sport 2 sportcsatorna 43. C DIGI World történelem, utazás, tudomány, 44. C DIGI Life technológia életvitellel kapcsolatos műsorok 45. C Nat Geo WILD természetfilmek 46. C PRO4 általános szórakoztató csatorna, 47. C The Fishing & Hunting horgászat filmek, sorozatok és vadászat 48. C Viasat History történelmi ismeretterjesztő 49. C Eurosport 2 sportcsatorna 50. C STORY5 sorozatok, szórakoztató- és 51. C Comedy Central humor csatorna 52. C BBC Knowledge tényfeltáró természettudományos angol 139 Közszolgálati 600 Ft Minimum 2290 Ft Alap 3290Ft

220 53. C SPORT1 sportcsatorna 54. C SPORT2 sportcsatorna 55. C Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna 56. C6 947,25 AXN filmsorozatok Bővített csomag 3890,-ft Tihany No. Csatorna Program Jelleg, profil Nyelv helye 1 A4 135,25 Tihany Tv helyi műsorcsatorna Minimum 2 A5 143,25 Pax Tv vallási és kulturális műsorok 3 A DUNA hír- és kulturális műsorok m agyar A7 159,25 Duna World hír- és kulturális műsorok Ft 5 A8 167,25 M1 közszolgálati 6 C05 175,25 M2 közszolgálati C06 182,25 DVB-C C07 189,25 DVB-C C08 196,25 DVB-C C DVB-C Alap 7 C10 210,25 RTL Klub hírek, riportok, filmek, C TV2 hírek, riportok, filmek, Ft 9 S11 231,25 Hír TV hírek 10 S VIASAT3 hírek, sport, filmek, 11 S Cool TV szórakoztató műsorok 12 S TV Paprika gasztronómia 13 S DIGI Sport 1 sportcsatorna 14 S Film+ filmek 15 S Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek 16 S Viasat Explorer ismeretterjesztő 17 S Super TV2 hírek, filmek, 18 S STORY4 sorozatok, szórakoztató- és 19 S21 303,25 Magyar ATV riportok, filmek, S22 311,25 DVB-C S23 319,25 DVB-C S24 327,25 DVB-C S25 335,25 DVB-C 20 C National Geographic Ch. természetfilmek Bővített 21 C Eurosport sportcsatorna 3860Ft 22 C Eurosport 2 sportcsatorna 23 C History Channel történelem és ismeretterjesztés 24 C Travel Channel utazási magazinműsor 25 C Comedy Central humorcsatorna 26 C Fishing & Hunting horgászat és vadászat magy. / 27 C Sorozat+ sorozatok 28 C RTL II hírek, riportok, filmek, 29 C Music Mix könnyűzene 30 C Muzsika TV hagyományos zenék 31 C Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 32 C Spektrum dokumentum-, term.- és 33 C VIASAT6 Filmsorozatok, sport, 34 C Viasat Nature reklámmentes természetcsatorna 35 C Viasat History történelmi ismeretterjesztő 36 C DIGI Sport 2 sportcsatorna 37 C DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok 38 C DIGI World történelem, utazás, tudomány, 39 C DIGI Animal World természetfilmek technológia 40 C Cartoon Network/TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 41 C PRO4 általános szórakoztató csatorna, filmek, sorozatok 140

221 42 C FEM3 nőknek szóló általános 43 C Film Cafe romantikus filmsorozatok 44 C Boomerang rajzfilmek 45 C Nat Geo WILD természetfilmek 46 C Paramount Channel családi filmek, filmsorozatok 47 C Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 48 C49 695,25 STORY5 sorozatok, szórakoztató- és 49 C BBC Entertaiment vígjáték, dráma és szórakoztató angol C52 722,00 DVB-C műsorok C53 730,00 DVB-C C54 738,00 DVB-C Bővített C55 746,00 DVB-C plusz 50 C58 775,25 SPORT1 sportcsatorna MAGYA 5250 Ft 51 C59 783,25 SPORT2 sportcsatorna 52 C60 791,25 Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató Minimum csomag 1-6. csatorna bruttó 1.515,- Ft Alap csomag csatorna bruttó 2.690,- Ft Bővített csomag csatorna bruttó 3.860,- Ft Bővített plusz csomag csatorna. bruttó 5.250,- Ft Üzemszüneteltetési havidíj bruttó 630,- Ft Rádióműsorok MR1-Kossuth Rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó MR2-Petőfi Rádió közszolgálati rádió, zenei műsor MR3-Bartók Rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója Bácsbokod No. Csat. Frekv. Műsor neve Jelleg Nyelv 1 S5 133,25 ARD közszolgálati német 2 S6 140,25 Horváth tv közszolgálati horvát 3 S7 147,25 Duna world közszolgálati 4 S8 154,25 Duna Tv közszolgálati 5 S9 161,25 M2 közszolgálati 6 S10 168,25 M1 közszolgálati 7 C5 175,25 Magyar Sláger tv zene 8 C8 196,25 Info tv képujság 9 C9 203,25 Tv 2 kereskedelmi 10 C10 210,25 RTK klub kereskedelmi 11 C12 224,25 The Fishing&Hunting horgászat, vadászat 12 S11 231,25 RTL II kereskedelmi 13 S12 238,25 Atv hír 14 S13 245,25 Hír tv hír 15 S14 252,25 Disney ch rajzfilm 16 S15 259,25 Minimax rajzfilm 17 S16 266,25 Viasat 3 kereskedelmi 18 S17 273,25 Cool tv kereskedelmi 19 S18 280,25 NGC ch ismeret terj. 20 S19 287,25 Digi world ismeret terj. 21 S20 294,25 Spektrum ismeret terj. Alap csomag 2900 Ft Emelt csomag 3100 Ft 141

222 22 S21 303,25 Film café kereskedelmi 23 S22 311,25 Film + kereskedelmi 24 S23 319,25 Paramount channel kereskedelmi 25 S24 327,25 Echo tv kereskedelmi 26 S25 335,25 Paprika tv gasztronómia 27 S26 343,25 Digi sport 1 sport 28 S27 351,25 Sport 1 sport 29 S28 359,25 AXN kereskedelmi Budapest, XXI. kerület, Szigetszentmiklós I. PROGRAMCSOMAG havi előfizetési díja: 2441 Ft/hó Ft/hó Áfa = 3100 Ft/hó Sorszám Program Frekvencia Csatorna Jelleg Nyelv 1 Információs csatorna 168,25 S10 információs csatorna 2 Minimax 175,25 C5 gyerekcsatorna 3 m1 182,25 C6 közszolgálati 4 Parlament Tv 217,25 C11 politikai és gazdasági 5 Duna Tv 224,25 C12 közszolgálati 6 m2 231,25 S11 közszolgálati 7 Hír Tv 238,25 S12 hírtelevízió 8 Pax Tv 245,25 S13 vallási és kulturális 9 Digi Sport 1 252,25 S14 sport 10 D 1 tv 259,25 S15 kulturális angol 11 TV Paprika 266,25 S16 gasztronómia 12 SuperTV2 273,25 S17 kereskedelmi 13 TV2 280,25 S18 kereskedelmi 14 Duna World 287,25 S19 közszolgálati 15 Cool TV 295,25 S20 kereskedelmi 16 Magyar ATV 471,25 U21 kereskedelmi 17 Viasat3 479,25 U22 kereskedelmi 18 Viasat Explorer 487,25 U23 ismeretterjesztő 19 4! StoryTv 495,25 U24 kereskedelmi 20 Film+ 503,25 U25 filmek 21 RTL Klub 511,25 U26 kereskedelmi II. PROGRAMCSOMAG havi előfizetési díja: 4094 Ft/hó Ft/hó Áfa = 5200 Ft/hó Sorszám Program Frekvencia Csatorna Jelleg Nyelv 1 21 Mint az I. PROGRAMCSOMAG 22 ECHO TV 583,25 U35 gazdasági közéleti hírműsorok 23 Disney Channel 591,25 U36 mesék, animációk, játékfilmek 24 Viasat History 599,25 U37 történelmi ismeretterjesztő 25 PRO 4 607,25 U38 sikersorozatok, izgalmas filmek 26 Travel Channel 615,26 U39 utazási magazin 27 Eurosport 623,25 U40 sport 28 Digi Life 631,25 U41 életvitellel kapcsolatos műsorok 29 Digi Animal World 639,25 U42 természetfilmek, állatvilág 30 The Fishing & hunting 647,25 U43 horgászat és vadászat 31 Eurosport 2 655,25 U44 sport 32 Natgeo Wild 839,25 U45 természetfilmek 33 Film café 671,25 U46 romantikus sorozatok 34 Sláger Tv 679,25 U47 zene 35 Boomerang 687,25 U48 rajzfilmek 142

223 36 History 695,25 U49 történelmi és ismeretterjesztő 37 Paramount Channel 703,25 U50 filmcsatorna 38 Story 5 711,25 U51 sorozatok, szórakoztató és magazin 39 Cartoon Network/ TCM 719,25 U52 mese/ rajzfilm / régi amerikai filmek 40 Comedy Central 727,25 U53 a humorcsatorna 41 Viasat 6 735,25 U54 filmsorozatok, sport, 42 National Geographic 743,25 U55 filmek 43 RTL II 751,25 U56 kereskedelmi 44 Digi World 759,25 U57 történelem, utazás, tudomány 45 DIGI Sport2 767,25 U58 sport 46 Spektrum 775,25 U59 dokumentum, ismeretterjesztő 47 LifeNetwork 815,25 U64 egészség, életmód 48 FEM3 823,25 U65 egész napos szórakozás nőknek 49 Viasat Natural 831,25 U66 természetfilm és állatvilág 50 duck Tv 839,25 U67 gyermekműsorok, rajzfilmek 51 H!T Music Channel 847,25 U68 elmúlt 50 év legnagyobb slágerei 52 Music Channel 855,25 U69 könnyűzene, napjaink legfrissebb zenéi A továbbított rádióműsorok az alábbiak: Kossuth rádió (98,2 MHz) Petőfi rádió (99,8 MHz) Bartók rádió (102,5 MHz) Budajenő, Páty, Telki Alfa programcsomag havi előfizetési díja 1094,- Ft + ÁFA= 1390,- Ft/hó Műsor neve jelleg nyelve csatorna 143 Műsor továbbítási frekvencia MHz 1. M1 Közszolgálati Magyar C5 175,25 2. M2 Közszolgálati Magyar C6 182,25 3. Duna World Közszolgálati Magyar C7 189,25 4. Pax TV vallás és kulturális Magyar C8 196,25 5. Duna TV Közszolgálati Magyar C9 203,25 6. D 1 Tv Kulturális műsorok Magyar C10 210,25 7. RTL Klub Kereskedelmi Magyar C11 217,25 8. TV2 Kereskedelmi Magyar C12 224,25 9. Budavidék Regionális Televízió Helyi Magyar S11 231,25 Béta programcsomag havi előfizetési díja 2354,- Ft + ÁFA= 2990,- Ft/hó Műsor neve jelleg nyelve csatorna 1-9. Alfa programcsomag + Műsor továbbítási frekvencia MHz 10. Digi Sport 1 Sport Magyar S12 238, Viasat Explorer Ismeretterjesztő Magyar S13 245, TV Paprika Gasztronómia Magyar S14 255, Story 4! Magazinműsor Magyar S15 259, Hír TV Hír Magyar S16 266, Film + Film Magyar S17 273, Minimax Gyerekműsorok Magyar S18 280, Parlament Tv politikai és gazdasági Magyar S19 287, Super Tv2 Kereskedelmi Magyar S20 294, Magyar ATV Kereskedelmi Magyar C21 471, Viasat3 Kereskedelmi Magyar C22 479, Cool TV Sorozat, film Magyar C23 487,25 Delta programcsomag havi előfizetési díja 4370,- Ft + ÁFA= 5550,- Ft/hó Sorszám Sorszám Műsor Műsor továbbítási Sorszám neve jelleg nyelve Csatorna Frekvencia MHz Béta programcsomag Viasat History történelmi ismeretterjesztő Magyar C29 535,25

224 23. PRO 4 sikersorozatok, izgalmas filmek Magyar C30 543, Story 5 sorozatok, szórakoztató Magyar C31 551, Comedy Central a humorcsatorna Magyar C32 559, RTL II Kereskedelmi Magyar C33 567, Eurosport Sport Magyar C34 575, Cartoon Network/ TCM mese/ rajzfilm / régi amerikai filmek Magyar C35 583, Eurosport 2 Sport Magyar C36 591, Disney Channel Gyermekműsor Magyar C37 599, HISTORY történelmi és ismeretterjesztő Magyar C38 607, Spektrum Ismeretterjesztő Magyar C39 615, Boomerang mese/ rajzfilm Magyar C40 623, Paramount Channel Film Magyar C41 631, Film Café Sorozat Magyar C42 639, Travel Channel utazási magazin Magyar C43 647, The Fishing & hunting Horgászat, vadászat Magyar C44 655, Echo Tv gazdasági, közéleti Magyar C45 663, DIGI Sport 2 Sport Magyar C46 671, FEM3 Női témák Magyar C47 679, National Geographic Ismeretterjesztő Magyar C48 687, Story 5 sorozatok, szórakoztató Magyar C49 695, DIGI Animal Ismeretterjesztő Magyar C50 703, Digi Life életvitellel kapcsolatos műsorok Magyar C51 711, Digi World történelem, utazás, tudomány Magyar C52 719, Natgeo Wild természet filmek Magyar C53 727, Viasat 6 filmsorozatok, sport, magazin Magyar C54 735, Viasat Nature természet és állatvilág Magyar C55 743, duck tv gyermekműsorok, rajzfilmek C56 751, LifeNetwork egészség, életmód Magyar C57 759, Magyar Sláger Tv hagyományos zenék Magyar C58 767,25 A továbbított rádióműsorok az alábbiak: Kossuth rádió (98,2 MHz) Petőfi rádió (99,8 MHz) Bartók rádió (102,5 MHz) Alfa programcsomag Műsor Imrehegy Neve jelleg nyelve csatorna Műsor továbbítási frekvencia MHz 1. PAX Tv vallási és kulturális Magyar S6 140,25 2. Duna World Közszolgálati Magyar S8 154,25 3. Duna TV Közszolgálati Magyar S9 161,25 4. M1 Közszolgálati Magyar S10 168,25 5. M2 Közszolgálati Magyar C5 175,25 6. RTL Klub Kereskedelmi Magyar C6 182,25 7. HRT Általános horváth C7 189,25 8. TV2 Kereskedelmi Magyar C8 196,25 9. d 1 csatorna kulturális műsorok Magyar C9 203, Parlament tv politikai és gazdasági Magyar C10 210, Nóta TV Zene Magyar C11 217,25 Alfa programcsomag havi előfizetési díja 1181,- Ft + ÁFA= 1500,- Ft/hó Alfa + programcsomag Sorszám Sorszám Műsor Neve jelleg nyelve csatorna Műsor továbbítási frekvencia MHz Alfa programcsomag + 11 Super Tv2 Kereskedelmi Magyar S11 231,25 12 Minimax Gyerekműsor Magyar S12 238,25 13 Magyar ATV Kereskedelmi Magyar S13 245,25 14 Hír TV Hír Magyar S14 252,25 15 Film+ Film Magyar S16 266,25 16 Viasat3 Kereskedelmi Magyar S17 273,25 17 Digi Sport 1 Sport Magyar S19 287,25 18 Cool Sorozat, film Magyar S21 303,25 144

225 19 Story 4! Bulvár Magyar C21 471,25 20 TV Paprika gasztronómia Magyar C22 479,25 21 Viasat explorer ismeretterjesztő Magyar C23 487,25 Alfa+ programcsomag havi előfizetési díja 2756,- Ft + ÁFA= 3500,- Ft/hó Alfa+ programcsomag Eurosport Sport Magyar C30 543, Story5 sorozatok, szórakoztató Magyar C31 551, Viasat History családi filmsorozatok Magyar C34 575, Eurosport 2 Sport Magyar C35 583,25 Béta programcsomag havi előfizetési díja 3543,- Ft + ÁFA= 4500,- Ft/hó A továbbított rádióműsorok az alábbiak: Kossuth rádió (100,0 MHz) Petőfi rádió (101,0 MHz) Bartók rádió (102,0 MHz) BÁCSBOKOD, BÁCSBORSÓD, CSÁVOLY, GARA, KATYMÁR, MADARAS, MÁTÉTELKE, RÉM, SZEREMLE, TATAHÁZA Alfa programcsomag Béta programcsomag Műsor Műsor továbbítási Sorszám Neve jelleg nyelve csatorna frekvencia MHz Sorszám Műsor Neve jelleg nyelve csatorna 145 Műsor továbbítási frekvencia MHz 1. PAX Tv vallási és kulturális Magyar S8 154,25 2. Duna World Közszolgálati Magyar S9 161,25 3. Duna TV Közszolgálati Magyar S10 168,25 4. M1 Közszolgálati Magyar C5 175,25 5. M2 Közszolgálati Magyar C6 182,25 6. RTL Klub Kereskedelmi Magyar C8 196,25 7. HRT Általános horváth C9 203,25 8. TV2 Kereskedelmi Magyar C10 210,25 9. d 1 csatorna kulturális műsorok Magyar C11 217, Parlament tv politikai és gazdasági Magyar C12 224,25 Alfa programcsomag havi előfizetési díja 1181,- Ft + ÁFA = 1500,- Ft/hó Alfa+ programcsomag Sor-szám Műsor Neve jelleg nyelve csatorna Műsor továbbítási frekvencia MHz Alfa programcsomag+ 11. Super Tv2 Kereskedelmi Magyar S12 238, Minimax Gyerekműsor Magyar S13 245, Magyar ATV Kereskedelmi Magyar S14 252, Hír TV Hír Magyar S15 259, Film+ Film Magyar S16 266, Viasat3 Kereskedelmi Magyar S17 273, Digi Sport 1 Sport Magyar S18 280, Story 4! Bulvár Magyar S19 287, Cool Sorozat, film Magyar S20 294, TV Paprika gasztronómia Magyar S22 311, Viasat explorer ismeretterjesztő Magyar S23 319,25 Alfa+ programcsomag havi előfizetési díja 2756,- Ft + ÁFA= 3500,- Ft/hó

226 Alap programcsomag Sorszám Műsor Neve jelleg nyelve csatorna Műsor továbbítási frekvencia MHz Alfa+ programcsomag+ 22. Eurosport Sport Magyar S25 335, Story5 sorozatok, szórakoztató Magyar S26 343, Viasat History történelmi ismeretterjesztő Magyar S27 351, Eurosport 2 Sport Magyar S28 359, History történelmi és ismeretterjesztő Magyar S30 375, National Geografic Channel Ismeretterjesztő Magyar S31 383,25 28 Nat Geo Wild Ismeretterjesztő Magyar S33 399,25 29 Paramount Channel Sorozat, film Magyar S34 407,25 30 Cartoon Network/ TCM Gyerekműsor Magyar C21 471,25 31 Disney Channel Gyerekműsor Magyar C22 479,25 32 Digi Life életvitellel kapcsolatos műsorok Magyar C23 487,25 33 Travel Channel utazási magazin Magyar C24 495,25 34 Digi Animal természetfilmek, állatvilág Magyar C25 503,25 35 Sláger Tv zene Magyar C26 511,25 36 Boomerang rajzfilmek Magyar C29 535,25 37 History történelmi és ismeretterjesztő Magyar C30 543,25 38 Digi World történelem, utazás, tudomány Magyar C31 551,25 39 Digi Sport 2 sport Magyar C32 559,25 40 H!t Music Channel az elmúlt 50 év slágerei Magyar C34 575,25 41 Echo tv gazdasági, közéleti hírműsor Magyar C35 583,25 42 Film Café romantikus sorozatok Magyar C36 591,25 43 Fem 3 egész napos szórakozás nőknek Magyar C37 599,25 44 Comedy Central a humorcsatorna Magyar C40 623,25 45 LifeNetwork egészség, életmód Magyar C41 631,25 46 Music Channel könnyűzene Magyar C42 639,25 47 Viasat 6 filmsorozatok, sport, magazin Magyar C43 647,25 48 BBC Entertainment vígjáték, dráma, szórakoztató Angol C44 655,25 49 PRO4 sikersorozatok, filmek férfiaknak Magyar C45 663,25 Alap programcsomag havi előfizetési díja 3543,- Ft + ÁFA = 4500,- Ft/hó 146

227 BÓCSA Alfa programcsomag Műsor Neve jelleg nyelve csatorna 147 Műsor továbbítási frekvencia MHz 1. PAX Tv vallási és kulturális Magyar S5 133,25 2. Duna World Közszolgálati Magyar S7 148,25 3. Duna TV Közszolgálati Magyar S9 161,25 4. M1 Közszolgálati Magyar S10 168,25 5. M2 Közszolgálati Magyar C5 175,25 6. RTL Klub Kereskedelmi Magyar C6 182,25 7. Halas TV Helyi tv Magyar C7 189,25 8. TV2 Kereskedelmi Magyar C8 196,25 9. d 1 csatorna kulturális műsorok Magyar C9 203, Parlament tv politikai és gazdasági Magyar C10 210,25 Alfa programcsomag havi előfizetési díja 1181,- Ft + ÁFA= 1500,- Ft/hó Alfa+ programcsomag Műsor Neve jelleg nyelve csatorna Műsor továbbítási frekvencia MHz Alfa programcsomag Super Tv2 Kereskedelmi Magyar S11 231, Minimax Gyerekműsor Magyar S12 238, Magyar ATV Kereskedelmi Magyar S13 245, Hír TV Hír Magyar S14 252, Film+ Film Magyar S15 259, Viasat3 Kereskedelmi Magyar S16 266, Digi Sport 1 Sport Magyar S17 273, Cool Sorozat, film Magyar S18 280, Story 4! Bulvár Magyar S19 287, TV Paprika gasztronómia Magyar S20 294, Viasat explorer ismeretterjesztő Magyar S21 303,25 Alfa+ programcsomag havi előfizetési díja 2756,- Ft + ÁFA= 3500,- Ft/hó Béta programcsomag Sorszám Sorszám Sorszám Műsor Neve jelleg nyelve csatorna Műsor továbbítási frekvencia MHz Alfa+ programcsomag Eurosport Sport Magyar S25 335, Story5 sorozatok, szórakoztató Magyar C21 471, Viasat History történelmi ismeretterjesztő Magyar C22 478, Eurosport 2 Sport Magyar C23 487, History történelmi és Magyar ismeretterjesztő C24 495, National Geografic Channel Ismeretterjesztő Magyar C26 511, Nat Geo Wild Ismeretterjesztő Magyar C27 519, Paramount Sorozat, film Magyar C31 551, Cartoon Network/ TCM Gyerekműsor Magyar C32 559, Disney Channel Gyerekműsor Magyar C33 567, Digi Life életvitellel kapcsolatos Magyar műsorok C34 575, Travel Channel utazási magazin Magyar C35 583, Digi Animal természetfilmek, állatvilág Magyar C36 591, Sláger Tv zene Magyar C37 599, Boomerang rajzfilmek Magyar C40 623,25 történelmi és Magyar 39. History 631,25 ismeretterjesztő C Digi World történelem, utazás, Magyar tudomány C42 639, Digi Sport 2 sport Magyar C H!t Music Channel az elmúlt 50 év slágerei Magyar C Béta programcsomag havi előfizetési díja 3543,- Ft + ÁFA= 4500,- Ft/hó

228 A továbbított rádióműsorok az alábbiak: Kossuth rádió (100,0 MHz), Petőfi rádió (102,0 MHz), Bartók rádió (103,0 MHz) Balotaszállás Alfa programcsomag Műsor Neve jelleg nyelve csatorna 148 Műsor továbbítási frekvencia MHz 1. PAX Tv vallási és kulturális Magyar S6 140,25 2. Duna World Közszolgálati Magyar S7 147,25 3. Duna TV Közszolgálati Magyar S8 154,25 4. M1 Közszolgálati Magyar S9 161,25 5. M2 Közszolgálati Magyar S10 168,25 6. RTL Klub Kereskedelmi Magyar C6 182,25 7. Halas TV Helyi tv Magyar C7 189,25 8. TV2 Kereskedelmi Magyar C8 196,25 9. d 1 csatorna kulturális műsorok Magyar C9 203, Parlament tv politikai és gazdasági Magyar C10 210,25 Alfa programcsomag havi előfizetési díja 1181,- Ft + ÁFA= 1500,- Ft/hó Alfa+ programcsomag Műsor Neve jelleg nyelve csatorna Műsor továbbítási frekvencia MHz Alfa programcsomag Super Tv2 Kereskedelmi Magyar S11 231, Minimax Gyerekműsor Magyar S12 238, Magyar ATV Kereskedelmi Magyar S13 245, Hír TV Hír Magyar S14 252, Film+ Film Magyar S15 259, Viasat3 Kereskedelmi Magyar S16 266, Digi Sport 1 Sport Magyar S17 273, Cool Sorozat, film Magyar S18 280, Story 4! Bulvár Magyar S19 287, TV Paprika gasztronómia Magyar S20 294, Viasat explorer ismeretterjesztő Magyar S21 303,25 Alfa+ programcsomag havi előfizetési díja 2756,- Ft + ÁFA= 3500,- Ft/hó Béta programcsomag Sorszám Sorszám Sorszám Műsor Neve jelleg nyelve csatorna Műsor továbbítási frekvencia MHz Alfa+ programcsomag Eurosport Sport Magyar S23 319, Story5 sorozatok, szórakoztató Magyar S24 327, Viasat History történelmi ismeretterjesztő Magyar C21 471, Eurosport 2 Sport Magyar C22 479, History történelmi és Magyar ismeretterjesztő C23 487, National Geografic Channel Ismeretterjesztő Magyar C24 495, Nat Geo Wild Ismeretterjesztő Magyar C26 511, Paramount Sorozat, film Magyar C27 519, Cartoon Network/ TCM Gyerekműsor Magyar C28 527, Disney Channel Gyerekműsor Magyar C29 535, Digi Life életvitellel kapcsolatos Magyar műsorok C30 543, Travel Channel utazási magazin Magyar C31 551, Digi Animal természetfilmek, állatvilág Magyar C33 567, Sláger Tv zene Magyar C35 583, Boomerang rajzfilmek Magyar C36 591,25

229 37. History történelmi és ismeretterjesztő Magyar Béta programcsomag havi előfizetési díja 3543,- Ft + ÁFA= 4500,- Ft/hó C37 599,25 A továbbított rádióműsorok az alábbiak: Kossuth rádió (100,0 MHz), Petőfi rádió (101,0 MHz), Bartók rádió (102,0 MHz) Alfa programcsomag Harkakötöny Műsor Neve jelleg nyelve csatorna 149 Műsor továbbítási frekvencia MHz 1. PAX Tv vallási és kulturális Magyar S7 147,25 2. Duna World Közszolgálati Magyar S8 154,25 3. Duna TV Közszolgálati Magyar S9 161,25 4. M1 Közszolgálati Magyar S10 168,25 5. M2 Közszolgálati Magyar C6 182,25 6. RTL Klub Kereskedelmi Magyar C7 189,25 7. Halas TV Helyi tv Magyar C8 196,25 8. TV2 Kereskedelmi Magyar C9 203,25 9. d 1 csatorna kulturális műsorok Magyar C10 210, Parlament tv politikai és gazdasági Magyar C11 217,25 Alfa programcsomag havi előfizetési díja 1181,- Ft + ÁFA= 1500,- Ft/hó Alfa+ programcsomag Műsor Neve jelleg nyelve csatorna Műsor továbbítási frekvencia MHz Alfa programcsomag Super Tv2 Kereskedelmi Magyar S11 231, Minimax Gyerekműsor Magyar S12 238,25 13 Magyar ATV Kereskedelmi Magyar S13 245,25 14 Hír TV Hír Magyar S14 252,25 15 Film+ Film Magyar S15 259,25 16 Viasat3 Kereskedelmi Magyar S16 266,25 17 Digi Sport 1 Sport Magyar S17 273,25 18 Cool Sorozat, film Magyar S18 280,25 19 Story 4! Bulvár Magyar S19 287,25 20 TV Paprika gasztronómia Magyar S20 294,25 21 Viasat explorer ismeretterjesztő Magyar S21 303,25 Alfa+ programcsomag havi előfizetési díja 2756,- Ft + ÁFA= 3500,- Ft/hó Béta programcsomag Sorszám Sorszám Sorszám Műsor Neve jelleg nyelve csatorna Alfa+ programcsomag + Műsor továbbítási frekvencia MHz 22. Eurosport Sport Magyar C21 471, Story5 sorozatok, szórakoztató Magyar C22 479, Viasat History történelmi ismeretterjesztő Magyar C23 487, Eurosport 2 Sport Magyar C24 495,25 történelmi és 26. History Magyar 511,25 ismeretterjesztő C National Geografic Channel Ismeretterjesztő Magyar C27 519, Nat Geo Wild Ismeretterjesztő Magyar C30 543, Paramount Sorozat, film Magyar C33 567, Cartoon Network/ TCM Gyerekműsor Magyar C35 583, Disney Channel Gyerekműsor Magyar C36 591,25 életvitellel kapcsolatos 33. Digi Life Magyar 623,25 műsorok C Travel Channel utazási magazin Magyar C41 631,25

230 35. Digi Animal természetfilmek, állatvilág Magyar C42 639, Sláger Tv zene Magyar C Boomerang rajzfilmek Magyar C történelmi és Magyar C History ismeretterjesztő Béta programcsomag havi előfizetési díja 3543,- Ft + ÁFA= 4500,- Ft/hó A továbbított rádióműsorok az alábbiak: Kossuth rádió (100,0 MHz), Petőfi rádió (101,0 MHz), Bartók rádió (102,0 MHz) 150

231 Érvényes: január 1.-től Alfa programcsomag Műsor Pirtó Neve jelleg nyelve csatorna Műsor továbbítási frekvencia MHz 1. PAX Tv vallási és kulturális Magyar S6 140,25 2. Duna World Közszolgálati Magyar S7 147,25 3. Duna TV Közszolgálati Magyar S8 154,25 4. M1 Közszolgálati Magyar S9 161,25 5. M2 Közszolgálati Magyar S10 168,28 6. RTL Klub Kereskedelmi Magyar C6 182,25 7. Halas TV Helyi tv Magyar C7 189,25 8. TV2 Kereskedelmi Magyar C8 196,25 9. d 1 csatorna kulturális műsorok Magyar C9 203, Parlament tv politikai és gazdasági Magyar C10 210,25 Alfa programcsomag havi előfizetési díja 1181,- Ft + ÁFA= 1500,- Ft/hó Alfa+ programcsomag Műsor Neve jelleg nyelve csatorna Műsor továbbítási frekvencia MHz 1-10 Alfa programcsomag Super Tv2 Kereskedelmi Magyar S11 238, Minimax Gyerekműsor Magyar S13 245,25 13 Magyar ATV Kereskedelmi Magyar S14 252,25 14 Hír TV Hír Magyar S15 259,25 15 Film+ Film Magyar S16 266,25 16 Viasat3 Kereskedelmi Magyar S17 273,25 17 Digi Sport 1 Sport Magyar S18 280,25 18 Cool Sorozat, film Magyar S19 287,25 19 Story 4! Bulvár Magyar S20 294,25 20 TV Paprika gasztronómia Magyar S21 303,25 21 Viasat explorer ismeretterjesztő Magyar S22 311,25 Alfa+ programcsomag havi előfizetési díja 2756,- Ft + ÁFA= 3500,- Ft/hó Béta programcsomag Sorszám Sorszám Sorszám Műsor Neve jelleg nyelve csatorna Alfa+ programcsomag Műsor továbbítási frekvencia MHz 22 Eurosport Sport Magyar C21 471,25 23 Story5 sorozatok, szórakoztató Magyar C22 479,25 24 Viasat History történelmi ismeretterjesztő Magyar C23 487,25 25 Eurosport 2 Sport Magyar C24 495,25 történelmi és 26 History Magyar 511,25 ismeretterjesztő C26 27 National Geografic Channel Ismeretterjesztő Magyar C27 519,25 28 Nat Geo Wild Ismeretterjesztő Magyar C29 535,25 29 Paramount Sorozat, film Magyar C30 543,25 30 Cartoon Network/ TCM Gyerekműsor Magyar C32 559,25 31 Disney Channel Gyerekműsor Magyar C33 567,25 32 Digi Life életvitellel kapcsolatos Magyar műsorok C34 575,25 33 Travel Channel utazási magazin Magyar C35 583,25 34 Digi Animal természetfilmek, állatvilág Magyar C36 591,25 35 Digi Sport 2 Sport Magyar C37 599,25 Béta programcsomag havi előfizetési díja 3543,- Ft + ÁFA= 4500,- Ft/hó

232 A továbbított rádióműsorok az alábbiak: Kossuth rádió (100,0 MHz) Petőfi rádió (101,0 MHz) Bartók rádió (102,0 MHz) 152

233 2. A kábeltelevízió szolgáltatás keretében elérhető simulcast csatornakiosztások Csenger, Porcsalma S.s Csatorna Program Jelleg, profil Nyelv z helye 1 DVB-C DUNA közszolgálati 2 DVB-C M1 közszolgálati 3 DVB-C M2 közszolgálati 4 DVB-C RTL Klub hírek, riportok, filmek, 5 DVB-C STORY5 sorozatok, szórakoztató- és 6 DVB-C PAX TV vallási és kulturális műsorok 7 DVB-C Sky News angol nyelvű hírcsatorna angol 8 DVB-C Tv2 hírek, riportok, filmek, 9 DVB-C Magyar ATV riportok, filmek, 10 DVB-C Hír TV hírek 11 DVB-C Magyar Sláger TV hagyományos zenék 12 DVB-C DUNA WORLD közszolgálati hír- és kulturális 13 DVB-C Echo Tv gazdasági, közéleti 14 DVB-C duck tv gyermekműsorok, rajzfilmek - 15 DVB-C Minimax/ C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 16 DVB-C Boomerang rajzfilmek magy/ang 17 DVB-C Film Cafe romantikus filmsorozatok 18 DVB-C Eurosport sport 19 DVB-C Viasat 3 filmek, sorozatok 20 DVB-C FEM3 nőknek szóló általános 21 DVB-C STORY4 sorozatok, szórakoztató- és 22 DVB-C The Fishing&Hunting horgászat és vadászat 23 DVB-C TV Paprika gasztronómia 24 DVB-C Eurosport 2 sport 25 DVB-C Spektrum dokumentum-, term.- és 26 DVB-C Viasat History történelmi ismeretterjesztő DVB-C SuperOne* felnőtteknek 27 DVB-C Cool TV szórakoztató műsorok 28 DVB-C National Geographic természetfilmek 29 DVB-C National Geographic Wild természetfilmek 30 DVB-C Film+ filmek 31 DVB-C Digi Sport 1 sport 32 DVB-C HISTORY történelem ls ismeretterjesztés 33 DVB-C DIGI Life életvitellel kapcsolatos 34 DVB-C DIGI Life HD életvitellel kapcsolatos 35 DVB-C H!T Music Channel könnyűzene 36 DVB-C Music Channel könnyűzene 37 DVB-C Digi Sport 2 sport 38 DVB-C Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 39 DVB-C RTL+ szórakoztató műsorok 40 DVB-C DIGI Animal World természetfilmek 41 DVB-C DIGI World tört., utazás, tud., techn. 42 DVB-C Universal családi filmsorozatok Viasat Nature reklámmentes 43 DVB-C természetcsatorna 44 DVB-C Comedy Central humorcsatorna 45 DVB-C Travel Channel utazási magazin 46 DVB-C Disney mesék, animációk, játékfilmek 47 DVB-C PRO4 általános szórakoztató csatorna, filmek, sorozatok 48 DVB-C Viasat6 sorozat, film, magazin, sport 153 KTV Start KTV Családi - KTV Alap -

234 49 DVB-C Viasat Explorer ismeretterjesztés DVB-C SuperOne HD* felnőtt 50 DVB-C CBS Reality valóság, katasztrófák, drámák 51 DVB-C Super TV2 hír, fil, magazin 52 DVB-C Super TV2 HD hír, fil, magazin 53 DVB-C BBC Knowledge tényfeltáró természettud. műs. angol 54 DVB-C Sport1 sport 55 DVB-C Sport2 sport 56 DVB-C Sport1 HD sport 57 DVB-C Nickelodeon gyerek csatorna Start csomag (simulcast) Családi csomag (simulcast) Alap csomag (simulcast) csatorna csatorna csatorna * A SuperOne, SuperOne HD csatornák nem tartoznak bele a csomagjainkba, külön elő kell fizetni rájuk A DIGI Film prémium mozicsatorna nem tartozik bele csomagjankba, külön elő kell fizetni rá. 154

235 Mátészalka, Jánd, Jármi, Nagydobos, Nagyecsed, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes, Ópályi, Papos, Vásárosnamény, Ibrány, Buj, Paszab, Tiszabercel Csatorna Frekvencia Program Jelleg, profil Nyelv M1 közszolgálati M2 közszolgálati Duna TV hír- és kulturális műsorok Duna World hír- és kulturális műsorok Vallási és kulturális PAX TV műsorok hírek, riportok, filmek, RTL Klub HD F6 274 MHz kulturális- és hatoscsatorna Kölcsey Tv helyi tv közszolgálati rádió, Kossuth Rádió nemzeti főadó közszolgálati rádió, zenei Petőfi Rádió műsor közszolgálati, a klasszikus Bartók Rádió zene rádiója hírek, riportok, filmek, TV2 hírek, riportok, filmek, RTL Klub HÍR TV hírek riportok, filmek, Magyar ATV F7 282 MHz hagyományos Magyar Sláger TV zenék gazdasági, közéleti Echo TV hírműsorok sorozatok, szórakoztató- és Story4 gyermekműsorok, ducktv rajzfilmek - Duna TV HD hír- és kulturális műsorok F8 S MHz 386 MHz Duna World HD hír- és kulturális műsorok M1 HD közszolgálati M2 HD közszolgálati Travel Channel utazási magazin d1 TV kulturális programok politikai és gazdasági Parlament TV információs csatorna 3sat riportok, filmek, német 155 Start

236 S32 S33 S34 S MHz 402 MHz 410 MHz 418 MHz TVE hírek, sport, filmek, spanyol Sky News hírműsorok angol hírek, sport, filmek, TV5 francia Cool TV szórakoztató műsorok Film+ filmek Universal Channel családi filmsorozatok valóság, katasztrófák, CBS Reality drámák gyermekműsorok, Minimax / C8 rajzfilmek BBC vígjáték, dráma és Entertainment szórakoztató műsorok angol Viasat Explore ismeretterjesztő Comedi Central VOX a humorcsatorna hírek, sport, filmek, német TV Paprika gasztronómia The Fishing&Hunting horgászat és vadászat történelemi és HISTORY ismeretterjesztő műsorok Nat Geo Wild természetfilmek Sorozat+ sorozatok hírek, riportok, filmek, RTL II hírek, riport, film, Super Tv2 hírek, riport, film, Super Tv2 HD történelmi History HD ismeretterjesztő hírek, sport, filmek, Viasat3 hírek, riportok, filmek, TV2 HD DIGI Sport 1 sportcsatorna DIGI Sport 1 HD sportcsatorna SuperOne (23 04-ig) életvitellel kapcsolatos DIGI Life műsorok életvitellel kapcsolatos DIGI Life HD műsorok történelem, utazás, DIGI World tudomány és technológia történelem, utazás, DIGI World HD tudomány és technológia The horgászat és vadászat, Családi 156

237 S MHz Fishing&Hunting HD FEM3 PRO4 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna általános szórakoztató csatorna, filmek, sorozatok román, cseh, bulgár DIGI Sport 2 sportcsatorna DIGI Sport 2 HD sportcsatorna tradícionális és modern Muzsika TV zenék MTV Europe könnyűzene /angol Viasat Nature/Viasat természet- és, History HD ismeretterjesztőfilmek angol hírek, riportok, filmek, RTL II német gyermekműsorok, SUPER RTL rajzfilmek német Deutsche Welle hírcsatorna angol/német Film+2 filmcsatorna S37 S38 C MHz 442 MHz 450 MHz ARTE hír- és kulturális műsorok francia/német CNN hírek angol hírcsatorna, üzleti és angol Bloomberg TV pénzügyi hírek Megamax ifjúsági Music Channel HD könnyűzene hírek, riportok, filmek, RTL hírek, sport, filmek, CCTV-4 magazinműsor fiataloknak, fixtv szám.tech. 157 német kínai Viasat Nature természetfilmek ProTV hírek, sport, filmek, román International VIVA könnyűzene VH1 Europe zenecsatorna angol hírek, riportok, filmek, német SAT.1 France 24 hírcsatorna angol Nat Geo HD természetfilmek angol Nat Geo WILD HD természetfilmek romantikus és családi Film Café filmek, komédiák Cartoon Network / rajzfilmek, régi amerikai TCM filmek H!T Music Channel könnyűzene angol Music Channel könnyűzene National Geographic természetfilmek

238 Channel S40 S41 C MHz 466 MHz 802 MHz Viasat History VIASAT6 történelmi ismeretterjesztő filmsorozatok, sport, Eurosport sportcsatorna Eurosport 2 sportcsatorna hírek, sport, filmek, Pro7 német hírek, sport, filmek, Rai Uno olasz Boomerang rajzfilmek magy. / ang. mesék, animációk, Disney Channel játékfilmek Life Network egészség, életmód dokumentum-, term.- és Spektrum oktatófilmek sorozatok, szórakoztató- és STORY5 DIGI Animal World természetfilmek, álatvilág DIGI Animal World HD M3 természetfilmek, álatvilág retrócsatorna archív filmekkel, műsorokkal, román, cseh, bulgár RTL+ szórakoztató műsorok akciódús sorozatok, dokureality filmek férfiaknak AXN Black sorozatok, titkok, AXN White misztériumok hölgyeknek Paramount Channel filmcsatorna /angol Eurosport HD sport Eurosport2 HD sport tényfeltáró, természettudományi angol BBC Knowledge műsorok gyerekeknek szóló Nickelodeon szórakoztató csatorna SportM sport Alap AXN filmsorozatok Sport Klub sportcsatorna SPORT1 sportcsatorna SPORT1 HD sportcsatorna SPORT2 sportcsatorna 158

239 Arnót, Abaújlak, Alsódobsza, Alsózsolca, Csobád, Csobaj, Felsődobsza, Felsővadász, Gesztely, Golop, Halmaj, Hernádbűd, Hernádkak, Hernádkércs, Hernádnémeti, Hernádszentandrás, Homrogd, Ináncs, Kázsmárk, Kiskinizs, Kupa, Legyesbénye, Léh, Megyaszó, Mezőzombor, Nagykinizs, Pere, Rásonysápberencs, Sajóbábony, Sajóecseg, Sajókeresztúr, Sajópálfala, Sajósenye, Sajóvámos, Sóstófalva, Szentistvánbaksa, Taktabáj, Tiszatardos, Taktaszada, Taktakenéz, Szirmabesenyő, Újcsanálos, Prügy Csat. Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv U DUNA HD hír- és kulturális műsorok DUNA Word HD hír- és kulturális műsorok U M1 HD közszolgálati M2 HD közszolgálati VIASAT3 hírek, sport, filmek, DIGI Sport 1 sportcsatorna U DIGI Sport 1 HD sportcsatorna U U U U TV2 HD hírek, riportok, filmek, M1 közszolgálati M2 közszolgálati Duna közszolgálati Duna World közszolgálati PAX TV közszolgálati hatoscsatorna tájékoztató MR1 közszolgálati MR2 közszolgálati MR3 közszolgálati RTL Klub hír- és kulturális műsorok TV2 hír- és kulturális műsorok sorozatok, szórakoztató- és STORY4 PAPRIKA TV gasztronómia RTL Klub HD hír- és kulturális műsorok Super TV2 általános szórakoztató Universal Channal családi filmsorozatok duck TV gyermekműsorok, rajzfilmek Travel Channel utazási magazin történelmi dokumentumfilmek, History Channel ismeretterjesztő műsorok BBC Entertainment vígjáték, dráma, és szórakoztató műsorok DIGI Animal World természetfilmek, állatvilág Nat Geo Wild közszolgálati rádió, zenei műsor CBS Reality valóság, katasztrófák, drámák The Fishing&Hunting horgászat és vadászat DIGI Animal World HD természetfilmek, állatvilág nőknek szóló általános szórakoztató FEM3 csatorna 159 Alap Otthon

240 U U U U PRO4 általános szórakoztató csatorna, filmek, sorozatok DigiSport 2 sportcsatorna DigiSport 2 HD sportcsatorna MTV Europe könnyűzene, életmód, valóság show /angol Viasat Nature/History természet, állatvilág és történelmi HD dokumentumfilmek Viasat6 filmsorozatok, sport, Film Cafe romantikus filmek Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek National Geographic természetfilmek Viasat History történelmi ismeretterjesztő Eurosport sportcsatorna Eurosport2 sportcsatorna Music Channel könnyűzene H!T Music könnyűzene Pro7 hírek, sport, filmek, német Rai1 hírek, sport, filmek, olasz Cool szórakoztató műsorok Film+ filmek Minimax gyerekműsorok, rajzfilmek ATV riportok, filmek, HírTV hírek Sky News hírek angol Viasat Explorer ismeretterjesztő VOX hírek, sport, filmek, német RTL+ szórakoztató műsorok sorozatok, szórakoztató- és Story5 Boomerang rajzfilmek Disney mesék, animációk, játékfilmek Echo gazdasági, közéleti hírműsorok Life Network életmód és egészség Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek Magyar Sláger TV hagyományos zenék 3SAT riportok, filmek, német TV5 hírek, riportok, filmek, francia National Geographic HD természetfilmek angol National Geographic Wild HD természetfilmek angol Viasat Nature természetfilmek fix TV magazinműsor fiataloknak, szám.tech. SAT1 hírek, riportok, filmek, német VIVA könnyűzene ProTV hírek, sport, filmek, román VH1 Europe zenecsatorna angol France24 hírcsatorna angol 160

241 U U U Miskolc TV helyi műsorcsatorna Blende Info helyi műsorcsatorna Halmaj TV helyi műsorcsatorna Megyaszó TV helyi műsorcsatorna Szerencsi TV helyi műsorcsatorna DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok történelem, utazás, tudomány és DIGI World technológia The Fishing&Hunting HD horgászat és vadászat DIGI Life HD életvitellel kapcsolatos műsorok történelem, utazás, tudomány és Digi World HD technológia RTL hírek, riportok, filmek, német RTL2 hírek, riportok, filmek, német Super RTL gyermekműsorok, rajzfilmek német Deutsche Welle hírcsatorna német CCTV4 hírek, sport, filmek, kínai arte hír- és kulturális műsorok francia / német CNN hírek angol Bloomberg hírcsatorna, üzleti és pénzügyi hírek angol U U U Megamax gyerekcsatorna Music Channel HD könnyűzene SupertTV2 HD sportcsatorna History HD ismeretterjesztő Comedy Central sportcsatorna M3 archív filmek, műsorok akciódús sorozatok, doku-reality filmek AXN Black férfiaknak AXN White sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek Paramount Channel filmcsatorna /angol Eurosport HD sportcsatorna Eurosport 2 HD sportcsatorna Film+2 filmcsatorna RTL II hír- és kulturális műsorok Muzsika TV tradícionális és modern zenék Sorozat+ sorozatok SPORT1 sportcsatorna SPORT2 sportcsatorna AXN filmsorozatok BBC Knowledge tényfeltáró, tudományos műsorok angol U SPORT M sport U Nickelodeon szórakoztató gyerek csatorna 161

242 * A SuperOne, SuperOne HD csatornák nem tartoznak bele a csomagjainkba, külön elő kell fizetni rájuk A DIGI Film prémium mozicsatorna nem tartozik bele csomagjankba, külön elő kell fizetni rá Pásztó (Hasznos, Mátrakeresztes) Csány, Hort Karancslapujtő, Karancsalja, Karancsberény, Etes, Karancskeszi S2 S3 S4 Csatorna helye 114,5 MHz 121,5 MHz 128,5 MHz Program Jelleg, profil Nyelv Parlament TV politikai és gazdasági információs csat. d1 TV kulturális műsorok M1 HD közszolgálati M2 HD közszolgálati DUNA WORLD HD hír- és kulturális műsorok DUNA HD hír- és kulturális műsorok M1 közszolgálati M2 közszolgálati DUNA hír- és kulturális műsorok DUNA WORLD hír- és kulturális műsorok PAX TV vallási és kulturális műsorok hatoscsatorna szórakoztató, magazin MR1-Kossuth Rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó MR2-Petőfi Rádió közszolgálati rádió, zenei műsor MR3-Bartók Rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója Közszolgálati HBO* mozicsatorna S MHz HBO 2* mozicsatorna HBO Comedy* mozicsatorna DIGI Film*** prémium mozicsatorna Cool TV szórakoztató műsorok Film+ filmek Hír TV hírek Magyar ATV riportok, filmek, S MHz Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek Sky News hírek angol Viasat Explorer (05-23h-ig) ismeretterjesztő Minimum SuperOne SD** felnőtteknek VOX hírek, sport, filmek, német hírek, riportok, filmek, RTL Klub S MHz Super TV2 hír, film, magazin TV2 hírek, riportok, filmek, STORY4 sorozatok, szórakoztató- és TV Paprika gasztronómia 162

243 S MHz C MHz SuperOne HD* felnőtt hírek, riportok, filmek, RTL Klub HD VIASAT3 hírek, sport, filmek, DIGI Sport 1 sportcsatorna DIGI Sport 1 HD sportcsatorna TV2 HD hír, film, magazin / SuperOne** felnőtt Eurosport HD sport Eurosport2 HD sport Paramount Channel filmcsatorna /angol Sorozat+ sorozatok Film+2 filmcsatorna RTL II szórakoztató csatorna Muzsika TV tradícionális és modern zenék C53 C MHz 738 MHz Super TV2 HD M3 hír, film, retrocsatorna archív filmekkel, műsorokkal History HD történelmi ismeretterjesztő akciódús sorozatok, doku-reality filmek AXN Black férfiaknak sorozatok, titkok, misztériumok AXN White hölgyeknek Comedy Central humor csatorna történelem, utazás, tudomány, DIGI World technológia történelem, utazás, tudomány, DIGI World HD technika The Fishing&Hunting HD horgászat, vadászat DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok DIGI Life HD életvitellel kapcsoaltos műsorok DIGI Sport 2 sportcsatorna DIGI Sport 2 HD sportcsatorna C MHz MTV Europe FEM3 PRO4 könnyűzene, életmód nőknek szóló általános szórakoztató csatorna általános szórakoztató csatorna, filmek, sorozatok /angol Viasat Nature/Viasat History HD RTL II természetfilmek/történelem hírek, riportok, filmek, német SUPER RTL gyermekműsorok, rajzfilmek német Deutsche Welle hírcsatorna angol/német Alap C MHz RTL közszolgálati német Megamax gyerekcsatorna ARTE hír- és kulturális műsorok francia/német CNN hírek angol 163

244 Bloomberg TV hírcsatorna, üzleti és pénzügyi hírek angol Music Channel HD könnyűzene C57 C58 C59 C MHz 770 MHz 778 MHz 786 MHz CCTV-4 hírek, sport, filmek, kínai Viasat Nature természetfilm ProTV International hírek, sport, filmek, román hírek, riportok, filmek, német SAT1 France 24 hírcsatorna angol VH1 Europe zenecsatorna angol VIVA könnyűzene Nat Geo HD természetfilmek angol Nat Geo WILD HD természetfilmek angol fixtv magazinműsor fiataloknak, szám.tech. Film Cafe romantikus filmsorozatok Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek H!T Music Channel könnyűzene Music Channel könnyűzene National Geographic természetfilmek Viasat History történelmi ismeretterjesztő VIASAT6 filmsorozatok, sport, Eurosport sportcsatorna Eurosport 2 sportcsatorna Pro7 hírek, sport, filmek, német Rai Uno hírek, sport, filmek, olasz Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok Boomerang rajzfilmek magy. / ang. Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek Magyar Sláger TV hagyományos zenék Life Network életmód Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek 3sat riportok, filmek, német sorozatok, szórakoztató- és STORY5 TV5 hírek, sport, filmek, francia TVE hírek, sport, filmek, spanyol RTL+ szórakoztató műsorok 164 Universal Channel családi filmsorozatok CBS Reality valóság, katasztrófák, drámák ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - The Fishing&Hunting horgászat és vadászat HISTORY történelem, ismeretterjesztés Travel Channel utazási magazin BBC Entertainment általános szórakoztató angol DIGI Animal World természetfilmek DIGI Animal World HD természefilmek

245 Nat Geo WILD természetfilmek BBC Knowledge tudományos angol Nickelodeon szórakoztató gyerek csatorna AXN filmsorozatok C MHz SPORT1 sportcsatorna SPORT1 HD sportcsatorna Sport Klub sportcsatorna SPORT2 sportcsatorna SPORTM sportcsatorna Bővített *A HBO, HBO2, HBO Comedy (az utóbbi csak Tökölön érhető el) csatornák nem tartoznak bele csomagjainkba, külön elő kell fizetni rájuk. ** A SuperOne, SuperOne SD, SuperOne HD csatornák nem tartoznak bele a csomagjainkba, külön elő kell fizetni rájuk. A SuperOne és SuperOne HD csatornák esetében a műsortovábbítási idő 23:00-05:00 óra. A Szolgáltató az Előfizető igénye esetén biztosítja a 00:00-24:00 órás műsortovábbítást. ***A DIGI Film csatorna nem tartozik bele csomagjainkba, külön elő kell fizetni rá. Szabadkígyós, Orosháza, Pitvaros (Mezőkovácsháza, Csorvás, Kaszaper, Tótkomlós, Mezőhegyes, Nagymágocs, Kardoskút, Nagyszénás, Medgyesegyháza, Gádoros, Szeghalom (Vésztő) Csatorna Frekvencia Program Jelleg, profil Nyelv S2 114,5 MHz Parlament TV politikai és gazdasági információs csatorna d1 TV kulturális műsorok M1 HD közszolgálati M2 HD közszolgálati S3 121,5 MHz DUNA WORLD HD hír- és kulturális műsorok MR1-Kossuth Rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó MR2-Petőfi Rádió közszolgálati rádió, zenei műsor MR3-Bartók Rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója M1 közszolgálati M2 közszolgálati S4 128,5 MHz DUNA hír- és kulturális műsorok DUNA WORLD hír- és kulturális műsorok PAX TV Vallási és kulturális műsorok VIASAT3 hírek, sport, filmek, DIGI Sport 1 sportcsatorna S MHz DIGI Sport 1 HD sportcsatorna hatoscsatorna kulturális- és SuperOne** felnőtt Magyar ATV riportok, filmek, S MHz Hír TV hírek Cool TV szórakoztató műsorok Film+ filmek Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek Viasat Explorer (05-23h-ig) ismeretterjesztő Alap csomag SuperOne SD** felnőtteknek Sky News hírek angol VOX hírek, sport, filmek, német RTL Klub hírek, riportok, filmek, S MHz TV2 hírek, riportok, filmek, STORY4 sorozatok, szórakoztató- és 165

246 TV Paprika gasztronómia S MHz HBO* mozicsatorna HBO 2* mozicsatorna HBO Comedy* mozicsatorna Cinemax* mozicsatorna RTL II hírek, riportok, filmek, német SUPER RTL gyermekműsorok, rajzfilmek német Deutsche Welle hírcsatorna angol/német S MHz ARTE hír- és kulturális műsorok francia/német CNN hírek angol Bloomberg TV hírcsatorna, üzleti és pénzügyi hírek angol Music Channel HD könnyűzene BBC Knowledge tényfeltáró, természettudományi műsorok angol CCTV-4 hírek, sport, filmek, kínai fixtv magazinműsor fiataloknak, szám.tech. S MHz ProTV International hírek, sport, filmek, román SAT.1 hírek, riportok, filmek, német France 24 hírcsatorna angol Nat Geo HD természetfilmek angol Nat Geo WILD HD természetfilmek angol DIGI Sport 2 sportcsatorna DIGI Sport 2 HD sportcsatorna S MHz FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna PRO4 általános szórakoztató csatorna, filmek, sorozatok S41 C52 C54 C MHz 722 MHz 738 MHz 770 MHz SuperOne HD ** felnőtteknek M3 archív filmek, műsorok RTLII szórakoztató csatorna RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, Sorozat+ sorozatok Film+2 filmek AXN Black akciódús sorozatok, doku-realitiy filmek férfiaknak AXN White sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek Super TV2 HD hír, film, History HD történelmi ismeretterjesztő Sport1 HD sport Sportklub sport DIGI World történelem, utazás, tudomány, technológia DIGI World HD történelem, utazás, tudomány, technológia DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok DIGI Life HD életvitellel kapcsoaltos műsorok Film Cafe romantikus filmsorozatok Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek H!T Music Channel könnyűzene Music Channel könnyűzene National Geographic Channel természetfilmek Viasat History történelmi ismeretterjesztő VIASAT6 filmsorozatok, sport, 166

247 C59 C MHz 786 MHz Eurosport sportcsatorna Eurosport 2 sportcsatorna Pro7 hírek, sport, filmek, német Rai Uno hírek, sport, filmek, olasz Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok Boomerang rajzfilmek magy. / ang. Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek Magyar Sláger TV hagyományos zenék Viasat Nature reklámmentes természetcsatorna Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek STORY5 sorozatok, szórakoztató- és 3sat riportok, filmek, német TV5 hírek, sport, filmek, francia TVE hírek, sport, filmek, spanyol Comedy Central humor csatorna RTL+ szórakoztató műsorok Universal Channel családi filmsorozatok Zone Reality valóság, katasztrófák, drámák ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - The Fishing&Hunting horgászat és vadászat HISTORY történelem, ismeretterjesztés Travel Channel utazási magazinműsor DIGI Animal World természetfilmek M3 retrócsatorna archív filmekkel, műsorokkal Super TV2 hír, film, magazinműsor Super TV2 HD hír, film, magazinműsor Nat Geo WILD természetfilmek C MHz Nickelodeon szórakoztató gyerek csatorna Sport Klub sportcsatorna SPORT1 sportcsatorna SPORT1 HD sportcsatorna SPORT2 sportcsatorna SPORTM sportcsatorna Mezzo komolyzene, jazz francia *A HBO, HBO2, HBO Comedy és Cinemax csatornák nem tartoznak bele csomagjainkba, külön elő kell fizetni rájuk. (Gádoros település kivételével, ahol egyelőre még nem érhető el az HBO csomag) ** A SuperOne, SuperOne SD, SuperOne HD csatornák nem tartoznak bele a csomagjainkba, külön elő kell fizetni rájuk. A DIGI Film prémium mozicsatorna ügyfélszolgálatunkon megrendelhető (Gádoros település kivételével, ahol egyelőre még nem érhető el a DIGI Film csatorna) PLUS 167

248 Bóly szám Program Jelleg, profil Nyelv CSOMAGOK 1 m1 közszolgálati 2 m2 közszolgálati 3 Duna TV hír- és kulturális műsorok 4 Duna World hír- és kulturális műsorok 5 PAX TV Vallási és kulturális műsorok 6 Bóly TV körzeti közösségi 7 ARD hírek, riportok, filmek, német 8 ZDF hírek, riportok, filmek, német 9 d1 TV kulturális műsorok MR1-Kossuth Rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó MR2-Petőfi Rádió közszolgálati rádió, zenei műsor MR3-Bartók Rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója 10 Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 11 DIGI Sport 1 sportcsatorna 12 Viasat Explorer ismeretterjesztő 13 TV Paprika gasztronómia 14 Cool TV szórakoztató műsorok hírek, riportok, filmek, 15 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 16 TV2 17 VIASAT3 hírek, sport, filmek, 18 Hír TV hírek 19 Sky News hírek angol sorozatok, szórakoztató- és 20 STORY4 21 Film+ filmek 22 Magyar ATV riportok, filmek, hírek, riportok, filmek, 23 RTL II német hírek, riportok, filmek, 24 VOX német hírek, riportok, filmek, 25 Super RTL német hírek, riportok, filmek, 26 n-tv német hírek, riportok, filmek, 27 3-sat német hírek, riportok, filmek, 28 PRO7 német hírek, riportok, filmek, 29 Kabel eins német hírek, riportok, filmek, 30 RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, 31 Sat1 német általános szórakoztató csatorna, 32 PRO4 filmek, sorozatok 33 Magyar Sláger TV hagyományos zenék 34 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 35 DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok 36 Viasat History történelmi ismeretterjesztő dokumentum-, természet- és 37 Spektrum oktatófilmek 168 KÖZSZOLGÁLATI ALAP CSOMAG BŐVÍTETT CSOMAG EMELT CSOMAG

249 38 RTL+ szórakoztató műsorok 39 H!T Music Channel könnyűzene 40 Music Channel könnyűzene 41 STORY5 sorozatok, szórakoztató- és 42 TV5 hírek, sport, filmek, francia 43 DIGI World történelem, utazás, tudomány és technológia 44 Comedy Central humorcsatorna Cartoon Network / 45 TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 46 Film Café romantikus filmsorozatok 47 HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok 48 Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 49 Eurosport sportcsatorna 50 Boomerang rajzfilmek /angol National Geographic 51 Channel természetfilmek 52 Eurosport 2 sportcsatorna 53 Universal Channel családi filmsorozatok 54 FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna 55 ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 56 The Fishing&Hunting horgászat és vadászat 57 VIASAT6 filmsorozatok, sport, 58 Nat Geo WILD természetfilmek 59 fixtv magazinműsor fiataloknak, szám.tech. 60 Viasat Nature természet és állatvilág dokumentumfilmeken 61 Travel Channel utazási magazin 62 DIGI Sport 2 sportcsatorna 63 BBC Entertainment általános szórakoztató angol retrócsatorna, archív filmekkel, 64 M3 műsorokkal 65 RTL II szórakoztató műsorok 66 Film+2 filmcsatorna 67 Sorozat+ sorozatok 68 Muzsika TV tradícionális és modern zenék 69 Super TV2 hír, film, 70 Paramount Channel filmcsatorna m agyar 71 SPORT1 sportcsatorna 72 SPORT2 sportcsatorna 7368 Sport Klub sportcsatorna 74 Nickleodeon sorozatok, filmek, 75 BBC Knowledge tényfeltáró, természettudományi műsorok angol 76 SPORTM sportcsatorna 77 Mezzo komolyzene, jazz francia 78 hatoscsatorna kulturális- és 79 Deutsche Welle hírcsatorna német 80 ARTE hír- és kulturális műsorok francia, német 81 CNN hírek angol 82 Bloomberg TV hírcsatorna, üzleti és pénzügyi hírek angol 83 France 24 hírcsatorna angol 169

250 84 The Fishing & Hunting horgászat és vadászat, angol, cseh Felnőtt tartalmú csatornák nem tartoznak bele a csomagjainkba, külön elő kell fizetni rájuk. Digitális HBO csomag és DIGI Film prémiumcsatorna ügyfélszolgálatunkon megrendelhető. 170

251 Murony Csatorna Frekvencia Program Jelleg, profil Nyelv politikai és gazdasági Parlament TV információs csat. S2 S3 S4 S27 S28 S29 114,5 MHz 121,5 MHz 128,5 MHz 354 MHz 362 MHz 370 MHz d1 TV kulturális műsorok M1 HD közszolgálati M2 HD közszolgálati DUNA HD hír- és kulturális műsorok DUNA WORLD HD hír- és kulturális műsorok M1 közszolgálati M2 közszolgálati hatoscsatorna kulturális éa DUNA hír- és kulturális műsorok DUNA WORLD hír- és kulturális műsorok PAX TV vallási és kulturális műsorok Kossuth Rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó Petőfi Rádió közszolgálati rádió, zenei műsor Bartók Rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója HBO* mozicsatorna HBO 2* mozicsatorna HBO Comedy* mozicsatorna DIGI Film prémium mozicaatorna Cinemax* mozicsatorna riportok, filmek, Magyar ATV Hír TV hírek Cool TV szórakoztató műsorok Film+ filmek Minimax /C8 gyermekműsorok, rajzfilmek Super TV2 hír, film, magazin Viasat Explorer (05-23h-ig) ismeretterjesztő Super One SD felnőtt Sky News hírek angol VOX hírek, sport, filmek, német hírek, riportok, filmek, RTL Klub hírek, riportok, filmek, TV2 sorozatok, szórakoztató- és STORY4 TV Paprika gasztronómia Super One HD felnőtt RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, hírek, sport, filmek, Viasat 3 DIGI Sport 1 sportcsatorna Közszolgálati Alap S MHz DIGI Sport 1 HD sport TV2 HD hír, film, magazin 171

252 Super One felnőtt magxar C MHz Eurosport HD sport Eurosport2 HD sport Paramount Channel filmcsatorna /angol Film+2 filmcsatorna RTL II szórakoztató műsorok Sorozat+ sorozatok Muzsika TV tradícionális és modern zenék C MHz Super TV2 HD hír, film, magazin retrocsatorna archív M3 filmekkel, műsorokkal akciódús sorozatok, dokueality AXN Black filmek férfiaknak sorozatok, titkok, AXN White misztériumok hökgyeknek History HD történelmi ismereterjesztő Comedy Central humor csatorna The Fishing&Hunting HD horgászat és vadászat C MHz DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok DIGI Life HD életvitellel kapcsolatos műsorok DIGI World történelem, utazás, tudomány, technológia DIGI World HD történelem, utazás, tudomány és technológia DIGI Sport 2 sportcsatorna C MHz DIGI Sport 2 HD sportcsatorna Viasat Nature/Viasat History HD természet és állatvilág/történelem FEM 3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna MTV Europe könnyűzene /angol általános szórakoztató PRO4 csatorna, filmek, sorozatok RTL II hírek, riportok, filmek, német SUPER RTL gyermekműsorok, rajzfilmek német Deutsche Welle hírcsatorna német Megamax gyerekcsatorna C56 C MHz 762 MHz ARTE hír- és kulturális műsorok francia, német CNN hírek angol hírcsatorna, üzleti és Bloomberg TV pénzügyi hírek angol Music Channel HD könnyűzene RTL közszolgálati német hírek, sport, filmek, CCTV-4 kínai PRO TV International SAT.1 hírek, sport, filmek, hírek, riportok, filmek, 172 román német France 24 hírcsatorna angol VIVA könnyűzene VH1 Europe zenecsatorna angol Nat Geo HD természetfilmek angol

253 C58 C59 C60 C MHz 778 MHz 786 MHz 794 MHz Nat Geo WILD HD természetfilmek angol Viasat Nature természet és állatvilág dokumentumfilmeken fixtv magazinműsor fiataloknak, szám.tech. Film Cafe romantikus filmsorozatok rajzfilmek, régi amerikai Cartoon Network / TCM filmek H!T Music Channel könnyűzene Music Channel könnyűzene National Geographic Channel természetfilmek Viasat History történelmi ismeretterjesztő filmsorozatok, sport, VIASAT6 Eurosport sportcsatorna Eurosport 2 sportcsatorna Pro7 hírek, sport, filmek, német Rai Uno hírek, sport, filmek, olasz gazdasági, közéleti Echo TV hírműsorok Boomerang rajzfilmek magy. / ang. mesék, animációk, Disney Channel játékfilmek Magyar Sláger TV hagyományos zenék Life Network életmód Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek STORY5 sorozatok, szórakoztató- és 3sat riportok, filmek, német TV5 hírek, sport, filmek, francia TVE hírek, sport, filmek, spanyol RTL+ szórakoztató műsorok lnickelodeon gyerek csatorna Universal Channel családi filmsorozatok CBS Reality valóság, katasztrófák, drámák ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - The Fishing&Hunting horgászat és vadászat HISTORY történelmi Travel Channel utazási magazinműsor BBC Entertainment általános szórakoztató angol DIGI Animal World természetfilmek DIGI Animal World HD természetfilmek Nat Geo WILD természetfilmek BBC Knowledge tudományos angol AXN filmsorozatok Nickelodeon szórakoztató gyerek csatorna Sport Klub sportcsatorna SPORT1 sportcsatorna SPORT1 HD sportcsatorna SPORT2 sportcsatorna SPORTM sportcsatorna *A HBO, HBO2, HBO Comedy és Cinemax csatornák nem tartoznak bele csomagjainkba, külön elő kell fizetni rájuk 173

254 Felnőtt tartalmú csatornák nem tartoznak bele a csomagjainkba, külön elő kell fizetni rájuk. A SuperOne és SuperOne HD csatornák esetében a műsortovábbítási idő 23:00-05:00 óra. A Szolgáltató az Előfizető igénye esetén biztosítja a 00:00-24:00 órás műsortovábbítást. A DIGI Film prémium mozicsatorna ügyfélszolgálatunkon megrendelhető Hévízgyörk, Bag, Galgahévíz Csat Frekv Program Jelleg, profil Nyelv S2 S3 114,5 MHz 128,5 MHz M1 HD közszolgálati Duna World HD hír- és kulturális műsorok M2 HD közszolgálati Magyar ATV riportok, filmek, Bartók Rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója Kossuth rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó Petőfi rádió közszolgálati rádió, zenei műsor Duna TV HD hír- és kulturális műsorok TV2 HD hírek, riportok, filmek, Cool TV szórakoztató műsorok Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek Magyar Sláger TV hagyományos zenék Hír TV hírek RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, Régió+ helyi műsorcsatorna S4 S21 S22 128,5 MHz 306 MHz 314 MHz S MHz S MHz Film+ filmek Story4 sorozatok, szórakoztató- és M3 retrocsatorna archív filmekkel, műsorokkal Viasat3 hírek, sport, filmek, HBO mozicsatorna HBO 2 mozicsatorna HBO Comedy mozicsatorna Digi Film prémium filmcsatorna Cinemax mozicsatorna HISTORY HD sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek, angol DIGI World HD történelem, utazás, tudomány és technológia DIGI Life HD életvitellel kapcsolatos műsorok SPORT1 HD sportcsatorna DIGI Sport 1 HD sportcsatorna DIGI Sport 2 HD sportcsatorna Eurosport HD sportcsatorna Eurosport 2 HD sportcsatorna Comedy Central humorcsatorna Universal Channel családi filmsorozatok SuperTV2 HD sorozatok, filmek, Viasat Nature/Viasat History HD természet- és ismeretterjesztő filmek, angol Bővített 174

255 S25 S26 S27 S MHz 346 MHz 354 MHz DIGI Animal World HD természetfilmek, állatvilág, román, cseh, bulgár The Fishing & Hunting HD horgászat és vadászat National Geographic Channel természetfilmek RTL+ szórakoztató műsorok Nat Geo WILD természetfilmek Nat Geo WILD HD természetfilmek Nat Geo HD természetfilmek Music Channel HD könnyűzene Parlament TV politikai és gazdasági információs csatorna Viasat Explore ismeretterjesztő Viasat Nature természetfilmek Viasat History történelmi ismeretterjesztő Story5 sorozatok, szórakoztató- és ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - Viasat6 filmsorozatok, sport, Life Network egészség, életmód H!T Music Channel könnyűzene Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek VIVA könnyűzene a dance-től a metal-ig nőknek szóló általános szórakoztató FEM3 csatorna Film Café romantikus filmek Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna SportKlub sportcsatorna SportM sportcsatorna Mezzo komolyzene, jazz francia VH1 Europe könnyűzene, zenés klipek, dokumentumfilmek angol MTV Europe könnyűzene, életmód, valóság show-k, angol BBC Knowledge tényfeltáró, természettudományi műsorok angol SAT.1 hírek, riportok, filmek, német VOX hírek, sport, filmek, német AXN filmsorozatok AXN Black akciódús sorozatok, doku-reality filmek férfiaknak, angol AXN White sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek, angol Travel Channel utazási magazin Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek 362 MHz Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok PAX TV Vallási és kulturális műsorok Boomerang rajzfilmek magy. / ang. Megamax gyerekcsatorna BBC Entertainment vígjáték, dráma és szórakoztató műsorok angol 175

256 S29 S MHz 378 MHz S MHz általános szórakoztató csatorna, filmek, PRO4 sorozatok Paramount Channel filmcsatorna TV Paprika gasztronómia CBS Reality valóság, katasztrófák, drámák hatoscsatorna kulturális- és Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek fixtv magazinműsor fiataloknak, szám.tech. Bloomberg TV hírcsatorna, üzleti és pénzügyi hírek angol TV5 hírek, sport, filmek, francia TVE hírek, sport, filmek, spanyol d1 TV kulturális műsorok CNN hírek angol Sky News hírek angol France 24 hírcsatorna angol Rai Uno hírek, sport, filmek, olasz ARTE hír- és kulturális műsorok francia/német 3Sat riportok, filmek, német PRO7 hírek, sport, filmek, német RTL hírek, riportok, filmek, német RTL II hírek, riportok, filmek, német Super RTL gyermekműsorok, rajzfilmek német Deutsche Welle hírcsatorna angol/német CCTV-4 hírek, sport, filmek, kínai Sport2 sportcsatorna PROTV International hírek, sport, filmek, román Film+2 filmcsatorna Sorozat+ sorozatok RTL II szórakoztató műsorok Muzsika TV tradícionális és modern zenék SuperOne SD (24-05h-ig)* felnőtteknek SuperOne HD (23-05-ig)* felnőtteknek *külön csomagban rendelhető Berzék, Kistokaj, Köröm, Sajóhídvég, Sajólád Csat. Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv S2 114,5 MHz S3 121,5 Parlament TV politikai és gazdasági információs csat. d1 TV kulturális műsorok M1 HD közszolgálati dolby digital szol gála mu m 176

257 S4 S28 S29 S30 MHz 128,5 MHz 362 MHz 370 MHz 378 MHz M2 HD Duna HD Duna World HD közszolgálati hír- és kulturális műsorok hír- és kulturális műsorok / dolby digital dolby digital / dolby digital M1 közszolgálati M2 közszolgálati Duna hír- és kulturális műsorok Duna World hír- és kulturális műsorok PAX TV Vallási és kulturális műsorok hatoscsatorna kulturális- és Kossuth rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó Petőfi rádió közszolgálati rádió, zenei műsor közszolgálati, a klasszikus zene Bartók rádió rádiója Cool TV szórakoztató műsorok Film+ filmek Hír TV hírek Magyar ATV riportok, filmek,, Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek szlovák Sky News hírek angol Viasat Explorer ismeretterjesztő, angol, cseh, lengyel, orosz SuperOne SD* felnőtteknek VOX hírek, sport, filmek, német hírek, riportok, filmek, RTL Klub hírek, riportok, filmek, TV2 Super TV2 hír, film, magazin sorozatok, szórakoztató- és STORY4 TV Paprika gasztronómia, cseh SuperOne HD * felnőtteknek hírek, riportok, filmek, RTL Klub HD VIASAT3 hírek, sport, filmek, DIGI Sport 1 sportcsatorna DIGI Sport 1 HD sportcsatorna hírek, riportok, filmek, TV2 HD C MHz SuperOne (23-05 h- ig)* felnőtteknek Eurosport HD sport Eurosport2 HD sport Paramount Channel fikmcsatorna /angol Film+2 filmcsatorna Sorozat+ sorozatok Muzsika TV tradícionális és modern zenék hírek, riportok, filmek, RTL II 177

258 C MHz Super TV2 HD hír, film, magazin M3 retrocsatorna archív filmekkel, műsorokkal AXN Black akciódús sorozatok, doku-reality filmek férfiaknak AXN White sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek History HD történelmi ismeretterjesztő Comedy Central humorcsatorna történelem, utazás, tudomány és DIGI World technológia történelem, utazás, tudomány és DIGI World HD technológia C MHz DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok DIGI Life HD életvitellel kapcsolatos műsorok Super TV2 hír, film, magazinműsor The Fishing&Hunting HD horgászat és vadászat, román, cseh, bulgár DIGI Sport 2 sportcsatorna DIGI Sport 2 HD sportcsatorna FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna C MHz PRO4 általános szórakoztató csatorna, filmek, sorozatok Alap MTV Europe könnyűzene /angol Viasat Nature/Viasat History HD természet- és ismeretterjesztőfilmek, angol RTL II hírek, riportok, filmek, német C MHz RTL közszolgálati német SUPER RTL gyermekműsorok, rajzfilmek német Deutsche Welle hírcsatorna német Megamax gyerek francia, ARTE hír- és kulturális műsorok német CNN hírek angol Bloomberg TV hírcsatorna, üzleti és pénzügyi hírek angol Music Channel HD könnyűzene CCTV-4 hírek, sport, filmek, kínai C MHz PRO TV International hírek, sport, filmek, román hírek, riportok, filmek, SAT.1 német France 24 hírcsatorna angol VIVA könnyűzene VH1 Europe zenecsatorna angol Nat Geo HD természetfilmek angol dolby digital, bulgár 178

259 Nat Geo WILD HD Viasat Nature természetfilmek természet és állatvilág dokumentumfilmeken angol, orosz, török, bulgár, holland, orosz, lengyel, cseh, angol C58 C MHz 778 MHz fixtv magazinműsor fiataloknak, szám.tech. Film Café romantikus filmsorozatok Cartoon Network /, TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek angol H!T Music Channel könnyűzene Music Channel könnyűzene National Geographic Channel természetfilmek Viasat History történelmi ismeretterjesztő, angol VIASAT6 filmsorozatok, sport, Eurosport sportcsatorna Eurosport 2 sportcsatorna Pro7 hírek, sport, filmek, német Rai Uno hírek, sport, filmek, olasz Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok, Boomerang rajzfilmek angol Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek LifeNetwork egészség, életmód Magyar Sláger TV hagyományos zenék Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek 3sat riportok, filmek, német STORY5 sorozatok, szórakoztató- és TV5 hírek, sport, filmek, francia TVE hírek, sport, filmek, spanyol RTL+ szórakoztató műsorok C MHz Universal Channel családi filmsorozatok CBS Reality valóság, katasztrófák, drámák, angol, román ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - The Fishing&Hunting horgászat és vadászat, román, cseh, bulgár HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok Travel Channel utazási magazin BBC Entertainment DIGI Animal World vígjáték, dráma és szórakoztató műsorok természetfilmek, álatvilág DIGI Animal World HD természetfilmek, álatvilág angol, román, cseh, bulgár, román, cseh, bulgár 179

260 Nat Geo WILD természetfilmek, cseh, angol, román SPORT1 sportcsatorna SPORT2 sportcsatorna C MHz SPORTM sportcsatorna SPORT1 HD sportcsatorna Sport Klub sportcsatorna DIGI+ BBC Knowledge ismeretterjesztő angol AXN filmsorozatok Nickelodeon szórakoztató gyerek csatorna * Felnőtt tartalmú csatornák nem tartoznak bele a csomagjainkba, külön elő kell fizetni rájuk. A SuperOne és SuperOne HD csatornák esetében a műsortovábbítási idő 23:00-05:00 óra. A Szolgáltató az Előfizető igénye esetén biztosítja a 00:00-24:00 órás műsortovábbítást. 180

261 Simontornya, Igar, Mezőszilas, Dég No. Csat. Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv 1 M1 közszolgálati 2 M2 közszolgálati 3 Duna HD hír- és kulturális műsorok MHz PAX TV Vallási és kulturális műsorok politikai és gazdasági információs 5 Parlament TV csatorna 6 Sim TV HD képújság 7 M1 HD közszolgálati 8 M2 HD közszolgálati Duna World hír- és kulturális műsorok MHz 10 Duna World HD hír- és kulturális műsorok 11 Duna hír- és kulturális műsorok DIGI Sport 1 sportcsatorna 14 STORY4 sorozatok, szórakoztató- és Magyar ATV riportok, filmek, 16 MHZ TV Paprika gasztronómia 17 Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 18 RTL Klub hírek, riportok, filmek, 19 TV2 hírek, riportok, filmek, 20 VIASAT3 hírek, sport, filmek, 21 Hír Tv hírek 22 Cool TV szórakoztató műsorok MHz hírek, riportok, filmek, TV2 HD 24 DIGI Sport 1 HD sportcsatorna 25 hatoscsatorna kulturális- és 26 Film+ filmek 27 Viasat Explore ismeretterjesztő MHz hírek, riportok, filmek, RTL Klub HD 29 Magyar ATV HD riportok, filmek, 30 Film+2 filmek Muzsika TV tradícionális és modern zenék 32 MHz RTL II szórakoztató csatorna 33 Sorozat+ sorozatok nőknek szóló általános szórakoztató 34 FEM3 csatorna Life Network egészség, életmód MHz 36 Film Café romantikus és családi filmek, komédiák 37 Eurosport sportcsatorna 181 Szociális Mini csomag Alap csomag

262 38 CBS Reality valóság, katasztrófák, drámák 39 Travel Channel utazási magazin 40 DIGI Sport 2 sportcsatorna 41 Eurosport 2 sportcsatorna 42 PRO4 általános szórakoztató csatorna, filmek, sorozatok 43 FIX TV magazinműsor fiataloknak 44 Bloomberg TV hírcsatorna, üzleti és pénzügyi hírek 45 SuperTV2 sorozatok, filmek, 46 Viasat History történelmi ismeretterjesztő 47 VIASAT6 filmsorozatok, sport, 48 Boomerang rajzfilmek magy. / ang. 49 Nat Geo WILD természetfilmek 50 RTL+ szórakoztató műsorok MHz Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 52 Universal Channel családi filmsorozatok 53 Paramount Channel filmcsatorna 54 Magyar Sláger TV hagyományos zenék 55 Mezzo komolyzene francia 56 Comedy Central a humorcsatorna 57 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok 58 HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok 59 National Geographic Channel természetfilmek 60 SPORT1 sportcsatorna MHz SPORT2 sportcsatorna 62 SPORT1 HD sportcsatorna 63 Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 64 duck tv gyermekműsorok, rajzfilmek - 65 SportM sportcsatorna 66 Nat Geo HD természetfilmek angol Mhz Eurosport1 HD sportcsatorna 68 Eurosport2 HD sportcsatorna 69 DIGI Sport 2 HD sportcsatorna 70 DIGI Animal World természetfilmek, álatvilág, 71 DIGI Animal World román, természetfilmek, álatvilág HD cseh, 730 bulgár 72 MHz Music Channel könnyűzene 73 H!T Music Channel könnyűzene 74 The Fishing&Hunting horgászat, vadászat 75 SuperTV2 HD sorozatok, filmek, 76 Viasat Nature természetfilmek MHz sorozatok, szórakoztató- és STORY5 182

263 78 History HD történelmi ismeretterjesztő 79 DIGI Life HD életvitellel kapcsolatos műsorok 80 DIGI World HD történelem, utazás, tudomány és technológia 81 Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek 82 DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok 83 The Fishing & Hunting HD horgászat és vadászat 746 történelem, utazás, tudomány és 84 DIGI World MHz technológia, 85 MTV Europe könnyűzene, életmód, valóság show-k angol 86 BBC Knowledge tényfeltáró, természettudományos műsorok angol 87 Nickelodeon szórakoztató gyerekcsatorna 88 VIVA könnyűzene a dance-től a metal-ig 89 VH1 Europe könnyűzene, zenés klipek, dokumentumfilmek angol hírek, riportok, filmek, 90 RTL II német Super RTL gyermekműsorok, rajzfilmek német MHz 92 BBC Entertainment filmek angol 93 Megamax gyerekcsatorna 94 3sat riportok, filmek, német 95 Pro7 hírek, sport, filmek, német MHZ Kossuth Rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó MHZ Petőfi Rádió közszolgálati rádió, zenei műsor 3 közszolgálati, a klasszikus zene Bartók Rádió MHZ rádiója Budapest IX. kerület, belső Ferencváros, XIII. kerület, Tomori utca Csat. Frekv./ MHz S2 114,5 S3 121,5 S4 128,5 Program Jelleg, profil Nyelv Parlament TV politikai és gazdasági információs csat. d1 TV kulturális műsorok M1 HD közszolgálati M2 HD közszolgálati Duna World HD hír- és kulturális műsorok Duna HD hír- és kulturális műsorok M1 közszolgálati M2 közszolgálati Duna TV hír- és kulturális műsorok Duna World hír- és kulturális műsorok 183 Közszolgálati

264 S PAX TV Vallási és kulturális műsorok hatoscsatorna kulturális és magazin műsorok Kossuth Rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó Petőfi Rádió közszolgálati rádió, zenei műsor Bartók Rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója VIASAT3 hírek, sport, filmek, DIGI Sport 1 sportcsatorna DIGI Sport 1 HD sportcsatorna TV2 HD hírek, riportok, filmek, S S S S S SuperOne (23 04 h- ig)** felnőtteknek Magyar ATV riportok, filmek, Hír TV hírek Cool TV szórakoztató műsorok Film+ filmek Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek Viasat Explorer ismeretterjesztő SuperOne SD ** felnőtteknek Sky News hírek angol VOX hírek, sport, filmek, német RTL Klub hírek, riportok, filmek, TV2 hírek, riportok, filmek, STORY4 sorozatok, szórakoztató- és TV Paprika gasztronómia SuperOne HD ** felnőtteknek Super TV2 hír, film, magazin RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, Digi Film*** prémium filmcsatorna HBO* mozicsatorna HBO 2* mozicsatorna HBO Conedy* mozicsatorna Cinemax* mozicsatorna RTL II hírek, riportok, filmek, német SUPER RTL gyermekműsorok, rajzfilmek német Deutsche Welle hírcsatorna angol/német Megamax gyerekcsatorna ARTE hír- és kulturális műsorok francia/német CNN hírek angol Bloomberg TV hírcsatorna, üzleti és pénzügyi hírek angol Music Channel HD könnyűzene RTL közszolgálati német CCTV-4 hírek, sport, filmek, kínai fixtv magazinműsor fiataloknak, szám.tech. Viasat Nature természetfilmek ProTV International hírek, sport, filmek, román SAT.1 hírek, riportok, filmek, német France 24 hírcsatorna francia VIVA könnyűzene, életmód, valóságshow VH1 Europe zenecsatorna angol Nat Geo HD természetfilmek angol Nat Geo WILD HD természetfilmek angol Alap 184

265 S DIGI Sport 2 sportcsatorna DIGI Sport 2 HD sportcsatorna FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna PRO4 ált. szórakoztató csatorna, filmek, sorozatok MTV Europe könnyűzene, életmód, valóság show /angol Viasat Nature/Viasat History HD természet- és ismeretterjesztő filmek S IX. TV helyi TV C C Eurosport HD sport Eurosport2 HD sport Paramount Channel filmcsatorna /angol Film+2 filmcsatorna RTL II szórakoztató Sorozat+ filmsorozatok Muzsika TV tradícionális és modern zenék DIGI World történelem, utazás, tudomány és technológia DIGI World HD történelem, utazás, tudomány és technológia DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok DIGI Life HD életvitellel kapcsolatos műsorok The Fishing&Hunting HD horgászat és vadászat C C C Super TV2 HD hír, film, magazinműsor M3 retrocsatorna, archív filmekkel, műsorokkal History HD történelmi ismeretterjesztő AXN filmsorozatok akciódús sorozatok, doku-reality filmek AXN Black férfiaknak AXN White sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek Comedy Central humorcsatorna Film Café romantikus és családi filmek, komédiák Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek H!T Music Channel könnyűzene Music Channel könnyűzene National Geographic Ch. természetfilmek Viasat History történelmi ismeretterjesztő VIASAT6 filmsorozatok, sport, Eurosport sportcsatorna Eurosport 2 sportcsatorna Pro7 hírek, sport, filmek, német Rai Uno hírek, sport, filmek, olasz Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok Boomerang rajzfilmek magy. / ang. Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek Life Network egészség, életmód Magyar Sláger TV hagyományos zenék Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek STORY5 sorozatok, szórakoztató- és 3sat riportok, filmek, német TV5 hírek, sport, filmek, francia TVE hírek, sport, filmek, spanyol 185

266 RTL+ szórakoztató műsorok C C Universal Channel családi filmsorozatok CBS Reality valóság, katasztrófák, drámák ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - The Fishing&Hunting horgászat és vadászat HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok BBC Entertainment vígjáték, dráma és szórakoztató műsorok angol Travel Channel utazási magazin DIGI Animal World természetfilmek, állatvilág DIGI Animal World HD természetfilmek, állatvilág Nat Geo WILD természetfilmek BBC Knowledge tényfeltáró, természettudományi műsorok angol SPORT1 sportcsatorna SPORT2 sportcsatorna SPORTM sportcsatorna SPORT1 HD sportcsatorna Sport Klub sportcsatorna Mezzo komolyzene, jazz francia Bővített Nickelodeon szórakoztató gyerek csatorna *Az HBO, HBO2, HBO Comedy és Cinemax csatornák nem tartoznak bele csomagjainkba, külön elő kell fizetni rájuk. **SuperOne, SuperOne SD, SuperOne HD csatornák nem tartoznak bele csomagjainkba, külön elő kell fizetni rájuk ***DIGI Film csatorna nem tartozik bele csomagjainkba, külön elő kell fizetni rá 186

267 Sárvár Csat. Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv 322 MHz M1 HD közszolgálati M2 HD közszolgálati Duna HD hír- és kulturális műsorok Duna World hír- és kulturális műsorok MTVA info információs csatorna Petőfi Rádió közszolgálati rádió, zenei műsor Kossuth Rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó Bartók Rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója hírek, riportok, filmek, RTL Klub hírek, riportok, filmek, TV2 Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek National Geographic Channel természetfilmek Hír TV hírek Magyar ATV riportok, filmek, Film+ filmek 394MHz 402 MHz 410 Mhz 418 MHz 426 MHz 434 MHz Cool TV szórakoztató műsorok FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna Nat Geo Wild HD természetfilmek angol dokumentum-, term.- és Spektrum oktatófilmek Magyar Sláger TV hagyományos zenék filmsorozatok, sport, Viasat6 Universal Channel családi filmsorozatok Boomerang rajzfilmek ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek történelemi és ismeretterjesztő HISTORY műsorok sorozatok, szórakoztató- és STORY4 Viasat History történelmi ismeretterjesztő sorozatok, filmek, SuperTV2 Eurosport sportcsatorna ORF1 közszolgálati német ORF2 közszolgálati német ORF2B közszolgálati német ATV közszolgálati német ZDF Neo HD közszolgálati német ZDF HD közszolgálati német ZDF Kultur HD közszolgálati német DIGI Sport 1 HD sportcsatorna DIGI Sport 2 HD sportcsatorna Alapcsomag Bővített csomag 187

268 810 MHz DIGI Animal World HD természetfilmek, álatvilág, román, cseh, bulgár SPORT1 sportcsatorna SPORT2 sportcsatorna 188

269 Vép (Nemesbőd, Bozzai, Kenéz, Pecöl, Megyehíd,Tanakajd) Csat. Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv S12 S13 S14 238,25 MHz MHz MHz S Mhz S MHz Duna World HD hír- és kulturális műsorok Duna TV HD hír- és kulturális műsorok M1 HD közszolgálati M2 HD közszolgálati Szombathely TV helyi műsorcsatorna PAX TV Vallási és kulturális műsorok d1 TV kulturális műsorok Parlament TV ORF 1 Petőfi rádió Bartók Rádió Kossuth Rádió RTL Klub HD politikai és gazdasági információs csatorna hírek, sport, filmek, közszolgálati rádió, zenei műsor közszolgálati, a klasszikus zene rádiója közszolgálati rádió, nemzeti főadó hírek, riportok, filmek, német TV2 HD hírek, riportok, filmek, Hír TV hírek Minimax / Animax gyermekműsorok, rajzfilmek TV Paprika gasztronómia DIGI Sport 1 HD sportcsatorna Magyar ATV riportok, filmek, Cool TV szórakoztató műsorok Film+ filmek hírek, sport, filmek, Viasat3 STORY4 sorozatok, szórakoztató- és SuperTV2 HD sorozatok, filmek, Viasat Explorer ismeretterjesztő VOX hírek, sport, filmek, német életvitellel kapcsolatos DIGI Life HD műsorok történelem, utazás, tudomány DIGI World HD és technológia DIGI Sport 2 HD sportcsatorna dokumentum-, term.- és Spektrum oktatófilmek gazdasági, közéleti Echo TV hírműsorok Közszolgálati Minimum Alap Bővített 189

270 S MHz National Geographic Channel természetfilmek Eurosport HD sportcsatorna Eurosport 2 HD sportcsatorna Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek Universal Channel családi filmsorozatok Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek Magyar Sláger TV hagyományos zenék Muzsika TV tradícionális és modern zenék The Fishing&Hunting HD horgászat és vadászat, román, cseh, bulgár Music Channel könnyűzene Life Network egészség, életmód H!T Music Channel könnyűzene S MHz S34 410MHz S MHz S36 DIGI Animal World HD Film Café VIVA MTV Europe természetfilmek, állatvilág romantikus és családi filmek, komédiák könnyűzene a dance-től a metal-ig könnyűzene, életmód, valóság show-k, román, cseh, bulgár, angol könnyűzene, zenés klipek, angol VH1 Europe dokumentumfilmek Megamax gyerekcsatorna Paramount Channel RTL II filmcsatorna hírek, riportok, filmek, német hírek, riportok, filmek, RTL német Super RTL gyermekműsorok, rajzfilmek német Film+2 filmek RTLII szórakoztató csatorna Sorozat+ sorozatok Arte hír- és kulturális műsorok francia/német CNN hírek angol ProTV hírek, sport, filmek, International román hírek, riportok, filmek, Sat.1 német magazinműsor fiataloknak, fixtv szám.tech. Pro7 3Sat hírek, sport, filmek, riportok, filmek, német német 190

271 426 MHz TV5 hírek, sport, filmek, francia RTL+ szórakoztató műsorok M3 retrocsatorna archív filmekkel, műsorokkal Comedy Central a humorcsatorna FEM3 PRO4 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna általános szórakoztató csatorna, filmek, sorozatok Viasat Nature természetfilmek C38 610MHz Viasat History történelmi ismeretterjesztő Viasat6 filmsorozatok, sport, C MHz C MHz Boomerang rajzfilmek magy. / ang. sorozatok, szórakoztató- és Story5 CBS Reality valóság, katasztrófák, drámák történelemi és HISTORY HD ismeretterjesztő műsorok Travel Channel utazási magazin vígjáték, dráma és angol BBC Entertainment szórakoztató műsorok Nat Geo Wild természetfilmek AXN Black akciódús sorozatok, dokureality filmek férfiaknak, angol AXN White sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek, angol ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - SPORT1 HD sportcsatorna SPORT2 sportcsatorna SPORTM sportcsatorna gyerekeknek szóló Nickelodeon szórakoztató csatorna AXN filmsorozatok Sportklub sportcsatorna tényfeltáró, BBC Knowledge természettudományi műsorok angol 191

272 Csanádapáca, Gerendás, Újkígyós, Medgyesbodzás, Gábortelep Csat. Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv Cool TV szórakoztató műsorok hírek, riportok, filmek, RTL Klub S MHz Film+ filmek Magyar ATV riportok, filmek, hírek, riportok, filmek, TV2 SuperTV2 sorozatok, filmek, DIGI Sport 1 HD sportcsatorna S MHz Magyar Sláger TV hagyományos zenék Hír TV hírek STORY4 sorozatok, szórakoztató- és Duna hír- és kulturális műsorok Duna World hír- és kulturális műsorok S MHz Duna World HD hír- és kulturális műsorok Duna HD hír- és kulturális műsorok hatoscsatorna kulturális- és PAX TV Vallási és kulturális műsorok S Mhz M1 közszolgálati M2 közszolgálati M1 HD közszolgálati M2 HD közszolgálati Parlament TV politikai és gazdasági információs csatorna Középső csomag Legfelső csomag Kossuth rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó Petőfi rádió közszolgálati rádió, zenei műsor Bartók Rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója d1 TV kulturális műsorok TV Paprika gasztronómia S MHz Csaba TV helyi műsorcsatorna Viasat Explore ismeretterjesztő VIASAT3 hírek, sport, filmek, Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek S MHz RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, S MHz AXN Black AXN White M3 akciódús sorozatok, doku-reality filmek férfiaknak sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek retrocsatorna archív filmekkel, műsorokkal, angol, angol Primcom Digital 192

273 C MHz DIGI Sport 2 HD sportcsatorna ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - Music Channel könnyűzene Boomerang rajzfilmek magy. / ang. C44 C MHz 666 MHz Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek DIGI Life HD életvitellel kapcsolatos műsorok HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok Travel Channel utazási magazin Viasat6 filmsorozatok, sport, Viasat History történelmi ismeretterjesztő Comedy Central a humorcsatorna National Geographic Channel természetfilmek National Geographic Channel HD tényfeltáró, természettudományi műsorok angol CBS Reality valóság, katasztrófák, drámák CNN hírek angol Eurosport sportcsatorna Eurosport 2 sportcsatorna C46 C47 C48 C49 C MHz 682 MHz 690 MHz 698 MHz 706 MHz ARTE hír- és kulturális műsorok francia/német Super RTL gyermekműsorok, rajzfilmek német hírek, riportok, filmek, RTL II német Paramount Channel filmsorozatok Nat Geo Wild HD természetfilmek angol Viasat Nature természetfilmek Life Network egészség, életmód Nat Geo Wild természetfilmek DIGI World HD történelem, utazás, tudomány és technológia 193 Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek 3Sat riportok, filmek, német PRO7 hírek, sport, filmek, német Sat.1 hírek, riportok, filmek, német DIGI Animal World természetfilmek, álatvilág FEM3 PRO4 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna általános szórakoztató csatorna, filmek, sorozatok The Fishing & Hunting horgászat és vadászat Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok fixtv magazinműsor fiataloknak, szám.tech. RTL II szórakoztató csatorna

274 S32 S33 S34 394MHz 402 MHz 410 MHz RTL+ szórakoztató műsorok Sorozat+ sorozatok Muzsika TV tradícionális és modern zenék Story5 Film Café sorozatok, szórakoztató- és romantikus és családi filmek, komédiák DIGI Film prémium filmcsatorna SuperOne (23-04h-ig) felnőtteknek SuperOne SD felnőtteknek SuperOne HD felnőtteknek HBO mozicsatorna HBO 2 mozicsatorna HBO Comedy mozicsatorna Cinemax mozicsatorna SPORT1 sportcsatorna SPORT2 sportcsatorna SportM sportcsatorna Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna *Az HBO, HBO2, HBO Comedy, Cinemax, DIGI Film, SuperOne,SuperOne SD, SuperOne HD csatornák nem tartoznak bele csomagjainkba, külön elő kell fizetni rájuk. Polgárdi, Csákvár, Gánt Csat. Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv politikai és gazdasági 114,5 S2 Parlament TV információs csatorna MHz d1 TV kulturális műsorok M1 HD közszolgálati 121,5 M2 HD közszolgálati S3 MHz Duna World HD hír- és kulturális műsorok Duna HD hír- és kulturális műsorok S4 128,5 MHz M1 közszolgálati M2 közszolgálati Duna TV hír- és kulturális műsorok Duna World hír- és kulturális műsorok PAX TV Vallási és kulturális műsorok hatoscsatorna kulturális- és Fehérvár TV* helyi műsorcsatorna közszolgálati rádió, nemzeti Kossuth Rádió főadó közszolgálati rádió, zenei Petőfi Rádió műsor Bartók Rádió közszolgálati, a klasszikus zene 194 Közszolgálati

275 S MHz S MHz S MHz S MHz rádiója DIGI Film prémium filmcsatorna HBO mozicsatorna HBO 2 mozicsatorna HBO Comedy mozicsatorna Cinemax mozicsatorna Cool TV szórakoztató műsorok Film+ filmek Hír TV hírek riportok, filmek, Magyar ATV Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek Sky News hírek angol Viasat Explorer ismeretterjesztő SuperOne SD* * felnőtteknek hírek, sport, filmek, VOX német hírek, riportok, filmek, RTL Klub sorozatok, filmek, SuperTV2 hírek, riportok, filmek, TV2 sorozatok, szórakoztató- és STORY4 TV Paprika gasztronómia SuperOne HD* * felnőtteknek hírek, sport, filmek, VIASAT3 DIGI Sport 1 sportcsatorna DIGI Sport 1 HD sportcsatorna hírek, riportok, filmek, TV2 HD SuperOne (23-04hig)** felnőtteknek Minimum S MHz S MHz S MHz Eurosport HD sportcsatorna Eurosport2 HD sportcsatorna hírek, riportok, filmek, RTL Klub HD Paramount Channel filmcsatorna /angol sorozatok, filmek, SuperTV2 HD akciódús sorozatok, dokzreality filmek férfiaknak AXN Black sorozatok, titkok, misztériumok AXN White hölgyeknek M3 archív filmek, műsorok History HD történelmi ismeretterjesztő Comedy Central a humorcsatorna történelem, utazás, tudomány DIGI World és technológia történelem, utazás, tudomány DIGI World HD és technológia DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok DIGI Life HD életvitellel kapcsolatos műsorok The Fishing&Hunting horgászat és vadászat, 195 Alap

276 S MHz S MHz S MHz S MHz HD román, cseh, bulgár DIGI Sport 2 sportcsatorna DIGI Sport 2 HD sportcsatorna nőknek szóló általános FEM3 szórakoztató csatorna általános szórakoztató PRO4 csatorna, filmek, sorozatok Viasat Nature/Viasat természet- és, History HD ismeretterjesztőfilmek angol könnyűzene, életmód, MTV Europe valóságshow The Fishing & Hunting horgászat és vadászat RTL II hírek, riportok, filmek, német hírek, riportok, filmek, RTL német SUPER RTL gyermekműsorok, rajzfilmek német Deutsche Welle hírcsatorna angol/német Megamax gyerek ARTE hír- és kulturális műsorok francia/német CNN hírek angol hírcsatorna, üzleti és pénzügyi Bloomberg TV hírek angol Music Channel HD könnyűzene hírek, sport, filmek, CCTV-4 kínai hírek, sport, filmek, PROTV International román hírek, riportok, filmek, SAT.1 német France 24 hírcsatorna angol Nat Geo HD természetfilmek angol Nat Geo WILD HD természetfilmek angol Viasat Nature természetfilmek magazinműsor fiataloknak, fixtv szám.tech. romantikus és családi filmek, Film Café komédiák Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek H!T Music Channel könnyűzene Music Channel könnyűzene National Geographic Channel természetfilmek Viasat History történelmi ismeretterjesztő VH1 Europe könnyűzene VIVA könnyűzene filmsorozatok, sport, VIASAT6 Eurosport sportcsatorna Eurosport 2 sportcsatorna hírek, sport, filmek, Pro7 német hírek, sport, filmek, Rai Uno olasz 196

277 S MHz S MHz C MHz Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok Boomerang rajzfilmek magy. / ang. Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek Life Network egészség, életmód Magyar Sláger TV hagyományos zenék dokumentum-, term.- és Spektrum oktatófilmek riportok, filmek, 3sat német sorozatok, szórakoztató- és STORY5 hírek, sport, filmek, TV5 francia hírek, sport, filmek, TVE spanyol RTL+ szórakoztató műsorok Universal Channel családi filmsorozatok CBS Reality valóság, katasztrófák, drámák ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - The Fishing&Hunting horgászat és vadászat történelemi és ismeretterjesztő HISTORY műsorok Travel Channel utazási magazin vígjáték, dráma és BBC Entertainment szórakoztató műsorok angol DIGI Animal World természetfilmek, álatvilág, DIGI Animal World román, cseh, HD természetfilmek, álatvilág bulgár Nat Geo WILD természetfilmek tényfeltáró, BBC Knowledge természettudományi műsorok angol Sport Klub sportcsatorna SPORT1 sportcsatorna SPORT2 sportcsatorna SPORTM sportcsatorna SPORT1 HD sportcsatorna AXN filmsorozatok gyerekeknek szóló Nickelodeon szórakoztató csatorna Bővített *csak Polgárdin érhető el **ezek a csatornák külön megrendelés esetén érhetőek el Ják, Szentpéterfa Csat Frekv Program Jelleg, profil Nyelv Universal Channel családi filmsorozatok Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek Mezzo komolyzenei csatorna francia Digitális Vándor 197

278 Viasat Nature természetfilmek M3 retrocsatorna archív filmekkel, műsorokkal SuperTV2 sorozatok, filmek, ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - Eurosport 2 sportcsatorna H!T Music Channel könnyűzene DIGI World történelem, utazás, tudomány és technológia Comedy Central a humorcsatorna DIGI Sport 2 sportcsatorna AXN filmsorozatok Viasat History történelmi ismeretterjesztő Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek SPORT1 sportcsatorna SPORT2 sportcsatorna HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna Röszke Csat Frekv Program Jelleg, profil Nyelv S21 S MHz 314 MHz S23 32 MHz M1 HD közszolgálati M2 HD közszolgálati M3 retrocsatorna archív filmekkel, műsorokkal Duna World HD hír- és kulturális műsorok Duna HD hír- és kulturális műsorok TV2 HD hírek, riportok, filmek, RTL Klub hírek, riportok, filmek, SuperTV2 HD sorozatok, filmek, Viasat3 hírek, sport, filmek, Viasat6 filmsorozatok, sport, hatoscsatorna kulturális- és Homokhát TV helyi műsorcsatorna Szegedi Városi TV helyi műsorcsatorna d1 TV kulturális műsorok Alap S MHz Parlament TV politikai és gazdasági információs csatorna Magyar ATV riportok, filmek, Hír TV hírek Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok PAX TV Vallási és kulturális műsorok CNN hírek angol Deutsche Welle hírcsatorna angol/német Sky News hírek angol HBO mozicsatorna Bővített 198

279 C24 C MHz 498 MHz HBO 2 mozicsatorna HBO Comedy mozicsatorna Cinemax mozicsatorna DIGI Film prémium filmcsatorna Film+ filmek Cool TV szórakoztató műsorok AXN filmsorozatok AXN Black AXN White FEM3 PRO4 Story4 Story5 akciódús sorozatok, doku-reality filmek férfiaknak sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek nőknek szóló általános szórakoztató csatorna általános szórakoztató csatorna, filmek, sorozatok sorozatok, szórakoztató- és sorozatok, szórakoztató- és, angol, angol C MHz Film Café romantikus és családi filmek, komédiák Universal Channel családi filmsorozatok CBS Reality valóság, katasztrófák, drámák RTL+ szórakoztató műsorok Comedy Central a humorcsatorna H!T Music Channel könnyűzene Music Channel HD könnyűzene Magyar Sláger TV hagyományos zenék Mezzo komolyzene, jazz francia SuperOne HD (23-05h-ig) felnőtt BBC Entertainment vígjáték, dráma és szórakoztató műsorok angol BBC Knowledge tényfeltáró, természettudományi műsorok angol Life Network egészség, életmód C MHz C MHz Spektrum National Geographic Channel dokumentum-, term.- és oktatófilmek természetfilmek 199 Nat Geo WILD természetfilmek, HISTORY HD sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek angol Viasat History történelmi ismeretterjesztő Viasat Explore ismeretterjesztő Viasat Nature természetfilmek Viasat Nature/Viasat History HD természet- és ismeretterjesztőfilmek, angol

280 Travel Channel utazási magazin The Fishing & Hunting HD horgászat és vadászat Paramount Channel filmcsatorna TV Paprika gasztronómia fixtv magazinműsor fiataloknak, szám.tech. C MHz MTV Europe VH1 Europe könnyűzene, életmód, valóság show-k könnyűzene, zenés klipek, dokumentumfilmek, angol angol DIGI Life HD életvitellel kapcsolatos műsorok DIGI World HD történelem, utazás, tudomány és technológia C30 C31 C MHz 554 MHz 562 MHz DIGI Animal World HD természetfilmek, álatvilág, román, cseh, bulgár Eurosport HD sportcsatorna Eurosport 2 HD sportcsatorna SPORT1 HD sportcsatorna Sport2 sportcsatorna SportM sportcsatorna DIGI Sport 1 HD sportcsatorna DIGI Sport 2 HD sportcsatorna Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek Boomerang Nickelodeon rajzfilmek gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - magy. / ang. ARD 1 hírek, riportok, filmek, német C33 C MHz 578 MHz ZDF hírek, riportok, filmek, 200 német France 24 hírcsatorna angol ARTE hír- és kulturális műsorok francia/német SAT.1 hírek, riportok, filmek, német RTL hírek, riportok, filmek, német RTL II hírek, riportok, filmek, német Super RTL gyermekműsorok, rajzfilmek német PRO7 hírek, sport, filmek, német VOX hírek, sport, filmek, német TVE hírek, sport, filmek, spanyol

281 C MHz TV5 hírek, sport, filmek, francia Rai Uno hírek, sport, filmek, olasz SportKlub sportcsatorna VIVA könnyűzene a dance-től a metal-ig Megamax gyerekcsatorna *Az HBO, HBO2, HBO Comedy és Cinemax csatornák nem tartoznak bele csomagjainkba, külön elő kell fizetni rájuk. **A SuperOne, SuperOne SD, SuperOne HD, csatornák nem tartoznak bele csomagjainkba, külön elő kell fizetni rájuk. ***A SuperOne SD a SuperOne HD csatorna SD felbontású változatát jelenti Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonöszöd, Bálványos, Kereki, Kőröshegy, Kötcse, Nagycsepely, Pusztaszemes, Szántód, Teleki, Balatonendréd, Nagyberény, Nyim, Som Bácsalmás, Bácsszőlős, Csikéria, Tataháza, Jánoshalma, Kéleshalom, Borota, Madaras, Katymár, Kunbaja, Mátételke Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék Kunszentmiklós, Kunpeszér Szalkszentmárton, Tass, Újsolt, Apostag, Dunavecse, Kunadacs, Dunaegyháza, Solt, Balázspuszta Frekv/MHz Program Jelleg, profil Nyelv 86,5 93,5 M1 HD közszolgálati M2 HD közszolgálati Duna HD hír- és kulturális műsorok Duna World HD hír- és kulturális műsorok M1 közszolgálati M2 közszolgálati Duna hír- és kulturális műsorok Duna World hír- és kulturális műsorok PAX TV Vallási és kulturális műsorok hatoscsatorna kulturális- és Kossuth rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó Petőfi rádió közszolgálati rádió, zenei műsor Bartók rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója 100,5 VH Info információk - Digitális Vándor 201

282 d1 TV kulturális műsorok politikai és gazdasági információs Parlament TV csatorna Kecskemét TV helyi műsorcsatorna Kapos TV helyi műsorcsatorna Viasat Nature/Viasat History HD természet- és ismeretterjesztőfilmek, angol, román, cseh, DIGI Animal World HD természetfilmek, álatvilág bulgár Mezzo Komolyzene francia BBC Entertainment vígjáték, dráma és szórakoztató műsorok angol RTL+ szórakoztató műsorok DIGI World HD fixtv történelem, utazás, tudomány és technológia magazinműsor fiataloknak, szám.tech. DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok M3 Nat Geo HD Korábbi vígjáték, dráma és szórakoztató műsorok természetfilmek angol dolby digital, bulgár Nat Geo WILD HD természetfilmek angol, orosz, török, bulgár, holland SPORT1 sportcsatorna SPORT2 sportcsatorna SPORTM sportcsatorna DIGI Sport 1 HD sportcsatorna DIGI Sport 2 HD sportcsatorna STORY5 Nickelodeon Viasat Nature The Fishing&Hunting sorozatok, szórakoztató- és gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna természet és állatvilág dokumentumfilmeken horgászat és vadászat, orosz, lengyel, cseh, angol, román, cseh, bulgár Universal Channel családi filmsorozatok CBS Reality valóság, katasztrófák, drámák ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok, angol, román Travel Channel utazási magazin Film+ filmek Hír TV hírek Magyar ATV riportok, filmek, 202

283 578 Minimax / C8 Viasat Explorer gyermekműsorok, rajzfilmek ismeretterjesztő, szlovák, angol, cseh, lengyel, orosz Cool TV szórakoztató műsorok hírek, riportok, filmek, RTL Klub SuperTV2 TV2 STORY4 prémium szórakozás a család minden tagjának felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának sorozatok, szórakoztató- és TV Paprika gasztronómia, cseh VIASAT3 hírek, sport, filmek, Comedy Central a humorcsatorna ARTE hír- és kulturális műsorok Francia/német Sky News hírek angol The Fishing & Hunting horgászat és vadászat FEM3 PRO4 Csajban nagy! egész napos szórakozás nőknek sikersorozatok, izgalmas filmek a férfias kikapcsolódáshoz, angol, cseh CNN hírek angol Film Café romantikus filmsorozatok Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek, angol H!T Music Channel könnyűzene Music Channel könnyűzene National Geographic Channel természetfilmek Viasat History történelmi ismeretterjesztő, angol VIASAT6 filmsorozatok, sport, Eurosport sportcsatorna Eurosport 2 sportcsatorna Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok Boomerang rajzfilmek, angol Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek LifeNetwork egészség, életmód Magyar Sláger TV hagyományos zenék Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek Deutsche Welle hírcsatorna német AXN filmsorozatok akciódús sorozatok, doku-reality AXN Black filmek férfiaknak 203

284 PRO TV International hírek, sport, filmek, román AXN White sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek Szentes, Mezőtúr, Szabadszállás, Balatonföldvár, Mélykút, Kerekegyháza, Kecskemét Csat Frekv Program Jelleg, profil Nyelv 198 MHz M1 közszolgálati M2 közszolgálati Duna TV hír- és kulturális műsorok Duna World hír- és kulturális műsorok Szentes TV helyi műsorcsatorna Kapos TV helyi műsorcsatorna Kecskeméti TV helyi műsorcsatorna VH Info helyi műsorcsatorna Kossuth Rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó 530 MHz 538 MHz Petőfi Rádió Bartók Rádió CCTV-4 MTV Europe közszolgálati rádió, zenei műsor közszolgálati, a klasszikus zene rádiója hírek, sport, filmek, könnyűzene, életmód, valóság show-k kínai, angol SportKlub sportcsatorna Bloomberg TV DIGI World HD hírcsatorna, üzleti és pénzügyi hírek történelem, utazás, tudomány és technológia angol M1 HD közszolgálati d1 TV kulturális műsorok magazinműsor fiataloknak, fixtv szám.tech. DIGI Life M3 204 életvitellel kapcsolatos műsorok retrocsatorna archív filmekkel, műsorokkal

285 546 MHz 554 MHz 562 MHz 570 MHz 578 MHz National Geographic Channel HD tényfeltáró, természettudományi műsorok angol Nat Geo Wild HD természetfilmek angol SPORT1 sportcsatorna SPORT2 sportcsatorna SPORTM sportcsatorna hatoscsatorna kulturális- és DIGI Sport 1 HD sportcsatorna DIGI Sport 2 HD sportcsatorna STORY5 sorozatok, szórakoztató- és Parlament TV politikai és gazdasági információs csatorna Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna Viasat Nature természetfilmek The Fishing & Hunting horgászat és vadászat Universal Channel családi filmsorozatok CBS Reality valóság, katasztrófák, drámák PAX TV Vallási és kulturális műsorok RTL+ szórakoztató műsorok Travel Channel utazási magazin ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok Film+ filmek Hír TV hírek Magyar ATV riportok, filmek, Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek Viasat Explore ismeretterjesztő Cool TV szórakoztató műsorok Gong rádió körzeti, kereskedelmi műsor RTL Klub SuperTV2 TV2 STORY4 hírek, riportok, filmek, sorozatok, filmek, hírek, riportok, filmek, sorozatok, szórakoztató- és TV Paprika gasztronómia RTL hírek, riportok, filmek, német 205

286 VIASAT3 hírek, sport, filmek, 586 MHz 594 MHz 602 MHz 610 MHz 618 MHz Comedy Central a humorcsatorna ARTE hír- és kulturális műsorok Mezzo komolyzene, jazz francia Sky News hírek angol francia/német M2 HD közszolgálati FEM3 PRO4 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna általános szórakoztató csatorna, filmek, sorozatok CNN hírek angol Film Café romantikus és családi filmek, komédiák H!T Music Channel könnyűzene Duna HD hír- és kulturális műsorok Cartoon Network / TCM BBC Entertainment rajzfilmek, régi amerikai filmek vígjáték, dráma és szórakoztató műsorok angol Music Channel könnyűzene National Geographic Channel természetfilmek Viasat History történelmi ismeretterjesztő filmsorozatok, sport, Viasat6 Eurosport sportcsatorna Eurosport 2 sportcsatorna Duna World HD hír- és kulturális műsorok Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok Boomerang rajzfilmek magy. / ang. Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek Life Network egészség, életmód VIVA Viasat Nature/Viasat History HD könnyűzene a dance-től a metalig természet- és ismeretterjesztőfilmek, angol Magyar Sláger TV hagyományos zenék Spektrum Deutsche Welle VH1 Europe dokumentum-, term.- és oktatófilmek hírcsatorna könnyűzene, zenés klipek, dokumentumfilmek angol/német angol AXN filmsorozatok 206

287 AXN Black DIGI Animal World HD PROTV International AXN White akciódús sorozatok, doku-reality filmek férfiaknak természetfilmek, álatvilág hírek, sport, filmek, sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek, angol, román, cseh, bulgár román, angol Kecskemét - Kadafalva S MHz Parlament TV politikai és gazdasági információs csatorna d1 TV kulturális műsorok M1 HD közszolgálati S MHz M2 HD közszolgálati Duna HD hír- és kulturális műsorok Duna World HD hír- és kulturális műsorok M1 közszolgálati M2 közszolgálati Duna hír- és kulturális műsorok S MHz Duna World hír- és kulturális műsorok PAX TV vallási és kulturális műsorok hatoscsatorna kulturális- és Kossuth rádió közszolgálati rádió S MHz Petőfi rádió közszolgálati rádió Bartók rádió közszolgálati Cinemax mozicsatorna, angol, cseh, román HBO mozicsatorna /angol HBO 2 mozicsatorna, angol, cseh HBO Comedy mozicsatorna, angol Közép DIGI Film prémium filmcsatorna Magyar ATV riportok, filmek, Hír TV hírek Cool TV szórakoztató műsorok S MHz Film+ filmek Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek, szlovák SuperOne SD felnőtteknek Viasat Explore ismeretterjesztő, angol, cseh, lengyel, orosz VOX hírek, sport, filmek, német Bővített 207

288 S29 S30 C52 C53 C54 C55 C MHz 378 MHz 722 MHz 730 MHz 738 MHz 746 MHz 754 MHz Sky News hírek angol STORY4 sorozatok, szórakoztató- és magazin TV Paprika gasztronómia, cseh TV2 felhőtlen kikapcsolódás RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazin SuperOne HD felnőtteknek SuperTV2 prémium szórakozás RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, magazin DIGI Sport 1 sportcsatorna DIGI Sport 1 HD sportcsatorna VIASAT3 hírek, sport, filmek, TV2 HD felhőtlen kikapcsolódás SuperOne (23-04hig)* felnőtteknek Paramount filmcsatorna Channel Eurosport HD sportcsatorna Eurosport 2 HD sportcsatorna Film+2 filmcsatorna Sorozat+ sorozatok RTL II hírek, riportok, filmek, magazin Muzsika TV tradícionális és modern zenék M3 archív filmek, műsorok SuperTV2 HD prémium szórakozás Comedy Central a humorcsatorna AXN Black akciódús sorozatok, doku-reality, angol filmek férfiaknak AXN White sorozatok, titkok, misztériumok, angol hölgyeknek HISTORY HD történelemi és ismeretterjesztő műsorok The Fishing & horgászat és vadászat Hunting HD DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok DIGI Life HD életvitellel kapcsolatos műsorok DIGI World történelem, utazás, tudomány és technológia DIGI World HD történelem, utazás, tudomány és technológia DIGI Sport 2 sportcsatorna DIGI Sport 2 HD sportcsatorna FEM3 egész napos szórakozás nőknek PRO4 sikersorozatok, izgalmas filmek a férfias kikapcsolódáshoz Viasat Nature/Viasat természet- és ismeretterjesztőfilmek, angol History HD MTV Europe könnyűzene, életmód, valóság showk, angol ARTE hír- és kulturális műsorok francia, német Bloomberg TV hírcsatorna, üzleti és pénzügyi hírek angol CNN hírek angol 208

289 C57 C58 C MHz 770 MHz 778 MHz Deutsche Welle hírcsatorna német RTL II hírek, riportok, filmek, német SUPER RTL gyermekműsorok, rajzfilmek német Music Channel HD napjaink legfrissebb hazai és külföldi slágerei CCTV-4 hírek, sport, filmek, kínai Megamax gyerekcsatorna RTL hírek, riportok, filmek, német France 24 hírcsatorna angol Nat Geo HD természetfilmek angol/ bulgár Nat Geo WILD HD természetfilmek angol, orosz, török, bulgár, holland PRO TV hírek, sport, filmek, román International SAT.1 hírek, riportok, filmek, német fixtv magazinműsor fiataloknak, szám.tech. Viasat Nature természet és állatvilág dokumentumfilmeken, orosz, lengyel, cseh, angol VIVA könnyűzene a dance-től a metal-ig VH1 Europe könnyűzene, zenés klipek, dokumentumfilmek angol Cartoon Network / rajzfilmek, régi amerikai filmek, angol TCM Eurosport sportcsatorna Eurosport 2 sportcsatorna H!T Music Channel az elmúlt 50 év legnagyobb slágerei Music Channel National Geographic Channel Pro7 Rai Uno napjaink legfrissebb hazai és külföldi slágerei természetfilmek 209 hírek, sport, filmek, német hírek, sport, filmek, olasz VIASAT6 filmsorozatok, sport, Viasat History történelmi ismeretterjesztő, angol Film Café romantikus filmsorozatok 3sat riportok, filmek, német Boomerang rajzfilmek, angol Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok Magyar Sláger TV hagyományos zenék Spektrum TV5 TVE dokumentum-, természet- és oktatófilmek hírek, sport, filmek, francia hírek, sport, filmek, spanyol RTL+ szórakoztató műsorok STORY5 sorozatok, szórakoztató- és

290 C60 C MHz 794 MHz LifeNetwork egészség, életmód DIGI Animal World természetfilmek, álatvilág, román, cseh, bulgár ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok Travel Channel utazási magazin Universal Channel családfilmsorozatok Nat Geo WILD természetfilm The Fishing & horgászat és vadászat Hunting CBS Reality valóság, katasztrófák, drámák, angol, román BBC Entertainment vígjáték, dráma és szórakoztató angol műsorok DIGI Animal World HD természetfilmek, álatvilág, román, cseh, bulgár SPORT1 sportcsatorna SPORT1 HD sportcsatorna SPORT2 sportcsatorna SPORTM sportcsatorna SportKlub sportcsatorna BBC Knowledge tényfeltáró, természettudományi angol műsorok Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna AXN filmsorozatok, angol *Az HBO, HBO2, HBO Comedy és Cinemax csatornák nem tartoznak bele csomagjainkba, külön elő kell fizetni rájuk. **A SuperOne, SuperOne SD, SuperOne HD, csatornák nem tartoznak bele csomagjainkba, külön elő kell fizetni rájuk.a SuperOne és SuperOne HD csatornák esetében a műsortovábbítási idő 23:00-05:00 óra. A Szolgáltató az Előfizető igénye esetén biztosítja a 00:00-24:00 órás műsortovábbítást. ***A SuperOne SD a SuperOne HD csatorna SD felbontású változatát jelenti Baja 129 Mhz 199 Mhz 386 Mhz M1 HD M2 HD DUNA HD DUNA WORLD HD Parlament TV d1 TV M1 M2 DUNA 210 Digitális csomag

291 PAX TV hatoscsatorna DUNA WORLD KOSSUTH RÁDIÓ PETÕFI RÁDIÓ BARTÓK RÁDIÓ 394 Mhz VIASAT3 TV2 HD DIGI Sport 1 DIGI Sport 1 HD 402 Mhz 410 Mhz 418 Mhz 426 Mhz SuperOne Magyar ATV Hír TV Cool TV Film+ Minimax / Animax SuperONE SD Viasat Explorer VOX Sky News RTL Klub Super TV2 TV2 STORY4 TV Paprika SuperONE HD RTL Klub HD HBO HBO 2 HBO Comedy Cinemax DIGI Film RTL RTL II Super RTL Deutsche Welle CCTV Ft!hó ARTE CNN 211

292 Bloomberg TV Music Channel HD 434 Mhz 442 mhz fix tv Viasat Nature Pro TV SAT1 France 24 Nat Geo HD Nat Geo Wild HD DIGI Sport 2 DIGI Sport 2 HD FEM3 PRO4 Viasat Nature/History HD RTL II Sorozat+ Film+2 Muzsika TV 682 Mhz 690 Mhz 698 Mhz The Fishing&Hunting HD DIGI Life DIGI Life HD DIGI World DIGI World HD Film Café Cartoon Network/TCM H!T Music Channel Music Channel National Geographic Viasat History VIASAT6 Eurosport Eurosport 2 Pro7 Rai Uno Echo TV STORY5 RTL+ Boomerang Disney Channel Magyar Sláger TV LifeNetwork Spektrum 3sat 212

293 706 Mhz 714Mhz 722 Mhz TV5 TVE Universal Channel CBS Reality duck tv Fishing&Hunting HISTORY BBC Entertainment DIGI Animal World DIGI Animal World HD Nat Geo Wild Travel Nickelodeon BBC Knowledge Mezzo Sport 1 Sport 1HD Sport 2 SportM Super TV2 HD Comedy Central M3 History HD AXN AXN Black AXN White Domoszló (Detk, Halmajugra, Kisnána, Ludas, Vécs) Csat. Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv S3 S28 121,5 MHz 362 MHz M1 HD közszolgálati M2 HD közszolgálati Duna World HD hír- és kulturális műsorok Duna HD hír- és kulturális műsorok Magyar ATV Hír TV riportok, filmek, hírek Közszolgálati Alap Bővített 213

294 S29 S30 C59 C60 C61 C62 C63 C MHz 378 Mhz 778 MHz 786 MHz 794 MHz 802 MHz 810 MHz 818 MHz Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek RTL Klub hírek, riportok, filmek, 214 sorozatok, filmek, SuperTV2 HD Story4 felnőtteknek hírek, sport, filmek, Viasat3 DIGI Sport 1 HD sportcsatorna TV2 HD AXN Black AXN White Comedy Central History HD DIGI World HD hírek, riportok, filmek, akciódús sorozatok, dokureality filmek férfiaknak sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek humor csatorna sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek történelem, utazás, tudomány és technológia DIGI Life HD életvitellel kapcsolatos műsorok The Fishing & Hunting horgászat és vadászat nőknek szóló általános FEM3 szórakoztató csatorna Digi Sport 2 HD sportcsatorna általános szórakoztató PRO4 csatorna, filmek, sorozatok H!T Music Channel könnyűzene Film Café filmek VIASAT6 VIVA Pro7 filmsorozatok, sport, könnyűzene a dance-től a metal-ig hírek, sport, filmek, német hírek, sport, filmek, olasz Rai Uno Magyar Sláger TV hagyományos zenék Spektrum STORY5 DIGI Animal World HD dokumentum-, term.- és oktatófilmek sorozatok, szórakoztató- és természetfilmek, állatvilág, román, cseh, bulgár hírek, sport, filmek, TVE spanyol SPORT2 sportcsatorna SPORTM sportcsatorna SPORT1 HD sportcsatorna SportKlub sportcsatorna

295 AXN filmsorozatok Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna Jászdózsa (Erk, Jászapáti,Jászszentandrás, Nagyfüged, Tarnaörs, Tarnazsadány, Visznek, Zaránk) Csat. Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv S3 S28 S29 S30 C53 C54 C55 C58 C59 121,5 MHz 362 MHz 370 MHz 378 Mhz 730 MHz 738 MHz 746 MHz 770 MHz 778 MHz M1 HD közszolgálati M2 HD közszolgálati Duna World HD hír- és kulturális műsorok Duna HD hír- és kulturális műsorok riportok, filmek, Magyar ATV Hír TV hírek Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek hírek, riportok, filmek, RTL Klub sorozatok, filmek, SuperTV2 HD Story4 felnőtteknek hírek, sport, filmek, Viasat3 DIGI Sport 1 HD sportcsatorna Érd TV helyi műsorcsatorna hírek, riportok, filmek, TV2 HD akciódús sorozatok, dokureality filmek férfiaknak AXN Black sorozatok, titkok, AXN White misztériumok hölgyeknek Comedy Central humorcsatorna sorozatok, titkok, History HD misztériumok hölgyeknek történelem, utazás, tudomány DIGI World HD és technológia életvitellel kapcsolatos DIGI Life HD műsorok The Fishing & Hunting HD horgászat és vadászat nőknek szóló általános FEM3 szórakoztató csatorna Digi Sport 2 HD sportcsatorna PRO4 filmek, sorozatok H!T Music Channel könnyűzene filmsorozatok, sport, VIASAT6 hírek, sport, filmek, Pro7 német hírek, sport, filmek, Rai Uno olasz Magyar Sláger TV hagyományos zenék Film Café filmcsatorna Spektrum dokumentum-, term.- és 215 Közszolgálati Minimum Alap Bővített

296 C60 C MHz 794 MHz STORY5 TVE DIGI Animal World HD VIVA oktatófilmek sorozatok, szórakoztató- és hírek, sport, filmek, természetfilmek, álatvilág könnyűzene a dance-től a metal-ig spanyol, román, cseh, bulgár SPORT2 sportcsatorna SPORTM sportcsatorna SPORT1 HD sportcsatorna SportKlub sportcsatorna AXN filmsorozatok Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna Tököl, Érd Csat. Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv S2 S3 S4 S27 114,5 MHz 121,5 MHz 128,5 MHz 354 MHz Parlament TV politikai és gazdasági információs csatorna d1 TV kulturális műsorok M1 HD közszolgálati M2 HD közszolgálati Duna HD hír- és kulturális műsorok Duna World HD hír- és kulturális műsorok M1 közszolgálati M2 közszolgálati Duna hír- és kulturális műsorok Duna World hír- és kulturális műsorok PAX TV vallási és kulturális műsorok hatoscsatorna kulturális- és Halom TV helyi műsorcsatorna Kossuth rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó Petőfi rádió közszolgálati rádió, zenei műsor közszolgálati, a klasszikus zene Bartók rádió rádiója, angol, cseh, Cinemax mozicsatorna román HBO mozicsatorna HBO 2 mozicsatorna, angol, cseh Közszolgálati Minimum HBO Comedy mozicsatorna, angol DIGI Film prémium filmcsatorna Magyar ATV riportok, filmek, S MHz Hír TV hírek Cool TV szórakoztató műsorok Film+ filmek 216 Alap

297 S29 S MHz 378 MHz Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek 217, szlovák SuperOne SD felnőtteknek, Viasat Explore ismeretterjesztő angol, cseh VOX hírek, sport, filmek, német Sky News hírek angol sorozatok, szórakoztató- és STORY4 TV Paprika gasztronómia, cseh felhőtlen kikapcsolódás a család TV2 minden tagjának RTL Klub hírek, riportok, filmek, SuperOne HD felnőtteknek SuperTV2 prémium szórakozás a család minden tagjának RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, DIGI Sport 1 sportcsatorna DIGI Sport 1 HD sportcsatorna VIASAT3 TV2 HD hírek, sport, filmek, felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának / eredeti SuperOne (23-04h-ig) felnőtteknek S MHz Érd TV (Érd) helyi műsorcsatorna C52 C53 C MHz 730 MHz 738 MHz C MHz Paramount Channel filmcsatorna, angol Eurosport HD sportcsatorna, angol Eurosport 2 HD sportcsatorna, angol Film+2 filmcsatorna Sorozat+ sorozatok hírek, riportok, filmek, RTL II Muzsika TV tradícionális és modern zenék retrocsatorna archív filmekkel, M3 műsorokkal prémium szórakozás a család SuperTV2 HD minden tagjának Comedy Central a humorcsatorna AXN Black akciódús sorozatok, doku-reality filmek férfiaknak AXN White sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek HISTORY HD történelemi és ismeretterjesztő műsorok, angol, The Fishing & Hunting HD horgászat és vadászat román, cseh DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok DIGI Life HD életvitellel kapcsolatos műsorok DIGI World történelem, utazás, tudomány és technológia DIGI World HD történelem, utazás, tudomány és technológia DIGI Sport 2 sportcsatorna DIGI Sport 2 HD sportcsatorna

298 C56 C57 C58 C MHz 762 MHz 770 MHz 778 MHz FEM3 Csajban nagy! egész napos szórakozás nőknek PRO4 sikersorozatok, izgalmas filmek a férfias kikapcsolódáshoz Viasat Nature/Viasat History HD természet- és ismeretterjesztőfilmek, angol MTV Europe könnyűzene, életmód, valóság showk, angol francia, ARTE hír- és kulturális műsorok német, angol Bloomberg TV hírcsatorna, üzleti és pénzügyi hírek angol CNN hírek angol Deutsche Welle hírcsatorna német hírek, riportok, filmek, RTL II német SUPER RTL gyermekműsorok, rajzfilmek német könnyűzene, napjaink legfrissebb Music Channel HD hazai és külföldi slágerei CCTV-4 hírek, sport, filmek, kínai Megamax gyerekcsatorna hírek, riportok, filmek, RTL német France 24 hírcsatorna angol Nat Geo HD természetfilmek, cseh, angol / dolby digital Nat Geo WILD HD természetfilmek, angol, orosz, török, bulgár, holland, cseh PRO TV International SAT.1 fixtv Viasat Nature hírek, sport, filmek, román hírek, riportok, filmek, német magazinműsor fiataloknak, szám.tech. természet és állatvilág dokumentumfilmeken 218, orosz, cseh, angol VIVA könnyűzene a dance-től a metal-ig könnyűzene, zenés klipek, VH1 Europe dokumentumfilmek angol Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek, angol Eurosport sportcsatorna, angol Eurosport 2 sportcsatorna, angol H!T Music Channel az elmúlt 50 év legnagyobb slágerei Music Channel könnyűzene, napjaink legfrissebb hazai és külföldi slágerei National Geographic Channel természetfilmek Pro7 Rai Uno VIASAT6 hírek, sport, filmek, német hírek, sport, filmek, olasz filmsorozatok, sport, Viasat History történelmi ismeretterjesztő, angol Film Café romantikus filmsorozatok 3sat riportok, filmek, német Boomerang rajzfilmek, angol Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek, angol

299 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok Magyar Sláger TV hagyományos zenék dokumentum-, természet- és Spektrum oktatófilmek TV5 hírek, sport, filmek, francia TVE hírek, sport, filmek, spanyol RTL+ szórakoztató műsorok sorozatok, szórakoztató- és STORY5 LifeNetwork egészség, életmód, angol, DIGI Animal World természetfilmek, álatvilág román ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - történelemi és ismeretterjesztő HISTORY műsorok, angol Travel Channel utazási magazin C MHz Universal Channel családi filmsorozatok Nat Geo WILD természetfilmek, cseh, angol, román The Fishing & Hunting horgászat és vadászat, román, cseh CBS Reality valóság, katasztrófák, drámák, angol, román BBC Entertainment vígjáték, dráma és szórakoztató műsorok angol DIGI Animal World HD természetfilmek, állatvilág, román SPORT1 sportcsatorna SPORT1 HD sportcsatorna SPORT2 sportcsatorna C MHz SPORTM sportcsatorna SportKlub sportcsatorna BBC Knowledge tényfeltáró, természettudományi műsorok, angol Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna, angol Bővített AXN filmsorozatok, angol *Az HBO, HBO2, HBO Comedy és Cinemax csatornák nem tartoznak bele csomagjainkba, külön elő kell fizetni rájuk. **A SuperOne, SuperOne SD, SuperOne HD, csatornák nem tartoznak bele csomagjainkba, külön elő kell fizetni rájuk. ***A SuperOne SD a SuperOne HD csatorna SD felbontású változatát jelenti ****A SuperOne (23-04h-ig) az igényelt felnőtt csomag típusától függetlenül csak 23 és 4 óra között látható, míg a SuperOne SD és a SuperOne HD csatornák a csomagtól függően 23-05, vagy 0-24 időtartamban láthatóak. Táplánszentkereszt Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv 634MHz M1 HD közszolgálati 219 cs o

300 602 MHz 610 MHz 618 MHz 626 MHz M2 HD közszolgálati Duna World hír- és kulturális műsorok Duna HD hír- és kulturális műsorok Viasat3 hírek, sport, filmek, M3 retrocsatorna archív filmekkel, műsorokkal RTL+ szórakoztató műsorok Comedy Central a humorcsatorna Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek Viasat History történelmi ismeretterjesztő Paramount Channel filmcsatorna Viasat6 filmsorozatok, sport, Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok Eurosport HD sportcsatorna Eurosport 2 HD sportcsatorna National Geographic Channel HD tényfeltáró, természettudományi műsorok angol SPORT1 HD sportcsatorna hatoscsatorna kulturális- és TV paprika gasztronómia d1 TV kulturális műsorok Story5 sorozatok, szórakoztató- és 642 MHz Boomerang rajzfilmek magy. / ang. CBS Reality valóság, katasztrófák, drámák 650 MHz Eurosport sportcsatorna 658 MHz 666 MHz 674 MHz 682 MHz 690 MHz Story4 sorozatok, szórakoztató- és H!T Music Channel könnyűzene Film Café romantikus és családi filmek, komédiák Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek Sport2 sportcsatorna Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek Nat Geo WILD természetfilmek általános szórakoztató csatorna, filmek, PRO4 sorozatok Viasat Explore ismeretterjesztő Viasat Nature természetfilmek Magyar Sláger TV hagyományos zenék DIGI Animal World természetfilmek, álatvilág Eurosport 2 sportcsatorna National Geographic Channel természetfilmek Travel Channel utazási magazin History történelemi és ismeretterjesztő műsorok DIGI Sport 1 HD sportcsatorna DIGI Sport 2 HD sportcsatorna TV2 HD hírek, riportok, filmek, DIGI World HD történelem, utazás, tudomány és technológia 706 MHz RTL Klub hírek, riportok, filmek, 220

301 714 MHz TV2 hírek, riportok, filmek, FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna Hír TV hírek Cool TV szórakoztató műsorok Film+ filmek Magyar ATV riportok, filmek, AXN filmsorozatok Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek SuperTV2 sorozatok, filmek, PAX TV Vallási és kulturális műsorok DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna, MTV Europe könnyűzene, életmód, valóság show-k angol The Fishing & Hunting horgászat és vadászat 722 MHz Szombathely TV helyi műsorcsatorna Balmazújváros Csat Frekv Program Jelleg, profil Nyelv M1 HD közszolgálati C48 C49 C50 C MHz 698 MHz 706 MHz 714 MHz M2 HD közszolgálati M3 retrocsatorna archív filmekkel, műsorokkal Duna HD hír- és kulturális műsorok Parlament TV politikai és gazdasági információs csatorna RTL Klub hírek, riportok, filmek, TV2 hírek, riportok, filmek, Duna World HD hír- és kulturális műsorok Magyar ATV riportok, filmek, Hír TV hírek d1 TV kulturális műsorok Life Network egészség, életmód DIGI Sport 1 HD sportcsatorna DIGI Sport 2 HD sportcsatorna DIGI World HD történelem, utazás, tudomány és technológia National Geographic Channel természetfilmek Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek SportKlub sportcsatorna DIGI Animal World természetfilmek, álatvilág Travel Channel utazási magazin History történelemi és ismeretterjesztő műsorok Eurosport 2 HD sportcsatorna Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek Paramount Channel filmcsatorna Eurosport HD sportcsatorna 221 Családi csomag

302 C59 C MHz 786 MHz SPORT2 sportcsatorna SPORT1 HD sportcsatorna AXN filmsorozatok AXN Black akciódús sorozatok, doku-reality filmek férfiaknak, angol AXN White sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek, angol The Fishing & Hunting horgászat és vadászat SuperOne SD (24-05h-ig) felnőtteknek CBS Reality valóság, katasztrófák, drámák Vasalja (Egyházasrádóc) Csat Frekv Program Jelleg, profil Nyelv 198 MHz 538 MHz 546 MHz 554 MHz M1 közszolgálati M2 közszolgálati Duna TV hír- és kulturális műsorok Duna World hír- és kulturális műsorok Szentes TV helyi műsorcsatorna Kapos TV helyi műsorcsatorna Kecskeméti TV helyi műsorcsatorna VH Info helyi műsorcsatorna Kossuth Rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó Petőfi Rádió közszolgálati rádió, zenei műsor Bartók Rádió DIGI World HD közszolgálati, a klasszikus zene rádiója történelem, utazás, tudomány és technológia M1 HD közszolgálati d1 TV kulturális műsorok fixtv magazinműsor fiataloknak, szám.tech. DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok M3 retrocsatorna archív filmekkel, műsorokkal National Geographic tényfeltáró, természettudományi Channel HD műsorok angol Nat Geo Wild HD természetfilmek angol SPORT1 sportcsatorna SPORT2 sportcsatorna SPORTM sportcsatorna hatoscsatorna kulturális- és DIGI Sport 1 HD sportcsatorna DIGI Sport 2 HD sportcsatorna STORY5 sorozatok, szórakoztató- és 222

303 Parlament TV Nickelodeon politikai és gazdasági információs csatorna gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna Viasat Nature természetfilmek 562 MHz 570 MHz Universal Channel családi filmsorozatok CBS Reality valóság, katasztrófák, drámák PAX TV Vallási és kulturális műsorok RTL+ szórakoztató műsorok Travel Channel utazási magazin ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - történelemi és ismeretterjesztő HISTORY műsorok Film+ filmek Hír TV hírek Magyar ATV riportok, filmek, Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek Viasat Explore ismeretterjesztő Cool TV szórakoztató műsorok Gong rádió körzeti, kereskedelmi műsor hírek, riportok, filmek, RTL Klub SuperTV2 sorozatok, filmek, 578 hírek, riportok, filmek, MHz TV2 sorozatok, szórakoztató- és STORY4 TV Paprika gasztronómia hírek, riportok, filmek, RTL német The Fishing &Hunting horgászat és vadászat VIASAT3 hírek, sport, filmek, 586 MHz 594 MHz Comedy Central a humorcsatorna ARTE hír- és kulturális műsorok francia/német Mezzo komolyzene, jazz francia Sky News hírek angol M2 HD közszolgálati nőknek szóló általános szórakoztató FEM3 csatorna általános szórakoztató csatorna, PRO4 filmek, sorozatok CNN hírek angol romantikus és családi filmek, Film Café komédiák H!T Music Channel könnyűzene Duna HD hír- és kulturális műsorok Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek 223

304 602 MHz 610 MHz 618 MHz BBC Entertainment vígjáték, dráma és szórakoztató műsorok angol Music Channel könnyűzene National Geographic Channel természetfilmek Viasat History történelmi ismeretterjesztő Viasat6 filmsorozatok, sport, Eurosport sportcsatorna Eurosport 2 sportcsatorna Duna World HD hír- és kulturális műsorok Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok Boomerang rajzfilmek magy. / ang. Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek Life Network egészség, életmód VIVA könnyűzene a dance-től a metal-ig Viasat Nature/Viasat, History HD természet- és ismeretterjesztőfilmek angol Magyar Sláger TV hagyományos zenék Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek Deutsche Welle hírcsatorna angol/német könnyűzene, zenés klipek, VH1 Europe dokumentumfilmek angol AXN filmsorozatok AXN Black akciódús sorozatok, doku-reality filmek férfiaknak, angol DIGI Animal World HD természetfilmek, álatvilág, román, cseh, bulgár PROTV International hírek, sport, filmek, román AXN White sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek, angol 224

305 Lengyeltóti Csatorna Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv S21 S22 S23 S24 S MHz 314 MHz 322 MHz 330 MHz 370 MHz M1 HD közszolgálati M2 HD közszolgálati Duna World hír- és kulturális műsorok Duna HD hír- és kulturális műsorok d1 TV kulturális műsorok Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek RTL Klub hírek, riportok, filmek, TV2 hírek, riportok, filmek, Cool TV szórakoztató műsorok Viasat3 hírek, sport, filmek, Hír TV hírek Magyar ATV riportok, filmek, SuperTV2 sorozatok, filmek, Film+ filmek Lengyeltóti VTV helyi műsorcsatorna Pax TV Vallási és kulturális műsorok hatoscsatorna kulturális- és Kossuth Rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó Petőfi Rádió közszolgálati rádió, zenei műsor Bartók Rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója DIGI Sport 1 HD sportcsatorna Viasat Explore ismeretterjesztő TV Paprika gasztronómia Story4 sorozatok, szórakoztató- és National Geographic Channel természetfilmek History történelemi és ismeretterjesztő műsorok Paramount Channel filmcsatorna nőknek szóló általános szórakoztató FEM3 csatorna Comedy Central a humorcsatorna Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek Sport2 sportcsatorna RTL+ szórakoztató műsorok Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek M3 retrocsatorna archív filmekkel, műsorokkal AXN filmsorozatok S MHz Sport1 sportcsatorna Bővített csomag 225

306 S31 S MHz 690 MHz DIGI Sport 2 HD sportcsatorna történelem, utazás, tudomány és DIGI World HD technológia Magyar Sláger TV hagyományos zenék Viasat Nature természetfilmek PRO4 általános szórakoztató csatorna, filmek, sorozatok Story5 sorozatok, szórakoztató- és The Fishing & Hunting horgászat és vadászat DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok DIGI Animal World természetfilmek, álatvilág Film Café romantikus és családi filmek, komédiák Nat Geo WILD természetfilmek Eurosport 2 HD sportcsatorna Eurosport HD sportcsatorna Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok Viasat History történelmi ismeretterjesztő Viasat6 filmsorozatok, sport, Travel Channel utazási magazin Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna, MTV Europe könnyűzene, életmód, valóság show-k angol ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - H!T Music Channel könnyűzene Music Channel könnyűzene Mezzo komolyzene, jazz francia National Geographic Channel HD tényfeltáró, természettudományi műsorok angol Csókakő, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehévár-Kisfalud Csatorna Frekvencia Program Jelleg, profil Nyelv politikai és gazdasági S2 114,5 MHz Parlament TV információs csatorna d1 TV kulturális műsorok dolby M1 HD közszolgálati digital / S3 121,5 MHz M2 HD közszolgálati dolby digital dolby Duna HD hír- és kulturális műsorok digital / Duna World HD hír- és kulturális műsorok dolby digital M1 közszolgálati S4 128,5 MHz M2 közszolgálati Duna hír- és kulturális műsorok Duna World hír- és kulturális műsorok PAX TV Vallási és kulturális műsorok kulturális- és hatoscsatorna Fehérvár TV (Székesfehérvár) helyi műsorcsatorna Kossuth rádió közszolgálati rádió, nemzeti 226 Közszolgálati

307 S30 S31 S32 S MHz 386 MHz 394 MHz 402 MHz Petőfi rádió Bartók rádió főadó közszolgálati rádió, zenei műsor közszolgálati, a klasszikus zene rádiója *DIGI Film prémium filmcsatorna /dolby digital, angol/dolby *HBO mozicsatorna digital, *HBO 2 mozicsatorna angol, cseh, *HBO Comedy mozicsatorna angol, angol, cseh, *Cinemax mozicsatorna román Cool TV szórakoztató műsorok Film+ filmek Hír TV hírek Magyar ATV riportok, filmek, Minimax / Animax gyermekműsorok, rajzfilmek, szlovák Sky News hírek angol Viasat Explorer ismeretterjesztő, angol, cseh, lengyel, orosz *SuperOne SD (23-05h-ig) felnőtteknek VOX hírek, sport, filmek, német hírek, riportok, filmek, RTL Klub prémium szórakozás a SuperTV2 család minden tagjának felhőtlen kikapcsolódás a TV2 család minden tagjának sorozatok, szórakoztató- és STORY4 TV Paprika gasztronómia, cseh *SuperOne HD (23-05h-ig) felnőtteknek hírek, sport, filmek, VIASAT3 DIGI Sport 1 sportcsatorna DIGI Sport 1 HD sportcsatorna felhőtlen kikapcsolódás a TV2 HD család minden tagjának Minimum S34 S MHz 418 MHz *SuperOne (23-04hig) felnőtteknek prémium szórakozás a SuperTV2 HD család minden tagjának Comedy Central a humorcsatorna AXN Black filmek, sorozatok AXN White filmek, sorozatok M3 régi filmek, sorozatok History HD történelemi és ismeretterjesztő műsorok történelem, utazás, DIGI World tudomány és technológia történelem, utazás, DIGI World HD tudomány és technológia Alap 227

308 S36 S37 S38 S MHz 434 MHz 442 MHz 450 MHz DIGI Life DIGI Life HD The Fishing & Hunting HD életvitellel kapcsolatos műsorok életvitellel kapcsolatos műsorok 228 horgászat és vadászat, angol, cseh DIGI Sport 2 sportcsatorna DIGI Sport 2 HD sportcsatorna FEM3 Csajban nagy! egész napos szórakozás nőknek PRO4 sikersorozatok, izgalmas filmek a férfias kikapcsolódáshoz Viasat Nature/Viasat History HD természet- és ismeretterjesztőfilmek, angol MTV Europa zene angol The Fishing & Hunting horgászat és vadászat, angol, cseh hírek, riportok, filmek, RTL II német hírek, riportok, filmek, RTL német SUPER RTL gyermekműsorok, rajzfilmek német Deutsche Welle hírcsatorna német francia, ARTE hír- és kulturális műsorok német CNN hírek angol hírcsatorna, üzleti és Bloomberg TV pénzügyi hírek angol Music Channel HD könnyűzene Megamax gyermekműsor CCTV-4 hírek, sport, filmek, kínai hírek, sport, filmek, PRO TV International román hírek, riportok, filmek, SAT.1 német France 24 hírcsatorna angol Nat Geo HD természetfilmek angol dolby digital, bulgár Nat Geo WILD HD természetfilmek angol, orosz, török, bulgár, holland Viasat Nature természet és állatvilág dokumentumfilmeken, orosz, lengyel, cseh, angol Viva zene VH1 zene angol magazinműsor fiataloknak, fixtv szám.tech. Film Café romantikus filmsorozatok Cartoon Network / rajzfilmek, régi amerikai, TCM filmek angol H!T Music Channel könnyűzene Music Channel könnyűzene National Geographic Channel természetfilmek Viasat History történelmi ismeretterjesztő, angol VIASAT6 filmsorozatok, sport, Eurosport sportcsatorna

309 S MHz Eurosport 2 sportcsatorna Pro7 hírek, sport, filmek, német Rai Uno hírek, sport, filmek, olasz gazdasági, közéleti Echo TV hírműsorok, Boomerang rajzfilmek angol mesék, animációk, Disney Channel játékfilmek LifeNetwork egészség, életmód Magyar Sláger TV hagyományos zenék Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek 3sat riportok, filmek, német STORY5 sorozatok, szórakoztató- és TV5 hírek, sport, filmek, francia TVE hírek, sport, filmek, spanyol RTL+ szórakoztató műsorok Universal Channel családi filmsorozatok valóság, katasztrófák,, CBS Reality drámák angol, román ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek The Fishing&Hunting horgászat, vadászat, angol, cseh HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok S MHz Travel Channel utazási magazin vígjáték, dráma és BBC Entertainment szórakoztató műsorok angol, román, cseh, DIGI Animal World természetfilmek, álatvilág bulgár, DIGI Animal World román, cseh, HD természetfilmek, álatvilág bulgár, cseh, Nat Geo WILD természetfilmek angol, román C55 746MHz Eurosport HD sportcsatorna C MHz Eurosport 2 HD sportcsatorna Paramount Channel filmek tényfeltáró, természettudományi BBC Knowledge műsorok angol SPORT1 sportcsatorna SPORT2 sportcsatorna SPORTM sportcsatorna SPORT1 HD sportcsatorna gyerekeknek szóló Nickelodeon szórakoztató csatorna AXN sorozatok Sport Klub sportcsatorna Bővített *Az HBO, HBO2, HBO Comedy és Cinemax csatornák nem tartoznak bele csomagjainkba, külön elő kell fizetni rájuk. **A SuperOne, SuperOne SD, SuperOne HD, csatornák nem tartoznak bele csomagjainkba, külön elő kell fizetni rájuk. A SuperOne és SuperOne HD csatornák esetében a műsortovábbítási idő 23:00-05:00 óra. A Szolgáltató az Előfizető igénye esetén biztosítja a 00:00-24:00 órás műsortovábbítást. 229

310 ***A SuperOne SD a SuperOne HD csatorna SD felbontású változatát jelenti 230

311 231

312 Balatonboglár DIGITÁLIS CSATORNAKIOSZTÁS 1 M 1 HD HD 2 M 2 HD HD 3 Duna Tv HD HD 4 Duna World SD 5 HírTV SD 6 Super TV2 SD 7 TV Paprika SD 8 Music Mix SD 9 PAX TV SD 10 Story 4 SD 11 TV 2 SD 12 RTL KLUB SD 13 d1 TV SD 14 Minimax SD 15 Cool TV SD 16 Magyar ATV SD 17 ViaSat 3 SD 18 Film + SD 19 Digi Sport 1 SD 20 ViaSat Explorer SD 21 DigiSport 2 SD 22 Fem 3 SD 23 Digi World SD 24 Viasat Nature SD 25 Disney SD 26 M 3 Anno SD 27 Spektrum SD 28 Magyar SlágerTV SD 29 National Geographics Channel SD 30 RTL+ SD 31 Echo TV SD 32 Comedy Central SD 33 Cartoon Network SD 34 Viasat History SD 35 Viasat6 SD 36 Paramount SD 37 NatGeo Wild SD 38 Fishing&Hunting SD 39 History SD 40 Music Channel HU SD 41 AXN SD 42 Film Café SD 43 Universal Channel SD 44 MTV Europe SD 45 TV2 HD HD 46 DigiSport1 HD HD 47 DigiSport2 HD HD 48 DigiWorld HD HD S S S S S S CSOMAG ÁR 232 ALAP CSOMAGGAL FOGHATÓ DIGITÁLIS CSATORNÁK BŐVÍTETT CSOMAGGAL FOGHATÓ DIGITÁLIS CSATORNÁK

313 49 Sport 1 HD HD 50 Sport 2 SD 51 NGC HD HD 52 Pro 4 SD 53 AXN Balck SD 54 AXN Withe SD 55 Eurosport 1 HD HD 56 Eurosport 2 HD HD 57 Travel Channel SD 58 Digi Animal World SD 59 Hit Music Channel SD 1 Petőfi Rádió 2 Kossuth Rádió 3 Bartók Rádió S S Záhony Csat. Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv S2 114,5 MHz Parlament TV S3 S4 S22 121,5 MHz 128,5 MHz 314 MHz politikai és gazdasági információs csat. 233 d1 TV kulturális műsorok M1 HD közszolgálati M2 HD közszolgálati Duna HD hír- és kulturális műsorok Duna World HD hír- és kulturális műsorok M1 közszolgálati M2 közszolgálati Duna hír- és kulturális műsorok Duna World hír- és kulturális műsorok PAX TV vallási és kulturális műsorok hatoscsatorna kulturális- és Kossuth rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó Petőfi rádió közszolgálati rádió, zenei műsor közszolgálati, a klasszikus zene Bartók rádió rádiója Magyar ATV hír- és kulturális műsorok Hír TV hírek Cool TV szórakoztató Film+ filmek hírek, riportok, filmek, RTL Klub HD Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek Viasat Explore ismeretterjesztő hírek, sport, filmek, VOX német Sky News hírek angol sorozatok, szórakoztató- és S MHz STORY4 TV Paprika gasztronómia Alap csomag

314 TV2 RTL Klub hírek, riportok, filmek, hírek, riportok, filmek, SuperTV2 hírek, riport, film, DIGI Sport 1 sportműsor S MHz DIGI Sport 1 HD sportműsor VIASAT3 hírek, sport, filmek, TV2 HD hírek, riportok, filmek, Paramount Channel filmcsatorna S MHz Eurosport HD sportműsor Eurosport 2 HD sportműsor M3 archív filmek, műsorok hírek, riportok, filmek, SuperTV2 HD S MHz Comedy Central humorcsatorna AXN Black akciódús sorozatok, doku-reality filmek férfiaknak AXN White sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek HISTORY HD történelmi ismeretterjesztő The Fishing & Hunting HD horgászat, vadászat DIGI Life egészség, életmód C MHz DIGI Life HD egészség, életmód DIGI World történelem, utazás, tudomány és technológia DIGI World HD történelem, utazás, tudomány és technológia DIGI Sport 2 sportműsor DIGI Sport 2 HD sportműsor C MHz FEM3 archív filmek általános szórakoztató csatorna, PRO4 filmek, sorozatok Viasat Nature/Viasat History HD MTV Europe ARTE Bloomberg TV természet, állatvilág és történelmi dokumentumfilmek könnyűzene, életmód, valóság show hír- és kulturális műsorok hírcsatorna, üzleti és pénzügyi hírek francia/néme t angol CNN hírek angol C MHz Deutsche Welle hírcsatorna angol/német hírek, riportok, filmek, RTL II német SUPER RTL gyermekműsorok, rajzfilmek német C MHz Music Channel HD könnyűzene hírek, sport, filmek, CCTV-4 kínai Megamax gyerekcsatorna RTL közszolgálati német France 24 hírcsatorna angol Nat Geo HD természetfilmek Bővített csomag 234

315 C25 C26 C MHz 514 MHz 522 MHz Nat Geo WILD HD természetfilmek PRO TV International hírek, riportok, filmek, román SAT.1 hírek, riportok, filmek, német fixtv magazinműsor fiataloknak, szám.tech. 235 Viasat Nature természetfilmek VIVA könnyűzene VH1 Europe könnyűzene, zenés klipek, dokumentumfilmek angol Cartoon Network / TCM rajzfilmek/régi amerikai filmek Eurosport sportműsor Eurosport 2 sportműsor H!T Music Channel könnyűzene Music Channel könnyűzene National Geographic Channel természetfilmek Pro7 hírek, sport, filmek, német Rai Uno hírek, sport, filmek, olasz VIASAT6 történelmi ismeretterjesztő Viasat History történelmi ismeretterjesztő romantikus és családi filmek, Film Café komédiák 3sat riportok, filmek, német /ango Boomerang rajzfilmek l Disney Channel ifjúsági filmek Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok Magyar Sláger TV hagyományos zene Spektrum ismeretterjesztő TV5 hírek, sport, filmek, francia TVE hírek, sport, filmek, spanyol RTL+ szórakoztató műsorok STORY5 sorozatok, szórakoztató- és LifeNetwork egészség, életmód DIGI Animal World természet, állatvilág ducktv gyerekcsatorna - HISTORY történelmi ismeretterjesztő Travel Channel utazási magazin műsorok Universal Channel családi filmek, sorozatok Nat Geo WILD természetfilmek The Fishing & Hunting horgászat, vadászat CBS Reality valóság, katasztrófák, drámák vígjáték, dráma és szórakoztató BBC Entertainment műsorok angol DIGI Animal World HD természet, állatvilág

316 C MHz SPORT1 sportműsor SPORT1 HD sportműsor SPORT2 sportműsor SPORTM sportműsor SportKlub sportműsor BBC Knowledge tudományos Muzsika TV tradícionális és modern zenék RTL II szórakoztató csatorna Nickelodeon szórakoztató gyerek csatorna AXN filmsorozatok Budapest (volt HWR-Telecom terület) Csat. Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv S2 S3 S4 S5 S35 114,5 MHz 121,5 MHz 128,5 MHz 135,25 MHz 418 MHz politikai és gazdasági információs Parlament TV csatorna d1 TV kulturális műsorok The Fishing & Hunting horgászat és vadászat M1 HD közszolgálati M2 HD közszolgálati Duna HD hír- és kulturális műsorok Duna World HD hír- és kulturális műsorok M1 közszolgálati M2 közszolgálati Duna hír- és kulturális műsorok Duna World hír- és kulturális műsorok PAX TV vallási és kulturális műsorok hatoscsatorna kulturális- és Kossuth rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó Petőfi rádió közszolgálati rádió, zenei műsor közszolgálati, a klasszikus zene Bartók rádió rádiója Magyar ATV riportok, filmek, Hír TV hírek Cool TV szórakoztató műsorok Film+ filmek Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek SuperOne SD felnőtteknek Viasat Explore ismeretterjesztő hírek, sport, filmek, német VOX Sky News hírek angol Cinemax mozicsatorna HBO mozicsatorna HBO 2 mozicsatorna HBO Comedy mozicsatorna 236 Alap programcsomag Bővített programcsomag

317 S36 S37 S38 C MHz 434 MHz 442 MHz 746 MHz DIGI Film prémium filmcsatorna sorozatok, szórakoztató- és STORY4 TV Paprika gasztronómia felhőtlen kikapcsolódás a család TV2 minden tagjának hírek, riportok, filmek, RTL Klub hírek, riportok, filmek, RTL Klub HD SuperOne HD felnőtteknek prémium szórakozás a család SuperTV2 minden tagjának DIGI Sport 1 sportcsatorna DIGI Sport 1 HD sportcsatorna hírek, sport, filmek, VIASAT3 felhőtlen kikapcsolódás a család TV2 HD minden tagjának SuperOne (23-04h-ig)* felnőtteknek Mezzo komolyzene, jazz francia SPORT1 sportcsatorna SPORT1 HD sportcsatorna SPORT2 sportcsatorna SPORTM sportcsatorna SportKlub sportcsatorna BBC Knowledge Nickelodeon ARTE Bloomberg TV tényfeltáró, természettudományi műsorok gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna hír- és kulturális műsorok, angol, angol francia, német, angol hírcsatorna, üzleti és pénzügyi hírek angol CNN hírek angol Deutsche Welle hírcsatorna német hírek, riportok, filmek, RTL II német SUPER RTL gyermekműsorok, rajzfilmek német Sport csomag C MHz Music Channel HD CCTV-4 könnyűzene, napjaink legfrissebb hazai és külföldi slágerei hírek, sport, filmek, 237 kínai Megamax gyerekcsatorna hírek, riportok, filmek, német RTL France 24 hírcsatorna angol Nat Geo HD természetfilmek, cseh, angol Nat Geo WILD HD természetfilmek, angol PRO TV International hírek, sport, filmek, román

318 C57 C60 C61 C MHz 786 MHz 794 MHz 802 MHz hírek, riportok, filmek, SAT.1 német magazinműsor fiataloknak, fixtv szám.tech., orosz, természet és állatvilág cseh, Viasat Nature dokumentumfilmeken angol VIVA könnyűzene a dance-től a metal-ig könnyűzene, zenés klipek, VH1 Europe dokumentumfilmek angol DIGI Sport 2 sportcsatorna DIGI Sport 2 HD sportcsatorna Csajban nagy! egész napos FEM3 szórakozás nőknek PRO4 Viasat Nature/Viasat History HD MTV Europe Paramount Channel Eurosport HD Eurosport 2 HD sikersorozatok, izgalmas filmek a férfias kikapcsolódáshoz természet- és ismeretterjesztőfilmek könnyűzene, életmód, valóság show-k filmcsatorna sportcsatorna sportcsatorna 238, angol, angol, angol, angol, angol RTLII szórakoztató csatorna Sorozat+ sorozatok Film+2 romantikus filmek, kalandfilmek Muzsika TV tradicionális és modern zenék, The Fishing & Hunting román, HD horgászat és vadászat cseh DIGI Life életvitellel kapcsolatos műsorok DIGI Life HD életvitellel kapcsolatos műsorok történelem, utazás, tudomány és DIGI World technológia történelem, utazás, tudomány és DIGI World HD technológia retrocsatorna archív filmekkel, M3 műsorokkal prémium szórakozás a család SuperTV2 HD minden tagjának Comedy Central a humorcsatorna AXN AXN Black AXN White HISTORY HD filmsorozatok akciódús sorozatok, doku-reality filmek férfiaknak sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek történelemi és ismeretterjesztő műsorok, angol, angol

319 C63 C64 C MHz 818 MHz 826 MHz Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek Eurosport Eurosport 2 H!T Music Channel Music Channel National Geographic Channel Pro7 Rai Uno VIASAT6 Viasat History sportcsatorna sportcsatorna 239, angol, angol, angol az elmúlt 50 év legnagyobb slágerei könnyűzene, napjaink legfrissebb hazai és külföldi slágerei természetfilmek hírek, sport, filmek, hírek, sport, filmek, filmsorozatok, sport, történelmi ismeretterjesztő német olasz, angol Film Café romantikus filmsorozatok 3sat riportok, filmek, német Boomerang Disney Channel rajzfilmek mesék, animációk, játékfilmek, angol, angol Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok Magyar Sláger TV hagyományos zenék dokumentum-, természet- és Spektrum oktatófilmek hírek, sport, filmek, TV5 francia hírek, sport, filmek, TVE spanyol RTL+ szórakoztató műsorok sorozatok, szórakoztató- és STORY5 LifeNetwork DIGI Animal World egészség, életmód természetfilmek, álatvilág, angol, román ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok, angol Travel Channel utazási magazin Universal Channel családi filmsorozatok Nat Geo WILD természetfilmek, cseh, angol CBS Reality valóság, katasztrófák, drámák, angol, román vígjáték, dráma és szórakoztató BBC Entertainment műsorok angol

320 DIGI Animal World HD természetfilmek, álatvilág, román Sorsz. 1 Csat. Frekv. MHz Kecel Műsor Jelleg Nyelv SPORT1 sportcsatorna 2 SPORT1 HD sportcsatorna 3 SPORT2 sportcsatorna 4 SPORTM sportcsatorna 5 SportKlub sportcsatorna S tényfeltáró, 6 BBC Knowledge angol természettudományi műsorok 7 Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna 8 AXN filmsorozatok 9 12 S RTL II, angol Paramount Channel filmcsatorna 10 Eurosport HD sportcsatorna 11 Eurosport 2 HD sportcsatorna hírek, riportok, filmek, 13 Film+2 filmek 14 Sorozat+ sorozatok 15 Muzsika TV zene 16 Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek, angol 17 Eurosport sportcsatorna 18 Eurosport 2 sportcsatorna 19 az elmúlt 50 év legnagyobb H!T Music Channel slágerei könnyűzene, napjaink 20 legfrissebb hazai és külföldi Music Channel slágerei 21 S National Geographic Channel természetfilmek 22 hírek, sport, filmek, Pro7 német 23 hírek, sport, filmek, Rai Uno olasz 24 filmsorozatok, sport, VIASAT6 25 Viasat History történelmi ismeretterjesztő, angol 26 Film Café romantikus filmsorozatok Extra csomag 27 S Boomerang rajzfilmek 240, angol 28 Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek

321 29 Echo TV gazdasági, közéleti hírműsorok riportok, filmek, 30 Magyar Sláger TV Spektrum TV5 TVE dokumentum-, természet- és oktatófilmek hírek, sport, filmek, hírek, sport, filmek, francia spanyol 34 RTL+ szórakoztató műsorok 35 STORY5 sorozatok, szórakoztató- és 36 LifeNetwork egészség, életmód S DIGI Life DIGI World életvitellel kapcsolatos műsorok történelem, utazás, tudomány és technológia DIGI Sport 2 sportcsatorna 40 S FEM3 Csajban nagy! egész napos szórakozás nőknek 41 PRO4 sikersorozatok, izgalmas filmek a férfias kikapcsolódáshoz 42 S Comedy Central a humorcsatorna, angol, cseh, Cinemax* mozicsatorna román S HBO* HBO 2* HBO Comedy* mozicsatorna mozicsatorna mozicsatorna, angol, angol, cseh, angol DIGI Film* prémium filmcsatorna * Ezek a filmcsatornák külön csomagban rendelhetők meg. Sorsz. 1 Csat. Frekv. MHz Solt Műsor Jelleg Nyelv SPORT1 sportcsatorna 2 SPORT1 HD sportcsatorna 3 SPORT2 sportcsatorna 4 SPORTM sportcsatorna C SportKlub sportcsatorna 6 BBC Knowledge 241 tényfeltáró, természettudományi műsorok angol Extra csomag

322 7 Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna 8 AXN filmsorozatok, angol 9 M3 retrocsatorna archív filmekkel, műsorokkal 10 C SuperTV2 HD prémium szórakozás a család minden tagjának 11 Comedy Central a humorcsatorna 12 AXN Black akciódús sorozatok, dokureality filmek férfiaknak, angol 13 AXN White sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek, angol HISTORY HD történelemi és ismeretterjesztő műsorok France 24 hírcsatorna angol 16 Nat Geo HD természetfilmek angol, bulgár 17 Nat Geo WILD HD természetfilmek angol, orosz, török, bulgár, holland 18 PRO TV International hírek, sport, filmek, román 19 C SAT.1 hírek, riportok, filmek, német fixtv Viasat Nature magazinműsor fiataloknak, szám.tech. természet és állatvilág dokumentumfilmeken, orosz, lengyel, cseh, angol 22 VIVA könnyűzene a dance-től a metal-ig 23 VH1 Europe Cinemax* könnyűzene, zenés klipek, dokumentumfilmek mozicsatorna angol, angol, cseh, román C HBO* HBO 2* mozicsatorna mozicsatorna, angol, angol, cseh HBO Comedy* mozicsatorna, angol 242

323 DIGI Film* prémium filmcsatorna * Ezek a filmcsatornák külön csomagban rendelhetők meg. Sorsz. Csat. Frekv. MHz C BBC Knowledge Szabadszállás Műsor Jelleg Nyelv 1 SPORT1 sportcsatorna 2 SPORT1 HD sportcsatorna 3 SPORT2 sportcsatorna 4 SPORTM sportcsatorna 5 SportKlub sportcsatorna C Nickelodeon AXN M3 10 SuperTV2 HD Comedy Central AXN Black 13 AXN White 14 HISTORY HD tényfeltáró, természettudományi műsorok gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna filmsorozatok retrocsatorna archív filmekkel, műsorokkal prémium szórakozás a család minden tagjának a humorcsatorna akciódús sorozatok, doku-reality filmek férfiaknak sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek történelemi és ismeretterjesztő műsorok angol, angol, angol, angol France 24 hírcsatorna angol Nat Geo HD természetfilmek angol, bulgár Extra csomag 17 Nat Geo WILD HD természetfilmek C PRO TV International SAT.1 fixtv 243 hírek, sport, filmek, hírek, riportok, filmek, magazinműsor fiataloknak, szám.tech. angol, orosz, török, bulgár, holland román német

324 21 Viasat Nature C MHz VIVA VH1 Europe Cinemax* természet és állatvilág dokumentumfilmeken könnyűzene a dance-től a metal-ig könnyűzene, zenés klipek, dokumentumfilmek mozicsatorna, orosz, lengyel, cseh, angol angol, angol, cseh, román HBO* mozicsatorna, angol, HBO 2* mozicsatorna angol, cseh HBO Comedy* mozicsatorna, angol DIGI Film* prémium filmcsatorna * Ezek a filmcsatornák külön csomagban rendelhetők meg. Tihany Minimu m 1515 Ft Csatorna helye Program Jelleg, profil Nyelv C06 182,25 C07 DVB-C M1 HD, M2 HD, Duna Tv HD, Tihany Tv, Duna World HD közszolgálati Alap 2690 Ft C07 189,25 C07 DVB-C C08 196,25 C08 DVB-C C C09 DVB-C S22 311,25 S27 DVB-C Tv2, RTL Klub HD, Super Tv2, Minimax, Paprika Tv hírek, riportok, filmek,, gyermekműsorok, rajzfilmek, gasztronómia S23 319,25 S28 DVB-C Digisport 1 HD, Viasat Explorer, Film+, Cool Tv, Viasat3 S24 327,25 S29 DVB-C RTL, TV E, Rai Uno, ARTE, TV5 Europa, DW, Super RTL, VOX, RTL2 német, spanyol, olasz, francia S25 335,25 S30 DVB-C 244

325 Bővített 3860 Ft C52 722,00 C52 DVB-C Viasat Nature, Viasat History, RTL+, Spektrum, Megamax, Film+2 C53 730,00 C53 DVB-C Digi Sport1 HD, Digi Sport2 HD, Eurosport1, Eurosport2 Bővített plusz 5250 Ft C54 738,00 DVB-C Digi World HD, Nat. Geo. Wild, Nat Geo. HD C55 746,00 DVB-C Sport1 HD, Sport2, AXN, Digi Film Hajdúdorog Csat. Frekv. Program Jelleg, profil Nyelv S MHz Mezzo komolyzene, jazz francia SPORT1 sportcsatorna SPORT1 HD sportcsatorna SPORT2 sportcsatorna SPORTM sportcsatorna SportKlub sportcsatorna BBC Knowledge tényfeltáró, természettudományi műsorok, angol Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna, angol Sport csomag Bácsbokod Ssz. Frekv. Műsor nyelv 1 2 M1 M2 közszolgálati közszolgálati MHz Duna közszolgálati 4 Duna World közszolgálati 5 Horváth tv körzeti horvát 6 Echo tv gazdasági és politikai műsorok 7 Viasat 3 filmek, sorozatok MHz RTL + kereskedelmi 9 Comedy Central humorcsatorna 10 Minimax gyerekcsatorna 11 Cartoon rajzfilm 245 Emelt csomag

326 12 Sport 1 sport csatorna 13 Sport 2 sport csatorna 14 M3 archív filmek, műsorok 15 Tv paprika gasztronómia 16 RTL klub kereskedelmi 17 Tv 2 kereskedelmi 18 Cool tv szórakoztató 19 Film + filmek 20 National Geographic Channel természetfilmek 21 Disney Channel ifjúsági filmek 22 AXN sorozatok 23 Magyar ATV hír 24 Hír tv hír 25 Spektrum ismeretterjesztő 26 Digi sport 1 sport csatorna 27 Super TV2 kereskedelmi 28 Magyar Sláger tv zenecsatorna 29 RTL II kereskedelmi MHz Paramount Channel filmek 31 Digi World ismeretterjesztő 32 Viasat 6 kereskedelmi 33 Viasat history történelmi 34 Digi Life életmód 35 Digi Animal world állatvilág 36 H!t Music Channel könnyűzene 37 Pro 4 szórakoztató 38 Fem 3 szórakoztató 394 MHz 39 Digi sport 2 sport csatorna 40 Story 4 szórakoztató 42 Film Cafe romantikus filmek 43 Life Network életmód Abaújkér, Abaújvár, Albertirsa, Arka, Baskó, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Fony, Gobárt, Gönc, Hejce, Hernádszurdok, Hidasnémeti, Izsák, Kéked, Mogyoróska, Pányok, Regéc, Sima, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Zsujta, Aranyosi Völgy Oktatási Központ (Abaújkér), Rókabérc Vadászház (Erdőbénye) Sorsz. Csat. Frekv. MHz Műsor Jelleg Nyelv 1 SPORT1 sportcsatorna 2 SPORT1 HD sportcsatorna 3 SPORT2 sportcsatorna 4 C SPORTM sportcsatorna 5 Sport Klub sportcsatorna tényfeltáró, 6 természettudományi BBC Knowledge műsorok angol Bővített csomag 246

327 7 8 Nickelodeon AXN gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna filmsorozatok, angol 9 M3 retrocsatorna archív filmekkel, műsorokkal 10 prémium szórakozás a SuperTV2 HD család minden tagjának 11 Comedy Central a humorcsatorna 12 C akciódús sorozatok, dokureality filmek férfiaknak, AXN Black angol C C AXN White HISTORY HD 247 sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek történelemi és ismeretterjesztő műsorok, angol France 24 hírcsatorna angol angol, Nat Geo HD természetfilmek bulgár angol, orosz, török, bulgár, Nat Geo WILD HD természetfilmek holland PRO TV International SAT.1 fixtv Viasat Nature VIVA VH1 Europe Cinemax* HBO* HBO 2* HBO Comedy* hírek, sport, filmek, hírek, riportok, filmek, magazinműsor fiataloknak, szám.tech. természet és állatvilág dokumentumfilmeken könnyűzene a dance-től a metal-ig könnyűzene, zenés klipek, dokumentumfilmek mozicsatorna mozicsatorna mozicsatorna mozicsatorna román német, orosz, lengyel, cseh, angol angol, angol, cseh, román, angol, angol, cseh, angol DIGI Film* prémium filmcsatorna

328 * Ezek a filmcsatornák külön csomagban rendelhetők meg. 248

329 Soltvadkert 249

330 250

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83 Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Németh Róbert Ev. szolgáltató

Németh Róbert Ev. szolgáltató Németh Róbert Ev. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Újkér, Répcelak,

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ. Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ. Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A szolgáltató neve és

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft.

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft. Általános Szerződési Feltételek a Pick-Up Kft. Internet hozzáférés szolgáltatásának igénybevételéhez. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 2900 Komárom, Táncsics M. u. 3/b Tel./Fax.: 34/222-222, 34/342-888,

Részletesebben

HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó-

Részletesebben

Onecom Kft. szolgáltató

Onecom Kft. szolgáltató Onecom Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Műholdas televízió és rádió szolgáltatáshoz. Borsod Abaúj Zemplén Megye, Szabolcs-Szatmár Bereg megye és Hajdú Bihar Megye területén Hatályba

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.22 Utolsó módosítás kelte: 2016.04.13

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ACN Communications Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételei VoIP alapú helyhez kötött telefonszolgáltatásra és közvetítő-előválasztással

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a DKTVnet Kft Kábeltelevízió és Internet Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) Internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan. Miskolc - Diósgyır

Részletesebben

CATEL Kft. szolgáltató

CATEL Kft. szolgáltató CATEL Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Kiskunmajsa, Jászszentlászló, Szank települések területén Hatályba lépés kelte: 2013. október 15. Utolsó

Részletesebben

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út 10. Fsz. 7.

Részletesebben

KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató. Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén

KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató. Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén Hatályba lépés

Részletesebben

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. szolgáltató a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagjaként Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött vezetékes telefon szolgáltatáshoz Kaposvár település

Részletesebben

LÁT-SAT KFT. szolgáltató

LÁT-SAT KFT. szolgáltató LÁT-SAT KFT. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Babócsa, Bakháza, Bánya,

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2012. 10. 16. Hatályos: 2012. 10. 16.-tól Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a tagja Általános Szerz dési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Siófok, Zamárdi, Szántód, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balaton szöd,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92 Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott, vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Egyéni vezetékes telefon ÁSZF) Hatálya: 2014.

Részletesebben

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Karancsalja; Karancslapujtő;Karancskeszi; Karancsberény;Etes település területén Hatályba lépés kelte: 2015.12.28. Utolsó módosítás

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Hatálya: 2014. május 7. Utolsó módosítás: 2014.05.05. Hatálya:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldalszám: 1. (továbbiakban: ÁSZF) a HHT 98 Hírközlési Hálózat Tervező, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsor elosztás szolgáltatására vonatkozóan.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó- Sajólászlófalva-Sajókápolna-Alacska-Berente

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek iplus Magyarország Kft. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2014.05.28. Utolsó módosítás kelte: 2014.04.28. Készült: 2014.04.24. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz a 4-es számú mellékletben szereplő települések területén

Részletesebben

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Ügyfélszolgálat elérhetősége: munkanapokon 8:30-16:30 óra között Az Ügyfélszolgálat címe: 6724 Szeged, Csongrádi sgt.90/b III/10 A telefonos Ügyfélszolgálat

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek (nyilvános televízió-műsorelosztási) szolgáltatáshoz Gyékényes, Győrtelek, Ököritófülpös, Őrtilos, Rápolt,

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek TELEFONSZOLGÁLTATÁS (Helyhez kötött telefonszolgáltatás, Nomadikus beszédcélú szolgáltatás, Egyéb hangátviteli szolgáltatás)

Részletesebben

VILANT-SAT Bt. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érd, Kp lakótelep területén

VILANT-SAT Bt. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érd, Kp lakótelep területén VILANT-SAT Bt. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érd, Kp lakótelep területén Készítés időpontja: 2013. december 18. Hatályos: 2014. január 31.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek PETE FERENC E.V... szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Bősárkány, Dénesfa, Hidegség, Iván, Ikervár,

Részletesebben

PROXYNET. Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás

PROXYNET. Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás Készítés: 2016.01.05. Hatályba lépés: 2016.02.15. Utolsó ÁSZF módosítás: 2015.10.19. Internet-hozzáférés-, ellátási szolgáltatás PROXYNET Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november 2. Hatályos:

Részletesebben

Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzleti előfizetők számára nyújtott

Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzleti előfizetők számára nyújtott Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzleti előfizetők számára nyújtott - helyi, belföldi és nemzetközi távbeszélő, bérelt vonali, VoIP és egyéb -

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Készítés dátuma: 2008. október 15. Utolsó módosítás dátuma:

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Nagygyimót, Ugod, Pápa,

Részletesebben

AUTOMATIKA KKT. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

AUTOMATIKA KKT. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz AUTOMATIKA KKT. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Beleg, Szabás, Kutas, Visonta települések területén Hatályba

Részletesebben

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2012. november 29. Hatályos:

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.10.01. Utolsó módosítás kelte: 2015.08.31.

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádióműsorelosztási

Részletesebben

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87.

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. COM.UNIQUE Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére Érvényes:

Részletesebben

Micro-Wave Kft. tagja

Micro-Wave Kft. tagja Micro-Wave Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Abda, Ásványráró, Darnózseli, Dunaszeg, Dunaszentpál, Gönyű, Győrladamér, Győrzámoly, Kisbajcs, Koroncó, Kunsziget,

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2016. FEBRUÁR 1. Hatályos: 2016.02.01. 1/97

A hatálybalépés időpontja: 2016. FEBRUÁR 1. Hatályos: 2016.02.01. 1/97 MOL mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. MOL mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató

Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz SÉ település területén Hatályba lépés kelte:

Részletesebben

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Babócsa, Bélavár, Beleg, Berzence, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Fábiánháza,

Részletesebben

ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11.

ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11. ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült: 2008. szeptember 1. Utolsó módosítás: 2016.04.18 Hatályos: 2016.05.18-től

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Nagygyimót, Ugod, Pápa,

Részletesebben

ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek

ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek műsorjelosztási szolgáltatáshoz Előző módosítás: 2012.04.15 Előző módosítás: 2012.07.01, 2013.01.15.,2013.03.15, 2013.11.15., 2014.05.15., 2014.10.01.

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2015. DECEMBER 1. Hatályos: 2015.12.01. 1/138

A hatálybalépés időpontja: 2015. DECEMBER 1. Hatályos: 2015.12.01. 1/138 blue mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Cogitnet Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2015. október 30.-tól 1 1 Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 7 1.1 Szolgáltató neve és címe:...

Részletesebben

Oláh & Társa KFT szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Oláh & Társa KFT szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Oláh & Társa KFT szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Abaújlak, Alsódobsza, Alsózsolca, Arnót, Baktakék, Beret, Csobád, Csobaj, Detek, Felsődobsza, Felsővadász,

Részletesebben

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2006. szeptember 1. Készült: 2006.07.25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2

Részletesebben

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2015. január 01. Verzió: 2015/01/01 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Rackserver Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2014. november 10-től 1 1 Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 7 1.1 Szolgáltató neve és címe:...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01.

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01. MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015. szemptember 01. Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A Szolgáltató neve, címe... 6 1.2.

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13. Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u.

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13. Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. TREVOLKER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13 Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. 2 +36 40/666-252 ; +36 62/999-044 ;06-70/208-8569 Fax:+36 62/611-145 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Egyedi előfizetői szerződés (Internet)

szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Egyedi előfizetői szerződés (Internet) Egyedi előfizetői szerződés (Internet) szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételei

A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételei ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételei A hatálybalépés időpontja: 2014. augusztus 1.

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft.

Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft. Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft. A tagja Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2010.04.01. Utolsó módosítás: 2009.03.01. Készült:

Részletesebben

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk!

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük Közép- és Nagyvállalati tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük az Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Pete Ferenc hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Tókert u. 8. Adószám: 13724159-2-19

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Tókert u. 8. Adószám: 13724159-2-19 TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Tókert u. 8. Adószám: 13724159-2-19 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA... Utolsó módosítás: 2010. november 04. Hatálybalépés:

Részletesebben

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013.01 01. 1 Tartalomjegyzék:1. A Szolgáltató adatai... 3 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások

Részletesebben

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDigTV Extra műsorterjesztés Elkészítés dátuma: 2011. február 02. Hatályba lépés: 2011. március 04. Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDigTV Extra

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

Biatorbágyi Kábeltévé kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz

Biatorbágyi Kábeltévé kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Biatorbágyi Kábeltévé kft. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Biatorbágy, Herceghalom, Pilisszentkereszt települések területén Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. november 01. 1. / 76. Utolsó módosítás:2009. október 01. File név:net-portal_aszf_2009oktober01.pdf 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon, Mobil Internet és Műsorterjesztési szolgáltatás) Hatályos: 2016. július 10-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Helyhez kötött telefon és Mobil rádiótelefon szolgáltatások nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011.

Részletesebben

Helyhez kötött, telefon szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerzıdési Feltételei

Helyhez kötött, telefon szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerzıdési Feltételei Helyhez kötött, telefon szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételei Az ÁSZF aktuális változata hozzáférhetı a honlapon, és a szolgáltató társaság ügyfélszolgálatán. ÁSZF készítésének

Részletesebben

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2011.05.02 Hatályba lépés: 2012.05.01. Utolsó módosítás:2012.03.21 Utolsó Módosítás:2014.09.01

Részletesebben

Siófok, 2010,.. aláírás

Siófok, 2010,.. aláírás Tel.:84 310-334 Fax: 84 510-053 8600 Siófok, Fő u. 204-210. E-Mail: supra@supraktv.hu URL: www.supraktv.hu EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Internet (MOBIL) hozzáférés ellátás szolgáltatására Szerződés száma:

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Helyhez kötött telefon és Mobil rádiótelefon szolgáltatások nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011.

Részletesebben

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási ideje

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási ideje NORDTELEKOM NYRT. ÁSZF KIVONAT (a 16/2003. (XII.27.) IHM rendeltnek megfelelően) 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ KÖTÖTT ÉS INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ NEM KÖTÖTT TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ Oldal: 1 / 67 Tartalom 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Részletesebben

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft.

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. szeptember 30. Utolsó módosítás időpontja:

Részletesebben