Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Business Telecom Nyrt Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Internet, Telefon, IPTV, Műholdas TV szolgáltatáshoz Kiadva: november 1. Hatályos: október 6. napjától 1

2 A HIVATKOZOTT FONTOSABB JOGSZABÁLYOK Eht.: évi C. törvény az elektronikus hírközlésről Efsz.: 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól Akr.: 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az azonosítókijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról Infotv.: évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról Szh. 2/2012 (I.24) NMHH rendelet a számhordozás részletes szabályairól Fgytv.: 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről Tszr.: 17/1999 (II. 5) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről Ekertv.: évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Ptk.: évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) Btk.: évi C. törvény (Büntető Törvénykönyv) 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről 2

3 Tartalomjegyzék I. Általános adatok, elérhetőségek I.1. A Szolgáltató neve és címe I.2. A Szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) és annak a helynek, elérhetőségnek, internetes elérhetőségnek a megnevezése, ahol egyéb ügyfélszolgálatainak elérhetőségei naprakészen megismerhetők, I.2.1. Központi ügyfélszolgálati elérhetőség:...10 I.2.2. További ügyfélszolgálati elérhetőség:... Hiba! A könyvjelző nem létezik. I.3. A Szolgáltató hibabejelentőjének elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) I.3.1. Ügyfélszolgálat-hibabejelentés címe, nyitvatartási idő...11 I.3.2. Ügyfélszolgálat-hibabejelentés telefonszáma, fax-száma, címe...11 I.4. A Szolgáltató internetes honlapjának címe: 11 I.4.1. Nagykereskedelmi ügyekben elérhetőség: I.5. Felügyeleti szervek elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség) I.5.1. A hálózat kiépítésével, átépítésével, az Előfizetői szolgáltatások műszaki minőségével, a hibabejelentő szolgálat működtetésével kapcsolatos vita esetén az Előfizetők és az egyéb érintettekhez a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH) jogosultak fordulni Az ügyfélszolgálat működtetésével (panaszügyintézés, díjreklamáció, kötbér, kártérítés, stb.) kapcsolatos vita esetén a fogyasztó az NMHH-n kívül az alábbi szervekhez jogosult fordulni: A Szolgáltatónak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvénybe ütköző magatartása esetén: Az illetékes bírósági fórum: Békéltető testületek:...13 I.6. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége I.7.A Szolgáltató keretében biztosított tartalomszolgáltatásokkal kapcsolatos szerződéses és jogszabályi kötelezettségek tekintetében Szolgáltatónak minősülnek az alábbi Szolgáltatók I.7.1. ADSL szolgáltatás igénybevételére I.7.2. DUO szolgáltatás igénybevételére I.7.3.IPTV (internet protokollon keresztül nyújtott műsorelosztási) szolgáltatás igénybevételére I.7.4. Telefonszolgáltatás igénybevételére I.7.5. CPS szolgáltatás (szolgáltató előválasztás) igénybevételére GTS területen I.7.6. CPS szolgáltatás (szolgáltató előválasztás) igénybevételére UPC területen I.7.7. Mobilinternet szolgáltatás igénybevételére I.7.8. Műholdas internet szolgáltatás igénybevételére I.7.9. SAT TV szolgáltatás igénybevételére I.8. Egyéb II. Az Előfizetői szerződés megkötése, feltételei II.1.1. Ajánlat, ajánlat mellékletei II.2.1. Előfizetői szerződés megkötésének módja II.2.2. Előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges Előfizetői adatok listája II.2.3. Az Előfizetői szolgáltatás igénylése esetén a Szolgáltató a szerződés megkötését megtagadhatja, különösen az alábbi esetekben: II.3. Szerződéskötéstől számítva az előfizetői hozzáférési pont létesítésére, vagy hálózati végponthoz, hálózathoz történő csatlakozásra, és a szolgáltatás megkezdésére vállalt határidő II.4. Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatok kezelése, nyilvántartásba vétele, változás az ajánlattevő és az Előfizető adataiban III. Az Előfizetői szolgáltatás tartalma III.1. A Szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatás tartalma III.2. A Szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe III.3. A segélyhívó szolgáltatásokhoz és a hívó helyére vonatkozó információkhoz való hozzáférés és azok használatára vonatkozó leírás III.4. Tájékoztatás, hogy a szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e

4 III.5. Szolgáltató felelősségi határát jelentő hozzáférési pont helye IV. Az Előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága IV.1. Az előfizetői szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az Előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről szóló NMHH rendeletben meghatározott, vagy a Szolgáltató által önként vállalt szolgáltatásminőségi követelményeinek célértékei, ezek értelmezése és teljesítésük ellenőrzésének mérési módszere IV.1.1. Új hozzáférés létesítési idő IV.1.2. Minőségi panasz hibaelhárítási ideje IV.1.3. Számlapanasz kivizsgálási és elintézési ideje A bejelentett számlapanaszok kivizsgálásának és elintézésének az esetek 80%-ában teljesített határideje [7 megkezdett nap] IV.1.4. A szolgáltatás rendelkezésre állása (RA) IV.1.5. A szolgáltatási terület egészét érintő szünetelés IV.1.6. Az Előfizetők legalább 10%-át érintő szünetelés IV.1.7. A szolgáltatás minőségének ellenőrzése IV.1.8. A minőségi célértéktől való eltérés IV.1.9. Minőségi célérték miatti Előfizetői vita IV.2. Amennyiben a Szolgáltató hálózatában forgalommérést, irányítást, menedzselést alkalmaz, és ez hatással van a szolgáltatás minőségére, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján elérhető más szolgáltatásokhoz, tartalmakhoz, alkalmazásokhoz történő hozzáférésre, az erre vonatkozó szabályok részletes ismertetése IV.3. Tájékoztató azon intézkedésekről, amelyeket a Szolgáltató a biztonságot és a hálózat egységét befolyásoló eseményekkel és fenyegetésekkel, valamint sebezhető pontokkal kapcsolatban tehet IV.4. Az Előfizetői végberendezés csatlakoztatásának feltételei IV.4.1. A végberendezés rendeltetésszerű használata és üzemképessége IV.4.2. Az előfizetői (SIM-) kártyával kapcsolatos kötelezettségek V. A szolgáltatás szünetelése, korlátozása V.1. Előfizetői szolgáltatás szüneteltetésének esetei, feltételei, az Előfizető által kérhető szünetelés leghosszabb időtartama, a díjfizetéshez kötött szünetelés esetei, és a fizetendő díj mértéke V.1.1. Szolgáltatás illetve az Előfizetői jogviszony szüneteltetése V.1.2. A szolgáltatás szünetelés a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból valamint a mindkét fél érdekkörén kívüli okból történő szünetelés V.1.3. Szüneteltetés az Előfizető oldalán fennálló ok miatt V.1.4.A szünetelés kérhető leghosszabb időtartama V.1.5.Díjfizetéshez kötött szünetelés esetei V.2. Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának, így különösen az Előfizető által indított vagy az Előfizetőnél végződtetett forgalom korlátozásának, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzői csökkentésének esetei és feltételei V.2.1. A Szolgáltató szolgáltatás-korlátozási joga V.2.2. Előfizető által indított vagy az előfizetőnél végződtetett forgalom korlátozásnak, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy egyéb csökkenésének esetei és feltételei V.2.3. Egyedi Magas Értékhatár VI. Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták VI.1. A vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba vételére és a hibaelhárítására vonatkozó eljárás VI.1.1. Hibabejelentő szolgálat működése VI.1.2. Hibabejelentés, hibás teljesítés VI.1.3. Hibaelhárításra vonatkozó eljárás, vállalt hibaelhárítási célértékek VI.1.4. Hibabejelentések nyilvántartása VI.1.5. Díjak VI.1.6.CPS szolgáltatás VI.1.7. SAT TV VI.2. Az Előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata (díjreklamációk, kötbér és kártérítési igények intézése) VI.2.1. Ügyfélszolgálat elérhetőségei: VI.2.2. Az ügyfélszolgálat működése VI.2.3. Díjreklamáció

5 VI.2.4. Az on-line ügyfélszolgálatra vonatkozó speciális szabályok VI.2.5. HelpDesk (Műszaki tanácsadó szolgálat) VI.3. Az Előfizető jogai az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén, az Előfizetőt megillető kötbér mértéke, az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja VI.3.1. Az Előfizető jogai az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén VI.3.2. Az Előfizetőt megillető kötbér (szolgáltató kötbérfizetési kötelezettsége) VI.3.3. Az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja VI.4. Az ügyfélszolgálat működése, a panaszok kezelési rendje, az ügyfelek Szolgáltató által vállalt kiszolgálási ideje VI.4.1. Az ügyfélszolgálat működése VI.4.2. Az ügyfelek Szolgáltató által vállalt kiszolgálási ideje VI.4.3. Előfizetők értesítése VI.5. Tudakozó szolgáltatás igénybevétele VI.6. Tájékoztatás a szolgáltatás teljesítésével összefüggő jogviták peres és peren kívüli kezdeményezésének lehetőségéről és feltételeiről, a békéltető testülethez való fordulás jogáról, az eljárásra jogosult hatóságok, békéltető testület és egyéb szervezetek megnevezése, elérhetőségeik feltüntetése VII. Díjak, díjszabás, díjfizetés, számlázás, kártérítés, kötbér VII.1.Az előfizetői szolgáltatásokért fizetendő díjak meghatározása, mértéke, ennek keretében az egyszeri, rendszeres és forgalmi díjak, díjazási időszakok, díjcsomagok, hibajavításhoz kapcsolódó díjak, kedvezményes feltételekre vonatkozó általános rendelkezések, ideértve a kedvezmény igénybevételéhez szükséges minimális használatra vagy időtartamra vonatkozó bármely követelményt, a szerződés megszűnése, szüneteltetése, módosítása, korlátozás feloldása alkalmával esedékessé váló díjak, díjazási feltételek, beleértve a végberendezéssel kapcsolatos költségszámítást, díj visszatérítési kötelezettségetis, a díjfizetés és számlázás módja, rendszeressége, a számlák kézbesítésének időpontja, minden egyéb díj VII.1.1. A díjfizetés és a számlázás módja és ideje VII.1.2.Egyszeri díjak VII.1.3.Előfizetési díjak (rendszeres és forgalmi díjak) VII.1.4.Díjazási időszakok VII.1.5. Díjcsomagok VII.1.6. Kedvezményes feltételekre vonatkozó általános rendelkezések, ideértve a kedvezmény igénybevételéhez szükséges minimális használatra vagy időtartamra vonatkozó bármely követelmény VII.1.7. A szerződés megszűnése, szüneteltetése, módosítása, korlátozás feloldása alkalmával esedékessé váló díjak, díj visszatérítési kötelezettséget is VII.1.8. A számlázás módja és a díjbeszedés rendje VII.1.9. A díjfizetés és számlázás módja, rendszeressége,a számlák kézbesítésének időpontja, egyéb díjak VII A díjnak az előfizető igénye szerinti előre történő megfizetésére vonatkozó szabályok VII.2. A kínált díjfizetési módok, a különböző fizetési módokból adódó, Előfizetőt érintő eltérések VII.3. Az akciók és akciós díjak elérhetősége VII.4. A kártérítési eljárás szabályai VII.4.1. A Szolgáltató általi kártérítési igény érvényesítése VII.4.2. Az Előfizetői kártérítési igények kezelése VII.4.3. A Szolgáltató mentesülése a kártérítési felelősség alól VII.4.4. Vis maior VII.5. A kötbér meghatározása, mértéke és módjai VII.6. A befizetések elszámolása VII.7. Előfizető fizetőképességének vizsgálata VII.8. A vagyoni biztosíték VII.9. Az Előfizetői jogviszonyból származó Előfizetői díjtartozások kezelése VIII. A telefonszolgáltatók esetében a számhordozással kapcsolatos eljárás részletes szabályai VIII.1. A számhordozás jogi kereteit meghatározó jogszabályok VIII.2. A számhordozás eljárási szabályai

6 VIII.2.1. Az előfizetői adatok: VIII.2.2. A szükséges dokumentumok: VIII.3. A számhordozással kapcsolatos előfizetői jogok és kötelezettségek VIII.4. A számhordozással kapcsolatos szolgáltatói jogok és kötelezettségek VIII.4.1. A Szolgáltató által biztosított feltételek: VIII.4.2. Szolgáltató átadó Szolgáltatóként a számhordozási igényt csak abban az esetbentagadhatja meg VIII.5. A számhordozás kezdeményezése, a számhordozási eljárás folyamata VIII.5.1. Számhordozás kezdeményezése a Business Telecomnál mint átvevő szolgáltatónál(számhordozás a Business Telecomhoz) VIII.5.2. Számhordozás kezdeményezése az átvevő szolgáltatónál (számhordozás a Business Telecomtól, mely esetben a Business Telecom az átadó) VIII.6. A számhordozásra vonatkozó egyéb rendelkezések IX. Szerződés időtartama IX.2. Az Előfizetői szerződés módosításának eseti és feltételei, a Szolgáltató jogosultsága egyoldalú szerződésmódosításra, az Előfizető erről történő tájékoztatásának a módja, az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatban az Előfizetőt megillető jogok IX.2.1. Szerződésmódosítás közös megegyezéssel IX.2.2. Szolgáltatói egyoldalú szerződésmódosítás, az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatban az előfizetőt megillető jogok IX.2.3. Az Előfizetők értesítése IX.2.4. Díjmódosítás IX.2.5. Előfizetői hívószám változása IX.2.6. Szolgáltatási csomag módosítása IX.2.7. Csomagváltás az Előfizető kérelmére IX.3. Az Előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a módosítás teljesítésének határideje IX.3.1. Átírás IX.3.2. Áthelyezés IX.3.3.Átruházás IX.3.4. A számlázási cím módosítása IX.3.5. Díjak X. Adatkezelés, adatbiztonság X.1. A Szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja, időtartama X.2. Az Előfizető tájékoztatása az adatbiztonsági szabályokról, továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről X.2.1. Az Előfizető jogorvoslati lehetősége X.2.2. IPTV Adatbiztonsági tájékoztató XI. Az Előfizető jogszabályban meghatározott nyilatkozatai megadásának, a nyilatkozatok módosításának, visszavonásának módjai, esetei és határideje (különösen előfizetői névjegyzékhez, a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok nyújtásához, értéknövelt szolgáltatások nyújtásához, elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítéséhez, és üzletszerzés céljából történő személyes adatok kezeléséhez, tételes számla igényléséhez, az előválasztással választott közvetítő Szolgáltatóra vonatkozó nyilatkozatok, egyéni előfizetői minőségre vonatkozó nyilatkozat XI.1. Az Előfizető nyilatkozat tételei XI.2. Természetes személy előfizetők előfizetői minőségre vonatkozó nyilatkozata XI.3. Kis- és középvállalkozások egyéni előfizetői minőségre vonatkozó nyilatkozat XI.4. A szerződés teljesítésével kapcsolatos értesítésekre vonatkozó nyilatkozat XI.5. Nyilatkozat a szolgáltatások egységes kezeléséről XI.6. Nyilatkozat az egyedi magas értékhatárról és értéknövelt szolgáltatásokról XI.7. Tudakozó/telefonkönyvi megjelenés XI.8. A hívásrészletező, az azonosítókijelzés szabályai XI.9. Forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok XI.10. Elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítéséhez, és üzletszerzés céljából történő személyes adatok kezeléséhez szükséges nyilatkozatok XI.11. Tételes számla igénylése XI.12. Előválasztással választott közvetítő szolgáltatóra vonatkozó nyilatkozatok XI.13. A hívások rögzítése

7 XII. Az előfizetői szerződés megszűnésének esetei és feltételei, azon határidő megjelölése, ameddig az Előfizető díjfizetési kötelezettségének eleget tehet anélkül, hogy a Szolgáltató a szerződést felmondaná XII.1. Az előfizetői szerződés megszűnése XII.2. Az előfizetői szerződés Előfizető részéről történő felmondásának szabályai XII.2.1. Előfizető rendes felmondása XII.2.2. Előfizető rendkívüli felmondása XII.3. Az előfizetői szerződés Szolgáltató részéről történő felmondásának szabályai XII.3.1. Szolgáltató rendes felmondása XII.3.2. Szolgáltató rendkívüli felmondása XII.4. Vagyoni biztosíték XII.5. Előfizető elállása XII.6. Előfizetői szerződés megszűnése az Előfizető halála, jogutód nélküli megszűnése esetén XII.7. A régi szolgáltató Eht ában foglaltak szerinti változása XII.8. A szolgáltató díj-visszatérítési kötelezettsége a szerződés megszűnése esetén XII.9. Szünetmentes szolgáltatóváltás XII.10. A szerződés felmondásának szabályai az előfizető részéről CPS esetén XII.11. Mobil internet szolgáltatásra vonatkozó speciális szabály XII.12. A Feleknek a szerződés megszűnésével kapcsolatos jogai és kötelezettségei XIII. A közvetítőválasztással kapcsolatos eljárás részletes szabályai,a közvetítőválasztást biztosító összekapcsolási szerződésekben foglaltakkal kapcsolatban XIII.1.A közvetítőválasztással (CPS) kapcsolatos eljárás szabályai XIII.1.1. Fogalmi meghatározások XIII.1.2. Bevezető rendelkezések XIII.1.3. A közvetítőválasztás igénybevételének előfeltételei XIII.1.4. Igénybejelentés, szerződéskötés közvetítőválasztás esetén XIII.1.5. A szerződés hatálybalépése és időtartama XIII.1.6. A szüneteltetésre vonatkozó speciális szabályok XIII.1.7. A szerződés módosításával kapcsolatos speciális szabályok XIII.1.8. Az Előfizető által bonyolított forgalom korlátozására vonatkozó speciális szabályok XIII.1.9. Az Előfizető tájékoztatási kötelezettsége a Szolgáltató felé XIII A hibaelhárításra vonatkozó speciális szabályok XIII Felmondás, a szerződés megszűnése XIII Az előfizetői adatok kezelésével és az adatvédelemmel kapcsolatos speciális szabályok XIII Számlareklamáció közvetítőválasztás esetén XIII A közvetítőválasztás igénybevételének korlátai XIII A szolgáltató felelőssége XIV. Az Előfizetőnek a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb kötelezettségei XIV.1. AZ együttműködési és tájékoztatási kötelezettség XIV.2. A szolgáltatás rendeltetésszerű használata XIV.3. A végberendezéssel, illetve az Előfizetőnek átadott, de a Szolgáltató tulajdonát képező más elektronikus hírközlő eszközökkel kapcsolatos kötelezettségek XIV.4. Adatváltozás bejelentése, adatszolgáltatás XIV.5. Egyéb kötelezettségek, felelősség XIV.6. Az előfizetői SIM kártyával kapcsolatos kötelezettségek XV. Műsorterjesztési előfizetői szolgáltatás nyújtása esetén a díjcsomagba tartozó médiaszolgáltatások és kiegészítő médiaszolgáltatások meghatározása, valamint - amennyiben a Szolgáltató fel kívánja tüntetni - az Eht (2a) bekezdés a) pontja szerinti adatok sz. Melléklet I. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, A KEZELÉS CÉLJA ÉS JOGCÍME I.1. Az írásbeli Előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges adatok: I.2. Az Előfizetők által tett bejelentésekkel kapcsolatos, az Eht a alapján az Eszr. 10. (1) bekezdésében elrendelt kötelező adatkezelés alapján kezelt adatok:

8 I.3. A szolgáltatással kapcsolatos személyes adatok: I.4. Az Eht. 159/A. -a által a telefon-szolgáltatás, az internetes hozzáférési és levelezési szolgáltatás vonatkozásában elrendelt kötelező adatkezelés alapján kezelt adatok: I.5. Fogyasztói panaszbejelentések kivizsgálása érdekében a Fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. tv. (továbbiakban: Fvtv.) 17/A. (4) bekezdése alapján kötelezően kezelt adatok: I.6. Automatizált egyedi döntés érdekében az Előfizető hozzájárulása alapján kezelt adatok I.7. Biztonsági kamera által készített képfelvétel I.8. Egyéb adatkezelés II. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA III. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA IV. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK ESETEI V. AZONOSÍTÓKIJELZÉS VI. A SZÁMLÁS HÍVÁSRÉSZLETEZÉS ÉS KIMUTATÁS ADATTARTALMA VII. TÁJÉKOZTATÓ A SZOLGÁLTATÁSSAL TOVÁBBÍTOTT KÜLDEMÉNYEK ÉS SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGÁRÓL VIII. ADATVÉDELMI FELELŐS sz. Melléklet Szolgáltatásminőségi követelmények I. Internet szolgáltatásra meghatározott minőségi célértékek II. TELEFON III. SAT TV IV. IPTV V. Műholdas internet sz. Melléklet Díjak I. INTERNET I.1. ADSL, WDSL I.2. Mobilinternet I.3. Bérelt Vonal I.4. SHDSL I.5. Domain I.6. Webhosting díjak I.7. Szerver hosting díjak I.8. Kiegészítő rendszergazdai szolgáltatások díja: II. TELEFON II.1. Helyhez kötött távbeszélő szolgáltatás listaárak II.2. CPS Közvetítő előválasztással megvalósuló távbeszélő szolgáltatás listaárak II.3. DUÓ távbeszélő és Internet szolgáltatás (kettő az egyben) listaárak II.5. A távbeszélő szolgáltatásoknál egységesen alkalmazott Nemzetközi díjzóna besorolás: II.6. A távbeszélő szolgáltatások esetén egységesen alkalmazott Szerződésmódosítási és egyéb eljárási díjak: III. IPTV III.2. Havi díjak: IV. SAT TV IV.1. Egyszeri díjak IV.2. Listaáras előfizetéses havi díjak: IV.3. Egyéb díjak: V. Műholdas internet VI. Egységesen alkalmazott Szerződésmódosítási és egyéb eljárási, illetve adminisztrációs díjak: sz. Melléklet A szünetmentes ISP váltás menete a augusztus 15-től hatályos Együttműködési Megállapodás alapján, mely a Nemzeti Hírközlési Hatóság és a Megállapodás 2. mellékletében szereplő Szolgáltatók többek között Business Telecom Nyrt. - között jött létre

9 Szünetmentes ISP-váltás folyamata, amennyiben az Ügyfél a jelenlegi szolgáltatója helyett Cégünknél szeretne Internet előfizetéssel rendelkezni: Szünetmentes ISP-váltás folyamata, amennyiben az Ügyfél jelenlegi szolgáltatója Cégünk és az Ügyfél úgy dönt, hogy más szolgáltatót szeretne választani Internet szolgáltatása lebonyolításához: sz. Melléklet /A. számú: Irányelvek I. KA-sávos technológián nyújtott szolgáltatáshoz (Fair Access Policy FAP) M csomagok esetén: I.1. Célja I.2. A FAP vezérelve I.3. A FAP szabályai I.4. A kiegyensúlyozott információ elve (FIP) II. Részletezve az igénybe vehető szolgáltatás csomagokra: sz. Melléklet A szolgáltatás műszaki leírása I. SAT TV II.INTERNET II.1. A szolgáltató részéről biztosított műszaki feltételek II.2. Az előfizető részéről a szolgáltatáshoz szükséges műszaki feltételek III. TELEFON III.1. Helyhez kötött távbeszélő szolgáltatás (SIP/VoIP alapú): III.2. Helyhez kötött távbeszélő szolgáltatás (SIP/VoIP alapú)+internet szolgáltatás (DUO): III.3. Közvetítő előválasztással megvalósuló (CPS) híváskezdeményezés III.4. IP alapú faxátvitel (Efax) szolgáltatás IV. IPTV V. Műholdas Internet V.1. Új hozzáférési létesítési idő: V.2. Minőségi panasz hibaelhárítási ideje: V.3. A szolgáltatás rendelkezésre állása: V.4. Az ügyfélszolgálati ügyintéző 120 másodpercen belüli bejelentkezési aránya: [%] V.5. A szolgáltatási terület egészét érintő szünetelés: V.6. Az előfizetők legalább 10 %-át érintő szünetelés: V.7. A garantált le- és feltöltési sebesség: sz. Melléklet I. Szolgáltatás meghatározása II. Igénybevétel korlátai III. Minőségi paraméterek, rendelkezésre állás IV. Előfizetői végberendezések

10 I. Általános adatok, elérhetőségek I.1. A Szolgáltató neve és címe Szolgáltató neve: BUSINESS TELECOM Távközlési Nyíltan Működő Részvénytársaság Rövidített neve: BUSINESS TELECOM Nyrt. Cégjegyzékszáma: Cg Székhelye: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27. Telephely: 1132 Budapest, Victor Hugo u emelet Technikai központ: 1132 Budapest, Victor Hugo u Telefonszám: 76/ Telefaxszám: 76/ I.2. A Szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) és annak a helynek, elérhetőségnek, internetes elérhetőségnek a megnevezése, ahol egyéb ügyfélszolgálatainak elérhetőségei naprakészen megismerhetők, I.2.1. Központi ügyfélszolgálati elérhetőség: Ügyfélszolgálat címe: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11/C., A épület, 5. emelet (Népliget Center) Nyitvatartási idő: Hétfő-szerda: Csütörtök: Péntek: Telefonszám: 1235 Elérhetőség: hétköznap: hétvégén, munkaszüneti napokon: cím: Weboldal: I.3. A Szolgáltató hibabejelentőjének elérhetőségei (cím, 10

11 telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) I.3.1. Ügyfélszolgálat-hibabejelentés címe, nyitvatartási idő Ügyfélszolgálat címe: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11/C., A épület, 5. emelet (Népliget Center) Nyitva tartás ideje: Hétfő-szerda: Csütörtök: Péntek: I.3.2. Ügyfélszolgálat-hibabejelentés telefonszáma, fax-száma, e- mail címe Hibabejelentés telefonszáma: 1442 Fax-szám: 06-76/ Hibabejelenés elérhetősége naponta óráig elérhető. I.4. A Szolgáltató internetes honlapjának címe: I.4.1. Nagykereskedelmi ügyekben elérhetőség: I.5. Felügyeleti szervek elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség) I.5.1. A hálózat kiépítésével, átépítésével, az Előfizetői szolgáltatások műszaki minőségével, a hibabejelentő szolgálat működtetésével kapcsolatos vita esetén az Előfizetők és az egyéb érintettekhez a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH) jogosultak fordulni. Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság Cím: 1015 Budapest, Ostrom u Telefon: 06/ Média- és Hírközlési Biztos Cím: 1525 Budapest Pf.75 tel: internetes elérhetőség: 11

12 A Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság elérhetőségei: Tájékoztatási írásbeli beadványok fogadása: Levelezési cím: 1376 Budapest, Pf Fax: 06/ Központi tájékoztatási telefonszám: 06/ Központi ügyfélfogadó iroda: Cím: 1133 Budapest, Visegrádi utca 106. Ügyfélfogadási idő: Hétfő: Szerda: Péntek: További ügyfélkapcsolati pontok: Cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 43. Telefon: 06/ Cím: 3529 Miskolc, Csabai kapu 17. Telefon: 06/ Cím: 7624 Pécs, Alkotmány u. 53. Telefon: 06/ Cím: 9400 Sopron, Kossuth L. u. 26. Telefon: 06/ Cím: 6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15. Telefon: 06/ Telefonszámok elérhetőségének ideje: Hétfő - Csütörtök: Péntek: Média- és Hírközlési Biztos Cím: 1525 Budapest, Pf. 75. Telefon: 06/ Fax: 06/ I.5.2. Az ügyfélszolgálat működtetésével (panaszügyintézés, díjreklamáció, kötbér, kártérítés, stb.) kapcsolatos vita esetén a fogyasztó az NMHH-n kívül az alábbi szervekhez jogosult fordulni: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Telefon: 06/

13 I.5.3. A Szolgáltatónak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvénybe ütköző magatartása esetén Gazdasági Versenyhivatal Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Telefon: Az illetékes bírósági fórum: Az Előfizetői jogviszonyból eredő esetleges jogviták eldöntésére a felek kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, illetve értékhatártól függően a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét: Kecskeméti Járásbíróság Cím: 6000 Kecskemét, Rákóczi Telefon: 06/ Kecskeméti Törvényszék Cím: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7. Telefon: 06/ Békéltető testületek: Az Előfizető fentieken túl a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése céljából jogosult a lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez, mint a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testülethez fordulni. Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: 06/ , 06/ Fax száma: 06/ Név: Mátyus Mariann cím: Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: 06/ , , Fax száma: 06/ Név: Dr. Bagdi László cím: Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: 06/ Fax száma: 06/ Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf Telefonszáma: 06/ Fax száma: 06/ Név: Dr. Bodnár József cím: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma: 06/ , Fax száma: 06/ Név: Dr. Tulipán Péter cím: Név: Dr. Baranovszky György cím:

14 Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt Telefonszáma: 06/ /118 mellék Heves Megyei Békéltető Testület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf Telefonszáma: 06/ /105 mellék Fax száma: 06/ Név: Pintérné Dobó Tünde cím: Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Telefonszáma: 06/ Fax száma: 06/ Név: Dr. Hajnal Zsolt cím: Fax száma: 06/ Név: Dékány László, Jenei Zoltán cím: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: 06/ Fax száma: 06/ Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit cím: Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszáma: 06/ Fax száma: 06/ Név: Dr. Rozsnyói György cím: Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonszáma: 06/ Fax száma: 06/ Név: Kirst László cím: Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: 06/ ; Fax száma: 06/ Név: Horváth László cím: 14

15 Nógrád Megyei Békéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) Fax száma: (32) Név: Dr. Pongó Erik cím: Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8. Telefonszáma: 06/ Fax száma: 06/ Név: dr. Csanádi Károly cím: Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: 06/ Fax száma: 06/ Név: Dr. Novák Ferenc cím: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: 06/ , 06/ Fax száma: 06/ Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin cím: Tolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u Telefonszáma: 06/ Fax száma: 06/ Név: Mátyás Tibor cím: Vas Megyei Békéltető Testület Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) Fax száma: (94) Név: Dr. Kövesdi Zoltán cím: Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: 06/ Fax száma: 06/ Név: Dr. Óvári László cím:

16 Zala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Telefonszáma: 06/ Fax száma: 06/ Név: Dr. Jagasits József cím: Budapest Főváros Kormányhivatalának Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 1052 Budapest, Városház u Budapest, Pf Telefonszám: Telefax: Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 1052 Budapest, Városház u. 7. Postacím: 1365 Budapest, Pf.: 270. Telefonszám: Telefax: I.6. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége A Szolgáltató az Általános szerződési feltételeket és azok kivonatát jelen ÁSZF I.2. pontjában meghatározott Ügyfélszolgálatain, illetve meghatározott internetes oldalán hozzáférhetővé teszi továbbá kérésre az ügyfélszolgálat elektronikus úton, papíron vagy adathordozón elküldi. I.7.A Szolgáltató keretében biztosított tartalomszolgáltatásokkal kapcsolatos szerződéses és jogszabályi kötelezettségek tekintetében Szolgáltatónak minősülnek az alábbi Szolgáltatók I.7.1. ADSL szolgáltatás igénybevételére Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Cégjegyzékszám: ). I.7.2. DUO szolgáltatás igénybevételére Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Cégjegyzékszám: ). I.7.3.IPTV (internet protokollon keresztül nyújtott műsorelosztási) szolgáltatás igénybevételére Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Cégjegyzékszám: )

17 I.7.4. Telefonszolgáltatás igénybevételére Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Cégjegyzékszám: ). I.7.5. CPS szolgáltatás (szolgáltató előválasztás) igénybevételére GTS területen GTS Hungary Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 2040 Budaörs, Ipartelep utca Cégjegyzékszám ) I.7.6. CPS szolgáltatás (szolgáltató előválasztás) igénybevételére UPC területen UPC Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u Cégjegyzékszám: )mint főszolgáltató. I.7.7. Mobilinternet szolgáltatás igénybevételére Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Cégjegyzékszám: ). I.7.8. Műholdas internet szolgáltatás igénybevételére RG NetWorks Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 1.II. em. Cégjegyzékszám: ) I.7.9. SAT TV szolgáltatás igénybevételére Hello HD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhelye: 1051 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 16.,Cégjegyzékszám: ) I.8. Egyéb Az Előfizetői Szerződésre a magyar jog rendelkezései az irányadóak. Az Előfizetői Szerződésekre a Ptk. szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit az Eht.-ban foglalteltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni. A jelen ÁSZF-ben használt, de nem értelmezett fogalmak az Eht-ban, valamint a felhatalmazása alapján alkotott jogszabályokban szereplő jelentéssel bírnak. Az ÁSZF és annak mindenkori módosításai az Előfizetők megfelelő előzetes tájékoztatása után, a Szolgáltató által megjelölt időpontban lépnek hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg módosításra nem kerül, illetve amíg a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására jogosult

18 II. Az Előfizetői szerződés megkötése, feltételei II.1. Az Előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, az Efsz. 5. (1) bekezdése szerinti előfizetői szerződés megkötésére irányuló ajánlat tartalmi elemei, az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli, földrajzi, személyi, tárgyi és egyéb korlátai II.1.1. Ajánlat, ajánlat mellékletei Előfizetői szerződés megkötésére irányuló ajánlattételnek minősül azadathálózati szolgáltatás nyújtásának megrendelésére vonatkozó igénylői bejelentés. Az Előfizetői szerződés megkötésére irányuló ajánlatot szóban, elektronikus úton (levélben vagy adatlap kitöltésével) vagy írásban kell megtenni. Az Igénylő által tett megrendelés csak akkor minősül ajánlattételnek, ha tartalmazza az Előfizetői szerződés megkötéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat. Igénylő az igénybe venni kívánt Szolgáltatással kapcsolatos ajánlattételre és az Előfizetői Szerződés írásbeli megkötésére irányuló szándékát az alábbi módokon jelentheti be Szolgáltatónál: a) távbeszélőn keresztül b) ben c) a Szolgáltató által erre a célra rendszeresített internetes oldalon található űrlap kitöltésével, ha Szolgáltató erre lehetőséget biztosít, d) írásban (levélben) Az igénybejelentés minimális tartalmi elemei a következők (CPS szolgáltatás kivételével): a.) az igénylő neve (cégszerű megnevezése), lakcíme (székhelye), b.) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság igénylő esetében az igénylő cégjegyzékszáma, vagy más nyilvántartási száma, adószáma, számlavezető bankjánakneve, bankszámlaszáma valamint a nevében eljáró képviselő neve, személyi igazolvány száma vagy útlevél száma, c.) természetes személy igénylő esetén neve, (leánykori neve), anyja neve, születési helye ésideje, személyi igazolvány száma, ha a természetes személy Előfizető életkora vagy bírósághatározata miatt korlátozottan cselekvőképes, törvényes képviselőjének az előző pontokban említett adatai is szükségesek., d.) a hozzáférési pont(ok) létesítési helye, tulajdonosának megnevezése, és az ahhoz csatlakozóberendezések jellege és darabszáma, e.) az igényelt szolgáltatás(ok) felsorolása, műszaki paraméterei (sebesség, Előfizetőivégberendezés interfész típusa, átvitel jellege), f.) az összeköttetés-szakasz(ok) minősítése: állandó vagy alkalmi, g.) az igénybejelentés helye és időpontja. Az igénybejelentés tartalmi elemei CPS esetén: a.) az Előfizető neve (cégszerű neve), címe (székhelyének-, telephelyének címe); b.) azon hívószámok felsorolása, amelyre nézve a CPS szolgáltatást igénybe kívánja venni;

19 c.) a csatlakozás típusa (analóg, ISDN2, ISDN30); d.) a Hozzáférést Biztosító Szolgáltató neve; HBSZ ügyfélszám e.) az igénylő nyilatkozata, hogy a Szolgáltatót, mint közvetítő előválasztó Szolgáltatót igénybe kívánja venni; f.) más Szolgáltatónál rendelkezik-e Szolgáltató-előválasztó szolgáltatással, g.) milyen címen kívánja igénybe venni a szolgáltatást, h.) milyen csatlakozási típusa a megadott telefonszámainak, i.) a szerződésben vállal-e kötelező forgalmi bevállalást. Szolgáltató az igénybejelentést követő 15 napon belül elvégzi az ajánlat teljesíthetősége érdekében szükséges vizsgálatait, és ezen határidőn belül a szerződéses ajánlat beérkezésének megfelelő módon nyilatkozik és értesíti az ajánlattevőt arról, hogy a) az ajánlatot elfogadja, és az ajánlat elfogadásával egyidejűleg az általa aláírt egyedi előfizetői szerződést átadja, meg küldi, vagy távollévők között szóban kötött szerződés esetén az általa írásba foglalt szerződést elektronikusan hozzáférhetővé teszi, b) a szolgáltatás nyújtását műszaki lehetőség hiányában 30 napon belül nem tudja biztosítani, de az ajánlatot elfogadja, ezzel egyidejűleg megjelöli a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vállalt kötelezettség teljesítésének legkésőbbi időpontját (év, hónap, nap pontossággal), amely nem haladhatja meg az ajánlat beérkezésétől számított 3 hónapot vagy c) az ajánlatot elutasítja. Ha az igénybejelentés nem tartalmazza a minimális tartalmi elemeket, Szolgáltató abban az esetben is elfogadhatja az igénybejelentést, ha egyértelműen be tudja azonosítani az igénybejelentőt, és az általa igényelt szolgáltatást. Az Igénylő vállalja, hogy azonos végpontra, hasonló szolgáltatás az igénybejelentéstől számított 15 napig más elektronikus hírközlési szolgáltatótól nem rendel, igényel, arra szolgáltatási szerződést nemköt. Az Igénylő kijelenti, hogy azonos végpontra, hasonló szolgáltatás tekintetében függő igénylése más szolgáltatónál nincsen,illetve nincs olyan létező szolgáltatás a végponton, amely a Szolgáltató szolgáltatása kiépítését akadályozhatja (kivéve szabályszerűen bejelentett ISP váltás esete). Az Előfizetői Szerződés megkötéséhez egyidejűleg eredetiben vagy hiteles másolatban be kell mutatni, és legalább másolatban csatolni kell az alábbi dokumentumokat: a) a képviselőként eljáró személy képviseleti jogának bizonyítására szolgáló dokumentumok, b) jogi személyek esetében az aktuális cégkivonat vagy társasági szerződés/alapító okirat/ létesítő okirat /nyilvántartásba vételt elrendelő határozat, c) központi közigazgatási szerv esetében létesítő okirat vagy jogszabály száma. d) üzleti ügyfelek esetében aláírási címpéldány

20 Az Előfizetői Szerződés megkötésére való jogosultság igazolásának érdekében a megelőző pontokban foglaltakon felül Szolgáltató jogosult bármely egyéb dokumentum, okirat vagy igazolás (például személyazonosság igazolására alkalmas okirat) felmutatását kérni az Igénylőtől. Szolgáltató a szolgáltatás marketingje vagy más meghatározott vizsgálatok céljára az Igénylőtől egyéb adatokat is kérhet, feltéve, hogy az adatkezelés célját megjelölte. A személyes adatokat a Szolgáltató köteles a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok figyelembevételével célhoz kötötten kezelni, és megsemmisíteni a felhasználást követően, továbbá akként kezelni, hogy azokból a természetes személyt ne lehessen azonosítani. Az Igénylő a személyes adatnak minősülő adatok szolgáltatását megtagadhatja. Ha a kért adat az Igénylő részről üzleti vagy szolgálati titoknak minősül, úgy az adatszolgáltatás ugyancsak megtagadható, illetve ha ennek ellenére azt mégis szolgáltatják, a Szolgáltató köteles a titoktartásra vonatkozó szabályokat betartani. Az államtitok szolgáltatása csak az arra vonatkozó külön szabályok szerint lehetséges. Az Igénylő vagy a Szolgáltató által vállalt, a telepítéshez esetlegesen szükséges engedélyek beszerzése után kezdődik meg az előfizetői hozzáférési pont létesítése telepítés, üzembe helyezés, átadás majd ezután vehető igénybe a szolgáltatás. Szolgáltató a lakossági és üzleti ADSL internet, valamint a mobilinternet szolgáltatásait, úgynevezett szereld magad csomagban kínálja, melynek megrendelése esetén az előfizető feladata a szolgáltatás üzembe helyezése, a csatolt tájékoztató alapján. Azonban az előfizetőknek ebben az esetben is lehetőségük van a fenti csomagtól eltérően szerelői opciót igénybe venni, melyet a megrendelésnél kell jelezni és a szerződés szerinti díj megfizetése esetén a szolgáltató szakemberei telepítik és helyezik üzembe a szolgáltatást. A szolgáltatás igénybevételére kizárólag a Szolgáltató és az Előfizető között létrejött szóbeli szerződéskötés (pl.: telefonon stb.), mindkét fél által aláírt előfizetői szerződés, illetve on-line megrendelés alapján van mód. Az egyedi előfizetői szerződés az Általános szerződési feltételek -kel együtt érvényes. Szolgáltató az Internet szolgáltatást üzleti előfizetők számára bérelt vonalon, ADSL, SHDSL technológiával, WDSL technológiával (saját fejlesztésű hálózaton) valamint mobiltechnológiával ajánlja. Egyéni előfizetők számára ADSL, WDSL és Mobil technológiával ajánlja. Ha szükséges, a szerződés megkötése előtt a Szolgáltató szakemberei vagy megbízottjai végrehajtják a helyszíni szemlét. Az adatokat jegyzőkönyvben rögzítik

21 II.2. Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges Előfizetői adatok listája II.2.1. Előfizetői szerződés megkötésének módja Az előfizetői szerződés a) jelenlévők között - különösen ügyfélszolgálati helyiségben tett szerződéses jognyilatkozatok esetében - az egyedi előfizetői szerződés aláírásával, illetve jelenlévők között szóban tett szerződéses jognyilatkozatok esetében kifejezett elfogadással, b) írásban a Szolgáltatóhoz beérkezett ajánlat esetében a szolgáltató által aláírt egyedi előfizetői szerződés megküldése, c) amennyiben a Szolgáltatóhoz írásban beérkezett ajánlatban szereplő szolgáltatás nyújtását műszaki lehetőség hiányában a szolgáltató maximum 3 hónapon belül nem tudja biztosítani, de az ajánlatot az ügyfél ab) pont szerint elfogadja, akkor az ezen értesítésben a szolgáltatásnyújtás megkezdésére meghatározott időpont előfizető általi elfogadásáról szóló nyilatkozat megküldésével, d) távollévők között szóban (telefonon) tett szerződéses jognyilatkozatok esetében kifejezett elfogadással, e) ráutaló magatartás esetében a ráutaló magatartás tanúsításával jön létre. Amennyiben a II.2.1. c) pontja szerinti esetben az Előfizető elfogadó nyilatkozata a Szolgáltatóhoz a Szolgáltató ajánlatának kézhezvételétől számított 15 napon belül nem érkezik meg, a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik. Az elektronikus úton (különösen internetes honlapon elérhető szerződéskötési felület, vagy elektronikus levél útján) kötött előfizetői szerződés írásba foglalt (írásban megkötött) szerződésnek minősül, azt a Szolgáltató köteles elektronikus úton haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül visszaigazolni és iktatni. Az iktatott szerződést a Szolgáltató az iktatástól számított 5 napon belül köteles az előfizetőnek elektronikus levélben ( ) megküldeni, vagy az iktatott szerződés hozzáféréséhez szükséges adatokat elektronikus levélben vagy egyéb elektronikus úton megadni. Ha a felek az Előfizetői szerződést írásban kötik meg, a természetes személy Előfizetőnek a szerződéskötéskor kell nyilatkoznia arról, hogy az Előfizetői szolgáltatást egyéni Előfizetőként vagy nem egyéni Előfizetőként kívánja igénybe venni. Ha az Előfizetői szerződést nem írásban kötik, a Szolgáltató köteles biztosítani, hogy az Előfizető egyszerű módon és ingyen megtehesse az egyéni Előfizetői minőségre vonatkozó nyilatkozatát. A nyilatkozat megtételének módját, annak határidejét egyebekben a Szolgáltatói általános szerződési feltételek határozzák meg. Az Előfizető az Előfizetői szerződés hatálya alatt a nyilatkozatot a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon vonhatja vissza vagy módosíthatja. Ha a Szolgáltató az Előfizető által megadott adatok ellenőrzésekor azt tapasztalja, hogy az Előfizető által megadott adatok és a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal által szolgáltatott adatok eltérnek, az Előfizető által megadott adatok nem az Előfizető valós adatai, azok

22 nyilvánvalóan hamisak, a Szolgáltató a szerződést érvénytelennek tekinti. Az Ügyfélszolgálat azokat az igénybejelentőket törölheti a nyilvántartásából, akik a szerződéskötési ajánlatra 60 nap elteltével sem válaszolnak. Az ügyfélszolgálat azokat az igényeket 5 munkanapon belül szintén törölheti a nyilvántartásból, amelyek beérkezését követően nevezett határidőben az igénybejelentőt az általa megadott adatok alapján adategyeztetés céljából az ügyfélszolgálat nem tudja elérni. Az Előfizetői szerződés időtartama a felek megállapodása szerint lehet határozatlan vagy határozott. A határozott időtartamú Előfizetői szerződés legfeljebb 24 hónapra köthető meg azzal, hogy a szerződés megkötését megelőzően fel kell ajánlani a 12 hónapig tartó, valamint a határozatlan időtartalmú Előfizetői szerződés megkötésének lehetőségét, és bemutatni azok részletes feltételeit. Az előfizetői szerződés hatályba lépésétől számítódik a számlázási időszak kezdete, a határozott időszak, illetve a próbaidő. Mobilinternet esetén előfizetői szerződés megkötésekor a szerződés megkötésének hónapjára, valamint a következő egész hónapra vonatkozó havi díjat az előfizetőnek ki kell fizetnie, mely a szolgáltatás aktiválása esetén az aktiválást követő két hónapban beszámításra kerül. Amennyiben az előfizetői szerződés egyik fél hibájára sem visszavezethető műszaki ok miatt nem lép hatályba, úgy a befizetett díj visszafizetésre kerül. A Magán felhasználó és a szolgáltató között közvetett szerződéses kapcsolat nem jön létre, mert a Magán felhasználó nevében a szerződést az üzleti Előfizető (munkáltató) köti, a szerződés betartásáért a felelősséget a munkáltató vállalja a Magán felhasználó tekintetében is. A szolgáltató az üzleti Előfizetővel szemben érvényesíti a szerződésben és az ÁSZF-ben foglaltakat. Szünetmentes szolgáltató váltás: Az Előfizető szünetmentes ADSL szolgáltatóváltással csak abban az esetben tud szerződést kötni a Szolgáltatóval, amennyiben szünetmentes szolgáltatóváltási igényét a megrendelőlapon megfelelő módon jelzi. Amennyiben a megrendelés nem egyértelmű, a Szolgáltató feltételezi, hogy az Előfizető szünetmentes szolgáltatóváltás nélkül kíván szerződést kötni. Amennyiben az Előfizető a megrendelőlapon, könnyen olvasható formában feltünteti a szünetmentes szolgáltatóváltás kifejezést vagy bejelöli az erre a célra elhelyezett űrlaphelyet, abban az esetben ezzel a lépéssel nyilatkozik arról, hogy korábbi Szolgáltatójánál nincsen kiegyenlítetlen számlatartozása és jelen ÁSZF-et, különös tekintettel a szolgáltatóváltásra vonatkozó szabályokra, megismerte és elfogadta. II.2.2. Előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges Előfizetői adatok listája a) az Előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, b) az Előfizetői hozzáférési pont helye, c) az Előfizető számlázási címe, szükség esetén számlaszáma, d) egyéni Előfizető esetén az Előfizető születési neve, anyja születési neve,

TvNetTel Hírközlési Szolgáltató

TvNetTel Hírközlési Szolgáltató TvNetTel Hírközlési Szolgáltató 6726 Szeged, Németh András utca 6. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokollon Nyújtott Készítés dátuma: 2013. június 24. Utolsó módosítás: 2013. június 24. Hatálybalépés:

Részletesebben

Banknet Kft. 1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33. Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatáshoz

Banknet Kft. 1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33. Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatáshoz Banknet Kft. 1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33. Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatáshoz Készítés dátuma: 2014. május 15. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Szappanmentor.hu - ÁSZF Érvényes: 2016. június 15-től Szappanmentor.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül

Részletesebben

GYEGÉP Ipari Termeltető Kereskedelmi és Gépgyártó Kft. A LocomotivGrill kereskedelmi szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

GYEGÉP Ipari Termeltető Kereskedelmi és Gépgyártó Kft. A LocomotivGrill kereskedelmi szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek GYEGÉP Ipari Termeltető Kereskedelmi és Gépgyártó Kft. A LocomotivGrill kereskedelmi szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Készítés időpontja: 2015.08.25. Hatályos: 2015.08.25. Utolsó

Részletesebben

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2015. január 01. Verzió: 2015/01/01 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok,

Részletesebben

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2012. november 29. Hatályos:

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2016. FEBRUÁR 1. Hatályos: 2016.02.01. 1/97

A hatálybalépés időpontja: 2016. FEBRUÁR 1. Hatályos: 2016.02.01. 1/97 MOL mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. MOL mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási ideje

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási ideje NORDTELEKOM NYRT. ÁSZF KIVONAT (a 16/2003. (XII.27.) IHM rendeltnek megfelelően) 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége

Részletesebben

ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11.

ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11. ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült: 2008. szeptember 1. Utolsó módosítás: 2016.04.18 Hatályos: 2016.05.18-től

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ACN Communications Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételei VoIP alapú helyhez kötött telefonszolgáltatásra és közvetítő-előválasztással

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételei

A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételei ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételei A hatálybalépés időpontja: 2014. augusztus 1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) www.palinkakft.hu. hatályos: 2016-04-29

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) www.palinkakft.hu. hatályos: 2016-04-29 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) www.palinkakft.hu hatályos: 2016-04-29 Preambulum Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával! Számunkra fontos, hogy

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2015. DECEMBER 1. Hatályos: 2015.12.01. 1/138

A hatálybalépés időpontja: 2015. DECEMBER 1. Hatályos: 2015.12.01. 1/138 blue mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) hatályos: 2016-01-19. Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) hatályos: 2016-01-19. Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával! ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) hatályos: 2016-01-19 Preambulum Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával! Számunkra fontos, hogy Ön tisztában legyen

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldalszám: 1. (továbbiakban: ÁSZF) a HHT 98 Hírközlési Hálózat Tervező, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsor elosztás szolgáltatására vonatkozóan.

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon, Mobil Internet és Műsorterjesztési szolgáltatás) Hatályos: 2016. július 10-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat (2016. február 9-ei módosításokkal egységes szerkezetben)

Panaszkezelési Szabályzat (2016. február 9-ei módosításokkal egységes szerkezetben) (2016. február 9-ei módosításokkal egységes szerkezetben) Készült: 2015. április 16. Tartalom I. Bevezetés... 2 I.1. Szabályzat hatálya... 2 I.2. Szabályzat célja... 2 I.3. A panaszügyek kezelését érintő

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A GTS Hungary Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI ÉS ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2002. március 01. Az utolsó módosítás időpontja: 2011. január 1. Hatályos:

Részletesebben

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Ügyfélszolgálat elérhetősége: munkanapokon 8:30-16:30 óra között Az Ügyfélszolgálat címe: 6724 Szeged, Csongrádi sgt.90/b III/10 A telefonos Ügyfélszolgálat

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Webshop.atxcomp.hu - ÁSZF 2015. webshop.atxcomp.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek,

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek (nyilvános televízió-műsorelosztási) szolgáltatáshoz Gyékényes, Győrtelek, Ököritófülpös, Őrtilos, Rápolt,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a DKTVnet Kft Kábeltelevízió és Internet Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) Internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan. Miskolc - Diósgyır

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Webfotel.hu - ÁSZF - 2016. Webfotel.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek kivonat (INTERNET szolgáltatás) 1./6.

InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek kivonat (INTERNET szolgáltatás) 1./6. InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek kivonat (INTERNET szolgáltatás) 1./6. 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Érvényes: 2016. január 27-től Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november

Részletesebben

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13. Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u.

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13. Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. TREVOLKER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13 Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. 2 +36 40/666-252 ; +36 62/999-044 ;06-70/208-8569 Fax:+36 62/611-145 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.10.01. Utolsó módosítás kelte: 2015.08.31.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92 Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott, vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Egyéni vezetékes telefon ÁSZF) Hatálya: 2014.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó- Sajólászlófalva-Sajókápolna-Alacska-Berente

Részletesebben

Általános üzleti feltételek (Kérjük minden esetben olvassa el az átvételt követően!) Ajánlattevő:

Általános üzleti feltételek (Kérjük minden esetben olvassa el az átvételt követően!) Ajánlattevő: Általános üzleti feltételek (Kérjük minden esetben olvassa el az átvételt követően!) Ajánlattevő: Studio Moderna 2000 TV-Shop Kft. (1097 Budapest, Táblás u 36-38) Visszaküldési cím: Studio Moderna 2000

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Importdiszkont.com - ÁSZF - 2015. Importdiszkont.com Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek,

Részletesebben

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Babócsa, Bélavár, Beleg, Berzence, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Fábiánháza,

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Hatályba lépés napja: 2015. január 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2015. november 10-től 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Készítés dátuma: 2008. október 15. Utolsó módosítás dátuma:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Biztonsagguru.hu - ÁSZF - 2016. Biztonsagguru.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek,

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek TELEFONSZOLGÁLTATÁS (Helyhez kötött telefonszolgáltatás, Nomadikus beszédcélú szolgáltatás, Egyéb hangátviteli szolgáltatás)

Részletesebben

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Karancsalja; Karancslapujtő;Karancskeszi; Karancsberény;Etes település területén Hatályba lépés kelte: 2015.12.28. Utolsó módosítás

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádióműsorelosztási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek PETE FERENC E.V... szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Bősárkány, Dénesfa, Hidegség, Iván, Ikervár,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Mindennapinlp.hu - ÁSZF - 2016. Mindennapinlp.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek,

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2012. 10. 16. Hatályos: 2012. 10. 16.-tól Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

AUTOMATIKA KKT. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

AUTOMATIKA KKT. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz AUTOMATIKA KKT. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Beleg, Szabás, Kutas, Visonta települések területén Hatályba

Részletesebben

ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek

ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek műsorjelosztási szolgáltatáshoz Előző módosítás: 2012.04.15 Előző módosítás: 2012.07.01, 2013.01.15.,2013.03.15, 2013.11.15., 2014.05.15., 2014.10.01.

Részletesebben

Általános üzleti feltételek (Kérjük, minden esetben olvassa el az átvételt követően!) Ajánlattevő:

Általános üzleti feltételek (Kérjük, minden esetben olvassa el az átvételt követően!) Ajánlattevő: Általános üzleti feltételek (Kérjük, minden esetben olvassa el az átvételt követően!) Ajánlattevő: Studio Moderna 2000 TV-Shop Kft. (1097 Budapest, Könyves K.krt.12-14) Visszaküldési cím: Studio Moderna

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Hatálya: 2014. május 7. Utolsó módosítás: 2014.05.05. Hatálya:

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek iplus Magyarország Kft. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2014.05.28. Utolsó módosítás kelte: 2014.04.28. Készült: 2014.04.24. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Invitel Technocom Távközlési Kft. Általános Szerződési Feltételek. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Technocom Távközlési Kft. Általános Szerződési Feltételek. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Technocom Távközlési Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Jelen módosítás hatályba lépésének napja: 2014. július 15.

Részletesebben

Micro-Wave Kft. tagja

Micro-Wave Kft. tagja Micro-Wave Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Abda, Ásványráró, Darnózseli, Dunaszeg, Dunaszentpál, Gönyű, Győrladamér, Győrzámoly, Kisbajcs, Koroncó, Kunsziget,

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz a 4-es számú mellékletben szereplő települések területén

Részletesebben

Invitel Technocom Távközlési Kft. Általános Szerződési Feltételek. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Technocom Távközlési Kft. Általános Szerződési Feltételek. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Technocom Távközlési Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja: 2014. december 01.

Részletesebben

Printer-fair Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Printer-fair Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Printer-fair Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei A módosítás hatályba lépésének ideje 2016. április 7. ÁSZF Printer-fair Kft. 2500

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE . ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE Az Általános Szerződési Feltételek utolsó módosításának dátuma: 2016.01.15. A jelen módosítás

Részletesebben

InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek TELEVÍZIÓ- ÉS RÁDIÓ MŰSORJEL ELOSZTÁS SZOLGÁLTATÁSRA

InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek TELEVÍZIÓ- ÉS RÁDIÓ MŰSORJEL ELOSZTÁS SZOLGÁLTATÁSRA InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek 1. oldal InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) TELEVÍZIÓ- ÉS RÁDIÓ MŰSORJEL ELOSZTÁS SZOLGÁLTATÁSRA

Részletesebben

Visionet Kft. szolgáltató

Visionet Kft. szolgáltató Visionet Kft. szolgáltató [ a tagja ] Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás (nyilvános

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

PANASZKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon: 06-1-492-0000 1238 Fax: 06-1-267-61-14 Ügyfélszolgálat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ( ÁSZF )

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az Altering Bt. (székhely: 1107 Budapest, Mázsa u. 9., adószám: 29114913-2-42), mint szolgáltató

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út 10. Fsz. 7.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft.

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft. Általános Szerződési Feltételek a Pick-Up Kft. Internet hozzáférés szolgáltatásának igénybevételéhez. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 2900 Komárom, Táncsics M. u. 3/b Tel./Fax.: 34/222-222, 34/342-888,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó-

Részletesebben

PROXYNET. Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás

PROXYNET. Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás Készítés: 2016.01.05. Hatályba lépés: 2016.02.15. Utolsó ÁSZF módosítás: 2015.10.19. Internet-hozzáférés-, ellátási szolgáltatás PROXYNET Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Jemilagsm.hu - ÁSZF - 2016. Jemilagsm.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013.01 01. 1 Tartalomjegyzék:1. A Szolgáltató adatai... 3 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások

Részletesebben

Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzleti előfizetők számára nyújtott

Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzleti előfizetők számára nyújtott Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzleti előfizetők számára nyújtott - helyi, belföldi és nemzetközi távbeszélő, bérelt vonali, VoIP és egyéb -

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE . ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYÉNI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE Az Általános Szerződési Feltételek utolsó módosításának dátuma: 2016.01.15. A jelen módosítás

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november 2. Hatályos:

Részletesebben

Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató

Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz SÉ település területén Hatályba lépés kelte:

Részletesebben

CATEL Kft. szolgáltató

CATEL Kft. szolgáltató CATEL Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Kiskunmajsa, Jászszentlászló, Szank települések területén Hatályba lépés kelte: 2013. október 15. Utolsó

Részletesebben

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ. Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ. Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A szolgáltató neve és

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Gyermekruhashop.hu - ÁSZF - 2016. Gyermekruhashop.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Bombafigura.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Invitel Technocom Távközlési Kft. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Technocom Távközlési Kft. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Technocom Távközlési Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Jelen módosítás hatályba lépésének napja: 2012. április

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALTAINTERNET INTERNET, TELEFON ALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOKHOZ Az (továbbiakban: ) az Elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és az elektronikus hírközlési Előfizetői

Részletesebben

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83 Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató. Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén

KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató. Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén Hatályba lépés

Részletesebben

HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Jenei Ékszer - ÁSZF - 2016. Jenei Ékszer Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Compagnon Bt.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Compagnon Bt. Compagnon Bt. Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2006. január 1. Az utolsó módosítás dátuma: 2006. július 10. Hatályos: 2006. augusztus 10. napjától Az ügyfélszolgálat elérhetősége

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) https://mérőeszköz.hu. hatályos: 2016-01-19

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) https://mérőeszköz.hu. hatályos: 2016-01-19 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) https://mérőeszköz.hu hatályos: 2016-01-19 Preambulum Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával! Számunkra fontos,

Részletesebben

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87.

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. COM.UNIQUE Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére Érvényes:

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.22 Utolsó módosítás kelte: 2016.04.13

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Nagygyimót, Ugod, Pápa,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) www.megyeriszabolcskerteszete.hu. hatályos: 2016-02-15

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) www.megyeriszabolcskerteszete.hu. hatályos: 2016-02-15 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) www.megyeriszabolcskerteszete.hu hatályos: 2016-02-15 Preambulum Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával! Számunkra

Részletesebben

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. szolgáltató a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagjaként Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött vezetékes telefon szolgáltatáshoz Kaposvár település

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Nagygyimót, Ugod, Pápa,

Részletesebben

Onecom Kft. szolgáltató

Onecom Kft. szolgáltató Onecom Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Műholdas televízió és rádió szolgáltatáshoz. Borsod Abaúj Zemplén Megye, Szabolcs-Szatmár Bereg megye és Hajdú Bihar Megye területén Hatályba

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. BEST WESTERN PLUS Lakeside Hotel 8000, Székesfehérvár, Liget sor 2 Adószám: 11951560-2-41

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. BEST WESTERN PLUS Lakeside Hotel 8000, Székesfehérvár, Liget sor 2 Adószám: 11951560-2-41 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BEST WESTERN PLUS Lakeside Hotel 8000, Székesfehérvár, Liget sor 2 Adószám: 11951560-2-41 1. A panaszkezelési szabályzat célja Az BEST WESTERN PLUS Lakeside Hotel vendégei panaszkezelési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a http://zoldmatek.hu oldalon üzemeltetett Webáruház üzemeltetője, Burgmann Róbert (a továbbiakban: Üzemeltető,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Cogitnet Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2015. október 30.-tól 1 1 Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 7 1.1 Szolgáltató neve és címe:...

Részletesebben

A VNM Távközlési Zrt. Helyhez és helyhez nem kötött távbeszélő szolgáltatás nyújtására vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A VNM Távközlési Zrt. Helyhez és helyhez nem kötött távbeszélő szolgáltatás nyújtására vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A VNM Távközlési Zrt. Helyhez és helyhez nem kötött távbeszélő szolgáltatás nyújtására vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Készítés időpontja: 2011. május 16. Utolsó módosítás időpontja: 2015. október

Részletesebben

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2016. április 15. Verzió: 2016/04/15 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok,

Részletesebben

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2016. június 1. Verzió: 2016/06/01 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Bicikliakcio.hu - ÁSZF - 2016. Bicikliakcio.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek,

Részletesebben