Helyhez kötött, telefon szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerzıdési Feltételei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyhez kötött, telefon szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerzıdési Feltételei"

Átírás

1 Helyhez kötött, telefon szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételei Az ÁSZF aktuális változata hozzáférhetı a honlapon, és a szolgáltató társaság ügyfélszolgálatán. ÁSZF készítésének dátuma: Hatályos : tıl 1

2 Tartalomjegyzék 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETİSÉGE, INTERNETES HONLAPJA A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSOK...4 MEGHATÁROZÁSA Alapszolgáltatások Helyi hívás Szolgáltató hálózatán belüli hívás szolgáltatás Helyi hívás Belföldi távolsági hívás-szolgáltatás Nemzetközi hívásszolgáltatás Mobil hívásszolgáltatás Faxhívás szolgáltatás* Belföldi zöld szám hívásszolgáltatás Belföldi kék szám hívásszolgáltatás Emelt díjas szám hívásszolgáltatás (AudioTex) Távszavazás hívásszolgáltatás Kényelmi és egyéb szolgáltatások Titkos szám Rejtett szám Tételes számlamelléklet Hívó fél elıfizetıi számának megjelenítése és letiltása szolgáltatás Hívásvárakoztatás Hangposta szolgáltatás Hívásátirányítás feltétel nélkül Hívásátirányítás foglaltság esetén Híváskorlátozás AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS, AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK IDİBELI ÉS FÖLDRAJZI KORLÁTAI Az elıfizetıi szerzıdés megkötésére vonatkozó eljárás Az elıfizetıi szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei A szolgáltatás igénybevételének idıbeli és földrajzi korlátjai AZ ELİFIZETİI HOZZÁFÉRÉSI PONT LÉTESÍTÉSÉRE ÉS A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT BIZTOSÍTÓ ÜZEMBE HELYEZÉSRE VÁLLALT IDİ (CÉLÉRTÉK), A SZERZİDÉSKÖTÉSTİL SZÁMÍTVA A SZOLGÁLTATÁSOK MINİSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINİSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE ÉS TELJESÍTÉSÜK ELLENİRZÉSÉNEK MÉRÉSI MÓDSZERE Szolgáltatás minıség Szolgáltatás rendelkezésre állás AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ELİFIZETİI ADATOK LISTÁJA, AZ ELİFIZETİI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE, A LEGRÖVIDEBB SZERZİDÉSI IDİSZAK AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK EGYES ESETEI ÉS A SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÓ JOGA EGYOLDALÚ SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁSRA, AZ ELİFIZETİT A SZOLGÁLTATÓ EGYOLDALÚ SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁSA ESETÉN MEGILLETİ JOGOK A szolgáltató egyoldalú módosítási joga Az elıfizetıt, igénylıt az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megilletı jogok Az egyszeri díj fizetéséhez kötött szerzıdésmódosítás esetei Áthelyezés Átírás Változás az elıfizetı adataiban Elıfizetı (kapcsolási) szám változása AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉNEK ESETEI, AZ ELİFIZETİ ÁLTAL KÉRHETİ SZÜNETELÉS LEGHOSSZABB IDİTARTAMA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZÜNETELÉS ESETEI ÉS A FIZETENDİ DÍJ MÉRTÉKE Az elıfizetı által kérhetı szünetelés szabályai Szolgáltató érdekkörében felmerülı okból történı szüneteltetés Felektıl független okok miatti szünetelés AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁNAK, ÍGY KÜLÖNÖSEN AZ ELİFIZETİ ÁLTAL INDÍTOTT VAGY AZ ELİFIZETİNÉL VÉGZİDTETETT FORGALOM KORLÁTOZÁSÁNAK, AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS MINİSÉGI, VAGY MÁS JELLEMZİI CSÖKKENTÉSÉNEK AZ ESETEI ÉS FELTÉTELEI

3 11. AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI, AZON HATÁRIDİ MEGJELÖLÉSE, AMEDDIG AZ ELİFIZETİ DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK ELEGET TEHET ANÉLKÜL, HOGY A SZOLGÁLTATÓ A SZERZİDÉST FELMONDANÁ Az elıfizetıi szerzıdés megszőnésének esetei Elıfizetıi felmondás Szolgáltatói felmondás Elıfizetı szerzıdésszegése miatt Elıfizetı díjtartozása miatt A szolgáltató érdekkörében bekövetkezı más okból A HIBABEJELENTİ ELÉRHETİSÉGE, VÁLLALT HIBAELHÁRÍTÁSI CÉLÉRTÉKEK, A HIBABEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK MENETE AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŐKÖDÉSE, AZ ELİFIZETİI BEJELENTÉSEK, PANASZOK INTÉZÉSE AZ ELİFIZETİ JOGAI A SZOLGÁLTATÁS HIBÁS TELJESÍTÉSE ESETÉN, AZ ELİFIZETİT MEGILLETİ KÖTBÉR MÉRTÉKE, A HIBA KIJAVÍTÁSÁNAK ÁTMENETI, VAGY TARTÓS LEHETETLENSÉGE ESETÉN AZ ELİFIZETİT MEGILLETİ DÍJCSÖKKENTÉS MÉRTÉKE, AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS VITÁK RENDEZÉSÉNEK MÓDJA Elıfizetı jogai a szolgáltatás hibás teljesítése esetén A hiba kijavításának átmeneti, vagy tartós lehetetlensége esetén az elıfizetıt megilletı díjcsökkentés mértéke Az elıfizetıi szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja A szolgáltatás minıségével kapcsolatos viták A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos általános viták AZ ELİFIZETİI VÉGBERENDEZÉS CSATLAKOZTATÁSÁNAK FELTÉTELEI A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZELT ADATOK FAJTÁI, TÁROLÁSUK ÉS ESETLEGES TOVÁBBÍTÁSUK CÉLJA ÉS IDİTARTAMA, AZ ADATBIZTONSÁG, VALAMINT AZ ELİFIZETİKNEK, ILLETVE FELHASZNÁLÓKNAK AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAIRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA, AZ EGYSZERI DÍJAK, EGYSZERI DÍJAK SZÁMSZERŐ ÉS EGYÉRTELMŐ MÉRTÉKE, DÍJAZÁSI IDİSZAKOK, KEDVEZMÉNYEK ÉS DÍJFIZETÉS NÉLKÜLI SZOLGÁLTATÁSOK, A KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG ELVESZTÉSE ESETÉN A KEDVEZMÉNY VISSZAFIZETÉSÉNEK FELTÉTELEI, A DÍJFIZETÉS ÉS A SZÁMLÁZÁS MÓDJA ÉS IDEJE, A DÍJNAK AZ ELİFIZETİ IGÉNYE SZERINTI ELİRE TÖRTÉNİ MEGFIZETÉSÉNEK SZABÁLYAI Díjazási Idıszakok Számlázás gyakorisága Számlázás integritása Számlamellékletek A díjkiegyenlítés határideje Fizetési módok Készpénzes fizetési módok: Pénzintézeten keresztül történı fizetési módok: Összevont számlázás Késedelmi kamat A szolgáltatási díjak számítása A SZÁMHORDOZÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI A számhordozás általános szabályai A számhordozási eljárás VEGYES RENDELKEZÉSEK Az elıfizetık tájékoztatása Közzététel Értesítés...22 MELLÉKLETEK JEGYZÉKE: sz Melléklet Díjak sz melléklet Adatvédelmi tájékoztató sz. Melléklet Minıségi célértékek táblázata sz. Melléklet Egyedi Elıfizetıi Szerzıdés Minta

4 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME A Szolgáltató neve: Pannon Pipics Kft. A Szolgáltató székhelye: 9500 Celldömölk, Szentháromság tér 6. A Szolgáltató cégjegyzékszáma: A Szolgáltató adószáma: A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETİSÉGE, INTERNETES HONLAPJA Az ügyfélszolgálati irodák címei és nyitvatartási rendjük: 9500 Celldömölk, Szentháromság tér , Sárvár, Hunyadi u , Hibabejelentı tel, fax, vagy munkaidıben , ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: H-P12:00-16:00 Honlap címe: 3. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA A jelen Általános Szerzıdési Feltételek alkalmazásában a szolgáltatás azt az internetes adatátviteli technikán alapuló (VoIP) helyhez kötött telefon szolgáltatást jelenti, amelynek segítségével az elıfizetık a helyhez kötött elıfizetıi végponton keresztül nyilvános telefonszolgáltatást vehetnek igénybe. (2008. elıtti SZJ: , , ) NHH óta érvényes besorolása szerint: Helyhez kötött telefonszolgáltatás: Helyhez kötött elıfizetıi végponton keresztül igénybe vehetı nyilvános telefonszolgáltatás mobil rádiótelefon szolgáltatásnak nem minısülı nyilvánosan elérhetı telefonszolgáltatás [2003. évi C. tv ] Idetartozik minden helyhez kötött nyilvánosan elérhetı telefon szolgáltatás (telefon szolgáltatás). Nyilvánosan elérhetı telefon szolgáltatás (telefon szolgáltatás): olyan, bárki számára rendelkezésre álló elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely belföldi vagy nemzetközi számozási terven alapuló hívásirányítással lehetıvé teszi belföldi és nemzetközi hívások kezdeményezését és fogadását, valamint minden esetben a segélyhívó szolgáltatások és - a körülményektıl függıen - egyéb szolgáltatások (többek között kezelıi szolgáltatások, tudakozó, elıfizetıi névjegyzék és nyilvános telefonállomás, emelt díjas szolgáltatások, a fogyatékkal élı elıfizetık részére nyújtott szolgáltatások, illetve földrajzi elhelyezkedéstıl független szolgáltatások) elérését. [2003. évi C. tv ] A helyhez kötött telefonszolgáltatás azt jelenti, hogy az elıfizetık elıfizetıi hozzáférési pontjukon keresztül hívást tudnak kezdeményezni ugyanazon vagy más helyhez kötött telefonhálózatok Elıfizetıi végpontjára vagy bármely mobil rádiótelefon hálózat elıfizetıi végpontjára. Elıfizetık hívás fogadására képesek ugyanazon vagy bármely helyhez kötött telefonhálózatból vagy mobil rádiótelefon hálózatból érkezı hívás esetében. A hívások kezdeményezése történhet akár belföldi akár nemzetközi irányban, illetve hívások fogadása történhet akár belföldi akár nemzetközi irányból. Felhasznált hálózat(ok): A hangátviteli szolgáltatás az Internetes hálózaton valósul meg. Partner cég Média Exchange Kft. aki biztosítja a helyhez kötött telefon szolgáltatás irányítását a nyilvános hálózatok felé. A kapcsolódás IP-n keresztül történik, de a szolgáltató biztosítja a segélyhívás elérést is! Földrajzi korlát, szolgáltatási terület: A Szolgáltató Magyarországon szolgáltatja a hangátviteli szolgáltatását, Internet eléréssel rendelkezı ügyfeleknek. / a továbbiakban: szolgáltató/ a jelen Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) alapján az alábbiakban meghatározott, helyhez kötött telefonszolgáltatásokat nyújtja, csak Internet elérési szolgáltatással rendelkezı elıfizetık részére. 3.1 Alapszolgáltatások Helyi hívás Az elıfizetı földrajzi számozási körzetével megegyezı körzetben lévı vezetékes hozzáférési ponton végzıdtetett beszéd vagy fax forgalom, amely nem minısül hálózaton belüli forgalomnak. Elıfizetıi hozzáférési pontról kezdeményezett hívások esetén a forgalmi díj mértéke percdíjon alapul, a beszélgetés tényleges másodpercében mért idıtartama szerint meghatározott, a hívás idıtartamától, valamint a díjazási idıszaktól függ Szolgáltató hálózatán belüli hívás szolgáltatás A szolgáltató hálózatához tartozó két elıfizetıi hozzáférési pont közötti beszéd vagy fax forgalom. Ilyen típusú forgalom kizárólag a szolgáltató elıfizetıi között jöhet létre. 4

5 Elıfizetıi hozzáférési pontról kezdeményezett hívások esetén a forgalmi díj mértéke percdíjon alapul, a beszélgetés tényleges másodpercében mért idıtartama szerint meghatározott, a hívás idıtartamától, valamint a díjazási idıszaktól függ Helyi hívás Rétság város közigazgatási határán belüli vezetékes hozzáférési ponton végzıdtetett beszéd vagy fax forgalom, amely nem minısül hálózaton belüli forgalomnak. Elıfizetıi hozzáférési pontról kezdeményezett hívások esetén a forgalmi díj mértéke percdíjon alapul, a beszélgetés tényleges másodpercében mért idıtartama szerint meghatározott, a hívás idıtartamától, valamint a díjazási idıszaktól függ Belföldi távolsági hívás-szolgáltatás Két különbözı földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt elıfizetıi hozzáférési pont között létrejött beszéd vagy fax forgalom, amely nem minısül hálózaton belüli forgalomnak. Elıfizetıi hozzáférési pontról kezdeményezett hívások esetén a forgalmi díj mértéke percdíjon alapul, a beszélgetés tényleges másodpercében mért idıtartama szerint meghatározott, a hívás idıtartamától, valamint a díjazási idıszaktól függ Nemzetközi hívásszolgáltatás Valamely külföldi és a Magyar Köztársaság területén lévı elıfizetıi hozzáférési pont között létrejött beszéd vagy fax forgalom. Elıfizetıi hozzáférési pontról kezdeményezett hívások esetén a forgalmi díj mértéke percdíjon alapul, a beszélgetés tényleges másodpercében mért idıtartama szerint meghatározott, a hívás idıtartamától, valamint a díjazási idıszaktól függ Mobil hívásszolgáltatás A helyhez kötött hálózatba bekapcsolt és mobil rádiótelefon szolgáltató elıfizetıi hozzáférési pontjai között lebonyolított beszéd vagy fax forgalom. Elıfizetıi hozzáférési pontról kezdeményezett hívások esetén a forgalmi díj mértéke percdíjon alapul, a beszélgetés tényleges másodpercében mért idıtartama szerint meghatározott, a hívás idıtartamától, valamint a díjazási idıszaktól függ Faxhívás szolgáltatás* A telefax szolgáltatás révén a felhasználó papíron rögzített adatok másolatát továbbíthatja a telefonhálózaton keresztül. szolgáltatás abban az esetben történik, amennyiben az igénybe vevı, papíron vagy más lapon rögzített adatot a szolgáltató vagy harmadik személy birtokában lévı eszköz segítségével leolvas és egyirányúan továbbít, a szolgáltatást igénybe vevı által meghatározott helyhez kötött telefon hálózati, mobil rádiótelefon hálózati telefax vagy bármely más címre. Az igénybevétel módja Az elıfizetıi hozzáférési ponthoz csatlakoztatott, - a 26/2001. (XII.22.) MeHVM rendelet elıírásainak megfelelı végberendezés (faxkészülék). Elıfizetıi hozzáférési pontról kezdeményezett hívások esetén a forgalmi díj mértéke percdíjon alapul, az adatátvitel tényleges másodpercben mért idıtartama szerint meghatározott, a hívás idıtartamától, valamint a díjazási idıszaktól függ. * külön megállapodás alapján Belföldi zöld szám hívásszolgáltatás A szolgáltató lehetıvé teszi elıfizetıi számára, hogy 80-as elıhívószámú telefonszámokra hívásokat kezdeményezzenek. A belföldi zöld szám hívásakor a hívást kezdeményezı számára a hívás díjmentes. Az igénybevétel korlátai Csak olyan hálózatban található zöldszámok érhetıek el a szolgáltató elıfizetıi hozzáférési pontjairól, amelyek irányában a szolgáltató hálózat-hozzáférési szerzıdésekkel rendelkezik Belföldi kék szám hívásszolgáltatás A szolgáltató lehetıvé teszi elıfizetıi számára, hogy 40-as elıhívószámú hívásokat kezdeményezzenek. A belföldi kék szám hívásakor a hívást kezdeményezı számára a hívás helyi szakaszára vonatkozó díját kell alkalmazni. Az igénybevétel korlátai Csak olyan hálózatban található kékszámok érhetıek el a szolgáltató elıfizetıi hozzáférési pontjairól, amelyek irányában a szolgáltató hálózat-hozzáférési szerzıdésekkel rendelkezik. 5

6 Emelt díjas szám hívásszolgáltatás (AudioTex) A szolgáltató lehetıvé teszi elıfizetıi számára, hogy 90-es elıhívószámú telefonszámokra irányuló emeltdíjas hívásokat kezdeményezzenek. Az igénybevétel korlátai A szolgáltatás kizárólag helyhez kötött hálózatok irányába vehetı igénybe, és kizárólag azon elıfizetık számára, akik ezt a szolgáltatást külön szerzıdés keretében megrendelik a szolgáltatótól Távszavazás hívásszolgáltatás A szolgáltató lehetıvé teszi elıfizetıi számára, hogy 81-es elıhívószámú telefonszámokra irányuló hívásokat kezdeményezzenek. A távszavazás szolgáltatásnak az alábbi két fajtáját veheti igénybe az elıfizetı: Távszavazás hívás Hívások (szavazatok) számlálása. Ez esetben rövid idejő (kb. 6 sec) hívásról van szó, és a kapcsolat az elıfizetıi hozzáférési pont és a szavazatszámláló berendezés között áll fenn. A szavazatszámláló berendezés a kapcsolat felépülése után a szavazat fogadását bemondással nyugtázza. Távszavazás beszélgetés (AudioFix) Elıre meghatározott (beállított) hívásszám elérése után a következı hívás, vagy a véletlenszerően kiválasztott hívások operátorhoz történı irányítása, riport készítése, vagy nyeremény rögzítése céljából. Ez esetben hosszabb idejő (több mint 6 sec.) hívás jöhet létre, mely alatt a kapcsolat az elıfizetıi hozzáférési pont és a szolgáltató között jön létre. Az igénybevétel korlátai A szolgáltatás kizárólag azon elıfizetık számára érhetı el, akik ezt a szolgáltatást külön szerzıdés keretében megrendelik a szolgáltatótól. 3.2 Kényelmi és egyéb szolgáltatások Titkos szám Az elıfizetı kérésére, erre vonatkozó nyilatkozata alapján kapcsolási száma nem jelenik meg semmilyen elıfizetıi névjegyzékben, és a tudakozó sem ad róla információt Rejtett szám Az elıfizetı kérésére, erre vonatkozó nyilatkozata alapján kapcsolási száma nem jelenik meg semmilyen Elıfizetıi névjegyzékben, de a tudakozó tudakozódásra kiadja az elıfizetıi adatokat Tételes számlamelléklet A szolgáltató által alkalmazott telefonközpont rögzíti az elıfizetı hívószámáról kezdeményezett hívások adatait. Így az elıfizetı részletes híváskimutatást kaphat, amely tartalmazza a helyi, helyközi, belföldi távolsági, nemzetközi, mobil hívásokat, valamint a telefon szolgáltatás útján igénybevett nem telefon szolgáltatások (így különösen az emelt díjas hívások, távszavazás, stb.) díját, a hívott elıfizetıi számokat, a hívás kezdı idıpontját, a hívások tartásidejét másodperc pontossággal, a hívásegység díját, a hívás díját, a hívások kapcsolási díját, a díjmentesen hívható számokra történı hívásokat, valamint az elıfizetı és a központ közötti kapcsolatról szóló feljegyzéseket is. A tételes számla mellékletben a szolgáltató köteles feltüntetni a beszéd és nem beszéd célú hívásokért felszámított díjakat is, továbbá a díjazási idıszakot és a kedvezményeket is. Az igénybevétel feltételei A tételes számlamelléklet határozott idıre akár egy hónap vonatkozásában -, vagy visszavonásig igényelhetı. Elıfizetı az elıfizetıi szerzıdésben késıbb pedig külön nyomtatványon tehet nyilatkozatot a tételes számlamelléklet igénylésére vonatkozóan. A szolgáltató természetes és nem természetes személy elıfizetı számára korlátlan alkalommal köteles átadni a tételes számlamellékletet vagy nyomtatott, vagy elektronikus formában. Az elektronikus forma a tételes számlamelléklet e- mail formájában történı kiküldését jelenti, vagy az adatokhoz történı Interneten keresztüli hozzáférést, melyet az elıfizetı a Szolgáltatótól kapott egyedi azonosító és jelszó használatával tehet meg. Amennyiben az elıfizetı a tételes számlamellékletet elektronikus formában nem ben vagy Interneten, hanem bármely más módon - adathordozóra mentve - igényli (pl. CD-n, vagy floppy-n), abban az esetben a szolgáltató annak kiadását külön díj ellenében eseti alapon biztosítja. Az igénybevétel korlátai Amennyiben az Elıfizetı rendszeresen másnak is átengedi használatra a telefon-állomást, az elıfizetınek a hívásrészletezés kiadásához nyilatkoznia kell, hogy a használó hozzájárulásával is rendelkezik. A használó is kérheti a hívásrészletezés kiadását, amely csak az elıfizetı hozzájárulásával teljesíthetı. 6

7 3.2.4 Hívó fél elıfizetıi számának megjelenítése és letiltása szolgáltatás A hívó fél elıfizetıi számának megjelenítése szolgáltatás lehetıvé teszi az elıfizetı számára, hogy az általa hívott fél készülékén hívószáma megjelenjen, míg a hívó fél elıfizetıi száma megjelenítésének tiltása szolgáltatás az elıfizetı számára hívószámának a hívott telefonkészülékén történı megjelenítését akadályozza meg. A szolgáltatás ugyanakkor megteremti annak lehetıségét is, hogy az elıfizetı, mint hívott fél az erre alkalmas elıfizetıi végberendezés kijelzıjén láthassa a hívószámára érkezı hívások telefonszámát, amennyiben a hívást kezdeményezı elıfizetı szolgáltatója a szám küldést biztosítja, illetıleg amennyiben a hívó fél a kijelzést megengedte. A hívó fél elıfizetıi száma megjelenítésének tiltása szolgáltatást a szolgáltató aktiválja az elıfizetı írásos nyilatkozata alapján, melynek következtében a hívó hívószámáról kezdeményezett minden hívásra a kijelzés letiltását továbbítja a telefonközpont. Az igénybevétel feltételei A központ a szabad elıfizetıi hívószámra érkezı minden hívásra a csengetéssel egy idıben kiküldi annak a hívószámnak az azonosítóját, ahonnan a hívást kezdeményezték, amennyiben ez lehetséges. Az igénybevétel korlátai: Alközpontok esetén a szolgáltatás az alközpont analóg fıvonalára csatlakozó kijelzı berendezésen biztosítható. A külföldrıl kezdeményezett hívások hívószámai nem minden esetben jelennek meg. A 24/1997. (III. 26.) BM rendelet szerinti - az állam mőködése, a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos - létesítmények, a rendırség, a tőzoltóság, mentıszolgálat, európai egységes segélyhívó hívószámaira irányuló hívások esetén a szolgáltató a hívószámot mindig megjeleníti. Az egységes segélykérı hívás esetén, a további intézkedésre jogosultak a hívó elıfizetıi azonosítói számot továbbadhatják. A szolgáltatás igénybevételéhez a hívószám megjelenítésére alkalmas készülék szükséges. Amennyiben az elıfızetı a szerzıdés megkötésekor az adatkezelési hozzájárulási lapon az adatai kezelésérıl és a hívószámkijelzés letiltásáról nem nyilatkozik, a szolgáltató úgy értékeli, hogy az elıfizetı az adatai rendes kezelését kívánja, illetve hívószáma kijelzéséhez hozzájárul Hívásvárakoztatás Aktivált szolgáltatás esetén a foglalt távbeszélı-állomás elıfizetıje a beszélgetés alatt hangjelzést kap arról, hogy egy hívó éppen hívja az ı állomását. A hangjelzést követıen a hívott elıfizetı a következı lehetıségek közül választhat: a jelzést figyelmen kívül hagyva folytathatja az eredeti beszélgetést, a kézi beszélıt letéve, az eredeti beszélgetést befejezve fogadhatja az új hívást, a megfelelı jelzéssel tartásba téve a fennálló beszélgetést, annak bontása nélkül fogadhatja az új hívást, majd a két hívóval felváltva beszélhet, a két hívás között tetszés szerint átkapcsolva. Az igénybevétel feltételei A szolgáltatás igénybevételére alkalmas elıfizetıi készülék Hangposta szolgáltatás A szolgáltatás igénybevétele esetén a hívó fél üzenetet hagyhat az elıfizetı számára, melyet az elıfizetı a megfelelı telefonszám felhívásával lehallgathat. A szolgáltatás a hívó fél döntésére bízza az üzenet hagyás lehetıségét az elıfizetı hangpostafiókjában. Az igénybevétel feltételei A szolgáltatás igénybevételéhez az ügyfélnek a hívásokat a postafiókra kell irányítania. (pl. hívásátirányítás foglaltság esetén) Hívásátirányítás feltétel nélkül Az elıfizetı, ha távolléte miatt nem tudja fogadni az állomására érkezı hívásokat, átirányíthatja azokat egy aktiváláskor megadott másik távbeszélı-állomásra. Aktív hívásátirányítás alatt a bejövı hívásokat a központ minden esetben a megadott telefonszámra (ideértve a hangpostát is) kapcsolja. Az igénybevétel feltételei A szolgáltatás igénybevételére alkalmas elıfizetıi készülék Hívásátirányítás foglaltság esetén Az elıfizetı, aki távbeszélı-állomásának foglaltsága miatt nem tudja fogadni az érkezı hívásokat, átirányíthatja azokat egy aktiváláskor megadott másik telefonszámra (ideértve a hangpostát is). Aktív átirányítás alatt a központ csak azokat a hívásokat továbbítja az aktiváláskor megadott távbeszélı állomásra, melyek az elıfizetı távbeszélı-állomásának foglaltsága alatt érkeznek, a többi hívást az elıfizetı távbeszélı-állomására kapcsolja. Az igénybevétel feltételei A szolgáltatás igénybevételére alkalmas elıfizetıi készülék. 7

8 Az átirányított hívás díja két részbıl áll: a hívó az átirányítást megrendelı elıfizetı távbeszélı állomásáig fizeti a hívást, az aktiváláskor megadott másik távbeszélı-állomásig felépített hívást pedig a szolgáltatást megrendelı elıfizetınek számlázzák Híváskorlátozás A szolgáltatás igénybevételével lehetısége nyílik az elıfizetınek arra, hogy az általa beállított hívás irányokban (pl. emeltdíjas, nemzetközi hívások) a telefonszámáról kezdeményezett hívások blokkolásra kerüljenek. A híváskorlátozás beprogramozása esetén a korlátozás minden újabb hívásnál érvényben marad, amíg azt az elıfizetı fel nem oldja. A korlátozás feloldása esetén a korlátozás újbóli beprogramozásáig a hívások korlátozás nélkül kezdeményezhetık. A szolgáltatás helytelen használatából eredı panaszokért a szolgáltató nem vállal felelısséget. Az igénybevétel feltételei A szolgáltatás igénybevételére alkalmas elıfizetıi készülék. 4. AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS, AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK IDİBELI ÉS FÖLDRAJZI KORLÁTAI 4.1. Az elıfizetıi szerzıdés megkötésére vonatkozó eljárás Az elıfizetıi szerzıdés az egyedi elıfizetıi szerzıdésbıl, valamint a jelen Általános Szerzıdési Feltételekbıl áll. Az igénylı a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó bejelentését a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál, vagy kijelölt képviselıjénél írásban, teheti meg az alábbi minimális tartalommal: a) az elıfizetı neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye; b) természetes személy elıfizetı esetén az elıfizetı (leánykori) neve, anyja neve, születési helye és ideje; c) nem természetes személy elıfizetı esetén az elıfizetı cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint az elıfizetı bankszámlaszáma; d.) elıfizetıi kategóriára vonatkozó nyilatkozat e) választott szolgáltatás-csomag (alap+ kiegészítı) f) az elıfizetı hozzájárulása a Szolgáltató által jogszabály alapján kezelt kötelezı adatállományon túli adatainak kezeléséhez, illetve az adatállományban szereplı adatainak a hírközlési jogszabályokban meghatározott céloktól eltérı felhasználásához; g) az elıfizetıi végberendezés felszerelésének helye, az ahhoz csatlakozó berendezések megnevezése és darabszáma. h) az igénybejelentés helye, idıpontja Az igénylı a szolgáltatás hozzáférési pont létesítését olyan, a Szolgáltatás földrajzi területén lévı ingatlanba kérheti, melyet jogszerően használ, és ahol a szerzıdésbıl fakadó kötelezettségeinek ellenırzés, hibaelhárítás biztosítása eleget tud tenni. Amennyiben az igénybejelentés a szerzıdéskötéshez szükséges adatokat nem tartalmazza, a szolgáltató az igénybejelentés megérkezését követı 15 napon belül írásban, hírközlési úton vagy szóban felhívja az igénybejelentés kiegészítésére. Ebben az esetben az igénybejelentés idıpontja a hiánytalan igénybejelentés szolgáltatóhoz való megérkezése. Ha a szolgáltató a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésére képes, köteles a hiánytalan igénybejelentés alapján szerzıdéskötési ajánlatát 15 napon belül írásban, szóban vagy ráutaló magatartással megtenni. Ha az igénylı az ajánlatot 15 napon belül nem fogadja el, vagy arra nem nyilatkozik, igénybejelentése a nyilvántartásból törölhetı. Amennyiben a szolgáltató a hozzáférési pont létesítését nem vállalja, vagy arra nem képes, abban az esetben errıl a tényrıl az elıfizetıt abban az esetben errıl a tényrıl az elıfizetıt 30 napon belül értesíti. Az értesítést követıen az elıfizetı igénybejelentése a nyilvántartásból törölhetı. A Szolgáltató megtagadhatja az elıfizetıi szerzıdés megkötését, amennyiben az igénylı korábbi elıfizetıi szerzıdéssel kapcsolatban fennálló kötelezettségét nem teljesítette vagy a Szolgáltatóval korábbi elıfizetıi szerzıdéssel kapcsolatos jogvitában áll, illetve amennyiben a felek közötti korábbi szerzıdéses kapcsolat a Szolgáltató rendkívüli felmondása miatt szőnt meg Az elıfizetıi szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges telefon adaptert a szolgáltató bocsátja az elıfizetı rendelkezésére, melyet elıfizetı szolgáltató számlája ellenében megvásárol. Az elıfizetı az elıfizetıi hozzáférési ponton a szolgáltatótól vásárolt multimédia (telefon) adapterrel kapcsolódik az Internetre és ezen keresztül a szolgáltató hálózatához. Az internet elérés biztosítása nem része a szolgáltatásnak, így annak minıségéért szolgáltató nem vonható felelısségre (kivéve a szolgáltató által, külön szerzıdés alapján biztosított bérelt vonali Internet kapcsolat esetén). A szolgáltató által nyújtott helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevétele alatt közvetítı szolgáltató nem választható. A szolgáltatás igénybevételének folyamata: 1. Az igényelhetı szolgáltatás ismertetése. 2. Az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdés megkötése a szolgáltatásnyújtás feltételeinek rögzítése után. 3. A szolgáltatás nyújtás technikai feltételének teljesítése 8

9 4. A szolgáltatás megkezdése az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdésben, valamint a jelen Általános Szerzıdési Feltételekben rögzítettek szerint A szolgáltatás igénybevételének idıbeli és földrajzi korlátjai A szolgáltató által biztosított Helyhez kötött telefon szolgáltatásoknak nincsen idıbeli korlátja, ugyanakkor azok az elıfizetı által biztosított folyamatos 220 V-os tápáramellátást és megfelelı minıségő Internet kapcsolatot igényelnek, amelybıl adódóan az áramszolgáltatásban vagy az Internet kapcsolatban bekövetkezett bármilyen kimaradás esetén, annak idıtartama alatt a 3. pont alatt felsorolt szolgáltatások nem elérhetık. A szolgáltató által biztosított helyhez kötött telefon szolgáltatások Magyarország egész területén igénybe vehetık, ahol az internet kapcsolat biztosítható. A szolgáltatás igénybevételét akadályozhatják tervezett karbantartások és esetlegesen bekövetkezı üzemszünetek Kétféle üzemszünet fordulhat elı tervezett és elıre nem látható okból bekövetkezı üzemszünet. Tervezett üzemszünetet tart a szolgáltató karbantartás, felújítás bıvítés vagy más ehhez hasonló tevékenységek elvégzése céljából. Nem tervezett üzemszünet esetével a szolgáltató elıre nem tud számolni, azonban a vállalt hibaelhárítási idıt, illetve rendelkezésre állást nem haladhatja meg. A szolgáltatás igénybevételének egyéb idıbeli korlátja nincs. A szolgáltatónak az EHT (1) pontja értelmében nincsen szerzıdéskötési kötelezettsége, az elıfizetıi szerzıdés kötését bármikor megtagadhatja, különösen, ha nyilvántartása szerint az elıfizetınek más szolgáltatással kapcsolatos számlatartozása van, vagy korábban igénybevett szolgáltatását a szolgáltató az elıfizetı súlyos szerzıdésszegése miatt, rendkívüli felmondással szüntette meg. A szolgáltató abban az esetben is megtagadhatja a szerzıdés megkötését, ha a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mőszaki feltételeket az elıfizetı nem tudja biztosítani. 5. AZ ELİFIZETİI HOZZÁFÉRÉSI PONT LÉTESÍTÉSÉRE ÉS A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT BIZTOSÍTÓ ÜZEMBE HELYEZÉSRE VÁLLALT IDİ (CÉLÉRTÉK), A SZERZİDÉSKÖTÉSTİL SZÁMÍTVA A szolgáltató vállalja, hogy a szerzıdés megkötését követı 30 (harminc) naptári napon belül - amennyiben nem állnak fenn a jelen ÁSZF 4.1 pontjában meghatározott teljesítési korlátok - állandó szolgáltatás-hozzáférési pontot létesít, amelyen az elıfizetı a hálózaton nyújtott helyhez kötött telefon szolgáltatást az elıfizetıi szerzıdés idıtartama alatt igénybe veheti. A kiépítési határidı késedelmes teljesítése esetén szolgáltató kötbér fizetésére köteles, melynek összege minden késedelmes nap után a kiépítési díj 0,5 %-a, de legfeljebb a kiépítési díj 15 %-a. Nem minısül késedelmes teljesítésnek, ha az elıfizetı a szolgáltatóval elızetesen írásban egyeztetett idıpontban a helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja; vagy ha a felek a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésére, illetve a rendszerre kapcsolás teljesítésére, illetve a szolgáltatás megkezdésére 30 napnál késıbbi idıpontban állapodnak meg. 6. A SZOLGÁLTATÁSOK MINİSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINİSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE ÉS TELJESÍTÉSÜK ELLENİRZÉSÉNEK MÉRÉSI MÓDSZERE 6.1 Szolgáltatás minıség Ennek értelmében a szolgáltató az elıfizetıi hozzáférési ponton igénybe vett telefon szolgáltatás esetén a felépített beszédkapcsolatot olyan minıségben biztosítja, hogy a) a beszéd folyamatosan érthetı legyen; b) a beszédkapcsolat során olyan zaj, kattogás vagy egyéb zavaró jel, illetve más összeköttetésbıl származó (áthallott) beszéd, amely a beszédérthetıséget tartósan befolyásolja, ne forduljon elı; c) a beszédkapcsolatban szótagvesztések, zavaró visszhangjelenségek ne jelenjenek meg. A nem szolgáltató által üzemeltetett internet kapcsolat minısége nem róható fel szolgáltatónak. 6.2 Szolgáltatás rendelkezésre állás A helyhez kötött telefon szolgáltatás esetében az elıfizetı számára a szolgáltatás rendelkezésre állás vállalt értéke legalább 95% egy szerzıdéses évben. Az ügyfél szolgáltatási pontján keletkezı áramkimaradások nem képezik a szolgáltató felelısségét, így az ebbıl az okból keletkezı kiesések idejét szolgáltatónak nem kell figyelembe vennie a rendelkezésre állás számításában, csakúgy, mint a nem szolgáltató által üzemeltetett internet kapcsolat hibáit sem. Az átvitt beszédhang fıbb paraméterei 1. Az átlagos beszédjel hallható frekvencia tartománya 300Hz-3,0KHz 2. A jel/zaj arány nem rosszabb, mint 30 db 3. Harmonikus torzítás értéke nem több 2-3%-nál Az átvitt FAX jelzés fıbb paraméterei A szolgáltató az elıfizetıi hozzáférési ponton keresztül felépített telefax kapcsolatot olyan minıségben biztosítja, hogy 9

10 a) a kapcsolatban levı végberendezések között legalább a 9600 bit/s átviteli sebességet mindenkor lehetıvé tegye; b) a kapcsolat ideje alatt a bekövetkezı rövid idejő minıségromlások ne okozzanak 10%-nál nagyobb mértékő jelismétlést, illetve telefax átvitel esetén 10%-nál több lapismétlést. Minıségi jellemzı paraméter érték A szolgáltatási szünetek (tervezett munkálatok miatti) összes ideje évi maximum 24 óra. A szolgáltatási szünetek (tervezett munkálatok miatt) idıpontja 22 és 06 óra közé esik. A szolgáltató felelıssége az általa kiépített szolgáltatás-hozzáférési pontig terjed, kivéve a nem általa üzemeltetett Internet kapcsolatot, és ezen a ponton köteles a megfelelı mőszaki követelményeket teljesíteni. A jelen ÁSZF értelmezésében szolgáltatás hozzáférési pont a szolgáltató által biztosított, és elıfizetı által megvásárolt telefon adapter elıfizetı-oldali csatlakozója (RJ 11), illetve a szolgáltató által biztosított, és elıfizetı által megvásárolt adaptert is tartalmazó telefonkészülék kézi beszélıje. Ha az elıfizetı nincs megelégedve a szolgáltatás minıségével, ennek bejelentésekor - amennyiben a szolgáltató a bejelentésben állítottakkal nem ért egyet - jogosult hatósági-, vagy független mőszaki szakértıket felkérni a meg nem felelés igazolására. A hatósági-, vagy független mőszaki szakértıi vizsgálat végzésekor a szolgáltató képviselıje jogosult jelen lenni. E személyek jegyzıkönyvben rögzített véleményét (mérési eredményeket) a szolgáltató köteles a meg nem felelés elıfizetı részérıl történı igazolásául figyelembe venni. A szerzıdésben meghatározott minıségi célértékeinek folyamatos megvalósulását a rendszeres ellenırzés biztosítja és a minıségi célértékeket a szerzıdés 3. sz melléklete tartalmazza részletesen. 7. AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ELİFIZETİI ADATOK LISTÁJA, AZ ELİFIZETİI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE, A LEGRÖVIDEBB SZERZİDÉSI IDİSZAK A szolgáltatás igénybevételéhez elıfizetıi szerzıdés megkötése szükséges. Az elıfizetıi szerzıdés írásban jöhet létre a felek között, az elıfizetıi szerzıdés elıfizetı általi aláírásával. Az írásbeli elıfizetıi szerzıdés két példányban jön létre, amelybıl egy a szolgáltatót, egy pedig az elıfizetıt illeti meg. Az elıfizetıi szerzıdés határozott, vagy határozatlan idıtartamra jöhet létre. Az írásban létrejött elıfizetıi szerzıdés kötelezı tartalmi elemei: a) a szolgáltató neve, címe, az ügyfélszolgálat és hibabejelentı szolgálat elérhetısége és nyitvatartási rendje, illetve internetes honlapjának címe; b) az elıfizetı neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye (számlázási címe); c) természetes személy elıfizetı esetén az elıfizetı (leánykori) neve, anyja neve, születési helye és ideje; d) nem természetes személy elıfizetı esetén az elıfizetı cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint az elıfizetı bankszámlaszáma; e) kapcsolattartásra alkalmas telefonszám; f) az elıfizetı hozzájárulása az EHT (2) alapján kezelt kötelezı adatállományon túli adatainak kezeléséhez, illetve az adatállományban szereplı adatainak az EHT-ban meghatározott céloktól eltérı felhasználásához; g) a szerzıdés tartama; h) a szolgáltatás megkezdésének, illetve a csatlakozás kiépítésének a határideje; i) a szolgáltatásra irányadó díjak és egyéb kapcsolódó díjak, költségek mértéke, a díjak megfizetésének ideje, módja; j) a szerzıdés megszüntetésének feltételei, valamint utalás arra, hogy az általános szerzıdési feltételek mely pontjai tartalmazzák a szerzıdés szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának feltételeit; k) utalás arra, hogy az általános szerzıdési feltételek mely pontjai tartalmazzák a szerzıdésszegés jogkövetkezményei, így különösen a szolgáltatás minıségére, szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az elıfizetıt megilletı jogokat, a díjvisszatérítés rendjét, az elıfizetıt megilletı kötbér mértékét; l) a hibabejelentések megtételének, számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjai, utalás arra, hogy az általános szerzıdési feltételek mely pontjai tartalmazzák a hibabejelentések és számlapanaszok elintézési rendjét, a karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat; m) a szerzıdésmódosítás feltételei, az elıfizetı jogai szerzıdésmódosítás esetére; n) tájékoztatás arról, hogy jogvita esetére az elıfizetı jogosult a vitát hatóság elé terjeszteni, továbbá utalás arra, hogy az általános szerzıdési feltételek mely pontjai tartalmazzák a hatáskörrel rendelkezı hatóságok pontos megnevezését, továbbá elérhetıségük megjelölését; o) az elıfizetıi végberendezés felszerelésének helye és az elıfizetı a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges telefonszám(ok), (azonosítók). Az írásban megkötött egyedi elıfizetıi szerzıdésben a feleknek rögzíteni kell a szolgáltató felelısségi határát jelentı elıfizetıi hozzáférési pont létesítési helyét. Az elıfizetıi hozzáférési pont meghatározása tekintetében az elıfizetık által szokásosan megjelölt pont az irányadó, amely csak az elıfizetı kifejezett kérésére létesíthetı az elıfizetı helyiségén kívül; p) az általános szerzıdési feltételek elérhetısége, valamint az elıfizetı azon nyilatkozata, amely szerint az e szerzıdésben foglaltakat megismerte és elfogadja. 10

11 Ha az egyéni elıfizetı életkora miatt korlátozottan cselekvıképes, az elıfizetıi szerzıdésnek tartalmaznia kell a természetes személy elıfizetı törvényes képviselıjének nevét (leánykori nevét), anyja nevét, születési helyét, idejét, lakóhelyét, illetıleg tartózkodási helyét. Az elıfizetı a szerzıdéskötéskor köteles nyilatkozni arról, hogy az elıfizetıi szolgáltatást természetes vagy nem természetes személy elıfizetıként kívánja igénybe venni. Az elıfizetı e nyilatkozatát az elıfizetıi szerzıdés hatálya alatt bármikor módosíthatja, vagy visszavonhatja. A nem természetes személy esetén, írásbeli elıfizetıi szerzıdés megkötésére a képviseleti jogosultsággal rendelkezı, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult, a jogosultság megfelelı igazolásával. Az igazolás abban az esetben tekintendı megfelelınek, ha a képviselıje bemutatja a nem természetes személy elıfizetı cégbírósági bejegyzésérıl (más nyilvántartásáról), illetve nyilvántartásba vételérıl szóló cégkivonatot (más nyilvántartási igazolást), a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát. Az egyedi elıfizetıi szerzıdésekben a kötelezı tartalmi elemeken kívül a felek további feltételeket is meghatározhatnak. A szolgáltató szerzıdéskötéskor átadja az elıfizetı számára az ÁSZF írásbeli kivonatát is. Az elıfizetı kérésére a szolgáltató írásbeli formában átadja a szolgáltatás teljes, hatályos ÁSZF-jét is. 8. AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK EGYES ESETEI ÉS A SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÓ JOGA EGYOLDALÚ SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁSRA, AZ ELİFIZETİT A SZOLGÁLTATÓ EGYOLDALÚ SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁSA ESETÉN MEGILLETİ JOGOK Az elıfizetıi szerzıdés közös megegyezéssel a felek egyezı akaratnyilvánításával módosítható, illetıleg az alább meghatározott esetekben egyoldalúan, a Ptk. általános szerzıdési feltételekre vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével. A szerzıdés módosításra a szerzıdéskötésre vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni. Az elıfizetı bármilyen szerzıdésmódosítási kérelmének a szolgáltató csak abban az esetben tesz eleget, ha elıfizetınek a Szolgáltatóval szemben fennálló, nem vitatott díjtartozása nincs. 8.1 A szolgáltató egyoldalú módosítási joga A szolgáltató az elıfizetıi szerzıdést különösen az alábbi esetekben módosíthatja egyoldalúan: a) ha azt jogszabályváltozás, vagy hatósági döntés indokolja; b) ha azt a szolgáltatás körülményeiben bekövetkezett lényeges változás indokolja; továbbá c) a szolgáltatás díjainak módosulása esetén; végül d) a szolgáltató által meghatározott esetekben, amelyek: -az ÁSZF szövegére irányuló módosítás, amely nem érinti a már nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit, helyesbítések, átfogalmazások, folyamat-módosítások; -új szolgáltatási csomagok bevezetése; azzal, hogy amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - az ilyen módosítások nem eredményezhetik az elıfizetıi szerzıdés feltételeinek lényeges változását; Lényeges módosításnak minısül különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeire, vagy minıségi célértékeire vonatkozó változtatás. A szolgáltató az elıfizetıt az ÁSZF módosítás hatálybalépését megelızıen legalább 30 (harminc) nappal köteles értesíteni, az alábbi tartalommal: a) pontos utalás az ÁSZF módosított rendelkezéseire b) a módosítások lényegének rövid leírása c) a módosítások hatálybalépésének idıpontja d) a módosított és közzétett ÁSZF elérhetısége e) díjmódosítás esetén a módosított szolgáltatási díj pontos összege f) a módosítás indokolása g) az elıfizetıt az egyoldalú módosításra tekintettel megilletı jogosítványokat A szolgáltató nem köteles a 30 napos értesítési határidı betartására olyan esetekben, amikor az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatások feltételeit nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely elıfizetıi díj csökken. 8.2 Az elıfizetıt, igénylıt az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megilletı jogok Amennyiben az elıfizetı a fentiekben meghatározott tartalmú értesítés kézhezvételét követı 8 (nyolc) naptári napon belül nem tesz a szolgáltatónál eltérı tartalmú írásbeli nyilatkozatot, abban az esetben a módosításra tett nyilatkozattételének elmulasztása az egyoldalú ÁSZF módosítás elfogadásának minısül. A nyilatkozattétel elmulasztása nem minısülhet az elıfizetı, vagy az igénylı számára többletterhet jelentı, az adott (elıfizetı által igénybe vett) szolgáltatáshoz kapcsolódó új, illetve kiegészítı szolgáltatás megrendelését eredményezı szerzıdésmódosítás elfogadásának. 11

12 Amennyiben a szerzıdésmódosításra a szolgáltatási díjak változása miatt kerül sor, a nyilatkozattétel elmulasztása elfogadásnak minısül, ha arról a felek az egyedi elıfizetıi szerzıdésben ekként állapodtak meg. Az elıfizetı jogosult az egyoldalú módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követı 8 (nyolc) napon belül az elıfizetıi szerzıdés azonnali hatályú felmondására. Amennyiben az elıfizetı az egyedi elıfizetıi szerzıdésben kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott idıtartam alatt, az ebbıl eredı kedvezményekért igénybe veszi, úgy az elıfizetı, a szerzıdést csak akkor mondhatja fel 15 (tizenöt) napos felmondással, ha a módosítás az általa igénybe vett kedvezményeket érinti. Amennyiben az elıfizetı e feltételekkel mondja fel a szolgáltatásra irányuló szerzıdést, úgy a szolgáltató nem követelheti a kedvezményeknek a felmondást követı idıszakra esı összegét. Amennyiben a szolgáltatásra irányuló igénybejelentés megtételét követıen a szolgáltató az ÁSZF-et egyoldalúan módosítja, abban az esetben az ÁSZF közzétételét követı 8 (nyolc) napon belül az igénylı minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat a szerzıdés megkötésétıl. 8.3 Az egyszeri díj fizetéséhez kötött szerzıdésmódosítás esetei Áthelyezés Ha az elıfizetı az elıfizetıi hozzáférési pontot a szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül változtatni kívánja, a szolgáltató köteles ennek a kérelem beérkezésétıl számított 30 napon belül eleget tenni. Áthelyezés csak akkor biztosítható, ha a kért helyen az elıfizetı megfelelı mőszaki feltételekkel rendelkezı hálózathoz csatlakozik. Amennyiben a szolgáltató az elıfizetıvel közölt teljesítési idıpontot nem tartja be, úgy a szolgáltató kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után az áthelyezés díjának egyharmada, de maximum az áthelyezési díj összege. A szolgáltató a kötbér összegét az átírás díját tartalmazó számlán írja jóvá. A szolgáltató nem köteles áthelyezni a szolgáltatás hozzáférési pontot az elıfizetı kérésére akkor, ha az elıfizetınek a szolgáltatóval szemben díjtartozása áll fenn Átírás A szolgáltató az elıfizetı kérésére módosíthatja az elıfizetıi szerzıdést, ha az elıfizetı személyében szerzıdés, öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be anélkül, hogy az elıfizetıi hozzáférési pont helye megváltozna (átírás). Az elıfizetı átírás esetén belépési díj fizetésére nem kötelezhetı. Az elıfizetı és az új igénylı közös kérelme alapján a szolgáltató az elıfizetıi szerzıdést 15 (tizenöt) napon belül átírja az új igénylıre, amennyiben a mőszaki feltételek nem változnak és az új igénylı a szolgáltatás-hozzáférési pontnak helyt adó ingatlan jogszerő használója, a felek valamelyike az elıfizetı esetleges díjhátralékát rendezi. A teljesítési határidı a formai követelményeknek megfelelı átírási kérelem beérkezését követıen kezdıdik meg. A határidı be nem tartása esetén, ha a szolgáltató az átírási kérelmezéstıl számított 60 (hatvan) napon túl sem teljesít, a szolgáltató minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmadával, legfeljebb azonban az átírás díjával megegyezı összegő kötbért köteles fizetni, és a kötbér összegét az átírás díját tartalmazó számlán jóváírni. Az elıfizetı halála esetén a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítési helyének örököse kérelme alapján a szolgáltató az elıfizetıi szerzıdést 15 napon belül az örökösre átírja, feltéve, hogy a jogutód az elıfizetı esetleges díjhátralékát megfizeti. Az átírás feltételei nem alkalmazhatóak arra az esetre, ha az átírással egyidejőleg a szolgáltatás hozzáférési pont helye is megváltozik Változás az elıfizetı adataiban Az elıfizetı az elıfizetıi szerzıdésben szereplı adatokban bekövetkezett változást ideértve a számlázási cím változását is - köteles haladéktalanul, de legkésıbb az adatváltozást követı 15 napon belül bejelenteni a szolgáltatónak. A bejelentés elmaradásából eredı kárért a szolgáltató nem felel Elıfizetı (kapcsolási) szám változása Az elıfizetıi kapcsolási számot a szolgáltató az alábbi esetekben változtathatja meg: a) ha a felek ebben megállapodnak; b) ha módosítást jogszabály kötelezıvé teszi; c) ha a számváltoztatás mőszaki, vagy forgalmi okból elkerülhetetlen, és ennek szükségességét a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala igazolta; Szolgáltató az elıfizetı kérésére köteles az elıfizetıi hívószámot megváltoztatni, ha a szám megváltoztatásának mőszaki feltételei adottak és az elıfizetı az erre vonatkozó díjat megtéríti. Az elıfizetıi hívószámot megváltoztatásának megtagadása esetén a szolgáltató részletes indoklásra kötelezett. A szolgáltató a fenti b) és c) pontokban meghatározott esetekben köteles az elıfizetıt az elıfizetıi hívószám megváltozásáról legalább 30 nappal elıre értesíteni, és az elıfizetıt a következı bekezdésben meghatározott jogairól tájékoztatni. 12

13 Az elıfizetıi hívószám megváltoztatása esetén az elıfizetı igényelheti, hogy a korábbi elıfizetıi hívószámon az új elıfizetıi hívószámról a szolgáltató 60 napig - a szolgáltató által meghatározott szövegkészletbıl az elıfizetı által választott szöveggel - tájékoztatást adjon, továbbá, hogy a szolgáltató a hívószámot 6 hónapig ne rendelje más elıfizetıhöz. A szolgáltató az elıfizetıi hívószám megváltozásáról ügyfélszolgálatán vagy tudakozó szolgáltatás útján köteles mindaddig tájékoztatást adni, amíg a hívószámot nem rendeli más elıfizetıhöz, de legfeljebb az elıfizetıi hívószám megváltozásától számított egy évig. 9. AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉNEK ESETEI, AZ ELİFIZETİ ÁLTAL KÉRHETİ SZÜNETELÉS LEGHOSSZABB IDİTARTAMA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZÜNETELÉS ESETEI ÉS A FIZETENDİ DÍJ MÉRTÉKE A szolgáltatás szünetelhet mind az elıfizetı, mind a szolgáltató érdekkörében felmerült okból, elıfizetıi, ill. szolgáltatói kezdeményezésre, valamint a feleken kívül álló, elháríthatatlan okok következtében. 9.1 Az elıfizetı által kérhetı szünetelés szabályai A szolgáltató köteles az elıfizetıi szolgáltatást az elıfizetı kérésére szüneteltetni. Az elıfizetı köteles közölni a szüneteltetés kezdeti idıpontját, valamint a szüneteltetés idıtartamát, a szüneteltetést megelızıen legalább 5 munkanappal. A szolgáltatás szünetelésének egy naptári év alatt, elıfizetıi kérelem alapján kérhetı minimuma 1 (egy) hónap, míg leghosszabb idıtartama maximum 6 (hat) hónap, A szolgáltatást egy évben csak egyszer lehet kérni a szolgáltatónak a korlátos erıforrásokkal való gazdálkodás miatt. A szünetelés idıtartama alatt miután a szolgáltató fenntartja az elıfizetı kapcsolási számát, és rendszerbeállításait - az elıfizetı csökkentett elıfizetési díj megfizetésére köteles. A díj mértéke a havi elıfizetési díj 50%-a. Ha az elıfizetıi szolgáltatás az elıfizetı kérésére szünetel, úgy a szolgáltatás újbóli biztosítása érdekében az elıfizetı visszakapcsolási díjat köteles fizetni. A határozott idı lejártával amennyiben az elıfizetı másként nem nyilatkozik a szolgáltató külön értesítés nélkül visszakapcsolja a szolgáltatást. 9.2 Szolgáltató érdekkörében felmerülı okból történı szüneteltetés Ha a szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre ide nem értve a jelen ÁSZF-ben meghatározott rendes karbantartások esetét -, a szünetelés idıtartama alatt az elıfizetı díj fizetésére nem köteles. A szolgáltató a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatti szünetelésrıl amennyiben a szünetelést nem igénylı más gazdaságos mőszaki megoldás nem áll rendelkezésre az elıfizetıket 15 (tizenöt) nappal korábban, elızetesen értesíti. A szünetelés mértéke ebben az esetben sem haladhatja meg naptári hónaponként az 1 (egy) napot. Ha a szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szolgáltatás szünetelésére, és az meghaladja a 48 órát, abban az esetben a szolgáltató a szünetelés hónapjára járó elıfizetési díjat a következı havi számlában az elıfizetı számára jóváírja. 9.3 Felektıl független okok miatti szünetelés A szolgáltatás szünetelhet a feleken kívüli elháríthatatlan esemény következtében (háború, földrengés stb.), valamint a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekében a jogszabályok által elıírt módon. A szolgáltató a jelen pontban meghatározott szünetelés esetén díj visszatérítésre nem kötelezett, ha igazolja, hogy a szünetelés oka rajta kívül áll és annak elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket határidıben megtette. 10. AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁNAK, ÍGY KÜLÖNÖSEN AZ ELİFIZETİ ÁLTAL INDÍTOTT VAGY AZ ELİFIZETİNÉL VÉGZİDTETETT FORGALOM KORLÁTOZÁSÁNAK, AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS MINİSÉGI, VAGY MÁS JELLEMZİI CSÖKKENTÉSÉNEK AZ ESETEI ÉS FELTÉTELEI A szolgáltatás igénybevételének korlátozására, a szolgáltató az elıfizetı egyidejő értesítésével az alábbi esetekben jogosult: a) Ha az elıfizetı akadályozza, vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerő mőködését b) Ha az elıfizetınek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt - legalább 30 (harminc) napos - határidı lejártát követıen is esedékes díjtartozása van. c) Az elıfizetı a szolgáltatást harmadik személynek jogellenesen továbbítja. A szolgáltatás korlátozása a korlátozás elsı három hónapjában csak olyan módon alkalmazható, hogy a korlátozás az elıfizetınek más szolgáltatóval elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele céljából fennálló elıfizetıi jogviszonyából eredı jogainak gyakorlását ne akadályozza. A szolgáltató nem köteles alkalmazni e szabályt, ha az elıfizetı magatartása a díjfizetési, illetıleg a szerzıdésbıl eredı egyéb kötelezettségeinek megszegésére irányul. A szolgáltató a korlátozást haladéktalanul megszünteti, amennyiben az elıfizetı a korlátozás okát megszünteti, és errıl a szolgáltató hitelt érdemlı módon tudomást szerez. A szolgáltató a szolgáltatás korlátozása esetén is köteles biztosítani 13

14 a) az elıfizetı hívhatóságát, b) a segélykérı hívások továbbítását, c) a szolgáltató ügyfélszolgálatának (hibabejelentıjének) elérhetıségét 11. AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI, AZON HATÁRIDİ MEGJELÖLÉSE, AMEDDIG AZ ELİFIZETİ DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK ELEGET TEHET ANÉLKÜL, HOGY A SZOLGÁLTATÓ A SZERZİDÉST FELMONDANÁ 11.1 Az elıfizetıi szerzıdés megszőnésének esetei a) Határozott idejő szerzıdés esetén a szerzıdésben meghatározott idı elteltével; b) szolgáltatói, illetve elıfizetıi rendkívüli felmondással; c) határozatlan idejő szerzıdés esetén szolgáltatói, illetve elıfizetıi rendes felmondással; d) a Szolgáltató jogutód nélküli megszőnésével; e) egyéni Elıfizetı elhalálozása esetén; ha nincs átírásra jogosult örökös; f) üzleti/intézményi elıfizetı jogutód nélküli megszőnésével; g) a felek közös megegyezésével Elıfizetıi felmondás A határozatlan idejő elıfizetıi szerzıdést az elıfizetı jogosult indoklás nélkül - 8 (nyolc) napos felmondási idıvel - bármikor írásban felmondani. A felmondást az ügyfélszolgálati irodához kell eljuttatni írásban tett bejelentéssel. A szerzıdés megszőnése nem mentesíti az elıfizetıt a jogviszonyból eredı esetleges tartozásai kiegyenlítésének kötelezettsége alól. Az elıfizetı felmondásához semmilyen hátrányos jogkövetkezmény nem főzıdik. Az Elıfizetı a szerzıdést azonnali hatállyal írásban a Szolgáltató súlyos szerzıdésszegı magatartása esetén mondhatja fel, azt követıen, hogy a szerzıdésszegı magatartás megszüntetésére írásban legalább 15 napos határidıvel felszólította a Szolgáltatót és ez a határidı eredménytelenül telt el. Azonnali hatályú felmondási ok különösen, ha a Szolgáltató a szolgáltatást jogosulatlanul szünetelteti vagy megszünteti. Azonnali hatályú felmondás esetén a szerzıdés a felmondás Szolgáltató általi kézhezvételének idıpontjában szőnik meg. Felmondás esetén az Elıfizetı által a szolgáltatásra elızetesen megfizetett díjat, vagy töredékdíjat a Szolgáltató az Elıfizetı részére a szerzıdés megszőnését követı 30 napon belül visszafizeti Szolgáltatói felmondás Elıfizetı szerzıdésszegése miatt Az elıfizetı szerzıdésszegı magatartása esetén a szolgáltató a felmondást megelızıen - legalább 8 napos határidı kitőzésével - írásban köteles felszólítani az elıfizetıt a szerzıdésszegés megszüntetésére, és egyben figyelmeztetni a szerzıdésszegés lehetséges jogkövetkezményeire. A szolgáltató az elıfizetıi szerzıdés megszegése esetén az elıfizetıi szerzıdést 15 (tizenöt) napos határidıvel felmondhatja, ha a) az elıfizetı akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerő mőködését, és az elıfizetı ezt a szerzıdésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztetı értesítést követı 3 napon belül sem szünteti meg; b) az elıfizetı a jogkövetkezményekre figyelmeztetı értesítést követıen sem teszi lehetıvé a szolgáltató számára, hogy a bejelentett vagy a szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenırzéseket elvégezze, vagy c) Az elıfizetıi szolgáltatást törvénybe ütközı módokon és célokra használja. A szolgáltató jogosult a szolgáltatás felmondása helyett döntése alapján biztosítékot kérni vagy szolgáltatás elıfizetı általi igénybevételét korlátozni. Ebben az esetben amennyiben az elıfizetı 30 napon belül sem szünteti meg a felmondási okot, úgy a szolgáltató jogosult a szerzıdés felmondására, amennyiben a felmondás feltételei fennállnak. Ha a felmondás indoka az elıfizetı szerzıdésszegése, és az elıfizetı a felmondási idı alatt a szerzıdésszegést megszünteti, az elıfizetıi szerzıdés nem szőnik meg a szolgáltató felmondásával. Errıl a szolgáltató köteles az elıfizetıt írásban, egyéb hírközlési úton haladéktalanul értesíteni. Szolgáltató általi felmondás esetén az szolgáltató a felmondási idı alatt amennyiben annak oka az elıfizetı szerzıdésszegése - jogosult az elıfizetıi szolgáltatás(oka)t korlátozni Elıfizetı díjtartozása miatt A Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdést 30 (harminc) napos felmondási idıvel mondhatja fel, amennyiben az elıfizetı az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztetı elsı értesítés elküldését legalább 15 nappal követı második értesítés 14

15 megtörténtét követıen sem egyenlítette ki. Nem jogosult a szolgáltató felmondani az elıfizetıi szerzıdést, ha az elıfizetı a díjtartozás összegszerőségét vitatja és a vita rendezése érdekében a hatósághoz, vagy a jogvita elbírálására jogosult más szervezethez kérelmet terjesztett elı, feltéve, hogy a szolgáltatás nem vitatott esedékes, illetıleg további díjait megfizeti A szolgáltató érdekkörében bekövetkezı más okból A szolgáltató az elıfizetıi szerzıdést egyebekben 60 (hatvan) napos határidıvel jogosult felmondani. A szolgáltató az elıfizetıi szerzıdés felmondását írásban, tértivevényes levélben köteles az elıfizetınek megküldeni. A szolgáltató általi felmondásnak minden esetben tartalmaznia kell a) a felmondás indokát, és b) a felmondási idıt, a felmondási idı lejártának napját, és c) ha a felmondás indoka az elıfizetı szerzıdésszegése, akkor az elıfizetı tájékoztatását arról, hogy ha az elıfizetı a felmondási idı alatt a szerzıdésszegést megszünteti, az elıfizetıi szerzıdés nem szőnik meg a szolgáltató felmondásával. Az elıfizetıi szerzıdés megszőnése esetén az elıfizetı köteles a szolgáltató tulajdonában lévı és a hálózatról leválasztható kihelyezett távközlı berendezéseket és eszközöket (pl. telefon adapter, kábelmodem) rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotban visszaszolgáltatni. Amennyiben az elıfizetı e kötelezettségének nem tesz eleget, köteles a kárt megtéríteni. 12. A HIBABEJELENTİ ELÉRHETİSÉGE, VÁLLALT HIBAELHÁRÍTÁSI CÉLÉRTÉKEK, A HIBABEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK MENETE Jelen ÁSZF alkalmazása során elıfizetıi hibabejelentésnek minısül minden olyan, az ügyfélszolgálaton személyesen, továbbá írásban, elektronikus úton tett vagy eljuttatott, valamint telefonon vagy üzenetrögzítın, illetve telefaxon tett bejelentés, amely szolgáltatás korlátozott használhatóságára vagy az igénybe vehetıség hiányára irányul. A hibaelhárítás érdekében a szolgáltató 24 órán keresztül hívható hibabejelentı szolgálatot mőködtet. A hibabejelentı szolgálat hívható az ügyfélszolgálatok 2. pontban megadott telefonszámain. A hibabejelentı szolgálat élıhangos, ahol operátor jelentkezik, aki az elıfizetı hibabejelentését, az elıfizetıi azonosító és az elıfizetıt egyértelmően azonosító (Elıfizetıi szerzıdésben szereplı) adatok megadását követıen regisztrálja. Ha ezen azonosítók valamelyike nem megfelelı, akkor a szolgáltató szabálytalannak minısíti a hibabejelentést. A szabályos hibabejelentés adatait, a hibabejelentést felvevı rögzíteni köteles, és azt az adatkezelés szabályainak megfelelıen legalább 1 évig köteles megırizni. A szolgáltatónak a hibabejelentést az elıfizetı részére vissza kell igazolnia, és nyilvántartásba kell vennie. A nyilvántartásban rögzítendı adatok: az elıfizetı neve, címe, a hibajelenség leírása, a hibabejelentés idıpontja (év, hónap, nap, óra), a hiba okának behatárolására tett intézkedések és azok eredménye, a hiba oka, a hiba elhárításának módja és idıpontja (év, hónap, nap, óra) és eredménye (eredménytelensége és annak oka), az elıfizetı értesítésének módja és idıpontja. A lefolytatott vizsgálat alapján a szolgáltató haladéktalanul, indoklással ellátott és a megfelelıség igazolására alkalmas értesítéssel köteles az elıfizetıt tájékoztatni írásban vagy egyéb dokumentált módon (rögzített telefonbeszélgetés, archivált e- mail) az alábbi körülmények valamelyikérıl: a) a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhetı vagy az az elıfizetı érdekkörébe tartozó okból merült fel; b) a hiba kijavítását megkezdte; c) a hiba kijavítását meghatározott ideig, vagy tartósan nem tudja vállalni, ezért az elıfizetı részére díjcsökkentést nyújt. A hibaelhárítás, a hiba okának kivizsgálása érdekében - ha a kivizsgálás, vagy a hiba kijavítása kizárólag a helyszínen lehetséges -, az ingatlan tulajdonosa (használója) tőrni köteles, hogy elızetes értesítés alapján a szolgáltató erre felhatalmazott képviselıje az ingatlan területére kivizsgálás, karbantartás és hibaelhárítás céljából belépjen, illetve ha mőszaki indokok miatt a hiba elhárítása másként nem oldható meg, az ingatlanon, épületen, létesítményen, az alatt vagy felett, illetıleg abban a szolgáltatás céljára szolgáló eszközt (pl.: távközlı berendezést, vezetéket, antennát) elhelyezzen. Amennyiben a szolgáltató tevékenysége az ingatlan tulajdonosát tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza, a korlátozás mértékének megfelelı kártalanítás illeti meg. Az elıfizetınek a hibaelhárítás során a szolgáltatóval együtt kell mőködnie, a hibaelhárítás lehetıségét a szolgáltatáshozzáférési ponton, illetve a szolgáltatás-hozzáférési pontnak helyet adó ingatlanban biztosítani köteles (ideértve a tulajdonosi engedélyeket is). Ha a hibaelhárítást az elıfizetı bejelentése alapján végzi a szolgáltató, az elıfizetıt csak akkor kell értesíteni, ha a hiba elhárításához szükséges bejutni arra az ingatlanra, ahol az elıfizetı által használt szolgáltatás-hozzáférési pont található. Ha a hibaelhárítás során a szolgáltató megbízottja nem tud az érintett ingatlanra bejutni, értesítés hátrahagyásával tájékoztatja az elıfizetıt a helyszíni kiszállás következı idıpontjáról vagy az idıpont egyeztetés lehetıségérıl. Ha a szolgáltató az elıfizetı kérésére az elıfizetıvel egyeztetett idıpontban, a tulajdonában álló vagy általa üzemeltetett ponthoz kiszáll, az elıfizetı a meghatározott mértékő kiszállási díjat köteles megfizetni, kivéve, ha a kiszállásra a szolgáltatónál felmerült okból kerül sor. A díjfizetési kötelezettség az elıfizetıt abban az esetben is terheli, ha a szolgáltató az 15

16 elıfizetı hibájából nem tud az érintett ingatlanra bejutni, vagy amennyiben a hiba oka az elıfizetınél merült fel (pl. elıfizetı hibás végberendezése, rongálása, stb.), továbbá téves hibabejelentés, illetve megtévesztés esetén. A szolgáltató az elıfizetınek az ismételt kiszállás díját felszámítja. Hibaelhárítás megkezdésének ideje a hibabejelentéstıl számított maximum 48 óra. A szolgáltató köteles az elıfizetı által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult hibát legfeljebb 72 órán belül kijavítani. Ha a hibaelhárítási kötelezettségét a szolgáltató az elıfizetı, vagy az elıfizetı érdekkörében felmerült ok, vagy a szolgáltató tevékenységétıl független, külsı, általa elháríthatatlan ok miatt nem tudja teljesíteni, mindaddig nem esik késedelembe, amíg az akadályoztatás el nem hárul. Amennyiben az elıfizetı jogellenes magatartásával más elıfizetıket is érintı hibaelhárítást hiúsít meg, felel a szolgáltatónak okozott kárért. Kizárólag a szolgáltató illetve megbízottja - jogosult a tulajdonában álló vagy általa üzemeltetett hálózattal kapcsolatos hibák kijavítására. Ha a szolgáltató a hibaelhárítás során azt állapítja meg, hogy az elıfizetı a meghibásodott hálózat javítására a szolgáltatón kívül mást vett igénybe vagy saját maga kívánta megjavítani és ezzel kárt okozott, az okozott kárt köteles megtéríteni, valamint köteles viselni a szolgáltatónak a hiba elhárításával kapcsolatban felmerült költségeit. 13. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŐKÖDÉSE, AZ ELİFIZETİI BEJELENTÉSEK, PANASZOK INTÉZÉSE Elıfizetık bejelentéseiket, panaszaikat megtehetik az ügyfélszolgálaton személyesen, továbbá írásban, elektronikus úton tett vagy eljuttatott, valamint telefonon vagy üzenetrögzítın, illetve telefaxon tett bejelentés útján. Elıfizetı által elıterjesztett kérelmet, bejelentést, illetıleg panaszt a szolgáltató nyilvántartásba veszi. Szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy ügyfeleit, azaz a szolgáltatást igénybevevı elıfizetıket, igénylıket, stb., a szolgáltató által megadott ügyfélszolgálati idıben indokolatlan várakozás nélkül kiszolgálja. Szolgáltató a nyilvántartásba vett bejelentést, illetıleg a panaszt - amennyiben arra mód van - azonnal, de legkésıbb 30 napon belül megvizsgálja. A vizsgálat lefolytatását követıen - az összes információ birtokában - a szolgáltató elbírálja a panasz jogosságát, és errıl - annak elutasítása esetén - a válaszát írásba foglalja, és egy példányát az elıfizetınek átadja, vagy kézbesíti (elektronikus formában megküldi) részére. A telefonon érkezı reklamáció esetén a szolgáltató a reklamáció természetétıl függıen - indokolt esetben válaszol csak írásban. Elıfizetı kérésére a szolgáltató biztosítja, hogy az elıfizetı az adatkezelési szabályok figyelembevételével, a kezelt adatok törléséig díjmentesen megismerhesse az általa fizetendı díjak számításához szükséges forgalmazási és számlázási adatokra vonatkozó kimutatást. Amennyiben az elıfizetı a számlán szereplı díj összegszerőségét vitatja, az ezzel kapcsolatos bejelentését az általános szabályok szerint teheti meg a szolgáltató ügyfélszolgálatán. Az ügyfélszolgálat a bejelentést haladéktalanul nyilvántartásba veszi. A bejelentés megvizsgálásának befejezéséig a szolgáltató nem jogosult az elıfizetıi szerzıdést az elıfizetı vitatott díjtartozására hivatkozással felmondani. Ha az elıfizetı a számlán szereplı díj összegszerőségét vitató bejelentését a vitatott díj megfizetésére irányadó határidı lejárta elıtt nyújtja be a szolgáltatóhoz, és a bejelentést a szolgáltató nem utasítja el annak nyilvántartásba vételét követı 5 napon belül, abban az esetben a bejelentéssel érintett díj(tétel) vonatkozásában a díjfizetési határidı a díjreklamáció megvizsgálásának idejével meghosszabbodik. A reklamációnak a tárgyhavi számla nem vitatott díjtételeinek kifizetésére azonban nincs halasztó hatálya. A nyilvántartó rendszerben az elıfizetı különleges státust kap az iktatással egy idıben, ami alapján a reklamált összegre díjbehajtási eljárás nem indul ellene. A vizsgálat folyamán többek között - a következı adatokat győjti be a szolgáltató: a) volt-e az elıfizetınek korábbi reklamációja az elmúlt egy évben; b) a vonatkozó területen folytatott hibaelhárítási és építési-szerelési munkák áttekintése, vizsgálata. Indokolt esetben az ügyintézı helyszíni vizsgálatot rendel el, amely vizsgálat az elıfizetıi hálózat zártságára, az ingatlanon belüli hálózatra, a végberendezésekre is kiterjedhet. Az összes adat birtokában a szolgáltató (a hangrögzítés tényérıl szóló tájékoztatást követıen) telefonon keresztül is felveheti a kapcsolatot a panaszos ügyféllel, mely személyes beszélgetés fényt deríthet egyes még tisztázatlan körülményekre. A fenti vizsgálat lefolytatását követıen a szolgáltató elbírálja a számlapanasz jogosságát, és errıl írásban, indokolt értesítéssel tájékoztatja az ügyfelet. Ha a szolgáltató a számlareklamációnak helyt ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a következı havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított 30 napon belül a díjkülönbözetet és annak a díj befizetésének napjától járó kamatait az elıfizetı számláján egy összegben jóváírja, vagy ha ez nem lehetséges, abban az esetben a díjkülönbözetet és annak kamatait az elıfizetı részére egy összegben visszafizeti. A díjkülönbözet jóváírása vagy visszafizetése esetén az elıfizetıt megilletı kamat mértékének el kell érnie a szolgáltatót az elıfizetı díjfizetési késedelme esetén megilletı kamat mértékét. 16

17 Szolgáltató ügyfélszolgálati irodáiban a személyes ügyfélfogadást, valamint ügyfélszolgálatának telefonon, telefaxon való elérhetıségét biztosítja az elıfizetık számára. A hibabejelentı telefonszáma: Hibabejelentı tel, fax, vagy munkaidıben , A szolgáltatás maximális rendelkezésre állásának biztosítása érdekében a Szolgáltató 24 órás technikai felügyeleti rendszert mőködtet. 14. AZ ELİFIZETİ JOGAI A SZOLGÁLTATÁS HIBÁS TELJESÍTÉSE ESETÉN, AZ ELİFIZETİT MEGILLETİ KÖTBÉR MÉRTÉKE, A HIBA KIJAVÍTÁSÁNAK ÁTMENETI, VAGY TARTÓS LEHETETLENSÉGE ESETÉN AZ ELİFIZETİT MEGILLETİ DÍJCSÖKKENTÉS MÉRTÉKE, AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS VITÁK RENDEZÉSÉNEK MÓDJA 14.1 Elıfizetı jogai a szolgáltatás hibás teljesítése esetén Elıfizetıi szerzıdések késedelmes vagy hibás teljesítése esetében a szolgáltató az elıfizetı vagyonában okozott kárt köteles megtéríteni, az elmaradt haszon kivételével. Szolgáltató mentesül a kártérítési felelısség alól, ha bizonyítja, hogy a késedelem elkerülése, illetıleg a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tıle elvárható. Nem minısül hibás teljesítésnek: a) a hibát az elıfizetı által használt (nem a szolgáltató által biztosított) végberendezés hibája okozta; b) a hiba az elıfizetı tulajdonában lévı végberendezésben van; c) hibát a végberendezés nem rendeltetésszerő használata okozta; d) a hibát nem jelentették be; e) a hibát a szolgáltató a hibaelhárítási idın belül elhárította; f) az elıfizetı nem biztosította a hibaelhárítás lehetıségét az érintett ingatlanon, feltéve, hogy a hiba elhárításához szükséges a bejutás; g) a szolgáltatás szünetelése. Nem kell a szolgáltatónak megtérítenie a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy az elıfizetı a kár elhárítása, illetıleg csökkentése érdekében nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tıle elvárható. Ha az elıfizetı a szolgáltatónak a hibás teljesítéssel kapcsolatos állásfoglalását vitatja, a Nemzeti Hírközlési Hatósághoz, illetve a hatóságon belül a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselıjéhez fordulhat A hiba kijavításának átmeneti, vagy tartós lehetetlensége esetén az elıfizetıt megilletı díjcsökkentés mértéke A szolgáltató köteles az elıfizetı által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult hibát legfeljebb 72 órán belül kijavítani, ha e határidın belül a hiba kijavítására nem képes, abban az esetben a szolgáltató kötbér megfizetésére köteles. Ha a hiba következtében az elıfizetıi szolgáltatást nem lehet igénybe venni, a kötbér mértéke minden késedelmes nap után a hiba bejelentését megelızı hat hónapban az elıfizetı által az elıfizetıi szerzıdés alapján az adott elıfizetıi szolgáltatással kapcsolatban kifizetett díj átlaga alapján egy napra vetített összeg nyolcszorosa. Hat hónapnál rövidebb idıtartamú elıfizetıi jogviszony esetén a vetítési alap az elıfizetıi jogviszony teljes hossza alatt kifizetett (felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg. Ha a hiba következtében az elıfizetı az elıfizetıi szolgáltatást a szolgáltató által vállalt minıséghez képest gyengébb minıségben képes csak igénybe venni, a szolgáltatónak a fentiekben meghatározott kötbér felét kell fizetnie. A szolgáltató a kötbért havi díjfizetési kötelezettség esetén a következı havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított harminc napon belül az elıfizetı számláján egy összegben jóváírja, vagy azt az elıfizetı választása szerint az elıfizetı részére egy összegben visszafizeti. Szolgáltató a kötbért havi díjfizetési kötelezettség esetén a következı havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított harminc napon belül az elıfizetı számláján egy összegben jóváírja, vagy azt az elıfizetı választása szerint az elıfizetı részére egy összegben visszafizeti. Amennyiben az elıfizetın kívülálló okból a szolgáltatás igénybevétele nem lehetséges, a szolgáltató az elıfizetı által megfizetett belépési díjat az elıfizetı részére annak késedelmi kamataival együtt visszafizeti. Amennyiben a szolgáltató az elıfizetı által bejelentett és valósnak minısülı, a szolgáltatás minıségét rontó hiba kijavítását három hónapig tartó, legfeljebb egy alkalommal meghosszabbítható átmeneti ideig nem tudja vállalni, ezért az elıfizetı részére díjcsökkentést nyújt, amelynek mértéke havonta a havi elıfizetési díj legalább 15 %-a Az elıfizetıi szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja A szolgáltatás minıségével kapcsolatos viták 17

18 Ha az elıfizetı nincsen megelégedve a szolgáltatás minıségével, ennek bejelentésekor amennyiben a szolgáltató a bejelentésben állítottakkal nem ért egyet - jogosult hatósági-, vagy független mőszaki szakértıket felkérni a meg nem felelés igazolására. A hatósági-, vagy független mőszaki szakértıi vizsgálat végzésekor a szolgáltató jogosult jelen lenni. E személyek jegyzıkönyvben rögzített véleményét (mérési eredményeket) a szolgáltató köteles a meg nem felelés elıfizetı részérıl történı igazolásául figyelembe venni. A szakértı költségeit utólagosan az a fél köteles viselni, akinek állításai valótlannak bizonyultak A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos általános viták Eredménytelen vitás kérdések eldöntésében az elıfizetı jogorvoslatért az alábbi szervekhez fordulhat: Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala 1015 Budapest, Ostrom u Telefon: (1) , Telefax: (1) Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség 1088 Budapest, József krt. 6. Telefon: (1) Gazdasági Versenyhivatal 1054 Budapest Alkotmány u. 5., Telefon: , Telefax: A felek az elıfizetıi szerzıdésbıl eredı peres jogvitáik esetére alávetik magukat hatáskörtıl függıen a Megyei Bíróság, illetıleg a. kizárólagos illetékességének. 15. AZ ELİFIZETİI VÉGBERENDEZÉS CSATLAKOZTATÁSÁNAK FELTÉTELEI A helyhez kötött telefon szolgáltatások elıfeltétele az internet kapcsolat megléte illetıleg kiépítése, illetve, hogy az elıfizetı rendelkezzen a szolgáltatótól vásárolt telefon adapterrel, vagy telefon készülékkel. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerzıdés megkötése elıtt a szolgáltató az igénylıt - kérésére - elızetesen tájékoztatja a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges minimális és ajánlott mőszaki követelményekrıl. 16. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZELT ADATOK FAJTÁI, TÁROLÁSUK ÉS ESETLEGES TOVÁBBÍTÁSUK CÉLJA ÉS IDİTARTAMA, AZ ADATBIZTONSÁG, VALAMINT AZ ELİFIZETİKNEK, ILLETVE FELHASZNÁLÓKNAK AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAIRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS Szolgáltató köteles az elıfizetırıl az üzleti kapcsolat során tudomására jutott adatokat és információkat a hatályos adat és titokvédelmi jogszabályi rendelkezések szabályai szerint kezelni. Szolgáltató az elıfizetık személyes adatainak kezelésének feltételeirıl adatvédelmi tájékoztatót tart hatályban, amely a jelen ÁSZF mellékletét képezi. Szolgáltató az adatvédelmi követelmények érvényesítése, és az azokkal kapcsolatos feladatok ellátása céljából belsı adatvédelmi felelıst nevez ki. Az adatvédelmi felelıs nevét, beosztását és elérhetıségét az adatvédelmi tájékoztató tartalmazza. 17. AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA, AZ EGYSZERI DÍJAK, EGYSZERI DÍJAK SZÁMSZERŐ ÉS EGYÉRTELMŐ MÉRTÉKE, DÍJAZÁSI IDİSZAKOK, KEDVEZMÉNYEK ÉS DÍJFIZETÉS NÉLKÜLI SZOLGÁLTATÁSOK, A KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG ELVESZTÉSE ESETÉN A KEDVEZMÉNY VISSZAFIZETÉSÉNEK FELTÉTELEI, A DÍJFIZETÉS ÉS A SZÁMLÁZÁS MÓDJA ÉS IDEJE, A DÍJNAK AZ ELİFIZETİ IGÉNYE SZERINTI ELİRE TÖRTÉNİ MEGFIZETÉSÉNEK SZABÁLYAI A szolgáltatás elıfizetési díjért vehetı igénybe, a szolgáltatás árazása versenyszerő és a díjazás szabadáras. A díjazás magában foglalja azokat a szolgáltatásokat is, amelyeket nem közvetlenül a szolgáltató végez, hanem más szolgáltatótól rendel meg, és azt változatlan formában továbbértékesíti az elıfizetı részére. Elıfizetıt a szolgáltatás igénybevételéért díjfizetési kötelezettség terheli az egyedi elıfizetıi szerzıdésben meghatározott módon és az ott feltüntetett díjak alapján. Elıfizetı a szolgáltatás ellenértékét a mindenkor érvényes díjszabásban megállapított árak alapján küldött számla szerint köteles megfizetni az szolgáltatónak. Szolgáltatónak a telefon havi elıfizetési díjat, valamint az egyéb havi szolgáltatási díjakat havonta a tárgyhóban, a beszélgetési és egyéb igénybevett, a számlán megnevezett szolgáltatások díját az igénybevételnek megfelelıen a tárgyhót követı hónapban számlázza. Elıfizetıt terhelı szolgáltatási díjak három csoportot alkotnak: a) egyszeri díjak, valamint b) havi díjak 18

19 c) forgalmi díjak (perc, illetve per hívás) 17.1 Díjazási Idıszakok Csúcsidıszak: munkanapokon 7:00 és 18:00 óra között Kedvezményes: minden egyéb idıben 17.2 Számlázás gyakorisága Szolgáltató havonta egyszer számlát állít ki az esedékes díjakról és egyéb fizetési kötelezettségekrıl (a továbbiakban: díjak). Szolgáltató üzletpolitikai megfontolásból meghatározott idıszakra a fentiektıl eltérı számlázási gyakoriságot is biztosíthat az elıfizetık részére (éves, féléves számlázási gyakoriság). Szolgáltató az azonos helyzetben lévık azonos elbírálásának elvének figyelembevételével nyújthat kedvezményeket az elıfizetık számára. Új elıfizetı esetében a szolgáltató jogosult a szerzıdés aláírásakor készpénzben kérni az esedékes egyszeri és havi díjakat, melyrıl készpénzfizetési számlát állít ki. A számlák kiküldése folyamatosan történik az elıfizetık részére, mely idıpont nem változtatható elıfizetıi kérésre. Elıfizetı által kezdeményezett csomagmódosítás legkésıbb a megvalósulás idıpontjától számított tíz napot követıen elkészített elsı számlában jelenik meg. Szolgáltató számlázási rendszere zárt, számítógépes automatizáláson alapszik, amelynek alapján az elıfizetı elfogadja, hogy a szolgáltató által kiállított számla a szolgáltató aláírása nélkül is hiteles Számlázás integritása Szolgáltató általi számlázás a szolgáltatónál vezetett elıfizetıi nyilvántartás, az elıfizetı által igénybevett szolgáltatás alapján történik. Szolgáltató kizárólag az elıfizetıi szerzıdésben szereplı, illetve az elıfizetınek biztosított és a jelen Általános Szerzıdési Feltételeknek megfelelı szolgáltatást jogosult kiszámlázni, az elıfizetıi szerzıdésben megjelölt díjak szerint. Szolgáltató számlázási rendszere zárt, külsı személyek által nem manipulálható Számlamellékletek Az elıre fizetett díjú elıfizetıi szolgáltatások kivételével a szolgáltató az elıfizetı részére kiállított számlához csatolt mellékletben az elıfizetı által fizetendı díjakat olyan bontásban köteles feltüntetni, amelyben legalább a kapcsolási díjak, helyi, helyközi, a belföldi távolsági és a nemzetközi hívások díja, a mobil rádiótelefon hálózatokban végzıdtetett hívások díja, valamint a telefon szolgáltatás útján igénybe vett nem telefon szolgáltatások (így különösen az emelt díjas hívások, távszavazás) díja elkülöníthetı (alapvetı szintő elkülönítést tartalmazó számlamelléklet). Szolgáltató az elıfizetı elızetes kérésére a rendszeresen kiállított számlához köteles a fentiekben meghatározottnál részletesebb számlamellékletet csatolni, így különösen a díj kiszámításához szükséges forgalmazási és számlázási adatokat tartalmazó kimutatást tartalmazó számlamellékletet küldeni. Szolgáltató továbbá az elıfizetı kérésére a telefon számla mellé hívásrészletezést küld, amelyen részletesen feltüntetésre kerül a hívott fél hívószáma, a hívás kezdı idıpontja, a hívás idıtartama, a hívásegység díja, a hívás díja. A tételes számla mellékletben a szolgáltató köteles feltüntetni a beszéd és nem beszéd célú hívásokért felszámított díjakat is, továbbá a díjazási idıszakot és a kedvezményeket is. A hívásrészletezés küldését a szolgáltató a mindenkori mőszaki lehetıségek figyelembe vételével, térítés ellenében biztosítja A díjkiegyenlítés határideje A számlák befizetésének határideje a számlán minden esetben fel van tüntetve. Szolgáltató köteles számláját az azon feltüntetett befizetési határidı elıtt 8 nappal az elıfizetı részére megküldeni. Amennyiben az elıfizetı a havi rendszerességgel fizetendı díjakról a hónap végéig, ill. az ettıl eltérı számlázási gyakoriságú Elıfizetı a számlázási idıszak elsı hónapjának 20. napjáig nem kap számlát, ezt be kell jelentenie az illetékes ügyfélszolgálaton. A rendszeres díjak megfizetése a számlázási gyakoriságnak megfelelı tárgyidıszakra vonatkozóan elıre, az egyéb díjak az igénybevételt követı számlázási idıszakban, utólag esedékesek Fizetési módok Elıfizetı saját választása szerint készpénzben vagy pénzintézeten keresztül egyenlítheti ki számláit Készpénzes fizetési módok: a) Szolgáltató által biztosított postai készpénz-átutalási megbízással; b) az ügyfélszolgálati irodában történı befizetéssel; c) az elıfizetıt felkeresı üzletkötı (díjbeszedı) részére történı befizetéssel. 19

20 Pénzintézeten keresztül történı fizetési módok: a) az elıfizetı részérıl banki átutalással; b) felhatalmazó levél alapján azonnali beszedési megbízással; Ezen fizetési módok esetében elıfizetınek kell gondoskodnia a pénz egyértelmő azonosítására vonatkozó adatok közlésérıl, melynek elmulasztásából eredı következményekért az elıfizetı felel Összevont számlázás Amennyiben a szolgáltató az elıfizetınek nyújtott összes elıfizetıi szolgáltatásról (Internet, telefon) egy, a szolgáltatási díjakat összevontan tartalmazó számlát állít ki, és az elıfizetı által a szolgáltatónak megfizetett díj az ilyen módon kiszámlázott szolgáltatási díjakat nem fedezi, abban az esetben a szolgáltató az összes szolgáltatást korlátozhatja vagy szüneteltetheti Késedelmi kamat Szolgáltató jogosult késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot felszámolni elıfizetı felé. A késedelmi kamat mértéke: a tartozás összegének, a jogszabályban meghatározott késedelmi kamat százaléknak és a késedelmes napok számának szorzata. A késedelmes idıszak elsı napja a befizetési határidıt követı nap. A késedelmi kamat százalékos mértéke egyéni elıfizetı esetében a PTK 301 -ában meghatározott mérték. Késedelmi kamat illeti meg a szolgáltatót az alaptalanul reklamált, illetve a befizetési határidıt követıen megkifogásolt számlák esetében is, a fizetési határidıig be nem fizetett számlaösszeg erejéig. Szolgáltató által hibásan kiszámlázott és pénzügyileg rendezett tételek esetében - az elıfizetıi reklamáció jogossága esetén - az elıfizetıt a késedelmi kamattal egyezı mértékő kamattal számolt jóváírás illeti meg, a befizetés és az elıfizetınek való visszautalás közti idıszakra A szolgáltatási díjak számítása A szabadáras helyhez kötött telefon szolgáltatások díját a szolgáltató költség és megtérülés elemzéssel és az igénybevett távközlési szolgáltatások díjától függıen határozza meg 18. A SZÁMHORDOZÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI 18.1 A számhordozás általános szabályai A számhordozás olyan elıfizetıi szám hordozását jelenti, amelynek során az elfizetı megtarthatja a) földrajzi elıfizetıi számlát, b) nem földrajzi számmal elérhetı szolgáltatás esetén nem földrajzi elıfizetıi számát, amennyiben az elıfizetı a felhasználás földrajzi helyének megváltoztatása nélkül változtat elıfizetıi hozzáférést nyújtó szolgáltatót. Fogalmak: a) Átadó szolgáltató: az az elıfizetıi hozzáférést nyújtó szolgáltató, amelynek elıfizetıje az elıfizetıi szerzıdés megszüntetését, illetve módosítását követıen az elıfizetıi számát egy másik szolgáltatóhoz viszi át; b) Átvevı szolgáltató: az az elıfizetıi hozzáférést nyújtó szolgáltató, amelynek jövıbeni elıfizetıje az elıfizetıi szerzıdés megkötésének keretében elıfizetıi számát egy másik szolgáltatótól hozza át; c) Számátadási idıablak: megadott hosszúságú idıtartomány, amelyben az átadó szolgáltatóval kötött elıfizetıi szerzıdés alapján a hordozott számon nyújtott szolgáltatás az átadó szolgáltatónál megszőnik, és az átvevı szolgáltatóval megkötött új elıfizetıi szerzıdés alapján az átvevı szolgáltatónál megkezdıdik. Ezen idıtartam alatt a szolgáltatás részben vagy egészben szünetelhet; A számátadási idıablakok jelenleg: Hétfı-péntek 18:00-22:00 Szombat 14:00-18: A számhordozási eljárás Tekintettel a szolgáltatás jellegére, tehát az internet protokoll, mint adattovábbító közeg használatára, jelen szolgáltatás VoIP szolgáltatásnak minısül. Így szolgáltató nem köteles elıfizetı részére a számhordozást biztosítani, de elıfizetıi igény esetén, 20

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Tókert u. 8. Adószám: 13724159-2-19

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Tókert u. 8. Adószám: 13724159-2-19 TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Tókert u. 8. Adószám: 13724159-2-19 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA... Utolsó módosítás: 2010. november 04. Hatálybalépés:

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft.

Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft. Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft. A tagja Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2010.04.01. Utolsó módosítás: 2009.03.01. Készült:

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19 TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19 ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) HELYHEZ KÖTÖTT - ÉS HELYTİL FÜGGETLEN TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA... Utolsó módosítás:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. november 01. 1. / 76. Utolsó módosítás:2009. október 01. File név:net-portal_aszf_2009oktober01.pdf 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

Részletesebben

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83 Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Onecom Kft. szolgáltató

Onecom Kft. szolgáltató Onecom Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Műholdas televízió és rádió szolgáltatáshoz. Borsod Abaúj Zemplén Megye, Szabolcs-Szatmár Bereg megye és Hajdú Bihar Megye területén Hatályba

Részletesebben

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. szolgáltató a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagjaként Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött vezetékes telefon szolgáltatáshoz Kaposvár település

Részletesebben

Németh Róbert Ev. szolgáltató

Németh Róbert Ev. szolgáltató Németh Róbert Ev. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Újkér, Répcelak,

Részletesebben

LÁT-SAT KFT. szolgáltató

LÁT-SAT KFT. szolgáltató LÁT-SAT KFT. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Babócsa, Bakháza, Bánya,

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.10.01. Utolsó módosítás kelte: 2015.08.31.

Részletesebben

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2006. szeptember 1. Készült: 2006.07.25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a DKTVnet Kft Kábeltelevízió és Internet Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) Internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan. Miskolc - Diósgyır

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó-

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.22 Utolsó módosítás kelte: 2016.04.13

Részletesebben

KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató. Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén

KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató. Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén Hatályba lépés

Részletesebben

HWR-Telecom Kft. Nyilvános helyi távbeszélő szolgáltatás Nyilvános nemzetközi távolsági távbeszélő szolgáltatás

HWR-Telecom Kft. Nyilvános helyi távbeszélő szolgáltatás Nyilvános nemzetközi távolsági távbeszélő szolgáltatás meghatározása A szolgáltatás a helyhez kötött, és a nem helyhez kötött telefonszolgáltatást jelenti, amelyek segítségével az Előfizetők az előfizetői végponton keresztül telefonszolgáltatást vehetnek igénybe.

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

Biatorbágyi Kábeltévé kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz

Biatorbágyi Kábeltévé kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Biatorbágyi Kábeltévé kft. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Biatorbágy, Herceghalom, Pilisszentkereszt települések területén Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz

Részletesebben

ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11.

ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11. ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült: 2008. szeptember 1. Utolsó módosítás: 2016.04.18 Hatályos: 2016.05.18-től

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út 10. Fsz. 7.

Részletesebben

SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a tagja Általános Szerz dési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Siófok, Zamárdi, Szántód, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balaton szöd,

Részletesebben

CATEL Kft. szolgáltató

CATEL Kft. szolgáltató CATEL Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Kiskunmajsa, Jászszentlászló, Szank települések területén Hatályba lépés kelte: 2013. október 15. Utolsó

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek iplus Magyarország Kft. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2014.05.28. Utolsó módosítás kelte: 2014.04.28. Készült: 2014.04.24. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Készítés dátuma: 2008. október 15. Utolsó módosítás dátuma:

Részletesebben

VIDÉKHÁLÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE MELLÉKLETEK

VIDÉKHÁLÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE MELLÉKLETEK VIDÉKHÁLÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE MELLÉKLETEK VEZETÉKES TELEFON SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK Tartalomjegyzék I. II.

Részletesebben

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2012. november 29. Hatályos:

Részletesebben

AUTOMATIKA KKT. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

AUTOMATIKA KKT. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz AUTOMATIKA KKT. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Beleg, Szabás, Kutas, Visonta települések területén Hatályba

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek TELEFONSZOLGÁLTATÁS (Helyhez kötött telefonszolgáltatás, Nomadikus beszédcélú szolgáltatás, Egyéb hangátviteli szolgáltatás)

Részletesebben

PROXYNET. Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás

PROXYNET. Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás Készítés: 2016.01.05. Hatályba lépés: 2016.02.15. Utolsó ÁSZF módosítás: 2015.10.19. Internet-hozzáférés-, ellátási szolgáltatás PROXYNET Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Karancsalja; Karancslapujtő;Karancskeszi; Karancsberény;Etes település területén Hatályba lépés kelte: 2015.12.28. Utolsó módosítás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó- Sajólászlófalva-Sajókápolna-Alacska-Berente

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldalszám: 1. (továbbiakban: ÁSZF) a HHT 98 Hírközlési Hálózat Tervező, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsor elosztás szolgáltatására vonatkozóan.

Részletesebben

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ. Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ. Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A szolgáltató neve és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozás dátuma: Budapest, 2008.12.09. Módosítás dátuma: 2010.08.25 Hatálybalépés

Részletesebben

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Ügyfélszolgálat elérhetősége: munkanapokon 8:30-16:30 óra között Az Ügyfélszolgálat címe: 6724 Szeged, Csongrádi sgt.90/b III/10 A telefonos Ügyfélszolgálat

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek (nyilvános televízió-műsorelosztási) szolgáltatáshoz Gyékényes, Győrtelek, Ököritófülpös, Őrtilos, Rápolt,

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november 2. Hatályos:

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Nagygyimót, Ugod, Pápa,

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01.

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01. MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015. szemptember 01. Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A Szolgáltató neve, címe... 6 1.2.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Compagnon Bt.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Compagnon Bt. Compagnon Bt. Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2006. január 1. Az utolsó módosítás dátuma: 2006. július 10. Hatályos: 2006. augusztus 10. napjától Az ügyfélszolgálat elérhetősége

Részletesebben

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz a 4-es számú mellékletben szereplő települések területén

Részletesebben

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Babócsa, Bélavár, Beleg, Berzence, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Fábiánháza,

Részletesebben

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87.

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. COM.UNIQUE Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére Érvényes:

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételei

A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételei ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételei A hatálybalépés időpontja: 2014. augusztus 1.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ACN Communications Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételei VoIP alapú helyhez kötött telefonszolgáltatásra és közvetítő-előválasztással

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek kivonata

Általános Szerződési Feltételek kivonata Általános Szerződési Feltételek kivonata Actel Távközlési Zrt. 2008. március 3. 1 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Szerződési feltételek célja...4 1.2. Szerződési feltételek hatálya...4 1.3.

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádióműsorelosztási

Részletesebben

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013.01 01. 1 Tartalomjegyzék:1. A Szolgáltató adatai... 3 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Rackserver Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2014. november 10-től 1 1 Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 7 1.1 Szolgáltató neve és címe:...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ KÖTÖTT ÉS INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ NEM KÖTÖTT TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ Oldal: 1 / 67 Tartalom 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Részletesebben

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13. Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u.

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13. Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. TREVOLKER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13 Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. 2 +36 40/666-252 ; +36 62/999-044 ;06-70/208-8569 Fax:+36 62/611-145 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek PETE FERENC E.V... szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Bősárkány, Dénesfa, Hidegség, Iván, Ikervár,

Részletesebben

Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzleti előfizetők számára nyújtott

Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzleti előfizetők számára nyújtott Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzleti előfizetők számára nyújtott - helyi, belföldi és nemzetközi távbeszélő, bérelt vonali, VoIP és egyéb -

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Cogitnet Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2015. október 30.-tól 1 1 Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 7 1.1 Szolgáltató neve és címe:...

Részletesebben

Micro-Wave Kft. tagja

Micro-Wave Kft. tagja Micro-Wave Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Abda, Ásványráró, Darnózseli, Dunaszeg, Dunaszentpál, Gönyű, Győrladamér, Győrzámoly, Kisbajcs, Koroncó, Kunsziget,

Részletesebben

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON S Z O L G Á L T A T Á S R A

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON S Z O L G Á L T A T Á S R A FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON S Z O L G Á L T A T Á S R A V O N A T K O Z Ó Á L T A L Á N O S S Z E R Z İ D É S I F E L T É T E L E I Hatályos: 2010.

Részletesebben

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk!

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük Közép- és Nagyvállalati tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük az Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek

ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek műsorjelosztási szolgáltatáshoz Előző módosítás: 2012.04.15 Előző módosítás: 2012.07.01, 2013.01.15.,2013.03.15, 2013.11.15., 2014.05.15., 2014.10.01.

Részletesebben

Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató

Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz SÉ település területén Hatályba lépés kelte:

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Nagygyimót, Ugod, Pápa,

Részletesebben

szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Egyedi előfizetői szerződés (Internet)

szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Egyedi előfizetői szerződés (Internet) Egyedi előfizetői szerződés (Internet) szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Hatálya: 2014. május 7. Utolsó módosítás: 2014.05.05. Hatálya:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft.

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft. Általános Szerződési Feltételek a Pick-Up Kft. Internet hozzáférés szolgáltatásának igénybevételéhez. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 2900 Komárom, Táncsics M. u. 3/b Tel./Fax.: 34/222-222, 34/342-888,

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Helyhez kötött telefon és Mobil rádiótelefon szolgáltatások nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011.

Részletesebben

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDigTV Extra műsorterjesztés Elkészítés dátuma: 2011. február 02. Hatályba lépés: 2011. március 04. Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDigTV Extra

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Helyhez kötött telefon és Mobil rádiótelefon szolgáltatások nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92 Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott, vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Egyéni vezetékes telefon ÁSZF) Hatálya: 2014.

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A GTS Hungary Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI ÉS ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2002. március 01. Az utolsó módosítás időpontja: 2011. január 1. Hatályos:

Részletesebben

Oláh & Társa KFT szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Oláh & Társa KFT szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Oláh & Társa KFT szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Abaújlak, Alsódobsza, Alsózsolca, Arnót, Baktakék, Beret, Csobád, Csobaj, Detek, Felsődobsza, Felsővadász,

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI SATURNUS BT BAJA INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Készült: 2004. május 25-én Módosítva: 2012. február 22-én 1 Tartalom SATURNUS BT BAJA... 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2012. 10. 16. Hatályos: 2012. 10. 16.-tól Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2009. július 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2016. FEBRUÁR 1. Hatályos: 2016.02.01. 1/97

A hatálybalépés időpontja: 2016. FEBRUÁR 1. Hatályos: 2016.02.01. 1/97 MOL mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. MOL mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. Dunakanyar Holding Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerzıdési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2010. január 15. Utolsó módosítás: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltató

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Pete Ferenc hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. Szolgáltatás megnevezése: internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás, helyhez kötött Készítés

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2015. DECEMBER 1. Hatályos: 2015.12.01. 1/138

A hatálybalépés időpontja: 2015. DECEMBER 1. Hatályos: 2015.12.01. 1/138 blue mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

AZ OPTANET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

AZ OPTANET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE AZ OPTANET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Érvényes 2011. december 1-től Készült 2005. december 1. Utolsó módosítás:

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon, Mobil Internet és Műsorterjesztési szolgáltatás) Hatályos: 2016. július 10-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási ideje

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási ideje NORDTELEKOM NYRT. ÁSZF KIVONAT (a 16/2003. (XII.27.) IHM rendeltnek megfelelően) 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Egyedi Előfizetői Szerződés a Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatásának igénybevételére egyéni előfizetők részére 7/1 ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEK

Részletesebben

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2011.05.02 Hatályba lépés: 2012.05.01. Utolsó módosítás:2012.03.21 Utolsó Módosítás:2014.09.01

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Szeged Kiskundorozsma, 2011.

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2015. január 01. Verzió: 2015/01/01 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok,

Részletesebben

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. a PENTAFON-PENTA Rádió Reklám- és Műsorkészítő, Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) Internet Szolgáltatáshoz RG-NetWorks Kereskedelmi és Szolgáltatói Kft. Készítés dátuma: 2010. augusztus 1. Módosítás dátuma: 2011. november 2. Hatályos: 2011.december

Részletesebben