VIDÉKHÁLÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE MELLÉKLETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VIDÉKHÁLÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE MELLÉKLETEK"

Átírás

1 VIDÉKHÁLÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE MELLÉKLETEK VEZETÉKES TELEFON SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

2 Tartalomjegyzék I. II. VEZETÉKES TELEFON ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS TARTALMA Internet alapú beszédátviteli szolgáltatás (VoIP) Telefon szolgáltatás közvetítő előválasztás útján (CPS) Speciális és egyéb kategóriájú hívások... 6 III. VEZETÉKES TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI, KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK, IGÉNYBEVEHETŐSÉG FÖLDRAJZI TERÜLETE, FELELŐSSÉGI HATÁROK, SEGÉLYHÍVÓSZÁMOK Telefon szolgáltatás igénybe vételének feltételei VoIP szolgáltatás igénybevételének feltételei A közvetítő választás igénybevételének feltételei Kényelmi szolgáltatások közvetítő választás szolgáltatás esetén Kényelmi szolgáltatások közvetítő előválasztás szolgáltatás esetén Hívásátirányítás feltétel nélkül (fix továbbítás) Hívásátirányítás foglaltság esetén Hívásátirányítás "nem felel" esetén Hívószám kijelzése Hívószám kiküldés/kijelzés tiltása Híváskorlátozás Ne zavarj szolgáltatás A szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe A VoIP szolgáltatás földrajzi korlátai A közvetítő választás szolgáltatás földrajzi korlátai A segélyhívó szolgáltatásokhoz és a hívó helyére vonatkozó információhoz való hozzáférés és azok használatára vonatkozó leírás A szolgáltató felelősségi határát jelentő előfizetői hozzáférési pont helye ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE, BIZTONSÁGA (AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS AZ ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGÉNEK AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK VÉDELMÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ KÖVETELMÉNYEIRŐL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELETBEN MEGHATÁROZOTT, VAGY A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL ÖNKÉNT VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEINEK CÉLÉRTÉKEI, EZEK ÉRTELMEZÉSE ÉS TELJESÍTÉSÜK ELLENŐRZÉSÉNEK MÉRÉSI MÓDSZERE) A Szolgáltató által vállalt egyedi szolgáltatásminőségi követelmények közvetítő előválasztás és VoIP szolgáltatás esetén A SZÁMHORDOZÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI Számhordozás közvetítő előválasztás szolgáltatás esetén...12 IV. 1. számú melléklet DÍJSZABÁS...13 V. Zónastruktúra VI. Az előfizetői szolgáltatásokért fizetendő egyéb díjak...17 VII. Szolgáltatási terület...18 VIII. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ BEVEZETÉS ADATVÉDELMI JOGSZABÁLYOK Alkotmányról szóló évi XX. törvény 59..(1) A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (83. ) A személyes adatok védelméről és a közérdekűadatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény Az elektronikus hí rközlésről szóló évi C. törvény, Az elektronikus hí rközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hí rközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosí tókijelzés és hí vásátirányí tás szabályairól szóló 263/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet, Az elektronikus hí rközlési előfizetői szerződésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 16/2003. (XII. 27) IHM rendelet MEGHATÁROZÁSOK Személyes adat Adatkezelés Adatfeldolgozás Adattovábbí tás oldal

3 2.5 Nyilvánosságra hozatal Adatkezelő Adatfeldolgozó Gépi feldolgozás Adattörlés A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE...20 A Szolgáltató az Előfizetők és a felhasználók részére számlázás és a kapcsolódó dí jak beszedése, valamint az Előfizetői Szerződések és igények figyelemmel kí sérése céljából a következőadatokat kezelheti az Eht a alapján: Korlátozottan cselekvőképes előfizető esetén a törvényes képviselő alatt meghatározott adatait is nyilvántartásba kell venni Az Előfizetőadatai csak akkor használhatók közvetlen üzletszerzés, tudományos, közvéleményvagy piackutatás céljára, ha ahhoz az Előfizetőelőzetesen kifejezetten hozzájárult. Az Előfizetőe hozzájáruló nyilatkozatát bármikor jogosult feltétel nélkül a Szolgáltató ügyfélszolgálata értesí tésével visszavonni A Szolgáltató ingyenesen biztosí tja, hogy amennyiben az Előfizetőkészülékére érkezőhí vásokat az Előfizetőkérésére a Szolgáltató automatikusan egy másik hí vószámú készülékre irányí tja át, az Előfizetőkérésére a hí vó készüléken ne jelenjék meg olyan adat, amely Az Előfizető hozzájárulhat ahhoz, hogy a Szolgáltató a személyes adatait a szolgáltatás minőségének javí tásához, fejlesztéséhez, továbbá az előfizetői érdekek figyelemmel kí sérése és érvényesí tése céljából a Szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenységének megvalósí tása céljából felhasználja A szerinti adatok a szerződés megszűnéséig, a szerinti adatok pedig az Előfizetői Szerződésből eredő igények elévüléséig kezelhetők, kivéve, ha más törvény az adatkezelésre eltérő határidőt í r elő Az előfizetőhozzájárulásától függőadattovábbí tás Előfizetői adatok továbbí tása külföldre az előfizetőhozzájárulásával Előfizetői hozzájárulásától független adattovábbí tás Szolgáltatók közös adatbázisába történőadattovábbí tás A Szolgáltató kötelezettségei Az Előfizetőjogai Az Előfizető, amennyiben úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése kapcsán jogsérelem érte, a IX. Igénylőlap...30 X. Előfizető: üzleti...30 ELŐFIZETŐI NYILATKOZAT Adatkezelési nyilatkozat Végberendezés jellege: Adatkezelés módja: Felhasználó adatai: oldal

4 Adatkezelés módja: oldal

5 II. VEZETÉKES TELEFON ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS TARTALMA 1. Internet alapú beszédátviteli szolgáltatás (VoIP) A VoIP szolgáltatás Internet protokollt használó beszédcélú adatátviteli szolgáltatás mely IP protokollon kapcsolódik az IP hálózathoz, illetve két előfizetői hozzáférési pont között az Előfizető kezdeményezésére kétirányú hangtovábbítást tesz lehetővé. Szélessávú Internet technológián alapuló helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás, mely során a Szolgáltató VoIP átjárót működtet SIP protokoll használatával. Az Internet alapú telefonszolgáltatás lényege, hogy a távbeszélő, illetve a mobil rádiótelefon hálózat, valamint az Internet hálózat összekapcsolásával az összekapcsolt hálózatok előfizetői fax- és beszédátviteli kapcsolatot alakíthatnak ki. Az IP alapú beszédátvitel minősége eltér a közcélú távközlési hálózaton bonyolított beszédátvitel minőségétől. ADSL kapcsolaton keresztül történő igénybevétele esetén - az ADSL távközlési kapcsolat technikai sajátosságaiból adódóan, valamint az Előfizető a hangátvitellel azonos időben megvalósuló általános célú Internet-használatának függvényében a beszédátvitelben előfordulhat átmeneti minőségromlás Aszinkron adathálózati szolgáltatás (VoIP) A szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele az Előfizető részéről, hogy rendelkezzen megfelelő szolgáltatás- hozzáférési ponttal (szélessávú Internet csatlakozás) és a szolgáltatás igénybevételéhez alkalmas végberendezéssel, melyet igény esetén a Szolgáltató biztosít. (részletszabályokat a Szolgáltató 1,A melléklete tartalmazza) 2. Telefon szolgáltatás közvetítő előválasztás útján (CPS) A szolgáltatás lehetővé teszi az Előfizető számára, hogy helyi/országon belüli távolsági hívásokat és/vagy mobil rádiótelefon hálózatokba irányuló és/vagy nemzetközi hívásokat kezdeményezzen. A Szolgáltató a távbeszélő szolgáltatást távbeszélő hálózattal rendelkező elektronikus hírközlési társszolgáltatóval kötött szerződése alapján biztosítja közvetítő-előválasztás szolgáltatás keretében. A Szolgáltató, mint közvetítő Szolgáltató által nyújtott közvetítő-előválasztás esetén az Előfizető a következő hívásokra az alábbi kombinációkban - jogosult egyidejűleg: Csak helyi irányban Belföldi távolsági és mobil irányokba együttesen Helyi, Belföldi távolsági és mobil irányokba együttesen Csak nemzetközi hívásirányban Helyi és nemzetközi irányokba együttesen Belföldi távolsági, mobil és nemzetközi irányokba együttesen Helyi, Belföldi távolsági/mobil és nemzetközi irányokba együttesen Közvetítő-előválasztás esetén az Előfizető hívásai előtt közvetítőválasztó előtétet nem tárcsáz, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges műszaki változtatást az előfizetői hozzáférést nyújtó Szolgáltató hajtja végre. A Szolgáltató által nem nyújtott szolgáltatásokon kívüli valamennyi egyéb, az Előfizető által kezdeményezett hívást az Előfizető részére a Szolgáltató továbbítja, végződteti és számlázza. Amennyiben az Előfizetőnek a választott szolgáltatás tekintetében az előfizetői hozzáférést nyújtó elektronikus hírközlési Szolgáltatón kívül más elektronikus hírközlési Szolgáltatóval is fennáll előfizetői szerződése, úgy az Előfizető köteles erről a Szolgáltatót az EESZ megkötésekor tájékoztatni. A Szolgáltatót, mint közvetítő Szolgáltatót az alábbi telefonszolgáltatók előfizetői jogosultak választani: Magyar Telekom Nyrt. b.) UPC Magyarország Kft. c.) Invitel Távközlési Zrt. Amennyiben az Előfizető a belföldi és/vagy nemzetközi hívásaihoz a Szolgáltatót választja közvetítő Szolgáltatóként, úgy e tekintetben módosul az előfizetői hozzáférést nyújtó Szolgáltatójával megkötött előfizetői szerződése. a.) 5. oldal

6 Az adott szolgáltatás viszonylatában az Előfizetővel szemben a hibás teljesítésért és az előfizetői panaszok kezeléséért az a Szolgáltató felel, aki az Előfizetővel arra Előfizetői Szerződést kötött és az adott hívásirányokban gondoskodik a hívás végződtetéséről. Szolgáltató a Távbeszélő Szolgáltatást harmadik személy távbeszélő hálózattal rendelkező Szolgáltatóval, mint teljesítési segédjével kötött nagykereskedelmi szerződés alapján biztosítja Szolgáltató Előválasztás Szolgáltatás keretében. Hívástípusok Hel yi hívás : egy adott település közigazgatási határian belüli előfizetői hozzáférési pontok között létrejött forgalom. Távols ági vagy Belföldi hívás : a két különböző földrajzi számozási területen lévő helyhez kötött telefonállomások közötti hívás, a helyközi hívások kivételével. Mobil hívás : a belföldi mobil rádiótelefon Szolgáltatók kapcsolási számainak hívása. Nem zetk özi hívás : a külföldi helyhez kötött telefonállomásra, valamint a külföldi mobil rádiótelefon állomásra irányuló hívás. 3. Speciális és egyéb kategóriájú hívások Négyjegyű s zám ok A Szolgáltató más Társszolgáltatókkal létrejött megegyezés esetén - lehetőséget biztosít ügyfeleinek, hogy területéről elérhetőek legyenek az országos négy számjegyű speciális számok, a hívott Szolgáltató által meghatározott díjak szerint. Belföldi zöld s zám A 80-as előhívószámú telefonszámokra kezdeményezett sikeres hívások belföldi zöld szám hívásnak minősülnek. A belföldi zöld szám hívásakor a hívást kezdeményező számára a hívás díjmentes. Belföldi k ék s zám A 40-es előhívószámú telefonszámokra kezdeményezett sikeres hívások belföldi kék szám hívásnak minősülnek. A belföldi kék szám hívásakor a hívást kezdeményező számára a hívás helyi szakaszára vonatkozó díját kell alkalmazni. Segélyk érő hívás ok A Szolgáltató biztosítja előfizetői számára a segélyhívó szolgálatok elérését: - a mentők: (104), - a tűzoltóság: (105), - a rendőrség: (107), - az egységes segélyhívó (112)) A segélykérő hívás díjmentes. Emelt díjas hívások es em elt díjas s zolgáltatás A es emelt díjas hívás egy belföldi emeltdíjas szám szolgáltatás, mely lehetővé teszi előfizetői számára, hogy és tartalmat nyújtó szolgáltatásokat vegyenek igénybe a távbeszélő hálózaton keresztül. információt A 90-as előhívószámú telefonszámokra kezdeményezett sikeres hívások belföldi emelt díjas szám hívásnak minősülnek. A szolgáltatás kizárólag a díjmellékletben felsorolt számtartományok esetében vehető igénybe. Az előfizetői szerződés megkötésekor az előfizető nyilatkozik, hogy igénybe kívánja venni jelen szolgáltatást. Ezen nyilatkozatát az előfizetői szerződés időtartama alatt bármikor módosíthatja. Díjazás : A szolgáltatást igénybe vevő hívások a hívók felé emelt tarifával kerülnek kiszámlázásra, amely naptól és napszaktól, valamint a belföldi hívás helyétől függetlenül azonos mértékű. A díjazás az Általános Szerződési Feltételek 2. számú mellékletébe foglalt díjtáblázat alapján történik es em elt díjas m egk ülönböztetett s zolgáltatás A 91-es emelt díjas megkülönböztetett hívás egy belföldi, emeltdíjas szám szolgáltatás, amely a hívó fél számára lehetővé teszi a telefonhálózatból olyan információs, illetve tartalomszolgáltatások elérését amelyek hívása - a szolgáltatott tartalomra, 6. oldal

7 illetőleg a hívás mérsékelt díjára tekintettel - nem jelent a kiskorúak védelme érdekében mérlegelendő kockázatot. Az előfizetői szerződés megkötésekor az Előfizető nyilatkozik, hogy igénybe kívánja venni jelen szolgáltatást. Ezen nyilatkozatát az előfizetői szerződés időtartama alatt bármikor módosíthatja. A díjazás az Általános Szerződési Feltételek 2. számú mellékletébe foglalt díjtáblázat alapján történik. Hel ytől független te lefons zámok hívás a s zolgáltatás (21 -es s zám ok hívása) Helytől független telefonszám hívásának minősül a Szolgáltató egy helyhez kötött hálózatába bekapcsolt előfizetői hozzáférési pontjáról kezdeményezett és egy harmadik fél helytől független előfizetői hozzáférési pontra végződtetett beszéd forgalom. A szolgáltatás kizárólag a díjmellékletben felsorolt számtartományok esetében vehető igénybe. A (21)-es hívószámmal indított hívások díjazása a belföldi távolsági hívás díjazása szerint történik. Tudak ozó hívá sok Tudakozó hívásnak minősül bármely sikeres hívás, amelyet a Szolgáltató előfizetője kezdeményez bármely tudakozó szolgáltatást végző szolgáltató irányában. A Szolgáltató köteles megadni az egyetemes tudakozó szolgáltatóknak, az Előfizető hozzájárulásától függően: az előfizet nevét, lakcímének a szolgáltatóval nyilvánosságra hozatal céljából közölt részét és kapcsolási számát. Belföldi és helyi tudak ozódás Belföldi és helyi tudakozódásnak minősül a as tudakozószolgálati hívószám sikeres hívása. A szolgáltatás igénybevételével az Előfizető az előfizetői állomásáról magyarországi el fizetőkkel és hívószámokkal kapcsolatos információkat szerezhet meg. A tudakozó szolgálat csak azon Előfizetők adatairól ad felvilágosítást, akik ehhez hozzájárultak. A díjazás az Általános Szerződési Feltételek 2. számú mellékletébe foglalt díjtáblázat alapján történik. Nem zetk özi tudak ozódás Nemzetközi tudakozódásnak minősül a es hívószám sikeres hívása. A szolgáltatás igénybevételével az Előfizető az előfizetői állomásáról nemzetközi Előfizetőkkel és hívószámokkal kapcsolatos információkat szerezhet meg. A díjazás az Általános Szerződési Feltételek 2. számú mellékletébe foglalt díjtáblázat alapján történik. Tudak ozó Plus z A Tudakozó Plusz szolgáltatás igénybevételének minősül a es tudakozószolgálati hívószám sikeres hívása. A Tudakozó Pluszban lehetőség van tevékenységi kör és szolgáltatástípus szerinti keresésre a hívó által megadott szempontok alapján, ezen kívül közérdek információk, általános tudományos, művészeti tudnivalók, valamint e- mail és weboldalcímek lekérdezésére. A díjazás az Általános Szerződési Feltételek 2. számú mellékletébe foglalt díjtáblázat alapján történik. Hívás idős zak ok Szolgáltató megkülönböztet csúcsidőszakot és csúcsidőn kívüli időszakot. Nappali időszak (csúcsidőszak): hétfőtől péntekig vagy munkanapokon 7 és 18 óra között. Kedvezményes időszak (csúcsidőn kívül): hétfőtől péntekig vagy munkanapokon 18 és 7 óra között, valamint szombaton, vasárnap és munka-szüneti napokon 0 és 24 óra között. A Szolgáltató speciális akciók keretében a fenti időszakoktól eltérhet. Hívásrészletező A Szolgáltató az Előfizető erre irányuló megrendelése alapján, az Előfizető részére kiállított számlában az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek megfelelően a kötelezően feltüntetendő adatoknál részletesebb hívásrészletezőt is köteles kiadni. A hívásrészletező megrendelése történhet eseti vagy rendszeres jelleggel, határozott időre vagy visszavonásig. A kimutatásban igényelhető legkisebb időegység egy hónap. A hívásrészletezőnek szolgáltatásonként és Szolgáltatónként a következőket kell tartalmaznia: a) hívott száma, b) a hívás kezdő időpontja, c) a hívás időtartama, d) a hívásegység díja, e) a hívás díja. A Szolgáltató a hívásrészletezőt az Általános Szerződési Feltételekben szabályozottak szerint adja át az Előfizetőnek. A 7. oldal

8 hívásrészletezőt a Szolgáltató az Előfizető megrendelése szerint, elektronikus vagy nyomtatott formában adja ki. Az elektronikus hívásrészletezőt az Előfizető által megadott címre teljesíti a Szolgáltató. Ebben az esetben az Internetes SMTP transzfer megkezdésétől (levél elküldésétől) számítva nem vállal felelősséget a Szolgáltató az Előfizetőnek a hívásrészletezésben szereplő személyes adatainak biztonságáért. Postai úton kézbesített hívásrészletezőt a Szolgáltató az Előfizető által a szerződés megkötésekor megjelölt postázási címre küldi meg. A papír alapú hívásrészletező megküldése díjköteles, díjtételeit az Általános Szerződési Feltételek 2/B melléklete tartalmazza. A hívásrészletező igénylésének szabályait az Általános Szerződési Feltételek pontja szabályozza Eseti hívásrészletező elkészítésének időtartama legfeljebb a megrendeléstől számított egy hét, a rendszeres hívásrészletezőt, pedig a Szolgáltató a távbeszélő számlával együtt küldi meg az Előfizető részére. III. VEZETÉKES TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI, KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK, IGÉNYBEVEHETŐSÉG FÖLDRAJZI TERÜLETE, FELELŐSSÉGI HATÁROK, SEGÉLYHÍVÓSZÁMOK 4. Telefon szolgáltatás igénybe vételének feltételei 5. VoIP szolgáltatás igénybevételének feltételei A Szolgáltató a szolgáltatást az azonos helyzetben levő Előfizetőknek azonos feltételekkel biztosítja. A szolgáltatást Előfizető korlátozás nélkül veheti igénybe. Egyéni 6. A közvetítő választás igénybevételének feltételei Az Előfizető az EESZ megkötésével elfogadja: 1 a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit, 2 Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy az előfizetői hozzáférést nyújtó Szolgáltatója továbbítsa a Szolgáltató részére az Előfizető adatait a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben 3 Előfizetőnek a hozzáférést nyújtó Szolgáltatójával, illetve más közvetítő Szolgáltatóval a választott szolgáltatás vonatkozásában fennálló előfizetői szerződése megszűnik vagy ha a választás azt nem érinti teljes egészében módosul, amely módosulást az előfizetői hozzáférést nyújtó Szolgáltatója köteles az előfizetői szerződésen átvezetni. A hozzáférést nyújtó Szolgáltató a közvetítő Szolgáltató igénye esetén a választást követő 2 munkanapon belül, térítésmentesen köteles közölni a választott közvetítő Szolgáltatóval: a.) az előző pont szerinti adatokat, b) a szolgáltatás nyújtása megkezdésének határidejét, Az előfizetői hozzáférést nyújtó Szolgáltató a jelen adatközlési kötelezettségét a nyilvántartásban szereplő adatok teljesíti, amely adatok valódiságáért felelősség nem terheli. alapján Amennyiben Előfizetőnek a választott szolgáltatás tekintetében az előfizetői hozzáférést biztosító Szolgáltatón kívüli más szolgáltatóval áll fenn előfizetői szerződése, erről az Előfizető szerződéskötéskor köteles tájékoztatni a Szolgáltatót, mint újonnan választott közvetítő Szolgáltatót. A Szolgáltató, mint újonnan választott közvetítő Szolgáltató a szerződés megkötéséről, az Előfizető nevéről, a választott szolgáltatások köréről legkésőbb két munkanapon belül tájékoztatja a.) az előfizetői hozzáférést biztosító Szolgáltatót, b.) másik közvetítő Szolgáltatót Az Előfizető kérheti a közvetítő-előválasztás szolgáltatás szüneteltetését az Általános Szerződési Feltételek 5. rendelkezései szerint. pontjának Amennyiben a szünetelés a közvetítő választás biztosítására kötelezett Szolgáltató hálózat-karbantartása miatt következik be, erről előzetesen a Szolgáltató csak abban az esetben tudja előzetesen tájékoztatni az Előfizetőt, amennyiben a Szolgáltató a közvetítőválasztás biztosítására kötelezett Szolgáltatótól megkapta erről a tájékoztatást. Amennyiben az Előfizető az előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltatótól előre fizetett szolgáltatást vesz igénybe és ennek keretében él a közvetítőválasztás jogával, a közvetítőválasztásával igénybe vett szolgáltatásokért az előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltatónak előre kifizetett díjtól függetlenül külön díjfizetési kötelezettség terheli A közvetítő választás műszaki korlátai 8. oldal

9 A közvetítőválasztás szolgáltatás nem vehető igénybe: nyilvános állomásról, ideiglenes telefonszámokra. Egy Előfizető tekintetében belföldi hívásra csak egy előválasztott Szolgáltató állítható be. Amennyiben az Előfizető távbeszélő vonala szünetel vagy kimenő forgalmát a hozzáférést nyújtó Szolgáltató korlátozza, az Előfizető a közreműködő Szolgáltató szolgáltatásait sem tudja igénybe venni. A Szolgáltatóval fennálló Előfizetői Szerződésre az áthelyezés szabályait nem lehet alkalmazni. Amennyiben az Előfizető a hozzáférést biztosító Szolgáltatónál az előfizetői hozzáférési pont áthelyezését, átírását kezdeményezi, köteles erről a Szolgáltatót értesíteni. A Szolgáltató az Előfizető bejelentését felmondásnak tekinti, így az értesítés kézhezvételétől számított 8 nap után az Előfizetői Szerződés megszűnik. 7. Kényelmi szolgáltatások közvetítő választás szolgáltatás esetén 8. Kényelmi szolgáltatások közvetítő előválasztás szolgáltatás esetén Kényelmi szolgáltatások közvetítő-előválasztás szolgáltatás esetében nem igényelhetők. Kényelmi szolgáltatások VoIP esetén Hívásátirányítás feltétel nélkül (fix továbbítás) Az Előfizető, ha távolléte miatt nem tudja fogadni az állomására érkező hívásokat, átirányíthatja azokat egy aktiváláskor megadott másik telefon-állomásra. Aktív hívásátirányítás alatt a bejövő hívásokat a központ minden esetben a megadott telefon-állomásra kapcsolja. Az átirányított hívás díja két részből áll: - a hívó az átirányítást megrendelő Előfizető telefon-állomásáig fizeti a hívást, - az aktiváláskor megadott másik telefon-állomásig felépített hívást pedig a szolgáltatást kérő Előfizetőnek számlázzák Hívásátirányítás foglaltság esetén Az Előfizető, aki telefon-állomásának foglaltsága miatt nem tudja fogadni az érkező hívásokat, átirányíthatja azokat egy aktiváláskor megadott másik telefon-állomásra. Aktív átirányítás alatt a központ csak azokat a hívásokat továbbítja az aktiváláskor megadott telefon-állomásra, melyek az Előfizető telefon-állomásának foglaltsága alatt érkeznek, a többi hívást az Előfizető telefon- állomására kapcsolja. Az átirányított hívás díja két részből áll: - a hívó az átirányítást megrendelő Előfizető telefon-állomásáig fizeti a hívást, - az aktiváláskor megadott másik telefon-állomásig felépített hívást pedig a szolgáltatást kérő Előfizetőnek számlázzák Hívásátirányítás "nem felel" esetén Az Előfizető azokat a hívásokat, melyekre megadott időn belül nem felel, átirányíthatja az aktiváláskor megadott másik telefon-állomásra. Aktív átirányítás alatt a központ csak azokat a hívásokat irányítja át az aktiváláskor megadott telefonállomásra, melyek csengetik az Előfizető telefon-állomását, de a megadott időn belül nem veszik fel a kézi beszélőt. Az átirányított hívás díja két részből áll: - a hívó az átirányítást megrendelő Előfizető telefon-állomásáig fizeti a hívást, - az aktiváláskor megadott másik telefon-állomásig felépített hívást pedig a szolgáltatást kérő Előfizetőnek számlázzák Hívószám kijelzése A hívószámkijelzés telefonvonalon a hívott személy számára lehetővé teszi, hogy a hívás felépítése és időtartama alatt a hívó vonal hívószámát a telefonkészülékbe beépített vagy különálló kijelző berendezésen megjelenítse, amennyiben a hívó fél a kijelzést megengedte. A hívószámkijelzés (CLIP) szolgáltatás az Előfizető megrendelése alapján vehető igénybe a kijelzésre alkalmas végberendezéssel, amely tudja venni és megjeleníteni a központ által küldött jeleket Hívószám kiküldés/kijelzés tiltása A hívószámkijelzés letiltása szolgáltatás a hívó Előfizető számára lehetővé teszi, hogy hívószámát a hívott állomáson ne jelenítsék meg. A letiltás nem alkalmazható a 24/1997. (III.26.) BM rendeletben meghatározott, az állam működése, a lakosság ellátása 9. oldal

10 szempontjából kiemelten fontos létesítmények, valamint a segélyhívó szolgálatok (rendőrség, tűzoltóság, mentőszolgálat, 112 egységes európai segélyhívószámra) hívószámaira irányuló hívások esetén. A segélyhívások megválaszolása céljából a Szolgáltató köteles a segélyhívó szolgálatok kérésére rendelkezésre bocsátani a hívó fél azonosítására vonatkozó adatokat akkor is, ha a hívó fél hozzájárulása hiányzik, vagy a hozzájárulást a hívó fél visszavonta Híváskorlátozás Az híváskorlátozás szolgáltatás az Előfizető számára lehetővé teszi, hogy a távbeszélő-állomásáról kezdeményezett hívásokat (a segélykérő és a távbeszélő-hibabejelentésre irányuló hívás kivételével) az előre meghatározott korlátozás típusokból tetszés szerint korlátozhassa, illetve a korlátozást megszüntethesse. A Szolgáltató az aktuális korlátozás típusokról az Ügyfélszolgálati Irodájában, valamint a telefonos tájékoztatást. ügyfélszolgálaton ad 9. Ne zavarj szolgáltatás Az Előfizető, aki bizonyos ideig nem akarja fogadni a telefon-állomására érkező hívásokat. 10. A szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe 11. A VoIP szolgáltatás földrajzi korlátai A Szolgáltató a szolgáltatást Magyarország területén nyújtja. Amennyiben a szolgáltatás nyújtásához szükséges szolgáltatáshozzáférési pontot (szélessávú Internet csatlakozás) és a szolgáltatás igénybevételéhez alkalmas végberendezést - igény esetén - a Szolgáltató biztosítja a szolgáltatás egyes típusait csak meghatározott földrajzi területen lehet igénybe venni. A földrajzi területeket a technikai lehetőségek függvényében a Szolgáltató határozza meg, és azok körét szabadon változtathatja, ezek felsorolása a Szolgáltató ügyfélszolgálatán folyamatosan elérhető (részletszabályokat a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek 1. számú melléklete tartalmazza). 12. A közvetítő választás szolgáltatás földrajzi korlátai A Szolgáltató a szolgáltatást Magyarország területén nyújtja. 13. A segélyhívó szolgáltatásokhoz és a hívó helyére vonatkozó információhoz való hozzáférés és azok használatára vonatkozó leírás Segélyk érő hívás ok A Szolgáltató biztosítja előfizetői számára a segélyhívó szolgálatok elérését: - a mentők: (104), - a tűzoltóság: (105), - a rendőrség: (107), - az egységes segélyhívó (112)) A segélykérő hívás díjmentes. A hívószámkijelzés letiltási szolgáltatás nem alkalmazható a 24/1997. (III.26.) BM rendeletben meghatározott, az állam működése, a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos létesítmények, valamint a segélyhívó szolgálatok (rendőrség, tűzoltóság, mentőszolgálat, 112 egységes európai segélyhívószámra) hívószámaira irányuló hívások esetén. A segélyhívások megválaszolása céljából a Szolgáltató köteles a segélyhívó szolgálatok kérésére rendelkezésre bocsátani a hívó fél azonosítására vonatkozó adatokat akkor is, ha a hívó fél hozzájárulása hiányzik, vagy a hozzájárulást a hívó fél visszavonta. A Szolgáltató az előfizetői szolgáltatás korlátozása esetén is köteles biztosítani a segélykérő hívások továbbítását. 14. A szolgáltató felelősségi határát jelentő előfizetői hozzáférési pont helye A hozzáférési pont: a hálózati végpont, amelyen keresztül az Előfizető telefonkészülék, egyéb hírközlési eszköz csatlakozásával a hálózati szolgáltatásokat igénybe veheti. A szolgáltatás egyes típusainak igénybevételéhez szükséges végberendezések meghatározását jelen pont, tartalmazza. Az Előfizető az előfizetői hozzáférési ponthoz kizárólag megfelelőség-tanúsítással és megfelelő interfésszel rendelkező szabványos végberendezést csatlakoztathat. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az Előfizető által biztosított csatlakozó berendezést a szolgáltatás 10. oldal

11 használatbavétele előtt megvizsgálja, illetve a szerződés teljes időtartama alatt bármikor ellenőrizze. Ha a Szolgáltató véleménye szerint ezen berendezések nem alkalmasak a szolgáltatás használatára, a Szolgáltató jogosult kérni az Előfizetőtől a szolgáltatás igénybevételére alkalmas berendezés biztosítását. Ha az Előfizető ezen kötelezettségének nem tesz eleget, illetve írásban kifejezetten ragaszkodik az általa biztosított berendezések beépítéséhez, a Szolgáltató a szolgáltatás minőségéért felelősséget nem vállal. Az Előfizető köteles a Szolgáltató részére lehetővé tenni, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges a Szolgáltató által biztosított berendezések elhelyezését és beállítását a felek által előzetesen egyeztetett időpontban elvégezze. Az Előfizető köteles a Szolgáltató által felszerelt, használatba adott berendezések üzemeltetési feltételeit a szerződés időtartama alatt biztosítani, valamint a hibaelhárítás érdekében a Szolgáltatóval együttműködni. A hozzáférési pont: a hálózati végpont, amelyen keresztül az Előfizető telefonkészülék, egyéb hírközlési eszköz csatlakozásával a hálózati szolgáltatásokat igénybe veheti. A szolgáltatás egyes típusainak igénybevételéhez szükséges végberendezések meghatározását jelen pont tartalmazza. Az Előfizető az előfizetői hozzáférési ponthoz kizárólag megfelelőség-tanúsítással és megfelelő interfésszel rendelkező szabványos végberendezést csatlakoztathat. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az Előfizető által biztosított csatlakozó berendezést a szolgáltatás használatbavétele előtt megvizsgálja, illetve a szerződés teljes időtartama alatt bármikor ellenőrizze. Ha a Szolgáltató véleménye szerint ezen berendezések nem alkalmasak a szolgáltatás használatára, a Szolgáltató jogosult kérni az Előfizetőtől a szolgáltatás igénybevételére alkalmas berendezés biztosítását. Ha az Előfizető ezen kötelezettségének nem tesz eleget, illetve írásban kifejezetten ragaszkodik az általa biztosított berendezések beépítéséhez, a Szolgáltató a szolgáltatás minőségéért felelősséget nem vállal. Az Előfizető köteles a Szolgáltató részére lehetővé tenni, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges a Szolgáltató által biztosított berendezések elhelyezését és beállítását a felek által előzetesen egyeztetett időpontban elvégezze. Az Előfizető köteles a Szolgáltató által felszerelt, használatba adott berendezések üzemeltetési feltételeit a szerződés időtartama alatt biztosítani, valamint a hibaelhárítás érdekében a Szolgáltatóval együttműködni. Az Előfizető a Szolgáltató által felszerelt berendezések és egyéb technikai eszközök teljes vagy részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, rendeletszerű használatra alkalmatlanná válásáért, elvesztéséért, megsemmisüléséért kártérítési felelősséggel tartozik. Ha az Előfizető által tett hibabejelentést követő vizsgálat megállapításai szerint a hiba nem a Szolgáltató által használatba adott berendezésből adódott, úgy az átvizsgálással és a kiszállással kapcsolatos költségeket az Előfizető köteles a Szolgáltató számlája alapján a Szolgáltató számára megfizetni. 3 ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE, BIZTONSÁGA (AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS AZ ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGÉNEK AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK VÉDELMÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ KÖVETELMÉNYEIRŐL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELETBEN MEGHATÁROZOTT, VAGY A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL ÖNKÉNT VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEINEK CÉLÉRTÉKEI, EZEK ÉRTELMEZÉSE ÉS TELJESÍTÉSÜK ELLENŐRZÉSÉNEK MÉRÉSI MÓDSZERE) 15. A Szolgáltató által vállalt egyedi szolgáltatásminőségi követelmények közvetítő előválasztás és VoIP szolgáltatás esetén Megnevezés Mérés Minőségi célérték Szolgáltatás rendelkezésre állása Az éves rendelkezésre állási érték számítása a Szolgáltató statisztikája alapján történik. Az érték az adott évben a Szolgáltatóhoz érkező hibabejelentések (a Szolgáltató érdekkörében bekövetkező hibák esetén) időpontjai és a hibaelhárítások között eltelt idő összessége. Az összes hibásan teljesített órák száma egyenlő a hibabejelentések nyilvántartásai alapján összesített hibásan teljesített órák számával. A rendelkezésre állási idő számításánál nem kell figyelembe venni az Előfizető érdekkörébe tartozó vagy a Szolgáltató érdekkörén kívül eső egyéb ok miatti hiba elhárításának idejét, az Előfizető 95% kérésére történő vagy az előre bejelentett karbantartás miatti szünetelés idejét, továbbá a szolgáltatás Előfizető szerződésszegése miatti korlátozásának vagy szüneteltetésének idejét. A rendelkezésre állás meghatározása és mérése a Szolgáltató hálózat-felügyeleti rendszere valamint a szolgáltatás nyújtásában közreműködő távközlési Szolgáltató által átadott rendelkezésre állási adatok alapján történik. 11. oldal

12 Szolgáltatásnyújtás megkezdésének határideje Hibabejelentő válaszideje Bejelentett minőségi panaszok hibaelhárítási határideje Forgalommérésen számlázás esetén a bejelentett számlapanaszok kivizsgálási és elintézési határideje A Szolgáltató ügyfélszolgálati ügyintézőjének 120 másodpercen belüli bejelentkezésének aránya Sikertelen hívások Sikeres hívások felépítésének maximális időtartama (hívás felépítési idő) az ide irányuló vizsgálóhívások esetében Az előfizetői szerződés létrejöttétől számított időtartam Szolgáltató nyilvántartása alapján Az előfizetői szerződés alapján a Szolgáltató műszaki okok kivételével legfeljebb az előfizetői szerződés megkötésétől számított 15 napon belül, vagy az Előfizető által az előfizetői szerződésben megjelölt későbbi időpontban, de legfeljebb a szerződés megkötésétől számított 3 hónapon belül szolgáltatás nyújtását a) maximális válaszidő az ide irányuló vizsgálóhívások esetében 120 másodperc szolgálat b) maximális válaszidőn belüli kezelői jelentkezések minimális aránya az ide irányuló 75% összes vizsgálóhíváshoz mérve Minőségi panasz: Szolgáltató hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult, az érdekkörébe tartozó, szolgáltatás minőséggel összefüggő hibákra 108 óra vonatkozó előfizetői bejelentés (hibabejelentés). A bejelentett számlapanaszok kivizsgálásának és elintézésének ideje: az adatgyűjtési időszakban a kiállított számlákat érintő számlapanaszok Szolgáltató általi fogadásától: alapuló a panasz elutasítása esetén: az Előfizetőnek kézbesített - a panasz elutasítását tartalmazó válaszlevél elküldéséig, a panasz elfogadása esetén: a jóváírás, visszafizetés megtörténtéig, vagy a panasz 45 nap elfogadásáról történő értesítésig eltelt, megkezdett napok száma. A hívás felépítéséhez szükséges címinformáció vételének pillanatától a kezelői végberendezésen vagy a hozzá kapcsolódó hálózaton, hívássoroló rendszer alkalmazása esetén a kezelői bejelentkezést Igénylő menüpont hívó általi kiválasztását követően a 75% kezelő, hibafelvevő személyes bejelentkezéséig tart. A beszélgetés időtartama már nem tartozik bele. Sikertelen hívás: Távbeszélő hálózatban érvényes, tárcsahang után megfelelően tárcsázott hívószámmal kezdeményezett hívás, amely során 30 másodpercen belül sem csengetési visszhang, sem foglalt jelzés, sem egyéb válaszjel nem észlelhető. A 30 másodpercen belül felépült hívás abban az esetben is sikertelen hívásnak minősül, ha a beszédkapcsolat téves számra épül fel, a hívó vagy hívott fél általi bontás nélkül megszakad, vagy ha az összeköttetés minősége beszédátvitelre alkalmatlan. 2,70% A 30 másodperc akkor kezdődik, amikor a hálózat a hívás felépítéséhez szükséges hívószám utolsó jegyét fogadta. A vizsgálószámokat a Szolgáltató listájából véletlenszerűen kell kiválasztani és a mutatók meghatározásakor annyi mérést kell végezni, amely biztosítja, hogy a mért érték és a mérési pontosság együtt nem haladja meg a célértéket. Közvetlen IP címzés esetén 7 másodperc E.164 szám IP címre történő konvertálása esetében 10 másodperc E.164 szám IP címre történő konvertálása esetében, clearing house-on keresztül vagy bolyongás esetén alias cím IP címre való transzlációja esetén Beszédátvitel minősége az ITU-T ajánlásokban foglaltaknak megfelelő. 15 másodperc 25 másodperc 4 A SZÁMHORDOZÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI 16. Számhordozás közvetítő előválasztás szolgáltatás esetén A számhordozás közvetítő előválasztás szolgáltatás jellegéből kifolyólag a szolgáltatás igénybe vétele alatt a Szolgáltatónál nem értelmezett. Számhordozás VoIP szolgáltatás esetén A számhordozással kapcsolatos szabályokat a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételek 8. pontja tartalmazza. 12. oldal

13 IV. 1. számú melléklet DÍJSZABÁS Lehel telefoncsomag Nettó Bruttó Lehel telefoncsomag havidíja Számlázás alapja PERC alapú számlázás Kapcsolási díj minden hívásirányba (kivéve díjazás nélküli tételek) Percdíjak Csúcsidőszak Kedvezményes időszak (munkanapokon 18 és munkanapokon 07 és 18 óra között 07 óra között, munkaszüneti napokon 0 és 24 óra között) Nettó Bruttó Nettó Bruttó 3,93 4,99 3,93 4,99 Vezetékes hívások Ft/perc Vezetékes hívások Ft/perc Hálózaton belüli hívás Helyi hívás 7,09 9 3,54 4,5 Helyközi hívás 7,09 9 3,54 4,5 Távolsági hívás 12,28 15,6 7,09 9 Mobil-hívások Mobil-hívások T-Mobile 46,3 58,8 27,4 34,8 Telenor Zrt. 46,3 58,8 27,4 34,8 Vodafone 46,3 58,8 27,4 34,8 Nemzetközi hívások Azonos minden időszakban Audiotex Ft/másodperc Azonos minden időszakban Zone-1 28, def 120,00 Zone-2 45, def 120,00 Zone-3 50, def 120,00 Zone-4 60, def 180,00 Zone-5 80, def 180,00 Zone-6 100, def 180,00 Zone-7 120, def 240,00 Zone-8 140, def 240,00 Zone-9 180, def 360,00 Zone , def 360,00 Zone ,00 SAT Azonos minden időszakban Speciális Azonos minden időszakban SAT , (szakmai tudakozó, 125,00 Ft/perc) SAT , (belföldi tudakozó, Ft/db) 66,00 SAT , (nemzetközi tudakozó 160,00 Audiofix Ft/db Azonos minden időszakban 112, 104, 105, 107 ingyenes def 88, def 120, def 160, def 240, def 400, def 600, def 900, def 1500, def 3000, def 4000, oldal

14 Botond telefoncsomag Nettó Bruttó Botond telefoncsomag havidíja Számlázás alapja PERC alapú számlázás Kapcsolási díj minden hívásirányba (kivéve díjazás nélküli tételek) Percdíjak Csúcsidőszak Kedvezményes időszak (munkanapokon 18 és munkanapokon 07 és 18 óra között 07 óra között, munkaszüneti napokon 0 és 24 óra között) Nettó Bruttó Nettó Bruttó 0,00 0,00 0,00 0,00 Vezetékes hívások Ft/perc Vezetékes hívások Ft/perc Hálózaton belüli hívás 0,00 0,00 0,00 0,00 Helyi hívás 5,67 7,20 3,31 4,20 Helyközi hívás 5,67 7,20 3,31 4,20 Távolsági hívás 11,34 14,40 6,62 8,40 Mobil-hívások Mobil-hívások T-Mobile 43,94 55,80 26,7 33,90 Telenor Zrt. 43,94 55,80 26,7 33,90 Vodafone 43,94 55,80 26,7 33,90 Nemzetközi hívások Azonos minden időszakban Audiotex Ft/másodperc Azonos minden időszakban Zone-1 28, def 120,00 Zone-2 45, def 120,00 Zone-3 50, def 120,00 Zone-4 60, def 180,00 Zone-5 80, def 180,00 Zone-6 100, def 180,00 Zone-7 120, def 240,00 Zone-8 140, def 240,00 Zone-9 180, def 360,00 Zone , def 360,00 Zone ,00 SAT Azonos minden időszakban Speciális Azonos minden időszakban SAT , (szakmai tudakozó, 125,00 Ft/perc) SAT , (belföldi tudakozó, Ft/db) 66,00 SAT , (nemzetközi tudakozó 160,00 Audiofix Ft/db Azonos minden időszakban 112, 104, 105, 107 ingyenes def 88, def 120, def 160, def 240, def 400, def 600, def 900, def 1500, def 3000, def 4000, oldal

15 Botond Plusz telefoncsomag Nettó Bruttó Lehel telefoncsomag havidíja Számlázás alapja MÁSODPERC alapú számlázás Kapcsolási díj minden hívásirányba (kivéve díjazás nélküli tételek) Percdíjak Csúcsidőszak Kedvezményes időszak (munkanapokon 18 munkanapokon 07 és 18 óra között és 07 óra között, munkaszüneti napokon 0 és 24 óra között) Nettó Bruttó Nettó Bruttó 3,93 4,99 3,93 4,99 Vezetékes hívások Ft/perc Vezetékes hívások Ft/perc Hálózaton belüli hívás 0, Helyi hívás 5,67 7,20 3,31 4,20 Helyközi hívás 5,67 7,20 3,31 4,20 Távolsági hívás 11,34 14,40 6,62 8,40 Mobil-hívások Mobil-hívások T-Mobile 43,94 55,80 26,7 33,90 Telenor Zrt. 43,94 55,80 26,7 33,90 Vodafone 43,94 55,80 26,7 33,90 Nemzetközi hívások Azonos minden időszakban Audiotex Ft/másodperc Azonos minden időszakban Zone-1 28, def 120,00 Zone-2 45, def 120,00 Zone-3 50, def 120,00 Zone-4 60, def 180,00 Zone-5 80, def 180,00 Zone-6 100, def 180,00 Zone-7 120, def 240,00 Zone-8 140, def 240,00 Zone-9 180, def 360,00 Zone , def 360,00 Zone ,00 SAT Azonos minden időszakban Speciális Azonos minden időszakban SAT , (szakmai tudakozó, 125,00 Ft/perc) SAT , (belföldi tudakozó, Ft/db) 66,00 SAT , (nemzetközi tudakozó 160,00 Audiofix Ft/db Azonos minden időszakban 112, 104, 105, 107 ingyenes def 88, def 120, def 160, def 240, def 400, def 600, def 900, def 1500, def 3000, def 4000, oldal

16 17. V. Zónastruktúra 1. díjzóna AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK, AUSZTRIA, BELGIUM, EGYESÜLT KIRÁLYSÁG, FRANCIAORSZÁG, HOLLANDIA, NÉMETORSZÁG, OLASZORSZÁG 2. díjzóna CSEHORSZÁG, LENGYELORSZÁG, SPANYOLORSZÁG, SVÁJC, SVÉDORSZÁG, SZINGAPÚR, SZINGAPÚR MOBIL, SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG, SZLOVÉNIA, ÚJ-ZÉLAND 3. díjzóna AUSZTRÁLIA, DÁNIA, ÉSZTORSZÁG, FINNORSZÁG, HONGKONG, HONGKONG MOBIL, ÍRORSZÁG, KANADA, NORVÉGIA, PORTUGÁLIA, PUERTO RICO, USA ALASZKA, USA HAWAII 4. díjzóna CHILE, GÖRÖGORSZÁG, IZRAEL, JAPÁN, KOREAI KÖZTÁRSASÁG (DÉL KOREA), LIECHTENSTEIN, MALAJZIA, MALAJZIA MOBIL, SAN MARINO 5. díjzóna ANDORRA, BULGÁRIA, CIPRUS, FRANCIAORSZÁG MOBIL, HORVÁTORSZÁG, IZLAND, LUXEMBURG, MONACO, OROSZORSZÁG, OROSZORSZÁG MOBIL, ROMÁNIA, TAJVAN 6. díjzóna ALBÁNIA, ALBÁNIA MOBIL, BOSZNIA-HERCEGOVINA, FINNORSZÁG MOBIL, GRÚZIA, GRÚZIA MOBIL, HOLLANDIA MOBIL, INDONÉZIA, INDONÉZIA MOBIL, LETTORSZÁG, LETTORSZÁG MOBIL, LUXEMBURG MOBIL, MACEDÓNIA, MÁLTA, MÁLTA MOBIL, MONACO MOBIL, NAGORNO KARABAKH, NAGORNO KARABAKH MOBILE, PALESZTIN ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETEK, PALESZTIN ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETEK MOBIL, SVÉDORSZÁG MOBIL, TAJVAN MOBIL, UKRAJNA, UKRAJNA MOBIL 7. díjzóna ALGÉRIA, ALGÉRIA MOBIL, AUSZTRÁLIA MOBIL, AUSZTRIA MOBIL, BELGIUM MOBIL, BOSZNIA-HERCEGOVINA MOBIL, BULGÁRIA MOBIL, CIPRUS MOBIL, CSEHORSZÁG MOBIL, DÁNIA MOBIL, EGYESÜLT KIRÁLYSÁG MOBIL, ÉSZTORSZÁG MOBIL, FEHÉROROSZORSZÁG, FEHÉROROSZORSZÁG MOBIL, GÖRÖGORSZÁG MOBIL, HORVÁTORSZÁG MOBIL, ÍRORSZÁG MOBIL, IZRAEL MOBIL, JAPÁN MOBIL, KAZAHSZTÁN, KAZAHSZTÁN MOBIL, LENGYELORSZÁG MOBIL, LIECHTENSTEIN MOBIL, LITVÁNIA, LITVÁNIA MOBIL, MACEDÓNIA MOBIL, MOLDOVA, MOLDOVA MOBIL, MONTENEGRÓ, MONTENEGRÓ_MOBIL, NÉMETORSZÁG MOBIL, NORVÉGIA MOBIL, OLASZORSZÁG MOBIL, PORTUGÁLIA MOBIL, ROMÁNIA MOBIL, SPANYOLORSZÁG MOBIL, SVÁJC MOBIL, SZERBIA, SZERBIA MOBIL, SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG MOBIL, SZLOVÉNIA MOBIL, TÖRÖKORSZÁG, TÖRÖKORSZÁG MOBIL, ÚJ- ZÉLAND MOBIL 8. díjzóna ANDORRA MOBIL, ANGOLA, ANGOLA MOBIL, ARGENTÍNA, ARGENTÍNA MOBIL, ARUBA, AZERBAJDZSÁN, AZERBAJDZSÁN MOBIL, BELIZE, BELIZE MOBIL, BOTSWANA, BOTSWANA MOBIL, BRAZÍLIA, BRAZÍLIA MOBIL, CHILE MOBIL, DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG, DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG MOBIL, EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK, EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK MOBIL, ÉSZAKI MARIANA- SZIGETEK, FRANCIA GUYANA, FÜLÖP-SZIGETEK, FÜLÖP-SZIGETEK MOBIL, GIBRALTÁR, GIBRALTÁR MOBIL, GUATEMALA, GUATEMALA MOBIL, GUINEA, GUINEA MOBIL, IRÁN, IRÁN MOBIL, IZLAND MOBIL, JAMAICA, JAMAICA MOBIL, KOLUMBIA, KONGÓ, KONGÓ MOBIL, KONGÓI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG MOBIL, KOREAI KÖZTÁRSASÁG (DÉL KOREA) MOBIL, LÍBIA, LÍBIA MOBIL, MARTINIQUE, MEXIKÓ, MEXIKÓ MOBIL, NIGER, NIGER MOBIL, SZT. PIERRE ÉS MIQUELON, THAIFÖLD, THAIFÖLD MOBIL, TUNÉZIA, TUNÉZIA MOBIL, UGANDA, UGANDA MOBIL, ÜZBEGISZTÁN, ÜZBEGISZTÁN MOBIL, ZIMBABWE, ZIMBABWE MOBIL 9. díjzóna AMERIKAI VIRGIN-SZIGETEK, ANTIGUA ÉS BARBUDA, ANTIGUA ÉS BARBUDA MOBIL, BAHREIN, BAHREIN MOBIL, BARBADOS, BARBADOS MOBIL, BERMUDA, BRIT VIRGIN-SZIGETEK, COMORE-SZIGETEK, DOMINIKAI KÖZTÁRSASÁG, ELEFÁNTCSONTPART, ELEFÁNTCSONTPART MOBIL, FERÖER-SZIGETEK, FERÖER-SZIGETEK MOBIL, GHÁNA, GHÁNA MOBIL, GUADELOUPE, GUADELOUPE MOBIL, JORDÁNIA, JORDÁNIA MOBIL, KAJMÁN SZIGETEK, KÍNA, KÍNA MOBIL, KOLUMBIA MOBIL, KUVAIT, KUVAIT MOBIL, MALAWI, MALAWI MOBIL, MAROKKÓ, MAROKKÓ MOBIL, MARTINIQUE MOBIL, MAURITÁNIA, MAURITÁNIA MOBIL, MAYOTTE- SZIGETEK, OMÁN, OMÁN MOBIL, ÖRMÉNYORSZÁG, ÖRMÉNYORSZÁG MOBIL, PANAMA, PANAMA MOBIL, PERU, PERU MOBIL, SZAÚD-ARÁBIA, SZAÚD-ARÁBIA MOBIL, SZT. LUCIA, SZT. VINCENT ÉS GRENADINE-SZIGETEK, SZVÁZIFÖLD, TURKS- ÉS CAICOS- SZIGETEK, VENEZUELA, VENEZUELA MOBIL 10. díjzóna ANGUILLA, BENIN, BRUNEI, BRUNEI MOBIL, BURKINA FASO, BURKINA FASO MOBIL, BURUNDI, BURUNDI MOBIL, CSÁD, DOMINIKAI KÖZÖSSÉG, DOMINIKAI KÖZTÁRSASÁG MOBIL, ECUADOR, ECUADOR MOBIL, EGYENLÍTÕI GUINEA, EGYIPTOM, EGYIPTOM MOBIL, GABON, GABON MOBIL, GRÖNLAND, GRÖNLAND MOBIL, HAITI, HAITI MOBIL, HOLLAND ANTILLÁK, HOLLAND ANTILLÁK MOBIL, HONDURAS, HONDURAS MOBIL, INDIA, INDIA MOBIL, KAMERUN, KAMERUN MOBIL, KENYA, KENYA MOBIL, KIRGIZISZTÁN, KIRGIZISZTÁN MOBIL, LESOTHO, LESOTHO MOBIL, LIBANON, LIBANON MOBIL, LIBÉRIA, LIBÉRIA MOBIL, MADAGASZKÁR, MADAGASZKÁR MOBIL, MAKAÓ, MAKAÓ MOBIL, MALDÍV-SZIGETEK, MALDÍV-SZIGETEK MOBIL, MARTINIQUE MOBIL, MAURITIUS, MAURITIUS MOBIL, MONGÓLIA, MONTSERRAT, MOZAMBIK, NAMÍBIA, NAMÍBIA MOBIL, NICARAGUA, NICARAGUA MOBIL, NIGÉRIA, NIGÉRIA MOBIL, RÉUNION, RÉUNION MOBIL, SEYCHELLE- SZIGETEK, SEYCHELLE-SZIGETEK MOBIL, SIERRA LEONE, SIERRA LEONE MOBIL, SRÍ LANKA, SRÍ LANKA MOBIL, SZENEGÁL, SZENEGÁL MOBIL, SZÍRIA, SZÍRIA MOBIL, SZT. KITTS ÉS NEVIS, SZUDÁN, TADZSIKISZTÁN, TADZSIKISZTÁN MOBIL, TANZÁNIA, TANZÁNIA MOBIL, TOGO, TOGO MOBIL, TÜRKMENISZTÁN, TÜRKMENISZTÁN MOBIL, URUGUAY, URUGUAY MOBIL, ZAMBIA, ZAMBIA MOBIL 11. díjzóna AFGANISZTÁN, AMERIKAI SZAMOA, ANTARKTISZ, ASCENSION SZIGETEK, BAHAMA-SZIGETEK, BAHAMA-SZIGETEK MOBIL, BANGLADES, BANGLADES MOBIL, BHUTÁN, BHUTÁN MOBIL, BISSAU-GUINEA, BOLÍVIA, BOLÍVIA MOBIL, COOK-SZIGETEK, COSTA RICA, COSTA RICA MOBIL, DIEGO GARCIA, DZSIBUTI, DZSIBUTI MOBIL, ERITREA, ETIÓPIA, ETIÓPIA MOBIL, FALKLAND-SZIGETEK, FIDZSI-SZIGETEK, FIDZSI-SZIGETEK MOBIL, FRANCIA GUYANA MOBIL, FRANCIA POLINÉZIA, GAMBIA, GRENADA, GUAM SZIGETEK, GUYANA, GUYANA MOBIL, IRAK, JEMEN, JEMEN MOBIL, KAMBODZSA, KAMBODZSA MOBIL, KATAR, KATAR MOBIL, KELET TIMOR, KIRIBATI, KIRIBATI MOBIL, KONGÓI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG, KOREAI NDK (ÉSZAK KOREA), KÖZÉP-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG, KÖZÉP-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG MOBIL, KUBA, LAOSZ, MALI, MALI MOBIL, MARSHALL-SZIGETEK, MIANMAR, MIKRONÉZIA, NAURU, NEPÁL, NIUE-SZIGETEK, NORFOLK-SZIGETEK, PAKISZTÁN, PAKISZTÁN MOBIL, PALAU, PÁPUA ÚJ-GUINEA, PARAGUAY, PARAGUAY MOBIL, RUANDA, RUANDA MOBIL, SALAMON-SZIGETEK, SALVADOR, SALVADOR MOBIL, SAO TOME ÉS PRÍNCIPE, SURINAME, SURINAME MOBIL, SZAMOA, SZOMÁLIA, SZENT ILONA-SZIGET, TOKELAU-SZIGETEK, TONGA, TRINIDAD ÉS TOBAGO, TRINIDAD ÉS TOBAGO MOBIL, TUVALU, ÚJ- KALEDÓNIA, VANUATU, VIETNÁM, VIETNÁM MOBIL, WALLIS ÉS FUTUNA, ZÖLDFOKI-SZIGETEK, ZÖLDFOKI-SZIGETEK MOBIL SAT-1 díjzóna EMSAT, INMARSAT-B, INMARSAT-M, IRIDIUM, THURAYA SAT-2 díjzóna INMARSAT-A SAT-3 díjzóna INMARSAT AERO, INMARSAT-A Data, INMARSAT-SNAC 16. oldal

17 VI. Az előfizetői szolgáltatásokért fizetendő egyéb díjak Szolgáltatás Egyszeri díj Havi díj Titkos szám 500 Ft nincs Rejtett szám nincs nincs Részletes számla egyszeri 500 Ft nincs Részletes számla rendszeres nincs nincs Különleges telefonszám Ft Ft Ügyfél által választott szám Ft Ft Telefon előfizető aktiválási díj Ft nincs Belépési (telepítési vagy hozzáférési pont létesítési) díj Ft Értéknövelt szolgáltatások Egyszeri díj Havi díj Hívószámkijelzés (bejövő) nincs nincs Hívástiltás (nemzetközi) nincs 500 Ft Hívástiltás (premium) nincs 500 Ft Hívásátirányítás, ha foglalt nincs 312,5 Ft Hívásátirányítás, ha nincs válasz nincs 312,5 Ft Minden hivás átirányítása nincs 312,5 Ft Hívástiltás (minden kimenő) nincs 312,5 Ft Kimenő hívószámtiltás nincs nincs Eseti díjak Hálózatfejlesztési díj Plusz hozzáférési pont kiépítése Áthelyezési díj Áthelyezési díj, Korábban már kiépített végpont esetén Elállási díj Kiszállási díj Adminisztrációs díj Kedvezményes Adminisztrációs díj Kihelyezett hírközlési berendezés óvadék (kaució) Szüneteltetési díj Visszakapcsolási díj díjtartozás miatt történt korlátozás után Kihelyezett hírközlési berendezés használati (bérleti) díja Csomagmódosítási díj Számlamásolat díja Kiegészítő létesítési, szerelési díj Fizetési felszólítás eljárási díja SMS levél ajánlott levél tértivevényes ajánlott levél Biztatási kár megtérítése Túlfizetés visszautalása bankszámlára ajánlat szerint ajánlat szerint Ft Ft Ft Ft/megkezdett óra 800 Ft 400 Ft Ft havi díj 20%-a Ft ajánlat alapján Ft 300 Ft/db ajánlat alapján 100 Ft 200 Ft 300 Ft 500 Ft 800 Ft Ft 300 Ft Előfizetői végpont létesítésével kapcsolatosan folyamatosan fizetendő díjak: Abban az esetben, ha az előfizetői végpont létesítéséhez korábban nem használt, más szolgáltató tulajdonában levő oszlop bérlete szükséges, akkor szolgáltató jogosult az oszlop bérletének előfizető általi megtérítésére. Ennek mértéke: 700 Ft/hó/oszlop. 17. oldal

18 VII. Szolgáltatási terület Bokros, Csanytelek, Csépa, Csongrád, Derekegyház, Eperjes, Fábiánsebestyén, Felgyő, Mindszent, Nagymágocs, Nagytőke, Szegvár, Szentes, Tiszaalpár, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, Kétpó, Kungyalu, Kunszentmárton, Szelevény Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse,Kunadacs, Kunpeszér, Kunszentmiklós, Solt, Szabadszállás, Szalkszentmárton, Tass, Újsolt, Dunapataj, Harta Bácsalmás, Csikéria, Bácsszőlős, Katymár, Kunbaja, Madaras, Mátételke, Tataháza, Jánoshalma, Mélykút, Kéleshalom, Borota Kecskemét, Városföld, Kadafalva, Katonatelep, Hetényegyháza, Méntelek, Kerekegyháza, Szentkirály, Tiszakécske, Nyárlőrinc, Gátér, Pálmonostora, Bugacpusztaháza, Jakabszállás Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonőszöd, Bálványos, Kereki, Kőröshegy, Kötcse, Nagycsepely, Pusztaszemes, Szántód, Szólád, Teleki Ádánd, Balatonendréd, Balatonszabadi, Nagyberény, Nyim, Siófok, Siójut, Som, Töreki, Zamárdi Szentpéterfa, Ják, Vasszilvágy, Varsány, Rimóc Bokros, Csanytelek, Csépa, Csongrád, Derekegyház, Eperjes, Fábiánsebestyén, Felgyő, Mindszent, Nagymágocs, Nagytőke, Szentes, Tiszaalpár, Tömörkény Kemestaródfa, Nemesmedves, Vasalja, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Nemesrempehollós, Egyházasrádóc, Ivánc, Hegyhátszentmárton, Viszák, Szaknyér, Szőce, Rimány, Kisrákos, Őriszentpéter, Kondorfa, Velemér 18. oldal

19 VIII. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. BEVEZETÉS A Szolgáltató az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről és az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról szóló 226/2003 (XII.13.) Korm. rendelet 3. -a alapján a jelen adatvédelmi tájékoztatót alkotja, amely adatbiztonsági szabályzatának részét, az Általános Szerződési Feltételeinek mellékletét képezi. Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza a szolgáltató által kezelt előfizetői személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az előfizetői adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását. 2. ADATVÉDELMI JOGSZABÁLYOK 2.1 Alkotmányról szóló évi XX. törvény 59..(1) 2.2 A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (83. ) 2.3 A személyes adatok védelméről és a közérdekűadatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény 2.4 Az elektronikus hí rközlésről szóló évi C. törvény, 2.5 Az elektronikus hí rközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hí rközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosí tókijelzés és hí vásátirányí tás szabályairól szóló 263/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet, 2.6 Az elektronikus hí rközlési előfizetői szerződésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 16/2003. (XII. 27) IHM rendelet. 3. MEGHATÁROZÁSOK 2.1 Személyes adat A meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. 2.2 Adatkezelés Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is. 2.3 Adatfeldolgozás Az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől. 2.4 Adattovábbí tás Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. 2.5 Nyilvánosságra hozatal Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik. 2.6 Adatkezelő Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. 2.7 Adatfeldolgozó Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi. 2.8 Gépi feldolgozás A következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészében automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy arimetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése. 2.9 Adattörlés Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges. 19. oldal

20 4. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE A Szolgáltató az Előfizetők és a felhasználók részére számlázás és a kapcsolódó dí jak beszedése, valamint az Előfizetői Szerződések és igények figyelemmel kí sérése céljából a következőadatokat kezelheti az Eht a alapján: az Előfizetői Szerződés kötelező elemei: (a) (b) (c) (d) az Előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, a természetes személy előfizető leánykori neve, anyja neve, születési helye és ideje, a nem természetes személy előfizető cégjegyzékszáma, más nyilvántartási száma, bankszámlaszáma, az előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója, az állomás típusa, a hívás vagy az egyéb szolgáltatás típusa, iránya, kezdő időpontja, lefolytatott hívás időtartama, a továbbított adat terjedelme, IP hálózatok esetén az alkalmazott azonosítók, a hívás vagy az egyéb szolgáltatás dátuma, az elszámolási időszakban elszámolható összes egység száma, a hívó és a hívott előfizetői számok, a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok, tartozás hátrahagyása esetén az előfizetői szerződés felmondásának eseményei, távbeszélő szolgáltatás esetén az Előfizetők és felhasználók részéről igénybe vehető egyéb, nem elektronikus hírközlési szolgáltatásra, különösen annak számlázására vonatkozó adatok. 4.2 Korlátozottan cselekvőképes előfizető esetén a törvényes képviselő alatt meghatározott adatait is nyilvántartásba kell venni. 4.3 A ban meghatározott adatokat, valamint az igénybejelentés kötelező tartalmi elemeit a Szolgáltató már az igénybejelentést követően -- a szolgáltatás teljesí tésének érdekében -- nyilvántartásba veszi és kezeli. 4.4 Az Előfizetőhozzájárulása alapján a Szolgáltató jogosult az Előfizetőmás személyes adatainak (pl. telefonszám, faxszám, személyigazolvány szám) a rögzí tésére is. 4.5 Hibabejelentés esetén a Szolgáltató hangfelvétel útján rögzí ti -- és ezáltal kezeli -- az Előfizető hibabejelentés során közölt alábbi adatait az Eht (2) alapján: - az Előfizető / bejelentő értesítési címét vagy más azonosítóját - az Előfizetői / bejelentői hívószámot vagy más azonosítót, - a hibajelenség leírását, - a hibabejelentés időpontját (év, hónap, nap, óra), - a hiba okát, a behatárolásra tett intézkedéseket és azok eredményét, - a hiba elhárításának módját és időpontját (év, hónap, nap, óra), valamint eredményét, - az Előfizető értesítésének módját és időpontját. 4.6 Az Előfizetőadatai csak akkor használhatók közvetlen üzletszerzés, tudományos, közvélemény- vagy piackutatás céljára, ha ahhoz az Előfizetőelőzetesen kifejezetten hozzájárult. Az Előfizetőe hozzájáruló nyilatkozatát bármikor jogosult feltétel nélkül a Szolgáltató ügyfélszolgálata értesí tésével visszavonni. 4.7 Közvetlen üzletszerzés célját szolgáló közlemény telefonon vagy egyéb távközlési úton nem továbbí tható annak az Előfizetőnek, aki úgy nyilatkozott, hogy nem kí ván semmilyen reklámanyagot. 4.8 A nyilvános vagy információs Szolgáltatókon keresztül hozzáférhető, nyomtatott vagy 20. oldal

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Tókert u. 8. Adószám: 13724159-2-19

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Tókert u. 8. Adószám: 13724159-2-19 TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Tókert u. 8. Adószám: 13724159-2-19 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA... Utolsó módosítás: 2010. november 04. Hatálybalépés:

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01.

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01. MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015. szemptember 01. Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A Szolgáltató neve, címe... 6 1.2.

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.10.01. Utolsó módosítás kelte: 2015.08.31.

Részletesebben

Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzleti előfizetők számára nyújtott

Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzleti előfizetők számára nyújtott Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzleti előfizetők számára nyújtott - helyi, belföldi és nemzetközi távbeszélő, bérelt vonali, VoIP és egyéb -

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft.

Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft. Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft. A tagja Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2010.04.01. Utolsó módosítás: 2009.03.01. Készült:

Részletesebben

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Karancsalja; Karancslapujtő;Karancskeszi; Karancsberény;Etes település területén Hatályba lépés kelte: 2015.12.28. Utolsó módosítás

Részletesebben

Helyhez kötött, telefon szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerzıdési Feltételei

Helyhez kötött, telefon szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerzıdési Feltételei Helyhez kötött, telefon szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételei Az ÁSZF aktuális változata hozzáférhetı a honlapon, és a szolgáltató társaság ügyfélszolgálatán. ÁSZF készítésének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Compagnon Bt.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Compagnon Bt. Compagnon Bt. Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2006. január 1. Az utolsó módosítás dátuma: 2006. július 10. Hatályos: 2006. augusztus 10. napjától Az ügyfélszolgálat elérhetősége

Részletesebben

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út 10. Fsz. 7.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó- Sajólászlófalva-Sajókápolna-Alacska-Berente

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. szolgáltató a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagjaként Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött vezetékes telefon szolgáltatáshoz Kaposvár település

Részletesebben

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83 Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Készítés dátuma: 2008. október 15. Utolsó módosítás dátuma:

Részletesebben

CATEL Kft. szolgáltató

CATEL Kft. szolgáltató CATEL Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Kiskunmajsa, Jászszentlászló, Szank települések területén Hatályba lépés kelte: 2013. október 15. Utolsó

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.22 Utolsó módosítás kelte: 2016.04.13

Részletesebben

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13. Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u.

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13. Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. TREVOLKER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13 Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. 2 +36 40/666-252 ; +36 62/999-044 ;06-70/208-8569 Fax:+36 62/611-145 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató. Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén

KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató. Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén Hatályba lépés

Részletesebben

AUTOMATIKA KKT. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

AUTOMATIKA KKT. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz AUTOMATIKA KKT. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Beleg, Szabás, Kutas, Visonta települések területén Hatályba

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

Hungária Informatikai Kft.

Hungária Informatikai Kft. 3. SZ MELLÉKLET ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. Bevezetés A (a továbbiakban: szolgáltató) az Elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről és az Elektronikus hírközlési szolgáltatások

Részletesebben

SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a tagja Általános Szerz dési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Siófok, Zamárdi, Szántód, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balaton szöd,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó-

Részletesebben

Németh Róbert Ev. szolgáltató

Németh Róbert Ev. szolgáltató Németh Róbert Ev. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Újkér, Répcelak,

Részletesebben

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87.

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. COM.UNIQUE Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére Érvényes:

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a DKTVnet Kft Kábeltelevízió és Internet Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) Internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan. Miskolc - Diósgyır

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek iplus Magyarország Kft. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2014.05.28. Utolsó módosítás kelte: 2014.04.28. Készült: 2014.04.24. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek TELEFONSZOLGÁLTATÁS (Helyhez kötött telefonszolgáltatás, Nomadikus beszédcélú szolgáltatás, Egyéb hangátviteli szolgáltatás)

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013.01 01. 1 Tartalomjegyzék:1. A Szolgáltató adatai... 3 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások

Részletesebben

LÁT-SAT KFT. szolgáltató

LÁT-SAT KFT. szolgáltató LÁT-SAT KFT. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Babócsa, Bakháza, Bánya,

Részletesebben

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ. Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ. Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A szolgáltató neve és

Részletesebben

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2011.05.02 Hatályba lépés: 2012.05.01. Utolsó módosítás:2012.03.21 Utolsó Módosítás:2014.09.01

Részletesebben

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Ügyfélszolgálat elérhetősége: munkanapokon 8:30-16:30 óra között Az Ügyfélszolgálat címe: 6724 Szeged, Csongrádi sgt.90/b III/10 A telefonos Ügyfélszolgálat

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ACN Communications Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételei VoIP alapú helyhez kötött telefonszolgáltatásra és közvetítő-előválasztással

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ KÖTÖTT ÉS INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ NEM KÖTÖTT TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ Oldal: 1 / 67 Tartalom 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Nagygyimót, Ugod, Pápa,

Részletesebben

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási ideje

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási ideje NORDTELEKOM NYRT. ÁSZF KIVONAT (a 16/2003. (XII.27.) IHM rendeltnek megfelelően) 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége

Részletesebben

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz a 4-es számú mellékletben szereplő települések területén

Részletesebben

Onecom Kft. szolgáltató

Onecom Kft. szolgáltató Onecom Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Műholdas televízió és rádió szolgáltatáshoz. Borsod Abaúj Zemplén Megye, Szabolcs-Szatmár Bereg megye és Hajdú Bihar Megye területén Hatályba

Részletesebben

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk!

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük Közép- és Nagyvállalati tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük az Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek (nyilvános televízió-műsorelosztási) szolgáltatáshoz Gyékényes, Győrtelek, Ököritófülpös, Őrtilos, Rápolt,

Részletesebben

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2012. november 29. Hatályos:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek PETE FERENC E.V... szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Bősárkány, Dénesfa, Hidegség, Iván, Ikervár,

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

PROXYNET. Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás

PROXYNET. Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás Készítés: 2016.01.05. Hatályba lépés: 2016.02.15. Utolsó ÁSZF módosítás: 2015.10.19. Internet-hozzáférés-, ellátási szolgáltatás PROXYNET Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11.

ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11. ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült: 2008. szeptember 1. Utolsó módosítás: 2016.04.18 Hatályos: 2016.05.18-től

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI SATURNUS BT BAJA INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Készült: 2004. május 25-én Módosítva: 2012. február 22-én 1 Tartalom SATURNUS BT BAJA... 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádióműsorelosztási

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92 Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott, vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Egyéni vezetékes telefon ÁSZF) Hatálya: 2014.

Részletesebben

Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató

Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz SÉ település területén Hatályba lépés kelte:

Részletesebben

HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. november 01. 1. / 76. Utolsó módosítás:2009. október 01. File név:net-portal_aszf_2009oktober01.pdf 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

Részletesebben

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2006. szeptember 1. Készült: 2006.07.25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2

Részletesebben

Micro-Wave Kft. tagja

Micro-Wave Kft. tagja Micro-Wave Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Abda, Ásványráró, Darnózseli, Dunaszeg, Dunaszentpál, Gönyű, Győrladamér, Győrzámoly, Kisbajcs, Koroncó, Kunsziget,

Részletesebben

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Babócsa, Bélavár, Beleg, Berzence, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Fábiánháza,

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2016. FEBRUÁR 1. Hatályos: 2016.02.01. 1/97

A hatálybalépés időpontja: 2016. FEBRUÁR 1. Hatályos: 2016.02.01. 1/97 MOL mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. MOL mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2015. DECEMBER 1. Hatályos: 2015.12.01. 1/138

A hatálybalépés időpontja: 2015. DECEMBER 1. Hatályos: 2015.12.01. 1/138 blue mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek

ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek műsorjelosztási szolgáltatáshoz Előző módosítás: 2012.04.15 Előző módosítás: 2012.07.01, 2013.01.15.,2013.03.15, 2013.11.15., 2014.05.15., 2014.10.01.

Részletesebben

Részvételi feltételek

Részvételi feltételek Részvételi feltételek A nyereményjáték szervezője a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.:13-10-040628, Szervező ). A nyereményjáték lebonyolítását a Webpont Kft. (székhely:

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Nagygyimót, Ugod, Pápa,

Részletesebben

Metro-Vodafone Nyereményjáték

Metro-Vodafone Nyereményjáték Metro-Vodafone Nyereményjáték I. A Szervező és Lebonyolító: Bradford Hill Business Solutions Kft (a továbbiakban: Szervező) telephelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 22. cégjegyzékszáma: 01-09-195069 INTREN

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldalszám: 1. (továbbiakban: ÁSZF) a HHT 98 Hírközlési Hálózat Tervező, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsor elosztás szolgáltatására vonatkozóan.

Részletesebben

Általános szerzôdési feltételek

Általános szerzôdési feltételek Általános szerzôdési feltételek Hatálybalépés napja: 2013.05.01. www.fizessenmobillal.hu I. fejezet ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2012. 10. 16. Hatályos: 2012. 10. 16.-tól Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek. 1. Bevezetés. 2. Eladó adatai

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek. 1. Bevezetés. 2. Eladó adatai Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1. Bevezetés Aki a www.lullaberry.hu webáruházban (továbbiakban Webáruház) regisztrációval vagy anélkül böngészik (a továbbiakban: Felhasználó), köteles

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételei

A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételei ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételei A hatálybalépés időpontja: 2014. augusztus 1.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek kivonata

Általános Szerződési Feltételek kivonata Általános Szerződési Feltételek kivonata Actel Távközlési Zrt. 2008. március 3. 1 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Szerződési feltételek célja...4 1.2. Szerződési feltételek hatálya...4 1.3.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Cogitnet Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2015. október 30.-tól 1 1 Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 7 1.1 Szolgáltató neve és címe:...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Rackserver Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2014. november 10-től 1 1 Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 7 1.1 Szolgáltató neve és címe:...

Részletesebben

Oláh & Társa KFT szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Oláh & Társa KFT szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Oláh & Társa KFT szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Abaújlak, Alsódobsza, Alsózsolca, Arnót, Baktakék, Beret, Csobád, Csobaj, Detek, Felsődobsza, Felsővadász,

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Hatálya: 2014. május 7. Utolsó módosítás: 2014.05.05. Hatálya:

Részletesebben

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDigTV Extra műsorterjesztés Elkészítés dátuma: 2011. február 02. Hatályba lépés: 2011. március 04. Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDigTV Extra

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november 2. Hatályos:

Részletesebben

NÁLAD A NYERŐ KOMBINÁCIÓ? ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

NÁLAD A NYERŐ KOMBINÁCIÓ? ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA NÁLAD A NYERŐ KOMBINÁCIÓ? ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A NÁLAD A NYERŐ KOMBINÁCIÓ? elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar Suzuki Zrt.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az AvonleaMedia.com online áruház (továbbiakban: Webáruház, weboldal) az Avonlea Média Kft. tulajdona, az áruházat az Avonlea Média Kft. üzemelteti (továbbiakban: Üzemeltető

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Pete Ferenc hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2013. szeptember 1. DEFINÍCIÓK Szolgáltató: UltraNet Kft - székhely: 1115. Budapest, Bartók Béla

Részletesebben

NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT

NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT 1 Tartalom I. Általános rész... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. Értelmező rendelkezések... 4 I.1 Nyugtalotto Játék... 4 I.2 Bizonylat... 4 I.3 Alapregisztráció... 4 I.4

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Általános tájékoztató A www.marketingexpo.hu internetes honlap (a továbbiakban: Honlap ) tulajdonosa és üzemeltetője a Navigátor Kiadó Kft. (székhely: 1121 Budapest,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Szeged Kiskundorozsma, 2011.

Részletesebben

Szolgáltatások leírása - lakossági

Szolgáltatások leírása - lakossági 1. sz. melléklet Szolgáltatások leírása - lakossági Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line... 3 1.2 GTS Ethernet VPN... 3 1.3 GTS Media Line... 3 1.4 GTS Internet Access... 3 1.5 GTS IP Hosting... 3 1.6 GTS IP

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft.

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft. Általános Szerződési Feltételek a Pick-Up Kft. Internet hozzáférés szolgáltatásának igénybevételéhez. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 2900 Komárom, Táncsics M. u. 3/b Tel./Fax.: 34/222-222, 34/342-888,

Részletesebben

TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (MJK: TERVFEL 001 2004)

TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (MJK: TERVFEL 001 2004) TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (MJK: TERVFEL 001 2004) A QBE Atlasz Biztosító Rt. (továbbiakban: Biztosító) a fővállalkozó, tervező (továbbiakban: Biztosított) helyett, a jelen szerződésben meghatározott

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Helyhez kötött telefon és Mobil rádiótelefon szolgáltatások nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.frizurakellek.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termék értékesítési szolgáltatás regisztrált

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2015. március 04. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2015. március

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozás dátuma: Budapest, 2008.12.09. Módosítás dátuma: 2010.08.25 Hatálybalépés

Részletesebben

A szolgáltató székhelye: 1165 Budapest, Perjés utca 45/2.

A szolgáltató székhelye: 1165 Budapest, Perjés utca 45/2. Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben