ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szeptember 1. DEFINÍCIÓK Szolgáltató: UltraNet Kft - székhely: Budapest, Bartók Béla út 152/C - adószám: cégjegyzékszám: adatkezelő nyilvántartási szám: NAIH /2012 Díjcsomag: Szolgáltató által képzett szolgáltatáscsomag, amelyben Szolgáltató az igénybevétel feltételeit és a díjat egymásra tekintettel határozza meg. Díjszabás: Szolgáltatónak a Szolgáltatásokra vonatkozóan közzétett díjszabása, amelynek az Előfizetői Szerződés megkötésekor hatályos változatát a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmazza. A Díjszabás tartalmazza egyfelől a kedvezmények nélkül igénybevett Szolgáltatások díját (listaár) valamint az egyes Díjcsomagok díjait. Előfizető: Az Előfizetői Szerződés alapján nyújtott Szolgáltatások előfizetője. Előfizető a Költségviselővel egyetemlegesen felel a Szolgáltatás igénybevételi feltételeinek betartásáért. Egyedi Előfizetői Szerződés: Az Elektronikus hírközlési ÁSZF - ben nem szereplő vagy az abban meghatározott feltételektől eltérő, továbbá az Előfizető személyére és a Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó egyedi rendelkezéseket tartalmazó Előfizetői szerződés, mely mindenkor az ÁSZF - vfel együtt értelmezendő. Előfizetői Szerződés: Az ÁSZF és az Egyedi Előfizetői Szerződés együttesen. Szolgáltató Weboldala: Szolgáltató Adminisztrációs Rendszere elérhető az Ügyfélbelépés dobozban Költségviselő: Az Előfizetői Szerződés alapján nyújtott Szolgáltatások ellenértékének fizetője (számlafizető). Költségviselő és Előfizető egyetemlegesen felelős a Szolgáltatás igénybevételi feltételeinek betartásáért. Közvetített Szolgáltatás: A Szolgáltató által saját nevében vásárolt és az Előfizetői Szolgáltatás: Az ÁSZF szerint nyújtott szolgáltatás, amelynek keretében Szolgáltató Előfizető számára webtárhely, domain regisztrációs valamint kiegészítő szolgáltatásokat biztosíthat. Az egyes Szolgáltatások részletes leírását a 2. illetve a 3. függelék tartalmazza. Szolgáltatási Díj: A Szolgáltatások nyújtásának a Díjszabásban vagy az Egyedi Előfizetői Szerződésben meghatározott ellenértéke, ide nem értve az Előfizető által a Szerződés megszegésével vagy azon k.vül Szolgáltatónak okozott károk megtérítését. Felhasználónév: Az Előfizetőt egyértelmően beazonosító karaktersorozat, melyet az Előfizető határoz meg és amelyet Szolgáltató az Egyedi Előfizetői Szerződésben feltüntet. Vis Maior Esemény: Az érintett Fél érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény, így például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk, munkabeszüntetés vagy Szolgáltató infrastruktúrájának szándékos vagy gondatlan túlterhelése, működésének akadályozása vagy eszközeinek váratlan meghibásodása. 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.1. Az ÁSZF rendszere Jelen Általános Szerződési Feltételek webhoszting és domain regisztrációs szolgáltatások illetve ezek kiegészítő szolgáltatásainak nyújtására (a továbbiakban: ÁSZF) az Előfizetői Szerződés illetve az Domain Igénylőlap részét képezi és mint ilyen a Szolgáltató szolgáltatásaira kötött Egyedi Előfizetői Szerződéssel együtt értelmezendő. Amennyiben az Egyedi Előfizetői Szerződés és az ÁSZF egymásnak ellentmondó vagy egymástól eltérő rendelkezéseket tartalmaz, akkor az Egyedi Előfizetői Szerződés szövege az irányadó Jelen ÁSZF Törzsszövegből (a továbbiakban: Törzsszöveg) és mellékletekből valamint a csatolt függelékekből áll. Amennyiben a Törzsszöveg és valamely melléklet vagy függelék egymásnak ellentmondó vagy egymástól eltérő rendelkezéseket tartalmaz, akkor a mellékletben foglaltak az irányadók Az ÁSZF hatálya Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokra kötött Előfizetői Szerződésekre valamint a Domain Igénylésekre terjed ki. 2. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS 2.1. Igénybejelentés Előfizető a Szolgáltatás igénybevételi szándékát Szolgáltató Weboldalán keresztül, a Megrendelés menüpont alatt jelentheti be a megfelelő Szolgáltatáshoz tartozó menüpont alatt Az igénybejelentéshez Előfizető köteles csatolni magánszemély esetén a "Nyilatkozat személyes adatokról" nevű kitöltött dokumentumot, gazdasági társaság és egyéb szervezet esetén pedig a cégbírósági kivonatot illetve az aláírási jogosultságot igazoló dokumentumot. Szolgáltató az iratok csatolásától eltekinthet, ha az Előfizetőre vonatkozó képviselet jogosságáról más megbízható módon már meggyőződött. Amennyiben az igénybejelentés során nem lehetséges dokumentumok feltöltése, úgy azokat a Szolgáltató egyéb Elérhetőségeire kell megküldeni Amennyiben Előfizető az igénybejelentést hiányosan vagy hibásan teszi meg vagy nem csatolja/küldi meg a megfelelő iratokat, úgy az igénybejelentés a Szolgáltató elbírálásától függően joghatás kiváltására alkalmatlannak

2 minősülhet. Amennyiben Szolgáltató az igénybejelentést nem tudja elbírálni, Szolgáltató az igénybejelentés beérkezésétől számított 5 munkanapon belül határidő kitűzésével az igénybejelentés során megadott címre küldött üzenetben felkéri az Előfizetőt az igénybejelentés kiegészítésére. Ebben az esetben a hiánypótlás Szolgáltatóhoz való beérkezésének napja tekintendő az igénybejelentés időpontjának. cím nélkül érkezett igénybejelentések esetén Szolgáltató nem köteles Előfizető elérhetőségének felkutatására illetve az előírt tájékoztatásra Az igénybejelentést követően Szolgáltató az igénybejelentés során megadott címre küldött üzenetben tájékoztatja Előfizetőt az Igénylés elfogadásáról illetve a szerződéskötés menetéről. Domain Igénylések befogadásáról zolgáltató nem küld visszaigazolást, de Ügyfélszolgálatán keresztül tájékoztatást adhat arról Amennyiben Előfizető bármely adata az igénybejelentést követően megváltozik, Előfizető köteles azt Szolgáltató Adminisztrációs Rendszerében haladéktalanul módosítani. Amennyiben a rendszerben nem módosítható adat változik, úgy Előfizető azt Szolgáltatónak haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül köteles bejelenteni. A módosítás vagy bejelentés elmulasztásából származó következményekért Szolgáltató nem vállal felelősséget Az Előfizetői Szerződés megkötése Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató indokolás nélkül jogosult az Előfizetői Szerződés megkötését megtagadni, így különösen abban az esetben, ha Előfizetőnek Szolgáltató felé bármely jogviszony alapján fennálló esedékes díjtartozása van Az Előfizetői Szerződés létrejön: a) Írásban az Egyedi Előfizetői Szerződés Előfizető és Szolgáltató általi aláírásával. A postai úton megkötött Előfizetői Szerződés az Előfizető által aláírt Egyedi Előfizetői Szerződés két példányának a Szolgáltató általi kézhezvételét követően akkor lép hatályba, amikor az Egyedi Előfizetői Szerződést Szolgáltató aláírja. Postai úton történő szerződéskötés esetén minden tekintetben a távollevők közötti szerződések kötésére vonatkozó jogszabályok érvényesek. b) Ráutaló magatartással, különösen a Szolgáltatás igénybevételével. Ráutaló magatartással az Előfizető elfogadja az ÁSZF - ben foglaltakat. A ráutaló magatartással megkötött Előfizetői Szerződés a Szolgáltatás igénybevételével jön létre és lép hatályba. (Ráutaló magatartással létrejött Előfizetői Szerződésnek minősül különösen, ha Előfizető Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül veszi igénybe a Szolgáltatást Előfizető és ha van, a Költségviselő az alábbi adatokat köteles megadni Szolgáltatónak az igénybejelentéskor, de legkésőbb az Előfizetői Szerződés megkötésekor: I. magánszemély esetén: a) az Előfizető nevét b) állandó lakóhelyének címét és levelezési címét, c) az Előfizető személyi igazolvány számát. II. gazdasági társaság vagy egyéb szervezet esetén: a) Előfizető cégszerő megnevezését b) Előfizető székhelyét és postázási címét, c) Előfizető adószámát III. mindkét előfizetői kategória esetén tartalmaznia kell: a) kapcsolattartó nevét, telefonszámát, e- mail címét b) a Előfizető által igényelt Szolgáltatások megjelölését c) a választott Felhasználónevet Az Előfizetői Szerződés megkötésére való jogosultság igazolásának érdekében Szolgáltató jogosult bármely egyéb dokumentum, okirat vagy igazolás felmutatását kérni Előfizetőtől A cégbejegyzés alatt álló gazdasági társaság nem veheti igénybe Szolgáltató Szolgáltatásait Az adatok megadásakor Előfizető nem adhat meg trágár, a jó erkölcsöt vagy jó ízlést sértő szavakat továbbá köteles a valóságnak megfelelő adatokat megadni, melyek valóságtartalmáért teljes felelősséggel tartozik. A jelen pontba ütk.ző adatok megadása esetén Szolgáltató indokolás nélkül megtagadhatja az Előfizetői Szerződés megkötését Szolgáltató a megkötött Előfizetői Szerződéseket elektronikus módon nyilvántartja, azokról kérésre Előfizetőnek e- mailben évente egyszer másolatot küld, illetve lehetőséget biztosít azok személyes megtekintésére az ügyfélszolgálaton. A másolat küldése kizárólag a kapcsolattartói címekre történhet, díja Ft + ÁFA / alkalom Előfizető tudomásul veszi, hogy az Szolgáltató Weboldalán keresztül elküldött igénybejelentés elvesztéséért (meg nem érkezéséért), a felhasználók által használt műszaki megoldások (pl. internetböngészők) és az Internet hálózati sajátosságai miatt Szolgáltató felelősséget nem vállal Az Előfizetői Szerződés hatálya Szolgáltató és Előfizető az Előfizetői Szerződést határozott időre és határozatlan időre köthetik Legrövidebb szerződéses időszak Az adott Szolgáltatásra megkötött határozatlan idejő Előfizetői Szerződés legrövidebb időtartama 30 nap Az adott Szolgáltatásra megkötött határozott idejő Előfizetői Szerződés legrövidebb időtartama 12 hónap Költségviselőre vonatkozó rendelkezések

3 2.5.1 Amennyiben Előfizető és Költségviselő eltérő, úgy az Előfizetői Szerződésből Előfizetőnek eredő összes kötelezettsége annak mulasztása esetén Költségviselőt viseli Amennyiben Előfizető és Költségviselő eltérő és díjtartozás miatt a Szolgáltatások korlátozására vagy megszüntetésére kényszerül a Szolgáltató, úgy mentesül minden felelősségrevonás alól Előfizetővel szemben a Szolgáltatások esetleges korlátozásából vagy megszüntetéséből fakadó károkozás kapcsán. 3. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE 3.1. A Szolgáltatás rendelkezésre állása Szolgáltató vállalja, hogy a Szolgáltatás rendelkezésre állása a 3. függelék szerinti A rendelkezésre állás az adott Szolgáltatásra vonatkozó teljes éves (nem naptári, hanem szolgáltatási fordulónaptól fordulónapig) mért üzemidő és az ugyanazon időszakra vonatkozó összes kiesési idő hányadosa, százalékban kifejezve Tört időszak esetén az arányosság elvét kell követni A hibás teljesítés esetei Szolgáltató hibásan teljesít, amennyiben a) a rendelkezésre állás szerinti kiesési időt meghaladja, b) a 8.3/c alpontban részletezettek A szolgáltatásminőségi célértékek teljesülésének mérése és számítása A rendelkezésre állás meghatározása és mérése a Szolgáltató által üzemeltett rendszer segítségével történik A rendelkezésre állás kiszámításakor nem kell figyelembe venni azon kiesés időtartamát aminek oka az 5. pont szerinti Szolgáltatások nyújtásának jogszerő szünetelése vagy korlátozása, így különösen a rendszeres karbantartás időtartama valamint a díjfizetés elmaradása miatti szolgáltatás korlátozás vagy Vis Maior esemény Előfizetőt megillető kötbér hibás teljesítés esetén A hibás teljesítés az Előfizető Szolgáltatási Díjfizetési kötelezettségét nem érinti, de Előfizető jóváírásra jogosult A hibás teljesítési időszak kezdete a Szolgáltatások igénybevételét gátló valós hiba bejelentésének időpontja vagy az a korábbi időpont, amelytől kezdve Szolgáltató saját hatáskörében elvégzett mérések alapján megállapítja a Szolgáltatások minőségének csökkenését vagy elérhetőségének hiányát. A hibás teljesítés időszakának vége a Szolgáltató általi hibaelhárítási időpont Szolgáltató az éves rendelkezésre állás szerinti kiesés meghaladása esetén hibás teljesítéséből adódó kötbérfizetési kötelezettségét az előfizetői számlán történő jóváírással teljesíti a tárgyévet követő február 1- jét követően kiadott első számlájában. Szolgáltató a vállalt rendelkezésre állás meghaladása esetén tárgyévben kötbér fizetésére nem köteles. Szolgáltató nem vállal kártérítési kötelezettséget semmilyen szinten hibás teljesítés esetére az általa nyújtott Szolgáltatások tekintetében, felelőssége kimerül a kötbérfizetési kötelezettségben A kötbér mértéke a Szolgáltatási díj egy órára eső részének kétszerese Egy szerződéses időszakban a jóváírt kötbér mértéke nem haladhatja meg a Szolgáltatási díj mértékét. 4. AZ ELÖFIZETŐI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA Az Előfizetői Szerződés módosítására a megkötésre vonatkozó szabályokat a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni ÁSZF vagy Egyedi Előfizetői Szerződés Szolgáltató általi módosítása Figyelembe véve a szerződések tömegesen megkötött jellegét, Szolgáltató a szolgáltatási környezet feltételeinek változására tekintettel csak úgy tudja vállalni a Szolgáltatások nyújtását, ha fenntartja magának az ÁSZF és az Egyedi Előfizetői Szerződés egyoldalú, Előfizető előzetes értesítését követően hatályos módosítását Szolgáltató az egyoldalú módosításra abban az esetben jogosult, ha erről az Előfizetőt a módosítás hatályba lépése előtt legalább 8 nappal előre az Előfizető által megadott es kapcsolattartói címen értesítette Szolgáltatási Díj egyoldalú módosítása A Szolgáltatási Díjak Szolgáltató általi módosítására a pontban foglaltakat a jelen pont szerinti eltérésekkel kell alkalmazni Tekintettel arra, hogy a Szolgáltatási Díjakat tartalmazó Díjszabás a ÁSZF részét képezi, Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakat egyoldalúan módosítani.

4 4.2.3 Amennyiben a Szolgáltató az Előfizető által igénybe vett Szolgáltatás Szolgáltatási Díját kívánja módosítani, akkor az értesítésnek a módosított Szolgáltatási Díj összegét is tartalmaznia kell Előfizető a megváltozott rendszeres előfizetői díjat a módosított Előfizetői Szerződés hatályba lépésének első napjától tartozik megfizetni Díjcsomagok megszüntetése és módosítása Szolgáltató az általa bevezetett díjcsomagok díjait módosíthatja vagy a díjcsomag nyújtását megszüntetheti A díjcsomagokat érintő módosításra Szolgáltató abban az esetben jogosult, ha erről az Előfizetőt a módosítás hatályba lépése előtt legalább 8 nappal előre az Előfizető által megadott e- mailes kapcsolattartói címen értesítette A díjcsomagok megszüntetésére és módosítására egyebekben a jelen fejezet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni Amennyiben Szolgáltató a határozott idejő díjcsomag igénybevételére megkötött Előfizetői Szerződés alapján fizetendő díjat a határozott időn belül az Előfizető számára hátrányosan megváltoztatja, akkor Előfizető jogosult az Előfizetői Szerződést rendes felmondással megszüntetni Változás az Előfizető személyében (átírás) Ha Előfizető személyében változás következik be Előfizető és az új Előfizető közösen, ha az Előfizető időközben jogutódlással megszőnt, a jogutód önállóan, a jogutódlás hitelt érdemlő igazolásával kezdeményezheti az Előfizetői Szerződés jogutódra történő átírásával kapcsolatos feltételek megvizsgálását Az átírással kapcsolatos feltételek megvizsgálásának kérelmezésétől számított 8 munkanapon belül Szolgáltató megvizsgálja az új Előfizető hitelképességét és ha a Szolgáltató az előfizetői kötelezettségek teljesítését csak bizonyos további feltételek teljesülése esetén (vagyoni biztosíték, igazolások) látja biztosítottnak, az értesítéssel egyidejőleg ezekről a feltételekről tájékoztatja az átírást kezdeményezőt. A hitelképesség megfelelősége esetén Szolgáltató tájékoztatja az új Előfizetőt arról, hogy az átírás feltételei teljesülnek és az átírási díjat kiszámlázza a jogutódnak Az átírás díja egységesen Ft + ÁFA. Az átirási díj nem vonatkozik a jogutódlás miatt bekövezett átírásokra, a domain név igénylő módosítására illetve a Költségviselő módosítására Az átírás kezdeményezése után Szolgáltató ben az új Előfizető kapcsolattartói címére megküldi az új szerződést pdf formátumban, melyet az új Előfizetőnek két példányban aláírva a szükséges egyéb dokumentumok csatolásával postai úton köteles eljuttatni Szolgáltató részére. Az átírás akkor zárul le, amikor az új Előfizető által postára adott szerződések Szolgáltató által aláírásra kerülnek Az átírást követően az új Előfizető viseli a szerződésből fakadó, de még az előző Előfizetőt megillető jogok és követelések kihatásait. 5. SZOLGÁLTATÁSOK KORLÁTOZÁSA 5.1. Szolgáltató érdekkörében felmerülő okból történő korlátozás A Szolgáltatás korlátozására az alábbi okok miatt kerülhet sor: a) rendszeres karbantartás miatt; b) Vis Maior Esemény bekövetkezése miatt; c) a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági (így különösen terrorista- elhárítás, kábítószer- kereskedelem elleni küzdelem) érdekeinek védelmében a jogszabályok által előírt módon. d) az Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerő működését e) az Előfizető a Szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélküélkulgáltatást a Szolgálta továbbértékesíti vagy azt hálózati szolgáltatás céljára használja; f) az Előfizetőnek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt határidő elteltét követően is esedékes díjtartozása van és az Előfizető a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a Szolgáltatónak nem adott a teljes esedékes és ki nem fizetett Szolgáltatási Díj összegének erejéig óvadékként készpénzt vagy a Szolgáltató által elfogadott értékpapírt, g) Szolgáltatót a korlátozásra jogszabály vagy hatósági határozat kötelezi. h) az Előfizető Szolgáltató kifejezett írásbeli engedélye ellenére nagy mennyiségő t pl. spamet, kéretlen e- mailt küld a Szolgáltatás igénybevételével, amellyel akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának mőködését Amennyiben a Szolgáltató érdekkörébe nem tartozó ok miatt kerül sor a korlátozásra vagy annak oka mindkét Fél érdekkörén kívül esik, a korlátozás időtartama alatt az Előfizető a korlátozás időtartamára vonatkozó Szolgáltatási Díj fizetésére nem köteles A rendszeres karbantartás nem minősül a Szolgáltató érdekkörébe tartozó oknak Amennyiben Előfizetőnek Szolgáltatóval több Előfizetői Szerződése van hatályban vagy Szolgáltatótól egy Előfizetői Szerződés keretében több Szolgáltatást vesz igénybe és Előfizető bármely Előfizetői Szerződés vagy Szolgáltatás tekintetében kötelezettségeit megszegi, akkor Szolgáltató jogosult bármely tetszése szerinti Szolgáltatás bármely mértékő korlátozására, illetve az összes Szolgáltatás korlátozására is.

5 5.1.5 Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a korlátozást haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül megszüntesse, ha az Előfizető a korlátozás okát megszünteti és erről Előfizető a Szolgáltatót hitelt érdemlő módon értesíti, vagy ha a korlátozást elrendelő jogszabály vagy hatóság ekként rendelkezik A korlátozás Előfizető díjfizetési kötelezettségét nem érinti A korlátozás megszüntetéséért Előfizető webtárhely szolgáltatás esetén Ft + ÁFA,.hu domain esetén Ft + ÁFA, egyéb domain végződés esetén 150 USD - nek megfelelő forint egyszeri díjat számít fel. A visszakapcsolási díj megfizetésétől Szolgáltató egyéni elbírálás keretében eltekinthet vagy annak összegét módosíthatja Szolgáltató nem tartozik kártérítési felelősséggel a szolgáltatás korlátozásokból eredő bárminemű kárért. 6 ELőFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 6.1. Megszűnés esetei Az Előfizetői Szerződés megszűnik: a) a határozott időtartamra létrejött Szerződés a határozott időtartam lejártával, feltéve, hogy a Felek az Előfizetői Szerződést nem hosszabbítják meg vagy az Előfizetői Szerződés másként nem rendelkezik; b) bármely Fél rendes felmondásával a felmondási idő lejártának napján, c) bármely Fél rendkívüli felmondásával a felmondási idő lejártának napján a jelen ÁSZF vagy jogszabályok által meghatározott esetekben, d) bármely Fél jogutód nélküli megszűnésével vagy halálával kivéve átírás fordulónapot megelőző kezdeményezésekor e) a Felek közös megegyezésével, 6.2. Rendes felmondás Felek az Előfizetői Szerződést bármikor indokolás nélkül írásban, tértivevényes postai levélben 30 nappal felmondhatják Határozott idejű szerződés rendes felmondása esetén Szolgáltató nem köteles visszafizetni a korábban már megfizetett Szolgáltatási Díjakat Előfizető vagy Költségviselő részére Határozott idejű szerződés rendes felmondása esetén Előfizető köteles Szolgáltató részére megfizetni a kedvezményes és a 3. függelék szerinti listaáras díj különbözetét időarányosan Rendkívüli felmondás Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az Előfizető a kapcsolattartói címre küldött felszólításban foglalt határidőig sem szünteti meg az alábbi szerződésszegéseket: a) Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését és ezt a szerződésszegést a felmondás jogkövetkezményeire utaló figyelmeztetést követően sem szünteti meg; b) Előfizető a felmondás jogkövetkezményeire utaló figyelmeztetést követően is Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesít (továbbadja) a Szolgáltatásokat vagy azokat továbbra is a hálózati szerződésekről szóló kormányrendelet szerinti hálózati szolgáltatás céljára használja; c) Előfizető a Szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja d) a pontban leírtak teljesülése esetén A Szolgáltató az Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben az Előfizető az esedékes Szolgáltatási Díjat annak esedékességétől számított 15 napot követően sem egyenlítette ki Ha Vis Maior Esemény miatt a korlátozás időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani Előfizető rendkívüli felmondással azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, ha a Szolgáltató egyoldalúan módosította a Szerződést és a módosított feltételek hátrányosan érintik az Előfizetőt. Előfizetőt a rendkívüli felmondási jog a módosításról szóló értesítést követő 8 napon belül illeti meg. Az Előfizető abban az esetben nem mondhatja fel a Szerződést, ha kedvezmény fejében határozott időre vonatkozó kötelezettséget vállalt és a Szolgáltató egyoldalú módosítása az ennek fejében kapott kedvezményeket közvetlenül nem érinti, vagyis ha a kapott kedvezmények Előfizető számára a módosítást követően is fennmaradnak Határozott idejű szerződés rendkívüli felmondása esetén Előfizető köteles Szolgáltató részére megfizetni a kedvezményes és a 3. függelék szerinti listaáras díj különbözetét időarányosan Szolgáltató rendkívüli felmondása esetén nem felel a Szolgáltatások azonnali megszüntetéséből eredő károkért. 7. ELőFőZETő KÖTELEZETTSÉGEI 7.1. A Szolgáltatás használatának átengedése Előfizető az Előfizetői Szerződés alapján igénybevett Szolgáltatást másnak használatra ingyenesen átengedheti, az

6 átengedett Szolgáltatás igénybevételéért azonban úgy felel, mintha a Szolgáltatást maga használná Előfizető az Előfizetői Szerződés alapján igénybevett Szolgáltatást másnak használatra ellenszolgáltatás fejében nem engedheti át Alvállalkozó igénybevétele Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közremőködőt igénybe venni Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben Szolgáltató kötelezettségeinek teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, úgy jogosult alvállalkozó részére az Előfizető adatait átadni Szolgáltatási Díj megfizetésének kötelezettsége Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakról számlát kiállítani és Előfizető részére azt postára adni vagy megfelelő nyilatkozat birtokában ben, pdf formátumban megküldeni Amennyiben Előfizető a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül a Számlát Szolgáltatónál írásban (tértivevényes postai levélben) nem vitatja, úgy a számla befogadottnak tekintendő Előfizető köteles a kiállított és befogadott számla alapján a Szolgáltatási Díjat a számlán megjelölt fizetési határidőn belül megfizetni az Egyedi Előfizetői Szerződésben meghatározott módon (banki utalás, bankszámlára történő befizetés, PayPal, készpénzben) Amennyiben Előfizető az Egyedi Előfizetői Szerződésben meghatározott számlázási időszakra vonatkozó számlát nem kapja kézhez, köteles azt a Szolgáltatónak haladéktalanul jelezni A fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén Szolgáltató jogosult Előfizetőnek a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot felszámítani, ha az Egyedi Előfizetői Szerződésben Felek ettől eltérő mértékő késedelmi kamatban nem állapodtak meg Amennyiben Előfizető a Szolgáltatási Díj megfizetésével késedelembe esik, Szolgáltató jogosult a követelés behajtása céljából az Előfizető Egyedi Előfizetői szerződésben feltüntetett adatait Szolgáltató követeléseit kezelő harmadik személy megbízottjának átadni. Szolgáltató megbízottja a követelés behajtása érdekében jogosult ezt követően az Előfizetővel szemben Szolgáltató nevében teljes körően eljárni Szolgáltató kijelenti, hogy a kiállított számlákat összefogva kezeli így a kiállított összes számlára vonatkoznak a díjfizetési feltételek Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben a számlát közvetlenül a CIB Bank fiókjában Szolgáltató számlájára fizeti be, Szolgáltató jogosult kezelési költséget Előfizetőnek felszámítani. Ennek mértéke nettó forint melyről Szolgáltató utólagosan küld számlát Előfizető tájékoztatása (hírlevél, reklámanyag) Előfizető hozzájárul, hogy részére a Szolgáltató kizárólag saját szolgáltatatásairól időről időre az Előfizető által megadott címre valamint postai úton reklámanyagokat, tájékoztatókat és hírlevelet juttasson el Hálózati etikai szabályzat betartása Szolgáltató és Előfizető köteles a Szolgáltatás igénybevétele során az 1. függetlék szerinti Hálózati Etikai Alapelvek betartásával eljárni Előfizető köteles gondoskodni arról, hogy a Szolgáltatás Azonosítóhoz (felhasználónév/jelszó) illetéktelenek ne juthassanak hozzá. Amennyiben Előfizető tudomására jut, hogy a felhasználónév/jelszó Előfizető engedélye nélkül illetéktelen személy használja, köteles Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. Előfizető a felhasználónév/jelszó használatáért teljes felelősséggel tartozik Előfizető köteles az Előfizetői Szerződés keretében nyújtott Szolgáltatás használóival megismertetni és betartatni az 1. függelék szerinti Hálózati Etikai Alapelveket. 8. SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI 8.1. Ügyfélszolgálat Szolgáltató az Előfizető nyilatkozatainak, bejelentéseinek és panaszainak intézésére szolgáló valamint a hibabejelentéseket fogadó elektronikus ügyfélszolgálatot mőködtet (a továbbiakban: Ügyfélszolgálat) Szolgáltató Ügyfélszolgálatának elérhetőségei: fax: telefon:

7 posta: Budapest, Postafiók Előfizető a hibák bejelentését ben Felhasználónevének megadásával teheti meg az uügyfélszolgálaton Szolgáltató a bejelentéseket és panaszokat 30 napon belül kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről Előfizetőt haladéktalanul, de legfeljebb a bejelentés kézhezvételét követő 45 napon belül a kapcsolattartói címen értesíti Szolgáltató elsődleges és egyetlen hivatalos elérhetősége az cím, különös tekintettel a hibabejelentéseket, melyeket kizárólag ben, az címen fogad. Az erre a címre érkezett bejelentésekre a feldolgozásra és válszolásra vonatkozó előírások kötelező érvényűek. Szolgáltató egyéb elérhetőségeire érkező megkereséseinek tekintetében nem vállal felelősséget azok kezelésére és megválaszolására Hibabejelentés és a hiba nyilvántartásba vétele Előfizető a Szolgáltatásban észlelt hibát ben az címre jelentheti be A bejelentett hibát Szolgáltató rögzíti és nyilvántartásba veszi. A hibabejelentés során Előfizető az alábbi információkat köteles Szolgáltatóval közölni: a) Előfizető értesítési címe és telefonszáma; b) Előfizető Egyedi Előfizetői Szerződés szerinti Felhasználóneve c) a hiba észlelése során milyen érzékelhető jelenségeket tapasztalt Hibabehatároló eljárás A hiba nyilvántartásba vételét követően Szolgáltató haladéktalanul megkezdi a hiba behatárolását és annak eredményéről Előfizetőnek az alábbi tájékoztatást adhatja szintén ben a kapcsolattartó cím(ek)re: a) a hiba a hibabehatároló eljárás tartalma alatt nem volt észlelhető vagy a hiba az Előfizető érdekkörébe tartozó okból merült fel; b) a hiba valósnak bizonyult és Szolgáltató a hiba kijavítását elvégezte; c) a hiba kijavítását Szolgáltató meghatározott átmeneti ideig vagy 72 órán belül (tartós hiba) nem tudja vállalni, ezért a csökkent rendelkezésre állás szerinti kötbért fizet a 3.4 pontban részletezettek szerint 8.4. Hibajavítás Szolgáltató a hibabehatároló eljárás során valósnak bizonyult hibákat, amelyek Szolgáltató érdekkörében merültek fel legfeljebb a nyilvántartásba vételtől számított 72 órán kijavítja. A hibajavítási határidő nem teljesítése esetén Szolgáltató a hiba bejelentése esetén kötbér fizetésére köteles a valós hiba bejelentésétől számított 5. naptól a hiba elhárításáig terjedő időre. A kötbérre és Szolgáltató felelősségére vonatkozóan a Szolgáltatások korlátozásánál leírtak az irányadóak Rendszeres karbantartás A rendszeres karbantartás miatti korlátozásra a Szolgáltató érdekkörébe tartozó hálózat karbantartása, felújítása, cseréje vagy átalakítása miatt kerülhet sor Szolgáltató az érdekkörébe tartozó hálózatot érintő és a Szolgáltatás igénybevételét bármilyen mértékben korlátozó rendszeres karbantartási munkákról az Előfizetőt legalább 1 nappal a rendszeres karbantartás megkezdése előtt ben a kapcsolattartói címen értesíti A rendszeres karbantartás minden naptári hónapban maximum 12 órát tehet ki. 9. ADATKEZELÉS 9.1. Felelősség az átvitt, illetve tárolt adattartalomért Szolgáltató az általa vagy hálózatnak igénybevételével továbbított közlést és adatot kizárólag a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha Szolgáltatónak a Szerződés teljesítése során közlés vagy bármilyen személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére - ide nem értve a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint a titkos információgyőjtésre jogosultszervezeteket, valamint a bíróságot - nem teheti lehetővé A Szolgáltatás igénybevétele során az Előfizető által a Szolgáltató eszközein tárolt adatok tartalmáért Szolgáltató nem vállal felelősséget Az Előfizető a Szolgáltatóval való szerződéskötéssel hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató megadott személyes adatait a Szolgáltatás ellátása és minőségének javítása céljából kezelje. Az adatkezelés jogalapja a Előfizető önkéntes hozzájárulása, és a Szolgáltató szerződéses kötelezettsége. Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény alapján történik Az Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Szolgáltató cégjogi vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény XXXI. Fejezete (Szerződésátruházás) szerinti jogutódlás keretében átruházza a Szolgáltatási szerződésből származó jogait és kötelezettségeit harmadik személyre, úgy személyes adatait a továbbiakban változatlan jogi feltételek mellett a Szolgáltató helyébe lépő új Szolgáltató kezelje.

8 10. VEGYES RENDELKEZÉSEK Közreműködő igénybevétele a Szolgáltatások nyújtásához Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni Értesítés Ha az Egyedi Előfizetői Szerződés vagy a ÁSZF eltérően nem rendelkezik, ahol az Előfizetői Szerződés értesítést vagy felszólítást említ, az az Előfizetőnek címzett üzenet esetén az általa a Szolgáltató Adminisztrációs Rendszerében rögzített címre küldött t jelent a Szolgáltatónak címzett üzenet esetén az Budapest, Postafiók 95. levelezési címre küldött tértivevényes levelet jelenti Vis Maior Esemény Egyik Fél sem felelős a Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem vagy hibás teljesítésért, ha azt Vis Maior esemény okozta DOMAIN REGISZTRÁCIÓK 11.1 Előfizető megbízza Szolgáltatót, hogy az esetleges domain regisztrációkat és azok fenntartását Szolgáltató elvégezze és erről számlát állítson ki A domain regisztrációk és azok fenntartásainak költségei illetve a domain regisztráció menete és az ezzel kapcsolatos felelősségi tudnivalók Szolgáltató mindenkori weblapján találhatóak. 1. FÜGGELÉK HÁLÓZATI ETIKAI ALAPELVEK Előfizető tudomásul veszi, hogy Szogláltatónak a RIPE NCC felé a szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítése során is köteles betartani ezen szervezet alapszabályait, szabályzatait, más kötelező rendelkezéseit és a velük kötött szerződéseket. Ez okból Szolgáltató a Szolgáltatások nyújtása során köteles Előfizetővel is betartatni a vonatkozó szabályokat. Előfizető a Szolgáltatások használata során továbbá köteles betartani a következő ajánlást: Sally Hambridge: Netiquette Guidelines, RFC 1855, angolul: ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt,). Előfizető nem használhatja a Szolgáltatásokat spam küldésére. Amennyiben Előfizető a Szolgáltatásokat olyan tömeges küldésére használja, amelybe minden címzett kifejezetten hozzájárult, Előfizető köteles a hozzájárulást megőrizni és a címzett kérésére a tömeges küldését abbahagyni. Előfizetőnek biztosítania kell továbbá, hogy spamet nem fog továbbítani. Így többek között tilos olyan ún. open mail relay szolgáltatást mőködtetni, amely azonosítatlan vagy ismeretlen küldő fél általi eket is továbbít az Előfizető által irányított informatikai rendszeren (számítógépen, hálózaton) kívülre. Amennyiben Előfizető az azonosított küldő féltől érkező eket továbbítja, Előfizető köteles a továbbítás tényét a megfelelő Received sorba feljegyezni. Előfizető egyébként a Szerződéses Szolgáltatásokat is felhasználva csak akkor jogosult névtelen továbbítási szolgáltatást nyújtani, ha a szolgáltatás felügyeletével biztosítani tudja, hogy az azonosítatlan vagy túlzó használatot megakadályozza. Előfizető hozzájárul, hogy Szolgáltató ellenőrizze, Előfizető mennyiben felel meg a fenti követelményeknek. Szolgáltató ezt az ellenőrzést az Előfizetőt lehető legkevésbé zavaró módon jogosult végezni. 2. FÜGGELÉK KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA A Kiegészítő Szolgáltatásokat Előfizető önmagukban nem veheti igénybe, hanem Szolgáltató azokat csak valamely Szolgáltatással együtt nyújtja. 2.1 Fix IP cím Ft + ÁFA / év 2.2 SSL tanúsítvány Szolgáltató egyéni ajánlata alapján. 2.3 További 500 MB tárterület Ft + ÁFA / év 2.4. További 10 cím MB tárterülettel Ft + ÁFA / év 2.5 További 1 MySQL adatbázis Ft + ÁFA / év

9 2.6 További 1 FTP csatlakozási lehetőség Ft + ÁFA / év 2.7 A kiegészítő szolgáltatások megrendelése e- mailben kezdeményezhető az e- mail címre küldött e- maillel. 2.8 A kiegészítő szolgáltatások számlázása időarányosan történik a soron következő tárhely lejárati dátumig, utána pedig hosszabbítás esetén a teljes összeg hozzáadódik az éves díjhoz. 3. FÜGGELÉK DÍJSZABÁS ULTRA 1000, 5000 illetve díjcsomagok keretében lehetősége nyílik weboldalai elhelyezésére - akár saját cége vagy személyes weboldaláról is legyen szó. A szolgáltatáshoz biztosított adminisztrációs felületen keresztül szinte minden szükséges opció beállítható legyen akár kevésbé hozzáértő vagy profi weboldal készítő/karbantartó. Egy tárhely szolgáltatáson belül több domaint is hozzá lehet rendelni ugyanahhoz a tárhelyhez, melyeken keresztül akár más- más weboldal érhető el. Általános paraméterek minden jelenleg élő, rendelhető díjcsomag esetén: PHP futtatás: igen, PHP 5.2 vagy 5.3 választható (kivéve HOSZTING csomagok) MySQL használat: igen, MySQL5, MySQL adatbázis mérete nincs korlátozva, de ésszerű méreteken belül kell lennie (kivéve HOSZTING csomagok) Tárhelyhez rendelhető domain nevek száma: korlátlan számú (kivéve HOSZTING csomagok) DNS adminisztráció: szolgáltatáshoz rendelt domain nevekhez biztosított Egyéni hibaoldal: Minden domain névhez egyénileg állítható be a webadminban Jelszóval védett látogatottsági statisztikák, óránként frissülő statisztikák minden domain névhez tárhely, adatbázis és levelezés adatmentése naponta többször melyek 30 napra visszamenőleg rendelkezésre állnak Hírlevél küldési lehetőség biztosított Adminisztrációs felület FTP, , DNS, webstatisztikák, domain, php, mapp beállítások kezelésére Hibanapló be- és kikapcsolható az adminisztrációs felületen Egyéni mappabeállítások (PHP, Apache) mappánként külön- külön állíthatóak az adminisztrációs felületen Jelszóval védett könyvtárak beállítási lehetősége Egyéni PHP és jogosultsági beállítások mappa szinten kezelhetőek az adminisztrációs felületről 99,9% éves rendelkezésre állás Redundáns 1 Gbit/s belföldi sávszélesség Redundáns 100 Mbit/s külföldi sávszélesség Wap oldalak támogatása Kiszolgáló szerverek: Sun Fire X4150/X4170 szerverek Cron használat biztosított Webmail (HTTPS) felület minden e- mail címhez Vírus- és spam szűrés a beérkező leveleken Korlátlan e- mail átirányítás létrehozás, törlési/módosítási lehetőség Automata válasz beállítási lehetőség POP3, POP3S, IMAP, IMAPS, autentikált SMTP hozzáférés biztosított az e- mail címekhez PHP exec, system, pass through és shell_exec (backtick) opciók használata letiltva PHP mail() függvény nem használható, helyette ajánljuk a phpmailer nevű program használatát (SMTP autentikációval) Korlátlan adatforgalom, de ésszerű értékek alatt kell lennie Díjcsomag specifikus paraméterek minden jelenleg élő, rendelhető díjcsomag esetén: ULTRA 1000 díjcsomag: Tárhely mérete: MB FTP hozzáférések száma: 3 darab E- mail címek száma: 20 darab E- mail tárhely mérete: MB MySQL adatbázisok száma: 3 darab Havi díj: Ft + ÁFA / hó ULTRA 5000 díjcsomag: Tárhely mérete: MB FTP hozzáférések száma: 6 darab E- mail címek száma: 50 darab E- mail tárhely mérete: MB MySQL adatbázisok száma: 5 darab Havi díj: Ft + ÁFA / hó ULTRA díjcsomag:

10 Tárhely mérete: MB FTP hozzáférések száma: 10 darab E- mail címek száma: 100 darab E- mail tárhely mérete: MB MySQL adatbázisok száma: 10 darab Havi díj: Ft + ÁFA / hó 5 díjcsomag: Tárhely mérete: 5 MB FTP hozzáférések száma: 1 darab E- mail címek száma: 2 darab E- mail tárhely mérete: 200 MB Tárhelyhez rendelhető domain nevek száma: 1 darab Havi díj: 690 Ft + ÁFA / hó 10 díjcsomag: Tárhely mérete: 10 MB FTP hozzáférések száma: 1 darab E- mail címek száma: 5 darab E- mail tárhely mérete: 500 MB Tárhelyhez rendelhető domain nevek száma: 3 darab Havi díj: Ft + ÁFA / hó 100 díjcsomag: Tárhely mérete: 100 MB FTP hozzáférések száma: 1 darab E- mail címek száma: 10 darab E- mail tárhely mérete: MB Tárhelyhez rendelhető domain nevek száma: 5 darab Havi díj: Ft + ÁFA / hó Szolgáltató a díjcsomagok tekintetében időszakos akciókat hirdethet meg határozott idejű szerződés vállalása mellett. Az akciók részletei minden esetben megtalálhatóak Szolgáltató weboldalán, az Irattár menüpont alatt. A kedvezmények igénybevételének feltételei minden esetben az adott akció leírásánál találhatóak meg.

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2009. július 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási ideje

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási ideje NORDTELEKOM NYRT. ÁSZF KIVONAT (a 16/2003. (XII.27.) IHM rendeltnek megfelelően) 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége

Részletesebben

ÁSZF - klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform

ÁSZF - klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform ÁSZF - klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform https://www.cloud.hu/aszf/webtarhely-platform/ Általános Szerződési Feltételek klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform

Részletesebben

Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzleti előfizetők számára nyújtott

Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzleti előfizetők számára nyújtott Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzleti előfizetők számára nyújtott - helyi, belföldi és nemzetközi távbeszélő, bérelt vonali, VoIP és egyéb -

Részletesebben

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDigTV Extra műsorterjesztés Elkészítés dátuma: 2011. február 02. Hatályba lépés: 2011. március 04. Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDigTV Extra

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

Közzététel: 2013.07.12. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2013.07.12. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. november 01. 1. / 76. Utolsó módosítás:2009. október 01. File név:net-portal_aszf_2009oktober01.pdf 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

Részletesebben

Általános szerzôdési feltételek

Általános szerzôdési feltételek Általános szerzôdési feltételek Hatálybalépés napja: 2013.05.01. www.fizessenmobillal.hu I. fejezet ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Siófok, 2010,.. aláírás

Siófok, 2010,.. aláírás Tel.:84 310-334 Fax: 84 510-053 8600 Siófok, Fő u. 204-210. E-Mail: supra@supraktv.hu URL: www.supraktv.hu EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Internet (MOBIL) hozzáférés ellátás szolgáltatására Szerződés száma:

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek TARTALOMJEGYZÉK I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 2 II. BEVEZETŐ ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉVEL, TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A megrendelés módja, teljesítése...

Részletesebben

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Ügyfélszolgálat elérhetősége: munkanapokon 8:30-16:30 óra között Az Ügyfélszolgálat címe: 6724 Szeged, Csongrádi sgt.90/b III/10 A telefonos Ügyfélszolgálat

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozás dátuma: Budapest, 2008.12.09. Módosítás dátuma: 2010.08.25 Hatálybalépés

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE, POSTACÍME, NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA A szolgáltató neve: Farkas Róbert Egyéni Vállalkozó A szolgáltató székhelye: 7561 Nagybajom Sugár utca 59.

Részletesebben

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.12. számú melléklet 12. számú melléklet Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Orient-Web Bt. Általános szerződési feltételek Az ORIENT- WEB Bt. (3534 Miskolc, Gőz u. 7.), mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) internetes szolgáltatásaira (domain név- regisztrációs, fenntartási

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Hatálya: 2014. május 7. Utolsó módosítás: 2014.05.05. Hatálya:

Részletesebben

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15.

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16239 Tartalomjegyzék Generali Egészségprogram

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) Internet Szolgáltatáshoz RG-NetWorks Kereskedelmi és Szolgáltatói Kft. Készítés dátuma: 2010. augusztus 1. Módosítás dátuma: 2011. november 2. Hatályos: 2011.december

Részletesebben

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban 1. Fogalom meghatározások: 1.1. Hirdetés: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1. Billzone.eu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Verziószám:..1.5 Hatályba lépés dátuma: 2014.10.31. Változáskezelés Verziószám Dátum Változás leírása 1.0 2010. március 4. Első verzió kiadása 1.1 2012. február

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Pete Ferenc hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15-től Tartalomjegyzék 1. Bankszámlavezetés...3

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01.

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01. MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015. szemptember 01. Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A Szolgáltató neve, címe... 6 1.2.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2012. október 1- től 1 HATÁROZATLAN IDEJŰ WEB HOSTING SZOLGÁLTATÁS Tárhely, e- mail, FTP, Adatbázis továbbiakban egységesen webhosting szolgáltatások ÁLTALÁNOS

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Egyedi Előfizetői Szerződés a Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatásának igénybevételére egyéni előfizetők részére 7/1 ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ARKON ZRT. (székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a., adószám: 140856222-41, cégjegyzékszám: 01-10-045793),

Részletesebben

Klasszikus életbiztosítások. általános és különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16166

Klasszikus életbiztosítások. általános és különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16166 Klasszikus életbiztosítások általános és különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16166 Tartalomjegyzék Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14)....3 I. A biztosítási

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Szeged Kiskundorozsma, 2011.

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz a 4-es számú mellékletben szereplő települések területén

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.22 Utolsó módosítás kelte: 2016.04.13

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Cogitnet Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2015. október 30.-tól 1 1 Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 7 1.1 Szolgáltató neve és címe:...

Részletesebben

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87.

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. COM.UNIQUE Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére Érvényes:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DOMAIN REGISZTRÁCIÓ; WEBTÁRHELY; VIRTUÁLIS SZERVER SZOLGÁLTATÁSRA. Hatályos: 2012. december 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DOMAIN REGISZTRÁCIÓ; WEBTÁRHELY; VIRTUÁLIS SZERVER SZOLGÁLTATÁSRA. Hatályos: 2012. december 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DOMAIN REGISZTRÁCIÓ; WEBTÁRHELY; VIRTUÁLIS SZERVER SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. december 1. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) DOMAI REGISZTRÁCIÓ; WEBTÁRHELY;

Részletesebben

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. a PENTAFON-PENTA Rádió Reklám- és Műsorkészítő, Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldalszám: 1. (továbbiakban: ÁSZF) a HHT 98 Hírközlési Hálózat Tervező, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsor elosztás szolgáltatására vonatkozóan.

Részletesebben

3. Számú melléklet... 25. Díjak... 25

3. Számú melléklet... 25. Díjak... 25 Tartalomjegyzék 1. A szerződő felek... 3 1.1. A szolgáltató... 3 1.2. Ügyfél, Megrendelő... 3 2. A szerződés tárgya... 4 3. A szerződés létrejötte, módosítása... 4 3.1. A szerződés létrejötte:... 4 3.1.1.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Hatályos: 2016. március 18-tól I. Általános rendelkezések 1. A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Viva Natura World Kft. Székhelye és postai címe: 2151

Részletesebben

általános szerződési feltételek

általános szerződési feltételek általános szerződési feltételek Vállalkozói e-bank szolgáltatás Hatályos: 2004. január. 19 napjától I. FOGALMAK Az itt felsorolt kifejezések a jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban:

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 1. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK Tartalomjegyzék 1. számú melléklet...3 Villamosenergia

Részletesebben

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek és szolgáltatók részére

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek és szolgáltatók részére A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek és szolgáltatók részére A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Confhotel- Net Kft. (1033

Részletesebben

1.4. Márkabolt: a 1091 Budapest, Üllői út 129. cím alatt található FRADI SHOP márkabolt;

1.4. Márkabolt: a 1091 Budapest, Üllői út 129. cím alatt található FRADI SHOP márkabolt; "Tisztelt Érdeklődő! Ezennel kérjük, hogy amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni szolgáltatásunknak és a Web-boltunknak, akkor feltétlenül figyelmesen olvassa el jelen általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2009.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2009. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2009. 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. ÁSZF : a Szolgáltató által végzett reklám értékesítésre, és a reklámoknak a Szolgáltató gondozásában megjelenő kiadványokban történő

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2011.05.02 Hatályba lépés: 2012.05.01. Utolsó módosítás:2012.03.21 Utolsó Módosítás:2014.09.01

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft.

Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft. Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft. A tagja Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2010.04.01. Utolsó módosítás: 2009.03.01. Készült:

Részletesebben

Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz.

Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz. Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz.: 17664 Tartalomjegyzék Klasszikus életbiztosítások általános szerződési

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET VOXBONE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

1. SZ. MELLÉKLET VOXBONE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. SZ. MELLÉKLET VOXBONE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2016.03.03 1 1. FOGALMAK 1.1 Megállapodás: Jelen Általános Szerződési Feltételek és bármely vonatkozó melléklet. 1.2 AUP: Az Elfogadható

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek TELEFONSZOLGÁLTATÁS (Helyhez kötött telefonszolgáltatás, Nomadikus beszédcélú szolgáltatás, Egyéb hangátviteli szolgáltatás)

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

Felhasználási feltételek www.kemenysepro.hu

Felhasználási feltételek www.kemenysepro.hu Felhasználási feltételek www.kemenysepro.hu Fogalmak Közszolgáltató A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató), 1067 Budapest, Eötvös u. 21., cégjegyzékszám: 01-09-466332,

Részletesebben

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83 Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Babócsa, Bélavár, Beleg, Berzence, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Fábiánháza,

Részletesebben

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata A KISKUN Takarékszövetkezet Hitelezési Üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja 2013. 01.01. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések.. 3 2. Fogalmak 3 3. Általános tudnivalók.. 5 4. A kölcsönszerződés

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek (nyilvános televízió-műsorelosztási) szolgáltatáshoz Gyékényes, Győrtelek, Ököritófülpös, Őrtilos, Rápolt,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft.

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft. Általános Szerződési Feltételek a Pick-Up Kft. Internet hozzáférés szolgáltatásának igénybevételéhez. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 2900 Komárom, Táncsics M. u. 3/b Tel./Fax.: 34/222-222, 34/342-888,

Részletesebben

Általános és Különös Szerz dési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató

Általános és Különös Szerz dési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató HAVI FIX Jövedelemkiesés-biztosítás Általános és Különös Szerz dési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató Az ACE European Group Limited Magyarországi Fióktelepe a jelen Biztosítási Feltételek alapján arra vállal

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92 Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott, vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Egyéni vezetékes telefon ÁSZF) Hatálya: 2014.

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Rackserver Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2014. november 10-től 1 1 Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 7 1.1 Szolgáltató neve és címe:...

Részletesebben

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2012. november 29. Hatályos:

Részletesebben

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek I. Értelmező rendelkezések Szolgáltató vagy Szolgáltatók: a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál 1. 01-09-696382 cégjegyzékszámon nyilvántartott Wolters Kluwer

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2015. március 04. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2015. március

Részletesebben

Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató

Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz SÉ település területén Hatályba lépés kelte:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. 1 Fogalom meghatározások A Szerződésben használt fogalmak a földgázellátásról

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. november 23-tól Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a SZIGET Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Onecom Kft. szolgáltató

Onecom Kft. szolgáltató Onecom Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Műholdas televízió és rádió szolgáltatáshoz. Borsod Abaúj Zemplén Megye, Szabolcs-Szatmár Bereg megye és Hajdú Bihar Megye területén Hatályba

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Üdvözöljük a VASI DUOKER Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek kivonata

Általános Szerződési Feltételek kivonata Általános Szerződési Feltételek kivonata Actel Távközlési Zrt. 2008. március 3. 1 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Szerződési feltételek célja...4 1.2. Szerződési feltételek hatálya...4 1.3.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. Szolgáltatás megnevezése: internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás, helyhez kötött Készítés

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A GTS Hungary Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI ÉS ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2002. március 01. Az utolsó módosítás időpontja: 2011. január 1. Hatályos:

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a DKTVnet Kft Kábeltelevízió és Internet Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) Internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan. Miskolc - Diósgyır

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Fogalom meghatározások Takarékszövetkezet: Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14.) továbbiakban (Takarékszövetkezet) Bankszámla: a Takarékszövetkezet által a Számlatulajdonos

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a ajandekok-evfordulora.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének

Részletesebben

Számítógépek és elektronikus berendezések biztosítási szerződési feltételei

Számítógépek és elektronikus berendezések biztosítási szerződési feltételei Számítógépek és elektronikus berendezések biztosítási szerződési feltételei 1/7 HE-12215/3 I. Alapbiztosítási feltételek 1. Az Allianz Hungária Biztosító Rt. Cg. 01-10-041356, székhely: 1054 Budapest,

Részletesebben