általános szerződési feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "általános szerződési feltételek"

Átírás

1 általános szerződési feltételek Vállalkozói e-bank szolgáltatás Hatályos: január. 19 napjától

2 I. FOGALMAK Az itt felsorolt kifejezések a jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: Általános Feltételek ) és az adott Szolgáltatási Szerződésben az alábbi, a Pénzforgalmi ÁSZF-ben, és a Szerződés más részeiben meghatározott kifejezések pedig az ott megadott jelentéssel bírnak: 1. Azonosító Kártya : A Bank által kibocsátott, bankkártyának nem minősülő műanyag lap, amely - mint távolról hozzáférést biztosító elektronikus fizetési eszköz biztosítja, a szigorú biztonsági előírások mellett készített, titkos személyazonosító kód (PIN kód) révén, kizárólag a Számlatulajdonos, illetve a Felhasználó részére, a Szolgáltatás igénybevételét. Az Azonosító Kártya a Bank tulajdonát képezi, névre szóló, birtokosa csak természetes személy lehet. 2. Elektronikus Banki Művelet : minden olyan Megbízás és Értesítés, amelyet a Számlatulajdonos közvetlenül számítógépes kommunikáció alkalmazásával, legalább részben elektronikus jelek formájában ad meg a Bank számára. Az Elektronikus Banki Műveletek során a Számlatulajdonos az aláírását a Bank által jóváhagyott formátumú személyazonosító kódolással helyettesíti. A végezhető Elektronikus Banki Műveletek körének felsorolása a VI. pontban. 3. Felhasználó : a Számlatulajdonos által, a Szolgáltatásra irányadó feltételek szerint Elektronikus Banki Műveletek végzésére felhatalmazott bármely személy. 4. PIN kód (Personal Identification Number) : Az a szigorú biztonsági előírások mellett készített, adott személyre vonatkozó titkos személyi azonosító kód, amelyet a Bank a Számlatulajdonos és Felhasználó részére eljuttat, és amely lehetővé teszi az Azonosító Kártya használatát. 5. Szerződés : A Szolgáltatás tárgyában a Felek között létrejött szerződésre vonatkozó teljes dokumentációt jelenti, amelynek részei: Üzletszabályzat, Általános Szerződési Feltételek, Szolgáltatási Szerződés, Hirdetmény, a Felhasználói Kézikönyv és a Telepítési Útmutató vonatkozó része. 6. Szolgáltatási Szerződés : A Szolgáltatás tárgyában a Felek között létrejött, és általuk cégszerűen aláírt egyedi szerződés. 7. Tranzakciós Szerződés : A Szolgáltatás igénybevételével megvalósított tranzakció alapjául szolgáló, a Bank és a Számlatulajdonos között létrejött szerződés, valamint az arra vonatkozó általános szerződési feltételek. 8. Vállalkozói e-bank szolgáltatás vagy Szolgáltatás : a Bank által a Számlatulajdonos részére nyújtott szolgáltatás, amely során a Számlatulajdonos a jelen Általános Feltételekben meghatározott, és a Internetes címen elérhető vállalati banki szolgáltatásokat az Interneten keresztül veheti igénybe. 9. Hirdetmény : Hirdetmény vállalati ügyfelek részére. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Bank a Szerződés alapján Szolgáltatást nyújt a Számlatulajdonos számára, illetve a Szolgáltatások igénybevételéhez Azonosító Kártyát bocsát ki. 2. A Szolgáltatás igénybevételével megvalósított tranzakcióra a Tranzakciós Szerződés előírásai is irányadóak. Amennyiben a Tranzakciós Szerződés, illetve a Szerződés azonos tárgyú előírásai között bármilyen eltérés van, ez utóbbi rendelkezései lesznek irányadók. 3. A Bank a Szolgáltatás igénybevételéért, valamint az Azonosító Kártya kibocsátásáért a Hirdetményben meghatározott díjakat, költségeket vagy jutalékokat számítja fel. A Bank jogosult az esedékes díjakat, jutalékokat illetve költségeket a Hirdetményben meghatározott időpontban Számlatulajdonos bankszámlájára terhelni. 4. A Számlatulajdonos a Bankkal szemben, a Szerződés alapján keletkező valamennyi fizetési kötelezettségének köteles esedékességkor, illetve felmerülésekor eleget tenni. A Bank jogosult arra, hogy a Számlatulajdonossal szemben keletkező követelését a Számlatulajdonos Banknál vezetett bármely számlájával szemben elszámolja, illetve a Számlatulajdonos egyéb számláján alapuló, vagy a Bankkal szemben egyébként fennálló követelésébe beszámítsa. 2

3 5. A Szolgáltatás igénybevételére a Számlatulajdonos attól a naptól kezdve jogosult, amely napon a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Azonosító Kártyát, valamint a PIN kódot átvette. 6. A Bank az Azonosító Kártya valamint a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges chipkártya-olvasó (a továbbiakban: Olvasó ) átvételéről és módjáról értesíti a Számlatulajdonost. Amennyiben a Számlatulajdonos a Bank értesítése alapján nem veszi át az elkészített Azonosító Kártyát, a Bank az ebből származó károkért (különösen az Azonosító Kártya használati idejének rövidülése) felelősséget nem vállal. A Bank az át nem vett Azonosító Kártya vonatkozásában is érvényesíti az Azonosító Kártya Hirdetményben meghatározott díját. 7. A Bank a későbbiekben erre vonatkozó külön Szerződés alapján vagy e nélkül - lehetővé teheti a Számlatulajdonos számára egyéb Elektronikus Banki Műveletek végzését is. Az ilyen változásokról a Bank a Számlatulajdonost értesíti. III. A BANK KÖTELEZETTSÉGEI, FELELŐSSÉGE, A MEGBÍZÁSOK KEZELÉSE 1. A Bank biztosítja a Számlatulajdonos és a Felhasználó részére a Bank tulajdonát képező, a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközöket: az Azonosító Kártyát és az Olvasót, valamint az ezek használatát bemutató és segítő Felhasználói Kézikönyvet és a Telepítési Útmutatót, amelyek a Szerződés részét képezik. A Felhasználói Kézikönyv a Internet címen tölthető le. Az Olvasót és az Azonosító kártyát a Számlatulajdonos és a Felhasználó, mint birtokos, használatba kapja. 2. A Bank a Szolgáltatással kapcsolatos problémák, ill. az egyes műveletekkel kapcsolatos észrevételek fogadására és kezelésére K&H Cégvonalat tart fenn, amely hétfőtől péntekig, naponta óra között elérhető a (06 40) telefonszámon. 3. A Bank a Szolgáltatás igénybevétele útján felvett Megbízásokat az írásbeli Megbízásokkal azonos tartalmi követelményekkel fogadja be és kezeli. A Számlatulajdonosnak a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek nem megfelelő, hiányos, hibás vagy egyébként nem megfelelő adatokat tartalmazó Megbízásainak teljesítését a Bank jogosult megtagadni. A Számlatulajdonos olyan Elektronikus Banki Műveletet, melynek teljesítéséhez a Szerződés vagy a jogszabályok értelmében a Számlatulajdonosnak vagy harmadik személynek okmánybenyújtási, a Banknak vagy harmadik személynek okmányvizsgálati kötelezettsége kapcsolódik, csak ezen kötelezettségek előzetes teljesítésével végezhet. 4. Ha a Számlatulajdonos Elektronikus Banki Műveletet hajt végre, a Megbízás vagy Értesítés Bankhoz történő érkezési időpontjának a Bank számítógépes rendszere által megállapított és rögzített időpont tekintendő. 5. A Bank a Szolgáltatás igénybevétele útján felvett Megbízásokat a Megbízások befogadásának és teljesítésének rendjéről szóló hirdetményében meghatározott határidőn belül teljesíti. 6. A Bank a Szolgáltatás igénybevétele útján megadott Megbízást és azok teljesítését számítástechnikai rendszere útján rögzíti. A Számlatulajdonos elfogadja a Bank rendszerében rögzített adatok valódiságát, esetleges jogvita esetén bizonyítékként ismeri el azokat, mind a Megbízás megadására és tartalmára, mind pedig annak teljesítésére vonatkozóan. 7. A Bank a Szolgáltatás igénybevételével teljesített Megbízásokról a oldalon, a Számlát érintő tranzakció esetén a nyújtott vállalati szolgáltatásokhoz kapcsolódó Bankszámlakivonaton értesíti a Számlatulajdonost. 8. A Számlatulajdonos haladéktalanul köteles bejelenteni a Banknak, ha azt észleli, hogy a Bankszámlakivonaton jogosulatlan műveletet tüntettek fel. A reklamáció a Bankkal szembeni kötelezettségekre nem jelent halasztási lehetőséget. A bejelentést írásban a Bank bármely fiókjában, illetve a Szolgáltatás küldés funkció segítségével is megteheti a Számlatulajdonos. 9. A Bank a Számlatulajdonos bármely okból benyújtott panaszának megalapozottságát saját hatáskörben vizsgálja meg, és dönt a szükséges intézkedésekről. A Bank a Számlatulajdonos panaszának elbírálásáról 15 napon belül küld értesítést. 3

4 10. A Bank minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Számlatulajdonos adatai - elektronikus úton történő adattovábbítás esetén - illetéktelen személyek részére ne lehessenek hozzáférhetőek. A Számlatulajdonos tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben valamely adat a Bank elvárható gondossága ellenére harmadik személy részére hozzáférhetővé válik, az ebből eredő kárért a Bankkal szemben igényt nem támaszt. 11. A Bank nem vállal felelősséget a Szolgáltatás nyújtása során felmerült technikai hibákért, illetve a tranzakciók ebből eredő sikertelenségéért. 12. A Bank fenntartja a jogot, hogy alkalomszerűen - rendszerkarbantartás miatt rövid időre nem biztosítja a rendszer rendelkezésre állását. A Bank vállalja, hogy az előrelátható szüneteltetés időpontjáról a rendszeren keresztül tájékoztatja a Felhasználókat. A szüneteltetésből adódó esetleges károkért a Bank nem vállal felelősséget. 13. A Bank nem felel azokért az eseményekért, nem teljesítésekért, amelyek abból adódnak, hogy a Számlatulajdonos és a Felhasználó nem vagy nem megfelelően alkalmazza az Azonosító Kártyát, illetve az Olvasót, vagy nem a rendeltetésszerű használatukhoz szükséges környezetben alkalmazza azokat. Rendeltetésszerű használathoz szükséges környezeten a Szerződésben meghatározott paraméterű eszközöket, a Bank által rendelkezésre bocsátott Telepítő program komponenseit, valamint az ezek állandó használatára alkalmas mindenkori technikai környezetet kell érteni. 14. A Bank kizárja felelősségi köréből azokat a káreseményeket is, amelyek abból erednek, hogy a Számlatulajdonos és a Felhasználó nem a IV., illetve V. fejezet vonatkozó pontjaiban meghatározott módon kezeli, tárolja, használja az Azonosító Kártyát, illetve a PIN kódot. IV. A SZÁMLATULAJDONOS ÉS A FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI, AZ AZONOSÍTÁS 1. A Számlatulajdonos és a Felhasználó köteles a Bank által rendelkezésére bocsátott Olvasót és Azonosító Kártyát rendeltetésüknek megfelelően használni, azok állagát, épségét megőrizni. Számlatulajdonos és a Felhasználó köteles az Olvasóban és az Azonosító Kártyában bekövetkezett károkat a Banknak, a Hirdetmény szerint megtéríteni. Az Olvasó és az Azonosító Kártya használata során Számlatulajdonos köteles a Bank által a rendelkezésére bocsátott Telepítési Útmutató és Felhasználói Kézikönyv szerint eljárni, az abban meghatározott előírásokat betartani. 2. A Bank fenntartja a jogát arra, hogy az Olvasó és az Azonosító Kártya használata vonatkozásában további előírásokat határozzon meg. 3. A Számlatulajdonos és a Felhasználó köteles haladéktalanul értesíteni a Bankot az Olvasó és az Azonosító Kártya megrongálódásáról, meghibásodásáról, elvesztéséről, ellopásáról, illetve minden egyéb, az Olvasót és az Azonosító Kártyát érintő eseményről. Meghibásodás esetén Számlatulajdonos kérésére a Bank gondoskodik az Olvasó cseréjéről. 4. A Bank az Azonosító Kártyához PIN kódot mellékel, amelyet a Számlatulajdonos és a Felhasználó zárt borítékban kap kézhez. A Bank az Azonosító Kártyát, illetve a PIN borítékot kizárólag a Számlatulajdonos és a Felhasználó részére adja át, az átadáskor meghatalmazást nem fogad el. A PIN boríték sértetlenségét az Azonosító Kártya átvételekor az átvételi elismervényen a Számlatulajdonos és a Felhasználó igazolja. 5. Amennyiben a Számlatulajdonos és a Felhasználó az Azonosító Kártyát, illetve a PIN kódot nem titkosan, nem megfelelő gondossággal kezeli, vagy más használatába adja, illetve más tudomására hozza, az ebből eredő károk a Számlatulajdonost terhelik, ezekért a Bank felelősséget nem vállal. 6. A Szolgáltatás igénybevételével történő Megbízások esetében a jogosultság igazolása az Azonosító Kártya és a PIN kód együttes használatával történik. A Bank nem vizsgálja az Azonosító Kártya és a PIN kód tényleges használójának a használatra vonatkozó jogosultságát, illetve a használat körülményeit. Az illetéktelen használatból eredő károkért a Bank nem vállal felelősséggel. 4

5 V. AZ AZONOSÍTÓ KÁRTYA, HASZNÁLATA, KEZELÉSE, LETILTÁSA, MEGÚJÍTÁSA, A PÓTKÁRTYA 1. Az Azonosító Kártya lejáratának ideje az Azonosító Kártyán hónap és év szerint van feltüntetve. Az Azonosító Kártya a lejárati hónap utolsó napján óráig érvényes. A lejárati idő az Azonosító Kártyán indent technológiával, látható módon kerül feltüntetésre. 2. Az Azonosító Kártyát kizárólag a Számlatulajdonos és a Felhasználó jogosult használni, az át nem ruházható, illetve tilos azt biztosítékul zálogba adni, vagy óvadékként letétbe helyezni, valamint bármilyen egyéb módon megterhelni vagy elidegeníteni. 3. Az Azonosító Kártya három egymást követő sikertelen PIN kód megadást követően biztonsági okból blokkolja magát, aminek következtében a Szolgáltatás igénybevételének lehetősége azonnal megszűnik. A blokkolást kizárólag a Bank tudja feloldani, az Azonosító Kártya bankfiókban történt leadását követően. Az Azonosító Kártya blokkolásának feloldásáért a Számlatulajdonosnak díjat kell fizetni, amelynek mértékét a Hirdetmény tartalmazza. 4. A Számlatulajdonos és a Felhasználó, az Azonosító Kártya további használatának megakadályozása (a továbbiakban: a Letiltás ) céljából, köteles haladéktalanul bejelenteni a Banknál (a továbbiakban: a Bejelentés ), ha észlelte, hogy a) az Azonosító Kártya kikerült a birtokából, vagy b) az Azonosító Kártya, a PIN kód vagy más hasonló azonosító adatai jogosultatlan harmadik személy tudomására jutottak, vagy c) a Bankszámlakivonaton, illetve a Számlán jogosulatlan művelet szerepel. 5. A Bejelentés megtételére a Számlatulajdonos és a Felhasználó, Letiltásra a Bank jogosult. A Bank Bejelentést elfogad más személytől is, ha a Számlatulajdonos vagy a Felhasználó az intézkedésben gátolva van, és e körülményt a bejelentő valószínűsíteni tudja. A Bejelentés alkalmával a tényleges jogosultságot a Bank nem vizsgálja, az illetéktelen Bejelentésből eredő károkért a Bank nem felel. 6. A Bejelentésnek tartalmaznia kell a Számlatulajdonos cégnevét, székhelyét, adószámát, Számlája számát, a Bejelentés alapjául szolgáló esemény pontos megnevezését, a bejelentő nevét, címét, telefonszámát, továbbá annak kijelentését, hogy a bejelentő kifejezetten kéri az Azonosító Kártya letiltását. Az V. 4. (c) pontban meghatározott esetben, amennyiben a bejelentő a Bejelentéssel egyidejűleg nem kéri a Letiltást, a Bank a reklamációra irányadó szabályok szerint jár el. 7. Ha a tényeknek az általában elvárható gondossággal való megítélése alapján az V.4. pontban meghatározott esetek bűncselekmény elkövetése folytán következtek be, a Számlatulajdonos, a Letiltás kezdeményezésén felül, köteles haladéktalanul a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnak ezt a gyanút bejelenteni. 8. A Bejelentés telefonon keresztül tehető meg, a Bank K&H Cégvonalának (06 40) telefonszámán, a hét bármely napján, a nap bármely szakában. A Bejelentés akkor tekinthető megtörténtnek, ha a bejelentő a Bank által kért adatokat legfeljebb az adószám kivételével megadja. 9. A Bank a hozzá beérkezett Bejelentés alapján azonnal intézkedik a Letiltás érdekében. A Letiltás akkor lép hatályba, amikor a Bank a Letiltással összefüggő intézkedéseket, az ehhez szükséges időn belül megtette. A Letiltás megtörténtét követően a Szolgáltatás igénybevételének lehetősége az adott Számlatulajdonos vagy Felhasználó számára azonnal megszűnik. 10. A Letiltás végleges, a már letiltott Azonosító Kártya esetleges megtalálása esetén sem használható tovább, azt a Számlatulajdonos vagy a Felhasználó köteles a Bank részére visszaszolgáltatni. A Letiltás kockázatát, és az abból eredő minden kárt, hogy a letiltott Azonosító Kártya nem használható, a Számlatulajdonos viseli. A Letiltás elmulasztásából vagy a Letiltással kapcsolatos visszaélésből eredő, a Számlatulajdonost, vagy bármely harmadik személyt ért károkért a Bank nem vállal felelősséget. 11. A Bejelentésekről a Bank megbízható és megváltoztathatatlan nyilvántartást vezet. A Számlatulajdonos kérelmére a Bejelentés tényéről, tartalmáról és időpontjáról a Bank legfeljebb öt évre visszamenőleg igazolást ad ki. 5

6 12. A Letiltás teljesítéséért a Számlatulajdonosnak díjat kell fizetni, amelynek mértékét a Hirdetmény tartalmazza. 13. A Bejelentés megtörténtét megelőzően bekövetkezett kárt a Számlatulajdonos, a Bejelentés megtörténtét követően bekövetkezett kárt pedig a Bank viseli. A Bank mentesül a felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a kár a Számlatulajdonos vagy a Felhasználó szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott szerződésszegése folytán következett be. Ha a kár nem a Számlatulajdonos vagy a Felhasználó szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása folytán következett be, a Számlatulajdonos a Bejelentés megtörténtét megelőzően bekövetkezett kárt legfeljebb negyvenötezer forintos mértékig viseli. Az Azonosító Kártya és a PIN kód egyidejű használatával végezhető Elektronikus Banki Művelet tekintetében a kockázatok és költségek minden esetben a Számlatulajdonost terhelik. 14. A Bejelentés és a Letiltás megtörténte, valamint az ehhez kapcsolódó költség- és kockázat- és kárviselés tekintetében, irányadó időpontként, a Magyarországon érvényes, a Bank központi rendszerei által mért és rögzített helyi időt kell tekinteni. 15. Az Azonosító Kártya lejárata előtt a Bank a Hirdetményben közzétett díj ellenében gondoskodik az új Azonosító Kártya kibocsátásáról, amennyiben a Számlatulajdonostól az Azonosító Kártya lejáratát megelőző 45. napig ellenkező írásbeli rendelkezés a Bank részére nem érkezik. Késedelmes rendelkezés esetén a felmerült költségeket a Számlatulajdonos viseli. 16. Az új Azonosító Kártya az átvételi értesítés és a lejárt Azonosító Kártya Banknak történő visszaszolgáltatatása ellenében, valamint a Szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen keletkezett valamennyi tartozás egyidejű rendezését követően vehető át. 17. Az elveszett, ellopott, technikailag hibás Azonosító Kártya esetén a Számlatulajdonos pótkártya kibocsátását igényelheti. A Bank jogosult a pótkártya kibocsátását indokolás nélkül megtagadni. Az Azonosító Kártya pótlásának díját a Hirdetmény tartalmazza. VI. A VÁLLALKOZÓI E-BANK KERETÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 1. Lekérdezések - Banki deviza/valuta, MNB deviza árfolyam információk - Elektronikus Bankszámlakivonat szolgáltatása - Aktuális számlaegyenleg - Teljesített napi tranzakciók lekérdezése - STATUSZ, DETSTA jelentések fogadása - Számlatörténet lekérdezése 2. Kezdeményezhető megbízások Forint és devizaszámla terhére történő forint és devizaátutalás, forint átvezetés indítása Betétlekötés, betétfelmondás Csoportos átutalás indítása (külön szerződés alapján biztosított szolgáltatás) 3. Kiegészítő szolgáltatások - Titkosított adatátvitel a Bank és a Számlatulajdonos között - Magyar, angol és német nyelvű menürendszer - Megbízások összevont aláírási, beküldési lehetősége - Sablonok kezelése - Azonosító Kártya PIN kódjának megváltoztatása Alapszolgáltatások és Kiegészítő szolgáltatások együttesen: a Szolgáltatások. 6

7 VII. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS ÉS MŰSZAKI ELŐFELTÉTELEI 1. A Szolgáltatást azon Számlatulajdonos veheti igénybe, aki a megfelelő Számla nyitására és vezetésére vonatkozó, a Bankkal kötött érvényes és hatályos szerződéssel rendelkezik, és Szolgáltatási Szerződést köt a Bankkal. 2. A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges hardver és szoftver eszközök műszaki paraméterei: ajánlott minimális konfiguráció: Pentium I 133 MHz, 32 Mbyte RAM min. 5 Mbyte szabad hely a merevlemezen Internet hozzáférés 1 db szabad RS-232 vagy USB port (a chipkártya-olvasó számára) PS2 billentyűzet, soros csatlakozású olvasó esetén (szükség esetén csatlakozó átalakító-pár) operációs rendszerek: Windows 95, 98, 2000, ME, NT, XP (Linux, Windows 3.1 nem támogatott) böngészők: Internet Explorer 5.0 (128 bit SSL), vagy magasabb verziók levelező programok: MS Outlook 98, MS Outlook Express 5, (támogatniuk kell a Secure (S/MIME) használatát) A Bank által - díj ellenében Olvasó, Azonosító Kártya biztosított eszközök Letölthető alkalmazás Telepítő szoftver és Telepítési Útmutató az Olvasóhoz VIII. A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁHOZ SZÜKSÉGES MEGHAJTÓPROGRAM TELEPÍTÉSE, AZ OLVASÓ ÜZEMBE HELYEZÉSE 1. A Számlatulajdonos az Azonosító Kártya és az Olvasó bankfióki átvételét követően az Olvasóhoz szükséges meghajtóprogramot a Internetes címről letölti, majd a Szerződés mellékleteként kapott Telepítési Útmutató szerint telepíti. A telepítést követően a Szolgáltatás használható. 2. A Szolgáltatás használatához szükséges Felhasználói Kézikönyv letölthető a Internetes címről. IX. FELHASZNÁLÓK ÉS HOZZÁFÉRÉSI JOGOSULTSÁGUK 1. A Számlatulajdonos a Szolgáltatási Szerződés A vállalkozói e-bank szolgáltatásba bekapcsolt Felhasználó hozzáférési joga elnevezésű mellékletében adja meg a Szolgáltatás használatára felhatalmazott természetes személy Felhasználókat és hozzáférési joguk terjedelmét (a továbbiakban: a Hozzáférési jog ). 2. A Hozzáférési jog lehet: (a) lekérdezési jog Számlánként definiálva, (b) lekérdezési jog az összes Számlára vonatkozóan, (c) aláírási jog Számlánként definiálva, valamint (d) cégszintű aláírási jog. 3. A Hozzáférési jogok az Azonosító Kártyához vannak hozzárendelve, és kizárólag a Szolgáltatásra vonatkoznak. 4. Az aláírási jogokat 1-10 közötti pontértékkel kell meghatározni, minden aláírási joggal rendelkező Felhasználó tekintetében. A Bank a 10 ponttal aláírt Megbízásokat fogadja el. 5. A Számlánként definiált aláírások az adott Számla tekintetében, kizárólag a Szolgáltatás igénybe vételével indított Megbízásokra vonatkoznak. 7

8 6. A Hozzáférési jog szempontjából cégszintű aláírások, kizárólag a Szolgáltatás igénybevételével indított betétfelmondáshoz szükségesek. 7. A Hozzáférési jog meghatározásánál kizárólag a Számlatulajdonos felelőssége, hogy a Szolgáltatás használatára mely személynek, személyeknek ad felhatalmazást. Az Elektronikus Banki Műveletek teljesítésekor a Bank azt tekinti jogszerű Felhasználónak, akit a Számlatulajdonos a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően, a Bank számára ekként bejelentett. 8. A Bank a Számlatulajdonos bejelentése alapján központilag beállítja a Felhasználó jogosultságát, és legyártja az Azonosító Kártyát, amelyet az adott Felhasználó részére személyesen átad. 9. A Felhasználó az érvényes Azonosító Kártyával és a hozzá tartozó PIN kód megadásával, a részére meghatározott Hozzáférési jog keretén belül, a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően végezhet Elektronikus Banki Műveleteket. A Számlatulajdonos és a Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az Azonosító Kártyához, és hozzá tartozó PIN kódhoz kizárólag az arra jogosult személy férhessen hozzá. Az e kötelezettség megszegése következtében előállt károk tekintetében a Bank nem vállal felelősséget. 10. A Számlatulajdonosnak a Szolgáltatási Szerződés A vállalkozói e-bank szolgáltatásba bekapcsolt Felhasználó joga elnevezésű mellékletében meghatározott írásbeli bejelentésében a Felhasználó Hozzáférési joga módosítható, megszüntethető, felfüggeszthető, illetve a felfüggesztés feloldható, amelyet a Bank egy órán belül telefaxon, a megadott számra visszaigazol. A Hozzáférési jog felfüggesztéséért és a felfüggesztés feloldásáért fizetendő díjat a Hirdetmény tartalmazza. X. SZAVATOSSÁG ÉS FELHASZNÁLÁSI JOG 1. A Bank kijelenti és szavatolja, hogy a Számlatulajdonos részére használatra átadott Azonosító kártya és Olvasó, valamint a megadott Internetes címről letölthető, Olvasóhoz szükséges meghajtóprogram per-, teher- és igénymentes, valamint, hogy azokon harmadik személynek nincsen semmiféle olyan joga, ami a Számlatulajdonos azokra vonatkozó, és a Szerződésben meghatározott jogainak gyakorlását bármilyen formában korlátozná vagy megakadályozná. 2. A Bank kijelenti és szavatolja, hogy az Azonosító kártya, az Olvasó, valamint az Olvasóhoz szükséges meghajtóprogram megfelel az átadáskor, illetve a letöltéskor általa közölt specifikációnak, valamint, hogy azok a Szerződésben meghatározott hardver és szoftver konfiguráción, a Szerződés időtartama alatt, a Szerződésben meghatározottak szerint, rendeltetésszerűen használhatók. 3. A Bank szavatosság kötelezettsége az alábbiakat tartalmazza: (a) az Azonosító kártya és az Olvasó használatához, valamint az Olvasóhoz szükséges meghajtóprogram telepítéséhez nyújtott tanácsadás, (b) hiba azonosításához nyújtott tanácsadás, (c) a problémákról szóló jelentések kivizsgálása. 4. A szavatosság keretében a Bank vállalja továbbá, hogy a meghibásodott Azonosító kártyát és Olvasót a Szerződés időtartama alatt ingyenesen megjavítja, illetve kicseréli. Amennyiben azonban a hiba oka a Számlatulajdonos vagy a Felhasználó nem rendeltetésszerű használatának következménye, a Bank e szolgáltatást csak a Hirdetményben közzétett térítési díj ellenében végzi el. 5. A Bank előbbiek szerinti szavatossága nem terjed ki a Számlatulajdonos saját hardver perifériáira, illetve az azokra telepített vagy azokhoz kapcsolt egyetlen szoftverre sem. 6. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a Bank jogosult a szavatosság keretében teljesítendő kötelezettségeinek teljesítéséhez szakértő harmadik személyek közreműködését igénybe venni. 7. A szavatossági szolgáltatás előfeltételeként, a Számlatulajdonos vállalja, hogy lehetővé teszi az Azonosító kártyához, az Olvasóhoz, valamint az Olvasóhoz szükséges meghajtóprogramhoz és az azt tartalmazó hardverhez való hozzáférést, és rendelkezésre bocsátja azt a Bank által kért feltételekkel, annyi időre, amennyi szükséges a szavatossági szolgáltatás végrehajtásához. 8

9 8. A Bank, mint az Olvasóhoz szükséges meghajtó program szerzője, arra vonatkozóan nem kizárólagos és nem korlátlan felhasználási jogot biztosít a Számlatulajdonos és a Felhasználó részére. A Felhasználási jog alapján, kizárólag a Számlatulajdonos és az adott Felhasználó, jogosult a Szerződés időtartama alatt, a Szolgáltatás rendeltetésszerű használata érdekében, az adott hardver és szoftver konfiguráción, az Olvasóhoz szükséges meghajtóprogram használatára, a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően. 9. A felhasználási jog nem terjed ki a többszörözésre, az átdolgozásra, a feldolgozásra, a fordításra, ideértve bármely más módosítást is, valamint ezek eredményének többszörözésére, valamint biztonsági másolat készítésére sem. XI. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 1. A Szerződés megszűnik: a.) a Bank azonnali hatályú felmondásával, b.) a Bank vagy a Számlatulajdonos rendes felmondásával, c.) közös megegyezéssel, az abban meghatározott időpontban, d.) valamennyi Azonosító Kártya lejáratával, ha új Azonosító Kártya kibocsátására nem kerül sor, e.) a Számlatulajdonos jogutód nélkül történő megszűnésével, f.) a Szolgáltatás alapjául szolgáló Bankszámlaszerződés(ek) bármilyen okból történő megszűnésével. 2. A Szerződés bármely okból történő megszűnésekor a Számlatulajdonos és valamennyi Felhasználó Hozzáférési joga is megszűnik, amelynek következtében a Szolgáltatás igénybevételére a továbbiakban nincsen lehetőség. 3. A Szerződést a Bank bármikor, indoklás nélkül, írásban 30 naptári napos felmondási idővel jogosult felmondani. 4. A Számlatulajdonos rendes felmondással a Szerződést a részére kiadott összes Azonosító Kártya és az Olvasó bankfiókban történő egyidejű leadása mellett, és a Bankkal szemben fennálló, a Szerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettségének egyidejű teljesítése mellett, bármikor, 30 naptári napos felmondási határidővel jogosult megszüntetni. 5. A Bank a Számlatulajdonos súlyos szerződésszegése esetén jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 6. A Szerződés felmondása esetén a Számlatulajdonos köteles az Azonosító Kártyát, valamint az Olvasót a Szerződés megszűnésekor a Banknak a megszűnés napjától számított 15 naptári napon belül visszaadni. A visszaadás elmulasztásából eredő valamennyi kár a Számlatulajdonost terheli. Amennyiben a Szerződés megszűnésekor a Számlatulajdonos az Olvasót nem vagy nem megfelelő (a rendeltetésszerű használatot meghaladó mértékben elhasználódott) állapotban vagy késedelmesen szolgáltatja vissza, köteles az Olvasó térítési díját a Banknak megfizetni. Ennek késedelmes teljesítése, illetve elmaradása esetén a Bank jogosult az Olvasó térítési díját a Számlatulajdonossal szemben haladéktalanul érvényesíteni. Az Olvasó térítési díját a Hirdetmény tartalmazza. 7. A Szerződés bármely okból történő megszűnése nem érinti a Számlatulajdonos Bankkal fennálló egyéb szerződéses kapcsolatát. XII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 1. Bank fenntartja a jogot arra, hogy az Általános Feltételekben, a Szolgáltatási Szerződésben és a Hirdetményeiben foglalt feltételeket a bel- és külföldi pénzügyi viszonyok, a jogszabályok, vagy a Szolgáltatásra, valamint a Számlatulajdonosra vonatkozó kockázat megváltozását felismerve, ahhoz, valamint a Bank üzletpolitikájának változásához igazodva egyoldalúan módosítsa, valamint, hogy új díjat vagy költséget vezessen be. A módosításra irányuló ajánlatról a Bank szerződési feltételek esetén közvetlenül, hirdetményi kondíciók esetén Hirdetmény útján, a módosítás hatálybalépése előtt 30 naptári nappal értesíti a Számlatulajdonost. Amennyiben a módosítást a Számlatulajdonos nem fogadja el, jogosult a Szolgáltatási Szerződést az ajánlat kézhezvételétől, illetve a Hirdetmény közzétételétől számított 30 naptári napon belül felmondani, ellenkező esetben a Számlatulajdonosra vonatkozóan a 9

10 módosítás hatályba lép. A 30 naptári napos felmondási idő lejártáig a Szerződés az eredeti feltételekkel áll fenn. 2. A Bank a Számlatulajdonos részére küldendő írásos értesítéseit postai úton, az igénylőlapon megjelölt értesítési címre, illetőleg elektronikus úton küldi. A Bank az értesítés kézhezvételének, illetve elektronikus út esetén hozzáférésének elmaradásáért és az ebből származó esetleges károkért felelősségét kizárja. 3. Az Általános Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvényben, a vonatkozó mindenkori pénzforgalmi valamint az elektronikus fizetési eszközökről szóló jogszabályokban, valamint a Bank Üzletszabályzatában, a Tranzakciós Szerződésekben, a Pénzforgalmi ÁSZF-ben, és a Szolgáltatási Szerződésben foglaltak az irányadók. Az Általános Feltételekben és a Szolgáltatási Szerződésben írtak eltérése esetén az utóbbi az irányadó. 4. Bank fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatás színvonalának bővítéséhez, az alkalmazások fejlesztéséhez kapcsolódóan időről időre, frissítse, kiegészítse ( Frissítés ) a Felhasználói Kézikönyvet. A Felhasználói Kézikönyv és a Telepítési Útmutató frissítése semmilyen körülmények között nem jelenti a Szerződés módosítását, arról a Bank elektronikus formában tájékoztatja Számlatulajdonost. 10

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Székhely: 6065 Lakitelek, Liget u. 2. Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u.8. Telefon: (76) 502-650 e-mail: kozpont@lakitelek.tksz.hu Kirendeltségek: Lakitelek (76) 449-135 Nyárlırinc (76) 343-015

Részletesebben

Közzététel: 2013.07.12. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2013.07.12. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Fogalom meghatározások Takarékszövetkezet: Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14.) továbbiakban (Takarékszövetkezet) Bankszámla: a Takarékszövetkezet által a Számlatulajdonos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ 6. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ Érvényes: 2016. július 1-től Tartalomjegyzék 1. Fogalmi meghatározások...

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI "Malomvölgy Centrum" Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített név: Malomvölgy Centrum Kft.

Részletesebben

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2013. szeptember 1. DEFINÍCIÓK Szolgáltató: UltraNet Kft - székhely: 1115. Budapest, Bartók Béla

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek I. Értelmező rendelkezések Szolgáltató vagy Szolgáltatók: a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál 1. 01-09-696382 cégjegyzékszámon nyilvántartott Wolters Kluwer

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A P+N 2003 Bt. (székhely: 1155 Budapest, Kazán u. 1. adószám: 21462748-2-42, bankszámlaszám: 10402991-50515755-71691009, cégbíróság: Fővárosi cégbíróság, cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános szerzôdési feltételek

Általános szerzôdési feltételek Általános szerzôdési feltételek Hatálybalépés napja: 2013.05.01. www.fizessenmobillal.hu I. fejezet ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazzák a Honlapkészítő Kft. (székhely: 1125 Budapest,

Részletesebben

ELEKTRONIKUS BANKI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ELEKTRONIKUS BANKI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ELEKTRONIKUS BANKI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2002. Szeptember 15. napjától TARTALOM 1. AZ ELEKTRONIKUS BANKI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Hatályos: 2016. március 18-tól I. Általános rendelkezések 1. A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Viva Natura World Kft. Székhelye és postai címe: 2151

Részletesebben

Általános szerződési feltételek bankkártya szolgáltatásokra vonatkozóan

Általános szerződési feltételek bankkártya szolgáltatásokra vonatkozóan 2194 Tura, Bartók tér 21. Tel: 28/466-002, Fax: 28/468-025 Adószám: 10045260-2-13 Cégjegyzékszám: Cg. 13-02-050296 Általános szerződési feltételek bankkártya szolgáltatásokra vonatkozóan Tartalom I. FOGALMI

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NETB@NK SZOLGÁLTATÁSHOZ Fogalom meghatározások: Fizetési számla: a Pannon Takarék Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) által a Számlatulajdonos részére vezetett, a Szerződésben

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Egyedi Előfizetői Szerződés a Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatásának igénybevételére egyéni előfizetők részére 7/1 ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ARKON ZRT. (székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a., adószám: 140856222-41, cégjegyzékszám: 01-10-045793),

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK Jelen Általános Vételi Feltételek (ÁVF) Vevő és Eladó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák a Megrendelésben foglalt feltételekkel együtt.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1. Billzone.eu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Verziószám:..1.5 Hatályba lépés dátuma: 2014.10.31. Változáskezelés Verziószám Dátum Változás leírása 1.0 2010. március 4. Első verzió kiadása 1.1 2012. február

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. (székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: +36 1 3540664,65, fax: +36 1 3024840, e-mail: info@lagrotta.hu,

Részletesebben

AZ OKOSTELEFONRA LETÖLTÖTT OTPAY MOBILALKALMAZÁS ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS AKTIVÁLÁSA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBIAKAT!

AZ OKOSTELEFONRA LETÖLTÖTT OTPAY MOBILALKALMAZÁS ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS AKTIVÁLÁSA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBIAKAT! FIGYELEM! AZ OKOSTELEFONRA LETÖLTÖTT OTPAY MOBILALKALMAZÁS ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS AKTIVÁLÁSA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBIAKAT! ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ OTP BANK OTPAY MOBILALKALMAZÁSÁNAK

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

Felhasználási feltételek www.kemenysepro.hu

Felhasználási feltételek www.kemenysepro.hu Felhasználási feltételek www.kemenysepro.hu Fogalmak Közszolgáltató A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató), 1067 Budapest, Eötvös u. 21., cégjegyzékszám: 01-09-466332,

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a módosításokkal egységes szerkezetben a Takarékszövetkezet Igazgatósága

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozás dátuma: Budapest, 2008.12.09. Módosítás dátuma: 2010.08.25 Hatálybalépés

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Általános rendelkezések Szerződő felek megállapítják, hogy az MIKÓ és Társa Kft. mezőgazdasági-, építőipari- és emelőgépek kereskedelmével foglalkozó gazdasági társaság. Az MIKÓ és Társa Kft Kft. az általa

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos 2016. március 21-től TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések...1 Betétgyűjtés...25 Bankhitel és bankkölcsön ügyletek...32 Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása...67 Bankkártya

Részletesebben

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2006. szeptember 1. Készült: 2006.07.25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. november 23-tól Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a SZIGET Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek kivonata

Általános Szerződési Feltételek kivonata Általános Szerződési Feltételek kivonata Actel Távközlési Zrt. 2008. március 3. 1 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Szerződési feltételek célja...4 1.2. Szerződési feltételek hatálya...4 1.3.

Részletesebben

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 Tartalomjegyzék AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK)... 3 I.

Részletesebben

ÁSZF - klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform

ÁSZF - klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform ÁSZF - klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform https://www.cloud.hu/aszf/webtarhely-platform/ Általános Szerződési Feltételek klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. május 19-től Az ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3525 Miskolc, Dózsa

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához ELİTERJESZTÉS A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához Tisztelt Képviselı-testület! A Vodafon Magyarország Zrt megbízásából az IMM-ROHR Kft (Budapest)

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.22 Utolsó módosítás kelte: 2016.04.13

Részletesebben

AZÚR TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Electra Internet Banking szolgáltatáshoz

AZÚR TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Electra Internet Banking szolgáltatáshoz AZÚR TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Electra Internet Banking szolgáltatáshoz 1.b. melléklet 2016. június 01. után kötött szerződésekre vonatkozóan, valamint a 2016. június 01.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban 1. Fogalom meghatározások: 1.1. Hirdetés: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló

Részletesebben

PARTISCUM XI Takarékszövetkezet

PARTISCUM XI Takarékszövetkezet PARTISCUM XI Takarékszövetkezet Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta az Igazgatóság 10/VI/2015. (III.06.) Ig. sz. határozatával Hatályos: 2015. február 1-től

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató adatai: Általános tudnivalók:

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató adatai: Általános tudnivalók: Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A Jogi nyilatkozat, az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat valamint a Szállítási, átvételi és fizetési feltételek minden pontja a narancsborstop.hu weboldal Általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A Polgári Törvénykönyv 387. -a szerint a Közüzemi Szerződés alapján a szolgáltató köteles meghatározott időponttól a felhasználó számára folyamatosan és biztonságosan a

Részletesebben

Siófok, 2010,.. aláírás

Siófok, 2010,.. aláírás Tel.:84 310-334 Fax: 84 510-053 8600 Siófok, Fő u. 204-210. E-Mail: supra@supraktv.hu URL: www.supraktv.hu EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Internet (MOBIL) hozzáférés ellátás szolgáltatására Szerződés száma:

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2007. Tartalomjegyzék 1.A MEGYEI KÖNYVTÁR ELÉRHETİSÉGE...3 2.A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELTÉTELEI ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK...3 2.1.

Részletesebben

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83 Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Hatályba lépés napja:

Részletesebben

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek és szolgáltatók részére

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek és szolgáltatók részére A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek és szolgáltatók részére A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Confhotel- Net Kft. (1033

Részletesebben

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek TARTALOMJEGYZÉK I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 2 II. BEVEZETŐ ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉVEL, TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A megrendelés módja, teljesítése...

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Pete Ferenc hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Orient-Web Bt. Általános szerződési feltételek Az ORIENT- WEB Bt. (3534 Miskolc, Gőz u. 7.), mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) internetes szolgáltatásaira (domain név- regisztrációs, fenntartási

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN Hatályos: 2013. július 15. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS METROLINK SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS METROLINK SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS METROLINK SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Mely létrejött egyrészről az Név: Létesítés helye:.. Levelezési cím: Ügyfél adatok Telefon/Fax: kitöltése E-mail:.. Adószám:.. Cégjegyzék

Részletesebben

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. a PENTAFON-PENTA Rádió Reklám- és Műsorkészítő, Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

Szuperszerviz Általános vállalási feltételek

Szuperszerviz Általános vállalási feltételek Szuperszerviz Általános vállalási feltételek Szuperszerviz Általános vállalási feltételek A szolgáltató adatai Magyar Telekom Távközlési Részvénytársaság Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.frizurakellek.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termék értékesítési szolgáltatás regisztrált

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTİ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2009. július 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Gege Hungary Kft. (székhelye: 2800 Tatabánya, Deák Ferenc u. 29. cégjegyzékszám: 11-09-014638; adószáma: 14548961-2-11;

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Üdvözöljük a VASI DUOKER Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Székhelye: Dunaföldvár Fehérvári u. 4. Cégjegyzékszáma: 17-02-000615, PSZÁF tevékenységi engedély száma: E-I. 543/2006 Levélcím: 7020 Dunaföldvár Pf.:20 Tel:75/541-510

Részletesebben

Személyautó üzemeltetetési és szerviztanácsadói szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Személyautó üzemeltetetési és szerviztanácsadói szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Személyautó üzemeltetetési és szerviztanácsadói szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Preambulum: az IVEEN Kft. (1077 Budapest, Almássy tér 17. 1. em. 5.; adószám: 25180367-2- 42., cégjegyzékszám:

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2015. március 04. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2015. március

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15-től Tartalomjegyzék 1. Bankszámlavezetés...3

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye:. Cégjegyzékszáma: 04-02-

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

1.4. Márkabolt: a 1091 Budapest, Üllői út 129. cím alatt található FRADI SHOP márkabolt;

1.4. Márkabolt: a 1091 Budapest, Üllői út 129. cím alatt található FRADI SHOP márkabolt; "Tisztelt Érdeklődő! Ezennel kérjük, hogy amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni szolgáltatásunknak és a Web-boltunknak, akkor feltétlenül figyelmesen olvassa el jelen általános

Részletesebben

Tex and Co Kft. 1146 Budapest, Francia út 54. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) I. Általános rendelkezések

Tex and Co Kft. 1146 Budapest, Francia út 54. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) I. Általános rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Tex and Co Net Kft. által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető rendszerek,

Részletesebben

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út 10. Fsz. 7.

Részletesebben

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2014. január

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA I. SZERZŐDŐ FELEK egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített elnevezés: MÁV FKG Kft. székhely: 5137 Jászkisér,

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a DKTVnet Kft Kábeltelevízió és Internet Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) Internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan. Miskolc - Diósgyır

Részletesebben

1.2 A Weboldal célja a 2016-os Márton Áron emlékévvel kapcsolatos információk, események és egyéb tartalmak megjelenítése.

1.2 A Weboldal célja a 2016-os Márton Áron emlékévvel kapcsolatos információk, események és egyéb tartalmak megjelenítése. A WWW.MARTONARON2016.HU WEBOLDAL ADATVEDELMI IRÁNYELVEI A Felhasználó a www.martonaron2016.hu weboldal használatának megkezdésével és az arra történő regisztrációval kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Gege Hungary Kft. (székhelye: 2800 Tatabánya, Deák Ferenc u. 29. cégjegyzékszám: 11-09-014638; adószáma: 14548961-2-

Részletesebben

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. szolgáltató a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagjaként Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött vezetékes telefon szolgáltatáshoz Kaposvár település

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek. 1. Bevezetés. 2. Eladó adatai

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek. 1. Bevezetés. 2. Eladó adatai Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1. Bevezetés Aki a www.lullaberry.hu webáruházban (továbbiakban Webáruház) regisztrációval vagy anélkül böngészik (a továbbiakban: Felhasználó), köteles

Részletesebben

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. december 15. I. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA ÉS TÁRGYA

Részletesebben

Onecom Kft. szolgáltató

Onecom Kft. szolgáltató Onecom Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Műholdas televízió és rádió szolgáltatáshoz. Borsod Abaúj Zemplén Megye, Szabolcs-Szatmár Bereg megye és Hajdú Bihar Megye területén Hatályba

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a www.bleyer.hu internetcímen (a továbbiakban: Weboldal ) üzemeltetett internetes áruház (a továbbiakban:

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A GTS Hungary Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI ÉS ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2002. március 01. Az utolsó módosítás időpontja: 2011. január 1. Hatályos:

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.10.01. Utolsó módosítás kelte: 2015.08.31.

Részletesebben

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.12. számú melléklet 12. számú melléklet Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

Részletesebben