ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉSHEZ Hatályos: május 19-től

2 Az ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3525 Miskolc, Dózsa György út 12, S.W.I.F.T. kódja: SIKLHUHH.) - mint a TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet (székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 37.; cégjegyzékszáma: ) jogutóda (a továbbiakban: Bank), a Magyar Nemzeti Bank H- EN-I-1358/2013. számú határozata alapján a vele szerződött Kereskedő részére POS terminál felügyeleti és bankkártya, Széchenyi Pihenőkártya, valamint egészségpénztári kártya (a továbbiakban együttesen: Kártya) tranzakció kezelési, továbbá a kártyával végzett tranzakciók elszámolására kártyaelfogadási szolgáltatást nyújt a kártyaelfogadói szerződésben (Szerződés), valamint jelen Általános szerződési feltételekben (ÁSZF) meghatározottak szerint. A Bank a kártyaelfogadói tevékenysége során a DRB Dél- Dunántúli Regionális Bank Zrt. (székhelye: 7800 Siklós, Felszabadulás u ; cégjegyzékszám: ; adószáma: ) függő kiemelt közvetítőjeként, annak nevében, javára és kockázatára jár el, megbízó érdekeit képviseli, tevékenységéért közvetítői díjazásban részesül. A Bank felügyeleti hatósága a Magyar Nemzeti Bank, a felügyeleti nyilvántartás, amelyben szerepel, elérhető a következő honlapon: 1. FOGALMAK Authorizáció (engedélyezés): egy folyamat, amely során a tranzakciókérés ellenőrzésre, engedélyezésre vagy elutasításra kerül a Kibocsátó vagy a nevében eljáró engedélyezési központ által. Bankkártya: Bank által kibocsátott és mindenkor a kibocsátó által közölt logoval kibocsátott olyan készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, amellyel birtokosa rendszerint személyazonosító kód, illetőleg más hasonló azonosító használata révén rendelkezhet a fennálló követeléséről. Elfogadható kártya: mindazon Kártyák, amelyre a Bank az Elfogadóval a Szerződést megkötötte. Elfogadó: mindazon jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók, akikkel a Bank Szerződést kötött áruk vagy szolgáltatások ellenértékének a Bank által kibocsátott vagy annak elfogadási körébe tartozó Kártyákkal történő kiegyenlítésére. Elfogadóhely: az Elfogadó által a szerződés keretei között üzemeltetett olyan helyiség vagy értékesítési pont, amely Kártya elfogadási terminállal (POS) felszerelt. Engedélykérés: a Kártya elfogadásakor a Kereskedő a POS segítségével tranzakció jóváhagyási engedélyt kér a Kártyakibocsátótól. Floor limit: az az összeghatár, amely felett a Kártyát az Elfogadóhelyen fizetésre elfogadni csak előzetes fedezetvizsgálat (engedélykérés) alapján lehet. Kártyabirtokos: azon személy, aki a Kártya használatára jogosult. Kártyabizonylat: elektronikus kártyaelfogadás esetén a POS terminál által készített nyomtatvány, amelynek egyik példánya a Kártyabirtokost, a másik példánya pedig a Kereskedőt illeti meg. Kereskedő: ld.: Elfogadó Kibocsátó: a POS-en használható Kártya kibocsátója. Limit: az az összeghatár, amely felett az Elfogadó köteles a Tranzakcióra engedélyt kérni a Banktól, illetve a Nemzetközi Kártyatársaságtól. Nemzetközi Kártyatársaság: az a nemzetközi szervezet (különösen: VISA, Mastercard), melyhez tagként való csatlakozása vagy egyéb szerződés révén a Bank jogosult a Nemzetközi Kártyatársaság szabályai szerint Kártyával kapcsolatos tevékenység végzésére. POS vagy POS terminál: a Bankhoz, vagy a Bank által felhatalmazott szolgáltató rendszeréhez kapcsolódó kártyaolvasó berendezés, amely lehetővé teszi a Tranzakció elektronikus úton való továbbítását, engedélyezését, és a Tranzakció sikeres lebonyolítását. POS Kezelői útmutató: a POS gyártója vagy szállítója által kiadott felhasználói útmutató, amely meghatározza a POS használatának pontos szabályait. POS kezelő személy: az Elfogadó valamennyi alkalmazottja, megbízottja, alvállalkozója, vagy egyéb jogviszony alapján érdekkörében eljáró személy, aki a POS-t kezeli. Tranzakció: a POS-en szabályszerűen végrehajtott művelettel, a Kártya rendeltetésszerű használatával lebonyolított sikeres és sikertelen művelet, valamint az ezzel kapcsolatos számlaterhelés(ek) és jóváírás(ok). Sikeresnek minősül az a számlaterheléses Tranzakció, amelyet a Bank vagy a Nemzetközi Kártyatársaság engedélyezett és a vásárolni szándékozott árut/szolgáltatást a Kártyabirtokos megkapta. A Bank az áru/szolgáltatás megtörténtét nem vizsgálja, az teljes egészében a Kereskedő felelőssége. Amennyiben a Kibocsátó a Nemzetközi Kártyatársaságok szabályai szerint megkifogásolja az áru/szolgáltatás Kereskedő általi teljesítését, úgy a Bank az áru/szolgáltatás ellenértékének visszaterhelésére jogosult a Kereskedő számlájával szemben. Tranzakciós bizonylat: ld.: Kártyabizonylat. 2. A FELEK ALAPVETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 2.1. A Bank alapvető kötelezettségei és jogai: A Tranzakciók lebonyolításához szükséges, a Szerződésben meghatározott számú és típusú POS terminál(oka)t a Szerződés rendelkezései szerint a Bank biztosítja az Elfogadó számára A Bank gondoskodik arról, hogy a kártyaelfogadás bevezetése előtt az Elfogadó által kijelölt személyek díjtalanul előre egyeztetett időpontban ingyenesen megismerhessék a kártyaelfogadás szabályait, a POS terminál használatát, továbbá az Elfogadó részére átadja a Kereskedői Kézikönyvet, valamint rendelkezésre bocsátja a kártyaelfogadást jelölő matricákat és logokat, és azokra használati jogot enged az Elfogadó részére A Bank Call Centere napi 24 órás segítséget nyújt a kártyaelfogadással kapcsolatos problémák esetén a Szerződés mellékletében meghatározott telefonszámokon és ügyekben A Bank a Tranzakciók kapcsán az Elfogadóhely számára történő jóváírást a Szerződés mellékletét képező Kereskedői adatlapon meghatározott időn belül vállalja A Bank jogosult alkalmazottjai, illetve megbízottjai útján a Szerződésben feltüntetett Elfogadóhelyen próbavásárlásokat, ellenőrzői tevékenységet végezni a kártyahasználat körülményeivel kapcsolatban, melynek során ellenőrizheti a POS berendezések meglétét, azok megfelelő elhelyezését, működőképességét, illetve a kártyaelfogadási tevékenység szerződésszerű végzését. Probléma estén az Elfogadó írásos értesítése mellett azonnali hatállyal kizárhatja a POS terminált az elfogadásból Amennyiben Elfogadó nem szerződésszerűen járt el (autorizációs engedély hiánya, lejárt kártya használat, hiányosan kitöltött kártyabizonylat, stb.), a Bank jogosult a ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 1

3 Tranzakció jutalékkal csökkentett összegét visszatartani. Ha az alapul szolgáló Tranzakcióra 120 napon belül nem érkezik reklamáció, akkor a Bank az elszámolást végrehajtja, fenntartja azonban magának a jogot a későbbi reklamáció miatti visszakövetelésre. A Bankot a fenti visszatartási joga a Szerződés megszűnése esetén is megilleti Az Elfogadó tudomásul veszi, hogy a Bank jogosult a hozzá beérkező Tranzakciók végrehajtásának körülményeit reklamációtól függetlenül vizsgálni, azok valódiságának körülményeit a Kártyabirtokossal vagy a Kibocsátóval ellenőriztetni. Az Elfogadó tudomásul veszi, hogy a vizsgálat lezárásáig, illetve a Kártyabirtokos vagy a Kibocsátó válaszának megérkezéséig, a Bank a Tranzakció jutalékkal csökkentett összegét visszatarthatja Az Elfogadó tudomásul veszi, hogy a Bank a vizsgálat lezárása, illetve a Kártyabirtokos vagy a Kibocsátó válaszának kézhezvétele után is jogosult a Tranzakció jutalékkal csökkentett összegét visszatartani, amennyiben: az Elfogadó a kártyaelfogadás során nem szerződésszerűen járt el és / vagy nem tartotta be a Kereskedői Kézikönyvben és/vagy a POS Kezelői útmutatóban szereplő kártyaelfogadási szabályokat, az Elfogadó rosszhiszemű eljárására vagy magatartására utaló körülményeket tapasztal, melyek Kártyával történő visszaélésre irányulnak, az Elfogadó által lebonyolított Tranzakcióra vonatkozóan a Kártyabirtokos, a Kibocsátó vagy a Nemzetközi Kártyatársaság visszaélést jelzett. A Tranzakció jutalékkal csökkentetett összegének visszatartásáról a Bank a visszatartás dátumától számított 4 banki munkanapon belül írásban, ben értesíti az Elfogadót Az Elfogadó tudomásul veszi, hogy a Bank jogosult visszatartani valamennyi, az Elfogadó által bonyolított Tranzakció jutalékkal csökkentett összegét, amennyiben a pontban foglalt tétel(ek) az Elfogadónak jövőben járó összegekből történő levonásának (beszámításának) lehetőségét a Bank az Elfogadó forgalmi adatai alapján nem találja biztosítottnak A Bank a visszatartott összegeket elkülönítetten kezeli és azokat teljes összegben az Elfogadónak utalja a visszatartás dátumát követő 120 naptári napon belül, vagy reklamáció esetén legkésőbb a reklamációs eljárás végleges, érdemi befejezésének napján, ha: a Tranzakcióval kapcsolatosan a Kártyabirokos, a Kibocsátó vagy a Nemzetközi Kártyatársaság nem indít reklamációs eljárást, mert nem merült fel a Tranzakciót illetően szabálytalanság, a Tranzakcióval kapcsolatosan a Kártyabirtokos, a Kibocsátó vagy a Nemzetközi Kártyatárság által indított reklamációs eljárás lezárultával, annak eredményeképpen a Banknak az Elfogadóval szemben követelése nem merült fel, a pontban foglalt tétel(ek) az Elfogadónak jövőben járó összegekből történő levonása (beszámítása) eredményeként az Elfogadó forgalmi adatai alapján a Bank biztosítottnak tartja A Bank a visszatartott összegeket elkülönítetten kezeli és nem számolja el az Elfogadó felé, ha a Tranzakcióval kapcsolatosan a Kártyabirtokos, a Kibocsátó vagy a Nemzetközi Kártyatársaság által indított reklamációs eljárás lezárultával, annak eredményeképpen a Banknak az Elfogadóval szemben követelése merült fel és ezt a követelést a Bank az Elfogadónak jövőben járó összegekből részben tudta csak levonni (beszámítani) A Bank az Elfogadó írásos értesítése mellett jogosult a későbbi elszámolás(ok) során az alábbi tételek levonására : a Bank tévedéséből történő utalás összege, illetve téves összegű utalás esetén a korrekciós összeg, a Kártyabirtokos többszörös, illetve jogtalan terhelése esetén a többszörös, illetve jogtalan utalás jogcím nélküli összege, amennyiben a bejelentés, reklamáció vizsgálata során az jogosnak bizonyult, a reklamált összeg, amennyiben a reklamáció jogosságának vizsgálatához szükséges dokumentumok a Bank felé az Elfogadó által az előirt határidőn túl, vagy olvashatatlan formában kerültek, illetve egyáltalán nem kerültek megküldésre, a reklamált összeg, amennyiben a Bankkártya elfogadása és a Tranzakció lebonyolítása nem a jelen ÁSZF, valamint a Kereskedői Kézikönyv és a POS Kezelői útmutató előírásainak figyelembevételével történt, a reklamált összeg, a Nemzetközi Kártyatársaságok által meghatározott és kijelölt büntetőidőszakban a Bankhoz minden büntető jogcímen beérkező reklamáció és büntetés összege (az időszak bevezetéséről, időtartamáról és a büntetés mértékéről a Bank írásban, ben értesíti az Elfogadót), az Elfogadónak a Szerződéssel összefüggésben a Bankkal szemben fennálló és esedékessé vált tartozásának összege Az Elfogadó a jelen szerződéssel kapcsolatos és harmadik személyek által a Bankkal szemben érvényesített követelésekért a Szerződés megszűnését követő 5 évig köteles helytállni. A Szerződés megszűnése ezen helytállási kötelezettséget nem érinti Az Elfogadó tudomásul veszi, hogy amennyiben Elfogadó szabályostól eltérő kártyaelfogadási gyakorlata miatt a Bankot bármely szervezet, különösen a Nemzetközi Kártyatársaságok, büntetéssel sújtják, a Bank a büntetés összegét Elfogadóra továbbháríthatja A Bank fenntartja a jogot, hogy bármikor vizsgálatot rendeljen el annak megállapítására, hogy az Elfogadó vagy a vele szerződéses viszonyban álló személy/társaság számítástechnikai eszközei, adatnyilvántartási rendszere, irodaés üzlethelysége megfelelnek a Kártyatársaságok biztonságos adattárolására és adatkezelésre vonatkozó előírásainak Amennyiben az Elfogadó nem a biztonságos adattárolásra vonatkozó kártyatársasági és jogszabályi előírásoknak megfelelően járt el, akkor a Bank jogosult az ebből eredő pénzügyi veszteséget, a Kártyatársaságok által kiszabott büntetéseket és egyéb károkat az Elfogadóra terhelni Az Elfogadó alapvető jogai és kötelezettségei: Általános jogok illetve kötelezettségek Az Elfogadó az Kereskedői adatlapon meghatározott egységé(ei)ben minden megkülönböztetés nélkül köteles elfogadni az általa kínált áruk, szolgáltatások fizetőeszközéül a Bank elfogadási körébe bevont és meghatározott Kártyákat. Az Elfogadható kártyák körén kívül eső kártyák elfogadása esetén a Tranzakció értékét a Bank nem téríti meg Az Elfogadó ingyenesen köteles biztosítani a POS terminál üzemeltetéséhez szükséges, a POS Kezelői útmutatóban meghatározott elektromos hálózatot és az általa kiválasztott telekommunikációs megoldást, továbbá gondoskodni a terminál(ok) működéséhez szükséges belső ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 2

4 telekommunikációs hálózat kiépítéséről, amennyiben az általa választott megoldáshoz az szükséges. Az Elfogadó viseli a POS terminálok működéséhez szükséges telekommunikációs eszközök beszerzési, az előfizetéshez és a működtetéshez szükséges valamennyi költséget. A megfelelő eszközök és telekommunikációs megoldás kiválasztásához a Bank segítséget nyújt. Az Elfogadót terheli a POS rendeltetésszerű használata, valamint az állagmegóvás kötelezettsége is. Az Elfogadó tudomásul veszi, hogy amennyiben saját belső telekommunikációs POS terminált választ, úgy a POS terminál kizárólag a Bank (vagy a Bank által igénybe vett közreműködő) által meghatározott routerrel használható. A POS terminál és a router közötti kommunikáció titkosításáért az Elfogadó felel. Az Elfogadó tudomásul veszi, hogy az általa biztosított technikai eszközök így különösen az internet, illetve az ahhoz való hozzáférés zavartalan és a Szerződés teljesítéséhez megfelelő színvonalon történő működésének kockázatát az Elfogadó viseli, így ezen feltételek nem megfelelő működésével kapcsolatos kockázatokért a Bank és annak közreműködője felelősséget nem vállal Az Elfogadó köteles az Elfogadóhelyeit haladéktalanul értesíteni a Szerződés létrejöttéről, és teljeskörűen tájékoztatni őket az abban foglaltakról Az Elfogadó a Szerződésben és a POS Kezelői útmutatóban rögzített tartalmakról tájékoztatja az Elfogadóhelyen érdekkörében eljáró személyeket, különös tekintettel a POS kezelő személyeket, és megköveteli az Elfogadóhelyektől a Szerződésben foglaltak maradéktalan betartását. Egyben kötelezi magát arra, hogy a POS kezelő személyzete a POS használatával kapcsolatos első oktatáson részt vesz, az ott elsajátítottakat pedig az Elfogadóhelyek további személyzetével is megismerteti/elsajátíttatja Az Elfogadó haladéktalanul köteles értesíteni a Bankot, amennyiben a kártyás forgalom lebonyolításában részt vevő személyzet cseréje vagy egyéb okok miatt az elfogadás szabályaival és a POS terminál használatával kapcsolatosan ismételt oktatást tart szükségesnek, melynek esetlegesen felmerülő költségét az Elfogadó vállalja Az Elfogadó tudomásul veszi, hogy a kártyaelfogadási tevékenység csak a Bank, vagy annak megbízottja részéről történt részletes oktatás megtartását követően folytatható. Hirdetéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek Az Elfogadó a Bank által biztosított alapeszközökkel köteles felhívni a figyelmet a kártyaelfogadás tényére. Ennek keretében a Bank által rendelkezésre bocsátott emblémákat (logokat) az Elfogadóhely bejárati ajtaján (illetve ezzel azonos funkciót betöltő bejáraton vagy nyílászárón) és a fizetés helyén feltűnő módon elhelyezi Az Elfogadó hirdetéseiben, tájékoztatói kiadványaiban, vagy bármely egyéb reklámhordozón a Bank és az elszámolásában lévő Kártyák, illetve ezen Kártyák kibocsátójának nevét, védjegyeit, emblémáit és más megnevezéseit kizárólag a Bank előzetes írásbeli engedélye alapján és az általa meghatározott módon és formában használhatja. Az Elfogadó tudomásul veszi, hogy a Bank saját döntése alapján, az Elfogadóval együttműködve, külön megállapodás alapján reklámtevékenységet folytathat a kártyabirtokosok körében, melynek során az Elfogadót és annak szolgáltatásait reklámozhatja. Tranzakciókhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek Az Elfogadó köteles a Tranzakciók lebonyolításához szükséges eszközök elhelyezéséről, valamint a kulturált és biztonságos kártyaelfogadás feltételeinek megteremtéséről gondoskodni Az Elfogadó a POS terminált mindenkor úgy helyezi el, hogy ahhoz illetéktelen harmadik személy semmikor ne férhessen hozzá. Az Elfogadó köteles a POS terminálokat biztonságos, a Kártyabirtokos számára jól látható helyen elhelyezni, és a tranzakciót oly módon végrehajtani, hogy a Kártyabirtokos mindvégig szemmel követhesse a kártyáját A Kártyabirtokos azonosítása történhet aláírással, és/vagy amennyiben a POS terminál a tranzakció végrehajtása során PIN kód megadását kéri a Kártyabirtokostól, úgy aláírás nélkül, érintésnélküli Kártyák esetében a hazai elfogadásra megállapított limit erejéig a Kártyabirtokos és a Kártya azonosítása nélkül. Érintésnélküli Kártya esetében a limit feletti tranzakciók esetében a kártyaelfogadás szabályait kell alkalmazni Az Elfogadó a Kártyával történő fizetési móddal szemben más fizetési módot, illetve a Bank elfogadási körébe eső Kártyákkal szemben más Kártyákat nem részesíthet előnyben. Az Elfogadó biztosítani köteles, hogy a Kártyával fizető Kártyabirtokost nem éri semmiféle anyagi vagy egyéb hátrány, számára ugyanolyan áron és minőségben kínálja az árukat, szolgáltatásokat és biztosítja az eladási körülményeket, mint a készpénzzel fizető vásárlók részére. Többletköltséget a Kártyabirtokosnak nem számíthat fel, nem határozhat meg olyan értékhatárt, amely összeg alatt vagy felett a Kártyát fizetőeszközként nem fogadja el. Amennyiben az Elfogadó a Kártya használatáért bármilyen kedvezményt nyújt, erről a Kártyabirtokost köteles a Kártya használata előtt részletesen tájékoztatni A Kártya elfogadással összefüggésben az Elfogadó köteles mindenkor a POS Kezelői útmutató előírásai szerint eljárni, illetve a POS kezelő személyekkel betartatni az ezen okiratokba foglalt rendelkezések betartását Az Elfogadó köteles biztosítani, hogy a Kártyával történő fizetések valós Tranzakciókon alapulnak és nem kapcsolódnak más tartozások kiegyenlítéséhez Amennyiben bármely Elfogadóhelyen az Elfogadó bármilyen oknál fogva (szezonális működés, átalakítás, szabadságolás, stb.) tevékenységét és így a kártyaelfogadást 1 hónapot meghaladóan szünetelteti, úgy erről a Bankot a szüneteltetés kezdetét megelőző legalább 2 munkanapon belül írásban köteles értesíteni, jelezve az újranyitás várható időpontját és a zárva tartás alatti telefonos elérhetőséget és postacímet. Az Elfogadó a kártyaelfogadás szüneteltetése alatt a POS terminált úgy köteles tárolni, hogy megakadályozza illetéktelenek hozzáférését. Amennyiben a szüneteltetés 1 hónapnál hosszabb időszakra szól, úgy ezen időszakra a Bank jogosult az Elfogadó használatába adott POS terminált leszereltetni Az Elfogadó a kártyaelfogadás során a Kereskedői adatlapon meghatározott tevékenységet folytathatja. Harmadik fél által vállalt terheléseket nem fogadhat be, azokhoz kapcsolódó tranzakciókat nem hajthat végre. Az Elfogadóhelyen a szerződéskötéskor a Bankkal ismertetett tevékenység megváltoztatását megelőzően 30 nappal írásban tájékoztatja a Bankot a tevékenység módosításáról Az Elfogadó köteles a Nemzetközi Kártyatársaságok által előirt szabályokat betartani a tranzakciós adatok biztonságos kezelése és tárolása érdekében: ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 3

5 a) az Elfogadó minden kártyaelfogadás során keletkezett tranzakciós adatot, azaz a Kártyabirtokos/megrendelő nevét, a Kártya számát és minden, a Kártya felületén feltüntetett adatot kizárólag a Kártyabirtokos által engedélyezett Tranzakciók végrehajtása céljából használhat fel. Az adatokat a törvényi előírásokra, így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény személyes és banktitkokra vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel kezeli, tárolja és használja fel; b) az a) pontban meghatározott adatokat, illetve minden ezen adat írott vagy elektronikus formában történő tárolására szolgáló dokumentumot, nyomtatványt, bizonylatot, szerződést, illetve ezek másolatait semmilyen módon nem hozhatja nyilvánosságra, kizárólag a Banknak adhatja át. Ettől csak a Bank beleegyezésével térhet el; c) az a) és b) pontban felsorolt adatokat, valamint adathordozó eszközöket biztonságos, illetéktelen hozzáférés ellen fizikai és logikai védelmet nyújtó módon helyen tárolni. Kivételt képez az a) pontban felsorolt adatok alól a PIN-kód és a kártya mágnescsíkján/chipjén szereplő adatok, melyeket - miután megkapta a Kibocsátó engedélykérésre adott válaszát - semmilyen módon nem tárolhat; d) a biztonságos adattárolásra vonatkozó intézkedéseket köteles bevezetni és ellenőrizni ezen eljárási rend betartását annak érdekében, hogy megakadályozza az a) és b) pontban meghatározott adatok és eszközök illetéktelen hozzáférését, olvasását, változtatását, illetve megsemmisítését; e) a számítógépes rendszerben tárolt adatokat tűzfallal védenie kell, és biztosítania ezen rendszer, illetve az adatbázisok számítógépes vírusok elleni védelmét; f) minden papíron vagy elektronikus - de nem számítógépes rendszerben - formában (CD lemezen, merevlemezen. stb.) tárolt adatot megfelelő védelemmel ellátott zárt helyiségben vagy módon (pl. széf) szükséges tárolnia; g) köteles gondoskodni arról, hogy az a) és b) pontban felsorolt adatokhoz, adathordozó eszközökhöz és adatbázisokhoz, valamint az ezen adatokat tároló helyiségekhez kizárólag meghatározott jogosultsággal rendelkező személyek férjenek csak hozzá megfelelő azonosítási eljárást követően (egyedi azonosító és jelszó, illetve belépőkártya); h) biztosítania kell, hogy az adatokhoz való hozzáférés (ki, mikor, milyen adatot olvasott, módosított. törölt) ellenőrzése folyamatosan nyomon követhető legyen; i) gondoskodnia kell arról, hogy a b) pontban felsorolt adathordozó eszközön tárolt adatokat úgy semmisíti meg, hogy azokból adatokat visszanyerni ne lehessen; j) köteles rendszeresen tesztelni és ellenőrizni az a) és b) pontban felsorolt adatok és adathordozó eszközök logikai és fizikai védelmét; k) amennyiben jogosulatlan adathozzáférést tapasztal, köteles a Bankot haladéktalanul értesíteni. Köteles továbbá az esetet kivizsgálni és intézkedési tervet készíteni, amelyben részletezi az adatvédelmi hiányosságokat, illetve a jövőbeni esetek megakadályozása érdekében szükséges teendőket. Az Elfogadó kötelezettséget vállal arra, hogy a megfelelő adatbiztonság érdekében szabályozást és adattárolási eljárást alakít ki, és ennek betartását évente ellenőrzi. Garantálja továbbá, hogy az ügyfelek kártyaadataihoz kizárólag azok férhetnek hozzá, akiknek az elengedhetetlen, és minimalizálja ezen személyek számát. Az Elfogadó kötelezettséget vállal arra, hogy a kártya- és ügyféladatokat tartalmazó bizonylatokat elzárt helyen tárolja. Ezen előírások megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Szerződés azonnali hatályú megszüntetését vonja maga után Az Elfogadó köteles üzleti naponként a nyitvatartási idő végén a POS terminált minden esetben lezárni illetve amennyiben az Elfogadó üzleti naponként több műszakban dolgozik, akkor műszakonként lezárni ( Napi zárás tranzakciót végezni) a POS Kezelői útmutató előírásai szerint. Az Elfogadó tudomásul veszi, hogy a napi zárás elmulasztása esetén a tranzakciók nem kerülnek felé addig elszámolásra, amíg nem történt meg a POS zárása. Az Elfogadó a POS terminál napvégi lezárására a Kereskedői adatlapon meghatározott időpontig köteles. A Napi zárás tranzakciónak tartalmazni kell az összes sikeres Tranzakciót, azok darabszámát és összegét. Az Elfogadó kötelezi magát, hogy amennyiben eltérést tapasztal a Napi zárás tranzakció során kapott adatok és a nap során összegyűjtött Kártyabizonylatok alapján megállapított adatok között, úgy a Bankkal egyeztetés céljából haladéktalanul felveszi a kapcsolatot. Az Elfogadó ugyancsak haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Banktól, amennyiben többszörös jóváírást, sikertelen Tranzakció vagy nem megfelelő összeg jóváírását észleli a kártyaforgalom elszámolására fenntartott számláján Amennyiben az Elfogadó a kártyaelfogadás során bármilyen rendellenességet, visszaélést tapasztal, köteles a Bankkal haladéktalanul felvenni a kapcsolatot a Kereskedői Kézikönyvben foglaltak szerint. Amennyiben a POS terminál által a Kártya bevonására kap utasítást (pl. lopott, elvesztett kártya esetén vagy más okból), köteles a Kártya bevonása érdekében minden, az adott körülmények között lehetséges intézkedést megtenni és a Kártyát bevonni, a bevont Kártyát a Kereskedői Kézikönyvben meghatározott kártyabevonási jegyzőkönyvvel együtt 5 munkanapon belül a Banknak eljuttatni. Egyéb jogok illetve kötelezettségek Az Elfogadó a kártyaelfogadási tevékenységgel összefüggésben köteles megadni a Bank által kért információkat és folyamatosan együttműködni a Bankkal Az Elfogadó a Szerződésből adódó jogait és kötelezettségeit a Bank előzetes hozzájárulása nélkül át nem ruházhatja, illetve más módon nem hasznosíthatja. Az Elfogadó kizárólag a Bank által jóváhagyott Kereskedői adatlapon meghatározott helyen fogadhat el Kártyákat. Amennyiben más helyen kíván Kártyákat elfogadni, erről köteles a Banket írásban előzetesen értesíteni, és azt csak a Bank hozzájárulásának birtokában kivitelezheti Az Elfogadó a Kártyabizonylat elfogadói példányát köteles 5 évig megőrizni, és írásbeli kérelemre azt 5 munkanapon belül a Bank rendelkezésére bocsátani Az Elfogadó a Bank által kezdeményezett szoftver cserét vagy paraméter módosítást köteles lehetővé tenni A POS rendeltetésszerű használatához szükséges programalkotások (szoftver) tekintetében az adott POS terminál üzemeltetési helyeként meghatározott helyiségre vonatkozóan az Elfogadó használati jogosultságot kap. Az Elfogadó ezen jogosultságát az Elfogadóhelyeit kivéve át nem ruházhatja, ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 4

6 illetve más módon nem hasznosíthatja, nem módosíthatja, illetve az előzőekben megjelölt területen kívül nem használhatja és nem terhelheti meg. A Bank által átadott szoftveren kívül egyéb szoftverrel/-ekkel/ egyszerre az Elfogadó a programalkotásokat kizárólag a Bank előzetes írásbeli engedélyével alkalmazhatja. Az Elfogadó, amennyiben saját tulajdonában álló POS terminállal rendelkezik, tudomásul veszi, hogy a Bank csak az általa biztosított készülék esetén vállalja a kártyaelfogadás biztosítását. Az Elfogadó tudomásul veszi, hogy saját tulajdonú POS esetén, amennyiben a Bank a Nemzetközi Kártyatársaságok POS terminálokra vonatkozó előírásainak változása esetén erre felszólítja, köteles saját költségén a POS terminálon az előirt műszaki fejlesztéseket a Bank által kijelölt szolgáltató közreműködésével elvégeztetni. Amennyiben a Kereskedő ezen kötelezettségének a Bank felszólítását követő 3 hónapon nem tesz eleget, úgy a Bank jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Az Elfogadó a POS terminálon semmilyen műszaki beavatkozást nem végez, ahhoz idegen hardver és szoftver eszközöket a Bank engedélye nélkül nem csatlakoztathat. Ha ilyenre mégis sor kerül és az ellenőrzések során derül fény, úgy a Banknak a Kereskedői adatlapon meghatározott díjat köteles megfizetni, és az eredeti állapotot haladéktalanul helyreállítani. 3. ELEKTRONIKUS KÁRTYAELFOGADÁS 3.1. Az elektronikus kártyaelfogadás során dombornyomott és/vagy csak elektronikus elfogadásra alkalmas, nem dombornyomott mágnescsíkos vagy chippel ellátott, valamint érintésnélküli Kártyák fogadhatók el a Kereskedői Kézikönyv előírásai szerint Az Elfogadó elektronikus kártyaelfogadás on-line engedélyezése (autorizáció) esetén sem mentesül a kártyaelfogadási szabályok maradéktalan betartásának kötelezettsége alól Az elektronikus kártyaelfogadás esetében az Elfogadóhelyre vonatkozó floor limit összeg: 0,- Forint, azaz a POS terminál minden Tranzakcióra automatikusan engedélyt kér Az egyazon Kártyabirtokos által, egyazon Kártyával, egyidejűleg lebonyolított Tranzakciókat az Elfogadó köteles egyösszegben engedélyeztetni abban az esetben is, ha az ügyletről több számlát állit ki. Az Elfogadó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Kártyabirtokos Kártyája az Elfogadó ugyanazon egységében ugyanazon terminálon közvetlenül kettőnél többször indokolatlanul kerül egymás után lehúzásra, ez a Nemzetközi Kártyatársaságok szabályai értelmében bontott Tranzakciónak, ennek következtében szerződésszegésnek minősül Az Elfogadó vállalja, hogy amennyiben a POS terminál visszautasít egy Tranzakciót és megjelenik az "elutasítva" válaszüzenet, úgy ezt követően chip kártyás Tranzakció esetén a POS terminálon (mágnescsík leolvasásával) történő áthúzását, nem chip kártyás tranzakció esetén a POS terminálon történő újabb lehúzását nem kísérli meg. Az elutasítást követő ismételt próbálkozást a Bank szerződésszegő magatartásnak minősíti. Kivételt képez az az eset, amikor a Tranzakció engedélyezési folyamata ún. timeoutra (engedélyezési idő lejárta) fut, vagy az ügyfél elrontotta a jóváhagyást, ekkor max. 2 alkalommal megismételhető a Tranzakció Elektronikus kártyaelfogadás esetében a POS terminál kétpéldányos bizonylatot állít ki, amelyet Elfogadó köteles a Kártyabirtokossal aláíratni akkor, ha a POS terminál a kártyatípus alapján ezt megköveteli. Amennyiben az Elfogadó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy ezért teljes körű felelősséget vállal, és az esetleges kárt köteles a Bank részére annak felmerülésekor haladéktalanul megtéríteni A Bank és az Elfogadó közötti elszámolás alapja a POS terminál által a Bankhoz továbbított elektronikus adat, amelyről az Elfogadónál lévő POS terminál összesítő bizonylatot állít ki Az Elfogadó vállalja, hogy figyelemmel kíséri a POS terminál általi automatikus Tranzakció felküldést a Bankhoz, illetve a napvégi zárás során a POS és a POS-t felügyelő rendszer közötti automatikus adatcserét. Amennyiben az automatikus felküldés sikertelen, úgy a POS Kezelői útmutatóban leírtak szerint gondoskodik arról, hogy a Tranzakciókat megtestesítő elektronikus elszámolási adatokat a POS terminál a Tranzakciót követő 4 napon belül a Bank felé elszámolásra továbbítsa. Amennyiben a felküldés során hibát észlel és/vagy az összesítő bizonylat hibát és/vagy eltérést jelez, úgy az Elfogadó azt köteles a Bank felé haladéktalanul jelezni A POS terminál működésképtelensége esetén az Elfogadó köteles a Szerződés mellékletében magadott műszaki Call Centert a hiba pontos megnevezésével telefonon vagy e- mailen haladéktalanul értesíteni Az Elfogadó köteles lehetővé tenni a POS terminál(ok)on, vagy telekommunikációs eszközö(kö)n a karbantartások és javítások elvégzését, amelyet kizárólag a Bankkal kapcsolatban álló karbantartó végezhet, más karbantartó a POS terminálon és telekommunikációs eszközön javítást, karbantartást nem végezhet, illetve végeztethet. Az Elfogadó az elvégzett javításokat a munkalap aláírásával igazolja, az aláirt munkalapokat köteles 24 hónapig megőrizni és a Bank vagy képviselője számára azokba betekintést biztosítani. 4. INTÉZKEDÉSEK 4.1. A Bank a Tranzakciók figyelése (monitorozása) alapján az pontban írt esetekben az Elfogadóval szemben az alábbi intézkedéseket alkalmazhatja (nem jelent sorrendiséget): pénzvisszatartás, a POS terminál működésének felfüggesztése, a Szerződés rendkívüli felmondása (kizárás) A Bank jogosult az az alábbi tételeket az Elfogadó nála vezetett bármely bankszámlájának megterhelésével rendezni: duplikált utalás vagy Tranzakció esetén a nem jogszerűen utalt összeget, a téves utalást, az Elfogadó ellen benyújtott jogos reklamáció összegét, a Nemzetközi Kártyatársaságok által meghatározott és kijelölt büntetőidőszakban a Bankhoz minden büntető jogcímen beérkezett reklamációt, azon Tranzakciók összegét, amelyeknek bizonylatait a megadott határidőn belül az Elfogadó nem bocsátja a Bank rendelkezésére az írásos bekérést követően, amennyiben a Banknak az elfogadásból pénzügyi vesztesége származik, amely veszteség bizonyíthatóan az Elfogadónak, illetve a POS terminálok kezelésére feljogosított személyeknek felróható duplikálásból, csalárd ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 5

7 tranzakcióból, tiltott adatszolgáltatásból, tiltott adatkezelésből, illetve tiltott adatbekérésből ered, a Tranzakció és a kapcsolódó jutalék összegét, ha az aláírás alapú elfogadás esetén a Kártyabizonylaton nem szerepel a Kártyabirtokos aláírása, a Tranzakció és a kapcsolódó jutalék összegét, a Bank által bekért, de az Elfogadó által határidőn túl beküldött/nem beküldött, vagy olvashatatlan Kártyabizonylatokhoz kapcsolódó Tranzakciók összegét, a szerződésszegés esetén reklamált, vagy büntetésként a Bank által kifizetett összegét, a POS terminál, valamint telekommunikációs eszközének manipulálásából, megrongálásából, töréséből, javításából, továbbá megelőző karbantartásával összefüggő anyag- és munkadíjak, költségek, ideértve a POS terminál telepítési, felkeresési/kiszállási díját, költségét is, a Szerződéssel összefüggő esedékes tartozás összegét A Bank az Elfogadó írásos, es értesítése mellett a reklamációs eljárás befejezéséig jogosult visszatartani (zárolja) az Elfogadónak utalandó összeget (teljes kártyaforgalmi utalást), amennyiben: az Elfogadó rosszhiszemű eljárására, vagy magatartására utaló körülmények tapasztalhatóak, a Kártyabirtokos, illetve a Kibocsátók által reklamált Tranzakciók mértéke az Elfogadó megelőző 3 hónapos időszakban mért forgalmának 1,8%-át indokolatlanul meghaladja, a Kártyabirtokos, illetve a Kibocsátók által jelzett visszaéléses Tranzakciók mértéke az Elfogadó megelőző 3 hónapos időszakban mért forgalmának 1,8%-át indokolatlanul meghaladja, egynapos időtartamon belül az Elfogadó terminálján kezdeményezett engedélykérések több, mint 20%-a elutasításra kerül (a POS terminál hibájából történt elutasításokat figyelmen kívül hagyva, a Tranzakció(k) végrehajtása során az Elfogadó a Szerződést megszegte, a Tranzakció(k) kapcsán a Kártyabirtokos/Kibocsátó visszaélést jelzett, a Tranzakcióra a Kártyabirtokos/Kibocsátó részéről reklamáció érkezett, a reklamált tranzakció (jutalékkal csökkentett) összegének az Elfogadó későbbi forgalmából történő levonását a Bank nem tartja biztosítottnak. Amennyiben a Bank monitoring tevékenysége során az Elfogadóhelyre jellemző forgalomtól nagymértékű eltérést tapasztal, az utalást a reklamációtól függetlenül is visszatarthatja indoklási kötelezettség nélkül, a Tranzakció dátumától számított 30 naptári napig, amelyről írásban, e- mailben tájékoztatást küld az Elfogadónak. A Bank a visszatartott összeget az eljárás befejezéséig elkülönítetten kezeli, és az eljárás eredményétől függően eredeti értéknappal az Elfogadó Szerződésben megadott fizetési számlájára utalja az alábbiak szerint: teljes összeg jutalékkal csökkentett összegét, amennyiben az Elfogadóval szemben nem merül fel követelés, a felmerülő követelések összegével és jutalékkal csökkentett összeget A Bank írásbeli figyelmeztetés mellett jogosult az Elfogadó POS terminál kártyaelfogadói szolgáltatásának időszakos felfüggesztésére (az elfogadói rendszerekből történő kizárására). A felfüggesztésre az alábbi esetekben kerülhet sor: az Elfogadó egy éven belüli kétszeri írásbeli figyelmeztetése ellenére ismételten figyelmeztetésre okot adó körülmény merült fel, vagy valamely Nemzetközi Kártyatársaság az Elfogadóhely Bankkártya forgalmával kapcsolatos egyszeri figyelmeztetése, az Elfogadónál végrehajtott Tranzakciót követően ugyanazon Kártyával vagy ugyanazon Kártya adatainak felhasználásával készült hamis kártyával több, illetve jelentős összegű jogosulatlan Tranzakciót hajtanak végre más elfogadóhelyen, vagy a Bank többszöri figyelmeztetése és felszólítása ellenére az Elfogadó nem hajtja végre a POS terminálok üzleti napi zárását a POS Kezelői útmutatóban foglaltak szerint, az Elfogadó a POS terminált arra illetéktelenek számára hozzáférhetővé teszi, annak hardverjében, illetve szoftverjében manipulációs kísérleteket, változtatásokat hajt végre, a POS terminál zárt és felcímkézett egységét megbontja, szétszereli, megrongálja, amennyiben a Banknak az elfogadásból pénzügyi vesztesége származik, amely veszteség bizonyíthatóan az Elfogadónak, illetve a POS terminálok kezelésére feljogosított személyeknek felróható duplikálásból, csalárd tranzakcióból, tiltott adatszolgáltatásból, tiltott adatkezelésből, illetve tiltott adatbekérésből ered. A Bank a felfüggesztésről a felfüggesztés kezdete előtt illetve rendkívüli sürgősség esetén azzal egyidejűleg írásban, e- mailben értesíti az Elfogadót. Az értesítésnek a Bank mérlegelésétől függő időtartamon belül kell megtörténnie, és tartalmaznia kell a felfüggesztési eljárás várható befejezésének időpontját. A felfüggesztés feloldásának időpontjáról és módjáról a Bank jogosult dönteni, amelyről írásban, ben értesíti az Elfogadót. Amennyiben a Bank indokoltnak tartja, úgy az Elfogadó számára az észlelt körülmények legrövidebb időn belüli megszüntetésére intézkedési terv készítését írhatja elő, vagy egyéb intézkedéseket foganatosíthat. Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásának ellenőrzését követően a Bank a felfüggesztést feloldhatja, legfeljebb 6 havi időtartamig meghosszabbíthatja, vagy azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést. Az Elfogadónak a kártyaelfogadás felfüggesztését az Elfogadóhelyen a Kártyabirtokosok számára jól látható helyen fel kell tüntetnie. 5. KÖLTSÉGVISELÉS, BANKI JUTALÉK 5.1. A Kártyával eszközölt Tranzakció után a Bankot jutalék illeti meg, melynek mértékét a Felek a Kereskedői adatlapon rögzítik. A Bank a jutalékot a kártyaelfogadás lehetősége megteremtésének és a Kártyákkal eszközölt Tranzakciók általa történő elszámolásának ellenértékeként számítja fel Az Elfogadó és a Bank közötti elszámolás alapja az Elfogadó POS terminálja által a Bankhoz eljuttatott elektronikus adat, illetve a Kártyabirtokos és az Elfogadó közötti Tranzakció igazolására szolgáló bizonylat. Amennyiben az Elfogadó az elektronikus adat elküldésével kapcsolatos hibát észlel, azt haladéktalanul köteles jelezni a Banknak. A jutalék alapja a Kártyával eszközölt és a Bank által elszámolt Tranzakció bruttó összege Az Elfogadó köteles a Bank részére megtéríteni a POS terminál telepítéséhez szükséges kiszállás költségét, ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 6

8 amennyiben a Felek által előre egyeztetett időpontra tervezett telepítés azért hiúsul meg, mert az Elfogadó nem gondoskodott a telepítéshez szükséges körülmények (helyiség, áram, adatátviteli kapcsolat) biztosításáról, illetve az azokhoz való korlátozásmentes hozzáférést és szabad munkavégzést. Az Elfogadó köteles a POS terminál(ok) működéséhez szükséges áram- és amennyiben nem mobil adatátvitelre képes POS terminált rendel adatátvitelre szolgáló telefonvonalat, valamint az ahhoz szükséges esetleges biztonsági jelszót az üzemeltetés helyén biztosítani, annak esetleges kiépítési költségeit megfizetni Az Elfogadó felhatalmazza a Bankot, hogy amennyiben bármilyen visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Bank az Elfogadó számláján jóváírt összegre az átutalás napjától a visszafizetés napjáig számított, a Polgári törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatra beszedési megbízást nyújtson be, illetve ezek összegével az Elfogadónak a Banknál vezetett bármely bankszámláját megterhelje A Bank által biztosított emblémákért, promóciós anyagokért a Bank nem számít fel külön díjat az Elfogadónak. 6. ELSZÁMOLÁSI FELTÉTELEK 6.1. Az Elfogadó tudomásul veszi, hogy az általa elfogadott Kártyákkal végzett Tranzakciók ellenértékét a Bank a Kereskedői adatlapon meghatározott devizanemben és bankszámlaszámra írja jóvá A Bank vállalja, hogy az Elfogadót megillető tranzakciós összegeket és jutalék terhelési összegeket a napvégi POS zárást követően a Kereskedői adatlapon meghatározott időtartamon belül elszámolja a Kereskedő által a Kereskedői adatlapon megadott bankszámlára A Bank az Elfogadó kérésére havonta vagy naponta elektronikus kivonatot bocsát az Elfogadó rendelkezésére. A kivonat tartalmazza az elszámolt forgalom részletezését és a feldolgozás azonosítóját. A Bank a kivonatot a pénzforgalmi szabályoknak megfelelő gyakoriság esetén automatikusan és ingyen, ezen felül az Elfogadó külön kérésének megfelelően, a költségek áthárítása és kiszámlázása mellett küldi meg Az Elfogadó a POS által kinyomtatott Kártyabizonylat kiállításával felelősséget vállal a következőkért: a Kártyabizonylaton szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, a Kártyabirtokos a Kártyával fizetett árut átvette / szolgáltatást igénybe vette, a Kártyabirtokos a Kártyabizonylat egy példányát átvette (kivéve érintésnélküli kártyával történő fizetés esetén, ha a Kártyabirtokos nem kérte kifejezetten a Kártyabizonylat nyomtatását) Az Elfogadó köteles a POS terminál által kiadott Kártyabizonylatot, illetve valamennyi Tranzakcióval, illetve a megrendeléssel kapcsolatos, az ellenszolgáltatás átvételét igazoló dokumentumot a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint kezelni A rendőrség vagy más hivatalos hatóság által lefoglalt, részükre átadott Kártyabizonylatokról, a Tranzakciókhoz kapcsolódó összes dokumentumokról jól olvasható másolatot köteles készíteni, melyet a Bank kérésére haladéktalanul rendelkezésre kell bocsátania A 6.5. és 6.6. pontban rögzítettek elmulasztásából adódó felelősség, pénzügyi veszteség az Elfogadót terheli. 7. BEJELENTÉSEK, REKLAMÁCIÓK, KÉRELMEK 7.1. Az Elfogadó köteles haladéktalanul, írásban bejelenteni a Banknak az alábbi körülményeket: valamely Kártyabirtokos egyidejűleg, egy POS-on keresztül csak egyszer vásárolt, illetve a szolgáltatást egyszeri fizetési kötelezettséggel vette igénybe, de a Kártya többször is lehúzásra került, az Elfogadó a Tranzakció összegéül nem a tényleges ellenértéket adta meg és az összeget törölni, illetve sztornírozni a POS terminálon keresztül nem tudta, az Elfogadónak gyanúja merül fel arra vonatozóan, hogy kártyavisszaélés történt Az Elfogadó reklamációt nyújthat be a Bankhoz a Bank által el nem számolt Tranzakciókra vonatkozóan, ha az adott Tranzakció sikeresen megtörtént, de az elszámolása nem található vagy nem a Tranzakció összegével megegyezően szerepel a Kereskedő számláján elszámolva. A reklamáció a kivonat keletkezésétől vagy az Elfogadó bankszámláján történő elszámolási dátumától számított 35 naptári munkanapon belül nyújtható be a Banknak. A 35 naptári napot meghaladó reklamációt a Bank elutasíthatja. A reklamáció kivizsgáláshoz az Elfogadó köteles a Bank rendelkezésére bocsátani a POS bizonylatot, bizonylat nyomtatással nem járó érintésnélküli tranzakció esetén pedig a POS napi zárásakor kapott tranzakciós listán szereplő adatokat. A Bank az Elfogadó által benyújtott reklamációt kivizsgálja és annak eredményéről az Elfogadót a reklamáció benyújtásától számított 30 naptári napon belül - amennyiben a Kibocsátó, vagy Nemzetközi Kártyatársaság bevonása szükséges, a kártyatársasági határidő lejártakor - írásban értesíti, és a vizsgálat eredményétől függően gondoskodik a reklamáció pénzügyi rendezéséről Az Elfogadó a Tranzakció dátumától számított maximum 3 hónapon belül a Tranzakcióval kapcsolatban kérelemmel fordulhat a Bankhoz, amennyiben a kártyaelfogadás nem a Szerződésben és annak szerves részét képező dokumentumokban meghatározott módon történt A bejelentéseket, reklamációkat és kérelmeket a Bankhoz írásban kell megtenni. Az Elfogadónak továbbítania kell a Bankhoz a Tranzakciókhoz kapcsolódó írásos dokumentációkat is (pénztár bizonylat, jegyzőkönyv, megrendelőlap, stb.), ami igazolja az Elfogadó késésének jogosságát A bejelentések, reklamációk és kérelmek ügyintézése a Nemzetközi Kártyatársaságok szabályainak figyelembe vételével történik. A Nemzetközi Kártyatársaságok szabályzatai e szervezetek üzleti titkát képezik, melyet a Bank nem jogosult az Elfogadó részére átadni A Nemzetközi Kártyatársaságok által meghatározott szabályok szerint abban az esetben, ha az elfogadás nem a Szerződésben, illetve annak elválaszthatatlan részét képező dokumentumokban meghatározott módon történik, a Banknak csak abban az esetben áll módjában méltányossági kérelemmel fordulni a Kártyabirtokos bankjához, ha a vitatott Tranzakció összege meghaladja a következő összegeket: külföldi kibocsátású bankkártyák tekintetében 100,- EUR, belföldi kibocsátású bankkártyák tekintetében 1.000,- HUF. ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 7

9 Az Elfogadó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Tranzakció dátumától számított 3 hónapon túl küldi be reklamációját, a Nemzetközi Kártyatársaság elutasíthatja a reklamációs eljárás lefolytatását A Bankkártyával eszközölt Tranzakciók mögötti árués szolgáltatásnyújtás a Kártyabirtokos és az Elfogadó közötti jogügyleteknek minősül. Ennek megfelelően a Bank a Tranzakciókkal összefüggő, Kártyabirtokos és Elfogadó között jogvitákba nem kapcsolódik be, az ilyen vitákkal kapcsolatosan mindennemű felelősséget kizárja A Elfogadó által benyújtott bejelentések, reklamációk és kérelmek ügyintézésének határideje a Bankhoz való beérkezését követő 30 naptári nap, melynek eredményéről a Bank az Elfogadót írásban értesíti. Amennyiben a bejelentés, reklamáció vagy kérelem kivizsgálása a Nemzetközi Kártyatársaságok előírásai miatt 30 napon belül nem vizsgálható ki, ebben az esetben a kivizsgálás megkezdéséről a Bank az Elfogadót a Bankhoz való beérkezést követő 30 naptári napon belül, annak eredményéről pedig legkésőbb a Nemzetközi Kártyatársaságok által előirt határidő (maximum 120 nap) leteltekor írásban értesíti. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a reklamáció alaptalan és jogosulatlan volt, az Elfogadó viseli az ügykezelés során felmerült kártyatársasági díjakat A Bank fenntartja magának a jogot, hogy a Tranzakció időpontjától számított 5 éven belül a szolgáltatás teljesítésének bizonyítása érdekében a teljes dokumentációt bekérje az Elfogadótól. Amennyiben az Elfogadó a reklamációs eljárás alatt megegyezik a Kártyabirtokossal, vagy kártalanítja, úgy haladéktalanul köteles a Bankot az ezzel kapcsolatban keletkezett dokumentumok megküldésével erről értesíteni. Jelen pont szerinti kötelezettségek az Elfogadót a Szerződés megszűnését követően is terhelik Az Elfogadó a Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Bank és/vagy a Call Center a vele folytatott telefonbeszélgetéseket felvegye és tárolja, valamint hogy vita esetén meghallgassa. Ezen telefonbeszélgetések meghallgatására csak a Bank képviselői jogosultak. A Bank ezen felvételeket a jogviszony megszűnését követő 5 évig jogosult tárolni. 8. VISSZAÉLÉSEK MEGELŐZÉSE, FELELŐSSÉG 8.1. Az Elfogadó tudomásul veszi, hogy a POS kezelő személy által történt kártyahamisításból, kártyavisszaélésből (kártyasokszorosításból, lemásolásból, hamis vagy jogtalanul használt kártya elfogadásából), illetve tiltott adatgyűjtésből eredő kárért úgy felel, mintha maga járt volna el. Amennyiben a Banknak az elfogadásból pénzügyi vesztesége származik, mely veszteség bizonyíthatóan az Elfogadónak, illetve a POS kezelő személynek felróható duplikálásból, csalárd Tranzakcióból, tiltott adatszolgáltatásból, tiltott adatkérésből ered (pl.: PIN kód bekérés olyan esetben, amikor a POS terminál nem kéri a titkos kód megadását), az ebből adódó kár az Elfogadót terheli. Az Elfogadóhelyen történt adatszerzés ténye bizonyítottnak tekinthető, ha a csalárd Tranzakciók végzésére használt Kártyák forgalmi adatait összevetve egy adott időszakra vonatkozó egyetlen közös pontként megállapítható az Elfogadó által üzemeltetett Elfogadóhely Amennyiben a Bank a visszaélések elkerülése érdekében szükségesnek tartja, előírhatja az Elfogadó felé, hogy meghatározott összeghatár feletti Tranzakció esetén a Kártyabirtokostól fényképes személyazonosságát igazoló okmányt (érvényes személyi igazolvány, útlevél) kell kérnie, mely alapján Elfogadónak ellenőrizni kell a Kártyát fizetésre bemutató személy azonosságát A kártyavisszaélések megakadályozása érdekében a Bank írásban, ben figyelmezteti az Elfogadót, ha az Elfogadó által végrehajtott és megkísérelt Tranzakciók közül a Kibocsátók, a Nemzetközi Kártyatársaságok vagy a Kártyabirtokosok által jelzett visszaéléses Tranzakciók darabszáma vagy összege magas, vagy jelentősen megnövekedett, illetve a Szerződésben foglaltak megszegésével történtek kártyavisszaélések A Bank jogosult egyoldalúan felfüggeszteni a Kártya elfogadást, ha: az Elfogadó a Bank két írásbeli figyelmeztetése ellenére ismételten figyelmeztetésre ad okot, a Nemzetközi Kártyatársaságnak az Elfogadó Kártya elfogadására vonatkozó első figyelmeztetését követően az Elfogadó újabb szerződésszegést követ el, de a Szerződés azonnali hatályú felmondása nem indokolt Az Elfogadó tudomásul veszi, hogy a felfüggesztés időtartama maximum 3 hónap, amelyet a Bank meghosszabbíthat. A felfüggesztésről a Bank az Elfogadót a felfüggesztés kezdete előtt legalább 72 órával írásban, e- mailben értesíti. Az Elfogadó a felfüggesztést köteles az érintett Elfogadóhelyen a Kártyabirtokosok által is jól látható helyen közzétenni Az Elfogadó tudomásul veszi, hogy visszaélésekből eredő felmondás esetén a nemzetközi szabályok és a Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló évi CXXII. tv. (Khrtv.) előírásai szerint a Bank köteles az Elfogadó/Elfogadóhely adatait a Nemzetközi Kártyatársaság és a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) adatbázisában rögzíteni. A Banknak jogában áll a Nemzetközi Kártyatársaságok szabályainak megfelelően az Elfogadó adatait a Nemzetközi Kártyatársaságok által meghatározott tiltólistán elhelyezni, amennyiben a POS terminálok kezelésére feljogosított személyeknek és ezáltal az Elfogadónak felróható duplikálásból, csalárd Tranzakcióból, tiltott adatszolgáltatásból, tiltott adatkezelésből eredően kára keletkezett az ügyletben résztvevő bármelyik félnek. Az Elfogadó a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Bank a Szerződés aláírása előtt teljes körűen tájékoztatta a KHR, az adatátadás, adatkezelés szabályairól, az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről. 9. A SZERZÖDÉS HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE 9.1. A Felek közötti Szerződés mindkét fél aláírását követően lép hatályba és határozatlan időre szól A Szerződés és annak részét képező dokumentumok módosítása történhet: a) a jogviszonnyal összefüggő, illetőleg a Bank tevékenységét érintő jogszabályok, illetve a Bankra vagy Elfogadóra kötelező érvényű egyéb szabályok változásával, azok hatályba lépésével, b) közös megegyezéssel, c) a Bank által egyoldalúan A Bank jogosult egyoldalúan módosítani a Szerződést és annak részét képező dokumentumokban foglaltakat az alábbi esetekben: a) a Bank üzletpolitikájának, illetve termékpolitikájának változása, ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 8

10 b) a Nemzetközi Kártyatársaságok által eszközölt változtatások, c) az Elfogadóra vonatkozó kockázat megváltozása, d) a Bankkal szerződéses viszonyban álló harmadik személyek által eszközölt, jogviszonyt érintő változtatások A Bank jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, illetve kiegészíteni. Az Elfogadó számára kedvezőtlen egyoldalú módosításra a Bank a bel- és külföldi pénzügyi piaci viszonyok, a jogszabályok, hatósági előírások, a banki üzletpolitika, vagy a Szerződésben foglalt szolgáltatásra vonatkozó kockázat megváltozása, a Nemzetközi Kártyatársaságok által eszközölt változtatások, a Bankkal szerződéses viszonyban álló harmadik személyek által eszközölt és a jogviszonyt érintő változások esetén jogosult. Amennyiben a Bank a hatályos ÁSZF rendelkezéseit az Elfogadó számára kedvezőtlenül módosítja, a módosítás hatálybalépését megelőzően a módosítás tényéről az Elfogadót Banki fiókban és a honlapon elhelyezett Hirdetmény útján értesíti. Ha az Elfogadó a módosítás ellen, annak hatálybalépéséig írásban nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni Bármelyik szerződő fél jogosult a Szerződést a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozatával, indokolás nélkül, 30 napos felmondási idővel írásban felmondani. Szerződő Felek a felmondási idő alatt a Szerződésben rögzített feltételekkel változatlan tartalommal jogosultak, illetve kötelesek eljárni A Bank jogosult továbbá a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a) az Elfogadó a Szerződés szerinti díj és jutalék fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, b) a Bank az Elfogadóval szemben fennálló követelését az Elfogadó bankszámlájának fedezetlensége miatt nem tudja beszedni, c) ha az Elfogadó a Szerződésben foglalt bármely lényeges kötelezettségét súlyosan megsérti, így különösen, ha nem biztosítja a Bankkártya elfogadás feltételeit, vagy az Elfogadó vagy Elfogadóhelye bármilyen tevékenysége sérti a Bank üzleti hírnevét, d) a Bankot valamely Nemzetközi Kártyatársaság erre felszólítja. e) olyan esemény(ek sorozata) következik be, amely a Bank megítélése szerint negatív hatással lehet az Elfogadó Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos képességére vagy készségére Ha a POS terminál a Bank tulajdonát képezi, akkor a Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén az Elfogadó köteles a Bank által telepített, kártyaelfogadáshoz szükséges tárgyakat, eszközöket, berendezéseket a Bank által megjelölt módon és határidőn belül hiánytalanul és üzemképes állapotban a Bank részére visszaszolgáltatni, köteles továbbá hirdetéseiben, tájékoztató kiadványaiban a Bank és az elszámolásában lévő Kereskedői Kézikönyvben megjelölt kártyák, vagy azok kibocsátói nevének használatát beszüntetni Az Elfogadó tudomásul veszi, hogy a Szerződés megszűnésének napjától nem fogadhat el kártyás fizetéseket a Szerződés feltételei szerint A Szerződés bármely okból való megszüntetése nem érinti a felek szerződés megszűnése előtt történt, Bankkártyával végrehajtott Tranzakcióit, illetve az ezen Tranzakciók ellenértékének kiegyenlítésével kapcsolatos kötelezettségeit. 10. VEGYES RENDELKEZÉSEK A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződésben és a részét képező dokumentumokban foglaltakat üzleti titokként, bizalmasan kezelik, annak tartalmáról információt harmadik fél számára nem adnak ki A Szerződés aláírását követően a jövőre nézve hatályát veszti valamennyi, a Bank és Elfogadó között kártyaelfogadás tárgyában korábban létrejött szerződés. A Szerződés szabályait kell alkalmazni a korábbi szerződés alapján folyamatban lévő ügyekben is Az Elfogadó kijelenti, hogy a Szerződés aláírásával a jelen ÁSZF-ben meghatározott körben felmentést ad a Bank részére a titoktartási kötelezettség alól, valamint hozzájárulását adja a Bank általi adatkéréshez. Az Elfogadó kifejezetten megerősíti és elfogadja a Bank banktitokra, adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseit A Bank fenntartja magának a jogot, hogy Általános Szerződési Feltételeit, Üzletszabályzatát, Hirdetményeit egyoldalúan megváltoztassa, valamint, hogy azokat a pénz- és tőkepiaci feltételek, a jogszabályok és hatósági előírások, valamint a banki üzletpolitika megváltozásakor, ahhoz igazodva egyoldalúan módosítsa. A kiegészítés és módosítás a hatályba lépésnek napjától kezdve vonatkozik a Szerződésre. Az Elfogadó kijelenti, hogy a Bank Általános Szerződési Feltételeit és Üzletszabályzatát megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el és a Szerződés aláírásával a Szerződés (és mellékletei) általa történt átvételét elismeri. Az Elfogadó tudomásul veszi, hogy a szabályzatok elérhetőek a Bank fiókjaiban, valamint a Bank honlapján ( A Bank a jelen pontban meghatározott honlapján közzétéve értesíti az Elfogadót az Általános Szerződési Feltételeinek, Üzletszabályzatának, Hirdetményeinek módosításairól. A módosításokról és a hatályba lépés napjáról szóló tájékoztatás jelen pontban körülírt módját az Elfogadó elfogadja A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Bank mindenkori Általános Szerződési Feltételei és a Bank mindenkori Üzletszabályzata, a Polgári Törvénykönyv, az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadóak. ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 9

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ 6. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ Érvényes: 2016. július 1-től Tartalomjegyzék 1. Fogalmi meghatározások...

Részletesebben

Fizetési Kártya Elfogadói Kézikönyv

Fizetési Kártya Elfogadói Kézikönyv Fizetési Kártya Elfogadói Kézikönyv Elfogadás napja: 2015. február 11. Hatályos Új Elfogadók részére: 2015. február 12. Hatályos Meglévő Elfogadók részére: 2015. április 13. Tartalom: 1. Bevezető 2. Definíciók

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

Közzététel: 2013.07.12. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2013.07.12. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Fogalom meghatározások Takarékszövetkezet: Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14.) továbbiakban (Takarékszövetkezet) Bankszámla: a Takarékszövetkezet által a Számlatulajdonos

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

Szuperszerviz Általános vállalási feltételek

Szuperszerviz Általános vállalási feltételek Szuperszerviz Általános vállalási feltételek Szuperszerviz Általános vállalási feltételek A szolgáltató adatai Magyar Telekom Távközlési Részvénytársaság Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Jelen Általános Szerződési feltételek (ÁSZF) elválaszthatatlan mellékletét képezi

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1. Billzone.eu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Verziószám:..1.5 Hatályba lépés dátuma: 2014.10.31. Változáskezelés Verziószám Dátum Változás leírása 1.0 2010. március 4. Első verzió kiadása 1.1 2012. február

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

Tex and Co Kft. 1146 Budapest, Francia út 54. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) I. Általános rendelkezések

Tex and Co Kft. 1146 Budapest, Francia út 54. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) I. Általános rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Tex and Co Net Kft. által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető rendszerek,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Orient-Web Bt. Általános szerződési feltételek Az ORIENT- WEB Bt. (3534 Miskolc, Gőz u. 7.), mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) internetes szolgáltatásaira (domain név- regisztrációs, fenntartási

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 1. számú melléklet a 30515-3/36/2015. sz. intézkedéshez A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

Felhasználási feltételek www.kemenysepro.hu

Felhasználási feltételek www.kemenysepro.hu Felhasználási feltételek www.kemenysepro.hu Fogalmak Közszolgáltató A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató), 1067 Budapest, Eötvös u. 21., cégjegyzékszám: 01-09-466332,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Gege Hungary Kft. (székhelye: 2800 Tatabánya, Deák Ferenc u. 29. cégjegyzékszám: 11-09-014638; adószáma: 14548961-2-11;

Részletesebben

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási ideje

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási ideje NORDTELEKOM NYRT. ÁSZF KIVONAT (a 16/2003. (XII.27.) IHM rendeltnek megfelelően) 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége

Részletesebben

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 15. napjától Bertóthyné Csige Tünde jegyző 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.frizurakellek.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termék értékesítési szolgáltatás regisztrált

Részletesebben

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. a PENTAFON-PENTA Rádió Reklám- és Műsorkészítő, Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozás dátuma: Budapest, 2008.12.09. Módosítás dátuma: 2010.08.25 Hatálybalépés

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

Általános szerződési feltételek bankkártya szolgáltatásokra vonatkozóan

Általános szerződési feltételek bankkártya szolgáltatásokra vonatkozóan 2194 Tura, Bartók tér 21. Tel: 28/466-002, Fax: 28/468-025 Adószám: 10045260-2-13 Cégjegyzékszám: Cg. 13-02-050296 Általános szerződési feltételek bankkártya szolgáltatásokra vonatkozóan Tartalom I. FOGALMI

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Zcomp - ÁSZF - 2016. Zcomp Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Hatályos: 2016. március 18-tól I. Általános rendelkezések 1. A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Viva Natura World Kft. Székhelye és postai címe: 2151

Részletesebben

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1/13 A általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmezı rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 2 4. A Szerzıdés tárgya, terjedelme, minısége...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

általános szerződési feltételek

általános szerződési feltételek általános szerződési feltételek Vállalkozói e-bank szolgáltatás Hatályos: 2004. január. 19 napjától I. FOGALMAK Az itt felsorolt kifejezések a jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A P+N 2003 Bt. (székhely: 1155 Budapest, Kazán u. 1. adószám: 21462748-2-42, bankszámlaszám: 10402991-50515755-71691009, cégbíróság: Fővárosi cégbíróság, cégjegyzékszám:

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

A szolgáltató székhelye: 1165 Budapest, Perjés utca 45/2.

A szolgáltató székhelye: 1165 Budapest, Perjés utca 45/2. Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐ- DÉSI FELTÉTELEK Palatrans Express Kft. futárszolgálat, mint vállalkozás

ÁLTALÁNOS SZERZŐ- DÉSI FELTÉTELEK Palatrans Express Kft. futárszolgálat, mint vállalkozás ÁLTALÁNOS SZERZŐ- DÉSI FELTÉTELEK Palatrans Express Kft. futárszolgálat, mint vállalkozás 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató Palatrans Express Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) Székhelye: 7100 Szekszárd,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. november 01. 1. / 76. Utolsó módosítás:2009. október 01. File név:net-portal_aszf_2009oktober01.pdf 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési

Részletesebben

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) (képviseletében eljár: ), a továbbiakban MVH Bankszámlaszám:..

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A CIB BANK ZRT. POS SZOLGÁLTATÁSÁRÓL HATÁLYOS: 2014. MÁRCIUS 15-TŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A CIB BANK ZRT. POS SZOLGÁLTATÁSÁRÓL HATÁLYOS: 2014. MÁRCIUS 15-TŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A CIB BANK ZRT. POS SZOLGÁLTATÁSÁRÓL HATÁLYOS: 2014. MÁRCIUS 15-TŐL TARTALOM 1. Előnyei... 3 2. Elfogadott kártyatípusok... 3 3. A szolgáltatás igénybevétele... 3 4. Technikai jellemzők...

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Gege Hungary Kft. (székhelye: 2800 Tatabánya, Deák Ferenc u. 29. cégjegyzékszám: 11-09-014638; adószáma: 14548961-2-

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek I. Értelmező rendelkezések Szolgáltató vagy Szolgáltatók: a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál 1. 01-09-696382 cégjegyzékszámon nyilvántartott Wolters Kluwer

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

FAVIS Group ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

FAVIS Group ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Kft. (Székhely: 1027 Budapest, Bem József u. 9., adószám: 24084426-2-41, továbbiakban: Szolgáltató) és az

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.axelentshop.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének nagykereskedők,

Részletesebben

Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET

Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Avtv) 24.

Részletesebben

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2013. szeptember 1. DEFINÍCIÓK Szolgáltató: UltraNet Kft - székhely: 1115. Budapest, Bartók Béla

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Alapvető rendelkezések A WayteQ Europe Kft. által üzemeltetett www.newteq.eu webáruház használatára, megrendelések leadására és a létrejövő adásvételi szerződésre vonatkozó

Részletesebben

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Kábeltelevíziós És Hírközlési Szövetség 2. A Szövetség rövidített neve: MKHSZ

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya

A Kollektív Szerződés hatálya I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kollektív Szerződés hatálya 1. 1. A Kollektív Szerződés hatálya a 2. pontban foglaltak kivételével kiterjed a MÁV-START Zrt. munkáltatóra, annak valamennyi munkavállalójára

Részletesebben

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 Tartalomjegyzék AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK)... 3 I.

Részletesebben

Hungária Informatikai Kft.

Hungária Informatikai Kft. 3. SZ MELLÉKLET ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. Bevezetés A (a továbbiakban: szolgáltató) az Elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről és az Elektronikus hírközlési szolgáltatások

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

Közigazgatási szerződés

Közigazgatási szerződés Közigazgatási szerződés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által működtetett Szélessáv Programban történő részvétel feltételeiről amely létrejött a XY (anyja neve, szig. száma, lakcíme) továbbiakban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Székhely: 6065 Lakitelek, Liget u. 2. Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u.8. Telefon: (76) 502-650 e-mail: kozpont@lakitelek.tksz.hu Kirendeltségek: Lakitelek (76) 449-135 Nyárlırinc (76) 343-015

Részletesebben

Tehergépjárművek casco biztosításának

Tehergépjárművek casco biztosításának Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2) Hatályos: 2014. december 13. Nysz.: 17481 Tartalomjegyzék Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2)......................................

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

ÁSZF - klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform

ÁSZF - klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform ÁSZF - klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform https://www.cloud.hu/aszf/webtarhely-platform/ Általános Szerződési Feltételek klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform

Részletesebben

n) Elfogadó : Jelenti jelen ÁSZF tekintetében azt a kereskedelmi, illetve egészségügyi szolgáltató szervezetet, amely a forgalomba hozott SZÉP

n) Elfogadó : Jelenti jelen ÁSZF tekintetében azt a kereskedelmi, illetve egészségügyi szolgáltató szervezetet, amely a forgalomba hozott SZÉP CM Terminál Eszközhasználati és Rendszerszolgáltatási Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Széchenyi Pihenő Kártya és Egészségpénztári Kártya esetén 1. Általános Szerződési Feltételek hatálya,

Részletesebben

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a módosításokkal egységes szerkezetben a Takarékszövetkezet Igazgatósága

Részletesebben

1.2 A Weboldal célja a 2016-os Márton Áron emlékévvel kapcsolatos információk, események és egyéb tartalmak megjelenítése.

1.2 A Weboldal célja a 2016-os Márton Áron emlékévvel kapcsolatos információk, események és egyéb tartalmak megjelenítése. A WWW.MARTONARON2016.HU WEBOLDAL ADATVEDELMI IRÁNYELVEI A Felhasználó a www.martonaron2016.hu weboldal használatának megkezdésével és az arra történő regisztrációval kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy

Részletesebben

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban 1. Fogalom meghatározások: 1.1. Hirdetés: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. Szolgáltatás megnevezése: internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás, helyhez kötött Készítés

Részletesebben

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja a fogyasztói érdekek - különösen a biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz,

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Az Önkormányzat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) és (8) bekezdése alapján jelen szabályzatban határozza meg a pénzkezelési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. 1 Fogalom meghatározások A Szerződésben használt fogalmak a földgázellátásról

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

A TRUMPF Hungary Kft. szerszámgépek és lézertechnika területére érvényes Általános Szállítási és Szolgáltatási Feltételei

A TRUMPF Hungary Kft. szerszámgépek és lézertechnika területére érvényes Általános Szállítási és Szolgáltatási Feltételei A. Általános rész: A TRUMPF és a Vevő közötti valamennyi jogviszonyra irányadó szerződési feltételek I. Általános rész II. Szállítási és teljesítési határidő, szállítási és teljesítési késedelem III. Szállítási

Részletesebben

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87.

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. COM.UNIQUE Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére Érvényes:

Részletesebben

SZOLGÁLTATÓI, KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÓI, KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS SZOLGÁLTATÓI, KÁRTYAELFOGADÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az IZYS Önkéntes Kölcsönös Önsegélyező Pénztár (adószám: 18254596-1-43, székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 20., PSZÁF engedély:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu. A rendelések értéktől függetlenül INGYENESEN kerülnek kiszállításra az összes szállítási móddal!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu. A rendelések értéktől függetlenül INGYENESEN kerülnek kiszállításra az összes szállítási móddal! ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu A rendelések értéktől függetlenül INGYENESEN kerülnek kiszállításra az összes szállítási móddal! Üdvözöljük Tóth Erika egyéni vállalkozó (továbbiakban:

Részletesebben

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2006. szeptember 1. Készült: 2006.07.25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

Hatályos: 2015. július 03-tól 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2015. július 03-tól 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Az Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth

Részletesebben

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDigTV Extra műsorterjesztés Elkészítés dátuma: 2011. február 02. Hatályba lépés: 2011. március 04. Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDigTV Extra

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Szezondekor Kft. (székhelye: 1112 Budapest, Menyecske utca 21..; cégjegyzékszám: 01-09-964134; adószáma:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 1. oldal 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. (1) bekezdésének

Részletesebben

1.4. Márkabolt: a 1091 Budapest, Üllői út 129. cím alatt található FRADI SHOP márkabolt;

1.4. Márkabolt: a 1091 Budapest, Üllői út 129. cím alatt található FRADI SHOP márkabolt; "Tisztelt Érdeklődő! Ezennel kérjük, hogy amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni szolgáltatásunknak és a Web-boltunknak, akkor feltétlenül figyelmesen olvassa el jelen általános

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató adatai: Általános tudnivalók:

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató adatai: Általános tudnivalók: Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A Jogi nyilatkozat, az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat valamint a Szállítási, átvételi és fizetési feltételek minden pontja a narancsborstop.hu weboldal Általános

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal (székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., törzsszám: 722337, adószám: 15722335-2-10, bankszámla

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Egyedi Előfizetői Szerződés a Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatásának igénybevételére egyéni előfizetők részére 7/1 ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEK

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

Szállítási és Vásárlási Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Szállítási és Vásárlási Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szállítási és Vásárlási Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.fitthin-teszta.hu Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.fitthin-teszta.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben