Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA"

Átírás

1 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban február 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. Kiegészítő tájékoztatás kérése 3. A dokumentáció bizalmas jellege 4. Az ajánlat elkészítésének és benyújtásának költségei 5. Az ajánlat elkészítésére vonatkozó előírások 6. Az ajánlat kötelező tartalmi elemei 7. Közös ajánlattétel 8. Az ajánlatra vonatkozó formai előírások 9. Az ajánlatok benyújtása 10. Az ajánlatok felbontása 11. Az ajánlatok elbírálása 12. Az eljárás eredménye 13. A szerződés megkötése II. SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK III. MINTÁK 1. Felolvasó lap 2. Nyilatkozat a kizáró okokról 3. Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 70. (2) bekezdésére vonatkozóan 4. Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 71. (1) és a Kbt. 63. (3) bekezdésében foglaltakról 5. Nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő a nyilatkozatot adó(ko)n kívül más pénzügyi intézménynél nem vezet számlát 6. Nyilatkozat referenciáról 7. Nyilatkozat a szakemberekről 8. Nyilatkozat a Kbt ban foglaltakra IV. A Kbt. 55. (3) bekezdése és 72. -a SZERINTI TÁJÉKOZTATÁS V. Műszaki leírás 2

3 I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A DOKUMENTÁCIÓBAN ELŐFORDULÓ KIFEJEZÉSEK Ajánlatkérő: Ajánlattevő: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata A közbeszerzésekről szóló 2003.évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) pontja szerint az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe aki, illetőleg amely a) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tesz, továbbá b) az 59. (5) bekezdés a) pontja alkalmazásában az is, aki (amely) az Ajánlattételi biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta, továbbá c) az Ajánlattételi határidő lejártáig az a) b) pontokban foglaltakon kívül az is, aki (amely) a dokumentációba az ajánlatkérőnél betekintett, illetőleg azt átvette, vagy kiegészítő tájékoztatást kér, vagy előzetes vitarendezést kezdeményez; Ajánlattételi felhívás: Az Ajánlatkérő által indított egyszerű közbeszerzési eljárásban KÉ.. számon közzétett Ajánlattételi felhívás. Dokumentáció: Az Ajánlattételi felhívás kiegészítésére és a megfelelő ajánlattétel elősegítésére szolgáló jelen részletes (továbbiakban: dokumentáció), valamennyi mellékletével együtt. Ajánlat: Alvállalkozó: Az Ajánlattételi felhívásban és a jelen dokumentációban foglaltakra az Ajánlattevő által készített ajánlat az összes csatolt mellékleteivel együtt. A Kbt pontja szerint az a szervezet vagy személy, amely vagy aki a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) az ajánlattevővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló személyeket, b) azon személyt vagy szervezetet, aki vagy amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, c) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót, d) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót; Erőforrást nyújtó szervezet: az a szervezet vagy személy, amely vagy aki nem minősül alvállalkozónak, nem tartozik a 2. pont a)-d) alpontjának hatálya alá 3

4 sem, hanem a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában vesz részt, ezzel összefüggő erőforrásainak bemutatásával; Nem minősülhet erőforrásnak a 66. (1) a) d) pontja, a 67. (1) bekezdésének a), d) f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3) bekezdésének a), d) f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn; 2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE Az ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében az Ajánlattételi felhívásban, illetőleg a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől az Ajánlattételi felhívásban jelölt kapcsolattartótól az ott megjelölt elérhetőségeken. Az ilyen kérelmeket az ajánlatok bontását megelőző ötödik munkanapig kell eljuttatni az ajánlatkérőhöz írásban (levélben, telefaxon, e- mailben). Szóban kiegészítő tájékoztatást kérni nem lehet. Ajánlattevő a kérelmén tüntesse fel azon pontos címet (faxszámot), amelyre a kiegészítő tájékoztatás megküldését kéri. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlatok bontását megelőző harmadik munkanapig írásban, egyidejűleg kapják meg az ajánlattevők a kérdések szövegével, de a kérdést feltevő megnevezése nélkül. Ajánlattevőknek levélben vagy telefaxon vissza kell az ajánlatkérő képviselője részére igazolniuk, hogy a kiegészítő tájékoztatást megkapták. Ugyanezen előírás vonatkozik az ajánlatkérő vagy képviselője által a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők részére küldött valamennyi dokumentum esetére is. A Kbt. 56. (3) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az Ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja az ajánlatok bontását megelőző harmadik munkanapig megadni. Ebben az esetben az Ajánlattételi határidő meghosszabbításáról ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőt haladéktalanul, írásban és egyidejűleg értesíti. 3. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS BENYÚJTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek kizárólag az Ajánlattevőket terhelik. Az Ajánlatkérő nem felel és nem fizet olyan kiadásokért, illetőleg veszteségekért, amelyek az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban az Ajánlattevőnél merültek fel. Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem kötelezhető az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek részben vagy egészben történő megtérítésére. 4

5 4. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK Az Ajánlattevőknek az Ajánlattételi felhívásban és a jelen dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatukat elkészíteniük és benyújtaniuk. Az Ajánlattételi felhívás és a dokumentáció egyéb részei közötti bármiféle ellentmondás esetén az Ajánlattételi felhívásban foglaltak az irányadóak. Az Ajánlattevő felelős azért, hogy ellenőrizze a teljes dokumentáció átvételét a tartalomjegyzék felsorolása szerint. Nem fogadható el semmiféle kifogás azon az alapon, hogy az Ajánlattevő elmulasztotta a dokumentáció valamely részének átvételét. Ahol az Ajánlattételi felhívás vagy a jelen dokumentáció egyszerű másolatot említ, azon fénymásolatot kell érteni, melyet hitelesíttetni nem kell. 5. AZ AJÁNLAT KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI 1. Fedlap (Ajánlattevő neve, székhelye, az eljárás tárgya) 2. Tartalomjegyzék 3. Az ajánlattételi dokumentációban meghatározott tartalommal készített felolvasólap (Segédlet) 4. Nyilatkozat a Kbt. 70. (2) bekezdése alapján (Segédlet) 5. Ajánlattevő, a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója, és adott esetben az erőforrás szervezet nyilatkozata arról, hogy nem tartozik a felhívásban megjelölt kizáró okok hatálya alá (Segédlet) 6. Ajánlattevő 71. (1) szerinti nyilatkozatai (Segédlet) 7. Pénzügyi intézményekről szóló nyilatkozat 8. Pénzügyi intézmények igazolásai az Ajánlattételi felhívás III.2.2. P.1. pontja szerinti tartalommal 9. Az elmúlt 3 lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli törvénynek megfelelő beszámoló Ajánlattételi felhívás III.2.2. P.2 pontja alapján 10. Referencianyilatkozat (Segédlet) 11. Az Ajánlattételi felhívás közzétételét megelőző 3 év referencia igazolásai az alkalmasság igazolására (Ajánlattételi felhívás III.2.3. M.1) pontja) a Kbt.67. (3) bekezdése a) pontja szerinti tartalommal és 68. (1) bekezdése szerinti módon igazolva 12. Ajánlatot aláíró cégjegyzésre (képviseletre) jogosult aláírási címpéldánya, vagy aláírás mintája egyszerű másolatban (amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, csatolni kell az aláírásra való jogosultság igazolására vonatkozó meghatalmazást, illetve az ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát/aláírás mintáját egyszerű másolatban) 13. Igénybe venni kívánt szakemberek dokumentumai (Ajánlattételi felhívás III.2.3. M.2) pontja) 14. Nyilatkozat a Kbt vonatkozásában (Segédlet) 5

6 15. Nyilatkozat a Kbt. 72. szerint (Segédlet) 16. Szakmai terv 17. Szerződéstervezet A nyilatkozatokat pontosan ki kell tölteni, dátummal és cégszerű aláírással kell ellátni, eredetiben kell benyújtani. Az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlattevő a dokumentáció mintáit felhasználva, azok tartalmát figyelembe véve kell, hogy benyújtsa az ajánlatát. 6. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL A közös ajánlattevőktől ajánlatkérő gazdasági társaság létrehozását nem követeli meg. A közös ajánlatnak az alábbi követelményeknek kell megfelelnie: A közös ajánlatot úgy kell megtenni, hogy az a közös ajánlattevőket jogilag egyetemlegesen is kösse. A közös ajánlattevői nyilatkozatot mindegyik ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia. Amennyiben az ajánlatban az egyik ajánlattevőt megnevezik, mint a közös ajánlattevők vezetőjét (gesztorát) és képviselőjét, úgy ezen ajánlattevő meghatalmazását a közös ajánlatot tevő minden ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia. Ezen meghatalmazást eredetiben mellékelni kell. A vezetőnek (gesztornak), amennyiben a felek így állapodnak meg, teljes felhatalmazással kell rendelkeznie arról, hogy a közös ajánlatot tevő valamennyi ajánlattevőt teljes jogkörrel képviselje, így különösen a közös ajánlattevők nevében a szerződés teljesítése érdekében eljárjon, az ajánlatkérőtől utasításokat vehessen át, a szerződés teljes végrehajtását, beleértve a számlák kiállítását is, kizárólag a vezető intézze. A közös ajánlatot adó ajánlattevők mindegyikének egyetemleges felelősséget kell vállalnia a szerződés teljesítésért. A közös ajánlatot tevők közötti együttműködési megállapodást eredeti vagy hiteles másolatban az ajánlathoz csatolni kell, melynek tartalmaznia kell a közös ajánlattevők hatásköreinek bemutatását, illetőleg a felelősségvállalásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot. A közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek az Ajánlattételi felhívás pénzügyigazdasági követelményei kivételével együttesen kell megfelelniük az alkalmassági követelményeknek. 7. AZ AJÁNLATRA VONATKOZÓ FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK Az ajánlatokat a Kbt. 70/A (1) bekezdésében előírt formai követelmények szerint kell benyújtani. Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések, átírások, kivéve az Ajánlattevő által tett hibakiigazításokat, melyeket a cégjegyzésre jogosult személy vagy az általa erre írásban felhatalmazott személy kézjegyével kell ellátni. Az írásbeli felhatalmazást az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlatokhoz tartalomjegyzéket kell készíteni. 6

7 Az Ajánlattételi példányok formai vagy tartalmi eltérése esetén Ajánlatkérő az eredeti megjelölésű példányt tekinti hitelesnek. Az Ajánlattevőnek minden idegen nyelvű nyilatkozatot, igazolást, okiratot hitelesített magyar fordításban kell az ajánlatához csatolnia. Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlattételi dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonhatja a maga után: Az ajánlattételre az jogosult, aki az Ajánlatkérő honlapjáról letöltötte a dokumentációt. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor elegendő, ha az ajánlattevők egyike tölti le a dokumentációt. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk az ajánlattételi felhívás V ) pontban meghatározottak betartásával a honlapról a dokumentáció letöltését követően Ajánlattevő regisztrációs adatlapot kell Ajánlatkérő megbízásából eljáró IDEA PLUSSZ 2009 Kft részére megküldenie, (fax és elektronikus úton a felhívásban megadott címre) melyen a következő adatokat kell szerepeltetni : Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye, telefon/fax száma, címe: Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége (telefon száma, címe) Fenti dokumentum - regisztrációs adatlap- becsatolása az ajánlattételi dokumentációba az ajánlat érvényességéhez szükséges. A Dokumentáció munkanapokon a 6000 Kecskemét, László Károly u.16. II/emelet 208. alatti Idea Plussz 2009 Kft. irodájában vehető át, személyesen, mindennap 10 és 12 óra között illetve délután 14 és 16 között előre egyeztetett időpontban és letölthető ajánlatkérő honlapjáról az alábbi linken: AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA Az ajánlatot 3 példányban 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani, feltüntetve rajtuk az EREDETI és a MÁSOLAT jelzést. Az ajánlattevőnek az ajánlata eredeti és másolati példányait egy közös borítékban/csomagban kell elhelyeznie, lezárni és az alábbiakban megjelölt helyre kell eljuttatni. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u 1. II.emelet.78 ajtó 7

8 A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az Ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat átvételét átvételi elismervény igazolja. Amennyiben bármelyik ajánlat a benyújtási határidő lejártát követően érkezik a megjelölt címre, átvételre kerül, de nem kerül felbontásra. Ajánlatkérő az elkésett ajánlatokat nem küldi vissza, azokat a Kbt. előírásai szerinti határidőig felbontatlanul megőrzi. Az ajánlatokat postai úton is be lehet nyújtani. Az ajánlat, illetőleg a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatos küldemények postai feladásából származó valamennyi kockázatot (pl. késedelmes kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése stb.) az Ajánlattevő viseli. 9.. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA Az ajánlatok felbontásának időpontjáról az Ajánlattevők külön értesítést nem kapnak. Az ajánlatok felbontásának időpontja március óra (csütörtök) Az ajánlatok felbontásának helye: Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u.1. I. emelet. (tárgyaló) Az ajánlatokat az Ajánlatkérő megbízottja bontja fel az ajánlatok érkezési sorrendjében. Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül az Ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok felbontásáról az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, melyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes Ajánlattevőnek. 10. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA Az ajánlatokat az ajánlatkérő Közbeszerzési Bírálóbizottsága (a továbbiakban: Bírálóbizottság) értékeli az Ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempont alapján: Az ajánlatok értékelése: Az Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívásban, illetve az ban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempont alapján bírálja el. Adható pontszámok: alsó-felső értéke:1-10 Mindhárom részszempont esetében lineáris arányosítás az értékelés módszere. 8

9 A fizetési határidő az önkormányzati kiegészítés összegére vonatkozik. Ajánlatkérő a 120 napnál hosszabb fizetési határidőt 120 napként értékeli. A kapott pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek és az így legtöbb pontot elérő ajánlattevő minősül az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlattevőnek. Ajánlatkérő a pontszámok kiszámítása során a matematikai kerekítés szabályai szerint kettő tizedesjegyig kerekít. Szakmai terv minősége: az értékelés módszere ezen részszempont esetében a sorbarendezés A sorbarendezés a következő módszerrel történik: az egyes értékelt jellemzők külön kerülnek értékelésre, a jellemzőkre kapott pontok összeadásra kerülnek, a sorrend meghatározása az összpontszám alapján történik(a legtöbb pontot kapott ajánlat az első, a legkevesebbet az utolsó, a többi ajánlat a sorrendnek megfelelő arányos pontot kap. (Pl. 3 ajánlat esetén a sorrendben első 10 pont, a második 5 pont, a harmadik 1 pont) A szakmai terv értékelt jellemzői a következők: A. Az ügyeletben feladatot ellátók tevékenységi körének meghatározása B. Az ügyeleti tevékenység dokumentációs rendjének bemutatása C. Az egyes ügyeleti betegellátásokról, a páciens háziorvosa irányába történő tájékoztatás tervezett rendszerének bemutatása D. Az ügyeleti ellátással kapcsolatos beteg-panaszok ajánlattevő általi kivizsgálására vonatkozó szabályozás bemutatása: E. Az Ajánlatkérő szakmai tervező tevékenységének támogatására alkalmas, az ügyeleti ellátás szakmai jellemzőit adekvátan leíró jelentési rendszer tervezetének bemutatása F. A rendeletben meghatározott minimum feltételeken felüli, a lakosság részére magasabb szintű egészségügyi ellátás biztosításának bemutatása. A harmadik bírálati szempont esetén ajánlatkérő által felkért szakmai értékelők értékelik a szakmai tervet a lent megadott részletes jellemzők és szempontok szerint, ahol Ajánlatkérő vizsgálja az adott jellemző teljes körű kifejtettségét. Az egyes értékelt jellemzőkre adott válaszok 1-3 pont között kerülnek pontozásra az adott szakmai jellemző lentebb meghatározott elemei kifejtésének teljességét figyelembe véve (teljes körű=3 pont, maximum egy elem kifejtése hiányos/hiányzik=2 pont, több mint egy elem kifejtése hiányos/hiányzik=1 pont). Az így kapott pontok összege (értékelt szakmai jellemzőként 1-3 pont) képezi az értékelés (sorbarendezés) alapját. A. Az ügyeletben feladatot ellátók tevékenységi körének és az ellátás egyes folyamatainak meghatározása: Általános célkitűzés: annak vizsgálata, hogy az ajánlattevő megfelelő részletességgel és a tevékenység egészére kiterjedően bemutatja-e az ügyeletben feladatot ellátók (orvos, ápoló, gépkocsivezető esetleg további, a technikai menedzsmentben vagy szakmai irányításában dolgozó személy(ek)) feladatait. Azon tartalmi elemek, melyek teljes körű kifejtettségét Ajánlatkérő vizsgálja a jellemző értékelésekor, a következők: 9

10 a) az ügyeletben feladatot ellátók (orvos, ápoló, gépkocsivezető), illetve a feladat ellátásához szükséges további (a technikai menedzsmentben vagy szakmai irányításban dolgozó) személy(ek) feladatainak meghatározása. b) az ügyeleti betegellátás folyamatának szabályozása: i. ügyeleti ellátásra történő jelentkezés fogadása, az ellátás helyszíne meghatározásának alapelvei ii. egy időben jelentkező több beteg esetén az ellátás sorrendjének meghatározása iii. a beteg vizsgálatának és ellátásának általános szabályai iv. az ellátás egyes részeinek dokumentálása v. tájékoztatás a beteg ill. hozzátartozó irányába. c) halottvizsgálat szabályozása d) más egészségügyi szolgáltatókkal és a rendőrhatósággal való együttműködés általános szabályai a következő területeken: betegbeutalás, konzílium, rendőrhatóság kezdeményezésére végzett vizsgálatok (vér- ill. vizeletmintavétel, látlelet, fogdavizsgálat) e) az előzőekben meghatározott feladatok és folyamatok szolgáltató általi ellenőrzésének szabályozása B. Az ügyeleti tevékenység dokumentációs rendjének bemutatása: Általános célkitűzés: annak vizsgálata, hogy az ügyeleti tevékenység dokumentálási rendje ajánlattevőnél teljes körűen szabályozza-e a betegellátás és az ügyeleti működés kapcsán szükséges adminisztratív tevékenységeket. Azon tartalmi elemek, melyek teljes körű kifejtettségét Ajánlatkérő vizsgálja a jellemző értékelésekor, a következők: - a dokumentáció elemei: az ügyeleti betegellátáshoz közvetlenül kapcsolódó dokumentumok/formanyomtatványok meghatározása, az ügyelet operatív működését biztosító dokumentumok/formanyomtatványok meghatározása, rendkívüli helyzetek kezelésével kapcsolatos dokumentumok/formanyomtatványok meghatározása) - a dokumentáció folyamata: az ügyeleti betegellátás dokumentációjának vonatkozásában, az ügyelet operatív működésének vonatkozásában, rendkívüli helyzetek vonatkozásában. - a dokumentumok kitöltéséért, tartalmáért ill. kezeléséért felelősek meghatározása C. Az egyes ügyeleti betegellátásokról, a páciens háziorvosa irányába történő tájékoztatás tervezett rendszerének bemutatása: 10

11 Általános célkitűzés: annak vizsgálata, hogy az ajánlattevő milyen módon tervezi tájékoztatni az ügyeleti ellátás által érintett település(ek) háziorvosait az ügyeleti időben jelentkező betegeik ellátásáról. Azon tartalmi elemek, melyek teljes körű kifejtettségét Ajánlatkérő vizsgálja a jellemző értékelésekor, a következők: - a tájékoztatás minimális tartalmának meghatározása - esetleges kiegészítő tartalom meghatározása - a tájékoztatás formájának/formáinak, menetének leírása - a vonatkozó adatvédelmi szabályok betartását biztosító elemek leírása D. Az ügyeleti ellátással kapcsolatos beteg-panaszok ajánlattevő általi kivizsgálására vonatkozó szabályozás bemutatása: Általános célkitűzés: annak vizsgálata, hogy az ajánlattevő saját hatáskörében - milyen módon szabályozza a beteg-panaszok kivizsgálását és a szabályozás teljes körű-e. Azon tartalmi elemek, melyek teljes körű kifejtettségét Ajánlatkérő vizsgálja a jellemző értékelésekor, a következők: - a panaszok beérkezésének lehetséges formái és forrásai - a panaszkezelés menete (lépések, határidők, felelősök) - a panasz értékelésének szempontjai - a panaszok kivizsgálását követő lehetséges intézkedések meghatározása E. Az Ajánlatkérő szakmai tervező tevékenységének támogatására alkalmas, az ügyeleti ellátás szakmai jellemzőit adekvátan leíró jelentési rendszer tervezetének bemutatása Általános célkitűzés: annak vizsgálata, hogy az ajánlattevő által a tervezett jelentési rendszer keretében bemutatott paraméterek, valamint a rendszer egyéb jellemzői (papír, illetve elektronikus alap, rendszeresség, az adatbázis frissessége, stb.) megfelelőek-e ahhoz, hogy az ajánlatkérő teljes képet kapjon az ügyelet működéséről és ezen lehetőség birtokában folytathassa egészségügyi szakmai tervező tevékenységét. Azon tartalmi elemek, melyek teljes körű kifejtettségét Ajánlatkérő vizsgálja a jellemző értékelésekor, a következők: - a jelentés adattartalma - a jelentés formátuma - a jelentés rendszeressége - a választott adattartalom, formátum és rendszeresség indoklása az ajánlatkérő szakmai szerevező tevékenysége támogatásának vonatkozásában F. A rendeletben meghatározott minimum feltételeken felüli, a lakosság részére magasabb szintű egészségügyi ellátás biztosításának bemutatása. 11

12 - cél - eszköz - módszer A szakmai tervben leírtaknak összhangban kell lennie a hatályos jogszabályokkal és szakmai szabályokkal. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy nem csupán az egyes jellemzők elemeinek teljes kifejtettségét, hanem a vonatkozó jogszabályoknak és szakmai szabályoknak való megfelelőséget is vizsgálja, és amennyiben valamely tartalmi elem jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközik, az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. A Bírálóbizottság szakvéleményt készít a döntéshozó részére, amelyben javaslatot tesz az érvénytelen és érvényes ajánlatokra, valamint a nyertes ajánlattevőre. Ajánlatkérő a Kbt. 83. (2) bekezdése szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat érvénytelen, ha kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz. Az ajánlatok tartalmával, vizsgálatával, értékelésével, a javaslatokkal és a döntésekkel kapcsolatban az ajánlatok felbontását követően ajánlatkérő semmilyen információt nem közöl olyan személyekkel, akik az értékelési eljárással nincsenek hivatalos kapcsolatban. 11. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Az eljárást lezáró döntést a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a Polgármester hozza meg. Az eljárás eredménye az összegezés megküldésével kerül kihirdetésre, külön eredményhirdetés tartására nem kerül sor. 12. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel a szerződést az Ajánlattételi felhívásban meghatározott időpontban, az összegezés megküldését követő naptól számított 10. napon köti meg, a Kbt. 91. (1) és (2) bekezdése szerint, az Ajánlattételi felhívás és a dokumentáció szerint. 12

13 II. SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 13

14 SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Település Önkormányzata Székhely: Képviseletében: Polgármester a továbbiakban Megrendelő másrészről Név:. Cégj.sz.: Székhely: Adószám: Képv.: mint egészségügyi szolgáltató, a továbbiakban Szolgáltató Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel: Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Kiskunfélegyháza, Gátér, Bugac, Bugacpusztaháza, Kunszállás, Pálmonostora, Petőfiszállás önkormányzatai részvételével működő központi háziorvosi ügyelet létrehozására és működtetésére Kiskunfélegyházán december 1 napján létrehozott önkormányzati társulás tagjai. A társulás tagjai jelen szerződés szerinti tartalommal, de önálló szerződéseket kötnek jelen szerződésben rögzített feladat ellátására az ebben rögzített feltételekkel. Továbbá szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 1. pontjában rögzített tárgyban közbeszerzési eljárás volt folyamatban, mely eljárás nyertese Jelen szerződés Szolgáltatója lett. 1. Szerződés tárgya: A Megrendelő, mint egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv, az ellátás megfelelő színvonalú teljesítése, illetve az ellátás biztonsága érdekében megbízza Kiskunfélegyháza központtal működő, települési Önkormányzatok illetékességi területére kiterjedő, az Egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESZCSM rendelet szerint működő központi háziorvosi ügyelet ellátására jelen szerződés Szolgáltatóját. 2. Jelen szerződés a felnőtt és gyermek háziorvosi ügyeleti feladatok, mint az alapellátás körébe tartozó, az önkormányzat kötelező feladatának ellátására jön létre. 3. A Szolgáltató jelen szerződés alapján vállalja az 1. / pontban meghatározott feladat ellátását az alábbiak szerint: 14

15 Elvégzi a megjelölt közigazgatási terület felnőtt és gyermek lakosságának háziorvosi központi ügyeleti ellátását munkanapokon, munkaszüneti-, vasár- és ünnepnapokon az alábbiak szerint: o Munkanapokon a központi háziorvosi ügyeletet 14 órában, este 17,00 órától másnap reggel 7,00 óráig kell az érintett települések vonatkozásában ellátni o Hétvégén a központi háziorvosi ügyeletet szombat reggel 7.00 órától hétfő reggel 7.00 óráig kell az érintett települések vonatkozásában ellátni. Ünnepnapokon a központi háziorvosi ügyelet reggel 7.00 órától a következő munkanap reggel 7.00 órájáig kell az érintett települések vonatkozásában ellátni. o A felnőtt és a gyermekorvosi ügyeletet minden nap elkülönítetten kell működtetni. A betegeket az ügyeleti ambulancián, vagy beteg lakásán, illetve szükség szerinti helyszínen ellátja. Ennek keretében elvégzi mindazon tevékenységeket, melyek a sürgősségi ügyeleti szolgálat ellátása körébe tartozhatnak: o Minden szakszerű tevékenységet elvégez az egészséget fenyegető, súlyos állapot, vagy életveszély elhárítására, o A rendelkezésre álló lehetőségekkel tisztázza a kórfolyamat okát, o A beteget gyógyszerrel és / vagy - szükséges és indokolt esetben - recepttel látja el, o Szükség esetén az Országos Mentőszolgálat riasztásával gondoskodik a beteg illetékes intézetbe, kórházba történő szállításáról, o Tanácsot ad a betegnek a további teendőkre, és / vagy későbbi ellátásra háziorvoshoz irányítja, o Vállalja, hogy elvégzi, a halál megállapítását és gondoskodik a tetem elszállíttatásáról, fertőző betegségek felfedezése esetén a járványügyi feladatok ellátást, illetve a látlelet és véralkohol vételt, mint orvos szakértői tevékenységet végez o Az ellátásról és az ügyelet eseményeiről megfelelő dokumentációt vezet, o Hétvégén és ünnepnapokon elvégzi a területhez tartozó fekvőbetegek injekciós ellátását, o A bejelentést fogadni és megítélni képes, egészségügyi szakképesítéssel rendelkező szakember közreműködésével biztonságos, az állandó elérhetőséget garantáló telefonos bejelentő rendszert tart fenn. o Ügyeleti Szolgálat a háziorvosoknak a sürgős a következő rendelési időig nem halasztható orvosi tevékenységek elvégzése céljából szervezett szolgálata. Vállalkozó a központi ügyeleti szolgálta körében köteles: - Orvosi ellátásban részesíteni A rendelőben megjelent járóbeteget, sérültet Hívásra otthonában, tartózkodási helyén a fekvőbeteget, sérültet Heti pihenőnapon és munkaszüneti napokon a folyamatos gyógykezelésre szoruló beteget - Gondoskodni 15

16 A kórházi, szakorvosi ellátásra szoruló beteg kórházi beutalásáról, szakorvosi vizsgálatra, gyógykezelésre utalásáról Szükség esetén a betegnek az illetékes intézetbe történő szállításáról. - Igazolni a beteg keresőképtelenségét - Hatósági megkeresésre, vagy a sérült kérelmére orvosi látleletet készíteni és azt kiadni a hatóság részére, illetőleg a külön jogszabályban foglalt térítési díj megfizetését követően a sérültnek - Hatósági megkeresésre a betegnél (sérültnél) általános orvosi vizsgálatot végezni, véralkohol vizsgálathoz vért venni, drogtesztet, illetve egyéb szükséges vizsgálatokat végezni - Rendkívüli esetben (tömeges sérülés, mérgezés, elemi csapás, stb.) a mentést megszervezni és mindaddig irányítani, amíg a mentőszolgálat orvosa a helyszínen a mentés irányítását át nem veszi - Ellátni a halottakkal kapcsolatos rendelkezésekben előírt feladatokat - Az ügyeletet teljesítő orvos gondoskodik arról, hogy a beteg kezelőorvosa megfelelő tájékoztatást kapjon az általa nyújtott ellátásról Együttműködik a betegek kórházi ellátást nyújtó területi kórházzal (Kiskunfélegyháza Városi Kórház és Bács-Kiskun Megyei Kórház) és más intézményekkel. Szolgáltató a feladatot munkanapokon és másnap óra között, valamint munkaszüneti és ünnepnapokon két orvos, egy ápoló és egy gépkocsivezető összetételű ügyeleti sorral, valamint egy fő gyermekorvos és egy fő ápoló összetételű ügyeleti sorral végzi. 4. Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy Szolgáltató a jelen szerződésen alapuló feladatokat a Megrendelő által ingyenesen rendelkezésére bocsátott ügyeleti helyiségekben, illetve a saját tulajdonában lévő valamint a leltár szerinti átadott eszközökkel végzi. A Szolgáltató nyilatkozik, hogy a jelen szerződésben meghatározott egészségügyi feladat ellátását érvényes ANTSZ engedély és OEP finanszírozási szerződés birtokában kezdi meg. 5. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben vállalt feladatokat a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, illetve a 96/2003. (VII. 15.) sz. Kormány rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő orvosok munkájának igénybevételével látja el. Szolgáltató a szolgálat teljes időtartama alatt az esetleges személyi változások ellenére köteles biztosítani az ügyeleti ellátásban résztvevő személyzet 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben meghatározott szakmai minimumfeltételekben szereplő előírások betartását. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a évi LXXXIV. törvényben meghatározott bármelyik jogviszony-típus keretében munkaviszonyban, szabadfoglalkozású jogviszonyban vagy társas vállalkozás tagjaként közreműködői szerződéssel foglalkoztassa az ügyeleti szolgálat ellátásában részt vevő egészségügyi dolgozókat. Szolgáltató köteles ellenőrizni, hogy a feladatot ellátó orvosok a tevékenységük végzésére vonatkozó egyéb jogszabályok előírásainak eleget tegyenek. 16

17 Szolgáltatónak a szerződéskötést követő 30 napon belül el kell készítenie az ügyeleti ellátás szervezeti és működési rendjét szabályozó dokumentumokat, és azt a Megrendelőhöz jóváhagyásra be kell nyújtania. A dokumentum, a szerződés mellékletét képezi, a szolgáltatás teljesítése ellenőrzésének egyik eszköze. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenység végzéséről negyedévente írásbeli tájékoztatást ad a Megrendelő részére. Szolgáltató saját költségén köteles biztosítani a feladat ellátáshoz szükséges fogyóanyagokat, a szennyes textília mosatását, a sterilizálást és a keletkező veszélyes hulladék kezelését. A szerződés tárgyát képező ügyeleti szolgáltatás működtetéséhez kapcsolódó rezsi költségek a Szolgáltatót terhelik. Szolgáltatónak saját költségén kell biztosítani a betegellátáshoz szükséges gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket, nyomtatványokat. Gondoskodnia kell a gyógyszerek lejárati idejének nyilvántartásáról, a készletek folyamatos feltöltéséről, az estleges hirdetmény szerinti kivonásáról. A kábítószereknek minősülő gyógyszereket az érvényes szakmai előírásnak megfelelően külön kettős nyilvántartás alapján kell kezelnie. A szolgáltatás ellátáshoz szükséges minimum tárgyi eszközök teljes körű (Megbízó tulajdonában lévő eszközökre is kiterjedő) karbantartása, javítása, pótlása, illetve a jogszabályi minimumfeltételek megváltozása esetén szükséges új eszközök beszerzése az ajánlattevő feladatát képezi. 6. A szolgáltatás díja. Ft/óra A szolgáltatás díjának fedezete: mindenkori OEP finanszírozás + az önkormányzati kiegészítés összege, amely.. Ft/hó. A Felek a szolgáltatási díj emelését az alábbiak szerint szabályozzák: - a OEP finanszírozás tekintetében a mindenkori OEP finanszírozás változásának mértékében folyamatosan, Megrendelő hozzájárul a Szolgáltató közvetlen Társadalombiztosítás finanszírozásához és a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral történő közvetlen finanszírozási szerződés megkötéséhez. Megrendelő az önkormányzati kiegészítés összegét.. napos fizetési határidővel utalja át Szolgáltató fenti számú bankszámlájára, Szolgáltató által benyújtott számla alapján. A Szolgáltatót a szolgáltatási díj késedelmes átutalása esetén késedelmi kamatként a jegybanki alapkamat kétszerese illeti meg, mely késedelmi kamatot a Szolgáltató jogosult a következő havi számlájában érvényesíteni. 7. Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés hatálybalépésének feltétele az ÁNTSZ egészségügyi szolgáltatás nyújtását szolgáló jogerős határozat és az Egészségügyi Pénztárral közvetlenül megkötött finanszírozási szerződés létrejötte. Szolgáltatás időtartama 36 hónap, a hatálybalépést követően. 17

18 8. Amennyiben Szolgáltató a jelen szerződésen alapuló feladatainak bármely okból nem tud eleget tenni, úgy helyettesítéséről köteles saját költségén gondoskodni, és erről a Megrendelőt értesíteni. 9. Szolgáltató a jelen szerződésbe foglalt kötelezettségei ellátása során okozott kárért- ide értve az esetleges helyettesítő szervezetett is teljes körű felelősséggel tartozik. A Szolgáltató nyilatkozik, hogy jelen szerződésben meghatározott egészségügyi ellátásra érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik. 10. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés a 6./ pontban meghatározott időpont előtt csak a másik fél súlyos szerződésszegése esetén szüntethető meg rendkívüli felmondással, 90 napos felmondási idővel. A felmondást indokolt írásbeli nyilatkozattal kell közölni, mely a másik fél általi kézhezvétellel hatályosul. Az írásbeli felmondást megelőzően a felmondani szándékozó fél köteles a másik felet határidő közlésével, írásban a felmondás okának megszüntetésére felszólítani. A megállapodás rendkívüli felmondással abban az esetben szüntethető meg, ha valamely Fél a jelen szerződésben vagy jogszabályokban meghatározott lényeges kötelezettségét jelentős mértékben megszegi, különösen: - Szolgáltatótól az ÁNTSZ a működési engedélyt visszavonja, - Szolgáltató terhére foglalkozási- és orvosetikai normák megsértése miatti, az Orvosi Kamara vagy Bíróság által meghozott jogerős elmarasztaló határozat esetén, - Szolgáltatónak a finanszírozóval megkötött szerződése megszűnik vagy megszüntetik, - Szolgáltató az ellátást 1 napon túl alapos ok nélkül nem biztosítja, helyettesítésről nem gondoskodik. 11. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő jogvitájukat peren kívül igyekeznek rendezni, ennek érdekében vita esetén kötelező egyeztetést tartani. Az egyeztetés eredménytelensége esetén elkerülhetetlen perre Felek a Bács-Kiskun Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egészségügyi tevékenységre vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Jelen szerződést a Felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, átolvasás és egyező értelmezést követően helybenhagyólag aláírták. Kiskunfélegyháza, Megrendelő.... Szolgáltató 18

19 Képviseletében: polgármester Képviseletében:.. ügyvezető igazgató III. MINTÁK 19

20 1. számú minta FELOLVASÓ LAP Ajánlattevő neve: címe: telefonszáma: faxszáma: -címe: A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat, mint ajánlatkérő által Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő Ajánlattételi felhívására Ajánlattevő ajánlatot nyújt be az alábbiak szerint: Ajánlati ár: Ft/óra HUF Szakmai terv: oldaltól.. oldalig Fizetési határidő:..nap Kelt:.., cégszerű aláírás 20

21 2. sz. minta Nyilatkozat 1 a kizáró okok tekintetében Alulírott.. (képviselő neve), mint a... (Ajánlattevő neve, címe) képviselője a A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat, mint ajánlatkérő által a Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése tárgyában indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt. (Ajánlattevő neve) nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésében, a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá. Kelt, cégszerű aláírás 1 A kizáró okok igazolása a Kbt (3) alapján történik 21

22 3. sz. minta Nyilatkozat 2 a Kbt. 70. (2) bekezdésére vonatkozóan Alulírott.. (képviselő neve), mint a... (Ajánlattevő neve, címe) képviselője A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat, mint ajánlatkérő által a Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése tárgyában indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt. (Ajánlattevő neve) ajánlatot kíván benyújtani. Nyilatkozom, hogy az Ajánlattételi felhívás és a dokumentáció feltételeit teljes egészében elfogadjuk. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy nyertes ajánlattevőként történő kihirdetésünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben foglaltakat maradéktalanul teljesítjük. Az általunk megajánlott Ajánlati ár*: Ajánlattevőnek a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése:... Kelt, cégszerű aláírás 2 A Felolvasólappal azonos értéket kell szerepeltetni 22

23 4. sz. minta Ajánlattevői nyilatkozat 3 a Kbt. 71. (1) bekezdésének a) b) c) és d) pontjában foglaltakról, továbbá a 63. (3) bekezdésben foglaltakról Alulírott.. (képviselő neve), mint a... (Ajánlattevő neve, címe) képviselője a A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat, mint ajánlatkérő által a Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése tárgyában indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt... (Ajánlattevő neve) 1/ a Kbt. 71. (1) bekezdés a) pontja szerint a közbeszerzés alább megjelölt részei tekintetében vesz igénybe a közbeszerzés értékének tíz százalékát m e g n e m h a l a d ó mértékben alvállalkozót: 2/ a Kbt. 71. (1) bekezdésének b) pontja szerint a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát m e g h a l a d ó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánja igénybe venni, valamint a közbeszerzésnek az a része, melynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek: I. Alvállalkozó neve:... Alvállalkozó címe:.. Közbeszerzés része(i):. %- os arány: (stb.) 3./ Erőforrás szervezet megnevezése a 71. (1) c) alapján:... Az Ajánlattételi felhívás mely pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelmény igazolására:. 4./ A Kbt. 71. (1) bekezdés d) pontja szerinti alvállalkozó megnevezése, címe:.. 5./ A Kbt. 63. (3) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Kelt, értelemszerűen kitöltve, nemleges esetben: nem veszek igénybe 23

24 cégszerű aláírás 5. sz. minta Nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő a nyilatkozatot adó(ko)n kívül más pénzügyi intézménynél nem vezet számlát Alulírott.. (képviselő neve), mint a... (Ajánlattevő neve, címe) képviselője a A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat, mint ajánlatkérő által a Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése tárgyában indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt. (Ajánlattevő neve) az ajánlatához becsatolt nyilatkozatot adó pénzügyi intézmény(ek)en kívül más pénzügyi intézménynél nem vezet számlát. Kelt, cégszerű aláírás 24

25 6. sz. minta Nyilatkozat 4 a referenciákról Alulírott.. (képviselő neve), mint a... (Ajánlattevő neve, címe) képviselője A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat, mint ajánlatkérő által a Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése tárgyában indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt (Ajánlattevő neve) az Ajánlattételi felhívás III.2.3 M.1 pontjában előírt alkalmassági feltételnek megfelelést az alábbi referenciákkal kívánja igazolni: Az Ajánlattevő legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése az alábbiak szerint: A teljesítés ideje (tól-ig): A szerződést kötő másik fél A szolgáltatás tárgya: Ellátott lakosság száma: Az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével Stb. Kelt, cégszerű aláírás 4 Amennyiben a Kbt. 68. (1) alapján a jelen nyilatkozatban bemutatott referenciát igazolni is szükséges, az igazolásokat jelen dokumentum mögé kell csatolni 25

26 7. sz. minta Nyilatkozat a szakemberekről Alulírott.. (képviselő neve), mint a... (Ajánlattevő neve, címe) képviselője A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat, mint ajánlatkérő által a Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése tárgyában indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt (Ajánlattevő neve) az Ajánlattételi felhívás III.2.3 M.2 pontjában előírt alkalmassági feltételnek megfelelést az alábbi szakemberekkel kívánja igazolni: Szakember neve Képzettsége Ajánlattevővel való kapcsolata (munkavállaló/alvállalkozó) Kelt, cégszerű aláírás 26

27 8. sz. minta Nyilatkozat a Kbt ában foglaltakra vonatkozóan Alulírott, mint a(z).(cégnév),. (székhely) képviselője Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat, mint ajánlatkérő által a Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése tárgyában indított közbeszerzési eljárásban jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a Kbt alapján a felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Kelt, cégszerű aláírás 27

28 IV. A Kbt. 55. (3) bekezdése és 72. -a SZERINTI TÁJÉKOZTATÁS 28

29 Ajánlatkérő a Kbt. 55. (3) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni: Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) Cím: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Postacím:1399 Budapest 62. Pf Telefon: Fax: OMMF Dél-alföldi Munkavédelmi Felügyelősége Székhely: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34. Postacím: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34. tel.: fax: OMMF Dél-alföldi Munkaügyi Felügyelősége Székhely: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34. Postacím: Kecskemét, Pf tel.: fax:

30 V. MŰSZAKI LEÍRÁS 30

31 Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló, Kiskunfélegyháza, Gátér, Bugac, Bugacpusztaháza, Kunszállás, Pálmonostora, Petőfiszállás települések területén ellátandó központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás három éves, határozott időtartamra történő megrendelése Tájékoztató adatok Kiskunfélegyháza, Bugac, Bugacpusztaháza, Kunszállás, Pálmonostora, Petőfiszállás települési önkormányzatok december 1-jén Kiskunfélegyháza központtal létrehozták a Kiskunfélegyházi Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulást szeptember 30-án Gátér Község Önkormányzatának képviselő-testülete és a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete Társulási Megállapodásban rögzítette, hogy Gátér Község Önkormányzatának képviselő-testülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának képviselő-testületét bízza meg többek között az egészségügyi alapellátás körébe tartozó ügyeleti szolgáltatás ellátásával/megszervezésével. A Kiskunfélegyházi Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás tól gazdasági társaság formában működő egészségügyi szolgáltatót bízott meg a feladat ellátásával. Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet 23. (4) bekezdésében foglaltak, valamint a Kiskunfélegyházi Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás létrehozásáról szóló szerződés alapján az érintett települési önkormányzatok közigazgatási területén január 1-jétől az alábbi időtartamban működik a központi háziorvosi ügyeleti eljárás. Munkanapokon 14 órában, este órától másnap reggel 7.00 óráig Hétvégén szombat reggel 7.00 órától, hétfő reggel 7.00 óráig Ünnepnapokon reggel 7.00 órától a következő munkanap reggel 7.00 óráig A felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet minden nap elkülönülten működik. 31

32 Az ellátandó lakosság korcsoportos bontásban: Ellátandó lakosság / fő Felnőttek Település közötti 18 év feletti Gyermekek 14 év alatti Összesen Kiskunfélegyháza Bugac Bugacpusztaháza Kunszállás Pálmonostora Petőfiszállás Gátér Összesen Műszaki-technikai felszereltség: Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben meghatározott műszaki technikai minimumfeltételek két részből tevődnek össze: az ajánlatkérő által a leltár szerint átadott eszközökből, a másik részét az ajánlattevő biztosítja a tárgyi eszközöknek. A szolgáltatás ellátáshoz szükséges minimum tárgyi eszközök karbantartása, javítása, pótlása, illetve a jogszabályi minimumfeltételek megváltozása esetén szükséges új eszközök beszerzése az ajánlattevő feladatát képezi. Az ügyelet telephelye/központja: 32

33 6100 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. (Kiskunfélegyházi Városi Kórház-Rendelőintézet Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ). Az önkormányzat által fenntartott intézmény, ahol a telephely bérletidíj-mentesen kerül biztosításra (A működtetéssel kapcsolatban felmerült egyéb költségek, például közüzemi díjak, rezsiköltség, az Ajánlattevőt terhelik.) Ellátandó terület bemutatása Sík terület tipikus alföldi jelleggel, sűrűbben lakott a belterület, de számottevő a külterület tanyás jellege. Az ügyelet telephelyétől mindkét irányban a legnagyobb távolság km. Közlekedési lámpák: csak Kiskunfélegyháza közigazgatási területén találhatóak, vasúti átjárók száma: kb. 7db Mentőszolgálati kapcsolat: telefonos-rádió A szolgáltatónak leltár szerint átadott eszközök listája - Heart Copy C-3 EKG szimultán 12 csatornás 1 db (felnőtt) - EKG ER-35 3 csatornás, hordozható 1 db (gyermek) - Primedic Defi B defibrillátor, 1 db (gyermek) - Ambu A-1000 típusú készenléti táska, 1 db (gyermek) - Ambu ballon 1 utas 1 db (gyermek) - Maszk (2-es, 5-ös) 2 db (gyermek) - Ambu twin leszívópumpa 1 db (gyermek) - 2 literes oxigénpalack 1 db (gyermek) - Oxigén reduktor 1 db (gyermek) - Kave laringoszkóp nyél 1 db (gyermek) - No2 No3 lar.lapoc 2 db (gyermek) - Zanussi Lehel 1603 hűtőszekrény 1 db (gyermek) - TV Samsunk CK 5051 színes 1 db (felnőtt) - D Cont vércukor meghatározó (felnőtt) 1 db (felnőtt) - Orvosi készenléti táska 1 db (felnőtt) - Ambu lélegeztető 1 db (felnőtt) - Anatómiai csipesz 2 db (felnőtt) - Horgas csipesz 1 db (felnőtt) - Kullancskiszedő csipesz 1 db (felnőtt) - Szálkacsipesz 1 db (felnőtt) - Érfogó egyenes 1 db (felnőtt) - Idegentest fogó 1 db (felnőtt) - Nelyvfogó 1 db (felnőtt) - Reflex kalapács 2 db (felnőtt) 33

34 - Szemhéjkanál 3 db (felnőtt) - Szike, nyeles 1 db (felnőtt) - Kötszervágó olló 1 db (felnőtt) - Sebolló egyenes 1 db (felnőtt) - Hajlított olló 1 db (felnőtt) - Otoscop 1 db (felnőtt) - Phonendoscop 3 db (felnőtt) - Sebkutasz, gombos, vésős 1 db (felnőtt) - Szájterpesztő 1 db (felnőtt) - Ujjvédő 1 db (felnőtt) - Higanyos vérnyomásmérő 1 db (felnőtt) - Órás vérnyomásmérő 3 db (felnőtt) - Kézi nagyító 1 db (felnőtt) - Állványos reflektor 1 db (felnőtt) - Orvosi táska 1 db (felnőtt) - Asztali ventilátor 1 db (felnőtt) - Zseblámpa 2 db (felnőtt) - Veder fém 1 db (felnőtt) - Párnahuzat nagy 15 db (felnőtt) - Takaróhuzat nagy 26 (felnőtt) - Konyharuha 7 (felnőtt) - Lepedő - nagy 42 (felnőtt) - Mosható paplan 2 (felnőtt) - Tollpárna nagy 2 (felnőtt) - Takaró nagy 4 (felnőtt) - Törölköző 28 (felnőtt) - Anatómiai csipesz 1 db (gyerek) - Horgas csipesz 1 db (gyerek) - Szemészeti csipesz 1 db (gyerek) - Érfogó, egyenes, horgas 1 db (gyerek) - Érfogó, egyenes, horog nélküli 1 db (gyerek) - Érfogó, hajlított, horgas 1 db (gyerek) - Érfogó, hajlított, horog nélküli 1 db (gyerek) - Szálka és szilánkeltávolító csipesz 1 db (gyerek) - Reflex kalapács 1 db (gyerek) - Szike 1 db (gyerek) - Kötszervágó olló gombos 1 db (gyerek) - Sebészeti olló, hajlított 1 db (gyerek) - Fonendoscop 1 db (gyerek) - Sebkutasz, gombos, vésős 1 db (gyerek) - Szájterpesztő 1 db (gyerek) - Higanyos vérnyomásmérő 1 db (gyerek) - Párnahuzat nagy 14 db (gyerek) - Takaróhuzat nagy 14 db (gyerek) - Konyharuha 5 db (gyerek) - Lepedő nagy 16 db (gyerek) - Paplan 1 db (gyerek) - Tollpárna nagy 1 db (gyerek) - Takaró nagy 1 db (gyerek) - Törölköző 13 db (gyerek) - Vizsgálólámpa állványos 1 db (gyerek) 34

35 - Infúziós állvány, rozsdamentes 1 db (felnőtt) - Taposó, szívó készülék 2 db(kocsiban-gyermek) - Inhaláló készülék, kompresszoros (Omron CX3 típusú) 2 db(gyermek-felnőtt) - Defibrillátor (Reanibex típusú) 1 db (felnőtt) - Oxigénpalack 2 literes 2 db (kocsi-felnőtt) - Heart Copy 3 csatornás EKG 1 db (felnőtt) A fenti eszközök a Városi Kórház-Rendelőintézet, Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ tulajdonában állnak. 35

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben"

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATKÉRŐ: MÓRA FERENC MÚZEUM 6720 SZEGED, ROOSEVELT TÉR 1-3. Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban,,régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-236/2015._ Kötött gyűjtésű kerékpárkölcsönző rendszer beszerzése a Debreceni Egyetem részére tárgyú,

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-199/2015._A Debreceni Egyetem részére történő LSM 510 konfokális mikroszkóp javításához szükséges

Részletesebben

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS I. AJÁNLATI FELHÍVÁS II. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ 1.1 Értelmező rendelkezések 1. Ajánlati felhívás vagy Felhívás: Az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED adatbank) e tárgyban jelen közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Járdák felújítása Kétegyházán 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató Ajánlattevőknek... 3

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Ajánlatkérési Dokumentáció a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós, nyílt közbeszerzési eljáráshoz K1605 Budapest, 2016. Oldal 1 / 62 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve, címe: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2015 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Különféle élelmiszer alapanyagok beszerzése az Országos Onkológiai Intézet számára tárgyú nyílt közbeszerzési eljáráshoz 2011/S 249-405945 1 Tisztelt Ajánlattevő! Az Országos Onkológiai

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete 78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete MEGÁLLAPODÁS amelyet létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Székhely: 1173 Budapest, Pesti út 165. Képviseli: Riz Levente

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 242/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA - jóváhagyva a 363/2008. (XI. 27.) sz. Kt. határozattal 1 Preambulum A közpénzek ésszerű felhasználása,

Részletesebben

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013.01 01. 1 Tartalomjegyzék:1. A Szolgáltató adatai... 3 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Szervezet: Debreceni Közterület Felügyelet Cím: Bem tér 14. Város/Község: Debrecen Telefon: E-mail: kozterf@kozterf.hu

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Megbízási szerződés keretében

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés keretében használt autóbusz beszerzése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Szakmai szolgáltatások

Részletesebben

"Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés

Neonatológiai ügyelet ellátása szolgáltatás megrendelés "Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/30 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

-biztonsági kamera rendszer kiépítése-

-biztonsági kamera rendszer kiépítése- A Szegedi Közlekedési Kft, mint Ajánlatkérő, felhívást tesz közzé ajánlattételre Szeged Repülőtér biztonságtechnikai fejlesztések beszerzési eljárás ajánlattételi felhívására az alábbi rész vonatkozásában

Részletesebben

TED 2016/S 041-068224

TED 2016/S 041-068224 Új, elővárosi kivitelű, alacsonypadlós, háromtengelyes csuklós (M3/II. osztályú) autóbuszok beszerzése. Pénzügyi lízingszerződés tárgyú, közösségi eljárásrendben lefolytatott, nyílt közbeszerzési eljárás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87.

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. COM.UNIQUE Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére Érvényes:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) 60.

Részletesebben

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk!

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük Közép- és Nagyvállalati tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük az Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

29 darab defibrillátor beszerzése

29 darab defibrillátor beszerzése 29 darab defibrillátor beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: 15/TB-294/12) 2012. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyaszott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Fogalom meghatározások Takarékszövetkezet: Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14.) továbbiakban (Takarékszövetkezet) Bankszámla: a Takarékszövetkezet által a Számlatulajdonos

Részletesebben

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció Mezőtúri református Egyházközség Közbeszerzési ajánlati dokumentáció A Mezőtúri Református Kollégium könyvtárának felújítása keretében belsőépítészeti berendezések gyártása, szállítása és üzembe helyezése

Részletesebben

Motorikus dízelgázolaj beszerzése

Motorikus dízelgázolaj beszerzése Motorikus dízelgázolaj beszerzése (Eljárás száma: T-148/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220189-2011:text:hu:html HU-Siófok: Számítógép-szerelési szolgáltatások 2011/S 132-220189 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 2013. augusztus hó 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 15 Szerződés megkötéséről

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal (székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., törzsszám: 722337, adószám: 15722335-2-10, bankszámla

Részletesebben

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 2015. évi törvény a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata

Ózd Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ózd Város Önkormányzata Tervezési szerződés az Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13) tárgyú projekt megvalósításához

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási szerződés a részarány-tulajdon önálló földrészletbe történő kiadásához

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya FŐBB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen szerződéstervezetet a felek a szerződéskötés során az ajánlatban megadott és a szerződéstervezetben üresen hagyott feltételekkel és adminisztratív elemekkel kiegészítik.

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere, 1 ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "Köztemetés szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében"

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: info@uny.hu ================================================================== 13/2009.

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/143 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014.

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/48 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerzıdés üzemanyag vásárlására a Városgondozási Zrt. részére töltıállomási kiszolgálással tárgyú, nemzeti értékhatárt elérı értékő egyszerő közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240500-2008:text:hu:html HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96119-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1. Billzone.eu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Verziószám:..1.5 Hatályba lépés dátuma: 2014.10.31. Változáskezelés Verziószám Dátum Változás leírása 1.0 2010. március 4. Első verzió kiadása 1.1 2012. február

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376485-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

Nyertes ajánlattevő: Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs, Rakamaz

Nyertes ajánlattevő: Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs, Rakamaz Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 47 Ajánlatkérő: Rakamaz Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs, Rakamaz Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben