Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú"

Átírás

1 Ajánlatkérési Dokumentáció a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós, nyílt közbeszerzési eljáráshoz K1605 Budapest, Oldal 1 / 62

2 Tartalomjegyzék: I. Eljárási útmutató II. Közbeszerzési műszaki leírás III. Adásvételi keretszerződés IV. Mellékletek: 1. sz. melléklet Felolvasólap (minta) és 1/a. sz. melléklet (ajánlatba csatolandó) 2. sz. melléklet Egységes európai közbeszerzési dokumentum (ajánlatba csatolandó) 3. sz. melléklet Ajánlattevői nyilatkozat (ajánlatba csatolandó) 4. sz. melléklet Referencia nyilatkozat (minta) (a bírálat folyamata során csatolandó) 5. sz. melléklet Pénzügy-gazdasági alkalmasság igazolásába bevont szervezet kezességvállaló nyilatkozat (ajánlatba csatolandó) 6. sz. melléklet Ajánlattevői nyilatkozat (tényleges tulajdonosokra és 25%-nál nagyobb jogi személy tulajdonosokra) (a bírálat folyamata során csatolandó) 7. sz melléklet Közjegyző előtt tett Ajánlattevői nyilatkozat kizáró okokról (a bírálat folyamata során csatolandó) Oldal 2 / 62

3 I. Eljárási útmutató Az eljárás irányadó szabályai 1. Az eljárás rendje Az ajánlat elkészítéséhez szükséges információkat, az ajánlat benyújtásának feltételeit az eljárást megindító hirdetmény (a továbbiakban: ajánlati felhívás), valamint jelen Dokumentáció tartalmazza. Az eljárás során a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvénynek (a továbbiakban: Kbt.) az ajánlati felhívás feladásának időpontjában hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. Az alkalmazott eljárás típusa: a Kbt. II. része szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás. 2. Kiegészítő tájékoztatás, dokumentáció módosítása és visszavonása: 2.1 Kiegészítő tájékoztatás: Ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet lehetőleg faxon az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 10 nappal. A kérdések az alábbi elérhetőségek bármelyikére megküldhetők az eljárás tárgyára történő hivatkozással: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Közbeszerzési Osztály Dinócsik Tünde részére Fax: Kérdésfeltevés esetén Ajánlatkérő kéri megadni az Ajánlattevő elérhetőségét (faxszám/ ), egyébként a válasz megfelelő helyre történő megérkezéséért Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. Az Ajánlatkérő és Ajánlattevő közötti kommunikációra az ajánlattétel szakaszában a jelen pontban szabályozottakon túl egyéb módon nincs lehetőség. A határidőben beérkezett kérdésekre a választ Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 6 nappal valamennyi Ajánlattevőnek egyidejűleg adja meg. A kérdések megválaszolása során Ajánlatkérő a Kbt. 56. szerint jár el. Ajánlatkérő a Kbt. 52. (4) bekezdése alapján az ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a fenti határidőben megadni. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő Kbt. 52. (4) bekezdése alapján történő meghosszabbításáról valamennyi Ajánlattevőt haladéktalanul, írásban, egyidejűleg értesíti. Oldal 3 / 62

4 2.2 Az ajánlati felhívás módosítása és visszavonása: Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlati felhívásban, és az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott feltételeket, illetve az ajánlattételi felhívást visszavonhatja a Kbt. 53. és 55. szerint. 3. Az ajánlattétellel kapcsolatos követelmények: a) Ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott tartalmi és a Kbt. 66. szerint az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. b) Az eljárás nyelve a magyar nyelv. Az ajánlatot magyar nyelven, gépelve, nyomtatva vagy eltávolíthatatlan tintával írva kell összeállítani. Nem jelenti ezen pont sérelmét, ha szakmai szempontból indokoltan idegen nyelvű nemzetközileg elfogadott meghatározások szerepelnek az ajánlatban. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal, irattal együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. c) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni és a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni. A matricát le kell bélyegezni, vagy az Ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. d) Az eredeti ajánlatot és mellékleteinek minden szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalát kivéve az ajánlat cím- és hátlapját (ha van ilyen) sorszámozni kell. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat sorszámozni, az üres oldalak sorszámozása nem szükséges, de lehetséges. Az ajánlat címlapját és hátlapját (ha van ilyen) nem kell, de lehet sorszámozni. e) Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által készített aláírásmintáját (egyszerű másolatban). Amennyiben a képviseletre jogosult személy(ek) meghatalmazása alapján adott gazdálkodó szervezet képviseletében más személy jár el, úgy a meghatalmazó(k) és a meghatalmazott aláírásával ellátott, magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti, vagy egyszerű másolati példányát és a meghatalmazó(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát illetve ügyvéd által készített aláírás mintáját (egyszerű másolatban) kell az ajánlathoz csatolni. Amennyiben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet természetes személy (ideértve az egyéni vállalkozót is), úgy az általuk megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és ezekhez csatolni kell a természetes személy személyazonosságának igazolására a évi LXVI. tv. 29. (3) bekezdés alapján alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély) egyszerű másolatát. f) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen az ajánlat benyújtása előtt módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. g) Az ajánlatot és mellékleteit zárt csomagolásban 1 (egy) db papír alapú eredeti példányban kell benyújtani az ajánlati felhívás I.1.) pontjában megjelölt címre. Oldal 4 / 62

5 Az ajánlatot és annak mellékleteit az eredeti ajánlatról készült elektronikus formában (CD/DVD-n) is az Ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátani. Az 1/a. sz. mellékletet szerkeszthető formátumban is kérjük rendelkezésre bocsátani. Amennyiben a CD/DVD-n található dokumentumok, illetve a papír alapon átadott dokumentumok tartalma eltér egymástól, Ajánlatkérő a papír alapú dokumentumokban foglaltakat tekinti irányadónak. h) Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, amelynek a következő adatokat kell tartalmaznia: - Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő) neve, címe, adó- és cégjegyzékszáma, - Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő) képviselőjének neve, telefon- és faxszáma, címe - azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek (1.bírálati szempont: Ellenszolgáltatás: kiadott terméklista szerinti mindösszesen nettó érték HUF-ban, 2.bírálati szempont: Megrendelés kézhezvételétől számított szállítási határidő (egész számban megadva maximum 15 naptári nap, 3.bírálati szempont: Jótállás az átadás átvétel napjától számítva (minimum 12 hónap) - Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő) cégszerű aláírása, keltezés. i) Az ajánlatnak lehetőleg az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, melynek alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. j) Az ajánlatot lehetőleg képviselőjük útján, személyesen nyújtsák be. Ez esetben a zárt csomagoláson fel kell tüntetni: a címzést: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Közbeszerzési Osztály 1081 Budapest, Alföldi u es szoba az Ajánlatkérő által a közbeszerzéshez rendelt elnevezést: K1605 Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Ajánlattevő nevét, címét, továbbá, hogy: Ajánlat, felbontani csak az ajánlatok bontásának időpontjában lehet. Postai úton történő benyújtás esetén a zárt csomagoláson fel kell tüntetni: a címzést: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Közbeszerzési Osztály Dinócsik Tünde 1081 Budapest, Alföldi u es szoba az Ajánlatkérő által a közbeszerzéshez rendelt elnevezést: K1605 Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Ajánlattevő nevét, címét, a következő közleményt: Ajánlat, felbontani csak az ajánlatok bontásának időpontjában lehet, továbbá, hogy: Iktatóban nem bontható, azonnal a címzetthez továbbítandó. Bármely esetben, így postán, vagy egyéb módon továbbított ajánlatok esetében is, az ajánlatnak a beadás helyére (Budapest, Alföldi u es szoba), határidőben történő megérkezése az Ajánlattevő felelőssége. A vitás esetek Oldal 5 / 62

6 elkerülése érdekében kérjük Tisztelt Ajánlattevőt, hogy a személyes benyújtásnál a portán kapott vendégkártyát a II. emeleti folyosóra történő belépéskor a kártyaolvasónál érvényesíteni szíveskedjenek. Ajánlattevő személyes benyújtás esetén vegye figyelembe, hogy az Ajánlatkérő székhelyén a belépéshez adminisztráció szükséges (portaszolgálaton történő engedélyezés), mely több percet is igénybe vehet. k) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az Ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő nem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül az ajánlat elbírálásától. l) Amennyiben több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell a közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös teljesítésére vonatkozó megállapodást (konzorciumi megállapodás) a Kbt. 35. figyelembe vételével minimálisan az alábbi tartalommal: - a közös ajánlatban részt vevő Ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére vonatkozó egyetemleges felelősségvállalása, - a közös ajánlatban részt vevő Ajánlattevők által végzett feladatok meghatározása, - a közös ajánlatban részt vevő Ajánlattevők vezetőjének a kijelölése és a közös ajánlatban részt vevő Ajánlattevők képviseletére történő meghatalmazása, - a közös ajánlatban részt vevő Ajánlattevők nevében nyilatkozattételre jogosult személy(ek) megnevezése és meghatalmazása. A Kbt. 35. (3) bekezdése szerint a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatban benyújtott minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. m) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni. n) Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 65. (7) bekezdés alapján nyilatkoznia kell arról, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván-e megfelelni. Amennyiben igen, meg kell jelölnie az ajánlatban ezt a szervezetet (név, cím), és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azt az alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében ezen más szervezet erőforrására támaszkodik. A Kbt. 65. (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. o) Az ajánlattevőnek az ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. (Kbt. 66. (1) bekezdés). Oldal 6 / 62

7 p) Az Ajánlatkérő által az ajánlat részeként előírt valamennyi dokumentum a Kbt. 47. (2) bekezdésében foglaltak szerint nyújtandó be. Külföldön kiállított okiratok (függetlenül azok köz- vagy magánokirati formájától, valamint attól, hogy eredetiben / egyszerű másolatban csatolandóak-e) felülhitelesítését Ajánlatkérő nem írja elő. Eredetiben kell benyújtani a Kbt. 66. (2) szerinti ajánlattevői nyilatkozatot és amennyiben kezes bevonására sor kerül, úgy a kezességvállalásról szóló nyilatkozatot. q) Az ajánlatnak - a Kbt. 66. (2) bekezdése szerint - tartalmaznia kell az Ajánlattevő eredeti, kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Ajánlatkérő a nyilatkozatok megtételéhez nyilatkozat mintát készített, amely a jelen dokumentáció 3. sz. mellékletében található. r) A Kbt. 66. (4) bekezdés szerint, az ajánlatban az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. A nyilatkozatot az egységes európai közbeszerzési dokumentumban kell megtenni. s) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. ) t) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az Ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő nem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül az ajánlat elbírálásától. u) Az ajánlati felhívás III.1.2) és III.1.3. pontjában foglaltak szerint a gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki és szakmai alkalmasság igazolásául csatolt, nem HUFban nominált nyilatkozatok magyar forintbeli egyenértékének megállapításához Ajánlatkérő a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által a jelen ajánlati felhívás TED-en való megjelenésének napján hatályos adott devizára vonatkozó hivatalos középárfolyamot veszi figyelembe (amennyiben az adott napon az MNB nem állapít meg új devizaárfolyamot, úgy a legutoljára megállapított devizaárfolyamot kell érvényesnek tekinteni). v) Ajánlatkérő az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: ajánlati felhívás III.1.2), III.1.3) pontjai (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. (4)). w) Ajánlattevőnek az ajánlathoz részenként csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát - arra vonatkozóan, hogy a megajánlásra kerülő termékek megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban és az 1.a sz. mellékletben előírt követelményeknek/paramétereknek. - arra vonatkozóan, hogy a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség véleményének bekérése esetén, a kapcsolatos költségeket jogos kifogás esetén Ajánlattevő vállalja, x) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a Kbt. 2. (5) bekezdés értelmében az általa ajánlott termékeket nemzeti elbánásban kell-e részesíteni. Ajánlattevő a Oldal 7 / 62

8 nyilatkozat megtételéhez mintát készített, mely az ajánlatkérési dokumentáció 3. sz. mellékletében található. y)ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a Kbt. 2. (5) bekezdés értelmében az általa ajánlott termékeket nemzeti elbánásban kell-e részesíteni. Ajánlattevő a nyilatkozat megtételéhez mintát készített, mely az ajánlatkérési dokumentáció 3. sz. mellékletében található. 4. A kizáró okok hatálya alá nem tartozás igazolásának részletes módja Előzetes igazolás a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján: 3. (1) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az ajánlatával vagy részvételi jelentkezésével együtt benyújtja a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, a nak és az ajánlatkérő által a 2. -nak megfelelően kért módon kitöltött formanyomtatványt. (...) (2) Ha egy ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. (3) Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. 4. (1) Az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány benyújtásával a következő módon igazolja előzetesen a Kbt ában említett kizáró okok hiányát: a) a Kbt. 62. (1) bekezdés a) pont aa)-af) alpontokra vonatkozó nyilatkozat tekintetében a gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének A szakaszát tölti ki, b) a Kbt. 62. (1) bekezdés a) pont ag) alpontra vonatkozó nyilatkozatot a gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének D szakaszában teszi meg, c) a Kbt. 62. (1) bekezdés a) pont ah) alpontjára vonatkozóan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a formanyomtatvány a) és b) pontnak megfelelő kitöltésével egyben az ah) alpontban említett személyes joga szerinti hasonló bűncselekményekről is nyilatkozik, d) a Kbt. 62. (1) bekezdés b) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének B szakasza kitöltésével nyilatkozik azzal, hogy csak az egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulék tartozást és a tartozás lejártának időpontját kötelező feltüntetni, e) a Kbt. 62. (1) bekezdés c), d), h)-j) és m) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része C szakaszának vonatkozó pontjai kitöltésével nyilatkozik, f) a Kbt. 62. (1) bekezdés e)-g), k), l) és p) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének D szakaszában a vonatkozó pontok kitöltésével nyilatkozik, g) a Kbt. 62. (1) bekezdés n)-o) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része C szakaszának vonatkozó pontja kitöltésével azzal, hogy ha a gazdasági szereplő bírságelengedésben részesült, vagy az ajánlat benyújtását megelőzően a jogsértést a Gazdasági Versenyhivatalnak bejelentette, ezt a tényt a formanyomtatványban feltünteti. (2) Az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány benyújtásával - ha ezek alkalmazását az Oldal 8 / 62

9 ajánlatkérő az adott eljárásban előírta - a következő módon igazolja előzetesen a Kbt ában említett kizáró okok hiányát: (...) (3) Ha az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62. (1) bekezdése a), c)-e), g)- p) pontjai, a Kbt. 62. (2) bekezdése, valamint a Kbt. 63. (1) bekezdése alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan intézkedéseket hozott, amelyek a Kbt a alapján igazolják megbízhatóságát és ezt a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Kbt (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság Kbt (5) bekezdése szerinti - jogerős határozatával igazolni tudja, köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedések rövid leírását feltüntetni a formanyomtatványon. A formanyomtatványhoz a Hatóság Kbt (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság Kbt (5) bekezdése szerinti - jogerős határozatát is csatolni kell. (4) Az (1) bekezdés a)-c) pontja alapján megtett nyilatkozat a Kbt. 62. (2) bekezdésében említett személyekre is vonatkozik. 5. (1) (...) (2) (...) 6. (1) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben. (2) A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult. Kizáró okok igazolása a bírálat folyamatában (Kbt. 69. alapján): (4) Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. (5) Ha a (4) bekezdés szerinti ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel a (4) bekezdés szerint az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a 82. (5) bekezdése szerinti kritériumok tekintetében az e törvényben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett. (6) Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a (4) bekezdésben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására. Az e bekezdés szerinti lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe Oldal 9 / 62

10 véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik. (7) Ha az ajánlatkérőnek a részvételi jelentkezések és az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, hogy nyújtsa be a (4) bekezdés szerinti igazolásokat. A kizáró okok igazolásának részletes módját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet tartalmazza: 5. Alkalmasság igazolása 5.1. Alkalmasság előzetes igazolása (az ajánlatban) Ajánlatkérő a felhívásban előírta az Ajánlattevőknek az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részében szereplő részletes információk megadását az alkalmassági követelmények előzetes igazolására. Ennek alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentumban meg kell adni az alábbiakat: P1 alkalmassági feltétel esetében - amennyiben az Ajánlattevő rendelkezik a felhívásban meghatározott lezárt üzleti évekre vonatkozó árbevétellel (cégformája és működési ideje alapján): a formanyomtatvány IV. rész B.2.a. pontjában kell megadni új hidraulika és pneumatika alkatrészek értékesítéséből származó nettó árbevételt. - amennyiben az ajánlattevő az előírt időszakra vonatkozó árbevételi adatokkal azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmasságát a működésének ideje alatt új hidraulika és pneumatika alkatrészek értékesítéséből származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben a működésének ideje alatt új hidraulika és pneumatika alkatrészek értékesítéséből származó árbevétel összegét az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész B.6. pontjában, működése kezdetének időpontját a IV. rész B.3. pontjában kérjük megadni. M1 alkalmassági feltétel esetében - az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész C.1.b pontban meg kell adni a korábbi szállításokra vonatkozó adatokat Alkalmasság igazolása a bírálat folyamatában (Kbt. 69. alapján) Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni (...) az alkalmassági követelmények (...) tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. Oldal 10 / 62

11 P1 alkalmassági feltétel esetében - amennyiben az Ajánlattevő rendelkezik a felhívásban meghatározott lezárt üzleti évekre vonatkozó árbevétellel: további igazolás nem szükséges, az adatokat az ajánlatban kell megadni; - amennyiben az ajánlattevő az előírt időszakra vonatkozó árbevételi adatokkal azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, de (cégformája alapján) rendelkezik árbevételi adatokkal: további igazolás nem szükséges, az adatokat az ajánlatban kell megadni; M1 alkalmassági feltétel esetében - a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül: az általa kiadott vagy aláírt igazolást kell az Ajánlatkérő felhívására benyújtani; - b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet: további nyilatkozat nem kötelező. A korábbi megrendelő által aláírt referencia igazolás benyújtható, de nem kötelező. 6. Csatolandó igazolások, nyilatkozatok, iratok 6.1 Az ajánlathoz csatolandó igazolások, nyilatkozatok, iratok Fedlap Oldalszám hivatkozással ellátott tartalomjegyzék. Felolvasólap a dokumentáció I.3. h) pontja szerinti tartalommal, cégszerűen aláírva (ld. 1. sz. melléklet), valamint az alapját képező 1/a. sz. melléklet (szerkeszthető formátumban is) Ajánlattevőre vonatkozó Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (2. melléklet) Az ajánlatkérési dokumentáció 3.m), 3.n), 3.q) 3.r), 3.s) 3w) 3.y) 3.x) pontja szerinti nyilatkozat cégszerűen aláírva (ajánlattevői nyilatkozat, 3. sz. melléklet), Aláírási címpéldány, aláírás minta, meghatalmazott aláírása esetén meghatalmazás, természetes személy azonosító okmányának másolata az Ajánlati felhívás VI.3) 8. pontjában és az ajánlatkérési dokumentáció 3.e) pontjában foglaltak szerint. adott esetben: cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és igazolás (Ajánlatkérési dokumentáció 3.s). pont) adott esetben: közös ajánlattétel esetében az Ajánlatkérési dokumentáció 3.l) pontja szerinti dokumentum adott esetben: további gazdasági szereplők Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentuma adott esetben: nem magyar nyelvű iratok fordítása adott esetben: nyilatkozat felelős fordításról adott esetben: nyilatkozat üzleti titokról és a hozzá kapcsolódó indokolás adott esetben: szerződés vagy előszerződés, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt adott esetben: erőforrás szervezet nyilatkozata a kezességvállalásról Oldal 11 / 62

12 elektronikus ajánlat (pdf), valamint az 1/a. sz. melléklet szerkeszthető formátumban A jelen dokumentációhoz csatolt mellékletek (minták) az Ajánlatkérő által előírt, elvárt tartalommal készültek, azok tartalma szerint kell az előírt nyilatkozatokat megtenni és azokat az ajánlat részeként benyújtani, azonban a minták alkalmazása nem kötelező. Amennyiben olyan nyilatkozatot kíván benyújtani, amelyre Ajánlatkérő nem készített iratmintát, a nyilatkozatot az Ajánlattevő készíti el. 6.2 A bírálat során 5 munkanapos határidő mellett benyújtandó iratok (Kbt. 69. szerint) Kizáró okok igazolására benyújtandó nyilatkozatok, dokumentumok az Ajánlati felhívás III.2.1), a jelen Ajánlatkérési dokumentáció I. 4. pontjában és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet ban foglaltak szerint. Magyarországi letelepedésű cégnek minősülő Ajánlattevő esetén: - közjegyző előtt tett nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról - együttes adóigazolás (ha nem szerepel a köztartozásmentes adatbázisban) - Nyilatkozat Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontra (tényleges tulajdonosokra, tőzsdei jegyzésre) - nyilatkozat Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kc) alpontra (25% feletti anyavállalatra). Nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevő esetén: dokumentáció I. 4. pontja, a felhívás III.2.1 szerinti iratok, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. -ban foglaltak szerint) Pénzügyi alkalmasságot igazoló iratok, az Ajánlati felhívás III.1.2) pontja és az 5.2. pont szerint Műszaki-szakmai alkalmasságot igazoló iratok, az Ajánlati felhívás III.1.3) pontja és a dokumentáció I.5.2 pontja szerint 7. Ellenszolgáltatás (nettó Ft-ban) Az ajánlatok összehasonlíthatóságának érdekében az ellenszolgáltatás értékét az alábbiak szerint kérjük megadni. A nettó ajánlati egységárat - ÁFA nélkül, - magyar forintban, - egész számban - fix nettó áron kell megadni, a dokumentáció 1. számú mellékleteként csatolt felolvasólap kitöltésével, melynek alapja az 1/a sz. melléklet. Az egységár nem lehet nulla forint. A dokumentáció 1.a) sz. mellékletében Ajánlatkérő megadta azon alkatrészeket, melyekre Ajánlattevőnek pozitív egész számban egységárakat kell megadnia (az Egységár nettó Ft/db oszlopban). Az alkatrész lista végén lévő Ellenszolgáltatás nettó összesen értéke megnevezésű sorban szereplő összesen értéket kell a Felolvasólapra beírni. Oldal 12 / 62

13 Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Felolvasólap -on az ellenszolgáltatás értéke, valamint az 1./a melléklet csak az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében kerül bekérésre, az nem a keretszerződés értéke. Az ajánlati egységárnak tartalmaznia kell minden olyan költségtényezőt, amelyet az Ajánlattevő Ajánlatkérővel szemben érvényesíteni kíván és amelyek összességükben fedezetet nyújtanak az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott műszakiszakmai és szerződéses feltételek szerinti teljesítésre (ide értve a teljesítéshez szükséges valamennyi munka,- anyag,- és egyéb költséget, az általános forgalmi adó kivételével), így különösen a termékekkel kapcsolatos mindennemű vám, illeték, díj, járulékfizetési kötelezettség, árfolyamkockázat; a szükséges behozatali engedélyek beszerzése és az azokkal kapcsolatos költségek, a belföldiesítéshez és a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges összes tevékenység ellenértéke; a termékek előállításával, bármely harmadik személytől történő beszerzésével összefüggő költség és kockázat, továbbá a csomagolási, szállítási, lerakodási és az Ajánlatkérő raktárába történő berakodási költség és kockázat. Ajánlatkérő a nyilvánvaló számítási hibát a Kbt. előírásai szerint javítja. Oldal 13 / 62

14 8. Egyéb, az ajánlattétel során figyelembeveendő rendelkezések 8.1 Alvállalkozók igénybevétele a) Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve i. azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, ii. a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját, iii. építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; Egyéb foglalkoztatási jogviszonynak minősül: közszolgálati, kormánytisztviselői, közalkalmazotti jogviszony, ügyészségi szolgálati jogviszony, bírósági jogviszony, igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony, a fegyveres szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonya, gazdálkodó szervezet tagjának személyes közreműködése Alkalmasság igazolása más szervezet kapacitására támaszkodva a) Ajánlattevő egy vagy több, a felhívásban megjelölt alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bármely más szervezet vagy személy kapacitására is támaszkodhat, akkor is, ha az alkalmassági minimum követelményeknek való saját részbeni megfelelését az erőforrást nyújtó szervezettel csak kiegészíteni kívánja. b) Ajánlattevőnek ajánlatában az ajánlati felhívás VI.3) 9. pontjában foglaltak szerint nyilatkoznia kell az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt más szervezetekről (a nyilatkozatot az egységes európai közbeszerzési dokumentum II. rész C pontjában kell megtenni. Igen válasz esetében az ajánlatba csatolni kell: - a kapacitást nyújtó szervezet által aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentumot; - a Kbt. 65. (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. - a Kbt. 65. (8) esetében: a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kezességvállalásra vonatkozó nyilatkozatát Ajánlattevőnek figyelemmel kell lennie arra, hogy ugyanabban a közbeszerzési eljárásban nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja. Oldal 14 / 62

15 9. Az ajánlatok elbírálása Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelneke a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, szükség esetén hiánypótlásra ad lehetőséget, és/vagy további felvilágosítást kér az Ajánlattevőktől. Ajánlatkérő a bírálat folyamatát a Kbt. 69. szerint végzi el. 10. Bírálati szempontok, az ajánlatok értékelése Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arány szempontja szerint bírálja el Az értékelési szempontokat, a súlyszámokat, a ponthatár alsó és felső határát, az értékelési módszert, és a Kbt. 77. (1) bekezdés szerint azt az ajánlati elemet, amelynél kedvezőtlenebbet megajánlani nem lehet; a felhívás és jelen dokumentáció 11-es pontja tartalmazza. Egyes részszempontok értékelésének ponthatára: legalacsonyabb 0 pont, legmagasabb 10 pont Ajánlatkérő az ajánlatok egyes részszempontok szerinti tartalmi elemeit a meghatározott ponthatárok között értékeli a megadott módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Ajánlatkérő az összesített pontszámokat két tizedes jegyre kerekíti. Az összességében elérhető maximális pontszám ajánlatonként pont. 1. bírálati részszempont: Ellenszolgáltatás: Kiadott terméklista szerinti mindösszesen nettó érték HUF-ban súlyszám: bírálati részszempont: Megrendelés kézhezvételétől számított szállítási határidő (egész számban megadva maximum 15 naptári nap) súlyszám: 20 3.bírálati részszempont: Jótállás az átadás átvétel napjától számítva (minimum 12 hónap) súlyszám: 20 Az 1. és 2. részszempont szerinti ajánlati elem esetében az értékelés a relatív értékelés, azon belül a fordított arányosítás módszerével történik. A pontszámok kiszámítása a következő képlet alkalmazásával történik: P=(A legjobb /A vizsgált )*P max ahol: P: a vizsgált ajánlat adott részszempontra vonatkozó pontszáma P max : a pontskála felső határa (jelen esetben 10) A legjobb : az adott részszempont tekintetében legelőnyösebb ajánlat adott részszempont szerinti tartalmi eleme (a legalacsonyabb ellenszolgáltatás, a legrövidebb szállítási határidő) Oldal 15 / 62

16 A vizsgált : a vizsgált ajánlat adott részszempont szerinti tartalmi eleme. A 3. részszempont szerinti ajánlati elemek esetében az értékelés a relatív értékelés, azon belül az egyenes arányosítás módszerével történik. A pontszámok kiszámítása a következő képlet alkalmazásával történik: P=(A vizsgált /A legjobb)*p max ahol: P: a vizsgált ajánlat adott részszempontra vonatkozó pontszáma P max : a pontskála felső határa (jelen esetben 10) A legjobb : az adott részszempont tekintetében legelőnyösebb ajánlat adott részszempont szerinti tartalmi eleme (a leghosszabb jótállási idő) A vizsgált : a vizsgált ajánlat adott részszempont szerinti tartalmi eleme. 11. Az ajánlatok érvénytelensége Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, ha - a Kbt (1)-(2) foglalt okok valamelyike fennáll. - Ajánlattevő ajánlatához, vagy a hiánypótlást követően nem csatolja a felolvasólap 1.a. sz. mellékletét - Az ajánlati egységárak (1.a mellékletben) nem pozitív egész számban kerülnek megadásra, illetve a becsatolt 1.a. sz. melléklet bármely tétel esetén 0 Ft-os egységárat tartalmaz - a becsatolt 1.a. sz. mellékletben nem kerül minden tétel beárazásra - a becsatolt 1.a. sz. melléklet tartalmilag eltér az Ajánlatkérő által az ajánlatkérési dokumentáció mellékleteként kiadott 1.a. sz. melléklettől. - a 2. bírálati szempontra vonatkozó megajánlás nem naptári napban kerül megadásra, illetve a megajánlás 15 naptári napnál magasabb - a 3. bírálati szempontra vonatkozó megajánlás 12 hónapnál kevesebb. Ajánlatkérő a nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai alapján jár el. 12. Eredményhirdetés Az eredményhirdetés időpontját az ajánlati felhívás VI.3) 1. pontja tartalmazza. Ajánlatkérő a Kbt ában foglalt bármely feltétel fennállása esetén eredménytelenné nyilvánítja az eljárást. 13. Szerződés megkötése Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlatot tevővel adásvételi keretszerződést köt az ajánlatkérési dokumentáció III. fejezetét képező szerződés tervezet és a nyertes Ajánlattevő ajánlatának tartalma alapján. A szerződés megkötésének tervezett időpontját az ajánlati felhívás VI.3) 2. pontja tartalmazza. A szerződés létrejöttének időpontja a szerződések aláírásának időpontja. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szerződéstervezet az ajánlatkérési dokumentáció, ekként a követelményrendszer Oldal 16 / 62

17 része, melynek elfogadásáról szóló nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell. A szerződéstervezethez módosító javaslatokat fűzni, azt kiegészíteni az ajánlatban nem lehet. Oldal 17 / 62

18 II. KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS Az FKF Nonprofit Zrt. tulajdonában lévő célgépek, berendezések, és létesítmények üzemképességének biztosítása érdekében az Ajánlattevő ajánlatában gyári új hidraulikus és pneumatikus alkatrészek szállításával pályázhat, az ajánlati dokumentációban megfogalmazott követelményeknek és paramétereknek megfelelő minőségben, amelyet az 1.a számú melléklet tartalmaz. A megajánlásra kerülő termékeknek meg kell felelnie a közbeszerzési műszaki leírásban, az 1.a sz. mellékletben előírt követelményeknek, amelyről az ajánlatban külön nyilatkozatot kell csatolni. Az 1.a számú melléklet specifikációkban feltüntetett, hidraulikus és pneumatikus alkatrészek megrendelése konkrét igények alapján résszállítások formájában kerül sor. A konkrét résszállítási ajánlatkérésekben a tételek pontosan történő beazonosításának érdekében az 1.a számú mellékletben az Ajánlatkérő a hidraulikus és pneumatikus anyagok megnevezését, műszaki leírását, anyagminőségét, az éves felhasználást pedig tájékoztató jelleggel közli. Az Ajánlattevőnek az érvényes ajánlathoz minden egyes tételre árajánlatot kell adnia. Az Ajánlattevők által megajánlott szállítási határidők (mely nem lehet több mint 15 naptári nap) a konkrét megrendelésekhez Ajánlatkérő által leadott telefaxok, vagy e- mail-ek nyertes Ajánlattevő általi visszaigazolásának dátumától és időpontjáról kezdődnek. Nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy az egyedi megrendelés leadásától számított maximum 24 órán belül írásos visszaigazolását megküldi. Amennyiben 24 órán belül írásos visszaigazolás nem érkezik, akkor Ajánlatkérő a szállítási határidő kezdetét (egyedi megrendelés kézhezvételének napját) az adott megrendelés leadásától számított 24 óra elteltétől számolja. Oldal 18 / 62

19 III. Adásvételi keretszerződés tervezet Oldal 19 / 62

20 Adásvételi keretszerződés (tervezet) Szerződés nyilvántartási szám: amely létrejött egyrészről a: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (rövidített elnevezés: FKF Nonprofit Zrt.) Székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7. Cégjegyzékszám: Adóigazgatási szám: Pénzforgalmi jelzőszám: Képviseli(k):.. mint vevő (a továbbiakban: Vevő), másrészről a(z): Székhely:. Cégjegyzékszám:. Adóigazgatási szám:. Pénzforgalmi jelzőszám:. Képviseli(k):. Amennyiben Eladó külföldi illetőségű adóalany: 1 IBAN szám:. Swift kód:. Bank neve és címe:. mint eladó (a továbbiakban: Eladó) a továbbiakban együttesen: Felek között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint. ELŐZMÉNYEK Vevő, mint Ajánlatkérő közbeszerzési eljárást indított K1605 Gyári új hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyában. Jelen szerződés a Vevő /S -. számú, az Európai Unió Hivatalos Lapjában..-án/én közzétett ajánlati felhívása és Eladó részére rendelkezésre bocsátott ajánlatkérési dokumentációja, Eladó 2016 én kelt ajánlata alapján készült. A közbeszerzési eljárás eredményéről a tájékoztatást Vevő..-án/én küldte meg Eladónak. A közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) szerinti eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők, különös tekintettel az alábbi dokumentumokra: - Vevő által kiírt közbeszerzési eljárás Ajánlati felhívása, Ajánlatkérési Dokumentációja, - Eladó nyertes ajánlata. Az említett dokumentumok fizikailag ugyan nem kerülnek csatolásra a szerződés törzsszövegéhez, ám a Felek számára ismert azok tartalma. A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája a következő: 1 Nyertes ajánlat alapján a nem releváns rész törlendő! Oldal 20 / 62

21 - jelen szerződés Eladó által az ajánlattételkor elfogadott szövege, értelemszerűen kiegészítve az Eladó nyertes ajánlatában foglaltakkal; - az Eladó nyertes ajánlata, - az Ajánlati felhívás és az ajánlatkérési Dokumentáció. Amennyiben a szerződés végleges szövege és az Eladó nyertes ajánlata között ellentmondás van, úgy Eladó nyertes ajánlatában foglaltak az irányadók. Az eljárás dokumentumaiban foglalt jogi, szavatossági, mennyiségi és minőségi feltételek a Eladóra nézve kötelező érvényűek a szerződés időtartama alatt. 1. A szerződés tárgya és mennyisége 1.1. Felek jelen szerződést a Vevő tulajdonában lévő célgépek, berendezések, üzemképességének biztosítása érdekében szükséges gyári új hidraulika és pneumatika alkatrészek (továbbiakban: termékek, vagy alkatrészek) adásvétele és Eladó által Vevő részére történő leszállítása tárgyában kötik a 2. sz. mellékletben megjelölt egységárakon, a 2. pontban rögzített keretösszeg erejéig, a Vevő által leadott egyedi megrendelések alapján, az 5. pontban rögzített szállítási határidőn belül, a Közbeszerzési műszaki leírásnak megfelelő minőségben. A Közbeszerzési eljárás Műszaki leírása jelen szerződés 1. sz. melléklete A keretösszeg Megrendelő igényeinek függvényében változó mértékben lehívható A szerződés időtartama alatt a 2. sz. mellékletben megjelölt termékektől eltérni csak a termék megszűnése esetében lehet. Megrendelővel történt egyeztetés után, a paramétereiben megfelelő helyettesítő termék is szállítható. 2. A szerződés értéke 2.1. A szerződés keretösszege nettó HUF ( 30%),+ ÁFA, azaz nettó Kilencmillió magyar forint (mínusz harminc százalék) + ÁFA 2 Vevő a mennyiségi eltéréssel csökkentett keretösszeget köteles kimeríteni Az egyes termékek/alkatrészek nettó egységárát szállítással együtt a szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza A nettó (egység)ár magában foglalja a teljesítéshez szükséges valamennyi munka,- anyag,- és egyéb költséget, az általános forgalmi adó kivételével, és tartalmaz minden olyan költségtényezőt, amelyek összességükben fedezetet nyújtanak az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott műszaki-szakmai, továbbá a szerződéses feltételek szerinti teljesítésre, így különösen: a termékekkel kapcsolatos mindennemű vám, illeték, díj, járulékfizetési kötelezettség, árfolyamkockázat; a szükséges behozatali engedélyek beszerzése és az azokkal kapcsolatos költségek, a belföldiesítéshez és a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges összes tevékenység ellenértéke; a termékek előállításával, bármely harmadik személytől történő beszerzésével összefüggő költség és kockázat, továbbá a csomagolási, szállítási, lerakodási és Megrendelő raktárába történő berakodási költség és kockázat. 2 Külföldi adóilletékességű adóalanynál az ÁFA megjelölése törlésre kerül. Oldal 21 / 62

22 2.4. Vevő az egységárakat a szerződés teljesítése során fix árnak tekinti, amelytől eltérő számlázást nem fogad el, függetlenül az előteljesítéstől, illetve az egyedi megrendelésekben szereplő mennyiségtől. 3. A teljesítés helye A szerződés tárgyaként meghatározott termékeket a Vevő 1098 Budapest, Ecseri út sz. alatti telephelyén található K 51. számú raktárába kell szállítani. 4. A szerződés időtartama 4.1. A szerződést Felek határozott időre, a szerződés aláírásától számított 12 hónapra, azaz napjáig, vagy amennyiben az előbb következik be, a keretösszeg kimerülésének napjáig kötik meg A Felek rögzítik, hogy a Megrendelőt megillető, a jelen szerződésből fakadó egyes igények jellegüknél fogva (pl.: jótálláson, szavatossági helytálláson, kártérítési felelősségen alapuló kötelezettségek időtartama) ezen időponton túlnyúlhatnak. 5. A teljesítés módja, teljesítési határidő 5.1. A jelen szerződés 1. pontjában megjelölt alkatrészek lehívására Vevő által megküldött egyedi megrendelések szerint kerül sor, amelyeket Vevő Eladónak telefaxon vagy e- mailen küld meg. Vevő az egyedi megrendelésekben az alkatrészek pontos beazonosításának érdekében az alkatrészek megnevezését és a kért darabszámot, (igény esetén még a vonatkozó típus számát, felépítmény számát, motorszámát és gyártási évét is) közli Eladónak az 1. pontban megjelölt termékek leszállítását az egyedi megrendelések kézhezvételétől számított. 3 naptári nap szállítási határidőn belül kell teljesítenie: A szállítási határidő Vevő által az egyedi megrendelés lehívására leadott telefax vagy e- mail Eladó általi írásos visszaigazolásának (egyedi megrendelés kézhezvételének napja) dátumától és időpontjától kezdődik. Eladó vállalja, hogy az egyedi megrendelés leadásától számított maximum 24 órán belül írásos visszaigazolását megküldi. Amennyiben 24 órán belül írásos visszaigazolás nem érkezik, akkor Vevő a szállítási határidő kezdetét (egyedi megrendelés kézhezvételének napját) az adott megrendelés leadásától számított 24 óra elteltétől számolja. Vevő úgy köteles kiadni az utolsó megrendelését, hogy az a szerződés lejártáig teljesíthető legyen A szállításnál az alábbiakat kell figyelembe venni: A jelen szerződés 3. pontjában meghatározott teljesítési helyre való szállítás és lerakodás Eladó feladata és felelőssége. A szállítmányok átadás-átvétele magyarországi munkanapokon, 06:00 és 14:00 között lehetséges a teljesítési helyen. Vevő, az adott szállítás időtartama alatt több ütemben való teljesítést a pénzügyi, fizetési feltétel változatlanul hagyása mellett előzetesen írásban egyeztetett módon elfogad. 3 Nyertes Ajánlat szerint kerül kitöltésre, maximum 15 naptári nap lehet. Oldal 22 / 62

23 Eladó a leszállított alkatrészeket szállítólevéllel, továbbá a hatályos jogszabályoknak megfelelő, a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges iratokkal, kísérő dokumentumokkal együtt adja át Vevőnek Eladó köteles a megrendelt alkatrészeket úgy csomagolni, és szállítani, hogy azokat semmilyen károsodás, sérülés ne érje. A szállítás során keletkezett hibákért Eladó vállalja a felelősséget Eladó köteles Vevőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért az Eladó felelős Egyebekben a teljesítés módjával kapcsolatban az Eladó köteles a Ptk. 6:123 -ában foglaltak figyelembe vételével eljárni. 6. Átadás-átvétel 6.1. A leszállított alkatrészek átvétele átadás-átvételi eljárás keretében történik Amennyiben Eladó az egy megrendelésben leadott alkatrészeket több ütemben szállítja le, valamennyi szállítási ütem esetén önálló átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni Az átadás-átvétel során Vevő részéről a 3. pontban megjelölt raktár vezetője vagy az általa megbízott raktáros ellenőrzi, hogy a leszállított termék/alkatrész és mennyiség megfelel-e az egyedi megrendelésben meghatározott mennyiségnek és terméktípusnak, valamint a szállítólevélen feltüntetett mennyiségnek és terméktípusnak, továbbá, hogy az alkatrészek kísérő dokumentációja rendelkezésre áll-e (az Eladó csatolta-e a jelen szerződés 5.3 pontjában meghatározott dokumentumokat.) Vevő képviselője (a teljesítési hely szerinti raktár raktárosa vagy raktárvezetője) a mennyiségi átadás-átvételt a szállítólevél aláírásával igazolja. Eladó a - szállítmányok átvételét igazoló - szállítóleveleket köteles a számlájához csatolni Mennyiségi hiány esetén Vevő köteles azt haladéktalanul Eladó részére írásban, a szállítólevélen jelezni, Eladó pedig köteles a hiányzó mennyiség pótlásáról haladéktalanul intézkedni. A hiányzó mennyiség, annak leszállításáig késedelmi kötbér alapjául szolgál Vevő az átvételt jogosult megtagadni, ha a szállítólevélen szereplő leszállított alkatrész(ek) nyilvánvalóan nem azonosak a megrendelésben/műszaki leírásban meghatározott alkatrésszel, ha az alkatrész nyilvánvalóan olyan hibában szenved, amely az elvárt célra való alkalmazhatóságát kizárja, vagy nagy mértékben nehezíti, vagy ha a leszállított alkatrész sérült, és/vagy amennyiben Eladó a leszállított alkatrészekre vonatkozó (a hatályos jogszabályoknak megfelelő, a Magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges) iratokat, kísérő dokumentumokat nem, vagy nem teljes körűen adja át. A hibás alkatrész visszaszállításáról saját költségén az Eladó köteles gondoskodni Amennyiben Vevő az alkatrész(ek) átvételét megtagadja, az átvétel megtagadásának tényét, annak indokát, a felek ezzel kapcsolatos észrevételeit, valamint a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontját jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A megismételt átadásátvételnek az 5.2. pontban vállalt szállítási határidőn belül meg kell történnie. A hiányzó mennyiség, annak leszállításáig késedelmi kötbér alapjául szolgál. Oldal 23 / 62

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

Ajánlatkérési Dokumentáció

Ajánlatkérési Dokumentáció Ajánlatkérési Dokumentáció a Szállítási keretszerződés keretében az FKF Nonprofit Zrt. HHM kazánjainak rostélyhengereihez L-K 5068-4 típusú rostélypálcák szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós,

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

Motorikus dízelgázolaj beszerzése

Motorikus dízelgázolaj beszerzése Motorikus dízelgázolaj beszerzése (Eljárás száma: T-148/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere, 1 ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "Köztemetés szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében"

Részletesebben

29 darab defibrillátor beszerzése

29 darab defibrillátor beszerzése 29 darab defibrillátor beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: 15/TB-294/12) 2012. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Különféle alkatrészek 2016/S 060-100524. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Különféle alkatrészek 2016/S 060-100524. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1 / 7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:100524-2016:text:hu:html Magyarország-: Különféle alkatrészek 2016/S 060-100524 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96119-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376485-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek alkatrészei 2015/S 166-302768. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek alkatrészei 2015/S 166-302768. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:302768-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek alkatrészei 2015/S 166-302768 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Megbízási szerződés keretében

Részletesebben

BCG oltóanyag beszerzése 2016.

BCG oltóanyag beszerzése 2016. BCG oltóanyag beszerzése 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2016.02.08.

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATKÉRŐ: MÓRA FERENC MÚZEUM 6720 SZEGED, ROOSEVELT TÉR 1-3. Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban,,régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47930-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS I. AJÁNLATI FELHÍVÁS II. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ 1.1 Értelmező rendelkezések 1. Ajánlati felhívás vagy Felhívás: Az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED adatbank) e tárgyban jelen közbeszerzési

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240500-2008:text:hu:html HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222249-2015:text:hu:html Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:326441-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:395960-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ Keretmegállapodás a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújítási, karbantartási és bontási munkálatainak elvégzésére

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

3. a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá a műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények:

3. a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá a műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények: 15-JOGI/../2015. Ajánlattételi felhívás Az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár épülete kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú konstrukció keretében tárgyú, a

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés keretében használt autóbusz beszerzése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:394037-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

J~~( . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló

J~~( . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "Telefonos rendszer kiépítése, üzemeltetése és vezetékes távköztési szolgáltatás nyújtása keretszerződés

Részletesebben

HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365609-2010:text:hu:html HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-199/2015._A Debreceni Egyetem részére történő LSM 510 konfokális mikroszkóp javításához szükséges

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378138-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján]

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] Az ajánlatkérő neve: ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. Címe: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. Telefonszám: 48/799-301 E-mail cím: drkovacs.laszlo@zoldvolgy.hu

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 140/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció Mezőtúri református Egyházközség Közbeszerzési ajánlati dokumentáció A Mezőtúri Református Kollégium könyvtárának felújítása keretében belsőépítészeti berendezések gyártása, szállítása és üzembe helyezése

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125352-2012:text:hu:html HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1580-2012:text:hu:html HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

Országos Idegennyelvű Könyvtár. által kezdeményezett

Országos Idegennyelvű Könyvtár. által kezdeményezett Országos Idegennyelvű Könyvtár által kezdeményezett Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 1056 Budapest, Molnár utca 11. épületen belüli pincei padlószint süllyesztés körüli falak jetgroutingos alapmegerősítése

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:50211-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

HU-Eger: Építési munkák 2010/S 130-198916 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Eger: Építési munkák 2010/S 130-198916 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198916-2010:text:hu:html HU-Eger: Építési munkák 2010/S 130-198916 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370208-2011:text:hu:html HU-Sopron: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei 2011/S 228-370208

Részletesebben

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14.

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Szám: 12690 /2014. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347285-2010:text:hu:html HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Város: Szentendre NUTS-kód:HU102 Postai irányítószám:2000 Ország:Magyarország. Kapcsolattartó személy: Werner Ákos igazgató Telefon:+36 26310222

Város: Szentendre NUTS-kód:HU102 Postai irányítószám:2000 Ország:Magyarország. Kapcsolattartó személy: Werner Ákos igazgató Telefon:+36 26310222 2. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Ajánlati/részvételi felhívás A Kbt. 112. (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Lajosmizse: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2016/S 074-128312. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Lajosmizse: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2016/S 074-128312. Ajánlati/részvételi felhívás. 1 / 16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128312-2016:text:hu:html Magyarország-Lajosmizse: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2016/S 074-128312

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41298-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171315-2010:text:hu:html HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Szakmai szolgáltatások

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése Tartalomjegyzék Eljárási információk az Ajánlattevők számára...3 I. Tájékoztatás az Ajánlattevők

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS ÉS EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS ÉS EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS ÉS EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisa (P4) projekt keretében Mobil tisztatér

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Füzesabony Város Önkormányzata Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 78 Ajánlatkérő: Földmérési és Távérzékelési Intézet Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Földmérési és Távérzékelési Intézet 1149 Budapest XIV. ker. Bosnyák

Részletesebben

Sebészeti eszközök beszerzése

Sebészeti eszközök beszerzése Sebészeti eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115174-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Mosonszolnok Község Önkormányzata 9245 Mosonszolnok, Fő utca 44. Tel.: 06/96/566-017 Fax: 06/96/215-982 e-mail: mosonszolnok@mosonszolnok.hu www.mosonszolnok.hu AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az egyszerű közbeszerzési

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 182-320729. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 182-320729. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:320729-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 182-320729 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 15 Szerződés megkötéséről

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve, címe: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-236/2015._ Kötött gyűjtésű kerékpárkölcsönző rendszer beszerzése a Debreceni Egyetem részére tárgyú,

Részletesebben

Inkontinencia termékek szállítása

Inkontinencia termékek szállítása Inkontinencia termékek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Postai irányítószám: 1016

Postai irányítószám: 1016 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Szervezet: Debreceni Közterület Felügyelet Cím: Bem tér 14. Város/Község: Debrecen Telefon: E-mail: kozterf@kozterf.hu

Részletesebben

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Bérlet

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási szerződés a részarány-tulajdon önálló földrészletbe történő kiadásához

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben