AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET"

Átírás

1 Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/ Fax: 06-77/ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Megbízási szerződés keretében Kiskunhalas Város csatornahálózat fejlesztése és rekonstrukciója, valamint a szennyvíztelep építés kivitelezési beruházás FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátása. Projektazonosító: KEOP-1.2.0/2F/ Ajánlatkérő: Kiskunhalas Város Önkormányzata

2 TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATI FELHÍVÁS... 4 II. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Az eljárás tárgya Az eljárás, az ajánlattétel általános feltételei Értesítések Kiegészítő tájékoztatás Az ajánlat benyújtása Az ajánlat benyújtásának határideje Az ajánlat benyújtásának helye Az ajánlatok felbontásának időpontja Az ajánlatok felbontásának helye Az ajánlat módosítása vagy visszavonása Az eredményhirdetés A szerződéskötés tervezett időpontja Az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatás Az ajánlatok bírálata Ajánlati ár Kötbér mértéke (Ft/nap) III. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI Az ajánlat elkészítésének f or mai követelményei Az ajánlat összeállításának t ar t a lmi követelményei IV. IRATMINTÁK IV.1. Felolvasólap IV.2. Ajánlati nyilatkozat IV.3. Ajánlati biztosíték biztosítéknyújtási módra vonatkozó nyilatkozat29 IV.4. Minősítési dokumentumok A Minősítési dokumentumok A.1. Általános információk az ajánlattevőről A.2. Közös ajánlattétel - adatok a konzorcium tagjairól A.3. Alvállalkozók és erőforrás szervezet(ek) B Minősítési dokumentumok B.1. Nyilatkozat a kizáró okokról C Minősítési dokumentumok C.1. Nyilatkozat a számlá(k)ról C.2. Beszámolók C.3. Forgalmi nyilatkozat D Minősítési dokumentumok /59

3 D.1. Vállalkozói tapasztalatok D.2. Szakemberek, megnevezése, képzettségük ismertetése D.3. Nyilatkozat a szakemberek rendelkezésre állásáról D.4. Minőségbiztosítás IV.5. Egyéb nyilatkozatok IV.5.1. Nyilatkozat a Kbt a alapján IV.5.2. Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásokról IV.5.3. Nyilatkozat a szerződéses feltételek elfogadásáról /59

4 I. AJÁNLATI FELHÍVÁS 4/59

5 II. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 5/59

6 1. Az eljárás tárgya Kiskunhalas Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második rész IV. fejezete alapján nyílt közbeszerzési eljárást hirdet Megbízási szerződés keretében Kiskunhalas Város csatornahálózat fejlesztése és rekonstrukciója, valamint a szennyvíztelep építés kivitelezési beruházás FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátása. elnevezéssel. 2. Az eljárás, az ajánlattétel általános feltételei 2.1. Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a Kbt. előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául, lemondva saját szolgáltatási feltételeinek érvényesítéséről. A nyújtott szolgáltatásoknak teljesen meg kell felelniük az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban megadott műszaki, szakmai leírásnak, követelményeknek Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli. Az ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül Az ajánlattevő felelős azért, hogy átvételkor ellenőrizze a jelen ajánlati dokumentáció tartalmának teljességét. Az ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevő elmulasztotta az ajánlati dokumentáció valamely részének átvételét Az ajánlattevőknek az ajánlati dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak ezen harmadik fél nem készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan, valamint a Kbt. által szükséges és megengedett békéltetési és jogorvoslati eljárásokban való felhasználását Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az ajánlattevő köteles igazolni a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát, és az erre vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatokat az ajánlatban kell megadnia. Az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után: 6/59

7 ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött határidőkre, vagy ha olyan ajánlatot nyújt be, amely formai vagy tartalmi szempontból nem felel meg az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban megadott minden követelménynek Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, más ajánlattevő - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozójaként nem vehet részt, más ajánlattevő számára erőforrást nem biztosíthat. Egy személy (szervezet) nem lehet egy ajánlatban, - részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - egyszerre erőforrást nyújtó szervezet és alvállalkozó. Ha egy - a Kbt pontjának a)-d) alpontjai hatálya alá nem tartozó - személy (szervezet) a közbeszerzés értékének 25 %-át (huszonöt százalékát) meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés - részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során kö zö s aj á nl at t ev ő k é nt kell, hogy szerepeljen. Egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből. Az ajánlattevő jogosult arra, hogy a közbeszerzési szerződés teljesítésébe általa bevonni kívánt - a pontjának b)-d) alpontjai szerinti személyt (szervezetet) - a Kbt. 71. (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti alvállalkozónak minősítsen és így jelöljön meg az ajánlatban. Ebben az esetben a pontjának b)-d) alpontjai szerinti személyre (szervezetre) az alvállalkozóra vonatkozó összes szabályt alkalmazni kell mind a közbeszerzési eljárás, mind a közbeszerzési szerződés teljesítése során. Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a Kbt. 66. (1) bekezdésének a) és b) pontja szerint igazolható alkalmassági minimum követelményeknek önállóan kötelesek megfelelni, ha az ajánlatkérő ezek (valamelyikét) a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó tekintetében is - akár az ajánlattevővel azonos mértékben, akár enyhébb követelményt meghatározva - alkalmassági minimum követelményként előírta az ajánlati felhívásban. 7/59

8 A Kbt. 69. (8) bekezdése alapján a Kbt. 66. (1) bekezdésének a) és b) pontja szerint igazolható alkalmassági minimum követelményeken kívüli alkalmassági minimum követelményeknek az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét, továbbá az ajánlattevő alkalmasságának igazolásához szükséges - a Kbt. 66. (1) bekezdés c)-e) pontjai, illetőleg a Kbt. 67. (1)-(3) bekezdése szerinti - igazolásokat, nyilatkozatokat is. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a szerződés teljesítésére való alkalmassá minősítéshez az ajánlattevők - a Kbt. 66. (1) bekezdés a) és b) pontjai szerinti alkalmassági követelmények kivételével - együttesen is megfelelhetnek az előírt alkalmassági követelményeknek, továbbá más szervezet erőforrására is támaszkodhat Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az ajánlattevők egyike veszi át az ajánlati dokumentációt. Ha egy ajánlattevő ajánlatát egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását követően közös ajánlattételre már nem kerülhet sor. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a közös ajánlattételben résztvevő ajánlattevők köre és személye a közös ajánlat benyújtását követően nem módosítható. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 88. (1) bekezdésének f) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha ahhoz nem csatolták a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt k o n zo rc iumi me gá ll a pod á st, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek: tartalmazza a vezető konzorciumi tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében; tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért; tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését; tartalmazza, hogy az ajánlattevők milyen arányban felelnek a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért; 8/59

9 az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől. 3. Értesítések 3.1.A felolvasólapon kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt faxszámra, e- mail címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. 3.2.A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változásról írásban kell az ajánlatkérőt értesíteni. 3.3.Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon megküldött bármilyen üzenet, dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha a dokumentum az ajánlattevő kapcsolattartójának vagy az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak vagy közös ajánlattétel esetén a konzorciumi megállapodás szerinti képviselőjének vagy az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által cégszerűen meghatalmazott személy aláírásával kerülnek megküldésre az ajánlatkérő részére. 4. Kiegészítő tájékoztatás Az ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a Kbt a szerint. Minden tájékoztatási iránti kérelmet írásban kell eljuttatni az alábbi címre: Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. Postai cím: 1022 Budapest, Bimbó út 68. Címzett: dr. Kovács Eszter Fax: 061/ / /59

10 Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatás iránti kérelme határidőben megérkezzen a megadott címre. A fent közölt határidő után benyújtott kérelmekre válasz nem adható. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevők azonos feltételek mellett kapják meg írásban. Egyebekben a kiegészítő tájékoztatás teljes terjedelmében megtekinthető és arról másolat kérhető az ajánlati dokumentáció rendelkezésre bocsátásának helyén. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevő köteles haladéktalanul visszaigazolni. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén az ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta meg hiánytalanul határidőre. Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások az ajánlati dokumentáció részévé válnak. 5. Az ajánlat benyújtása Az ajánlatot az ajánlattételi határidőn belül munkanapokon hétfőtől péntekig.. óra között lehet benyújtani. A személyesen kézbesített ajánlat beérkezését az ajánlatkérő átvételi elismervény átadásával igazolja. Az átvételi elismervény legalább a következőket rögzíti: az eljárás megnevezése, az ajánlattevő neve, az ajánlat átvételének dátuma, időpontja (óra, perc), átvevő aláírása, bélyegző. A postán megküldött ajánlat beérkezését az ajánlattevőnek kell igazolnia. 6. Az ajánlat benyújtásának határideje Az ajánlattételi határidő az ajánlati felhívás IV.3.4. pontjában megjelölt időpont. 7. Az ajánlat benyújtásának helye Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatal (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.) 106-os terem 8. Az ajánlatok felbontásának időpontja Az ajánlatok bontásának időpontja az ajánlati felhívás IV.3.8. pontjában megjelölt időpont. Az ajánlattevők a felbontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. 10/59

11 A jelen lenni kívánó ajánlattevők meghatalmazással (a cégkivonat szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselő által adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás-mintáját is) igazolt képviselői részvételük igazolására jelenléti ívet írnak alá. Ajánlatkérő minden olyan ajánlatot, melyet az általa előírt ajánlattételi határidőn túl kap meg, érvénytelennek nyilvánít, amely ajánlatok azonban a Kbt. 7. (2) bekezdése szerint iratnak minősülnek. 9. Az ajánlatok felbontásának helye Az ajánlattételi határidő az ajánlati felhívás IV.3.8. pontjában megjelölt időpont. 10. Az ajánlat módosítása vagy visszavonása Az ajánlattevő benyújtás után ajánlatát módosíthatja, visszavonhatja, esetleg újra beadhatja az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlat az ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosítható. 11. Az eredményhirdetés Az ajánlati felhívás VI.3.2. pontjában megjelölt időpont. 12. A szerződéskötés tervezett időpontja Az ajánlati felhívás VI.3.2. pontjában megjelölt időpont. A szerződés aláírásához ha ezt nem az ajánlattevő erre feljogosított tisztségviselői kívánják megtenni - az ajánlattevőt képviselő cég vagy személyek számára a szerződés aláírására felhatalmazó, külön eredeti közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás szükséges abban az esetben is, ha az ajánlatot az ajánlattevő képviseletében megfelelő meghatalmazással rendelkező más cég vagy személy nyújtotta be, azonban ez a meghatalmazás a szerződés aláírására vonatkozó kifejezett felhatalmazást nem tartalmaz. 13. Az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatás Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírta, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelniük. 11/59

12 Az ajánlatkérő a jelen pontban megadja azon szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf Tel.: Fax: Honlap: Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Levelezési cím: 1399 Budapest 62., Pf Tel.: Fax: Honlap: OMMF Dél-alföldi Munkavédelmi Felügyelősége illetékességi területe Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye. Székhely: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34. Postacím: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34. tel.: fax: Szegedi Iroda 6726 Szeged, Alsókikötősor 6/a tel.: fax: Békéscsabai Iroda 5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 3. tel.: fax: Lásd még: a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról szóló 1/2004. (I. 9.) FMM rendelet Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Székhely: 1052 Budapest, Széchenyi u. 2. Levelezési cím: 1438 Budapest, Pf Tel.: Fax: Honlap: 12/59

13 APEH Dél-alföldi Regionális Főigazgatósága [Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye] 6720 Szeged, Bocskai u. 14. Tel.: 62/ Fax: 62/ Nemzetgazdasági Minisztérium 1055 Budapest, Honvéd u ; 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. Telefon.: (36-1) Fax:(36/1) , (36-1) Postafiókcím: H-1369 Pf.: 111 Lásd még: a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, az adózásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítésének eljárási szabályairól és díjazásáról szóló 1/2006. (I. 13.) PM rendelet Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Székhely: 1011 Budapest, Fő utca Levelezési cím: 1394 Budapest, Pf Tel: Fax: Honlap: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Székhely: 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048 Telefon: (62) Fax: (62) Honlap: Az ajánlatok bírálata Az ajánlatkérő által felállított szakértői bizottság az eljárásból ki nem zárt ajánlattevők érvényesnek minősített ajánlatait a Kbt. 57. (2) bekezdés b) pontja (ös sze ss égé b en l ege lő n y ös eb b ajá n lat ) szerinti bírálati szempont alapján értékeli úgy, hogy az ajánlati felhívásban meghatározott elbírálási részszempontok szerinti tartalmi elemeit az ajánlati felhívásban meghatározott pontszámok között értékeli az alábbiakban meghatározott módszerrel. Ajánlatkérő által alkalmazott, az ajánlatok értékelésének Kbt. 57. (3) bekezdés d) pontja szerinti módszere: Ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló 2/2004. (K.É. 84.) ajánlásának III.A.1.) pontjában meghatározott arányosítás módszerét alkalmazza. 13/59

14 A pontszámok megadása akként történik, hogy az egyes részszempontok értékelésekor a legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja, míg a többi ajánlatra adandó pontszámok a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek meghatározásra. Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszempontokhoz tartozó súlyszámmal felszorzásra kerülnek. Az egyes részszempontokra adható pontszám: Az ajánlatok értékelése során alkalmazott képlet a következő: A.) Ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb P vizsgált = P min + [ (P max P min ) x A legjobb ] A vizsgált B.) Ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb P vizsgált = P min + [ (P max P min ) x A vizsgált ] A legjobb P vizsgált = a vizsgált ajánlat adott alszempontra vonatkozó pontszáma P max = a pontskála felső határa P min = a pontskála alsó határa A legjobb = az ajánlatokban szereplő legelőnyösebb tartalmi értéke A vizsgált = a vizsgált ajánlat tartalmi értéke Kerekítés szabályai: Ajánlatkérő a pontozás során a kerekítés általános szabályai szerint kettő tizedes jegyre kerekít. 15. Ajánlati ár Az ajánlattevőnek az ajánlati árat a szerződés tárgyának teljes körű megvalósítására, a befejezési határidőre prognosztizált, rögzített megbízási díjként kell megadnia. Az ajánlat kidolgozásakor ajánlattevők vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magában kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt. Az ajánlati árat forintban kell megadni. Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összege között eltérés van, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti az ajánlatkérő érvényesnek. 14/59

15 16. Kötbér mértéke (Ft/nap) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek közül ajánlatkérő a bírálati részszempontok közé emelte súlyára és jelentőségére tekintettel az ajánlati felhívás III.1.1. pontjában meghatározott késedelmi, illetve hibás teljesítési kötbér mellékkötelezettséget. Az összehasonlítás alapja az ajánlattételi és teljességi nyilatkozatban az ajánlattevő által tett vállalás. 15/59

16 III. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI 16/59

17 1. Az ajánlat elkészítésének f o rm ai követelményei 1.1. Az eljárás nyelve a magyar nyelv. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni. Amennyiben bármely, ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet 5. -a szerinti hiteles magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja Az ajánlatkérő által előírt nyilatkozatokat eredetiben vagy közjegyző által hitelesített másolatban kell benyújtani, az igazolások egyszerű másolatban nyújthatók be, kivéve, ahol erről az ajánlati felhívás vagy az ajánlati dokumentáció másként rendelkezik Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, zárt csomagolásban, 1 eredeti és az eredetivel mindenben megegyező 3 másolati példányban kell benyújtani Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak Az ajánlatban lévő, minden az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó, vagy a Kbt. 69. (8) bekezdés szerinti szervezet által készített dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A Kbt. 67. (3) bekezdés d) pontja szerinti személyek maguk kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen az ajánlat beadása előtt módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 17/59

18 1.10. Az eredeti példányon fel kell tüntetni, hogy "eredeti" példány. Az ajánlat egyes példányai közötti esetleges eltérések esetén az eredeti ajánlatban foglaltak az irányadók Az ajánlat lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: Ajánlat: FIDIC mérnök. Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. 2. Az ajánlat összeállításának t ar ta lm i követelményei Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF). Az ajánlatban szereplő, nem forintban megadott adatok tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül az érintett dokumentum mögé kell csatolni. Az ajánlattétel során a különböző pénznemek forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított forint ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.2.2. a2) pontjában előírtak szerinti dokumentum esetében a mérleg szerinti eredményre vonatkozó adat forgóeszközök, rövid lejáratú kötelezettségek tekintetében kéri az átszámításra vonatkozó előírások betartását. BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE: (Az ajánlatok összeállításának érdekében javasoljuk az ajánlattevőknek, hogy a felsorolt okiratokat és dokumentumokat az alábbi sorrendben állítsák össze.) 2.1. Ajánlati borítólap, feltüntetve eredeti vagy másolat, az eljárás tárgyát, az ajánlattevő pontos nevét, címét (Amennyiben több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot Konzorcium -, a címlapon a Konzorcium nevét, vezető cégét, és tagjait kell feltüntetni.) 2.2. Tételes tartalomjegyzék az oldalszámozás feltüntetésével Kitöltött és cégszerűen aláírt felolvasólap az ajánlati dokumentáció 1. kötet IV. fejezetének IV.1. pontjában meghatározott tartalommal, feltüntetve az eljárás tárgyát, az ajánlattevő pontos nevét, címét, telefonszámát, faxszámát, a kapcsolattartó személy nevét, címét, az elbírálási szemponthoz tartozó és az ajánlat bírálata során figyelembe vételre kerülő egyéb számszerűsíthető adatok. 18/59

19 Amennyiben a felolvasólapon feltüntetetett, az elbírálási szempontokhoz tartozó és az ajánlatok bírálata során figyelembe vételre kerülő egyéb számszerűsíthető adatok és az ajánlat egyéb oldalain szereplő adatok között eltérés van, ajánlatkérő a felolvasólapon megadott értékeket veszi figyelembe, kivéve a Kbt ban foglalt esetben Cégszerűen aláírt ajánlati nyilatkozat az ajánlati dokumentáció 1. kötet IV. fejezetének IV.2. pontjában meghatározott tartalommal 2.5. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek összege 1 millió Ft. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidő leteltéig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Az ajánlati biztosíték teljesíthető: - a Kiskunhalas Város Önkormányzata OTP Bank Rt-nél vezetett, számú számlájára történt átutalással, a következő megjelöléssel: FIDIC mérnök Az átutalást teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni vagy - a Kiskunhalas Város Önkormányzata javára szóló eredeti vagy közjegyző által hitelesített bankgaranciával, melyen tárgyként fel kell tüntetni FIDIC mérnök jogcímet. (a bankgarancia érvényességének az ajánlati kötöttség végéig kell érvényben maradnia) vagy - biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó eredeti vagy közjegyző által hitelesített kötelezvénnyel. A kötelezvénynek az ajánlati kötöttség lejártáig érvényesnek kell lennie. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a fentiek szerinti ajánlati biztosítékot a Kbt. 53. (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak közül mely formában kívánja nyújtani. (az ajánlati dokumentáció 1. kötet IV. fejezetének IV.3. pontjában meghatározott tartalommal). Csatolnia kell továbbá az általa választott biztosítékadási formának megfelelő igazolást. Ajánlatkérő az ajánlati biztosítékot a Kbt. 59. (5) bekezdése szerint fizeti vissza MINŐSÍTÉSI DOKUMENTUMOK az ajánlati dokumentáció 1. kötet IV. fejezetének IV.4. pontjában meghatározott tartalommal 19/59

20 A MINŐSÍTÉSI DOKUMENTUMOK A.1. Általános információk az ajánlattevőről Az ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát, mely az alábbi adatokat tartalmazza: a) az ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát és címét, b) az ajánlattevő adószámát, c) az ajánlattevő azon pénzforgalmi bankszámlaszámát, amin nyertessége esetén a pénzforgalmat bonyolítani kívánja, d) a évi XXXIV. tv. szerinti nyilatkozat. (az ajánlati dokumentáció 1. kötet IV. fejezetének A.1. pontjában meghatározott tartalommal). A.2. Közös ajánlattétel - Adatok a konzorciumokról A.3. Alvállalkozók és erőforrás szervezet(ek) a) Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdés a) pontja szerint. Az ajánlattevőnek a Kbt. 71. (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozata, amelyben megnevezi a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, e szervezet (személy) meghatározása nélkül. Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell. (az ajánlati dokumentáció 1. kötet IV. fejezetének A.3.1. pontjában meghatározott tartalommal). b) Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerint. Az ajánlattevőnek a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata, amelyben megnevezi a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell. (az ajánlati dokumentáció 1. kötet IV. fejezetének A.3.2. pontjában meghatározott tartalommal). Alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely vagy aki a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 20/59

21 a) az ajánlattevővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló személyeket, b) azon személyt vagy szervezetet, aki vagy amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, c) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyagszállítót, d) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót. c) Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdés c) pontja szerint. Az ajánlattevőnek a Kbt. 71. (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozata, melyben megnevezi az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet, és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell. (az ajánlati dokumentáció 1. kötet IV. fejezetének A.3.3. pontjában meghatározott tartalommal). Erőforrást nyújtó szervezet -a Kbt. 4. 3/D. pontja alapján-: az a szervezet vagy személy, amely, vagy aki nem minősül alvállalkozónak, nem tartozik a 2. pont a)-d) alpontjának hatálya alá sem, hanem a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában vesz részt, ezzel összefüggő erőforrásainak bemutatásával; Erőforrás -a Kbt. 4. 3/E. pontja alapján-: nem minősülhet erőforrásnak a 66. -ának (1) bekezdésének a)-d) pontja, a 67. (1) bekezdésének a), d)-f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3) bekezdésének a), d)-f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn; Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a Polgári Törvénykönyv szerint többségi befolyás áll-e fenn (igen/nem). Amennyiben igen, abban az esetben meg kell neveznie, hogy a Polgári Törvénykönyv 685/B. mely esete szerint áll fenn többségi befolyás. Erőforrás szervezet igénybevétele esetén csatolni kell az erőforrás nyújtó szervezet nyilatkozatát a jelen ajánlati dokumentáció 1. kötet IV. fejezetének A.3.3/E. pontjában meghatározott tartalommal. d) Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdés d) pontja szerint. Az ajánlattevőnek a Kbt. 71. (1) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozata, melyben megnevezi a Kbt. 69. (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett - a közbeszerzés értékének tíz 21/59

22 százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét. Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell. (az ajánlati dokumentáció 1. kötet IV. fejezetének A.3.4. pontjában meghatározott tartalommal). e) Nyilatkozat a Kbt. 63. (3) bekezdése szerinti. Az ajánlattevőnek a Kbt. 63. (3) bekezdése szerinti azon nyilatkozata, miszerint a közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (az ajánlati dokumentáció 1. kötet IV. fejezetének A.3.5. pontjában meghatározott tartalommal) B MINŐSÍTÉSI DOKUMENTUMOK KIZÁRÓ OKOK HIÁNYÁNAK IGAZOLÁSA Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 63. (2)-(9) bekezdés szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-d) pontjainak, illetőleg a Kbt. 61. (2) bekezdésének hatálya alá. A Kbt. 60. (1) bekezdés d), f) és i), a Kbt. 61. (1) bekezdés a), b), c) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá nem tartozásról szóló nyilatkozatot közjegyző által hittelesítve kell benyújtani. A nyilatkozat mintáját az ajánlati dokumentáció 1. kötet IV. fejezetének B.1. pontja tartalmazza C MINŐSÍTÉSI DOKUMENTUMOK PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA Az ajánlattevő, a közös ajánlattevők és az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak az ajánlati felhívás szerinti pénzügyi és gazdasági alkalmasságát igazoló okmányok. Az alábbiakban felsorolt nyilatkozatokat, dokumentumokat az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőknek, és az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak külön-külön kell benyújtania, és az ajánlati felhívás III.2.2. a1 és a2) pontjaiban előírt alkalmasságot önállóan, külön-külön kell igazolni. C.1. Nyilatkozat a számlá(k)ról 22/59

23 Nyilatkozat arról, hogy kizárólag mely pénzügyi intézménynél vezet számlát. (az ajánlati dokumentáció 1. kötet IV. fejezetének C.1. pontjában meghatározott tartalommal). A fenti C.1. pont szerinti nyilatkozat mellé csatolni kell Valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének az ajánlati felhívás feladásának időpontját megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozata a Kbt. 66. (1) bekezdés a) pontja alapján arról, hogy számlán volt-e a nyilatkozat keltét megelőző 1 éven belül 30 napot meghaladó időtartamú sorban állás. C.2. Beszámolók A Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontja alapján a saját vagy jogelődje az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti mellékletek nélküli - beszámolójának benyújtása (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, nyilatkozzon az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti év mérleg szerinti eredményére, forgóeszközök, rövid lejáratú kötelezettségek értékére évenkénti bontásban. A következőkben a pénzügyi, gazdasági alkalmasságot együttesen kell az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőknek és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak a felsorolt nyilatkozatok, dokumentumok benyújtásával igazolni: C.3. Forgalmi nyilatkozat A Kbt. 66. (1) bekezdés c) pontja szerint az előző három év teljes forgalmáról és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyának (FIDIC mérnök és/vagy műszaki ellenőrzés) megfelelő forgalmáról szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak D MINŐSÍTÉSI DOKUMENTUMOK MŰSZAKI, SZAKMAI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA Az ajánlattevő, a közös ajánlattevők és az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az ajánlati felhívás szerint műszaki, szakmai alkalmasságát igazoló okmányok a Kbt. 67. (3) bekezdése alapján: 23/59

24 A következőkben a műszaki, szakmai alkalmasságot együttesen kell az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőknek és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak a felsorolt nyilatkozatok, dokumentumok benyújtásával igazolni: D.1. Vállalkozói tapasztalatok Az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (FIDIC mérnök és/vagy műszaki ellenőrzés) szolgáltatásainak ismertetése a Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontja szerint (csatolva a Kbt. 68. (1) bekezdése szerinti referenciaigazolásokat. (az ajánlati dokumentáció 1. kötet IV. fejezetének D.1. pontjában meghatározott tartalommal) D.2. Szakemberek, vezetők megnevezése, képzettségük ismertetése A Kbt. 67. (3) bekezdés d) pontja szerint azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezésével, képzettségük ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, csatolva a saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot, ME-VZ/I kategóriás besorolású szakemberek esetében a végzettséget, képzettséget igazoló okiratokat (az ajánlati dokumentáció 1. kötet IV. fejezetének D.2. pontjában meghatározott tartalommal). D.3. Nyilatkozat a szakemberek rendelkezésre állásáról (Kbt. 70/A. e) pont szerint) (az ajánlati dokumentáció 1. kötet IV. fejezetének D.3. pontjában meghatározott tartalommal) D.4. Minőségbiztosítás A Kbt. 67. (3) bekezdés f) pontja szerint csatolja a közbeszerzés tárgyát képező tevékenységre egyaránt kiterjedő ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer meglétét igazoló tanúsítványát, ennek hiányában a Kbt. 68. (4) bekezdése szerinti egyenértékű tanúsítványt, vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékát. (az ajánlati dokumentáció 1. kötet IV. fejezetének D.4. pontjában meghatározott tartalommal) 2.7 EGYÉB, BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK 24/59

25 Aláírási címpéldány, meghatalmazás Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek) a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, illetve az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatához csatolni kell az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát egyszerű másolatban (vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot). Amennyiben meghatalmazott személy írja alá az ajánlatot, abban az esetben a cégkivonat szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselő által adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás-mintáját is Nyilatkozat a Kbt a alapján Az ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 72. alapján arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e a az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. (az ajánlati dokumentáció 1. kötet IV. fejezetének IV.5.1. pontjában meghatározott tartalommal) Nyilatkozata kiegészítő tájékoztatásokról (az ajánlati dokumentáció 1. kötet IV. fejezetének IV.5.2. pontjában meghatározott tartalommal) Nyilatkozat a szerződéses feltételek elfogadásáról Az ajánlati dokumentáció 2. kötetében kiadott szerződéses feltételeket nem kell az ajánlathoz csatolni, elegendő az ajánlati dokumentáció 1. kötet IV. fejezet IV.5.4. pontja szerinti tartalmú nyilatkozatot csatolni. 25/59

26 IV. IRATMINTÁK Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlati dokumentáció IV. fejezetében található iratminták az ajánlatok elkészítéséhez kívánnak segítséget nyújtani, azok mintaként szolgálnak, e formában történő benyújtásuk nem követelmény. 26/59

27 IV.1. Felolvasólap Ajánlattevő megnevezése: Címe: Telefonszáma: Faxszáma: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy címe: Közös ajánlattétel esetén: Konzorcium vagy közös ajánlattevőket képviselő ajánlattevő szervezet neve: Vezető neve, címe*: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy címe: Tag 1 neve, címe *: Tag 2 neve, címe *: Stb. *: * Az Ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számára szükség szerint. Az alvállalkozók nem tekintendők tagnak ennek az ajánlati formanyomtatványnak a szempontjából. A Konzorcium tagjai nevében, a tagoknak együtt (vagy képviselőjük útján) kell nyilatkozniuk, és egyetlen Felolvasólapot kell csatolniuk, és a konzorciumi megállapodásban rögzített módon aláírniuk Ajánlat tárgya: Megbízási szerződés keretében Kiskunhalas Város csatornahálózat fejlesztése és rekonstrukciója, valamint a szennyvíztelep építés kivitelezési beruházás FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátása. Ajánlati ár Kötbér mértéke (késedelem, valamint hibás teljesítés esetére Ft/napban).. Ft + áfa... Ft azaz forint + általános forgalmi adó azaz forint 20. cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) részéről 27/59

28 IV.2. Ajánlati nyilatkozat 1 a Kbt. 70. (2) bekezdése szerint Alulírott mint a(z) cégjegyzésre jogosult képviselője a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s z e m 1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a Kiskunhalas Város Önkormányzata ajánlatkérő Megbízási szerződés keretében Kiskunhalas Város csatornahálózat fejlesztése és rekonstrukciója, valamint a szennyvíztelep építés kivitelezési beruházás FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátása. tárgyú közbeszerzési eljárása ajánlati felhívásának és ajánlati dokumentációjának feltételeit. 2. Kijelentjük, hogy nyertességünk esetén, az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban foglalt szolgáltatást a felolvasólapon rögzített ajánlati áron szerződésszerűen teljesítjük. 3. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlati felhívással, illetve az ajánlati dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. 4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy nyertességünk esetén a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban és az ajánlatunkban foglaltak szerint a Felolvasólapon rögzített áron. 5. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során. 6. Tudomásul vesszük, hogy nyertességünk esetén kötelesek vagyunk azokat a szakértőket a szerződés teljesítése során rendelkezésre bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül. 20. cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) részéről 1 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni. 28/59

29 IV.3. Ajánlati biztosíték biztosítéknyújtási módra vonatkozó nyilatkozat Alulírott mint a(z) cégjegyzésre jogosult képviselője n y i l a t k o z o m hogy a Megbízási szerződés keretében Kiskunhalas Város csatornahálózat fejlesztése és rekonstrukciója, valamint a szennyvíztelep építés kivitelezési beruházás FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátása. tárgyában indított közbeszerzési eljárásban való részvétel feltételeként 1 millió Ft összegű ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátok az alábbi formában: - Kiskunhalas Város Önkormányzata OTP Bank Rt-nél vezetett, számlájára átutalással; - bankgarancia nyújtásával; - biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel * 20. cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) részéről Melléklet: a választott biztosítékadási formának megfelelő igazolás. * A megfelelő rész aláhúzandó! 29/59

30 IV.4. Minősítési dokumentumok 30/59

31 A Minősítési dokumentumok 31/59

32 A.1. Általános információk az ajánlattevőről A.1 Az ajánlattevő neve:..... A.2 Az ajánlattevő székhelye:... Telefon... Fax A.3 Az ajánlattevő adószáma.... A.4 Az ajánlattevő pénzforgalmi bankszámlaszáma, amin nyertessége esetén a pénzforgalmat bonyolítani kívánja: A5. Nyilatkozom, hogy az ajánlattevő a évi XXXIV. tv. alapján mikro vállalkozásnak minősül kisvállalkozásnak minősül középvállalkozásnak minősül nem tartozik a törvény hatálya alá.* 20. cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) részéről * A megfelelő rész aláhúzandó! 32/59

33 A.2. Közös ajánlattétel - adatok a konzorcium tagjairól Konzorcium neve: Vezető tag neve: Vezető tag székhelye: Telefon Fax Vezető tag adószáma A vezető tag a évi XXXIV. tv. alapján mikro vállalkozásnak minősül kisvállalkozásnak minősül középvállalkozásnak minősül nem tartozik a törvény hatálya alá.* Tag1 neve: Tag1 székhelye: Tag1 adószáma Telefon Fax A Tag1 a évi XXXIV. tv. alapján mikro vállalkozásnak minősül kisvállalkozásnak minősül középvállalkozásnak minősül nem tartozik a törvény hatálya alá.* Tag2 neve: Tag2 székhelye: Tag2 adószáma Telefon Fax A Tag2 a évi XXXIV. tv. alapján mikro vállalkozásnak minősül kisvállalkozásnak minősül középvállalkozásnak minősül nem tartozik a törvény hatálya alá.* * A megfelelő rész aláhúzandó. Az Ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számára szükség szerint. Az alvállalkozók nem tekintendők tagnak ennek az ajánlati formanyomtatványnak a szempontjából /59

34 cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) részéről Megjegyzés: A közös ajánlattételre vonatkozó előírásokat az ajánlati dokumentáció I. fejezet 2.7. pontja tartalmazza. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A.3. Alvállalkozók és erőforrás szervezet(ek) 34/59

35 A.3.1. Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdés a) pontja szerint* A változat Alulírott mint a(z) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Kbt. 71. (1) bekezdés a) pontja alapján n y i l a t k o z o m, hogy a Kiskunhalas Város Önkormányzata ajánlatkérő által Megbízási szerződés keretében Kiskunhalas Város csatornahálózat fejlesztése és rekonstrukciója, valamint a szennyvíztelep építés kivitelezési beruházás FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátása. tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésnek az alábbi részei teljesítéséhez kívánok igénybe venni a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót: 20. cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) részéről B változat Alulírott mint a(z) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Kbt. 71. (1) bekezdés a) pontja alapján n y i l a t k o z o m, hogy a Kiskunhalas Város Önkormányzata ajánlatkérő által Megbízási szerződés keretében Kiskunhalas Város csatornahálózat fejlesztése és rekonstrukciója, valamint a szennyvíztelep építés kivitelezési beruházás FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátása. tárgyában indított közbeszerzési eljárásban nem kívánok igénybe venni a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót 20. cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) részéről * Az A vagy a B változatot kell kitölteni. 35/59

36 A.3.2. Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerint* A változat Alulírott mint a(z) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja alapján n y i l a t k o z o m, hogy a Kiskunhalas Város Önkormányzata ajánlatkérő által Megbízási szerződés keretében Kiskunhalas Város csatornahálózat fejlesztése és rekonstrukciója, valamint a szennyvíztelep építés kivitelezési beruházás FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátása. tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót veszek igénybe. Az alvállalkozó neve, címe A közbeszerzésnek az a része, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik A közbeszerzés százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik A sorok száma bővíthető. 20. cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) részéről B változat Alulírott mint a(z) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja alapján n y i l a t k o z o m, hogy a Kiskunhalas Város Önkormányzata ajánlatkérő által Megbízási szerződés keretében Kiskunhalas Város csatornahálózat fejlesztése és rekonstrukciója, valamint a szennyvíztelep építés kivitelezési beruházás FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátása. tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót nem veszek igénybe. 20. cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) részéről * Az A vagy a B változatot kell kitölteni. Ha egy - a Kbt pontjának a)-d) alpontjai hatálya alá nem tartozó - személy (szervezet) a közbeszerzés értékének 25 %-át (huszonöt százalékát) meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés - részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során k ö z ö s a j á n l a t t e v ő k é n t kell, hogy szerepeljen. 36/59

37 A.3.3. Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdés c) pontja szerint* A változat Alulírott mint a(z) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Kbt. 71. (1) bekezdés c) pontja alapján n y i l a t k o z o m, hogy a Kiskunhalas Város Önkormányzata ajánlatkérő által Megbízási szerződés keretében Kiskunhalas Város csatornahálózat fejlesztése és rekonstrukciója, valamint a szennyvíztelep építés kivitelezési beruházás FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátása. tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az előírt pénzügyi, gazdasági illetve műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek úgy kívánok megfelelni, hogy az alábbi, más szervezet (szervezetek) erőforrásaira támaszkodom: a. pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelmények: A szervezet(ek) neve:.. A szervezet(ek) címe:.. Az ajánlati felhívás azon pontjának megjelölése, és az alkalmassági minimumkövetelmény(ek) megjelölése, amelynek igazolására az ajánlattevő a megnevezett szervezett erőforrásra (is) támaszkodik. Az ajánlati felhívás pontja: Az alkalmassági az alkalmassági minimumkövetelmény(ek) megjelölése: Nyilatkozom továbbá arról, hogy az ajánlattevő és a jelen pontban megjelölt erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn / nem áll fenn*. Igen válasz esetén az ajánlattevőnek meg kell neveznie, hogy a Polgári Törvénykönyv 685/B. mely esete szerint áll fenn többségi befolyás. A többségi befolyás a Polgári Törvénykönyv 685/B. esete szerint áll fenn. b. műszaki, szakmai alkalmassági követelmények: A szervezet(ek) neve:.. A szervezet(ek) címe:.. Az ajánlati felhívás azon pontjának megjelölése, és az alkalmassági minimumkövetelmény(ek) megjelölése, amelynek igazolására az ajánlattevő a megnevezett szervezett erőforrásra (is) támaszkodik. 37/59

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Szennyvíztisztításának

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240500-2008:text:hu:html HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370208-2011:text:hu:html HU-Sopron: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei 2011/S 228-370208

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATKÉRŐ: MÓRA FERENC MÚZEUM 6720 SZEGED, ROOSEVELT TÉR 1-3. Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban,,régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Ajánlatkérési Dokumentáció a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós, nyílt közbeszerzési eljáráshoz K1605 Budapest, 2016. Oldal 1 / 62 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365609-2010:text:hu:html HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ:

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:395960-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/143 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:394037-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS I. AJÁNLATI FELHÍVÁS II. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ 1.1 Értelmező rendelkezések 1. Ajánlati felhívás vagy Felhívás: Az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED adatbank) e tárgyban jelen közbeszerzési

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben"

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010.

Részletesebben

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125352-2012:text:hu:html HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére.

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Telefon:66/483-100 Címzett: Pap Tibor polgármester E-mail: onkormanyzat@devavanya.hu Fax:66/484-100

Telefon:66/483-100 Címzett: Pap Tibor polgármester E-mail: onkormanyzat@devavanya.hu Fax:66/484-100 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.k

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166474-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1580-2012:text:hu:html HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171315-2010:text:hu:html HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163 1/9 HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Magyar Posta Zrt., Beszerzési

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:50211-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban 25087/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban Budapest, 2015. június 17. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14.

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Szám: 12690 /2014. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

HU-Budapest: Hirdetési szolgáltatások 2012/S 100-166624. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Hirdetési szolgáltatások 2012/S 100-166624. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166624-2012:text:hu:html HU-Budapest: Hirdetési szolgáltatások 2012/S 100-166624 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:326441-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347285-2010:text:hu:html HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 78 Ajánlatkérő: Földmérési és Távérzékelési Intézet Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Földmérési és Távérzékelési Intézet 1149 Budapest XIV. ker. Bosnyák

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Bérlet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. március 19-i együttes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. március 19-i együttes ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke 114-46/2009 ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei

Részletesebben

HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28757-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.

Részletesebben

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

HU-Budapest: Kábelelosztó szekrények 2011/S 84-138298 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Budapest: Kábelelosztó szekrények 2011/S 84-138298 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:138298-2011:text:hu:html HU-Budapest: Kábelelosztó szekrények 2011/S 84-138298 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41298-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása)

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 1) Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a r., h ) (/,,J'~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96119-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata

Ózd Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ózd Város Önkormányzata Tervezési szerződés az Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13) tárgyú projekt megvalósításához

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Füzesabony Város Önkormányzata Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119595-2010:text:hu:html HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere, 1 ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "Köztemetés szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében"

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Ajánlatkérési dokumentáció TiszaSzolg 2004 Kft., mint ajánlatkérı által indított nyílt közbeszerzési eljárásban Konténerszállító gépjármő és konténerszállító pótkocsi beszerzése 2009. október - november

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014.

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/48 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Mosonszolnok Község Önkormányzata 9245 Mosonszolnok, Fő utca 44. Tel.: 06/96/566-017 Fax: 06/96/215-982 e-mail: mosonszolnok@mosonszolnok.hu www.mosonszolnok.hu AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az egyszerű közbeszerzési

Részletesebben

Sebészeti eszközök beszerzése

Sebészeti eszközök beszerzése Sebészeti eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 15 Szerződés megkötéséről

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció Mezőtúri református Egyházközség Közbeszerzési ajánlati dokumentáció A Mezőtúri Református Kollégium könyvtárának felújítása keretében belsőépítészeti berendezések gyártása, szállítása és üzembe helyezése

Részletesebben

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47930-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város települési szilárdhulladék begyőjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására

Részletesebben

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra

E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:109342-2011:text:hu:html HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás [ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió I.

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 140/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81637-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115174-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben