Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás"

Átírás

1 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: HU-Sopron: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei 2011/S Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. Mátyás király u. 19. Kapcsolattartási pont(ok): GYSEV Zrt. Vezérképviselet MAGYARORSZÁG, 1138 Budapest, Népfürdő u. 22/B. Címzett: dr. Vas Erzsébet 9400 Sopron MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) I.2) I.3) I.4) Az ajánlatkérő típusa Egyéb: gazdasági társaság Fő tevékenység Egyéb: vasúti szolgáltatások Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem II. szakasz: A szerződés tárgya II.1) Meghatározás II.1.1) II.1.2) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: A Sopron-Szombathely- Szentgotthárd vasútvonalon a vasúti közlekedés korszerűsítéséhez 4 db regionális villamos motorvonat szállítása. A szerződés típusa és a teljesítés helye Árubeszerzés Adásvétel A teljesítés helye: Sopron Gépészeti telephely. NUTS-kód HU221 1/12

2 2/12 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul Keretmegállapodásra vonatkozó információk A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása Szállítási szerződés a Sopron-Szombathely- Szentgotthárd vasútvonalon a vasúti közlekedés korszerűsítéséhez 4 db regionális villamos motorvonat szállítására. Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen Részek A beszerzés részekből áll: nem Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem Szerződés szerinti mennyiség Teljes mennyiség: 4 db egyáramnemű (25 kv 50 Hz) regionális villamos motorvonat szállítása és üzembe helyezése, illetőleg kapcsolódó szolgáltatások (különösen: dokumentáció, oktatás, szoftverek, diagnosztika) teljesítése Alkatrészutánpótlás biztosítása 20 éves időtartamra. Becsült érték áfa nélkül: HUF Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ Vételi jog (opció): nem Meghosszabbításra vonatkozó információk A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva) III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) III.1.2) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Előleg visszafizetési biztosíték, jótállás, késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér(max. 7 %), teljesítési és jólteljesítési biztosíték (szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a), visszavásárlási jog kikötése. A biztosítékokat a nyertes ajánlattevő a Kbt. 53/A. (6) a) pontjában foglaltak alapján nyújtja. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A beszerzés az Európai Unió és a Magyar Állam Kormánya együttesen finanszírozza, Közlekedés Operatív Program keretében (KÖZOP ). Az ellenérték kifizetése a Közreműködő Szervezet részéről történik a mindenkor hatályos kifizetésekre irányuló jogszabályok (különösen 281/2006. (XII.23.) Kormányrendelet) alapján. Az ajánlattétel, a szerződés pénzneme: EUR, a kifizetéseké HUF. Az ajánlatkérő 25 % előleget fizet előleg visszafizetési garancia ellenében. A Kbt (3) bekezdése alapján az ellenérték kifizetésére járművenként kerül sor. A motorvonat egységára a rendeltetésszerű használathoz szükséges engedély (üzemeltetési engedély) kiadását követően kerül kifizetésre. 2/12

3 3/12 III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) A számlák a teljesítésigazolást követően átutalással kerülnek kiegyenlítésre egy összegben a Kbt a szerint, figyelembe véve a évi XCII. törvény (Art) 36/A. (2) bekezdésében előírásokat is. Az ajánlatkérő ettől kedvezőbb fizetési feltételt elfogad. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben). Nem követelmény. Azonban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére ajánlatkérő felé vállalt egyetemleges felelősségére való nyilatkozatát az ajánlattételhez csatolni kell, valamint csatolni kell a konzorcium képviseletére meghatalmazott tag kijelölését és a konzorcium nevében aláírásra jogosult személy meghatározását. A képviseletre történő meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazók és a meghatalmazott cégszerű aláírását. Egyéb különleges feltételek A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem Részvételi feltételek Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, közös jelentkezés esetén közös részvételre jelentkező, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, közös jelentkezés esetén közös részvételre jelentkező, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdés szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Megkövetelt igazolási mód: A Kbt (2) bekezdése nyomán a részvételre jelentkezőnek, közös jelentkezés esetén közös részvételre jelentkező(k)nek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak, vagy erőforrást nyújtó szervezetnek igazolnia kell, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. (Kbt.63. szerint). A 60. (1) bekezdésének e) pontja, valamint a 60. (1) bekezdésének h) pontjával kapcsolatos hatósági igazolásokat legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig kell csatolnia. A 60. (1) bekezdésének g) pontjában foglalt feltétel megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény 8/C. -a és az adóhatóságnak az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 55. -ának (6) bekezdése szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból. Ha valamelyikük nem szerepel az adózás rendjéről törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, abban az esetben a 63. (2) bekezdés b) pontja szerinti igazolásokat. Nem Magyarországon letelepedett részvételi jelentkező/10 % feletti alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet esetében nyilatkozni szükséges arról, hogy a részvételi jelentkező/10 % feletti alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 60. (1) bekezdésének pontjai,szerinti kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely bíróság/hatóság bocsátja ki. (Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzések Tanácsa vonatkozó útmutatója szerinti igazolási módokra (KÉ 2011/118. szám; október 10.) Ezen szervezetek nyilvántartásának kivonatát (vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolást) kell benyújtani, amelyből megállapítható, hogy a részvételi jelentkező/10 % feletti alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá. Részvételre jelentkező a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) tekintetében köteles nyilatkozni a részvételi jelentkezésben, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 3/12

4 4/12 III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Részvételre jelentkezőre (konzorcium esetén valamennyi konzorciumi tagra), illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)ra, illetőleg az alvállalkozó(k)ra vonatkozóan az alábbi adatokat, tényeket kell az ajánlatkérő tudomására hozni, illetve az alábbi dokumentumokat kell a részvételi jelentkezéshez csatolni: P1-2. Az utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jog szerinti beszámolóját (saját vagy jogelőd)egyszerű másolati példányban (ha a részvételre jelentkező letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét), ha nincs ilyen, akkor a részvételre jelentkező, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy azok könyvelőjének, könyvvizsgálójának a nyilatkozata, melyből az alkalmassági kritériumoknak való megfelelés egyértelműen megállapítható. (Kbt. 66. (1) b). Amennyiben az utolsó 3 lezárt üzleti év beszámoló ezen adatai nem találhatóak meg a honlapon, az részvételre jelentkezőnek csatolnia szükséges ezen dokumentumokat. Amennyiben az adatok megtalálhatóak a fent említett honlapon, ajánlatkérő a Kbt. 20. (7) bekezdése alapján a pénzügyi alkalmasságot ezen alkalmassági követelmény tekintetében maga ellenőrzi és a mérleg, valamint az eredmény-kimutatás csatolása nem szükséges. P3. a hirdetmény feladását megelőző 3 évi, jelen közbeszerzési eljárás tárgyából származó- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak; (Kbt. 66. (1) c)). A Kbt. 66. (1) bekezdés b),c) pontjai szerinti alkalmassági feltételek erőforrást nyújtó szervezet útján nem biztosíthatóak és igazolhatóak, kivéve a Kbt. 4. 3/E. pontja szerinti esetben. Az erőforrást nyújtó szervezet a részvételre jelentkezővel kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni azt, hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére. Az erőforrást nyújtó szervezet a rendelkezésre állást kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata benyújtásával köteles igazolni (Kbt. 4. 3/D., 3/E., 65. (3)-(4).). Az erőforrást nyújtó szervezet a rendelkezésre állás vonatkozásában a Kbt.65. (4) bekezdése szerint köteles nyilatkozni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a részvételre jelentkező a Kbt. 69. (8) bekezdése alapján az ajánlatkérő által előírt pénzügyi, illetőleg gazdasági alkalmassági feltételeknek a 3. pont esetén a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben a részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat is. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmatlan a részvételre jelentkező, illetve a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozó: P1. ha a részvételre jelentkező(k) vagy a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó a letelepedése szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített utolsó 3 lezárt üzleti évi beszámolói alapján az adózott eredménye az elmúlt 3 lezárt üzleti év során egynél több évben negatív volt. P2. ha a részvételre jelentkező(k)nek vagy a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának a letelepedése szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített utolsó 3 lezárt üzleti évi beszámolói alapján a saját tőkéje bármelyik évben kisebb volt, mint a jegyzett tőke. P3. ha a részvételre jelentkező(k) vagy a Kbt. 71. (1) bekezdés szerinti alvállalkozók együttes nettó árbevételének számtani átlaga a beszerzés tárgya szerinti szállítás tekintetében a hirdetmény feladását megelőző 3 évben nem éri el az évi HUF összeget, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét. 4/12

5 5/12 III.2.3) (Amennyiben a fenti adatok nem forintban állnak rendelkezésre, az átváltást a hirdetmény feladását megelőző hét utolsó munkanapján érvényes MNB deviza-árfolyamon kell elvégezni.) Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyán villamos erőátvitelű motorvonatok gyártását illetőleg szállítását érti. A részvételre jelentkezőnek és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak és a közös jelentkezők mindegyikének az 1-2 pontok tekintetében önállóan, a 3. pont esetében együttesen kell megfelelnie. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Részvételre jelentkezőre (konzorcium esetén valamennyi konzorciumi tagra), illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)ra, illetőleg az alvállalkozó(k)ra vonatkozóan az alábbi adatokat, tényeket kell az ajánlatkérő tudomására hozni, illetve az alábbi dokumentumokat kell az ajánlathoz csatolni: M1) Az elmúlt legfeljebb 36 hónapban a jelen közbeszerzés tárgyával megegyező legjelentősebb szállításainak ismertetése a Kbt. 67. (1) a) pontja alapján, a Kbt. 68. (1) bekezdés szerint igazolva. A szerződést kötő másik fél által kiadott igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább: a szállítás ismertetését (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági szempontnak való megfelelés, pl: referencia-flotta darabszáma), a teljesítés ideje (ezen belül az üzemelés ideje), járműcsalád megnevezése, havi rendelkezésre állás mértékének feltüntetése, a VI.3.1. pont szerinti számítás és eredményének feltüntetése, a szerződést kötő másik fél megnevezése, különösen: kontaktszemély megnevezése, postai- és telefon- és fax- és -elérhetősége, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat megjelölése, ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetése, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen ellenértékkel vagy mennyiséggel vett részt. M/2. A meglévő tanúsítvány, vagy az egyenértékű minőségirányítási és környezetvédelmi vezetési rendszer egyéb bizonyítékai. A Kbt. 67. (1) bekezdés a), d)-f) pontja szerinti alkalmassági feltételek erőforrást nyújtó szervezet útján nem biztosíthatóak és igazolhatóak, kivéve a Kbt. 4. 3/D. pontja szerinti esetben. Az erőforrást nyújtó szervezet a részvételre jelentkezővel kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni azt, hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére. Az erőforrást nyújtó szervezet a rendelkezésre állást kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata benyújtásával köteles igazolni (Kbt. 4. 3/D., 3/E., 65. (3)-(4).). Az erőforrást nyújtó szervezet a rendelkezésre állásvonatkozásában a Kbt.65. (4) bekezdése szerint köteles nyilatkozni. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): M/1 Alkalmatlan(ok) a részvételre jelentkező(k), illetve a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozó, ha nem rendelkezik a hirdetmény feladását megelőző legfeljebb 36 hónapban összesen az alábbi befejezett referenciákkal: Európai Unió területén működő vasúttársaság részére legalább 4 db normál nyomtávú jármű leszállítása, melyek a megajánlandó kivitel alapjául szolgáló azonos járműcsaládból származnak, és a részvételi felhívás megjelenésének időpontjában már legalább 12 hónapja üzemelnek és ezen időtartam alatt átlagban minimum havi 94 %-os rendelkezésre állással rendelkeznek. A rendelkezésre állást a VI.3.1 pontban foglaltak szerint kell számolni, melynek során az egy szerződésen belül leszállított járművek száma: a figyelembe vett vonategységek száma (n) Ajánlatkérő e tekintetben azonos 5/12

6 6/12 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) járműcsaládhoz tartozónak a hasonló járműszekrénykialakítással, és azonos tengely- és forgóvázelrendezéssel rendelkező villamos motorvonatokat érti. M/2 Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, a közös részvételre jelentkező és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozó, ha nem rendelkezik független tanúsító szervezet által kiállított és igazolt, vasúti járművek gyártásához vagy szállításához kapcsolódó ISO 9000/2001 vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvánnyal vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, illetőleg az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.(68. (4)bek. Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek IV. szakasz: Eljárás IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) Az eljárás fajtája Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) nem Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát nem Bírálati szempontok Bírálati szempontok Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok 1. Beszerzési költség (4 db egyáramnemű motorvonat teljes ellenértéke). Súlyszám Üzemeltetési energiafelhasználás. Súlyszám Üzemeltetési energiafelhasználás résszemponton belül alszempont: egy motorvonatra számított vonattovábbítási energiafelhasználás (kwh/motorvonat/ referenciapálya). Súlyszám Üzemeltetési energiafelhasználás résszemponton belül alszempont: Jármű segédüzem átlagos energiafelhasználás (kwh/ motorvonat/h). Súlyszám 5 3. Szállítási határidő (a szállítási szerződés hatálybalépésétől). Súlyszám Szállítási határidő részszemponton belül alszempont: az első jármű szállítása (naptári nap). Súlyszám Szállítási határidő részszemponton belül alszempont: utolsó jármű szállítása (naptári nap). Súlyszám 2 4. Ülőhely összesen (db/motorvonat). Súlyszám 5 5. Ajtók utas-terhelése jármű oldalanként (ülőhely/ajtó). Súlyszám 2 6. Közlekedő közép-folyosó legkisebb szélessége (mm). Súlyszám 5 7. Üléskomfort, elrendezés. Súlyszám Üléskomfort, elrendezés részszemponton belül alszempont: Páholyos ülések aránya (%). Súlyszám Üléskomfort, elrendezés részszemponton belül alszempont: Ülésosztás (páholyos elrendezésnél) (mm). Súlyszám Üléskomfort, elrendezés részszemponton belül alszempont: Alacsonypadlós (akadálymentes) részarány (%). Súlyszám Névleges gyorsító képesség (m/s²). Súlyszám 10 6/12

7 7/12 IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) 9. Üzemi fékezési villamos energia visszatáplálási mutató (hatásfok) [%]. Súlyszám Legnagyobb tengelyterhelés (tonna/tengely). Súlyszám Megbízhatóság (km/eset). Súlyszám 10 Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem Adminisztratív információk Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje: :00 A dokumentációért fizetni kell: igen Ár: HUF A fizetés feltételei és módja: Átutalással a GySEV Zrt sz. bankszámlájára. A dokumentáció átvételéhez az átutalási bizonylatot be kell mutatni amelyen fel kell tüntetni a "Sopron- Szombathely vasútvonalon regionális villamos motorvonat beszerzése" megnevezést. A fenti összeghez ÁFA is járul! Ha forintban utalják az összeget, Bank: MKB Bank Zrt. IBAN: HU SWIFT: Mkkbhuhb. Ha euróban utalják az összeget, Bank: MKB Bank Zrt. IBAN: HU SWIFT: Mkkbhuhb. Ajánlattételi vagy részvételi határidő :00 Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Az ajánlatok felbontásának feltételei VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem VI.2) VI.3) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: Közlekedési Operatív Program, Sopron - Szombathely - Szentgotthárd vasútvonal korszerűsítése KÖZOP További információk 1. A III.2.3. M1) ponthoz kiegészítésül: Rendelkezésre álló a motorvonat egység, ha minden naptári napon 4:00 és 23:00 óra közti időszakban üzemképes állapotban, menetrend szerinti közlekedésre a Megrendelő 7/12

8 8/12 rendelkezésére áll. Rendelkezésre állás mérése: Rendelkezésre álló darabszám: A naponta két időpontban, utasforgalmi csúcsidőszakban, 7:00 és 16:00 órakor üzemben lévő, a mindenkori vonatfordulókhoz igényelt vonategységek száma. A vonategység nem áll rendelkezésre, ha: karbantartási célból a Vevő telephelyén, vagy fordulóállomáson tartózkodik bármelyik mérési időpontban és/vagy javításra vár bármelyik mérési időpontban. Ennek során érvényesek az alábbiak. Üzemeltetési csúcsidőkben nem vehető figyelembe egy adott napon rendelkezésre állónak az a vonategység, amelyik üzemzavarának elhárítása 10 percet meghaladó időtartamú javítást igényel. Üzemeltetési csúcsidőszakokon kívül ha egy vonategység mindkét mérési időben rendelkezésre áll, de a közbenső időszakban üzemképtelenné vált, és sem javítására sem egy másik helyettesítő vonategység alkalmazására egy órán belül nem került sor, akkor a félnapos kieséssel kell számolni. A rendelkezésre állás mértékének számítására szolgáló összefüggés:r = (1-(SZUM t/t*n))*100 (%). Ahol R: a rendelkezésre állás %-os értéke, t: a teljes állomány kieső üzemnapjainak száma, n: a figyelembevett vonategységek száma, T: az értékelési időszak napjainak száma. Rendelkezésre állónak kell tekinteni ("n" értékének meghatározásánál) azokat a vonategységeket, amelyek olyan okból nem állnak rendelkezésre, amelyért a Vállalkozó semminemű felelősséggel nem tartozik Szállítási Szerződés alapján. Ilyen okok, nem kizárólagosan: vis maior; üzemeltetés során bekövetkező baleset; szakszerűtlen üzemeltetés; vandalizmusból eredő járműsérülések, rongálás, kisiklás, eltulajdonítás, vagy Harmadik Fél által elvégzett garanciális javítás következménye. A számítás pontos leírása a Dokumentációban is szerepel. 2. A részvételi szakaszban ajánlatkérő nem kérhet, a részvételre jelentkező pedig nem tehet ajánlatot. Ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz, a részvételi jelentkezése a Kbt (1) bekezdés b) pontja alapján érvénytelen. 3. Az eljárás alkalmazásának indokolása: A GySEV Zrt. mint ajánlatkérő február 18-án TED 2011/S szám alatt nyílt közbeszerzési eljárást indított "A Sopron-Szombathely- Szentgotthárd vasútvonalon a vasúti közlekedés korszerűsítéséhez 4 +opcióban 4 db regionális villamos motorvonat szállítása" tárgyban Az eljárásban megajánlott ellenszolgáltatás összege is jelentősen meghaladta a projektben rendelkezésre álló fedezetet, így az eljárás a Kbt. 92. c) pontja alapján eredménytelenül zárult. A Kbt (2) b) pontja értelmében tárgyalásos eljárás folytatható, ha a az árubeszerzés természete vagy az ehhez kapcsolódó kockázatok nem teszik lehetővé az ellenszolgáltatás előzetes átfogó meghatározását. Az Ajánlatkérő fentiekre tekintettel szükségesnek ítélte a műszaki paraméterekről történő konzultációt a lehetséges szállítókkal, hogy részére a legjobb ár-érték arány legyen kialakítható a minimális, de számára még elfogadható műszaki feltételek megtartása mellett. 4. A részvételi jelentkezés határideje: (11:00). A részvételi jelentkezés benyújtásának helye: GYSEV Zrt. Vezérképviselet MAGYARORSZÁG, 1138 Budapest, Népfürdő u. 22/B. VIII.em. I. tárgyaló. 5. A részvételi jelentkezés bontásának ideje: megegyezik a jelentkezési határidővel. A részvételi jelentkezés bontásának helye: GYSEV Zrt. Vezérképviselet MAGYARORSZÁG, 1138 Budapest, Népfürdő u. 22/B. VIII.em. I. tárgyaló. A jelentkezések felbontásánál jelenlétre jogosult személyek a Kbt (2) bekezdésében meghatározottak. 6. A részvételi jelentkezések eredményhirdetésének időpontja: (10:00). Helye megegyezik a bontás helyszínével. 7. A részvételre jelentkezés benyújtásának feltétele a részvételi dokumentáció ajánlatkérőtől történő megvásárlása. (Közös ajánlattétel esetén elegendő egy dokumentáció megvásárlása,ill. elegendő a dokumentációnak a 10 % feletti alvállalkozó általi megvásárlása). A dokumentáció megvásárolható ajánlatkérő kapcsolattartási pontjaként meghatározott szervezeti egységének jelen felhívás I.1) pontjában meghatározott kapcsolattartási címén (MAGYARORSZÁG, 1138 Budapest, Népfürdő u. 22/B VIII. em.) az egész részvételi jelentkezési időszakban munkanapokon 9:00 órától 15:00 8/12

9 9/12 óráig (a jelentkezési határidő lejártának napján: 9:00 órától 11:00 óráig). Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 54. (8) bekezdése irányadó. A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető. Egy ajánlattevő kizárólag egy dokumentáció megvásárlására jogosult. A dokumentáció ára HUF + ÁFA. A fizetés feltételei és módja: Átutalással a GySEV Zrt sz. bankszámlájára. A dokumentáció átvételéhez az átutalási bizonylatot be kell mutatni amelyen fel kell tüntetni a "Sopron- Szombathely vasútvonalon regionális villamos motorvonat beszerzése" megnevezést. 8. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett ideje: A szerződéskötés tervezett ideje: Az ajánlatkérő hiánypótlást a Kbt szerint biztosít. 11. Tekintettel arra, hogy az eljárás magyar nyelven folyik, a részvételre jelentkezők/alvállalkozók/erőforrást nyújtó szervezetek esetében minden nyilatkozatot, hatósági igazolást magyar nyelven vagy magyar fordításban kell benyújtania. A hatósági igazolásokról hiteles fordítás szükséges. Hiteles fordításnak minősül a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT sz. rendelet szerinti hiteles fordítás. 12. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy nemcsak a részvételi jelentkezések, hanem az ajánlatok elkészítésének, a tárgyalásoknak és a szerződéseknek is a kizárólagos nyelve a magyar. 13. A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell Kbt. 63. (3) bekezdése vonatkozásában, azaz 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében, a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 14. Részvételre jelentkezőnek csatolnia kell a Kbt. 71. (1) bekezdés a), b), c) és d) pont szerinti nyilatkozatot. (A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.) 15. A részvételi jelentkezés formai követelményeit a Kbt. 70/A. (1) tartalmazza, az abban meghatározott módon kell elkészíteni azzal, hogy az ajánlat helyett részvételi jelentkezést kell alkalmazni, a Kbt (1) bekezdése értelmében. 16. Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e. Ha nem tartozik a fenti törvény hatálya alá, erről is nyilatkoznia kell. [Kbt. 70. (2) bekezdés]. 17. A Jelentkezést 3 példányban kell benyújtani, melyből 1 példány eredeti és 2 példány másolat. A részvételi jelentkezésen szerepelnie kell az "eredeti" vagy a "másolat" megjelölésének. Eltérés esetén az "eredeti" példány tartalma a mérvadó. A borítékon, vagy a dobozon "A Sopron-Szombathely- Szentgotthárd vasútvonalon a vasúti közlekedés korszerűsítéséhez 4 db regionális villamos motorvonat szállítása" megjelölést és a részvételi határidőig ( :00 óráig) felbontani tilos! feliratot kell feltüntetni. A részvételi jelentkezés eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához kell rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen: A részvételi jelentkezés oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként 1-el növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni, A részvételi jelentkezés minden lapját kitörölhetetlen tintával vagy géppel elkészítve, zárt borítékban, magyar nyelven és 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell benyújtani. A részvételi jelentkezés fedlapján szerepelnie kell az "eredeti" vagy a "másolat" megjelölésnek, továbbá a részvételi jelentkező nevének, székhelyének és a közbeszerzési eljárás címének: "A Sopron-Szombathely- Szentgotthárd vasútvonalon a vasúti közlekedés korszerűsítéséhez 4 db regionális villamos motorvonat szállítása". Eltérés esetén az "eredeti" példány 9/12

10 10/12 tartalma a mérvadó. A borítékon ugyanezen adatokat kell feltüntetni (az "eredeti" vagy a "másolat" megjelölés kivételével), A részvételi jelentkezésnek az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján a részvételi jelentkezésben szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak, A részvételi jelentkezés - fedlapot és tartalomjegyzéket követő - első oldalaként a Kbt. 70. (8) bekezdésének megfelelően a cégjegyzésre jogosult személy aláírásával ellátott felolvasólap szerepeljen, amelyen közölni kell az alábbi adatokat:, a jelentkező nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, o A részvételi jelentkezésben lévő, minden - arészvételre jelentkező vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó, vagy a Kbt. 69. (8) bekezdés szerinti szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 18. Az igazolás(ok) egyszerű másolatban is benyújtható(ak), a Kbt. 20. (3) bekezdése értelmében. 19. Részvételre jelentkező jelentkezésében az üzleti titokkal kapcsolatban köteles nyilatkozni és a Kbt a szerint eljárni. (nemleges nyilatkozat is csatolandó). 20. Amennyiben a jelentkezést, illetve a szükséges nyilatkozatokat a jelentkező (közös jelentkezés esetén minden tag), illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, a részvételre jelentkező részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt felhatalmazást szintén csatolni kell eredeti formában, melyen szerepelnie kell a felhatalmazott személy aláírás mintájának is. 21. Ajánlatkérő közös részvételre jelentkezők jelentkezését is elfogadja. A közös jelentkezésben kétséget kizáró módon, egyértelműen meg kell jelölni, hogy kik a közös jelentkezők. Meg kell adni minden közös jelentkező címét, egyéb elérhetőségét. A közös jelentkezők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes közös ajánlattevő készfizető kezesként egyetemleges felelősséget vállal. 22. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy csak olyan összetételben tehetnek ajánlatot az ajánlattételi szakaszban, ahogyan az alkalmassá minősítésük megtörtént. 23. Az ajánlatkérő a Kbt. 13. (4) bekezdése alapján tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az pénzügyigazdasági és a műszaki-szakmai alkalmasság feltételeit a Kbt. 12. (2) bekezdésben foglaltakhoz képest szigorúbban állapította meg. 24. Az eljárásban való részvétel minden költsége a részvételre jelentkezőt terheli. 25. A részvételre jelentkezőnek - közös jelentkezés esetén minden tagnak - és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, a részvételre jelentkező részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek a részvételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi a jelenlegi (aktuális) cégállapotot bemutató cégkivonatát egyszerű másolati formában, és azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát egyszerű másolati formában kell a jelentkezéshez csatolni, akik a jelentkezést, az abban szereplő nyilatkozatot aláírják. [Amennyiben a jelentkezést, illetve a szükséges nyilatkozatokat a jelentkező (közös jelentkezés esetén minden tag), illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, a részvételre jelentkező részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt felhatalmazást szintén csatolni kell eredeti formában, melyen szerepelnie kell a felhatalmazott személy aláírás mintájának is.] 26. A Kbt. 65. (3) bekezdése alapján a részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. A részvételre 10/12

11 11/12 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) jelentkező és az erőforrást nyújtó szervezet közötti, a a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennállásáról, vagy fenn nem állásáról a részvételre jelentkezőnek a jelentkezésében nyilatkoznia kell. 27. A tárgyalás lefolytatásának menetét az ajánlattételi felhívás fogja tartalmazni. 28. Az ajánlati szakaszban: az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvételt azaz nyolcvanmillió forint ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Ajánlati biztosítékként az ajánlatkérő azonos összegű készpénzt, feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgaranciát vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényt is elfogad. Az ajánlati biztosítékot amennyiben készpénzben nyújtják, úgy azt "A Sopron-Szombathely- Szentgotthárd vasútvonalon a vasúti közlekedés korszerűsítéséhez 4 db regionális villamos motorvonat szállítása" megjelöléssel, az ajánlatkérő MKB Bank Nyrt-nél vezetett sz. számlájára kell átutalni. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlattétel időpontjától kezdődően az ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényesnek lennie. Az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló dokumentum, illetve a bankgarancia, vagy a kötelezvény másolatát az ajánlathoz csatolni kell. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot átutalással teljesíti, az ajánlathoz csatolni kell egy nyilatkozatot, amelyben jelzi, hogy Ajánlatkérőnek a Kbt a szerinti esetekben milyen bankszámlára kell az ajánlati biztosíték összegét visszautalni. 29. Ajánlatkérő a Kbt. 91. (2) bekezdését alkalmazza. 30. Értékelés: a bírálati rész- és alszempontokat az ajánlatkérő azonos módszer szerint értékeli. Valamennyi rész - és alszempont esetén az adható ponttartomány 0,1-10 pont. Valamennyi részszempont esetében az ajánlatkérő számára legkedvezőbb érték 10, a további ajánlatok arányosan kevesebb pontot kapnak, de legalább 0,1 pontot. Mindegyik részszempont esetében Ajánlatkérő 2 tizedes jegy pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal. Az így kialakuló pontszámot a matematika szabályai szerint 2 tizedes jegy pontosságúra kerekíti, majd a kerekített értékeket összeadja. Ez a pontszám lesz az ajánlattevő végső pontszáma. Azonos végső pontszámok eseten ajánlatkérő a Kbt. 90. (2)-(4) bekezdéseit alkalmazza. Jelen részvételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény és a Ptk. előírásai az irányadóak. Jogorvoslati eljárás A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Margit krt Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Internetcím: Fax: Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Margit krt Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Internetcím: 11/12

12 12/12 VI.5) Fax: E hirdetmény feladásának időpontja: /12

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47930-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Budapest: Kábelelosztó szekrények 2011/S 84-138298 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Budapest: Kábelelosztó szekrények 2011/S 84-138298 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:138298-2011:text:hu:html HU-Budapest: Kábelelosztó szekrények 2011/S 84-138298 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376485-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:395960-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81637-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:394037-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96119-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166474-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 15 Szerződés megkötéséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115174-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163 1/9 HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Magyar Posta Zrt., Beszerzési

Részletesebben

HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365609-2010:text:hu:html HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ:

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 78 Ajánlatkérő: Földmérési és Távérzékelési Intézet Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Földmérési és Távérzékelési Intézet 1149 Budapest XIV. ker. Bosnyák

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119595-2010:text:hu:html HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Különféle kéziszerszámok 2013/S 101-173374. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

HU-Budapest: Különféle kéziszerszámok 2013/S 101-173374. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:173374-2013:text:hu:html HU-Budapest: Különféle kéziszerszámok 2013/S 101-173374 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Magyarország-Kaposvár: Villamos energia 2014/S 190-334914. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kaposvár: Villamos energia 2014/S 190-334914. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334914-2014:text:hu:html Magyarország-Kaposvár: Villamos energia 2014/S 190-334914 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Hirdetési szolgáltatások 2012/S 100-166624. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Hirdetési szolgáltatások 2012/S 100-166624. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166624-2012:text:hu:html HU-Budapest: Hirdetési szolgáltatások 2012/S 100-166624 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125352-2012:text:hu:html HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7 Földgáz energia beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények és szervezetek részére a 2015-2016. gázévre - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 22.04.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101367-2010:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Villamos energia adásvétele teljes ellátás alapú szerződés keretében a 2017. évre

Villamos energia adásvétele teljes ellátás alapú szerződés keretében a 2017. évre Villamos energia adásvétele teljes ellátás alapú szerződés keretében a 2017. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás -

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222249-2015:text:hu:html Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:109342-2011:text:hu:html HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240500-2008:text:hu:html HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/143 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

HU-Szeged: Villamospálya építése 2010/S 171-261774 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Szeged: Villamospálya építése 2010/S 171-261774 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261774-2010:text:hu:html HU-Szeged: Villamospálya építése 2010/S 171-261774 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171315-2010:text:hu:html HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014.

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/48 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

HU-Budapest: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz 2011/S 83-136443 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz 2011/S 83-136443 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136443-2011:text:hu:html HU-Budapest: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz 2011/S 83-136443 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41298-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385578-2013:text:hu:html Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás [ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió I.

Részletesebben

HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 74-110595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 74-110595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:110595-2010:text:hu:html HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 74-110595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben"

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010.

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 azonosító projekt keretében: 32 582 02 OKJ-számú, Építő- és anyagmozgató gép kezelője megnevezésű, Targoncavezető szakmairányú képzés Közbeszerzési

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. 2094 Nagykovácsi, Bánya utca, Zsíroshegyi út

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. 2094 Nagykovácsi, Bánya utca, Zsíroshegyi út Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 95 Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2094 Nagykovácsi,

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére.

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128646-2015:text:hu:html Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:50211-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1580-2012:text:hu:html HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28757-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220189-2011:text:hu:html HU-Siófok: Számítógép-szerelési szolgáltatások 2011/S 132-220189 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

Magyarország-Debrecen: Számítógépek és tartozékaik 2013/S 228-396162. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Debrecen: Számítógépek és tartozékaik 2013/S 228-396162. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:396162-2013:text:hu:html Magyarország-Debrecen: Számítógépek és tartozékaik 2013/S 228-396162 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 182-320729. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 182-320729. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:320729-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 182-320729 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Debrecen: Tanítási berendezések 2011/S 174-285582 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Debrecen: Tanítási berendezések 2011/S 174-285582 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285582-2011:text:hu:html HU-Debrecen: Tanítási berendezések 2011/S 174-285582 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Bérlet

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közút építése 2016/S 059-098884. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Közút építése 2016/S 059-098884. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások. Építési beruházás 1 / 11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98884-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közút építése 2016/S 059-098884 Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Ásványvíz 2016/S 057-095210. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Ásványvíz 2016/S 057-095210. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1 / 8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95210-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Ásványvíz 2016/S 057-095210 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2014/24/EU

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83363-2010:text:hu:html HU-Zalaegerszeg: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 56-083363 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34356-2011:text:hu:html HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2011/S 21-034356 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298167-2011:text:hu:html HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2011/S 182-298167 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

HU-Tatabánya: Villamos energia 2010/S 109-165787 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Tatabánya: Villamos energia 2010/S 109-165787 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165787-2010:text:hu:html HU-Tatabánya: Villamos energia 2010/S 109-165787 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

Inkontinencia termékek szállítása

Inkontinencia termékek szállítása Inkontinencia termékek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012 Eljárást megindító felhívás - Kórházi eszközök beszerzése a Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet részére a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012 projekt keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 201/103 Beszerzés

Részletesebben

HU-Eger: Villamos energia 2010/S 131-200887 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Eger: Villamos energia 2010/S 131-200887 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200887-2010:text:hu:html HU-Eger: Villamos energia 2010/S 131-200887 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Megbízási szerződés keretében

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Siófok: Építészeti tervezési szolgáltatások 2012/S 60-098143. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Siófok: Építészeti tervezési szolgáltatások 2012/S 60-098143. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98143-2012:text:hu:html HU-Siófok: Építészeti tervezési szolgáltatások 2012/S 60-098143 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid... Page 1 of 10 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/54.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerzıdés üzemanyag vásárlására a Városgondozási Zrt. részére töltıállomási kiszolgálással tárgyú, nemzeti értékhatárt elérı értékő egyszerő közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város települési szilárdhulladék begyőjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Békéscsaba: CT letapogató készülékek 2009/S 164-237766 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Békéscsaba: CT letapogató készülékek 2009/S 164-237766 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 HU-Békéscsaba: CT letapogató készülékek 2009/S 164-237766 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Békéscsaba Megyei Jogú Város

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (MTA LGK) 1112 Budapest, Budaörsi út 45.

Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (MTA LGK) 1112 Budapest, Budaörsi út 45. Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (MTA LGK) 1112 Budapest, Budaörsi út 45. Kapcsolattartó személy neve: Faragó Csaba telefonszáma: 06-1/411-6568 telefaxszáma: 06-1/411-6268 e-mail

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben