Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés"

Átírás

1 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Bács-Kiskun Megyei Kórház AK00505 Nyíri út 38. Címzett: dr. Svébis Mihály, főigazgató 6000 Kecskemét MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: További információ a következő címen szerezhető be: Fair-Tender Kft. Czimra Gyula u. 37. Címzett: Némedi Márta, ügyvezető 1171 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Fair-Tender Kft. Czimra Gyula u. 37. Címzett: Némedi Márta, ügyvezető 1171 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Bács-Kiskun Megyei Kórház Nyíri út 38. Címzett: Kővágó István, projekt menedzser 6000 Kecskemét 1/16

2 2/16 I.2) I.3) I.4) MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: Az ajánlatkérő típusa Egyéb: egészségügyi intézmény Fő tevékenység Egészségügy Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem II. szakasz: A szerződés tárgya II.1) Meghatározás II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Adásvételi szerződés. A KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat keretében 1 darab PET/CT gép beszerzésére. A szerződés típusa és a teljesítés helye Árubeszerzés Adásvétel A teljesítés helye: Bács-Kiskun Megyei Kórház 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. NUTS-kód HU331 Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul Keretmegállapodásra vonatkozó információk A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása Adásvételi szerződés keretében a KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat keretében 1 darab gyárilag új PET/CT gép beszerzése, amely eredményeképpen a régi gép kiszerelése, az új berendezés szállítása, üzembe helyezését követően, 24 órás mérés alapján alátámasztott, egy vizsgálatra vetített energia-felhasználás csökkenést kell biztosítani a lecserélt régi géphez képest. A teljesítés magában foglalja a régi gép kiszerelését, a gyárilag új készülék leszállítását, üzembe helyezését, a kezelő személyzet betanítását, a fenti feladatokra vállalt átfutási időre, a fenntartási időszak (5 év) végéig tartó szállítói jótállás vállalását, ehhez kapcsolódóan a napi működtetéshez szükséges tervszerű, megelőző karbantartás biztosítását, valamint az évenkénti fenntartási jelentések alátámasztására szolgáló további mérésekről és a vállalt indikátorok teljesüléséről szóló adatszolgáltatás nyújtását. A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását az Ajánlati Dokumentáció tartalmazza. Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen Részek A beszerzés részekből áll: nem 2/16

3 3/16 II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem Szerződés szerinti mennyiség Teljes mennyiség: Teljes mennyiség: PET/CT gép 1 db Adásvételi szerződés keretében a KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat keretében 1 darab gyárilag új PET/CT gép beszerzése, amely eredményeképpen a régi gép kiszerelése, az új készülék, szállítása, üzembe helyezését követően, 24 órás mérés alapján alátámasztott, egy vizsgálatra vetített energia-felhasználás csökkenés biztosított lesz a régi géphez képest. Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy az ajánlati dokumentációban részletesen megadott műszaki leírásban szereplő szabványok, műszaki engedélyek, műszaki előírások, műszaki ajánlások történő hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározás érdekében történt, az azzal (azokkal) egyenértékű megajánlások elfogadásra kerülnek. Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő termékek és szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki leírásban meghatározott szabványoknak vagy egyéb előírásoknak, amennyiben a részvételre jelentkező jelentkezésében megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. Az egyenértékűség bizonyítása Részvételre jelentkező feladata, ill. kötelezettsége. Becsült érték áfa nélkül: HUF Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ Vételi jog (opció): nem Meghosszabbításra vonatkozó információk A szerződés meghosszabbítható: nem A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva) III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér: Eladó, a jelen szerződésben rögzített kötelezettségeinek, neki felróható okból, történő késedelmes vagy nem teljesítése esetén, a késedelem minden naptári napja után ,- HUF/naptári nap, legfeljebb azonban a teljes nettó szerződéses érték 20 (húsz) százalékának megfelelő összegű késedelmi kötbér kifizetésére köteles. A késedelmi kötbér maximum 30 eredménytelenül, vagy késedelmesen eltelt napig kerül felszámításra, ezt követően az Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni illetve azt felmondani, ezt követően már nem késedelmi kötbért számít majd fel, hanem a meghiúsulási kötbért fogja érvényesíteni. Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben az Eladó által leszállított áru hibásnak bizonyul, az Eladó által fizetendő hibás teljesítési kötbér mértéke a teljes nettó szerződéses ár 5 %-a, vagy kicserélés útján történő kiküszöbölése esetén az előző bekezdés szerint késedelem miatt fizetendő kötbérösszeg, ha az így kiszámított kötbér az 5 %- ot meghaladja. Meghiúsulási Kötbér: Eladónak felróható okból a szerződés nemteljesítése illetve a teljesítés meghiúsulása esetén az Eladó által fizetendő kötbér mértéke a teljes nettó szerződéses érték 5 százaléka. A Ptk. 6:186 (1) bekezdésének megfelelően a szerződést biztosító mellékkötelezettségek akkor érvényesíthetőek, ha a nyertes Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. 3/16

4 4/16 III.1.2) A 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A. (3) bekezdése alapján a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben a közszféra szervezet kedvezményezett köteles kikötni a jelen közbeszerzési eljárás eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. A Kbt (4) bekezdés alapján, amennyiben nyertes Ajánlattevő a teljesítés során előleget igényel, az erre vonatkozó biztosítéknak a szerződésben foglalt feltételek szerint kell rendelkezésre állnia legkorábban a szerződéskötés időpontjától. A Kbt (4) bekezdés szerinti biztosíték határidőre történő nyújtásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. A Kbt (6) bekezdés a) pontja szerint előírja, a biztosítékok az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Eladónak a sikeres próbaüzemet követő jegyzőkönyvi átadás dátumától számított 60 hónapig (5 év) teljeskörű jótállást és a kell biztosítania. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlati dokumentációban megadott szerződéstervezet tartalmazza. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat -1 szakasz. A támogatási intenzitás 100 %. Az ajánlatokat HUF-ban kell megtenni. A szerződéskötés és az elszámolás is HUF-ban történik. Nyertes Ajánlattevő az előleg, jogszabály adta igénylésének lehetőségén túlmenően egy darab végszámla benyújtására jogosult. A számlán fel kell tűntetni a projekt megnevezését és azonosító számát. A számla kifizetése a Kbt (1) (4) és (6) bekezdései, a Ptk. 6:130 (1)-(2) bekezdései, továbbá a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet, valamint a hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően közvetlen szállítói finanszírozással történik. Az igényelt előleg elszámolása a szerződés teljesítésekor, azaz átadás-átvételkor válik esedékessé nyertes ajánlattevő számára, és összege, Ajánlatkérő által, a végszámlából levonásra kerül. A 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A. (1) bekezdés alapján a közszféra szervezet kedvezményezett a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. A szállítói előleg igénylésének szándékáról Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell. Ajánlatkérő a leszállításra kerülő berendezés ellenértékét az Ajánlati Dokumentációban rögzített feltételekkel, a Kbt (1) (4) és (6) bekezdéseiben foglaltak alapján, az üzembe helyezést és próbaüzemet követően kiadott teljesítésigazolás alapján nyertes Ajánlattevő által kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napos átutalással egyenlíti ki a Ptk. 6:130 (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint. 4/16

5 5/16 III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek mérési jegyzőkönyvben dokumentált 24 órás méréssel alátámasztva kell kimutatnia, hogy a leszállított berendezés a régi (ajánlatkérőnél jelenleg üzemelő) berendezéshez képest egy vizsgálatra vetítve az energia felhasználás csökkenést teljesíti. Az előírt energia megtakarítás előzőek szerinti igazolása a végszámla kifizetésének feltétele. Vevő, fizetési késedelem esetén, a szerződés időtartama alatt, a szerződés tervezet 3.1. pontjában megadottak szerint, a Ptk. 6: 155. (1) (2) bekezdéseiben foglaltak alapján kiszámított mértékű késedelmi kamat megfizetésére lesz köteles. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló évi XCII. Törvény 36/A. -a hatálya alá esik. A támogatás rendjére és a finanszírozási feltételeire vonatkozó jogszabályok: az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, A programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet. A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció tartalmazza. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Egyéb különleges feltételek A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem Részvételi feltételek Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő: akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdés a)-k) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn; Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező: akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok állnak fenn, Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő: akivel szemben a Kbt. 57. (1) bekezdés a-d) és f) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn, A Kbt. 56. (1)-(2) bekezdés, valamint a 57. (1) bekezdés a)-d)és f) pontjaiban felsorolt kizáró okok a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-8. és szerint igazolandók úgy, hogy a Kbt. szerinti igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók. A kizáró okok fenn nem állásáról szóló, Részvételi jelentkező által tett, nyilatkozatok nem lehetnek régebbi keltezésűek az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál, és a jelen eljárásra kell vonatkozniuk. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon részvételre jelentkezőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásába bevont más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. A részvételre jelentkező az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. (1) bekezdés, továbbá az 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. (1) bekezdés, továbbá az 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá. A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 10. -ban foglaltak szerint a részvételre jelentkező, az alvállalkozója, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. (1) bekezdésben foglalt kizáró okok hiányáról. 5/16

6 6/16 III.2.2) A Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjában foglalt kizáró okok vonatkozásában az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet, a részvételre jelentkező választása szerint, vagy saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó, valamint adott esetben az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő ezúton hívja fel részvételre jelentkezők figyelmét, a magyarországi letelepedésű részvételre jelentkezők esetében, a Közbeszerzési Hatóság által, a Közbeszerzési Értesítő 57. számában, án közzétett A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában tárgyú útmutatóra, továbbá a Közbeszerzési Hatóság által KÉ évi 61. sz., jén közzétett, A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1. a részvételre jelentkező a cégkivonatban szereplő pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának dátumánál nem régebbi, a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés a) pontja szerinti, egyszerű másolatban benyújtott nyilatkozata arról, hogy a dokumentációban rögzített szerződés pénzügyi, gazdasági teljesítésére alkalmas az alábbi tartalommal: a pénzforgalmi számlavezetés kezdő időpontja, tájékoztatás a fizetési kötelezettségek teljesítéséről és a pénzforgalmi számlán történő, 30 napot meghaladó, esetleges sorba állításról, illetve azok időpontjáról és időtartalmáról az eljárást megindító hirdetmény feladásának dátumától visszaszámított 1 éven belül, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A sorba állítás forgalma a évi LXXXV. törvény pontja szerint értendő. A részvételre jelentkezőnek a jelentkezésben a cégkivonattal egyezően nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a megnevezetteken kívül más pénzügyi intézmény nem vezet részükre pénzforgalmi számlát. Amennyiben a cégkivonatban még szerepelnek olyan pénzügyi intézmény, melyeknél a pénzforgalmi számlavezetés már megszűnt, de a változás bejegyzése a cégkivonat kiadásának időpontjáig nem történt meg, úgy szükséges a pénzügyi intézmény felé megküldött felmondó levél vagy a pénzintézet számlavezetés megszűnésének időpontjára vonatkozó nyilatkozatának becsatolása is. A pénzintézeti igazolások a különböző bankok gyakorlatának megfelelően eltérő formájúak és tartalmúak lehetnek, de mindegyiknek egyértelmű választ kell adnia a felhívásban megfogalmazott pénzügyi alkalmassági követelmények teljesülésére. P.2.A 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja szerint részvételre jelentkező nyilatkozata az előző három üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (PET/CT gép szállítása) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak; 6/16

7 7/16 A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdése alapján, ha a részvételre jelentkező az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. (5) bekezdés alapján, azokban az esetekben, amelyekben a ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja figyelemmel a 18. -ban és ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. Amennyiben a részvételre jelentkező a Kbt. 55. (5) bekezdés szerint a pénzügyi gazdasági alkalmassági követelményeknek más szervezet (szervezetek) kapacitásaira történő támaszkodással kíván megfelelni, úgy az adott kapacitás meglétét (az alkalmasság fent meghatározott követelményét) a kapacitást nyújtó szervezetnek, a fent meghatározottak szerint, a részvételre jelentkezővel azonos módon kell igazolnia, továbbá csatolni kell a kapacitást nyújtóként igénybe venni szándékozott szervezetre vonatkozóan a Kbt. 55. (6) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokat. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Részvételre jelentkező alkalmas amennyiben: P.1. A pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma szerint részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) határidőre eleget tett fizetési kötelezettségének, és pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszaszámított 1 éven belül 30 napot meghaladó sorba állítás nem fordult elő. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásakor fennálló pénzforgalmi számlákat vizsgálja. P.2. Részvételre jelentkezőnek a közbeszerzés tárgyából (PET/CT gép szállítása) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele, az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben összesen elérte legalább az HUF-ot. Amennyiben a Részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az e pont szerinti árbevétellel, mert az ajánlatkérő által előírt időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlannak minősül, ha működésének ideje alatt PET/CT készülék eladásából származó nettó árbevétele nem érte el legalább az évi nettó HUFot. A Kbt. 55. (4) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek (P.2.), illetve azon, gazdasági és pénzügyi helyzetre meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.(p.1.) A Kbt. 55. (6) bekezdés c) pontja alapján a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során az a) pontban foglalt esetektől eltérően akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt a részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 7/16

8 8/16 III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M1. A részvételre jelentkező a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés a) pontja szerinti, ismertesse, az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszaszámított megelőző 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (PET/CT gép ) szállításait a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, valamint a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat megjelölésével, és nyilatkozatának csatolásával, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, valamint csatolja ezen szállításokkal kapcsolatos, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (1)-(2) bekezdései szerinti referenciaigazolásokat vagy nyilatkozatokat. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben olyan referencia (referenciák) kerül(nek) bemutatásra, amelye(ke)t a részvételre jelentkező projekttársaság vagy konzorcium tagjaként teljesített, úgy az adott referenciát a projekttársaság vagy konzorcium mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. [Kbt (7)] M2. A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés e) pontja szerint érvényes CE tanúsítvány és/vagy megfelelőségi nyilatkozat bemutatása, amely garantálja, hogy a berendezés az Európai Unió tagállamaiban jogszerűen forgalmazható és alkalmazása engedélyezett humán célra. A termék megfelel a rá vonatkozó európai irányelvekben (93/42/EEK, 98/79/EK), illetve az ezt honosító nemzeti jogszabályokban rögzített követelményeknek (4/2009. (III. 17.) EüM rendelet). M3. A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés d) pontja szerint a részvételre jelentkező csatolja a berendezés műszaki leírását és gyártói katalógusát. M.4. Minőségbiztosítási rendszer bemutatása, annak bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány másolatának csatolásával, a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés f) pontjának megfelelően az MSZ EN ISO 9001:2009 vagy ISO előírásai szerint, vagy a minőségbiztosításra illetve annak érdekében tett intézkedéseinek leírása. Ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékát. A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján azokban az esetekben, amelyekben a ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja figyelemmel a 18. -ban és ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 15. (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A részvételre jelentkező alkalmatlan: M1. amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszaámított megelőző 3 évben, a közbeszerzés tárgyában szereplő PET/CT gép szállításáról és üzembe helyezéséről szóló legalább 2 darab, összesen legalább a nettó HUF értékű referenciával. A benyújtott referencia nyilatkozatoknak, vagy referenciaigazolásoknak tartalmazniuk kell arra vonatkozó információt, hogy a vonatkozó berendezés üzembe helyezése megtörtént, és a felhasználó által használatban van. Amennyiben olyan referencia (referenciák) kerül(nek) bemutatásra, amelye(ke)t a részvételre jelentkező projekttársaság vagy konzorcium tagjaként teljesített, úgy az adott referencia a részvételre jelentkező tényleges teljesítésének mértékéig kerül figyelembe vételre. 8/16

9 9/16 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) M.2.A megajánlott berendezés nem rendelkezik a 93/42/EEK irányelv és /vagy a 4/2009 (III. 17.) EüM rendeletben előírt minőségi megfelelőségi tanúsítvánnyal. M3. A megajánlott berendezés nem rendelkezik olyan magyar nyelvű leírással, gyártói katalógussal, amelyből megállapítható a megajánlott termék szakmai megfelelősége. M.4. Amennyiben részvételre jelentkező nem rendelkezik a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés f) pontja szerinti, az MSZ EN ISO 9001:2009 vagy ISO az orvostechnikai eszközök minőségbiztosítási rendszere szerinti, akkreditált szervezet által kiadott tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy annak megfelelő, a minőségbiztosításra illetve annak érdekében tett intézkedéseinek leírásával. A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek a részvételre jelentkezők (közös részvételre jelentkezők) együttesen is megfelelhetnek. A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása a Kbt.55. (5) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint kapacitást nyújtók bevonása esetén a Kbt. 55. (6) bekezdése alapján történik. Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek IV. szakasz: Eljárás IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) Az eljárás fajtája Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Ajánlatkérő a KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat keretében pályázatot kíván benyújtani az 1 szakaszban, CT berendezés beszerzésére. A pályázatban előírtak szerint a pályázónak augusztus 3. napjáig bezárólag, feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján aláírt feltételes adás-vételi szerződéssel kell rendelkeznie. A pályázat 1. szakaszának beadási határideje és 5. Figyelemmel az eljárás becsült értékére, valamint a Kbt.-ben előírt határidőkre, a feltételes közbeszerzési eljárás a pályázatban előírt határidőre, nyílt eljárás keretében már nem valósítható meg. Így a rendelkezésre álló rendkívül rövid határidőre figyelemmel, Ajánlatkérő a Kbt. 84. (1) bekezdése és a 85. (2) bekezdése alapján gyorsított meghívásos eljárást kíván lebonyolítani. Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során Bírálati szempontok Bírálati szempontok Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok Az ajánlati összár (nettó HUF):. Súlyszám Az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások teljesítése, az alábbi alszempontok szerint. Súlyszám /1. Alszempont CT paraméterek: Valós idejű dózis moduláció megléte (igen 20 pont, nem 1 pont). Súlyszám /2. Alszempont Paciens asztal: Motorikus asztalmozgatás (horizontális) megléte (igen 20 pont, nem 1 pont). Súlyszám 20 Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 9/16

10 10/16 IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem Adminisztratív információk Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat keretében 1 darab gyárilag új PET/CT gép beszerzése Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje: :00 A dokumentációért fizetni kell: nem Ajánlattételi vagy részvételi határidő :00 Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Az ajánlatok felbontásának feltételei VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem VI.2) VI.3) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: KEOP-5.6.0/E/15»Egészségügyi eszközök energiamegtakarítást célzó beszerzésének támogatása«pályázat 1 szakasz, 1 darab gyárilag új PET/CT gép beszerzése. További információk 1.) A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésének részeként csatolnia kell: A részvételi jelentkezést aláíró személy aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási mintájának egyszerű másolati példányát, ill. meghatalmazását, Részvételre jelentkező kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontjaira vonatkozóan. Nemleges nyilatkozat is benyújtandó! Részvételre jelentkező nyilatkozatát a Kbt. 58. (3) bekezdés vonatkozásában, Amennyiben a Részvételre jelentkező nem a részvételi jelentkezésében megnevezett termék(ek) gyártója, a forgalmazási jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű másolati példányban, Részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy a részvételi jelentkezése részeként fénymásolatban becsatolt iratok az eredeti iratokról fénymásolás útján készültek, és azok az eredeti iratokkal tartalmukban és formájukban teljes egészében megegyeznek. Részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy a részvételi jelentkezésében idegen nyelven becsatolt valamennyi irat magyar nyelvű fordítását is becsatolta. Továbbá arról, hogy a becsatolt magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával. 10/16

11 11/16 Részvételre jelentkező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a papír alapon benyújtott részvételi jelentkezés tartalmában megegyezik a CD-n vagy DVD-n, elektronikus formátumban benyújtott részvételi jelentkezés tartalmával. Részvételre jelentkezőnek, (közös) Részvételre jelentkezőnek, továbbá az egyéb gazdálkodó szervezetnek, amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a részvételi jelentkezéséhez, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát. A Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e, A részvételi jelentkezésben az oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket és a borítólapot követően a cégjegyzésre jogosult személy aláírásával ellátott felolvasólapot kell becsatolni, amelyen szerepeltetni kell Részvételre jelentkező nevét, székhelyét. A felolvasólap Ajánlatkérő által elvárt, kötelezően alkalmazandó formáját a részvételi dokumentáció tartalmazza. A részvételi jelentkezésben szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni. A referenciaigazolások esetében az adott szerződés teljesítésének napján érvényes, hivatalos MNB deviza középárfolyam az átszámítás alapja. A részvételi jelentkezéseket papíralapon egy darab eredeti példányban, továbbá 2 db elektronikus formában CD vagy DVD adathordozón nem módosítható, de olvasható Pdf CD/DVD-n kell benyújtani. A részvételi jelentkezéseket sérülésmentes, állagsérelem nélkül nem bontható kötésben (szalaggal átfűzve, leragasztva és lebélyegezve), folyamatos (minden tartalommal bíró oldalon feltüntetett) oldalszámozással és a cégjegyzésre jogosult, vagy az általa írásban, az ajánlatban csatolt nyilatkozat alapján meghatalmazott munkavállaló kézjegyével ellátva, zárt csomagolásban, magyar nyelven kell benyújtani a felhívásban megjelölt helyen és időpontig. A zárt csomagon KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat keretében 1 darab gyárilag új PET/CT gép beszerzése Részvételi jelentkezés megjelölést kell feltüntetni. A papíralapú és az elektronikusan benyújtott példányok tartalmának eltérése esetén az eredeti, papíralapú példány tartalma az irányadó. Az adathordozóra fel kell tenni a kitöltött Orvosszakmai kérdőívet (III. fejezet), szerkeszthető WORD formában is! A Részvételre Jelentkezőknek a részvételre jelentkezésükben nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a papír alapon benyújtott részvételi jelentkezés tartalmában megegyezik a CD-n vagy DVD-n, elektronikus formátumban benyújtott részvételi jelentkezés tartalmával. 3.) Részvételi jelentkezések bontásának időpontja: :00 óra Helye: Bács-Kiskun Megyei Kórház (6000 Kecskemét, Nyíri út szoba A Kbt. 62. (2) ) bekezdése alapján az ajánlatkérő, a részvételre jelentkezők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen. 2.) Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 67. szerinti körben. 3.) A Kbt (1) bekezdés értelmében az ajánlatkérő a dokumentációban előírt szerződést az eljárás nyertesével kötheti meg. Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor, a Kbt (4) bekezdés alapján az összegzésben a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést 4.) Több részvételre jelentkező közösen is nyújthat be részvételi jelentkezést. Ebben az esetben közös részvételre jelentkezőknek jelentkezésükhöz csatolni kell az egyetemleges és korlátlan felelősségvállalásra, valamint a teljesítésben való arány meghatározásra vonatkozó megállapodást, továbbá a közösen benyújtott részvételi jelentkezésükben rögzíteni kell, hogy a szerződés megkötésére a Részvételre jelentkezők közül melyikük bír felhatalmazással. 11/16

12 12/16 A Kbt. 26. alapján, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem a részvételi jelentkezésben közös részvételre jelentkezőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. A hiánypótlás során a 26. nem megfelelő alkalmazása esetén a részvételi jelentkezésben alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplő közös részvételi jelentkezőnek minősíthető. Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt. 28. (1) bekezdésben foglaltak betartására. 5.) Az összegezés megküldése: A részvételi szakasz eredményéről készült összegezés kiküldésének tervezett napja: ) Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció megküldésnek tervezett időpontja: ) A szerződéskötés tervezett időpontja: ) A részvételi dokumentáció igazolt átvétele a jelentkezés feltétele. A részvételi dokumentációt részvételi jelentkezésenként legalább egy Részvételre jelentkezőnek, illetve a jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell érnie. A Kbt. 52. (2) bekezdés alapján a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti, illetve elektronikusan elérheti. A részvételi dokumentáció a címen kérhető meg. A részvételi dokumentáció, a kérelem kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül megküldésre kerül részvételre jelentkezőnek. Közös részvételre jelentkezők esetén, elegendő csak az egyik félnek kérelmet küldeni, és elektronikusan elérnie. Az részvételi jelentkezési határidő lejártának napján a dokumentáció 8:30 10:00 óráig vehető át, ill. érhető el. A részvételi dokumentáció megkérésekor a kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia: Részvételre jelentkező neve, Részvételre jelentkező címe, Részvételre jelentkező címe, telefon és fax száma, Az eljárást megindító felhívás TED száma és tárgya, 9.) A részvételi jelentkezések benyújthatók az "A" Mellékletben megadott címen, munkanapokon 10:00 15:00- ig, illetve az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00 10:00 óra között. 10.). Részvételre jelentkezőnek be kell nyújtania a megjelölt alvállalkozó(k) és kapacitást nyújtó szervezet(ek) aláírásra jogosult képviselő(i)nek aláírási címpéldányának, vagy aláírási mintájának egyszerű másolatát. 11.) A részvételi jelentkezéshez és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni. Az idegen nyelven benyújtott dokumentumok esetében, Ajánlatkérő elfogadja a Részvételre jelentkező által elkészített saját fordítást is. A nem megfelelő tartalmú saját fordításból eredő következményeket Részvételre jelentkező viseli. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében a Részvételre jelentkező képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő a részvételi jelentkezések bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért a Részvételre jelentkező a felelős. 12.) Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételi határidő lejártának időpontjáig a részvételi jelentkezéseknek be kell érkezniük a bontás helyszínére. A postai kézbesítésből eredő késedelmet, ill. jogkövetkezményeket ajánlatkérőnek nem áll módjában magára vállalni. 13.) A részvételi jelentkezés összeállításával és benyújtásával kapcsolatos minden költség a Részvételre jelentkezőt terheli. 12/16

13 13/16 14.) Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.) Korm. rendelet 20. (4) bekezdés értelmében, felhívja Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a 18. (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg a részvételre jelentkezők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a felhívás III.2.2. P1. és P.2. és III.2.3.M1. M2. M3. és M.4. pontokban megadottak szerint. 15. Részvételre jelentkező, a Kbt ban foglaltak alapján, a Részvételi Felhívásban és Dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől, legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző harmadik napig, a Részvételi Felhívásban jelzett címre küldött levélben, elektronikus levélben, telefaxban vagy táviratban. (Az írásos formában megküldött kérdéseket, minden esetben kérjük elektronikus formában is megküldeni, a címre. A kiegészítő információkat Ajánlatkérő köteles a lehető leghamarabb megküldeni, de legkésőbb a részvételi határidő lejárta előtt 3 nappal. A Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban valamennyi, az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvette, és részvételi jelentkezése elkészítése során azt figyelembe vettem. 16.) Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő tekintetében a közép-európai idő az irányadó. 17.) A Kbt. 40. (3) bekezdésben foglaltak alapján Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt (pályázatot) fog benyújtani. A Kbt. 40. (4) bekezdés alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat, valamint az ajánlatkérő a támogatási szerződés megkötését vagy meghatározott összegben történő megkötését a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként köti ki. 18.) Bejárás: Ajánlatkérő a szakszerű ajánlat elkészítése érdekében egy alkalommal helyszíni bejárást is tart. A bejárásról jegyzőkönyv készül, melyet 5 napon belül az érdekeltek kézhez kapnak, illetve azok hozzáférhetősége az ajánlati dokumentáció átvételekor biztosított. Helyszín: Bács-Kiskun Megyei Kórház (6000 Kecskemét, Nyíri út 38.) Találkozási hely: Főbejárat előtt. A bejárás és konzultáció időpontja: án 10:00 óra 19). Értékelés: Az ajánlatok értékelésekor az adható pontszám valamennyi részszempont esetében: 1-20-ig. A pontszámok megadása akként történik, hogy az egyes értékelési szempontok ill. alszempontok értékelésekor a legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja, míg a többi ajánlatra adandó pontszámok a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek meghatározásra. Míg egy adott funkció vagy tulajdonság meglétének értékelése alkalmával (igen/nem válasz) az adott funkcióval/tulajdonsággal rendelkező berendezés az adott alszemponthoz tartozó maximális, míg az adott funkcióval/tulajdonsággal nem rendelkező berendezés a minimális pontszámot kapja. Az egyes alszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott alszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd az adott részszemponthoz tartozó valamennyi alszempontnál így kialakult súlyozott pontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek. Az 1. értékelési szempont pontozása a fordított arányosság szabályai szerint történik. A 2. értékelési szempontban megadott alszempontok értékelése, ill. pontozása az adott alszempont tartalmának megfelelően egy adott funkció vagy tulajdonság meglétének értékelése alkalmával (igen/nem válasz) az adott funkcióval/tulajdonsággal rendelkező berendezés az adott alszemponthoz tartozó maximális, míg az adott funkcióval/tulajdonsággal nem rendelkező berendezés a minimális pontszámot kapja. 20.) A nettó HUF becsült érték megegyezik a rendelkezésre álló anyagi fedezet értékével. 13/16

14 14/16 21.) Felhívjuk Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 84. (3) bekezdés alapján az eljárás részvételi szakaszában bármely érdekelt gazdasági szereplő nyújthat be részvételi jelentkezést, a részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. 22.) Jelen eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei, a évi V. törvény (Ptk.) valamint a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók. 23. A beszerzésre kerülő berendezéssel szemben támasztott műszaki követelmények: Gantry PET detektorok anyag: Min. LSO vagy azzal egyenértékű PET detektorelemek mérete: Max. 4 mm x 4 mm x 20mm Gantry nyílásának mérete: Min. 78 cm CT paraméterek Leghosszabb folyamatos vizsgálati idő spirál üzemmódban: Min 100 s FOV: Min 50 cm Rtg cső hűlési ráta: Min 5 MHU vagy azzal egyenértékű Gyűjtött szelet száma egy körülfordulás alatt: Min 20 Bővíthetőség: Min 128 szeletig Rtg generátor teljesítmény: Min 80 kw Rtg cső áram: Min ma Legkisebb Rtg cső feszültség: Max 70 kv Legnagyobb Rtg cső feszültség: Max 140 kv Paciens asztal Max vizsgálható hossz: Min 200 cm Asztal teherbírása: Min 227 kg Sugár gyengítése: Max 10 % Adatgyűjtő és képfeldolgozó munkaállomás Korszerű grafikus felhasználói felülettel rendelkező multi user/multi tasking számítógép: igen Többmagos processzor: igen TFT monitor: Min 2 db Monitor mérete: min 19 Monitor felbontása: Min 1280 x 1024 Optikai meghajtó: Min DVD RW Szünetmentes tápegység: igen 2 db teljes értékű független kiértékelő munkaállomás Processzor: Min 1db 4 magos Memória (RAM) nagysága: Min 24 GB Képtároló tömb kapacitása: Min 500 GB Ethernet Interfész: Min 2db 1Gb/s 2 db DICOM kompatibilis, színes TFT megjelenítő: igen Képernyő méret: Min 21 Felbontás: Min 2 Megapixel Fénysűrűség: Min 300 cd/m2 Kontraszt arány: Min 800:1 Billentyűzet, egér: igen Szünetmentes tápegység: igen 14/16

15 15/16 VI.4) VI.4.1) Grafikus, 64 bites operációs rendszer: igen DICOM képalkotó eszközök vizsgálatainak megjelenítése (legalább PET, CT, MR, US): igen Vizsgálatok keresése: páciens név, vizsgálati dátum, azonosító, modalitás típus, születési dátum: igen Rendszerben több paciens egyidejű megnyitása: igen DICOM szolgáltatások: DICOM Query/Retrive study root SCP/SCU DICOM Echo SCP/SCU DICOM Storage Comitment SCP/SCU DICOM Multiframe Object támogatása DICOM Structured Riport támogatása / igen Támogatott leletezési funkciók: tükrözés, forgatás, invertálás ablakolás nagyítás szöveges megjegyzés távolság és szögmérés ROI/VOI kiértékelése /igen Képek és képsorozatok exportálhatósága legalább AVI, BMP, JPEG, TIFF, és DICOM formátumban: igen Képek és képsorozatok importálhatósága DICOM formátumban külső adathordozóról: igen 3D funkciók megléte, legalább: VRT MIP MPR /igen Rendszernek támogatnia kell a többmonitoros üzemmódot, két megjelenítő esetén mindkét megjelenítőn kell tudni a 3D/4D rekonstrukciót egyidejűleg: igen Vizsgálatok automatikus elő feldolgozása (3D rekonstrukció) előre meghatározott munkafolyamatok alapján: igen Mérési eredmények automatikus mentése, listázása és közvetlen elérése: igen 3D és 4D vizsgálatok funkcionális kiértékelése során DICOM SR készítése: igen 3D és 4D mérési eredmények és képek automatikus beillesztése a DICOM SR-be: igen Teljeskörű onkológiai kiértékelés: igen Előre definiált és felhasználó által szabadon definiált megjelenési képformátum a vizsgálat típusa alapján: igen Egyéb A berendezés illesztése az intézetben jelenleg is működő PACS rendszerhez: igen Teljes körű DICOM kompatibilitás: igen A berendezés telepítéséhez szükséges helyiség átalakítási munkálatok elvégzése: igen Meglévő PET CT berendezés leszerelése és szakszerű megsemmisítése: igen Szervizháttér megléte, 24 órás szerviz-szolgálat: Igen Szerviz reakció ideje Max. 24 óra Alkatrész utánpótlás garantált ideje Min. 10 év. Jogorvoslati eljárás A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv 15/16

16 16/16 VI.4.2) VI.4.3) VI.5) Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó u Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt szerint. A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó u Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: E hirdetmény feladásának időpontja: /16

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat 2. szakasz keretében 2 darab gyárilag új Digitális röntgen berendezés beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47930-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 182-320729. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 182-320729. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:320729-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 182-320729 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166474-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL A Miskolctapolcai Strandfürdő II. üteméhez kapcsolódó tervezési és szaktanácsadói szolgáltatások ellátása vállalkozási szerződés keretében részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Eszközbeszerzés a Szécsény Kistérségi Hulladékgazdálkodási Konzorcium KEOP-1.1.1/C/13-2013-0029 projektje egyes részei tárgyában SZÉCSÉNY KISTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KONZORCIUM

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115174-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7 Földgáz energia beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények és szervezetek részére a 2015-2016. gázévre - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376485-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:50211-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek alkatrészei 2015/S 166-302768. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek alkatrészei 2015/S 166-302768. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:302768-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek alkatrészei 2015/S 166-302768 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Kaposvár: Villamos energia 2014/S 190-334914. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kaposvár: Villamos energia 2014/S 190-334914. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334914-2014:text:hu:html Magyarország-Kaposvár: Villamos energia 2014/S 190-334914 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Magyar Államkincstár épületeinek napi és eseti takarítása és rágcsálóírtása

Magyar Államkincstár épületeinek napi és eseti takarítása és rágcsálóírtása Magyar Államkincstár épületeinek napi és eseti takarítása és rágcsálóírtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370208-2011:text:hu:html HU-Sopron: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei 2011/S 228-370208

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II.

Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96119-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119

Részletesebben

Magyarország-Debrecen: Számítógépek és tartozékaik 2013/S 228-396162. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Debrecen: Számítógépek és tartozékaik 2013/S 228-396162. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:396162-2013:text:hu:html Magyarország-Debrecen: Számítógépek és tartozékaik 2013/S 228-396162 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014.

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/48 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125352-2012:text:hu:html HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:326441-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével

Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:395960-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 azonosító projekt keretében: 32 582 02 OKJ-számú, Építő- és anyagmozgató gép kezelője megnevezésű, Targoncavezető szakmairányú képzés Közbeszerzési

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41298-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128646-2015:text:hu:html Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Medikai eszközök -KDOP-5.2.1/C-11-1-2011-0001

Medikai eszközök -KDOP-5.2.1/C-11-1-2011-0001 Medikai eszközök -KDOP-5.2.1/C-11-1-2011-0001 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/60 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240500-2008:text:hu:html HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

BCG oltóanyag beszerzése 2016.

BCG oltóanyag beszerzése 2016. BCG oltóanyag beszerzése 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2016.02.08.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378138-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385578-2013:text:hu:html Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve, címe: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/143 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Ajánlati felhívás; Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása tárgyában Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

TIOP 226 eszközbeszerzés

TIOP 226 eszközbeszerzés TIOP 226 eszközbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.04.08.

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában

Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Különféle alkatrészek 2016/S 060-100524. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Különféle alkatrészek 2016/S 060-100524. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1 / 7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:100524-2016:text:hu:html Magyarország-: Különféle alkatrészek 2016/S 060-100524 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása)

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 1) Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

Inkontinencia termékek szállítása

Inkontinencia termékek szállítása Inkontinencia termékek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése

Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére.

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

HU-Budapest: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz 2011/S 83-136443 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz 2011/S 83-136443 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136443-2011:text:hu:html HU-Budapest: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz 2011/S 83-136443 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Egyszer használatos műtéti izoláló szettek beszerzése

Egyszer használatos műtéti izoláló szettek beszerzése Egyszer használatos műtéti izoláló szettek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/140 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81637-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

HU-Debrecen: Tanítási berendezések 2011/S 174-285582 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Debrecen: Tanítási berendezések 2011/S 174-285582 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285582-2011:text:hu:html HU-Debrecen: Tanítási berendezések 2011/S 174-285582 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Ajánlati felhívás: Vállalkozási szerződés térinformatikai felmérések, feldolgozások beszerzésére

Ajánlati felhívás: Vállalkozási szerződés térinformatikai felmérések, feldolgozások beszerzésére Ajánlati felhívás: Vállalkozási szerződés térinformatikai felmérések, feldolgozások beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/75 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

"Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés

Neonatológiai ügyelet ellátása szolgáltatás megrendelés "Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/30 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012 Eljárást megindító felhívás - Kórházi eszközök beszerzése a Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet részére a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012 projekt keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 201/103 Beszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

HU-Budapest: Kábelelosztó szekrények 2011/S 84-138298 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Budapest: Kábelelosztó szekrények 2011/S 84-138298 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:138298-2011:text:hu:html HU-Budapest: Kábelelosztó szekrények 2011/S 84-138298 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:394037-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Bérlet

Részletesebben

Magyarország-Miskolc: Orvosi felszerelések 2013/S 222-386219. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Miskolc: Orvosi felszerelések 2013/S 222-386219. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/22 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:386219-2013:text:hu:html Magyarország-Miskolc: Orvosi felszerelések 2013/S 222-386219 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119595-2010:text:hu:html HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés

Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/145 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (MTA LGK) 1112 Budapest, Budaörsi út 45.

Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (MTA LGK) 1112 Budapest, Budaörsi út 45. Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (MTA LGK) 1112 Budapest, Budaörsi út 45. Kapcsolattartó személy neve: Faragó Csaba telefonszáma: 06-1/411-6568 telefaxszáma: 06-1/411-6268 e-mail

Részletesebben

MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása

MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.05.27. Iktatószám: 8516/2015 CPV Kód: 72212517-6;72260000-5 Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.05.27. Iktatószám: 8516/2015 CPV Kód: 72212517-6;72260000-5 Állami Egészségügyi Ellátó Központ Egységes tulajdoni nyilvántartást és üzemeltetést támogató szoftver fejlesztése, illetve tizenkét hónapos szoftverkarbantartás és support biztosítása a TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 azonosító számú projekt

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mágneses rezonanciás képfeldolgozó berendezések 2013/S 173-298735. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Mágneses rezonanciás képfeldolgozó berendezések 2013/S 173-298735. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/20 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298735-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mágneses rezonanciás képfeldolgozó berendezések 2013/S 173-298735 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Személygépjármű beszerzés 2015 ajánlattételi felhívás

Személygépjármű beszerzés 2015 ajánlattételi felhívás Személygépjármű beszerzés 2015 ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/151

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/151 A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére, a Jó Állam imázskommunikációjához médiatervezési és vásárlási, reklámügynökségi, BTL ügynökségi és online kommunikációs szolgáltatási feladatok elvégzése,

Részletesebben

HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365609-2010:text:hu:html HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ:

Részletesebben

TED 2016/S 041-068224

TED 2016/S 041-068224 Új, elővárosi kivitelű, alacsonypadlós, háromtengelyes csuklós (M3/II. osztályú) autóbuszok beszerzése. Pénzügyi lízingszerződés tárgyú, közösségi eljárásrendben lefolytatott, nyílt közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163 1/9 HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Magyar Posta Zrt., Beszerzési

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján]

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] Az ajánlatkérő neve: ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. Címe: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. Telefonszám: 48/799-301 E-mail cím: drkovacs.laszlo@zoldvolgy.hu

Részletesebben

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101367-2010:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása

Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása Balatonszemes közigazgatási területén Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben