AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA"

Átírás

1 Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljáráshoz Az ajánlat benyújtásának határideje május :00 óra

2 Ajánlattételi felhívás A Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája: Kbt. 122./A. szerint, hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás Felhívás megküldésének dátuma: április 28. CPV Kód: Ajánlatkérő: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Teljesítés helye: Tálalókonyha és étkező: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 3., hrsz.: 6/2. Ajánlattételi határidő: május 14. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Ajánlatkérő: Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. Kapcsolattartó: Nyíri-Szmolár Eszter műszaki ügyintéző Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Vállalkozási szerződés a 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján az Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztésével kapcsolatos felújítási munkák elvégzése. II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye: Építési beruházás / Vállalkozási szerződés Tálalókonyha és étkező: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 3., hrsz.: 6/2. II.1.3) A szerződés meghatározása/tárgya Vállalkozási szerződés a 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján az Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztésével kapcsolatos felújítási munkák elvégzésére. A kivitelezés nem építési engedély köteles! A munkák elvégzésére megkötendő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A megvalósítás során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alkalmazandó. Az elektronikus építési naplóval kapcsolatos szabályokat az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szabályozza, az abban foglaltak szerint kell eljárni jelen szerződés teljesítése során. A közbeszerzési műszaki leírást és az egyéb követelményeket az ajánlatkérő által a jelen felhívással együtt megküldött dokumentáció tartalmazza. II.1.4) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Építési munkák II.1.5) Részekre történő ajánlattétel: Ajánlatkérő megvizsgálta a közbeszerzést abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását. Mindennek alapján az ajánlatkérő nem biztosítja sem a részajánlat-tétel, sem az alternatív / több változatú ajánlattétel lehetőségét. A beszerzés tárgyának jellegére tekintettel a részekre bontás negatívan hatna a szerződés teljesítésének körülményeire (szerződést biztosító mellékkötelezettségek, felelősség, műszaki ellenőr, szakmai irányítás), azaz gazdasági és a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen. 2

3 II.1.6.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk: nem fogadhatók el változatok (alternatív ajánlatok). II.2.) Szerződés szerinti mennyiség Vállalkozási szerződés keretében a 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján az Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztésével kapcsolatos 1db tálalókonyha és étkező (5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 3., hrsz.: 6/2.) felújítása. II.3.) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A szerződés a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) által előírtak alapján, határozott időre jön létre, az aláírás napján lép hatályba és december 15-ig tart azzal, a két kikötéssel, hogy a jótállási kötelezettség a szerződéstervezet szerint irányadó, valamint a 2. sz. mellékletben található alaprajzon jelölt 1. ütem munkálatainak részteljesítési határideje augusztus 31. Előteljesítés biztosított. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt (10) bekezdését, mely jelen esetben jelenti azt, hogy a nyertes ajánlattevőként szerződő fél (Vállalkozó) előteljesítése esetén a teljesítés időpontja az előteljesítés időpontja. Amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél (Vállalkozó) jogos késedelembe esik, úgy a jogos késedelem miatti teljesítési határidő változást is a Kbt (10) bekezdésével kezeli ajánlatkérő. III. szakasz: jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Jótállási Időszak (hónap): teljes körű jótállás az ajánlattevő ajánlata szerinti időtartamban, az igazolt befejezésének dátumától számítottan. A Vállalt Jótállási Időszak Ajánlatkérő által előírt minimum időtartama 12 hónap. Teljesítési biztosíték: A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként az Ajánlatkérő a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás, azaz az Egyösszegű Ajánlati Ár öt (5) százalékát elérő teljesítési biztosítékot köt ki. Késedelmi kötbér: Megrendelő részéről: Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó jogosult a jogszabályokban biztosított módon, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot felszámítani, amelyet Megrendelő megfizetni köteles. Vállalkozó részéről az Egyösszegű Ajánlati Ár 0,3%-a naponta. Késedelmi kötbér összegének felső határa: az Egyösszegű Ajánlati Ár 10%-a. Meghiúsulási kötbér: Az Egyösszegű Ajánlati ár 20%-a. A Teljesítési Biztosíték kötelezettsége az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel lehet teljesíteni, a Kbt (6) bekezdés a) pontja alapján. Az ajánlattételi felhívásban előírt biztosíték Kbt. szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell (Kbt (5) bekezdés). A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció rögzíti. Amennyiben a Teljesítési Biztosítékot a nyertes Ajánlattevő átutalással kívánja rendelkezésre bocsátani, úgy Gyomaendrőd Város Önkormányzat mint Ajánlatkérő Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett számú számlájára utalja a teljesítési biztosíték összegét. 3

4 III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A műszaki leírásban és az árazatlan költségvetésben részletezett felújítási munkálatait Ajánlatkérő a 4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján benyújtott pályázat által elnyert Belügyminisztériumi támogatás keretében valósítja meg. A nyertes ajánlattevő részére amennyiben azt igényli előleg kerül biztosításra, az ajánlattevő által igényelhető Előleg mértéke a szerződés elszámolható összegének 5 %-a, melyet Ajánlatkérő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki az ajánlattevő részére. Az előleg kifizetése több részletben is történhet, és legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül az ajánlatkérő kizárólag az előleg első részletét köteles kifizetni. Az előleg elszámolását az Ajánlattevő a Fizetési ütemtervében tüntesse fel, amennyiben azt igénybe veszi. Az ajánlatkérő biztosítja az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésének a lehetőségét. Az ajánlatkérő legalább 4 részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja. Ajánlattevőnek lehetősége van teljesítményarányos számlázásra, azzal, hogy az egyes számlák benyújtásának ideje között legalább 30 napnak el kell telnie. Az Ajánlattevő a számlák benyújtását, azok számát és összegét az ajánlatában tervezi a mellékelt Fizetési Ütemtervben, az előrehaladásnak megfelelően, a szerződés megvalósításának megfelelően. Ajánlatkérő biztosítja az első részszámla kibocsátásának lehetőségét legkésőbb az áfa nélküli szerződéses érték 25 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén. Az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés áfa nélkül számított értékének 70 százalékánál. Ajánlatkérő a számla beérkezését követően az ellenszolgáltatást forintban, 15 napon belül fizeti meg, figyelemmel a Kbt bekezdésében foglaltakra. A kifizetésre az adózás rendjéről szóló évi XCII. Törvény 36/A. -ában foglaltak az irányadók. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a szerződés teljesítése esetén a kifizetés a Kbt valamint az Art. 36/A. hatálya alá esik. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Ajánlatkérő elfogad közös ajánlatot, de nem teszi lehetővé közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdasági társaság létrehozását. (Kbt. 27. (1)-(2) bekezdés) III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is. Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdése, valamint az 56. (2) bekezdésének hatálya alá tartozik. Az igazolás módja: Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkoznia kell a Kbt (1) bekezdése alapján, továbbá a Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pontja tekintetében a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. szerinti dokumentumokat kell benyújtani. Az ajánlattevőnek a Kbt. 58. (3) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. -a szerint kell igazolnia a kizáró okok hiányát az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolni: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az alábbi pontokban meghatározott követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg: 4

5 GP1: Az előírt időszak közbeszerzés tárgyából származó (építési kivitelezés) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat, évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pont). GP2: Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia szükséges a szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolását. Építési beruházás esetében az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a dokumentációban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Ha ajánlattevő nem rendelkezik felelősségbiztosítással, nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjáig megfelel a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. -ában foglaltaknak. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) d) pont.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdésére. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: GP1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha az előző három üzleti év közbeszerzés tárgyából származó (építési kivitelezés) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele (értékesítés nettó árbevétele) kevesebb, mint nettó Ft. GP2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9. -ában előírt dokumentummal. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, az Kbt. 55. (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az alábbi pontokban meghatározott követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg: MSZ1: Az ajánlatban csatolni kell az előírt időszakban teljesített legjelentősebb építési beruházás ismertetésére szolgáló, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. 16. (2) bek. a) pontja szerinti nyilatkozatot és ugyanezen rendelet 16. (5) bekezdésének megfelelő igazolást. A szerződést kötő másik fél által adott igazolás tartalma: az igazolásban meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. MSZ1: ha az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) műszaki átadás-átvétellel lezárva nem teljesített szerződésszerűen legalább 2 db építési kivitelezést, összesen legalább nettó Ft értékben, mely teljesítés a szerződésnek megfelelően történt meg. 5

6 A nyilatkozatokban elegendő kitérni az alkalmasság minimumkövetelményeiben meghatározottakra, az alkalmassági előírásoknak megfelelő építési beruházás(ok)ra. Az ismertetés tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez, az alkalmassági minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. Amennyiben a referenciamunkát az ajánlattevő / alvállalkozó / más szervezet közös ajánlattevő (konzorcium) tagjaként / alvállalkozóként teljesítette, úgy a teljesítésből kizárólag csak az ajánlattevő / alvállalkozó / más szervezet saját teljesítése fogadható el, ide nem értve a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (3) bekezdésében szabályozott esetet. Amennyiben a referenciamunkát projekttársaság végezte, úgy ajánlatkérő a Kbt (7) bekezdés alapján vizsgálja az alkalmasságot. MSZ2. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek a megnevezése, végzettségük, és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés e) pont), annak feltüntetésével, hogy melyik szakembert mely pozícióba ajánlja meg az ajánlattevő. Az ismertetésnél elegendő kitérni az alkalmasság minimumkövetelményeiben meghatározottakra, az alkalmassági előírásoknak megfelelő szakemberekre. MSZ2. ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberrel: Egy fő szakember, mely az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 38./A. (4) bekezdése szerinti műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik. (Építési műszaki ellenőri, illetve felelős műszaki vezetői tevékenység folytatásához szükséges, a névjegyzéket vezető szerv engedélyének megléte MV-Ép/A). Egy fő szakember, mely magasépítő mérnök, vagy azzal megegyező képesítéssel rendelkezik. Az MSZ2 minimumkövetelményeknek való megfelelést Ajánlattevő egy szakemberrel is igazolhatja, ha a szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal illetve képesítéssel. Igazolásként a szakemberek tekintetében csatolandó a szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz, valamint a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata. A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie azoknak az adatoknak, melyet a szakemberek vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelmények előírnak. A szakemberek tekintetében alkalmassági kritériumként ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt írja elő. Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékű szakmai gyakorlatot ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével is. Ezért jelöljék meg a szakemberek önéletrajzukban, hogy 6

7 a jogosultság mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, abban az esetben a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása vagy az alkalmassági feltételnek a szakmai önéletrajzban történő teljes körű igazolása szükséges, arra tekintettel, hogy Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) benyújtott ajánlatában cégszerűen nyilatkoznia kell, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. Az ajánlatnak tartalmaznia kell adott esetben az ajánlattevővel nem munkaviszonyban álló szakember kifejezett nyilatkozatát, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll és közreműködik a teljesítésben az ajánlatban szereplő beosztásban, és nincs más olyan kötelezettsége a jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná. Az ajánlatban valamennyi szakember tekintetében nyilatkozni szükséges arról, hogy mely szakember mely pozíció(k)ra kerül megjelölésre. Ajánlattevő adott esetben csatolja nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertesség esetén gondoskodik ajánlattevő az adott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről, valamint hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt (4) alapján és tudomásul veszi, hogy ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra ajánlattevő részéről, csatolni kell a dokumentumok magyar nyelvű fordítását is. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak. 7

8 Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdésére. III.3. A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott-e: Nem. III.4. A szerződés a Kbt (9) bekezdése szerint fenntartott-e: Nem. III.5. A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: Nem. III.6. A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek: MSZ2 pontban jelölt szakember rendelkezésre állását igazolni szükséges. IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája: Kbt. 122/A. szerinti, hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás IV.2) Értékelési szempontok: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás az alábbiak szerint: Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó Ft) IV.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció megküldésének időpontja: április 28. A dokumentációért fizetni nem kell. IV.3.1) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: május 14. Időpont: 11:00 IV.3.2) Az a nyelv, amelyen az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók: Magyar IV.3.3) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Kbt. 83. (7) bek. szerint 60 nap. A Kbt (5) bekezdése értelmében az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezet, ha őt az Ajánlattevő ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik. IV.3.4) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: május 14. Időpont: 11:00 Hely: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. Díszterem Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 62. (2) bekezdése alapján meghatározott személyek. V. szakasz: kiegészítő információk V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés nem ismétlődő jellegű. V.2) A dokumentáció átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele. Ajánlatkérő a megfelelő ajánlat elkészítéséhez ajánlattételi dokumentációt készített, melyet térítésmentesen bocsát Ajánlattevők részére jelen felhívással együtt, a jelen felhívás megküldésének (átadásának) napján, annak terjedelmére tekintettel ben, elektronikus úton. A dokumentáció átvételéről ajánlatkérő ben visszaigazolást kér. V.3) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. V.4) Az eljárás a Kbt. 40. (3)-(4) bekezdése alapján kerül-e megindításra: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyával kapcsolatban pályázatot nyújtott be a 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, szerződés azonosító:

9 V.4) Egyéb információk: V.4.1.) Az ajánlati dokumentáció műszaki leírásának figyelembe vételével, az 1. sz. mellékletében szereplő tételes költségvetést beárazva, azt összesítve nettó forintban kérjük meghatározni az Egyösszegű Ajánlati Árat, mely nettó összesen összegét a felolvasó lapon kell szerepeltetni. A megajánlott árnak tartalmaznia kell az ütemtervben szereplő minden tételt, ezeken felül plusz költség nem számolható el! V.4.2.) Ajánlatkérő a Kbt. 67. alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatkérő a Kbt. 67. (5) bekezdése alapján nem rendel el újabb hiánypótlást nem biztosítja az újabb hiánypótlás lehetőségét arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. V.4.3.) Ajánlatkérő rögzíti, hogy ha több ajánlatnak azonos a Kbt. 72. (3) bekezdés a) pontja szerinti ellenszolgáltatása, úgy az eljárás nyertesét a Kbt. 72. (4) bekezdés alapján határozza meg. V.4.4.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt okirat, igazolás nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak a Kbt. 36. (3) bekezdés alapján az ajánlattevő általi felelős fordítását be kell nyújtani. V.4.5.) Az ajánlatokat írásban és zártan, 1 eredeti példányban, valamint 1 példányban elektronikus formában (CD-n vagy DVD-n) - amely az aláírt papír alapú ajánlat szkennelt változatát.pdf formátumban, a beárazott költségvetési táblázatot és költségvetési főösszesítőt, valamint a fizetési ütemtervet.xls formátumban tartalmazza - kell közvetlenül vagy postai úton benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A borítékra rá kell írni: Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése, Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig! Ajánlattevőnek szükséges nyilatkoznia az elektronikusan benyújtott példányról, miszerint az mindenben megegyezik a papír alapon benyújtott példánnyal. V.4.6.) A Kbt. 36. (3) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható. V.4.7.) Amennyiben változásbejegyzés esete áll fenn, Ajánlattevőnek csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 7. -a alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. V.4.8.) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciumi szerződés), mely tartalmazza a közös ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért készfizető kezesként egyetemleges felelősséget vállalnak. V.4.9.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 55. (5) bekezdésére; az 55. (6) bekezdés a)-b) pontjára amennyiben releváns, valamint a 60. (3) és (5) bekezdésére vonatkozóan. V.4.10.) A Kbt. 36. (5) bekezdése alapján az ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult, ilyennek minősülnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások is. V.4.11.) Az ajánlatban lévő, minden az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az ajánlathoz csatolandók az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, aláírás-mintája. V.4.12.) Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakat. V.4.13.) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 60. (6) bekezdése szerint. 9

10 V.4.14.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. alapján építési beruházás esetében az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a dokumentációban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosítás: az építési beruházásra vonatkozóan legalább 23 millió Ft/év és legalább 23 millió Ft/káresemény mértékű építés-szerelési tevékenységet magában foglaló szakmai felelősségbiztosítás szerződést kell kötni, amelyet ki kell terjeszteni a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházásra. Mindezzel kapcsolatban ajánlattevő köteles nyilatkozni az ajánlatban. V.4.15.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlathoz csatolni szükséges az árazott költségvetéseket, a költségvetési főösszesítőt, valamint a fizetési ütemtervet. V.4.16.) Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania (Kbt. 60. (1) bekezdés). V.4.17.) Az ajánlatokkal szemben támasztott formai követelmények: - Az ajánlatot tartalomjegyzékkel el kell látni. - Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. - Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - a jelentkezés beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. - Az ajánlatokat roncsolás mentesen, nem bonthatóan, összefűzve kell benyújtani az V.4.5.) pontnak megfelelően. V.4.16.) Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos, közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok az irányadók. 10

11 Ajánlati dokumentáció 11

12 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Általános információk Az ajánlatkérési dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése Ajánlat Kiegészítő tájékoztatás Az Ajánlat formája Az Ajánlat benyújtása Az ajánlatok felbontása Az Ajánlatok érvényességének vizsgálata, értékelése és Speciális rendelkezések: Egyéb előzetes, tájékoztató jellegű információk IRATMINTÁK VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - tervezet Műszaki dokumentáció Alaprajz

13 1. Általános információk Az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, Nemzeti eljárásrend keretében a Kbt. 122./A. (1) bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást indít Iskolai közétkeztetés fejlesztése tárgyában. Az ajánlatkérő a Kbt. 49. alapján az ajánlatok összeállításának megkönnyítése, a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében ajánlatkérési dokumentációt állított össze. Az ajánlatkérési dokumentáció átvételével az ajánlattevő elfogadja a jelzett tárgyban megindított közbeszerzési eljárásnak az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó ajánlatkérési dokumentációban lefektetett szabályait, előírásait és ajánlatkérői elvárásait. Jelen ajánlatkérési dokumentáció az eljárást megindító felhívással együtt kezelendő. Amennyiben az eljárást megindító felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció között eltérés adódik, az eljárást megindító felhívás az irányadó. A Kbt. 49. (6) bek. értelmében az ajánlatkérési dokumentáció hivatkozott jogszabályhelyben rögzítettek szerinti átvétele, vagy elektronikus úton való elérése az eljárásban való részvétel és az érvényes ajánlattétel feltétele. Az ajánlatkérési dokumentáció másra nem ruházható át, nem tehető közzé Az ajánlattétel költségei Az ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlata elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget Ajánlatkérő kapcsolattartási pontja, kapcsolattartásra kijelölt személye Ajánlatkérő: Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. Kapcsolattartó: Nyíri-Szmolár Eszter műszaki ügyintéző Telefon: +36 (20) , Telefax: +36 (66) Fontosabb határidők és dátumok Kiegészítő tájékoztatás-kérés tervezett határideje: a benyújtás előtti 5. nap. Kiegészítő tájékoztatás-megküldésének tervezett határideje: a benyújtás előtti 3. nap. Az ajánlat beadásának határideje: május :00 óra Az ajánlatok bontásának időpontja: május :00 óra Szerződéskötés várható időpontja: május 30. Az ajánlati kötöttség: az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap. 13

14 1.4 Az ajánlatot alkotó iratok Melléklet Megnevezés Előlap (fedlap) 1. Iratminta Ajánlati felolvasólap 2. Iratminta Ajánlati adatlap Tartalomjegyzék, amely oldalszámokat is tartalmaz 3. Iratminta Ajánlattételi nyilatkozat Az ajánlattevő, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet aláírási jogosultságának igazolása (aláírási címpéldány) 4., 4.1, 4.2, 4.3. A kizáró okok fent nem állásának igazolásáról szóló nyilatkozatok Iratminta 5. Iratminta A Kbt. 40. (1) bek. szerinti ajánlattevői nyilatkozatok Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása ezen belül: 6. Iratminta Nyilatkozat az árbevételi adatok kapcsán 7. Iratminta Nyilatkozat a felelősség biztosításról Műszaki, szakmai alkalmasság igazolása ezen belül: 8. Iratminta Legjelentősebb szolgáltatások bemutatása Referenciaigazolás 9. Iratminta Nyilatkozat a szakemberekről 10. Iratminta (Adott esetben!) Nyilatkozat a rendelkezésre állásról Szakember/ek önéletrajza Szakember/ek végzettségének igazolása (Adott esetben!) Szakember/ek kamarai tagságának igazolása (amennyiben központilag elérhető nyilvántartásokban nem szerepel) Egyéb iratok, nyilatkozatok 11. Iratminta Nyilatkozat a Kbt. 55. (5), (6) bekezdésének megfelelően 12. Iratminta (Adott esetben!) Nyilatkozat az erőforrás rendelkezésre állásáról 13. Iratminta Nyilatkozat üzleti titokról a Kbt. 80. kapcsán 14. Iratminta Nyilatkozat az ajánlat elektronikus példányáról 15. Iratminta Nyilatkozat a teljesítési biztosítékról Excel táblázatok Költségvetés 1. ütem Költségvetés 2. ütem Költségvetési főösszesítő Fizetési ütemterv CD/DVD melléklet Elektronikus példány Megjegyzés: Az ajánlatkérő javasolja, hogy az ajánlat a fenti iratokat a megadott sorrend szerint tartalmazza. 2. Az ajánlatkérési dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése A jelen közbeszerzési eljárás nemzeti értékhatárt meghaladó értékű a Kbt. 122./A (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló közbeszerzési eljárás (Kbt. Harmadik rész). 2.1 Kbt.: A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 2.2 Ajánlatkérő: az eljárást megindító felhívás 1. pontjában meghatározott szervezet, amely azonos a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben a Megrendelővel. 2.3 Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. 14

15 A Kbt pontja értelmében gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja. Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja (Kbt. 28. (1) bek.). 2.4 Közös Ajánlat: több gazdasági szereplő, Ajánlattevő közösen is nyújthat be ajánlatot (Közös Vállalkozás/Konzorcium). A közös ajánlattétel alapvető szabályait a Kbt. 25. tartalmazza. Közös ajánlattétel esetében a közös ajánlattevőknek meg kell határozniuk a szerződés azon részeit, amelyeket majd Ajánlattevőként maguk teljesítenek, a közös ajánlattevőknek meg kell határozniuk egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt, minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését, Az eljárás során előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott gazdasági és pénzügy helyzetre vonatkozó követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. (Kbt. 55. (4) bek.) A Közös Ajánlathoz csatolniuk kell egymás közötti (konzorciumi) előzetes megállapodásukat. Az Ajánlattevők csak egy Ajánlatban vehetnek részt vagy egyénileg, vagy egy Konzorcium partnereként. (Kbt. 28. (1) bek. a) pont) Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 2.5 Alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót, c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót. Az ajánlatban a Kbt. 40. (1) bek. szerinti nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is csatolni szükséges. Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként (a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában részvételre jelentkezőként) kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. (Kbt. 26. ) 2.6 Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet: Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) kapacitására is támaszkodhat (Kbt. 55. (5) 15

16 bek.), azaz az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 2.7 Dokumentáció: általános és speciális követelményeket tartalmazó anyag. 3. Ajánlat Ajánlat kizárólag a megadott tárgyban, az eljárást megindító felhívásban és a jelen Dokumentációban meghatározott követelményeket kielégítően lehet benyújtani. (Kbt. 60. (1) és (3) bek.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy alternatív ajánlat tétele nem lehetséges. 4. Kiegészítő tájékoztatás Az Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet az eljárást megindító felhívásban és a Dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlat benyújtására nyitva álló határidő lejárta előtt. A kiegészítő tájékoztatás kérést a Kbt (5) bek-vel összefüggésben ésszerű időben kell feltenni, annak érdekében, hogy ajánlatkérő szintén, a hivatkozott jogszabályhelyben előírt ésszerű időben megválaszolhassa azokat. Az Ajánlattevőknek a kiegészítő tájékoztatás iránti igényeiket (a továbbiakban: kérdések) írásban kell benyújtaniuk (faxon, en) az eljárást megindító felhívás I. 1. pontjában meghatározott elérhetőségeken, és Ajánlatkérő csak az ilyen módon megküldött kérdéseket tekinti hatályosnak. Az egyéb helyen benyújtott vagy más címre/faxszámra megküldött kérdést Ajánlatkérő nem veszi figyelembe. Az Ajánlattevő felelőssége, hogy az ilyen kérdések idejében megérkezzenek az Ajánlatkérőhöz. A késve érkező kérdéseket a Kbt. szerint az Ajánlatkérő nem veszi figyelembe. Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy kérdéseiket, a kérdés feltételére irányadó határidő lejártásig szerkeszthető MS Word formátumban elektronikusan is szíveskedjenek továbbítani az eljárást megindító felhívás I. 1. pontjában meghatározott címre, az elektronikus levél tárgyában feltüntetve az eljárás megnevezését a válaszok elkészítésének megkönnyítése érdekében. Az ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevők felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatás iránti kérdésük feltétele esetén olyan elérhetőségeket (telefax és/vagy ) adjanak meg, amelyek az ajánlatkérői válaszok fogadására a nap 24 órájában alkalmasak. Az Ajánlattevők kizárólagos felelőssége, hogy gondosan megvizsgálják az Ajánlatkérési Dokumentációt, és annak minden kiegészítését, amely az Ajánlat benyújtására nyitva álló időszak alatt kibocsátottak, valamint hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolja az Ajánlat természetét vagy mennyiségi jellemzőit abban az esetben, ha az Ajánlat elfogadást nyert. A Kbt. 45. szerinti kiegészítő tájékoztatás(ok) a dokumentáció részeként tekintendők, azzal együtt kezelendők. 5. Az Ajánlat formája Az ajánlat formájára az alábbiak irányadóak: Az ajánlatokat írásban és zártan, 1 eredeti példányban, valamint 1 példányban elektronikus formában (CD-n vagy DVD-n, Kbt. 61. (1) bek.) - amely az aláírt papír alapú ajánlat szkennelt változatát.pdf formátumban, a beárazott költségvetési táblázatokat és költségvetési főösszesítőt, valamint a fizetési ütemtervet.xls formátumban tartalmazza - kell közvetlenül vagy postai úton benyújtani az ajánlattételi 16

17 határidő lejártáig, az I.1. pontban meghatározott címre (Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.). A borítékra rá kell írni: Iskolai közétkeztetés fejlesztése, Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig! A közvetlenül benyújtott csomag átvételéről az Ajánlatkérő átvételi elismervényt ad. Ajánlattevőnek szükséges nyilatkoznia az elektronikusan benyújtott példányról, miszerint az mindenben megegyezik a papír alapon benyújtott példánnyal. Az ajánlatokat roncsolás mentesen, nem bonthatóan, összefűzve, oldalszámozással ellátva kell benyújtani, az ajánlatba oldalszámozással ellátott tartalomjegyzéket csatolni kell. Az Ajánlat valamennyi tartalommal bíró oldalát egymást követő folyamatos oldalszámozással kell ellátni úgy, hogy a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható legyen. Az Ajánlat eredeti példányát nyomtatott betűvel, tintával, gépírással, vagy más kitörölhetetlen módon olvashatóan kell megírni, és minden egyes, az adott gazdasági szereplőre vonatkozó saját nyilatkozatot a Ctv. hatálya alá tartozó szervezet esetén cégszerűen alá kell írnia az adott gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult vezetőjének. Az ajánlat, mint jognyilatkozat abban az esetben fogadható el joghatályosnak, ha az a cégjegyzésre jogosult személy(ek)től ered a cégaláírási nyilatkozatnak megfelelő formában, vagy az általa(uk) kifejezetten e célra meghatalmazott személy írja alá. Az aláírási mód, és jogosultság ellenőrzése érdekében csatolni kell az adott gazdasági szereplő cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult jelen ajánlatot aláíró azon képviselője hiteles cégaláírási nyilatkozatának (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának egyszerű másolati példányát, akik az ajánlatban nyilatkozatot tesznek. Amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult személy(ek), hanem az általa(uk) felhatalmazott személy ír alá a az ajánlat megtétele során, úgy az ő képviselői minőségét az őt felhatalmazó cégjegyzésre jogosult vezető(k) aláírási címpéldányán túl a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását és a meghatalmazás tényét/tartalmát is magába foglaló irattal köteles igazolni az adott gazdasági szereplő az ajánlatban. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen az ajánlat beadása előtt módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. Közös ajánlat esetén a vezető céget meg kell jelölni, és közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk, valamint konzorciumi megállapodást (iratminta szerinti megfelelő) kell kötni a következő adatok tekintetében: szerződő felek, konzorciumvezető, kapcsolattartó megjelölése, egyetemleges felelősségvállalás elfogadása. Az iratmintákkal kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet: A mellékelt iratminták kizárólag tájékoztató jellegűek, így azok felhasználása az ajánlattétel során ajánlott, de nem kötelező! Az iratminták felhasználását megelőzően kérjük, hogy azok tartalmát a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi előírásokkal egyeztetni szíveskedjenek. Ennek elmaradásából eredő hiányosságokért, vagy egyéb hibákért a felelősség teljes mértékben az Ajánlattevőt terheli! Az iratminták a hiánypótlás és felvilágosítás kérés lehetőségére figyelemmel nem megfelelő felhasználásból eredő esetleges érvénytelenségért az ajánlatkérő felelősséget nem vállal. 6. Az Ajánlat benyújtása Az Ajánlat átvételét írásos átvételi elismervény útján az Ajánlatkérő (vagy képviselője) az Ajánlat benyújtásakor, annak átvételekor aláírásával igazolja. Az Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy az Ajánlatot megfelelő alakban, példányszámban és időben nyújtsa be. Az Ajánlatot írásban és zártan, az eljárást megindító felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az Ajánlat benyújtására nyitva álló határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő általi kézhezvételére az előírt helyszínen az ajánlati határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, késedelmes megérkezéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 17

18 Az ajánlat készítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket az ajánlattevő viseli. Az Ajánlattevő az ajánlattétel miatt Ajánlatkérő felé költséget nem érvényesíthet. 7. Az ajánlatok felbontása Az Ajánlatokat az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártával azonos időpontban bontja fel az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjában meghatározott időben és helyszínen. A bontáson a Kbt. 62. (2) bek.-re figyelemmel csak az ajánlatkérő, a Bírálóbizottság, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen. A bontás mindaddig tart, míg valamennyi, az eljárás keretében, a benyújtás helyszínén leadott, az ajánlattételi határidő lejártáig beérkezett ajánlat felbontására sor nem kerül. A Kbt. 61. (3) bekezdése szerint az elkésetten benyújtott ajánlat csomagolása az ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontható fel. 8. Az Ajánlatok érvényességének vizsgálata, értékelése és összehasonlítása Az Ajánlatok felbontása utáni értékeléskor történik az Ajánlatok részletes tartalmi ellenőrzése. Ekkor kerül sor annak megállapítására, hogy formai és tartalmi szempontból az Ajánlatok érvényesek-e, megfelelnek-e az eljárást megindító felhívás és az Ajánlati dokumentáció követelményeinek. Hiánypótlás, pontosító kérdés Az Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás, illetve a nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás kapcsán a Kbt a szerint jár el. Számítási hiba javítása, irreális ajánlati elem Az Ajánlatkérő az eljárás során a számítási hiba és az irreális ajánlati elem kapcsán a Kbt szerint jár el. Értékelés Az Ajánlatkérő az ajánlatokat az eljárást megindító felhívásban meghatározottak szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat értékelési szempontja alapján értékeli. (Kbt. 71. (2) bek. a) pont) Az eljárás további részében nem vehet részt az, aki érvénytelen ajánlatot tett, illetve akit az eljárásból kizártak. Az Ajánlatkérő csak azokat az ajánlatokat fogja értékelni, összehasonlítani és részletesen vizsgálni, amelyeknél érvénytelenítő és kizáró okok nem állnak fenn. Az értékelési szempont: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Egyösszegű Ajánlati Ár: Az ajánlati dokumentáció műszaki leírásának figyelembe vételével, az 1. sz. mellékletében szereplő tételes költségvetést beárazva, azt összesítve nettó forintban kérjük meghatározni az Egyösszegű Ajánlati Árat, mely nettó összesen összegét a felolvasó lapon kell szerepeltetni. A megajánlott árnak tartalmaznia kell az ütemtervben szereplő minden tételt, ezeken felül plusz költség nem számolható el! 18

19 9. Speciális rendelkezések: Az eljárás bizalmas jellege: Az Ajánlattevők az Ajánlati dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként kötelesek kezelni, arról külső, harmadik személynek semmilyen részletet, adatot információt, tájékoztatást nem adhatnak. Az Ajánlati dokumentációt, annak részeit csak a jelen közbeszerzési eljárásban lehet felhasználni, másolatot készíteni, terjeszteni tilos. Üzleti titok: Az Ajánlatkérő az üzleti titokra vonatkozó esetleges ajánlattevői rendelkezések kapcsán felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérői értelmezés szerint a Kbt. 80. (1) bek. első mondata alapján az ajánlattevő az ajánlatában kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Ajánlatkérő felhívja továbbá a T. Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 80. (2) - (4) bek.-eiben foglalt korlátozó rendelkezésekre. 10. Egyéb előzetes, tájékoztató jellegű információk Ajánlattevő köteles a Kbt. 54. (1) bekezdésében alapján tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlattevő a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről tájékoztatást kaphat az alábbi linkeken szereplő elérhetőségeken: A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tekintetében: Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat tekintetében: 19

20 IRATMINTÁK 20

21 1. iratminta AJÁNLATI FELOLVASÓLAP Tárgy: Iskolai közétkeztetés fejlesztése 1. Ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve 1 Székhelye Konzorciumvezető neve 2 Székhelye Konzorciumi tag neve Székhelye 2. Ajánlattevő ajánlata Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó Ft) 3..Ft, azaz. Forint Kelt:.., hó.. nap... cégszerű aláírás 1 Közös (konzorciumi) ajánlattétel esetén a konzorcium neve mellett az egyes ajánlattevők (konzorcium tagjai) nevét és székhelyét is fel kell tüntetni! 2 Önálló ajánlattétel esetén a közös (konzorciumi) ajánlattételre vonatkozó adatok törölhetőek. 3 Az ajánlati dokumentáció 1. sz. mellékletében szereplő Összesítő táblázat 2.1 ÁFA vetítési alap, nettó összesen Ft összegét kell szerepeltetni! 21

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385578-2013:text:hu:html Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére.

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81637-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/143 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve, címe: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Országos Idegennyelvű Könyvtár. által kezdeményezett

Országos Idegennyelvű Könyvtár. által kezdeményezett Országos Idegennyelvű Könyvtár által kezdeményezett Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 1056 Budapest, Molnár utca 11. épületen belüli pincei padlószint süllyesztés körüli falak jetgroutingos alapmegerősítése

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1580-2012:text:hu:html HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222249-2015:text:hu:html Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115174-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása

Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása Közvilágítási hálózat lámpatesteinek korszerűsítése és bérbeadása Balatonszemes közigazgatási területén Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:326441-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása)

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 1) Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014.

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/48 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/60 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

Medikai eszközök -KDOP-5.2.1/C-11-1-2011-0001

Medikai eszközök -KDOP-5.2.1/C-11-1-2011-0001 Medikai eszközök -KDOP-5.2.1/C-11-1-2011-0001 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

"Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés

Neonatológiai ügyelet ellátása szolgáltatás megrendelés "Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/30 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/a. telefonszám: 06-94-548-034 telefaxszám: 06-94-428-791 e-mail cím: kislegykapo@gmail.com

Részletesebben

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást 7. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 6. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171315-2010:text:hu:html HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Megbízási szerződés keretében

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában

Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában Ajánlati felhívás - Gép-műszer beszerzés a GOP-1.1.1-11-2012-0409 azonosító jelű pályázat vonatkozásában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128646-2015:text:hu:html Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125352-2012:text:hu:html HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve

Részletesebben

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás [ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió I.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Füzesabony Város Önkormányzata Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376485-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Előterjesztés. Hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzési eljárás megindításáról

Előterjesztés. Hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzési eljárás megindításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47930-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS I. AJÁNLATI FELHÍVÁS II. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ 1.1 Értelmező rendelkezések 1. Ajánlati felhívás vagy Felhívás: Az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED adatbank) e tárgyban jelen közbeszerzési

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166474-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II.

Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció Mezőtúri református Egyházközség Közbeszerzési ajánlati dokumentáció A Mezőtúri Református Kollégium könyvtárának felújítása keretében belsőépítészeti berendezések gyártása, szállítása és üzembe helyezése

Részletesebben

MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása

MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Bérlet

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ Keretmegállapodás a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújítási, karbantartási és bontási munkálatainak elvégzésére

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 azonosító projekt keretében: 32 582 02 OKJ-számú, Építő- és anyagmozgató gép kezelője megnevezésű, Targoncavezető szakmairányú képzés Közbeszerzési

Részletesebben

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATKÉRŐ: MÓRA FERENC MÚZEUM 6720 SZEGED, ROOSEVELT TÉR 1-3. Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban,,régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján]

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] Az ajánlatkérő neve: ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. Címe: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. Telefonszám: 48/799-301 E-mail cím: drkovacs.laszlo@zoldvolgy.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378138-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 22.04.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370208-2011:text:hu:html HU-Sopron: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei 2011/S 228-370208

Részletesebben

Magyarország-Debrecen: Számítógépek és tartozékaik 2013/S 228-396162. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Debrecen: Számítógépek és tartozékaik 2013/S 228-396162. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:396162-2013:text:hu:html Magyarország-Debrecen: Számítógépek és tartozékaik 2013/S 228-396162 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347285-2010:text:hu:html HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 15-én 8:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. december 15-én 8:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Inkontinencia termékek szállítása

Inkontinencia termékek szállítása Inkontinencia termékek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:50211-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében

Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében Őrzés-védelmi tevékenység megrendelése technikai eszközök telepítésével megbízási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012 Eljárást megindító felhívás - Kórházi eszközök beszerzése a Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet részére a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0012 projekt keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 201/103 Beszerzés

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre

Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96119-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Szakmai szolgáltatások

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Épületenergetikai korszerűsítés és fűtési rendszer átalakítása-ii. tárgyban kiírt, a Kbt. 122/A szerinti hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárásban 1) Az ajánlatkérő

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/96

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/96 Páty Község Önkormányzat által fenntartott óvodákban, és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben közétkeztetés biztosítása vállalkozási

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS ÉS EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS ÉS EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS ÉS EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisa (P4) projekt keretében Mobil tisztatér

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Ajánlatkérési dokumentáció TiszaSzolg 2004 Kft., mint ajánlatkérı által indított nyílt közbeszerzési eljárásban Konténerszállító gépjármő és konténerszállító pótkocsi beszerzése 2009. október - november

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Ajánlati felhívás; Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása tárgyában Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101367-2010:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Mosonszolnok Község Önkormányzata 9245 Mosonszolnok, Fő utca 44. Tel.: 06/96/566-017 Fax: 06/96/215-982 e-mail: mosonszolnok@mosonszolnok.hu www.mosonszolnok.hu AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az egyszerű közbeszerzési

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben