Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat"

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ Keretmegállapodás a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújítási, karbantartási és bontási munkálatainak elvégzésére Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat oldal 1 / 68

2 Tisztelt Ajánlattevők! Az ajánlatkérő e közbeszerzési dokumentum rendelkezésre bocsátásával az a célja, hogy a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) előírásaival összhangban segítse a közbeszerzési eljárásban a megfelelő ajánlattételt. A közbeszerzési dokumentum kiegészíti, részletezi, szükség szerint értelmezi az ajánlati felhívásban megtalálható információkat. Az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentum az eljárás elválaszthatatlan, szerves részét képezi, és mint ilyen együtt, mint közbeszerzési dokumentumok kezelendők. Szintén szándéka az ajánlatkérőnek, hogy az ajánlatok formájának előírása, egységesítése révén könnyítse és gyorsítsa az értékelés folyamatát. Kérjük, hogy ennek érdekében a közbeszerzési dokumentumot figyelmesen tanulmányozzák át, és az ajánlatukat az ebben foglalt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítsék el. Kiemelendő, hogy a Kbt. 73. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek ( ). Ügyeljenek arra, hogy az ajánlat, valamint a mellékletek (nyilatkozatok) aláírás nélkül nem fogadhatók el. Felhívjuk figyelmüket, hogy a közbeszerzési eljárás fő szabályait az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentum megfelelően tartalmazza, de bizonyos esetekben a törvény egyéb szabályainak ismerete is szükségessé válhat. Ugyancsak figyelmükbe ajánljuk, hogy jelen közbeszerzési dokumentumban nem ismételjük meg az ajánlati felhívásban foglaltakat, hanem azzal összhangban részletesebben kifejtjük a sikeres ajánlattételhez szükséges információkat. Az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentum együtt kezelendő. A fentiekre tekintettel az Ajánlatkérő arra kéri a tisztelt Ajánlattevőket, hogy ajánlataikat szigorúan az ajánlati felhívásban és a jelen közbeszerzési dokumentumban előírt formában és tartalommal dolgozzák ki, figyelemmel, természetesen, a Kbt. szabályaira is. A felhívástól, vagy a közbeszerzési dokumentumtól való bármilyen eltérés az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után május 13. Takács György Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szakértő oldal 2 / 68

3 I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1. Ajánlattételre jogosult ajánlattevők A nyílt eljárás olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet. Közös ajánlattétel esetén a felek egymás közötti és külső jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv 6: :30., a 6: :500. és a 6: rendelkezései az irányadóak. Közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell: - hogy a közbeszerzési eljárás során melyik Ajánlattevő látja el a közös képviseletet, - hogy a szerződés megkötésére a közös képviselőt hatalmazzák fel, - a teljesítés és a kifizetés partnerek közötti megosztását, - hogy a közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, - az együttműködési szerződés (megállapodás) időtartamát, a közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés hatályba lépésének és teljesítési határidejének időpontjára figyelemmel. 2. A közbeszerzési eljárás típusa és jellemzői A beszerzés becsült értéke alapján figyelembe véve különösen a Kbt ban foglaltakat a Kbt. Második része szerinti uniós eljárásrend alkalmazandó. Az eljárás fajtája keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás. Az eljárás bírálati szakaszában történik az ajánlatok vizsgálata, esetlegesen felhívás hiánypótlásra, illetve a nyertes ajánlattevő kiválasztása. 3. Kbt. 73. (4) bekezdése szerinti tájékoztatás: A Kbt. 73. (4)-(5) bekezdésének megfelelően előírásra került, hogy az ajánlattevő tájékozódjon azon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő, és amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást az alábbi szervezetektől kaphat: Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: Nemzetgazdasági Minisztérium Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. Postai cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481. Telefonszám: Telefax: Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7. Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 270 tel: fax: oldal 3 / 68

4 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1051 Budapest, Arany János u. 25., Ingyenes (zöld) telefonszám: Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Központi telefonszám: Központi faxszám: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Telefon: Fax: Kék szám (mobilhálózatból is hívható): 06-40/ Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a Budapest, Pf Tel.: 1/ Fax: 1/ Honlap: 4. Kiegészítő tájékoztatás: Az érdeklődő gazdasági szereplők az ajánlati felhívással és a közbeszerzési dokumentumval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be az ajánlattételi határidő lejárta előtt a Kbt. 56. (3) bekezdésében foglaltak szerint. A válaszokat kiegészítő tájékoztatás formájában a kérdés beérkezését követően a Kbt. 56. (2) bekezdése szerint küldi meg ajánlatkérő. A tájékoztatás kizárólag írásos formában kérhető (azaz telefonon nem), a Kbt ban foglaltaknak megfelelően. A kiegészítő tájékoztatás megadása elektronikus úton történik az ajánlattevő által megadott elektronikus elérhetőségre. A kiegészítő tájékoztatás iránti kérdések úgyszintén megküldhetők elektronikus úton is az ajánlatkérő kapcsolattartója részére azaz az elektronikus megküldést is írásbeli formának fogadjuk el. A kiegészítő tájékoztatás teljes tartalma minden ajánlattevő részére, kizárólag elektronikusan megküldésre kerül. 5. Az ajánlat benyújtása: Az ajánlatokat zárt borítékban vagy kisebb dobozban, magyar nyelven 1 példányban (1 eredeti) kérjük benyújtani. A borítékon/dobozon a közbeszerzési dokumentum részeként kiadott iratmintákban található feliratot kell alkalmazni. Az ajánlatot kérjük beadni továbbá 1 elektronikus példányban (CD/DVD jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pl..pdf vagy.jpg file), amely az eredeti (papír alapú) példányról készült hiánytalan, szkennelt ajánlatot tartalmazza, valamint a mintaköltségvetéseket xls formátumban is teljes terjedelemben. oldal 4 / 68

5 6. Az ajánlat benyújtására vonatkozó, ajánlatkérő által előírt formai követelmények: Az ajánlat eredeti papíralapú példányát össze kell fűzni; Az ajánlatot folyamatos oldalszámozással kell ellátni: az oldalak számozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható, és az iratok helyére hiánypótlás, felvilágosítás, szakmai indokolás kérése esetén egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; Az ajánlatban lévő, minden az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet által készített dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak, vagy olyan személynek vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az egyes oldalakat külön szignálni nem szükséges, azonban az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. Az ajánlatban csatolni kell a jelen közbeszerzési dokumentum 3. mellékleteként megadott felolvasólapot, az ott megadott adatokkal. 7. Az ajánlat aláírása: Az ajánlatban kérjük csatolni a benyújtott ajánlatot aláírásával ellátó(k), képviseletre jogosult személyek aláírási címpéldányát. Aláírási címpéldányként fogadjuk el a közjegyző által ellenjegyzett aláírásmintát, valamint az ún. banki aláírás-bejelentő kartont is, amelyen az érintett bank felé az adott személy az aláírását bejelentette. (A csatolt aláírási címpéldány dátuma nem meghatározó) Az ajánlatkérő részéről a fent meghatározott aláírási címpéldányok helyett elfogadjuk továbbá a jelen közbeszerzési dokumentum mellékleteként csatolt aláírásmintát is, de kizárólag abban az esetben, ha ezen aláírásminta mellé csatolásra kerül az érintett személy (fényképes) személyi igazolványának és lakcímkártyájának mindkét oldalát tartalmazó egyszerű fénymásolata. Ezen mód (a mellékelt aláírásminta) választása esetén az ajánlat benyújtásával az érintett személy vállalja, hogy a kapcsolódó személyi adatai jelen eljárásban az eljárás céljának megfelelő módon és mértékben felhasználásra kerüljenek. Amennyiben más személy írja alá az ajánlatot, szükséges egy meghatalmazás csatolása is, ami igazolja, hogy az aláíró személy jogosult az ajánlat aláírására/jegyzésére; azonban ezen utóbbi esetben is szükséges az egyébként főszabályként aláírásra jogosult személy aláírási címpéldánya és egyúttal a másik, ténylegesen aláíró személy aláírási címpéldánya is. oldal 5 / 68

6 Cégszerű aláírás: ahol a közbeszerzési dokumentum (és/vagy a nyilatkozatminta) cégszerű aláírást ír elő, azon a képviseletre jogosult aláírási minta szerinti kézjegyét kell érteni, amely akkor cégszerű, amennyiben az aláírási címpéldányban foglalt előírások szerinti kellékeket is tartalmazza. Egyéni vállalkozó esetén: cégszerű aláírásának a nevét és az e.v. rövidítést, vagy kiírva egyéni vállalkozó szavakat és a nyilvántartási számát kell tartalmaznia. 8. Kizáró okok és igazolási módjuk: A kizáró okokkal és igazolási módjaikkal kapcsolatban mindenekelőtt felhívjuk a figyelmet a Kbt. szabályaira. E rendelkezések szerint az ajánlatkérő által előírt kizáró okok tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges benyújtani, valamint a Kbt. 62. (1) bekezdés kb) pontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell adatokat megjelölnie (azaz: külön nyilatkozatban számot kell adni az ajánlattevő vállalkozás tulajdonosi szerkezetéről). (E nyilatkozat a jelen közbeszerzési dokumentum mellékletében található nyilatkozatminták kitöltésével megfelelően teljesíthető.) A kizáró okok kapcsán kiállított nyilatkozatok esetében felhívjuk a figyelmet arra, hogy a nyilatkozatok kizárólag az arra jogosult személy aláírásával (cég esetén cégszerű aláírásával) tekinthetők érvényesnek. (Azt, hogy az adott ajánlatban szereplő személy valóban jogosult-e aláírásra, a internetes oldalon található cégadatokból ellenőrizzük ezért kérjük a t. ajánlattevőket, hogy amennyiben a valós állapot eltér az előbb jelzett honlapon elérhető adatoktól, akkor csatoljanak cégkivonatot, cégmásolatot vagy cégkivonatot de csak ebben az esetben, egyébként nem szükséges.) 9. Az ajánlatok bontása: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontása az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában (pontosan a megjelölt percben) megkezdődik az ajánlati felhívásban megjelölt helyen, és mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül. (Tekintettel a közbeszerzési eljárásra vonatkozó szigorú jogszabályi előírásokra, az akár egy perccel elkésve leadott ajánlatokat a szigorú törvényi előírások miatt sajnos nem áll módunkban elfogadni.) Felhívjuk a figyelmet, hogy a postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő nem tekinti az ajánlatot határidőben érkezettnek, ha az pl. a postázó helyiségébe, vagy a portájára érkezett meg. Az ajánlatokat csak a felhívásban megjelölt benyújtás/bontás pontos helyszínére történő beérkezésekor lehet átvettnek tekinteni. Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen. Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerülnek a Felolvasólap -on szereplő információk. Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet legkésőbb a bontástól számított öt napon belül az összes ajánlattevőnek eljuttat. oldal 6 / 68

7 10. Az ajánlatok bírálata: Az ajánlatok bírálata két szakaszban történik. Az ajánlatok bírálata során a határidőre benyújtott (eredeti) ajánlatok megvizsgálásra kerülnek abból a szempontból, hogy megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A hiányos, hiányzó nyilatkozatokat, dokumentumokat a hiánypótlási felhívás alapján kell pótolni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Felolvasólap nem hiánypótolható, ezért be nem nyújtása az ajánlattevő által nem pótolható hiányosságnak tekintendő, amely alapján az ajánlat érvénytelennek minősül. Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbb ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. Amennyiben szükséges a hiánypótlás itt is biztosított. 11. Ajánlatok értékelése: Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban az érvényes ajánlatok elbírálására a Kbt. 76. (2) bekezdés c) pontja szerinti szempontot határozta meg, amely alapján nyertesként az ár-érték aránya alapján legkedvezőbb ajánlat kerül kihirdetésre. Az ajánlatkérő tehát az ár-érték arány alapján legkedvezőbb, azaz a legmagasabb pontszámot elérő érvényes ajánlatot hirdeti ki az eljárás nyerteseként. Ajánlattevőnek a Felolvasólapon, mint egyben szakmai ajánlatában kell ajánlatát benyújtania. A megajánlott és az előírt kötbérek összesített százalékos értéke nem haladhatja meg a húsz százalékot. Az ajánlattevőknek az 1. bírálati szemponthoz kapcsolódóan teljes nettó (áfa nélkül) ajánlati árat kell megajánlaniuk. Az ár magában foglalja a jelen közbeszerzési dokumentum műszaki leírásában meghatározott valamennyi szolgáltatás díját, költségét, beleértve az ajánlattevőket terhelő adókat is, de kivéve az általános forgalmi adót. Az aránytalanul alacsonynak értékelt ajánlati árat tartalmazó ajánlatra vonatkozóan a Kbt. vonatkozó szabályai szerint járunk el (Kbt. 72. ), azaz az árajánlatra vonatkozóan írásban adatokat és indokolást kérünk. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a nem elfogadható és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetetlen indokolás esetén kötelező az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása (Kbt. 72. (3) és (7) bek.) Részszempont szerinti tartalmi elemek alapján adható pontszám alsó-felső határa: 1-10 pont Az ajánlati felhívás II.2.5.) 2. pontja szerinti részszempont esetében Ajánlatkérő előírja, hogy 0,5 %/nap értéknél kevesebb értékre nem lehet ajánlatot tenni, míg a részszempont tekintetében a legkedvezőbb vállalás 1 %/nap, erre, valamint az ennél kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt 10 pontot ad. oldal 7 / 68

8 Továbbá az ajánlati felhívás II.2.5.) 3. pontja szerinti részszempont esetében Ajánlatkérő előírja, hogy 10% értéknél kevesebb értékre nem lehet ajánlatot tenni, míg a részszempont tekintetében a legkedvezőbb vállalás 20 %, erre, valamint az ennél kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt 10 pontot ad. Valamint az ajánlati felhívás II.2.5.) 4. pontja szerinti részszempont esetében Ajánlatkérő előírja, hogy 12 hónapnál kevesebb időtartamra nem lehet ajánlatot tenni, míg a részszempont tekintetében a legkedvezőbb vállalás 24 hónap, erre, valamint az ennél kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt 10 pontot ad. Az értékelés módszere: Ajánlatkérő az ár tekintetében adható pontszámot a fordított arányosítás módszerével, az 2.,3. és 4. részszempont esetén az egyenes arányosítás módszerével számítja ki. Az 1. részszempont esetében, amennyiben ajánlattevő vállalja a 24 órás készenlétet úgy a maximális pontszámot kapja, ha nem vállalja, úgy a minimális pontszámot kapja. Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat P = A legjobb A vizsgált * Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat P = A vizsgált A legjobb * A Szerződés: Az eredményhirdetést (összegezés megküldését) követően a szerződés a felhívás, a közbeszerzési dokumentum és az ajánlat tartalma szerint, a nyertesként megjelölt ajánlattevővel kerül megkötésre (Kbt (1) bek.). Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés az alábbiak figyelembe vételével nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül. (Az üzleti titokkal kapcsolatban utalunk a Kbt ra.) A közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmában a megkötendő szerződéssel lényegében egyenértékű, az ajánlathoz (aláírva) csatolni nem szükséges. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítása csak a Kbt ában foglaltaknak megfelelően történhet. 13. Ajánlattétel költségei: Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket az ajánlattevőnek kell viselni, ilyen (vagy hasonló) jogcímen anyagi jellegű igény nem követelhető az ajánlatkérőtől. oldal 8 / 68

9 14. A közbeszerzési dokumentum felhasználása: Jelen közbeszerzési dokumentum csak az ajánlatkérő, az ajánlattevő és az alvállalkozók (illetve ezek alkalmazottai, meghatalmazottjai) részéről használható fel, kizárólag jelen közbeszerzési eljárás során. Egyéb jellegű felhasználás esetén az ajánlatkérő (illetőleg a szerzői felhasználási engedély jogosultjának) külön írásbeli hozzájárulása szükséges. 15. Üzleti titok: A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. ] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. (1) bekezdés alapján. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 16. Az eljárás nyelve: Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok esetében magyar fordítást kérünk csatolni - ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő által készített felelős fordítást is. A helytelen saját fordítás következményeit ajánlattevőnek kell viselnie. 17. Szakemberek nyilvántartásba vétele: Ajánlatkérő a felhívás III.1.3) pontjában megjelölt M2. szakemberek vonatkozásában felhívja a figyelmet a nyertes ajánlattevőt terhelő kamarai regisztrációs kötelezettségre. Ajánlatkérő kéri, hogy Ajánlattevők nyújtsanak be nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy nyertességük esetén a műszaki illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmények M2. pontja vonatkozásában megjelölt szakemberek tekintetében a szerződéskötési feltételként szükséges kamarai regisztráció iránt intézkednek a keretmegállapodás megkötéséig, illetőleg a keretmegállapodás teljes időtartama alatt rendelkezni fognak azzal. Ennek elmaradása esetén ajánlattevő tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő a mulasztását a nyertes ajánlattevő visszalépésének tekinti, és a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg a keretmegállapodást. (amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte). 18. Felelősségbiztosítás: Az egyes munkák esetében a 2. körben nyertes ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. -ában foglaltak szerint köteles az adott szerződés teljes időtartamára összkockázatú (all risks típusú) építés-szerelési felelősségbiztosítást kötni vagy a meglévő biztosítását kiterjeszteni minimum az adott szerződéses érték 1%-a/káresemény és minimum az adott szerződéses érték 10%-a/éves kártérítési limittel. A nyertes ajánlattevő a felelősségbiztosítási kötvény eredeti példányát, illetve a biztosítási díj befizetésének igazolását legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles ajánlatkérőnek átadni. Az előírt tartalmú biztosítás határidőre történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül. oldal 9 / 68

10 19. Ajánlati biztosíték: Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának elmulasztása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, hiánypótlás keretében sem pótol(tat)ható! Kérjük minden esetben a következő szöveg feltüntetését: XIII. kerület karbantartás keretmegállapodás I. és/vagy II. Rész AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK A pénzösszeg Ajánlatkérő számú számlaszámára utalható. A pénzintézeti igazolást, vagy a postai készpénz átutalási megbízás feladóvevényének másolatát az átutalásról, a bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizetői kezességvállalási kötvény eredeti vagy hiteles másolati példányát kell az ajánlatba csatolni. A bank vagy biztosító által vállalt garanciának és a biztosítási szerződésnek az ajánlattétel napjától az ajánlati kötöttség időtartamára érvényesnek kell lennie! Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg abban az esetben, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatához az ajánlatkérő felhívására nem vagy nem megfelelően nyújtja be az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül. oldal 10 / 68

11 II. AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK, A CSATOLÁS SORRENDJÉBEN 1. Borító (2. sz. iratminta) 2. Tartalomjegyzék 3. Felolvasólap (3. sz. iratminta) 4. Közös ajánlattételről és együttműködésről szóló szándéknyilatkozat (adott esetben) 5. Aláírási címpéldány 6. Folyamatban lévő változásbejegyzési kérelmek (adott esetben) 7. Nyilatkozat a Kbt. 66. (2) bekezdése szerint (4. sz. iratminta) 8. Nyilatkozat a Kbt. 66. (4) bekezdése szerint (5. sz. iratminta) 9. Nyilatkozat a Kbt. 66. (6) bekezdése szerint (6. sz. iratminta) 10. Nyilatkozat a Kbt (5) bekezdése szerint (8. sz. iratminta) 11. Egységes európai közbeszerzési dokumentum (9. sz. iratminta) - Megjegyzés formájában jelöltük, hogy az egyes alkalmassági feltételek tekintetében hol kell megadni a szükséges információt. - Pirossal jelöltük a jelen eljárásban nem releváns részeket. - Az ajánlatkérő által ellenőrzött adatbázisok: a. Céginformációs Szolgálat ingyenes céginformáció szolgáltatása ( b. Munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény 8/C. -a szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból ( c. Köztartozásmentes adózói adatbázis ( d. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartásai ( e. Gazdasági Versenyhivatal döntéseit tartalmazó adatbázis ( f. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapján közzétett adatokból ( g. Közbeszerzési Hatóság által vezetett nyilvántartások ( 12. Árazott költségvetés (I. rész és/vagy II. rész) oldal 11 / 68

12 13. Egyéb dokumentumok: Kérjük, hogy a felsoroltakon kívül az Ajánlatkérő által ide irányított, valamint Ajánlattevő által szükségesnek ítélt mindennemű igazolást, nyilatkozatot és egyéb dokumentumot ebben a pontban csatoljanak ajánlatukhoz, figyelemmel a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt formai követelményekre. oldal 12 / 68

13 A KBT 69. (4) BEKEZDÉSE SZERINTI IGAZOLÁS BEKÉRÉS DOKUMENTUMAI: 1. Nyilatkozat kizáró okokról (10. sz. iratminta) 2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról (11. sz. iratminta) 3. Pénzintézeti nyilatkozatok 4. Ajánlattevő nyilatkozata az előző három üzleti évre vonatkozóan 5. Referenciák bemutatása 6. Szakemberek bemutatása 7. Környezetirányítási rendszer bemutatása 8. Minőségirányítási rendszer bemutatása oldal 13 / 68

14 III. AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ IRATMINTÁK oldal 14 / 68

15 BORÍTÉK SZÖVEGEZÉSE 1. sz. iratminta Ajánlattevő neve: Címe/elérhetősége:.. AJÁNLAT Keretmegállapodás a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújítási, karbantartási I. rész és/vagy II. rész A határidő lejárta előtt nem bontható fel! Határidő:. oldal 15 / 68

16 ajánlattevő neve 2. sz. iratminta AJÁNLAT közbeszerzési eljárás tárgya oldal 16 / 68

17 FELOLVASÓLAP 3. sz. iratminta Közbeszerzési eljárás tárgya: Ajánlattevő megnevezése: Ajánlattevő székhelye 1 : Ajánlattevő adószáma: Kapcsolattartó neve és beosztása: Telefonszám: Faxszám: cím: Bírálati szempont I. rész II. rész Az ellenszolgáltatás összege (nettó ajánlati ár): (nettó Ft) (nettó Ft) 24 órás készenlét vállalása: igen/nem igen/nem Késedelmi kötbér mértéke: % % Meghiúsulási kötbér mértéke: % % Jótállás időtartama: hónap hónap Kelt Cégszerű aláírás 1 Amennyiben a levelezési cím ettől eltérő, annak megadása is szükséges. oldal 17 / 68

18 4. sz. iratminta NYILATKOZAT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRÓL a Kbt. 66. (2) bekezdése szerint [Figyelem! A Kbt. 47. (2) bekezdése alapján eredeti példányban csatolandó!] Ajánlattevő/közös ajánlattevők cégneve/neve Képviseli:, [kötelezettségvállalásra feljogosított képviselő] mint ajánlattevő/közös ajánlattevők kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője a Kbt. 66. (2) bekezdése szerint nyilatkozom, az ajánlatkérő által a Keretmegállapodás a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújítási, karbantartási tárgyában indított közbeszerzési eljárás ajánlati felhívás feltételeit elfogadom, nyertességem esetén a szerződést megkötöm és ajánlatomnak megfelelően különösen a felolvasólapon megjelölt feltételek és ellenszolgáltatás szerint teljesítem. Kelt Cégszerű aláírás oldal 18 / 68

19 NYILATKOZAT MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSNAK MINŐSÜLÉSRŐL a Kbt. 66. (4) bekezdése szerint 5. sz. iratminta Ajánlattevő/közös ajánlattevők cégneve/neve Képviseli:, [kötelezettségvállalásra feljogosított képviselő] mint ajánlattevő/közös ajánlattevők kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője a Kbt. 66. (4) bekezdése szerint, az ajánlatkérő által a Keretmegállapodás a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújítási, karbantartási és bontási munkálatainak elvégzésére tárgyában indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy a(z).(ajánlattevő neve) ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak (azaz KKV-nak) 2 - minősül - nem minősül - ezen belül középvállalkozásnak - ezen belül kisvállalkozásnak - ezen belül mikrovállalkozásnak A kkv-minősítésről szóló nyilatkozati rész a közös ajánlattevők számának megfelelően értelemszerűen bővíthető. Kelt Cégszerű aláírás 2 A kkv-minősítésről szóló nyilatkozatot a megfelelő helyen iksz jellel vagy a megfelelő rész aláhúzásával vagy a nem kívánt részek törlésével vagy áthúzásával kérjük kitölteni. Közös ajánlattevők esetében e kkv-minősítésről szóló nyilatkozati részt valamennyi (közös) ajánlattevőre nézve ki kell tölteni (az adott cég nevének feltüntetésével) akár külön-külön, vagy akár egyetlen nyilatkozatba foglalva (ahogyan a fenti szövegvázlat javasolja). A nyilatkozato(ka)t elegendő a közös ajánlattevők képviseletében eljáró képviselőnek aláírnia. oldal 19 / 68

20 NYILATKOZAT ALVÁLLALKOZÓKRÓL a Kbt. 66. (6) bekezdése szerint 6. sz. iratminta Ajánlattevő/közös ajánlattevők cégneve/neve Képviseli:, [kötelezettségvállalásra feljogosított képviselő] mint ajánlattevő/közös ajánlattevők kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője a Kbt. 66. (6) bekezdése szerint, az ajánlatkérő által a Keretmegállapodás a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújítási, karbantartási és bontási munkálatainak elvégzésére tárgyában indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy 1. A Kbt. 66. (6) bekezdésének a) pontja alapján a közbeszerzés alábbi részeinek tekintetében veszünk igénybe alvállalkozót 3 : 2. A Kbt. 66. (6) bekezdésének b) pontja alapján nyilatkozom, hogy az 1. pontban megjelölt részek tekintetében az alábbi az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozót veszünk igénybe 4 : Alvállalkozó megnevezése, címe A rész megnevezése Nyilatkozom továbbá, hogy nem veszünk igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Kelt Cégszerű aláírás 3 Amennyiben tárgytalan, nemleges válaszukat kérjük feltüntetni. 4 Amennyiben tárgytalan, nemleges válaszukat kérjük feltüntetni. oldal 20 / 68

21 ALÁÍRÁSMINTA 7. sz. iratminta Alulírott, mint a. [cég neve, székhelye] cég ügyvezetője (vezető tisztségviselője) a céget akként jegyzem, hogy a kézzel, géppel írt, előnyomott vagy nyomtatott, teljes vagy rövidített elnevezése alá nevemet önállóan/együttesen az alábbiak szerint írom: JELEN IRATHOZ CSATOLÁSRA KERÜL: AZ ALÁÍRÓ SZEMÉLY SZEMÉLYIGAZOLVÁNYÁNAK ÉS LAKCÍMKÁRTYÁJÁNAK MINDKÉT OLDALÁT TARTALMAZÓ FÉNYMÁSOLAT. Kelt Cégszerű aláírás [Megjegyzés: Jelen iratmintát az ajánlatkérő abban az esetben javasolja alkalmazni, ha a t. ajánlattevőnek nem áll rendelkezésre korábbi aláírási címpéldány pl. közjegyző vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási címpéldány egyszerű másolati formában. Kizárólag ezen aláírásminta esetén szükséges a lakcímkártya és személyigazolvány fénymásolatának csatolása.] oldal 21 / 68

22 NYILATKOZAT BIZTOSÍTÉK NYÚJTÁSÁRÓL a Kbt (5) bekezdése szerint 8. sz. iratminta Ajánlattevő/közös ajánlattevők cégneve/neve Képviseli:, [kötelezettségvállalásra feljogosított képviselő] mint ajánlattevő/közös ajánlattevők kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője a Kbt (5) bekezdése szerint nyilatkozom, az ajánlatkérő által a Keretmegállapodás a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújítási, karbantartási tárgyában indított közbeszerzési eljárásban előírt biztosítékokat nyertességünk esetén, az előírt mértékben, az előírt határidőre benyújtjuk. Kelt Cégszerű aláírás oldal 22 / 68

23 9. sz. iratminta AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM FORMANYOMTATVÁNYA I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást 5 használták az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény 6 hivatkozási adatai: A Hivatalos Lap S sorozatának száma [], dátum [], [] oldal, A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük, hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [.] A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett ESPDszolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. A beszerző azonosítása 7 Válasz: Név: Melyik beszerzést érinti? Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Válasz: A közbeszerzés megnevezése vagy rövid ismertetése 8 : Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 9 : Keretmegállapodás a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújítási, karbantartási és bontási munkálatainak elvégzésére a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint. [ ] 5 A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére. 6 Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes tájékoztató, vagy Szerződési hirdetmény. Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes tájékoztató, Szerződési hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény 7 A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét. 8 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját. 9 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját. oldal 23 / 68

24 Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Azonosítás: Válasz: Név: [ ] Héaazonosító szám (uniós adószám), adott esetben: Ha nincs héaazonosító szám, kérjük egyéb nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott esetben, ha szükséges. Postai cím: Kapcsolattartó személy vagy személyek 10 : Telefon: cím: Internetcím (adott esetben): [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Általános információ: A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás 11? Csak ha a közbeszerzés fenntartott 12 : A gazdasági szereplő védett műhely, szociális vállalkozás 13 vagy védett munkahely-teremtési programok keretében fogja teljesíteni a szerződést? Ha igen, Válasz: [] Igen [] Nem [] Igen [] Nem 10 Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges. 11 Lásd a Bizottság május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., , 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges. Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót. Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót; Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót. 12 Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját. 13 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése. oldal 24 / 68

25 mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók százalékos aránya? Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók mely kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak. Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással (pl. nemzeti (elő)minősítési rendszer keretében)? Ha igen: Kérjük, válaszolja meg e szakasz további részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben töltse ki az V. részt, valamint mindenképpen töltse ki és írja alá a VI. részt. a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy az igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási vagy igazolási számot: b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük, tüntesse fel: c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben a hivatalos jegyzékben elért minősítést 14 : d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt kiválasztási szempontra kiterjed? Ha nem: Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor töltse ki a hiányzó információt a IV. rész A., B., C. vagy D. szakaszában az esettől függően, ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési dokumentumok ezt előírják: e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül beszerezze azt bármely tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbázisából? Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: Részvétel formája: [ ] [.] [] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható a) [ ] b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [ ][ ][ ][ ] c) [ ] d) [] Igen [] Nem e) [] Igen [] Nem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [ ][ ][ ][ ] Válasz: 14 A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. oldal 25 / 68

26 A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a közbeszerzési eljárásban? 15 [] Igen [] Nem Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványt nyújtson be. Ha igen: a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő csoportban betöltött szerepét (vezető, specifikus feladatokért felelős,...): b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő csoport tagjai: c) Adott esetben a részt vevő csoport neve: Részek Adott esetben annak a résznek (azoknak a részeknek a feltüntetése, amelyekre a gazdasági szereplő pályázni kíván: a:) [ ] b): [ ] c): [ ] Válasz: [ ] B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt: Képviselet, ha van: Válasz: Teljes név; [ ]; valamint a születési idő és hely, ha szükséges: [ ] Beosztás/milyen minőségben jár el: [ ] Postai cím: [ ] Telefon: [ ] cím: [ ] Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre [ ] vonatkozó információkat (a képviselet formája, köre, célja stb.): C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Igénybevétel: Válasz: Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási []Igen []Nem kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. részben feltüntetett kritériumoknak és szabályoknak való megfelelés során a gazdasági szereplő igénybe veszi-e más szervezetek kapacitásait? Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva. Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, 15 Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. oldal 26 / 68

27 különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet. Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott információkat is 16. D: INFORMÁCIÓK AZOKRÓL AZ ALVÁLLALKOZÓKRÓL, AKIKNEK KAPACITÁSAIT A GAZDASÁGI SZEREPLŐ NEM VESZI IGÉNYBE (Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.) Alvállalkozás: Válasz: Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés bármely részét alvállalkozásba adni harmadik félnek? []Igen []Nem Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, sorolja fel a javasolt alvállalkozókat: [ ] Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállakozói kategóriára) nézve. 16 Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont. oldal 27 / 68

28 III. rész: Kizárási okok A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg: 1. Bűnszervezetben való részvétel 17 ; 2. Korrupció 18 ; 3. Csalás 19 ; 4. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény 20 ; 5. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása 21 ; 6. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái 22 Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok: Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent felsorolt okok valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó? Amennyiben igen, kérjük, 24 adja meg a következő információkat: a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1 6. pontok Válasz: [] Igen [] Nem Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [ ][ ][ ][ ] 23 a) Dátum:[ ], pont(ok): [ ], ok(ok):[ ] 17 A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300., , 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 18 Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., , 1. o.) 3. cikkében és a Tanács július 22-i, a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., , 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is. 19 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., , 48. o.) 20 A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164., , 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet. 21 A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., , 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint. 22 Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., , 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 23 Kérjük, szükség szerint ismételje. 24 Kérjük, szükség szerint ismételje. oldal 28 / 68

29 közül melyik érintett, valamint az ítélet okát (okait), b) Határozza meg az elítélt személyét [ ]; c) Amennyiben az ítélet közvetlenül megállapítja: Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát 26 (öntisztázás)? Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket 27 : b) [ ] c) A kizárási időszak hossza [ ] és az érintett pont(ok) [ ] Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [ ][ ][ ][ ] 25 [] Igen [] Nem [ ] B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK Adó vagy társadalombiztosítási járulék fizetése: Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes kötelezettségét az adók és társadalombiztosítási járulékok megfizetése tekintetében, mind a székhelye szerinti országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti országtól? Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő információkat: a) Érintett ország vagy tagállam b) Mi az érintett összeg? c) A kötelezettségszegés megállapításának módja: 1) Bírósági vagy közigazgatási határozat: Ez a határozat jogerős és kötelező? Kérjük, adja meg az ítélet vagy a határozat dátumát. Ítélet esetén, amennyiben erről közvetlenül rendelkezik, a kizárási időtartam hossza: 2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze: d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes Válasz: [] Igen [] Nem Adók a) [ ] b) [ ] c1) [] Igen [] Nem [] Igen [] Nem [ ] [ ] c2) [ ] d) [] Igen [] Nem Társadalombiztosítási hozzájárulás a) [ ] b) [ ] c1) [] Igen [] Nem [] Igen [] Nem [ ] [ ] c2) [ ] d) [] Igen [] Nem 25 Kérjük, szükség szerint ismételje. 26 A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban. 27 Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus...) a magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét. oldal 29 / 68

30 adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt? Ha igen, kérjük, részletezze: [ ] Ha igen, kérjük, részletezze: [ ] Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 28 [ ][ ][ ] C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK 29 Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a súlyos szakmai kötelességszegés fogalma több különböző magatartásformát takarhat. Esetleges fizetésképtelenség, Válasz: összeférhetetlenség vagy szakmai kötelességszegés A gazdasági szereplő tudomása szerint megszegte-e kötelezettségeit a környezetvédelmi, a szociális és a munkajog terén 30? A gazdasági szereplő a következő helyzetek bármelyikében van-e: a) Csődeljárás, vagy b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási eljárás alatt áll, vagy c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás következtében bármely hasonló helyzetben van 31, vagy e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? Ha igen: Kérjük, részletezze: Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek miatt mégis képes lesz az alkalmazandó nemzeti szabályokat és [] Igen [] Nem Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)? [] Igen [] Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [ ] [] Igen [] Nem [ ] [ ] 28 Kérjük, szükség szerint ismételje. 29 Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. 30 E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint 31 Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat. oldal 30 / 68

31 üzletfolytonossági intézkedéseket figyelembe véve a szerződés teljesítésére 32. Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai kötelességszegést 33? Ha igen, kérjük, részletezze: Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny torzítását célzó megállapodást más gazdasági szereplőkkel? Ha igen, kérjük, részletezze: Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bármilyen összeférhetetlenségről 34 a közbeszerzési eljárásban való részvételéből fakadóan? Ha igen, kérjük, részletezze: Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon a közbeszerzési eljárás előkészítésében? Ha igen, kérjük, részletezze: Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat előtti megszüntetését vagy az említett korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [ ][ ][ ] [] Igen [] Nem, [ ] Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [ ] [] Igen [] Nem [ ] Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [ ] [] Igen [] Nem [ ] [] Igen [] Nem [ ] [] Igen [] Nem [ ] 32 Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a) f) pontokban fölsorolt esetek valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége nélkül abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére. 33 Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait. 34 A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint. oldal 31 / 68

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Ajánlatkérési Dokumentáció a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós, nyílt közbeszerzési eljáráshoz K1605 Budapest, 2016. Oldal 1 / 62 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve, címe: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a r., h ) (/,,J'~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATKÉRŐ: MÓRA FERENC MÚZEUM 6720 SZEGED, ROOSEVELT TÉR 1-3. Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban,,régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés keretében használt autóbusz beszerzése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyaszott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-236/2015._ Kötött gyűjtésű kerékpárkölcsönző rendszer beszerzése a Debreceni Egyetem részére tárgyú,

Részletesebben

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1580-2012:text:hu:html HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

BCG oltóanyag beszerzése 2016.

BCG oltóanyag beszerzése 2016. BCG oltóanyag beszerzése 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2016.02.08.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Szakmai szolgáltatások

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14.

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Szám: 12690 /2014. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS I. AJÁNLATI FELHÍVÁS II. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ 1.1 Értelmező rendelkezések 1. Ajánlati felhívás vagy Felhívás: Az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED adatbank) e tárgyban jelen közbeszerzési

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 140/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási szerződés a részarány-tulajdon önálló földrészletbe történő kiadásához

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere, 1 ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "Köztemetés szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében"

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-199/2015._A Debreceni Egyetem részére történő LSM 510 konfokális mikroszkóp javításához szükséges

Részletesebben

"Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés

Neonatológiai ügyelet ellátása szolgáltatás megrendelés "Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/30 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Város: Szentendre NUTS-kód:HU102 Postai irányítószám:2000 Ország:Magyarország. Kapcsolattartó személy: Werner Ákos igazgató Telefon:+36 26310222

Város: Szentendre NUTS-kód:HU102 Postai irányítószám:2000 Ország:Magyarország. Kapcsolattartó személy: Werner Ákos igazgató Telefon:+36 26310222 2. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Ajánlati/részvételi felhívás A Kbt. 112. (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41298-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96119-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 7-én megtartott

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ OTP Fáy András Alapítvány Komplex portálrendszer fejlesztése és mobil alkalmazások fejlesztése tárgyú, a Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásához

Részletesebben

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171315-2010:text:hu:html HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376485-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város települési szilárdhulladék begyőjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Mosonszolnok Község Önkormányzata 9245 Mosonszolnok, Fő utca 44. Tel.: 06/96/566-017 Fax: 06/96/215-982 e-mail: mosonszolnok@mosonszolnok.hu www.mosonszolnok.hu AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az egyszerű közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/a. telefonszám: 06-94-548-034 telefaxszám: 06-94-428-791 e-mail cím: kislegykapo@gmail.com

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370208-2011:text:hu:html HU-Sopron: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei 2011/S 228-370208

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:109342-2011:text:hu:html HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 22.04.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:50211-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Villamos energia adásvétele teljes ellátás alapú szerződés keretében a 2017. évre

Villamos energia adásvétele teljes ellátás alapú szerződés keretében a 2017. évre Villamos energia adásvétele teljes ellátás alapú szerződés keretében a 2017. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás -

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE! MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ KISTEHERGÉPKOCSIK BESZERZÉSE ZÁRTVÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING KERETÉBEN tárgyú nyílt, közösségi értékhatárt meghaladó, árubeszerzésre

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 62874/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S MÁV-START Zrt. munkavállalóinak közúti szállítása Budapest és Szolnok Járműjavítási telephely között tárgyú ajánlatkéréshez (továbbiakban pályázathoz)

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Különféle élelmiszer alapanyagok beszerzése az Országos Onkológiai Intézet számára tárgyú nyílt közbeszerzési eljáráshoz 2011/S 249-405945 1 Tisztelt Ajánlattevő! Az Országos Onkológiai

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Farnesol oldat és egyéb vegyszerek beszerzése

Debreceni Egyetem. Farnesol oldat és egyéb vegyszerek beszerzése Debreceni Egyetem A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Farnesol oldat és egyéb vegyszerek beszerzése a Melanin Koncentráló Hormon Receptor (MCH-R) Izgató Hatás Mezőgazdasági Kiaknázására Irányuló

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Inkontinencia termékek szállítása

Inkontinencia termékek szállítása Inkontinencia termékek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163 1/9 HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Magyar Posta Zrt., Beszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Füzesabony Város Önkormányzata Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.

Részletesebben

HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347285-2010:text:hu:html HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS ÉS EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS ÉS EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS ÉS EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisa (P4) projekt keretében Mobil tisztatér

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47930-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerzıdés üzemanyag vásárlására a Városgondozási Zrt. részére töltıállomási kiszolgálással tárgyú, nemzeti értékhatárt elérı értékő egyszerő közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Nyomtatott könyvdokumentum beszerzése könyvtári ellátás céljából adásvételi szerződés keretében

Nyomtatott könyvdokumentum beszerzése könyvtári ellátás céljából adásvételi szerződés keretében Nyomtatott könyvdokumentum beszerzése könyvtári ellátás céljából adásvételi szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/26 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás [ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió I.

Részletesebben

Motorikus dízelgázolaj beszerzése

Motorikus dízelgázolaj beszerzése Motorikus dízelgázolaj beszerzése (Eljárás száma: T-148/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

J~~( . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló

J~~( . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "Telefonos rendszer kiépítése, üzemeltetése és vezetékes távköztési szolgáltatás nyújtása keretszerződés

Részletesebben

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást 7. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 6. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 5. RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1. Napirend

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 5. RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1. Napirend Tárgy: Döntés Harkány város közvilágításának korszer sítésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról Melléklet: Ajánlati dokumentáció E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 78 Ajánlatkérő: Földmérési és Távérzékelési Intézet Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Földmérési és Távérzékelési Intézet 1149 Budapest XIV. ker. Bosnyák

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365609-2010:text:hu:html HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

KIEGÉSZÍTŐ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM BESZERZÉSI HIVATAL Nyt. szám: 733-25/2016 KIEGÉSZÍTŐ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM A MH Egészségügyi Központ épületenergetikai fejlesztésének tervezési feladatai a KEHOP 5.2.1.-15-2015-00005

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Épületenergetikai korszerűsítés és fűtési rendszer átalakítása-ii. tárgyban kiírt, a Kbt. 122/A szerinti hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárásban 1) Az ajánlatkérő

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Paksi Vízi színpad létesítése

Ajánlati felhívás - Paksi Vízi színpad létesítése Ajánlati felhívás - Paksi Vízi színpad létesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/45 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás fajtája: Nyílt eljárás

Részletesebben

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban 25087/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban Budapest, 2015. június 17. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATKÉRŐ NYOMATÉKOSAN FELHÍVJA A FIGYELMET, HOGY A DOKUMENTÁCIÓ ÁRÁT CSAK A NYERTES AJÁNLATTEVŐNEK KELL MEGFIZETNIE A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐEN.

AJÁNLATKÉRŐ NYOMATÉKOSAN FELHÍVJA A FIGYELMET, HOGY A DOKUMENTÁCIÓ ÁRÁT CSAK A NYERTES AJÁNLATTEVŐNEK KELL MEGFIZETNIE A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐEN. DOKUMENTÁCIÓ A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP- 1.1.2-11/1-2012-0001 projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a tárgyú a Kbt. 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240500-2008:text:hu:html HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378138-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben