NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT BUDAPEST, ROKOLYA U AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT BUDAPEST, ROKOLYA U AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási szerződés a részarány-tulajdon önálló földrészletbe történő kiadásához kapcsolódó földmérési munkák elvégzésére a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet II. fejezete szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala illetékességi területére eső 301 db kiinduló földrészletre vonatkozóan. tárgyú közösségi, nyílt, közbeszerzési eljárásban

2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő, közösségi, nyílt, közbeszerzési eljárást indít Vállalkozási szerződés a részarány-tulajdon önálló földrészletbe történő kiadásához kapcsolódó földmérési munkák elvégzésére a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet II. fejezete szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala illetékességi területére eső 301 db kiinduló földrészletre vonatkozóan. tárgyában A dokumentáció A dokumentáció az ajánlati felhívással együtt kezelendő. Amennyiben az ajánlati felhívás és a dokumentáció között eltérés adódik, ajánlatkérő a Kbt. 45. (6) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Az ajánlattevők a dokumentációt csak a beszerzés tárgyára vonatkozó ajánlatadáshoz, illetve a beszerzés tárgyának megvalósítása céljából használhatják fel. A letöltést a cégnév, székhely, kapcsolattartó, telefonszám megadásával (az ún. regisztrációs lap kitöltésével) faxon vagy e- mailben vissza kell igazolni az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig. A visszaigazolás megküldése az ajánlatétel feltétele. A regisztrációs lapot Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.-nek és a kapcsolattartónak címezve a 36-1/ fax számra vagy az címre kell megküldeni! Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon regisztrációs lapok meglététért, melyeket nem a fenti fax számra vagy címre küldtek meg az ajánlattevők Az ajánlat költségei Az ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlata elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget. 2. AZ AJÁNLATTEVŐK KÖRE 2.1. Közös ajánlattevők Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. (Egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből.) (Kbt. 26..) Közös ajánlattétel esetén: a) Az ajánlatot valamennyi ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írni. b) A közös ajánlattevők megállapodásának másolati példányát be kell nyújtani az ajánlattal együtt. A megállapodásban fel kell tüntetni, hogy a szerződés szerinti teljesítéséért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, továbbá a képviselő cég megjelölését és teljes körű meghatalmazását. 2

3 2.2. Alvállalkozók Az ajánlattevő alvállalkozó bevonására jogosult. Az alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót, c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót; Az ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. Az Ajánlatkérő az alvállalkozók kizáró okok hatálya alá tartozását, valamint az alkalmasságát az ajánlati felhívásban foglaltak alapján dönti el Gazdasági szereplő Gazdasági szereplő bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt A verseny biztosítása Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban rész-ajánlattételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében- [28. (1) bekezdés] a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [55. (5) bekezdés]. 3. KAPCSOLATTARTÁS AZ AJÁNLATTÉTELI IDŐSZAK ALATT 3.1. Ajánlatkérő kapcsolattartásra kijelölt képviselője Bognár Beáta Tel: Fax: cím: 3

4 Az eljárás tartama alatt szükséges levelezést levélben, -en vagy telefaxon kell lebonyolítani az Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet megadott címén Kiegészítő tájékoztatás Az ajánlattevők az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be a kapcsolattartóként megjelölt hivatalos közbeszerzési tanácsadó részére faxon vagy ben. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlatételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal megadja. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az előző pontban foglalt válaszadási határidőt megelőző negyedik napnál később nyújtották be, az ajánlatkérőnek a kiegészítő tájékoztatást csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az előző pontban foglalt válaszadási határidőt megelőző negyedik napnál később nyújtották be, az ajánlatkérőnek a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevőnek nem kötelező megadni, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a kérőn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges. Az ajánlatkérő - amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlathoz szükséges és a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre akkor élhet a Kbt. 45. (4) bekezdésben foglaltak szerint az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. Ajánlatkérő a Kbt. 45. (5) bekezdésben foglalt kötelezettségét olyan módon teljesíti, hogy az ajánlattevő által esetlegesen feltett kérdésekre adott kiegészítő tájékoztatást a honlapon teszi elérhetővé. Az Ajánlatkérő felhívja tehát az ajánlattevők figyelmét arra, hogy kérdéseiket az Ajánlatkérő kapcsolattartójának címezve a (36-1) fax számra vagy az címre Word formátumban küldjék meg! Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az ajánlattevők nem a fenti fax számra vagy címre küldtek meg vagy nem Word formátumban küldtek meg! 4. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA 4.1. Az ajánlat és az eljárás nyelve Az eljárás nyelve a magyar nyelv, az ajánlatokat is magyar nyelven kell elkészíteni és beadni. Ha az ajánlattevő által benyújtott, az ajánlathoz tartozó egyes iratok (hatósági igazolások, közös ajánlattevők megállapodása, elő/szerződések, meghatalmazások, nyilatkozatok) idegen nyelvűek, azok felelős magyar fordítását is közvetlenül az idegen nyelvű dokumentum mögött csatolni kell, amely esetben az ajánlat értelmezése szempontjából a magyar nyelvű fordítás lesz az irányadó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő olyan fordítást ért, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. 4

5 Az ajánlattételi időszakban minden levelezés és egyéb irat, ami a felek között keletkezik, magyar nyelven történhet Az ajánlat tartalma Az ajánlatot a felhívásban és dokumentációban megjelöltek szerint kell tenni. Amely nyilatkozatokhoz a dokumentáció mintát tartalmaz, az ajánlattevő ezekkel egyező tartalmú nyilatkozatokat is benyújthat Az ajánlat részét képező dokumentumok Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia: - Felolvasólap cégszerűen aláírva - Oldalszámmal ellátott tartalomjegyzék - Árajánlat - Dokumentáció letöltését igazoló dokumentum (regisztrációs lap) másolata - Nyilatkozat a Kbt. 60. (3) és (5) bekezdése tekintetében - Aláírási címpéldány vagy aláírás minta, adott esetben teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás - Közös ajánlattevők megállapodása (adott esetben) - Az ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról (közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesítve) - A Kbt. 56. (1) bekezdés e) pontjának igazolása abban az esetben, ha az ajánlattevő nem szerepel az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban: - az illetékes adó és vámhivatal igazolása - amely az eredmény kihirdetésének időpontját legfeljebb 1 évvel megelőzően kelt; vagy - Art. szerinti együttes adóigazolás - amely az eredmény kihirdetésének időpontját legfeljebb 1 évvel megelőzően kelt. (adott esetben) - Az ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében - Az ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. (2) bekezdése tekintetében - Az ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 58. (3) bekezdése tekintetében - Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás - amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban (adott esetben) - A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőknek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. -ban meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban felelős magyar fordításban - kell benyújtaniuk - Az ajánlattevői nyilatkozat az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt más szervezetről (adott esetben) - Alkalmasság igazolásába részt vevő gazdasági szereplő nyilatkozata a rendelkezésre állásról (adott esetben) - Nyilatkozat a Kbt. 55. (6) bekezdés c) pontja tekintetében (adott esetben) - Nyilatkozat a Kbt. 55. (5) bekezdés szerint - A pénzügyi-gazdasági alkalmasságra előírt nyilatkozatok: az előző három üzleti évre vonatkozó általános forgalmi adó nélkül számított nettó árbevételéről és a közbeszerzés tárgyához hasonló tevékenységből (ingatlan-nyilvántartás tartalmát érintő változást eredményező földmérési munka) árbevételéről szóló nyilatkozat - A műszaki-szakmai alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok: az eljárást megindító felhívás feladásától - visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) 5

6 közbeszerzés tárgyához hasonló tevékenységből (ingatlan-nyilvántartás tartalmát érintő változást eredményező földmérési munka) származó referenciák ismertetése - Nyilatkozat a szakemberekről - Nyilatkozat az eszközökről - Nyilatkozat a Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontjaira - Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatás(ok)ról (adott esetben) - Nyilatkozat felelős fordításról (adott esetben) - Minden egyéb, a felhívásban vagy a dokumentációban benyújtani előírt dokumentum 4.4. A benyújtandó dokumentumok részletezése A felolvasólapnak tartalmaznia kell - Az ajánlattevő(k) adatait (név, székhely, telefon, telefax szám, cím), - A kapcsolattartó adatait (név, cím, telefon, telefax szám, cím), - Ajánlati árat, - Cégszerű aláírást (közös ajánlattevő esetén valamennyi ajánlattevőnek alá kell írnia cégszerűen) Tartalomjegyzék Az ajánlatban kérjük, tegyenek tartalomjegyzéket oldalszámozással, amely teljes részletességgel mutatja, hogy az ajánlatban lévő dokumentumok az ajánlat mely oldalán találhatók meg Regisztrációs lap Dokumentáció letöltését igazoló dokumentum (regisztrációs lap) másolata. A regisztrációs lapot kitöltve és cégszerűen aláírva az ajánlatkérő képviseletében eljáró személy részére haladéktalanul küldje meg a (36-1) fax számra vagy az címre, az Ajánlatkérő nevére címezve Nyilatkozat (Kbt. 60. (3) és (5)) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 60. (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan, nevezetesen a részvételi felhívás, ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. A nyilatkozatot cégszerűen aláírva, kitöltve, jelen dokumentáció mintája szerinti tartalommal kell benyújtani Aláírási címpéldány A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdés szerinti aláírási-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták. Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó meghatalmazás csatolandó eredetiben vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba. Külföldi ajánlattevők esetén a letelepedés országa előírásai szerinti igazolást kell csatolni a cégjegyzési jogosultságról Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat kötelezettségvállalásra, nyilatkozattételre jogosult személyeknek kell aláírni. 6

7 Közös ajánlattevők megállapodása Közös ajánlattétel esetén a jelen Dokumentáció 2.1 pontjában meghatározott tartalmú, valamennyi ajánlattevő által cégszerűen aláírt megállapodás másolatát kell csatolni Nyilatkozat a kizáró okokról A kizáró okokra vonatkozóan ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárások során benyújtandó, a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő évi 58. szám, ). Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdés a)-k) pontjainak hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak. Az ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 56. (1) bekezdés a)-k) pontjaiban, valamint az 56. (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet ban meghatározottak szerint kell igazolnia. Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. (3) bekezdés). A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő szervezetek vonatkozásában a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. -ban foglaltak, valamint A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő évi 61. szám, ) az irányadóak. Az ajánlatkérő felhívja a nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő szervezetek figyelmét, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. b) pontjában előírtak alapján a magyarországi köztartozással kapcsolatban, amennyiben nem szerepelnek az Art. szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, úgy az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást is be kell nyújtaniuk a saját országuk igazolásai mellett, abban az esetben is, ha Magyarország területén tevékenységet nem végez. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőknek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. -ban meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban felelős magyar fordításban - kell benyújtaniuk. Az ajánlatkérő felhívja a külföldi letelepedésű szervezetek figyelmét arra, hogy a fordítás időigényét vegyék figyelembe az azzal kapcsolatos döntésük meghozatalakor, hogy mikor kezdik meg az igazolások beszerzését A pénzügyi-gazdasági alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az előző három üzleti évre vonatkozó általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevételéről szóló nyilatkozatát, valamint a közbeszerzés tárgyához hasonló tevékenységből (ingatlan-nyilvántartás tartalmát érintő 7

8 változást eredményező földmérési munka) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak A műszaki-szakmai alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok Az Ajánlattevőnek be kell csatolnia az alábbiak igazolásokat: - A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés a) pontja alapján, az eljárást megindító felhívás feladásától (felhívás VI.5. pontja) visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) közbeszerzés tárgyához hasonló tevékenységből (ingatlan-nyilvántartás tartalmát érintő változást eredményező földmérési munka) származó referenciák ismertetése, legalább az alábbi tartalommal: teljesítés ideje; a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma/ címe, szolgáltatás tárgya, az érintett földrészlet mennyisége; a szerződést kötő másik fél nyilatkozata, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, valamint a 310/211. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (1)-(2) bekezdés szerinti nyilatkozat vagy igazolás Az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt más szervezet (vagy személy) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl - akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatban benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának 8

9 megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg Nyilatkozat a Kbt. 40. (1) bekezdés a)- b) pontjaira Az ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat (név, cím), valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. A fenti nyilatkozatokat negatív tartalommal is meg kell tenni, azaz akkor is nyilatkozni kell, ha az ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni Üzleti titok Az ajánlattevő az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 81. (2) bekezdése] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok a Ptk. 81. (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzák az alábbi elemeket: Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 71. szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 80. (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak Tájékoztatás a Kbt. 54. (1) bekezdés szerint A Kbt. 54 (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg azon szervezetek (hatóságok) nevét és címét, amelyektől az ajánlattevők megfelelő tájékoztatást kaphatnak a munkavállalók védelmére, a munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségekről. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1145 Budapest, Columbus u tel.: fax:

10 Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi és munkaügyi főigazgató-helyettes 1024 Budapest, Margit körút 85. Telefon: , Fax: Munkavédelmi Főosztály 1086 Budapest, Szeszgyár u. 4. Telefon: (06 1) Fax (06 1) Nemzeti Adó- és Vámhivatal 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Telefon: Fax: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 1117 Budafoki út 60. Sztregova köz II. számú ügyfélszolgálati iroda Tel: FORMAI ELŐÍRÁSOK 5.1. Az ajánlat példányszáma és aláírása Az ajánlatokat írásban, 1 eredeti példányban, zárt borítékban kell benyújtani. Az ajánlatokat lapozhatóan kell bekötni. Az ajánlatok minden tartalommal bíró oldalát folyamatos sorszámozással, valamint számozott tartalomjegyzékkel kell ellátni. Az üres oldalakat nem kell, de lehet sorszámozni. A borítékon kérjük feltüntetni: Ajánlat, a részarány-tulajdon önálló földrészletbe történő kiadásához kapcsolódó földmérési munkák elvégzésére., "Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig Az ajánlatot 1 példányban digitálisan - PDF formátumban, 1 fájlban digitális egyszer írható adathordozón (CD vagy DVD) is be kell nyújtani. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak Hibák kijavítása Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, ha az ajánlattevő javítja ki saját hibáját. Ilyenkor az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátniuk a javításokat, betoldásokat, felülírásokat, törléseket Az ajánlat csomagolása, megjelölése Az összeállított ajánlat eredeti példányát és az 1 pl. CD-t vagy DVD-t csomagolva vagy borítékban kell benyújtani. A csomagolást úgy kell elkészíteni és lepecsételni, hogy a bontás során annak sértetlensége egyértelműen megállapítható legyen. 10

11 A benyújtott ajánlatok csomagolását az alábbi feliratokkal kell ellátni: Ajánlat, Ajánlat, a részarány-tulajdon önálló földrészletbe történő kiadásához kapcsolódó földmérési munkák elvégzésére. Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig. A csomagoláson fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét. A csomagolásra a fentiektől eltérő tartalmú feliratot elhelyezni nem szabad - kivétel postai feladás - amikor még elhelyezhető a csomagon a címzés, azaz: Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. (1131 Budapest, Rokolya u ) Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. 6. AZ AJÁNLATOK BEADÁSA Az ajánlatot személyesen, futárral vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani az ajánlatkérő szervezet címére: Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. (1131 Budapest, Rokolya u ). Az ajánlat benyújtható hétköznaponként óra között, pénteken között, az ajánlattételi határidő leteltének napján között. Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezik meg Ajánlatkérőhöz, az érvénytelennek minősül, és azt Ajánlatkérő felbontatlanul megőrzi. 7. AZ AJÁNLAT FELBONTÁSA Az ajánlat felbontásán csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen. Az Ajánlatkérő a bontás alkalmával a Kbt. 62. (3) bekezdése szerint jár el, ismerteti az ajánlattevők nevét, székhelyét, ajánlati árat. Ajánlatkérő az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyvet készít, melyet 5 napon belül egyidejűleg minden ajánlattevő részére megküld. 8. AZ AJÁNLATOK TISZTÁZÁSA Az Ajánlatkérő írásban, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhet a ajánlattevőtől nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A felvilágosítás megadása nem járhat: a) az alapelvek sérelmével vagy b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat módosításával. 9. AZ AJÁNLATOK VIZSGÁLATA Az ajánlatok értékelése során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az Ajánlati felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatok részletes értékelése előtt az Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlattevővel, alvállalkozóival, az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezettel szemben fennállnak-e a Kbt-ben, illetve az ajánlati felhívásban, dokumentációban meghatározott kizáró 11

12 okok. Ha az ajánlattevőt ki kell zárni az eljárásból, Ajánlatkérő az ajánlatot tovább már nem vizsgálja. Az ajánlati felhívásban, dokumentációban előírtaknak megfelelően az Ajánlatkérő megvizsgálja az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát, továbbá, hogy az ajánlattevő megfelel-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban megadott formai feltételeknek és előírásoknak, továbbá hiánytalanul tartalmazza-e az előírt dokumentumokat. Ha az ajánlat nem felel meg a Kbt., ajánlati felhívás és a dokumentáció követelményeinek, Ajánlatkérő az ajánlattevőt a Kbt ában foglaltaknak megfelelően hiánypótlásra szólítja fel, határidő tűzésével. Ha az ajánlattevő a megadott határidőre a hiányt nem pótolja, Ajánlatkérő az ilyen ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja és tovább már nem vizsgálja. 10. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYÉNEK KÖZLÉSE Az ajánlatkérő az eljárás eredményéről az ajánlattevőket egyidejűleg telefaxon vagy elektronikus úton értesíti a Kbt. 77. (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakkal összhangban a Kbt. 65. (1) és (2) bekezdéseiben, illetve 83. (7) bekezdésében foglalt határidőkön belül. 12

13 Felolvasólap vonatkozóan. 1. Ajánlattevő neve: székhelye: adószáma: telefonszáma: telefax: 2. Kapcsolattartó neve: címe: telefon: telefax: Ajánlat ár (nettó) Ft + Áfa A kapcsolattartóként azon személyt nevezze meg az ajánlattevő, akinek az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás dokumentumait küldheti, és azon elérhetőségeket adja meg az ajánlattevő, ahova az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumokat, értesítéseket küldheti. 13

14 ÁRAJÁLAT vonatkozóan. Alulírott,... (név), minta(z). (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)... ajánlattevő az alábbi áron vállalja a munka elvégzését: Ajánlati ár 1 db földrészlet tekintetében Ajánlati ár valamennyi földrészlet tekintetében nettó..,-ft nettó..,-ft Dátum...,... (cégszerű aláírás) 14

15 R E G I S Z T R Á C I Ó S L A P vonatkozóan. A közbeszerzési eljárásban részt vevő cég adatai: Neve: Székhelye: Tel: Fax: Kapcsolattartó személy neve: Kitöltve elküldendő a (36-1) faxszámra vagy az címre az ajánlattételi határidő lejártáig! Dátum...,... (cégszerű aláírás) A regisztrációs lap visszaküldésével kell jelezni az Ajánlatkérő számára, ha valaki a meghirdetett közbeszerzési eljárásban, mint lehetséges ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó kíván szerepelni. Ajánlatkérő biztosítja, hogy a fent megadott adatokat csak és kizárólag az adott közbeszerzési eljárással kapcsolatosan használja fel, harmadik személy számára azokat ki nem adja. 15

16 AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT Kbt. 60. (3) és (5) bekezdése szerint vonatkozóan. 1) Alulírott... [név] mint a.. [cégnév] mint ajánlattevő kijelentjük, hogy miután átvizsgáltuk, megismertük és megértettük a kapcsolódó földmérési munkák elvégzésére a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet II. fejezete szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala illetékességi területére eső 301 db kiinduló földrészletre vonatkozóan. tárgyú eljárás ajánlattételi felhívását, a dokumentációt, a tájékoztató minden dokumentumát, beleértve az esetlegesen kibocsátott kiegészítéseket és módosításokat, valamint a kérdésekre adott válaszokat, továbbá a szerződéstervezetet, azokat elfogadjuk. 2) Kijelentjük, hogy a dokumentumokban az eredetihez képest nem alkalmaztunk azok tartalmát érintő változtatást, és ajánlatunk elkészítése során csak a szükséges adatok és szövegek beírásával egészítettük ki azokat. 3) Kijelentjük, hogy ha nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor megkötjük ajánlatkérővel a vállalkozási szerződést, és vállaljuk annak maradéktalan teljesítését a végsőként megajánlat árunkon. Nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásról szóló évi XXXIV. tv. (Kkvt.) i értelmében vállalkozásunk mikrovállalkozás kisvállalkozás középvállalkozás nem tartozik a Kkvt. hatálya alá. Dátum...,... (cégszerű aláírás) *A megfelelő rész aláhúzandó. 3. (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot 16

17 NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK ESETÉN vonatkozóan. A(z)... (cégnév), valamint a(z)... (cégnév) a Kbt a alapján közös ajánlatot teszünk a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. által meghirdetett Vállalkozási szerződés a részarány-tulajdon önálló földrészletbe történő kiadásához kapcsolódó földmérési munkák elvégzésére a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet II. fejezete szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Komárom- Esztergom Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala illetékességi területére eső 301 db kiinduló földrészletre vonatkozóan. tárgyú közbeszerzési eljárásban. Ennek megfelelően a szerződést amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk egyetemleges kötelezettségvállalással és felelősséggel teljesítjük. Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös jelentkezők, képviseletére, a nevükben történő eljárásra a. (cégnév) (név) (levelezési cím, telefon és telefax szám, valamint cím) teljes joggal jogosult. Dátum:.. (cégszerű aláírás). (cégszerű aláírás) 17

18 Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében vonatkozóan. Alulírott,... (név), minta(z). (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)... ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá, azaz az alábbi kizáró okok az esetében nem állnak fenn: b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; Dátum...,... (cégszerű aláírás) *közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesítve 18

19 Nyilatkozat a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében vonatkozóan. Alulírott... (név), mint a(z)..... (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontja vonatkozásában ezennel kijelentem, hogy 1) ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet a szabályozott tőzsdén jegyeznek. vagy* 2) ajánlattevő olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa* nincsen. vagy * 3) ajánlattevőt szabályozott tőzsdén nem jegyzik, és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa: (név)..(állandó lakóhely) (név)..(állandó lakóhely)** Dátum...,... (cégszerű aláírás) * A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. E törvény alkalmazásában: r) tényleges tulajdonos: ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá ** Kérjük a megfelelőt megjelölni 19

20 Nyilatkozat a Kbt. 56. (2) bekezdés tekintetében vonatkozóan. Alulírott,... (név), minta(z). (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. vonatkozóan. tárgyú közbeszerzési eljárása során a Kbt. 56 (2) bekezdésében foglaltak vonatkozásában ezennel kijelentem, hogy 1) nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelyik az ajánlattevő társaságban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. vagy* 2) van jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelyik az ajánlattevő társaságban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Ez(ek) a gazdasági társaság(ok) a következő(k): (név)..(székhely) (név)..(székhely) Nyilatkozom továbbá, hogy a fent megnevezett szervezet(ek) vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 56. (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek. Dátum...,... (cégszerű aláírás) * Kérjük a megfelelőt megjelölni 20

21 Nyilatkozat a Kbt. 58. (3) bekezdés tekintetében vonatkozóan. Alulírott... (név), mint a(z)..... (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 58 (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z)... ajánlattevő nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet. Dátum...,... (cégszerű aláírás) 21

22 Nyilatkozat a külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. (1) bekezdés és a 56. (2) bekezdése szerinti kizáró okok igazolásáról vonatkozóan. Alulírott... (név), mint a(z)..... (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a Kbt. 56. (1) bekezdésének a)-k) pontjai és az 56. (2) bekezdése szerinti kizáró okok fenn nem állását az alábbi mellékletként csatolt igazolásokkal igazolom: A Kbt. 56. (1) bekezdésének alábbi pontjában meghatározott kizáró ok tekintetében 56. (1) bekezdés a) pont 56. (1) bekezdés b) pont 56. (1) bekezdés c) pont 56. (1) bekezdés d) pont 56. (1) bekezdés e) pont Nyilvántartó szervezet, hatóság megnevezése (*vagy kibocsátó szervezet, hatóság hiányában azon illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy közjegyző vagy szakmai szervezet megnevezése, amely előtt a részvételre jelentkező nyilatkozatot tett a kizáró okok fenn nem állásáról) Igazolás oldalszáma a jelentkezésben 56. (1) bekezdés f) pont 56. (1) bekezdés ga) pont 56. (1) bekezdés gb) pont Ajánlatkérő ellenőrzi --- Ajánlatkérő ellenőrzi (1) bekezdés h) pont 56. (1) bekezdés i) pont 22

23 A Kbt. 56. (1) bekezdésének alábbi pontjában meghatározott kizáró ok tekintetében Nyilvántartó szervezet, hatóság megnevezése (*vagy kibocsátó szervezet, hatóság hiányában azon illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy közjegyző vagy szakmai szervezet megnevezése, amely előtt a részvételre jelentkező nyilatkozatot tett a kizáró okok fenn nem állásáról) Igazolás oldalszáma a jelentkezésben 56. (1) bekezdés j) pont Ajánlatkérő ellenőrzi (1) bekezdés ka) pont 56. (1) bekezdés kb) pont 56. (1) bekezdés kc) pont A Kbt. 56. (2) bekezdésének alábbi pontjában meghatározott kizáró ok tekintetében 56. (2) bekezdés Nyilvántartó szervezet, hatóság megnevezése (*vagy kibocsátó szervezet, hatóság hiányában azon illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy közjegyző vagy szakmai szervezet megnevezése, amely előtt a ajánlattevő nyilatkozatot tett a kizáró okok fenn nem állásáról) Igazolás oldalszáma a jelentkezésben * Amennyiben az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki a fenti kizáró okok valamelyikére a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. a) és b) pontja szerinti kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki az a) pontban hivatkozott esetek mindegyikére, akkor ezen kizáró ok fenn nem állását a részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozatával, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, a részvételre jelentkező által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozat benyújtásával kell igazolni - eredeti vagy hiteles másolati formában, és felelős magyar fordításban. Dátum...,... (cégszerű aláírás) 23

24 Nyilatkozat az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt más szervezetről vonatkozóan. Alulírott (név), mint a(z) (cégnév) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. által meghirdetett Vállalkozási szerződés a részarány-tulajdon önálló földrészletbe történő kiadásához kapcsolódó földmérési munkák elvégzésére a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet II. fejezete szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Komárom- Esztergom Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala illetékességi területére eső 301 db kiinduló földrészletre vonatkozóan. tárgyú közbeszerzési eljárásban, a(z)..alkalmassági követelménynek való megfelelés végett az.. (név, székhely) szervezet erőforrásaira támaszkodunk. Nyilatkozom, hogy a fentiekben megjelölt szervezet az alábbi az alábbiak szerint kerül bevonásra a teljesítésbe:. Dátum...,... (cégszerű aláírás) 24

25 Nyilatkozat a Kbt. 55. (6) bekezdés c) pontja tekintetében vonatkozóan. Alulírott.... (név), mint a(z).. (cégnév), mint a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselője akként nyilatkozom, hogy az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. Dátum..., kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégszerű aláírása * A nyilatkozatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő a pénzügyi alkalmassági feltételeknek történő megfelelés érdekében bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva felel meg. 25

26 Nyilatkozat a Kbt. 55. (5) bekezdés tekintetében vonatkozóan. Alulírott.... (név), mint a(z).. (cégnév), mint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy kötelezettséget vállalok arra, hogy Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. ajánlatkérő által indított Vállalkozási szerződés a részarány-tulajdon önálló földrészletbe történő kiadásához kapcsolódó földmérési munkák elvégzésére a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet II. fejezete szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala illetékességi területére eső 301 db kiinduló földrészletre vonatkozóan. tárgyú közbeszerzési eljárásban a.. alkalmassági feltételt jelentő erőforrást az ajánlattevő rendelkezésére bocsátom a szerződés teljesítésének időtartama alatt.* Az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon igazoljuk, hogy alkalmasak vagyunk a szerződés teljesítésére, azaz az ajánlati felhívás vonatkozó pontjában előírt igazolásokat és/vagy nyilatkozatokat csatoljuk. Dátum..., kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégszerű aláírása A nyilatkozatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés érdekében bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva felel meg. 26

27 Nyilatkozat nettó árbevételről vonatkozóan. Alulírott (név), mint a(z) (cégnév) ajánlattevő / alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselője a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. által meghirdetett Vállalkozási szerződés a részarány-tulajdon önálló földrészletbe történő kiadásához kapcsolódó földmérési munkák elvégzésére a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet II. fejezete szerint Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala illetékességi területére eső 301 db kiinduló földrészletre vonatkozóan. tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdése c) pontja alapján, hogy társaságunk általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az előző három üzleti évre vonatkozóan az alábbiak szerint alakult Teljes - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétel 201. év,- Ft 201. év,- Ft 201. év,- Ft Összesen,- Ft Dátum...,... (cégszerű aláírás) 27

28 Nyilatkozat Elmúlt három üzleti év közbeszerzés tárgyához hasonló tevékenységből (ingatlannyilvántartás tartalmát érintő változást eredményező földmérési munka) származó - általános forgalmi adó nélkül számított nettó árbevételről vonatkozóan. Alulírott (név), mint a(z) (cégnév) ajánlattevő / alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselője a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. által meghirdetett Vállalkozási szerződés a részarány-tulajdon önálló földrészletbe történő kiadásához kapcsolódó földmérési munkák elvégzésére a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet II. fejezete szerint Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala illetékességi területére eső 301 db kiinduló földrészletre vonatkozóan. tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdése c) pontja alapján, hogy társaságunk közbeszerzés tárgyához hasonló tevékenységből (ingatlan-nyilvántartás tartalmát érintő változást eredményező földmérési munka) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az elmúlt három üzleti évben az alábbiak szerint alakult közbeszerzés tárgyához hasonló tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétel 201. év,- Ft 201. év,- Ft 201. év,- Ft Összesen,- Ft Dátum...,... (cégszerű aláírás) 28

29 Nyilatkozat referenciákról vonatkozóan. Alulírott (név), mint a(z) (cégnév) ajánlattevő/ alvállalkozó / alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselője a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) végzett közbeszerzés tárgyához hasonló tevékenységből (ingatlan-nyilvántartás tartalmát érintő változást eredményező földmérési munka) származó referenciáink az alábbiak voltak: Szolgáltatás tárgya, az érintett földrészletek darabszáma Teljesítés ideje A szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma/ címe Szerződést kötő másik fél nyilatkozata, szerződés teljesítése megfelelően történt-e A sorok száma szükség szerint bővíthető. Dátum...,... (cégszerű aláírás) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 310/211. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (1) bekezdésben foglaltakkal összhangban a megjelölt referenciára vonatkozóan csak akkor kell a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolást csatolni, ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. (1) bekezdésének a)-c) pontja szerinti szervezet; egyéb szervezetek esetében elegendő az ajánlattevő / alkalmasság igazolásban részt vevő más szervezet nyilatkozata. 29

30 Nyilatkozat a szakemberekről vonatkozóan. Alulírott.... (név), mint a(z).. (cégnév) ajánlattevő / alvállalkozó / alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő* cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a teljesítés során az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni a teljesítésbe: Szakember neve Felsőfokú végzettsége (oklevél száma) Szakirányú szakmai tapasztalati idő Ingatlanrendező földmérői minősítés (IRM száma) Geodéziai tervezői jogosultság (GD-T száma) sorok száma szükség szerint bővíthető Igazolásként csatolni kell a végzettséget, igazoló oklevél egyszerű másolatát. Dátum...,... (cégszerű aláírás) 30

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási keretszerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Motorikus dízelgázolaj beszerzése

Motorikus dízelgázolaj beszerzése Motorikus dízelgázolaj beszerzése (Eljárás száma: T-148/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV.

Részletesebben

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS I. AJÁNLATI FELHÍVÁS II. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ 1.1 Értelmező rendelkezések 1. Ajánlati felhívás vagy Felhívás: Az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED adatbank) e tárgyban jelen közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Netlon háló - 2013. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2013. I. TÁJÉKOZTATÓ 2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő, mint az országos közutak kezelője

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-199/2015._A Debreceni Egyetem részére történő LSM 510 konfokális mikroszkóp javításához szükséges

Részletesebben

29 darab defibrillátor beszerzése

29 darab defibrillátor beszerzése 29 darab defibrillátor beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: 15/TB-294/12) 2012. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Derecske 47-es számú főút menti kerékpárút építése Derecske és Sáránd között tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlatok benyújtásának határideje (mely

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ OTP Fáy András Alapítvány Komplex portálrendszer fejlesztése és mobil alkalmazások fejlesztése tárgyú, a Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásához

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-236/2015._ Kötött gyűjtésű kerékpárkölcsönző rendszer beszerzése a Debreceni Egyetem részére tárgyú,

Részletesebben

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE! MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895-10+515, 12+188-12+911 KMSZ. KÖZÖTT

Részletesebben

TED 2016/S 041-068224

TED 2016/S 041-068224 Új, elővárosi kivitelű, alacsonypadlós, háromtengelyes csuklós (M3/II. osztályú) autóbuszok beszerzése. Pénzügyi lízingszerződés tárgyú, közösségi eljárásrendben lefolytatott, nyílt közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban Szám: 30310/1574/2016. ált. Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Füzesabony Város Önkormányzata Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Felnőtt sürgősségi háziorvosi ügyeleti ellátás tárgyú közbeszerzési eljárásban KIEGÉSZÍTŐ IRATOK TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐKNEK

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA módosított DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei, Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai, valamint ezen szervezetek dolgozói

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Személy- és kistehergépjárművek javítása, szervizelése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére- 2014. / II. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/a. telefonszám: 06-94-548-034 telefaxszám: 06-94-428-791 e-mail cím: kislegykapo@gmail.com

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51.

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. Földgáz energia beszerzése tárgyú KÉ 8177/2014. számon feladott közbeszerzési eljárásához 2014. május 5. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015.

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

AJÁNLATKÉRŐ NYOMATÉKOSAN FELHÍVJA A FIGYELMET, HOGY A DOKUMENTÁCIÓ ÁRÁT CSAK A NYERTES AJÁNLATTEVŐNEK KELL MEGFIZETNIE A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐEN.

AJÁNLATKÉRŐ NYOMATÉKOSAN FELHÍVJA A FIGYELMET, HOGY A DOKUMENTÁCIÓ ÁRÁT CSAK A NYERTES AJÁNLATTEVŐNEK KELL MEGFIZETNIE A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐEN. DOKUMENTÁCIÓ A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP- 1.1.2-11/1-2012-0001 projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a tárgyú a Kbt. 121. (1) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám

Részletesebben

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222249-2015:text:hu:html Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése (Eljárás száma: T-9/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/60 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve, címe: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Váltótalpfák, fa csapszegek valamint alátétfa beszerzése (Eljárás száma: T-394/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-394/14. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Van Hool gyártmányú autóbuszok időszakos műszaki felülvizsgálatra való felkészítése és műszaki vizsgáztatása, eseti hibajavítása (Eljárás száma: T-197/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A BKV Zrt. autóbusz és személygépkocsi vezetőinek vezetéstechnikai oktatásához szükséges tanpálya rendelkezésre bocsátása és az oktatáshoz szükséges szolgáltatások nyújtása (Eljárás száma: T-238/15) AJÁNLATI

Részletesebben

Sebészeti eszközök beszerzése

Sebészeti eszközök beszerzése Sebészeti eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 22.04.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115174-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 7-én megtartott

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14.

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Szám: 12690 /2014. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Ajánlatkérési Dokumentáció a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós, nyílt közbeszerzési eljáráshoz K1605 Budapest, 2016. Oldal 1 / 62 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 1 DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ TÁMOP-2.2.7.A-13/1-2013-0001 ÚT A SZAKMAVÁLASZTÁSHOZ megnevezésű projekthez kapcsolódóan pályaorientációs szolgáltatás megrendelése Ajánlatkérő: Budapesti Kereskedelmi

Részletesebben

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE! MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ KISTEHERGÉPKOCSIK BESZERZÉSE ZÁRTVÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING KERETÉBEN tárgyú nyílt, közösségi értékhatárt meghaladó, árubeszerzésre

Részletesebben

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (MTA LGK) 1112 Budapest, Budaörsi út 45.

Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (MTA LGK) 1112 Budapest, Budaörsi út 45. Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (MTA LGK) 1112 Budapest, Budaörsi út 45. Kapcsolattartó személy neve: Faragó Csaba telefonszáma: 06-1/411-6568 telefaxszáma: 06-1/411-6268 e-mail

Részletesebben

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014.

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/48 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ OTP Fáy András Alapítvány Marketing-kommunikációs feladatok ellátása tárgyú, a Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljárásához 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ Keretmegállapodás a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújítási, karbantartási és bontási munkálatainak elvégzésére

Részletesebben

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása (Eljárás száma: 15/T-72/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Szakmai szolgáltatások

Részletesebben

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást 7. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 6. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a r., h ) (/,,J'~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyaszott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 azonosító projekt keretében: 32 582 02 OKJ-számú, Építő- és anyagmozgató gép kezelője megnevezésű, Targoncavezető szakmairányú képzés Közbeszerzési

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere, 1 ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "Köztemetés szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében"

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47930-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás [ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió I.

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378138-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. -a szerinti eljárásban

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. -a szerinti eljárásban K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K Háziorvosi Központi Ügyeleti szolgáltatás nyújtása a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére, a Társulást alkotó 49 település tekintetében

Részletesebben

Országos Idegennyelvű Könyvtár. által kezdeményezett

Országos Idegennyelvű Könyvtár. által kezdeményezett Országos Idegennyelvű Könyvtár által kezdeményezett Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 1056 Budapest, Molnár utca 11. épületen belüli pincei padlószint süllyesztés körüli falak jetgroutingos alapmegerősítése

Részletesebben

"Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés

Neonatológiai ügyelet ellátása szolgáltatás megrendelés "Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/30 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban 25087/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban Budapest, 2015. június 17. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció Mezőtúri református Egyházközség Közbeszerzési ajánlati dokumentáció A Mezőtúri Református Kollégium könyvtárának felújítása keretében belsőépítészeti berendezések gyártása, szállítása és üzembe helyezése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385578-2013:text:hu:html Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

Árubeszerzés a 2015. évi "Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására

Árubeszerzés a 2015. évi Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására Árubeszerzés a 2015. évi "Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Közös ajánlatkérők: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Szent

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1580-2012:text:hu:html HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Dib-. számú előterjesztés

Dib-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés Dib-. számú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 2K X 2K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015.. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET

Részletesebben

Magyarország-Kaposvár: Villamos energia 2014/S 190-334914. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kaposvár: Villamos energia 2014/S 190-334914. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334914-2014:text:hu:html Magyarország-Kaposvár: Villamos energia 2014/S 190-334914 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

Részvételi jelentkezést segítő kiegészítő iratok

Részvételi jelentkezést segítő kiegészítő iratok Részvételi jelentkezést segítő kiegészítő iratok Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Mobil távközlési szolgáltatás nyújtása és mobiltelefonok

Részletesebben

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben