AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek / 41

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41"

Átírás

1 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Útmeteorológiai állomás alkatrészek / 41

2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő, mint az országos közutak kezelője a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény Harmadik Része 121. (1) bekezdés b) pontja alapján a nemzeti értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárást indított az ajánlattételi felhívásban megadott feltételekkel Útmeteorológiai állomás alkatrészek tárgyában A dokumentáció A dokumentáció az ajánlati felhívással együtt kezelendő. Amennyiben az ajánlati felhívás és a dokumentáció között eltérés adódik, ajánlatkérő a Kbt. 45. (6) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Az Ajánlattevők a dokumentációt csak a beszerzés tárgyára vonatkozó ajánlattételhez, illetve a beszerzés tárgyának megvalósítása céljából használhatják fel. A letöltést a cégnév, székhely, kapcsolattartó, telefonszám megadásával (az ún. Regisztrációs lap kitöltésével) faxon vissza kell igazolni az ajánlattételi határidő időpontjáig. A visszaigazolás megküldése az ajánlattétel feltétele. A regisztrációs lapot dr. Krivik Gábornak címezve a (36-1) fax számra és a címre kell megküldeni! Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon regisztrációs lapok meglététért, melyeket nem a fenti fax számra és e- mail címre küldtek meg az ajánlattevők Az ajánlattétel költségei Ajánlattevőknek kell viselnie minden, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget. 2. AJÁNLATTEVŐK KÖRE 2.1. Közös ajánlattevők Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell hogy szerepeljen. (Egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből.) (Kbt. 26. ) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 25. rendelkezéseire tekintettel Ajánlattevő ajánlatában csatolja az összes érintett Ajánlattevő által cégszerűen aláírt megállapodást, amely tartalmazza: 2/ 41

3 a) az Ajánlattevők adatait (név, székhely) b) közös Ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös Ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni (Kbt. 25. (2) bekezdés), így a megállapodásnak tartalmaznia kell a konzorciumot vezető Ajánlattevő megnevezését, aki jogosult a közös Ajánlattevők képviseletére, továbbá a képviselő cég megjelölését és teljes körű meghatalmazását. c) a közös Ajánlattevők közötti együttműködés szabályait, a feladatmegosztást, a feladatok teljesítésének százalékos megoszlását, d) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy közös Ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az Ajánlatkérő felé egyetemleges felelősséget vállalnak, e) A felolvasó lapot valamennyi közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írni. A közös ajánlattétel vonatkozásában felhívjuk Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 28. (1) bekezdésében foglaltakra. Figyelem! Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az Ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [45. ], a hiánypótlás [67. ], a felvilágosítás [67. ] és indokolás [ ] kérése esetében az ajánlatkérő a közös Ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a megjelölt képviselőnek küldi meg. (Kbt ) bekezdés. Kérjük, hogy a Felolvasólap kitöltésénél e tényre figyelemmel lenni szíveskedjenek! Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be Alvállalkozók Az ajánlattevő alvállalkozó bevonására jogosult. Az alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót, c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót; Az ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. Az Ajánlatkérő az alvállalkozók kizáró okok hatálya alá tartozását, valamint az alkalmasságát az ajánlati felhívásban foglaltak alapján dönti el. 3/ 41

4 2.3. Gazdasági szereplő Gazdasági szereplő bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 3. KAPCSOLATTARTÁS AZ AJÁNLATTÉTELI IDŐSZAK ALATT 3.1. Ajánlatkérő kapcsolattartásra kijelölt képviselői Közbeszerzési kérdésekben: Dr. Krivik Gábor ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó Tel: / Fax: / Szakmai kérdésekben: Cserenyi Gábor Üzemeltetési Igazgatóság Üzemeltetési és Fenntartási Osztály 1024 Budapest, Fényes Elek u Tel.: +36(1) Fax: +36(1) Az ajánlattételi időszak alatt szükséges levelezést telefaxon és -ben kell lebonyolítani dr. Krivik Gábornak címzetten megküldve Kiegészítő tájékoztatás A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt (1)-(7) bekezdéseiben valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. Ajánlattevők az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb tíz nappal, a kapcsolattartóként megjelölt közbeszerzési munkatárs részére faxon és ben. 4/ 41

5 Ha kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejárta előtt tízedik nap és a hatodik nap között nyújtja be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges. Ajánlatkérő a Kbt. 45. (5) bekezdésben foglalt kötelezettségét olyan módon teljesíti, hogy az Ajánlattevők által esetlegesen feltett kérdésekre adott kiegészítő tájékoztatást a honlapon teszi elérhetővé. Az Ajánlatkérő felhívja tehát az ajánlattevők figyelmét arra, hogy kérdéseiket dr. Krivik Gábor részére címezve a (36-1) fax számra és a címre word formátumban küldjék meg! Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az ajánlattevők nem a fenti és fax címre küldtek meg vagy nem word formátumban küldtek meg, továbbá nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az ajánlattevők vagy csak faxon, vagy csak ben küldtek meg! Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 45. (5) bekezdés szerint közvetlenül küldi meg. 4. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA 4.1. Az ajánlat és az eljárás nyelve Az igazolások a Kbt. 36. (3) bekezdésében foglaltak alapján egyszerű másolatban is benyújthatók. Az eljárás nyelve a magyar nyelv, az ajánlatokat is magyar nyelven kell elkészíteni és beadni. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős magyar fordítását is csatolni kell, amely esetben az ajánlat értelmezése szempontjából a magyar nyelvű fordítás lesz az irányadó. A lefordított anyagot a cég nevében aláírásra jogosult személynek alá kell írnia és a következő megjegyzéssel kell ellátnia: A magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával.. Az ajánlattételi időszakban minden levelezés és egyéb irat, ami a felek között keletkezik, magyar nyelven történhet. A szerződés és annak teljesítése során keletkező valamennyi irat magyarul készül. Az ajánlatkérő az alkalmasság megítélésére kért és az ajánlattevő által külföldi pénznemben megadott adatokat (referencia, pénzügyi beszámoló stb), illetve azok értékét magyar forintra számolja át ezen ajánlati felhívás feladásának napján érvényes a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos középárfolyamon Az ajánlat tartalma Amely nyilatkozatokhoz a dokumentáció mintát tartalmaz, az Ajánlattevőnek ezekkel egyező tartalmú nyilatkozatokat kell benyújtania. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy minden az ajánlati felhívásban, és az ajánlatkérési dokumentációban, valamint a Kbt.- ben előírt igazolást, nyilatkozatot 5/ 41

6 csatolni kell akkor is, ha erre vonatkozó külön mintát vagy útmutatást a jelen ajánlatkérési dokumentáció nem tartalmaz Az ajánlat részét képező dokumentumok Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia: - Címlap - Felolvasólap - Dokumentáció letöltését igazoló dokumentum (regisztrációs lap) másolata - Tartalomjegyzék - Ajánlati nyilatkozat (Kbt. 60. (3), (5) bekezdés) - Aláírási címpéldány (meghatalmazás-adott esetben) - Közös ajánlattevők megállapodása (adott esetben) - Nyilatkozat kizáró okokról: ajánlattevő nyilatkozata, nyilatkozat a Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pontja tekintetében, nyilatkozat a Kbt. 56. (2) bekezdés tekintetében, nyilatkozat a Kbt. 57. (1) bekezdés d.) pontja tekintetében, nyilatkozat a Kbt. 58. (3) bekezdés tekintetében, nyilatkozat 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. a) vagy b) pontja alapján, valamint a évi XCIX. törvény 6. -a alapján - Ajánlattevői nyilatkozat az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt más szervezetről (adott esetben) - Alkalmasság igazolásába részt vevő gazdasági szereplő nyilatkozata a rendelkezésre állásról (adott esetben) - Pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 1 évre (12 hónap) vonatkozó nyilatkozat egyszerű másolatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak; - A műszaki-szakmai alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok: az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelt-e), az azt alátámasztó referenciaigazolásokkal és/vagy nyilatkozatokkal, a Rendelet 16. (1) bekezdése szerint - Nyilatkozat a Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontjaira - Minden egyéb, a felhívásban vagy a dokumentációban benyújtani előírt dokumentum 4.4. A benyújtandó dokumentumok részletezése Az ajánlat címlapja Az ajánlat címlapján szerepelnie kell az ajánlattevő nevének. Amennyiben több ajánlattevő közösen ad be ajánlatot, a címlapon a közös ajánlattevőket, valamint az általuk megbízott képviselő cég nevét kell feltüntetni A felolvasólapnak tartalmaznia kell A felolvasólapnak tartalmaznia kell - Ajánlattevő(k) adatait (név, székhely, nyilvántartó cégbíróság neve, ajánlattevő cégjegyzékszáma, belföldi adószáma, pénzforgalmi jelzőszáma, képviselő neve). - A kapcsolattartó nevét, címét, telefon, telefax számát, címét. - Az ajánlattevő ajánlati árát, egységárat - Cégszerű aláírás (közös ajánlattevők esetén valamennyi ajánlattevőnek alá kell írnia cégszerűen). 6/ 41

7 Ajánlati ár: Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati árnak meg kell egyeznie a beárazandó táblázat (tételes árlista) mindösszesen sorában képződött értékkel. Minden megajánlott termék vonatkozásában kötelezően meg kell adni az egységárat is. A nem teljes körűen megadott ajánlat az egész ajánlat érvénytelenségét vonja maga után! Tartalomjegyzék Az ajánlatnak oldalszámozással ellátott tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely teljes részletességgel mutatja, hogy az ajánlatban lévő dokumentumok az ajánlat mely oldalán találhatók meg Regisztrációs lap Dokumentáció letöltését igazoló dokumentum (regisztrációs lap) másolata Ajánlati nyilatkozat (Kbt. 60. (3) és (5) bekezdés) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 60. (3) és (5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan, nevezetesen a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére, teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, továbbá hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. Cégszerűen aláírva, kitöltve, jelen dokumentáció mintája szerinti tartalommal kell benyújtani Aláírási címpéldány Benyújtandó annak a cégjegyzésre jogosult személynek, személyeknek egyszerű másolatban csatolt aláírási címpéldánya, aki/akik az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláírja/aláírják, külföldi ajánlattevő esetén a letelepedés országa előírásai szerinti igazolás a cégjegyzési jogosultságról. Amennyiben olyan személy írja alá az ajánlatban szereplő valamely nyilatkozatot, aki a cégkivonatban képviseletre jogosultként nem szerepel, úgy aláírási jogának igazolására meghatalmazás csatolandó eredetiben vagy egyszerű másolatban Közös ajánlattevők megállapodása (adott esetben) Közös ajánlattétel esetén a jelen Dokumentáció 2.1 pontjában meghatározott tartalmú, valamennyi ajánlattevő által cégszerűen aláírt megállapodás másolatát kell csatolni Nyilatkozat a kizáró okokról A kizáró okokat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. szerint kell igazolni. - Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1) és (2) bekezdésben és az 57.. (1) d) pontjában felsorolt kizáró okok hatálya alá. - Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. szerinti kizáró okok hatálya alá. - A Kbt ában foglalt kizáró okok esetében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r ának rendelkezései szerint kell eljárnia. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás közzététele napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük. 7/ 41

8 A pénzügyi-gazdasági alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolni kell: pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 1 évre (12 hónap) vonatkozó nyilatkozat egyszerű másolatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak; A nyilatkozatnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: a cégkivonatban feltüntetett bankszámlaszám(ok) megjelölése, mióta vezeti a bankszámlá(ka)t, a bankszámlá(ko)n, vagy a főszámla valamely alszámláján az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 1 évben (12 hónapban) sorba állítás előfordult-e, ha igen, mikor és mennyi ideig. (Sorba állítás alatt a évi LXXXV. Törvény pontjában meghatározott fogalmat kell érteni.) A műszaki-szakmai alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok Az ajánlattevőnek be kell nyújtania: - az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szállítás tárgya, a szállítás darabszáma, szállítás értéke, nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelt-e), az azt alátámasztó referenciaigazolásokkal és/vagy nyilatkozatokkal, a Rendelet 16. (5) bekezdése szerint. Amennyiben az ajánlattevő (vagy az alkalmasság igazolásába részt vevő más gazdasági szereplő) jogutódlás folytán jogosult a jogelőd referenciáinak felhasználására, úgy a jogszerű felhasználást bizonyító okirat (pl. szétválási okirat és referencia munkák listája) becsatolása mellett, köteles külön nyilatkozatban ismertetni a referencia munkát az előírtak szerint egyben megjelölve, hogy a felhasználni kívánt referencia munkát az ajánlati dokumentáció (pl. szétválási okirat, referencia munkák listája) mely oldala tartalmazza. A műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelésről ki kell tölteni a nyilatkozatmintát (14. számú minta) Nyilatkozat a Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontjaira Az Ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat (név, cím), valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. A fenti nyilatkozatokat negatív tartalommal is meg kell tenni, azaz akkor is nyilatkozni kell, ha az ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni Az irreálisan alacsony ár mérlegelésének szempontjai Az Ajánlatkérő a megajánlott árak vizsgálata során az irreálisan alacsony ár mérlegelése tekintetében alkalmazza a Kbt át. 8/ 41

9 5. FORMAI ELŐÍRÁSOK 5.1. Az ajánlatok példányszáma és aláírása Az ajánlattevőnek ajánlatát egy eredeti és kettő másolati példányban kell elkészítenie. Az ajánlatokon jól láthatóan fel kell tüntetnie, hogy "Eredeti vagy "Másolati" példány. A másolati példányt a kész, eredeti példányokról kell elkészíteni. Amennyiben bármilyen eltérés lenne közöttük, az eredeti példány az irányadó. Ha az ajánlattevő nem jelöli meg az eredeti példányt, az Ajánlatkérő önkényesen választ ki egy példányt, és azt tekinti eredetinek. Az ajánlatot lapozhatóan kell bekötni, oldalszámozással kell ellátni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget, vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak Hibák kijavítása Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, ha ajánlattevő javítja ki saját hibáját. Ilyenkor az ajánlat aláírójának, illetve aláíróinak kézjegyükkel kell ellátniuk a javításokat Az ajánlatok csomagolása, megjelölése Az összeállított ajánlat eredeti és másolati példányt csomagolva, vagy borítékban kell benyújtani. A csomagolást úgy kell elkészíteni, hogy a bontás során annak sértetlensége egyértelműen megállapítható legyen. A benyújtott ajánlatok csomagolását az alábbi felirattal kell ellátni: Útmeteorológiai állomások alkatrészek , nem bontható fel az ajánlattételi határidőig". Az ajánlatok benyújtásának helye: 1024 Budapest, Fényes Elek u IV. em. 402-es számú iroda Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. Az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezett ajánlatot Ajánlatkérő a jelentkező személyének megállapítása céljából felbontja, amelyről külön jegyzőkönyvet készít. 6. AZ AJÁNLATOK BEADÁSA Az ajánlatot személyesen, futárral vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani az ajánlati felhívásban megadott ajánlattételi határidő lejártáig az ott megadott címen. A személyesen, vagy futár útján benyújtott ajánlatok átvételét az Ajánlatkérő által felhatalmazott személy által aláírt elismervény igazolja. Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezik meg Ajánlatkérőhöz, az érvénytelennek minősül. 9/ 41

10 7. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA Az ajánlatok felbontását az ajánlati felhívásban meghatározott helyen és időpontban az Ajánlatkérő képviselője kezdi meg. A bontás mindaddig tart, amíg az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül. Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62. (2) bekezdésében megjelölt személyek vehetnek részt. Az Ajánlatkérő a bontás alkalmával a Kbt. 62. (3) bekezdése szerint jár el, ismerteti az ajánlattevők nevét, székhelyét és a megajánlott ajánlati árat. Ajánlatkérő az ajánlat bontásáról jegyzőkönyvet készít, melyet 5 napon belül az ajánlattevő részére megküld. 8. AZ AJÁNLATOK VISSZAVONÁSA Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlatkérőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal visszavonhatja az ajánlatát. Az Ajánlatkérőhöz en, vagy telefax útján intézet nyilatkozattal közölt visszavonás érvényességi feltétele, hogy azt az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejárta előtt tértivevényes levélként postára adott, vagy az Ajánlatkérő által igazoltan átvett levélben is eljuttassa az Ajánlatkérőhöz. 9. AZ AJÁNLATOK TISZTÁZÁSA Az Ajánlatkérő írásban, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A felvilágosítás megadása nem járhat: a) az alapelvek sérelmével vagy b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat módosításával, figyelemmel a Kbt. 67. (8) bekezdésében foglaltakra is. 9. AZ AJÁNLATOK VIZSGÁLATA 9.1. Kizáró okok vizsgálata Az ajánlatok részletes értékelése előtt az Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy ajánlattevővel, az alvállalkozóival, vagy az erőforrást biztosító szervezettel szemben fennállnak-e a Kbt.-ben illetve az ajánlati felhívásban meghatározott kizáró okok. Ha az ajánlattevőt ki kell zárni az eljárásból, Ajánlatkérő az ajánlatát tovább már nem vizsgálja. 10. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA Az ajánlatok elbírálási szempontja a Kbt. 71. (2) a.) pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 65. (1) bekezdése alapján legkésőbb az ajánlati kötöttségi határidő (30 nap) megelőző napon az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ajánlattevőt, figyelemmel a Kbt. 65. (2) bekezdésében foglaltakra is. 10/ 41

11 12. SZERZŐDÉSKÖTÉS A Kbt (5) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 30 nappal meghosszabbodik. A szerződés megkötésére ezen időszakon beleül, de az írásbeli összegezés megküldésének napját követő 10. napot, amennyiben ez a nap nem munkanap, az ezt követő első munkanapot követően kerül sor. Mentesülnek a közbeszerzési szerződés megkötésének kötelezettsége alól az ajánlatkérő, ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes. 11/ 41

12 II. IRATMINTÁK 12/ 41

13 1. számú minta FELOLVASÓLAP Útmeteorológiai állomás alkatrészek Ajánlattevő adatai 1 : Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Nyilvántartó cégbíróság neve: Ajánlattevő cégjegyzékszáma: Belföldi adószáma: Pénzforgalmi jelzőszám 2 : Képviselő neve: Az értékelésre kerülő bírálati szempont: Nettó Ajánlati ár Ft A kitöltendő Excel formátumú tételes árlistában ( mennyiségi-kimutatás-ártáblázat elnevezésű táblázat) kell megadni az egységárakat. Az egységárat minden típusú termék minden sora tekintetében meg kell adni. A mennyiségi-kimutatás-ártáblázat összesen sorában képződő értéknek (Ajánlati ár = Termék1 X darabszám + Termék2 X darabszám + ) azonosnak kell lennie az ajánlati árral. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a tételes árlista minden tételére kötelezően ajánlatot kell tenni, a nem minden termékcsoportra és sorra adott ajánlat az egész ajánlat érvénytelenségét vonja maga után!..., cégszerű aláírás 1 Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie és cégszerűen alá kell írnia, a táblázat szabadon bővíthető. 2 Azt a pénzforgalmi jelzőszámot kell feltüntetni, melyet az ajánlattevő az eljárással kapcsolatosan használni kíván. Amennyiben a megkötendő szerződésben ettől eltérő bankszámlát kíván az ajánlattevő feltüntetni, úgy ezt kérjük külön is feltűntetni. 13/ 41

14 2. számú minta R E G I S Z T R Á C I Ó S L A P Útmeteorológiai állomás alkatrészek /dr. Krivik Gábor részére/ A közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplő adatai: Neve: Székhelye: Tel: Fax: Kapcsolattartó személy neve: Kitöltve elküldendő a (36-1) faxszámra és a címre az ajánlattételi határidő lejártáig!. cégszerű aláírás A regisztrációs lap visszaküldésével kell jelezni az Ajánlatkérő számára, ha valaki a meghirdetett közbeszerzési eljárásban, mint lehetséges ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó kíván szerepelni. Ajánlatkérő biztosítja, hogy a fent megadott adatokat csak és kizárólag az adott közbeszerzési eljárással kapcsolatosan használja fel, harmadik személy számára azokat ki nem adja. Az Ajánlatkérő a kötelezettségét olyan módon teljesíti, hogy az Ajánlattevők által esetlegesen feltett kérdésekre adott kiegészítő tájékoztatást a honlapon teszi elérhetővé. 14/ 41

15 AJÁNLATI NYILATKOZAT (Kbt. 60. (3), (5) bekezdés) 3 3. számú minta Alulírott, mint a(z)... cégjegyzésre jogosult képviselője, a Magyar Közút Nonprofit Zrt., mint Ajánlatkérő által kiírt Útmeteorológiai állomás alkatrészek tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként és a(z) (név) (cím) közös ajánlattevők képviseletében 4 n y i l a t k o z o m, hogy miután átvizsgáltuk, megismertük és megértettük eljárás ajánlati felhívását és az ajánlatkérési dokumentáció minden dokumentumát, beleértve az esetlegesen kibocsátott kiegészítéseket és módosításokat, valamint az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokat, továbbá a szerződéstervezetet, elfogadjuk az azokban megfogalmazott feltételeket és ajánlatot teszünk. amennyiben ajánlatunkat elfogadják, kötelezettséget vállalunk az Ajánlatkérő Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel mint Megrendelővel a szerződés megkötésére és teljesítésére, az ajánlatunkban megajánlott egységárakon. az ajánlatban csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy írta alá; Kijelentjük, hogy az ajánlatkérési dokumentáció dokumentumaiban az eredetihez képest nem alkalmaztunk azok tartalmát érintő változtatást és ajánlatunk elkészítése során, csak a szükséges adatok és szövegek beírásával egészítettük ki azokat. Kijelentjük, hogy ajánlatunkat, a tárgyalások befejezésétől számított 30 napig tartjuk fenn, a tárgyalások befejezésének időpontjától. Nyilatkozom továbbá, hogy a(z). ajánlattevő: 5 a) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény értelmében mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak 6 minősül. b) nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény hatálya alá. 7 Dátum...,..... cégszerű aláírás 3 Közös ajánlattétel esetén az ajánlati nyilatkozatot minden közös ajánlattevőre kiterjedő hatállyal meg kell tenni. 4 Közös ajánlattétel esetén kitöltendő (szükség szerint további sorokkal bővítendő), egyébként törlendő. 5 Közös ajánlattétel esetén ajánlattevőnként külön-külön kell megadni. 6 A megfelelő válasz aláhúzandó! 7 Amennyiben a vállalkozás nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény hatálya alá, úgy ezt a választ szükséges aláhúzni! 15/ 41

16 4. számú minta NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL ESETÉN (Adott esetben) A(z)... (cégnév), valamint a(z)... (cégnév) a Kbt a alapján közösen ajánlatot teszünk a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által meghirdetett Útmeteorológiai állomás alkatrészek tárgyú közbeszerzési eljárásban. A Kbt ának (3) bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozatunkkal elfogadjuk. Ennek megfelelően a szerződést amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk egyetemleges kötelezettségvállalással teljesítjük. Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők, képviseletére, a nevükben történő eljárásra a. (cégnév) (név) teljes körűen jogosult. Dátum:.. (cégszerű aláírás). (cégszerű aláírás) 16/ 41

17 5. számú minta Ajánlattevői nyilatkozat a kizáró okokról 8 Útmeteorológiai állomás alkatrészek Alulírott a(z)... képviselőjeként n y i l a t k o z o m, hogy az általam képviselt gazdálkodó szervezet nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az általam képviselt gazdálkodó szervezet nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 56. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általam képviselt gazdálkodó szervezet alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. szerinti kizáró okok hatálya alá. Kelt:.. év.. hónap. napján (cégszerű aláírás) 8 Az ajánlattevőnek, nyilatkoznia kell saját magára vonatkozóan. A minta alapján megtett nyilatkozatot lehet közjegyzővel hitelesíttetni. 17/ 41

18 6. számú minta Nyilatkozat 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. a) pontja alapján Útmeteorológiai állomás alkatrészek Alulírott,... (név), minta(z). (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)... ajánlattevő nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetet, aki a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok hatálya alá tartozik. Dátum...,... cégszerű aláírás VAGY Nyilatkozat 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. b) pontja alapján Útmeteorológiai állomás alkatrészek Alulírott,... (név), minta(z). (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)... alvállalkozó/az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetet (kapacitást nyújtó szervezet) 9, nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok hatálya alá. Dátum...,... cégszerű aláírás 9 A megfelelő aláhúzandó! 18/ 41

19 7. számú minta Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében Útmeteorológiai állomás alkatrészek Alulírott,... (név), minta(z) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet aiban foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z)... ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 56. (1) és (2) bekezdésben és a z 57.. (1) d) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá, azaz az alábbi kizáró okok az esetében nem állnak fenn: 56..(1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 19/ 41

20 h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó)két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy37 kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, kc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. (2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. 57..(1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; Dátum:. (cégszerű aláírás) 20/ 41

21 8. számú minta Nyilatkozat a Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pontja tekintetében Útmeteorológiai állomás alkatrészek Alulírott... (név), mint a(z)..... (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy 1) cégünk olyan a társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén* 1/a. Ebben az esetben a pénzmosásról szóló törvény 3. r) pontja szerint a tényleges tulajdonosok neve és állandó lakóhelye az alábbi: * Név:... Állandó lakóhely:.. Név:... Állandó lakóhely:.. 1/b. A társaságnak tényleges tulajdonosa nem megismerhető. * 1/c. A társaságnak tényleges tulajdonosa nincsen* VAGY 2) cégünk olyan a társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek * Dátum...,... * Kérjük a megfelelőt aláhúzással megjelölni cégszerű aláírás 21/ 41

22 9. számú minta Nyilatkozat a Kbt. 56. (2) bekezdés tekintetében Útmeteorológiai állomás alkatrészek Alulírott... (név), mint a(z)..... (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 56. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy 1) nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelyik az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. vagy 2) van jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelyik az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik, de esetében nem áll fenn a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározottak. név székhely Cégjegyzékszám név székhely Cégjegyzékszám vagy 3) van jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelyik az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik, de esetében fennállnak a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározottak.* név székhely Cégjegyzékszám név székhely Cégjegyzékszám Dátum...,... cégszerű aláírás * Kérjük a megfelelőt megjelölni 22/ 41

23 10. számú minta Nyilatkozatminta a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdésére vonatkozóan 10 Útmeteorológiai állomás alkatrészek Alulírott a(z)... képviselőjeként n y i l a t k o z o m, hogy az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodik az alábbiak szerint: Az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet neve, címe: Azon alkalmassági követelmény, melynek igazolása érdekében ezen szervezet erőforrásaira támaszkodunk: Az ajánlati felhívás pontja szerinti követelmény A Kbt. 55. (6) bekezdése szerinti további feltételek megnevezése: A Kbt. 55. (6) bekezdés a) pont szerinti esetben: Az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogjuk venni az alábbi módon 11 : a) VAGY: b) a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, lásd az ajánlat. oldalán található nyilatkozatot. A Kbt. 55. (6) bekezdés b) pont szerinti esetben: Tekintettel arra, hogy az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, ezt a szervezetet az alábbi módon vonjuk be a teljesítés során, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során: 10 Abban az esetben kell kitölteni, ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodik. 11 A megfelelő rész kitöltendő, a nem kívánt rész törlendő. 23/ 41

24 A Kbt. 55. (6) bekezdés c) pont szerinti esetben: Tekintettel arra, hogy gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában vesz részt a fenti szervezet, e szervezet Kbt. 55. (6) bekezdése szerinti kezességvállalási nyilatkozatát az ajánlat. oldalán csatoljuk. Kelt:.. év.. hónap. napján (cégszerű aláírás) 24/ 41

25 11. számú minta Nyilatkozat a Kbt. 55. (6) bekezdés c) pontja tekintetében (adott esetben csatolandó) Alulírott a(z)... képviselője nyilatkozom, hogy amennyiben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő által Útmeteorológiai állomás alkatrészek tárgyában indított közbeszerzési eljárás alapján ajánlattevővel a szerződés megkötésre kerül, az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére, mint a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselője... kezességet vállalunk az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. Jelen kezességvállalási nyilatkozat az ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejártáig hatályos. Az általam képviselt kezességvállaló szervezet elérhetőségi adatai az alábbiak: székhelye: postacíme (ha a székhelytől eltérő): telefonszáma: faxszáma: címe: Kelt:. év.. hónap. napján (cégszerű aláírás) 25/ 41

26 12. számú minta Nyilatkozat a referenciáról Útmeteorológiai állomás alkatrészek Alulírott..(név), mint...(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője az alábbiak szerint nyilatkozom a(z) ajánlattevő/ alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben a közbeszerzés tárgya szerinti (Útmeteorológiai állomás alkatrészek beszerzése) teljesítésről: A szállítás tárgya A megrendelő (szerződést kötő másik fél) név, cím, kapcsolattartó A teljesítés ideje Szállítás darabszáma (db) szállítás értéke (HUF) A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő volt. Dátum...,... cégszerű aláírás A táblázatban szereplő sorok a szükséges számú sorokkal bővíthetők! 26/ 41

27 13. számú minta Nyilatkozat a Kbt. 40. (1) bekezdés a) - b) pontja szerint Alulírott.....(név), mint a(z) (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által meghirdetett Útmeteorológiai állomás alkatrészek megnevezésű közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy: a) A közbeszerzésnek az a része, amelynek teljesítésében alvállalkozót kívánok igénybe venni: VAGY A közbeszerzés teljesítése során nem kívánok alvállalkozót igénybe venni* b) A közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozók vesznek részt: * Az a) pontban megjelölt közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe venni: Név, cím (székhely) Közbeszerzésnek az a része és %-os aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek % % A táblázat tetszőleges sorokkal bővíthető! VAGY A közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben nem kívánok alvállalkozót igénybe venni.* * A nem kívánt rész áthúzandó. Dátum...,... cégszerű aláírás 27/ 41

28 III. MŰSZAKI LEIRÁS 28/ 41

29 1. Műszaki specifikáció Az országos közutak mentén 213 db útmeteorológiai mérőállomás található, melyek feladata az út üzemeltetői számára elsősorban a téli üzemeltetéshez hasznos meteorológiai mérésadatok közvetítése. Az ÚTMET állomás több műszer egységet, napelem táblát, műszerdobozt magában foglaló beleértve a tartókengyeleket, rögzítőket, árnyékolóernyőket eszköz, melyek folyamatos karbantartása az ezzel megbízott karbantartó csoportok feladata. A mérőeszközök nem garanciális javítása sok esetben csak az egyes alkatrészek cseréjével valósítható meg. Az eszközök keretszerződésben történő beszerzése biztosítja, hogy a szükséges alkatrészek a szerelést végzők számára a meghibásodást követően a lehető leghamarabb rendelkezésre álljanak. Tekintettel arra, hogy a meglévő BOREAS gyártmányú útmeteorológiai mérőállomások meghibásodott, megrongálódott főegységeinek cseréjéhez kerülnek felhasználásra a jelen beszerzés tárgyát képező eszközök, a telepített állomások alkatrészeivel minden tekintetben egyenértékűnek kell lenniük, hogy a meglévő részekhez kapcsolva (beleértve az eszközök csatlakozóinak és az érzékelőkben lévő szoftver kompatibilitását) biztosíthassák az állomások helyes működését. Főegységek leírása HŐMÉRSÉKLET ÉS PÁRATARTALOM ÉRZÉKELŐ BHS-04 Az érzékelő kombinált hőmérséklet-páratartalom mérést valósít meg. A felhasznált precíziós érzékelőfej kapacitív elven méri a levegő nedvességét. Hőmérsékletmérésre Pt-1000 platina ellenállást használ. A jelfeldolgozó és erősítő áramkörök a szenzor nyelébe integráltan helyezkednek el. A platina ellenállás az érzékelő chip legfelső szintjén helyezkedik el, így a hőmérséklet és a páratartalom mérése azonos helyen és időben történik. Ez a merev termikus együttfutás biztosítja a rendkívül stabil és pontos páratartalom méréseket. A páratartalom érzékelő hőmérséklet-függését a gyártó egyedileg közli. Ezt a paramétert az eszköz kalibrációs memóriájába kell táplálni a gyártás során, így minden egyes méréskor a matematikai korrekció automatikusan megtörténik, azaz a páratartalom-mérés eredménye a hőmérséklettől független. Az érzékelő fej a környezetével porózus kiképzésű rozsdamentes acél membránon keresztül érintkezik, mely kellő védelmet biztosít a levegőben lévő korrozív gázok, gőzök, porok, olajszennyeződések, stb. ellen. Az eszköz kimenete ipari szabvány szerinti RS-485-ös digitális mérőbusz. Az érzékelő kompletten, vízzáró csatlakozókkal, tartóvassal, antiradiációs kalappal kerüljön leszállításra. Műszaki adatok Hőmérséklet: méréstartomány: C, pontosság: 0,2 C FSR Páratartalom: méréstartomány: %, pontosság: 2% FSR Beállási idő:10 mp Kimenet:RS-485 Táplálás: 12 V / 5 ma max. Tömeg: 100 g (kalappal) 29/ 41

30 CSAPADÉKSTÁTUSZ ÉRZÉKELŐ BPD-04 A BPD-04 típusú eszköz az éppen hulló (szilárd vagy cseppfolyós) csapadék detektálására szolgál. Az eszköznek kétféle működési üzemmódja van: a megszokott 2 bites kimenet négy különböző intenzitás-szinthez, illetve kétirányú soros csatlakozás, ekkor az érzékelő felület nedvességét digitálisan közli 0 (nem nedves) és 100 (teljesen nedves) szintek között. Az eszköz kapacitív elven detektálja az érzékelő felületen megjelenő csapadékot. A kapacitív szonda felülete a korrózió ellen felületi aranyozással lakkréteggel védett. Műszaki adatok Méréstartomány: 0 - PERIOD perc Csapadéktípusok: eső, hó, havas eső, ónos eső, zúzmara-képződés Felbontás: 1 mp / 1% Pontosság: 2 mp / 2% Kimenet: digitális (L-H) szint Tápfeszültség: 10-16V Tápáram: 200mA max. Méretek: D60 x 20 mm ÚTÁLLAPOT ÉRZÉKELŐ BRS-04 ECOSTATIONS VEZÉRLÉSSEL A BRS-04 érzékelő feladata az útburkolat állapotának meghatározása. A mérőeszköz az alábbi paraméterek mérését végzi: Felszíni hőmérséklet Altalaj hőmérséklete Felszíni vízvastagság érzékelő Sókoncentráció érzékelő A mérési adatok alapján a szonda az alábbi értékeket szolgáltatja kimenetként: Útállapot: száraz, nedves, vizes, sószáraz, sónedves, sóvizes Felszíni hőmérséklet Altalaj hőmérséklet Lefagyási hőmérséklet Vízvastagság (ha vizes vagy sóvizes) Sózási szint (0-100%) A szenzor a mérési és számítási feladatok elvégzésére valamint az adatok továbbítására belső mikrokontrollerrel rendelkezik, mely az összes kalibrációs és kommunikációs beállítást belső nem felejtő EEPROM memóriájában tárolja. Műszaki adatok Hőmérséklet: méréstartomány: C, pontosság: 0,2 C FSR Vízréteg vastagság méréstartomány: 0-10 mm, pontosság: 0,1 mm Sózási szint méréstartomány %, pontosság: 2% FSR Kimenet: RS-485 Táplálás: 12 V / 10 ma max. Tömeg: 250 g (kábel nélkül) Kábelhossz: 15 méter BOREAS ADATGYŰJTŐ EGYSÉG BCU-04 Az adatgyűjtők az automata meteorológiai állomás központi berendezéseként funkcionálnak. Feladatuk az egyes eszközök egységes rendszerbe szervezése, a mérések önálló irányítása, az eredmények eltárolása és továbbítása a vele kapcsolatban álló számítógép felé. Az adatgyűjtő belső órája szerint a memóriájában tárolt eszköz-tábla alapján elvégzi a mérésvezérléshez szükséges funkciókat, azaz az előírt időpontokban mérés-indítási, mérés-végzési, állapot- 30/ 41

31 információ-küldési és karbantartó parancsokat küld az egyes szenzorok felé, illetőleg fogadja és belső memóriájában tárolja a válaszul kapott mérési - és állapotinformációkat. Ezen információkat a központi számítógép kérésére annak továbbítja esemény-rekordok formájában (kitől-mikor-mennyit formában). Az adatgyűjtő a karbantartási feladatok elvégzéséhez alaplapi RS-232 számítógépcsatlakozással rendelkezik. A központi géphez csatlakoztatható speciális vonali illesztővel (BBU), rádiós kapcsolattal (433 vagy 450 MHz-en) vagy telefonon (vezetékes vagy GSM) modemmel is. Kiépített helyi vagy távoli kapcsolat esetén az adatgyűjtő működési paraméterei 32 bites Windows és/vagy GTK környezetet futtató Linux rendszerek alatt futó konfigurációs programmal állíthatóak. A kimeneti adat formátuma megfelelő legyen az ÚTMET rendszerben használtnak, a gyártó általi későbbi szoftverfrissítés lehetőségét terméktámogatás formájában biztosítani kell. A program és az adatgyűjtő illetéktelen hozzáférés ellen jelszóval védett. Az adatgyűjtő és belső áramkörei rongálás- és vandálbiztos kültéri, üvegszál erősítésű poliészter készülékházban helyezkednek el. Az adatgyűjtőnek akkumulátoros háttér-áramforrással kell tudnia működni, hálózat-kimaradás esetén átlagos kiépítettségű rendszert feltételezve kb. 72 óráig kell tudni biztosítania a rendszer zavartalan működését. A készülékház (érzékelő tartó karokkal, csatlakozó kábelekkel, oszlopra szerelhetően kompletten,) és a konfigurációs szoftver az adatgyűjtő tartozékának tekintendő! HŐMÉRSÉKLET ÉS PÁRATARTALOM ÉRZÉKELŐ BHS-06 Az érzékelő kombinált hőmérséklet-páratartalom mérést valósít meg. A felhasznált precíziós érzékelőfej kapacitív elven méri a levegő nedvességét. A jelfeldolgozó és erősítő áramkörök a szenzor nyelébe integráltan helyezkednek el. A hőmérő ellenállás az érzékelő chip legfelső szintjén helyezkedik el, így a hőmérséklet és a páratartalom mérése azonos helyen és időben történik. Ez a merev termikus együttfutás biztosítja a rendkívül stabil és pontos páratartalom méréseket. A páratartalom érzékelő hőmérséklet-függését a gyártó egyedileg közli. Ezt a paramétertáblázatot az eszköz kalibrációs memóriájába kell táplálni a gyártás során, így minden egyes méréskor a matematikai korrekció automatikusan megtörténik, azaz a páratartalom-mérés eredménye a hőmérséklettől független, minden kalibrálási pontban abszolút pontos. Az érzékelő a Boreas EcoStations terméksorozat részeként a klímaváltozás hatásainak méréséhez szükséges jellemzőket is szolgáltatja, pl. hőmérséklet extrémumok, harmatpont, vízgőz parciális nyomása, stb. Az érzékelő fej a környezetével porózus kiképzésű üvegszálas membránon keresztül érintkezik, mely kellő védelmet biztosít a levegőben lévő korrozív gázok, gőzök, porok, olajszennyeződések, stb. ellen. Kültéri alkalmazásokhoz az érzékelőt vízzáró csatlakozóval felszerelésre alkalmas állapotban, valamint a hőmérőknél is alkalmazott antiradiációs kalappal kell szállítani, mely egyrészről csapadék illetve freccsenő víz ellen védi az érzékelőt, másrészről árnyékolást jelent a direkt napsugárzás ellen, így biztosítva a mérések hitelességét. Az eszköz kimenete ipari szabvány szerinti RS-485-ös digitális mérőbusz. Műszaki adatok Hőmérséklet: méréstartomány: C, pontosság: 0,2 C FSR Páratartalom: méréstartomány: %, pontosság: 2% FSR Beállási idő:10 mp 31/ 41

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV.

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Netlon háló - 2013. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2013. I. TÁJÉKOZTATÓ 2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Személy- és kistehergépjárművek javítása, szervizelése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére- 2014. / II. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási keretszerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára

Dokumentáció az ajánlattevők számára Dokumentáció az ajánlattevők számára Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolással, határozott időre Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata tulajdonában, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Felnőtt sürgősségi háziorvosi ügyeleti ellátás tárgyú közbeszerzési eljárásban KIEGÉSZÍTŐ IRATOK TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐKNEK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) Telefonos ügyintéző és adminisztratív ügyintéző munkavállalók munkaerő-kölcsönzési szerződés keretében történő

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA módosított DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei, Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai, valamint ezen szervezetek dolgozói

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási szerződés a részarány-tulajdon önálló földrészletbe történő kiadásához

Részletesebben

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése (Eljárás száma: T-9/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club (BUSC), MLSZ sfp-5940 öltözőépítés kivitelezése tárgyban

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club (BUSC), MLSZ sfp-5940 öltözőépítés kivitelezése tárgyban Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club (BUSC) PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club (BUSC), MLSZ sfp-5940 öltözőépítés kivitelezése tárgyban 2015. 1 II. TARTALOMJEGYZÉK I. Címlap II.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-182/2015. A Debreceni Egyetem részére projekttanulmányok elkészítése a TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-241 DE Ökológiai épület felújítása tárgyú, a Kbt. 122/A. szerinti közbeszerzési eljárásának dokumentációja

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem SAP integrált ügyviteli rendszereinek üzemeltetése, jogszabálykövetése, továbbfejlesztése,

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára. elnevezésű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció az ajánlattevők számára. elnevezésű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció az ajánlattevők számára Bérleti és üzemeltetési szerződés a Nokia Siemens Networks TraffiCOM Hírközlési Üzemeltető és Szolgáltató Kft. tulajdonát képező LPE32-es béléscsőnek megfelelő kábelhely

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432422-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosítással egységes szerkezetbe foglalt AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerződés Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosítószámú projekt

Részletesebben

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐNEK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe Neve: KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési

Részletesebben

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2014.10.16. Tartalomjegyzék Pályázati felhívás 1. Felolvasólap

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182551-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez Pályázati felhívás SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Vasúti járművek új hő- és hangszigetelő anyagainak szállítása tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2015. 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési 12037/2015./SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Részletesebben

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE! MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895-10+515, 12+188-12+911 KMSZ. KÖZÖTT

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Balassi Intézet 1016 Budapest Somlói út 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Párizsi Magyar Intézet (92, rue Bonaparte 75006 Paris) épületének állapotrögzítő felmérési tervdokumentációja Az Ajánlati Dokumentáció

Részletesebben

Hűtőgépek eseti javítása

Hűtőgépek eseti javítása Hűtőgépek eseti javítása e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-484/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015. Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési eljáráshoz/e-verseny

Részletesebben

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz 62579/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 15 S Z

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

24757/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a MITUTOYO BHN-1315 típusú koordináta mérőgép felújítása tárgyú beszerzéshez - 1 -

24757/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a MITUTOYO BHN-1315 típusú koordináta mérőgép felújítása tárgyú beszerzéshez - 1 - 24757/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a MITUTOYO BHN-1315 típusú koordináta mérőgép felújítása tárgyú beszerzéshez - 1 - Budapest, 2015.... Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, Eljárás fajtája:

Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, Eljárás fajtája: HAMI támogatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/12 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ NEVE: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. AJÁNLATKÉRŐ CÍME: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. AJÁNLATKÉRŐ TELEFONSZÁMA: +36 30/816-1441 +36 72/514-802 AJÁNLATKÉRŐ FAXSZÁMA: +36 72/514-810 AJÁNLATKÉRÉSI

Részletesebben

A BKV Zrt., ATÜI, Dél-Pest Divízió, Üzemcsarnok Világítás Korszerűsítés program keretében, LED világítótestek szállítása

A BKV Zrt., ATÜI, Dél-Pest Divízió, Üzemcsarnok Világítás Korszerűsítés program keretében, LED világítótestek szállítása A BKV Zrt., ATÜI, Dél-Pest Divízió, Üzemcsarnok Világítás Korszerűsítés program keretében, LED világítótestek szállítása e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-82/14. AJÁNLATI FELHÍVÁS 2014

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103342-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 15893/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Új fűtésvezérlő alkatrészeinek beszerzése Budapest, 2015. Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Műszaki dokumentáció III.

Részletesebben

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez 27278/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016.06.01. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A MEZŐKOVÁCSHÁZA, VÉGEGYHÁZI ÚT 3. SZ. ALATTI INGATLANON TALÁLHATÓ ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁRA ÉS ÁTALAKÍTÁSÁRA, ÚT- ÉS KERÍTÉSÉPÍTÉSRE. tárgyban indult, a Kbt.

Részletesebben

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51.

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. Földgáz energia beszerzése tárgyú KÉ 8177/2014. számon feladott közbeszerzési eljárásához 2014. május 5. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület Kisbusz beszerzése Valkói Községi Sportkör Egyesület 2014. május 13. 2. oldal Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Ajánlattételi felhívás 4 1. Ajánlatkérő adatai 4 2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának

Részletesebben

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 -

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - 18783/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - Budapest, 2016. 18783/2016/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Fűrészáru,

Részletesebben

/2015/ A j á n l a t i f e l h í v á s

/2015/ A j á n l a t i f e l h í v á s /2015/ A j á n l a t i f e l h í v á s a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Számlavezető

Részletesebben

29 darab defibrillátor beszerzése

29 darab defibrillátor beszerzése 29 darab defibrillátor beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: 15/TB-294/12) 2012. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s 1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV SZK Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Levelezési

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

MÁV-START Zrt. Szombathely TSZVK valamint Pécs TSZVK részére kétoldalas színes laminált iránytábla készítése és feliratozása

MÁV-START Zrt. Szombathely TSZVK valamint Pécs TSZVK részére kétoldalas színes laminált iránytábla készítése és feliratozása Pályázati felhívás a MÁV-START Zrt. Szombathely TSZVK valamint Pécs TSZVK részére kétoldalas színes laminált iránytábla készítése és feliratozása tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2012/S 233-383167. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2012/S 233-383167. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:383167-2012:text:hu:html HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2012/S 233-383167 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369391-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása (Eljárás száma: 15/T-72/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 65982/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Együttműködés fejlesztése és változáskezelés tréningek vezetők és szakértők részére és vezetésértékelés tárgyú pályáztatáshoz 1. Ajánlatkérő neve,

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 182/2013.(XI. 12.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Takarítási szolgáltatás végzése a Debreceni Egyetem kezelésében lévő egyes épületekben tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015.

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentációja Az eljárás lefolytatásával megbízott: Debreceni Egyetem Gazdasági

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti irányító, biztonsági vagy jelzőberendezések 2013/S 030-046964. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Közúti irányító, biztonsági vagy jelzőberendezések 2013/S 030-046964. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:46964-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti irányító, biztonsági vagy jelzőberendezések 2013/S 030-046964 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ NEVE: Tolna Megyei Kormányhivatal AJÁNLATKÉRŐ CÍME: H-7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7. AJÁNLATKÉRŐ TELEFONSZÁMA: +36-74/529-871 AJÁNLATKÉRŐ FAXSZÁMA: +36-74/415-686 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ TOLNA

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Van Hool gyártmányú autóbuszok időszakos műszaki felülvizsgálatra való felkészítése és műszaki vizsgáztatása, eseti hibajavítása (Eljárás száma: T-197/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

"Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása

Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015 tárgyú eljárás ajánlati felhívása "Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

2013. augusztus 29-én, csütörtökön 13.30 órakor

2013. augusztus 29-én, csütörtökön 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Bérleti és karbantartási szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és karbantartására

Részletesebben

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére Tárgy: Egészségügyi alapellátások fejlesztése

Részletesebben

Pályázati felhívás és dokumentáció

Pályázati felhívás és dokumentáció Pályázati felhívás és dokumentáció Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti közforgalmú személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő

Részletesebben

MXA típusú motorvonat külső, belső és ablakfelületeinek fóliázása vasúti alkalmazásra kifejlesztett öntapadós antigraffiti és karcvédő fóliával

MXA típusú motorvonat külső, belső és ablakfelületeinek fóliázása vasúti alkalmazásra kifejlesztett öntapadós antigraffiti és karcvédő fóliával MXA típusú motorvonat külső, belső és ablakfelületeinek fóliázása vasúti alkalmazásra kifejlesztett öntapadós antigraffiti és karcvédő fóliával e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-120/15

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Informatikai berendezések karbantartása és javítása 2015/S 187-339559. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Informatikai berendezések karbantartása és javítása 2015/S 187-339559. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339559-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Informatikai berendezések karbantartása és javítása 2015/S 187-339559 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez 21558/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015.

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S B U D A P E S T J B I, K E L E T I P Á L Y A U D V A R T E L E P H E L Y S Z E M É L Y K O C S I J A V Í T Ó M Ű H E L Y B E N Z Á R T R E N D S

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Egyszer használatos ágyneműk beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2014. február Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Felolvasólap

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 OGYÉI 1051 Budapest, Zrínyi u. 3. szám alatti székhelyén, valamint a 1097 Budapest, Albert Flórián u. 3/A. szám alatti telephelyén elvégzendő takarítási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez

65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez 65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2 - 65084/2015/START számú

Részletesebben

Raktári mérőeszközök (mérlegek, súlyok) kalibrálása, hitelesítése és eseti javítása

Raktári mérőeszközök (mérlegek, súlyok) kalibrálása, hitelesítése és eseti javítása Raktári mérőeszközök (mérlegek, súlyok) kalibrálása, hitelesítése és eseti javítása e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-63/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész VI. fejezete szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű általános egyszerű közbeszerzési eljárás keretében

Részletesebben

"BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása

BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015 tárgyú eljárás ajánlati felhívása "BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Derecske 47-es számú főút menti kerékpárút építése Derecske és Sáránd között tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlatok benyújtásának határideje (mely

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Római Katolikus Egyházközség EMVA-Vidéki Örökség c. projekt részét képező, Római Katolikus Templom Felújítása Újszentmargitán tárgyú közbeszerzési eljáráshoz KÉ.21017/2010. Ajánlatkérő:

Részletesebben

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Aszfalt 2015/S 039-066110. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Aszfalt 2015/S 039-066110. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:66110-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Aszfalt 2015/S 039-066110 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Hivatalos név: Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás A 2011. évi CVIII. tv a közbeszerzésekről (Kbt.) 122. (7) bekezdése szerint a. Az Ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, faxszáma: Az ajánlatkérő hivatalos neve: Nitrokémia Környezetvédelmi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos berendezések és készülékek 2015/S 058-101546. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos berendezések és készülékek 2015/S 058-101546. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101546-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos berendezések és készülékek 2015/S 058-101546 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem DEGF-137/2014. Pilot szakmai modulok szakmai tevékenységeinek elméleti és gyakorlati

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13 napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Bagola települési szilárd hulladéklerakó bővítése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK,

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 2K X 2K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015.. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET

Részletesebben