1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, címe

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe"

Átírás

1 II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐNEK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, címe Neve: KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zrt. Címe: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103. Levelezési címe: 5602 Békéscsaba, Pf.: 36. Telefon: (66) , (66) Telefax: (66) Ajánlatkérő olyan komplex rendszert kíván beszerezni, amely a helyi-helyközi járatokon biztosítja a forgalomirányítási-, utastájékoztatási és értékesítési funkciók működését, és az ajánlati szakaszban ajánlattevőktől erre, továbbá annak 5 éves fenntartására kér ajánlatot A részvételre jelentkezőnek kell viselnie minden, részvételi jelentkezésének elkészítésével, és benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget. Az ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől. Azonban a jelen pontban leírtak nem vonatkoznak a Kbt ban meghatározott polgári jogi igényre. I.4 Ajánlatkérő a részvételi dokumentáció megnevezést a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) 53. -ában meghatározott kiegészítő iratok összességeként értelmezi. A részvételi dokumentáció továbbadása, vagy közzététele a részvételre jelentkezők részéről tilos. I.5 Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy jelen részvételi szakaszban ajánlatkérő nem kér, és a részvételre jelentkező nem adhat be ajánlatot. Ajánlat benyújtása esetén a részvételi jelentkezés a Kbt. 74. (3) bekezdése alapján érvénytelen. 2. A FELADAT RÖVID ISMERTETÉSE 2.1 Az ajánlattétel tárgya: Határozott idejű szerződések megkötése a részvételi felhívás II.1.5 pontjában meghatározottak szerint. 2.2 A szerződések meghatározása:szállítási és üzemeltetési, karbantartási szerződés. 1

2 2.3 Az ajánlattétel mennyisége: Mennyiség összességében a részvételi felhívás II.2.1 pontjában részletezettek szerint. 2.4 Teljesítés helye: A részvételi felhívás II.1.2 pontjában foglalt helyek. 3. A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐK KÖRE 3.1. A részvétel lehetősége nyitva áll valamennyi pályázó előtt, aki e tevékenység végzésére jogosított, akit szakismerete, teljesítőképessége, eddigi tevékenysége, valamint megbízhatósága, pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmassága alapján megfelel a részvételi felhívásban és a részvételi dokumentációban meghatározott kritériumoknak Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások részvételi jelentkezését is elfogadja, azonban a Kbt. 25. (7) bekezdése alapján az egy közös részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében a több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után változás nem következhet be. Ajánlatkérő a majdani nyertes ajánlattevőt tájékoztatja, hogy nincs lehetőség gazdasági társaság létrehozására. Azonban közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást (közös részvételre jelentkezők megállapodása) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. A megállapodásnak különösen a következő elemeket kell tartalmaznia: - A közös részvételre jelentkezőket képviselő cég megnevezése és felhatalmazása az ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, a döntéshozatalra, valamint a közös részvételre jelentkezők nevében hatályos jognyilatkozatok megtétele; - A közös részvételre jelentkezőket képviselő természetes személy megjelölése és aláírás-mintája; - A felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére; - A közös részvételre jelentkezők egymás közötti munkamegosztása; - A felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén a vállalkozási szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig a közös részvételre jelentkezők megállapodása ezen tartalmi elemein és a tagok személyén nem változtatnak. A közös részvételre jelentkezők megállapodását csatolni kell a részvételi jelentkezéshez! B. A RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 1. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA I. Részvételi felhívás II. Útmutató a részvételre jelentkezőnek 2

3 III. Részletes műszaki követelmények Mellékletek: 1. számú melléklet: Részvételi adatlap 2. számú melléklet: Részvételi nyilatkozat 3. számú melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 40. (1) bekezdése tekintetében 4. számú melléklet: Nyilatkozat a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14. (1) c) pontja tekintetében 5. 5/1 és 5/2 számú melléklet: Referenciaigazolás a 310/2011.(XII.23.) Kormány rendelet 15. (1) a.) pontja tekintetében 6. számú melléklet: Nyilatkozat alvállalkozóról 7. 7/1 és 7/2 számú melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 56. (1) bekezdése és a Kbt. 57. (1) bekezdés a-d) pontjai tekintetében 8. számú melléklet: Nyilatkozat a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 15. (1) c.) pontja tekintetében 9. számú melléklet: Szakmai önéletrajz minta 10. számú melléklet: A részvételi dokumentáció letöltését igazoló tanúsítvány (visszaigazoló adatlap) 11. számú melléklet: Javaslat az első ajánlat beadásához szükséges ajánlattételi időre A részvételre jelentkező kötelessége, hogy tanulmányozza a részvételi dokumentáció valamennyi utasítását, valamint az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) megjelenő részvételi felhívást. 2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS A részvételre jelentkező a megfelelő részvételi jelentkezés érdekében - a részvételi felhívásban és a részvételi dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől, a Kbt ban foglaltak alapján. KÖRÖS VOLÁN ZRT BÉKÉSCSABA, SZARVASI ÚT 103. Tel: (06)(66) Fax: (06)(66) A kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő a lehető leghamarabb, de legkésőbb a részvételi határidő lejárta előtt négy nappal adja meg. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a válaszadási határidőt megelőző negyedik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és a Kbt. 45. (5) bekezdés szerinti megküldése még a részvételi határidő letelte előtt lehetséges. Az ajánlatkérő a válaszát írásban küldi meg a részvételre jelentkezőnek (beleértve a kérdés ismertetését a kérdező azonosítása nélkül), egyidejűleg - a részvételre jelentkezők esélyegyenlőségének biztosítása érdekében - másolatban megküldi valamennyi olyan leendő részvételre jelentkezőnek, aki átvette a részvételi dokumentációt, legkésőbb a részvételi határidő lejárta előtt 4 nappal. 3

4 Ajánlatkérő a részvételi határidőt meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt. 45. (2) bekezdésben foglalt határidőben megadni. 3. A RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSA A részvételi határidő lejártáig az ajánlatkérő módosíthatja a részvételi felhívásban, illetve a részvételi dokumentációban meghatározott feltételeket a Kbt. 43. (1) bekezdésének figyelembevételével. Az ajánlatkérő a részvételi felhívást a részvételi határidő lejártáig visszavonhatja a Kbt. 44. figyelembevételével. C. A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI 1. A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS NYELVE 1.1. A részvételi jelentkezés és abban az ajánlatkérő által megkövetelten szereplő iratok magyar nyelven készüljenek és kerüljenek benyújtásra. Minden ajánlatkérő által megkövetelten szereplő idegen nyelvű irat mellé a felelős magyar fordítást (a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C. törvény 7. (4) bekezdésének megfelelően) csatolni kell, azzal, hogy a fordítás helyességéért a részvételre jelentkező felelős. Egyéb iratok egyéb nyelvűek is lehetnek, ha annak egyszerű magyar fordítását csatolják. Ez esetben a magyar fordítás lesz a mértékadó. 2. A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS FORMÁTUMA A részvételi jelentkezésben csatolandó dokumentumok felsorolása címszavakban rögzíti a követendő sorrendet, az igazolási módokat és formáját részletesen a részvételi felhívás és a részvételi dokumentáció tartalmazza. A részvételi jelentkezésben csatolandó igazolások, dokumentumok jegyzéke 1. Részvételi adatlap. 2. Tartalomjegyzék (oldalszámozással). 3. Részvételi nyilatkozat. 4. A részvételre jelentkező helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a minimálisan megkövetelt alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok: Jogi helyzet (kizáró okok) igazolása a Részvételi Felhívás III.2.1 pontja szerint. A részvételre jelentkezőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása a Részvételi Felhívás III.2.2. pontja alapján, a felsorolás szerint. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása a Részvételi Felhívás III.2.3. pontja alapján, a felsorolás szerint. A részvételre jelentkezőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (1) bekezdésben foglaltak szerint kell igazolnia az alkalmasságát. 4

5 5. A részvételi jelentkező (közös jelentkezés esetén minden részvételre jelentkező), alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet alábbi dokumentumait: a cégjegyzésre jogosult képviselő(k) aláírási címpéldányának (aláírás mintájának, vagy azzal egyenértékű okmányának egyszerű másolatát. A részvételi jelentkezést a cégképviseletre jogosult képviselő(k), vagy a cégjegyzésre jogosult(ak) által meghatalmazott személy(ek) jogosultak aláírni. 6. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók megjelöléséről a Kbt. 40. (1) bekezdés szerint 7. Visszaigazoló adatlap. A részvételi dokumentáció elektronikus úton történő letöltését a 10. sz. mellékletben található visszaigazoló adatlap kitöltésével és visszaküldésével (fax: 06/66/ ) igazolni kell, a kitöltött adatlapot csatolni kell a részvételi jelentkezéshez is. 8. Közös ajánlattétel esetén a közös részvételre jelentkezők megállapodása csatolása (adott esetben). 9. Javaslat ajánlattételi határidőre a 11. sz. mellékletben található nyilatkozat kitöltésével, a 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdés alapján. 10. A részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. szerinti kizáró okok hatálya alá. 11. Ha részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, akkor ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. (5) és (6) bekezdésekben foglaltakra, az ott meghatározott előírások betartására. 3. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az eljárás ajánlattételi szakaszában ajánlati biztosítékot kér. Az ajánlati biztosíték összege HUF, azaz hárommillió forint. 4. A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS ALAKJA, ALÁÍRÁSA 4.1 A részvételi jelentkezést írásban kell elkészíteni, l eredeti és 1 másolati példányban, valamint elektronikus adathordozó formájában (CD, DVD vagy pendrive) kell benyújtani aláírt, szkennelt formában. A borítékra a részvételre jelentkező írja rá a következő jeligét: Integrált utastájékoztatási, forgalomirányítási rendszer bevezetése a Körös Volán Zrt-nél. A részvételi jelentkezések benyújthatók: - Közvetlenül az eljárást bonyolító ajánlatkérőnél, azaz a Körös Volán Zrt. székhelyén (5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103. III. em. 328.), a részvételi felhívás megjelenésének napján és az egész részvételi időszakban munkanapokon 9:00-14:00 óráig (pénteken 8:00-13:00 óráig, a részvételi határidő utolsó napján 11:00 óráig). 5

6 - A részvételi jelentkezés postai úton is benyújtható, az előzőekben megjelölt címre. A postai úton benyújtott részvételi jelentkezést ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a részvételi határidőig sor került a megadott címen. A részvételi felhívás postai úton történő benyújtása esetén részvételre jelentkező viseli a postai úton történő benyújtás minden kockázatát. 4.2 A részvételi jelentkezés nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy átírásokat, a részvételre jelentkező által elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben, ezen korrekciókat a részvételi jelentkezést aláíró személynek, vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátni A részvételi jelentkezést roncsolás mentesen, nem bontható módon kell benyújtani. Ez azt jelenti, hogy olyan módon kell a lapokat összefűzni, hogy a részvételi jelentkezésből lapokat kivenni, vagy abba beletenni csak az eredeti fűzés megbontásával legyen lehetséges és a megbontás ténye láthatóvá váljon. Ilyen roncsolás mentesen nem bontható kötés lehet különösen a spirálozás, amely esetben benyújtott lapok mindegyikén keresztülhúz a részvételre jelentkező egy szalagot, amelyet leragaszt és lepecsétel, illetve hasonlóan jó megoldás a nyomdai kötészet is. 5. RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSI NYILATKOZAT A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezéséhez csatolni kell a részvételi dokumentáció 2. számú mellékleteként közölt részvételre jelentkezési nyilatkozatot. A nyilatkozat formátuma csak ajánlott, de az adattartalom kötött. D. RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK BENYÚJTÁSA 1. BEADÁSI HATÁRIDŐ, HELY Részvételi határidő: Dátum: Időpont: 11:00 óra Részvételi jelentkezések benyújtásának címe: KÖRÖS VOLÁN ZRT. KÖZPONTI TELEPE, 5600 BÉKÉSCSABA, SZARVASI ÚT IRODA, A RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ UTOLSÓ NAPJÁN 314. IRODA. Érvénytelen a részvételi jelentkezés, mely a fent megjelölt ( :00 óra) határidő után érkezik az ajánlatkérőhöz. Az ajánlatkérő a részvételi határidőt - indokolt esetben - egy alkalommal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbítását az ajánlatkérő az eredeti határidő lejárta előtt hirdetményben teszi közzé, melyben a határidő meghosszabbításának indokát is meghatározza. (Kbt. 41. (2) bekezdés). 6

7 2. A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS LEZÁRÁSA, MEGJELÖLÉSE 2.1. A részvételi jelentkezéseken világosan fel kell tüntetni, hogy EREDETI és MÁSOLAT példány. Amennyiben bármilyen eltérés lenne közöttük, az eredeti példány az irányadó A részvételi jelentkezés példányait lezárt, sértetlen borítékban, vagy csomagban kell benyújtani, amelyen fel kell tüntetni a 4.1. pontban megjelölt jeligét, továbbá a Bontás időpontja előtt nem nyitható fel felszólítást. 3. A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS MÓDOSÍTÁSA VAGY VISSZAVONÁSA A részvételre jelentkező a részvételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja jelentkezését, feltéve, hogy az ajánlatkérő a módosításról vagy visszavonásról szóló írásos értesítést még a részvételi határidő előtt megkapja. A módosításról vagy visszavonásról szóló értesítést faxon kell elküldeni, ezt azonban követnie kell az ajánlott levélben történő megküldésnek is. A részvételi jelentkezés a részvételi határidő lejárta után az ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosítható. A részvételi jelentkezések módosítására és visszavonására vonatkozó, előzőekben leírt eljárásrend nincs összefüggésben az ajánlati kötöttséggel, tekintettel arra, hogy a részvételi szakaszban az ajánlati kötöttség nem értelmezhető. E. A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK FELBONTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE 1. A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK FELBONTÁSA AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL Az ajánlatkérő a részvételi jelentkezések bontását a részvételi határidő lejárta időpontjában kezdi meg. Az ajánlatok bontása során azok értékelésére nem kerül sor. A bontási eljáráson a Kbt. 62. (2) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt. Az ajánlatok bontásán résztvevők jelenléti ívet írnak alá. A részvételi jelentkezések felbontásáról és ismertetéséről készült jegyzőkönyvet az ajánlatkérő a bontást követő öt napon belül megküldi a részvételre jelentkezőknek. 2. ÉRVÉNYESSÉGI KÖVETELMÉNYEK ELLENŐRZÉSE 2.1. Az ajánlatkérő megvizsgálja a részvételi jelentkezéseket annak érdekében, hogy megállapítsa teljesek-e, a részvételi felhívásban, illetve a részvételi dokumentációban kért nyilatkozatok és igazolások megvannak-e, megfelelően aláírták-e az okmányokat Ajánlatkérő a részvételre jelentkező számára a Kbt. 67. (1) bekezdés alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 7

8 2.3. Az ajánlatkérő megállapítja, hogy az egyes részvételi jelentkezések megfelelnek-e a részvételi dokumentációban előírtaknak. Érvényes részvételi jelentkezésnek az olyan jelentkezés minősül, amely a részvételi felhívás és a részvételi dokumentáció valamennyi feltételének megfelel Az ajánlatkérő írásban (levélben, faxon) tájékoztatja a részvételre jelentkezőt kizárásáról, alkalmatlanságának megállapításáról, részvételi jelentkezésének érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb 3 munkanapon belül. A részvételi jelentkezések felbontása után az ajánlatkérő semmiféle információt nem ad a részvételi jelentkezések vizsgálatára, tisztázására, értékelésére és összehasonlítására sem a részvételre jelentkezőnek, sem pedig más olyan személynek, aki nem vesz hivatalosan részt az eljárásban. 3. A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK PONTOSÍTÁSA 3.1. A részvételi jelentkezések elbírálása során az ajánlatkérő írásban és a többi részvételre jelentkező egyidejű értesítése mellett, határidő megadásával felvilágosítást kérhet a részvételre jelentkezőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg a részvételi felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A felvilágosítás megadása nem eredményezheti a részvételi jelentkezés módosítását. G. EGYÉB INFORMÁCIÓK A Körös Volán Zrt. EU-alapokból finanszírozott program (DAOP-3.2.1/A ) megvalósítására nyert támogatásból, továbbá saját forrásból finanszírozza a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát jelentő projektet. Érvénytelen a részvételi jelentkezés a Kbt. 74. (1) bekezdés e.) pontja alapján, ha nem felel meg a részvételi felhívásban, illetőleg a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek. A részvételi felhívásban és dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a részvételi felhívás feladásának napján hatályos CVIII. közbeszerzésekről szóló törvény (Kbt.) előírásai szerint kell eljárni. Ajánlatkérő ismételten felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételi szakaszban ajánlat nem adható be. A részvételi dokumentációban szereplő részletes műszaki leírás kifejezetten a megalapozott részvételi jelentkezés elkészítését szolgálja. Ajánlatkérő az alkalmasnak minősített jelentkezők körében kezdeményezni fogja az első ajánlat beadására nyitva álló ajánlattételi idő egyeztetését, elfogadását és megállapodásban rögzítését. A megállapodás előkészítése érdekében ajánlatkérő kéri a 10. számú mellékletben szereplő dokumentum kitöltését és csatolását a részvételi jelentkezéshez. 8

9 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet RÉSZVÉTELI ADATLAP Részvételre jelentkező neve: Részvételre jelentkező székhelye: Telefon: Telefax: Kelt:.... (cégszerű aláírás) 9

10 2. sz. melléklet RÉSZVÉTELI NYILATKOZAT Részvételre jelentkező neve: Részvételre jelentkező székhelye: Alulírott...,mint..a(z)... (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a DAOP-3.2.1/A számú projekt keretében szállítási és üzemeltetési szerződés megkötése az integrált forgalomirányítási, utastájékoztatási rendszer bevezetésére, a rendszerhez szükséges hardverek és szoftverek szállítása és követő szolgáltatások nyújtása a Körös Volán Zrt. részére. tárgyú részvételi felhívásban és az Ajánlatkérő által készített részvételi dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után nyilatkozunk, hogy a részvételi felhívás feltételeit elfogadjuk. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény (a továbbiakban Kkvt.) szerint. vállalkozásnak minősülünk. Nem tartozunk a évi XXXIV.(Kkvt.) törvény hatálya alá. Kelt:... (cégszerű aláírás) 10

11 3. sz. melléklet NYILATKOZAT* A Kbt. 40. (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti Alulírott. (név), mint a (cég) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Kbt. 40. (1) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés teljesítéséhez az alábbi részbe kívánok alvállalkozót igénybe venni: Alvállalkozó által teljesítendő feladatok vagy: a Kbt. 40. (1) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés teljesítéséhez nem kívánok igénybe venni alvállalkozót. a Kbt. 40. (1) bekezdés b) pontja alapján a közbeszerzés tárgya a) pontban megjelölt részeinek tekintetében a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánom a megjelölt százalékos arányban igényben venni a teljesítés során: Alvállalkozó neve Alvállalkozó címe Alvállalkozó bevonásának mértéke a szerződés értékének %-ban vagy: a Kbt. 40. (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben nem kívánok alvállalkozó(ka)t igénybe venni. Kelt,.. cégszerű aláírás * Minden esetben az ajánlattevő esetében igaz kijelentés aláhúzandó, illetve értelemszerűen kitöltendő. 11

12 4. sz. melléklet N Y I L A T K O Z A T A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) c.) pontja tekintetében Alulírott, mint a(z) (cégnév, székhely) részvételre jelentkező cégjegyzésre jogosult képviselője a részvételi felhívásban és a részvételi dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után ezennel kijelentem, hogy a(z) részvételre jelentkező, a év időszaka alatt a részvételre jelentkező tekintetében a közbeszerzés tárgyának forgalma a következőképpen alakult: A közbeszerzés tárgyára vonatkozó értékesítés nettó árbevétele: (millió forint) év év év millió Ft millió Ft millió Ft Jelen nyilatkozatot a ajánlatkérő által a tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, a részvételi jelentkezés részeként teszem. Kelt:.... (cégszerű aláírás) 12

13 5/1. sz. melléklet R E F E R E N C I A I G A Z O L Á S A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) a.) pontja tekintetében... (megrendelő neve, címe) nevében igazolom, hogy (részvételre jelentkező cég neve, címe) az alábbi projekt megvalósítást a hatályos előírásoknak, és a szerződésnek megfelelően teljesítette: A szerződés tárgya (a referencia munka megnevezése, a teljesítés helye és rövid ismertetése): Szakmai jellemzők: Tömegközlekedési járművekre felszerelt, komplex forgalomirányító rendszer, valamint a rendszer szolgáltatásaiba bevont járművek száma: Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft): Teljesítés időtartama (kezdés és befejezés napja): Referenciát adó képviselőjének neve: székhelye: telefon száma: fax száma: A teljesítés, a rendszer működését igazoló átadás-átvétele a szerződésben vállalt határidőre, az eredetileg szerződésben elvárt mennyiségben és minőségi követelményeknek megfelelően történt. Kelt:.... Referenciát adó cégszerű aláírása 13

14 5/2. sz. melléklet NYILATKOZAT 1. számú referencia Szerződést kötő másik fél megnevezése, címe: A szerződés tárgya (a referencia munka rövid műszaki tartalma, a teljesítés helye): Szakmai jellemzők: Tömegközlekedési járművekre felszerelt, komplex forgalomirányító rendszer, valamint a rendszer szolgáltatásaiba bevont járművek száma: Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft): Teljesítés időtartama (kezdés és befejezés napja): Szerződést kötő másik fél képviselőjének neve, telefon és fax száma: 2. számú referencia (adott esetben több referencia is megadható) A fentiekben felsorolt referencia(k) esetében a teljesítés, a rendszer működését igazoló átadás-átvétele a szerződésben vállalt határidőre, az eredetileg szerződésben elvárt mennyiségben és minőségi követelményeknek megfelelően történt. Kelt,..., hó... napján. cégszerű aláírás+ + cégszerű aláírás: attól függően, hogy az adott referenciát ki igazolja, a cégszerű aláíró lehet az ajánlattevő, alvállalkozó. Megjegyzés: a nyilatkozat akkor töltendő ki amikor is a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 6. (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet. A nyilatkozat kitöltése elhagyható, ha a referenciát az 5/1. számú melléklet szerint igazolják. 14

15 6. sz. melléklet NYILATKOZAT Alulírott..., mint a(z)...(cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 58. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel nyilatkozom, hogy a DAOP-3.2.1/A számú projekt keretében szállítási és üzemeltetési szerződés megkötése az integrált forgalomirányítási, utastájékoztatási rendszer bevezetésére, a rendszerhez szükséges hardverek és szoftverek szállítása és követő szolgáltatások nyújtása a Körös Volán Zrt. részére. tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolására szolgáló szervezetet. Kelt:. (cégszerű aláírás) 15

16 7/1. sz. melléklet A kizáró okok fenn nem állásáról szóló NYILATKOZAT Alulírott..., mint a(z)... cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m hogy a(z). ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Közbeszerzési törvény 56. (1) bekezdés k) pontjaiban foglalt kizáró okok, melyek szerint közbeszerzési eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, aki olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. Erre tekintettel nyilatkozunk, hogy cégünk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. (A megfelelő állítás elé a jelölőnégyzetbe x-et kell tenni) Ha a részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor az alábbiak kitöltése is szükséges: Mivel cégünket nem jegyzik szabályozott tőzsdén, így a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. r) pontjában foglalt definícióra tekintettel, az ott definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye az alábbi: Tényleges tulajdonos neve Tényleges tulajdonos címe vagy 16

17 Ezúton nyilatkozunk, hogy a pénzmosásról szóló törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen...., (cégszerű aláírás) 17

18 7/2. sz. melléklet Nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló CVIII. törvény (Kbt.) 57. (1) bekezdése a)-c) pontja tekintetében (közjegyző vagy gazdasági, szakmai kamara által hitelesítendő nyilatkozat) Alulírott..., mint a(z)...(cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a...(cégnév) (jelentkezők vonatkozásában kell kitölteni.) szemben nem állnak fenn a Kbt. 57. (1) bekezdés a-c), pontjaiban foglalt kizáró okok, melyek szerint közbeszerzési eljárásban nem lehet jelentkező, aki: Kbt. 57. (1) bekezdés a-c) pontjai a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) a Tpvt a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította.; Kelt... (cégszerű aláírás) 18

19 8. sz. melléklet NYILATKOZAT a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) c.) pontja tekintetében......, a.. cég (székhely:..) képviseletében kijelentjük, hogy a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni: Alkalmassági feltételek, melyeknek a szakember megfelel Közlekedési, vagy autógépész felsőfokú végzettséggel rendelkezik, továbbá legalább 1 db 300 millió Ft-ot meghaladó közlekedés-informatikai projekt megvalósításában részt vett. Szakember neve A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör, feladatkör Megjegyzés: a sorok száma szükség szerint bővíthető Az itt feltüntetett szakember(ek) végzettségének, képzettségének és egyéb adatainak részletes bemutatását a részvételi jelentkezésben csatolt szakmai önéletrajzok és egyéb iratok tartalmazzák. Kelt: cégszerű aláírás(ok) 19

20 9. sz. melléklet SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MINTA SZEMÉLYES ADATOK Név: Születési idő: Állampolgárság: ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSA (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Korábbi közbeszerzés tárgyához kapcsolódó Munkák ismertetése, időpontjai Ellátott funkciók és feladatok felsorolása Alulírott...nyilatkozom, hogy a DAOP-3.2.1/A számú projekt keretében szállítási és üzemeltetési szerződés megkötése az integrált forgalomirányítási, utastájékoztatási rendszer bevezetésére, a rendszerhez szükséges hardverek és szoftverek szállítása és követő szolgáltatások nyújtása a Körös Volán Zrt. részére. tárgyú közbeszerzési eljárás során kötött szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt...nyertessége esetén rendelkezésére állok. 20

21 10. sz. melléklet VISSZAIGAZOLÓ ADATLAP Alulírott..(cég neve). (székhelye) ezen visszaigazolás Körös Volán Zrt. részére történő megküldésével igazolom, hogy a DAOP-3.2.1/A számú projekt keretében szállítási és üzemeltetési szerződés megkötése az integrált forgalomirányítási, utastájékoztatási rendszer bevezetésére, a rendszerhez szükséges hardverek és szoftverek szállítása és követő szolgáltatások nyújtása a Körös Volán Zrt. részére. tárgyú közbeszerzési eljárásban a részvételi dokumentációt az ajánlatkérő honlapjáról letöltöttük. Kapcsolattartó személy neve:. Beosztása:. Postai címe:.. Telefax: Telefon:.. Kelt....hó nap aláírás Kérjük, hogy a kitöltött és aláírt Visszaigazoló adatlapot a részvételi felhívás I.1. pontjában megadott elérhetőségre, a dokumentáció letöltését követően faxon, vagy szkennelve en eljuttatni szíveskedjenek. A dokumentáció letöltése vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A részvételre jelentkezőnek csatolnia kell ajánlatához a részvételi dokumentáció ajánlatkérő honlapjáról történő letöltését igazoló és az ajánlatkérő részére megküldött visszaigazoló adatlapot. 21

22 11. sz. melléklet NYILATKOZAT Ajánlatkérő az alkalmasnak minősített jelentkezők körében kezdeményezni fogja az első ajánlat beadására nyitva álló ajánlattételi idő egyeztetését, elfogadtatását és megállapodásban rögzítését. A megállapodásban ajánlatkérő 18 naptári nap ajánlattételi időt javasol szerepeltetni. A részvételre jelentkező képviseletében javaslom, hogy az első ajánlat beadásához szükséges ajánlattételi idő..naptári nap időtartamban legyen meghatározva. Kelt.. cégszerű aláírás 22

1.1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe

1.1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe II. ÚTMUTATÓ A VÉGLEGES AJÁNLATOK BEADÁSÁHOZ A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe Neve: KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Vasúti járművek új hő- és hangszigetelő anyagainak szállítása tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2015. 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Felnőtt sürgősségi háziorvosi ügyeleti ellátás tárgyú közbeszerzési eljárásban KIEGÉSZÍTŐ IRATOK TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐKNEK

Részletesebben

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési 12037/2015./SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Részletesebben

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Derecske 47-es számú főút menti kerékpárút építése Derecske és Sáránd között tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlatok benyújtásának határideje (mely

Részletesebben

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s 1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV SZK Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Levelezési

Részletesebben

2013. augusztus 29-én, csütörtökön 13.30 órakor

2013. augusztus 29-én, csütörtökön 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE! MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895-10+515, 12+188-12+911 KMSZ. KÖZÖTT

Részletesebben

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez Pályázati felhívás SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ - nyílt közbeszerzési eljárás keretében - a Tisza Volán Zrt. által képviselt társaságok 2014. évi új autóbuszainak adásvétel formájában történő beszerzésére Szeged, 2014. április

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 1. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hevesi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz-fejlesztése tárgyú

Részletesebben

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 -

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - 18783/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - Budapest, 2016. 18783/2016/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Fűrészáru,

Részletesebben

/2015/ A j á n l a t i f e l h í v á s

/2015/ A j á n l a t i f e l h í v á s /2015/ A j á n l a t i f e l h í v á s a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Számlavezető

Részletesebben

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2014.10.16. Tartalomjegyzék Pályázati felhívás 1. Felolvasólap

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Római Katolikus Egyházközség EMVA-Vidéki Örökség c. projekt részét képező, Római Katolikus Templom Felújítása Újszentmargitán tárgyú közbeszerzési eljáráshoz KÉ.21017/2010. Ajánlatkérő:

Részletesebben

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása (Eljárás száma: 15/T-72/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése (Eljárás száma: T-9/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő, mint az országos közutak kezelője

Részletesebben

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz 62579/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 15 S Z

Részletesebben

12285/2015/START A j á n l a t i f e l h í v á s

12285/2015/START A j á n l a t i f e l h í v á s 12285/2015/START A j á n l a t i f e l h í v á s a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) Telefonos ügyintéző és adminisztratív ügyintéző munkavállalók munkaerő-kölcsönzési szerződés keretében történő

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 15893/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Új fűtésvezérlő alkatrészeinek beszerzése Budapest, 2015. Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Műszaki dokumentáció III.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Váltótalpfák, fa csapszegek valamint alátétfa beszerzése (Eljárás száma: T-394/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-394/14. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem SAP integrált ügyviteli rendszereinek üzemeltetése, jogszabálykövetése, továbbfejlesztése,

Részletesebben

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez 27278/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016.06.01. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A BKV Zrt. autóbusz és személygépkocsi vezetőinek vezetéstechnikai oktatásához szükséges tanpálya rendelkezésre bocsátása és az oktatáshoz szükséges szolgáltatások nyújtása (Eljárás száma: T-238/15) AJÁNLATI

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/43 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-182/2015. A Debreceni Egyetem részére projekttanulmányok elkészítése a TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-241 DE Ökológiai épület felújítása tárgyú, a Kbt. 122/A. szerinti közbeszerzési eljárásának dokumentációja

Részletesebben

Földgáz beszerzése/2015

Földgáz beszerzése/2015 Földgáz beszerzése/2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Netlon háló - 2013. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2013. I. TÁJÉKOZTATÓ 2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés

Részletesebben

21467/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban

21467/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban 21467/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban Budapest, 2016. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 14 S Z E R Z

Részletesebben

Közbeszerzési Dokumentumok

Közbeszerzési Dokumentumok 8164/2016/START Közbeszerzési Dokumentumok Lengéscsillapítók javítása tárgyában, a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) XV. fejezete szerinti figyelemmel a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendeletben

Részletesebben

Közbeszerzési Dokumentumok

Közbeszerzési Dokumentumok 8819/2016/START Közbeszerzési Dokumentumok a Nyomógomb, jelzőlámpa, kapcsoló alkatrész beszerzése tárgyában indított, a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) XV. fejezete szerinti figyelemmel

Részletesebben

24757/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a MITUTOYO BHN-1315 típusú koordináta mérőgép felújítása tárgyú beszerzéshez - 1 -

24757/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a MITUTOYO BHN-1315 típusú koordináta mérőgép felújítása tárgyú beszerzéshez - 1 - 24757/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a MITUTOYO BHN-1315 típusú koordináta mérőgép felújítása tárgyú beszerzéshez - 1 - Budapest, 2015.... Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 65982/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Együttműködés fejlesztése és változáskezelés tréningek vezetők és szakértők részére és vezetésértékelés tárgyú pályáztatáshoz 1. Ajánlatkérő neve,

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S B U D A P E S T J B I, K E L E T I P Á L Y A U D V A R T E L E P H E L Y S Z E M É L Y K O C S I J A V Í T Ó M Ű H E L Y B E N Z Á R T R E N D S

Részletesebben

HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljáráshoz Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése 1. Az ajánlatkérő

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015.

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Balassi Intézet 1016 Budapest Somlói út 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Párizsi Magyar Intézet (92, rue Bonaparte 75006 Paris) épületének állapotrögzítő felmérési tervdokumentációja Az Ajánlati Dokumentáció

Részletesebben

Pályázati Felhívás. "hajtómű alkatrészek beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz. 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail)

Pályázati Felhívás. hajtómű alkatrészek beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz. 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Pályázati Felhívás "hajtómű alkatrészek beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság(rövidített

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV.

Részletesebben

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347796-2014:text:hu:html Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Van Hool gyártmányú autóbuszok időszakos műszaki felülvizsgálatra való felkészítése és műszaki vizsgáztatása, eseti hibajavítása (Eljárás száma: T-197/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, és telefaxszámai: név: Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Intézményi Társulás nevében eljáró Gyomaendrőd Város Önkormányzata gesztorönkormányzat

Részletesebben

65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez

65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez 65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2 - 65084/2015/START számú

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 2K X 2K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015.. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és faxszáma, elektronikus levelezési címe: Magyar Köztársaság Bécsi Nagykövetsége (1010 Bécs, Bankgasse 4-6.), telefon: 06-1-458-1982, 06-1-458-1204

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ HÉV SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK LENGÉSCSILLAPÍTÓINAK BESZERZÉSE (Eljárás száma: T-81/15.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-81/15. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51.

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. Földgáz energia beszerzése tárgyú KÉ 8177/2014. számon feladott közbeszerzési eljárásához 2014. május 5. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez 21558/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A

Részletesebben

Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése

Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése (Eljárás száma: 15/T-91/13) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Takarítási szolgáltatás végzése a Debreceni Egyetem kezelésében lévő egyes épületekben tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem DEGF-137/2014. Pilot szakmai modulok szakmai tevékenységeinek elméleti és gyakorlati

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Számlázási cím: 1426 Budapest, Pf.27. Számlavezető

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat

Részletesebben

Pályázati Felhívás Nyomkarima kenő alkatrészek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail)

Pályázati Felhívás Nyomkarima kenő alkatrészek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 77230/2014/START Pályázati Felhívás Nyomkarima kenő alkatrészek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 27-4/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS 2014.

DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS 2014. DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS HARDVEREK (OBU) SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 2014. 2/64 BEVEZETÉS Ön a Pécs Megyei

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Postai

Részletesebben

30481/2014/START számú

30481/2014/START számú 30481/2014/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S " Klf. faanyagok beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító

Részletesebben

MÁV-START Zrt. Szombathely TSZVK valamint Pécs TSZVK részére kétoldalas színes laminált iránytábla készítése és feliratozása

MÁV-START Zrt. Szombathely TSZVK valamint Pécs TSZVK részére kétoldalas színes laminált iránytábla készítése és feliratozása Pályázati felhívás a MÁV-START Zrt. Szombathely TSZVK valamint Pécs TSZVK részére kétoldalas színes laminált iránytábla készítése és feliratozása tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára

Dokumentáció az ajánlattevők számára Dokumentáció az ajánlattevők számára Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolással, határozott időre Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata tulajdonában, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Részletesebben

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K

K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K Tiszántúli Református Egyházkerület részére kollégiumi bútorzat beszerzése tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Valkonya Község Önkormányzata 8885 Valkonya Fő út u. 4. Tel: +36-93-351-003 Fax: +36-93-351-003 E-mail: valkonya@valkonya.hu AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Vállalkozási szerződés keretében Valkonya község

Részletesebben

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015.

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015. D O K U M E N T Á C I Ó ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 205 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ Budapest, 205. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA... 3 II. MŰSZAKI

Részletesebben

43360-2/2014/START A j á n l a t i f e l h í v á s

43360-2/2014/START A j á n l a t i f e l h í v á s 43360-2/2014/START A j á n l a t i f e l h í v á s a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

Kapcsolattartási cím: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzés és Logisztika Üzletág Címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Kapcsolattartási cím: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzés és Logisztika Üzletág Címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Nyílt pályázati felhívás "LUKAS típusú balesetelhárító eszközök javítása, pótlása (eseti beszerzése) a MÁV START Zrt részére" tárgyú beszerzési eljárás kapcsán Ajánlatkérő: MÁV-START Vasúti Személyszállító

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Üzemanyag beszerzés 2016

Üzemanyag beszerzés 2016 Üzemanyag beszerzés 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ NEVE: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. AJÁNLATKÉRŐ CÍME: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. AJÁNLATKÉRŐ TELEFONSZÁMA: +36 30/816-1441 +36 72/514-802 AJÁNLATKÉRŐ FAXSZÁMA: +36 72/514-810 AJÁNLATKÉRÉSI

Részletesebben

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Debreceni Egyetem AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére 2014. T a r t a l o m j e g y z é k I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás Diákhitel Direkt szoftver 12 hónapos rendszertámogatása, karbantartása, és fejlesztése tárgyban a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Diákhitel Központ

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club (BUSC), MLSZ sfp-5940 öltözőépítés kivitelezése tárgyban

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club (BUSC), MLSZ sfp-5940 öltözőépítés kivitelezése tárgyban Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club (BUSC) PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club (BUSC), MLSZ sfp-5940 öltözőépítés kivitelezése tárgyban 2015. 1 II. TARTALOMJEGYZÉK I. Címlap II.

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2012/S 233-383167. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2012/S 233-383167. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:383167-2012:text:hu:html HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2012/S 233-383167 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Pályázati felhívás. Vontatójárművek VOLVO gyártmányú motor alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

Pályázati felhívás. Vontatójárművek VOLVO gyártmányú motor alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez Pályázati felhívás Vontatójárművek gyártmányú motor alkatrészeinek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. -a szerinti eljárásban

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. -a szerinti eljárásban K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K Háziorvosi Központi Ügyeleti szolgáltatás nyújtása a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére, a Társulást alkotó 49 település tekintetében

Részletesebben

a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Ajánlati felhívás a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Számlavezető bank: Kereskedelmi

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A MEZŐKOVÁCSHÁZA, VÉGEGYHÁZI ÚT 3. SZ. ALATTI INGATLANON TALÁLHATÓ ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁRA ÉS ÁTALAKÍTÁSÁRA, ÚT- ÉS KERÍTÉSÉPÍTÉSRE. tárgyban indult, a Kbt.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos berendezések és készülékek 2015/S 058-101546. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos berendezések és készülékek 2015/S 058-101546. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101546-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos berendezések és készülékek 2015/S 058-101546 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

A BKV Zrt., ATÜI, Dél-Pest Divízió, Üzemcsarnok Világítás Korszerűsítés program keretében, LED világítótestek szállítása

A BKV Zrt., ATÜI, Dél-Pest Divízió, Üzemcsarnok Világítás Korszerűsítés program keretében, LED világítótestek szállítása A BKV Zrt., ATÜI, Dél-Pest Divízió, Üzemcsarnok Világítás Korszerűsítés program keretében, LED világítótestek szállítása e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-82/14. AJÁNLATI FELHÍVÁS 2014

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentációja Az eljárás lefolytatásával megbízott: Debreceni Egyetem Gazdasági

Részletesebben