ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015."

Átírás

1 D O K U M E N T Á C I Ó ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 205 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ Budapest, 205.

2 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA... 3 II. MŰSZAKI LEÍRÁS... 9 III. FIZETÉSI FELTÉTELEK... 0 IV. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK MENETE... V. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ... 4 VI. SZERZŐDÉSTERVEZET... 7 VII. MELLÉKLETEK ELŐLAP FELOLVASÓLAP A KBT. 60. (3) ÉS (5) BEKEZDÉSE SZERINTI AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 40. () BEKEZDÉSE SZERINTI AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT NYILATKOZAT A KBT. 55. (5)-(6) BEKEZDÉSE ÉS A KBT. 58. (3) BEKEZDÉSE TEKINTETÉBEN NYILATKOZAT A KBT. 56. () BEKEZDÉS F) ÉS I) PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT KIZÁRÓ OK TEKINTETÉBEN. 39 AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZATA A KBT. 56. () BEKEZDÉS K) PONT KC) ALPONTJA ÉS A KBT. 56. (2) BEKEZDÉSE SZERINTI KIZÁRÓ OK TEKINTETÉBEN KAPACITÁST RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET NYILATKOZATA A KBT. 55. (5) BEKEZDÉSE ALAPJÁN NYILATKOZAT ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL REFERENCIABEMUTATÁS NYILATKOZAT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓN BENYÚJTOTT AJÁNLATRÓL... 48

3 3 I. BEVEZETŐ Az eljárás bemutatása.eljárás fajtája A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Közbeszerzésekről szóló 20. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint kerül sor. A beszerzés értékét tekintve a közösségi értékhatárt elérő beszerzési rezsim hatálya alá tartozik, ezért a Kbt. második része, XII. fejezete szerinti eljárási szabályok kerülnek alkalmazásra. Az eljárás fajtája nyílt közbeszerzési eljárás. Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül, az Ajánlati felhívásban és a jelen dokumentációban részletezett szempontok alapján bírálja el. Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidőtől számított időtartam. Az ajánlati kötöttség a 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 22. () és (2) bekezdése szerint érvényesül. 2. A dokumentációban használt fogalmak - Ajánlati dokumentáció: A közbeszerzési eljárás feltételeit és lebonyolítását ismertető jelen dokumentáció. - Ajánlat: Ajánlattevő által benyújtandó írásbeli dokumentum. - Ajánlatkérő: Országos Mentőszolgálat 055 Budapest, Markó u Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. - Közbeszerzési Törvény: 20. évi CVIII. törvény, a továbbiakban Kbt. - Alvállalkozó fogalma: az a gazdasági szereplő, amely vagy aki a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve: a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag eladót, c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót. gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, illetve építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja. 3. Dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja A dokumentáció saját részre történő megkérése az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra át nem ruházható. - Az ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az ajánlatkérők részére az ajánlati felhívás közzétételének napjától a következő elérhetőségen: weboldalon, a mentőkről elnevezésű felületről kiválasztva a közérdekű,

4 4 majd abban a gazdálkodási feladatok, azon belül a 7. közbeszerzési adatok, és 205 elnevezésű mappát. Itt található a dokumentáció Elektromos áram beszerzése 205 címen. Kérésre az ajánlattevők a dokumentációt átvehetik 34 Budapest, Róbert Károly körút 77. szám alatt VI. emelet 608-ban munkanapokon óra között - az ajánlattételi határidő napján óra között. - A dokumentáció letöltéséhez, illetve átvételekor az ajánlatkérő a következő adatokat kéri megadni: a dokumentációt megvásárló (ajánlattevő) cég neve, székhelye, a kapcsolattartásra kijelölt személy neve, telefon- és fax száma. Az adatokat elegendő ben közölni. 4. Kiegészítő tájékoztatás Bármely gazdasági szereplő, aki a jelen eljárásban ajánlattevő lehet kiegészítő információért fordulhat az ajánlatkérőhöz az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb tíz nappal. Amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem a fentiekben megjelölt határidő után érkezik be, az ajánlatkérő nem köteles válaszolni, de fenntartja magának a jogot, hogy az eredményes ajánlattétel érdekében megválaszolja a későn érkezett kérdést. Ajánlatkérő meghosszabbíthatja az ajánlattételi határidőt, ha a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésére. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal egyidejűleg, azonos tartalommal, írásban válaszol a dokumentációval, illetve az ajánlattételi felhívással kapcsolatos minden egyes kérdésre valamennyi gazdasági szereplőnek, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte. Ajánlatkérő nem jelöli meg, hogy melyik gazdasági szereplő kért kiegészítő tájékoztatást. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az eljárással kapcsolatosan felmerülő bármely akár a legkisebb bizonytalanság, vagy értelmezési probléma esetén is éljenek a kérdésfeltevés jogával, és kérdésüket a Kbt. előírásainak figyelembevételével a lehető leghamarabb tegyék fel írásban -ben! 5. Az ajánlat beadása A Kbt. 60. () szerint Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlat összeállításánál az ajánlatkérő kéri az ajánlattevőt, hogy az ajánlatot alkotó okmányokról készítsen számozott tartalomjegyzéket, melyet a dokumentáció elején helyezzen el. Az ajánlatban elhelyezésre kerülő dokumentumok sorrendiségét az alábbiak szerint kéri az Ajánlatkérő: Tartalomjegyzék (számozott!) Felolvasólap Igazolások, nyilatkozatok Részletes ajánlat Egyéb, az ajánlattevő által fontosnak tartott okmányok, prospektusok Az ajánlati felhívás szerinti, valamint a jelen ajánlati dokumentációban előírt igazolások és nyilatkozatok, adatok megadása kötelező! Ahol e törvény a közbeszerzési eljárás során igazolás benyújtását írja elő az igazolás egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatokat azok hitelességének és megbonthatatlanságának biztosítása érdekében a következő módon kérjük összefűzni: - Az ajánlatot egy papíralakú példányban kéri az ajánlatkérő benyújtani, amit zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első, vagy hátsó lapjához rögzíteni, a

5 5 matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; - az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Minden információt tartalmazó oldalt folyamatos emelkedő számozással kell ellátni. Az üres oldalakat nem kell számozni, de lehet. A címlapot és hátlapot nem kell számozni, de lehet; - az ajánlatban lévő, minden az eljárásba résztvevő gazdasági szereplő által készített dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. - az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatók. Az ajánlat külső csomagolásán fel kell tüntetni: - az ajánlattevő nevét, székhelyét - a közbeszerzési eljárás megnevezését, - a Tilos felbontani határidő előtt feliratot. Az ajánlatok mind postai úton, mind személyesen egyaránt benyújthatók. Az ajánlatok postai úton történő benyújtása csak tértivevényes küldeményként történhet. Ilyen esetben a benyújtás idejének a küldemény tényleges, a beadás helyszínére történő kézbesítése minősül. A nem megfelelően címzett ajánlatok elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért az ajánlatkérőt felelősség nem terheli. A postai feladásból származó valamennyi kockázat az ajánlattevőt terheli! A személyesen benyújtott ajánlat átvételéről, a beadás idejének feltüntetésével ajánlatkérő átvételi elismervényt ad. Az Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és időben kerüljön benyújtásra. Az ajánlattétel nyelve magyar. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Ajánlattevő felel a fordítás valóságtartamáért. Gyakorlati útmutató a Közbeszerzések Tanácsa honlapján elérhető a KÉ 20. évi 8. szám, 20 október 0.-i lapszámában. Javasoljuk, az összeállítás után ellenőrizzék: o a szükséges aláírások meglétét o a szükséges szignálások meglétét o a szükséges lapszámok meglétét o a becsatolt dokumentumok nyelvét szükség esetén a fordításokat, hitelesítéseket o a megfelelő, előírt igazolások, nyilatkozatok becsatolását o az esetleges nemleges nyilatkozatok meglétét is o a beadás időpontját, majd kellő időben gondoskodjanak a bontás helyére történő eljuttatásról (vegyék figyelembe az esetleges torlódások, időjárási helyzetek, balesetek miatti késedelem lehetőségét is!) Az ajánlatban kérjük elhelyezni a Kapcsolattartói adatlapot, amely részletesen tartalmazza az alábbi kritériumokat a mellékelt iratminta szerint: Kapcsolattartó személy megnevezése Beosztása Telefonszáma Faxszáma címe Postai levelezési címe Mobil telefonszáma

6 6 Amennyiben a megnevezett kapcsolattartó személy nem rendelkezik cégképviseleti joggal, abban az esetben csatolni kell Meghatalmazást az eljárásban való részvételre. 6. Késedelmes ajánlatok Minden olyan ajánlatot, amely a beadási határidő lejárta után érkezett, az Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánít! 7. Megfelelés az alkalmassági követelményeknek Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők megfelelhetnek más szervezet, vagy személy kapacitására támaszkodva is, de meg kell jelölni ajánlatukban, ezt a szervezetet, valamint az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet, vagy személy az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során más szervezet, vagy személy kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet, vagy személy által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került; b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, vagy személyt, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során; c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet, vagy személy nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. 8. Az ajánlat egyéb feltételei Az Ajánlattevő minden olyan kísérlete, amely arra irányul, hogy befolyásolja az Ajánlatkérőt, vagy Megbízottat az ajánlatok értékelésénél és összehasonlításánál szigorúan TILOS, az ilyen magatartás az Ajánlattevő kizárását eredményezi. A felhívásban és a dokumentációban (Szerződés tervezetben) foglaltakkal ellentétes, vagy azoknak nem megfelelő, értékelési részszemponttal, vagy a szerződés teljesítésével kapcsolatos ajánlattevői kikötés (különösen, de nem kizárólagosan az ajánlati ár milyen valuta árfolyam mellett érvényes, vagy az ajánlat a felhívástól eltérően meddig érvényes, a jótállás terjedelmének eltérő korlátozása) az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az Ajánlattevőnek kell viselnie. Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé, vagy kötelezetté az előzőekben említett költségekkel kapcsolatban, a közbeszerzési eljárás

7 7 lefolytatásának eredményétől függetlenül. Az ajánlatért és az abban leírtak formai és tartalmi részeiért teljes mértékben az Ajánlattevő felel. Az Ajánlattevő az ajánlatában kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 20. évi CXII. törvény 27. (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Megtiltható a részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatala is, de nem tilthatja meg az ajánlattevő nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének) valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 7. szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül. Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak. 9. Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség Az Ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig vonhatja vissza. Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap. Ajánlatkérő az ajánlati kötöttséggel kapcsolatosan külön felhívja a figyelmet a Kbt. 24. (5) bekezdésére, mely szerint Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az Ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes Ajánlattevő és - a (4) bekezdés szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc - építési beruházás esetén további hatvan - nappal meghosszabbodik. Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy megajánlásaikat - különösen a határidőkre vonatkozó megajánlásaikat - a 60 napos ajánlati kötöttség és az ezzel kapcsolatos, a Kbt.-ben rögzített előírásokra való tekintettel tegyék meg. Az ajánlati kötöttség fentiek szerinti vállalásáról az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell. 0. Az ajánlatok felbontása A beadási határidőig beérkezett ajánlatokat az Ajánlattevők jelenlétében bontja fel az Ajánlatkérő, ill. a lebonyolító által összeállított Bizottság. Az ajánlatok felbontásakor a Kbt. szerint erre feljogosított személyek lehetnek jelen. Az ajánlatok bontásán minden, a beadási határidőig beérkezett ajánlat részt vesz. A beadási határidő lejárata után érkezett ajánlatok a közbeszerzési eljárás további részében nem vehetnek részt. Az ajánlatok bontásának ideje megegyezik a beadási határidővel! A bontáskor megvizsgálásra kerül az ajánlat sértetlensége. Ismertetésre kerül: - az ajánlattevők neve; - címe (székhelye, lakóhelye); - a bírálati szempontra megadott értékek (felolvasólap alapján); a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege és a Kbt.62. 2) pontja szerinti becsült értéke. Ha az ajánlatok bontásán egy - ott jelen lévő - személy kéri, lehetővé kell tenni részére, az ajánlat ismertetését követően azonnal, hogy betekinthessen a felolvasólapba.

8 8 A bontási eljáráson a részvétel nem kötelező, de a jelenléti ívet minden azon résztvevő ajánlattevőnek alá kell írni. Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek.

9 9 II. MŰSZAKI LEÍRÁS Az ellátandó fogyasztó: Magyarország területén összesen 237 fogyasztási hely a szerződés-tervezet mellékletében került felsorolásra jelen dokumentáció részeként. Az igényelt ellátás: Villamos energia beszerzése mindösszesen kwh/év mennyiségben az ajánlatkérő részére :00 órától :00 óráig időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamos energia adásvédelmi szerződés keretében. Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 20 %-ban különdíjmentesen eltérhet.

10 0 III. FIZETÉSI FELTÉTELEK. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül az ajánlatkérő nem tehető felelőssé az ajánlattétel költségeivel kapcsolatban. 2. Az ajánlati ár a szerződés teljesítése során kötött. 3. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. 4. A leszállított villamos energia ellenértékének megfizetése a nyertes ajánlattevő (Eladó) által a teljesítést követően kiállított számla alapján történik. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. 5. A teljesítés igazolására a Kbt. 30. () bekezdésének a rendelkezései az irányadóak. 6. Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítéseket követően ajánlattevő által benyújtott (rész)számla alapján havi részletekben átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:30. () (2) bekezdése és a Kbt. 30. (5) (6) bekezdései szerint a (rész)számla kézhezvételétől, illetőleg a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés napjától számított 30 napon belül. 7. Az elszámolási időszak fogyasztásai számlázásának havonta, fogyasztási helyenként külön-külön részletezve kell történnie. A számla mellékletében az ajánlatkérővel (Vevővel) egyeztetett tartalmú részletes kimutatást kell készíteni a csatlakozási pontokra vonatkozó felhasználásról és a költségekről. 8. A kifizetésre az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ában foglaltaknak megfelelően kerülhet sor. 9. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerinti késedelmi kamatok érvényesek.

11 IV. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK MENETE AZ ÉRVÉNYESSÉG MEGÁLLAPÍTÁSA Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja, figyelemmel a Kbt ában foglaltakra. () Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő, valamint részvételre jelentkező számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban vagy részvételi jelentkezésekben található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől vagy részvételre jelentkezőktől felvilágosítást kérni. (2) A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő vagy részvételre jelentkező egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat. (3) A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi jelentkezés megfeleljen az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során a 26. nem megfelelő alkalmazása esetén az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplő közös ajánlattevőnek vagy több szakaszból álló eljárásban kizárólag a részvételi szakaszban közös részvételre jelentkezőnek minősíthető. (4) Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő vagy részvételre jelentkező számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására a (2) bekezdés szerinti felszólításban, illetve értesítésben megjelölt határidő van folyamatban, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra. (5) Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. Nem köteles az ajánlatkérő újabb hiánypótlást elrendelni arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő (részvételre jelentkező) az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - feltéve, hogy az eljárást megindító felhívásban feltüntette, hogy ilyen esetben nem (vagy csak az általa meghatározott korlátozással) rendel el újabb hiánypótlást. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók. (6) Az ajánlatkérő kizárólag az () (2) bekezdésben foglaltak szerint és csak olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések elbírálása érdekében szükséges, a felvilágosítás kérése nem irányulhat az ajánlattevőkkel vagy részvételre jelentkezőkkel történő tárgyalásra. (7) A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat: a) a 2. () (4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával.

12 2 (8) A (7) bekezdés b) pontjától eltérően a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az értékeléskor [63. (4) bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja. (9) Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása a (3) és (7) bekezdésekben foglaltaknak megfelel. A (3) vagy (7) bekezdés rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati vagy részvételi jelentkezési példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során. Az esetlegesen szükségessé váló hiánypótlást követően ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevőkkel szemben fennállnak-e a kizáró okok, továbbá az ajánlatok érvényesek-e, azaz formailag és tartalmilag megfelelnek-e a közbeszerzési törvényben, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott szempontoknak és feltételeknek. Kbt. 74. () Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be; b) az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben az alkalmasság igazolásában részt Megrendelő szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek [24. ]; c) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt Megrendelő szervezetet az eljárásból kizárták; d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; (2) Az () bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha: a) aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [69. ]; b) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz [70. ]; c) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. (3) Az () bekezdésben foglaltakon túl a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz. (4) Ha az ajánlat érvénytelen, az ajánlatkérőnek nem kell az értékelési szempontok szerint az ajánlatot értékelnie. A Kbt. 75. () bekezdése szerint az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt Megrendelő szervezetet, aki a) a kizáró okok [ ] hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok [ ] az eljárás során következett be. A Kbt. 75. (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból A jelen eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását az ajánlatkérő nem írta elő.

13 3 a) azt az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. (5) bekezdése], b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. (5) bekezdése]. Az érvényes ajánlatok elbírálása Az ajánlatkérő a ki nem zárt ajánlattevők által benyújtott, érvényes ajánlatokat az ajánlati felhívásban rögzítetteknek megfelelően jelen eljárásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat értékelési szempontja alapján [Kbt. 7. (2) bekezdés a) pontja] bírálja el. Az ajánlatok elbírálása során az ajánlati felhívásban rögzített értékelési szemponton kívül semmilyen más többletvállalás nem értékelhető, a Kbt. előírásaira tekintettel az ajánlatkérő minden ilyenre való utólagos ajánlattevői észrevételt/kifogást kénytelen elutasítani. Az eljárás nyertese jogot szerez arra, hogy a jelen dokumentációban megadott szerződés-tervezet feltételei, és ajánlata tartalma szerint az ajánlatkérővel a szerződést megkösse.

14 4 V. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ. Az ajánlatnak legalább az alábbi vagy azoknak tartalmilag megfelelő iratokat kell lehetőleg a megadott sorrend szerint tartalmazni (javasoljuk, hogy az esetleges hiányosságok elkerülése érdekében az ajánlat összeállításakor az utolsó oszlop felhasználásával az iratok meglétét ellenőrizzék) Melléklet 2 A B C D Megnevezés Előlap Tartalomjegyzék, mely a lapszámokat is tartalmazza Felolvasólap A Kbt. 60. (3) és (5) bekezdése szerinti ajánlattevői nyilatkozat Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot tevő Ajánlattevők által kötött megállapodást, mely rendelkezik az egyetemleges felelősségvállalásról, továbbá amely részletesen rendelkezik a képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről, megjelöli a közbeszerzési eljárás során a konzorciumot képviselő személy nevét és elérhetőségeit, és a képviselő személyt feljogosítja arra, hogy a közbeszerzési eljárás során kötelezettséget vállaljon, nyilatkozatot tegyen és a vitás kérdésekben döntsön. Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, a Kbt. 40. () bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó és az alkalmasság igazolására bevonni kívánt más szervezet (kapacitást biztosító szervezet) cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának eredeti, vagy egyszerű másolati példányát, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre/aláírásra jogosultak írtak alá, az általuk aláírt meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is, vagy az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott aláírási címpéldányának eredeti, vagy egyszerű másolati példányát. A cégszerűség és a képviseleti jog ellenőrzése érdekében az ajánlatban benyújtandó az ajánlattevő / az igénybe venni kívánt alvállalkozója / erőforrást, kapacitást nyújtó szervezete ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonata (egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolvány másolata). Amennyiben az ajánlattevő/alvállalkozó/erőforrást, kapacitást nyújtó szervezet ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonata elérhető a weboldalon, úgy nem szükséges csatolni a cégkivonat papír alapú változatát. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást a 30/20. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. -a alapján. A Kbt. 40. () bekezdés szerinti ajánlattevői nyilatkozat (A nyilatkozatot nemleges tartalommal is be kell nyújtani!) Rendben 2 A betűjelzéses mellékleteket a dokumentáció VIII. fejezete tartalmazza.

15 Melléklet 2 E F G H I J K 5 Megnevezés Nyilatkozat a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdése és a Kbt. 58. (3) bekezdése tekintetében Nyilatkozat a Kbt. 56. () bekezdés f) és i) pontjában meghatározott kizáró ok tekintetében Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 56. () bekezdés k) pont kc) alpontja és a Kbt. 56. (2) bekezdése szerinti kizáró ok tekintetében Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 55. (5) bekezdése alapján (adott esetben) Nyilatkozat összeférhetetlenség fenn nem állásáról Pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat(ok) Referenciabemutatás A 30/20. (XII.23.) Kormányrendelet 6. () bekezdés a) pontja szerinti esetben a szerződést kötő másik fél által aláírt vagy kiadott igazolás (adott esetben) Nyilatkozat elektronikus adathordozón benyújtott ajánlatról Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény szerinti villamos energia kereskedelmi tevékenységre vonatkozó engedéllyel, amelyet az ajánlat részekét csatolni szükséges. Rendben 2. Az ajánlatot - előlappal, az előlapon feltüntetve az ajánlattevő nevét és székhelyét, az ajánlattevő kapcsolattartó személyének nevét, telefon- és faxszámait, elérhetőségét, - a lapszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel, - folyamatos lapszámozással ellátottan, - fűzött vagy kötött formában kell benyújtani. Az ajánlatban a törvényben megszabott határidőig tett esetleges módosításokat el kell látni az ajánlattevő cégszerű aláírásával. 3. Az ajánlatot eredeti példányban, valamint példányban elektronikus adathordozón - CD vagy DVD lemezen - jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf fájlban) kell benyújtani: - előlappal, az előlapon feltüntetve az ajánlattevő nevét és székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát, az ajánlattevő kapcsolattartó személyének nevét, telefon- és faxszámait, elérhetőségét, - a lapszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel, - folyamatos lapszámozással ellátottan, - fűzött vagy kötött formában. Az ajánlatban a törvényben megszabott határidőig tett esetleges módosításokat el kell látni az ajánlattevő cégszerű aláírásával. Az ajánlat valamennyi példányát egy darab zárt borítékban (csomagolásban) közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A borítékon (csomagoláson) fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, székhely szerinti címét, továbbá a következő feliratokat: - AJÁNLAT az Elektromos áram beszerzése az Országos Mentőszolgálat részére 205 tárgyú közbeszerzési eljárásra. - Az ajánlattételi határidőig nem bontható fel! 4. Lezáratlan csomagolásban benyújtott ajánlatot az ajánlatkérő nem fogad el.

16 6 5. Kizárólag azok az ajánlatokat tekinthetők az előírt határidőre beérkezettnek, amelyek az eljárást megindító felhívásban meghatározott helyre az előírt határidőig megérkeznek. A nem erre a helyre benyújtott ajánlatoknak a bontás helyszínére késedelmesen történő beérkezéséért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget. 6. A Kbt. 36. (3) bekezdése értelmében az ajánlatban a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók, kivéve a Kbt. 60. (3) bekezdése szerinti nyilatkozat, továbbá a Kbt. 55. (6) bekezdés c) pontja szerinti fizetésképtelenség esetére kezességet vállaló nyilatkozat, melyeket eredetben kér ajánlatkérő benyújtani.

17 7 VI. SZERZŐDÉSTERVEZET Szerz.szám: Teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződés t e r v e z e t. Szerződő felek egyrészről a(z) xxx, mint villamos energia eladó, a továbbiakban: Eladó x Székhelye: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Bankszámlaszáma: Mérlegkör azonosító kódja: Képviselője: xxx xxx xxx xxx xxx xxx másrészről, az Országos Mentőszolgálat, mint villamos energia vevő, a továbbiakban: Vevő Székhelye: 055 Budapest, Markó utca 22. KSH törzsszám: Adószáma: Bankszámlaszáma: MÁK Képviselője: Dr. Burány Béla főigazgató az Eladó és a Vevő a továbbiakban együttesen: a Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 2. A szerződés időtartama, teljesítési időszak :00 órától :00 óráig, mely időtartam alatt az Eladó a villamos energiát Vevő részére folyamatosan biztosítja a jelen szerződés. számú mellékleteként szereplő a Szerződött villamos energia mennyiség fogyasztási helyenként c. táblázatban foglaltak szerint. 3. Energiadíj Az energiadíj egységára nettó: xxx HUF/kWh,

18 8 azaz xxx egész xxx fillér HUF/kWh mely egységár a közötti időszakban nem változhat. A szerződéses ár tartalmazza a határkeresztezési díjat, a mérlegkör tagsági díjat, a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. tv okban meghatározott és a 389/2007. (XII.23.) Kormányrendeletben szabályozott, megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia termelésének elősegítése érdekében az Átviteli Rendszerirányítótól a Kereskedők által kötelezően megvásárolandó villamos energia (KÁT) mennyiségének és szabályozásának költségét. A szerződéses ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a évi LXXXVI. tv ában meghatározott pénzeszközöket, az energia adót, az ÁFÁ-t, valamint a jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket. 4. A leszállítandó mennyiség Az Eladó és a Vevő közötti elszámolás a Vevő által közölt adatokon, a fogyasztásmérő állásain alapul, --a felek ezt tekintik az Átadott Villamos Energiának melyeket minden hónap 07.-ig táblázatos formában eljuttat az Eladóhoz. 5. Mennyiségi tolerancia sáv Amennyiben a Vevő a Szerződött Villamos Energia Mennyiségtől eltérő mennyiséget - vételez, és ezen eltérő vételezés mértéke nem haladja meg a kwh/év + 20 %, azaz az kwh/év villamos energia mennyiséget (Mennyiségi Tolerancia Sáv felső értéke, azaz Maximális Villamos Energia Mennyiség ), úgy a Vevő a Mennyiségi Tolerancia Sávban történő vételezés vonatkozásában is változatlanul az Eladó által megajánlott energiadíj egységárat fizeti meg az Eladó részére. Az Eladó vállalja, hogy a Vevő az. számú mellékletben szereplő- fogyasztási helye(i) villamos energia ellátását biztosítja, amennyiben a Vevő teljes villamos energia mennyiségi igénye nem haladja meg a szerződött kwh/év + 20%, azaz az kwh/év villamos energia mennyiséget. Új fogyasztási hely(ek) létesítése esetén a Vevő a szükséges adatok megadásával a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően írásban értesíti az Eladót a fogyasztási hely(ek) mérlegkörbe való beléptetése érdekében. Amennyiben a vételezés mértéke nem éri el a szerződés időtartama alatt a kwh/év villamos energia mennyiséget, azaz a Minimális Villamos Energia Mennyiséget, úgy a Vevőnek akkor is meg kell fizetnie a Minimális Villamos Energia Mennyiséget az Eladó által megajánlott energiadíj egységáron, ha azt részben, vagy egészben nem tudja elfogyasztani a szerződéses időszak alatt, kivéve, a Vis Majort, vagy olyan körülményt, ami az Eladó felelőssége. 6. Számlázás és fizetés Vevő a szerződés. számú mellékletben felsorolt mérési pontokon elhelyezett elszámolási mérők mérési adatainak megfelelő mennyiségű villamos energiáért energiadíjat köteles fizetni az Eladó részére.

19 9 A Vevő előleget nem fizet. A leszállított villamos energia ellenértékének megfizetése az Eladó által havonta, a teljesítést követően kiállított számla alapján átutalással történik, figyelemmel a Kbt ra. Az elszámolási időszak fogyasztásai számlázásának havonta, egy számlán, fogyasztási helyenként mellékletben külön-külön részletezve kell történnie. A számla mellékletében az ajánlatkérővel (Vevővel) egyeztetett tartalmú részletes kimutatást kell készíteni a csatlakozási pontokra vonatkozó felhasználásról és a költségekről. A számlának tartalmaznia kell a rendszerhasználati díjakat, a évi LXXXVI. tv ában meghatározott pénzeszközöket, az energia adót, az ÁFÁ-t, valamint a jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket. Vevő az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. 36/A -a figyelembevételével teljesít kifizetéseket. A kétségek elkerülése végett a Felek rögzítik, hogy a fizetés teljesítése időpontjának a Vevő bankszámlája megterhelésének napját kell érteni. Minden fél maga viseli a jelen szerződés kapcsán felmerülő összegek kifizetésével vagy fogadásával kapcsolatban az elszámoló vagy számlavezető bankja által kivetett díjakat és költségeket. 7. Késedelmes fizetés a Vevő részéről Amennyiben a Vevő késedelembe esik az Eladónak teljesítendő fizetéssel, köteles az Eladónak a meg nem fizetett összeg után késedelmi kamatot fizetni. Mértéke: a Ptk. Hatodik könyvében meghatározottak szerint. 30 napon túli késedelmes fizetés esetén az Eladó a Vevővel köteles előzetesen egyeztetni. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre Eladó a kikapcsolásról szóló előzetes írásbeli értesítés Vevő általi kézhezvételét követően jogosult a szállítás szüneteltetésére, és kezdeményezheti a fogyasztó kikapcsolását az elosztó hálózatból. Vevő fizetési kötelezettségét azon a napon kell teljesítettnek tekinteni, amikor a Vevő bankja a Vevő bankszámláját az Eladó számláján feltüntetett öszszeggel megterheli. 8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, az Eladó kötelezettségei Nem szerződésszerű teljesítés esetén az Eladó a késedelem minden naptári napja után kwh/év + 20 % mennyiségű villamos energia forintban meghatározott nettó ellenértéke 366-od részének a kétszeresét fizeti naponta kötbérként a Vevőnek. 9. Adatvédelem A felek a Szerződéssel kapcsolatos okmányokat és a Szerződéssel kapcsolatosan tudomásukra jutott információkat kizárólag a Szerződés teljesítésére használhatják fel, azokat a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában nem hozhatják harmadik fél tudomására. Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szerződéssel kapcsolatosan a másik fél tudomására jutott információkat a másik fél kezelje, feldolgozza és továbbítsa a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése illetve jogai érvényesítése érdekében. 0. A Szerződés módosítása A szerződés módosítása csak mindkét fél által aláírt írásos dokumentum útján lehetséges a Kbt. 32. szerint.

20 20. Irányadó jog, vitás ügyek rendezése A jelen Szerződésre a magyar jog az irányadó. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, így elsősorban a Polgári Törvénykönyv, a Kbt., a VET., a VET Vhr., és a VET végrehajtására kiadott egyéb rendeletek rendelkezései, továbbá az Eladónak a MEH által elfogadott Üzletszabályzata illetőleg az ÁSZF-ben foglaltak az irányadóak. Az Eladó Üzletszabályzata/ÁSZF-e és jelen szerződés közötti eltérés, tartalmi ellentmondás esetén a felek a jelen szerződésben foglalt szabályokat tekintik irányadónak és alkalmazandónak. Vitás ügyeiket Felek elsősorban személyes egyeztetések útján rendezik. Ennek eredménytelensége esetén a vitás kérdések elbírálására a Felek a Pp. szerint hatáskörrel, illetve illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak. A pereskedés nyelve a magyar. Amennyiben valamely Fél a másik Fél nem teljesítése esetén a Szerződésben foglalt jogaival nem él, ez nem értelmezhető úgy, hogy a jogosult Fél lemond az ilyen szerződésszegés esetén illetve bármely más vagy további mulasztás/szerződésszegés esetén a jogai érvényesítéséről 2. Vegyes rendelkezések Az Eladónak biztosítania kell egy állandó elérhetőségű (telefon és ), intézkedésre jogosult személyes kapcsolattartót, az időközben jelentkező különböző problémák gyors, és zökkenőmentes lebonyolítására. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók. Az Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az 56. () bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak (Kbt. 25. (4) bekezdés a) pont). Az Eladó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Vevő számára megismerhetővé teszi és az (5) bekezdés szerinti ügyletekről az Vevőt haladéktalanul értesíti (Kbt. 25. (4) bekezdés b) pont). Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon, ha a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 56. () bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel; b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. () bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel (Kbt. 25. (5) bekezdés). A jelen Szerződést a Felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 5 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá, melyből eredeti példány Eladót, 5. eredeti példány Vevőt illeti meg.

21 2 Budapest, sz. melléklet: Szerződött villamos energia mennyiség fogyasztási helyenként.. Dr. Burány Béla főigazgató.. Pénzügyi ellenjegyző:.... Dr. Sepsey György gazdasági igazgató Jogi ellenjegyző: jogtanácsos

22 22

23 Sorsz. Fogy.hely Cím POD Mérőszám Szorzó. ABA Béke tér 7. HU0000--S AGGTELEK Vass Imre u. /A. HU000220F-S AJKA Alkotmány utca. HU0000--S ALBERTIRSA Vasút utca 4. HU00030F-S ALBERTIRSA Vasút utca 4. HU00030F-S ASZÓD Csiky I.u.3. HU000220F-S ASZÓD Csiky I.u.3. HU000220F-S ASZÓD Csiky I.u.3. HU000220F-S BÁBOLNA Víztorony utca /a HU0000--S BÁCSALMÁS Szent István utca HU00030F-S BAJA Pokornyi János u.40. HU00030F-S BAKTALÓRÁNTHÁZA Jókai Mór utca 3. HU S BAKTALÓRÁNTHÁZA Jókai Mór utca 3. HU S BALASSAGYARMAT Jókai Mór utca 3. HU000220F-S BALATONLELLE Arany János u. 2. HU S BALATONSZEMES Ady Endre u. 24. HU S BALKÁNY Benedek u.4. HU S BALMAZÚJVÁROS Dózsa Gy.utca. HU S BARCS Bajcsy Zs.u. 35. HU S BARCS Bajcsy Zs.u. 35. HU S BARCS Bajcsy Zs.u. 35. HU S BÁTASZÉK Bonyhádi út hrsz /7. HU S BÁTONYTERENYE Ózdi u. 60. HU000220F-S BÁTONYTERENYE Ózdi u. 60. HU000220F-S BÁTONYTERENYE Ózdi u. 60. HU000220F-S BÉKÉSCSABA Berzsenyi D.u.9. HU00030F-S BERETTYÓÚJFALU Széchenyi u. 66. HU S BICSKE Bem József utca 4. HU0000--S

24 24 2. BIHARKERESZTES Ady Endre utca 9. HU S BONYHÁD Perczel Mór utca 46. HU S BONYHÁD Perczel Mór utca 46. HU S BÖHÖNYE Kölcsey F. u. 28. HU S BP. BUDA XII. Alkotás utca 56 HU00020F-S BP. BUDAFOK XXII. Kossuth L.u.89. HU00020F-E BP.CSEPEL XXI. Görgey Artúr tér 8. HU00020F-E BP.CSILLAGHEGY III. Mátyás király út HU00020F-E BP.CSILLAGHEGY III. Mátyás király út HU00020F-E BP.KISPEST XIX. Kossuth Lajos u.6. HU00020F-E BP.MARKÓ U. V. Markó u. 22. HU00020F-E BP.MÁTYÁSFÖLD XVI. Arany János u.00. HU00020F-S BP. MOHÁCS u. BÁZIS XIII.Mohács utca 24. HU00020F-S BP. PESTERZSÉBET XX. Török Flóris u HU00020F-E BP. PESTHIDEGKÚT II. Hunyadi János u.89. HU00020F-S BP. PESTLŐRINC XVIII. Rózsa u.0. HU00020F-E BP. RÁKOSK.TÚR XVII. Egészségház u. 3. HU00020F-S BP. RÁKOSPALOTA XV. Őrjárat utca -5. HU00020F-S BP. ÚJPEST IV. Deák F.u. 4. HU00020F-E BP. IRATTÁR VI. Szobi u. 5 HU00020F-E BUDAÖRS Szabadság út 227. HU00020F-S BÜK Eötvös L. u. 8. HU0000--S CEGLÉD Körösi út 9. HU00030F-S CELLDÖMÖLK Vörösmarty Mihály út 2/b HU0000--S

25 CSENGER Honvéd utca 4. HU S CSONGRÁD ügyelet József Attila u.. HU00030F-S CSONGRÁD József Attila u.. HU00030F-S CSORNA Bartók Béla utca 7. HU0000--S CSURGÓ Baksay Sándor utca HU S DABAS Bartók Béla út 59/a. HU00020F-S DABAS RÉGI Bajcsy Zs. u.3. HU00020F-E DEBRECEN Külső-Vásártér 4. HU S DERECSKE Rákóczi út 7/a HU S DOMBÓVÁR Jókai Mór utca 3. HU S DOROG Kossuth Lajos utca HU0000--S DUNAÚJVÁROS Kossuth L.u. 0/a. HU S DUNAVECSE Kossuth Lajos u. 4. HU00030F-S EDELÉNY Antal György u.85. HU000220F-S EGER Szalapart u 79. HU000220F-S EGYEK Fő u.59. HU S EGYEK Fő u.59. HU S EGYEK Fő u.59. HU S EMŐD Kölcsey u.4. HU000220F-S ENCS Petőfi út 55. HU000220F-S ENCS Petőfi út 55. HU000220F-S ENCS Petőfi út 55. HU000220F-S ENYING-BAL.BOZSOK Fő utca 3. HU S ERCSI Esze Tamás utca 4. HU0000--S ÉRD Sárd utca. 2. HU00020F-E ESZTERGOM Papnevelde u.3. HU0000--S FEHÉRGYARMAT Damjanich János u HU S FONYÓD József Attila utca HU S

26 68. FONYÓD FONYÓD GÖDÖLLŐ 39/a 26 József Attila utca 39/a HU S József Attila utca 39/a HU S Ady Endre sétány 56. HU00020F-S GÖNC Károlyi G.u.30. HU000220F-S GÖNC Károlyi G.u.30. HU000220F-S GYOMAENDRŐD Hősök u. 59. HU S GYOMAENDRŐD Hősök u. 59. HU S GYOMAENDRŐD Hősök u. 59. HU S GYÖNGYÖS Püspöki utca. HU000220F-S GYŐR Tarcsay Vilmos utca HU0000--S GYULA Dob utca. HU00030F-S HAJDÚBÖSZÖRMÉNY Korpona utca 3. HU S HAJDÚNÁNÁS Iskola utca. HU S HAJDÚSZOBOSZLÓ Jókai sór. HU S HATVAN Teleki u.. HU000220F-S HÉHALOM Bartók Béla utca 7. HU000220F-S HEVES Gyöngyösi utca. HU000220F-S HIDVÉGARDÓ Tornai út 9. HU000220F-S HÓDMEZŐVÁSHELY Zrinyi u.9. HU00030F-S HŐGYÉSZ Kossuth tér 6. HU S IBRÁNY Lehel utca 47. HU S IGAL Táncsics telep 6 HU S IZSÓFALVA Izsó Miklós u.62. HU000220F-S JÁNOSHALMA Vágóhíd u. /C. HU00030F-S JÁSZÁROKSZÁLLÁS Kisfaludy Sándor u HU000220F-S JÁSZBERÉNY Kórház u HU000220F-S

27 JÁSZBOLDOGHÁZA Szegfű u. 0. HU S JÁSZKISÉR Bem utca. HU000220F-S KADARKÚT Vasút u. 3/2. HU S KALOCSA Kossuth Lajos utca HU00030F-S KAPOSVÁR Arany János köz. HU S KAPUVÁR Sport utca. HU0000--S KARCAG Kórház utca 6. HU S KAZINCBARCIKA Május.út. 56. HU000220F-S KECSKEMÉT Akadémia körút 66. HU00030F S KEMECSE Szent István utca HU S KESZTHELY Ady Endre u 9. HU S KESZTHELY Ady Endre u 9. HU S KESZTHELY Ady Endre u 9. HU S KISBÉR Petőfi Sándor u. 2. HU0000--S KISKŐRÖS Szent László u. 2/a. HU00030F-S KISKUNFÉLEGYHÁZA Hunyadi utca u.2. HU00030F-S KISKUNHALAS Brinkus Lajos utca HU00030F-S KISKUNMAJSA Petőfi Sándor u.2. HU00030F-S KISTELEK Kossuth L.utca 7. HU00030F-S KISÚJSZÁLLÁS Illés u. 7. HU S KISVÁRDA Árpád utca 28. HU S KOMÁDI Köztársaság utca /a HU S KOMÁROM Széchenyi István u HU0000--S KOMLÓ Berek utca 23. HU S KÖLCSE Béke hrsz. 42/3 HU S KÖRMEND Rákóczi Ferenc út HU0000--S

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51.

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. Földgáz energia beszerzése tárgyú KÉ 8177/2014. számon feladott közbeszerzési eljárásához 2014. május 5. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Derecske 47-es számú főút menti kerékpárút építése Derecske és Sáránd között tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlatok benyújtásának határideje (mely

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Napelemes rendszer telepítése a Jókai Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületére tárgyú a Kbt. 122/A. (1) bekezdése szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatásra

Részletesebben

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Állami Autópálya Kezelő Zrt. Budapest, Váci út 45/B. H-1134 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Lebonyolító mérnöki feladatok ellátása, valamint a kivitelezési eljárásokra vonatkozó közbeszerzési eljárások előkészítésében

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) Telefonos ügyintéző és adminisztratív ügyintéző munkavállalók munkaerő-kölcsönzési szerződés keretében történő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. Kerületi Erzsébet-ligeti uszodában kültéri élménymedencék építése tárgyú általános

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A BKV Zrt. autóbusz és személygépkocsi vezetőinek vezetéstechnikai oktatásához szükséges tanpálya rendelkezésre bocsátása és az oktatáshoz szükséges szolgáltatások nyújtása (Eljárás száma: T-238/15) AJÁNLATI

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Váltótalpfák, fa csapszegek valamint alátétfa beszerzése (Eljárás száma: T-394/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-394/14. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám

Részletesebben

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE! MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895-10+515, 12+188-12+911 KMSZ. KÖZÖTT

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben régi Sashalmi HÉV Állomás épületének felújítási munkái tárgyú általános

Részletesebben

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015.

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Van Hool gyártmányú autóbuszok időszakos műszaki felülvizsgálatra való felkészítése és műszaki vizsgáztatása, eseti hibajavítása (Eljárás száma: T-197/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlatkérő: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. A beszerzés elnevezése:

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlatkérő: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. A beszerzés elnevezése: AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlatkérő: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. A beszerzés elnevezése: Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 1. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hevesi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz-fejlesztése tárgyú

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-241 DE Ökológiai épület felújítása tárgyú, a Kbt. 122/A. szerinti közbeszerzési eljárásának dokumentációja

Részletesebben

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Bagola települési szilárd hulladéklerakó bővítése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ HÉV SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK LENGÉSCSILLAPÍTÓINAK BESZERZÉSE (Eljárás száma: T-81/15.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-81/15. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Projektmenedzsment tevékenység ellátása - a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS 2014.

DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS 2014. DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS HARDVEREK (OBU) SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 2014. 2/64 BEVEZETÉS Ön a Pécs Megyei

Részletesebben

Főzési alapanyagok beszerzése

Főzési alapanyagok beszerzése Főzési alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.05.05.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-182/2015. A Debreceni Egyetem részére projekttanulmányok elkészítése a TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben szintetikus borítású atlétikai pálya komplett kivitelezése tárgyú általános

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási keretszerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Postai

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

Részvételi jelentkezést segítő kiegészítő iratok

Részvételi jelentkezést segítő kiegészítő iratok Részvételi jelentkezést segítő kiegészítő iratok Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Mobil távközlési szolgáltatás nyújtása és mobiltelefonok

Részletesebben

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem SAP integrált ügyviteli rendszereinek üzemeltetése, jogszabálykövetése, továbbfejlesztése,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182551-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

"Szemészeti implantátumok beszerzése" az Uzsoki Utcai Kórház Ajánlatkérő részére

Szemészeti implantátumok beszerzése az Uzsoki Utcai Kórház Ajánlatkérő részére "Szemészeti implantátumok beszerzése" az Uzsoki Utcai Kórház Ajánlatkérő részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Netlon háló - 2013. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2013. I. TÁJÉKOZTATÓ 2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés

Részletesebben

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ HÉV kontaktor alkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-367/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés X Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ A Kbt. 122. (7) bekezdés

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 2K X 2K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015.. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése (Eljárás száma: T-9/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Takarítási szolgáltatás végzése a Debreceni Egyetem kezelésében lévő egyes épületekben tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szivattyúval, szeleppel, csappal, fémtartállyal és gépekkel kapcsolatos javítási

Részletesebben

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16.

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16. K1515 az FKF Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Hulladékhasznosító Mű technológiájában található K1, K2, K3 és K4 jelű kazánjainál karbantartáshoz szükséges állványzat biztosítása (beépítés, bontás, elszállítás)

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115 K1573 - Szolgáltatási szerződés keretében a FKF-Nonprofit Zrt. munkavállalói részére a képernyős munkakörben dolgozó munkavállalók látásának vizsgálata és a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges, éleslátást

Részletesebben

"Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2013."

Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2013. "Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2013." Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ NEVE: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. AJÁNLATKÉRŐ CÍME: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. AJÁNLATKÉRŐ TELEFONSZÁMA: +36 30/816-1441 +36 72/514-802 AJÁNLATKÉRŐ FAXSZÁMA: +36 72/514-810 AJÁNLATKÉRÉSI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a KÜLÖNFÉLE ALAPANYAGOK BESZERZÉSE tárgyú a Kbt. XIV. fejezete szerint indított, nemzeti értékhatárt elérő értékű, nyílt közbeszerzési eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 2014.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ NEVE: Tolna Megyei Kormányhivatal AJÁNLATKÉRŐ CÍME: H-7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7. AJÁNLATKÉRŐ TELEFONSZÁMA: +36-74/529-871 AJÁNLATKÉRŐ FAXSZÁMA: +36-74/415-686 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ TOLNA

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV.

Részletesebben

Ajánlatkérési Dokumentáció

Ajánlatkérési Dokumentáció Ajánlatkérési Dokumentáció a Szállítási keretszerződés keretében az FKF Nonprofit Zrt. HHM kazánjainak rostélyhengereihez L-K 5068-4 típusú rostélypálcák szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós,

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Közbeszerzési Dokumentumok

Közbeszerzési Dokumentumok 8819/2016/START Közbeszerzési Dokumentumok a Nyomógomb, jelzőlámpa, kapcsoló alkatrész beszerzése tárgyában indított, a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) XV. fejezete szerinti figyelemmel

Részletesebben

Vasúti villamos felsővezetéki kompozit szigetelők beszerzése

Vasúti villamos felsővezetéki kompozit szigetelők beszerzése Vasúti villamos felsővezetéki kompozit szigetelők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ

Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2012/S 233-383167. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2012/S 233-383167. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:383167-2012:text:hu:html HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2012/S 233-383167 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 111/2013.(VI. 26.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/43 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0159 azonosító számú "Az energetikai hatékonyság növelése a kőbányai

Részletesebben

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Államkincstár a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 115. (1) bekezdése alapján ezúton kéri fel Önöket írásos ajánlattételre a felhívásban és

Részletesebben

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Hivatalos név: Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015.

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-23/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre

Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:350169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járművek speciális részeivel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan

DOKUMENTÁCIÓ. Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás (Az ajánlat összeállításának tartalmi, formai

Részletesebben

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 Paksi Metszet Örökségközpont/ Klímacentrum és Látványtár című DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó lámpák és a szükséges elektromos szerelvények beszerzése - ajánlattételi

Részletesebben

BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái

BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/103 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Valkonya Község Önkormányzata 8885 Valkonya Fő út u. 4. Tel: +36-93-351-003 Fax: +36-93-351-003 E-mail: valkonya@valkonya.hu AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Vállalkozási szerződés keretében Valkonya község

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentációja Az eljárás lefolytatásával megbízott: Debreceni Egyetem Gazdasági

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ (mely az Ajánlattételi felhívást is tartalmazza) a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása tárgyú általános

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Számlázási szolgáltatások 2015/S 213-389607. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Számlázási szolgáltatások 2015/S 213-389607. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:389607-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Számlázási szolgáltatások 2015/S 213-389607 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben