AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint ajánlattevőt (a továbbiakban: ajánlattevő) a jelen ajánlattételi felhívásban nevezett feladat elvégzésére a felhívásban írtak szerint, és az abban foglalt feltételek figyelembevételével. 1./ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME Név: Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Képviseli: Englert Róbert ügyvezető Székhely: 1051 Budapest, Erzsébet tér 13. Kapcsolattartási pontok: Név: Nagy-Ferenc Richárd Telefonszám: +36 (1) Faxszám: +36 (1) cím: 2./ ELJÁRÁS FAJTÁJA Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerint, a Kbt (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a Kbt (7) bekezdés a) pontja alapján indítja hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást folytat le, melynek értelmében legalább három ajánlattevőnek 1 köteles egyidejűleg, közvetlenül írásbeli ajánlattételi felhívást küldeni. 3./ A DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA Ajánlatkérő külön ajánlattételi dokumentációt nem készít, a jelen ajánlattételi felhívás tartalmazza az eljárás részletes feltételeit, a műszaki leírást és az eljárás eredményeként megkötendő szerződéstervezetet. 1 Kbt (8) bekezdése értelmében: olyan gazdasági szereplőknek kell ajánlattételi felhívást küldeni, amelyek mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek vagy költségvetési szervek, és amelyek a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint feltehetőleg teljesíteni tudják. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény 3. (4) bekezdésében foglalt korlátozó rendelkezés az ilyen eljárásokban nem alkalmazandó.

2 4./ A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE Közbeszerzés tárgya: Az Ajánlatkérő kezelésében lévő, 1051 Budapest, Erzsébet téri mélygarázsban, garázsfelügyeleti szolgáltatás ellátása, napi 24 órában 2 fős állandó személyzettel, amely az alábbi feladatokat foglalja magában: 1. garázsba történő ki- és beléptetés segítése, úgymint o mágneskártyák és jegyek gépi kezelésében segítségnyújtás, o mágneskártyák és jegyek érvényességének ellenőrzése, o mélygarázs területén a közlekedési és házirendi szabályok betartatása, o teltház esetén forgalomirányítás, behajtás szabályozása az utcaszinti lehajtónál, o a Megrendelő által jelzett rendezvények esetén a vendégek ki és beléptetése, jegyek kezelése, összegyűjtése majd átadása Megrendelő részére, o mélygarázs zavartalan működéséhez szükséges anyagok és eszközök megrendelése Megrendelő es formában történő hozzájárulásával (hőpapír, mágneses jegy, mágneskártya) 2. ki- és beléptető műszaki rendszerek működtetése, úgymint: o esetlegesen elakadt mágneskártya és jegy vizsgálata, valamint kézi érvényesítése, o berendezések eseti újraindítása, o napi bevételi adatok lehívása, o teljes havi bevételi adatok lehívása, havi zárás, o mágneskártyák aktiválása, és inaktiválása (tiltása), o a műszaki rendszerek alkalmi és havi karbantartásának helyszíni felügyelete, 3. panaszok, reklamációk kezelése, úgymint: o panaszok fogadása, jegyzőkönyv felvétele, o a mélygarázsban lévő panaszkönyv kitöltéséhez útmutatás nyújtása, o káresemény esetén segítségnyújtás jegyzőkönyv kitöltésében, o (Vállalkozó tulajdonát képező kamerarendszerrel rögzített) kamera felvétel és esetleges fényképfelvételek továbbítása Megrendelő részére 4. teljes körű tájékoztatás az ügyfeleknek/vendégeknek, úgymint o szóbeli tájékoztatás a parkolás rendjéről, o jegykezeléssel és érvényesítéssel kapcsolatos tájékoztatás, o pénzváltás ügyfelek/vendégek részére, o mélygarázsban lévő tájékoztató feliratok kihelyezése, karbantartása, 5. ügyfélszolgálati tájékoztatás, úgymint: o tájékoztatás a bérletek díjszabásáról o bérleti szerződések megkötésének lehetőségéről, o es és telefonos kapcsolattartás közvetlenül a bérletes ügyfelekkel, A Megrendelő igénye szerint (a kapcsolattartók folyamatos egyeztetésével, Megrendelő alkalmi rendezvényeire való tekintettel, amikor az Erzsébet Téri Kulturális Központ és Park látogatottságának növekedése várható) további ügyeleti személyzetet is biztosítania kell vállalkozónak. Megrendelő az igényt, amennyiben lehetséges az alkalmi rendezvény megkezdése előtt legalább 24 órával korábban közli. 5./ A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA Vállalkozási szerződés. 2

3 6./ A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE A szerződés teljesítésének határideje: a szerződés határozott időtartamú: a megkötés napjától számított 1 (egy) évig tart. 7./ A TELJESÍTÉS HELYE 1051 Budapest, Erzsébet tér / AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI Ajánlatkérő a vállalkozói díjat - a Kbt a vonatkozó rendelkezései szerint - az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében, banki átutalással teljesíti. Az elvégzett feladatok elszámolása havi rendszerességgel történik, melyhez vállalkozó számláját a tárgyhót követő hónap 5. napjáig köteles benyújtani. Ajánlatkérő előlegfizetési lehetőséget nem biztosít. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdése értelmében az (1) bekezdés g) pontja szerinti összegre vonatkozásában az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A. szerint kell eljárnia. Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. Az ajánlatkérő átutalási késedelme esetén kamat illeti meg az ajánlattevőt. A kamat vetítési alapja a kiegyenlítetlen számla értéke. A késedelmi kamat mértéke éves szinten a Ptk. 301/A. -ában meg-határozottakkal megegyező mértékű. A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még: - az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A. -a; - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet. 9./ RÉSZAJÁNLAT, TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLAT TÉTELÉNEK LEHETŐSÉGE Részajánlat tételére nincsen lehetőség: a 4. számú pontban meghatározott feladatok teljes körű ellátására lehet kizárólag ajánlatot tenni. Többváltozatú ajánlat egyik rész esetében sem tehető. 10./KIZÁRÓ OKOK Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki/amely a Kbt. 56. (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll A kizáró igazolási módja: A Kbt (1) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. -a szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a jelen felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont 3

4 kc) alpontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. i) pont ib) alpontja és a 4. f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. -a alapján az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt ában foglalt kizáró okok hiányáról: ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. szerinti kizáró okok hatálya alá. A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatokat a jelen felhívás 5. és 6. számú mellékletében megadott űrlap kitöltésével vagy annak tartalmával teljes körűen megegyező nyilatkozat becsatolásával. 11./ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK Pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha: P.1. A teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az előző két évben (2011., 2012.) összesen nem érte el a 20 M Ft-ot Amennyiben azért nem áll rendelkezésre a felhívás megküldését megelőző két év (2011., 2012.) árbevétele, mert az ajánlattevő később kezdte meg a tevékenységét, úgy a tevékenység megkezdése óta eltelt években kell elérnie a megkívánt összeget Pénzügyi és gazdasági alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: P.1. A Kbt. 55. (1) bekezdés d) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja alapján: nyilatkozat a és év teljes, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A nyilatkozatot a jelen felhívás 7. számú mellékletében megadott űrlap kitöltésével vagy annak tartalmával teljes körűen megegyező nyilatkozat becsatolásával Műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha: M.1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldése napjától visszafelé számított három évben (36 hónapos időszakban) szerződésszerűen teljesített összesen legalább 1 db, legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan végzett fedett (felszín alatti) gépjármű parkoló üzemeltetésére vagy felügyeletére vonatkozó referenciával, melyben a szerződésbeli ellenszolgáltatás összege elérte vagy meghaladta a legalább nettó 10 M Ft-ot Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: M.1. A Kbt. 55. (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés a) pontja alapján: az eljárást megindító felhívás megküldése napjától visszafelé számított három évben (36 hónapos időszakban) teljesített jelentősebb, alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú referenciamunka ismertetése a 310/2011. (XII.23.) Korm. 4

5 rendelet 16. (5) bekezdése szerint 2 : az igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, a referenciamunka pontos leírását, a teljesítés idejét és helyét, a szerződésbeli ellenszolgáltatás összegét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen, a jelen felhívás 8. számú mellékletében megadott űrlap kitöltésével vagy annak tartalmával teljes körűen megegyező nyilatkozat becsatolásával Alkalmassági feltételnek való megfelelés: A 11. pontban előírt alkalmassági követelmények tekintetében megfelelően alkalmazandó a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdése, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevő a Kbt ) bekezdése szerinti más szervezet kapacitására történő támaszkodás esetében az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik, továbbá nyilatkozni kell az ajánlatban arról, hogy a Kbt. 55. (6) bekezdés mely pontja alapján veszi igénybe a szervezetet. 12./AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJA Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kiválasztásának szempontja alapján bírálja el [Kbt. 71. (2) bekezdés a) pont]. Az ajánlatok összehasonlításának alapját beszerzés tárgya szerinti garázs-felügyeleti szolgáltatás ellátására megajánlott havi nettó vállalkozási díj mértékének összege képezi. Az árajánlatnak a szerződés alapján teljesítendő valamennyi feladat ellenértékét tartalmaznia kell. Vállalkozó ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Ajánlatkérőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. Ajánlattevőnek a nettó vállalkozási díjat a felolvasólapon (2. számú melléklet) fel kell tüntetnie. 13./HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE Ajánlatkérő hiánypótlására a Kbt ában foglaltak szerint lehetőséget biztosít. 2 Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. 5

6 14./AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ május 14., 11:15 óra. 15./AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME 1051 Budapest, Erzsébet tér /AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA Az ajánlatot 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), nyilatkozatot tartalmazó helyeken cégszerű aláírásával ellátva, bekötve vagy fűzve kell elkészíteni és közös, zárt borítékban/csomagban kell benyújtani, az alábbi szöveg, adat feltüntetésével: Garázsfelügyeleti szolgáltatás Ajánlat. Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!. A másolati példánynak az eredetivel mindenben megegyezőnek kell lennie. Az egyes példányok fedőlapját el kell látni az eredeti, illetve a másolat megjelöléssel is. Amennyiben az eredeti és a másolati példány között eltérés van, abban az esetben az eredeti példány tekintendő irányadónak. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül, az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Tekintettel a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7. (1) bekezdésében foglaltakra az eredeti, aláírt ajánlatot teljes terjedelmében (beleértve az összes nyilatkozatot, igazolásokat stb.) *.pdf formátumba (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható formában) beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is be kell nyújtani az ajánlattal közös csomagolásban. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlat az elektronikus formában példánnyal megegyezik. 17./AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE Helye: 1051 Budapest, Erzsébet tér 13., I. emeleti konferencia terem Ideje: május 14., 11:15 óra. Az ajánlatok felbontásánál az Ajánlatkérő, az ajánlattevő, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen. 18./ A TÁRGYALÁS MENETE, ALAPVETŐ SZABÁLYOK: A tárgyalás kezdetekor ajánlatkérő megvizsgálja ajánlattevő képviselőjének képviseleti jogosultságát. A tárgyaláson ajánlatkérő és ajánlattevő a Kbt. 91. (2) bekezdésében és a 92. (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével szabadon tárgyalhatnak. Ajánlatkérő a végleges szerződéses feltételek kialakítása érdekében egy tárgyalási fordulót tervez megtartani az alábbi szabályok szerint: Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati kötöttséggel nem terhelt (első) ajánlatok vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy azok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott feltételeknek. Már a tárgyalások megkezdését megelőzően köteles az Ajánlatkérő megállapítani az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát, 6

7 valamint ha az ajánlat kizáró ok fennállása miatt érvénytelen. A tárgyalásos eljárásban az Ajánlatkérő és az ajánlattevő közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, és a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. A tárgyalási forduló során Ajánlatkérő ismételt írásos ajánlattételre (végleges ajánlat) biztosít lehetőséget. A végleges ajánlatok beadására a tárgyalási fordulón kerül sor. A tárgyalási forduló lezárásakor Ajánlatkérő minden ajánlattevővel egyidejűleg ismerteti a végleges ajánlatoknak azokat a számszerűsíthető adatait, amelyek az értékelési szempont (bírálati részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. Tekintettel arra, hogy a tárgyalás keretében megtett módosított ajánlat lesz a végleges ajánlat, így a tárgyaláson csak és kizárólag az ajánlattevő cégjegyzésre és teljes jogkörű aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezetője vehet részt, illetve az általa teljes jogkörrel felruházott meghatalmazott. Ebben az esetben a meghatalmazás eredeti példányát a tárgyalás előtt be kell nyújtani. A szerződéstervezetnek feltételeire vonatkozóan ajánlattevők módosító javaslattal élhetnek. Ajánlattevőnek a szerződés módosítására vonatkozó javaslatát az ajánlatában kell elhelyeznie. Amennyiben egyik ajánlattevő sem él szerződésmódosítási javaslattal és ajánlattevő a tárgyalási forduló időpontjában a távolmaradása előzetes kimentése nélkül nem jelenik meg, vagy előzetesen úgy nyilatkozik, hogy azon nem kíván részt venni, abban az esetben Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlatát módosítás nélkül fenntartja. Az ajánlatkérő a benyújtott végső ajánlatokat tartalmazó borítékokat, azok elkészítését és benyújtását követően a megjelentek jelenlétében, nyilvánosan bontja fel és ismerteti az egyes ajánlattevők utolsó ajánlatával. A tárgyalásról az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a tárgyalás befejeztével a tárgyaláson jelen lévő képviselők aláírnak, a jegyzőkönyv 1 példánya azonnal átadásra kerül a jelenlévő Ajánlattevőnek, aki aláírásával igazolja a jegyzőkönyv átvételét. A tárgyalások befejezését követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok megfelelnek-e a felhívás és a dokumentáció tárgyalás befejezéskori tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Azon nyilatkozatokra, dokumentumokra vonatkozó hiányok, amelyeket az első ajánlattal kapcsolatban a tárgyalások befejezéséig kellett volna pótolni, ezt követően már nem pótolhatóak. Az érvényes végleges ajánlatokat az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján értékeli. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartama: a tárgyalások befejezésétől számított harminc nap. A tárgyalás(ok)ra egyebekben a Kbt-nek a választott eljárásfajtára vonatkozó rendelkezései az irányadók. 19./ TÁRGYALÁS IDŐPONTJA, HELYE: Helye: 1051 Budapest, Erzsébet tér 13., I. emeleti konferencia terem Ideje: május 17., 11:00 óra Ajánlatkérő a tárgyalás időpontjára vonatkozóan további külön értesítést nem küld! 20./ A TÁRGYALÁSI RÉSZVÉTEL KÖVETELMÉNYEI: 7

8 A tárgyaláson részt vehetnek: Ajánlattevő képviselői és az ajánlattevő által meghívott személyek. Ajánlattevőnek a tárgyaláson az ajánlattételre teljes jogkörrel bíró személlyel(kel) kell képviseltetnie magát. Amennyiben a képviseleti jogosultság az ajánlatból kétséget kizáró módon nem állapítható meg, úgy az ajánlattevőt képviselő személynek közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást kell eredetben becsatolnia, mely szerint az ajánlattevő képviseletében eljárva az ajánlattételre teljes jogkörrel rendelkezik, jognyilatkozata az ajánlattevőt teljes hatállyal kötelezi. A meghatalmazást a meghatalmazónak és a meghatalmazottnak is alá kell írnia. Ajánlatkérő képviselői és az ajánlatkérő által meghívott személyek. Az ajánlatkérőt a Bírálóbizottság képviseli. 21./ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG: Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartama: a tárgyalások befejezésétől számított harminc nap. [Kbt. 91. (2) bekezdése]. Ezt követően az ajánlat további módosítása nem lehetséges. Ajánlatkérő a bírálatot az ajánlattételi felhívásban foglaltak, valamint az ajánlat tárgyaláson megajánlott tartalmának megfelelően készíti el. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati kötöttség kizárólag a tárgyalási fordulót követően áll be. A tárgyalás befejezésével ajánlati kötöttség jön létre. Ezt követően az ajánlat további módosítása nem lehetséges. Ajánlatkérő a bírálatot az ajánlattételi felhívásban foglaltak, valamint az ajánlat tárgyaláson megajánlott tartalmának megfelelően készíti el. 22./ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL SZÓLÓ ÖSSZEGEZÉS MEGKÜLDÉSE ÉS A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA Ajánlatkérő az eljárás eredményéről írásban, külön jogszabály szerinti összegezés egyidejű és közvetlen megküldésével tájékoztatja ajánlattevőket. A Rendelet 7. (1) bekezdése értelmében Ajánlatkérő köteles egyeztetést kezdeményezni az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezés ajánlattevők részére történő megküldését megelőzően legalább 5 munkanappal. A nemzeti fejlesztési miniszter 3 munkanapon belül állást foglal az adott közbeszerzésről. Az összegezés az ajánlatok elbírálásáról az ajánlattevők részére az állásfoglalását követően küldhető meg. A szerződéskötés időpontja: az írásbeli összegezés [Kbt. 77. (2) bekezdés] megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártát követő nap [Kbt (6) bekezdés], ha ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap. 23./AZ AJÁNLAT NYELVE Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be. Az ajánlathoz csatolt bármely idegen nyelvű dokumentumot az ajánlattevő általi felelős fordításban is mellékelni kell. 24./AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA 8

9 2013. május /EGYÉB KÖVETELMÉNY A Kbt. 80. (1) bekezdése szerint az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 81. (2) bekezdése] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok ne tartalmazzanak a Kbt. 80. (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket. Az ajánlatban a jelen felhívás 9. számú mellékletében megadott űrlap kitöltésével vagy annak tartalmával teljes körűen megegyező nyilatkozat becsatolásával kell ajánlattevőnek nyilatkoznia arról, hogy az ajánlata tartalmaz-e üzleti titoknak minősülő adatot Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra. hogy kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő tehet ajánlatot. Annak azonban nincsen akadálya, hogy az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek Ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást Kbt. 36. (3) bekezdése alapján a Kbt. vagy e törvény alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során dokumentum benyújtását írja elő, az igazolás egyszerű másolatban is benyújtható A kiegészítő tájékoztatás kérésének és megadásának határideje körében ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő a Kbt (5) bekezdése szerinti ésszerű időnek az ajánlattételi határidő lejárta előtti második munkanapot tekinti, és a Kbt a alkalmazása során ennek megfelelően jár el Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 62. (3) bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont (adott esetben részszempontok) alapján értékelésre kerülnek) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. (3) és (5) bekezdésében foglaltak szerint: Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen - az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan., továbbá - az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. (1) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 55. (6) bekezdés c) pontja alapján igazolja a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot, abban az esetben az ajánlatkérő és a Kbt. 55. (6) bekezdés c) pontja alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 272. (1) bekezdés szerinti kezességi szerződés jön létre olyan módon, hogy a fentiek szerinti írásbeli kezességvállalásnak az ajánlatkérő általi 9

10 elfogadásáról a kezességet vállaló személyt (szervezetet) értesíti az ajánlatkérő. Erre tekintettel a kezességet vállaló köteles az ajánlatban megadni székhelyét (postacímét), telefonszámát, faxszámát, címét Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat annak szükségessége esetén a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás megküldésének napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az ajánlattevő és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a évi V. törvény (Ctv.) 9. -a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a Kbt. 36. (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, de az ezen tényt vagy adatot tartalmazó, a Kbt. 36. (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek (részvételre jelentkezőnek) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a Kbt. 36. (6) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 20. (4) bekezdésében előírtakra figyelemmel az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságuk feltételeit és igazolását a Közbeszerzési Hatóság által meghatározott minősítési szempontokhoz és igazolási módhoz képest szigorúbban határozta meg Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 54. (1) bekezdésében foglaltakra, hogy tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik lehetővé. Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről tájékoztatás kérhető: Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége Székhely: 1094 Budapest, Páva u. 6. Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520 Tel.:+36 (1) Fax: +36 (1) Honlap: 10

11 A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területileg illetékes bányakapitányságai Budapesti Bányakapitányság Cím: 1145 Budapest Columbus u Postacím: 1145 Budapest Columbus u Telefon: (36-1) Fax: (36-1) Felhívjuk szíves figyelmét a jelen ajánlattételi felhívásban foglalt előírások és feltételek alapos áttekintésére, és kérem, hogy ajánlatát a leírtak figyelembevételével tegye meg. Budapest, május 2. Tisztelettel: Englert Róbert ügyvezető Mellékletek: 1. számú melléklet: szerződéstervezet 2. számú melléklet: felolvasólap 3. számú melléklet: Kbt. 60. (3) és (5) bekezdése szerinti nyilatkozat 4. számú melléklet: Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontjai, illetve a Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti nyilatkozat 5., 6. számú melléklet: kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat 7. számú melléklet: nyilatkozat a referenciáról 8. számú melléklet: üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat 11

12 1. számú melléklet VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - tervezet- mely létrejött a Név: Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Képviseli: Englert Róbert ügyvezető Székhely: 1051 Budapest, Erzsébet tér 13. Telefon: +36 (1) Telefax: Adószáma: Számlavezető bank: Magyar Államkincstár Bankszámla száma: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő, másrészről a Név: [*] Képviseli: [*] Székhely: [*] Telefon: [*] Telefax: [*] Adószáma: [*] Számlavezető bank: [*] Bankszámla száma: [*] mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó; a továbbiakban együtt: Felek Előzmények: A Megrendelő a jelen szerződés tárgyában a Kbt (7) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek nyertese a Vállalkozó. A Felek a szerződést az ajánlattételi felhívás, és a nyertes ajánlat tartalmának megfelelően kötik meg. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben vállaltak elvégzésére megfelelő szakértelemmel rendelkezik és vállalja azok legjobb tudása szerinti, magas szintű elvégzését, a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Vállalkozó közbeszerzési ajánlata, a közbeszerzési dokumentáció, ajánlattételi felhívás. Amennyiben a jelen vállalkozási szerződés valamely rendelkezése ellentmondásban volna a közbeszerzési dokumentumok tartalmával, akkor a felek a közbeszerzési dokumentumok elsődlegessége alapján járnak el, azaz a közbeszerzési

13 dokumentumokban foglalt feltételeket tartják érvényesnek a jelen szerződés részleges érvénytelensége mellett. 1. A szerződés tárgya 1. Az Ajánlatkérő kezelésében lévő, 1051 Budapest, Erzsébet téri mélygarázsban, garázsfelügyeleti szolgáltatás ellátása, napi 24 órában 2 fős állandó személyzettel, amely az alábbi feladatokat foglalja magában: a) garázsba történő ki- és beléptetés segítése, úgymint o mágneskártyák és jegyek gépi kezelésében segítségnyújtás, o mágneskártyák és jegyek érvényességének ellenőrzése, o mélygarázs területén a közlekedési és házirendi szabályok betartatása, o teltház esetén forgalomirányítás, behajtás szabályozása az utcaszinti lehajtónál, o a Megrendelő által jelzett rendezvények esetén a vendégek ki és beléptetése, jegyek kezelése, összegyűjtése majd átadása Megrendelő részére, o mélygarázs zavartalan működéséhez szükséges anyagok és eszközök megrendelése Megrendelő es formában történő hozzájárulásával (hőpapír, mágneses jegy, mágneskártya) b) ki- és beléptető műszaki rendszerek működtetése, úgymint: o esetlegesen elakadt mágneskártya és jegy vizsgálata, valamint kézi érvényesítése, o berendezések eseti újraindítása, o napi bevételi adatok lehívása, o teljes havi bevételi adatok lehívása, havi zárás, o mágneskártyák aktiválása, és inaktiválása (tiltása), o a műszaki rendszerek alkalmi és havi karbantartásának helyszíni felügyelete, c) panaszok, reklamációk kezelése, úgymint: a. panaszok fogadása, jegyzőkönyv felvétele, b. a mélygarázsban lévő panaszkönyv kitöltéséhez útmutatás nyújtása, c. káresemény esetén segítségnyújtás jegyzőkönyv kitöltésében, d. (Vállalkozó tulajdonát képező kamerarendszerrel rögzített) kamera felvétel és esetleges fényképfelvételek továbbítása Megrendelő részére d) teljes körű tájékoztatás az ügyfeleknek/vendégeknek, úgymint a. szóbeli tájékoztatás a parkolás rendjéről, b. jegykezeléssel és érvényesítéssel kapcsolatos tájékoztatás, c. pénzváltás ügyfelek/vendégek részére, d. mélygarázsban lévő tájékoztató feliratok kihelyezése, karbantartása, e) ügyfélszolgálati tájékoztatás, úgymint: a. tájékoztatás a bérletek díjszabásáról b. bérleti szerződések megkötésének lehetőségéről, c. es és telefonos kapcsolattartás közvetlenül a bérletes ügyfelekkel, A Megrendelő igénye szerint (a kapcsolattartók folyamatos egyeztetésével, Megrendelő alkalmi rendezvényeire való tekintettel, amikor az Erzsébet Téri Kulturális Központ és Park látogatottságának növekedése várható) további ügyeleti személyzetet is biztosítania kell vállalkozónak. Megrendelő az igényt, amennyiben lehetséges az alkalmi rendezvény megkezdése előtt legalább 24 órával korábban közli. 13

14 2. A szerződés időtartama Felek jelen szerződést annak aláírásától számított 1 éves határozott időtartamra, [*]-ig hozzák létre. 3. Vállalkozási díj A szerződés végrehajtásával kapcsolatban Felek az alábbi díjazásban állapodnak meg Vállalkozási díj a szerződés 1.1. pontjában részletezett feladatokra: [*],- Ft/hó + ÁFA (azaz [*] forint/hónap + ÁFA) 3.2. Vállalkozási díj a szerződés 1.2. pontjában részletezett feladatokra: 4. A szerződés pénzügyi teljesítése [*],- Ft/óra + ÁFA (azaz [*] forint/óra + ÁFA) 4.1. Megrendelő előleget nem biztosít a Vállalkozónak Vállalkozó a vállalkozói díjról, a mindenkor hatályos jogszabályoknak (a Számviteli és ÁFA törvény előírásainak) megfelelő, szabályszerűen kiállított számlát nyújthat be Megrendelőnek, minden hó 5. napjáig Megrendelő a vállalkozói díjat tartalmazó, benyújtott és elfogadott számla összegét a kézhezvételtől számított 30 napon belül átutalással köteles Vállalkozó bankszámlájára átutalni a Kbt (3) bekezdése alapján A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ában foglaltakra. 5. A munkaterület rendelkezésre bocsátása 5.1. Megrendelő a munkaterületet a szerződéskötést követő 5 napon belül átadja Vállalkozónak, közös bejárás keretén belül. A bejárás keretén belül kerülnek átadásra a feladat ellátáshoz szükséges kulcsok és beléptető kódok is Az átadott munkaterületen az általános, szakmai munka, balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályok, valamint környezetvédelmi előírások betartása a munkavégzés ideje alatt a Vállalkozó kötelessége. 6. Ellenőrzés, utasítás, tájékoztatás 6.1. Megrendelő jogosult a végzett munka folyamatos ellenőrzésére. 14

15 6.2. Felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a teljesítés idejét, vagy minőségét érinti Ha a Megrendelő ellenőre a munkavégzéssel kapcsolatos észrevételeit a Vállalkozó munkavezetőjével telefonon közli, ben, vagy levél útján köteles azt megerősíteni Felek kölcsönösen kötelesek az ellenőr, illetve a munkavezető személyében bekövetkezett változásokat közölni és akadályoztatás esetén helyettesítésről gondoskodni. 7. A szerződést biztosító mellékötelezettségek 7.1. Amennyiben vállalkozó a jelen szerződés szerinti bármely kötelezettséget határidőben nem vagy nem megfelelően teljesíti, feladatainak teljesítésével felróható okból késedelembe esik megrendelő kárátalányként késedelmi kötbérre jogosult, azzal, hogy megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti. A kötbér mértéke minden késedelmes vagy hibás teljesítéssel érintett naptári nap után 20 ezer Ft. Ajánlatkérő kiköti, hogy ha a késedelmes, vagy hibás teljesítéssel érintett napok száma eléri a 10 naptári napot, úgy a megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, amelynek gyakorlása esetén a meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre Vállalkozó köteles hibás teljesítés esetén a hibát saját költségére kijavítani Amennyiben vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatait részben vagy egészben nem teljesíti, Megrendelő kárátalányként meghiúsulási kötbérre jogosult, azzal, hogy megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti. A meghiúsulási kötbér mértéke: 1 millió Ft Vállalkozó köteles a Megrendelő képviselőjét bármely rendkívüli eseményről, körülményről haladéktalanul, de minimum egy órán belül értesíteni. A szóbeli értesítést a lehető legrövidebb időn belül írásos értesítéssel is meg kell erősítenie. Az adott rendkívüli helyzetben a Vállalkozónak úgy kell eljárni, ahogy az egy tapasztalt vállalkozótól elvárható lenne A Megrendelő akkor állhat el a szerződéstől, ha bebizonyosodik, hogy a Vállalkozó nem tudja a feladatát ellátni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a saját hibájából származó sorozatos késedelmet követően, vagy ha a szerződésben foglalt feladatainak nem tesz eleget Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, az ellehetetlenülést megállapítani. Sorozatos késedelemnek kell tekinteni, ha a Vállalkozó heti feladatait három alkalommal nem szerződésszerűen teljesíti Amennyiben a Vállalkozó munkáját nem kellő körültekintéssel végzi és ebből baleset, vagy károkozás történik, az anyagi és erkölcsi felelősség a Vállalkozót terheli Vállalkozó a fent jelzett pontban felsorolt feltételek nem megfelelő teljesítése esetén tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a számla értékét jogosult csökkenteni a kötbér mértékével, valamint az esetleges hatósági bírságok és eljárási költségek is a Vállalkozót terhelik. 8. Az átadás-átvétel 8.1. Megrendelő kizárólag hiánytalanul megvalósult havi teljesítést vesz át és igazol. 15

16 8.2. Megrendelő csak olyan munka elvégzését hiányolhatja, amelyet a megrendelés és annak esetleges módosításai tartalmaznak. 9. Vállalkozó kötelezettségei 9.1. Vállalkozó a munkavégzés során a szolgáltatással érintett épületekben tartózkodók nyugalmát, megszokott életvitelét nem zavarhatja, a tevékenységével esetlegesen okozott kárt köteles megtéríteni Vállalkozó a munkákat a Magyar szabványban és a Környezetvédelmi előírásokban foglaltak alapján köteles végezni. Vállalkozó a hibás teljesítésért akkor is felel, ha Megrendelő ellenőre a munkavégzést nem, vagy nem megfelelően ellenőrizte A Vállalkozó jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Kbt (4) bekezdés értelmében Megrendelő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy: a) a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és az (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 10. Vállalkozó jogai Alvállalkozó igénybe vétele A Kbt (1) bekezdés értelmében a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie. A teljesítésben köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, aki a közbeszerzési eljárás során részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek az ajánlattevőként szerződő félként a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a 16

17 közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor [63. (4) bekezdése] meghatározó körülménynek minősült Az (1)-(2) bekezdések szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti az ajánlattevőként szerződő fél vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik Vállalkozó a szerződés teljesítésében résztvevő közreműködők teljesítéséért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el Vállalkozó jogosult Megrendelő vállalkozási szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén, a lejárt fizetési határidős számla bruttó összegére vetítve a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni. 11. Megrendelő kötelezettségei Megrendelő köteles a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a lejárt fizetési határidős számla bruttó összegére vetítve a Ptk. szerinti késedelmi kamatot Vállalkozónak megfizetni Megrendelő biztosítja a szemét összegyűjtésére szolgáló szeméttároló tartályokat, melyeket Vállalkozó kezel, s azok sérülése, elvesztése esetén azt Megrendelő felé Vállalkozó köteles jelenteni. 12. Megrendelő jogai Megrendelő jogosult Vállalkozója útján a munkavégzést bármikor ellenőrizni és kéréseit, megjegyzéseit, utasításait és kifogásait az építési naplóban, emlékeztetőben, vagy jegyzőkönyvben rögzíteni, összhangban jelen vállalkozási szerződésben foglaltakkal Megrendelő jogosult ellenőrizni, hogy Vállalkozó az alvállalkozók tekintetében a vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően jár el Megrendelő jogosult a Vállalkozó által el nem végzett munkákat harmadik személlyel elvégeztetni Vállalkozó költségére. Megrendelő az így felmerült költségét Vállalkozó aktuális számlájából jogosult levonni Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult jelen vállalkozási szerződést egy harmadik fél (másik gazdálkodó szervezet) részére átengedményezni. 13. A szerződés felmondása: Jelen szerződést bármelyik fél jogosult azonnali hatállyal felmondani, ha a másik fél jelen szerződésből származó valamely lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi A szerződést a teljesítési határidő lejárta előtt a Kbt alapján lehet módosítani A felmondás jogát bármelyik fél a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Rendes felmondás esetére Felek, a közléstől számított 60 napos felmondási határidőben állapodnak meg. 17

18 13.4. A Kbt (5) bekezdés értelmében a Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg az 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg az 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 14. Kapcsolattartás A szerződésre vonatkozóan jognyilatkozatot Megrendelő részéről Englert Róbert, ügyvezető, Vállalkozó részéről [*] mint képviseletre feljogosított személy, akadályoztatásuk esetén meghatalmazottja, illetve cégjegyzésre jogosult tisztségviselő tehet A munkavégzéssel, illetve a vállalkozási szerződés teljesítésével kapcsolatban Megrendelő részéről Nagy Richárd, üzemeltetési igazgató, akadályoztatás esetén az általa megbízott személy, Vállalkozó részéről [*], nyilatkozattételre jogosult személy. 15. Záró rendelkezések Azokban a kérdésekben, amelyeket e szerződés nem tartalmaz, a Ptk. rendelkezéseit, valamint az általánosan elfogadott szakmai szokásokat kell irányadónak tekinteni Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő minden vitás kérdést beleértve annak érvényessége, értelmezése, vagy megszüntetése feletti jogvitákat - először peren kívüli egyeztetés útján kísérelnek meg megoldani A szerződést kizárólag a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok szerint, írásban, a felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Nem helyettesítheti a szerződés módosítását a kooperációs emlékeztetőben vagy jegyzőkönyvben rögzített megállapítás, vagy egyoldalúan tett nyilatkozat Jelen szerződést felek annak elolvasása és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egyetértően elfogadták és igazoltan jogosult képviselőik négy példányban írták alá azzal, hogy a jelen szerződés helyesen, pontosan és teljes körűen tartalmazza ügyleti akaratukat és a tényeket, valamint a rendelkezésre bocsátott adatokat. 18

19 A szerződés mely [*] számozott oldalból áll - 4 eredeti példányban készül, melyből 1 példány Vállalkozót 3 példány pedig Megrendelőt illeti meg. Budapest, [*] "..." Budapest, [*]"..." Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében: Englert Róbert ügyvezető Megrendelő [*] képviseletében: [*] ügyvezető Vállalkozó 19

20 2. számú melléklet FELOLVASÓLAP 1. Az ajánlat tárgya: a Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által "Garázsfelügyeleti szolgáltatás ellátása" tárgyában indított közbeszerzési eljárás 2. Az Ajánlattevő (Közös ajánlat esetén ajánlattevők) 2.1. Neve (megnevezése): 2.2. Székhelyének címe: 2.3. Cégjegyzékszáma: 2.4. Adószáma: 3. Árajánlat (megajánlott részek): Az Ajánlatkérő kezelésében lévő, 1051 Budapest, Erzsébet téri mélygarázsban, garázsfelügyeleti szolgáltatás ellátása, napi 24 órában 2 fős állandó személyzettel, amely az alábbi feladatokat foglalja magában:...,- Ft/hó + ÁFA 4. Kapcsolattartásra kijelölt személy, akihez az Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése és tisztázása során, írásban további információért fordulhat (Kbt a alapján), valamint a hiánypótlásra felszólító levelet és az ajánlatok elbírálásáról szóló az összegezést megküldheti: Név: fax: hó nap.. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak részéről) 20

21 3. számú melléklet AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 60. (3) ÉS (5) BEKEZDÉS ALAPJÁN Alulírott, mint a(z) (székhely:......) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában a Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által "Garázsfelügyeleti szolgáltatás ellátása" tárgyában indított közbeszerzési eljárásban n y i l a t k o z o m, hogy közbeszerzési eljárásban részt kívánunk venni. Tudomásul vesszük, hogy a megadott ajánlati feltételek ránk, mint Ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek. Kijelentjük, hogy a Kbt. előírásait, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt, utasítást, kikötést és a műszaki leírásban megadott feltételeket ismertük, megértettük, a jelen nyilatkozattal elfogadjuk, vállaljuk, hogy nyertességünk esetén a szerződést megkötjük és a megajánlott ellenszolgáltatás ellenében teljesítjük. Az ajánlattételi felhívás alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk és ajánlatunkat ennek figyelembevételével tesszük. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek. Nyilatkozunk, hogy ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerint * : - mikrovállalkozásnak minősül, - kisvállalkozásnak minősül, - középvállalkozásnak minősül, - nem minősül mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak hó nap.. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak részéről) * A kívánt rész aláhúzandó.

22 4. számú melléklet NYILATKOZAT A KBT. 40. (1) BEKEZDÉS A)-B) PONTJAI, ILLETVE A KBT. 55. (5) BEKEZDÉSE SZERINTI NYILATKOZAT 1. Nyilatkozat az Ajánlattevő 3 által a Kbt. 40. (1) bekezdés a) pontja alapján Közbeszerzési eljárás megnevezése: a Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által "Garázsfelügyeleti szolgáltatás ellátása" tárgyában indított közbeszerzési eljárás Ajánlattevő megnevezése:.. Ajánlattevő címe:.. 1.) Alulírott..., mint a(z)... (ajánlattevő megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában megnevezem a közbeszerzésnek azt a részét/ részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe: A közbeszerzés része/részei:.., hó...nap... (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak részéről) 2.) Alulírott..., mint a(z)... (ajánlattevő cég megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy nincs a közbeszerzésnek olyan része/részei, amelyek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe.., hó...nap... (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak részéről) 3 Közös ajánlat esetén mindegyik ajánlattevőnek csatolnia kell 22

23 2. Nyilatkozat az Ajánlattevő 4 által a Kbt. 40 (1) bekezdés b) pontja alapján Közbeszerzési eljárás megnevezése: a Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által "Garázsfelügyeleti szolgáltatás ellátása" tárgyában indított közbeszerzési eljárás Ajánlattevő megnevezése:.. Ajánlattevő címe:.. 1.) Alulírott..., mint a(z)... (ajánlattevő megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a....(cég) mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben a következő alvállalkozó(ka)t kívánja igénybe venni, akik a közbeszerzésnek az alább megnevezett részét fogják teljesíteni: 10 % feletti alvállalkozó megnevezése és székhelye, A közbeszerzésnek az a része, amelyek teljesítésében az alvállalkozó közreműködik 10 % feletti alvállalkozó közreműködésének a %-os aránya (mely nem lehet 25 %-nál több) 5., hó...nap... (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak részéről) 2.) Alulírott..., mint a(z)... (ajánlattevő cég megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a (cég) mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.., hó...nap... (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak részéről) 4 Közös ajánlat esetén mindegyik ajánlattevőnek csatolnia kell 5 A Kbt a szerint kell meghatározni. 23

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban A Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 8000- Székesfehérvár, Balatoni út 6. Kapcsolattartó:

Részletesebben

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015.

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015. D O K U M E N T Á C I Ó ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 205 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ Budapest, 205. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA... 3 II. MŰSZAKI

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE! MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895-10+515, 12+188-12+911 KMSZ. KÖZÖTT

Részletesebben

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez Pályázati felhívás SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási keretszerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 182/2013.(XI. 12.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 1. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hevesi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz-fejlesztése tárgyú

Részletesebben

Ajánlatkérési Dokumentáció

Ajánlatkérési Dokumentáció Ajánlatkérési Dokumentáció a Szállítási keretszerződés keretében az FKF Nonprofit Zrt. HHM kazánjainak rostélyhengereihez L-K 5068-4 típusú rostélypálcák szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós,

Részletesebben

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 4C~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Postai cím: Széchenyi tér 1. Város/Község: Pécs Kapcsolattartási

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51.

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. Földgáz energia beszerzése tárgyú KÉ 8177/2014. számon feladott közbeszerzési eljárásához 2014. május 5. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 27-4/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013.

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Államkincstár a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 115. (1) bekezdése alapján ezúton kéri fel Önöket írásos ajánlattételre a felhívásban és

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 111/2013.(VI. 26.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Bérleti és karbantartási szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és karbantartására

Részletesebben

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347796-2014:text:hu:html Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/43 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-182/2015. A Debreceni Egyetem részére projekttanulmányok elkészítése a TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Postai

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A Cigánd Város Önkormányzata (a továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben

Szociális bérlakások építése Bakson.

Szociális bérlakások építése Bakson. Szociális bérlakások építése Bakson. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-241 DE Ökológiai épület felújítása tárgyú, a Kbt. 122/A. szerinti közbeszerzési eljárásának dokumentációja

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 2K X 2K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015.. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem SAP integrált ügyviteli rendszereinek üzemeltetése, jogszabálykövetése, továbbfejlesztése,

Részletesebben

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület Kisbusz beszerzése Valkói Községi Sportkör Egyesület 2014. május 13. 2. oldal Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Ajánlattételi felhívás 4 1. Ajánlatkérő adatai 4 2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának

Részletesebben

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan

DOKUMENTÁCIÓ. Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás (Az ajánlat összeállításának tartalmi, formai

Részletesebben

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

"Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2013."

Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2013. "Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2013." Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Füzér Felsővár Kiállítási installációk és eszközök beszerzése

Füzér Felsővár Kiállítási installációk és eszközök beszerzése Füzér Felsővár Kiállítási installációk és eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Derecske 47-es számú főút menti kerékpárút építése Derecske és Sáránd között tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlatok benyújtásának határideje (mely

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2012/S 233-383167. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2012/S 233-383167. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:383167-2012:text:hu:html HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2012/S 233-383167 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369391-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103342-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0159 azonosító számú "Az energetikai hatékonyság növelése a kőbányai

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376595-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-i rendkívüli zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-i rendkívüli zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-24/2013/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-i rendkívüli zárt üléséről.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ NEVE: Tolna Megyei Kormányhivatal AJÁNLATKÉRŐ CÍME: H-7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7. AJÁNLATKÉRŐ TELEFONSZÁMA: +36-74/529-871 AJÁNLATKÉRŐ FAXSZÁMA: +36-74/415-686 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ TOLNA

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Napelemes rendszer telepítése a Jókai Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületére tárgyú a Kbt. 122/A. (1) bekezdése szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatásra

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés X Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ A Kbt. 122. (7) bekezdés

Részletesebben

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény informatikai infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerű

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A BKV Zrt. autóbusz és személygépkocsi vezetőinek vezetéstechnikai oktatásához szükséges tanpálya rendelkezésre bocsátása és az oktatáshoz szükséges szolgáltatások nyújtása (Eljárás száma: T-238/15) AJÁNLATI

Részletesebben

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 Paksi Metszet Örökségközpont/ Klímacentrum és Látványtár című DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó lámpák és a szükséges elektromos szerelvények beszerzése - ajánlattételi

Részletesebben

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015.

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére Tárgy: Egészségügyi alapellátások fejlesztése

Részletesebben

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság ajánlattételi felhívása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. -a szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és

Részletesebben

Közbeszerzési Dokumentumok

Közbeszerzési Dokumentumok 8819/2016/START Közbeszerzési Dokumentumok a Nyomógomb, jelzőlámpa, kapcsoló alkatrész beszerzése tárgyában indított, a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) XV. fejezete szerinti figyelemmel

Részletesebben

irányítószám: 7621 Telefon: +36 72514802

irányítószám: 7621 Telefon: +36 72514802 1 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása

Részletesebben

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 -

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - 18783/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - Budapest, 2016. 18783/2016/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Fűrészáru,

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV.

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Hivatalos név: Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítette: A

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS 2014.

DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS 2014. DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS HARDVEREK (OBU) SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 2014. 2/64 BEVEZETÉS Ön a Pécs Megyei

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2014. tárgyában

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2014. tárgyában AJÁNLATI FELHÍVÁS A Gyomaendrőd Város Önkormányzata által a Kbt. 122/A. (1) bekezdés szerinti, feltételes közbeszerzési eljárásra TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

Részletesebben

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ Vép önkormányzati intézmények épületenergetikai fejlesztése KEOP-5.5.0/A/12-2013-0019 Vép, 2013. december 1 TARTALOMEGYZÉK AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS...3

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 65982/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Együttműködés fejlesztése és változáskezelés tréningek vezetők és szakértők részére és vezetésértékelés tárgyú pályáztatáshoz 1. Ajánlatkérő neve,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Van Hool gyártmányú autóbuszok időszakos műszaki felülvizsgálatra való felkészítése és műszaki vizsgáztatása, eseti hibajavítása (Eljárás száma: T-197/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015.

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje

Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: TB-224/15) 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlattételi dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Felnőtt sürgősségi háziorvosi ügyeleti ellátás tárgyú közbeszerzési eljárásban KIEGÉSZÍTŐ IRATOK TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐKNEK

Részletesebben

2013. augusztus 29-én, csütörtökön 13.30 órakor

2013. augusztus 29-én, csütörtökön 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szivattyúval, szeleppel, csappal, fémtartállyal és gépekkel kapcsolatos javítási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben régi Sashalmi HÉV Állomás épületének felújítási munkái tárgyú általános

Részletesebben

21467/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban

21467/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban 21467/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban Budapest, 2016. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 14 S Z E R Z

Részletesebben

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez 27278/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016.06.01. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2014.10.16. Tartalomjegyzék Pályázati felhívás 1. Felolvasólap

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ NEVE: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. AJÁNLATKÉRŐ CÍME: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. AJÁNLATKÉRŐ TELEFONSZÁMA: +36 30/816-1441 +36 72/514-802 AJÁNLATKÉRŐ FAXSZÁMA: +36 72/514-810 AJÁNLATKÉRÉSI

Részletesebben

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben