AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 AJÁNLATKÉRŐ NEVE: Tolna Megyei Kormányhivatal AJÁNLATKÉRŐ CÍME: H-7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7. AJÁNLATKÉRŐ TELEFONSZÁMA: / AJÁNLATKÉRŐ FAXSZÁMA: / AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN ELLÁTANDÓ MENTORI SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁSA AZ IFJÚSÁGI GARANCIA RENDSZER GINOP KIEMELT PROJEKT KERETÉBEN augusztus - 1 -

2 TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! A Tolna Megyei Kormányhivatal, mint Ajánlatkérő Tolna Megyei Kormányhivatal illetékességi területén ellátandó mentori szolgáltatás biztosítása az Ifjúsági Garancia Rendszer GINOP kiemelt projekt keretében tárgyban közbeszerzési eljárást írt ki, melynek felhívása a Közbeszerzési Értesítőben KÉ 15830/2015. iktatószámon jelent meg. Az Ajánlatkérőnek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy az Ajánlattevők előtt egyértelműek legyenek az érvényes ajánlattétel követelményei. Az érvényes ajánlattétel elősegítése érdekében az Ajánlati Dokumentáció ismételten tartalmazza az eljárást megindító felhívás kiemelkedően fontos előírásait, amely azonban nem jelenti azt, hogy a felhívás bármely, a Dokumentációban ismételten nem szereplő része érvényét vesztette volna. Az Ajánlatkérőnek az a kérése, hogy az Ajánlattevők az Ajánlati Dokumentációt figyelmesen tanulmányozzák, és ajánlatukat az ebben foglalt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítsék el. Az eljárás típusa: Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás. Eljárás tárgya: Tolna Megyei Kormányhivatal illetékességi területén ellátandó mentori szolgáltatás biztosítása az Ifjúsági Garancia Rendszer GINOP kiemelt projekt keretében A szerződés időtartama: A szerződéskötéstől számított 25 hónap. A közbeszerzésben résztvevők köre: Azok a gazdasági szereplők, akik az Ajánlati Dokumentációt a Kbt. 49. (6) bekezdésével összhangban átvette. Az Ajánlatkérő átvételnek tekinti, ha a gazdasági szereplő a honlapra feltöltött átvételi elismervényt kitöltve az Ajánlatkérő megadott címére visszaküldte. Támogatásra vonatkozó információk: Az eljárás 100 %-ban európai uniós támogatásból Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program tárgyú pályázati forrásból kerül megvalósításra. Pályázati azonosító: GINOP A projekt az Észak-magyarországi, az Észak-alföldi, a Dél-alföldi és a Dél-dunántúli régiókban az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében támogatásban részesül. Egyéb rendelkezések: Amennyiben az eljárást megindító felhívás és jelen dokumentáció között ellentmondás merül fel, úgy az eljárást megindító felhívásban közölteket kell mérvadónak tekinteni, ebben az esetben az Ajánlatkérő a dokumentáció érintett tartalmát a Kbt. 45. (6) bekezdése alapján semmisnek nyilvánítja. Ha jelen dokumentáció konkrét dátumok helyett határidőt tartalmaz, abban az esetben a határidő számításra a Kbt. 37. (1)-(4) bekezdését kell alkalmazni. Az eljárás során felmerülő, az eljárást megindító felhívásban és jelen dokumentációban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) és a végrehajtására kiadott jogszabályok az irányadóak

3 1. AZ ELJÁRÁS NYELVE I. FEJEZET: TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1.1. Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve: magyar Minden idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Az ajánlatkérő a fordítások esetén ajánlattevő általi felelős magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel, az Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is. 2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 2.1. Ajánlattevőnek lehetősége van az eljárását megindító felhívással és a dokumentációval kapcsolatban magyar nyelven, kizárólag írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérni (Kbt. 45. (1) bek.). A tájékoztatás iránti kérelmet a mielőbbi válaszadás érdekében kérjük írásban (elsősorban útján, szerkeszthető formátumban pl..doc,.docx stb.) küldjék meg a és címre! 2.2. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 6 nappal korábban feltett kérdéseket a Kbt (5) bekezdése alapján legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 3. napig megválaszolja. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző 6. napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő kizárólag akkor adja meg, ha a tájékoztatás elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges. Az ajánlatkérő amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges és a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre az ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja (Kbt. 45. (3) bek.) Az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon szerezhet: Tolna Megyei Kormányhivatal Kapcsolattartó személy neve: dr. Jónás-Imre Szilvia, jogi és igazgatási ügyintéző Fax: / Az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző 6. naptári napon, vagy azt követően kérték, az Ajánlatkérő azonban nem tudja a tájékoztatást ésszerű határidőben megadni. Az Ajánlatkérő a határidő hosszabbítás tényéről a dokumentációt kiváltó ajánlattevőket írásban tájékoztatja Amennyiben a dokumentáció valamely eleme az eljárást megindító felhívástól, vagy a Kbt. rendelkezéseitől eltér, vagy a dokumentáción belül ugyanaz az adat több ponton eltérően szerepel, abban az esetben az Ajánlatkérő ha az ellentmondást vagy többlet előírást maga észleli vagy bármelyik ajánlattevő erre a figyelmét felhívja a dokumentáció hibás részét kiegészítő tájékoztatás során semmissé nyilvánítja Ajánlatkérő helyszíni bejárást, illetőleg konzultációt jelen eljárásban nem biztosít Az Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan elérhetőséget adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak az Ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön. Az ajánlattevő részéről megjelölt kapcsolattartó személlyel közöltek az Ajánlattevő, illetve közös ajánlattétel esetén valamennyi közös Ajánlattevő vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek

4 Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartó személynél megjelölt címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az Ajánlattevő, illetőleg valamennyi közös Ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. Amennyiben a Dokumentáció előírásai ellenére az Ajánlattevő olyan elérhetőséget ad meg, amely valamely, a fogadó (Ajánlattevői) oldal hibája miatt nem érhető el, az Ajánlattevő részére a kiegészítő válaszok postai úton kerülnek megküldésre! Ebben az esetben az Ajánlattevő jogszerűen nem kifogásolhatja a kézbesítés ezen eltérő formáját! 2.8. Az Ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát Az Ajánlattevő valamennyi, az eljárás során az Ajánlatkérőnek megküldésre kerülő okmányon, levélen tüntesse fel az eljárás tárgyának megnevezését. 3. TÁJÉKOZÓDÁS A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉRE IRÁNYADÓ FELTÉTELEKRŐL 3.1. Az Ajánlattevőnek tájékozódnia kell az adózásra, a környezetvédelemre, egészségvédelemre, a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie A Kbt. 54. (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől a vonatkozó kötelezettségekről tájékoztatás kérhető: Adózási kérdésekben: NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL 1054 Budapest, Széchenyi u 2. (központ) Tájékoztatási vonal: / NAV DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ADÓ FŐIGAZGATÓSÁGA 7621 Pécs, Rákóczi út Tájékoztatási vonal: / Környezetvédelemmel kapcsolatban: DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Székhely: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13. Postacím: 7602 Pécs, Pf Tel: / Fax: / Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére vonatkozó kérdésekben: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca Postacím: 1055 Budapest, Szalay u Postafiók cím: 1884 Budapest, Pf. 1. Munkabiztonsági kérdésekben NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM MUNKAFELÜGYELETI FŐOSZTÁLYA Székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. Tel: (06 1) (1) Fax: 06 1)

5 TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLYA Székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér Tel: / Fax: / MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL Székhely:1145, Budapest, Colombus u Postacím 1590 Budapest, Pf.: 95 Tel: +36-1/ Fax:+36-1/ Munkahelyi egészség kérdésekben: TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLYA Székhely: 7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2. Tel: / Fax: / A tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról a 1/2004. (I. 9.) FMM rendelet rendelkezik. 4. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG 4.1. Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidőtől számított 30 naptári nap Az Ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően írásban felkéri az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség ebben az esetben nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 naptári napot. Amennyiben az ajánlattevő az Ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az Ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a Kbt (4) bekezdése szerinti esetben a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik. 5. AZ AJÁNLAT KÖLTSÉGEI 5.1. Minden költség, amely az ajánlat elkészítésével és benyújtásával függ össze, az Ajánlattevőt terheli. Az Ajánlatkérő Kbt.-ben meghatározottakon felül nem felel, és nem fizet olyan kiadásokért és veszteségekért, amelyek az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az Ajánlattevő részéről felmerülhetnek Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem kötelezhető ezen költségek részben, vagy egészben történő megtérítésére, a Kbt (2) bekezdésében foglaltak kivételével Az Ajánlattevő köteles tudomásul venni, hogy az Ajánlatkérő az ajánlatok elkészítéséért sem a nyertes Ajánlattevőnek, sem másoknak nem fizet, illetve a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben. 6. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ, ANNAK MÓDOSÍTÁSA 6.1. Az Ajánlatkérő - a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében is - dokumentációt készített, mely tartalmazza az Ajánlatkérő előírásait és szerződéstervezet formájában - a részletes szerződéses feltételeket

6 6.2. Az Ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban és a Kbt.-ben kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben e költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti Az ajánlat benyújtási határideje előtt az Ajánlatkérő a Kbt-ben foglaltak alapján bármikor, bármely okból, akár saját kezdeményezésére, akár az Ajánlattevő pontosítás kérésére válaszul módosíthatja az Ajánlati Dokumentációt vagy a felhívást a Kbt-ben előírtaknak megfelelően. 7. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE 7.1. Az ajánlatot az Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania Az Ajánlattevőnek ajánlatát a Dokumentációban részletesen meghatározott igényeknek megfelelően kell benyújtani oly módon, hogy az ajánlat a lehető legteljesebb mértékben megfeleljen az Ajánlatkérő által megkívánt elvárásoknak. 8. KIZÁRÓ OKOK, ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK 8.1. Az Ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá Az Ajánlattevő és alvállalkozója olyan személyes, gazdasági pénzügyi, és műszaki-szakmai kompetenciákkal kell, hogy rendelkezzen, amely alkalmas a jelen közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás megvalósítására az Ajánlatkérő által meghatározott feltételekkel. E kompetenciákra vonatkozó előírásokat az eljárást megindító felhívás III.2.1); III.2.2.) és III.2.3.) pontja tartalmazza Ajánlattevő a Kbt. 55. (6) bekezdésének is megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben: Meg kell jelölni az ajánlatban azt az alkalmasságot igazoló szervezetet, amelynek a kapacitására támaszkodni kíván. Meg kell jelölni az ajánlatban - az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével - azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A kapacitását rendelkezésre bocsátó szervezet köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlattevő amennyiben az alkalmasság igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodik köteles nyilatkozni az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet bevonásának módjáról a Kbt. 55. (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő a Kbt. 56. (1)-(2) bekezdésében, és a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok hiányának, továbbá a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmasság igazolására a mellékletben nyilatkozatmintákat bocsát rendelkezésre, és egyben javasolja ezek becsatolását az ajánlatba, a minták használata nem kötelező, ezektől az ajánlattevők eltérhetnek, az ajánlatkérő a dokumentáció részeként kibocsátott nyilatkozatmintákat az ajánlat összeállításának - 6 -

7 megkönnyítése céljából bocsátotta rendelkezésre. A becsatolt nyilatkozatoknak és igazolásoknak azonban meg kell felelnie a felhívásban és dokumentációban előírt valamennyi feltételnek Az ajánlatban a kizáró okok hiányának, valamint az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán kötelezően benyújtandó nyilatkozatok és igazolások listáját a Dokumentációban található iratjegyzék tartalmazza A kizáró okokkal kapcsolatos igazolási módok pontos meghatározását a Kbt (1) bekezdése, illetőleg a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a és 12. -a tartalmazza. 9. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 9.1. Amennyiben ajánlattevő nem egyedül, hanem más ajánlattevőkkel közösen nyújt be ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor az ajánlathoz csatolnia kell az erre vonatkozó konzorciumi (együttműködési) megállapodást A konzorciumi (együttműködési) megállapodásnak tartalmaznia kell: a közös ajánlattevők neve, székhelye, (adott esetben a közös ajánlattevők neve, címe), a közbeszerzési eljárás tárgya (Tolna Megyei Kormányhivatal illetékességi területén ellátandó mentori szolgáltatás biztosítása az Ifjúsági Garancia Rendszer GINOP kiemelt projekt keretében), a közös ajánlattevők nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevőként részt kívánnak venni, a közös ajánlattevők teljes körű képviseletére jogosult szervezet, valamint az(ok) a természetes személy(ek), aki(k) a közös ajánlattevők nevében joghatályos nyilatkozatot tehet(nek), illetve a közös ajánlattevők nevében aláírásra jogosult(ak), kivéve az eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodás aláírását, tekintettel a Kbt (1) bekezdésében foglaltakra, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatása, feladatmegosztás, a közös ajánlattevők tagjainak a szerződéses árból való részesedése mértéke, számlázási rend, a közös ajánlattevők egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülnek Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szolgáltatási szerződést amennyiben a nyertes ajánlattevő konzorcium a közös ajánlattevők mindegyikének alá kell írnia. 10. AJÁNLAT TARTALMI, FORMAI FELTÉTELEI: A benyújtott ajánlat formai követelményei a következők: Az ajánlatot tollal vagy géppel kell kitölteni. Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első, vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget, vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlathoz tartalomjegyzéket kell csatolni, ahol az egyes csatolt dokumentumok oldalszámait fel kell tüntetni. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni

8 Az ajánlatot 1 eredeti (papír alapú) példányban, valamint 2 (másolati) példányban elektronikus adathordozón (CD/DVD) jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható formátumban kell benyújtani. Az egyes példányokon fel kell tüntetni az Eredeti- vagy a Másolati- példány megjelölést. Eltérés esetén az Eredeti példány tartalma a mérvadó. Az elektronikus adathordozóra rá kell írni az eljárás megnevezését, és az ajánlattevő(k) nevét. Ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatok a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú eredeti példánnyal megegyezik. Az ajánlatot tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: AJÁNLAT Tolna Megyei Kormányhivatal illetékességi területén ellátandó mentori szolgáltatás biztosítása az Ifjúsági Garancia Rendszer GINOP kiemelt projekt keretében és az Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel! Az ajánlatban lévő, minden az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az ajánlathoz csatolandók az aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a évi V. törvény 9. (1) bekezdése szerinti aláírás-mintája. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi cégszerű aláírással ellátott meghatalmazást is szükséges csatolni Jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként benyújtandó igazolások és nyilatkozatok a következők. Az iratjegyzék minden eleme esetében alkalmazandó a Kbt pontja, mely szerint a hamis adatot tartalmazó nyilatkozat hamis nyilatkozatnak minősül (hamis adat a Kbt pontja szerint: a valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól eltérően közölt adat): AJÁNLATHOZ CSATOLNADÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE 1. Tartalomjegyzék 2. Felolvasólap Kizáró okok hiányának igazolásával kapcsolatban előírt nyilatkozatok Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 56. (1)-(2) bekezdése, a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontja tekintetében (ajánlattevő vagy a közös ajánlattevők mindegyike részéről benyújtandó) Nyilatkozat arról, hogy az igénybevett alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. (3) bekezdése alapján) (ajánlattevő vagy a közös ajánlattevők mindegyike részéről benyújtandó) Nyilatkozat arról, hogy az igénybevett alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá (az ajánlattevő/közös ajánlattevő részéről benyújtandó; vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. szerint a Kbt. 40. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó és/vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó és/vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet részéről benyújtandó, ha az ajánlattevő e tárgyban nem nyilatkozott). Nyilatkozat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. ib)/4. fc) alpontja tekintetében (Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében) - 8 -

9 AJÁNLATHOZ CSATOLNADÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE (ajánlattevő vagy a közös ajánlattevők mindegyike részéről benyújtandó) Gazdasági és pénzügyi alkalmassággal kapcsolatban előírt igazolások, nyilatkozatok Nyilatkozat arról, hogy a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, annak csatolása nem szükséges az ajánlatban, azt az ajánlatkérő a honlapon tudja ellenőrizni. (ajánlattevő/közös ajánlattevők egyike vagy adott esetben az alkalmassági igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet /személy részéről benyújtandó) (Ha az ajánlattevő vagy jogelődje a fenti iratokkal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni) Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év saját vagy jogelőd számviteli törvénynek megfelelő beszámolójának (mérleg, eredmény-kimutatás) egyéni vállalkozó esetén a személyi jövedelemadó bevallás egyszerű másolata (amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján nem ismerhető meg, illetőleg beszámoló készítésre kötelezett) (az ajánlattevő/közös ajánlattevők egyike vagy az alkalmassági igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet /személy részéről benyújtandó) Nyilatkozat az előző három év teljes általános forgalmi adó nélkül számított valamint közbeszerzés tárgya (mentori munkaerő piaci szolgáltatás) szerinti árbevételéről (ajánlattevő/közös ajánlattevők és/vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet (személy) részéről benyújtandó) Műszaki, illetve szakmai alkalmassággal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónap) jelentősebb közbeszerzés tárgykörében - mentori- munkaerő piaci szolgáltatásra vonatkozó - szolgáltatásait ismertető, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (5) bekezdése szerint kiállított referencianyilatkozat, vagy referenciaigazolás, az eljárást megindító felhívás (igazolási mód) M.1. pontjában megadott tartalommal (ajánlattevő/közös ajánlattevők és/vagy az alkalmassági igazolásában részt vevő alvállalkozó és/vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet (személy) által benyújtandó) Nyilatkozat a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés d) pontja tekintetében azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) megnevezéséről, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetéséről, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe (ajánlattevő/közös ajánlattevők és/vagy az alkalmassági igazolásában részt vevő alvállalkozó és/vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet (személy) által benyújtandó) A szakember által aláírt, az eljárást megindító felhívás III.2.3. pontjának M.2. alpontjában előírt végzettségnek való megfelelést igazoló, szakmai tapasztalatot igazoló önéletrajz egyszerű másolata, mely tartalmazza a szakember jelenlegi munkahelyét is A szakemberek képzettségét igazoló okiratok (bizonyítványok) egyszerű másolata (amennyiben a felsorolt végzettségekkel egyenértékű végzettséget kíván igazolni az ajánlattevő az ajánlatban, úgy az oklevelet kiállító felsőfokú oktatási intézmény által adott, képviseletre jogosult - 9 -

10 AJÁNLATHOZ CSATOLNADÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE személy aláírásával és pecsétjével ellátott igazolást) A szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva. Amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági előírások igazolására alkalmasságot igazoló szervezetet kíván igénybe venni, úgy a Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti szervezet (vagy személy) vonatkozásában csatolni kell az alábbi dokumentumokat: - Az ajánlattevő nyilatkozatát, amelyben megjelöli az ajánlatban azt az alkalmasságot igazoló szervezetet, amelynek a kapacitására támaszkodni kíván. - Az ajánlattevő nyilatkozatát, amelyben megjelöli az ajánlatban (az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével) azon alkalmassági követelmény(eke)t, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. - A kapacitását rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek való megfelelést. - A kapacitását rendelkezésre bocsátó szervezet köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevőnek csatolni kell a Kbt. 55. (6) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott nyilatkozatokat. Az ajánlati felhívásban előírt egyéb nyilatkozatok, igazolások Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 60. (3) bekezdése alapján (ajánlattevő/közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike részéről benyújtandó) Nyilatkozat a Kbt. 60. (5) bekezdése alapján arról, hogy ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (ajánlattevő/közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike részéről benyújtandó) Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontjairól (ajánlattevő/közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike részéről benyújtandó) Az ajánlatban csatolni kell az aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű másolatát. Amennyiben az ajánlatot, az ajánlatban benyújtott egyéb nyilatkozatot az arra jogosult által adott meghatalmazás alapján a cégkivonatban szereplő személytől eltérő személy írja alá, abban az esetben kérjük, hogy a képviseletre jogosult általi cégszerű aláírással ellátott meghatalmazást is szíveskedjenek mellékelni. (ajánlattevő/közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike, ajánlattevő/közös ajánlattevők és/vagy az alkalmassági igazolásában részt vevő alvállalkozó és/vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet (személy) által benyújtandó 20. Abban az esetben, ha az ajánlattevő(k), alvállalkozók, ajánlatban nyilatkozatot tevő egyéb szervezet(ek) cégkivonata a weboldalon nem érhető el, akkor az

11 AJÁNLATHOZ CSATOLNADÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE ajánlatba csatolandó az ajánlattevő(k), alvállalkozó(k) és kapacitást biztosító szervezet(ek) esetében az ajánlattételi határidő lejártánál 60 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolata. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, a benyújtott változásbejegyzési kérelem egyszerű másolati példánya is csatolandó. Egyéni vállalkozó esetében csatolandó a vállalkozói igazolvány (vagy a vállalkozó tevékenység folytatására feljogosító egyéb dokumentum, igazolás) egyszerű másolata. (ajánlattevő/közös ajánlattevő, az ajánlatban nyilatkozatot aláíró alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet, illetve alvállalkozó részéről benyújtandó) Amennyiben az ajánlat nem magyar nyelvű dokumentumot is tartalmaz, úgy az ajánlatban csatolni kell annak ajánlattevő általi felelős magyar nyelvű fordítását. Nyilatkozatot a Kbt. 54. (1) bekezdésére (ajánlattevő/közös ajánlattevők részéről benyújtandó) Konzorciumi (együttműködési) megállapodás (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők részéről benyújtandó, valamennyi ajánlattevő tag cég képviseletére jogosult személynek az aláírásával kell ellátnia az együttműködési megállapodást) Az árképzés bemutatásaként az ajánlati dokumentáció mellékletében csatolt táblázatokat 24. (word b és excel) kell kitöltve az ajánlathoz csatolni. (ajánlattevő/közös ajánlattevők részéről benyújtandó) Nyilatkozat a műszaki specifikációnak megfelelő eszközök rendelkezésre bocsátásának feltételeiről, valamint a határidőben történő rendelkezésre bocsátásról (ajánlattevő/közös ajánlattevők részéről benyújtandó) Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés során az ajánlattevő ellátja a mentorokat a munkájukhoz (programrésztvevőkkel való találkozások, csoportos foglalkozások, tréningek stb.) szükséges minimum 50 lap/ügyfél - papírral és a nyomtatáshoz szükséges tonerrel, irodaszerekkel (toll, ceruza stb.), valamint biztosítja a mentorok szakmai megbeszélésekre, helyszíni látogatásokra történő utazását. (ajánlattevő/közös ajánlattevők részéről benyújtandó) Nyilatkozat az ajánlati példányok egyezőségéről (ajánlattevő/közös ajánlattevők részéről benyújtandó) 11. AZ AJÁNLATOK LEADÁSA, BONTÁSA Az ajánlatok beérkezésének határideje, az ajánlatok felbontására az eljárást megindító felhívás IV.3.4) pontjában meghatározott időpontban kerül sor. Helyszíne: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7., III. emelet 306. tárgyaló Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok postai feladása vagy futárszolgálat igénybe vételével történő benyújtása esetén fennálló kockázatokat (az ajánlatot tartalmazó boríték elveszése, megsérülése, lezártságának megszűnése, a kézbesítés elkésettsége stb.) az ajánlattevők viselik. Késve érkezett ajánlatok a versenyben nem vehetnek részt

12 Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a postán feladott küldemények jelenleg már a Központi Érkeztetési Rendszeren (KÉR) keresztül érkeznek a Kormányhivatalhoz, amely megnyújthatja a postai úton feladott küldemények kézbesítési idejét, így az ajánlatok ilyen módon való megküldésekor az ajánlattevőknek ezzel is számolnia kell. Az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az így elkeveredett, vagy határidőn túl beérkező ajánlatokért Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen Az ajánlatok bontásakor az Ajánlatkérő ismerteti a Felolvasólap tartalmát, azaz az Ajánlattevők nevét, címét (lakhelyét, székhelyét), valamint azokat a számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelés során számbavételre kerülnek. Az Ajánlatkérő ismerteti továbbá a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét Amennyiben az ajánlatok bontásán egy arra jogosult személy azt kéri, Ajánlatkérő az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé teszi a Felolvasólap tartalmába történő betekintést Az ajánlatok bontásáról az Ajánlatkérő írásbeli jegyzőkönyvet készít, melyet öt naptári napon belül az összes ajánlattevő részére faxon és útján megküld. 12. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA Az ajánlatok értékelésére az Ajánlatkérő Bíráló Bizottságot hozott létre. Az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban, illetőleg a jogszabályokban meghatározott feltételeknek meg nem felelő ajánlatot az Ajánlatkérő a tartalmi értékelésből amennyiben a hiánypótlási feltételeinek utólag sem felel meg az eljárás további szakaszaiból kizárja Az ajánlati dokumentáció tartalmi vagy formai hiányainak pótlása jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 67. szerint biztosított az Ajánlattevő számára. A hiánypótlás tartalmáról az ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja az összes ajánlattevőt, megjelölve a hiánypótlás határidejét, formai feltételeit, valamint a hiánypótlási dokumentáció benyújtásának módját A Bíráló Bizottság az ajánlatok vizsgálata és értékelése során (az ajánlatokkal kapcsolatban) felmerült kérdéseit írásban (faxon és útján) pontosítja. A kérdésekre adott válasz megadása azonban nem eredményezheti a Kbt. 2. (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmét, valamint az ajánlat módosítását kivéve, az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítását, amelynek változása a teljes ajánlati árat, vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az értékeléskor [63. (4) bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálását követően a Kbt. 74. (1) bekezdése alapján érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, ha: (a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; (b) az ajánlattevő, vagy alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek (Kbt. 24. ); (c) az ajánlattevőt, vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet az eljárásból kizárták; (d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; (e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; (f) aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz (Kbt. 69. ); (g) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz (70. ); Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az ajánlattevőt, amennyiben (a) a kizáró okok [ ] hatálya alá tartozik; (b) részéről a kizáró ok [ ] az eljárás során következett be

13 Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból (a) azt az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. (5) bekezdése], (b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. (5) bekezdése]. 13. AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJAI, AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE A nyertes kiválasztására az összességében legelőnyösebb ajánlat elve alapján kerül sor az alábbi bírálati részszempontok és súlyszámok alapján: Bírálati részszempont Súlyszám Adható pontszámok alsó és felső határa Nettó ajánlati ár (25 hónap időtartamra) (nettó HUF) A legalacsonyabb díjazású mentor bérének a 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdésében meghatározott garantált bérminimumtól való eltérésének mértéke (%) Nettó ajánlati ár (25 hónap időtartamra) (nettó HUF) Az ajánlatkérő jelen bírálati részszempont keretében a szerződéskötéstől 25 hónapos időtartamra ellátandó mentori feladatokkal felmerülő valamennyi költség együttes összegét kívánja elbírálni. Az ajánlatkérő a minél alacsonyabb összegű megajánlást részesíti előnyben az alábbi szempontok alapján kiosztva a pontszámokat: A fordított arányosítás elve alapján kerülnek a pontszámok kiosztásra. Eszerint a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, így arra az Ajánlatkérő a maximális (100) pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat a Közbeszerzési Hatóságnak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló 61. számú útmutatójának (III. fejezetének 1. pont ba) alpontjában meghatározott képlet alapján. P=A legjobb/a vizsgált (P max-p min) + P min ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; Az így kiosztott pontszámok a megadott súlyszámmal felszorzásra kerülnek. Az ajánlatkérő a pontszámítást két tizedes jegy pontossággal végzi, a két tizedes jegyre történő kerekítés a matematika szabályai szerint történik. Az ajánlatkérő a részszempontra negatív előjelű, valamint nullaösszegű felajánlást nem fogad el, az ilyen megajánlást tartalmazó ajánlatok érvénytelenek

14 Az ajánlatban megajánlott nettó ajánlati ár fix összegű kell, hogy legyen, mely magában foglalja valamennyi, a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt az ajánlattevőre háruló tevékenység ellenértékét és költségét, így az eredmény felelős megvalósításhoz szükséges költségeket, minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, valamint az időközi árváltozásokból eredő kockázatot és az ajánlattevő hasznát is, kivéve az ÁFA összegét. Abban az esetben, amennyiben az ajánlattevő értékelési részszempontra tett áfa nélkül számított árát alulprognosztizálja, az ebből eredő többletköltségeket, nem kalkulált kiadásokat, ajánlattevőt vagy harmadik személyeket érő esetleges károkat nem háríthatja át az Ajánlatkérőre, és ez nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára Az ajánlattevő a nettó ajánlati ára meghatározásakor vegye figyelembe, hogy a mentori feladatok teljesítése során köteles a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően eljárni, és ajánlatkérő szerződésszerű teljesítésnek csak a hiba- és hiánymentes teljesítést fogadja el Nem tehető olyan ajánlat, mely az Ajánlattevők által biztosított hitel vagy általa nyújtott kölcsön igénybevételével kívánná megvalósítani a beruházást. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára A legalacsonyabb díjazású mentor bérének a 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdésében meghatározott garantált bérminimumtól való eltérésének mértéke (%) Az ajánlatkérő jelen bírálati részszempont keretében azt kívánja értékelni, hogy az ajánlattevő a mentorainak legalacsonyabb díjazásként a 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdésében meghatározott garantált bérminimumhoz képest, %-ban meghatározva az eltérést, mennyivel kíván kedvezőbb bért biztosítani a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A vetítési alapnak a felhívás feladásának időpontjában hatályos garantált bérminimumot kell tekinteni. Az ajánlattevőknek heti 40 órában kell a mentorokat foglalkoztatnia a szerződés teljessítésének időtartama alatt, amely vonatkozásában 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdésében meghatározott felhívás feladásának időpontjában érvényes garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén január 1-jétől havibér alkalmazása esetén forint. Az ajánlattevő részéről ez a vállalás minimumkövetelmény, ettől valamennyi mentornak adható kedvezőbb mértékű bér a szerződés teljesítésének időtartama alatt, csak a legalacsonyabb összegű bér összege nem lehet kevesebb a vállalásban megajánlottnál Az ajánlatkérő a minél magasabb megajánlást tekinti előnyösnek, melyre az alábbi pontozási módszert alkalmazza: Az egyenes arányosítás elve alapján kerülnek a pontszámok kiosztásra. Eszerint a legmagasabb érték a legkedvezőbb, így arra az Ajánlatkérő a maximális (100) pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat a Közbeszerzési Hatóságnak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló 61. számú útmutatójának (III. fejezetének 1. pont bb) alpontjában meghatározott képlet alapján. P=A vizsgált/a legjobb (P max-p min) + P min ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa

15 A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; Az így kiosztott pontszámok a felhívásban és a dokumentációban megadott súlyszámmal felszorzásra kerülnek. Az ajánlatkérő a pontszámítást két tizedes jegy pontossággal végzi, a két tizedes jegyre történő kerekítés a matematika szabályai szerint történik. Az ajánlatkérő a részszempontra negatív előjelű, valamint nullaösszegű felajánlást nem fogad el, az ilyen megajánlást tartalmazó ajánlatok érvénytelenek. 14. SZERZŐDÉSKÖTÉS Az Ajánlatkérő az eredményről szóló írásbeli tájékoztatást követően, a Kbt (5)-(6) bekezdése szerinti határidőn belül, a Kbt (1) bekezdése alapján köt szerződést a nyertes Ajánlattevővel vagy a Kbt (4) bekezdése szerinti esetben a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó szervezettel A nyertes Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérővel szerződést kötni az ajánlati felhívás szerinti időpontban a Kbt alapján, valamint az Ajánlatkérési Dokumentációban megadott forma, végleges feltételek és az ajánlatának tartalma szerint Amennyiben az Ajánlattevő nem írja alá a szerződést a fenti időpontban, akkor ezt az Ajánlatkérő az Ajánlattevő visszalépésének tekinti, anélkül azonban, hogy az Ajánlatkérő fenntarthatna magának bármiféle kártérítési igényt az Ajánlattevő e mulasztásának tekintetében Amennyiben a nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés a Kbt (4) bekezdése szerinti körülmény fennállása miatt meghiúsul, akkor az Ajánlatkérő jogosult a következő második legkedvezőbb Ajánlatot tevőnek minősített Ajánlattevővel szerződést kötni

16 II. FEJEZET: AJÁNLOTT MELLÉKLETEK

17 1. számú melléklet FELOLVASÓLAP 1. Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: 2. Ajánlat: Bírálati részszempont: Megajánlás: Nettó ajánlati ár (25 hónap időtartamra) A legalacsonyabb díjazású mentor bérének a 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdésében meghatározott garantált bérminimumtól való eltérésének mértéke (%). HUF. % 1 Keltezés (helység, év, hónap, nap) (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) meghatalmazott képviselő aláírása) 2 1 A 12. számú mellékletben számított százalékot kell megjeleníteni. 2 Közös ajánlattétel esetén a Felolvasólapot a közös ajánlattevők mindegyikének alá kell írnia, és az adatokat valamennyi tagcég vonatkozásában tölteni kell

18 2. számú melléklet AJÁNLATI NYILATKOZAT Tolna Megyei Kormányhivatal illetékességi területén ellátandó mentori szolgáltatás biztosítása az Ifjúsági Garancia Rendszer GINOP kiemelt projekt keretében tárgyban indított nyílt közbeszerzési eljárásban Alulírott mint a(z) (székhely: ) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője 3 az eljárást megindító felhívásban és jelen dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után ezennel kijelentem, hogy: - jelen közbeszerzési eljárásban [ ] számú kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettük és jelen ajánlat elkészítése során azokat figyelembe vettük, 4 - az eljárást megindító felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk, - az ajánlatban csatolt valamennyi idegen nyelvű dokumentum, illetőleg az ilyen dokumentumokról készített magyar nyelvű fordítás tartalmilag mindenben megegyezik, melyért felelősséget vállalunk, - a kért ellenszolgáltatás összege: lásd az Felolvasólap -on, - eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk a dokumentációban lévő szerződéstervezetet a szerződéskötés alapjául, és amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket vagy az eredményhirdetésen második helyezettként az Ajánlatkérő által megjelölésre kerülünk és a Kbt (4) bekezdése szerinti körülmény fennáll, akkor a szerződést megkötjük, és szerződést teljesítjük az ajánlatkérési dokumentációban, a szerződéstervezetben és az ajánlatunkban lefektetettek szerint, - a szerződést amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk készek vagyunk teljesíteni, - társaságunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény alapján mikro vállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak minősül / nem tartozik a évi XXXIV. törvény hatálya alá. 5 - az eljárást megindító felhívás V.4.21.) pontjában, valamint az ajánlati dokumentációban előírt feltételeket elfogadjuk, és az ott előírt alábbi eszközöket az előírt határidőben (a szolgáltatási szerződés aláírását követő 15 napon belül) az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátjuk: Mentoronként 1 db, Windows 7 kompatibilis számítógép munkaállomás az alábbi minimális konfiguráció szerint: 1. alaplap: dual core (intel vagy AMD) 2. processzor: 2,6 GHz 3. memória: 4 GB DDR2 4. háttértár: 120 GB SATA, 2 partícióval (50 GB, 70 GB) 5. DVD olvasó 6. Hálózati kártya: 100 MBit/s, ethernet 7. magyar, 105 gombos billentyűzet 8. 2 gombos, scrollgörgős egér, infrás 3 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 4 A kiegészítő tájékoztatás alkalmainak számát kérjük megadni. 5 Kérjük a nyilatkozat tartalmának megfelelő részt aláhúzni!

19 9. monitor: 19 -os, 1280x1024 vagy 1680x1050 felbontású 10. lézernyomtató: PCL6 nyomtatási nyelv, felbontás 600x1200 DPI, nyomtatási sebesség legalább 12 lap/perc. Interfész: USB. 11. szoftver: jogtiszta, aktivált Windows 7 Professional Hungarian SP 1, 32 bit operációs rendszerrel, Office 2007 Prof. Hun SP3 szoftver A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat informatikai rendszerének használatához szükséges szoftvereket a Kormányhivatal biztosítja és telepíti. - a teljesítés során ellátjuk a mentorokat a munkájukhoz (programrésztvevőkkel való találkozások, csoportos foglalkozások, tréningek stb.) szükséges minimum 50 lap/ügyfél - papírral és a nyomtatáshoz szükséges tonerrel, irodaszerekkel (toll, ceruza stb.), valamint biztosítjuk a mentorok szakmai megbeszélésekre, helyszíni látogatásokra történő utazását. - az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú eredeti példánnyal megegyezik. Keltezés (helység, év, hónap, nap) (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

20 3. számú melléklet Nyilatkozat a Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontjaira, valamint a Kbt. 55. (5) bekezdésére vonatkozóan Alulírott...., a ( ) ajánlattevő képviseletében eljárva a Tolna Megyei Kormányhivatal illetékességi területén ellátandó mentori szolgáltatás biztosítása az Ifjúsági Garancia Rendszer GINOP kiemelt projekt keretében tárgyú közbeszerzési eljárásban a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s z e m : 1./ Nyilatkozom a Kbt. 40. (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés alábbi része (részei) tekintetében kívánunk alvállalkozó(ka)t igénybe venni: [Ajánlattevő tölti ki!] 2./ Nyilatkozom a Kbt. 40. (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy fent megjelölt rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének 10%-át* meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni, az alábbi százalékos arányban: [Ajánlattevő tölti ki!] A 10% feletti alvállalkozó neve és címe Az igénybevétel %-os aránya** Név:.. % Cím:.. Név:.. Cím:.. % * Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt a szerint ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. 3./ Nyilatkozom, hogy a Kbt. 55. (5) bekezdése értelmében az alkalmassági követelményeknek való megfelelés céljából az alábbi szervezet erőforrásaira (is) támaszkodunk: Szervezet neve és címe Alkalmassági követelmény megjelölése Ajánlattételi felhívás.. pontja Bevonására a Kbt. 55. (6) bekezdésének a) vagy b) vagy c) pontja alapján kerül sor. (megfelelő rész aláhúzandó) Nyilatkozom, hogy a bevonás módja a következő: Ajánlattételi felhívás.. pontja

21 Bevonására a Kbt. 55. (6) bekezdésének a) vagy b) vagy c) pontja alapján kerül sor. (megfelelő rész aláhúzandó) Nyilatkozom, hogy a bevonás módja a következő: Keltezés (helység, év, hónap, nap) (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ NEVE: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. AJÁNLATKÉRŐ CÍME: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. AJÁNLATKÉRŐ TELEFONSZÁMA: +36 30/816-1441 +36 72/514-802 AJÁNLATKÉRŐ FAXSZÁMA: +36 72/514-810 AJÁNLATKÉRÉSI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Postai cím: Széchenyi tér 1. Város/Község: Pécs Kapcsolattartási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51.

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. Földgáz energia beszerzése tárgyú KÉ 8177/2014. számon feladott közbeszerzési eljárásához 2014. május 5. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347796-2014:text:hu:html Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16.

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16. K1515 az FKF Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Hulladékhasznosító Mű technológiájában található K1, K2, K3 és K4 jelű kazánjainál karbantartáshoz szükséges állványzat biztosítása (beépítés, bontás, elszállítás)

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Bérleti és karbantartási szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és karbantartására

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Napelemes rendszer telepítése a Jókai Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületére tárgyú a Kbt. 122/A. (1) bekezdése szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatásra

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összefoglaló tájékoztatás A Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk

Részletesebben

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban A Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 8000- Székesfehérvár, Balatoni út 6. Kapcsolattartó:

Részletesebben

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Derecske 47-es számú főút menti kerékpárút építése Derecske és Sáránd között tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlatok benyújtásának határideje (mely

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés X Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ A Kbt. 122. (7) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015.

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015. D O K U M E N T Á C I Ó ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 205 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ Budapest, 205. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA... 3 II. MŰSZAKI

Részletesebben

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 4C~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. -a szerinti eljárásban

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. -a szerinti eljárásban K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K Háziorvosi Központi Ügyeleti szolgáltatás nyújtása a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére, a Társulást alkotó 49 település tekintetében

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV.

Részletesebben

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385914-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 182/2013.(XI. 12.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369391-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem SAP integrált ügyviteli rendszereinek üzemeltetése, jogszabálykövetése, továbbfejlesztése,

Részletesebben

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Projektmenedzsment tevékenység ellátása - a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA módosított DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei, Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai, valamint ezen szervezetek dolgozói

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 111/2013.(VI. 26.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-182/2015. A Debreceni Egyetem részére projekttanulmányok elkészítése a TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása (Eljárás száma: 15/T-72/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 2K X 2K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015.. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Netlon háló - 2013. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2013. I. TÁJÉKOZTATÓ 2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés

Részletesebben

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE! MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895-10+515, 12+188-12+911 KMSZ. KÖZÖTT

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Postai

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ Vép önkormányzati intézmények épületenergetikai fejlesztése KEOP-5.5.0/A/12-2013-0019 Vép, 2013. december 1 TARTALOMEGYZÉK AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS...3

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ TÁRGYA: Villamos energia beszerzése a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. részére Ajánlatkérő neve: Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. Ajánlatkérő címe: 1065 Budapest, Nagymező

Részletesebben

Közbeszerzési Dokumentumok

Közbeszerzési Dokumentumok 8819/2016/START Közbeszerzési Dokumentumok a Nyomógomb, jelzőlámpa, kapcsoló alkatrész beszerzése tárgyában indított, a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) XV. fejezete szerinti figyelemmel

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-241 DE Ökológiai épület felújítása tárgyú, a Kbt. 122/A. szerinti közbeszerzési eljárásának dokumentációja

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS 2014.

DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS 2014. DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS HARDVEREK (OBU) SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 2014. 2/64 BEVEZETÉS Ön a Pécs Megyei

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Takarítási szolgáltatás végzése a Debreceni Egyetem kezelésében lévő egyes épületekben tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Személy- és kistehergépjárművek javítása, szervizelése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére- 2014. / II. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Bagola települési szilárd hulladéklerakó bővítése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK,

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Felnőtt sürgősségi háziorvosi ügyeleti ellátás tárgyú közbeszerzési eljárásban KIEGÉSZÍTŐ IRATOK TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐKNEK

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182551-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére Tárgy: Egészségügyi alapellátások fejlesztése

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926

Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255926-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926 Fővárosi

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Balassi Intézet 1016 Budapest Somlói út 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Párizsi Magyar Intézet (92, rue Bonaparte 75006 Paris) épületének állapotrögzítő felmérési tervdokumentációja Az Ajánlati Dokumentáció

Részletesebben

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szivattyúval, szeleppel, csappal, fémtartállyal és gépekkel kapcsolatos javítási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Államkincstár a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 115. (1) bekezdése alapján ezúton kéri fel Önöket írásos ajánlattételre a felhívásban és

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ I. szakasz: Ajánlatkérő Hivatalos név: Rábapatona Község Önkormányzata Postai cím: 9142 Rábapatona, Kossuth utca 18. NUTS-kód: HU22102 Kapcsolattartó

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014.

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. Debreceni Egyetem A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. 1 Tartalomjegyzék I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre 2.

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Közbeszerzési Dokumentumok

Közbeszerzési Dokumentumok 8164/2016/START Közbeszerzési Dokumentumok Lengéscsillapítók javítása tárgyában, a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) XV. fejezete szerinti figyelemmel a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendeletben

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás Az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 122/A szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást kíván indítani. 1.) Az ajánlatkérő

Részletesebben

Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L

Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1122 Budapest, Maros

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Számlázási szolgáltatások 2015/S 213-389607. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Számlázási szolgáltatások 2015/S 213-389607. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:389607-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Számlázási szolgáltatások 2015/S 213-389607 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje

Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: TB-224/15) 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlattételi dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013.

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése

Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése (Eljárás száma: 15/T-91/13) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján I. a) az Ajánlatkérő neve, címe: Diósd Város Önkormányzat 2049 Diósd Szent István tér 1. web: www.diosd.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Ajánlati felhívás az AUDI ARÉNA GYŐR és a győri új uszoda takarítási feladatainak ellátására 2017. december 31-ig részajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 1. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hevesi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz-fejlesztése tárgyú

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Római Katolikus Egyházközség EMVA-Vidéki Örökség c. projekt részét képező, Római Katolikus Templom Felújítása Újszentmargitán tárgyú közbeszerzési eljáráshoz KÉ.21017/2010. Ajánlatkérő:

Részletesebben

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Hivatalos név: Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő, mint az országos közutak kezelője

Részletesebben

Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ

Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ I.D.: 5062690 Kiíró szervezet: Állami Számvevőszék CPV kódok: 98000000-3 Beadási határidő: 13.02.15 A dokumentumok

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A BKV Zrt. autóbusz és személygépkocsi vezetőinek vezetéstechnikai oktatásához szükséges tanpálya rendelkezésre bocsátása és az oktatáshoz szükséges szolgáltatások nyújtása (Eljárás száma: T-238/15) AJÁNLATI

Részletesebben

HU-Vácszentlászló: Mérnöki és építési munkák 2011/S 60-096960 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Vácszentlászló: Mérnöki és építési munkák 2011/S 60-096960 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96960-2011:text:hu:html HU-Vácszentlászló: Mérnöki és építési munkák 2011/S 60-096960 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Állami Autópálya Kezelő Zrt. Budapest, Váci út 45/B. H-1134 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Lebonyolító mérnöki feladatok ellátása, valamint a kivitelezési eljárásokra vonatkozó közbeszerzési eljárások előkészítésében

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0159 azonosító számú "Az energetikai hatékonyság növelése a kőbányai

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe /Kbt. 50. (2)

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432422-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

"Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása

Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015 tárgyú eljárás ajánlati felhívása "Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben