AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, és honlap címe /Kbt. 50. (2) bek. a.) pont/: Csetény Község Önkormányzata 8417 Csetény, Rákóczi. u. 30. Ajánlatkérő kódja: AK Telefon: 88/ Kapcsolattartó: Nagy Attila Fax: 88/ Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet: Kovács A. Tamás Ügyvédi Iroda 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3. III Fax: A közbeszerzési eljárás fajtája /Kbt. 50. (2) bek. b) pont/: Kbt (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százmillió forintot. 3. A közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérhetősége /Kbt. 50. (2) bek. c) pont/: 4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége /Kbt. 50. (2) bek. d) pont/: Csetény Körzeti Óvoda felújítását és kapacitásbővítését célzó beruházás megvalósítása tárgyú kivitelezési munkálatai az alábbiak és az ajánlati (műszaki) dokumentációban részletezettek szerint: Az épület összes hasznos alapterülete: 775 m2 Az építményen történő munkanemek: I. rész Építőmesteri, szakipari munkák főbb jellemzői: - homlokzati állvány 530 m2 - alap megerősítés, alapozás 62 m3 - betonacél szerelés 5 t - vb lemez, koszorú, gerenda készítés 25 m3-30-as. 38-as falazatok 182 m2 - fa tetőszerkezet 94 m2 - vakolatok 940 m2 1

2 II. - cserepezés 810 m2 - padlóburkolatok 1100 m2 rész - víz-csatorna szerelési munkák - fűtésszerelés - villanyszerelés A kivitelezési munka építési engedély köteles, az építési engedélyt a VE 09D/EOH/ /2015 számú határozattal adták ki. I. rész CPV kódok: II. rész CPV kódok: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti két részre együtt és külön-külön is lehet ajánlatot tenni, és nincs korlátozva az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek száma. A fentiek megvalósításához szükséges összes, részletes feladatleírást, műszaki leírást, követelményrendszert és terveket mindkét rész tekintetében a Dokumentáció tartalmazza. Mindazon műszaki és minőségi jellemzők esetén, ahol a munkákkal szemben támasztott követelményeket az ajánlati dokumentáció egyes kötetei műszaki előírásokra való hivatkozással határoznak meg, az Ajánlatkérő követelményeinek minden ilyen hivatkozását a vagy azzal egyenértékű kiegészítéssel együtt kell értelmezni és elfogadni. 5. A szerződés meghatározása /Kbt. 50. (2) bek. e) pont/: Építési beruházás vállalkozási szerződés keretében az I. rész tekintetében építőmesteri munkák, a II. rész tekintetében gépészeti munkák. 6. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje /Kbt. 50. (2) bek. g) pont/: Nyertes ajánlattevő ajánlata szerint - az I. rész tekintetében min. 80 nap, max. 110 nap, - a II. rész tekintetében min 20 nap, max. 50nap. 7. A teljesítés helye /Kbt. 50. (2) bek. h) pont/: Csetény Körzeti Óvoda címe: 8417 Csetény, Petőfi Sándor u

3 8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás /Kbt. 50. (2) bek. i) pont/: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF. Ajánlatkérő a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási Díj 5% mértékű előleg igénybevételének lehetőségét a Kbt (7) bekezdése szerint biztosítja mindkét részajánlati körben. Az Ajánlattevő Ajánlatkérőhöz címzett számlái kifizetése a teljesítésigazolás alapján, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő teljesítést követően a számlának az Ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, banki átutalással történik, figyelemmel a Kbt (1)-(3) és (5) bekezdésére, az Art. 36/A. -ára és a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdésére, valamint alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X.30) Korm. rendelet aira. Ajánlatkérő mindkét részajánlati körben előlegszámla, és 2 részszámla valamint 1 végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a nyertes Ajánlattevők részére. A számlázás az Ajánlattevő által elkészített Műszaki ütemterv alapján naturáliákban kifejezhető, egzakt módon meghatározott %-os mérföldkövek teljesítése után történik, azokkal megegyező, a Szerződéses Árra vetített %-os mértékben, így 2 részszámla és egy végszámla benyújtására van lehetőség az alábbiak szerint: Az 1. részszámla kiállítása a műszaki készültség minimum 25%-ánál, a Vállalkozói Díj 25%-a. A 2. részszámla kiállítása: a műszaki készültség minimum 50%-ánál, a Vállalkozói Díj 25%-a. A végszámla kiállítására (50%) a teljesítés igazolással igazolt 100% műszaki készültség után van lehetőség. Az ÁFA összegét az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII törvény a szerint Megrendelő fizeti meg. Az előleg összege (közös ajánlattétel esetén erre irányuló igény esetén vállalkozónként) a részszámlákból kerül levonásra a 2. részszámlával kezdődően számlánként azonos összegben. Az előleg összege a számlákból addig kerül levonásra, amíg az igényelt és kifizetett előleg összege teljes mértékben a vállalkozói díjból levonásra nem kerül. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36/A. rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell. 9. Többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetősége /Kbt. 50. (2) bek. j) pont/: Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot. 10. Részajánlattétel lehetősége vagy kizárása és indokai /Kbt. 50. (2) bek. k) pont/: 3

4 Az eljárásban két részre lehet ajánlatot tenni. A beszerzés tárgyának jellege, valamint a szerződés teljesítésének egysége, és az ahhoz kapcsolódó garanciális biztosítékok nem teszik lehetővé a közbeszerzés további részeire történő ajánlattételt. 11. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Az Ajánlati Dokumentáció szerződéstervezetében részletezettek szerint: Jótállás: a szerződésben rögzített munkákért a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számított legalább 36 hónap vagy ajánlattevő értékelési részszempontot képező ajánlata szerint kedvezőbb jótállást vállal. Késedelmi kötbér: A Vállalkozó az olyan teljesítési késedelem esetén, amelyért felelős naptári naponta ajánlata szerinti összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér maximuma a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási Díj 20%-a. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát, vagy a teljesítés jelentős késedelme esetén a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Hibás teljesítési kötbér: A Vállalkozó olyan hibás teljesítése esetén, amelyért felelős, a hibák kijavításáig, hiányok pótlásáig tartó időszakra naptári naponta az általános forgalmi adó nélkül számított teljes Vállalkozási Díj 0,5 %-nak megfelelő összegű hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A hibás teljesítési kötbér maximuma az általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási Díj 20%-a. Amennyiben a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumát, vagy a teljesítés jelentős hibában szenved, a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Meghiúsulási kötbér: Vállalkozó az általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási Díj 30%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha a szerződés teljesítése a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból meghiúsul vagy ellehetetlenül, illetőleg, ha a szerződés felmondására Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt kerül sor. Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles abban az esetben is, ha az építési terület Megrendelő által felajánlott átvételével, vagy a munka megkezdésével a Vállalkozó a saját érdekkörében felmerült okból a szerződésben kitűzött időpontot 15 (tizenöt) naptári napot meghaladóan neki felróható okból késedelembe esik, és a Megrendelő a szerződéstől eláll. Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának (ideértve az esetleges késedelmes, hibás teljesítés miatt elmaradó vagy visszatérítendő támogatások megtérítését is) érvényesítésére minden esetben. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényei elvesztését. Késedelmi, hibás teljesítési kötbér érvényesítése nem zárja ki a teljesítés követelését. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. Teljesítési Biztosíték: 4

5 Vállalkozó a Kbt (2) és (4) bekezdései alapján a szerződés hatálybalépésekor a Megrendelő részére a Kbt (6) bekezdés a) pontja szerinti formában a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre Teljesítési Biztosíték nyújt, melynek összege a nettó Vállalkozási Díj 5%-ának megfelelő összeg. Az okirat formájában nyújtott Teljesítési Biztosítéknak a teljesítésigazolás kiállítását követő 15 (tizenöt) naptári napig érvényesnek kell lennie. Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben fennálló, a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos követeléseit Teljesítési Biztosíték felhasználásával kiegyenlíteni. Megrendelő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a Vállalkozó által elismert, egynemű és lejárt követeléseit számíthatja be figyelemmel a Kbt (6) bekezdésére. Ajánlatkérő kéri ajánlattevők nyilatkozatát a Kbt (5) bekezdése alapján arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a teljesítési biztosítékot a Kbt (4) pontja szerint határidőre rendelkezésre bocsátja. 12. Az ajánlatok értékelési szempontja /Kbt. 50. (2) bek. l) pont/: I. rész esetén 1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) Az ajánlati árhoz tartozó súlyszám: részszempont: teljesítési határidő (szerződéskötéstől számítva naptári napokban, min. 80 nap, max. 110 nap ) A 2. részszemponthoz tartozó súlyszám: részszempont: jótállás időtartama (hónap, min 36, max 60) A 3. részszemponthoz tartozó súlyszám: részszempont: késedelmi kötbér mértéke: Vállalt kötbér (minimum 50eFt/nap, maximum 200 eft/nap) A 4. részszemponthoz tartozó súlyszám: 15 II. rész esetén: 1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) Az ajánlati árhoz tartozó súlyszám: részszempont: teljesítési határidő (a munkaterület Ajánlatkérő általi átadásától számítva naptári napokban, min. 20 nap, max.50 nap ) A 2. részszemponthoz tartozó súlyszám: részszempont: jótállás időtartama (hónap, min 36, max 60) A 3. részszemponthoz tartozó súlyszám: részszempont: késedelmi kötbér mértéke: Vállalt kötbér (minimum 20eFt/nap, maximum 100 eft/nap) A 4. részszemponthoz tartozó súlyszám: 15 5

6 Az adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. Az ajánlatok értékelésének Kbt. 76. (2) bekezdés c) pontja szerinti módszere az 1. és 2. részszempont tekintetében a következő: Az 1. és 2. részszempont esetében az Ajánlatkérő a számára legkedvezőbb ajánlatra (tartalmi elemre) a maximális 10 pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordított arányosítással számolja ki a pontszámokat, kettő tizedesjegy pontossággal. A módszer a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának [KÉ évi 61. szám, június 1.] III. rész A) 1. ba) pont szerinti fordított arányosítás módszere. Az ajánlatok értékelésének Kbt. 76. (2) bekezdés c) pontja szerinti módszere a 3. és 4. részszempont tekintetében a következő: A 3. és 4. részszempont esetében az Ajánlatkérő a számára legkedvezőbb ajánlatra (tartalmi elemre) a maximális 10 pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosítással számolja ki a pontszámokat, kettő tizedesjegy pontossággal. A módszer a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának [KÉ évi 61. szám, június 1.] III. rész A) 1. bb) pont szerinti egyenes arányosítás módszere. 13. Kizáró okok és megkövetelt igazolási mód /Kbt. 50. (2) bek. m) pont/: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akinek esetében a Kbt. 62. (1) bekezdés g-k) és m) pontja szerinti kizáró okok fennállnak. A kizáró okok igazolásának módja: Ajánlattevőnek a Kbt (2) bekezdése szerint, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdése szerint ajánlatában a Kbt. 62. (1) bekezdés g-j) és m) pontja szerinti kizáró okok fenn nem állásáról csak írásban nyilatkoznia kell, valamint az Ajánlatkérő Kbt a szerinti felhívására az 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára, valamint a kc) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. szerinti igazoló nyilatkozatot kell benyújtania. Ajánlattevő, az alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 17. (2) bekezdése alapján köteles nyilatkozni a Kbt. 67. (4) bekezdésére figyelemmel arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. (1) bekezdés g-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet. Nyilatkozat benyújtása esetén annak kelte nem eshet az eljárást megindító felhívás megküldésénél korábbi napra. 6

7 14. Alkalmassági követelmények és megkövetelt igazolási mód /Kbt. 50. (2) bek. n) pont/: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: P/1. Ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm rendelet 19. (1) bekezdés b) pontja szerinti az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben a beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi. A céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása az ajánlatban nem szükséges. P/2. Ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm rendelet 19. (1) bekezdés c) pontja szerinti cégszerű nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgya (épületek építése, bővítése, felújítása, rekonstrukciója) szerinti tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: Mindkét rész tekintetében: P/1. Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év valamelyikében mérleg szerinti eredménye egynél több alkalommal negatív volt. Az I. rész tekintetében: P/2. Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évben együttesen a közbeszerzés tárgyából (épületek építése, bővítése, felújítása, rekonstrukciója) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétel mértéke nem érte el: - a vizsgált időszak kezdete előtt létrejött, illetve tevékenységét megkezdő ajánlattevők esetében a nettó ,- forintot; - a vizsgált időszak kezdete után létrejött, illetve tevékenységét megkezdő, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm rendelet 19. (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal a 19. (2) bekezdése alapján nem rendelkező ajánlattevők esetében összesen a nettó ,- forintot. A II. rész tekintetében: P/2. Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évben együttesen a közbeszerzés tárgyából (víz és csatorna szerelési munkák, fűtésszerelés, villanyszerelés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétel mértéke nem érte el: - a vizsgált időszak kezdete előtt létrejött, illetve tevékenységét megkezdő ajánlattevők esetében a nettó ,- forintot; 7

8 - a vizsgált időszak kezdete után létrejött, illetve tevékenységét megkezdő, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm rendelet 19. (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal a 19. (2) bekezdése alapján nem rendelkező ajánlattevők esetében összesen a nettó ,- forintot. Az alkalmassági követelmények igazolására a 321/2015 (X.30.) Korm rendelet 19. (3), (6) és (7) bekezdései értelemszerűen irányadóak. A Kbt. 65. (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 65. (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. (8) bekezdése alapján az а szervezet, amelynek adatait az ajnálattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, а Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. A dokumentumok a Kbt. 47. (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be Műszaki- szakmai alkalmasság: M/1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) ismertetnie kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített és műszaki átadásátvételi eljárással lezárult legjelentősebb, szerződésszerűen teljesített építési munkákra vonatkozó építési beruházásait a Korm. rendelet 22. (3) bekezdése szerint. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. (3) bekezdése alapján referencia igazolás csatolása kötelező. Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: - az elvégzett releváns munkák ismertetését oly módon, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapítható legyen, - az ellenszolgáltatás nettó összegét és közös ajánlattevőként történt teljesítés esetén az igazolást benyújtó teljesítésének százalékos arányát és saját teljesítése értékét, - teljesítés ideje (év, hó, nap, amennyiben a teljesítés idejétől eltér, a sikeres műszaki átadás időpont), - teljesítés helye, 8

9 - a szerződést kötő másik fél nevét, címét, elérhetőségeit (az információt adóneve, elérhetősége), - nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő a Kbt (2) bekezdése alapján az ajánlatában a Kbt. 67. (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat az ajánlatok bírálati szakaszában, az igazolások benyújtásának ajánlatkérő általi előírásakor, ajánlatkérő Kbt. 69. (4) bekezdése szerinti felhívására köteles megadni. Az I. rész tekintetében: M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben összesen nem rendelkezik legalább 1 darab, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult, szerződésszerűen teljesített, nettó HUF-ot meghaladó értékű, olyan meglévő épület felújítása és/vagy rekonstrukciója és bővítése tárgyú, vagy új épület építésére vonatkozó építési munkával, amely építési munka legalább az alábbi feladatellátást is tartalmazta: - vakolás, - cserepezés, - padlóburkolás. A II. rész tekintetében: M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben összesen nem rendelkezik legalább 1 darab, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult, szerződésszerűen teljesített, olyan új épület építése, meglévő épület felújítása és/vagy rekonstrukciója és bővítése tárgyú építési munkával, amely építési munkából nettó HUF-ot meghaladó értékben az alábbi feladatellátás is elvégzésre került: - víz, gáz, és fűtészszerelés, - villanyszerelés. (Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy kizárólag az előírt feladatokból kell igazolni a referenciaértéket) 9

10 Amennyiben a referenciakövetelményt közös ajánlattevők vagy projekttársaság teljesítésével igazolja a gazdasági szereplő, úgy a Kbt (9) bekezdése alapján a közös ajánlattevők vagy projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a közös ajánlattevők vagy projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a közös ajánlattevők vagy projekttársaság időközben megszűnt. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. (5) bekezdése szerint, ha a közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. Ajánlattevő a Kbt. 65. (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A Kbt. 67. (3) bekezdése alapján az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot és az ajánlatok bírálata során az igazolások benyújtásának a Kbt. 69. (4) bekezdése szerinti ajánlatkérő általi előírásakor a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek való megfelelést. Csatolni kell továbbá a Kbt. 65. (7) bekezdése alapján az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők Kbt. 65. (6) bekezdés alapján együttesen is megfelelhetnek. Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során. 15. Az ajánlattételi határidő /Kbt. 50. (2) bek. o) pont/: május 03. napja óra 10

11 16. Az ajánlat benyújtásának címe /Kbt. 50. (2) bek. p) pont/: 8417 Csetény, Rákóczi. u. 30. Az ajánlat benyújtásának címe módja /Kbt. 50. (2) bek. p) pont/: Az Ajánlatokat egy zárt és sértetlen borítékban, a felhívásban meghatározott határidőig és címre, három példányban kell benyújtani, amelyből 1 példány eredeti, papír alapú és 2 példány elektronikus adathordozóra mentett *.pdf formátumú másolati példány. Az elektronikus adathordozón ajánlattevők tüntessék fel a következő adatokat: ajánlattevő neve, az eljárás tárgya, az adathordozó tartalma (pl.: ajánlat, hiánypótlás, stb.), dátum. Eltérés esetén az eredeti jelöléssel ellátott, papír alapon benyújtott ajánlatban foglaltak az irányadóak. A borítékra rá kell írni: Ajánlat I. vagy II. rész/i. és II rész Csetény Körzeti Óvoda felújítását és kapacitásbővítését célzó beruházás megvalósítása valamint Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig! A személyesen leadott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor kerül. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor kerül. A postai úton benyújtott ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Azokat a benyújtott ajánlatokat, amelyek ajánlatkérő általi kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát követően kerül sor, ajánlatkérő elkésettnek tekinti. Amennyiben a boríték (csomagolás) nincs megfelelően lezárva, illetve megfelelő jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért. A futár útján történő továbbítás esetére a postai küldemények vonatkozásában meghatározottak az irányadóak. Azokat a benyújtott ajánlatokat, amelyek ajánlatkérő általi kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát követően kerül sor, ajánlatkérő elkésettnek tekinti. 17. Az ajánlattétel nyelve /Kbt. 50. (2) bek. q) pont/: magyar 18. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje /Kbt. 50. (2) bek. r) pont/: ideje: május 03. napja 11 óra helye: 8417 Csetény, Rákóczi. u Az ajánlat(ok) felbontásán jelenlétre jogosultak köre /Kbt. 50. (2) bek. r) pont/: A Kbt. 68. (3) bekezdése szerinti személyek. 20. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama /Kbt. 50. (2) bek. s) pont/: 60 nap 11

12 21. A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek /Kbt. 50. (2) bek. v) pont/: Különleges feltétel nincs. 22. Az Európai Unióból származó forrás esetén az érintett projektre vonatkozó adatok /Kbt. 50. (2) bek. w) pont/: A beszerzés forrása nem az Európai Unióból származik. 23. Egyéb információk: 1. Az elektronikus formában benyújtott ajánlattal kapcsolatban ajánlattevő csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. Az ajánlatok beadása hétfő-csütörtök 9:00-16:00 óra között, pénteken 9:00-12:00 óra között lehetséges a 8417 Csetény, Rákóczi. u. 30. címén. Az ajánlattételi határidő lejártának napján: 09:00-11:00 óra között. 2. Ajánlatkérő a Kbt a alapján az ajánlattevőket az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés egyidejűleg minden ajánlattevő részére faxon vagy elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja. 3. Az ajánlat lapszámozása folyamatos legyen. Ajánlattevő ajánlatát úgy kösse be, hogy abban a lapok ne legyenek cserélhetők vagy kivehetők. 4. A Kbt. 66. (1) bekezdése alapján az ajánlatot az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. 5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. (2) bekezdése alapján ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát eredetiben az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra. Az ajánlatban ajánlattevőnek a Kbt. 66. (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kisvagy középvállalkozásnak minősül-e. 6. Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 66. (6) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltakat. A Kbt. 66. (6) bekezdés szerinti nyilatkozat nemleges válasz esetén is csatolandó. 7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő (közös ajánlattevők), bevonásuk esetén az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet, valamint az ajánlatban nyilatkozatot tevő bármely más személy, szervezet alábbi dokumentumait: nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a cégkivonat (vagy cégmásolat) a honlapról letölthető, amennyiben nem, úgy az ajánlatban a hatályos és érvényes cégkivonatot vagy cégmásolatot csatolni kell, az ajánlatot aláíró és/vagy az ajánlatban bármely nyilatkozatot tevő, meghatalmazást adó, kötelezettséget vállaló stb. cégjegyzésre jogosult 12

13 személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy a évi V. tv. 9. (1) bekezdés szerinti aláírás-mintája, a cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem szereplő kötelezettségvállaló(k)/nyilatkozattevők esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás példánya, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy el nem bírált változásbejegyzési kérelem benyújtásra került-e, a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. -a szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat csatolása szükséges abban az esetben, ha nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás. 8. Amennyiben több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, Közös Ajánlattevőknek a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlathoz csatolniuk kell a közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös teljesítésére vonatkozó megállapodást a Kbt ának figyelembe vételével minimálisan a dokumentációban foglaltak szerint. A Kbt. 35. (3) bekezdése szerint a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatban benyújtott minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. (7) bekezdésére, mely szerint a közös ajánlatot benyújtók személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. 9. Ajánlatkérő az ajánlati dokumentációban tájékoztatásul rendelkezésre bocsátja a szerződés tervezetét. Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen nyilatkoznia kell, hogy a rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet feltételeit elfogadja. 10. Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - és a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép és a szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelően fogja elvégezni. 11. Ajánlatkérő a Kbt a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 12. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. (1)-(6) bekezdéseiben, valamint a 114. (6) bekezdésében foglaltak az irányadók. 13. Ajánlatkérő a Kbt. 56. (6) bekezdése alapján helyszíni bejárást biztosít április :00 órakor (ha nem munkanap, az azt követő 1. munkanapon). A gyülekezés helye: 8417 Csetény, Petőfi Sándor u Ajánlatkérő a Kbt (4) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével, vagy az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő 13

14 legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte - köti meg a szerződést. 15. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli. 16. A benyújtandó iratok jegyzékét a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 17. Ajánlatkérő a beszerzés megvalósítása érdekében támogatásra irányuló igényt nyújtott be. Ajánlatkérő a Kbt. 53. (5) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadása, illetve csökkentett mértékű elfogadása, vagy az erre vonatkozó szerződés felbontása olyan oknak, illetve körülménynek minősül, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján a szerződés teljesítéséhez kamarai regisztrációval rendelkező szakemberek közreműködése szükséges. 18. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az átszámítást minden esetben Ajánlatkérő végzi el. 19. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 20. Ajánlatkérő a Kbt. 61. (4) bekezdés alapján megvizsgálta a részekre történő ajánlattétel biztosításának lehetőségét és ennek eredményeként a részekre történő ajánlattétel lehetőségét az eljárásban két részajánlati körben biztosítja. Ennek indoka az, hogy a beszerzés egy olyan komplett rekonstrukció, amely keretében az elvégzendő feladatok egymással szorosan összefüggő, egymásra épülő munkák, amelyek szétbontása munkaszervezési, együttműködési és technológiai problémákat okozna azon túl, hogy jelentősen meghosszabbíthatja a megvalósítás idejét. Ezért jelen beszerzésben a további részekre történő ajánlattétel biztosítása nem indokolt. 21. Ajánlattevő köteles teljes körű (allrisk) építési-szerelési biztosítást kötni az építési terület átvételétől az átadás befejezésétől számított 60 (hatvan) naptári napig tartó időszakra az I. rész tekintetében minimum évi ,-Ft azaz huszonötmillió forint és minimum Ft azaz tizenötmillió forint/ káresemény biztosítási összeg, a II. rész tekintetében minimum Ft azaz négymillió forint/ káresemény értékében. 22. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény előírásai, valamint annak végrehajtási rendeleteinek jelen eljárásban irányadó és hatályos szabályai, továbbá a beszerzés tárgya szerinti rendelkezések szerint kell eljárni. 14

15 23. Figyelemmel a részajánlattétel biztosítására a részek szerinti nyertes ajánlattevők kötelesek a kivitelezés során az együttműködésüket biztosítani, és mindent megtenni annak érdekében, hogy egymás tevékenységét segítve a szerződés szerinti minőség, és a szerződéses határidők a kivitelezés során betarthatók legyenek. 24. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban bármelyik rész eredménytelensége esetén fenntartja magának a jogot, hogy a másik részt is érvénytelennek minősítse a Kbt. 75. (5) bekezdése alapján. Ennek indoka az, hogy a két rész műszaki megvalósíthatósága egymással összefügg, bármely rész megvalósíthatóságának elmaradása kizárja a másik szerződés teljesítésének lehetőségét. 25. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: április12. Csetény Község Önkormányzata 8417 Csetény, Rákóczi. u. 30. Ajánlatkérő 15

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:24424-2013:text:hu:html HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság ajánlattételi felhívása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. -a szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és

Részletesebben

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332 e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385914-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

AF_FORSTER Központ_Faápolás

AF_FORSTER Központ_Faápolás AF_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 111/2013.(VI. 26.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban A Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 8000- Székesfehérvár, Balatoni út 6. Kapcsolattartó:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2016/S 102-181822. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások

Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2016/S 102-181822. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások 1 / 18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:181822-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2016/S 102-181822 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103342-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 182/2013.(XI. 12.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Füzér Felsővár Kiállítási installációk és eszközök beszerzése

Füzér Felsővár Kiállítási installációk és eszközök beszerzése Füzér Felsővár Kiállítási installációk és eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S 252-461390. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S 252-461390. Ajánlati/részvételi felhívás. 1 / 13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:461390-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S 252-461390 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

G~. szám ú előterjesztés

G~. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés G~. szám ú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Keresztúri út menti KSZT elkészítése" tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015.

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 Paksi Metszet Örökségközpont/ Klímacentrum és Látványtár című DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó lámpák és a szükséges elektromos szerelvények beszerzése - ajánlattételi

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347796-2014:text:hu:html Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Államkincstár a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 115. (1) bekezdése alapján ezúton kéri fel Önöket írásos ajánlattételre a felhívásban és

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. Telefon:+36 (48) 530-036 Fax:+36 (48) 530-054 Kapcsolattartó:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2014. tárgyában

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2014. tárgyában AJÁNLATI FELHÍVÁS A Gyomaendrőd Város Önkormányzata által a Kbt. 122/A. (1) bekezdés szerinti, feltételes közbeszerzési eljárásra TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Kazánégő 2013/S 191-330293. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Kazánégő 2013/S 191-330293. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:330293-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Kazánégő 2013/S 191-330293 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Élelmiszer alapanyag beszerzés

Élelmiszer alapanyag beszerzés Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.06.12.

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Postai

Részletesebben

NEMZETI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész 122/A. szerint

NEMZETI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész 122/A. szerint NEMZETI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész 122/A. szerint [ ] Építési beruházás [] Árubeszerzés [ X] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási

Részletesebben

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376595-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 1. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hevesi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz-fejlesztése tárgyú

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Forgalomirányító jelzések karbantartása 2015/S 208-378125. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Forgalomirányító jelzések karbantartása 2015/S 208-378125. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378125-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Forgalomirányító jelzések karbantartása 2015/S 208-378125 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404 1 / 14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:459404-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és

Részletesebben

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére Tárgy: Egészségügyi alapellátások fejlesztése

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:228252-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése.

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés X Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ A Kbt. 122. (7) bekezdés

Részletesebben

Füzér Felsővár Kiállítási hardver-, hangtechnikai és szoftvereszközök beszerzése

Füzér Felsővár Kiállítási hardver-, hangtechnikai és szoftvereszközök beszerzése Füzér Felsővár Kiállítási hardver-, hangtechnikai és szoftvereszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141530-2010:text:hu:html HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:112048-2013:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM A Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál kitöréselhárítási

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez 1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17. 21. sz. főút 1+300-7+850 km, 23+300-27+820 km és a 29+190-32+920 km szelvények közötti szakaszok négynyomúsítás építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri és mérnöki feladatok ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.31.

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.31. TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 azonosító számú A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban projekt. megvalósításához kapcsolódó oktatási

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Bérleti és karbantartási szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és karbantartására

Részletesebben

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján.

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Paksi Atomerőmű 1-4. blokk Üzemi Főépület homlokzat rekonstrukció II. ütem - Eljárást megindító felhívás

Paksi Atomerőmű 1-4. blokk Üzemi Főépület homlokzat rekonstrukció II. ütem - Eljárást megindító felhívás Paksi Atomerőmű 1-4. blokk Üzemi Főépület homlokzat rekonstrukció II. ütem - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban.

Részvételi felhívás MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben tárgyban. Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján I. a) az Ajánlatkérő neve, címe: Diósd Város Önkormányzat 2049 Diósd Szent István tér 1. web: www.diosd.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész VI. fejezete szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű általános egyszerű közbeszerzési eljárás keretében

Részletesebben

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08.

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369391-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület Kisbusz beszerzése Valkói Községi Sportkör Egyesület 2014. május 13. 2. oldal Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Ajánlattételi felhívás 4 1. Ajánlatkérő adatai 4 2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának

Részletesebben

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2013/S 238-413527. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2013/S 238-413527. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:413527-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2013/S 238-413527 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH)

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Postai cím: Széchenyi tér 1. Város/Község: Pécs Kapcsolattartási

Részletesebben

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013.

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Cölöpverők 2015/S 123-224863. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Cölöpverők 2015/S 123-224863. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:224863-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Cölöpverők 2015/S 123-224863 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

2049 Diósd, Gárdonyi Géza u. 9., 2562/2 hrsz.;2049 Teljesítés helye:

2049 Diósd, Gárdonyi Géza u. 9., 2562/2 hrsz.;2049 Teljesítés helye: Energia-megtakarításból történő fűtéskorszerűsítés megvalósítása, hőszolgáltatás nyújtása megújuló alapú primer energiatermelő rendszerekkel és hosszú távú üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/50

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 112-197995. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 112-197995. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:197995-2014:text:hu:html Magyarország-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 112-197995 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ. a Konyhai eszközök beszerzése. tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz. 2016. Putnok Város Önkormányzata

DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ. a Konyhai eszközök beszerzése. tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz. 2016. Putnok Város Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ a Konyhai eszközök beszerzése tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz 2016. Putnok Város Önkormányzata 1. oldal, összesen: 49 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés, általános információk 2. Ajánlattételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432422-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljáráshoz Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése 1. Az ajánlatkérő

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8 A Szépművészeti Múzeum főépülete, a Magyar Nemzeti Galéria, a Könyvtárépület, a Vasarely Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, az Artpool Művészetkutató Központ és a Benczúr Irodaházban található

Részletesebben

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51.

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. Földgáz energia beszerzése tárgyú KÉ 8177/2014. számon feladott közbeszerzési eljárásához 2014. május 5. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114859-2010:text:hu:html HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti irányító, biztonsági vagy jelzőberendezések 2013/S 030-046964. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Közúti irányító, biztonsági vagy jelzőberendezések 2013/S 030-046964. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:46964-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti irányító, biztonsági vagy jelzőberendezések 2013/S 030-046964 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

2013. augusztus 29-én, csütörtökön 13.30 órakor

2013. augusztus 29-én, csütörtökön 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben