Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban."

Átírás

1 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Árubeszerzés 2004/17/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Magyar Posta Zrt., Beszerzési Igazgatóság AK04804 Dunavirág u Kapcsolattartási pont(ok): MP Zrt., Beszerzési Igazgatóság, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2 6., 3. torony, 3. emelet, 09. szoba Címzett: dr. Barna-Török Ibolya, Kalmár Klára 1138 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) I.2) I.3) Fő tevékenység Postai szolgáltatások Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem II. szakasz: A szerződés tárgya II.1) Meghatározás II.1.1) II.1.2) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Papíráru szállítása. Adásvételi keretszerződés papíráruk (Általános irodai papír A/4es és A/3-as) szállítására a dokumentációban meghatározottaknak megfelelően. A szerződés típusa és a teljesítés helye Árubeszerzés Adásvétel A teljesítés helye: Magyar Posta Zrt. alábbi telephelyei: 1149 Budapest, Egressy út , 1/15

2 2/15 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) 1201 Budapest, Nagysándor József u. 1 5., 9400 Sopron, Győri út 48., 6728 Szeged, Kollégiumi út 6. NUTS-kód HU Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul Keretmegállapodásra vonatkozó információk A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Adásvételi keretszerződés papíráruk (Általános irodai papír A/4es és A/3-as) szállítására a dokumentációban meghatározottaknak megfelelően. A szerződés keretösszege összesen nettó HUF, amelyből Ajánlatkérő 30 %-ra mint fix tétel lehívására vállal kötelezettséget. Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem Részekre vonatkozó információk A beszerzés részekből áll: nem Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem Szerződés szerinti mennyiség Teljes mennyiség: A szerződés keretösszege összesen nettó HUF, amelyből Ajánlatkérő 30 %-ra mint fix tétel lehívására vállal kötelezettséget. Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ Vételi jog (opció): nem Meghosszabbításra vonatkozó információk A szerződés meghosszabbítható: nem A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva) III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: I. Kötbér (késedelmi és a teljesítés elmaradására (meghiúsulásra) vonatkozó kötbér) a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben részletezetteknek megfelelően. a) Késedelmi kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes nap után: a késedelem első 10 napjára napi 0,5 %, a késedelem második 10 napjára napi 0,7 %, ezt követően a szállító napi 1,00 %. A késedelmi kötbér alapja az egyedi megrendeléssel érintett, késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke. A késedelmi kötbér maximális értéke az adott megrendelés nettó értékének 20 %-a. b) Meghiúsulási kötbér: a szerződés Eladónak felróható meghiúsulása esetén a kötbér mértéke még nem teljesült rész nettó szerződéses értékének 20 %-a. 2/15

3 3/15 III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) c) Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett mennyiség nettó értékének a 20 %-a. II. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka (Kbt (2) bek. szerint) és a szerződés késedelmes teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka (Kbt (4) szerinti egyéb biztosíték) a dokumentációban és a szerződéstervezetben részletezetteknek megfelelően. Ajánlattevőként szerződő félnek a Kbt (2) és (4) bekezdése szerint a szerződés teljesítésének elmaradásával, valamint a szerződés késedelmes teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként biztosítékot kell nyújtania, legkésőbb a szerződéskötéskor, melynek mértéke: HUF, azaz Ötmillió százezer forint. A biztosítéknak a szerződés aláírásától számított 26. hónap utolsó napjáig kell rendelkezésre állnia. A biztosíték nyújtása történhet nyertes Ajánlattevőként szerződő fél választása szerint az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel/átutalással, vagy bank vagy biztosító által állalt garancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalását tartalmazó kötelezvény formájában, a dokumentációban részletezettek szerint. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a biztosítékot a ának megfelelően Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. III. Jótállás: 12 hónap időtartamra vonatkozó jótállás valamennyi termék szerződésszerű minőségéért a szerződésben részletezettek szerint. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a befogadható számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti a Ptk. 6:130 (1) (2) bek. szerint, figyelemmel az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ában foglaltakra, az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezetben részletezett feltételeknek megfelelően. A számla befogadása a Kbt (1) bekezdése alapján teljesítésigazolásnak számít. Az ellenszolgáltatás pénzneme: HUF. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Ajánlatkérő az eljárásban történő részvételt nem köti közös gazdálkodó szervezet alapításához, és nem teszi lehetővé közös gazdálkodó szervezet létrehozását. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Amennyiben több Ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek, az együttműködési megállapodásra egyebekben a jelen felhívás VI.3) pont 13. alpontja is vonatkozik. Egyéb különleges feltételek: A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem Részvételi feltételek Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében meghatározott bármely kizáró ok fennáll, valamint az eljárásban nem 3/15

4 4/15 III.2.2) lehet Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelynek tekintetében az 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll. Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a Kbt. 56. (1) (2) bekezdéseiben előírt kizáró okok bármelyike fennáll. A megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek az ajánlatban a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2., 4., 6. és 10. szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1) (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek a Kbt. 58. (3) bekezdése alapján az ajánlatában írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. Az egyes nyilatkozatok megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely a dokumentáció mellékletében találhatók. Az igazolások benyújtásakor figyelembe kell venni a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában ( K.É szám) előírtakat. Az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett Ajánlattevők a Közbeszerzési Hatóság e témában kiadott útmutatóját vegyék figyelembe ( K.É évi 61. szám). Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. A Kbt. 55. (1) bek. d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző kettő üzleti év tekintetében a közbeszerzés tárgya (Univerzális irodai papírok szállítása) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. (6) bekezdés a) és c) pontja alapján támaszkodhat. Ha az ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy alkalmasságát a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. (3) bekezdése szerint is igazolhatja. Az alkalmasság minimum követelménye(i) (adott esetben): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben cégszerűen aláírt nyilatkozata alapján nem állapítható meg, hogy az ajánlati felhívás feladását megelőző kettő üzleti évben összesen rendelkezik: a közbeszerzés tárgyából (Univerzális irodai papírok szállítása) származó általános forgalmi adó nélkül számított HUF árbevétellel. Ezen alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők esetében a Kbt. 55. (4) bekezdése alapján elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, figyelemmel a Kbt. 55. (6) bekezdés a) és c) pontjában foglaltakra. Az alkalmasság elbírálása során a Kbt. 55. (4) (6) bekezdése az irányadó. Ennek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, az 55. (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. 4/15

5 5/15 III.2.3) III.2.4) Az ajánlatkérő a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel mértékét a NFM-NFÜ (Miniszterelnökség)-KH-EUTAF közös álláspontjai dokumentumban foglaltak figyelembevételével és tiszteletben tartásával a Kbt. 55. (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően határozta meg. A felhívásban tárgy szerinti árbevételeként meghatározott mérték a fenti dokumentumban megfogalmazott ajánlástól is ajánlattevők számára kedvezőbben került meghatározásra ezen mérték azonban a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges ezért az ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő részére ezen alkalmassági követelmény teljesítését írja elő. Hivatkozással az NFM-NFÜ-KH_ EUTAF án kelt közös álláspontjának IX. pontjára az újonnan piacra lépő szervezetek vonatkozásában a minimális elvárt közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel tekintetében a működési időszakuk alatt a meghatározott árbevétel értékeket kell teljesíteni. Ajánlatkérő újonnan piacra lépő szervezetnek azt a gazdasági szereplőt tekinti, aki az eljárást indító felhívás megjelenése előtt tevékenységének megkezdésére tekintettel nem rendelkezik lezárt üzleti évvel. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben cégszerűen aláírt nyilatkozatából nem állapítható meg, hogy a működésének ideje alatt rendelkezik összesen a közbeszerzés tárgyából (Univerzális irodai papírok szállítása) származó általános forgalmi adó nélkül számított HUF árbevétellel. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek az alábbiakban részletezett módon kell a szerződés teljesítésére való műszaki illetve szakmai alkalmasságát igazolnia: M/1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 36 (harminchat) hónap legjelentősebb szerződésszerűen teljesített papíráru termékekre vonatkozó szállításainak ismertetése. A referenciákra vonatkozóan minimálisan a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (2) bekezdése alapján az alábbi adatokat szükséges megadni: teljesítés ideje (kezdete év/hónap, vége év/hónap), szerződést kötő másik fél megnevezése (név, cím), szerződést kötő másik fél elérhetősége (kapcsolattartó, telefonszám és/vagy cím), referencia (szállítás) tárgyának megnevezése, ellenszolgáltatás nettó összege (forintban), nyilatkozni kell továbbá arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített (dokumentáció 13 sz. mintája). A referenciák ismertetésén túlmenően a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (1) bekezdés alapján az ott leírt feltételek mellett szükséges referencia igazolás vagy nyilatkozat csatolása. Az alkalmasság igazolására szolgáló iratok egyszerű másolatban is benyújthatók. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmas az Ajánlattevő, ha igazolja, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 (harminchat) hónapban rendelkezik összesen: legalább HUF értékű beszerzés tárgyával azonos (univerzális irodai papírok) termékek szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciá(k)val. Amennyiben Ajánlattevő az alkalmasság igazolásához (a Kbt. 55. (6) bekezdése alapján) más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, akkor a Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti rendelkezésre állást igazoló dokumentumo(ka)t kell csatolni, továbbá köteles csatolni az ebben a pontban meghatározottak szerint az alkalmassági előírás(ok)nak való megfelelését igazoló dokumentumokat is. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 55. (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 5/15

6 6/15 III.3) III.3.1) III.3.2) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek IV. szakasz: Eljárás IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) Az eljárás fajtája Nyílt Bírálati szempontok Bírálati szempontok Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok részszempont: Nettó ajánlati ár. Súlyszám részszempont 1. alszempont: Általános irodai papír A/4 ajánlati ára (nettó HUF/csomag). Súlyszám részszempont 2. alszempont: Általános irodai papír A/3 ajánlati ára (nettó HUF/csomag). Súlyszám részszempont: Szállítási határidő (egyedi megrendelés esetén) naptári napokban. Súlyszám 5 Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: igen További információk az elektronikus árlejtésről: Ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz a 257/2007. (X.4.) Korm. rendeletben foglalt a 287/2011. (XII.22.) Korm. rendelet szerinti módosításoknak megfelelő elektronikus árlejtési szabályokat figyelembe véve. Az elektronikus árlejtésre vonatkozó szabályokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. Adminisztratív információk Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje: :00 A dokumentációért fizetni kell: igen Ár: HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti, vagy megkérheti a jelen Ajánlati felhívás I.1) pontjában megadott elérhetőségeken. A dokumentáció fenti bruttó (ÁFA-val számított) díj ellenértékét kizárólag a Kbt (4) bekezdése szerinti szervezet (az eljárás nyertese, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített és az összegezésben így megjelölt szervezet) köteles megfizetni az alább meghatározott feltételek szerint. Ajánlatkérő a dokumentáció ellenértékére vonatkozó számlát az eredményhirdetést követően megküldi nyertes Ajánlattevő részére. A dokumentáció ellenértékét a Magyar Posta Zrt. FHB Banknál vezetett számú fizetési számlájára történő befizetéssel/átutalással kell megfizetni legkésőbb az eredményhirdetést követő 10 napon belül. Az átutaláson az alábbi megjegyzésnek kell szerepelnie a közlemény rovatban: Papíráru szállítása Dokumentáció ellenértéke, kiállított számla számlaszáma. 6/15

7 7/15 IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) A dokumentáció vételárának elektronikus átutalással történő teljesítése esetén, Ajánlattevőnek a kinyomtatott átutalási igazolás cégszerűen aláírt példánya nyújtandó be igazolásul. Hivatkozásként kérjük megjelölni: Papíráru szállítása Dokumentáció ellenértéke. További információ a jelen felhívás VI.3) pont 40. alpontjában található. Ajánlattételi vagy részvételi határidő :00 Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: :00 Hely Magyar Posta Zrt. Beszerzési Igazgatóság Budapest, Dunavirág u III. torony, Fszt. 8. tárgyaló. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen Az ajánlatok bontásakor a Kbt. 62. (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. A Kbt. 62. (3) bekezdése szerint az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül az Ajánlattevők neve, címe, valamint a felhívás IV.2.1.) pontjában megjelölt értékelési szempont szerinti ajánlati elem (Kbt. 71. (2) bekezdés a) pont). A 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet 18. (2) bekezdés f) pontja alapján a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét a Kbt. 62. (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem az ajánlatok bontásának megkezdésekor, hanem az elektronikus árlejtés lezárását követő tájékoztatás [24. (3) bekezdés] során ismerteti. VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem VI.2) VI.3) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem További információk: 1. Ajánlatkérő figyelemmel a Kbt. 2. -ában, valamint a Kbt. 59. (3) bekezdésében foglaltakra is az eljárásban való részvételt a Kbt. 59. előírásai szerinti ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek mértéke: HUF (azaz kettőmillió-ötszázezer forint). A biztosíték nyújtása teljesíthető: ajánlatkérő UniCredit Banknál vezetett számú fizetési számlájára történő befizetéssel: ez esetben az ajánlathoz csatolni kell a befizetés/átutalás tényét bizonyító eredeti, hiteles vagy egyszerű másolatú banki visszaigazolást, internetes utalás esetén a kinyomtatott átutalási igazolást. Közleményként fel kell tüntetni az eljárás megnevezését (Pl.: MP Zrt. Papíráru szállítása) Ajánlati biztosíték). Ajánlatkérő az átutalás tényét ellenőrzi, és csak az ajánlattételi határidőig megtörtént tényleges utalást fogadja el teljesített ajánlati biztosítéknak, bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával: ez esetben az ajánlathoz csatolni kell a dokumentációban megadott minta alapulvételével kiállított, az ajánlati kötöttség lejártáig érvényben lévő, feltétlen és visszavonhatatlan garanciavállaló nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolati példányát. 7/15

8 8/15 Biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel: ez esetben az ajánlathoz csatolni kell a dokumentációban megadott minta alapul vételével kiállított, az ajánlati kötöttség lejártáig érvényben lévő, feltétlen és visszavonhatatlan kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati példányát. A Kbt. 59. (4) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése az érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. (5) (7) bekezdéseiben foglaltak szerinti feltételek esetén 10 napon belül visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosíték teljesíthető egy vagy több befizetéssel/átutalással, illetve egy vagy több garanciavállaló nyilatkozat/kötelezvény nyújtásával is. 2. A Kbt. 83. (3) bekezdése alapján tárgyi közbeszerzési eljárásban nem lehet tárgyalni. 3. Ajánlatkérő a Kbt. 41. (2) bekezdése alapján az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja. 4. Ajánlatkérő a Kbt. 42. (1) (4) bekezdés előírásai szerint az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott feltételeket, illetve visszavonhatja a felhívást a Kbt. 44. (1) (2) bekezdés alapján. 5. Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja ajánlatát a Kbt. 60. (7) bekezdése alapján. 6. Bármely gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban Ajánlattevő lehet a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet a Kbt. 45. (1) (6) bekezdés előírásai szerint. 7. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseket írásban, kizárólag magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg. Ajánlatkérőnek a nem magyar nyelven érkezett kérdéseket nem áll módjában megválaszolni. 8. A felhívásban és a dokumentációban az Ajánlatkérő által előírt valamennyi dokumentum ha a jogszabályok alapján Ajánlatkérő eltérően nem rendelkezik a Kbt. 36. (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújtható. 9. Amennyiben idegen nyelven kiállított okiratok, vagy dokumentumok kerülnek az ajánlatban benyújtásra, vagy valamely dokumentum idegen nyelvű kifejezést tartalmaz, Ajánlatkérő a Kbt. 36. (3) bekezdése alapján a dokumentumok Ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 10. A Kbt. 28. (1) bekezdése alapján Ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban nem tehet másik ajánlatot más Ajánlattevővel közösen, valamint más Ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, továbbá más ajánlatot benyújtó Ajánlattevő alkalmasságát nem igazolhatja (Kbt. 55. (5) bekezdés). 11. Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 40. (1) bekezdés a) pontja szerint meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek a teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá a Kbt. 40. (1) bekezdés b) pontja szerint meg kell jelölnie ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) nevét, címét és a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó(k) közre fog(nak) működni. A nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített (dokumentáció 3. sz. mintája). A Kbt. 26. alapján, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének 25 %-át meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös Ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 8/15

9 9/ Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 55. (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a felhívásban megjelölt pénzügyi-gazdasági, illetőleg műszaki, szakmai alkalmassági követelmény(ek)nek való megfelelés igazolása érdekében más szervezet (vagy személy) kapacitására kíván-e támaszkodni. Amennyiben igen, meg kell jelölnie a szervezet(ek) nevét, címét, továbbá a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amely alkalmassági követelmény(ek)nek való megfelelőség igazolása érdekében ezen szervezet(ek) kapacitására kíván támaszkodni. A nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített (a dokumentáció 10. sz. mintája). Ajánlattevő a Kbt. 55. (5) bekezdés szerinti más szervezet kapacitására a Kbt. 55. (6) bekezdése szerinti esetekben támaszkodhat. A kapacitását rendelkezésre bocsájtó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely a dokumentációban található. 13. Közös ajánlat esetén az ajánlathoz a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell a közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös teljesítésére vonatkozó hatályos teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt megállapodását eredetiben vagy hiteles másolatban, melynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: az egyes konzorciumi tagok által végzett feladatok meghatározása, a számlakibocsátás módjának meghatározása, közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére vonatkozó egyetemleges felelősségvállalása, a Konzorcium vezetőjének, ajánlatkérő felé a képviselőnek a kijelölése és a Konzorcium képviseletére történő meghatalmazása, a Konzorcium nevében nyilatkozattételre jogosult személy(ek), aláírásra jogosult személy(ek) megnevezése és meghatalmazása. A megállapodásnak hatályba kell lépni legkésőbb az ajánlatok bontásának napján, és folyamatosan hatályban kell maradnia legalább az ajánlati kötöttség lejártáig, de nyertesség esetén a szerződés teljesítéséig. Közös ajánlat esetén bármely Konzorciumi tag nyújthatja az ajánlati és a teljesítési biztosítékot. A biztosítékot nyújtó Konzorciumi tagnak a biztosítékot teljes egészében kell Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Tekintettel arra, hogy a konzorciumi megállapodásnak tartalmazni kell olyan feltételeket, melyek közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgálhatnak, különös tekintettel az egyetemleges felelősségvállalásra, ezért a Kbt. 36. (3) bekezdésére figyelemmel Ajánlatkérő a jelen pont szerinti megállapodást eredetiben vagy hiteles másolatban kéri benyújtani. 14. Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő, alvállalkozó, valamint a Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti szervezet nevében megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró, cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által készített aláírás mintáját (eredetiben, hiteles vagy egyszerű másolatban). Amennyiben ajánlattevő/alvállalkozó/kbt. 55. (5) bekezdése szerinti szervezet nevében a cégjegyzésre jogosult személy(ek) által meghatalmazott ír alá, a meghatalmazó(k), a meghatalmazott, és két tanú aláírásával (valamint a tanúk lakcímével) ellátott meghatalmazás eredeti példányát és a meghatalmazó(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által készített aláírás mintáját (eredetiben, hiteles vagy egyszerű másolatban) kell az ajánlathoz csatolni. A meghatalmazó(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által készített aláírás mintájának (eredeti, hiteles vagy egyszerű másolati példányának) benyújtása nem szükséges abban az esetben, ha a meghatalmazás közokirati formában készül, vagy ha az aláírást közjegyző hitelesíti. Abban az esetben, ha a cégkivonatból nem állapítható meg a cégjegyzésre jogosult személye, a képviseleti jogosultságot az ajánlatban hitelt érdemlő módon, okiratok csatolásával igazolni kell. 9/15

10 10/ Ajánlattevőnek a Kbt. 60. (1) bekezdésének megfelelően az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 16. Az ajánlatnak a Kbt. 60. (3) bekezdése szerint tartalmaznia kell az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. A nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített (dokumentáció 1. sz. mintája). 17. Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 60. (5) bekezdése szerint nyilatkoznia kell arról, hogy a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. A nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített (dokumentáció 9. sz. mintája). 18. Ajánlatkérő a Kbt. 63. szerint megvizsgálja az ajánlatokat, és szükség esetén biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. rendelkezései alapján. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlati biztosíték hiánypótlása tekintettel arra, hogy annak az ajánlattételi határidő lejártakor az előírtak szerint rendelkezésre kell állnia nem lehetséges. Ennek megfelelően nem csatolható utólag az ajánlati biztosíték nyújtását igazoló eredeti, előírt tartalmú garancia nyilatkozat, illetőleg az eredeti, előírt tartalommal kiállított, biztosítási szerződésen alapuló készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, továbbá átutalás/befizetés választása esetén nem pótolható az előírt összeg határidőre megtörtént jóváírása/befizetése, de pótolható az erre vonatkozó dokumentum benyújtása, amennyiben az ajánlati biztosíték összege az ajánlattételi határidő lejártáig Ajánlatkérő számláján jóváírásra került. Az eredeti, előírt tartalmú garancia nyilatkozat, és az eredeti, előírt tartalommal kiállított, biztosítási szerződésen alapuló készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény nem minősül igazolásnak, ezen dokumentumok az ajánlati biztosíték megtestesítői. A Felolvasólap (dokumentáció 1. sz. mintája) értékelésre kerülő adata (ajánlati ár) nem pótolható, illetve pontosítható. A hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat azon elemeinek módosítását, amelyek az Ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban vagy dokumentációban megadott közbeszerzési műszaki leírásra vonatkozó szakmai ajánlat részét képezik, továbbá amelyek a Kbt. 63. (4) bekezdése szerint értékelésre kerülnek. 19. Amennyiben Ajánlatkérő számítási hibát észlel, a Kbt. 68. szerint elvégzi a javítást, és erről a tényről az összes Ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatja. 20. Ajánlatkérő a Kbt. 69. (1) bekezdése szerint indoklást köteles írásban kérni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz, amely a 71. szerint önállóan értékelésre kerül. Ebben az esetben Ajánlatkérő a Kbt. 69. (2) (7) bekezdés rendelkezései szerint jár el. 21. Ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69. szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 80. (2) (3) bekezdésében foglalt kivételek figyelembe vételével. 22. Ajánlatkérő érvénytelennek tekinti az ajánlatot, amennyiben a Kbt. 74. (1) (2) bekezdésében foglalt valamely körülmény fennáll. 23. Ajánlatkérőnek a Kbt. 75. (1) bekezdése alapján ki kell zárnia az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 24. Ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, amennyiben a Kbt. 76. (1) bekezdésében foglalt valamely körülmény fennáll. 10/15

11 11/ Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a Kbt. 65. (2) bekezdése előírásai alapján indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérje az Ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására. 26. A Kbt. 77. (1) bekezdés szerint Ajánlatkérő Ajánlattevőt írásban tájékoztatja az eljárás eredményéről. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról, és minden Ajánlattevő részére egyidejűleg telefaxon vagy elektronikus úton a Kbt. 77. (2) bekezdés alapján megküldi. 27. Ajánlattevő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést. Amennyiben Ajánlatkérő az írásbeli összegezésben megjelöli az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezetet, úgy a nyertes visszalépése esetén, illetve abban az esetben, ha az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek szerint vele szerződni nem lehet így különösen amennyiben a nyertes Ajánlattevő nem tesz eleget a dokumentációban részletezettek szerinti biztosíték (szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosíték [Kbt (2) bek. szerint] illetve a Kbt (4) szerinti egyéb biztosíték) nyújtási kötelezettségének Ajánlatkérő szerződéskötésre hívhatja fel a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezetet a Kbt (4) (5) bekezdése szerint. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és amennyiben ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezetet (személyt) az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik. 28. Ajánlatkérő a Kbt (6) bekezdés rendelkezése alapján az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártát követően köt szerződést, kivéve a Kbt (8) bekezdés a) pontja szerinti esetben. 29. Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 36. (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni (olyan a Kbt. 36. (5) bekezdése szerinti nyilvántartással, amit az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban vagy az ajánlatkérési dokumentációban nem nevesített), abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. (5) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége. 30. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 31. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 20. (4) bekezdése szerint Ajánlatkérő előírja, hogy a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban meghatározott gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények szerint kell alkalmasságát igazolnia, tekintettel arra, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételit a III.2.2.) pontjában, valamint a III.3.3) pontjában szigorúbban állapította meg a minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározottaknál. 32. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérőnek a Kbt. 2. (5) bekezdése alapján nemzeti elbánást kell nyújtani: Az EU-ban letelepedett ajánlattevők és közösségi áruk számára; Az EU-n kívül letelepedett ajánlattevők és nem közösségi áruk számára, ha a Magyar Köztársaságnak vagy az Európai Közösségnek ilyen nemzetközi kötelezettsége áll fenn. A Kbt pontja szerint közösségi áru: a Közösségi Vámkódexről szóló tanácsi rendeletben (2913/92/EGK rendelet) így meghatározott fogalom. Az érvénytelen ajánlatra, illetőleg az ajánlattevő kizárására a Kbt. 74. (1) (2) bekezdés és 75. (1) bekezdés megfelelően alkalmazandó azzal, hogy az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki: 11/15

12 12/15 a) számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. (5) bekezdése], illetőleg; b) ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. (5) bekezdése] a Kbt. 75. (2) bekezdése alapján. 33. Ajánlatkérő az eljárásban megfelelően alkalmazza az előnyben részesítés szabályait a 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 3 (2) (5) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően. Annak érdekében, hogy Ajánlatkérő ezen kötelezettségének eleget tudjon tenni, Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy/az áruk összértéke tekintetében/ötven százalékot elérően vagy meghaladóan/ olyan származású árut ajánl-e, amely számára nemzeti elbánást kell Ajánlatkérőnek nyújtani. 34. Ajánlattevőnek az ajánlatát 1 (egy) db eredeti példányban kell benyújtania. Az ajánlatot elektronikus formában (1 példány CD-n vagy DVD-n PDF formátumban) is az Ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátani, az ajánlatkérési dokumentációban részletezettek szerint. Eltérés esetén a papír alapú ajánlat az irányadó. 35. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az Ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő nem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül az ajánlat sorsától. 36. A közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza. 37. Az ajánlathoz csatolni kell a megajánlott termék gyártói igazolását (műszaki jellemzőit) a megajánlott termék műszaki (Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott műszaki leírásban az adott előírt műszaki jellemzők) megfeleléséről, Ajánlatkérő által a dokumentáció mellékletét képező Műszaki adatlap kitöltésével (gyártó általi cégszerű aláírásával ellátva). 38. Az ajánlathoz csatolni kell továbbá: a megajánlott termék gyártójának környezetirányítással kapcsolatos minőségbiztosítási (ISO 14001), valamint a minőségirányítási (ISO 9001) rendszeréről szóló tanúsítvány egyszerű másolatát vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 17. (2) bekezdés szerinti az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait; a megajánlott termék FSC (Forest Stewardship Council) vagy PEFC (Pan-European Forest Certification Scheme) vagy EU-öko címke (EU-Ecolabel) vagy Nordic-öko címke ( Nordic Swan ) minősítésére vonatkozó tanúsítvány egyszerű másolatát; a megajánlott termék gyártójának nyilatkozatát, hogy a termék minimum ECF (Elemental Chlorine Free) technológiával készül. Felhívjuk T. Ajánlattevő figyelmét, hogy a pontokban meghatározott dokumentumok (Műszaki adatlap, ISO tanúsítványok, termék minősítésére vonatkozó tanúsítvány és gyártói nyilatkozat) hiánya az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. 39. A felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a hatályos közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) és a vonatkozó Korm. rendeletek előírásai szerint kell eljárni. 40. A Kbt. 52. (2) bekezdése szerint a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A dokumentáció Ajánlatkérőnél dokumentált átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A Kbt. 49. (6) bekezdése alapján a dokumentációt ajánlatonként legalább egy Ajánlattevőnek (közös ajánlat benyújtása esetén a közös ajánlattevők valamelyikének), vagy (alvállalkozó bevonása esetén) az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak Ajánlatkérőtől át kell vennie. A dokumentáció átvehető Ajánlatkérő jelen felhívás I.1) pont szerinti elérhetőségeinek valamelyikére küldött, írásban történő kérelem ellenében, amelyben meg kell adni legalább az Ajánlattevő cég megnevezését, székhelyét, a kapcsolattartó személy nevét, a kapcsolattartásra vonatkozó postacímét, faxszámát, címét. Ajánlatkérő a dokumentációt postán vagy elektronikus úton (szerkeszthető és nem szerkeszthető (pdf) 12/15

13 13/15 formátumban) egyaránt az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja. Eltérés esetén a papír alapon, illetve a pdf formátumban átadott dokumentáció a mérvadó. A dokumentáció terjedelme miatt faxon történő megküldés nem lehetséges. Elektronikus úton történő megküldés esetén Ajánlatkérő akkor tekinti átvettnek a dokumentációt, ha Ajánlattevő visszaigazolja, hogy a megküldött dokumentáció tartalmát teljes terjedelemben meg tudja ismerni. A dokumentáció átvételi kérelemben kérjük feltüntetni az eljárás rövid megnevezését: Papíráru szállítása. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: Az átvett dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető és kizárólag az ajánlattételhez használható fel. A dokumentáció átvehető személyesen a Magyarország, 1138 Budapest, Dunavirág u. 2 6., III. torony 3. emelet 9. szobában (azaz 3309 szoba) munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 9:00 16:00 óra között, pénteken és esetleges szombati munkanapokon 9:00 15:00 között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00 10:00 óra között az átvételi kérelem átadásával. A dokumentáció megküldése postai úton is kérhető. Postai úton történő megküldése a kérelem kézhezvételét követően, a Kbt. 50. (3) bekezdése szerint küldi meg Ajánlatkérő az ajánlattevő kérelemében megjelölt elérhetőségére. 41. Az ajánlatok bírálati szempontja: Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 71. (2) b) pontja szerint, az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján, a következő részszempontok, alszempontok és súlyszámok szerint bírálja el. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság alábbi útmutatója alapján végzi az értékelést, nevezetesen a KÉ évi 61. számában; én megjelent, A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról tárgyú Útmutató alapján (a továbbiakban: 2012/61. hatósági Útmutató). Pontkiosztás módszere: Az ajánlatok részszempontok/alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható alsó és felső ponthatár: az egyes részszempontokra/alszempontokra adható pontszámok alsó határa 1 pont, felső határa 10 pont, amely minden részszempont/alszempont esetében azonos (a legkedvezőbb maximális pontot kap). Az ajánlatkérő a pontszámokat két tizedes jegyre kerekíti. A IV. 2.1 pontban meghatározott értékelési részszempontok/alszempontok esetében a ponthatárok közötti pontszámok kiosztásának módszere az alábbi (a módszerek további részletező ismertetését az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza): Az 1. részszempont (ajánlati ár nettó Ft) mindkét alszempontja (1. alszempont: Általános irodai papír A/4 ajánlati ára nettó Ft/csomag és a 2. alszempont Általános irodai papír A/3 ajánlati ára nettó Ft/csomag) és a 2. részszempont (Szállítási határidő (egyedi megrendelés esetén) (napokban) értékelése a fordított arányosítás módszerével történik, azaz, a legalacsonyabb ajánlati elem kapja a lehetséges maximális pontszámot (a felső ponthatár), a többi ajánlat elemére a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányos a pontkiosztás. Az 1. részszempont mindkét alszempontja és a 2. részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a fordított arányosítás módszerével a következő képlet alapján történik: P=(Alegjobb/Avizsgált)(Pmax-Pmin)+Pmin ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (jelen esetben 10) Pmin: a pontskála alsó határa (jelen esetben 1) A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Pontszámok összesítése: Az egyes részszempontokra/alszempontokra adott pontok, az adott részszemponthoz/alszemponthoz rendelt súlyszámmal megszorzásra kerülnek, és az így kapott szorzatok összesítését követően állapítja meg Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatok összpontszámát. 13/15

14 14/15 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) A két részszempontra összesen kapható maximális súlyozott pontszám pont (a minimális pedig 100). Az ajánlatonként így összegzett pontszámok kerülnek összevetésre. Az összességében legelőnyösebb ajánlat az, amelyik a legtöbb pontot kapta az értékelés során. Amennyiben több ajánlatnak azonos az elbírálás során kiszámított összpontszáma, Ajánlatkérő a Kbt. 72. (2) bekezdése szerint jár el. Az értékeléssel kapcsolatos további információk a dokumentáció XVIII.8. pontjában találhatóak. 42. Az Ajánlati felhívás III.2.2 pontjában foglaltak szerinti a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásául, illetve a III.2.3 pontjában foglaltak szerinti a Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolásául csatolt, adott esetben nem HUF-ban bemutatott árbevétel, illetve referencia értékének megállapításához Ajánlatkérő a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által a jelen Ajánlati felhívás feladásának napján közzétett, az adott devizára vonatkozó hivatalos árfolyamot veszi figyelembe. Az MNB által nem jegyzett devizanem esetében, az alkalmasságot igazoló dokumentumokban meghatározott érték HUF-beli egyenértékének megállapításához Ajánlatkérő az Európai Központi Bank (ECB) által a jelen Ajánlati felhívás feladásának napján közzétett adott devizára vonatkozó hivatalos EUR árfolyam alapján számított árfolyamot veszi figyelembe. (Amennyiben az MNB és/vagy az ECB a jelen Ajánlati felhívás feladásának napján nem tesz közzé devizaárfolyamot, Ajánlatkérő a következő, első napi hivatalos devizaárfolyamot veszi alapul az érték megállapításához). Az átszámítást az Ajánlattevőnek kell elvégeznie és cégszerű nyilatkozat formájában az ajánlathoz csatolnia, megadva benne az átszámítandó deviza összegét, az átszámítás alapjául vett árfolyamot (árfolyamokat) és a számított HUF összeget is. 43. A szerződés időtartama: A nettó keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a szerződés aláírásától számított 24. hónap végéig. 44. A felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a hatályos közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) és a vonatkozó Korm. rendeletek előírásai szerint kell eljárni. Jogorvoslati eljárás A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó u Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Internetcím: Fax: Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt (3) bekezdése szerint. A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó u Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Internetcím: Fax: /15

15 15/15 VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja: /15

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2016/S 102-181822. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások

Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2016/S 102-181822. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások 1 / 18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:181822-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2016/S 102-181822 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376595-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182551-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385914-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103342-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 1/11 HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2009/S 231-331781 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 112-197995. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 112-197995. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:197995-2014:text:hu:html Magyarország-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 112-197995 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404 1 / 14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:459404-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és

Részletesebben

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szivattyúval, szeleppel, csappal, fémtartállyal és gépekkel kapcsolatos javítási

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Rácsok, rostélyok 2015/S 139-256055. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Rácsok, rostélyok 2015/S 139-256055. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:256055-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Rácsok, rostélyok 2015/S 139-256055 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347796-2014:text:hu:html Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141530-2010:text:hu:html HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08.

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299694-2013:text:hu:html Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ

Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez 1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Főzési alapanyagok beszerzése

Főzési alapanyagok beszerzése Főzési alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.05.05.

Részletesebben

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 Paksi Metszet Örökségközpont/ Klímacentrum és Látványtár című DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó lámpák és a szükséges elektromos szerelvények beszerzése - ajánlattételi

Részletesebben

HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114859-2010:text:hu:html HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:350169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járművek speciális részeivel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

Részletesebben

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2012/S 233-383167. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2012/S 233-383167. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:383167-2012:text:hu:html HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2012/S 233-383167 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80184-2010:text:hu:html HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Magyarország-Miskolc: Buszok és távolsági buszok 2016/S 057-095236. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások. Árubeszerzés

Magyarország-Miskolc: Buszok és távolsági buszok 2016/S 057-095236. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások. Árubeszerzés 1 / 11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95236-2016:text:hu:html Magyarország-Miskolc: Buszok és távolsági buszok 2016/S 057-095236 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a KÜLÖNFÉLE ALAPANYAGOK BESZERZÉSE tárgyú a Kbt. XIV. fejezete szerint indított, nemzeti értékhatárt elérő értékű, nyílt közbeszerzési eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 2014.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Kazánégő 2013/S 191-330293. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Kazánégő 2013/S 191-330293. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:330293-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Kazánégő 2013/S 191-330293 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Autópálya és közút építése 2015/S 059-102878. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Autópálya és közút építése 2015/S 059-102878. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:102878-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Autópálya és közút építése 2015/S 059-102878 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128805-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013.

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432422-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Postai

Részletesebben

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013.

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/43 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Élelmiszer alapanyag beszerzés

Élelmiszer alapanyag beszerzés Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.06.12.

Részletesebben

K1605 Gyári Új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1605 Gyári Új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1605 Gyári Új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/36 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Ajánlati felhívás az AUDI ARÉNA GYŐR és a győri új uszoda takarítási feladatainak ellátására 2017. december 31-ig részajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Ajánlati felhívás - Tervezési szerződés az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmányának, Közúti... Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Szolgáltatásra ir... 224177 2015

Szolgáltatásra ir... 224177 2015 Szolgáltatásra ir... 224177 2015 27/06/2015 S122 Tagállamok Szolgáltatásra irányuló szerződés Ajánlati felhívás Tárgyalásos eljárás I.II.III.IV.VI. Magyarország Budapest: Épületek villamos készülékeivel

Részletesebben

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

HU-Kaposvár: Hordozható számítógépek 2010/S 109-165226 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Kaposvár: Hordozható számítógépek 2010/S 109-165226 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165226-2010:text:hu:html HU-Kaposvár: Hordozható számítógépek 2010/S 109-165226 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Műszaki ellenőrző szolgáltatások 2014/S 046-077219. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Műszaki ellenőrző szolgáltatások 2014/S 046-077219. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/20 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77219-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Műszaki ellenőrző szolgáltatások 2014/S 046-077219 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Számlázási szolgáltatások 2015/S 213-389607. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Számlázási szolgáltatások 2015/S 213-389607. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:389607-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Számlázási szolgáltatások 2015/S 213-389607 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2011/S 62-100590 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2011/S 62-100590 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:100590-2011:text:hu:html HU-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2011/S 62-100590 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.05.29.

Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.05.29. 5 db új, első alkalommal forgalomba helyezett, személyszállításra gyártott, 8+1 fő (8 utas és 1 vezető) szállítására alkalmas, azonos márkájú és típusú személygépkocsi (mikrobusz) beszerzése Közbeszerzési

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Hivatalos név: Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Forgalomirányító jelzések karbantartása 2015/S 208-378125. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Forgalomirányító jelzések karbantartása 2015/S 208-378125. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378125-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Forgalomirányító jelzések karbantartása 2015/S 208-378125 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013.

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015.

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:112048-2013:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Gépjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2013/S 140-244663. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Siófok: Gépjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2013/S 140-244663. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:244663-2013:text:hu:html Magyarország-Siófok: Gépjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2013/S 140-244663 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Közúti szállítási szolgáltatások 2015/S 064-113548. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Siófok: Közúti szállítási szolgáltatások 2015/S 064-113548. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:113548-2015:text:hu:html Magyarország-Siófok: Közúti szállítási szolgáltatások 2015/S 064-113548 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:228252-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

RF_Humán faktor tanácsadási szolgáltatás a távoli toronyirányításhoz kapcsolódó ATCO paradigmaváltás vonatkozásában

RF_Humán faktor tanácsadási szolgáltatás a távoli toronyirányításhoz kapcsolódó ATCO paradigmaváltás vonatkozásában RF_Humán faktor tanácsadási szolgáltatás a távoli toronyirányításhoz kapcsolódó ATCO paradigmaváltás vonatkozásában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény

Részletesebben

HU-Budapest: Fogászati fogyóeszközök 2010/S 75-111976 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Fogászati fogyóeszközök 2010/S 75-111976 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:111976-2010:text:hu:html HU-Budapest: Fogászati fogyóeszközök 2010/S 75-111976 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

HU-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 004-004420. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 004-004420. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4420-2013:text:hu:html HU-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 004-004420 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 2010/S 74-110607 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Lámpa és világítási szerelvények 2013/S 164-286144. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Lámpa és világítási szerelvények 2013/S 164-286144. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:286144-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Lámpa és világítási szerelvények 2013/S 164-286144 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben