Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404"

Átírás

1 1 / 14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Árubeszerzés 2004/17/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság AK01331 Akácfa u. 15. Kapcsolattartási pont(ok): Metrófelújítási Projektigazgatóság Címzett: Radnay Tibor 1072 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: A felhasználói oldal címe: Elektronikus hozzáférés az információkhoz: További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) I.2) I.3) Fő tevékenység Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem II. szakasz: A szerződés tárgya II.1) Meghatározás II.1.1) II.1.2) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: A Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához szükséges kitérők beszerzése adásvételi szerződés keretében. A szerződés típusa és a teljesítés helye Árubeszerzés Adásvétel 1 / 14

2 2 / 14 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) A teljesítés helye: 1103 Budapest, Kőér utca 3. NUTS-kód HU101 Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul Keretmegállapodásra vonatkozó információk A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: A Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához szükséges kitérők beszerzése adásvételi szerződés keretében. Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem Részekre vonatkozó információk A beszerzés részekből áll: nem Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem Szerződés szerinti mennyiség Teljes mennyiség: A Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához szükséges kitérők beszerzése adásvételi szerződés keretében. Főbb mennyiségek és minőségi követelmények: MSZ EN :2011 szabványnak megfelelő, 54E1 profilú, R350HT anyagminőségű kitérők a Műszaki követelményekben kitérőnként meghatározott betonaljas sínleerősítésű, illetve vasbeton pályalemezre kerülő ragasztott kitérő típusokra, összesen 61 csoport mennyiségben. Ajánlatkérő a megadott szabvánnyal egyenértékűt is elfogad. A szállítási határidők és az azokhoz tartozó szállítandó mennyiségek: 1. ütem: a Szerződés hatálybalépésétől számított 60. nap: 14 db B54 XI (15, 21, 22, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44), 1 db B54 XI eg (26), 1 db B54 XIII (23), 1 db B54 XVI (19). 2. ütem: a Szerződés hatálybalépésétől számított 200. nap: 13 db B54 XI (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14), 1 db B54 XVI (18), 1 db B54 XVI eg (8). 3. ütem: a Szerződés hatálybalépésétől számított 270. nap: 2 db B54 XI (24, 25), 1 db B54 XI eg (20), 7 db B54 XIII (102, 103, 105, 106, 107, 108, 109), 4 db B54 XVI (16, 16/1, 27, 101), 7 db B54 XVII (110, 111, 112, 113, 114, 115, 116). 4. ütem: a Szerződés hatálybalépésétől számított 600. nap: 1 db B54 XVI (28), 2 / 14

3 3 / 14 II.2.2) II.2.3) II.3) 2 db B54 XI (31, 33). 5. ütem: a Szerződés hatálybalépésétől számított 630 nap: 2 db B54 XI (30, 32), 1 db B54 XVII eg (29), 2 db B54 XIII (117, 118). A szállítandó teljes mennyiség a szerződés időtartama alatt +15 %-kal változhat. A szerződés hatályba lépési időpontjára figyelemmel, amennyiben a fenti ütemezés szerint valamely szállítás teljesítési határideje nél későbbi dátumra esne, akkor az érintett ütem szállítási határideje A részletes, tervezett mennyiségi adatokat a Műszaki leírás tartalmazza. Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ Vételi jog (opció): nem Meghosszabbításra vonatkozó információk A szerződés meghosszabbítható: nem A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje napban: 630 (a szerződés megkötésétől számítva) III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 1. Teljesítési biztosíték, melynek mértéke a szerződés szerinti szállításért fizetendő nettó szerződéses ár 5 %- a. A teljesítési biztosítékot, mint a Kbt (2) bekezdése szerinti, a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékát, a Kbt (4) bekezdése szerint a szerződés hatályba lépésekor kell rendelkezésre bocsátani, melynek szövegezését és kibocsátóját az Ajánlatkérőnek előzetesen el kell fogadnia. A teljesítési biztosíték említett határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. Az előírt tartalmú biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül. A teljesítési biztosíték a Kbt (6) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőként szerződő fél (Eladó) választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél (Vevő) fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. A teljesítési biztosítékot a teljesítés igazolt napjáig kell fenntartani. 2. Jóteljesítési biztosíték, melynek mértéke a szerződés szerinti szállításért fizetendő nettó szerződéses ár 5 %- a. A jóteljesítési biztosítékot, mint a Kbt (3) bekezdése szerinti, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát, az teljesítésigazolás kiadásával egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani, erről az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell. A jóteljesítési biztosíték a Kbt (6) bekezdés a) pontja alapján az Eladó választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek a Vevőfizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. A teljesítésigazolás kiadásával egyidejűleg, bank- vagy biztosítói, banki készfizető kezességi, illetve a biztosítói kötelezvény formában nyújtandó jóteljesítési biztosítéknak az teljesítésigazolás kiadásának napjától számított 36 hónap (jótállási idő) időtartamig kell érvényben lennie. 3 / 14

4 4 / 14 Az előírt tartalmú jóteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátása az adott részteljesítésre eső teljesítési biztosíték felszabadítását eredményezi. A jóteljesítési biztosíték vonatkozásában ajánlatkérő a 134. (7) alapján lehetővé teszi, hogy a biztosíték (vagy annak meghatározott része) az ajánlattevőnek a teljesítésért vagy részteljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni. 3. Jótállás Az Eladónak az általa leszállított árukra jótállást kell vállalnia, melynek időtartama az átvételtől számított 36 hónap. 4. Késedelmi kötbér Amennyiben az Eladó olyan okból, amelyért felelős, elmulasztja a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek a vállalt teljesítési határidőn belüli teljesítését, úgy a Vevő a szerződésszegésből fakadó egyéb kárigényen túl az Eladóval szemben késedelmi kötbérigényét érvényesíti. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után a le nem szállított Árukra vetített nettó szerződéses ár 0,5 %-a, de maximum 15 %. Késedelmes teljesítésnek minősül különösen, ha az Eladó a jelen Szerződés 9.2. pontjában meghatározott határidőn belül jótállási kötelezettségének teljesítését nem kezdi meg. Az esedékessé vált késedelmi kötbér után az Eladó késedelmi kamatot köteles fizetni. Eladó abban az esetben mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha a szerződésszegést kimenti. A kötbérterhes részhatáridők megegyeznek az Ajánlati felhívás II.2.1) pontjában feltüntetett szállítási határidőkkel. 5. Hibás teljesítési kötbér Ha az Eladó olyan okból, amelyért felelős, hibás árut szállít, vagy más módon nem a jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesít, a Vevő hibás teljesítési kötbért érvényesít. Ennek alapja a hibás teljesítéssel érintett áruk nettó összértéke, mértéke a kijavítás megtörténtéig terjedő időtartam végéig számított napi 0,5 %- ával, de legfeljebb 15 %-ával megegyező összeg. Hibás teljesítésnek minősül az is, amennyiben a hiba jótállás kötelezettség teljesítése körében merül fel, hibás teljesítési kötbér ebben az esetben is jelen pontban foglaltak szerint érvényesíthető. Az esedékessé vált hibás teljesítési kötbér után az Eladó késedelmi kamatot köteles fizetni. Eladó abban az esetben mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha a szerződésszegést kimenti. 6. Meghiúsulási kötbér Az Eladó a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségei olyan okból való nem teljesítése esetén, amelyért felelős, köteles a Vevő részére meghiúsulási kötbért fizetni, melynek alapja a meghiúsulással érintett Áruk nettó összértéke, mértéke annak 15 %-a. A teljesítés meghiúsulásának minősül különösen, ha az Eladó jótállási kötelezettsége keretében a hibát a Szerződés 9.2 pontjában meghatározottak szerint, határidőben nem javítja ki, vagy a hibás Árut vagy alkatrészt nem cseréli ki. A meghiúsulási kötbér nem tartalmazza a Szerződés megszűnéséig a Vevő részére járó késedelmi kötbér összegét. Az esedékessé vált meghiúsulási kötbér után az Eladó késedelmi kamatot köteles fizetni. Eladó abban az esetben mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha a szerződésszegést kimenti. Az Eladó nem szerződésszerű teljesítése miatti azonnali hatályú felmondás esetén a Vevő jogosult a meghiúsulási kötbéren felül az ebből eredő minden kára, illetve többletköltsége megtérítését az Eladótól igényelni. 7. A kötbér maximális összege A késedelmi és hibás teljesítési kötbér összege összességében nem haladhatja meg a szerződés szerinti feladatok ellátásáért fizetendő nettó szerződéses ár 30 %-át. 4 / 14

5 5 / 14 III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) A késedelmi kötbér maximális mértékének vagy a hibás teljesítési kötbér maximális mértékének elérésekor a Vevő jogosult előzetes felszólítás és indokolás nélkül, azonnali hatállyal felmondani a szerződést, vagy elállni a szerződéstől. 8. Előleg visszafizetési biztosíték A Kbt (9) bekezdése értelmében az ajánlatkérő a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Amennyiben az Eladó előleget kíván igénybe venni, a szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözete mértékének megfelelő összegű előlegvisszafizetési biztosítékot köteles nyújtania. Amennyiben az ajánlattevő előleg számlát kíván benyújtani, akkor az előlegvisszafizetési biztosítékot az előleg igénylésekor kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az előleg nyújtására csak előlegbekérő dokumentum és az előleg visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása ellenében kerülhet sor. Az előlegvisszafizetési biztosíték nyújtható a Kbt (6) bekezdés b) pontja alapján az a) pontja továbbá a 272/2014.(X.5.) Korm. rendelet 83. (1) bekezdése szerinti formában. A bank- vagy biztosítói garancia, banki készfizető kezességi, illetve biztosítói kötelezvény formájában nyújtandó előlegvisszafizetési biztosítéknak legalább az előlegbekérő dokumentum Vevő részére történő benyújtásától számított fél évig kell érvényesnek lennie. Az előlegvisszafizetési biztosítékot az előleg teljes visszafizetéséig kell érvényben tartani. Az előleg visszafizetését követően az előlegvisszafizetési biztosítékot az ajánlatkérő felszabadítja. Az előleg visszafizetésének ütemezését a szerződéstervezet tartalmazza. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő a uniós finanszírozási időszak Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programja (IKOP) keretében támogatási igényt kíván benyújtani a jelen árubeszerzés finanszírozására. Az Eladó az Ajánlati felhívás II.2.1) pontjában feltüntetett szállítási ütemezés alapján összesen öt részszámlát nyújthat be. Eladó kizárólag a vevő által kiadott teljesítésigazolást követően jogosult számla benyújtására. A fizetési feltételek tekintetében a Kbt (4)-(6) és (9)-(12) bekezdései az irányadóak. Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Szerződésben meghatározott feltételek szerint, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) 6:130 (1) és (2) bekezdése szerint teljesíti. A kifizetés feltétele az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ában előírt feltételek teljesítése. Az előlegre vonatkozó rendelkezéseket az Ajánlati felhívás III.1.6) pontja, továbbá a részletes fizetési feltételeket az Ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza. Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF). A projekt finanszírozása az Integrált Közlekedés-Fejlesztési Operatív Programból történik, szállítói finanszírozással, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szállítói kifizetésre vonatkozó szabályai szerint történik További vonatkozó jogszabály: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Egyéb különleges feltételek: A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem Részvételi feltételek Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 5 / 14

6 6 / 14 III.2.2) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. (1)-(2) bekezdés hatálya alá tartozik (figyelemmel a Kbt. 62. (3)-(5) bekezdéseire és a Kbt. 63. (3) bekezdésére is), az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 63. (1) bekezdés hatálya alá tartozik (figyelemmel a Kbt. 63. (3) bekezdésére is.) A Kbt. 74. (1) bekezdés b) pontja értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Előzetes igazolási mód: Az ajánlattevőnek a Kormány 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 1. (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. (1)- (2) bekezdései, valamint a Kbt. 63. (1) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kormány 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 4. (1) és (2) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. (1) bekezdésében említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a Kormány 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 4. (3)-(4), valamint a 6. (1)-(2) bekezdéseire is.) A Kormány 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 15. (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: Az ajánlatkérő a Kbt. 69. (4) (7) bekezdésében foglaltak értelemszerű alkalmazásával az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően, 5 munkanapos határidő tűzésével hívja fel ajánlattevőt azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. A Kormány 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 8. és 10. -a szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. (1)-(2) bekezdésének hatálya alá (figyelemmel a Kormány 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 14. és 16. -aira is.) A Kormány 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 9. és 11. -a szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 63. (1) bekezdésének hatálya alá. A Kormány 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 15. (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy az igazolások keltezése nem lehet korábbi, mint a felhívás feladásának napja. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése Alkalmatlan az ajánlattevő és a közös ajánlattevők, ha: P.1. az ajánlattevőnek vagy a közös ajánlattevőknek [Kbt. 65. (6) bek.] a letelepedés helye szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített, az Ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti 6 / 14

7 7 / 14 év beszámolója alapján, egynél több év mérleg szerinti eredménye negatív volt. [321/2015. (X. 30.) Korm. rend 19. (1) bekezdés b) pont]; P.2. az ajánlattevő vagy a közös ajánlattevők együttesen nem rendelkeznek az Ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évben összesen, a közbeszerzés tárgyából (kitérő leszállítása) származó összesen legalább 300 millió forint nettó árbevétellel. [321/2015. (X. 30.) Korm. rend 19. (1) bekezdés c) pont]. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevőnek alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia: Előzetes igazolási mód: Az ajánlattevőnek a Kormány 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 1. (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: Az ajánlatkérő a Kbt. 69. (4) (7) bekezdésében foglaltak értelemszerű alkalmazásával az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően, 5 munkanapos határidő tűzésével hívja fel ajánlattevőt azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják hogy az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek. P.1. Feltétel igazolásához: az ajánlattevőnek illetve azon közös ajánlattevőnek, aki jelen alkalmassági követelményt igazolja, csatolnia kell a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját vagy annak meghatározott részét az Ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év vonatkozásában, ha az adott gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a beszámoló közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő az általa kért beszámolóhoz a Kbt. 69. (11) bekezdése alapján az Európai Unió bármely tagállamában működő, az adott tagállam által az e-certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi. Az ajánlattevőnek a beszámoló elérési helyét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban fel kell tüntetnie. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak. Ha az ajánlattevő a P.1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő megállapítja az ajánlattevő alkalmasságát, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen, eléri, vagy meghaladja az 300 millió forintot. P.2. Feltétel igazolásához: az ajánlattevőnek illetve a közös ajánlattevőknek csatolnia kell az Ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak; Ha az ajánlattevő a P. 2. pontban előírt árbevételt azért nem tudja teljesíteni, mert az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlatkérő megállapítja az ajánlattevő alkalmasságát, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele évente átlagosan összesen eléri vagy meghaladja a 300 millió forintot. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 19. (3) bekezdése értelmében, ha az ajánlattevő a fenti P.1) és/vagy P.2) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve 7 / 14

8 8 / 14 III.2.3) árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, köteles az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról az ajánlattételi határidőt megelőző kiegészítő tájékoztatás [Kbt. 56. ] során felvilágosítást kérni. A kiegészítő tájékoztatás kérésben az érintett ajánlattevő köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges. A Kbt. 65. (6) bekezdése alapján a fenti P.1) pontban előírt követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike felel meg. A fenti P.2) pontban előírt követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ez esetben a Kbt. 65. (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 19. (7) bekezdésére hivatkozva közli: Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. -ban és a 36. -ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke figyelemmel a 30. -ban és a 39. -ban foglaltakra bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az ajánlatkérő a fenti igazolási módok helyett. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő és a közös ajánlattevők, ha együttesen nem felelnek meg az M1) M2) pontokban meghatározott feltételek mindegyikének. M.1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) rendelkeznie kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, a 3 év tekintetében összesen legalább 45 csoport, beépített betonaljas sínleerősítésű kitérőről, vagy legalább 15 csoport beépített ragasztott kitérőről szóló referenciával. M.2. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) rendelkeznie kell a megajánlott termék (a szállítandó áruk) leírásával, amellyel igazolja, hogy az megfelelnek a műszaki leírásban foglalt követelményeknek. A Kbt. 65. (6) bekezdése alapján a fenti M.1. M.2. pontokban előírt követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. (7) bekezdése alapján az ott előírtak betartásával az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. 8 / 14

9 9 / 14 A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben meghatározott minősített ajánlattevők esetében a műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelmények teljesítését az ajánlatkérő a Korm. rendelet 24. (1) bekezdésére figyelemmel is vizsgálja. Az ajánlattevőnek alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia: Előzetes igazolási mód: Az ajánlattevőnek a Kormány 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 1. (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. (4) (7) bekezdésében foglaltak értelemszerű alkalmazásával az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően, 5 munkanapos határidő tűzésével hívja fel ajánlattevőt azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint: Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: M.1. feltétel igazolásához: ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. a) alpontja, és a 22. (1) bekezdése alapján csatolni kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben végzett, legjelentősebb, a beszerzés tárgyának megfelelő szállításaira vonatkozó a szerződést kötő másik fél által aláírt, vagy kiadott referencia-igazolás(ok)at, illetve nyilatkozato(ka)t, amelyek referenciánként külön-külön tartalmazzák legalább az alábbi adatokat: a szerződést kötő (megrendelő) fél neve hivatalos megnevezése, címe), a szerződés (a szállítás) tárgyának a leírása, és mennyisége, a teljesítés ideje, (legalább év, hónap, nap megadása), a szerződés teljesítésért kapott ellenszolgáltatás összege (tájékoztató adat), nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak, és a szerződésnek megfelelően történt-e) továbbá, a referencia-igazolást kiadó (az információt adó) személy nevét, a beosztása és elérhetősége a megadása ( és/vagy telefon). Az igazolásnak/nyilatkozatnak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható legyen az előírt alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak való megfelelés. M.2. feltétel igazolásához: alapján ajánlattevőnek csatolni kell a megajánlott termék (szállítandó áruk) leírását, (321/2015. (X. 30.) Korm. rend 21. (1) bekezdés h) pont). Egyenértékű termék megajánlása esetén ajánlatkérő elfogad bármely más olyan alkalmas bizonyítási eszközt, dokumentumot (különösen vizsgálati jelentéssel alátámasztott gyártói-, és/vagy vagy független szakértői nyilatkozatot, minőségi bizonylatot, megfelelőségértékelő szerv által készített, kiállított tanúsítványt stb.) amelyek a Korm. rendelet 46. (5) (6) bekezdésében foglaltak szerint bizonyítják, hogy a megajánlott termék (a szállítandó áru) megfelel az előírt műszaki követelményeknek A Kbt. 65. (7) bekezdésének alkalmazása esetén meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ez esetben az ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. (11) bekezdésére is. 9 / 14

10 10 / 14 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben meghatározott minősített ajánlattevők esetében a műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelmények teljesítését az ajánlatkérő a Korm. rendelet 24. (1) bekezdésére figyelemmel is vizsgálja. Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek IV. szakasz: Eljárás IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) Az eljárás fajtája Nyílt Bírálati szempontok Bírálati szempontok A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem Adminisztratív információk Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: TP-369/15. Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje: :00 A dokumentációért fizetni kell: nem Ajánlattételi vagy részvételi határidő :00 Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: :00 Hely BKV Zrt., Metró Felújítási Projekt Igazgatóság (1143 Budapest, Hungária krt. 46., V. épület, 1. emelet,164. tárgyaló). Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen A Kbt. 68. (3) bekezdése alapján az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő miatt a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. A bontási eljárásra egyebekben a Kbt ában szereplő rendelkezések az irányadóak. VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 10 / 14

11 11 / 14 VI.2) VI.3) A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: Ajánlatkérő a uniós finanszírozási időszak Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programja (IKOP) keretében támogatási igényt kíván benyújtani a jelen árubeszerzés finanszírozására. További információk: 1. Az Ajánlatkérési dokumentáció átvétele: Az ajánlatkérő az eljárás dokumentációját teljes terjedelemében elektronikus úton hozzáférhetővé teszi honlapján ( A dokumentáció letöltése az eljárásban való részvétel feltétele, a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozónak le kell töltenie. A kiegészítő tájékoztatás a dokumentációt letöltőnek kerül megküldésre. Az elektronikus módon hozzáférhetővé tett dokumentáció átvételét az ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó által a dokumentáció részét képező Visszaigazoló adatlap hiánytalanul kitöltött változatának a jelen felhívás I.1. pontjában megjelölt fax, vagy címre történő megküldésével kell igazolni. 2. Formai kötöttség: Az ajánlattevőnek a Kbt-ben, az Ajánlati felhívásban és az Ajánlatkérési dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie. Az ajánlatot egy papír alapú példányban, írásban és zártan, az ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül, vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 3 db elektronikus másolati példány benyújtását. Amennyiben a felbontott papír alapú ajánlat és az ajánlat elektronikus másolati példányai között bármilyen eltérés van, akkor az ajánlatkérő hiánypótlási felhívást bocsát ki az ajánlattevőnek 1 munkanapos határidővel. Amennyiben a hiánypótlás során csatolt elektronikus formájú, ajánlati másolati példányok még mindig nem egyeznek meg maradéktalanul a papír alapú példánnyal, vagy ajánlattevő a hiánypótlás során nem csatolja az ajánlat elektronikus másolati példányát, úgy ajánlatkérő az ajánlat bírálatát kizárólag a papír alapú példány alapján végzi el, mely bírálat során az ajánlatkérő nem veszi figyelembe a papír alapú ajánlati példányban nem fellelhető, kizárólag az ajánlat elektronikus másolati példányában található dokumentumot, információt. 3. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő címre: (BKV Zrt. Metró Felújítási Projekt Igazgatóság (1143 Budapest, Hungária krt. 46., V. épület, 1. emelet, 164. tárgyaló). A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 4. Ajánlati biztosíték: Az ajánlattevőnek ajánlata részeként az ajánlata benyújtásával egyidejűleg Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek összege HUF, azaz hárommillió forint. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték teljesíthető átutalással a BKV Zrt. Metró Felújítási Projekt Igazgatóság MKB Bank Zrt. - nél vezetett számú számlájára. Átutalás esetén, az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolatát, vagy az eredeti bankgaranciát, illetve biztosítói garanciát, vagy az eredeti kötelezvényt az ajánlathoz csatolni kell. Átutalás esetén a biztosítéknak az ajánlattételi határidőig meg kell érkeznie az ajánlatkérő bankszámlájára. 11 / 14

12 12 / 14 Bankgarancia, biztosítói garancia vagy biztosítói kötelezvény nyújtása esetén kedvezményezettként a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (1980 Budapest, Akácfa utca 15.) kell feltüntetni. Közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlat beadásával egyidejűleg nyújtott ajánlati biztosítéknak legalább a IV.3.6) pontban megadott ideig kell érvényben maradnia. Mindazonáltal az ajánlatkérő javasolja az ajánlattevőknek, hogy az ajánlattételi határidőtől számítottan 180 napig érvényben lévő ajánlati biztosítékot nyújtsanak be ajánlatuk beadásával egyidejűleg figyelemmel a Kbt. 81. (11) bekezdésére, továbbá a Kbt. 70. (2) bekezdésére és ezzel összefüggésben a Kbt. 54. (7) bekezdésére, valamint a Kbt (5) bekezdésére. A Kbt. 73. (6) bekezdés b) pontja értelmében az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátja rendelkezésre. Az ajánlati biztosíték nem válik az eljárást lezáró szerződést biztosító mellékkötelezettséggé. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. (4) bekezdése értelmében az ajánlatkérőt illeti meg. 5. Az ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. (2) és (4) bekezdéseiben foglaltakra. A Kbt. 66. (5) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti az ajánlat esetében a 68. (4) bekezdése, szerinti információkat. A Kbt. 67. (1) bekezdése alapján a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, valamint adott esetben a 82. (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. A Kbt. 47. (2) bekezdése értelmében az ajánlat 68. (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. (2) bekezdés szerinti nyilatkozat eredeti aláírást tartalmazó példányát kell tartalmaznia. 6. A Kbt. 66. (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő jelölje meg a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében nevezze meg az igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 7. Hiánypótlás szabályai: Az ajánlatkérő a Kbt nak és az alábbi szabályoknak megfelelően biztosít hiánypótlást: Az ajánlatkérő a Kbt. 71. (6) bekezdés második mondatára figyelemmel előírja, hogyha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal, egy munkanapos határidővel fog újabb hiánypótlást elrendelni. 8. Határidők: Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 48. (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a hirdetményben (Ajánlati felhívásban) megjelölt határidők a hirdetmény (Ajánlati felhívás) feladását követő napon kezdődnek. 9. Irányadó idő: A teljes Ajánlati felhívásban és az Ajánlatkérési dokumentációban valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő. 10. Fordítás: Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha bármely az ajánlatban csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni. Az idegen nyelven benyújtott iratok esetében vagy a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű fordítást vagy az ajánlattevő által készített vagy készíttetett felelős fordítást kell benyújtani. Utóbbi esetben az ajánlattevőnek kifejezetten nyilatkoznia kell, hogy a fordítás tartalma mindenben megegyezik az idegen nyelvű okirattal. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 11. Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevők mindegyikének, és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)nek az ajánlathoz csatolniuk kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 12 / 14

13 13 / 14 cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő, vagy bármely közös ajánlattevő, vagy bármely az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében nincs folyamatban cégbírósági változásbejegyzési eljárás, akkor az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges az ajánlattevő, a közös ajánlattevő, és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő részéről. Nem magyarországi letelepedésű cégek esetében a cég nyilvántartására illetékes cégbíróság, vagy hatáskörrel rendelkező intézmény, szervezet által kibocsátott, az ajánlattételi határidő lejártának időpontját megelőző 60 napnál nem régebbi kivonat vagy igazolás egyszerű másolati példányát kell csatolni. Egyéni vállalkozók esetén az érvényes vállalkozói igazolvány másolata csatolandó. Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevők mindegyikének, és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k)nek csatolniuk kell a nevükben kötelezettségvállalásra jogosult, az ajánlatban lévő bármely nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányának vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdése szerinti aláírási mintájának egyszerű másolati példányát. Nem magyarországi letelepedésű cégek esetében a cégjegyzésre jogosultak közjegyző által hitelesített aláírás-mintáját kell csatolni. 12. Amennyiben az ajánlattevő, a közös ajánlattevők bármelyike, az alvállalkozó(k), vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k) az ajánlatban átalakulásra hivatkozással jogelődjük bármely adatát fel kívánják használni, úgy az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, valamint a cégbírósági végzés(eke)t. 13. Az ajánlatok bontása: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül. Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen. Az ajánlatok felbontásakor az ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismertetheti a rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét is. Az ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül küld meg az összes ajánlattevőnek. 14. Az ajánlatok értékelése: ajánlatkérő az ajánlatok értékelését a Kbt. VIII aiban fejezetében foglaltak szerint végzi. 15. Árfolyamok: Az árbevételre vonatkozó nyilatkozat alpontjában szereplő alkalmassági követelmény esetében a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az adott tárgyév utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Egyéb esetekben az ajánlattétel során a különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az Ajánlati felhívás megjelenésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az Ajánlati felhívás megjelenésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. 16. A jelen Ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló évi CXLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni. 13 / 14

14 14 / 14 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) 17. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 18. A minősített ajánlattevőknek a Kormány 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelete 30. (4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Korm. rendelet 28. (3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta meg, így a minősített ajánlattevőknek külön kell igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. 19. Szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlattevő csatoljon nyilatkozatot arról, hogy átlátható szervezetnek minősül a évi CXCVI. tv. 3. (1) bekezdés 1) pontja alapján. 19. A beszerzés tárgyának jellege, és szerződéshez kapcsolódó körülmények ( műszaki okok, a beszerzésre kerülő áru azonos minőségének a szükségessége, a szállítás ütemezése, garanciális-jótállási feltételek) a jelen eljárásban nem teszik lehetővé a részajánlat tételét. 20. A szerződés teljesítésének véghatárideje: a Szerződés hatálybalépésétől számított 630 nap, de legkésőbb február 1. napja. 21.Az ajánlatkérő a uniós finanszírozási időszak Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programja (IKOP) keretében támogatási igényt kíván benyújtani a jelen árubeszerzés finanszírozására. Az említettek miatt a jelen beszerzés feltételes közbeszerzés, és az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 53. (6) bekezdését, illetve a 135. (12) bekezdését. Ennek megfelelően ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, illetve amennyiben a támogatásra irányuló igénye elbírálására az eredmény hirdetésig nem kerül sor úgy mindezen körülményeket a Kbt (12) bekezdése alapján közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti. Jogorvoslati eljárás A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó utca Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Internetcím: Fax: Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt szerint. A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó utca Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Internetcím: Fax: E hirdetmény feladásának időpontja: / 14

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás -

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Gázszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások 2014/S 245-432953. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Gázszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások 2014/S 245-432953. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432953-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Gázszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások 2014/S 245-432953 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2016/S 102-181822. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások

Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2016/S 102-181822. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások 1 / 18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:181822-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2016/S 102-181822 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Szolgáltatásra ir... 224177 2015

Szolgáltatásra ir... 224177 2015 Szolgáltatásra ir... 224177 2015 27/06/2015 S122 Tagállamok Szolgáltatásra irányuló szerződés Ajánlati felhívás Tárgyalásos eljárás I.II.III.IV.VI. Magyarország Budapest: Épületek villamos készülékeivel

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103342-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Ajánlati felhívás - Tervezési szerződés az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmányának, Közúti... Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:24424-2013:text:hu:html HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369391-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:228252-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015.

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Ajánlati felhívás - Egyes Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos berendezések és készülékek 2015/S 058-101546. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos berendezések és készülékek 2015/S 058-101546. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101546-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos berendezések és készülékek 2015/S 058-101546 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Lámpa és világítási szerelvények 2015/S 141-259972. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Lámpa és világítási szerelvények 2015/S 141-259972. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:259972-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Lámpa és világítási szerelvények 2015/S 141-259972 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385914-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80184-2010:text:hu:html HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2014. tárgyában

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2014. tárgyában AJÁNLATI FELHÍVÁS A Gyomaendrőd Város Önkormányzata által a Kbt. 122/A. (1) bekezdés szerinti, feltételes közbeszerzési eljárásra TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Autópálya és közút építése 2015/S 059-102878. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Autópálya és közút építése 2015/S 059-102878. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:102878-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Autópálya és közút építése 2015/S 059-102878 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján.

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

HU-Budapest: Lengéscsillapító javítása és karbantartása 2011/S 122-202683 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN.

HU-Budapest: Lengéscsillapító javítása és karbantartása 2011/S 122-202683 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:202683-2011:text:hu:html HU-Budapest: Lengéscsillapító javítása és karbantartása 2011/S 122-202683 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamospálya építése 2015/S 031-051377. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Villamospálya építése 2015/S 031-051377. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:51377-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamospálya építése 2015/S 031-051377 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével

Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Lámpa és világítási szerelvények 2013/S 164-286144. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Lámpa és világítási szerelvények 2013/S 164-286144. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:286144-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Lámpa és világítási szerelvények 2013/S 164-286144 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás)

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08.

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100 Eljárást megindító felhívás - Egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, továbbá egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015.

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

HU-Kaposvár: Hordozható számítógépek 2010/S 109-165226 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Kaposvár: Hordozható számítógépek 2010/S 109-165226 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165226-2010:text:hu:html HU-Kaposvár: Hordozható számítógépek 2010/S 109-165226 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

HU-Budapest: Műanyag termékek 2013/S 115-196781. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

HU-Budapest: Műanyag termékek 2013/S 115-196781. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:196781-2013:text:hu:html HU-Budapest: Műanyag termékek 2013/S 115-196781 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Árubeszerzés

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:223620-2012:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9 TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítása, szerelése, üzembe helyezése, próbaüzem lefolytatása, valamint a jótállási időn belüli javítása, karbantartása

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S 252-461390. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S 252-461390. Ajánlati/részvételi felhívás. 1 / 13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:461390-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S 252-461390 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432422-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Móricz Zsigmond körtéri "Gomba" épület felújítása

Móricz Zsigmond körtéri Gomba épület felújítása Móricz Zsigmond körtéri "Gomba" épület felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/128 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés X Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ A Kbt. 122. (7) bekezdés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182551-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 Paksi Metszet Örökségközpont/ Klímacentrum és Látványtár című DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó lámpák és a szükséges elektromos szerelvények beszerzése - ajánlattételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Műszaki ellenőrző szolgáltatások 2014/S 046-077219. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Műszaki ellenőrző szolgáltatások 2014/S 046-077219. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/20 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77219-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Műszaki ellenőrző szolgáltatások 2014/S 046-077219 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ

Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ I.D.: 5062690 Kiíró szervezet: Állami Számvevőszék CPV kódok: 98000000-3 Beadási határidő: 13.02.15 A dokumentumok

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.05.29.

Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.05.29. 5 db új, első alkalommal forgalomba helyezett, személyszállításra gyártott, 8+1 fő (8 utas és 1 vezető) szállítására alkalmas, azonos márkájú és típusú személygépkocsi (mikrobusz) beszerzése Közbeszerzési

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában

Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/97 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

HU-Kaba: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 58-094505. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Kaba: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 58-094505. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94505-2012:text:hu:html HU-Kaba: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 58-094505 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3 Nyílt közbeszerzési eljárás Volvo gyártmányú autóbuszok dízelmotorjainak felújítására, szükség szerinti javítására vállalkozási szerződés keretében (BKV Zrt. T-147/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111

Részletesebben

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.07.01.

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.07.01. BDK Kft. által üzemeltetett közvilágítási fémoszlopok, korrózióálló védőbevonattal történő ellátása és festése vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása Közbeszerzési

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376595-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Szociális bérlakások építése Bakson.

Szociális bérlakások építése Bakson. Szociális bérlakások építése Bakson. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat 2. szakasz keretében 2 darab gyárilag új Digitális röntgen berendezés beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

HU-Budapest: Faanyag 2011/S 160-264509 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Budapest: Faanyag 2011/S 160-264509 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:264509-2011:text:hu:html HU-Budapest: Faanyag 2011/S 160-264509 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Természetes víz 2016/S 004-003668. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Természetes víz 2016/S 004-003668. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1 / 17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:3668-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Természetes víz 2016/S 004-003668 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hulladék ártalmatlanítása és kezelése 2015/S 208-378128. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hulladék ártalmatlanítása és kezelése 2015/S 208-378128. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378128-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hulladék ártalmatlanítása és kezelése 2015/S 208-378128 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH)

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szivattyúval, szeleppel, csappal, fémtartállyal és gépekkel kapcsolatos javítási

Részletesebben

Főzési alapanyagok beszerzése

Főzési alapanyagok beszerzése Főzési alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.05.05.

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141530-2010:text:hu:html HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Cölöpverők 2015/S 123-224863. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Cölöpverők 2015/S 123-224863. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:224863-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Cölöpverők 2015/S 123-224863 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 122. (7) BEKEZDÉS A) PONTJA SZERINTI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI, TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

Részletesebben

Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014)

Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014) Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Közúti szállítási szolgáltatások 2015/S 064-113548. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Siófok: Közúti szállítási szolgáltatások 2015/S 064-113548. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:113548-2015:text:hu:html Magyarország-Siófok: Közúti szállítási szolgáltatások 2015/S 064-113548 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Adásvételi keretszerződés konszignációs raktár létrehozásával földalatti tűzvédelmi szerelvények (földalatti tűzcsapok) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási,

Részletesebben

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

120/22 kv-os 40 MVA-es transzformátor szállítása

120/22 kv-os 40 MVA-es transzformátor szállítása 120/22 kv-os 40 MVA-es transzformátor szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022

ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022 Vállalkozási szerződés a Zsóry-fürdő komplex fejlesztése, gyógyászati és új élményelemekkel való bővítése elnevezésű ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022 számú pályázat kül- és beltéri berendezési tárgyainak szállítására

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útburkolati jelek festése 2015/S 099-178379. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Útburkolati jelek festése 2015/S 099-178379. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/25 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:178379-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útburkolati jelek festése 2015/S 099-178379 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Informatikai berendezések karbantartása és javítása 2015/S 187-339559. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Informatikai berendezések karbantartása és javítása 2015/S 187-339559. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339559-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Informatikai berendezések karbantartása és javítása 2015/S 187-339559 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/43 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ

Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban.

Részvételi felhívás MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben tárgyban. Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt.

MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt. MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt. (T-175/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

RSz 1-2015. Mélyépítés

RSz 1-2015. Mélyépítés RSz 1-2015. Mélyépítés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/142 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya: módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Részletesebben

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

AF_FORSTER Központ_Faápolás

AF_FORSTER Központ_Faápolás AF_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17. 21. sz. főút 1+300-7+850 km, 23+300-27+820 km és a 29+190-32+920 km szelvények közötti szakaszok négynyomúsítás építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri és mérnöki feladatok ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tolna megye és Tamási, Szabadság u. 27.

Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tolna megye és Tamási, Szabadság u. 27. Közbeszerzési Értesítő száma: 2012 / 76 Ajánlatkérő: Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tolna megye és Tamási, Szabadság u. 27. Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Számlázási szolgáltatások 2015/S 213-389607. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Számlázási szolgáltatások 2015/S 213-389607. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:389607-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Számlázási szolgáltatások 2015/S 213-389607 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben