Magyarország-Budapest: Természetes víz 2016/S Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország-Budapest: Természetes víz 2016/S 004-003668. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés"

Átírás

1 1 / 17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: Magyarország-Budapest: Természetes víz 2016/S Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság AK04357 Andor u Címzett: Székács Andrásné, főosztályvezető 1119 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: További információ a következő címen szerezhető be: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt. Alkotás u. 53. E. épület III. emelet Címzett: dr. Várhelyi Katalin 1123 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt. Alkotás u. 53. E. épület III. emelet Címzett: dr. Várhelyi Katalin 1123 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt. Alkotás u. 53. E. épület III. emelet 1 / 17

2 2 / 17 I.2) I.3) I.4) Címzett: dr. Várhelyi Katalin 1123 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: Az ajánlatkérő típusa Egyéb: központi beszerző szervezet Fő tevékenység Egyéb: beszerző és ellátó szervezet Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem II. szakasz: A szerződés tárgya II.1) Meghatározás II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Adásvételi keretszerződés ballonos természetes ásványvíz szállítására a kapcsolódó automaták üzemeltetésével. A szerződés típusa és a teljesítés helye Árubeszerzés Adásvétel A teljesítés helye: Magyarország, Budapest (a szállítási címek a közbeszerzési dokumentumok (dokumentáció) műszaki leírásában lesznek részletezve). NUTS-kód HU101 Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul Keretmegállapodásra vonatkozó információk A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása Adásvételi keretszerződés ballonos természetes ásványvíz szállítására a kapcsolódó automaták üzemeltetésével. Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) , , A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen Részek A beszerzés részekből áll: nem Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem Szerződés szerinti mennyiség Teljes mennyiség: Ballonos természetes ásványvíz szállítása a kapcsolódó automaták üzemeltetésével. A közbeszerzés mennyisége 24 hónapra: 2 / 17

3 3 / 17 II.2.2) II.2.3) II.3) természetes ásványvíz 19 literes ballonban: db ( liter), hideg, meleg és szódavizet biztosító, álló rendszerű vízadagoló berendezés ballonos kivitelben: 340 db, műanyag pohár (0,2 literes, 100 db/csomagolásban): db (2 500 csomag). Az ajánlattevő feladatát képezi a vízadagoló automaták üzemeltetése, az automaták folyamatos üzemkészségének a biztosítása a szerződés teljes időtartama alatt. Ajánlattevő feladatát képezi a széndioxiddal dúsított víz szolgáltatásához szükséges CO₂ palackok biztosítása az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően. A teljesítés helye: Budapesten, jelenleg 38 db szállítási címen (a szállítási címek felsorolását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás része tartalmazza), amely a szerződés hatálya alatt változhat. A beszerzés mennyisége a szerződés időtartama alatt összességében legfeljebb +30 %-kal változhat. Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ Vételi jog (opció): nem Meghosszabbításra vonatkozó információk A szerződés meghosszabbítható: nem A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva) III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: A Ptk. 6:186. (1) bekezdése alapján ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szemben, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést, késedelmi, vagy hibás teljesítési, valamint meghiúsulási kötbért érvényesíthet. A késedelmi és a hibás teljesítési kötbér alapja a késedelmesen vagy hibásan teljesített termék(ek) nettó ajánlati ára. Meghiúsulási kötbér esetében a kötbér alapja a szerződés értéke. Késedelmi kötbér: mértéke a késedelem 1 5. napja alatt napi 1 %, a késedelem 6. napjától napi 5 %. A késedelmi kötbér maximális mértéke 30 %. Ajánlatkérő a kötbérmaximum elérését követően a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Hibás teljesítési kötbér: mértéke a nettó ajánlati ár napi 1 %-a a hibás teljesítés 1 5. napjáig, a 6. naptól a nettó ajánlati ár napi 5 %-a. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 30 %. Ajánlatkérő a kötbérmaximum elérését követően a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Meghiúsulási kötbér: a szerződés azonnali hatályú felmondása, valamint a szerződés nyertes ajánlattevőnek felróható egyéb okból történő meghiúsulása esetén az ajánlatkérő meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek mértéke a szerződés nettó értékének 25 %-a. Ajánlatkérő különösen, de nem kizárólagosan a nyertes ajánlattevő érdekkörében felmerülő meghiúsulási oknak tekinti, amennyiben nyertes ajánlattevő: a szerződés időtartama alatt a felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alá esik, vagy a szerződés időtartama alatt összesen 10 napot meghaladó késedelembe esik, vagy szerződésszegése esetén a megfizetendő egyéb kötbérek összege eléri a meghiúsulási kötbér összegét, továbbá a szerződés tárgyára előírt feltételeket nem teljesíti, így különösen: az ásványvíz nem felel meg a természetes ásványvíz követelményeinek, valamint a szerződés műszaki leírásában meghatározott követelményeknek, ajánlattevő által nem az ajánlatban megadott márkanevű (fantázianevű) termék kerül szállításra, 3 / 17

4 4 / 17 III.1.2) III.1.3) III.1.4) az automaták egy szén-dioxid-palackkal (palackcsere nélkül) nem képesek legalább 500 liter legalább 4,5 g/l szénsavsűrűségű szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvizet biztosítani, a vízadagoló automaták nem újak, azaz elsőként nem a szerződés teljesítése során kerülnek üzembe helyezésre, a szénsavat tartalmazó palack nem kizárólag az automatán belül vagy az automatához közvetlenül, zárt burkolattal rögzítve kerül elhelyezésre. Amennyiben a nyertes ajánlattevőnek kötbérfizetési kötelezettsége merül fel, ajánlatkérő a kötbér összegével csökkentve fizeti ki a nyertes ajánlattevő esedékes számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt (6) bekezdésben foglaltakra. Kötbérfizetési kötelezettség esetén nyertes ajánlattevő köteles külön nyilatkozatban elismerni az ajánlatkérő követelését. Amennyiben nyertes ajánlattevő a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, ajánlatkérő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat. Jótállás időtartama: a szerződés tárgya szerinti ásványvíz eltarthatósági ideje a beszállítást követően, felbontás nélkül minimum 6 hónap. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó egyéb előírásokat a közbeszerzési dokumentumok (dokumentáció) melléklete, a szerződéstervezet tartalmazza. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő a vállalkozói díjat a nyertes ajánlattevő által tartalmilag és formailag szabályszerűen havonta kiállított, ajánlatkérő által igazoltan teljesített számlák alapján a Kbt (1) és (6) bekezdése, valamint a Ptk. 6:130. (1) (2) bekezdése szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, banki átutalással egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő számlájára. Késedelmes fizetés esetén a nyertes ajánlattevő a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolás pénzneme: HUF. A vállalkozói díj kifizetése az Art. 36/A. hatálya alá tartozik. Ajánlatkérőnek a fizetési kötelezettséget csak abban az esetben áll módjában teljesíteni, amennyiben részére a nyertes ajánlattevő a számla esedékességét megelőzően 30 napnál nem régebbi, eredeti, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást bemutat, megküld vagy átad arról, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Ajánlatkérő az együttes adóigazolás helyett elfogadja, ha nyertes ajánlattevő szerepel az NAV által vezetett köztartozásmentes adózok listájában. Nyertes ajánlattevőnek erről a tényről az első számla kiállításakor nyilatkoznia kell. Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem mutat be együttes adóigazolást, és nem szerepel a köztartozásmentes adózok listájában, vagy az együttes adóigazolás, köztartozásmentes adózok listája köztartozást mutat, ajánlatkérő az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban. Art.) 36/A. (6) bekezdésére tekintettel a 36/A. (3) (4) bekezdésének megfelelően jár el. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Ajánlatkérő a Kbt. 35. (8) bekezdésében foglalt előírás figyelembevételével a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződések teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg, valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Egyéb különleges feltételek A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen A különleges feltételek meghatározása: a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyagokkal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól szóló 65/2004. (IV.27.) FVM ESzCsM GKM együttes rendelet, 4 / 17

5 5 / 17 III.2) III.2.1) III.2.2) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény, az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II.26.) FVM SzCsM GKM együttes rendelet, a természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII.25.) EüM-rendelet, a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény. Részvételi feltételek Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. (1) (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be. Az ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet és 16. szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. -a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. A kizáró okok tekintetében az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás feladásának napjánál. A Kbt. 64. (1) alapján a 62. (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. (4) bekezdése szerinti vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. A Kbt. 64. (2) alapján ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. (4) bekezdése szerinti vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1. A Kbt. 65. (1) bekezdés a) és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó az eljárást megindító felhívás feladásának napjától nem régebbi, az ajánlatkérő által vizsgált időszakban vezetett valamennyi pénzforgalmi számla vonatkozásában releváns nyilatkozat attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi minimális tartalommal: a pénzforgalmi számla (számlák) száma(i), a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i), 5 / 17

6 6 / 17 a pénzforgalmi számláján (számláin) az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 2 éven belül előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény pontja szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó sorba állítás (ajánlatkérő a sorban állás vagy sorban állítás szóhasználatot is elfogadja). P.2. A Kbt. 65. (1) bekezdés a) és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. (1)) bekezdésének b) pontjában foglaltak értelmében amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét az ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója eredménykimutatás része az előző 3 számviteli beszámolóval lezárt üzleti év vonatkozásában. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló részét képező eredménykimutatása a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Abban az esetben, ha az alkalmassági feltételt igazoló gazdasági szereplő letelepedés szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy az alkalmassági minimumkövetelmény igazolására az utolsó 3 lezárt üzleti évi mérleg szerinti eredményét tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell az ajánlatához csatolnia. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. (2) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (ballonos természetes ásványvíz szállítása a kapcsolódó automaták üzemeltetésével) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (ballonos természetes ásványvíz szállítása a kapcsolódó automaták üzemeltetésével) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételének összességében el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott értéket. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. (3) bekezdésében foglaltak alapján amennyiben az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló ajánlatkérő által kért részének benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. P.3. A Kbt. 65. (1) bekezdés a) és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. (1) bekezdésének c) pontja és (5) bekezdése értelmében az előző 2 lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (ballonos természetes ásványvíz szállítása a kapcsolódó automaták üzemeltetésével) származó általános forgalmi adó nélkül számított évenkénti árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. (3) bekezdésében foglaltak értelmében amennyiben ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 6 / 17

7 7 / 17 III.2.3) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. (7) bekezdése szerint azokban az esetekben, amelyekben a rendelet 28. -ában és a 36. -ában meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke figyelemmel a 30. -ban és a 39. -ban foglaltakra bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. A Kbt. 65. (6) bekezdése alapján a P.3. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve a P.1 P.2. pontban meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 65. (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek (amelyeknek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A Kbt. 65. (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét azt igazolási mód vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdésében foglaltakra. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat(ok) tartalma alapján megállapítható, hogy: az eljárást megindító felhívás feladásának napját visszafelé számított 2 éven belül fedezethiány miatt bármelyik pénzforgalmi számláján 15 naptári napot meghaladó sorba állítás nem fordult elő. P.2. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója eredménykimutatás részének vagy amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét mérleg szerinti eredménye vonatkozásában csatolt cégszerűen aláírt nyilatkozatának tartalma alapján megállapítható, hogy a mérleg szerinti eredménye a felhívás feladásának napját megelőző 3 számviteli beszámolóval lezárt üzleti év bármelyikéből legfeljebb csak 1 évben volt negatív. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. (2) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő alkalmas, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (ballonos természetes ásványvíz szállítása a kapcsolódó automaták üzemeltetésével) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összességében eléri vagy meghaladja a HUF-ot. P.3. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 2 üzleti évben a közbeszerzés tárgya (ballonos természetes ásványvíz szállítása a kapcsolódó automaták üzemeltetésével) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen elérte a HUF-ot. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A Kbt. 65. (1) bekezdésének b) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (ballonos természetes ásványvíz szállítása a kapcsolódó automaták 7 / 17

8 8 / 17 üzemeltetésével) szerinti szállításainak az ismertetése, amelyet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. (1) bekezdése alapján a következő módon kell igazolni: a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. (1) bekezdés a) c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. (2) bekezdése alapján a referenciá(ka)t bemutató cégszerűen aláírt ajánlattevői nyilatkozatnak vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolásnak minimálisan az alábbiakban meghatározott információkat kell tartalmaznia: a teljesítés ideje, teljesítési helyek száma, a szerződést kötő másik fél megnevezése (a kapcsolattartó személy nevével, telefonos és elektronikus elérhetőségével), a szállítás tárgya, a szállítás (ballonos víz) mennyisége, üzemeltetett vízadagoló automaták száma, az ellenszolgáltatás nettó összege (HUF), nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referencianyilatkozatból, referenciaigazolásból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az M.1. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelésnek. A referencia értéke tekintetében az ajánlatkérő kizárólag a kért feladat értékét veszi figyelembe, így amennyiben a referencia más feladatokra is kiterjedt, úgy ajánlatkérő kéri az egyes feladatokat és értéküket megbontva feltüntetni. Amennyiben az ajánlattevő által bemutatott az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 éves (36 hónapos) időszakban szerződésszerűen teljesített szállítások kezdési vagy befejezési időpontja nem az ajánlatkérő által vizsgált időszakra esik, pontosan meg kell határozni, hogy a bemutatott referenciák nettó ellenszolgáltatási összegéből mekkora mértékű ellenszolgáltatás esik szerződésszerű részteljesítéssel igazoltan az ajánlatkérő által vizsgált teljes időszakra. A Kbt (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek a részvétel mértékéig, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. M.2. A Kbt. 65. (1) bekezdése b) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. (1) bekezdésének c) pontja alapján a műszaki-technikai felszereltségnek a leírása cégszerű nyilatkozattal. Ajánlatkérő rendelkezésre álló gépjárműnek elfogadja a saját tulajdonban álló, bérleti vagy tartós bérleti jogviszony alapján rendelkezésre álló gépjárműveket is. Az alkalmasság megállapításához saját tulajdon esetében a gépjármű forgalmi engedélye, bérleti vagy tartós bérleti jogviszony esetében a jogviszony fennállását igazoló dokumentum(ok) másolatának a csatolása szükséges. M.3. A Kbt. 65. (1) bekezdése b) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. (1) bekezdésének h) pontjában foglaltak értelmében a beszerzendő áru a természetes ásványvíz és a kapcsolódó vízadagoló automata leírása, fényképének bemutatása. Ajánlattevőnek a leírásához mellékelnie kell: a megajánlott ásványvíz ásványianyag-tartalmára vonatkozó, az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző fél évnél nem régebbi keltezésű, független akkreditált laboratórium által, a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának 8 / 17

9 9 / 17 és forgalomba hozatalának szabályairól szóló, hatályos 65/2004. (IV.27.) FVM ESzCsM GKM együttes rendeletben meghatározott követelményekre is kiterjedő vizsgálati jegyzőkönyvet, gyártmánylap-vezetési kötelezettség esetén a megajánlott termékre vonatkozó gyártmánylap másolatát vagy a gyártmánylap jogszabályi előírásainak megfelelő tartalommal rendelkező dokumentumot, az érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyt. Amennyiben az engedély érvényessége a közbeszerzési eljárás ideje alatt lejár, úgy ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az engedély meghosszabbításának szándékáról. A szerződéskötés feltétele az érvényes vízjogi üzemeltetési engedély bemutatása, az Országos Tisztiorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságnak a természetes ásványvíz minősítésről szóló határozatát, az étkezési szénsav biztonságtechnikai adatlapját, amely információt ad a gáz kezeléséhez, tárolásához, valamint tájékoztat a használata során fellépő esetleges kockázatáról és elsősegélynyújtásról. Ajánlattevőnek az általa megajánlott természetes ásványvíz leírásában meg kell adnia a megajánlott termékek márkáját (fantázianevét). Ajánlattevő a szerződés teljesítése során csak az ajánlatában megadott márkájú (fantázianevű) terméket jogosult szolgáltatni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. (1) bekezdése szerint azokban az esetekben, amelyekben a rendelet 28. -ában és a 36. -ában meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke figyelemmel a 30. -ban és a 39. -ban foglaltakra bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. (1) (3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett. A Kbt. 65. (6) bekezdése alapján az M.1 M.2. pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek (amelyeknek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ebben az esetben az ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatában a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének az időtartama alatt. A Kbt. 67. (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét azt igazolási mód vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdésében foglaltakra. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) rendelkezik legalább 1 db, legalább nettó HUF értékű, legalább 24 hónap időtartamon át folyamatosan teljesített ballonos természetes ásványvíz szállítására és a kapcsolódó automaták üzemeltetésére irányuló referenciával, amelynek teljesítése során: a teljesítési helyek száma legalább 18 db, az üzemeltetett vízadagoló automaták száma legalább 60 db a legalább 19 liter űrtartalmú ballonos víz szállításának a mennyisége legalább db ballon. 9 / 17

10 10 / 17 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) M.2. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik legalább 2 db, ballonos víz szállítására alkalmas gépjárművel. M.3. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben a beszerzendő áru (természetes ásványvíz és a kapcsolódó vízadagoló automata) szöveges leírása és mellékletei tartalmazzák a következő feltételekre vonatkozó adatokat, így: a megajánlott természetes ásványvízzel kapcsolatos követelményekre vonatkozó adatokat: az ásványvíz összes ásványianyag-tartalma nem haladhatja meg a 650 mg/liter értéket, az ásványvíz védett, felszín alatti vízadó rétegből, egy vagy több természetes vagy mesterségesen feltárt forrásból vagy kútból származik, az ásványvíz összetétele közel állandó vagy a természetes ingadozás határain belül van, az ásványvíz mikrobiológiai szempontból megfelel a 65/2004. (IV.27.) FVM ESzCsM GKM együttes rendelet 5. előírásainak, az ásványvíz töltése a vízkivételi hely környezetében történik, a vízkivételi hely és a palackozó hely egybefüggő zárt rendszert alkot, az ásványvíz a szén-dioxidon kívül más idegen anyagot nem tartalmaz, az ásványvíz kizárólag a 65/2004. (IV.27.) FVM ESzCsM GKM együttes rendeletben meghatározott módon kezelt, az ásványvíz a természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII.25.) EüM-rendelet 2. sz. melléklet az elismert természetes ásványvíz jellemzői 1. pont követelményei alapján belsőleg történő felhasználásában természetes ásványvíznek minősül, az ásványvíz a 65/2004. (IV.27.) FVM ESZCSM GKM-rendelet szerint a természetes ásványvíz követelményeinek megfelel, a megajánlott vízadagoló automatákkal kapcsolatos követelményekre vonatkozó adatokat: a vízadagoló automata, álló rendszerű, új berendezés (elsőként a szerződés teljesítése során kerül üzembe helyezésre), legalább 2 liter űrtartalmú, rozsdamentes hűtőtartállyal rendelkezik, legalább 5 15 C hidegvíz-hőfok és legalább C melegvíz-hőfok előállítására alkalmas, szénsavas ásványvíz biztosítására is alkalmas: egy CO₂-palackkal, palackcsere nélkül, legalább 500 liter, legalább 4,5 g/liter szénsavsűrűségű szénsavas ásványvizet biztosít, a szénsavat tartalmazó palack biztonsági okokból kizárólag az automatán belül vagy az automatához közvetlenül, zárt burkolattal rögzítve helyezhető el, belső vagy külső pohártartó biztosítására alkalmas. Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek IV. szakasz: Eljárás IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) Az eljárás fajtája Nyílt Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során Bírálati szempontok 10 / 17

11 11 / 17 IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Bírálati szempontok Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem Adminisztratív információk Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje: :00 A dokumentációért fizetni kell: nem Ajánlattételi vagy részvételi határidő :00 Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: :00 Hely: 1123 Budapest, Alkotás u. 53. (MOM park) E épület III. emelet Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. (1) (4) és (6) bekezdésében meghatározottak szerint történik. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 68. (3) bekezdése alapján: az ajánlatkérő, ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, illetve a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek. VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem VI.2) VI.3) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem További információk 1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás iránti érdeklődésüket jelző gazdasági szereplőknek azon gazdasági szereplőket tekinti, amelyek ezen tényt az ajánlattételi határidő lejártáig, az eljárást megindító felhívás A mellékletének I. pontjában meghatározott elektronikus levélcímre előzetesen megküldött tájékoztatásban nevük és elérhetőségük megadásával jelezték. Azon gazdasági szereplőket, amelyek a közbeszerzési dokumentumokat (a dokumentációt) átvették vagy kiegészítő tájékoztatást kértek és a Kbt. által előírt tájékoztatások megküldéséhez megadták a faxszámukat és/vagy címüket, ajánlatkérő további külön jelzés nélkül is az eljárás iránt érdeklődőnek tekinti. 2. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36. (1) bekezdésében illetve a 138. (2) bekezdésében foglaltakra. 3. Az ajánlattevőnek az ajánlatát a Kbt. 66. (1) bekezdése alapján a jelen felhívásban és dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. 11 / 17

12 12 / A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a közbeszerzési dokumentumok (dokumentáció) az ajánlattételi határidő lejártáig korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen hozzáférhetőek a következő elektronikus elérhetőségen: 5. A dokumentáció Kbt. 57. (2) bekezdése szerinti elérése az eljárásban való részvétel feltétele. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább 1 ajánlattevőnek vagy az ajánlatában megnevezett alvállalkozójának elektronikus úton át kell vennie az ajánlattételi határidő lejártáig. 6. Az ajánlatok benyújtására lehetőség van postai úton (tértivevényes küldemény formájában), illetve személyesen munkanapokon hétfőtől péntekig 10:00 és 16:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 10:00 órától jelen felhívás IV.3.4) pontjában megjelölt időpontig van lehetőség jelen felhívás A mellékletének III. pontjában meghatározott helyszínen. A postai úton benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőben beérkezettnek, ha azok legkésőbb az ajánlattételi határidőig az ajánlatkérő részéről az ajánlatok átvételére megjelölt helyen átvételre kerülnek. A postai kézbesítés esetleges késedelméből, továbbá a postai küldemények elirányításából vagy elvesztéséből eredő valamennyi kockázatot az ajánlattevő viseli. 7. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. (1) bekezdésében foglaltak szerint biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71. (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel rögzíti, hogy nem kíván újabb hiánypótlást elrendelni arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 8. Ajánlattevőnek a Kbt. 66. (6) bekezdése alapján ajánlatában meg kell jelölnie: a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek (amelyeknek) teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. (Az ajánlatban a nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell.) 9. Több ajánlattevő közösen is nyújthat be ajánlatot (a közös ajánlatra a Kbt ban foglaltak az irányadóak). Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást, amely tartalmazza az alábbiakat: a közös ajánlatevők nevét, székhelyét, azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet; annak a természetes személynek a nevét, aki a közös ajánlattevők képviseletében nyilatkozatot tenni és aláírni jogosult, a szerződés aláírása módjának ismertetését, a közös ajánlattevők feladatmegosztását, a szerződéses árból való részesedésük mértékét valamint külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően a kifizetés megtörténhet, valamennyi közös ajánlattevői tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért, azon nyilatkozatot, hogy a megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő, hatályba léptető, illetve bontó feltételtől, valamint harmadik személy vagy hatóság jóváhagyásától, nyertesség esetén a közös ajánlatot létrehozó megállapodás érvényes marad a megállapodásból fakadó valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítéséig, az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 12 / 17

13 13 / 17 Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közös ajánlattevők személye az ajánlattételi határidő lejárta után nem módosítható. 10. Az ajánlattevő a Kbt. 66. (5) bekezdése alapján az ajánlatához felolvasólapot köteles csatolni, amelyen fel kell tüntetnie a Kbt. 68. (4) bekezdés szerinti információkat. 11. A Kbt. 66. (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 12. Az ajánlattevő köteles az ajánlatában csatolni a Kbt. 66. (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kisvagy középvállalkozásnak minősül-e. A nyilatkozat benyújtása nemleges tartalom esetén is kötelező. 13. Ajánlatkérő a felhívás III.2.2 P.1 P.3., valamint a III.2.3 M.1 M.2. pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolást ajánlatkérő a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételének feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. 14. Ajánlatkérő a Kbt. 67. (1) bekezdése alapján az ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása valamint az alkalmassági követelményeknek megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. 15. Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlatában csatolnia: a) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (elektronikus kérelmének kinyomtatott változatát) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány, igazolás kinyomtatott változatát) is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot; b) ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdés szerinti aláírásmintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírásminta); c) a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személy(ek)től származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. A meghatalmazás mellé csatolni kell a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó vagy meghatalmazók aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját is. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az együttes képviseleti jogosultsággal rendelkező kötelezettségvállalásra jogosultak a meghatalmazást önállóan joghatályosan nem írhatják alá. 16. A Kbt. 47. (1) bekezdésében foglaltak alapján ahol az ajánlatkérő az eljárásban valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum ha jogszabály eltérően nem rendelkezik egyszerű másolatban is benyújtható. Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (pl. bankgarancia, kezességvállalásról szóló nyilatkozat) vagy az eredeti aláírt példányban történő benyújtását a Kbt. írja elő (így például a Kbt. 68. (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példánynak a 66. (2) bekezdés szerinti nyilatkozat eredeti példányát kell tartalmaznia). 17. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítéséhez a vízadagoló automatáknak újaknak, vagyis első alkalommal a szerződés teljesítése vonatkozásában kell üzembe helyezettnek lenniük (ezt ajánlatkérő az üzembe helyezés során ellenőrzi és az üzembe helyezési jegyzőkönyvben rögzíti), továbbá a 13 / 17

14 14 / 17 szénsavat tartalmazó palack biztonsági okokból kizárólag az automatán belül vagy az automatához közvetlenül, zárt burkolattal rögzítve helyezhető el. 18. Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányú ajánlat bírálati szempontot alkalmazza. A bírálati részszempontok és a súlyszámok az alábbiak: 1. ajánlati ár összesen (nettó HUF) 80; 2. megajánlott ásványvíz kezelése (minősége) 20. A Kbt. 76. (2) bekezdése c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1 100, ahol 1 pont a legrosszabb, 100 pont a legjobb érték. A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot: az 1. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ évi 61. szám; ) III.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás, a 2. részszempont esetében a III.B.1. pontja szerinti pontozás, alkalmazása az alábbiak figyelembevételével, a dokumentációban meghatározottak szerint: az 1. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete: P=(Alegjobb/Avizsgált) x (Pmax-Pmin) + Pmin P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, Pmax: a pontskála felső határa, azaz 100, Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1, Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. A 2. részszempont esetén alkalmazott pontozás módszere: Az értékelés alapját az képezi, hogy a megajánlott természetes ásványvizet a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól szóló, hatályos 65/2004. (IV.27.) FVM ESzCsM GKM együttes rendelet 4. (1) a) d) pontja szerinti hány db kezelési módszerrel kezelik: ajánlattevő 100 pontot kap, amennyiben a megajánlott ásványvizet 0 db kezelési módszerrel kezelik, ajánlattevő 50 pontot kap, amennyiben a megajánlott ásványvizet 1 db kezelési módszerrel kezelik, ajánlattevő 1 pontot kap, amennyiben a megajánlott ásványvizet egynél több kezelési módszerrel kezelik. Ajánlattevő a kezelési módszer darabszámának meghatározásához cégszerűen aláírt nyilatkozatot és a HACCP-rendszer kézikönyvét köteles csatolni. Amelyik ajánlat a legtöbb pontot kapja, az minősül a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elemnek, tehát az az ajánlat kapja a maximális 100 pontot. A többi ajánlat pedig az alábbi képlet alkalmazásával kap pontot: P=(Avizsgált/Alegjobb) x (Pmax-Pmin) + Pmin P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, Pmax: a pontskála felső határa, azaz 100, Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1, Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok értékelési szempontként a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az ajánlatkérő a számítás során 2 tizedesjegyig kerekít. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra. 14 / 17

15 15 / A közbeszerzési eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem teszi lehetővé a magyar nyelv helyett más nyelv használatát, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás kizárólag ezen a nyelven történhet. 20. Amennyiben az ajánlatban nem magyar nyelvű dokumentumok is becsatolásra kerülnek, ajánlattevőnek a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok magyar nyelvű fordítását is csatolnia szükséges. A Kbt. 47. (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordításnak az ajánlattevő cégszerű aláírásával és tartalmi egyezőségi záradékával ellátott fordítást tekinti. A tartalmi egyezőségi záradék ajánlatkérő által elfogadott szövege a következő: Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az irat magyar fordítása az eredetivel mindenben megegyezik. A fordítás megfelelőségéért az ajánlattevő felel. 21. Árfolyamok átváltása: ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Az ajánlatban szereplő, nem HUF-ban (magyar forintban) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz kell csatolni. Árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. 22. Ajánlattevő köteles a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező árazatlan terméklista valamennyi tételét beárazva az ajánlatában csatolni. 23. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati ár számítása során legalább a dokumentáció 9.9. pontjában meghatározott tételekkel kalkulálnia kell. 24. Az ajánlattevő a Kbt. 44. (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Ajánlattevőnek az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészítenie, hogy azok ne tartalmazzanak a Kbt. 44. (2) (3) bekezdése szerinti elemeket, valamint az üzleti titoknak minősített információkat az ajánlatban elkülönített módon kell elhelyezni. Az ajánlattevő az elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. 25. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szerződés teljesítésében részt vevő természetes személyek részére a foglalkoztatást a jogszabályoknak megfelelő jogviszony keretében kötelesek biztosítani. Ajánlattevő a Munka Törvénykönyve (Mt.) hatálya alá tartozó jogviszony esetében köteles a teljesítésben résztvevők részére legalább a hatályos minimálbérnek megfelelő munkabért, a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) hatálya alá tartozó vállalkozási jogviszony esetében legalább az említett összegnek megfelelő mértékű díjazást az irányadó közterhekkel és a kapcsolódó adókkal megnövelve megfizetni. 26. Ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy az államháztartásról szóló CXCV. törvény 41. (6) bekezdésében foglalt feltételnek megfelel (átláthatósági nyilatkozat). 27. Ajánlatkérő a Kbt a alapján az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés minden ajánlattevő részére egyidejűleg, faxon vagy elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket. 28. Formai előírások: a Kbt. 68. (2) bekezdése alapján az ajánlatot írásban és zártan, jelen felhívás A mellékletének III. pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Ajánlattevő az ajánlatot papír alapon, 1 ) eredeti példányban, valamint 1 elektronikus másolati példányban (digitális példányban, a cégszerűen aláírt, eredeti ajánlatot teljes terjedelmében CD vagy DVD adathordozón, megfelelő olvasható minőségben szkennelt, jelszó nélkül olvasható, de nem szerkeszthető,.pdf formátumban) is köteles benyújtani. 15 / 17

16 16 / 17 VI.4) VI.4.1) Az ajánlat csomagolása akkor nem minősül zártnak, ha abból roncsolás nélkül az ajánlat bármely lapja kivehető. Az ajánlatok ajánlatkérő által előírt egyéb formai követelményeit a dokumentáció tartalmazza. Az ajánlat csomagolásán az ajánlattevő nevén és címén felül minimálisan az alábbiakban részletezett információkat szükséges feltüntetni: Ajánlat az Adásvételi keretszerződés ballonos természetes ásványvíz szállítására a kapcsolódó automaták üzemeltetésével tárgyú közbeszerzési eljárásban. Az ajánlattételi határidő (dátumszerűen megjelölve) előtt felbontani tilos. (Amennyiben az ajánlattételi határidő bármely oknál fogva módosításra kerül, a végleges ajánlattételi határidőt kell a csomagoláson feltüntetni.) 29. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia szükséges a papír alapon és a digitális adathordozón benyújtott ajánlatának egyezősége vonatkozásában. Amennyiben az ajánlat eredeti papír alapú (nyomtatott) és a digitális adathordozón benyújtott példánya között eltérés van, ajánlatkérő az ajánlat eredeti papíralapú példányát tekinti irányadónak. 30. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával, továbbá a közbeszerzési eljárásban való részvétellel összefüggésben felmerült valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. 31. Ajánlatkérő a Kbt (4) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével, vagy az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte, köti meg a szerződést. 32. Jelen ajánlati felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban (dokumentációban) nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az irányadóak. 33. Az ajánlatnak tartalmaznia kell jelen felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban (dokumentációban) külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat is, amelyeket a Kbt. kötelezően előír. 34. Az ajánlatkérő adószáma: Az ajánlatkérő technikai azonosítója: AK A Kbt. 61. (4) bekezdése alapján ajánlatkérő megvizsgálta a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Jelen közbeszerzésben a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, mert jelen ajánlati felhívásban szereplő beszerzés egy integrált, eszközöket és szolgáltatásokat egyaránt tartalmazó, komplex feladat ellátására alkalmas rendszer kialakítását célozza. A részajánlattétel lehetőségével olyan műszaki eltérések jelenhetnek meg, amelyek kihatással lehetnek az ásványvíz minőségére, a vízadagoló automaták biztonságos működtetésére, üzemkészsége folyamatosságának a biztosítására, amelyek a kivitelezés során többletköltségeket eredményezhetnek vagy végső esetben meghiúsítják a beszerzés megvalósítását. 37. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre. Jogorvoslati eljárás A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó u Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Internetcím: Fax: / 17

17 17 / 17 VI.4.2) VI.4.3) VI.5) Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt (2) (7) bekezdése szerint. A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó u Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Internetcím: Fax: E hirdetmény feladásának időpontja: / 17

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404 1 / 14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:459404-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és

Részletesebben

Szolgáltatásra ir... 224177 2015

Szolgáltatásra ir... 224177 2015 Szolgáltatásra ir... 224177 2015 27/06/2015 S122 Tagállamok Szolgáltatásra irányuló szerződés Ajánlati felhívás Tárgyalásos eljárás I.II.III.IV.VI. Magyarország Budapest: Épületek villamos készülékeivel

Részletesebben

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08.

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamospálya építése 2015/S 031-051377. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Villamospálya építése 2015/S 031-051377. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:51377-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamospálya építése 2015/S 031-051377 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Gázszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások 2014/S 245-432953. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Gázszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások 2014/S 245-432953. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432953-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Gázszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások 2014/S 245-432953 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385914-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2016/S 102-181822. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások

Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2016/S 102-181822. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások 1 / 18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:181822-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2016/S 102-181822 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Ajánlati felhívás - Tervezési szerződés az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmányának, Közúti... Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100 Eljárást megindító felhívás - Egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, továbbá egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Autópálya és közút építése 2015/S 059-102878. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Autópálya és közút építése 2015/S 059-102878. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:102878-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Autópálya és közút építése 2015/S 059-102878 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében.

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Forgalomirányító jelzések karbantartása 2015/S 208-378125. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Forgalomirányító jelzések karbantartása 2015/S 208-378125. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378125-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Forgalomirányító jelzések karbantartása 2015/S 208-378125 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

egyesület A Duna magyarországi szakasza, továbbá a Nemzeti Teljesítés helye:

egyesület A Duna magyarországi szakasza, továbbá a Nemzeti Teljesítés helye: RSOE AF eszközök Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/86 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.07.23. Iktatószám:

Részletesebben

- (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)-

- (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)- Ajánlati felhívás- Sándorfalva Szatymaz települési agglomeráció szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának kiépítése Kivitelezési szakasz - (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)- kombinált csatornamosó-szívó

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Különböző gyógyszerek 2015/S 173-314613. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Különböző gyógyszerek 2015/S 173-314613. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:314613-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Különböző gyógyszerek 2015/S 173-314613 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Cölöpverők 2015/S 123-224863. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Cölöpverők 2015/S 123-224863. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:224863-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Cölöpverők 2015/S 123-224863 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Műszaki ellenőrző szolgáltatások 2014/S 046-077219. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Műszaki ellenőrző szolgáltatások 2014/S 046-077219. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/20 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77219-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Műszaki ellenőrző szolgáltatások 2014/S 046-077219 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141530-2010:text:hu:html HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S 252-461390. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S 252-461390. Ajánlati/részvételi felhívás. 1 / 13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:461390-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S 252-461390 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 "A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, valamint a NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága által üzemeltetett gépjárművek javítása és karbantartása" Közbeszerzési

Részletesebben

HU-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 004-004420. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 004-004420. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4420-2013:text:hu:html HU-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 004-004420 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás)

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2013/S 238-413527. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2013/S 238-413527. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:413527-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2013/S 238-413527 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

HU-Salgótarján: Épülettakarítási szolgáltatások 2012/S 112-185822. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Salgótarján: Épülettakarítási szolgáltatások 2012/S 112-185822. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:185822-2012:text:hu:html HU-Salgótarján: Épülettakarítási szolgáltatások 2012/S 112-185822 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103342-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény

Részletesebben

Italbeszerzés a Hévízi Gyógyház és a budapesti éttermek és büfék részére

Italbeszerzés a Hévízi Gyógyház és a budapesti éttermek és büfék részére Italbeszerzés a Hévízi Gyógyház és a budapesti éttermek és büfék részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás)

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/66 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése.

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Közúti szállítási szolgáltatások 2015/S 064-113548. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Siófok: Közúti szállítási szolgáltatások 2015/S 064-113548. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:113548-2015:text:hu:html Magyarország-Siófok: Közúti szállítási szolgáltatások 2015/S 064-113548 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével

Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:223620-2012:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH)

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:24424-2013:text:hu:html HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128805-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szivattyúval, szeleppel, csappal, fémtartállyal és gépekkel kapcsolatos javítási

Részletesebben

Részvételi felhívás K-0009-H/2015

Részvételi felhívás K-0009-H/2015 Részvételi felhívás K-0009-H/2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9 MKB10/2016 Ipari-kereskedelmi Fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Műanyag termékek 2013/S 115-196781. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

HU-Budapest: Műanyag termékek 2013/S 115-196781. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:196781-2013:text:hu:html HU-Budapest: Műanyag termékek 2013/S 115-196781 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Árubeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hulladék ártalmatlanítása és kezelése 2015/S 208-378128. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hulladék ártalmatlanítása és kezelése 2015/S 208-378128. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378128-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hulladék ártalmatlanítása és kezelése 2015/S 208-378128 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:228252-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Informatikai berendezések karbantartása és javítása 2015/S 187-339559. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Informatikai berendezések karbantartása és javítása 2015/S 187-339559. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339559-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Informatikai berendezések karbantartása és javítása 2015/S 187-339559 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432422-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérőműszerek 2015/S 126-230062. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Mérőműszerek 2015/S 126-230062. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/22 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:230062-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérőműszerek 2015/S 126-230062 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015.

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Magyarország-Győr: Sportlétesítmények kivitelezése 2015/S 211-382070. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Győr: Sportlétesítmények kivitelezése 2015/S 211-382070. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:382070-2015:text:hu:html Magyarország-Győr: Sportlétesítmények kivitelezése 2015/S 211-382070 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7 K1438/2 1106 Budapest, X. kerület, Eszterlánc utca (belterület) 42544/22 helyrajzi számú ingatlanon kiépítendő válogatómű technológiai berendezéseinek szállítása és telepítése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat 2. szakasz keretében 2 darab gyárilag új Digitális röntgen berendezés beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17. 21. sz. főút 1+300-7+850 km, 23+300-27+820 km és a 29+190-32+920 km szelvények közötti szakaszok négynyomúsítás építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri és mérnöki feladatok ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

Főzési alapanyagok beszerzése

Főzési alapanyagok beszerzése Főzési alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.05.05.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8 A Szépművészeti Múzeum főépülete, a Magyar Nemzeti Galéria, a Könyvtárépület, a Vasarely Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, az Artpool Művészetkutató Központ és a Benczúr Irodaházban található

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182551-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369391-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Szoftvermegvalósítási szolgáltatások 2013/S 186-321247. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Szoftvermegvalósítási szolgáltatások 2013/S 186-321247. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:321247-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szoftvermegvalósítási szolgáltatások 2013/S 186-321247 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 143-249204. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 143-249204. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249204-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 143-249204 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347796-2014:text:hu:html Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű

Részletesebben

AF_FORSTER Központ_Faápolás

AF_FORSTER Központ_Faápolás AF_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás

Részletesebben

HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114859-2010:text:hu:html HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Lámpa és világítási szerelvények 2015/S 141-259972. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Lámpa és világítási szerelvények 2015/S 141-259972. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:259972-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Lámpa és világítási szerelvények 2015/S 141-259972 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Árubeszerzés 2014. évre

Árubeszerzés 2014. évre Árubeszerzés 2014. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/73 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.06.23.

Részletesebben

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013.

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos berendezések és készülékek 2015/S 058-101546. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos berendezések és készülékek 2015/S 058-101546. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101546-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos berendezések és készülékek 2015/S 058-101546 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013.

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2014. tárgyában

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2014. tárgyában AJÁNLATI FELHÍVÁS A Gyomaendrőd Város Önkormányzata által a Kbt. 122/A. (1) bekezdés szerinti, feltételes közbeszerzési eljárásra TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

Részletesebben

Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014)

Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014) Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Számlázási szolgáltatások 2015/S 213-389607. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Számlázási szolgáltatások 2015/S 213-389607. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:389607-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Számlázási szolgáltatások 2015/S 213-389607 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

AF-Vagyon - és felelősségbiztosítás Józsefvárosi Önkormányzat és intézményei részére

AF-Vagyon - és felelősségbiztosítás Józsefvárosi Önkormányzat és intézményei részére AF-Vagyon - és felelősségbiztosítás Józsefvárosi Önkormányzat és intézményei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 2. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben