HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás"

Átírás

1 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás 2004/18/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Nemzeti Sportközpontok AK15494 Istvánmezei út 3-5. Címzett: Bakos Zoltán 1146 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: További információ a következő címen szerezhető be: BMSK Zrt. Istvánmezei út 3-5. Címzett: Bakos Zoltán 1146 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: BMSK Zrt. Istvánmezei út 3-5. Kapcsolattartási pont(ok): Puskás Ferenc Stadion Főigazgatóság Torony épület, III. emelet, 36. szoba Címzett: Sulyok Anikó 1146 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: BMSK Zrt. 1/15

2 2/15 I.2) I.3) I.4) Istvánmezei út 3-5. Kapcsolattartási pont(ok): Puskás Ferenc Stadion Főigazgatóság Torony épület, III. emelet, 36. szoba Címzett: Sulyok Anikó 1146 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: Az ajánlatkérő típusa Egyéb: Költségvetési szerv Fő tevékenység Egyéb: Sport Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem II. szakasz: A szerződés tárgya II.1) Meghatározás II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Tüskecsarnok projekt befejezése. A szerződés típusa és a teljesítés helye Építési beruházás Tervezés és kivitelezés A teljesítés helye: Budapest XI. kerület 4082/23 hrsz. NUTS-kód HU101 Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk Keretmegállapodásra vonatkozó információk A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása A Kormány 32/2012. (III. 7.) Korm. Rendelete alapján, kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított Tüskecsarnok projekt befejezése a Budapest XI. kerület 4082/23 helyrajzi szám alatt található ingatlanon Vállalkozási szerződés keretében. Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) , , , A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen Részek A beszerzés részekből áll: nem Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem Szerződés szerinti mennyiség Teljes mennyiség: 1. Tüskecsarnok komplett befejezési munkái (kapcsolódó külső, területrendezési munkákkal együtt) az alábbi főbb mennyiségek szerint: 2/15

3 3/15 II.2.2) II.2.3) II.3) Sportcsarnok befejezési, átalakítási munkái, fő fogadóképesség megvalósítása m 2, Edzőtermek befejezése/kialakítása szerkezetkész állapotról m 2, Öltözők befejezése, átalakítása m 2, Liftek beépítése 8 darab, Mélygarázs meglévő szint befejezése, átalakítása m Meglévő mélygarázs alá, új 437 férőhelyes mélygarázs szint (-2 szint) kialakítása,résfalak közé, földkitermeléssel m Kiegészítő tervezés (-2 szint parkoló kialakításához szükséges földmunkák bányászati technológiai terveinek elkészítése, alapozási terv, közútcsatlakozási tervek elkészítése és engedélyeztetése), egyéb szakági tervezés. Részletes műszaki tartalom a Dokumentációban található. A nem jogerős használatbavételi engedély megszerzése az ajánlattevő feladata. Becsült érték áfa nélkül: HUF Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ Vételi jog (opció): nem Meghosszabbításra vonatkozó információk A szerződés meghosszabbítható: nem A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje napban: 365 (a szerződés megkötésétől számítva) III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Ajánlatkérő a Kbt (2) alapján teljesítési biztosítékot ír elő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként. Teljesítési biztosíték mértéke: a szerződés szerinti nettó Vállalkozási Díj 5 %-a. Ajánlattevőnek - megajánlásának megfelelően - teljes körű jótállási kötelezettsége áll fenn a sikeres műszaki átadás átvétel lezárásától kezdődően: legalább 24 hónap. Ajánlattevőnek a jótállási kötelezettség biztosítékaként a szerződés szerinti nettó Vállalkozási Díj 5 %-ának megfelelő mértékű Jólteljesítési biztosíték -ot kell nyújtania a jótállási időszakra, a Teljesítési biztosíték lejártát követő naptári nap 0:00 órától számított legalább 24 hónapon keresztül. A 24. hónapot követő 3. munkanaptól kezdődően az Ajánlattevő által a 24 hónapot meghaladóan vállalt teljes időtartamra, a jótállási biztosíték mértéke a szerződés szerinti nettó Vállalkozási Díj 3 %-ra csökken. A Jólteljesítési biztosíték -nak a vállalt jótállási idő lejártát követő 70. (hetvenedik) naptári napig kell rendelkezésre állnia. Előleg visszafizetési biztosíték : Ajánlattevőnek a Kbt (1) bekezdés szerinti előleg igénylése esetén előleg visszafizetési biztosítékot kell nyújtania. A biztosíték mértéke megegyezik az előleg mértékével. Az előleggel kapcsolatos biztosíték nyújtása értelemszerűen csak abban az esetben kötelező, ha az ajánlattevő az előleg lehetőségével élni kíván. A Teljesítési biztosíték, valamint a Jólteljesítési biztosíték a szerződés ajánlattevő érdekkörében felmerülő nem megfelelő (ide értve a késedelmes és/vagy hibás) vagy nem teljesítésének (meghiúsulás) részbeni fedezetéül szolgál és a Kbt (6) bekezdés a) pontja szerinti formában kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania az alábbiak szerint. 3/15

4 4/15 III.1.2) Az Előleg visszafizetési a Teljesítési és a Jólteljesítési biztosíték a Nyertes ajánlattevő választása szerint nyújtható a bankgarancia formájában, biztosítási szerződés alapján kiállított készfizetői kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában, vagy az Ajánlatkérő Nemzeti Sportközpontok Magyar Államkincstárnál vezetett számú HUF számlájára történő átutalással vagy a meghatározott összegre vonatkozó feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia biztosításával, vagy a meghatározott összegre vonatkozó feltétel nélküli és visszavonhatatlan biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel is teljesíthető. A biztosítékok kedvezményezettje a Nemzeti Sportközpontok. A Kbt (6) bekezdése alapján ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. A biztosítékok kapcsán Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt (4) és (5) bekezdésében foglaltakra is és nyilatkozniuk kell a biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról. Kötbérek: Késedelmi kötbér: Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés szerinti bármely teljesítési határidőhöz képest késedelembe esik, úgy köteles késedelmi kötbér megfizetésére. A késedelem időtartamába a vis major és a megrendelői késedelem időtartama nem számít bele, amennyiben ezek dokumentálása az építési naplóban, vagy külön jegyzőkönyvben megtörtént. A részhatáridők tekintetében a késedelmi kötbér mértéke naponta HUF. A véghatáridő esetén a napi késedelmi kötbér mértéke HUF. A 30 naptári napot meghaladó késedelmet Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, amely megnyitja számára a rendkívüli felmondáshoz fűződő jogát. A rendkívüli felmondás jogát Megrendelő a 30 késedelmes naptári napot követően érvényesítheti. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítését megtagadja, illetve a szerződés teljesítése a Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból lehetetlenül - beleértve azt is, ha a Megrendelő a szerződést a Vállalkozó szerződésszegése miatt felmondja, vagy attól eláll -, a Vállalkozó köteles a szerződés szerinti nettó Vállalkozási Díj 20 %-át meghiúsulási kötbérként megfizetni. A meghiúsulási kötbér akkor is esedékessé válik, ha a késedelmi kötbér eléri a maximumát, ilyen esetben a meghiúsulási kötbér a késedelmi kötbéren felül fizetendő. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az építési beruházás forrását a Kormány 1519/2011 (XII.30.) számú és a 1108/2012 (IV. 11.) számú határozatával biztosította. A vállalkozási díj a dokumentációban meghatározott ütemezés szerint, az igazolt szerződésszerű teljesítést követően, a Kbt (3); (5), és (6) bekezdésével összhangban, illetve alvállalkozó igénybevétele esetén a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően, a dokumentációban részletezettek szerint, átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre. Nyertes ajánlattevő a kivitelezés műszaki előrehaladásához igazodóan, minden esetben a műszaki ellenőr által kiadott rész- vagy vég teljesítés igazolás alapján, a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. (3)-(6) bekezdéseinek megfelelően összesen legfeljebb 6 darab részszámlát, valamint 1 db végszámlát jogosult benyújtani, az alábbiak szerint: Ajánlattevőnek az ajánlata részeként Pénzügyi-műszaki ütemtervet kell benyújtania, melyben meg kell határozni a számlázás ütemtervét, annak megfelelően, hogy összesen hány darab számlát kíván benyújtani. A számlázás ütemtervének a tényleges teljesítéshez kell igazodnia és az alábbi előírások figyelembevételével kell elkészíteni és az ajánlat részeként benyújtani. Az első részszámla a szerződés szerinti Vállalkozási Díj (tartalékkeret és ÁFA nélküli szerződéses érték) 25 %- át elérő megvalósult teljesítése esetén lehetséges. 4/15

5 5/15 III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) A végszámla összege nem lehet kevesebb, mint a szerződés szerinti Vállalkozási Díj 20 %-a. A többi részszámla a vállalkozó által az ajánlatában megadott ütemezés szerinti mértékben kerül kifizetésre. A részszámlák szerint megállapított teljesítések kötbérterhesek. Ajánlattevő jogosult előleg igénybevételére HUF összeg erejéig, előleg visszafizetési biztosíték ellenében. Az előleg kifizetésének feltétele, hogy az előlegnyújtásra vonatkozó kérelemmel és előlegszámlával együtt a nyertes ajánlattevő bemutassa az Előleg visszafizetési biztosítékot is. Az ajánlattevő nyilatkozzon ajánlatában, hogy kíván-e előleget igénybe venni és ha igen, akkor a biztosítékot milyen formában fogja nyújtani. Az előlegszámla Kbt ban, illetve a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kerül kifizetésre. Az előleg elszámolása a részszámlákban lehetséges, mindegyik számlában azonos mértékben. A finanszírozási feltételeire vonatkozó jogszabályok: A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III.25.) Korm.rendelet, Adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) 36/A, Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. Törvény, Az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény, Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011 (XII. 23.) Korm.rendelet. A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció tartalmazza. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: A Kbt. 27. (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő a szerződés teljesítését nem köti gazdálkodó szervezet alapításához és nem is teszi azt lehetővé. Egyéb különleges feltételek A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen A különleges feltételek meghatározása: 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet Részvételi feltételek Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében, a Kbt. 57. (1) bekezdésének a) - d) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll. Az ajánlattevőnek ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. (1) bekezédésben foglalt kizáró okok hiányáról. Az ajánlattevő választása szerint saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. (1) bekezdésének a) - d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdésének a) - d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá, vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelölt alvállalkozók tekintetében benyújtott ajánlattevői nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát nyújtja be arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdésének a) - d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá. 5/15

6 6/15 III.2.2) A kizáró okok igazolási módjánál irányadó továbbá a Közbeszerzési Hatóság által május 23-án, a Közbeszerzési Értesítő évi 58. számában közzétett Útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandő, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők igazolásával kapcsolatban a Közbeszerzési Hatóság június 1-jén közzétett A közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában - útmutatója alapján kell eljárni.(ké évi 61. szám; június 1.). A kizáró okok saját nyilatkozattal történő igazolása esetén felhívja Ajánlatkérő Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az igazolás kelte nem lehet korábbi, mint jelen felhívás közzéttételének időpontja. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az eljárás során csatolnia szükséges: P.1. az ajánlati felhívás feladását (a felhívás VI.5 pontjában jelzett időpont) megelőző három lezárt üzleti évre (2009, 2010, 2011) vonatkozó, saját vagy jogelődje - a számviteli törvénynek megfelelő beszámolójának egyszerű másolata [a Kbt. 55. (1) bekezdésének d) pontja Kr. 14. (1) bekezdés b) pont]. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi és a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Amennyiben az Ajánlattevő a P.1. szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik a teljes vizsgált időszakban, mert a vizsgált időszak kezdete után kezdte meg a működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (építési tevékenység) általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben a működés megkezdése óta eltelt időszakban a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételének összesen el kell érnie a 3 milliárd HUF-ot. P.2. ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati felhívás feladását (a felhívás VI.5 pontjában jelzett időpont) megelőző három év (2010, 2011, 2012) teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya (építési tevékenység) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak; [a Kbt. 55. (1) bekezdésének d) pontja Kr. 14. (1) bekezdés c) pont]. Ha az ajánlattevő a fenti P.1. -P.2. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő a Kr. 14. (3) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoztatás kérés során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. A Kbt. 55. (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító 6/15

7 7/15 felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 55. (6) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl - akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az Ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. A gazdasági szereplő a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági minimumkövetelmények megléte. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében vagy amennyiben a gazdasági szereplőnek a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából nem állapítható meg egyértelműen a (P.1.)-(P.2.) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény, úgy a gazdasági szereplőnek cégszerűen nyilatkoznia kell a (P.1.)-(P.2.) szerinti alkalmassági minimumkövetelményből. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az alábbi pontokban meghatározott követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg: P.1. A Kbt. 55. (1) bekezdés d) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben: /1. a felhívás feladását (a felhívás VI.5 pontjában jelzett időpont) megelőző három lezárt üzleti év (2009,2010,2011) bármelyikében saját vagy jogelődje üzemi (üzleti) eredménye negatív; /2. a felhívás feladását (a felhívás VI.5 pontjában jelzett időpont) megelőző három lezárt üzleti év (2009,2010,2011) bármelyikében saját vagy jogelődje saját tőkéje kevesebb, mint a jegyzett tőke; /3. a felhívás feladását (a felhívás VI.5 pontjában jelzett időpont) megelőző utolsó kettő lezárt üzleti év (2010,2011) bármelyikében: saját tőkéje nem éri el a 3 milliárd HUF-ot, tőkeerősségi mutatója (saját tőke/ mérleg főösszeg) kisebb, mint 0,15, Likviditás I = (forgóeszköz-készletek)/rövid lejáratú kötelezettségek mutatója kisebb, mint 1,0, Likviditás II = forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek mutatója kisebb, mint 1,0, Likviditás III = forgóeszközök/összes kötelezettségek mutatója kisebb, mint 1,0. (A likviditási mutatókat ajánlatkérő 2 tizedesjegy pontossággal kéri megadni az ajánlati dokumentációban található nyilatkozatmintában, mely adatok alapján kerül sor a mutatók vizsgálatára.) P.2. A Kbt. 55. (1) bekezdés d) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a felhívás feladását (a felhívás VI.5 pontjában jelzett időpont) megelőző három év (2010,2011,2012) bármelyikében a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele évente nem éri el az 5 milliárd HUF-ot, illetve ugyanezen időszakban 7/15

8 8/15 III.2.3) a közbeszerzés tárgyából (építési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele évenként nem éri el a 2,5 milliárd HUF-t. A Kbt. 55. (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. az ajánlati felhívás feladását megelőző öt évben (60 hónapban) szerződésszerűen teljesített és átadásátvétellel lezárult építési szerződéseinek ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással (Kr. 16. (3) bekezdés). Az igazolásban meg kell adni: a megépített létesítmény megnevezését; az elvégzett munkák felsorolását; saját teljesítés %-os mértékét; az ellenszolgáltatás nettó összegét; a teljesítés idejét és helyét; a szerződést kötő másik fél nevét, címét; nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, (Kr. 15. (2) bek. a) pont) továbbá az alkalmassági feltétel teljesítését igazoló egyéb információt [A Kbt. 55. (1) bekezdésének a) pontja Kr. 15. (2) bekezdés a) pont]. M.2. azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - a megnevezése, végzettségük, képzettségük ismertetése, akiket Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandók: a) szakmai tapasztalatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember sajátkezű aláírásával, az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági követelményeknek való megfelelés. Így ajánlatkérő kiemelten felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a minimális fordulatokat, melyeket ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előír; b) szakemberek végzettségét igazoló okiratok (bizonyítványok) másolata; c) felelős műszaki vezetői vagy tervezői névjegyzékbe történő regisztráció számát feltüntető nyilatkozat; a jogosultság meglététét a Kbt. 36. (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő ellenőrzi a kamarai nyilvántartás alapján d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok. [A Kbt. 55. (1) bekezdésének a) pontja Kr. 15. (2) bek. e) pont]. M.3. ISO 14001:2004 tanúsítvány egyszerű másolata vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány egyszerű másolata vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékainak csatolása, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud [A Kbt. 55. (1) bekezdésének c) pontja Kr. 15. (2) bek. f) pont] Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a Kbt. 55. (4) bekezdése alapján. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55 (5) bekezdése szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. (6) bekezdésében meghatározott esetekben támaszkodhat. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az alábbi pontokban meghatározott követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg: 8/15

9 9/15 M.1. ha az ajánlati felhívás feladását megelőző öt évben (60 hónapban) nem rendelkezik az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (átadás-átvétellel lezárult)összesen legalább nettó 2,5 milliárd Ft értékű: 1. legalább 10 ezer m 2 hasznos alapterületű épület generál kivitelezését (építést/átalakítást) tartalmazó referenciával, 2. legalább 2 ezer fő befogadására alkalmas sport vagy egyéb rendezvénycsarnok kivitelezését (építést/ átalakítást) tartalmazó referenciával, 3. minimum 3 db lift beépítését (építést/átalakítást) is tartalmazó tartalmazó referenciával; 4. olyan építési/átalakítási munkát tartalmazó referenciával, melynek keretében legalább 300 férőhelyes mélygarázs is megépítésre került. Egy megfelelő tárgyú referenciával az 1)-4) szerinti feltételek együttesen is igazolhatóak. M.2. ha nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel: legalább 1 fő projektvezető szakember, aki felsőfokú (építész vagy építőmérnök) végzettségű és legalább 5 éves (60 hónapos) főépítésvezetői vagy építésvezetői és/vagy projektvezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik; legalább 1 fő szakember, aki felsőfokú végzettségű, MV-ÉP/A kategóriájú érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal és legalább 3 éves (36 hónapos) magasépítési kivitelezési területén szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik; legalább 1 fő szakember, aki felsőfokú végzettségű, MV-ÉP/A kategóriájú érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal és legalább 3 éves (36 hónapos) mélyépítés területén szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik; legalább 1 fő szakember, aki felsőfokú végzettségű, és MV-ÉP/ÉG kategóriájú érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal és legalább 3 éves (36 hónapos) épületgépészeti rendszerek kivitelezése terén szerzett gyakorlattal rendelkezik; legalább 1 fő szakember, aki felsőfokú végzettségű, és MV-ÉP/ÉV kategóriájú érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, és legalább 3 éves (36 hónapos), erősáramú rendszerek kivitelezése területén szerzett gyakorlattal rendelkezik; legalább 1 fő szakember, aki felsőfokú villamosmérnök végzettségű, és MV-ÉP/ÉV érvényes jogosultsággal rendelkezik, és legalább 3 éves (36 hónapos), gyengeáramú rendszerek kivitelezése területén szerzett gyakorlattal rendelkezik; legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki sportlétesítmény építésében és/vagy rekonstrukciójában szerzett legalább 2 éves sporttechnológiai szakmai gyakorlattal rendelkezik; legalább 1 fő, legalább 2 éves kertépítési kivitelezési szakmai tapasztalattal rendelkező kertészmérnök végzettségű szakember; legalább 1 fő felsőfokú végzettségű munkavédelmi szakmérnök, aki a 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, az ajánlattétel időpontjában érvényes engedéllyel rendelkezik, aki a munkavédelmi koordinációért felelős, és aki legalább 3 éves (36 hónapos) munkavédelmi területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik; legalább 1 fő szakember, aki felsőfokú végzettségű és érvényes T -tartószerkezeti tervezési szakterületre vonatkozó T, vagy azzal egyenértékű tervezési jogosultsággal rendelkezik; legalább 1 fő szakember, aki felsőfokú végzettségű és érvényes G -geotechnikai tervezési szakterületre vonatkozó GT, vagy azzal egyenértékű tervezési jogosultsággal rendelkezik Egy szakember több pozícióba is jelölhető, azonban az M.2. pontban meghatározott alkalmassági követelmények teljesítéséhez minimum 5 fő szakember rendelkezésre állása szükséges. M.3. ha nem rendelkezik ISO 14001:2004 tanúsítvánnyal vagy a Kr. 17. (3) bekezdése szerint azzal egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékaival. 9/15

10 10/15 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek IV. szakasz: Eljárás IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Az eljárás fajtája Nyílt Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során Bírálati szempontok Bírálati szempontok Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok 1. Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (3% tartalékkerettel növelten) (HUF). Súlyszám Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően (hó); minimum 24 hónap, maximum 60 hónap. Súlyszám A teljesítési időtartama naptári napokban megadva (a munkaterület átadásától számított minimum 300 nap, maximum 365 nap). Súlyszám 20 Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem Adminisztratív információk Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje: :00 A dokumentációért fizetni kell: igen Ár: HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció vételára ( HUF+ÁFA) átutalással fizetendő a BMSK Zrt. Unicredit Bank Hungary Zrt-nél vezetett számú bankszámlájára. Ajánlattételi vagy részvételi határidő :00 Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: :00 Hely: BMSK. Zrt., 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5, Puskás Ferenc Stadion Főigazgatóság Torony épület, II. emeleti Tanácsterem. 10/15

11 11/15 Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. (2)bekezdésében meghatározottak szerint. VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem VI.2) VI.3) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem További információk VI.3.1. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 67. szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. VI.3.2. A dokumentáció megvásárlása: A dokumentációt IV.3.3. szerinti árának átutalását igazoló banki bizonylat bemutatásával lehet személyesen átvenni. A dokumentáció megvásárolható a jelen hirdetmény közzétételének napjától kezdve munkanapokon 9:00-13:00 óra között (helyi idő szerint), illetve az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:30-14:00 óra között (helyi idő szerint). A dokumentáció postai megküldése a dokumentáció IV.3.3. szerinti árának megfizetését igazoló dokumentum benyújtásával a Kbt. 50. (3) bekezdésében meghatározottak szerint történik. Ajánlatkérő biztosítja a dokumentációba történő előzetes betekintést munkanapokon 9:00-13:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 8: óra között a BMSK Zrt., 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.,III. em. 36. szoba címen. A dokumentáció a Kbt. 49. (6) bekezdés alapján ajánlatonként legalább egy ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó általi - A melléklet II. pont alatt megnevezett szervezettől történő - megvásárlása az érvényes ajánlattétel feltétele. A dokumentáció ellenértékének visszakövetelésére - a Kbt. 52. (2) bekezdésében foglalt eseteket kivéve - nincs lehetőség. VI.3.3. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. (1)-(8) bekezdéseiben valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. Ajánlatkérő nem konzultációs jelleggel helyszíni bejárást tart. A helyszíni bejárás időpontja: február óra A találkozás helye: 1117 Budapest, Tudósok krt. 7., Hrsz.: 4082/23. VI.3.4. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 71. (2) bekezdés b) pontjában rögzítetteknek megfelelően az összességében legelőnyösebb ajánlat elve alapján értékeli. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Részszempontonként: pont VI.3.5. A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az egyes részszempontok szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlatkérő az első és a harmadik bírálati részszempont esetén a fordított arányosítás (Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ évi 61. szám; június 1.) szerint III.A.1.ba. pontja), a második bírálati részszempont esetén az egyenes arányosítás (Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ évi 61. szám; június 1.) III.A.1.bb pontja) módszerét alkalmazza. Az értékelés módszertanával kapcsolatos részletes információt a dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő a vállalt jótállás időtartama értékelésének felső határaként a Kbt. 71. (7) bekezdése alapján 60 hónap értéket határozta meg, melynek alapján az ezt meghaladó mértékű jótállásra irányuló vállalás az értékelési ponthatárok felső ponthatárával azonos számú pontot kap. A 3. részszempont. a teljesítés időtartama szerinti 365 napot meghaladó megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 11/15

12 12/15 VI.3.6. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlati felhívás A/III mellékletében megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlatot papíralapon 4 példányban (1 eredeti és az eredetivel mindenben megegyező 3 másolati példányban), továbbá 1 példányban elektronikus adathordozón (CD/DVD) (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file, míg a költségvetést a kiadott formátummal teljesen megegyezően excel file-ként) az ajánlat papíralapú eredeti példányához csatolva kell benyújtani. A papír alapon benyújtott példányokon egyértelműen meg kell jelölni az eredeti és a másolat példányokat. Amennyiben az egyes példányok között eltérés van, az eredeti példány az irányadó. Az ajánlat benyújtásának további formai követelményeit és módját a dokumentáció részletesen tartalmazza. A nyomtatott és az elektronikus változat közötti eltérés esetén a papír alapú dokumentumot tekinti irányadónak Ajánlatkérő. Ajánlattevő köteles csatolni a kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a fentiek szerinti adathordozón benyújtott ajánlatának tartalma teljes mértékben megegyezik az általa benyújtott eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával. Az összes példányt egy zárt borítékban/dobozban kel elhelyezni és azt az alábbi felirattal kell ellátni: Tüskecsarnok projekt befejezése Ajánlat Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. VI.3.7. Dokumentumok formai feltételei: Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 36. (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani (azonban valamennyi nyilatkozatot eredetiben kell csatolni). Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, dokumentum, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat, úgy azt eredeti, vagy hiteles másolatban kell becsatolni az eredeti ajánlatban. VI.3.8. Igazolások: Ajánlattevőnek, alvállalkozójának és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni a cégeljárásban esetlegesen folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját,- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. VI.3.9. Nyilatkozatok: Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. (3) bekezdésével, a Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontjával (a nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell), valamint a Kbt ával összefüggésben. Ajánlattevőnek az ajánlatában továbbá nyilatkoznia kell a Kbt (5) bekezdése alapján a teljesítési és jólteljesítési biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátása tekintetében. Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a nyilatkozatát a Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pontja tekintetében. Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. (1) bekezdésében foglalt kizáró 12/15

13 13/15 okok hiányáról. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 60. (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kisvagy középvállalkozásnak minősül-e. VI Fordítás: Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 36. (3) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. VI Minősített ajánlattevők: Az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmasságának feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. VI Közös ajánlattétel: Ha több ajánlattevő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásáról szóló nyilatkozatot, valamint a feladat elvégzésére vonatkozó, a tagok közötti munkamegosztást és részesedésük %-os arányait és a képviseletre feljogosított cég megnevezését is tartalmazó, egymás közötti megállapodását. A megállapodást egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt a szerint, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítéséven való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. VI Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. A bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. VI Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 37. (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a hirdetményben megjelölt határidők a hirdetmény feladását követő napon kezdődnek. VI Ajánlati biztosíték: Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek összegszerű mértéke: HUF. Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással a lebonyolítónak a BMSK Zrt. Unicredit Bank Hungary Zrt-nél vezetett számú bankszámlájára, vagy az azzal azonos összegű feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával. Az Ajánlati Biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat benyújtásának határidejével. Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az Ajánlati Felhívás IV.3.7. pontjában megadott időpontig. Az Ajánlattevő az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlatában köteles a terhelési értesítővel, bankgarancia-nyilatkozattal vagy a kötelezvénnyel részenként különkülön úgy igazolni, hogy az eredeti vagy hiteles másolatú igazolást befűzés nélkül, azt az ajánlat eredetijéhez külön borítékban csatolja, az igazolás egyszerű másolatát az ajánlatba fűzve, annak részeként nyújtja be. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. (5) bekezdés a)-b) pontja szerint kerül visszafizetésre, figyelemmel a Kbt. 59. (4) és (6) és (7) bekezdésére. Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet. Amennyiben ajánlattevő nem átutalással bocsátja Ajánlatkérő rendelkezésére az ajánlati biztosíték összegét, úgy az ajánlati biztosíték rendelkezésére bocsátását alátámasztó dokumentumot (bankgarancia igazolást) eredetiben köteles ajánlattevő becsatolni az eredeti ajánlatába. 13/15

14 14/15 VI Vállalkozó dokumentumai: Ajánlatkérő jelen eljárás keretében megkötendő vállalkozási szerződés(ek) teljesítése során keletkező, szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is. VI Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9. -a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a szerződés szerinti Vállalkozási Díj teljes értékére vonatkozóan érvényes, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó (építőipari kivitelezés) felelősségbiztosítással, valamint harmadik személyekkel szembeni felelősség biztosítással, melynek kárérték limitje legalább 100 millió Ft/káresemény és legalább 500 millió HUF/ kárév, vagy a meglévő felelősségbiztosítását a feltételeknek megfelelően kiterjeszti. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti. Közös ajánlattétel esetén, az egyetemleges felelősségre tekintettel, valamennyi ajánlattevőnek rendelkeznie kell felelősségbiztosítással. VI Kbt. 54. (1) bekezdése szerinti előírás: Ajánlatkérő az Ajánlattevő számára előírja, hogy tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. VI Az eljárás nyertese: Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott bírálati szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével vagy a Kbt (4) bekezdése szerinti esetben - amennyiben azt ilyen minőségben az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte - a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést. VI Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. VI Nemzeti elbánás: Az Ajánlatkérő a Kbt. 2. (5) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást. VI Tárgyalásos eljárás alkalmazása: Ajánlatkérő a Kbt. 94. (3) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat az alapprojekttel összefüggő új építési beruházásra. VI Az eljárás eredményéről szóló értesítés: Ajánlatkérő a Kbt. szabályai értelmében eredményhirdetést nem tart, ajánlattevőket a Kbt. 77. (2) bekezdése szerint írásban értesíti az eljárás eredményéről, az összegezés megküldésével. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 65. (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt fogja elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön. VI Szerződéskötés: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt (5) bekezdés szerinti] időtartama alatt fogja aláírni a leghamarabbi időpontban, azzal, hogy a szerződés nem köthető meg - a Kbt (8) bekezdésében rögzített esetek kivételével - az írásbeli összegezés megküldését követő tizedik napnál korábbi időpontban. VI.3.25.A tartalékkeret felhasználásának módja a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. (3) bekezdése alapján: A szerződés szerinti Vállalkozási Díj 3 % mértékű tartalékkerete a létesítmény rendeltetésszerű és biztonságos használatával összefüggő pótmunka igények ellenértékének elszámolására használható fel. Az Egyösszegű Nettó Ajánlati Árnak tartalmaznia kell a 3% tartalékkeretet. 14/15

15 15/15 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) VI.3.26.Ajánlattevőnek Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár és a teljesítési határidőre illetve részhatáridőkre tett vállalásai megalapozottságának alátámasztására szakmai ajánlatot kell benyújtania, melynek részei: a beárazott tételes költségvetések, a megvalósítási műszaki ütemterv a hozzárendelet pénzügyi ütemtervvel. A szakmai ajánlat részeként valamennyi ajánlattevőnek a becsatolt dokumentumokkal való összhangot biztosítania kell, különös tekintettel a vállalt rész- és véghatáridőkkel. VI.3.27.Ajánlatkérő a Kbt. 45. szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. A felhívás vagy dokumentáció pontosítását igénylő Ajánlattevő az Ajánlati Felhívás A.I. mellékletében megjelölt elérhetőségre írásban fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az ajánlatkérőhöz. VI Irányadó Jog: A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló évi CVIII. törvény, továbbá a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet illetve a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet előírásai szerint kell eljárni. Jogorvoslati eljárás A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó u Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Internetcím: Fax: Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt a alapján. A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó u Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Internetcím: Fax: E hirdetmény feladásának időpontja: /15

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése.

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404

Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és más kereszteződési darabok 2015/S 250-459404 1 / 14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:459404-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Váltósínek, keresztezések (keresztezési csúcsbetét), váltóállító rúd és

Részletesebben

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Móricz Zsigmond körtéri "Gomba" épület felújítása

Móricz Zsigmond körtéri Gomba épület felújítása Móricz Zsigmond körtéri "Gomba" épület felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/128 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376595-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2014. tárgyában

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2014. tárgyában AJÁNLATI FELHÍVÁS A Gyomaendrőd Város Önkormányzata által a Kbt. 122/A. (1) bekezdés szerinti, feltételes közbeszerzési eljárásra TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

Részletesebben

Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tolna megye és Tamási, Szabadság u. 27.

Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tolna megye és Tamási, Szabadság u. 27. Közbeszerzési Értesítő száma: 2012 / 76 Ajánlatkérő: Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tolna megye és Tamási, Szabadság u. 27. Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe /Kbt. 50. (2)

Részletesebben

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Ajánlati felhívás - Tervezési szerződés az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmányának, Közúti... Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2016/S 102-181822. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások

Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2016/S 102-181822. Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások 1 / 18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:181822-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2016/S 102-181822 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Adásvételi keretszerződés konszignációs raktár létrehozásával földalatti tűzvédelmi szerelvények (földalatti tűzcsapok) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási,

Részletesebben

HU-Kaba: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 58-094505. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Kaba: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 58-094505. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94505-2012:text:hu:html HU-Kaba: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 58-094505 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás

Részletesebben

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08.

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128805-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH)

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Szoftvermegvalósítási szolgáltatások 2013/S 186-321247. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Szoftvermegvalósítási szolgáltatások 2013/S 186-321247. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:321247-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szoftvermegvalósítási szolgáltatások 2013/S 186-321247 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141530-2010:text:hu:html HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárást megindító felhívás

I. Fejezet. Eljárást megindító felhívás a Z-155/2014. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete I. Fejezet Eljárást megindító felhívás az Abony Város Önkormányzata részére a Belterületi utcák burkolat-felújítási munkálatai 2014.

Részletesebben

HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:302340-2012:text:hu:html HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:112048-2013:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ

Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ I.D.: 5062690 Kiíró szervezet: Állami Számvevőszék CPV kódok: 98000000-3 Beadási határidő: 13.02.15 A dokumentumok

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Forgalomirányító jelzések karbantartása 2015/S 208-378125. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Forgalomirányító jelzések karbantartása 2015/S 208-378125. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378125-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Forgalomirányító jelzések karbantartása 2015/S 208-378125 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Tokaji Fesztiválkatlan üzemeltetése (AF)

Tokaji Fesztiválkatlan üzemeltetése (AF) Tokaji Fesztiválkatlan üzemeltetése (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/24 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási koncesszió Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

AF_FORSTER Központ_Faápolás

AF_FORSTER Központ_Faápolás AF_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

HU-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 004-004420. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 004-004420. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4420-2013:text:hu:html HU-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 004-004420 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ Vép önkormányzati intézmények épületenergetikai fejlesztése KEOP-5.5.0/A/12-2013-0019 Vép, 2013. december 1 TARTALOMEGYZÉK AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS...3

Részletesebben

HU-Öcsöd: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2012/S 90-147972. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Öcsöd: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2012/S 90-147972. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:147972-2012:text:hu:html HU-Öcsöd: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2012/S 90-147972 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése

A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/75 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:228252-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban A Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 8000- Székesfehérvár, Balatoni út 6. Kapcsolattartó:

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8 A Szépművészeti Múzeum főépülete, a Magyar Nemzeti Galéria, a Könyvtárépület, a Vasarely Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, az Artpool Művészetkutató Központ és a Benczúr Irodaházban található

Részletesebben

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347796-2014:text:hu:html Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamospálya építése 2015/S 031-051377. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Villamospálya építése 2015/S 031-051377. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:51377-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamospálya építése 2015/S 031-051377 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015.

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Ajánlati felhívás - Egyes Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Magyarország-Debrecen: Mikroszkópok 2014/S 127-226339. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Debrecen: Mikroszkópok 2014/S 127-226339. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226339-2014:text:hu:html Magyarország-Debrecen: Mikroszkópok 2014/S 127-226339 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

HU-Budapest: Fogászati fogyóeszközök 2010/S 75-111976 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Fogászati fogyóeszközök 2010/S 75-111976 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:111976-2010:text:hu:html HU-Budapest: Fogászati fogyóeszközök 2010/S 75-111976 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

HU-Győr: Uszoda vagy úszómedence kivitelezése 2013/S 073-121668. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Győr: Uszoda vagy úszómedence kivitelezése 2013/S 073-121668. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121668-2013:text:hu:html HU-Győr: Uszoda vagy úszómedence kivitelezése 2013/S 073-121668 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332 e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369391-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.07.01.

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.07.01. BDK Kft. által üzemeltetett közvilágítási fémoszlopok, korrózióálló védőbevonattal történő ellátása és festése vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása Közbeszerzési

Részletesebben

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 Paksi Metszet Örökségközpont/ Klímacentrum és Látványtár című DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó lámpák és a szükséges elektromos szerelvények beszerzése - ajánlattételi

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Vácszentlászló: Mérnöki és építési munkák 2011/S 60-096960 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Vácszentlászló: Mérnöki és építési munkák 2011/S 60-096960 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96960-2011:text:hu:html HU-Vácszentlászló: Mérnöki és építési munkák 2011/S 60-096960 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214006-2011:text:hu:html HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103342-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Központi orvosi ügyelet ellátása - szolgáltatás megrendelése

Központi orvosi ügyelet ellátása - szolgáltatás megrendelése Központi orvosi ügyelet ellátása - szolgáltatás megrendelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/126 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.31.

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.31. TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 azonosító számú A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban projekt. megvalósításához kapcsolódó oktatási

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján.

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

HU-Budapest: Épülettakarítási szolgáltatások 2011/S 250-408643. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Épülettakarítási szolgáltatások 2011/S 250-408643. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:408643-2011:text:hu:html HU-Budapest: Épülettakarítási szolgáltatások 2011/S 250-408643 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/98 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság alábbi területei: 1. rész: Bugac és Orgovány területe 2. Teljesítés helye:

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság alábbi területei: 1. rész: Bugac és Orgovány területe 2. Teljesítés helye: Az 1.-4. részek tekintetében: Fakitermelési munkák elvégzése a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása

Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/116

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/116 Ajánlattételi felhívás - ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2011-0001 Közoktatás térségi sajátosságaihoz igazodó szervezés és infrastrukturális fejlesztés a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium, kollégiumi épületében

Részletesebben

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:223620-2012:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

I. FEJEZET ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

I. FEJEZET ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS a Z-203/2014. (VIII.28.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete I. FEJEZET ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Abony Város Önkormányzata részére a HULEJAF-2013-0002 Házhozmenő szelektív gyűjtéséhez eszközbeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Projektmenedzsment tevékenység ellátása - a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein

Részletesebben

HU-Budapest: Építési munkák 2009/S 174-251010 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Építési munkák 2009/S 174-251010 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/12 HU-Budapest: Építési munkák 2009/S 174-251010 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Budapest Főváros Önkormányzata, Városház

Részletesebben

Magyarország-Győr: Sportlétesítmények kivitelezése 2015/S 211-382070. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Győr: Sportlétesítmények kivitelezése 2015/S 211-382070. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:382070-2015:text:hu:html Magyarország-Győr: Sportlétesítmények kivitelezése 2015/S 211-382070 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/43 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével

Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás -

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele megbízási keretszerződés keretében minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz.

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele megbízási keretszerződés keretében minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz. Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele megbízási keretszerződés keretében minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/86 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása

Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015.

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben